Siirry suoraan sisältöön

Konservoinnin tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tutkinto:
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Konservaattori (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö.

Jatko-opinnot

Tohtorin tutkinnot mahdollisia vain yliopistoissa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Ylempi amk-tutkinto tuottaa saman yleisen kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin yliopistossa suoritettava ylempi korkeakoulututkinto. Se avaa myös pääsyn opettajauralle.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut toimii alansa asiantuntija- ja johtamistehtävissä mm. museoissa, arkistoissa, säätiöissä tai työpaikkayrityksensä kehityksen käynnistäjänä.

Keskeiset oppimistulokset

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteena on kehittää työelämän edellyttämiä tietoja asianomaiselta alalta sekä syventää ja laajentaa tarvittavia teoreettisia tietoja alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten.
Opiskelijalle muodostuu syvällinen kuva alasta, sen asemasta työelämässä ja alan yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmius alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaiset opinnot suoritettu hyväksytysti.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Erityispääsyvaatimukset

Konservoinnin amk-tutkinto ja 2 vuotta työkokemusta. Katso hakuohjeet hakusivustolta.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.

Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H).

Opintojen toteuttaminen

Monimuoto-opinnot. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä, kesto kaksi vuotta.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Kirsi Perkiömäki

Konservointi (ylempi AMK)
Tunnus
(K0523S6)
Konservointi (ylempi AMK)
Tunnus
(K0522S6)
Konservointi (ylempi AMK)
Tunnus
(K0519S6)
Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 02.03.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Laajuus

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Nina Robbins
Vastuuhenkilö

Nina Robbins

Opiskelijaryhmät
 • K0523S6
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelijalla on kuva konservoinnin erikoisalan uusista innovaatioista ja menetelmistä. Opiskelija tuntee oman erikoisalansa ajankohtaista tutkimus- ja kehitystyötä ja sen tuloksia ja pystyy arvioimaan kriittisesti uusien menetelmien soveltuvuutta erilaisille materiaaleille ja konservoinnin kohteisiin. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kommentoimaan kirjallisesti tutkimus- ja kehitystyötä oman työnsä näkökulmasta.

Sisältö

Konservoinnin uudet menetelmät ja kehitys
Kansainvälinen konservoinnin erikoisalan keskustelu

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa konservointialan ajankohtaisia kehitystrendejä, keskustelua ja tutkimusta. Opiskelija tuntee konservoinnin oman erikoisalansa ajankohtaista tutkimusta ja kehitystä ja pystyy seuraamaan alan kansainvälistä keskustelua. Opiskelija ymmärtää ajankohtaisen tutkimustiedon ja konservoinnin menetelmien sovellettavuuden omaan työhönsä perustasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee konservointialan ajankohtaista keskustelua, tutkimusta ja kehitystrendejä ja ymmärtää niiden merkityksen omalla ammattialallaan. Opiskelija pystyy seuraamaan alan kansainvälistä kehitystä ja arvioimaan ja kommentoimaan uutta tutkimusta ja kehitystä sekä menetelmiä oman ammattialansa ja työnsä näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää ajankohtaisen tutkimustiedon ja konservoinnin menetelmien sovellettavuuden omaan työhönsä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee hyvin konservointialan ajankohtaista keskustelua, tutkimusta ja kehitystrendejä ja ymmärtää niiden merkityksen omalla ammattialallaan. Opiskelija pystyy seuraamaan oman erikoisalansa kansainvälistä kehitystä ja kommentoimaan ja arvioimaan kriittisesti uutta tutkimusta ja kehitystä sekä menetelmiä oman erikoisalansa ja työnsä näkökulmasta. Opiskelija pystyy soveltamaan uutta tutkimusta ja menetelmiä omalla konservoinnin erikoisalallaan.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa konservointialan ajankohtaisia kehitystrendejä, keskustelua ja tutkimusta. Opiskelija tuntee konservoinnin oman erikoisalansa ajankohtaista tutkimusta ja kehitystä ja pystyy seuraamaan alan kansainvälistä keskustelua. Opiskelija ymmärtää ajankohtaisen tutkimustiedon ja konservoinnin menetelmien sovellettavuuden omaan työhönsä perustasolla.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

18.08.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

24.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Nina Robbins
Vastuuhenkilö

Nina Robbins

Opiskelijaryhmät
 • K0523S6
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää kulttuuriperinnön historiallisesti muuttuvan luonteen. Opiskelija pystyy hahmottamaan ja analysoimaan kulttuuriperinnön prosessien aineellisia ja aineettomia elementtejä, prosessin vaiheita ja tähän vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija ymmärtää konservaattorin roolin kulttuuriperintökentässä sen vaikuttajana ja tulkitsijana. Opiskelija ymmärtää kulttuuriperinnön tutkimuksen kansainvälisen merkityksen ja luonteen ja pystyy seuraamaan ja kriittisesti analysoimaan kansainvälistä kulttuuriperintöön liittyvää keskustelua.

Sisältö

Kulttuuriperintö prosessina
Kulttuuriperinnön keskeiset käsitteet, ilmiöt ja instituutiot
Kulttuuriperinnön tutkimus konservoinnin näkökulmasta
Kulttuuriperinnön tutkimus kansainvälisessä kontekstissä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee kulttuuriperinnön keskeisiä ilmiöitä ja instituutioita sekä tutkimuksen käsitteistöä ja menetelmiä. Opiskelija osaa soveltaa niitä konservoinnin tutkimus- ja kehittämistarpeisiin perustasolla. Opiskelija tuntee kulttuuriperintöön liittyvää lähdeaineistoa ja osaa prosessoida hankkimaansa tietoa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee kulttuuriperinnön keskeisiä ilmiöitä ja instituutioita ja kulttuuriperinnön tutkimuksen suuntauksia ja näkökulmia. Opiskelija osaa soveltaa kulttuuriperinnön tutkimuksen käsitteistöä ja menetelmiä konservoinnin tutkimus- ja kehittämistarpeisiin. Opiskelija ymmärtää kulttuuriperinnön kansainvälisen luonteen ja pystyy seuraamaan ja kriittisesti analysoimaan kansainvälistä kulttuuriperintöön liittyvää keskustelua. Opiskelija tuntee kulttuuriperintöön liittyvää lähdeaineistoa ja osaa prosessoida hankkimaansa tietoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kulttuuriperinnön keskeisiä ilmiöitä ja instituutioita ja kulttuuriperinnön tutkimuksen suuntauksia ja näkökulmia. Opiskelija on perehtynyt kulttuuriperinnön tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja menetelmiin erityisen hyvin ja osaa soveltaa niitä luovasti konservoinnin tutkimus- ja kehittämistarpeisiin. Opiskelija tuntee kulttuuriperinnön kansallista ja kansainvälistä keskustelua ja lähdeaineistoja. Opiskelija pystyy syvällisesti ja laadukkaasti analysoimaan ja prosessoimaan hankkimaansa tietoa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee kulttuuriperinnön keskeisiä ilmiöitä ja instituutioita sekä tutkimuksen käsitteistöä ja menetelmiä. Opiskelija osaa soveltaa niitä konservoinnin tutkimus- ja kehittämistarpeisiin perustasolla. Opiskelija tuntee kulttuuriperintöön liittyvää lähdeaineistoa ja osaa prosessoida hankkimaansa tietoa.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

18.08.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

24.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Nina Robbins
Vastuuhenkilö

Nina Robbins

Opiskelijaryhmät
 • K0523S6
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy museologian ajankohtaiseen keskusteluun ja kehitystrendeihin erityisesti konservoinnin näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää kokoelmien poistoihin ja arvokeskusteluun liittyvän ongelmakentän. Opiskelija tunnistaa poistoihin liittyvät ongelmat ja osaa soveltaa arvottamiseen liittyvää teoreettista viitekehitystä omaan työhönsä.

Sisältö

Kokoelmanhallinnan arvokeskustelu
Museoiden kokoelmapoistot

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee museologian ajankohtaista keskustelua ja kehitystrendejä perustasolla. Opiskelija tunnistaa kokoelmiin liittyvän arvokeskustelun ja ongelmakentän. Hän tunnistaa kokoelmapoistoihin liittyvät ongelmat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee museologian ajankohtaista keskustelua ja kehitystrendejä ja pystyy osallistumaan museologian ajankohtaiseen keskusteluun konservoinnin näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää poistoihin ja arvokeskusteluun liittyvän ongelmakentän ja osaa soveltaa tähän liittyvää teoreettista viitekehystä omaan työhönsä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee museologian ajankohtaista keskustelua ja kehitystrendejä hyvin ja pystyy konservointialan asiantuntijana osallistumaan museologian ajankohtaiseen keskusteluun ja arvioimaan sitä kriittisesti oman työnsä näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää syvällisesti poistoihin ja arvokeskusteluun liittyvän ongelmakentän ja osaa soveltaa poistoihin ja arvottamiseen liittyvää teoreettista viitekehystä omaan työhönsä ja pystyy tuomaan keskusteluun oman erikoisalansa näkemyksen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee museologian ajankohtaista keskustelua ja kehitystrendejä perustasolla. Opiskelija tunnistaa kokoelmiin liittyvän arvokeskustelun ja ongelmakentän. Hän tunnistaa kokoelmapoistoihin liittyvät ongelmat.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 02.03.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Laajuus

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Heikki Häyhä
 • Anna Junnikkala
 • Tannar Ruuben
 • Anna Häkäri
 • Nina Robbins
 • Kirsi Perkiömäki
 • Päivi Ukkonen
Vastuuhenkilö

Nina Robbins

Opiskelijaryhmät
 • K0523S6
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustella, suunnitella, toteuttaa ja arvioida opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelija osaa soveltaa kriittisesti ja tuloksellisesti oman alansa tutkimus- ja asiantuntijatietoa sekä noudattaa hyvää tutkimusetiikkaa.

Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategioita ja menetelmiä työelämän kehittämistarpeisiin vastaamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Työssään opiskelija osaa toimia innovatiivisesti, aloitteellisesti ja osoittaa hyvää kehittämis- ja muutosjohtamiskykyä kestävän kehityksen periaatteita soveltaen.

Opiskelija osaa tehdä perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa.

Opiskelija osaa toimia itsenäisesti alansa asiantuntijana, kehittäjänä ja uudistajana sekä osaa rakentaa yhteistyötä työelämän kanssa käytäntöä hyödyttävän tiedon tuottamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.

Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämistyöprosessia ja sen aikaansaaman muutoksen yksilöllistä, yhteisöllistä ja yhteiskunnallista hyötyä

Opiskelija osaa laatia kirjallisen opinnäytetyöraportin hyvän tutkimus- ja kehittämisraportoinnin mukaisesti ja osoittaa asiantuntijaviestinnän kykyä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa itsenäisesti opinnäytetyönsä aihepiirin hyvää hallintaa ja osaamista viestiä asiantuntevasti sen tuloksista.

Sisältö

Opinnäytetyöprosessin vaiheet:

aiheen analyysi ja valinta,

tutkimus- tai kehittämissuunnitelman laatiminen,

tutkimuslupa,

sopimus tutkimuksellisesta kehittämistyöstä,

tutkimus- tai kehittämisprosessin toteutus,

opinnäytetyön raportointi sekä kypsyysnäyte.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Lisätiedot

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönssä opiskelja kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää tarkoituksenmukaisia menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Metropolian ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössä opiskelija tuottaa uutta tietoa ja osaamista sekä kehittää työelämää ja alaa innovatiivisella tavalla. (vrt. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tutkintosääntö, 2022)

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 02.03.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Nina Robbins
Vastuuhenkilö

Nina Robbins

Opiskelijaryhmät
 • K0523S6
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija pystyy kuvaamaan projektisuunnitelman pääpiirteet ja aikatauluttamaan projektin ja arvioimaan sen kustannuksia. Opiskelija tunnistaa projektin riskien hallinnan keskeiset tekijät ja ymmärtää hyvin projektinhallinnan keskeiset osaamisalueet ja vaatimukset. Opiskelija pystyy toimimaan projektin johdossa asiantuntijana. Opiskelija osaa viestiä projektin ja tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksista sekä arvioida projektin ja kehittämistyön luotettavuutta, eettisyyttä ja tuloksellisuutta. Hän osaa soveltaa projektitoiminnan ja tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksia osaksi työelämän käytäntöjä.

Sisältö

Projektin suunnittelu, organisointi ja aikataulun hallinta
Riskien hallinta
Resurssien hallinta
Sidosryhmät
Raportointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa hahmottaa projektitoiminnan keskeiset vaatimukset ja prosessin. Opiskelija pystyy kuvaamaan projektisuunnitelman pääpiirteet ja antamaan suuntaa-antavan arvion projektin kustannuksista. Opiskelija ymmärtää projektin riskienhallinnan merkityksen. Opiskelija pystyy jossain määrin soveltamaan projektityyppistä toimintaa osana omaa ammatillista toimintaansa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee projektitoiminnan prosessin ja keskeiset vaatimukset. Opiskelija pystyy suunnittelemaan projektin, arviomaan kustannukset ja aikatauluttamaan projektin ja raportoimaan projektin tulokset luotettavalla tavalla. Opiskelija ymmärtää riskien hallinnan merkityksen projektissa ja osaa analysoida ja soveltaa riskienhallintaa omassa projektityössään. Opiskelija pystyy toimimaan asiantuntijana projektissa ja ymmärtää projektityyppisen toiminnan vaatimukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää syvällisesti projektitoiminnan luonteen, prosessin ja keskeiset vaatimukset. Opiskelija pystyy suunnittelemaan projektin, arviomaan kustannukset ja aikatauluttamaan projektin ja raportoimaan projektin tulokset luotettavalla tavalla. Opiskelija pystyy arvioimaan ja hallinnoimaan projektiin liittyvät riskitekijät. Opiskelija pystyy toimimaan projektijohtotehtävissä. Opiskelija osaa viestiä projektin ja tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksista sekä arvioida projektin ja kehittämistyön luotettavuutta, eettisyyttä ja tuloksellisuutta. Hän osaa soveltaa projektitoiminnan ja tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksia osaksi työelämän käytäntöjä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa hahmottaa projektitoiminnan keskeiset vaatimukset ja prosessin. Opiskelija pystyy kuvaamaan projektisuunnitelman pääpiirteet ja antamaan suuntaa-antavan arvion projektin kustannuksista. Opiskelija ymmärtää projektin riskienhallinnan merkityksen. Opiskelija pystyy jossain määrin soveltamaan projektityyppistä toimintaa osana omaa ammatillista toimintaansa.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

18.08.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

24.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 16

Tutkinto-ohjelma
 • Konservoinnin tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Nina Robbins
Vastuuhenkilö

Nina Robbins

Opiskelijaryhmät
 • K0523S6
  Konservoinnin tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen.
Tavoitteet:
• Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja perustella tutkimus- ja kehittämistarpeita eri näkökulmista.
• Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja aineistoa työelämän kehittämisessä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
• Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja osaa valita tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset laadulliset, määrälliset tai kehittämismenetelmät.
• Opiskelija kykenee soveltamaan menetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
• Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja tutkimusetiikan ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
• Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämishankkeen luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti
• Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän.
• Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja.

Sisältö

• Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
• Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja arviointi
• Systemaattinen tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
• Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät:
o Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
o Aineiston hankinta, analyysi, luotettavuus ja tulkinta
• Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet
• Tutkimus- ja kehittämistyön viestintä ja raportointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa tarkoituksenmukaisesti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Hän noudattaa tietosuoja- ja tutkimuseettisiä ohjeita. Hän viestii ja raportoi selkeästi tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti kehittämisen kannalta olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja kehittää niiden mukaista toimintaa. Hän viestii ja raportoi vakuuttavasti tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto