Siirry suoraan sisältöön

Vaatetusalan tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Vestonomi (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Vestonomi (AMK) -tutkintoon kuuluu 30 op työharjoittelua, joka suoritetaan vaatetusalan yrityksissä kotimaassa tai ulkomailla. Opiskelija etsii itse harjoittelupaikan, jonka kanssa solmitaan harjoittelusopimus. Opiskelija raportoi harjoittelustaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Harjoittelun lisäksi opiskelijan kokemus työelämästä karttuu opinnoissa, joita toteutetaan projektien muodossa. Laajuudeltaan 15 op:n opinnäytetyö on kehittämistehtävä, joka on aina työelämälähtöinen.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolian tutkintosäännössä, joka on luettavissa sivuilta Opiskeluun liittyvät säännöt (osoite https://metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot).

Jatko-opinnot

Vaatetusalan koulutuksesta Vestonomi (AMK) -tutkinnolla valmistuneilla opiskelijoilla on mahdollisuus hakea vestonomi (ylempi AMK) -tutkintoon tai muihin soveltuviin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin, ammattikorkeakoulujen erikoistumisopintoihin tai yliopiston maisteriopintoihin, jokaisen oppilaitoksen hakukelpoisuuskriteerien mukaisesti.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet sivuilta Opintojen suunnittelu (osoite https://metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/yleista-tietoa-opiskelusta/opintojen-suunnittelu).

Tutkinnon profiili

Vaatetusalan ammattikorkeakoulutuksessa hankittu asiantuntijuus perustuu työelämässä tarvittavaan vaatetusalan prosessien kokonaishallintaan. Vaatetusalan opiskelu on työelämälähtöistä ja kansainvälistä. Yritysyhteistyöprojektit ja kehittämishankkeet integroivat opiskelun osaksi työelämän verkostoja ja käytänteitä. Koulutuksen ytimessä on vaatetusalan vastuulliseen ja kestävään tuotehallintaan liittyvä osaaminen kansainvälisessä toimintakentässä.
Vestonomi /AMK)-koulutuksesta valmistuu:
- laaja-alaisia vastuullisia asiantuntijoita vaatetuksen toimialoille,
- asiantuntijoita vaatetusalan kaupallisten ja tuotannollisten prosessien hallintaan,
- profiloituvaa asiantuntijuutta vaatetus- ja trendibisnekseen, mallisto- ja valikoimasuunnitteluun tai laadun- ja muodonhallintaan.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Vestonomit sijoittuvat avaintehtäviin vaatetusbisneksessä. He tuntevat suomalaisen ja kansainvälisen vaatetuskentän ja pystyvät toimimaan asiantuntijoina alan globaalissa verkostossa. Vestonomin toimintaympäristöjä ovat pääosin vaatekaupan kansainväliset hankintatiimit, vaateteollisuus, imago-, työ ja laitosvaateyritykset sekä vaatetusalan maahantuontiyritykset.
Vaatetusalan yritykset Suomessa tarvitsevat korkeakoulutettuja asiantuntijoita, joilla on hyvä kokonaiskuva alan nykyaikaisistä liiketoimintamalleista. Heillä on alan ammatillisten taitojen lisäksi ymmärrystä toimialan vastuullisuudesta sekä sosiaaliset taidot eri maiden ja kulttuurien väliseen vuoropuheluun. He osaavat seurata alan jatkuvaa muutosta, hyödyntää osaamistansa ja ongelmaratkaisukykyään joustavasti työelämän kehittämisessä. He hallitsevat alan standardit ja jatkuvasti muuttuvat sovellutukset.

Keskeiset oppimistulokset

Vestonomi (AMK)-tutkinnon suorittanut osaa hakea ja analysoida tietoa sekä käyttää sitä innovatiivisesti ongelmanratkaisussa ja työelämän kehittämisessä. Hän tuntee vastuunsa ympäristöä ja yhteiskuntaa kohtaan. Vestonomi tuntee materiaalit ja niiden ominaisuudet sekä vaatteiden tekniset ratkaisut. Hän osaa soveltaa tietoaan luovasti eri tuoteryhmissä. Hän hallitsee kaupallisten mallistojen muodon- ja laadunhallinnan, mitoituksen ja ohjeistuksen kansainvälisessä tuotantoketjussa.
Vestonomilla on hyvä mallisto- ja valikoimasuunnitteluosaaminen yhdistettynä tuotehallintaan sekä valmiudet trendien soveltamiseen ja jalkauttamiseen kuluttajille. Hänellä on myös hyvä markkinointi- ja liiketalousosaaminen. Vestonomilla on lisäksi alan tietotekninen erikoisosaaminen ja hyvät tiimi- ja projektityötaidot.
Vaatetusalan opiskelu on työelämälähtöistä ja kansainvälistä. Työelämälähtöiset yhteistyö- ja kehittämisprojektit ovat monialaisia ja tuovat tunnetuksi työelämän verkostoja, käytänteitä ja mahdollisuuksia.
Vaatetusalan koulutus tarjoaa opiskelijoille kattavan perustan alan osaamiselle ja profiloitumiselle seuraavien tutkinnon kompetenssien alla:
- Vaatetusalan materiaalit ja vastuullisuusosaaminen
- Laadunhallinnan osaaminen
- Mallisto- ja valikoimasuunnittelun osaaminen
- Bisnes- ja trendiosaaminen
- Vaatetusalan innovaatio- ja kehitysosaaminen
Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa on huomioitu myös Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteiset kompetenssit:
- Oppimisen taidot
- Eettinen osaaminen
- Työyhteisöosaaminen
- Innovaatio-osaaminen
- Monikulttuurisuusosaaminen
- Teknologiaosaaminen

Valmistuminen

Valmistuminen edellyttää, että opiskelija on läsnä olevana ja on suorittanut kaikki ammattikorkeakoulututkintoonsa kuuluvat opinnot (laajuus 240 op).

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelija voi halutessaan suorittaa osan opinnoista opiskelijavaihdossa kansainvälisen verkostomme partnerikouluissa. Vaatetusalan opiskelija voi hakeutua kansainväliseen vaihtoon pääsääntöisesti yhdeksi lukukaudeksi tai sopimuksen mukaan. Opiskelijavaihtoon haetaan annettujen ohjeiden mukaan. Vaihtoa voidaan puoltaa, mikäli opinnot ovat edenneet hyvin, eikä valmistuminen tule viivästymään vaihdon johdosta. Vaihdon aikana suoritetut opintopisteet korvaavat sovitut Metropolian opinnot. Tutkinto-ohjelmaan saapuu lukuvuosittain vaihto-opiskelijoilta yhteistyökorkeakouluista ympäri maailmaa.

Erityispääsyvaatimukset

Vaatetusalan vestonomitutkintoon ei ole erityispääsyvaatimuksia. Käytössä ovat yleiset valtakunnalliset pääsyvaatimukset. Koulutukseen voivat hakea kaikki kolmevuotisen lukion oppimäärän tai ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneet henkilöt.
Opiskelijavalinnat tapahtuvat valintakokeiden kautta. Harkinnanvarainen valinta ei ole käytössä. Valintakokeisiin kutsutaan ennakkotehtävien pohjalta. Valintakokeet ovat monipuoliset ja niissä arvioidaan hakijan valmiuksia laaja-alaiseen vaatetusalan koulutukseen sekä myöhäisempään profiloitumiseen soveltuvia kykyjä.
Vestonomitutkinto mahdollistaa opiskelijalle hänen kiinnostuksensa mukaisen profiloitumisen vaatetusalan laadun- ja muodonhallintaan, mallisto- ja valikoimasuunnitteluun sekä bisnes- ja trendiosaamiseen.
Vestonomikoulutukseen hakeutujalla on hyvä olla:
- Loogista päättelytaitoa ja ongelmanratkaisukykyä
- Kolmiulotteisuuden tajua: (muoto- ja kaavahahmotus)
- Visuaalista lahjakkuutta: (sommittelu, värit, piirustustaito)
- Viestintä- ja vuorovaikutustaitoa sekä kykyä toimia tiimissä
- Ammatillista motivaatiota ja kypsyyttä (koulutus on laaja-alainen ja työelämälähtöinen)
- Vastuunottokykyä ja pitkäjänteisyyttä työskennellä tavoitteellisesti
- Kiinnostusta vaatetusbisnekseen ja vastuullisuuden ja kestävän kehityksen
kysymyksiin
- Tahtoa kansainvälistyä ja kehittää kielitaitoaan

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointia koskevat yleiset periaatteet on kuvattu Metropolian tutkintosäännössä ja opintojaksokohtaiset periaatteet opetussuunnitelman opintojaksokuvauksissa.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan opintojaksoina, opintokokonaisuuksina tai projekteina. Opinnot sisältävät lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua. Tutkintoon johtavan koulutuksen opetus toteutetaan kokopäiväisinä päiväopintoina.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Päivi Lonka
tutkintovastaava
paivi.lonka[at]metropolia.fi

Vaatetusala
Tunnus
(KXI23S1)
Vaatetusala
Tunnus
(KXI22S1)
Vaatetusala
Tunnus
(KXI21S1)
Vaatetusala
Tunnus
(KXI19S1)
Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marja-Liisa Kauppinen
Vastuuhenkilö

Marja-Liisa Kauppinen

Tavoitteet

Learning outcomes of the course
After completing the course, the students are able to:
• understand basic functions and ideas of smart design usage by learning about a 3D fashion design programme,
• use different digital avatars, garment constructions, CAD functionalities and pattern modifications,
• use different digital materials, and
• design in different sizes, and use both one-size and multi-size avatar review.

Sisältö

Course contents
Basic use of 3D VStitcher-Lotta programs, guided by company Browzwear's pre-defined online courses. Basic tools and functions in 2D and 3D windows. Adjusting different kinds of avatars, sizing and poses. Digital materials (incl. folded garments, padded garments), trims, seams, colours and prints. Outfit creation, 3D styling and dressing the digital garments. Rendering and animation.

Aika ja paikka

Arabia Campus, Helsinki

Oppimateriaalit

Online: Browzwear courses 101, 201 and 301.

Opetusmenetelmät

Online course, studying independently

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Cooperation with Browzwear Europe / Browzwear Solutions Pte Ltd

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 hrs / 1 cr

Sisällön jaksotus

Browzwear courses 101, 201 and 301

Lisätietoja opiskelijoille

Language of instruction: English
The course is targeted to Fashion and Clothing students in Metropolia UAS.
Enrollment for the course implementation by sending an email to Marja-Liisa Kauppinen, Senior Lecturer (firstname.surname@metropolia.fi). Into the message text field, kindly add your official Metropolia email address. Please note, that during the holiday season from 15 June to 15 August the enrollments will not be processed.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The students have partly reached the goals of the course. They have adequately completed the assignments of the course.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The students have successfully reached the goals of the course. They have successfully completed the assignments and have applied learned information when completing the assignments.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The students have reached the goals of the course in an excellent manner. They have completed the assignments of the course applying learned information with distinction.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Pass:
The students have reached the goals of the course. They have adequately completed the set assignments.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 21.05.2023

Ajoitus

26.10.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Verna Tuuli Kovanen
 • Sarianna Niskala
Vastuuhenkilö

Päivi Lonka

Opiskelijaryhmät
 • KXI20S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä
 • KXI21S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet:
• ymmärtää, mistä osista ja miten ammattimainen tuotekuva koostetaan
• luoda ammattimainen portfolio käyttämällä eri tarkoitukseen soveltuvia digitaalisia tekniikoita
ja ohjelmia
• hallita muoti- ja designalalla työskentelyssä tarvittavat IPR-perusteet
• koostaa ammattimainen CV ja saatekirje

Sisältö

Opintojakson aikana opiskelija oppii ammattimaisen portfolion tekemisen perusteet ja yleisimmin käytettyjen ohjelmistojen perusteet osaamisensa visualisoimiseksi. Esimerkkejä ohjelmistoista ovat graafisen suunnittelun ohjelmat (esim. erilaiset rasterigrafiikka-, vektorigrafiikka- ja suunnitteluohjelmat) ja ohjelmistoja videoiden ja äänen editointiin, animaatioiden tekoon sekä visuaalisiin tehosteisiin. Lisäksi opiskelija saa tietoa tuotekuvauksesta sekä immateriaalioikeuksista (IPR) muoti- ja designalalla. Opiskelija saa myös tietoa ansioluettelon sekä saate- ja tarjouskirjeiden kirjoittamiseen.

Aika ja paikka

Arabian kampuksella (Hämeentie 135 D, Helsinki) seuraavasti:
26.10 9 - 15:30
10.11 9 - 12
16.11 13 - 15:30
17.11 9 - 15:30
24.11 9 - 15:30
01.12 9 - 15:30
08.12 9 - 15:30
14.12 9 - 15:30
15.12 9 - 15:30

Oppimateriaalit

ilmoitetaan kurssin aikana

Opetusmenetelmät

Lähiopetus

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia
44 tuntia lähiopetusta
91 tuntia itsenäistä työskentelyä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Täydennetään

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Täydennetään

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Täydennetään

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Kaikki tunti- ja viikkotehtävät sekä kurssitehtävä suoritettuina hyväksytysti sekä 80% läsnäolo lähiopetuksessa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tunti- / viikko- / kurssitehtävän hyväksytty suorittaminen sekä 80% läsnäolo lähiopetuksesssa

Esitietovaatimukset

Perustiedot yleisimmin käytetyistä graafisen suunnittelun ohjelmistoista

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

02.04.2024 - 31.07.2024

Laajuus

15 op

T&K-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marja-Liisa Kauppinen
Vastuuhenkilö

Marja-Liisa Kauppinen

Opiskelijaryhmät
 • KXI22S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• ymmärtää laajemmin vaatetusalan työelämän toimijoita, käytäntöjä ja työtehtäviä.
• luo verkostoja yrityksiin ja harjaantuu vastuulliseen työskentelyyn työyhteisössä.
• osaa arvioida omaa onnistumistaan työtehtävissä.
• osaa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja harjoittelun jälkeen opiskelussa.

Sisältö

Harjoittelupaikan hankkiminen kotimaasta tai ulkomailta. Harjoittelu- tai työsopimuksen sekä harjoitteluraportin laatiminen. Erilaisissa työtehtävissä kehitytään opitun taidon pohjalta. Tutustutaan yritysten työkulttuuriin ja toimitaan osana tiimiä. Tietojen ja taitojen soveltaminen työelämässä. Ammatillisen osaamisen kehittäminen.

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Tutorointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työskentely vaatetusalan yrityksessä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitteluraportti / oppimispäiväkirja 90 %
Työelämäpalaute 10 %

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.03.2024

Ajoitus

08.04.2024 - 31.07.2024

Laajuus

15 op

T&K-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 22

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marja-Liisa Kauppinen
Vastuuhenkilö

Marja-Liisa Kauppinen

Opiskelijaryhmät
 • KXI21S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• ymmärtää laajemmin vaatetusalan työelämän toimijoita, käytäntöjä ja työtehtäviä.
• luo verkostoja yrityksiin ja harjaantuu vastuulliseen työskentelyyn työyhteisössä.
• osaa arvioida omaa onnistumistaan työtehtävissä.
• osaa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja harjoittelun jälkeen opiskelussa.

Sisältö

Harjoittelupaikan hankkiminen kotimaasta tai ulkomailta. Harjoittelu- tai työsopimuksen sekä harjoitteluraportin laatiminen. Erilaisissa työtehtävissä kehitytään opitun taidon pohjalta. Tutustutaan yritysten työkulttuuriin ja toimitaan osana tiimiä. Tietojen ja taitojen soveltaminen työelämässä. Ammatillisen osaamisen kehittäminen.

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Tutorointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työskentely vaatetusalan yrityksessä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitteluraportti / oppimispäiväkirja 90 %
Työelämäpalaute 10 %

Esitietovaatimukset

Seuraavia opintojaksoja vastaava osaaminen:
Harjoittelu 1, muut edeltävät vestonomiopinnot.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

29.01.2024 - 27.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 22

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marja-Liisa Kauppinen
Vastuuhenkilö

Marja-Liisa Kauppinen

Opiskelijaryhmät
 • KXI21S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• ymmärtää ja hyödyntää vaatteiden eri mittataulukkojärjestelmiä.
• hyödyntää kaavatietotekniikkaohjelmaa työvälineenä vaatteiden kaavoituksessa ja kaavojen viennissä 3D-ohjelmaan.
• hallitsee 3D-ohjelman peruskäytön.

Sisältö

Mittataulukkojen hyödyntäminen kaavoituksessa ja Avattaren muokkaamisessa. Tuotteiden kaavoitus ja kaavojen vienti 3D-ohjelmaan. Kaavojen istuvuuden tarkastelu. Vaatteiden suunnittelu ja mallinnus 3D-ohjelman avulla (eri materiaalien valinnat, tuotteiden väritykset, printit, tikkaukset ja muodot).

Aika ja paikka

Arabia, Helsinki

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Ohjatut harjoitukset
Ongelmakeskeinen opetus
Ryhmäohjaus
Yksilöohjaus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi 40 %
Oppimistehtävät 60 %

Esitietovaatimukset

Seuraavia opintojaksoja vastaava osaaminen:
Vaatetusalan opintokokonaisuuteen Laadunhallinnan osaaminen sisältyvät opinnot.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

11.01.2024 - 07.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

12 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Päivi Lonka
Vastuuhenkilö

Päivi Lonka

Opiskelijaryhmät
 • KXI20S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä
 • KXI21S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• hahmottaa vaatetusalan toimintamuotoja ja messukäytäntöjä globaalissa toimintaympäristössä.
• osaa valmistautua messulla hankkimaan mallistoon tarvittavat materiaalit ja huomioimaan niiden saantiin liittyvät riskit.
• osaa analysoida trendi-informaatiota brändien kautta.
• hahmottaa tuotantokapasiteetin laatua ja hintaa eri maissa sekä eri tuotantolaitoksissa.
• ymmärtää malliston jakamisen merkityksen eri tuotantolaitoksiin riskien hallinnan kannalta.
• osaa laatia brändille trendi- ja messuraportin.

Sisältö

Valmistaudutaan mahdollisten projektien kankaiden ja muiden materiaalien hankintaan Pariisin messuilta. TexWorld -kangasmessut ja Apparelsourcing-messut sekä Première Vision – Fabric-, Yarns-, Leather-, Designs-, Accessories- ja Manufacturing -messut Pariisissa. Tuotantokapasiteetin laatu, konekanta ja sen ostaminen. Kangasagentuurit. Kankaiden, neulosten ja lisätarvikkeiden hankinta tulevaan sesonkiin. Analyysit toteutuneista trendeistä Pariisin brändimyymälöissä. Uuden tiedon hankkiminen alan kehityksestä liittyen vastuullisuuteen, muotiin, väreihin, materiaaleihin, valmistusmenetelmiin ja valmistuspaikkoihin brändin näkökulmasta. Trendi-, messu- ja matkaraportit.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Seuraavia opintojaksoja vastaava osaaminen:
Opintokokonaisuuksiin Malliston ja valikoimasuunnittelun osaaminen, Vaatetusalan materiaalit ja vastuullisuusosaaminen sekä Bisnes- ja trendiosaaminen sisältyvät opinnot.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 22.04.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

12 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Vaatetus Kulttuuripalvelut
 • Essi Karell
Vastuuhenkilö

Essi Karell

Opiskelijaryhmät
 • KXI20S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä
 • KXI21S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• ymmärtää kiertotalouden liiketoiminnan perusteet.
• tunnistaa tärkeimmät kiertotalouden liiketoimintamallit ja osaa soveltaa niitä vaatetusalalla.
• tunnistaa vaatetusalan liiketoiminnan mahdollisuuksia muuttuvassa yhteiskunnassa.
• tunnistaa projektin elinkaaren ja pystyy toimimaan projektiryhmässä tasavertaisena jäsenenä.

Sisältö

Kiertotalousteemaan liittyvä vaihtuva-aiheinen kehityshanke tai projekti. Kiertotalouden liiketoiminnalliset mahdollisuudet materiaalivirtojen eri vaiheissa: raaka-aineista valmistuksen kautta myyntiin ja kulutukseen, josta takaisin eri tasoisiin kiertoihin. Kiertotalouden mukaiset eri liiketoimintamallit ja ekosysteemit: uusiutuvuus, jakamisalustat, tuote palveluna, tuote-elinkaaren pidentäminen sekä resurssitehokkuus ja kierrätys. Kiertojen vuotokohtien tunnistaminen ja poistaminen. Yrittäjyys ja startupit kiertotaloudessa, menestyksekkäät kiertotalousratkaisut ja tulevaisuuden haasteisiin valmistautuminen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 16.05.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 03.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Vaatetus Kulttuuripalvelut
 • Essi Karell
Vastuuhenkilö

Essi Karell

Opiskelijaryhmät
 • KXI22S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• ymmärtää kiertotalouden keskeiset periaatteet ja toiminnot sekä ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset hyödyt.
• tuntee kiertotalouden eri näkökulmat ja toiminnot vaatetusalalla.
• tuntee standardisoinnin periaatteet, vaatetusalan standardien eri osa-alueet ja niiden käyttötarkoitukset sekä tunnistaa standardisoimisliiton ammattikorkeakoulujen verkkopalvelut osaksi alan opintoja.
• tuntee kiertotalousstandardit.

Sisältö

Kiertotalouden periaatteet ja toiminnot kestävän kehityksen näkökulmasta, kiertotalouden edut ja mahdollisuudet yhteiskunnalle ja vaatetusalan yrityksille. Ekosuunnittelu, kestävä kulutus, käyttöiän pidentäminen sekä materiaalien tai tuotteen käytöstä poistamisen tehokas hallinta. Kiertotaloustoiminnan kehittämisen vaiheet. Tutustuminen vaatetusalalla vaikuttaviin standardeihin sekä standardien hakuun verkkopalvelussa. Kiertotalousstandardien käyttö.

Aika ja paikka

Arabian kampus, Hämeentie 135 D

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus jaetaan kurssin aikana.

Opetusmenetelmät

Osallistavat luennot. Oppimistehtävät ja muu itsenäinen työskentely.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Yritysvierailu(t)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Opintojaksolla testataan SusTexEdu-hankkeessa kehitettyjä pieniä oppimiskokonaisuuksia (learning units), jotka liittyvät kiertotalouteen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = noin 27 h opiskelijatyötä, 5 op = 135 h

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestelyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan ilmoittautumisajan päätyttyä.

Sisällön jaksotus

Opetuspäivät:
Ma 28.8.
To 31.8.
Ma 4.9.
To 7.9.
Ma 11.9.
To 14.9.
Pe 29.9.
Pe 3.11.

Lisätietoja opiskelijoille

Opetuskertojen välissä opiskelijat työstävät itsenäisiä tehtäviä, jotka palautetaan Moodle-oppimisympäristön kautta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana määräytyy painotuksella: 90 % oppimistehtävät, 10 % itsearviointi.

Luennoilla edellytetään 80% läsnäoloa.

Esitietovaatimukset

Seuraava opintojaksoja vastaava osaaminen:
Tekstiilikuidut ja vaatetusmateriaalit.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 30.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Antti Sihvonen
 • Pauliina Westman
Vastuuhenkilö

Päivi Lonka

Opiskelijaryhmät
 • KXI20S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä
 • KXI21S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• osaa huomioida ympäristön, eri käyttötilanteiden, turvallisuuden, pukemisen ja pukeutumisen asettamat vaatimukset eri-ikäisten lasten ja nuorten vaatteiden suunnittelussa ja hankinnassa.
• osaa huomioida käyttäjien fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen tarpeet.
• osaa soveltaa lasten vaatetusta koskevia standardeja käytännössä.
• osaa soveltaa osaamistaan laadukkaan lasten vaatteen suunnittelussa ja tunnistamisessa.

Sisältö

Lasten eri kehitysvaiheet ja niiden asettamat sosiaaliset, psyykkiset ja fyysiset ominaispiirteet ja haasteet pukeutumiselle, pukemiselle ja vaatteen ilmeelle. Käyttäjäkeskeisen suunnittelun perusperiaatteet. Lasten vaatetuksen tarjonta markkinoilla. Lasten vaatteiden standardit. Monikäyttöisen ja yhdisteltävän lastenvaatemalliston suunnittelu ja valmistuksen ohjeistus.

Aika ja paikka

Hämeentie 135D
23.10 9 - 15:30
01.11 9 - 15:30
02.11 9 - 15:30
07.11 9 - 15:30
08.11 9 - 15:30
09.11 9 - 15:30
22.11 9 - 15:30
23.11 9 - 15:30
30.11 9 - 15:30

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
80% läsnäolo

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi toteutetaan rinnakkain "Turvallisten lastenvaatteiden laadunhallinta" kurssin kanssa ja kurssien sisältöjä pyritään linkittämään keskenään mahdollisuuksien mukaan

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Seuraavia opintojaksoja vastaava osaaminen:
Opintokokonaisuuksiin Malliston ja valikoimasuunnittelun osaaminen sekä Vaatetusalan materiaalit ja vastuullisuusosaaminen sisältyvät opinnot.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 16.05.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 12.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pauliina Westman
Vastuuhenkilö

Pauliina Westman

Opiskelijaryhmät
 • KXI22S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• osaa käyttää tietotekniikkaa hyväksi trendiseurannassa.
• osaa suunnitella brändille tarvittavat merkit ja riippulaput.
• osaa suunnitella ja ohjeistaa kuoseille värityksiä kustannustehokkaasti.
• osaa suunnitella malleihin painokuvioita ja brodeerauksia sekä ohjeistaa ne.
• osaa hyödyntää suunnitteluohjelmistoja monipuolisesti.

Sisältö

Suunnitteluohjelmistojen käyttötaitojen syventäminen. Ohjeistamistaitojen kehittäminen. Kuosi-, painokuvio ja merkkisuunnittelu. Kuosien esteettiset väritykset ja ohjeistukset. Painokuviot ja brodeeraukset erilaisiin tuotteisiin ja ohjeistukset niistä. Erilaiset merkit erilaisiin käyttötarkoituksiin huomioiden mallistolliset lähtökohdat. Trendiväri-informaation seuraaminen muotilehtiä, Pantone-värijärjestelmää ja tietotekniikkaa hyödyntäen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Seuraavia opintojaksoja vastaava osaaminen:
Vartalon ja vaatteen visualisointi, Vaatetusalan suunnitteluohjelmistot, Vaatetussuunnittelu ja tuotteistaminen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 16.05.2023

Ajoitus

21.09.2023 - 30.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ülle Liesvirta
Vastuuhenkilö

Ülle Liesvirta

Opiskelijaryhmät
 • KXI22S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• ymmärtää miesten vartalon antropometriset mitat ja mittataulukot miesten vaatetuksen kokojärjestelmien ja vartalotyyppien perustaksi.
• osaa havaita miesten vartalon mittauskohteet ja tulkita eri kokojen taulukoituja mittoja.
• harjaantuu hyödyntämään vartalon mittataulukkoja kaavojen sarjonnassa.
• osaa kaavoittaa ja sarjoa miesten vaatteita tietokoneella.
• ymmärtää miesten vartalon mittataulukot ja sarjotut kaavat vaatteen mittataulukoiden perustaksi.
• osaa hyödyntää sarjottuja kaavoja ja vartalon mittataulukoita vaatteen mitoituksen ja mittataulukoiden suunnittelussa.
• hahmottaa vaatteen mitoituksen osaksi tuotannon ohjeistusta.

Sisältö

Antropometriset miesten mittataulukot. Miesten kevyen vaatetuksen teollinen kaavoitus ja sarjonta tietokoneella. Miesten vaatteiden sarjotun mittataulukoiden suunnittelu sarjottujen kaavojen sekä valmiin mallin ja vartalon mittataulukon pohjalta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Seuraavia opintojaksoja vastaava osaaminen:
Teollinen kaavoitus ja sarjonta, Vartalot ja vaatteet: miesten vaatteiden kaavoitus.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 12.10.2023

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Päivi Lonka
 • Marja Tuhkanen
Vastuuhenkilö

Päivi Lonka

Opiskelijaryhmät
 • KXI21S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Aika ja paikka

28.8. - 12.10 kurssin alussa annettavan aikataulun mukaisesti.
Paikka Arabian kampus ja mahdolliset erikseen sovittavat vierailut yhteistyöyrityksessä

Oppimateriaalit

ilmoitetaan kurssin aikana

Opetusmenetelmät

luennot
ryhmän mentorin tapaamiset
työskentely omassa pienryhmässä (3-4 opiskelijaa eri tutkinnoista)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

kurssilla ei ole tenttiä

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- ryhmätyöskentely kampuksella 2 pvänä viikossa - näistä toisena erikseen sovittavat mentor-tapaamiset
- 5-6 luentoa (kukin 1,5 - 3 tuntia kestäviä)
- 3-4 päivää projektin esittelyihin käytettyä aikaa
- vapaasti suunniteltua työaikaa ryhmän kanssa

1 op = 27 tuntia
10 op = 270 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

kurssin aikataulu annetaan kurssin alussa, mutta lukujärjestyksen mukaiset päivät on hyvä pitää varattuna erilaisiin kurssiin liittyviin tapaamisiin, esitysten valmisteluun jne

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

kurssi arvoidaan asteikolla 1-5 ja arvioinnin perusteet esitellään kurssin alussa

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

17.04.2024 - 15.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 22

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marja-Liisa Kauppinen
Vastuuhenkilö

Marja-Liisa Kauppinen

Opiskelijaryhmät
 • KXI23S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• hahmottaa naisen vartalon kolmiulotteisen muodon vaikutuksen kaksiulotteiseen tasokaavaan.
• osaa muotoilla erilaisia vaatteita eri materiaaleja hyödyntäen.
• osaa vertailla muotoiltua ja piirrettyä kaavaa toisiinsa.
• ymmärtää muotojen ja kaavojen vaikutuksen vaatteen istuvuuteen ja toimivuuteen.
• osaa soveltaa jatkossa muotoilutekniikoita osaksi vaatteiden suunnittelua ja kaavoittamista.

Sisältö

Muotoillaan erilaisia naisten vaatteita ja niiden yksityiskohtia eri materiaaleja hyödyntäen. Tarkastellaan muotoiltujen mallien mukaisia muotoja kaksiulotteisesti. Tutustutaan kuositeltuihin kaavoihin ja verrataan tuloksia muotoiltuihin kappaleisiin. Tehdään oppimispäiväkirja, johon kuvataan tunneilla tehdyt muotoiluharjoitukset, kappaleiden muodot ja kirjoitetaan saavutetut oppimiskokemukset.

Aika ja paikka

Arabia, Helsinki

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Ohjatut harjoitukset
Ryhmäohjaus
Tehtäväohjattu opetus
Yksilöohjaus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimispäiväkirja
Oppimistehtäviä

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 13.02.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ülle Liesvirta
 • Marja-Liisa Kauppinen
Vastuuhenkilö

Marja-Liisa Kauppinen

Opiskelijaryhmät
 • KXI22S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• tunnistaa neulosmateriaalit ja niiden väliset erot sekä ymmärtää materiaalin valinnan vaikutuksen mallin teolliseen kaavoitukseen ja valmistukseen.
• osaa valita neulosvaatteisiin sopivat rakenteet ja työtavat.
• osaa kaavoittaa ja kuositella erilaisia neulosvaatteita.
• ymmärtää neulosten mitoituksen lähtökohdat ja standardisoidut mittavälit.
• osaa laatia ja päättää tarvittaessa vartalon mittataulukon unisex-vaatteen kaavoituksen lähtökohdaks. i
• osaa kaavoittaa vaatteita eri mitoituksella (naisten, miesten, unisex) mittataulukoiden pohjalta.
• osaa sovittaa neulosvaatteita ja korjata vaatteen toimivuutta kaavoituksen avulla.
• tunnistaa laadukkaan neulosvaatteen sekä riittävän hyvin istuvan unisex-vaatteen.
• osaa ohjeistaa, havainnollistaa ja dokumentoida neulosvaatteen teolliseen valmistukseen.
• osaa mitoittaa neulosvaatteen mittataulukon sarjontaväleineen.

Sisältö

Mitoitetaan neulosvaatteen kaavat peruskoossa, materiaalin jousto ja mallikappale huomioiden. Laaditaan tarvittaessa miesten ja naisten mittataulukon pohjalta unisex-mittataulukko. Opitaan neulosvaatteiden teolliseen valmistamiseen soveltuvat työtavat ja kokoamisjärjestys. Sovitetaan eri mitoituksella valmistettuja neulosvaatteita ja korjataan unisex-mitoituksella tehtyjä kaavoja riittävän istuvuuden saavuttamiseksi. Mitoitetaan tuote peruskoossa valmiin mallin ja kaavojen pohjalta. Tehdään tuoteohjeistuksia ja -mitoituksia peruskoossa sekä lisätään mittataulukkoon sarjontavälit.

Aika ja paikka

Arabia, Helsinki

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Ohjatut harjoitukset
Ongelmakeskeinen opetus
Ryhmäohjaus
Yksilöohjaus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi 30%
Oppimistehtävä 70%

Esitietovaatimukset

Seuraavia opintojaksoja vastaava osaaminen:
Vaatteiden teolliset rakenteet ja vaatetustekniikka, Vartalot ja vaatteet: naisten vaatteiden kaavoitus 1 ja 2, Vartalot ja vaatteet: miesten vaatteiden kaavoitus, Teollinen kaavoitus ja sarjonta, Miesten vaatteiden sarjonta, tuotanto-ohjeistus ja mitoitus.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Laajuus

15 op

T&K-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ülle Liesvirta
 • Päivi Lonka
 • Pipsa Glette
 • Vaatetus Kulttuuripalvelut
 • Anu Pekkarinen
 • Essi Karell
 • Kaisa Rosenberg
 • Marja-Liisa Kauppinen
 • Pauliina Westman
Vastuuhenkilö

Ülle Liesvirta

Opiskelijaryhmät
 • KXI20S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan opintoihin liittyvässä kehittämistehtävässä.

Metropolian AMK-tutkinnon opinnäytetyössä opiskelija oppii ja toteuttaa työelämäläheistä kehittämistyötä, joka perustuu tutkittuun tietoon ja muuhun näyttöön. Kehittämistyöllä tarkoitetaan oman ammatillisen osaamisen tai ammatillisten käytäntöjen kehittämistä.

Opinnäytetyön tehtyään opiskelija osaa
• tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin ratkaisuja.
• käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä.
• soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja.
• toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämistehtävän itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa.
• viestiä työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri yleisöille.
• raportoida työnsä tulokset, arvioida niitä ja tuoda esiin kehittämisehdotuksia tarkoituksenmukaisella tavalla kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti.

Sisältö

Opinnäytetyön suunnittelu. Opinnäytetyön toteutus. Opinnäytetyön raportointi, hyödyntäminen ja kypsyysnäyte.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
Opiskelija:
• suunnittelee ja rajaa aiheen tyydyttävästi.
• aihe on jokseenkin merkittävä ja ajankohtainen ammattialalla ja työelämässä.
• muodostaa oman ammattialan tietoperustan tyydyttävästi opinnäytetyönsä pohjaksi.
• kehittää tyydyttävästi oman alansa ammatillista osaamista.
• tuottaa opinnäytetyössään tyydyttävästi ratkaisuja, jotka ovat ammattialalla ja työelämässä uusia ja merkityksellisiä.

Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset
Opiskelija:
• määrittelee tyydyttävästi opinnäytetyön tarkoituksen, tavoitteet ja tutkimus- tai kehittämistehtävät.
• soveltaa tyydyttävästi työtapoja ja menetelmiä.
• yhdistää tyydyttävästi valitsemansa menetelmät ja työtavat opinnäytetyön tavoitteisiin.
• raportoi tyydyttävästi tulokset/tuotteen.
• raportoi tyydyttävästi tulosten/tuotteen sovellettavuutta myös muihin tilanteisiin tai ympäristöihin.
• työskentelee tyydyttävästi tutkimus- ja kehitystyön ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti.
• arvioi tyydyttävästi työn luotettavuutta, eettisyyttä ja prosessia.
• työskentelee tyydyttävästi yhteistyössä muiden kanssa noudattaen tehtyjä sopimuksia ja aikatauluja.

Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
Opiskelija:
• laatii tyydyttävästi opinnäytetyön, jonka rakenne ja muoto ovat työn tarkoituksen, tavoitteiden ja tutkimus- tai kehittämistehtävien mukainen.
• käyttää opinnäytetyössä tyydyttävästi asiantuntevaa ammattikieltä.
• viestii asiantuntijana tyydyttävästi opinnäytetyöstä ja sen tuloksista kohderyhmille.
• perustelee ja arvioi tyydyttävästi ammatillista toimintaa, ratkaisuja ja tuloksia.
• soveltaa näyttöön perustuvaa lähdeaineistoa tyydyttävästi
• noudattaa tyydyttävästi lähteiden merkintää koskevia ohjeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
Opiskelija:
• suunnittelee ja rajaa aiheen hyvin, aihe on hyvin merkittävä, ajankohtainen ja vaativa ammattialalla ja työelämässä.
• muodostaa oman ammattialan tietoperustan hyvin opinnäytetyönsä pohjaksi.
• kehittää hyvin oman alansa ammatillista osaamista.
• tuottaa opinnäytetyössään hyvin ratkaisuja, jotka ovat ammattialalla ja työelämässä uusia ja merkityksellisiä.

Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset
Opiskelija:
• määrittelee hyvin opinnäytetyön tarkoituksen, tavoitteet ja tutkimus- tai kehittämistehtävät.
• soveltaa hyvin työtapoja ja menetelmiä.
• yhdistää hyvin valitsemansa menetelmät ja työtavat opinnäytetyön tavoitteisiin.
• raportoi hyvin tulokset/tuotteen.
• raportoi hyvin tulosten/tuotteen sovellettavuutta myös muihin tilanteisiin tai ympäristöihin.
• työskentelee hyvin tutkimus- ja kehitystyön ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti.
• arvioi hyvin työn luotettavuutta, eettisyyttä ja prosessia.
• työskentelee hyvin vastuullisesti, itseohjautuvasti ja yhteistyössä muiden kanssa noudattaen tehtyjä sopimuksia ja aikatauluja.

Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
Opiskelija:
• laatii hyvin opinnäytetyön, jonka rakenne ja muoto ovat työn tarkoituksen, tavoitteiden ja tutkimus- tai kehittämistehtävien mukainen.
• käyttää opinnäytetyössä hyvin asiantuntevaa ammattikieltä.
• viestii asiantuntijana hyvin opinnäytetyöstä ja sen tuloksista kohderyhmille.
• perustelee ja arvioi hyvin ammatillista toimintaa, ratkaisuja ja tuloksia.
• soveltaa näyttöön perustuvaa lähdeaineistoa hyvin.
• noudattaa hyvin lähteiden merkintää koskevia ohjeita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
Opiskelija:
• suunnittelee ja rajaa aiheen erinomaisesti, aihe on erittäin merkittävä, ajankohtainen ja vaativa ammattialalla ja työelämässä.
• muodostaa erinomaisesti oman ammattialansa tietoperustan opinnäytetyönsä pohjaksi.
• kehittää erinomaisesti oman alansa ammatillista osaamista.
• tuottaa erinomaisesti opinnäytetyössään ratkaisuja, jotka ovat ammattialalla ja työelämässä uusia ja merkityksellisiä.

Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset
Opiskelija:
• määrittelee erinomaisesti opinnäytetyön tarkoituksen, tavoitteet ja tutkimus- tai kehittämistehtävät.
• soveltaa erinomaisesti työtapoja ja menetelmiä.
• yhdistää erinomaisesti valitsemansa menetelmät ja työtavat opinnäytetyön tavoitteisiin.
• raportoi erinomaisesti tulokset/tuotteen sovellettavuutta myös muihin tilanteisiin tai ympäristöihin.
• työskentelee erinomaisesti tutkimus- ja kehitystyön ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti.
• arvioi erinomaisesti työn luotettavuutta, eettisyyttä ja prosessia.
• työskentelee erittäin vastuullisesti, itseohjautuvasti ja yhteistyössä muiden kanssa noudattaen tehtyjä sopimuksia ja aikatauluja.

Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
Opiskelija:
• laatii erinomaisen opinnäytetyön, jonka rakenne ja muoto ovat työn tarkoituksen, tavoitteiden ja tutkimus- tai kehittämistehtävien mukainen.
• käyttää opinnäytetyössä erinomaisesti asiantuntevaa ammattikieltä.
• viestii asiantuntijana erinomaisesti opinnäytetyöstä ja sen tuloksista kohderyhmille.
• perustelee ja arvioi erinomaisesti ammatillista toimintaa, ratkaisuja ja tuloksia.
• soveltaa näyttöön perustuvaa lähdeaineistoa erinomaisesti.
• noudattaa erinomaisesti lähteiden merkintää koskevia ohjeita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hylätty

Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
Opiskelija:
• suunnittelee ja rajaa aihetta riittämättömästi, aihe on riittämätön ammattialalla ja työelämässä.
• muodostaa oman ammattialan tietoperustan riittämättömästi opinnäytetyönsä pohjaksi.
• kehittää riittämättömästi oman alansa ammatillista osaamista.
• tuottaa opinnäytetyössään riittämättömästi ratkaisuja, jotka ovat ammattialalla ja työelämässä uusia ja merkityksellisiä.

Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset
Opiskelija:
• määrittelee riittämättömästi opinnäytetyön tarkoituksen, tavoitteet ja tutkimus- tai kehittämistehtävät.
• soveltaa riittämättömästi työtapoja ja menetelmiä.
• yhdistää riittämättömästi valitsemansa menetelmät ja työtavat opinnäytetyön tavoitteisiin.
• raportoi tulokset/tuotteen riittämättömästi.
• raportoi riittämättömästi tulosten/tuotteen sovellettavuutta myös muihin tilanteisiin tai ympäristöihin.
• työskentelee riittämättömästi tutkimus-ja kehitystyön ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti.
• arvioi riittämättömästi työn luotettavuutta, eettisyyttä ja prosessia.
• työskentelee riittämättömästi yhteistyössä muiden kanssa noudattaen tehtyjä sopimuksia ja aikatauluja.

Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
Opiskelija:
• laatii opinnäytetyön, jonka rakenne ja muoto ovat riittämättömästi työn tarkoituksen, tavoitteiden ja tutkimus- tai kehittämistehtävien mukaisia.
• käyttää opinnäytetyössä riittämättömästi asiantuntevaa ammattikieltä.
• viestii asiantuntijana riittämättömästi opinnäytetyöstä ja sen tuloksista kohderyhmille.
• perustelee ja arvioi riittämättömästi ammatillista toimintaa, ratkaisuja ja tuloksia.
• soveltaa näyttöön perustuvaa lähdeaineistoa riittämättömästi.
• noudattaa riittämättömästi lähteiden merkintää koskevia ohjeita.

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointikohteet

Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen:
• Merkitys ammattialalle ja työelämälle
• Ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
• Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
• Työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa ja työelämässä

Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset:
• Tarkoituksen, tavoitteiden ja tutkimus- tai kehittämistehtävien määrittely
• Menetelmällinen osaaminen
• Tulosten ja tuotteen kuvaus
• Opinnäytetyöprosessin eteneminen ja hallinta
• Luotettavuus
• Eettisyys

Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen:
• Rakenne ja muoto
• Kielen sujuvuus
• Kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys
• Argumentointi ja lähteiden käyttö

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

26.09.2023 - 13.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ülle Liesvirta
Vastuuhenkilö

Ülle Liesvirta

Opiskelijaryhmät
 • KXI20S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• osaa sarjoa tyypillisiä päällys- ja ulkoiluvaatteiden kaavoja tietokoneella.
• osaa analysoida mallien yksityiskohtien sarjoutuvuutta ja sarjoa niitä päättämällään tavalla.
• osaa laatia päällys- ja ulkoiluvaatteiden sarjottuja mittataulukoita sarjottujen kaavojen pohjalta.
• osaa laatia mitoituksia ja ohjeistuksia päällysvaatteista ja vaatteiden yksityiskohdista.
• ymmärtää mallin mitoituksen oikeellisuuden ja ohjeistuksen tarkkuuden osaksi tuotteistamisen laadunhallintaa.
• hahmottaa brändien mitoitusten kirjoa.

Sisältö

Sarjotaan päällysvaatteiden tyypillisten leikkausten kaavoja. Mitoitetaan esimerkkimallit kaavojen pohjalta ja sarjotaan mittataulukot vartalon mittataulukon pohjalta. Laajennetaan sarjonta- ja mitoitusosaamista ja opitaan tekemään näihin liittyviä päätöksiä. Tutustutaan brändien mitoitusten ja ohjeistusten laajaan kirjoon. Ymmärretään onnistuneen mitoituksen ja ohjeistuksen merkitys osaksi brändin laadunhallintaa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Seuraavia opintojaksoja vastaava osaaminen:
Vaatteiden teolliset rakenteet ja vaatetustekniikka, Vartalot ja vaatteet: naisten vaatteiden kaavoitus 1 - 2, Teollinen kaavoitus ja sarjonta, Vartalot ja vaatteet: miesten vaatteiden kaavoitus, Miesten vaatteiden sarjonta, tuotanto-ohjeistus ja mitoitus.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 03.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Vaatetus Kulttuuripalvelut
 • Elina Lappalainen
 • Pauliina Westman
Vastuuhenkilö

Päivi Lonka

Opiskelijaryhmät
 • KXI20S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä
 • KXI21S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• osaa suunnitella erilaisista takeista koostuvan malliston brändille ja jakaa sen toimitusaikoihin.
• osaa koordinoida malliston materiaalit ja lisätarvikkeet taloudelliseksi kokonaisuudeksi.
• osaa ennakoida ostajan ostopäätöksiä malliston rakennetta suunniteltaessa.

Sisältö

Erilaiset päällysvaatteet ja eri takkityypit. Lämpötasapainon ylläpito. Untuvat ja vanujen käyttö. Lisätarvikkeiden koordinointi. Toimitusaikajaottelu.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Seuraavia opintojaksoja vastaava osaaminen:
Opintokokonaisuuksiin Mallisto- ja valikoimasuunnittelun osaaminen sekä Vaatetusalan materiaalit ja vastuullisuusosaaminen sisältyvät opinnot.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 27.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ülle Liesvirta
Vastuuhenkilö

Ülle Liesvirta

Opiskelijaryhmät
 • KXI20S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä
 • KXI21S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• tunnistaa laadukkaan casual-tyylisen villakangastakin tai -bleiserin.
• osaa kaavoittaa casual-päällysvaatteita eri kaavoitusmenetelmiä keskenään yhdistäen.
• osaa kohderyhmän näkökulmasta analysoida vaatteen istuvuuteen parhaiten vaikuttavia leikkauksia, materiaaleja ja tarvikkeita.
• osaa hakea materiaaleja ja lisätarvikkeita alan toimittajaverkostoista.
• osaa perustellusti päättää käyttöön tarkoituksenmukaiset materiaalit ja lisätarvikkeet.
• osaa laatia mitoituksia ja ohjeistuksia haastavista vaatteista peruskoossa tai sarjoen.
• ymmärtää laadukkaan tuotantonäytteen osaksi ohjeistusta ja tuotannon laadunhallintaa.
• osaa kommentoida tuoteen laatua ja kehittämistarpeita tuotteen valmistuttamisen näkökulmasta.

Sisältö

Toteutetaan casual-tyylisen päällystakin - tai bleiserin tuotantonäyte. Tuotantontonäyte tarkastetaan asaintuntijatiimeissä ja kommentoidaan ohjeistukseen. Tuotantonäytteeseen tarvittavien materiaalien ja tarvikkeiden toimittajat selvitetään ja raportoidaan ohjeistukseen. Vaatteesta laaditaan ohjeistus ja peruskoon mitoitus. Laadukkaan tuotantonäytteen merkitys ymmärretään osaksi laadunhallintaa tuotannon valmistuttamisessa tehtaassa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Seuraavia opintojaksoja vastaava osaaminen:
Vaatetusalan opintokokonaisuuteen Laadunhallinnan osaaminen sisältyvät opinnot.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

12.01.2024 - 05.04.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

12 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Vaatetus Kulttuuripalvelut
Vastuuhenkilö

Päivi Lonka

Opiskelijaryhmät
 • KXI21S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• osaa koota malliston huomioiden taloudellisen ja sosiaalisen vastuullisuuden mallistoja suunniteltaessa ja ulkoistettaessa tuotantoa ulkomailla tapahtuvaksi.
• osaa rakentaa malliston huomioiden eri toimitusajat ja jatkuvatoimitteisen malliston osan eli NOS-tuotteet.

Sisältö

Oman suunnittelumenetelmän kehittäminen jatkuu. Suunnitellaan mallistoja erilaisille brändeille erilaisiin käyttötarkoituksiin. Vaatetusalan taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen vastuullisuus ja sen huomioiminen mallistosuunnittelussa. Malliston jakaminen toimitusaikoihin ja NOS-tuotteisiin ennakoiden ostajan toimintaa. Malliston rakenteessa ennakoidaan tuotannon ulkoistamista eri maihin ja tehtaisiin halliten siihen liittyviä riskejä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Seuraavia opintojaksoja vastaava osaaminen:
Vartalon ja vaatteen visualisointi, Vaatetusalan suunnitteluohjelmistot, Vaatetussuunnittelu ja tuotteistaminen
Mallistosuunnittelun digitaaliset työvälineet, Vastuullinen mallistosuunnittelu.

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 30.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Petra Haikonen
Vastuuhenkilö

Petra Haikonen

Opiskelijaryhmät
 • KXI23S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• tunnistaa eri tekstiilikuitujen rakenteet ja ominaisuudet.
• tunnistaa eri kangasrakenteet ja -sidokset sekä ymmärtää niiden merkityksen tuotteen ominaisuuksiin.
• tuntee vaatetuksen materiaaleille asettamat vaatimukset ja osaa määritellä vaatetukseen käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden ominaisuudet.

Sisältö

Tekstiilikuitujen fysikaaliset ja kemialliset rakenteet ja ominaisuudet. Kankaiden rakenteet ja sidokset. Vaatetuksen materiaalit ja lisätarvikkeet.

Aika ja paikka

1.9.–30.11.2023
Luennot AR 336
Tentti AR 342 Oppimistila Konsepti

Oppimateriaalit

Riikka Räisänen, Marja Rissanen, Erja Parviainen, Helena Suonsilta (2017) Tekstiilien materiaalit, Finn Lectura (soveltuvin osin)

Muu suositeltava kirjallisuus:
Boncamper, Irma (2011). Tekstiilioppi: kuituraaka-aineet (soveltuvin osin)
Marja Rissanen, Pertti Nousiainen (2020) Tekstiilikuidut : tekniset ja älykkäät tekstiilit, Tammertekniikka (soveltuvin osin)

Opetusmenetelmät

Ryhmätyöt ja yksin tehtävät kurssitehtävät. Luennot ja kurssikirjallisuuteen pohjautuva tentti. Kuitujen tunnistus laboratoriotyöskentelynä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 30.11. klo 13–15 (tarvittaessa lisäaikaa 1h)

Uusintakoe järjestetään tarvittaessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h

Luennot 44 h
Tentti 2(-3) h
Kurssikirjallisuuden lukeminen 30 h
Kurssitehtävien tekeminen 30 h
Tenttiin valmistautuminen 28 h (1/5 opintojaksoon kuluvasta ajasta)

Sisällön jaksotus

Tarkempi kurssiohjelma jaetaan kurssin työtilan kautta (Omassa)

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo ja osallistuminen luennoilla (min 80%), kurssitehtävät ja tentti.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

24.10.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pirita Lauri
Vastuuhenkilö

Päivi Lonka

Opiskelijaryhmät
 • KXI21S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• hahmottaa erilaisten värjäys- ja viimeistysmenetelmien vaikutuksen kankaiden ja vaatteiden ominaisuuksiin ja ilmeeseen.
• osaa vaatteiden huoltoon ja tuoteturvallisuuteen liittyvät tekijät.
• tuntee vaatetusmateriaaleille tehtävät yleiset testaukset ja osaa arvioida testien tuloksia standardien pohjalta.
• osaa tehdä myös itse koestuksia ja tulkita niitä vertaamalla saatuja tuloksia standardeihin.
ymmärtää standardisoidun testauksen merkityksen osana materiaalien ja tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosesseja.
• osaa arvioida testien tuloksia standardien pohjalta.

Sisältö

Erilaiset teolliset värjäys-, pesu-, painatus- ja viimeistysmenetelmät ja laitteet sekä niiden avulla aikaan saatavat tekstiilimateriaalit. Vaatteiden huoltoon sekä tuote- ja kemikaaliturvallisuuteen liittyvät tekijät ja standardit. Tutustuminen testauslaitteisiin sekä standardisoituihin testausmenetelmiin. Yritysvierailuja. Kuitu- ja materiaalitestausta standardien mukaan ja tulosten tulkinta.

Aika ja paikka

24.10-15.12.2023, AR336

Oppimateriaalit

Räisänen, R., Rissanen, M., Parviainen, E. ja Suonsilta, H. (2017) Tekstiilien materiaalit, Finn Lectura (soveltuvin osin).

Dahlbo et al. (2015) Tekstiilien uudelleenkäytön ja tekstiilijätteen kierrätyksen tehostaminen Suomessa, Suomen Ympäristökeskus (Osio 3.4, Tekstiilijätteen haitalliset aineet)

Lisäksi opettajan kurssialustalla jakama materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt testilaboratoriossa, testausraportin kirjoittaminen, kurssialustalla olevien tehtävien tekeminen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailuja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla ei ole tenttiä, kurssin asioiden hallinta osoitetaan kurssialustalla suoritettavien tehtävien kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h
Kurssimateriaalin lukeminen: 31 h
Kurssitehtävien tekeminen kurssialustalla 20 h
Raporttien kirjoittaminen: 40 h
Luennot: 44 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointikriteeri, tyydyttävä (1-2): Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Opintojakson arviointikriteeri, hyvä (3-4): Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Opintojakson arviointikriteeri, kiitettävä (5): Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Opintojakson arviointikriteeri, hyväksytty: Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Seuraavia opintojaksoja vastaava osaaminen:
Tekstiilikuidut ja vaatetusmateriaalit, Kiertotalous ja standardit vaatetusalalla, Tekstiiliteknologia, testaus ja kierrätyskuidut.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 16.05.2023

Ajoitus

08.09.2023 - 06.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Petra Haikonen
Vastuuhenkilö

Marjaana Tanttu

Opiskelijaryhmät
 • KXI22S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• tuntee langan ja tekstiilitasorakenteiden valmistuksen eri vaiheet ja menetelmät sekä niiden merkityksen tuotteen ominaisuuksille.
• ymmärtää tekstiilimateriaalien valmistusmenetelmien erot niin tekniikan, tuotteen kuin ympäristönkin kannalta.

Sisältö

Tekstiilien prosessit kuidusta langaksi ja tasorakenteeksi, kudokseksi ja neulokseksi. Valmistuksen merkitys ominaisuuksiin. Katkokuitulankojen yleisimmät valmistusmenetelmät ja filamenttilankojen valmistusprosessi sisältäen uudet selluloosakuidut ja kierrätyskuidut. Lankatyypit ja langan numerointi. Tasorakenteiden (kudotut kankaat, neuleet ja kuitukankaat) valmistusprosessit. Kehräämön laitteiston, kutomakoneiden ja neulekoneiden perusrakenteet.

Aika ja paikka

8.9.–6.11.2023
Luennot materiaalistudiossa AR336

Tentti luokassa AR342 Oppimistila Konsepti
6.11. klo 13-15

Oppimateriaalit

Luentomateriaali (löytyy kurssin Omasta)
Kamppuri, T., Heikkilä, P., Pitkänen, M., Saarimäki, E., Cura, K., Zitting, J., Knuutila, H. & Mäkiö, I. (2019). Tekstiilimateriaalien soveltuvuus kierrätykseen. VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Tutkimusraportti No. VTT-R-0091-19 (Pdf saatavilla verkossa)

Opetusmenetelmät

Luennot, kurssitehtävät, itsenäinen opiskelu lukemalla. Vierailu/vierailuja (kohde vahvistetaan myöhemmin).

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 6.11. klo 13-15 luokassa AR 342 Oppimistila Konsepti, tarvittaessa saa tunnin lisäaikaa tentin suorittamiseen.

Uusinta järjestetään tarvittaessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 137 h, josta:

Luennot 44 h
Kurssikirjallisuuden lukeminen 30 h
Kurssitehtävien tekeminen 30 h
Tenttiin valmistautuminen 28 h
Tentti 3 h

Sisällön jaksotus

Tarkempi kurssiohjelma tulee kurssin työtilaan Omaan.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin suoritus koostuu:
Läsnäolosta luennoilla (min 80%)
Kurssitehtävien suorittamisesta (painotus 40% arvioinnista)
Tentistä (painotus 60% arvioinnista)

Esitietovaatimukset

Seuraavien opintojaksojen vastaava osaaminen:
Tekstiilikuidut ja vaatetusmateriaalit.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.01.2024 - 12.04.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ülle Liesvirta
Vastuuhenkilö

Ülle Liesvirta

Opiskelijaryhmät
 • KXI23S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• ymmärtää antropometrisen mittauksen käsitteitä, kehitystä ja tarkoitusta.
• käsittää standardisoidut mittataulukot kokojärjestelmien perustaksi.
• osaa havaita naisten vartalon mittauskohteet ja tulkita taulukoituja mittoja.
• ymmärtää naisten vaatetuksen kokojärjestelmän.
• harjaantuu hyödyntämään mittataulukkoja kaavojen sarjonnan yhteydessä.
• osaa kaavoittaa, kuositella ja sarjoa naisten kevyiden vaatteiden kaavoja tietokoneella.
• tunnistaa kaavoituksessa käytettävien ohjelmien merkitystä ja hyötyä.
• tutustuu mallimestarin toimenkuvaan kaavoitusohjelmien ammattikäyttäjänä.

Sisältö

Antropometriset mittataulukot. Naisten kevyen vaatetuksen teollinen kaavoitus ja sarjonta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

16.01.2024 - 19.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Päivi Lonka
Vastuuhenkilö

Päivi Lonka

Opiskelijaryhmät
 • KXI21S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• osaa määritellä logistiikan ja toimitusketjun hallinnan keskeiset käsitteet ja toiminnot kansainvälisessä toimintaympäristössä.
• ymmärtää logistiikan merkityksen ja vaikutukset yrityksen kilpailukykyyn ja talouteen.
• ymmärtää tullausta, maahantuontiin liittyvää valvontaa sekä vaatteisiin liittyviä standardisoituja ehtoja kansainvälisessä toimitusketjussa.

Sisältö

Logistiikan keskeiset käsitteet vaatetusalan erityispiirteet huomioiden. Logistiikan ja toimitusketjun hallinnan kustannusvaikutukset ja avainmittarit. Alihankinnan, maahantuonnin ja viennin keskeiset logistiset käsitteet, toimituslausekkeet. Toimitusketjujen integroituminen sekä toimitusketjun ja toiminnanohjausjärjestelmien periaatteet (ERP). Maahantuontiin liittyvä viranomaisvalvonta ja standardisoidut ehdot kansainvälisessä toimitusketjussa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Seuraavia opintojaksoja vastaava osaaminen:
Markkinointi ja brändäys, Vaatetusalan ammatillinen englanti.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 18.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ülle Liesvirta
 • Marja-Liisa Kauppinen
Vastuuhenkilö

Marja-Liisa Kauppinen

Opiskelijaryhmät
 • KXI21S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• tunnistaa laadukkaan ja turvallisen eri ikä- ja kehitysvaiheeseen kuuluvan toimivan lastenvaatteen.
• tunnistaa ja huomioi lasten vaatteiden turvallisuuden lainsäädännön ja standardien pohjalta.
• osaa hyödyntää lastenvaatteiden standardeja lasten vaatteiden valmistamisessa ja valmistuttamisessa.
• osaa huomioida lapsen fyysisen ja motorisen kehityksen mallien kaavoittamisessa ja mitoittamisessa.
• tuntee lasten kasvukäyrät ja vaatetuksen kokojärjestelmät.
• tunnistaa lapsen vartalon mittakohteet ja hyödyntää taulukoituja mittoja tuotteiden kaavoittamisessa ja mitoittamisessa.
• osaa laatia ohjeistuksen ja mitoituksen tuotteen valmistuttamiseen.

Sisältö

Lasten vaatteiden turvallisuutta koskevat standardit. Lasten kehitysvaiheet, vartalon mitat, standardisoidut mittataulukot ja -kohteet. Kaavoitetaan ja sarjotaan mallien mukaisia lasten vaatteita. Ohjeistetaan ja mitoitetaan lastenvaatteita tuotantoon.

Aika ja paikka

Arabia, Helsinki

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Ryhmäohjaus
Yksilöohjaus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimistehtävät

Esitietovaatimukset

Seuraavia opintojaksoja vastaava osaaminen:
Vaatteiden teolliset rakenteet ja vaatetustekniikka, Vartalot ja vaatteet: naisten vaatteiden kaavoitus 1 - 2,
Teollinen kaavoitus ja sarjonta, Vartalot ja vaatteet: miesten vaatteiden kaavoitus, Miesten vaatteiden sarjonta, tuotanto-ohjeistus ja mitoitus, Neulosten kaavoitus, mitoitus ja laadunvarmistus.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

30.08.2023 - 13.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ülle Liesvirta
 • Päivi Leskinen
Vastuuhenkilö

Ülle Liesvirta

Opiskelijaryhmät
 • KXI20S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• hahmottaa vaatetusalan tutkimuskenttää sekä alan tutkimukseen soveltuvia tutkimus- ja kehitysmenetelmiä.
• osaa suunnitella tutkimusprosessia opinnäytetyönsä toteuttamiseen.
• osaa tulkita ja analysoida erilaisia tilastoja ja tutkimusaineistoja.
• osaa käyttää tutkimuksen yleisiä ohjelmia ja sovellutuksia: graafiset esitystavat ja sähköiset lomaketyökalut.
• osaa noudattaa hyvän tieteellisen tutkimuksen käytänteitä ja tutkimuseettisiä suosituksia.
• ymmärtää tutkimuksen merkitystä ja vastuuta työelämän ja organisaatioiden kehittämisessä.
• ymmärtää ammattikorkeakoulun opinnäytetyön vaatimukset ja osaa tunnistaa laadukkaan opinnäytetytön.
• käynnistää oman opinnäytetyöprosessinsa.

Sisältö

Selvitetään vaatetusalan tutkimuskenttää ja tyypillisiä yritysten kehittämiskohteita. Tutustutaan vaatetusalalle ominaisiin tutkimus- ja analysointimenetelmiin. Harjaannutaan laadukkaan opinnäytetyön tunnistamiseen. Laaditaan opinnäytetyötä varten alustava tutkimussuunnitelma ja suunnitellaan sen esittelyä seminaarissa. Harjoitellaan tutkimukseen soveltuvien ohjelmien käyttöä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Seuraavia opintojaksoja vastaava osaaminen:
Monialainen innovaatioprojekti, Vaatetusalan tutkimusviestintä ja työelämän ruotsi.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 25.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Vaatetus Kulttuuripalvelut
Vastuuhenkilö

Päivi Lonka

Opiskelijaryhmät
 • KXI22S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla.
• pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä.
• osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat.
• pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti.
• omaa realistisen käsityksen kieli-ja viestintäosaamisestaan ja asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.
• ymmärtää vaatetusalan, kestävän kehityksen ja yleisen työelämän sanastoa.
• on harjoitellut tuotteiden ohjeistukseen liittyvää ammattisanastoa.

Sisältö

Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä. Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä. Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit. Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon lukeminen vieraalla kielellä. Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet. Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla. Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen. Tehdään sanasto- ja tekstinymmärrysharjoituksia, keskusteluharjoituksia, kirjallisia tuotoksia ja ohjeistuksia sekä kuullun ymmärtämistä vaatetusalalta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla. Hän ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ja ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy. Hän laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli-ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin,että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla. Hän ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ja ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy. Hän laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen (CEFR) taitotaso B2.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 25.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Vaatetus Kulttuuripalvelut
Vastuuhenkilö

Päivi Lonka

Opiskelijaryhmät
 • KXI23S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla.
• pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä.
• osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat.
• pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti.
• omaa realistisen käsityksen kieli-ja viestintäosaamisestaan ja asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.
• ymmärtää vaatetusalan, kestävän kehityksen ja yleisen työelämän sanastoa.
• on harjoitellut tuotteiden ohjeistukseen liittyvää ammattisanastoa.

Sisältö

Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä. Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä. Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit. Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon lukeminen vieraalla kielellä. Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet. Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla. Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen. Tehdään sanasto- ja tekstinymmärrysharjoituksia, keskusteluharjoituksia, kirjallisia tuotoksia ja ohjeistuksia sekä kuullun ymmärtämistä vaatetusalalta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla. Hän ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ja ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy. Hän laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli-ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin,että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla. Hän ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ja ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy. Hän laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen (CEFR) taitotaso B2.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

29.02.2024 - 23.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pauliina Westman
Vastuuhenkilö

Pauliina Westman

Opiskelijaryhmät
 • KXI23S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• tuntee länsimaisen pukeutumiskulttuurin ja muodin historian vaiheet ja yleisimmät tyylisuuntaukset.
• tietää vaatetusalan ja vaatetusteollisuuden kehityksen vaiheet.
• ymmärtää pukeutumisen aseman osana kulttuuria.
• osaa havaita pukeutumisen sosiaaliset ja kulttuuriset taustat ja erot.
• ymmärtää pukeutumalla vaikuttamisen signaalien merkityksen ihmisten välisessä viestintäjärjestelmässä ja • sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.
• ymmärtää kulttuurien muutoshakuisuuden ja osaa tulkita muutoksiin vaikuttavia ilmiöitä pukeutumisessa.
• osaa erotella eri kulttuurien pukeutumistapoja ja pystyy niiden perusteella suunnittelemaan tai tarjoamaan oikeanlaisia mallistoja erilaisille asiakasryhmille/kulttuureille.

Sisältö

Länsimaisen pukeutumisen historialliset yleisimmät tyylikaudet, niiden ilmeneminen ja kehittyminen Euroopassa. 1900-luvun muotitalot sekä 1900-luvun eurooppalaiset muotisuunnittelijat. Haute couture -ilmiön kehitys Euroopassa sekä suomalainen muotisalonkiperinne. Vaatetusteollisuuden synty ja kehittyminen Suomessa. Suomen ja Euroopan pukeutumiskulttuurit ja -tavat. Pukeutuminen kommunikaatiovälineenä ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa: pukeutumalla vaikuttaminen. Elämäntyylit ja pukeutuminen. Kulttuuritaustan vaikutus pukeutumiseen. Arvomaailma pukeutumisen määrittäjänä. Vaatetusalan tulevaisuusvisioita.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

14.09.2023 - 07.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 22

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Päivi Lonka
Vastuuhenkilö

Päivi Lonka

Opiskelijaryhmät
 • KXI20S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• ymmärtää osto- ja myyntitoiminnan merkityksen vaatetusalan yritystoiminnassa.
• tuntee ostoprosessien osa-alueet ja myyntitapahtuman vaiheet.
• ymmärtää yrityksen tuotevalikoiman keskeiset osatekijät niin oston kuin myynninkin kannalta.

Sisältö

Osto- ja myyntitoiminnan perusteet vaatetusalan yritystoiminnassa. Tuotehallinta: tarjooma, valikoimat ja lajitelmat. Valikoiman suunnittelu toimitusaikakohtaisesti, budjetointi, tuotteistaminen ja hinnoittelu, tilaaminen ja laskutus. Toimitusten suunnittelun vaikutus myyntiin ja kassavirtaan. Tavarantoimittajien valinta. Myyntikanavien valinta. Osto- ja myyntineuvottelut. Asiakassuhteiden hallinta. Ostotoiminnan ohjelmiin tutustuminen.

Aika ja paikka

Hämeenkatu 135D, Helsinki
14.09 13 - 15:30
21.09 13 - 15:30
23.10 9 - 15:30
30.10 9 - 15:30
02.11 9 - 15:30
09.11 9 - 15:30
23.11 9 - 15:30
30.11 9 - 15:30
07.12 9 - 15:30

Oppimateriaalit

ilmoitetaan kurssin aikana

Opetusmenetelmät

lähiopetus
mahdolliset yritysvierailut sekä vierailevat luennoitsijat

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia
43,5 tuntia lähiopetusta
60 tuntia viikkotehtäviin ja kursstehtäviin käytettävää aikaa
31,5 tuntia itsenäistä opiskelua

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Seuraavia opintojaksoja vastaava osaaminen:
Markkinointi ja brändäys, Vaatetusalan ammatillinen englanti, Toimitusketjun hallinta.

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 04.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sarianna Niskala
Vastuuhenkilö

Päivi Lonka

Opiskelijaryhmät
 • KXI23S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• osaa vektori- ja bittikarttagrafiikkaohjelmien perusteet.
• käyttää taitto-ohjelmaa työnsä viimeistelyyn ja kokoamiseen.
• tunnistaa alalla käytössä olevat kuvatyylit.
• osaa suunnitella ja valmistaa ammatissa tarvittavat kuvat ja muun esitysmateriaalin.
• kehittää omaa visuaalista ilmaisuaan.
• ymmärtää erilaisia portfolioiden lähestymistapoja.
• tuottaa laadukkaan ja tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisen oppimisportfolion ja/tai ammatillisen portfolion kirjallisena ja visuaalisena tuotteena.

Sisältö

Vektorigrafiikan perusteet. Pikseligrafiikan perusteet. Taitto-ohjelman perusteet. Mallistoportfolion erilaisten kuvien ja tekstien valmistus. Tyylin ja typografian kokeiluja. Tulostus ja erilaiset tulostusmateriaalit. Portfolio oman osaamisen ja kehittymisen tunnistamisen välineenä. Erityyppiset portfoliot. Yhteinen arviointitilaisuus.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot ja harjoitustehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Viimeisellä lähiopetuskerralla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = n. 27h opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Portfolio
- luovuus
- tekninen tarkkuus / ohjelmien hyödyntäminen ohjeistetulla tavalla
- selkeys
- vähintään 80% läsnäolo luennoilla

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 12.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ülle Liesvirta
 • Päivi Lonka
 • Seija Mikkola
 • Marja Amgwerd
Vastuuhenkilö

Päivi Lonka

Opiskelijaryhmät
 • KXI23S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• osaa keskustella ja jäsentää alan toimintoja käyttäen vaatetusalan ammattilaisten käsitteitä.
• hahmottaa vaatetusalan globaalia toimintaympäristöä, sen vastuullisuutta ja tulevaisuuden ennakoinnin merkitystä alalle.
• hahmottaa teoriassa suunnitteluprosessin.
• ymmärtää tiimityöskentelyn merkityksen vaatebisneksen lähtökohtana.
• osaa käyttää työelämän perusohjelmistoja tekstinkäsittelyssä, taulukoinnissa ja esitysgrafiikassa.

Sisältö

Vaatetusalan käsitteet. Vaatetuksen filosofiset lähtökohdat. Trendiennusteet ja muodin markkinointi. Vastuullisuus. Tekijänoikeudet. Kohderyhmä- ja sesonkiajattelu. Suunnitteluprosessi ja sen vaiheet. Vaatteen sommittelun teoria. Suunnittelu- ja ostotiimin työtehtävät. Aikataulun merkitys ammattialalla. Työelämän perusohjelmistot.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 05.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anne Ojala-Soini
 • Anne Lipasti
Vastuuhenkilö

Päivi Lonka

Opiskelijaryhmät
 • KXI20S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Vaatetusalan työelämän ruotsi 3 op:

Opiskelija:
• saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon.
• osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAI suomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia. Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1.
• osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Tutkimusviestintä 2 op:

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• osaa hakea ja arvioida tietoa kriittisesti ja käyttää sitä tavoitteellisesti.
• tuntee suullisen ja kirjallisen viestinnän hyvät käytännöt ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti.
• tuntee asiatekstin yleiset ominaispiirteet ja käytänteet.
• hallitsee lähteiden käyttöä.
• osaa kirjoittaa ja muokata tekstejään opinnäytetyönsä eri vaiheissa.
• osaa vaikuttaa kirjoittamansa tekstin ymmärrettävyyteen lukija huomioiden.
• osaa soveltaa oppimaansa opinnäytetyössään ja työelämän viestinnässä.

Sisältö

Vaatetusalan työelämän ruotsi 3 op:
Vaatetusalan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä. Erilaisten neuvottelu- ja työtilanteiden harjoittelu. Mallistojen esittelemistä, liikekirjeiden ja erilaisten sopimusten laatimista ruotsin kielellä. Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit. Vaatetusalan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet. Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen.

Tutkimusviestintä 2 op:
Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Perehdytään vaatetusalan tutkimuskenttään ja -viestintään. Lähteiden eettinen ja kriittinen käyttö ja merkintätavat. Esiintymistaidot, puhumalla vaikuttaminen ja palautteen antaminen. Harjoitellaan luetun ymmärtämistä, tulkitsemista, soveltamista ja monipuolista kirjoittamista. Saavutetaan valmiudet ammattikorkeakoulun opinnäytetyön kirjoittamiseen.

Aika ja paikka

Ruotsi: Arabian kampus, lukujärjestyksen mukaan

Oppimateriaalit

Ruotsi: Opettajan oma, saatavilla ennen kurssin alkua

Opetusmenetelmät

Ruotsi: vuorovaikutteisest harjoitukset, ryhmätyöskentely, luennot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ruotsi: viimeisellä tunnilla kirjallinen tentti, suullinen tasotarkistustehtävä yleensä toiseksi viimeisellä tunnilla, uusintatentiimahdollisuus kaksi kertaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

RU: Opiskelijan työtä 3 op = 3 x 27 h.
läsnäoloa tunneilla, itsenäistä opiskelua, kirjoitustehtävä tuntien ulkopuolella

Lisätietoja opiskelijoille

Ruotsi; Opetus Arabian kampuksella
Opetus ruotsiksi ja tarvittaessa suomeksi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Työelämän ruotsi 3 op:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Tutkimusviestintä 2 op:
Opiskelija osaa ohjattuna käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Hän osaa hakea tietoa ammatillisista lähteistä sekä hyödyntää hankkimaansa tietoa opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija osaa toimia asiantuntijatyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Työelämän ruotsi 3 op:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Tutkimusviestintä 2 op:
Opiskelija osaa itsenäisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Hän osaa hakea monipuolisesti tietoa ammatillisista lähteistä ja arvioida tiedon luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija osaa toimia rakentavasti asiantuntijantyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Työelämän ruotsi 3 op:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Tutkimusviestintä 2 op:
Opiskelija osaa tavoitteellisesti käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Hän osaa hakea monipuolisesti tietoa ammatillisista lähteistä ja arvioida kriittisesti tiedon luotettavuutta sekä hyödynnettävyyttä opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ja vetäjänä asiantuntijantyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa. Opiskelija osoittaa halua kehittyä asiantuntijan viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Työelämän ruotsi 3 op:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Tutkimusviestintä 2 op:
Opiskelija osaa ohjattuna käyttää ja tuottaa ammatillisessa asiantuntijatyössä tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstilajeja. Hän osaa hakea tietoa ammatillisista lähteistä sekä hyödyntää hankkimaansa tietoa opinnoissaan ja työtehtävissään. Opiskelija osaa toimia asiantuntijatyön sekä tutkimus- ja kehittämistyön viestintätilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ruotsi: Jatkuva arviointi, kirjallinen tentti ja suullinen tasotarkastustehtävä.
Suullinen ja kirjallinen arvointi erikseen. Arviointi asteikolla 0-5.

Esitietovaatimukset

Vaatetusalan työelämän ruotsi 3 op:
Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEFR) B1.

Tutkimusviestintä 2 op:
Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEFR) B2.

Lisätiedot

Opintojakso jakaantuu kahteen osaan: Tutkimusviestintä 2 op ja Työelämän ruotsi 3 op, jossa suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

16.02.2024 - 27.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marjaana Tanttu
Vastuuhenkilö

Marjaana Tanttu

Opiskelijaryhmät
 • KXI22S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• hahmottaa ihmisen fysiologian ja lämpötasapainon vaatetukselle ja pukeutumiselle asettamat vaatimukset.
• osaa selvittää toiminnallisesti vaativaan käyttöön tarkoitetun (funktionaalisen) vaatetuksen ergonomiaan, suorituskykyyn ja käyttöympäristöön liittyvät erityisvaatimukset.
• tuntee työ- ja suojavaatetuksen yleiset vaatimukset sekä tuoteturvallisuuteen liittyviä standardeja.

Sisältö

Elimistön lämpötasapaino ja lämmönsäätelyn merkitys ihmiselle. Vaatetuksen vaikutus lämpöviihtyvyyteen, terveyteen ja suorituskykyyn. Kerrospukeutuminen. Vaatetuksen ergonomia. Funktionaalisen vaatetuksen haasteet. Työ- ja suojavaatetukseen liittyvät standardit ja sertifikaatit.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Seuraavia opintojaksoja vastaava osaaminen:
Tekstiilikuidut ja vaatetusmateriaalit, Kiertotalous ja standardit vaatetusalalla, Tekstiiliteknologia, testaus ja kierrätyskuidut, Tekstiilimateriaalien viimeistys, testaus ja tuoteturvallisuus.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 13.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Essi Karell
Vastuuhenkilö

Essi Karell

Opiskelijaryhmät
 • KXI23S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• saavuttaa trenditietouden hallinnassa ja sesonkikierrossa työelämän aikataulun.
• osaa hyödyntää trendejä asiakaslähtöisesti.
• osaa piirtää malleista tasokuvan ohjeistamisen tarpeisiin sekä määritellä värit Pantone -värijärjestelmää käyttäen.
• osaa sommitella esteettisiä asukokonaisuuksia erilaisille vartalotyypeille.
• hahmottaa suunnitteluprosessin sekä siihen liittyvät ideointi- ja suunnittelumenetelmät.

Sisältö

Suunnitteluprosessin toteuttaminen asiakastuotteen, puvuston ja kokoelman suunnittelussa. Mallien tuotteistaminen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

25.08.2023 - 12.09.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marja-Liisa Kauppinen
Vastuuhenkilö

Marja-Liisa Kauppinen

Opiskelijaryhmät
 • KXI23S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• tunnistaa vaatetusalan työvälineet ja tarvikkeet sekä käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti.
• osaa käyttää vaatetusalan teollisuuden käyttämiä yleisimpiä koneita ja laitteita.
• tunnistaa ja ymmärtää eri tuotteissa käytettäviä vaatteiden teknisiä ratkaisuja.
• osaa lukea sekä laatia teknisiä ohjeita (rakennesuunnittelu poikkileikkauskuvien avulla).
• osaa valmistaa eri vaatteisiin sopivia yksityiskohtia.
• osaa hyödyntää ja soveltaa omaa osaamistaan ryhmässä toimiessaan sekä tulevissa projekteissaan.

Sisältö

Vaatetusalan teollisuuden yleisimmät koneet ja laitteet. Vaatteiden tekniset yksityiskohdat. Käytännön harjoitukset. Tuotteiden tekninen rakennesuunnittelu poikkileikkauskuvien avulla. Erilaiset lisätarvikkeet ja tukimateriaalien käyttö. Piensarjaleikkuu.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

06.10.2023 - 27.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pertti Summa
 • Pirkko Rauhala
 • Verna Tuuli Kovanen
Vastuuhenkilö

Päivi Lonka

Opiskelijaryhmät
 • KXI23S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• hahmottaa vartalon ja vaatteen vuorovaikutussuhteen.
• osaa kuvata vaatteen muotoa ja tilavuutta ihmisen päällä.
• osaa käyttää nopeaa luonnostelutekniikkaa.
• osaa kuvata eri materiaaleja.
• osaa käyttää eri tekniikoita visualisoinnissaan.
• osaa hyödyntää piirustus- ja maalaustaitojaan vaatetussuunnittelun ja ohjeistamisen tarpeisiin.

Sisältö

Kolmiulotteisen muodon kuvaaminen kaksiulotteisesti. Piirretään ja maalataan elävää mallia alastomana ja puettuna. Ihmisen mittasuhteet. Viiva- ja väritekniikat muodon kuvaamisessa. Lyijykynä-, hiili, pastelliliitu-, akvarelli-, guassi ja kollaasitekniikat asukokonaisuuksien kuvaamisessa. Nopea luonnostelutekniikka.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 16.05.2023

Ajoitus

13.09.2023 - 29.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marja-Liisa Kauppinen
Vastuuhenkilö

Marja-Liisa Kauppinen

Opiskelijaryhmät
 • KXI22S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• tunnistaa miesten vartalon mitat ja mittakohteet.
• tunnistaa miesten vartalon koon ja vartalotyypin taulukoidusta mittataulukosta.
• osaa kaavoittaa miesten vaatteita taulukoituja vartalon mittoja hyödyntäen.
• osaa kuositella ja sovittaa miesten kevyitä vaatteita ja korjata vaatteen istuvuutta kaavoituksen avulla.
• tunnistaa laadukkaan ja hyvin istuvan miesten vaatteen.
• osaa havainnoida ja dokumentoida teknisin kuvin teolliseen valmistukseen liittyviä työvaiheita.
• osaa mitoittaa miesten vaatteita peruskoossa vaatteen kaavoja ja mallikappaletta hyödyntäen.

Sisältö

Miesten kevyen vaatetuksen teolliset työtavat. Miesten vartalon mitat, mittakohteet ja standardisoidut mittataulukot. Kaavoitetaan ja mitoitetaan mallien mukaisia miesten vaatteita. Vaatteiden hyvää istuvuutta haetaan sovitusten ja kaavamuutosten avulla. Vaatteen tekniseen kuvaan suunnitellaan kaavoituksen kannalta oleelliset mittauskohteet kaavoja hyödyntäen.Tuote mitoitetaan peruskoossa valmiin vaatteen ja kaavojen pohjalta.

Aika ja paikka

Arabia, Helsinki

Oppimateriaalit

Fashion Patternmaking Techniques,How to Make Skirts, Trousers and Shirts. Women/Men. Antonio Donnamo
Opetusmonisteet

Opetusmenetelmät

Esittävä luento
Yksilöohjaus
Ryhmäohjaus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan opettajan kanssa erikseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi 30 %
Oppimistehtävät 70 %

Esitietovaatimukset

Seuraavia opintojaksoja vastaava osaaminen:
Vartalot ja vaatteet: naisten vaatteiden kaavoitus 1, Vartalot ja vaatteet: naisten vaatteiden kaavoitus 2.

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

14.09.2023 - 21.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marja-Liisa Kauppinen
Vastuuhenkilö

Marja-Liisa Kauppinen

Opiskelijaryhmät
 • KXI23S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• hyödyntää naisten vartalon mittoja housujen ja hameen kaavoittamisessa.
• osaa huomioida hameiden ja housujen kaavoituksessa vartaloiden erot.
• osaa kuositella mallien mukaisia hameita ja housuja.
• osaa huomioida em. vaatteiden valmistuksen suunnittelussa vaatetusteollisuuden menetelmiä ja prosesseja.
• osaa soveltaa osaamistaan laadukkaan vaatteen tunnistamisessa.
• osaa käyttää kaavoja vaatteen mittataulukon suunnittelussa peruskokoon.
• käyttää ongelmaratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan tuotetiimissä, tuotteen valmistusprosessissa ja siihen liittyvässä päätöksenteossa.

Sisältö

Vaatteen teollisen valmistuksen yhteisölliset prosessit. Naisten housujen ja hameen kaavoituksen lähtökohtana tarvittavat vartalon mittakohteet ja mitat. Sovittua kaavoitusjärjestelmää käyttäen kaavoitetaan ja kuositellaan hyvin istuvia housuja ja hameita. Valmistetaan tiimityönä laadukkaita tuotteita.Tuotteen mittataulukon laatiminen valmiin tuotteen ja kaavojen pohjalta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.02.2024 - 22.04.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ülle Liesvirta
Vastuuhenkilö

Ülle Liesvirta

Opiskelijaryhmät
 • KXI23S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• hahmottaa vaatetusteollisuuden tiimityöskentelyyn liittyvää vastuuta, prosesseja ja dynamiikkaa.
• osaa suunnitella teolliseen tuotteistamiseen liittyviä työvaiheita.
• tunnistaa naisten vartalon mitat ja mittakohtee.
• osaa kaavoittaa naisten vaatteita vartalon mittoja ja mittataulukkoja hyödyntäen.
• osaa kuositella ja sovittaa mallien mukaisia vaatteita.
• osaa käyttää ongelmaratkaisu- ja viestintätaitojaan tuotetiimissä tapahtuvassa tuotteistamisessa, tunnistaa dokumentoinnin tarpeen ja osaa dokumentoida tarpeellisia valmistukseen liittyviä työvaiheita.
• tunnistaa laadukkaan ja hyvin istuvan vaatteen.
• osaa käyttää valmiskaavoja vaatteen mittataulukon eli tuotten mitoituksen suunnittelussa peruskoossa.

Sisältö

Vaatteen teollisen valmistuksen yhteisölliset prosessit ja tiimityöskentelyn vastuut. Naisten kevyen vaatetuksen osaaminen laajenee naisten kevyen vaatetuksen yläosien kaavoittamiseen ja valmistukseen teolliset menetelmät huomioiden. Naisten vartalon mitat, mittakohteet ja standardisoidut mittataulukot. Sovitun kaavoitusjärjestelmän pohjalta kuositellaan mallien mukaisia vaatteita ja haetaan hyvää istuvuutta sovitusten ja kaavamuutosten avulla. Vaatteen kuvaan suunnitellaan kaavoituksen kannalta oleelliset mittauskohteet, eli tuote mitoitetaan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Seuraavia opintojaksoja vastaava osaaminen:
Vartalot ja vaatteet: naisten vaatteiden kaavoitus 1.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 16.05.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 12.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pauliina Westman
Vastuuhenkilö

Pauliina Westman

Opiskelijaryhmät
 • KXI22S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• osaa huomioida vastuullisuuden ts. taloudellisen-, sosiaalisen- ja ekologisen vastuun mallistoja suunniteltaessa ja ulkoistettaessa tuotantoa ulkomailla tapahtuvaksi.
• osaa suunnitella mallistoja mieskohderyhmille huomioiden käytettyjen materiaalien ja lisätarvikkeiden tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen käytön.
• osaa käyttää tietotekniikkaa hyväksi mallistorakenteen suunnittelussa.
• osaa esitellä omia töitään sekä analysoida ja arvioida toisten töitä.

Sisältö

Oman suunnittelumenetelmän kehittäminen jatkuu. Suunnitellaan mallistoja erilaisille brändeille erilaisiin käyttötarkoituksiin. Trendi-informaation seuraaminen muotilehtiä ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Vaatetusalan vastuullisuus ja sen huomioiminen mallistosuunnittelussa. Mallistosuunnittelun periaatteet, kun tuotanto on ulkoistettu eri maihin ja tuotantolaitoksiin. Malliston rakenteen kehittäminen siten, että malleista saadaan erilaisia tuotteita ja ne valmistutetaan kustannustehokkaasti eri tehtaissa alihankintana. Etikettipukeutuminen. Oman työn esittely. Vertaisarviointi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Seuraavia opintojaksoja vastaava osaaminen:
Vartalon ja vaatteen visualisointi, Vaatetusalan suunnitteluohjelmistot, Vaatetussuunnittelu ja tuotteistaminen,
Mallistosuunnittelun digitaaliset työvälineet.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ülle Liesvirta
Vastuuhenkilö

Ülle Liesvirta

Opiskelijaryhmät
 • KXI20S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä
 • KXI21S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• osaa soveltaa oppimaansa työelämän projekteissa.
• on laajentanut entisestään vaatetusalan toimintakentän tuntemustaan ja verkostoitunut lisää alan yrityksiin.
• on laajentanut tietoaan vaatetusalan erilaisista prosesseista ja vahvistanut valitsemaansa profiloitumista käytännön kokemuksen avulla.
• ymmärtää projektityöskentelyä ja siihen liittyvää vastuuta.

Sisältö

Valitaan itsenäisesti vaatetusalan yritys ja sovitaan yhteisestä projektista. Projekti suunnitellaan osaksi henkilökohtaisia oppimistavoitteita ja ajoitetaan osaksi opiskeluun liittyvää aikataulua. Projekti toteutetaan itsenäisesti yhteistyössä yrityksen kanssa sovitussa ajassa. Projektisuunnitelman hyväksyttämisen jälkeen projekti toteutetaan ja raportoidaan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

-