Siirry suoraan sisältöön

Talotekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

-

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö.
https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot

Jatko-opinnot

-

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Talotekniikan ylempi AMK-tutkinto,
Talotekniikan tutkinto-ohjelman ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämälähtöinen, ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta syventävä, käytännönläheinen ja ammattialaa kehittävä korkeakoulututkinto. Ylempi amk-tutkinto antaa valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativiin työelämän kehittämistehtäviin.
Yleisiä tavoitteita koulutuksessa ovat: Työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot
asianomaiselta alalta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten, syvällinen kuva ao.alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmius alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn, valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen, työelämässä vaadittava hyvä viestintä- ja kielitaito sekä kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet.
Syventymisvaihtoehdot
-LVI-tekniikka
-Sähköinen talotekniikka.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Tutkinnon suorittaneella on edellytykset sijoittua oman erikoisalansa kehittämistehtäviin tai viranomaistehtäviin, joihin ylempi korkeakoulututkinto on edellytyksenä, esimerkiksi korkeakoulujen opetustehtäviin.

Keskeiset oppimistulokset

Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä (op) ja kesto kaksi vuotta. YAMK-opetus on opiskelijalle maksutonta. Koulutus on suunniteltu jo työelämässä toimiville ammattilaisille ja toteutetaan monimuoto-opiskeluna työn ohessa. Opintokokonaisuuden valinnaisen osuuden voi valita yksilöllisesti ja rakentaa tutkinto-ohjelman tarjonnasta oman ura- ja kehityssuunnitelman mukaisen kokonaisuuden. Opiskeluun sisältyvä kehittämistehtävä tehdään lähtökohtaisesti omalle työnantajalle.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaiset opinnot suoritettu hyväksytysti.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

-

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityispääsyvaatimuksia.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt
Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet jajotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joten opinnot voi suorittaa työn ohessa.
Opinnot sisältävät lähijaksoja, pienryhmätyöskentelyä ja etätehtäviä. Lähijaksot keskittyvät intensiiviviikoille, jolloin lähiopetusta on torstai-iltana, perjantaina ja lauantaina. Lukuvuodessa on 9 - 10 lähiopetusjaksoa.
Opetus on järjestetty siten, että tutkinnon voi suorittaa kahden vuoden aikana.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Rauno Holopainen
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Talotekniikka (ylempi AMK)
Tunnus
(T0823S6)
Talotekniikka (ylempi AMK)
Tunnus
(T0822S6)
Talotekniikka (ylempi AMK)
Tunnus
(T0821S6)
Talotekniikka (ylempi AMK)
Tunnus
(T0820S6)
Talotekniikka (ylempi AMK)
Tunnus
(T0819S6)
Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 22.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Jorma Vilska
Opiskelijaryhmät
 • T0823S6
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää EXCEL-taulukkolaskentaohjelmaa tehokkaaseen laskentaan ja tiedonhallintaan. Hän osaa soveltaa taulukkolaskennan tutkimus- ja suunnittelutyötä tehostavia työkaluja. Opiskelija osaa käyttää ohjelman tilastollisia työkaluja ja tulkita laskentatuloksia.

Sisältö

Suorien ja epäsuorien soluviittausten tehokas käyttö, Excel-kaavojen kirjoittaminen: tavalliset kaavat, matriisikaavat, erikoisfunktiot. Tietojen suodattaminen, Pivot-taulukot, tietojen analysointityökalut (Data Analysis): tilastolliset tunnusluvut, tilastolliset testit, regressio- ja varianssianalyysit. Tavoitteenhaku (Goal Seek) ja ratkaisin (Solver): yhtälöiden ja yhtälöryhmien ratkaiseminen, optimointitehtäviä. Tutkimustulosten esittämiseen soveltuvia graafisia esityksiä: XY-Scatter ja trendiviivat, histogrammit, kuplakuvat (Bubble Chart), pinnat, kuvatyyppien yhdistäminen. Excel-ohjelmointi: makrojen nauhoittaminen, Visual Basic o Omien funktioiden tekeminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Mika Vuolle
 • Rauno Holopainen
Opiskelijaryhmät
 • T0823S6
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata rakennusten energiankulutukseen vaikuttavat tekijät, osaa tulkita ja soveltaa rakennusten energiankäyttöön liittyviä keskeisiä viranomaismääräyksiä sekä niiden energiatehokkuudelle asettamia vaatimuksia. Hän osaa laskea rakennuksen energiankulutuksen ja energiankäytön tehostamiskeinojen vaikutuksen energiankulutukseen. Opiskelija osaa tehdä useilla eri menetelmillä kannattavuuslaskelman energiankäytön tehostamiskeinoille sekä laatia elinkaarilaskelman. Opiskelija osaa selittää rakennusten ympäristövaikutuslaskelmien periaatteet ja soveltaa niitä perustapauksiin.

Sisältö

Energiankulutuksen laskenta, Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen, Energiatehokkuuden parantamiskeinot, Investointilaskentamenetelmät, LCC ja LCA -laskelmat, teollisuuden ja liikenteen energiatehokkuus.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 10.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Aki Valkeapää
 • Esko Kaappola
 • Virtuaali Talotekniikka
Opiskelijaryhmät
 • T0822S6
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma, ylempi amka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käsitellä syvällisesti lämpöpumppuja ja arvioida niiden toimintaa mitoitusarvovalintojen, säädön ja laitoskytkentöjen kannalta. Opiskelija tuntee tämän hetkisen kylmäainetilanteen ja osaa ottaa sen huomioon suunnitteluratkaisuissaan. Opiskelija osaa esittää suunnitteluperiaatteet ja peruskytkennät, joilla energiaa voidaan kierrättää kiinteistössä tai kiinteistöstä kaukolämpöverkkoon. Opiskelija osaa kuvata energian varastoinnin pääperiaatteita sekä simuloida ja mitoittaa energiakaivokentän EED-ohjelmalla.

Sisältö

Lämpöpumppujen termodynaamiset ja toiminnalliset perusteet sekä kylmä- ja lämpöpumppualan lainsäädäntö. Lämpöpumppulaitoksen suunnittelu ja mitoittaminen kiinteistöön. Energian kierrätys lämpöpumpulla kiinteistössä ja kiinteistöstä kaukolämpöverkkoon. Energiakaivokenttien suunnittelu, simulointi ja mitoittaminen. Energian lyhyt- ja pitkäaikainen varastointi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Mika Vuolle
 • Rauno Holopainen
Opiskelijaryhmät
 • T0823S6
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata simulointilaskelmien mahdollisuudet ja rajoitukset LVI- järjestelmien suunnittelussa. Hän osaa käyttää IDA ICE simulointiohjelmaa rakennusten termisten olosuhteiden, sisäilman laadun ja energiankulutuksen laskentaan. Opiskelija osaa laatia EXCEL laskentataulukoita LVI-järjestelmän tai rakennuksen osien simulointiin.

Sisältö

IDA Indoor Climate and Energy (ICE) simulointiohjelma, jossa otetaan huomioon tai voidaan laskea mm. dynaaminen lämpötase, sisäiset ja ulkoiset lämpökuormat, päivänvalon valaistustaso, viihtyisyysindeksit sekä vyöhykkeiden ilmavirtaukset. Lämpö- ja virtausteknisiä mallintamisharjoituksia sekä EXCEL-laskentataulukoiden laatimista simulointiin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -laskelmat sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä. Hän osaa laatia mallinnuksen hyödyntäen taulukkolaskennan perusominaisuuksia ja LVI-tekniikan perusteoriaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa. Hän osaa laatia mallinnuksen hyödyntäen taulukkolaskennan vaativia ominaisuuksia ja monipuolisesti LVI-tekniikan mallinnusmahdollisuuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelijan tuottamat dokumentit ovat kattavat ja lähes virheettömät.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -laskelmat sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä. Hän osaa laatia mallinnuksen hyödyntäen taulukkolaskennan perusominaisuuksia ja LVI-tekniikan perusteoriaa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.07.2025

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2025

Laajuus

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Timo Värinen
 • Pasi Partonen
 • Aki Valkeapää
 • Jarmo Tapio
 • Sergio Rossi
 • Rauno Holopainen
Opiskelijaryhmät
 • T0823S6
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustella, suunnitella, toteuttaa ja arvioida opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.
Opiskelija osaa soveltaa kriittisesti ja tuloksellisesti oman alansa tutkimus-ja asiantuntijatietoa sekä tutkimus-ja kehittämistoiminnan menetelmiä työelämän kehittämistarpeisiin vastaamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.
Työssään opiskelija toimii aloitteellisesti ja osoittaa hyvää kehittämis-ja muutosjohtamiskykyä.
Opiskelija kykenee tekemään perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa.
Opiskelija pystyy toimimaan itsenäisesti alansa asiantuntijana sekä työelämän kehittäjänä ja uudistajana.
Opiskelija laatii kirjallisen opinnäytetyöraportin ja viestii kirjallisesti ja suullisesti osoittaen alansa asiantuntijaviestinnän taitoa.
Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa opinnäytetyönsä aihepiirin hyvää hallintaa ja taitoa viestiä asiantuntevasti sen tuloksista.

Sisältö

- Itsenäisen työskentelyn taidot
- Opinnäytetyön suunnittelu ja toteuttaminen
- Teorian käyttö ja menetelmien sopivuus
- Tulosten saavuttaminen ja merkityksellisyys
- Johtopäätökset, kriittinen tarkastelu
- Kirjallinen raportti ja suullinen esitys
- Kypsyysnäyte

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Katso Metropolian opinnäytetyön arviointikehikko (pdf), joka on liitteenä opetussuunnitelmassa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Katso Metropolian opinnäytetyön arviointikehikko (pdf), joka on liitteenä opetussuunnitelmassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Katso Metropolian opinnäytetyön arviointikehikko (pdf), joka on liitteenä opetussuunnitelmassa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso Metropolian opinnäytetyön arviointikehikko (pdf), joka on liitteenä opetussuunnitelmassa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Jarmo Tapio
 • Virtuaali Talotekniikka
Opiskelijaryhmät
 • T0823S6
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Opiskelija tuntee rakennusautomaatiojärjestelmien periaatteet, rakennevaatimukset, niitä koskevat standardit, määräykset ja tekniset ohjeet. Opiskelija osaa lukea rakennusautomaatiojärjestelmiä koskevia teknisiä dokumentteja ja osaa suunnitella ja toteuttaa rakennusautomaatiojärjestelmiä koskevia energiatehokkuutta lisääviä parannuksia.

Sisältö

Rakennusautomaatiojärjestelmän toimintaperiaatteet ja rakenne. Suunnitteluasiakirjat ja projektidokumentaatio. Rakennusautomaatiojärjestelmien ohjelmoinnin perusteet. Rakennuksen sisäilmaolosuhteiden ja energiatalouden hallinta. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen rakennusautomaation avulla. Järjestelmäintegraatio. Kulloinkin ajankohtaiset asiat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laatia rakennusautomaatiojärjestelmien suunnitelmia ja osaa toistaa opintojaksolla opiskellut tavoitteiden mukaiset asiat. Harjoitustyöt on palautettu hyväksyttävällä tavalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi opiskelija osaa soveltaa opiskeltuja asioita uusiin samankaltaisiin tehtäviin. Harjoitustyöt on palautettu ohjelman mukaisessa laajuudessa ja aikataulussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi opiskelija osaa keksiä parannusehdotuksia annettuihin tehtäviin ja perustella ratkaisunsa. Palautetut harjoitustyöt osoittavat itsenäisen asiantuntijan otetta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa laatia rakennusautomaatiojärjestelmien suunnitelmia ja osaa toistaa opintojaksolla opiskellut tavoitteiden mukaiset asiat. Harjoitustyöt on palautettu hyväksyttävällä tavalla.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 29.04.2024

Ajoitus

01.04.2024 - 16.03.2025

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Emilia Tapio
Opiskelijaryhmät
 • T0823S6
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen.
Tavoitteet:
• Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja perustella tutkimus- ja kehittämistarpeita eri näkökulmista.
• Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja aineistoa työelämän kehittämisessä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
• Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja osaa valita tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset laadulliset, määrälliset tai kehittämismenetelmät.
• Opiskelija kykenee soveltamaan menetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
• Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja tutkimusetiikan ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
• Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämishankkeen luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti
• Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän.
• Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja.

Sisältö

• Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
• Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja arviointi
• Systemaattinen tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
• Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät:
o Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
o Aineiston hankinta, analyysi, luotettavuus ja tulkinta
• Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet
• Tutkimus- ja kehittämistyön viestintä ja raportointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa tarkoituksenmukaisesti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Hän noudattaa tietosuoja- ja tutkimuseettisiä ohjeita. Hän viestii ja raportoi selkeästi tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti kehittämisen kannalta olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja kehittää niiden mukaista toimintaa. Hän viestii ja raportoi vakuuttavasti tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Jarmo Tapio
 • Veijo Piikkilä
Opiskelijaryhmät
 • T0823S6
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma, ylempi amk
 • T0822S6
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma, ylempi amka

Tavoitteet

Opiskelija tuntee väylätekniikkaa käyttävien järjestelmien periaatteet, rakennevaatimukset, niitä koskevat standardit, määräykset ja tekniset ohjeet.
Opiskelija osaa lukea väylätekniikkaa käyttäviä järjestelmiä koskevia teknisiä dokumentteja ja osaa laatia niitä koskevia teknisiä suunnitelmia.

Sisältö

Verkottunut valaistuksen automaatio
Väylätekniikkaa käyttävän automaatiojärjestelmän rakenne ja toimintaperiaatteet
Energiatehokkuus ja järjestelmäintegraatio
Järjestelmän suunnittelu, toteutus, käyttöönotto ja dokumentaatio
Ohjelmointityökalut
Esimerkkikohteita

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laatia väylätekniikkaa käyttävien järjestelmien suunnitelmia ja osaa toistaa opintojaksolla opiskellut tavoitteiden mukaiset asiat. Harjoitustyöt on palautettu hyväksyttävällä tavalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi opiskelija osaa soveltaa opiskeltuja asioita uusiin samankaltaisiin tehtäviin. Harjoitustyöt on palautettu ohjelman mukaisessa laajuudessa ja aikataulussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi opiskelija osaa keksiä parannusehdotuksia annettuihin tehtäviin ja perustella ratkaisunsa. Palautetut harjoitustyöt osoittavat itsenäisen asiantuntijan otetta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa laatia väylätekniikkaa käyttävien järjestelmien suunnitelmia ja osaa toistaa opintojaksolla opiskellut tavoitteiden mukaiset asiat. Harjoitustyöt on palautettu hyväksyttävällä tavalla.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 10.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Aki Valkeapää
 • Virtuaali Talotekniikka
 • Anna Hynninen
 • Rauno Holopainen
Opiskelijaryhmät
 • T0822S6
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma, ylempi amka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata nykyisen ja tiedossa olevan energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen rakentamiseen liittyvän lainsäädännön ja normit. Opiskelija osaa esittää ja arvioida uusiutuvan energian tuotantovaihtoehtoja kiinteistössä ja yhdistää niitä muihin taloteknisiin järjestelmiin. Opiskelija osaa arvioida älykkäiden energiajärjestelmien säädön ja ohjauksen vaikutuksia rakennuksen energiankäytön tehostamisessa.

Sisältö

Energiatehokkuuteen ja vähähiilisyyteen ohjaava lainsäädäntö, säädökset ja ohjeet. Uusiutuvan energian tuotanto ja tuotantotapojen integrointi muuhun talotekniikkaan. SRI-indeksi (Smart Readiness Indicator). Älykäs jousto asuin- ja toimistorakennuksien energiankulutuksen ohjauksessa. Järjestelmäsimuloinnin hyödyntäminen uusiutuvien energialähteiden mitoituksessa ja suunnittelussa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.