Siirry suoraan sisältöön

Vaatetusalan tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Vestonomi (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Vestonomi (AMK) -tutkintoon kuuluu 30 op työharjoittelua, joka suoritetaan vaatetusalan yrityksissä kotimaassa tai ulkomailla. Opiskelija etsii itse harjoittelupaikan, jonka kanssa solmitaan harjoittelusopimus. Opiskelija raportoi harjoittelustaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Harjoittelun lisäksi opiskelijan kokemus työelämästä karttuu opinnoissa, joita toteutetaan projektien muodossa. Laajuudeltaan 15 op:n opinnäytetyö on kehittämistehtävä, joka on aina työelämälähtöinen.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolian tutkintosäännössä, joka on luettavissa sivuilta Opiskeluun liittyvät säännöt (osoite https://metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot).

Jatko-opinnot

Vaatetusalan koulutuksesta Vestonomi (AMK) -tutkinnolla valmistuneilla opiskelijoilla on mahdollisuus hakea vestonomi (ylempi AMK) -tutkintoon tai muihin soveltuviin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin, ammattikorkeakoulujen erikoistumisopintoihin tai yliopiston maisteriopintoihin, jokaisen oppilaitoksen hakukelpoisuuskriteerien mukaisesti.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet sivuilta Opintojen suunnittelu (osoite https://metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/yleista-tietoa-opiskelusta/opintojen-suunnittelu).

Tutkinnon profiili

Vaatetusalan ammattikorkeakoulutuksessa hankittu asiantuntijuus perustuu työelämässä tarvittavaan vaatetusalan prosessien kokonaishallintaan. Vaatetusalan opiskelu on työelämälähtöistä ja kansainvälistä. Yritysyhteistyöprojektit ja kehittämishankkeet integroivat opiskelun osaksi työelämän verkostoja ja käytänteitä. Koulutuksen ytimessä on vaatetusalan vastuulliseen ja kestävään tuotehallintaan liittyvä osaaminen kansainvälisessä toimintakentässä.
Vestonomi /AMK)-koulutuksesta valmistuu:
- laaja-alaisia vastuullisia asiantuntijoita vaatetuksen toimialoille,
- asiantuntijoita vaatetusalan kaupallisten ja tuotannollisten prosessien hallintaan,
- profiloituvaa asiantuntijuutta vaatetus- ja trendibisnekseen, mallisto- ja valikoimasuunnitteluun tai laadun- ja muodonhallintaan.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Vestonomit sijoittuvat avaintehtäviin vaatetusbisneksessä. He tuntevat suomalaisen ja kansainvälisen vaatetuskentän ja pystyvät toimimaan asiantuntijoina alan globaalissa verkostossa. Vestonomin toimintaympäristöjä ovat pääosin vaatekaupan kansainväliset hankintatiimit, vaateteollisuus, imago-, työ ja laitosvaateyritykset sekä vaatetusalan maahantuontiyritykset.
Vaatetusalan yritykset Suomessa tarvitsevat korkeakoulutettuja asiantuntijoita, joilla on hyvä kokonaiskuva alan nykyaikaisistä liiketoimintamalleista. Heillä on alan ammatillisten taitojen lisäksi ymmärrystä toimialan vastuullisuudesta sekä sosiaaliset taidot eri maiden ja kulttuurien väliseen vuoropuheluun. He osaavat seurata alan jatkuvaa muutosta, hyödyntää osaamistansa ja ongelmaratkaisukykyään joustavasti työelämän kehittämisessä. He hallitsevat alan standardit ja jatkuvasti muuttuvat sovellutukset.

Keskeiset oppimistulokset

Vestonomi (AMK)-tutkinnon suorittanut osaa hakea ja analysoida tietoa sekä käyttää sitä innovatiivisesti ongelmanratkaisussa ja työelämän kehittämisessä. Hän tuntee vastuunsa ympäristöä ja yhteiskuntaa kohtaan. Vestonomi tuntee materiaalit ja niiden ominaisuudet sekä vaatteiden tekniset ratkaisut. Hän osaa soveltaa tietoaan luovasti eri tuoteryhmissä. Hän hallitsee kaupallisten mallistojen muodon- ja laadunhallinnan, mitoituksen ja ohjeistuksen kansainvälisessä tuotantoketjussa.
Vestonomilla on hyvä mallisto- ja valikoimasuunnitteluosaaminen yhdistettynä tuotehallintaan sekä valmiudet trendien soveltamiseen ja jalkauttamiseen kuluttajille. Hänellä on myös hyvä markkinointi- ja liiketalousosaaminen. Vestonomilla on lisäksi alan tietotekninen erikoisosaaminen ja hyvät tiimi- ja projektityötaidot.
Vaatetusalan opiskelu on työelämälähtöistä ja kansainvälistä. Työelämälähtöiset yhteistyö- ja kehittämisprojektit ovat monialaisia ja tuovat tunnetuksi työelämän verkostoja, käytänteitä ja mahdollisuuksia.
Vaatetusalan koulutus tarjoaa opiskelijoille kattavan perustan alan osaamiselle ja profiloitumiselle seuraavien tutkinnon kompetenssien alla:
- Vaatetusalan materiaalit ja vastuullisuusosaaminen
- Laadunhallinnan osaaminen
- Mallisto- ja valikoimasuunnittelun osaaminen
- Bisnes- ja trendiosaaminen
- Vaatetusalan innovaatio- ja kehitysosaaminen
Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa on huomioitu myös Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteiset kompetenssit:
- Oppimisen taidot
- Eettinen osaaminen
- Työyhteisöosaaminen
- Innovaatio-osaaminen
- Monikulttuurisuusosaaminen
- Teknologiaosaaminen

Valmistuminen

Valmistuminen edellyttää, että opiskelija on läsnä olevana ja on suorittanut kaikki ammattikorkeakoulututkintoonsa kuuluvat opinnot (laajuus 240 op).

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelija voi halutessaan suorittaa osan opinnoista opiskelijavaihdossa kansainvälisen verkostomme partnerikouluissa. Vaatetusalan opiskelija voi hakeutua kansainväliseen vaihtoon pääsääntöisesti yhdeksi lukukaudeksi tai sopimuksen mukaan. Opiskelijavaihtoon haetaan annettujen ohjeiden mukaan. Vaihtoa voidaan puoltaa, mikäli opinnot ovat edenneet hyvin, eikä valmistuminen tule viivästymään vaihdon johdosta. Vaihdon aikana suoritetut opintopisteet korvaavat sovitut Metropolian opinnot. Tutkinto-ohjelmaan saapuu lukuvuosittain vaihto-opiskelijoilta yhteistyökorkeakouluista ympäri maailmaa.

Erityispääsyvaatimukset

Vaatetusalan vestonomitutkintoon ei ole erityispääsyvaatimuksia. Käytössä ovat yleiset valtakunnalliset pääsyvaatimukset. Koulutukseen voivat hakea kaikki kolmevuotisen lukion oppimäärän tai ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneet henkilöt.
Opiskelijavalinnat tapahtuvat valintakokeiden kautta. Harkinnanvarainen valinta ei ole käytössä. Valintakokeisiin kutsutaan ennakkotehtävien pohjalta. Valintakokeet ovat monipuoliset ja niissä arvioidaan hakijan valmiuksia laaja-alaiseen vaatetusalan koulutukseen sekä myöhäisempään profiloitumiseen soveltuvia kykyjä.
Vestonomitutkinto mahdollistaa opiskelijalle hänen kiinnostuksensa mukaisen profiloitumisen vaatetusalan laadun- ja muodonhallintaan, mallisto- ja valikoimasuunnitteluun sekä bisnes- ja trendiosaamiseen.
Vestonomikoulutukseen hakeutujalla on hyvä olla:
- Loogista päättelytaitoa ja ongelmanratkaisukykyä
- Kolmiulotteisuuden tajua: (muoto- ja kaavahahmotus)
- Visuaalista lahjakkuutta: (sommittelu, värit, piirustustaito)
- Viestintä- ja vuorovaikutustaitoa sekä kykyä toimia tiimissä
- Ammatillista motivaatiota ja kypsyyttä (koulutus on laaja-alainen ja työelämälähtöinen)
- Vastuunottokykyä ja pitkäjänteisyyttä työskennellä tavoitteellisesti
- Kiinnostusta vaatetusbisnekseen ja vastuullisuuden ja kestävän kehityksen
kysymyksiin
- Tahtoa kansainvälistyä ja kehittää kielitaitoaan

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointia koskevat yleiset periaatteet on kuvattu Metropolian tutkintosäännössä ja opintojaksokohtaiset periaatteet opetussuunnitelman opintojaksokuvauksissa.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan opintojaksoina, opintokokonaisuuksina tai projekteina. Opinnot sisältävät lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua. Tutkintoon johtavan koulutuksen opetus toteutetaan kokopäiväisinä päiväopintoina.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Päivi Lonka
tutkintovastaava
paivi.lonka[at]metropolia.fi

Vaatetusala
Tunnus
(KXI24S1)
Vaatetusala
Tunnus
(KXI23S1)
Vaatetusala
Tunnus
(KXI22S1)
Vaatetusala
Tunnus
(KXI21S1)

Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00FB89-3003
Ajoitus 26.10.2023 - 08.01.2024 Toteutuksen tunnus KX00FI69-3001 Ryhmät KXI20S1 KXI21S1
Ajoitus 02.04.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus KX00EE20-3003 Ryhmät KXI22S1
Ajoitus 08.04.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus KX00EE21-3002 Ryhmät KXI21S1
Ajoitus 03.04.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus KX00FS83-3001
Ajoitus 29.01.2024 - 28.03.2024 Toteutuksen tunnus KX00EI05-3002 Ryhmät KXI21S1
Ajoitus 11.01.2024 - 22.03.2024 Toteutuksen tunnus KX00EI06-3001 Ryhmät KXI20S1 KXI21S1
Ajoitus 15.01.2024 - 22.04.2024 Toteutuksen tunnus KX00EH97-3001 Ryhmät KXI20S1 KXI21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 03.11.2023 Toteutuksen tunnus KX00ED92-3003 Ryhmät KXI22S1
Ajoitus 23.10.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus KX00EI03-3001 Ryhmät KXI20S1 KXI21S1
Ajoitus 29.08.2023 - 12.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EE10-3003 Ryhmät KXI22S1
Ajoitus 21.09.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus KX00EE02-3003 Ryhmät KXI22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 12.10.2023 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3085 Ryhmät KXI21S1
Ajoitus 12.02.2024 - 01.03.2024 Toteutuksen tunnus KX00FQ44-3001 Ryhmät KXI20S1
Ajoitus 17.04.2024 - 15.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00ED98-3004 Ryhmät KXI23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 13.02.2024 Toteutuksen tunnus KX00EE03-3004 Ryhmät KXI22S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus KX00EE22-3001 Ryhmät KXI20S1
Ajoitus 26.09.2023 - 13.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EE04-3001 Ryhmät KXI20S1
Ajoitus 01.09.2023 - 03.11.2023 Toteutuksen tunnus KX00EI01-3001 Ryhmät KXI20S1 KXI21S1
Ajoitus 01.09.2023 - 27.11.2023 Toteutuksen tunnus KX00EI02-3001 Ryhmät KXI20S1 KXI21S1
Ajoitus 12.01.2024 - 05.04.2024 Toteutuksen tunnus KX00EE11-3002 Ryhmät KXI21S1
Ajoitus 01.09.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus KX00ED91-3004 Ryhmät KXI23S1
Ajoitus 24.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00ED95-3002 Ryhmät KXI21S1
Ajoitus 08.09.2023 - 06.11.2023 Toteutuksen tunnus KX00ED93-3003 Ryhmät KXI22S1
Ajoitus 18.01.2024 - 12.04.2024 Toteutuksen tunnus KX00EE00-3004 Ryhmät KXI23S1
Ajoitus 16.01.2024 - 19.03.2024 Toteutuksen tunnus KX00EE14-3002 Ryhmät KXI21S1
Ajoitus 30.10.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EE05-3002 Ryhmät KXI21S1
Ajoitus 30.08.2023 - 13.11.2023 Toteutuksen tunnus KX00EE18-3001 Ryhmät KXI20S1
Ajoitus 15.01.2024 - 25.03.2024 Toteutuksen tunnus KX00EE13-3003 Ryhmät KXI22S1
Ajoitus 15.01.2024 - 25.03.2024 Toteutuksen tunnus KX00EE13-3004 Ryhmät KXI23S1
Ajoitus 29.02.2024 - 23.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EE16-3004 Ryhmät KXI23S1
Ajoitus 14.09.2023 - 07.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EE15-3001 Ryhmät KXI20S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus KX00FB16-3002
Ajoitus 18.09.2023 - 04.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EE08-3004 Ryhmät KXI23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 12.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00ED90-3004 Ryhmät KXI23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 05.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EE17-3001 Ryhmät KXI20S1
Ajoitus 16.02.2024 - 27.03.2024 Toteutuksen tunnus KX00ED94-3003 Ryhmät KXI22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 13.03.2024 Toteutuksen tunnus KX00EE07-3004 Ryhmät KXI23S1
Ajoitus 25.08.2023 - 12.09.2023 Toteutuksen tunnus KX00ED96-3004 Ryhmät KXI23S1
Ajoitus 06.10.2023 - 27.10.2023 Toteutuksen tunnus KX00EE06-3004 Ryhmät KXI23S1
Ajoitus 13.09.2023 - 29.11.2023 Toteutuksen tunnus KX00EE01-3003 Ryhmät KXI22S1
Ajoitus 14.09.2023 - 21.11.2023 Toteutuksen tunnus KX00ED97-3004 Ryhmät KXI23S1
Ajoitus 08.02.2024 - 22.04.2024 Toteutuksen tunnus KX00ED99-3004 Ryhmät KXI23S1
Ajoitus 29.08.2023 - 12.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EE09-3003 Ryhmät KXI22S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus KX00EE19-3002 Ryhmät KXI20S1 KXI21S1
Ajoitus 30.08.2024 - 12.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EI00-3002 Ryhmät KXI22S1 KXI21S1
Ajoitus 30.08.2024 - 29.11.2024 Toteutuksen tunnus KX00EH99-3002 Ryhmät KXI22S1 KXI21S1
Ajoitus 26.08.2024 - 17.09.2024 Toteutuksen tunnus KX00ED92-3004 Ryhmät KXI23S1
Ajoitus 22.10.2024 - 17.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EI09-3002 Ryhmät KXI22S1 KXI21S1
Ajoitus 22.10.2024 - 04.02.2025 Toteutuksen tunnus KX00EE10-3004 Ryhmät KXI23S1
Ajoitus 28.10.2024 - 17.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EE02-3004 Ryhmät KXI23S1
Ajoitus 26.08.2024 - 10.10.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3161 Ryhmät KXI22S1
Ajoitus 21.10.2024 - 30.05.2025 Toteutuksen tunnus KX00EE22-3002 Ryhmät KXI21S1
Ajoitus 29.08.2024 - 04.11.2024 Toteutuksen tunnus KX00EE04-3002 Ryhmät KXI21S1
Ajoitus 11.09.2024 - 07.11.2024 Toteutuksen tunnus KX00ED91-3005 Ryhmät KXI24S1
Ajoitus 22.10.2024 - 17.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EH98-3002 Ryhmät KXI22S1 KXI21S1
Ajoitus 21.10.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00ED95-3003 Ryhmät KXI22S1
Ajoitus 29.08.2024 - 10.10.2024 Toteutuksen tunnus KX00ED93-3004 Ryhmät KXI23S1
Ajoitus 23.10.2024 - 16.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EE05-3003 Ryhmät KXI22S1
Ajoitus 26.08.2024 - 15.11.2024 Toteutuksen tunnus KX00EE18-3002 Ryhmät KXI21S1
Ajoitus 23.10.2024 - 11.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EE15-3002 Ryhmät KXI21S1
Ajoitus 30.10.2024 - 11.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EE08-3005 Ryhmät KXI24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 09.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00ED90-3005 Ryhmät KXI24S1
Ajoitus 29.08.2024 - 04.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EE17-3002 Ryhmät KXI21S1
Ajoitus 23.08.2024 - 09.09.2024 Toteutuksen tunnus KX00ED96-3005 Ryhmät KXI24S1
Ajoitus 07.10.2024 - 25.10.2024 Toteutuksen tunnus KX00EE06-3005 Ryhmät KXI24S1
Ajoitus 11.09.2024 - 04.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EE01-3004 Ryhmät KXI23S1
Ajoitus 10.09.2024 - 26.11.2024 Toteutuksen tunnus KX00ED97-3005 Ryhmät KXI24S1
Ajoitus 22.10.2024 - 04.02.2025 Toteutuksen tunnus KX00EE09-3004 Ryhmät KXI23S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus KX00EE19-3003 Ryhmät KXI22S1 KXI21S1