Siirry suoraan sisältöön

Muotoilun tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tutkinto:
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Muotoilija (ylempi YAMK)

Laajuus:
60 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opinnot suoritetaan projektimaisesti kehittämis- ja oppimistehtävinä, jotka kytkeytyvät työelämän kehittämishaasteisiin. YAMK-tason tutkintoon ei kuulu harjoittelua.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö:

http://opinto-opas.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Fi/Esittely/Saadokset/Metropolia_tutkintosaanto.pdf

Jatko-opinnot

- hakukelpoinen ammattikorkeakoulun erikoistumisopintoihin
- hakukelpoinen yliopiston jatko-opintoihin

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Muotoilun tutkinto-ohjelma on uudistumiskykyinen muotoilualan kärkikouluttaja, joka edistää muotoiluosaamisen hyödyntämistä laaja-alaisesti pääkaupunkiseudulla. Tämä toteutuu verkostoitumalla kuntasektorin, alan korkealaatuisten osaajien ja yrityselämän kanssa sekä rakentamalla kansainvälisiä kumppanuuksia.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiudet toimia erilaisissa muotoiluun liittyvissä asiantuntija-, kehittämis- ja esimiestehtävissä

- yritysten- ja organisaatioiden kehittäminen
- käyttäjälähtöinen tuote- ja palvelumuotoilu
- tutkimus- ja kehittämisprojektien suunnittelu ja johtaminen.

Keskeiset oppimistulokset

Muotoilun ylempi ammattikorkeakoulututkinto syventää käyttäjälähtöisen tuote- ja palvelumuotoilun osaamistasi. Koulutuksen käynyt ammattilainen osaa soveltaa muotoilun menetelmiä yritysten ja organisaatioiden kehittämisprosesseihin ja strategiseen suunnitteluun. Hän osaa kohdentaa muotoilun ammatillista erityisosaamista laajempiin kohteisiin, kuten palvelumuotoilu, kaupunkimuotoilu ja julkisen sektorin kehittäminen. Koulutus mahdollistaa alan ammattilaisille myös uusien urapolkujen etsimisen muuttuvassa työelämässä.

Valmistuminen

Koulutuksesta valmistuminen edellyttää, että opinnot on suoritettu muotoilun tutkinto-ohjelman YAMK-opetussuunnitelman ja yleisten tutkintovaatimusten mukaisesti.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihdon mahdollisuudesta ylemmässä AMK-tutkinto-ohjelmassa voidaan neuvotella.

Erityispääsyvaatimukset

Hakukelpoisia ovat muotoilun ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet.

Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan kaksi vuotta muotoilun tai muun soveltuvan alan työkokemusta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Työkokemuksen tulee olla kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7. mennessä. Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin.

Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Opetusmenetelmänä käytetään monimuoto-opetusta, joka koostuu lähi- ja verkko-opetuksesta ja erilaisista tiedonhaku-, analysointi- sekä työelämässä toteutettavista kehittämistehtävistä.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Merja Kosonen
merja.kosonen[at]metropolia.fi

Muotoilu (ylempi AMK)
Tunnus
(K1022S6)
Muotoilu (ylempi AMK)
Tunnus
(K1021S6)
Muotoilu (ylempi AMK)
Tunnus
(K1020S6)
Muotoilu (ylempi AMK)
Tunnus
(K1019S6)
Ilmoittautumisaika

01.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

14.11.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Merita Soini
 • Jalmari Sarla
Vastuuhenkilö

Merita Soini

Opiskelijaryhmät
 • K1022S6
  Muotoilun tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opintojakson aikana opiskelija tutustuu kaupunkimuotoiluun ja sen merkitykseen kaupunkien strategiaan ja kehittämiseen liittyvänä käsitteenä. Opiskelija osaa määritellä, miten kaupunkimuotoilun avulla parannetaan kaupunkilaisten elinympäristöjä esteettisesti, toiminnallisesti sekä käytettävyydeltään ja helpotetaan heidän arjessa toimimistaan.

Opiskelija oppii käyttämään muotoilun menetelmiä kehitettäessä julkisen ympäristön kalusteita, varusteita, opastusjärjestelmiä, valaistusta sekä palveluita ottaen huomioon erilaiset käyttäjäryhmät ja niiden tarpeet. Opiskelija osaa kehittää ja käyttää uusia vuorovaikutustapoja kaupunkien ja kaupunkilaisten välillä.

Sisältö

- Muotoilun ja muotoilijan rooli kaupunkien suunnittelussa
- Kaupunkien muotoilustrategiat
- Kaupunkiympäristö ja palvelut
- Osallistavat menetelmät

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata muotoilijan roolin kaupunkien suunnittelussa. Opiskelija kykenee hyödyntämään olennaista tietoa kaupunkimuotoilusta ja kaupunkien muotoilu strategioista. Opiskelija hallitsee kaupunkimuotoilun kannalta keskeisten käsitteiden ja osallistavien menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa toteuttaa kaupunki muotoiluun liittyviä hankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan muotoilijan roolin kaupunkien suunnittelussa. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää olennaista tietoa kaupunkimuotoilusta ja kaupunkien muotoilu strategioista. Hän hallitsee hyvin kaupunkimuotoilun kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Opiskelijalla on kyky soveltaa opittua tietoa kaupunkimuotoilussa ja reflektoida sitä. Opiskelija osaa toteuttaa muiden kanssa kaupunkimuotoilun hankkeita hyödyntäen osallistavia menetelmiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti muotoilijan roolin kaupunkien suunnittelussa. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kaupunkimuotoilusta ja kaupunkien muotoilu strategioista. Hän hallitsee erinomaisesti tuote- ja palvelumuotoilun kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Opiskelija hallitsee laaja-alaisesti muotoilun ja muotoilijan roolin palvelutuotteiden kehityksessä. Opiskelijalla on kyky soveltaa laaja-alaisesti opittua tietoa projektityöskentelystä palvelutuotteiden kehityksessä ja reflektoida sitä. Opiskelija kykenee uuden tiedon tuottamiseen opetukseen. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa monipuolisesti tuote- ja palvelumuotoilun hankkeita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata muotoilijan roolin kaupunkien suunnittelussa. Opiskelija kykenee hyödyntämään olennaista tietoa kaupunkimuotoilusta ja kaupunkien muotoilu strategioista. Opiskelija hallitsee kaupunkimuotoilun kannalta keskeisten käsitteiden ja osallistavien menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa toteuttaa kaupunki muotoiluun liittyviä hankkeita.

Ilmoittautumisaika

01.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Sauli Laitinen
Vastuuhenkilö

Merita Soini

Opiskelijaryhmät
 • K1022S6
  Muotoilun tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa käyttäjälähtöisen tuotekehityksen hyödyt. Opiskelija osaa määritellä miten käyttäjätietoa hyödynnetään tuote- ja palvelukehityksessä ja mitkä ovat käyttökokemuksen suunnittelun näkökulmat sekä käyttöliittymäsuunnittelu ja käyttäjätestausmenetelmät. Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa käyttäjätestausmenetelmiä.

Opintojakson aikana opiskelija tutustuu palvelumuotoilun käsitteisiin ja prosessiin. Opiskelija oppii käyttämään muotoilun menetelmiä palveluiden kehittämisessä. Opiskelija tulkitsee, mitä aineellista tai aineetonta hyötyä asiakkaat oikeastaan tavoittelevat palvelun avulla ja osaa suunnitella palvelun sisällön ja toteuttamistavan asiakkaalle arvoa tuottavaksi.

Opiskelija syventää osaamistaan palveluiden kehittämisessä ja perehtyy palveluntuottajan ja käyttäjän välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Opiskelija tunnistaa suunnittelun merkityksen tuotteen laadulle ja ottaa suunnittelutyössä huomioon palvelun laatuun ja hintaan vaikuttavat osatekijät. Opiskelija tunnistaa vakioitujen ja vakioimattomien palveluiden erot.

Opiskelija tunnistaa ja analysoi palvelusuunnitteluun liittyviä suunnitteluongelmia sekä soveltaa oppimiaan käytänteitä tuottamassaan palvelukonseptissa.

Sisältö

- Käytettävyyden ja käyttäjälähtöisen suunnittelun peruskäsitteet ja työmenetelmät
- Käyttäjälähtöisen teollisen muotoilun suunnitteluprosessit
- Palvelumuotoilun käsitteet ja prosessi
- Muotoilun ja muotoilijan rooli palvelutuotteiden kehityksessä
- Tuotekehityksen suhde yrityksen liiketoimintastrategiaan
- Projektityöskentely palvelutuotteiden kehityksessä
- Palveluiden tuotteistaminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata tuote- ja palvelumuotoilun vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään olennaista tietoa käyttäjälähtöisestä tuote- ja palvelumuotoilusta. Opiskelija hallitsee tuote- ja palvelumuotoilun kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija tuntee muotoilun ja muotoilijan roolin palvelutuotteiden kehityksessä. Opiskelija tietää projektityöskentelystä palvelutuotteiden kehityksessä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa tuote- ja palvelumuotoilun hankkeita

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan tuote- ja palvelumuotoilun vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää olennaista tietoa käyttäjälähtöisestä tuote- ja palvelumuotoilusta. Hän hallitsee hyvin tuote- ja palvelumuotoilun kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Opiskelija hallitsee hyvin muotoilun ja muotoilijan rooli palvelutuotteiden kehityksessä. Opiskelijalla on kyky soveltaa opittua tietoa projektityöskentelystä palvelutuotteiden kehityksessä ja reflektoida sitä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa tuote- ja palvelumuotoilun hankkeita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti tuote- ja palvelumuotoilun vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti käyttäjälähtöisessä tuote- ja palvelumuotoilussa. Hän hallitsee erinomaisesti tuote- ja palvelumuotoilun kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Opiskelija hallitsee laaja-alaisesti muotoilun ja muotoilijan roolin palvelutuotteiden kehityksessä. Opiskelijalla on kyky soveltaa laaja-alaisesti opittua tietoa projektityöskentelystä palvelutuotteiden kehityksessä ja reflektoida sitä. Opiskelija kykenee uuden tiedon tuottamiseen opetukseen. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa monipuolisesti tuote- ja palvelumuotoilun hankkeita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata tuote- ja palvelumuotoilun vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään olennaista tietoa käyttäjälähtöisestä tuote- ja palvelumuotoilusta. Opiskelija hallitsee tuote- ja palvelumuotoilun kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija tuntee muotoilun ja muotoilijan roolin palvelutuotteiden kehityksessä. Opiskelija tietää projektityöskentelystä palvelutuotteiden kehityksessä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa tuote- ja palvelumuotoilun hankkeita

Ilmoittautumisaika

01.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • kulu virtuaali::muotoilu
Vastuuhenkilö

Merita Soini

Opiskelijaryhmät
 • K1022S6
  Muotoilun tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa muotoilun merkityksen yrityksen kilpailutekijänä ja osana yrityksen strategista päätöksentekoprosessia. Hän oppii havaitsemaan uusia tuotemahdollisuuksia sekä hahmottamaan uusien tuotteiden kehitysprosessia.

Opiskelija saa perustiedot hallitun yrityskuvan eri osa-alueista ja sen merkityksestä mm. yrityksen toiminnassa, tuotevalikoimassa, palveluissa sekä markkinoinnin että muotoilun näkökulmasta. Opiskelija tutustuu tuotteiden, yrityksen graafisen ulkoasun, fyysisen ympäristön sekä toimintatapojen muodostaman kokonaisuuden hallintaan. Lisäksi opiskelija saa työkaluja lähiesimiehenä toimimiseen sekä työryhmän tai tiimin johtamiseen sen eri kehitysvaiheissa ja tilanteissa.

Sisältö

- Muotoilu yrityksen kilpailutekijänä ja strategisessa päätöksenteossa
- Muotoilun integrointi liiketoimintaprosesseihin
- Yrityksen muotoilustrategian mukainen tuotevalikoima
- Visuaalinen kommunikaatio yritysorganisaatioissa
- Tiimin johtaminen ja lähiesimiehenä toimiminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata muotoilun merkityksen yrityksen kilpailutekijänä ja strategisessa päätöksenteossa. Opiskelija kykenee hyödyntämään olennaista tietoa muotoilujohtamisesta. Opiskelija hallitsee muotoilujohtamisen keskeisten käsitteet. Opiskelija tuntee yrityksen muotoilustrategian mukainen tuotevalikoiman. Opiskelija tuntee muotoilun integroinnin liiketoimintaprosesseihin. Hän hallitsee visuaalisen kommunikaation yritysorganisaatioissa. Opiskelija hahmottaa tiimin johtaminen ja lähiesimiehenä toimiminen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata hyvin muotoilun merkityksen yrityksen kilpailutekijänä ja strategisessa päätöksenteossa. Opiskelija osaa soveltaa olennaista tietoa muotoilujohtamisesta. Opiskelija hallitsee erinomaisesti muotoilujohtamisen keskeisten käsitteet. Opiskelija tuntee yrityksen muotoilustrategian mukainen tuotevalikoimanlaajasti. Opiskelija hallitsee muotoilun integroinnin liiketoimintaprosesseihin. Hän hallitsee visuaalisen kommunikaation yritysorganisaatioissa. Opiskelija hahmottaa hyvin tiimin johtaminen ja lähiesimiehenä toimiminen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata erinomaisesti muotoilun merkityksen yrityksen kilpailutekijänä ja strategisessa päätöksenteossa. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti olennaista tietoa muotoilujohtamisesta sekä soveltaa sitä. Opiskelija hallitsee erinomaisesti muotoilujohtamisen keskeisten käsitteet. Opiskelija tuntee yrityksen muotoilustrategian mukainen tuotevalikoiman. Opiskelija hallitsee erinomaisesti muotoilun integroinnin liiketoimintaprosesseihin. Hän hallitsee visuaalisen kommunikaation yritysorganisaatioissa ja osaa soveltaa sitä. Opiskelija hallitsee laaja-alaisesti tiimin johtamisen ja lähiesimiehenä toimimisen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata muotoilun merkityksen yrityksen kilpailutekijänä ja strategisessa päätöksenteossa. Opiskelija kykenee hyödyntämään olennaista tietoa muotoilujohtamisesta. Opiskelija hallitsee muotoilujohtamisen keskeisten käsitteet. Opiskelija tuntee yrityksen muotoilustrategian mukainen tuotevalikoiman. Opiskelija tuntee muotoilun integroinnin liiketoimintaprosesseihin. Hän hallitsee visuaalisen kommunikaation yritysorganisaatioissa. Opiskelija hahmottaa tiimin johtaminen ja lähiesimiehenä toimiminen.

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Merita Soini
 • Juha Ainoa
 • Merja Kosonen
Vastuuhenkilö

Merita Soini

Opiskelijaryhmät
 • K1022S6
  Muotoilun tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

- Opiskelija osaa perustella, suunnitella, toteuttaa ja arvioida opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.
- Opiskelija osaa soveltaa kriittisesti ja tuloksellisesti oman alansa tutkimus -ja asiantuntijatietoa sekä tutkimus-ja kehittämistoiminnan menetelmiä työelämän kehittämistarpeisiin vastaamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.
- Työssään opiskelija toimii aloitteellisesti ja osoittaa hyvää kehittämis-ja muutosjohtamiskykyä.
- Opiskelija kykenee tekemään perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa.
- Opiskelija pystyy toimimaan itsenäisesti alansa asiantuntijana sekä työelämän kehittäjänä ja uudistajana.
- Opiskelija laatii kirjallisen opinnäytetyöraportin ja viestii kirjallisesti ja suullisesti osoittaen alansa asiantuntijaviestinnän taitoa.
- Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa opinnäytetyönsä aihepiirin hyvää hallintaa ja taitoa viestiä asiantuntevasti sen tuloksista.

Sisältö

Opinnäytetyöprosessin kaikki vaiheet, aiheen valinta, tutkimus-ja kehittämisprosessi, opinnäytetyön raportointi sekä tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan, esim. työpajat, seminaarit, yksilöohjaus, ryhmäohjaus, kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte voi olla lehdistötiedote, blogiteksti, julkaisukelpoinen artikkeli, ns. Executive Summary tai muu tiedottava teksti opinnäytetyöstä. Opiskelija sopii kypsyysnäytteen muodon ja kohdeyleisön opinnäytetyön ohjaajan kanssa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tutkimus- ja kehittämistarvetta on kuvattu ja sen merkitystä on tarkasteltu kumppaniorganisaation kannalta.
Tavoitteet on määritelty. Niiden perustelut ovat hajanaiset.
Tietoperusta jää osittain irralliseksi toiminnan kehittämisestä ja johtopäätöksistä. Olennaisia
lähteitä puuttuu. Opiskelija hallitsee lähdekritiikin perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tutkimus- ja kehittämistarve on kuvattu selkeästi ja perustellusti. Sen merkitystä on tarkasteltu
asiakkaan, kumppaniorganisaation toiminnan, ammattialan ja/tai aluekehityksen kannalta.
Tavoitteet on määritelty selkeästi ja ne on perusteltu tarkoituksenmukaisesti.
Tietoperusta on relevantti, monipuolinen ja kansainvälinen. Tietoperusta ohjaa toiminnan
kehittämistä luontevasti. Opiskelija osoittaa hallitsevansa lähdekritiikin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tutkimus- ja kehittämistarve on kuvattu ja perusteltu erittäin selkeästi, monipuolisesti,
yhteiskunnallisesti ja/tai alan tutkimustietoa hyödyntäen.
Tutkimus- ja kehittämistarpeen merkitystä on tarkasteltu erittäin asiantuntevasti asiakkaan, kumppaniorganisaation, ammattialan ja/tai aluekehityksen kannalta.
Tavoitteet on määritelty ja perusteltu erittäin selkeästi.
Tietoperusta on kattava ja monipuolinen myös kansainvälisen kirjallisuuden osalta. Tietoperusta ohjaa toiminnan kehittämistä erinomaisesti. Opiskelija käyttää lähdekritiikkiä systemaattisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tutkimus- ja kehittämistarvetta on kuvattu ja sen merkitystä on tarkasteltu kumppaniorganisaation kannalta.
Tavoitteet on määritelty. Niiden perustelut ovat hajanaiset.
Tietoperusta jää osittain irralliseksi toiminnan kehittämisestä ja johtopäätöksistä. Olennaisia
lähteitä puuttuu. Opiskelija hallitsee lähdekritiikin perusteet.

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

10.01.2023 - 28.02.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • kulu virtuaali::muotoilu
 • Juha Ainoa
 • Merja Kosonen
Vastuuhenkilö

Merja Kosonen

Opiskelijaryhmät
 • K1022S6
  Muotoilun tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen.
Tavoitteet:
• Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja perustella tutkimus- ja kehittämistarpeita eri näkökulmista.
• Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja aineistoa työelämän kehittämisessä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
• Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja osaa valita tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset laadulliset, määrälliset tai kehittämismenetelmät.
• Opiskelija kykenee soveltamaan menetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
• Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja tutkimusetiikan ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
• Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämishankkeen luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti
• Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän.
• Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja.

Sisältö

• Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
• Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja arviointi
• Systemaattinen tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
• Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät:
o Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
o Aineiston hankinta, analyysi, luotettavuus ja tulkinta
• Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet
• Tutkimus- ja kehittämistyön viestintä ja raportointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa tarkoituksenmukaisesti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Hän noudattaa tietosuoja- ja tutkimuseettisiä ohjeita. Hän viestii ja raportoi selkeästi tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti kehittämisen kannalta olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja kehittää niiden mukaista toimintaa. Hän viestii ja raportoi vakuuttavasti tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto