Siirry suoraan sisältöön

Vaatetusalan tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Vestonomi (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Vestonomi (AMK) -tutkintoon kuuluu 30 op työharjoittelua, joka suoritetaan vaatetusalan yrityksissä kotimaassa tai ulkomailla. Opiskelija etsii itse harjoittelupaikan, jonka kanssa solmitaan harjoittelusopimus. Opiskelija raportoi harjoittelustaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Harjoittelun lisäksi opiskelijan kokemus työelämästä karttuu opinnoissa, joita toteutetaan projektien muodossa. Laajuudeltaan 15 op:n opinnäytetyö on kehittämistehtävä, joka on aina työelämälähtöinen.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolian tutkintosäännössä, joka on luettavissa sivuilta Opiskeluun liittyvät säännöt (osoite https://metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot).

Jatko-opinnot

Vaatetusalan koulutuksesta Vestonomi (AMK) -tutkinnolla valmistuneilla opiskelijoilla on mahdollisuus hakea vestonomi (ylempi AMK) -tutkintoon tai muihin soveltuviin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin, ammattikorkeakoulujen erikoistumisopintoihin tai yliopiston maisteriopintoihin, jokaisen oppilaitoksen hakukelpoisuuskriteerien mukaisesti.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet sivuilta Opintojen suunnittelu (osoite https://metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/yleista-tietoa-opiskelusta/opintojen-suunnittelu).

Tutkinnon profiili

Vaatetusalan ammattikorkeakoulutuksessa hankittu asiantuntijuus perustuu työelämässä tarvittavaan vaatetusalan prosessien kokonaishallintaan. Vaatetusalan opiskelu on työelämälähtöistä ja kansainvälistä. Yritysyhteistyöprojektit ja kehittämishankkeet integroivat opiskelun osaksi työelämän verkostoja ja käytänteitä. Koulutuksen ytimessä on vaatetusalan vastuulliseen ja kestävään tuotehallintaan liittyvä osaaminen kansainvälisessä toimintakentässä.
Vestonomi /AMK)-koulutuksesta valmistuu:
- laaja-alaisia vastuullisia asiantuntijoita vaatetuksen toimialoille,
- asiantuntijoita vaatetusalan kaupallisten ja tuotannollisten prosessien hallintaan,
- profiloituvaa asiantuntijuutta vaatetus- ja trendibisnekseen, mallisto- ja valikoimasuunnitteluun tai laadun- ja muodonhallintaan.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Vestonomit sijoittuvat avaintehtäviin vaatetusbisneksessä. He tuntevat suomalaisen ja kansainvälisen vaatetuskentän ja pystyvät toimimaan asiantuntijoina alan globaalissa verkostossa. Vestonomin toimintaympäristöjä ovat pääosin vaatekaupan kansainväliset hankintatiimit, vaateteollisuus, imago-, työ ja laitosvaateyritykset sekä vaatetusalan maahantuontiyritykset.
Vaatetusalan yritykset Suomessa tarvitsevat korkeakoulutettuja asiantuntijoita, joilla on hyvä kokonaiskuva alan nykyaikaisistä liiketoimintamalleista. Heillä on alan ammatillisten taitojen lisäksi ymmärrystä toimialan vastuullisuudesta sekä sosiaaliset taidot eri maiden ja kulttuurien väliseen vuoropuheluun. He osaavat seurata alan jatkuvaa muutosta, hyödyntää osaamistansa ja ongelmaratkaisukykyään joustavasti työelämän kehittämisessä. He hallitsevat alan standardit ja jatkuvasti muuttuvat sovellutukset.

Keskeiset oppimistulokset

Vestonomi (AMK)-tutkinnon suorittanut osaa hakea ja analysoida tietoa sekä käyttää sitä innovatiivisesti ongelmanratkaisussa ja työelämän kehittämisessä. Hän tuntee vastuunsa ympäristöä ja yhteiskuntaa kohtaan. Vestonomi tuntee materiaalit ja niiden ominaisuudet sekä vaatteiden tekniset ratkaisut. Hän osaa soveltaa tietoaan luovasti eri tuoteryhmissä. Hän hallitsee kaupallisten mallistojen muodon- ja laadunhallinnan, mitoituksen ja ohjeistuksen kansainvälisessä tuotantoketjussa.
Vestonomilla on hyvä mallisto- ja valikoimasuunnitteluosaaminen yhdistettynä tuotehallintaan sekä valmiudet trendien soveltamiseen ja jalkauttamiseen kuluttajille. Hänellä on myös hyvä markkinointi- ja liiketalousosaaminen. Vestonomilla on lisäksi alan tietotekninen erikoisosaaminen ja hyvät tiimi- ja projektityötaidot.
Vaatetusalan opiskelu on työelämälähtöistä ja kansainvälistä. Työelämälähtöiset yhteistyö- ja kehittämisprojektit ovat monialaisia ja tuovat tunnetuksi työelämän verkostoja, käytänteitä ja mahdollisuuksia.
Vaatetusalan koulutus tarjoaa opiskelijoille kattavan perustan alan osaamiselle ja profiloitumiselle seuraavien tutkinnon kompetenssien alla:
- Vaatetusalan materiaalit ja vastuullisuusosaaminen
- Laadunhallinnan osaaminen
- Mallisto- ja valikoimasuunnittelun osaaminen
- Bisnes- ja trendiosaaminen
- Vaatetusalan innovaatio- ja kehitysosaaminen
Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa on huomioitu myös Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteiset kompetenssit:
- Oppimisen taidot
- Eettinen osaaminen
- Työyhteisöosaaminen
- Innovaatio-osaaminen
- Monikulttuurisuusosaaminen
- Teknologiaosaaminen

Valmistuminen

Valmistuminen edellyttää, että opiskelija on läsnä olevana ja on suorittanut kaikki ammattikorkeakoulututkintoonsa kuuluvat opinnot (laajuus 240 op).

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelija voi halutessaan suorittaa osan opinnoista opiskelijavaihdossa kansainvälisen verkostomme partnerikouluissa. Vaatetusalan opiskelija voi hakeutua kansainväliseen vaihtoon pääsääntöisesti yhdeksi lukukaudeksi tai sopimuksen mukaan. Opiskelijavaihtoon haetaan annettujen ohjeiden mukaan. Vaihtoa voidaan puoltaa, mikäli opinnot ovat edenneet hyvin, eikä valmistuminen tule viivästymään vaihdon johdosta. Vaihdon aikana suoritetut opintopisteet korvaavat sovitut Metropolian opinnot. Tutkinto-ohjelmaan saapuu lukuvuosittain vaihto-opiskelijoilta yhteistyökorkeakouluista ympäri maailmaa.

Erityispääsyvaatimukset

Vaatetusalan vestonomitutkintoon ei ole erityispääsyvaatimuksia. Käytössä ovat yleiset valtakunnalliset pääsyvaatimukset. Koulutukseen voivat hakea kaikki kolmevuotisen lukion oppimäärän tai ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneet henkilöt.
Opiskelijavalinnat tapahtuvat valintakokeiden kautta. Harkinnanvarainen valinta ei ole käytössä. Valintakokeisiin kutsutaan ennakkotehtävien pohjalta. Valintakokeet ovat monipuoliset ja niissä arvioidaan hakijan valmiuksia laaja-alaiseen vaatetusalan koulutukseen sekä myöhäisempään profiloitumiseen soveltuvia kykyjä.
Vestonomitutkinto mahdollistaa opiskelijalle hänen kiinnostuksensa mukaisen profiloitumisen vaatetusalan laadun- ja muodonhallintaan, mallisto- ja valikoimasuunnitteluun sekä bisnes- ja trendiosaamiseen.
Vestonomikoulutukseen hakeutujalla on hyvä olla:
- Loogista päättelytaitoa ja ongelmanratkaisukykyä
- Kolmiulotteisuuden tajua: (muoto- ja kaavahahmotus)
- Visuaalista lahjakkuutta: (sommittelu, värit, piirustustaito)
- Viestintä- ja vuorovaikutustaitoa sekä kykyä toimia tiimissä
- Ammatillista motivaatiota ja kypsyyttä (koulutus on laaja-alainen ja työelämälähtöinen)
- Vastuunottokykyä ja pitkäjänteisyyttä työskennellä tavoitteellisesti
- Kiinnostusta vaatetusbisnekseen ja vastuullisuuden ja kestävän kehityksen
kysymyksiin
- Tahtoa kansainvälistyä ja kehittää kielitaitoaan

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointia koskevat yleiset periaatteet on kuvattu Metropolian tutkintosäännössä ja opintojaksokohtaiset periaatteet opetussuunnitelman opintojaksokuvauksissa.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan opintojaksoina, opintokokonaisuuksina tai projekteina. Opinnot sisältävät lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua. Tutkintoon johtavan koulutuksen opetus toteutetaan kokopäiväisinä päiväopintoina.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Päivi Lonka
tutkintovastaava
paivi.lonka[at]metropolia.fi

Vaatetusala
Tunnus
(KXI22S1)
Vaatetusala
Tunnus
(KXI21S1)
Vaatetusala
Tunnus
(KXI19S1)
Ilmoittautumisaika

15.09.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

17.10.2022 - 15.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

5 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marja-Liisa Kauppinen
Vastuuhenkilö

Marja-Liisa Kauppinen

Tavoitteet

After completing the course, the students are able to use the different functions of the program more smoothly. They learn more about the following areas: Virtual Fit and Pattern Changes, Avatar Creation, Photorealistic Garment Construction, and about Animation & Presentation.

Sisältö

Course contents
Virtual fit and pattern changes in 3D VStitcher-Lotta programs. Avatar creation. Photorealistic garment construction and rendering. 2D & 3D trims. Fabric manipulation. Animation and presentation. Creating a digital portfolio with high standard static and animated renders.

Aika ja paikka

Arabia Campus, Helsinki

Oppimateriaalit

Online: Browzwear course.

Opetusmenetelmät

Partly online course. Studying in class.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Cooperation with Browzwear Europe / Browzwear Solutions Pte Ltd

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 hrs / 1 cr

Sisällön jaksotus

Browzwear advanced course.

Lisätietoja opiskelijoille

Language of instruction: English
The course is targeted to Fashion and Clothing students in Metropolia UAS.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The students have partly reached the goals of the course. They have adequately completed the assignments of the course.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The students have successfully reached the goals of the course. They have successfully completed the assignments and have applied learned information when completing the assignments.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The students have reached the goals of the course in an excellent manner. They have completed the assignments of the course applying learned information with distinction.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Pass:
The students have reached the goals of the course. They have adequately completed the set assignments.

Esitietovaatimukset

Competencies corresponding to the following Fashion and Clothing course unit (by completing the set of company Browzwear's pre-defined online courses):
3D Fashion Design: Basic Course (Br)

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

8 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marja-Liisa Kauppinen
Vastuuhenkilö

Marja-Liisa Kauppinen

Opiskelijaryhmät
 • KXI20S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Learning outcomes of the course
After completing the course, the students are able to:
• understand basic functions and ideas of smart design usage by learning about a 3D fashion design programme,
• use different digital avatars, garment constructions, CAD functionalities and pattern modifications,
• use different digital materials, and
• design in different sizes, and use both one-size and multi-size avatar review.

Sisältö

Course contents
Basic use of 3D VStitcher-Lotta programs, guided by company Browzwear's pre-defined online courses. Basic tools and functions in 2D and 3D windows. Adjusting different kinds of avatars, sizing and poses. Digital materials (incl. folded garments, padded garments), trims, seams, colours and prints. Outfit creation, 3D styling and dressing the digital garments. Rendering and animation.

Aika ja paikka

Arabia Campus, Helsinki

Oppimateriaalit

Online: Browzwear courses 101, 201 and 301.

Opetusmenetelmät

Online course, studying independently

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Cooperation with Browzwear Europe / Browzwear Solutions Pte Ltd

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 hrs / 1 cr

Sisällön jaksotus

Browzwear courses 101, 201 and 301

Lisätietoja opiskelijoille

Language of instruction: English
The course is targeted to Fashion and Clothing students in Metropolia UAS.
Enrollment for the course implementation by sending an email to M-L Kauppinen, Senior Lecturer. Into the message text field, kindly add your official Metropolia email address.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The students have partly reached the goals of the course. They have adequately completed the assignments of the course.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The students have successfully reached the goals of the course. They have successfully completed the assignments and have applied learned information when completing the assignments.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The students have reached the goals of the course in an excellent manner. They have completed the assignments of the course applying learned information with distinction.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Pass:
The students have reached the goals of the course. They have adequately completed the set assignments.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

26.08.2022 - 09.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Vaatetus Kulttuuripalvelut
 • Sarianna Niskala
Vastuuhenkilö

Päivi Lonka

Opiskelijaryhmät
 • KXI19S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija
• osaa valmistaa viestinnällisesti ja markkinoinnillisesti toimivan esityskokonaisuuden pohjautuen omaan vaatetusalan projektiinsa,
• on harjaantunut vaatetussuunnittelun eri tilanteissa tarvittavien tietokoneohjelmien käytössä ja osaa käyttää ohjelmien ominaisuuksia kattavasti,
• osaa ottaa huomioon tekijänsuojalain määräykset suunnittelutyössään,
• tuntee uusimpia tietotekniikkasovellutuksia vaatetussuunnittelun alalla ja
• on kehittänyt omaa esitysteknistä tyyliään vaatetusalan ammattilaisena.

Sisältö

• Vaatetussuunnitteluprojektin kuvien ja tekstien valmistus annetun tehtävän annon pohjalta
• Bittikartta-, vektorigrafiikka- ja esitysgrafiikkaohjelmien ominaisuuksien tuntemuksen laajentaminen, mahdollinen äänen/musiikin ja multimedian käyttö esityksessä
• Tekijänsuojalain sisältö ja tulkinta
• Vaatetussuunnittelun tulevien tietoteknisten sovellutusten esittely

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Edeltävänä opintona Suunnittelutietotekniikka.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

22.11.2022 - 21.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marjaana Tanttu
Vastuuhenkilö

Marjaana Tanttu

Opiskelijaryhmät
 • KXI19S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa:
• ymmärtää vaatteen ja sen materiaalien vaikutuksen ympäristöön koko elinkaaren aikana.
• hahmottaa tuotannon ulkoistamiseen liittyviä erilaisia eettisiä kysymyksiä.
• käyttää ja tulkita erilaisia yhteiskuntavastuuseen liittyviä standardeja ja järjestelmiä.

Sisältö

Tuotteen valmistusprosessien, käytön ja hävityksen ympäristövaikutukset. Elinkaarianalyysi. Ympäristömerkit ja materiaalien kierrätys. Inhimillinen globalisaatio vaatetusalan kannalta, esimerkiksi alihankintatehtaiden työolot, lapsityövoiman käyttö ja pakkotyö.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Edeltävinä opintoina Kuitumateriaalit ja kangasrakenteet sekä Materiaalien kemialliset menetelmät ja kaupalliset materiaalit.

Lisätiedot

-

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

27.10.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marja-Liisa Kauppinen
Vastuuhenkilö

Marja-Liisa Kauppinen

Opiskelijaryhmät
 • KXI20S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• tunnistaa laadukkaan kerrospukeutumisen merkityksen lämpötasapainon ylläpitämisessä ja suorituskyvyn parantamisessa.
• osaa huomioida kerrospukeutumisen vaatimukset tuotekehityksessä.
• osaa tunnistaa kohderyhmäkohtaisia funktionaalisia tarpeita.
• käyttää luontevasti eri kaavoitusmenetelmiä ja tuotekehitykseen soveltuvia tietokoneohjelmia.
• osaa analysoida ja yhdistää vaatetuksen erilaisia materiaaleja keskenään kerrospukeutumisen näkökulmasta.
• osaa kaavoituksessa huomioida kerrospukeutumisen väljyydet ja eri materiaalien vaatimukset.
• hahmottaa materiaalien ja lisätarvikkeiden toimittajaverkostoa Suomessa ja kansainvälisesti.
• osaa perustellusti päättää käyttöön tarkoituksenmukaiset materiaalit ja lisätarvikkeet.
• osaa laatia mitoituksia ja ohjeistuksia haastavista funktionaalista vaatteista peruskoossa ja sarjoen.
• ymmärtää teollisten työtapojen merkityksen laadukkaan tuotantonäytteen valmistuksessa/valmistuttamisessa.
• osaa kommentoida mallikappaleen laatua ja istuvuutta sekä analysoida mallin ja ohjeistuksen mahdollisia kehittämistarpeita vaatteen valmistuttamisen näkökulmasta.

Sisältö

Tutustutaan funktionaaliseen vaatetukseen kerrospukeutuminen huomioiden. Kaavoitetaan erilaisia kerroksittain puettavia malleja. Korjataan vaatteiden istuvuutta kaavoja kehittämällä. Dokumentoidaan tuotanto-ohjeistus eri ohjelmia hyödyntäen. Valmistetaan tai valmistutetaan tuotanonäyte, mikä tarkastetaan asaintuntijatiimeissä ja kommentoidaan. Tuotantonäytteeseen tarvittavien materiaalien ja tarvikkeiden toimittajat selvitetään ja raportoidaan ohjeistukseen. Vaatteesta laaditaan ohjeistus ja eri kokoihin taulukoitu mitoitus. Laadukkaan tuotantonäytteen merkitys ymmärretään osaksi laadunhallintaa tuotannon valmistuttamisessa tehtaassa.

Aika ja paikka

Arabia, Helsinki

Oppimateriaalit

Fashion Patternmaking Techniques (1, 2 ja 3), How to make ... for Women and Men. Antonio Donnamo. Promopress
Tuuleen ja tuiskuun, Ulkoilupukineen valmistaminen. Seija Tikkanen. Opetushallitus
Vaatteet ja haasteet. Tanja Risikko, Ritva Marttila-Vesalainen. WSOY
Opetusmonisteet

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Ongelmakeskeinen opetus
Ohjatut harjoitukset
Ryhmäohjaus
Yksilöohjaus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi 30 %
Oppimistehtävät 70 %

Esitietovaatimukset

Seuraavia opintojaksoja vastaava osaaminen:
Opintokokonaisuuteen Laadunhallinnan osaaminen sisältyvät opinnot sekä Vaatetusfysiologia ja ergonomia.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

27.10.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Essi Karell
 • Marja Amgwerd
Vastuuhenkilö

Essi Karell

Opiskelijaryhmät
 • KXI20S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• tuntee käyttäjäkokemuksen optimointiin tähtäävän suunnittelun ja tuotekehityksen periaatteet.
• osaa käyttää ongelmaratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan suunnittelua ohjaavien tekijöiden kartoittamiseksi ja määrittämiseksi.
• osaa perustella tuotteisiin soveltuvien materiaalien ja lisätarvikkeiden valinnat ja ergonomiset malliratkaisut.
• osaa soveltaa suunnittelussa kerrospukeutumisen periaatetta lämmönsäätelyyn.

Sisältö

Suunnitellaan valinnaiseen urheilulajiin tai muuhun toiminnallisesti vaativaan käyttöön tarkoituksenmukainen vaatetus/mallisto/konsepti käyttäjät, käyttöympäristöt ja -tilanteet huomioiden. Käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja palvelumuotoilun menetelmät ja teoriat. Tekniset materiaalit ja lisätarvikkeet, älykäs teknologia ja uudet innovaatiot.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Seuraavia opintojaksoja vastaava osaaminen:
Opintokokonaisuuksiin Malliston ja valikoimasuunnittelun osaaminen sekä Vaatetusalan materiaalit ja vastuullisuusosaaminen sisältyvät opinnot.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

03.04.2023 - 31.12.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marja-Liisa Kauppinen
Vastuuhenkilö

Marja-Liisa Kauppinen

Opiskelijaryhmät
 • KXI21S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• ymmärtää laajemmin vaatetusalan työelämän toimijoita, käytäntöjä ja työtehtäviä.
• luo verkostoja yrityksiin ja harjaantuu vastuulliseen työskentelyyn työyhteisössä.
• osaa arvioida omaa onnistumistaan työtehtävissä.
• osaa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja harjoittelun jälkeen opiskelussa.

Sisältö

Harjoittelupaikan hankkiminen kotimaasta tai ulkomailta. Harjoittelu- tai työsopimuksen sekä harjoitteluraportin laatiminen. Erilaisissa työtehtävissä kehitytään opitun taidon pohjalta. Tutustutaan yritysten työkulttuuriin ja toimitaan osana tiimiä. Tietojen ja taitojen soveltaminen työelämässä. Ammatillisen osaamisen kehittäminen.

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Tutorointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työskentely vaatetusalan yrityksessä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitteluraportti / oppimispäiväkirja 90 %
Työelämäpalaute 10 %

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

17.04.2023 - 31.12.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marja-Liisa Kauppinen
Vastuuhenkilö

Marja-Liisa Kauppinen

Opiskelijaryhmät
 • KXI20S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• ymmärtää laajemmin vaatetusalan työelämän toimijoita, käytäntöjä ja työtehtäviä.
• luo verkostoja yrityksiin ja harjaantuu vastuulliseen työskentelyyn työyhteisössä.
• osaa arvioida omaa onnistumistaan työtehtävissä.
• osaa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja harjoittelun jälkeen opiskelussa.

Sisältö

Harjoittelupaikan hankkiminen kotimaasta tai ulkomailta. Harjoittelu- tai työsopimuksen sekä harjoitteluraportin laatiminen. Erilaisissa työtehtävissä kehitytään opitun taidon pohjalta. Tutustutaan yritysten työkulttuuriin ja toimitaan osana tiimiä. Tietojen ja taitojen soveltaminen työelämässä. Ammatillisen osaamisen kehittäminen.

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Tutorointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työskentely vaatetusalan yrityksessä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitteluraportti / oppimispäiväkirja 90 %
Työelämäpalaute 10 %

Esitietovaatimukset

Seuraavia opintojaksoja vastaava osaaminen:
Harjoittelu 1, muut edeltävät vestonomiopinnot.

Ilmoittautumisaika

02.11.2022 - 05.01.2023

Ajoitus

11.01.2023 - 15.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

9 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Vaatetus Kulttuuripalvelut
 • Essi Karell
Vastuuhenkilö

Essi Karell

Opiskelijaryhmät
 • KXI19S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• ymmärtää kiertotalouden keskeiset periaatteet sekä ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset hyödyt,
• tuntee kiertotalouden eri näkökulmia, liiketoimintamalleja ja muita toimintoja tekstiili- ja vaatetusalalla,
• tunnistaa tekstiili- ja vaatetusalan merkityksellisiä kiertotaloustoimijoita ja -innovaatioita sekä ymmärtää näiden mahdollisuuksia tekstiili- ja vaatetusalan liiketoiminnalle.

Sisältö

• Kiertotalouden periaatteet ja toiminnot kestävän kehityksen näkökulmasta
• Kiertotalouden edut ja mahdollisuudet yhteiskunnalle ja vaatetusalan yrityksille
• Kiertotalouden mukainen suunnittelu, tuotteen käyttöiän pidentäminen sekä materiaalien tai tuotteen käytöstä poistamisen hallinta
• Kiertotalouden liiketoimintamallit
• Kiertotaloutta tukevat innovaatiot ja teknologiat

Aika ja paikka

Verkko-opetus järjestetään keskiviikkoiltaisin 11.1. - 15.3.2023 (sekä to 12.1.), klo 17.00 - 20.00 Zoom-ohjelman avulla. Opintojakson sähköinen oppimisympäristö on Moodle. Osallistumiseen tarvitaan verkkoyhteys ja mikrofoni. Ohjeet Zoomin ja Moodlen käyttöön lähetetään osallistujille.

Opetusillat (7 opetuskertaa):
11.1. / 12.1. / 18.1. / 25.1. / 8.2. / 1.3. / 15.3.2023

Opetuskertojen välissä opiskelijat työstävät itsenäisiä tehtäviä, jotka palautetaan Moodle-oppimisympäristön kautta.

Oppimateriaalit

Tarkemmat tiedot oppimateriaalista ja suositeltavasta kirjallisuudesta jaetaan kurssin aikana.

Opetusmenetelmät

Osallistavat etäluennot. Oppimistehtävät ja muu itsenäinen työskentely.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = noin 27 h opiskelijatyötä. 5 op = 135 h (21h osallistavat etäluennot, 48h oppimistehtävät, 66h itsenäinen opiskelu).

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestelyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan ilmoittautumisajan päätyttyä.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Aikaisempaa tietämystä kiertotaloudesta ei edellytetä. Tekstiili- ja vaatetusalan tunteminen on eduksi, mutta ei välttämätöntä.
Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista opetukseen sekä annettujen tehtävien palauttamista hyväksytysti.
Metropolian tutkinto-opiskelijoille varatuilla paikoilla ovat etusijalla vaatetusalan ja tekstiilisuunnittelun opiskelijat.

Opintojakso Johdatus kiertotalouteen tekstiili- ja vaatetusalalla 5 op on mahdollista sisällyttää vestonomi (AMK) -tutkinto-ohjelman Vapaasti valittaviin opintoihin (ennen vuotta 2020 aloittaneet opiskelijat). Sillä voidaan myös osittain korvata opintojakso Kiertotalous ja standardit vaatetusalalla 5 op (vuonna 2020 ja sen jälkeen aloittaneet opiskelijat). Lisätietoja opintojakson opettajalta. Muut opiskelijat voivat sopia AHOT-menettelystä omissa tutkinto-ohjelmissaan.

AIKA JA PAIKKA

Verkko-opetus järjestetään keskiviikkoiltaisin 11.1. - 15.3.2023 (sekä to 12.1.), klo 17.00 - 20.00 Zoom-ohjelman avulla. Opintojakson sähköinen oppimisympäristö on Moodle. Osallistumiseen tarvitaan verkkoyhteys ja mikrofoni. Ohjeet Zoomin ja Moodlen käyttöön lähetetään osallistujille.

Opetusillat (7 opetuskertaa):
11.1. / 12.1. / 18.1. / 25.1. / 8.2. / 1.3. / 15.3.2023
Opetuskertojen välissä opiskelijat työstävät itsenäisiä tehtäviä, jotka palautetaan Moodle-oppimisympäristön kautta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän tietää kiertotalouden keskeisiä periaatteita, toimintoja ja liiketoimintamalleja tekstiili- ja vaatetusalalla. Opiskelija pystyy nimeämään alalla vaikuttavia kiertotaloustoimijoita ja -innovaatioita. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja osallistunut oppimistilanteisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän tuntee kiertotalouden keskeiset periaatteet, näkökulmat, toiminnot ja liiketoimintamallit tekstiili- ja vaatetusalalla. Opiskelija tunnistaa alalla vaikuttavia kiertotaloustoimijoita ja -innovaatioita sekä ymmärtää näiden mahdollisuuksia tekstiili- ja vaatetusalan liiketoiminnalle. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti soveltaen opittua ja osallistunut aktiivisesti oppimistilanteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän hallitsee kiertotalouden keskeiset periaatteet ja tuntee eri näkökulmat, toiminnot ja liiketoimintamallit tekstiili- ja vaatetusalalla. Opiskelija tunnistaa uusia alan kiertotaloustoimijoita ja -innovaatioita ja ymmärtää näiden välisiä yhteyksiä sekä mahdollisuuksia tekstiili- ja vaatetusalan liiketoiminnalle. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät määräajassa soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti ja osallistunut rakentavasti oppimistilanteisiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän tietää kiertotalouden keskeisiä periaatteita, toimintoja ja liiketoimintamalleja tekstiili- ja vaatetusalalla. Opiskelija pystyy nimeämään alalla vaikuttavia kiertotaloustoimijoita ja -innovaatioita. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja osallistunut oppimistilanteisiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana määräytyy painotuksella: 90 % oppimistehtävät, 10 % itsearviointi.

Etäluennoilla edellytetään 80% läsnäoloa.

Esitietovaatimukset

Aikaisempaa tietämystä kiertotaloudesta ei edellytetä. Tekstiili- ja vaatetusalan tunteminen on eduksi, mutta ei välttämätöntä.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

14.02.2023 - 06.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marja-Liisa Kauppinen
Vastuuhenkilö

Marja-Liisa Kauppinen

Opiskelijaryhmät
 • KXI20S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• ymmärtää ja hyödyntää vaatteiden eri mittataulukkojärjestelmiä.
• hyödyntää kaavatietotekniikkaohjelmaa työvälineenä vaatteiden kaavoituksessa ja kaavojen viennissä 3D-ohjelmaan.
• hallitsee 3D-ohjelman peruskäytön.

Sisältö

Mittataulukkojen hyödyntäminen kaavoituksessa ja Avattaren muokkaamisessa. Tuotteiden kaavoitus ja kaavojen vienti 3D-ohjelmaan. Kaavojen istuvuuden tarkastelu. Vaatteiden suunnittelu ja mallinnus 3D-ohjelman avulla (eri materiaalien valinnat, tuotteiden väritykset, printit, tikkaukset ja muodot).

Aika ja paikka

Arabia, Helsinki

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Ohjatut harjoitukset
Ongelmakeskeinen opetus
Ryhmäohjaus
Yksilöohjaus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi 40 %
Oppimistehtävät 60 %

Esitietovaatimukset

Seuraavia opintojaksoja vastaava osaaminen:
Vaatetusalan opintokokonaisuuteen Laadunhallinnan osaaminen sisältyvät opinnot.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 16.10.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Päivi Lonka
 • Essi Karell
Vastuuhenkilö

Päivi Lonka

Opiskelijaryhmät
 • KXI19S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opiskelija hahmottaa vaatetusalan toimintamuotoja ja messukäytäntöjä globaalissa toimintaympäristössä. Opiskelija oppii laatiman yritykselle trendi- ja messuraportin.

Sisältö

Tutustutaan johonkin vaatetusalan kansainväliseen messutapahtumaan Euroopassa (esim. Première Vision, Prato Expo, CPD woman & man, Prêt-À-Porter). Hankitaan uutta tietoa alan kehityksestä liittyen muotiin, väreihin, materiaaleihin, valmistusmenetelmiin ja valmistuspaikkoihin yrityksen näkökulmasta.

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaan marras-joulukuu 2022
Lähiopetus Arabian kampus / online.
Messukäynti 28.-30.11.2022 Munchen

Oppimateriaalit

Tunneilla jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja käynti ISPO messuilla 28.-30.11 Munchenissa

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttiä - oppimistehtävät ja messuilta tehtävä raportointi

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

n 20 tuntia lähiopetusta
40 tuntia messumatka
75 tuntia itseopiskelua, raportointia, messulle valmistautumista

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on suunnattu vaatetusalan 3. ja 4. vuoden opiskelijoille.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti. Opiskelija on osallistunut messumatkaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa. Opiskelija on osallistunut messumatkaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti. Opiskelija on osallistunut messumatkaan.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti. Opiskelija on osallistunut messumatkaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät tunneille 20%
Oppistehtävä messuilla 50 %
Messuraportointi 30%

Esitietovaatimukset

Mallistosuunnittelu

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

25.01.2023 - 04.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 22

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Päivi Lonka
 • Vaatetus Kulttuuripalvelut
Vastuuhenkilö

Päivi Lonka

Opiskelijaryhmät
 • KXI20S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä
 • KXI19S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

After completing the course, the students are able to:
• manage the branding techniques and understand the importance of product development and delivery.
• understand the importance of managing communication strategies across all media.
• understand the importance of managing a wide market and different cultures.
• observe the international marketing strategies and channels in the clothing industry.
• create an international marketing plan for a fashion company based on targeted market research.

Sisältö

Application of international marketing principles based on an extension of a company’s local marketing strategy, with special consideration for marketing identification, targeting, and decision-making internationally. Target market research, customer needs and behavior identification. The multinational processes of planning and executing the conception, pricing, offline and online promotion, as well as distribution of ideas, goods and services.

Aika ja paikka

Metropolia, Arabian kampus: Hämeentie 135 D, Helsinki
Lähiopetuksen ajoitukset (mahdolliset muutokset ilmoitetaan osallistujille)
25.1. / 8.2. / 15.2. / 7.3. / 14.3. / 21.3. klo 9 - 12
1.2. / 28.3. / 3.4. klo 9 - 15:30
80% läsnäolo lähiopetukseen vaaditaan kurssin suorittamiseksi

Oppimateriaalit

Etukäteismateriaalia / -luettavaa ei vaadita. Kirjat ja muu suositeltava oppimateriaali ilmoitetaan kurssin kuluessa

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Yksilötyöskentely sekä ryhmätyöt

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttiä
kurssityön palauttaminen ajallaan sekä hyväksyttävästi suorittaminen vaaditaan

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä
5 op = 135 tuntia opiskelijan työtä
Työsketelyyn varattujen tuntien jakautuminen:
35 tuntia lähiopetus sekä ryhmätehtävät tunneilla
40 tuntia oppimistehtävien valmistelua
60 tuntia itsenäistä opiskelua

Sisällön jaksotus

ilmoitetaan ensimmäisellä lähiopetuskerralla

Lisätietoja opiskelijoille

Perustietoja muoti-ja vaatetusalasta tai brändäyksestä/markkinoinnista ei vaadita mutta suositeltavaa. Metropolian opiskelijoilta vaaditaan "Brändi ja markkinointi" kurssin suorittaminen
Kurssin suorittaminen vaatii lähiopetukseen osallistumista sekä kurssitehtävien palauttamista hyväksytysti sekä annetussa aikataulussa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin painotus:
40% kurssitehtävä
40% tuntitehtävät (yksilö- tai ryhmätehtävät)
20% tuntiaktiivisuus ja osallistuminen

80% läsnäolo lähiopetukseen vaaditaan kurssin suorittamiseksi

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan englannin kielellä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

24.08.2022 - 15.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Essi Karell
Vastuuhenkilö

Essi Karell

Opiskelijaryhmät
 • KXI21S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• ymmärtää kiertotalouden keskeiset periaatteet ja toiminnot sekä ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset hyödyt.
• tuntee kiertotalouden eri näkökulmat ja toiminnot vaatetusalalla.
• tuntee standardisoinnin periaatteet, vaatetusalan standardien eri osa-alueet ja niiden käyttötarkoitukset sekä tunnistaa standardisoimisliiton ammattikorkeakoulujen verkkopalvelut osaksi alan opintoja.
• tuntee kiertotalousstandardit.

Sisältö

Kiertotalouden periaatteet ja toiminnot kestävän kehityksen näkökulmasta, kiertotalouden edut ja mahdollisuudet yhteiskunnalle ja vaatetusalan yrityksille. Ekosuunnittelu, kestävä kulutus, käyttöiän pidentäminen sekä materiaalien tai tuotteen käytöstä poistamisen tehokas hallinta. Kiertotaloustoiminnan kehittämisen vaiheet. Tutustuminen vaatetusalalla vaikuttaviin standardeihin sekä standardien hakuun verkkopalvelussa. Kiertotalousstandardien käyttö.

Aika ja paikka

Arabian kampus, Hämeentie 135 D

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus jaetaan kurssin aikana.

Opetusmenetelmät

Luennot
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = noin 27 h opiskelijatyötä, 5 op = 135 h

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestelyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan ilmoittautumisajan päätyttyä.

Sisällön jaksotus

Opetuspäivät:
24.8.
26.8.
31.8.
7.9.
14.9.
31.10.
1.12.
15.12.

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana määräytyy painotuksella:
80% oppimistehtävät
20% vertaisarviointi

Esitietovaatimukset

Seuraava opintojaksoja vastaava osaaminen:
Tekstiilikuidut ja vaatetusmateriaalit.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

25.10.2022 - 22.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Päivi Lonka
Vastuuhenkilö

Päivi Lonka

Opiskelijaryhmät
 • KXI20S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• osaa laatia liikeidean pohjalta liiketoimintasuunnitelman.
• osaa tehdä liiketoimintaan liittyviä laskelmia.
• osaa arvioida aloittavan yrityksen kilpailukyvyn ja resurssit sekä määrittää tulevan asiakaskunnan.
• osaa huomioida riskit ja hakea valmistelurahoitusta.

Sisältö

Yritysmuodot. Yritysanalyysi. Liiketoiminnan tavoitteet. Vaatetusalan liiketoiminnan toimintaympäristöt. Strategiat ja kehittämissuunnitelmat. Markkinaselvitys. Kannattavuuslaskelmat. Rahoitus ja talous. Verotus.

Aika ja paikka

loka-joulukuu 2022
Arabian kampus - lähiopetus

Oppimateriaalit

annetaan kurssin aikana

Opetusmenetelmät

lähiopetus
oppimistehtävistä ja lähiopetuskertojen työpajoista muodostuu yritykselle liiketoimintasuunnitelma ja alustava kustannuslaskelma

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttiä vaan kurssiarvosana muodostuu oppimistehtävästä

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

n. 50 tuntia lähiopetusta ja työpaja työskentelyä
n. 85 tuntia itsenäistä ja/tai pari työskentelyä

Sisällön jaksotus

loka-joulukuun 2022 lukujärjestyksen mukaisesti

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin aikana valmistuva liiketoimintasuunnitelma ja alustava kustannuslaskelma 60%
Aktiivisuus tunneilla ja tuntitehtävät 40%

Esitietovaatimukset

Seuraavia opintojaksoja vastaava osaaminen:
Vaatetusalan opintokokonaisuuteen Bisnes- ja trendiosaaminen sisältyvät opinnot.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

09.09.2022 - 11.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pauliina Westman
Vastuuhenkilö

Päivi Lonka

Opiskelijaryhmät
 • KXI21S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• osaa käyttää tietotekniikkaa hyväksi trendiseurannassa.
• osaa suunnitella brändille tarvittavat merkit ja riippulaput.
• osaa suunnitella ja ohjeistaa kuoseille värityksiä kustannustehokkaasti.
• osaa suunnitella malleihin painokuvioita ja brodeerauksia sekä ohjeistaa ne.
• osaa hyödyntää suunnitteluohjelmistoja monipuolisesti.

Sisältö

Suunnitteluohjelmistojen käyttötaitojen syventäminen. Ohjeistamistaitojen kehittäminen. Kuosi-, painokuvio ja merkkisuunnittelu. Kuosien esteettiset väritykset ja ohjeistukset. Painokuviot ja brodeeraukset erilaisiin tuotteisiin ja ohjeistukset niistä. Erilaiset merkit erilaisiin käyttötarkoituksiin huomioiden mallistolliset lähtökohdat. Trendiväri-informaation seuraaminen muotilehtiä, Pantone-värijärjestelmää ja tietotekniikkaa hyödyntäen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Seuraavia opintojaksoja vastaava osaaminen:
Vartalon ja vaatteen visualisointi, Vaatetusalan suunnitteluohjelmistot, Vaatetussuunnittelu ja tuotteistaminen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

03.02.2023 - 15.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Päivi Lonka
Vastuuhenkilö

Päivi Lonka

Opiskelijaryhmät
 • KXI22S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• osaa markkinoinnin perusteet ja peruskäsitteet.
• ymmärtää asiakaslähtöisen markkinoinnin merkityksen osana yritystoimintaa.
• osaa mielikuvamarkkinoinnin ja brändin hallinnan periaatteet.

Sisältö

Yrityksen markkinointiympäristö ja markkinoinnin kilpailukeinot. Markkinointiviestinnän ja mainonnan eri muodot sisältäen verkkomarkkinoinnin ja visuaalisen markkinoinnin osana muodin markkinointia. Asiakaskäyttäytymisen ja segmentoinnin periaatteet. Tuote kilpailukeinona ja brändin rakentamisen periaatteet.

Aika ja paikka

lukujärjestyksen mukaan. mahdolliset yritysvierailut ilmoitetaan erikseen

Oppimateriaalit

jaetaan kurssin aikana

Opetusmenetelmät

Lähiopetus sekä ryhmä- ja yksilötehtävät, oppimispäiväkirja

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h
kurssin laajuus 5 op = 135 h
lähiopetusta ja ryhmä- sekä yksilötehtävien läpikäyntiä n. 50 h, oppimispäiväkirja 50 h, viikkkotehtävät n. 20 h, itsenäistä opiskelua n. 15 h

Sisällön jaksotus

Sisällön jaksottuminen eri opetuskerroille käydään läpi ensimmäisellä lähiopetuskerralla

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pääosa kurssin arvosanasta koostuu jokaisen opiskelijan omasta oppimispäiväkirjasta. Kurssilla tehdään ryhmätyönä uuden yrityksen brändi- ja markkinointisuunnitelma jonka perusteella muodostuu arvosanasta 30%. Lisäksi 20% erilaisista muista ryhmä- ym tuntitehtävistä sekä tuntiaktiivisuudesta .

Arvioinnin perusteet
Opintojakson arviointikriteeri, tyydyttävä (1-2)
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän tuntee ja ymmärtää brändin ja markkinoinnin peruskäsitteet ja näiden soveltamisen tekstiili- ja vaatetusalalla. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja osallistunut oppimistilanteisiin.

Opintojakson arviointikriteeri, hyvä (3-4)
Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän tuntee ja ymmärtää brändin ja markkinoinnin peruskäsitteet ja toimintamallit sekä niiden soveltamisen ja vaikutukset tekstiili- ja vaatetusalalla. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti soveltaen opittua ja osallistunut aktiivisesti oppimistilanteisiin.

Opintojakson arviointikriteeri, kiitettävä (5)
Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän hallitsee laajasti brändin ja markkinoinnin merkityksen, soveltamisen ja toimintatavat tekstiili- ja vaatetusalalla. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät määräajassa soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti ja osallistunut rakentavasti oppimistilanteisiin.

Opintojakson arviointikriteeri, hyväksytty
Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän tietää brändin ja markkinoinnin keskeisiä periaatteita ja toimintoja tekstiili- ja vaatetusalalla. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja osallistunut oppimistilanteisiin.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

13.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Muotoilun tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Antti Pönni
Vastuuhenkilö

Antti Pönni

Opiskelijaryhmät
 • IEXSC23SH2
  Exchange Students Culture and Creative Industries, Helsinki Spring 2023
 • IEXSC23S-FT
  IEXSC23S_FT Saapuvat vaihto-opiskelijat, Elokuva ja televisio, kevät 2023

Tavoitteet

After completing the course the students have an overview of Finnish media and culture scene. They have a basic knowledge of key institutions, works and artists in the fields of film, tv and media as well as other relevant fields of Finnis cultural scene, including but not limited to pictorial arts, design, architecture and music. They have a basic understanding of the relation of the Finnish media and culture to a larger European and internatíonal context.

The course consists of lectures and discussions, written material, assignments and visits to selected venues where students can get an insight into various aspects of Finnish culture and media.

Aika ja paikka

Luennot ja ekskursiot seuraavina päivinä klo 13-16.
17.1.
20.1.
24.1.
27.1.
31.1.
7.2.
10.2.
14.2.
3.3.
10.3.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

Opetusmenetelmät

Luennot
Ekskursiot
Oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovittava opettajan kanssa

Kansainvälisyys

Vaihto-opiskelijoille suunnattu kurssi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Essee (sovittava opettajan kanssa)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot, elokuvakatselut ja keskustelut 40h
Oppimistehtävät ja itsenäinen työskentely 45 h
Ekskursiot 45 h
Itsearviointi 5 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo
Oppimistehtävät
Itsearviointi

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

10.10.2022 - 14.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ülle Liesvirta
Vastuuhenkilö

Ülle Liesvirta

Opiskelijaryhmät
 • KXI21S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• ymmärtää miesten vartalon antropometriset mitat ja mittataulukot miesten vaatetuksen kokojärjestelmien ja vartalotyyppien perustaksi.
• osaa havaita miesten vartalon mittauskohteet ja tulkita eri kokojen taulukoituja mittoja.
• harjaantuu hyödyntämään vartalon mittataulukkoja kaavojen sarjonnassa.
• osaa kaavoittaa ja sarjoa miesten vaatteita tietokoneella.
• ymmärtää miesten vartalon mittataulukot ja sarjotut kaavat vaatteen mittataulukoiden perustaksi.
• osaa hyödyntää sarjottuja kaavoja ja vartalon mittataulukoita vaatteen mitoituksen ja mittataulukoiden suunnittelussa.
• hahmottaa vaatteen mitoituksen osaksi tuotannon ohjeistusta.

Sisältö

Antropometriset miesten mittataulukot. Miesten kevyen vaatetuksen teollinen kaavoitus ja sarjonta tietokoneella. Miesten vaatteiden sarjotun mittataulukoiden suunnittelu sarjottujen kaavojen sekä valmiin mallin ja vartalon mittataulukon pohjalta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Seuraavia opintojaksoja vastaava osaaminen:
Teollinen kaavoitus ja sarjonta, Vartalot ja vaatteet: miesten vaatteiden kaavoitus.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 13.10.2022

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Päivi Lonka
 • Essi Karell
 • Marja Tuhkanen
Vastuuhenkilö

Päivi Lonka

Opiskelijaryhmät
 • KXI20S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 26.01.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marja-Liisa Kauppinen
Vastuuhenkilö

Marja-Liisa Kauppinen

Opiskelijaryhmät
 • KXI22S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• hahmottaa naisen vartalon kolmiulotteisen muodon vaikutuksen kaksiulotteiseen tasokaavaan.
• osaa muotoilla erilaisia vaatteita eri materiaaleja hyödyntäen.
• osaa vertailla muotoiltua ja piirrettyä kaavaa toisiinsa.
• ymmärtää muotojen ja kaavojen vaikutuksen vaatteen istuvuuteen ja toimivuuteen.
• osaa soveltaa jatkossa muotoilutekniikoita osaksi vaatteiden suunnittelua ja kaavoittamista.

Sisältö

Muotoillaan erilaisia naisten vaatteita ja niiden yksityiskohtia eri materiaaleja hyödyntäen. Tarkastellaan muotoiltujen mallien mukaisia muotoja kaksiulotteisesti. Tutustutaan kuositeltuihin kaavoihin ja verrataan tuloksia muotoiltuihin kappaleisiin. Tehdään oppimispäiväkirja, johon kuvataan tunneilla tehdyt muotoiluharjoitukset, kappaleiden muodot ja kirjoitetaan saavutetut oppimiskokemukset.

Aika ja paikka

Arabia, Helsinki

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Ohjatut harjoitukset
Ryhmäohjaus
Tehtäväohjattu opetus
Yksilöohjaus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimispäiväkirja
Oppimistehtäviä

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

12.01.2023 - 16.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

10 - 22

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marjaana Tanttu
Vastuuhenkilö

Marjaana Tanttu

Opiskelijaryhmät
 • KXI20S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• osaa suunnitella, visualisoida ja ohjeistaa neulemalliston, jonka lähtökohtana on lanka.
• osaa soveltaa tarkoituksenmukaisesti sekä neuleen rakenteellisia että valmistusteknologiaan ja materiaaliin liittyviä ominaisuuksia ja mahdollisuuksia suunnittelussa.

Sisältö

Neulostyypit, neuletuotteen valmistusmenetelmät ja neulosrakenteet. Neulemalliston suunnittelu hyödyntäen erilaisia neuloksia ja valmistustapoja. Neuleen ohjeistaminen valmistajalle. Neulevaatteen esitystekniset erityispiirteet.

Aika ja paikka

12.1.-16.3. Arabian kampus, Suunnittelustudio AR 337

Kaikki opetusajat eriteltyinä kohdassa sisällön jaksotus.

Oppimateriaalit

Opettajan jakama kurssimateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot (läsnäolo)
Yksin tehtävät kurssitehtävät sisältäen pienen neulemallistoportfolion ja tuotteiden ohjeistuksen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 48 h
Kurssitehtävät 87 h

Sisällön jaksotus

To 12.1. Kurssin aloitus ja tehtävien esittely. Neuleiden peruskäsitteet. Kauppakierros.
To 19.1 Neulosrakenteet ja Moodboardin työstäminen
To 26.1. Neulepiirrokset ja ohjeistus. Ohjattua suunnittelu- ja luonnostelutyötä
To 2.2. Erilaisia kuviollisten neuleiden toteutustapoja
To 9.2. Lankojen valinta ja rooli neulesuunnittelussa
To 16.2. Vierailu (N.N.)
To 2.3. Rakennepiirrokset ja tuotannossa huomioitavia asioita
Ke 8.3.Rakennepiirrosten ja tuotannon ohjeiden esittely ja arviointi
To 16.3 Mallistoportfolioiden esittely. Neulesuunnitteluprosessin yleiskuva.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssitehtävät
Kurssilla tulee olla läsnä vähintää 80% opetuskerroista

Esitietovaatimukset

Seuraavia opintojaksoja vastaava osaaminen:
Opintokokonaisuuksiin Malliston ja valikoimasuunnittelun osaaminen sekä Vaatetusalan materiaalit ja vastuullisuusosaaminen sisältyvät opinnot.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

31.01.2023 - 21.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ülle Liesvirta
 • Marja-Liisa Kauppinen
Vastuuhenkilö

Marja-Liisa Kauppinen

Opiskelijaryhmät
 • KXI21S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• tunnistaa neulosmateriaalit ja niiden väliset erot sekä ymmärtää materiaalin valinnan vaikutuksen mallin teolliseen kaavoitukseen ja valmistukseen.
• osaa valita neulosvaatteisiin sopivat rakenteet ja työtavat.
• osaa kaavoittaa ja kuositella erilaisia neulosvaatteita.
• ymmärtää neulosten mitoituksen lähtökohdat ja standardisoidut mittavälit.
• osaa laatia ja päättää tarvittaessa vartalon mittataulukon unisex-vaatteen kaavoituksen lähtökohdaks. i
• osaa kaavoittaa vaatteita eri mitoituksella (naisten, miesten, unisex) mittataulukoiden pohjalta.
• osaa sovittaa neulosvaatteita ja korjata vaatteen toimivuutta kaavoituksen avulla.
• tunnistaa laadukkaan neulosvaatteen sekä riittävän hyvin istuvan unisex-vaatteen.
• osaa ohjeistaa, havainnollistaa ja dokumentoida neulosvaatteen teolliseen valmistukseen.
• osaa mitoittaa neulosvaatteen mittataulukon sarjontaväleineen.

Sisältö

Mitoitetaan neulosvaatteen kaavat peruskoossa, materiaalin jousto ja mallikappale huomioiden. Laaditaan tarvittaessa miesten ja naisten mittataulukon pohjalta unisex-mittataulukko. Opitaan neulosvaatteiden teolliseen valmistamiseen soveltuvat työtavat ja kokoamisjärjestys. Sovitetaan eri mitoituksella valmistettuja neulosvaatteita ja korjataan unisex-mitoituksella tehtyjä kaavoja riittävän istuvuuden saavuttamiseksi. Mitoitetaan tuote peruskoossa valmiin mallin ja kaavojen pohjalta. Tehdään tuoteohjeistuksia ja -mitoituksia peruskoossa sekä lisätään mittataulukkoon sarjontavälit.

Aika ja paikka

Arabia, Helsinki

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Ohjatut harjoitukset
Ongelmakeskeinen opetus
Ryhmäohjaus
Yksilöohjaus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi 30%
Oppimistehtävä 70%

Esitietovaatimukset

Seuraavia opintojaksoja vastaava osaaminen:
Vaatteiden teolliset rakenteet ja vaatetustekniikka, Vartalot ja vaatteet: naisten vaatteiden kaavoitus 1 ja 2, Vartalot ja vaatteet: miesten vaatteiden kaavoitus, Teollinen kaavoitus ja sarjonta, Miesten vaatteiden sarjonta, tuotanto-ohjeistus ja mitoitus.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2023

Laajuus

15 op

T&K-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ülle Liesvirta
 • Marjaana Tanttu
 • Päivi Lonka
 • Pipsa Glette
 • Anu Pekkarinen
 • Vaatetus Kulttuuripalvelut
 • Essi Karell
 • Kaisa Rosenberg
Vastuuhenkilö

Ülle Liesvirta

Opiskelijaryhmät
 • KXI19S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan opintoihin liittyvässä kehittämistehtävässä. Metropolian AMK-tutkinnon opinnäytetyössä opiskelija oppii ja toteuttaa työelämäläheistä kehittämistyötä, joka perustuu tutkittuun tietoon ja muuhun näyttöön. Kehittämistyöllä tarkoitetaan oman ammatillisen osaamisen tai ammatillisten käytäntöjen kehittämistä.
Opinnäytetyön tehtyään opiskelija osaa:
• tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin ratkaisuja.
• käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä.
• soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja.
• toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämistehtävän itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa.
• viestiä työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri yleisöille.
• raportoida työnsä tulokset, arvioida niitä ja tuoda esiin kehittämisehdotuksia tarkoituksenmukaisella tavalla kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti.
Opinnäytetyön suunnittelu
Opiskelija osaa:
• tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin ratkaisuja
• käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä.
• soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja.
Opinnäytetyön toteutus
Opiskelija osaa:
• toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämistehtävän itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa.
• viestiä työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri yleisöille.
Opinnäytetyön raportointi, hyödyntäminen ja kypsyysnäyte:
Opiskelija osaa raportoida työnsä tulokset, arvioida niitä ja tuoda esiin kehittämisehdotuksia tarkoituksenmukaisella tavalla kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti.

Sisältö

Opinnäytetyön suunnittelu. Opinnäytetyön toteutus. Opinnäytetyön raportointi, hyödyntäminen ja kypsyysnäyte.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut opintojakson opetukseen ja seminaarityöskentelyyn sekä jättänyt valmiin opinnäytetyönsä arvioitavaksi. Hänen opinnäytetyönsä osoittaa tyydyttävää työelämän vaatimaa osaamista jollakin ammattialan osa-alueella. Yhdessä tai useassa opinnäytetyön arviointikohteessa on huomattavia puutteita. Opiskelija on suorittanut opponoinnin ja kypsyysnäytteen hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on osallistunut opintojakson opetukseen ja seminaarityöskentelyyn sekä jättänyt valmiin opinnäytetyönsä arvioitavaksi. Hänen opinnäytetyönsä osoittaa hyvää työelämän vaatimaa osaamista jollakin ammattialan osa-alueella. Opiskelija on suorittanut opponoinnin ja kypsyysnäytteen hyväksytysti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut opintojakson opetukseen ja seminaarityöskentelyyn sekä jättänyt valmiin opinnäytetyönsä arvioitavaksi. Hänen opinnäytetyönsä osoittaa erinomaista työelämän vaatimaa osaamista jollakin ammattialan osa-alueella. Opiskelija on suorittanut opponoinnin ja kypsyysnäytteen hyväksytysti.

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointikohteet
Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen:
• merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
• ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
• ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
• työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa
Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset:
• luotettavuus ja eettisyys
• tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
• tulosten käyttökelpoisuus
• opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta
Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen:
• rakenne ja muoto
• yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
• ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
• kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys
• argumentointi ja lähteiden käyttö
Arvioinnissa huomioitavaa:
Opinnäytetyön arvioinnissa otetaan huomioon koko opinnäytetyöprosessi ja kaikki siihen liittyvät tuotokset. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota kykyyn hankkia, käsitellä ja soveltaa itsenäisesti tietoa, tunnistaa, eritellä ja ratkaista ammatillisia ongelmia käytännön tilanteissa sekä kehittää omaa ammattialaansa. Opinnäytetyöhön kuuluvan kirjallisen osan arvioinnissa kiinnitetään huomiota sekä työn asiasisältöön että kieli- ja ulkoasuun. Arviointi perustuu kirjallisen raportin lisäksi mahdolliseen tuotteeseen tai tapahtumaan, koko opinnäytetyöprosessiin, opiskelijan seminaariesitykseen, kypsyysnäytteeseen, mahdolliseen tausta-aineistoon, työn toimeksiantajalta saatuun kirjalliseen palautteeseen sekä työn ohjaamisen aikana kertyneeseen tietoon opiskelijan edistymisestä työhön liittyvissä osa-alueissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

10 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Taru Lahti
Vastuuhenkilö

Päivi Lonka

Opiskelijaryhmät
 • KXI19S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• osaa syventää osaamistaan loppukäyttäjälähtöisesti kaupan omien merkkien mallistojen suunnitteluun.
• osaa soveltaa mahdollisen toimeksiantajan tarpeisiin soveltavaa loppukäyttäjälähtöistä malliston suunnittelua.

Sisältö

Kohderyhmän tuntemus ja sen hyödyntäminen vaatteiden suunnittelussa. Vaatteiden elämyksellisyys, viestittävyys, toimivuus, valmistettavuus, käytännöllisyys ja huollettavuus. Mallistosuunnittelu koordinoiduksi, teollisesti toteutettavaksi kokonaisuudeksi, joka sisältää tuotemerkin, värit, kuosit ja mallit. Kauppojen omien merkkien merkitys mielikuvamuodostumisessa. Oman kehittymisen seuranta ohjatusti portfolio-työskentelyn avulla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti

Esitietovaatimukset

Edeltävänä opintona Mallistosuunnittelu.

Lisätiedot

-

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

13.01.2023 - 14.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Taru Lahti
Vastuuhenkilö

Päivi Lonka

Opiskelijaryhmät
 • KXI20S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• osaa koota malliston huomioiden taloudellisen ja sosiaalisen vastuullisuuden mallistoja suunniteltaessa ja ulkoistettaessa tuotantoa ulkomailla tapahtuvaksi.
• osaa rakentaa malliston huomioiden eri toimitusajat ja jatkuvatoimitteisen malliston osan eli NOS-tuotteet.

Sisältö

Oman suunnittelumenetelmän kehittäminen jatkuu. Suunnitellaan mallistoja erilaisille brändeille erilaisiin käyttötarkoituksiin. Vaatetusalan taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen vastuullisuus ja sen huomioiminen mallistosuunnittelussa. Malliston jakaminen toimitusaikoihin ja NOS-tuotteisiin ennakoiden ostajan toimintaa. Malliston rakenteessa ennakoidaan tuotannon ulkoistamista eri maihin ja tehtaisiin halliten siihen liittyviä riskejä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Seuraavia opintojaksoja vastaava osaaminen:
Vartalon ja vaatteen visualisointi, Vaatetusalan suunnitteluohjelmistot, Vaatetussuunnittelu ja tuotteistaminen
Mallistosuunnittelun digitaaliset työvälineet, Vastuullinen mallistosuunnittelu.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marjaana Tanttu
Vastuuhenkilö

Marjaana Tanttu

Opiskelijaryhmät
 • KXI22S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• tunnistaa eri tekstiilikuitujen rakenteet ja ominaisuudet.
• tunnistaa eri kangasrakenteet ja -sidokset sekä ymmärtää niiden merkityksen tuotteen ominaisuuksiin.
• tuntee vaatetuksen materiaaleille asettamat vaatimukset ja osaa määritellä vaatetukseen käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden ominaisuudet.

Sisältö

Tekstiilikuitujen fysikaaliset ja kemialliset rakenteet ja ominaisuudet. Kankaiden rakenteet ja sidokset. Vaatetuksen materiaalit ja lisätarvikkeet.

Aika ja paikka

3.10.-19.12.2022
Luennot AR 336
Tentti AR341

Oppimateriaalit

Riikka Räisänen, Marja Rissanen, Erja Parviainen, Helena Suonsilta (2017) Tekstiilien materiaalit, Finn Lectura (soveltuvin osin)

Boncamper, Irma (2011). Tekstiilioppi: kuituraaka-aineet (soveltuvin osin)

Marja Rissanen, Pertti Nousiainen (2020) Tekstiilikuidut : tekniset ja älykkäät tekstiilit, Tammertekniikka (soveltuvin osin)

Opetusmenetelmät

Ryhmätyöt ja yksin tehtävät kurssitehtävät. Luennot ja kurssikirjallisuuteen pohjautuva tentti. Kuitujen tunnistus laboratoriotyöskentelynä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 19.12. klo 13-15 (tarvittaessa lisäaikaa 1h)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h

Luennot 45 h
Tentti 2(-3)h
Kurssikirjallisuuden lukeminen 30 h
Tenttiin valmistautuminen 27 h
Kurssitehtävien tekeminen 30 h

Sisällön jaksotus

Tarkempi kurssiohjelma jaetaan kurssin työtilan kautta (Omassa)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo ja osallistuminen luennoilla (min 80%), kurssitehtävät ja tentti.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

22.11.2022 - 21.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marjaana Tanttu
Vastuuhenkilö

Marjaana Tanttu

Opiskelijaryhmät
 • KXI20S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• osaa arvioida taloudellisen tehokkuuden ja tuotannon materiaalisen tehokkuuden yhdenmukaisuutta kestävän kehityksen näkökulmasta.
• ymmärtää erilaisten kestävän kehityksen, eettisten ja ympäristöstandardien merkitykset.

Sisältö

Tekstiilikuitujen, -materiaalien ja tuotteiden ympäristökuormitus ja elinkaarianalyysi. Tuotteen hiili- ja vesijalanjäljen ja kemikaalikuormituksen laskentatavat ja niiden seuranta sekä yrityksen että kuluttajan näkökulmasta. Tekstiilimateriaalien ympäristöstandardit ja -sertifikaatit.

Aika ja paikka

22.11.-21.12.2022 AR336 (Materiaalistudio)
Kaikki opetuskerrat löytyvät kohdasta "sisällön jaksotus"

Oppimateriaalit

Moltesen, A. & Bjørn, A. (2018) LCA and Sustainability in Hauschild, M. Z., Rosenbaum, R. K. and Olsen, S. I. (Eds.) Life Cycle Assessment Theory and Practice

SFS-EN ISO 14044:2006 +A1:2018 + A2:2020 Ympäristöasioiden hallinta. Elinkaariarviointi. Vaatimukset ja suuntaviivoja.

SFS-EN ISO 14067:2018 Kasvihuonekaasut. Tuotteiden hiilijalanjälki. Hiilijalanjäljen laskemista koskevat vaatimukset ja ohjeet

SFS-EN ISO 14046 Ympäristöasioiden hallinta. Vesijalanjälki. Periaatteet, vaatimukset ja ohjeet.

Roos, S. & Jönsson, C. ( vuosi) Life cycle assessment and textile chemicals in Muthu, S. S. (Ed.) (2021) Chemical Management in Textiles and Fashion (20s)

Lisänä opettajan jakama luentomateriaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, kurssimateriaalin lukeminen ja siitä keskusteleminen opetuskerroilla, parityönä suoritettava kurssitehtävä. Yritysvierailu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti opetuskerralla 21.12. klo 9-10:30

Sisällön jaksotus

22.11. 13-15:30 Kurssin yleiset asiat ja pääkäsitteet. Erilaisia elinkaariarvioinnin menetelmiä. Kurssitehtävän esittely ja aloittaminen.

23.11. 9-15:30 Elinkaariarvioinnin suhde kestävään kehitykseen. Tekstiilien elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset: yleiskuva. Elinkaariarvioinnin rajaamisen haasteet. Yritysvierailu.

29.11. 13-15:30 Verkkoluento & webinaari: ympäristösertifikaatit

30.11. Itsenäistä työskentelyä: ympäristö- ja sosiaalisen vastuun sertifikaatteihin tutustuminen ja liittäminen kurssitehtävään.

7.12. 9-15:30 Sertifikaattiosion purku. Elinkaariarvioinnin perusperiaatteet, hiilijalanjäljen määrittäminen ja kompensointi.

13.12. 13-15:30 Vesijalanjäljen arviointi.

14.12. 9-15:30 Kemikaalikuormituksen arviointi

20.12. 13-15:30 Ekotehokkuuden arviointi tuotejärjestelmille. Ekologinen selkäreppu & eLCC

21.12. Tentti & kurssitehtävien esittely ja palaute.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivisuus kurssin aikana: osallistuminen tuntityöskentelyyn ja lukutehtävistä keskusteluun (10%)
Kurssitehtävä (70%)
Tentti (20%)

Esitietovaatimukset

Seuraavia opintojaksoja vastaava osaaminen:
Opintokokonaisuuteen Vaatetusalan materiaalit ja vastuullisuusosaaminen sisältyvät opinnot.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

02.09.2022 - 31.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marjaana Tanttu
Vastuuhenkilö

Marjaana Tanttu

Opiskelijaryhmät
 • KXI20S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• hahmottaa erilaisten värjäys- ja viimeistysmenetelmien vaikutuksen kankaiden ja vaatteiden ominaisuuksiin ja ilmeeseen.
• osaa vaatteiden huoltoon ja tuoteturvallisuuteen liittyvät tekijät.
• tuntee vaatetusmateriaaleille tehtävät yleiset testaukset ja osaa arvioida testien tuloksia standardien pohjalta.
• osaa tehdä myös itse koestuksia ja tulkita niitä vertaamalla saatuja tuloksia standardeihin.
ymmärtää standardisoidun testauksen merkityksen osana materiaalien ja tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosesseja.
• osaa arvioida testien tuloksia standardien pohjalta.

Sisältö

Erilaiset teolliset värjäys-, pesu-, painatus- ja viimeistysmenetelmät ja laitteet sekä niiden avulla aikaan saatavat tekstiilimateriaalit. Vaatteiden huoltoon sekä tuote- ja kemikaaliturvallisuuteen liittyvät tekijät ja standardit. Tutustuminen testauslaitteisiin sekä standardisoituihin testausmenetelmiin. Yritysvierailuja. Kuitu- ja materiaalitestausta standardien mukaan ja tulosten tulkinta.

Aika ja paikka

2.9.2022-31.10.2022, AR336

Oppimateriaalit

Räisänen, R., Rissanen, M., Parviainen, E. ja Suonsilta, H. (2017) Tekstiilien materiaalit, Finn Lectura (soveltuvin osin).

Dahlbo et al. (2015) Tekstiilien uudelleenkäytön ja tekstiilijätteen kierrätyksen tehostaminen Suomessa, Suomen Ympäristökeskus (Osio 3.4, Tekstiilijätteen haitalliset aineet)

Nawab, Y. (Toim.) (2016) Textile Engineering : An Introduction, Walter de Gruyter GmbH. (soveltuvin osin, saatavilla e-kirjana Metropolian kirjaston kautta)

Lisäksi opettajan kurssialustalla jakama materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt testilaboratoriossa, testausraportin kirjoittaminen, kurssialustalla olevien tehtävien tekeminen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailuja (N.N.)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla ei ole tenttiä, kurssin asioiden hallinta osoitetaan kurssialustalla suoritettavien tehtävien kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h
Kurssimateriaalin lukeminen: 31 h
Kurssitehtävien tekeminen kurssialustalla 20 h
Raporttien kirjoittaminen: 40 h
Luennot: 44 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Seuraavia opintojaksoja vastaava osaaminen:
Tekstiilikuidut ja vaatetusmateriaalit, Kiertotalous ja standardit vaatetusalalla, Tekstiiliteknologia, testaus ja kierrätyskuidut.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 26.09.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marjaana Tanttu
Vastuuhenkilö

Marjaana Tanttu

Opiskelijaryhmät
 • KXI21S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• tuntee langan ja tekstiilitasorakenteiden valmistuksen eri vaiheet ja menetelmät sekä niiden merkityksen tuotteen ominaisuuksille.
• ymmärtää tekstiilimateriaalien valmistusmenetelmien erot niin tekniikan, tuotteen kuin ympäristönkin kannalta.

Sisältö

Tekstiilien prosessit kuidusta langaksi ja tasorakenteeksi, kudokseksi ja neulokseksi. Valmistuksen merkitys ominaisuuksiin. Katkokuitulankojen yleisimmät valmistusmenetelmät ja filamenttilankojen valmistusprosessi sisältäen uudet selluloosakuidut ja kierrätyskuidut. Lankatyypit ja langan numerointi. Tasorakenteiden (kudotut kankaat, neuleet ja kuitukankaat) valmistusprosessit. Kehräämön laitteiston, kutomakoneiden ja neulekoneiden perusrakenteet.

Aika ja paikka

22.8.-26.9.2022

Luennot materiaalistudiossa AR336
22.8. klo 9-15:30
23.8.klo 9-15:30
29.8. klo 9-15:30
30.8. klo 9-15:30
5.9. klo 9-15:30
12.9. klo 9-15:30
13.9. klo 9-15:30
20.9. klo 9-15:30

Tentti luokassa AR341
26.9. klo 9-12

Oppimateriaalit

Räisänen, R., Rissanen, M., Parviainen, E. & Suonsilta, H. (2017). Tekstiilien materiaalit. (soveltuvin osin)

Kamppuri, T., Heikkilä, P., Pitkänen, M., Saarimäki, E., Cura, K., Zitting, J., Knuutila, H. & Mäkiö, I. (2019). Tekstiilimateriaalien soveltuvuus kierrätykseen. VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Tutkimusraportti No. VTT-R-0091-19 (Pdf saatavilla verkossa)

Opettajan valmistelema materiaali, joka jaetaan kurssin työtilan kautta.

Opetusmenetelmät

Luennot, kurssitehtävät (2 kpl), itsenäinen opiskelu lukemalla. Tunnilla tehtävät ryhmätehtävät. Vierailu (kohde vahvistetaan myöhemmin).

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailu tekstiilikierrätyskohteeseen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssikoe 26.9. klo 9-12 luokassa AR 341

Uusinta järjestetään tarvittaessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 137 h, josta:

Luennot 44 h
Kurssikirjallisuuden lukeminen 30 h
Kurssitehtävien tekeminen 30 h
Tenttiin valmistautuminen 28 h
Tentti 3 h

Sisällön jaksotus

Kurssiohjelma tulee kurssin työtilaan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin suoritus koostuu:
Läsnäolosta luennoilla (min 80%)
Kurssitehtävien suorittamisesta (painotus 40% arvioinnista)
Tentistä (painotus 60% arvioinnista)

Esitietovaatimukset

Seuraavien opintojaksojen vastaava osaaminen:
Tekstiilikuidut ja vaatetusmateriaalit.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

02.03.2023 - 03.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ülle Liesvirta
Vastuuhenkilö

Ülle Liesvirta

Opiskelijaryhmät
 • KXI22S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• ymmärtää antropometrisen mittauksen käsitteitä, kehitystä ja tarkoitusta.
• käsittää standardisoidut mittataulukot kokojärjestelmien perustaksi.
• osaa havaita naisten vartalon mittauskohteet ja tulkita taulukoituja mittoja.
• ymmärtää naisten vaatetuksen kokojärjestelmän.
• harjaantuu hyödyntämään mittataulukkoja kaavojen sarjonnan yhteydessä.
• osaa kaavoittaa, kuositella ja sarjoa naisten kevyiden vaatteiden kaavoja tietokoneella.
• tunnistaa kaavoituksessa käytettävien ohjelmien merkitystä ja hyötyä.
• tutustuu mallimestarin toimenkuvaan kaavoitusohjelmien ammattikäyttäjänä.

Sisältö

Antropometriset mittataulukot. Naisten kevyen vaatetuksen teollinen kaavoitus ja sarjonta.

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Ohjatut harjoitukset
Ryhmäohjaus
Yksilöohjaus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimistehtävä
Osallistuminen opetukseen

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

10.01.2023 - 05.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Päivi Lonka
Vastuuhenkilö

Päivi Lonka

Opiskelijaryhmät
 • KXI20S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• osaa määritellä logistiikan ja toimitusketjun hallinnan keskeiset käsitteet ja toiminnot kansainvälisessä toimintaympäristössä.
• ymmärtää logistiikan merkityksen ja vaikutukset yrityksen kilpailukykyyn ja talouteen.
• ymmärtää tullausta, maahantuontiin liittyvää valvontaa sekä vaatteisiin liittyviä standardisoituja ehtoja kansainvälisessä toimitusketjussa.

Sisältö

Logistiikan keskeiset käsitteet vaatetusalan erityispiirteet huomioiden. Logistiikan ja toimitusketjun hallinnan kustannusvaikutukset ja avainmittarit. Alihankinnan, maahantuonnin ja viennin keskeiset logistiset käsitteet, toimituslausekkeet. Toimitusketjujen integroituminen sekä toimitusketjun ja toiminnanohjausjärjestelmien periaatteet (ERP). Maahantuontiin liittyvä viranomaisvalvonta ja standardisoidut ehdot kansainvälisessä toimitusketjussa.

Aika ja paikka

Arabia Campus

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin aikana

Opetusmenetelmät

lähiopetus, ryhmätehtät, yksilötehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei erillistä tenttiä vaan kurssitehtävät, joille annetaan palautusaikataulut

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h
8 lähiopetuskertaa, yht n 37 h
yksilö- ja ryhmätehtäviä sekä kurssitehtävän tekeminen n 60 h
itsenäistä opiskelua n 38 h

Sisällön jaksotus

lukujärjestyksen mukaan. ensimmäisellä lähiopetuskerralla jaetaan tarkempi kurssin aikataulu ja lähiopetuskertojen painopisteet

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

40% kurssitehtävä
40% tuntitehtävät (yksilö- tai ryhmätehtävät)
20% osallistuminen tuntityöskentelyyn, oma aktiivisuus

Esitietovaatimukset

Seuraavia opintojaksoja vastaava osaaminen:
Markkinointi ja brändäys, Vaatetusalan ammatillinen englanti.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 08.11.2022

Ajoitus

07.11.2022 - 30.01.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ülle Liesvirta
Vastuuhenkilö

Ülle Liesvirta

Opiskelijaryhmät
 • KXI20S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• tunnistaa laadukkaan ja turvallisen eri ikä- ja kehitysvaiheeseen kuuluvan toimivan lastenvaatteen.
• tunnistaa ja huomioi lasten vaatteiden turvallisuuden lainsäädännön ja standardien pohjalta.
• osaa hyödyntää lastenvaatteiden standardeja lasten vaatteiden valmistamisessa ja valmistuttamisessa.
• osaa huomioida lapsen fyysisen ja motorisen kehityksen mallien kaavoittamisessa ja mitoittamisessa.
• tuntee lasten kasvukäyrät ja vaatetuksen kokojärjestelmät.
• tunnistaa lapsen vartalon mittakohteet ja hyödyntää taulukoituja mittoja tuotteiden kaavoittamisessa ja mitoittamisessa.
• osaa laatia ohjeistuksen ja mitoituksen tuotteen valmistuttamiseen.

Sisältö

Lasten vaatteiden turvallisuutta koskevat standardit. Lasten kehitysvaiheet, vartalon mitat, standardisoidut mittataulukot ja -kohteet. Kaavoitetaan ja sarjotaan mallien mukaisia lasten vaatteita. Ohjeistetaan ja mitoitetaan lastenvaatteita tuotantoon.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Seuraavia opintojaksoja vastaava osaaminen:
Vaatteiden teolliset rakenteet ja vaatetustekniikka, Vartalot ja vaatteet: naisten vaatteiden kaavoitus 1 - 2,
Teollinen kaavoitus ja sarjonta, Vartalot ja vaatteet: miesten vaatteiden kaavoitus, Miesten vaatteiden sarjonta, tuotanto-ohjeistus ja mitoitus, Neulosten kaavoitus, mitoitus ja laadunvarmistus.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

30.08.2022 - 15.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ülle Liesvirta
 • Anne Ojala-Soini
Vastuuhenkilö

Ülle Liesvirta

Opiskelijaryhmät
 • KXI19S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää tutkimusprosessin ja siinä käytettävät vaihtoehtoiset tutkimusmenetelmät ja:
• osaa käyttää opinnäytetyössään laadullista tutkimusmenetelmää.
• osaa käyttää opinnäytetyössään määrällistä tutkimusmenetelmää.
• osaa tutkimukseen liittyviä käsitteitä.
• osaa tehdä opinnäytetyöhönsä soveltuvan viitekehyksen.
• soveltaa oppimiaan tutkimusmenetelmiä opinnäytetyönsä prosessissa.
• osaa vaatetusalan käytännöt opinnäytetyöprosessin läpiviemisessä.

Sisältö

Erilaiset tutkimukset. Ammattikorkeakouluissa tehtävät tutkimukset. Tutkimuksen vaatimukset. Tutkimusprosessin vaiheet. Tutkimusprosessia tukeva kirjallisuus. Opinnäytetyösuunnitelman tekeminen. Valmistumiseen liittyvät prosessit.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

-

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 22

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marja-Liisa Kauppinen
Vastuuhenkilö

Marja-Liisa Kauppinen

Opiskelijaryhmät
 • KXI19S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opiskelija:
• tutustuu ammattialan työtehtäviin ja toimintaympäristöihin.
• tuntee työelämän käytäntöjä ja oman ammattialansa todellisessa työympäristössä käytettäviä työskentelytapoja, työmenetelmiä ja -välineitä sekä osaa käyttää oman ammattialan terminologiaa.
• osaa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja työelämässä, osaa toimia alan työyhteisössä, osaa havainnoida omaa työssäoppimistaan ja arvioida tavoitteiden toteutumista.

Sisältö

Ammattiopintojen kannalta keskeiset käytännön työtehtävät. Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Tietojen ja taitojen soveltaminen työelämässä.

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Tutorointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työskentely vaatetusalan yrityksessä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on suorittanut työharjoittelun ja raportoinut siitä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitteluraportti / oppimispäiväkirja 90 %
Työelämäpalaute 10 %

Lisätiedot

Arviointi: hyväksytty–hylätty

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 22

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marja-Liisa Kauppinen
Vastuuhenkilö

Marja-Liisa Kauppinen

Opiskelijaryhmät
 • KXI19S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opiskelija:
• tutustuu ammattialan työtehtäviin ja toimintaympäristöihin.
• tuntee työelämän käytäntöjä ja oman ammattialansa todellisessa työympäristössä käytettäviä työskentelytapoja, työmenetelmiä ja -välineitä sekä osaa käyttää oman ammattialan terminologiaa.
• osaa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja työelämässä, osaa toimia alan työyhteisössä, osaa havainnoida omaa työssäoppimistaan ja arvioida tavoitteiden toteutumista.

Sisältö

Ammattiopintojen kannalta keskeiset käytännön työtehtävät. Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Tietojen ja taitojen soveltaminen työelämässä.

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Tutorointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työskentely vaatetusalan yrityksessä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on suorittanut työharjoittelun ja raportoinut siitä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitteluraportti / oppimispäiväkirja 90 %
Työelämäpalaute 10 %

Lisätiedot

Arviointi: hyväksytty–hylätty

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

27.10.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marja-Liisa Kauppinen
Vastuuhenkilö

Marja-Liisa Kauppinen

Opiskelijaryhmät
 • KXI19S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• soveltaa osaamistaan tarkoituksenmukaisen kerrosvaatetuksen mitoittamisessa ja kaavoittamisessa.
• osaa ohjeistuksessa huomioida kerrosvaatetuksen teknologiset erot.
• osaa tuottaa ohjeistukset englanniksi.
• käyttää ongelmaratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan tuoteryhmien ohjeistusten tarkoituksenmukaisessa laatimisessa

Sisältö

Valmistetaan tai valmistutetaan tuotteiden prototyyppejä tiimityönä. Mitoitetaan ja ohjeistetaan tuotteet englannin kielellä.

Aika ja paikka

Arabia, Helsinki

Oppimateriaalit

Fashion Patternmaking Techniques (1, 2 ja 3), How to make ... for Women and Men. Antonio Donnamo. Promopress
Tuuleen ja tuiskuun, Ulkoilupukineen valmistaminen. Seija Tikkanen. Opetushallitus
Vaatteet ja haasteet. Tanja Risikko, Ritva Marttila-Vesalainen. WSOY
Opetusmonisteet

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Ongelmakeskeinen opetus
Ryhmäohjaus
Yksilöohjaus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on osallistunut tiimityöskentelyyn ja on suorittanut opintojakson tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet ja on suorittanut opintojakson oppimistehtävät. Hän hyödyntää omaa osaamista tuotetiimissä ja suorittaa oman työosuutensa tiimissä hyväksytysti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet ansiokkaasti. Hän soveltaa osaamistaan tiimissä oppimistehtävien kehittämisen yhteydessä. Hän suorittaa ansiokkaasti oman tiimityöosuutensa ja kehittää yhteisöllistä tiimityötä ammattitaitoisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on osallistunut tiimityöskentelyyn ja on suorittanut opintojakson tehtäviä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi 30 %
Oppimistehtävät 70 %

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

30.01.2023 - 27.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anu Pekkarinen
Vastuuhenkilö

Anu Pekkarinen

Opiskelijaryhmät
 • KXI21S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla.
• pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä.
• osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat.
• pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti.
• omaa realistisen käsityksen kieli-ja viestintäosaamisestaan ja asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.
• ymmärtää vaatetusalan, kestävän kehityksen ja yleisen työelämän sanastoa.
• on harjoitellut tuotteiden ohjeistukseen liittyvää ammattisanastoa.

Sisältö

Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä. Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä. Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit. Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon lukeminen vieraalla kielellä. Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet. Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla. Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen. Tehdään sanasto- ja tekstinymmärrysharjoituksia, keskusteluharjoituksia, kirjallisia tuotoksia ja ohjeistuksia sekä kuullun ymmärtämistä vaatetusalalta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla. Hän ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ja ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy. Hän laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli-ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin,että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla. Hän ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ja ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy. Hän laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen (CEFR) taitotaso B2.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

16.03.2023 - 25.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pauliina Westman
Vastuuhenkilö

Päivi Lonka

Opiskelijaryhmät
 • KXI22S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• tuntee länsimaisen pukeutumiskulttuurin ja muodin historian vaiheet ja yleisimmät tyylisuuntaukset.
• tietää vaatetusalan ja vaatetusteollisuuden kehityksen vaiheet.
• ymmärtää pukeutumisen aseman osana kulttuuria.
• osaa havaita pukeutumisen sosiaaliset ja kulttuuriset taustat ja erot.
• ymmärtää pukeutumalla vaikuttamisen signaalien merkityksen ihmisten välisessä viestintäjärjestelmässä ja • sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.
• ymmärtää kulttuurien muutoshakuisuuden ja osaa tulkita muutoksiin vaikuttavia ilmiöitä pukeutumisessa.
• osaa erotella eri kulttuurien pukeutumistapoja ja pystyy niiden perusteella suunnittelemaan tai tarjoamaan oikeanlaisia mallistoja erilaisille asiakasryhmille/kulttuureille.

Sisältö

Länsimaisen pukeutumisen historialliset yleisimmät tyylikaudet, niiden ilmeneminen ja kehittyminen Euroopassa. 1900-luvun muotitalot sekä 1900-luvun eurooppalaiset muotisuunnittelijat. Haute couture -ilmiön kehitys Euroopassa sekä suomalainen muotisalonkiperinne. Vaatetusteollisuuden synty ja kehittyminen Suomessa. Suomen ja Euroopan pukeutumiskulttuurit ja -tavat. Pukeutuminen kommunikaatiovälineenä ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa: pukeutumalla vaikuttaminen. Elämäntyylit ja pukeutuminen. Kulttuuritaustan vaikutus pukeutumiseen. Arvomaailma pukeutumisen määrittäjänä. Vaatetusalan tulevaisuusvisioita.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

22.11.2022 - 09.02.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pauliina Westman
Vastuuhenkilö

Päivi Lonka

Opiskelijaryhmät
 • KXI22S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• osaa vektori- ja bittikarttagrafiikkaohjelmien perusteet.
• käyttää taitto-ohjelmaa työnsä viimeistelyyn ja kokoamiseen.
• tunnistaa alalla käytössä olevat kuvatyylit.
• osaa suunnitella ja valmistaa ammatissa tarvittavat kuvat ja muun esitysmateriaalin.
• kehittää omaa visuaalista ilmaisuaan.
• ymmärtää erilaisia portfolioiden lähestymistapoja.
• tuottaa laadukkaan ja tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisen oppimisportfolion ja/tai ammatillisen portfolion kirjallisena ja visuaalisena tuotteena.

Sisältö

Vektorigrafiikan perusteet. Pikseligrafiikan perusteet. Taitto-ohjelman perusteet. Mallistoportfolion erilaisten kuvien ja tekstien valmistus. Tyylin ja typografian kokeiluja. Tulostus ja erilaiset tulostusmateriaalit. Portfolio oman osaamisen ja kehittymisen tunnistamisen välineenä. Erityyppiset portfoliot. Yhteinen arviointitilaisuus.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 12.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Päivi Lonka
 • Seija Mikkola
 • Marja Amgwerd
Vastuuhenkilö

Päivi Lonka

Opiskelijaryhmät
 • KXI22S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• osaa keskustella ja jäsentää alan toimintoja käyttäen vaatetusalan ammattilaisten käsitteitä.
• hahmottaa vaatetusalan globaalia toimintaympäristöä, sen vastuullisuutta ja tulevaisuuden ennakoinnin merkitystä alalle.
• hahmottaa teoriassa suunnitteluprosessin.
• ymmärtää tiimityöskentelyn merkityksen vaatebisneksen lähtökohtana.
• osaa käyttää työelämän perusohjelmistoja tekstinkäsittelyssä, taulukoinnissa ja esitysgrafiikassa.

Sisältö

Vaatetusalan käsitteet. Vaatetuksen filosofiset lähtökohdat. Trendiennusteet ja muodin markkinointi. Vastuullisuus. Tekijänoikeudet. Kohderyhmä- ja sesonkiajattelu. Suunnitteluprosessi ja sen vaiheet. Vaatteen sommittelun teoria. Suunnittelu- ja ostotiimin työtehtävät. Aikataulun merkitys ammattialalla. Työelämän perusohjelmistot.

Aika ja paikka

elo-marraskuu 2022
Arabian kampus, Hämeentie 135 D

Oppimateriaalit

Oppimateriaali/suositeltava kirjallisuus ja artikkelit jaetaan kurssin aikana

Opetusmenetelmät

Luennot
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Yritys vierailut

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdolliset yritysvierailut
Alumnien vierailut

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135h (1 op = 27 h)
55h luennot ja yritysvierailu(t)
30h itsenäiset ja ryhmätehtävät
50h itsenäinen opiskelu ja reflektointi

Sisällön jaksotus

vk 34 / 22. - 26.8.2022 Orientaatioviikko & työelämän perusohjelmistot
vk 37 - vk 47 / 15.9 - 24.11. 2022 Perehtyminen alan toimintaympäristöihin ja vastuisiin: Vaatetusalan terminologiaa ja käsitteistöä. Vaatetusalan prosessit, aikataulut ja työtehtävät. Kohderyhmä- ja sesonkiajattelu sekä trendien merkitys. Vastuullisuus ja vaatteen elinkaari. Tekijänoikeudet.

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Saadakseen suoritusmerkinnän, opiskelijan tulee
1) osallistua lähiopetukseen vähintään 80%
2) palauttaa kaikki kurssitehtävät. Osa tehtävistä arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, ja osa tehtävistä asteikolla 0-5.

Opintojakson lopullinen arvosana on numeroarvosanan saaneiden tehtävien keskiarvo

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

10.01.2023 - 14.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marjaana Tanttu
Vastuuhenkilö

Marjaana Tanttu

Opiskelijaryhmät
 • KXI21S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• hahmottaa ihmisen fysiologian ja lämpötasapainon vaatetukselle ja pukeutumiselle asettamat vaatimukset.
• osaa selvittää toiminnallisesti vaativaan käyttöön tarkoitetun (funktionaalisen) vaatetuksen ergonomiaan, suorituskykyyn ja käyttöympäristöön liittyvät erityisvaatimukset.
• tuntee työ- ja suojavaatetuksen yleiset vaatimukset sekä tuoteturvallisuuteen liittyviä standardeja.

Sisältö

Elimistön lämpötasapaino ja lämmönsäätelyn merkitys ihmiselle. Vaatetuksen vaikutus lämpöviihtyvyyteen, terveyteen ja suorituskykyyn. Kerrospukeutuminen. Vaatetuksen ergonomia. Funktionaalisen vaatetuksen haasteet. Työ- ja suojavaatetukseen liittyvät standardit ja sertifikaatit.

Aika ja paikka

10.1.-14.3.2023
Luennot AR336
Tentti 14.3. AR 341

Yksittäiset opetuskerrat löytyvät kohdasta sisällön jaksotus.

Oppimateriaalit

Vaatteet ja haasteet
Tanja Risikko & Ritva Marttila-Vesalainen
WSOY 2006

Toimiva työ- ja suojavaatetus
Helena Mäkinen et al. (Toim.)
Työterveyslaitos, 1996

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmissä tehtävät tuntitehtävät, yksin tehtävä kurssityö, tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 14.3. klo 9:30-11:30
Uusinta järjestetään tarvittaessa maalis-huhtikuun taitteessa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h

Luennot ja tentti 44h
Itsenäinen opiskelu 30 h
Kurssitehtävä 40 h
Valmistautuminen tenttiin 21 h

Sisällön jaksotus

ti 10.1. Kurssin aloitus & vaatetusfysiologia ja ergonomia osa-alueena
pe 13.1. Käyttäjälähtöinen suunnitteluprosessi, kurssitehtävän ohjeistus ja aloitus
ti 17.1. Ihmisen fysiologia ja vaatetus
pe 20.1. Lämmön säätely ja vaatetus
ti 24.1. Lämmöneristävyyden arviointi
pe 27.1. Hengittävyys ja kosteuskäyttäytyminen
pe 3.2. Tuulelta suojautuminen & ihmisen ääreisosat ja vaatetus
ti 8.2. Vaate liikkuessa & vaatteisiin ja suojavarusteisiin liittyviä ongelmia
ti 14.2.Suojautuminen ääriolosuhteissa & kurssitehtävien väliesittelyt
ti 28.2. Standardit & vaatetus ja työturvallisuus
ke 1.3. Vierailija (N.N). & kurssitehtävien esittelyt
ti 14.3. 9:00-11:30 tentti

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Seuraavia opintojaksoja vastaava osaaminen:
Tekstiilikuidut ja vaatetusmateriaalit, Kiertotalous ja standardit vaatetusalalla, Tekstiiliteknologia, testaus ja kierrätyskuidut, Tekstiilimateriaalien viimeistys, testaus ja tuoteturvallisuus.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

20.01.2023 - 03.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Essi Karell
Vastuuhenkilö

Essi Karell

Opiskelijaryhmät
 • KXI22S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• saavuttaa trenditietouden hallinnassa ja sesonkikierrossa työelämän aikataulun.
• osaa hyödyntää trendejä asiakaslähtöisesti.
• osaa piirtää malleista tasokuvan ohjeistamisen tarpeisiin sekä määritellä värit Pantone -värijärjestelmää käyttäen.
• osaa sommitella esteettisiä asukokonaisuuksia erilaisille vartalotyypeille.
• hahmottaa suunnitteluprosessin sekä siihen liittyvät ideointi- ja suunnittelumenetelmät.

Sisältö

Suunnitteluprosessin toteuttaminen asiakastuotteen, puvuston ja kokoelman suunnittelussa. Mallien tuotteistaminen.

Aika ja paikka

Arabian kampus, Hämeentie 135 D / Zoom-yhteys

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus jaetaan kurssin aikana.

Opetusmenetelmät

Luennot
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

25h luennot
65h mallistoprojekti
45h itsenäinen opiskelu

1 op = noin 27 h opiskelijatyötä, 5 op = 135 h

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestelyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan ilmoittautumisajan päätyttyä.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana määräytyy painotuksella: 90 % oppimistehtävät, 10 % itsearviointi.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

26.08.2022 - 13.09.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marja-Liisa Kauppinen
Vastuuhenkilö

Marja-Liisa Kauppinen

Opiskelijaryhmät
 • KXI22S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• tunnistaa vaatetusalan työvälineet ja tarvikkeet sekä käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti.
• osaa käyttää vaatetusalan teollisuuden käyttämiä yleisimpiä koneita ja laitteita.
• tunnistaa ja ymmärtää eri tuotteissa käytettäviä vaatteiden teknisiä ratkaisuja.
• osaa lukea sekä laatia teknisiä ohjeita (rakennesuunnittelu poikkileikkauskuvien avulla).
• osaa valmistaa eri vaatteisiin sopivia yksityiskohtia.
• osaa hyödyntää ja soveltaa omaa osaamistaan ryhmässä toimiessaan sekä tulevissa projekteissaan.

Sisältö

Vaatetusalan teollisuuden yleisimmät koneet ja laitteet. Vaatteiden tekniset yksityiskohdat. Käytännön harjoitukset. Tuotteiden tekninen rakennesuunnittelu poikkileikkauskuvien avulla. Erilaiset lisätarvikkeet ja tukimateriaalien käyttö. Piensarjaleikkuu.

Aika ja paikka

Arabia, Helsinki

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Ohjatut harjoitukset
Ryhmäohjaus
Tehtäväohjattu opetus
Yksilöohjaus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan kurssin aikana

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi 10 %
Oppimispäiväkirja harjoitustehtävineen 20 %
Oppimistehtävät 70 %

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

07.10.2022 - 28.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pirkko Rauhala
 • Pertti Summa
Vastuuhenkilö

Päivi Lonka

Opiskelijaryhmät
 • KXI22S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• hahmottaa vartalon ja vaatteen vuorovaikutussuhteen.
• osaa kuvata vaatteen muotoa ja tilavuutta ihmisen päällä.
• osaa käyttää nopeaa luonnostelutekniikkaa.
• osaa kuvata eri materiaaleja.
• osaa käyttää eri tekniikoita visualisoinnissaan.
• osaa hyödyntää piirustus- ja maalaustaitojaan vaatetussuunnittelun ja ohjeistamisen tarpeisiin.

Sisältö

Kolmiulotteisen muodon kuvaaminen kaksiulotteisesti. Piirretään ja maalataan elävää mallia alastomana ja puettuna. Ihmisen mittasuhteet. Viiva- ja väritekniikat muodon kuvaamisessa. Lyijykynä-, hiili, pastelliliitu-, akvarelli-, guassi ja kollaasitekniikat asukokonaisuuksien kuvaamisessa. Nopea luonnostelutekniikka.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

28.09.2022 - 07.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marja-Liisa Kauppinen
Vastuuhenkilö

Marja-Liisa Kauppinen

Opiskelijaryhmät
 • KXI21S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• tunnistaa miesten vartalon mitat ja mittakohteet.
• tunnistaa miesten vartalon koon ja vartalotyypin taulukoidusta mittataulukosta.
• osaa kaavoittaa miesten vaatteita taulukoituja vartalon mittoja hyödyntäen.
• osaa kuositella ja sovittaa miesten kevyitä vaatteita ja korjata vaatteen istuvuutta kaavoituksen avulla.
• tunnistaa laadukkaan ja hyvin istuvan miesten vaatteen.
• osaa havainnoida ja dokumentoida teknisin kuvin teolliseen valmistukseen liittyviä työvaiheita.
• osaa mitoittaa miesten vaatteita peruskoossa vaatteen kaavoja ja mallikappaletta hyödyntäen.

Sisältö

Miesten kevyen vaatetuksen teolliset työtavat. Miesten vartalon mitat, mittakohteet ja standardisoidut mittataulukot. Kaavoitetaan ja mitoitetaan mallien mukaisia miesten vaatteita. Vaatteiden hyvää istuvuutta haetaan sovitusten ja kaavamuutosten avulla. Vaatteen tekniseen kuvaan suunnitellaan kaavoituksen kannalta oleelliset mittauskohteet kaavoja hyödyntäen.Tuote mitoitetaan peruskoossa valmiin vaatteen ja kaavojen pohjalta.

Aika ja paikka

Arabia, Helsinki

Oppimateriaalit

Fashion Patternmaking Techniques,How to Make Skirts, Trousers and Shirts. Women/Men. Antonio Donnamo
Opetusmonisteet

Opetusmenetelmät

Esittävä luento
Yksilöohjaus
Ryhmäohjaus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan opettajan kanssa erikseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi 30 %
Oppimistehtävät 70 %

Esitietovaatimukset

Seuraavia opintojaksoja vastaava osaaminen:
Vartalot ja vaatteet: naisten vaatteiden kaavoitus 1, Vartalot ja vaatteet: naisten vaatteiden kaavoitus 2.

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.08.2022

Ajoitus

20.09.2022 - 21.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marja-Liisa Kauppinen
Vastuuhenkilö

Marja-Liisa Kauppinen

Opiskelijaryhmät
 • KXI22S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• hyödyntää naisten vartalon mittoja housujen ja hameen kaavoittamisessa.
• osaa huomioida hameiden ja housujen kaavoituksessa vartaloiden erot.
• osaa kuositella mallien mukaisia hameita ja housuja.
• osaa huomioida em. vaatteiden valmistuksen suunnittelussa vaatetusteollisuuden menetelmiä ja prosesseja.
• osaa soveltaa osaamistaan laadukkaan vaatteen tunnistamisessa.
• osaa käyttää kaavoja vaatteen mittataulukon suunnittelussa peruskokoon.
• käyttää ongelmaratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan tuotetiimissä, tuotteen valmistusprosessissa ja siihen liittyvässä päätöksenteossa.

Sisältö

Vaatteen teollisen valmistuksen yhteisölliset prosessit. Naisten housujen ja hameen kaavoituksen lähtökohtana tarvittavat vartalon mittakohteet ja mitat. Sovittua kaavoitusjärjestelmää käyttäen kaavoitetaan ja kuositellaan hyvin istuvia housuja ja hameita. Valmistetaan tiimityönä laadukkaita tuotteita.Tuotteen mittataulukon laatiminen valmiin tuotteen ja kaavojen pohjalta.

Aika ja paikka

Arabia, Helsinki

Oppimateriaalit

Fashion Patternmaking Techniques,How to Make Skirts, Trousers and Shirts. Women/Men. Antonio Donnamo
Opetusmonisteet

Opetusmenetelmät

Esittävä luento
Yksilöohjaus
Ryhmäohjaus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan opettajan kanssa erikseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi 30%
Oppimistehtävät 70%

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.02.2023 - 10.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ülle Liesvirta
Vastuuhenkilö

Ülle Liesvirta

Opiskelijaryhmät
 • KXI22S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• hahmottaa vaatetusteollisuuden tiimityöskentelyyn liittyvää vastuuta, prosesseja ja dynamiikkaa.
• osaa suunnitella teolliseen tuotteistamiseen liittyviä työvaiheita.
• tunnistaa naisten vartalon mitat ja mittakohtee.
• osaa kaavoittaa naisten vaatteita vartalon mittoja ja mittataulukkoja hyödyntäen.
• osaa kuositella ja sovittaa mallien mukaisia vaatteita.
• osaa käyttää ongelmaratkaisu- ja viestintätaitojaan tuotetiimissä tapahtuvassa tuotteistamisessa, tunnistaa dokumentoinnin tarpeen ja osaa dokumentoida tarpeellisia valmistukseen liittyviä työvaiheita.
• tunnistaa laadukkaan ja hyvin istuvan vaatteen.
• osaa käyttää valmiskaavoja vaatteen mittataulukon eli tuotten mitoituksen suunnittelussa peruskoossa.

Sisältö

Vaatteen teollisen valmistuksen yhteisölliset prosessit ja tiimityöskentelyn vastuut. Naisten kevyen vaatetuksen osaaminen laajenee naisten kevyen vaatetuksen yläosien kaavoittamiseen ja valmistukseen teolliset menetelmät huomioiden. Naisten vartalon mitat, mittakohteet ja standardisoidut mittataulukot. Sovitun kaavoitusjärjestelmän pohjalta kuositellaan mallien mukaisia vaatteita ja haetaan hyvää istuvuutta sovitusten ja kaavamuutosten avulla. Vaatteen kuvaan suunnitellaan kaavoituksen kannalta oleelliset mittauskohteet, eli tuote mitoitetaan.

Aika ja paikka

Hämeentie 135

Oppimateriaalit

Fashion Patternmaking Techniques,How to Make Skirts, Trousers and Shirts. Women/Men. Antonio Donnamo
Opetusmonisteet

Opetusmenetelmät

Esittävä luento
Yksilöohjaus
Ryhmäohjaus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan opettajan kanssa erikseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Osallistuminen lukujärjestyksen mukaan
27h = 1op

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi 30%
Oppimistehtävä 70%

Esitietovaatimukset

Seuraavia opintojaksoja vastaava osaaminen:
Vartalot ja vaatteet: naisten vaatteiden kaavoitus 1.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 21.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pauliina Westman
Vastuuhenkilö

Päivi Lonka

Opiskelijaryhmät
 • KXI21S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• osaa huomioida vastuullisuuden ts. taloudellisen-, sosiaalisen- ja ekologisen vastuun mallistoja suunniteltaessa ja ulkoistettaessa tuotantoa ulkomailla tapahtuvaksi.
• osaa suunnitella mallistoja mieskohderyhmille huomioiden käytettyjen materiaalien ja lisätarvikkeiden tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen käytön.
• osaa käyttää tietotekniikkaa hyväksi mallistorakenteen suunnittelussa.
• osaa esitellä omia töitään sekä analysoida ja arvioida toisten töitä.

Sisältö

Oman suunnittelumenetelmän kehittäminen jatkuu. Suunnitellaan mallistoja erilaisille brändeille erilaisiin käyttötarkoituksiin. Trendi-informaation seuraaminen muotilehtiä ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Vaatetusalan vastuullisuus ja sen huomioiminen mallistosuunnittelussa. Mallistosuunnittelun periaatteet, kun tuotanto on ulkoistettu eri maihin ja tuotantolaitoksiin. Malliston rakenteen kehittäminen siten, että malleista saadaan erilaisia tuotteita ja ne valmistutetaan kustannustehokkaasti eri tehtaissa alihankintana. Etikettipukeutuminen. Oman työn esittely. Vertaisarviointi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Seuraavia opintojaksoja vastaava osaaminen:
Vartalon ja vaatteen visualisointi, Vaatetusalan suunnitteluohjelmistot, Vaatetussuunnittelu ja tuotteistaminen,
Mallistosuunnittelun digitaaliset työvälineet.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurituotannon ja vaatetuksen tiimi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ülle Liesvirta
Vastuuhenkilö

Ülle Liesvirta

Opiskelijaryhmät
 • KXI20S1
  Vaatetusalan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
• osaa soveltaa oppimaansa työelämän projekteissa.
• on laajentanut entisestään vaatetusalan toimintakentän tuntemustaan ja verkostoitunut lisää alan yrityksiin.
• on laajentanut tietoaan vaatetusalan erilaisista prosesseista ja vahvistanut valitsemaansa profiloitumista käytännön kokemuksen avulla.
• ymmärtää projektityöskentelyä ja siihen liittyvää vastuuta.

Sisältö

Valitaan itsenäisesti vaatetusalan yritys ja sovitaan yhteisestä projektista. Projekti suunnitellaan osaksi henkilökohtaisia oppimistavoitteita ja ajoitetaan osaksi opiskeluun liittyvää aikataulua. Projekti toteutetaan itsenäisesti yhteistyössä yrityksen kanssa sovitussa ajassa. Projektisuunnitelman hyväksyttämisen jälkeen projekti toteutetaan ja raportoidaan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut hyvin opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti ja on osannut soveltaa opittuja asioita niiden suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut erinomaisesti opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät soveltaen opittua erityisen ansiokkaasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on saavuttanut osittain opintojakson tavoitteet. Hän on suorittanut opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

-