Siirry suoraan sisältöön

Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Laboratorioanalyytikko (AMK)

Laajuus:
210 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Työharjoittelu suoritetaan opintojen aikana. Opinnot on suunniteltu työelämälähtöisesti.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö https://www.metropolia.fi/sites/default/files/documents/Tietoa%20opiskelusta/Ohjeet%20ja%20s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t/metropolia-tutkintosaanto-01012024.pdf

Jatko-opinnot

- hakukelpoinen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon vähintään kahden vuoden soveltuvan työkokemuksen ja 30 op lisäopintojen
- hakukelpoinen tiettyihin yliopistojen maisterikoulutusohjelmiin.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Laboratorioanalyytikot osaavat tehdä vaativia biologisia ja kemiallisia laboratorioanalyysejä, kuin myös kehittää ja validoida niitä. Laboratorioanalytiikan opiskelussa painotetaan laiteanalytiikan sekä laboratorion laatujärjestelmien ja työturvallisuuden osaamista. Laboratorioanalyytikot tuntevat laboratorion toiminnan kokonaisuudessaan ja kykenevät itsenäisesti vastaamaan laboratorion toiminnoista.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Laboratorioanalyytikot työskentelevät pääsääntöisesti laboratorioympäristössä. Laboratorioanalyytikoiden työpaikat ovat tutkimuslaitoksissa, viranomaislaboratorioissa sekä teollisuudessa. Laboratorioalan työkenttä on hyvin laaja-alainen; koulutus antaa valmiudet työskennellä mm. ympäristötutkimuksen, elintarvikevalvonnan, lääkekehityksen, biologisen ja biolääketieteellisen tutkimuksen sekä kemian teollisuuden tutkimuksen ja kehityksen parissa. Metropoliasta valmistuneiden laboratorioanalyytikoiden työnimikkeitä ovat muun muassa laboratorioanalyytikko, laboratoriokoordinaattori, tutkimusavustaja, tekninen tutkija, laboratoriomestari, laboratorioinsinööri ja laatuasiantuntija.

Keskeiset oppimistulokset

Tutkinnon suoritettuaan valmistuneet opiskelijat:
- kykenevät itsenäisesti organisoimaan laboratorion toimintoja ja vastaamaan niistä
- osaavat tehdä vaativia biologisia ja kemiallisia laboratorioanalyysejä, sekä kehittää että validoida niitä
- osaavat teollisuudessa ja tutkimuslaitoksissa käytössä olevien analyysilaitteiden toimintaperiaatteet sekä pystyvät ylläpitämään ja huoltamaan niitä
- osaavat arvioida analyysitulosten oikeellisuuden tilastollisin menetelmin sekä raportoida tulokset tarkoituksenmukaisesti ja selkeästi
- hallitsevat laboratorioympäristössä käytetyt laatujärjestelmät sekä ympäristö- ja työturvallisuusasiat
- tuntevat alaa koskevan lainsäädännön, asetukset, säädökset sekä standardit

Valmistuminen

Valmistumisen vaatimuksena on hyväksytysti suoritetut opinnot.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Metropolia tarjoaa monia mahdollisuuksia hankkia kansainvälisiä kokemuksia opintojen aikana, esimerkiksi opiskelijavaihdossa jossakin yhteistyökorkeakouluistamme: https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/yleista-tietoa-opiskelusta/kansainvalisyys

Erityispääsyvaatimukset

Tekniikan koulutusohjelmien yleiset pääsyvaatimukset

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintojaksot arvostellaan asteikolla 0-5. Asteikko 0 = hylätty ja 1-5 = hyväksytty. Arviointikriteerit on kerrottu opintojakson kuvauksessa. Opettaja määrittelee arviointimenetelmät opintojaksolle.

Opintojen toteuttaminen

Kokopäiväopiskelu. Opinnot sisältävät luentoja, ohjattuja laskuharjoitus- ja laboratoriotöitä, ryhmässä tai itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä ja projektitöitä, itseopiskelua sekä työharjoittelua.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava:
Jarmo Palm
puhelin: +358 403361381
sähköposti:etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Laboratorioanalytiikka
Tunnus
(TXS23S1)
Laboratorioanalytiikka
Tunnus
(TXS22S1)
Laboratorioanalytiikka
Tunnus
(TXS21S1)
Laboratorioanalytiikka
Tunnus
(TXS20S1)
Laboratorioanalytiikka
Tunnus
(TXS19S1)
Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 15.03.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mia Ruismäki
 • Eija Koriseva
 • Patrik Paxal
Vastuuhenkilö

Mia Ruismäki

Opiskelijaryhmät
 • TXS22S1
  Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää laboratorion laatujärjestelmien, kuten SFS-EN ISO/IEC 17025, ja niihin liittyvien osatekijöiden merkityksen analyysitulosten luotettavuuden kannalta ja tietää tutkimustulosten asianmukaisen dokumentoinnin ja arkistoinnin vaatimukset. Opiskelija osaa havainnollistaa ja tulkita tilastollista dataa. Opiskelija tuntee luottamusvälit, useita tyypillisimpiä tilastollisia testejä ja regressio-analyysin sekä osaa soveltaa näitä oman alansa tutkimustulosten tulkintaan ja esittämiseen. Opiskelija osaa validoida analyysimenetelmiä: laatia validointisuunnitelmia, käsitellä tuloksia tilastollisia menetelmiä käyttäen ja laatia validointiraportteja. Opiskelija osaa tehdä analyysilaitteille erilaisia huolto- ja ylläpitotehtäviä sekä testata laitteiden toimintakunnon.

Sisältö

1. Laboratorion laatujärjestelmät
2. Analyysin laadunvarmistus
3. Analyysimenetelmän validointi käytännössä
4. Laboratoriovälineiden ja -laitteiden laadunvarmistus, ylläpito ja huolto
5. Tilastolliset menetelmät laboratoriossa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet ja käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ylläpitää laboratoriolaitteita ja validoida analyysimenetelmiä. Opiskelija käyttää tilastollisiin menetelmiin ja analyysin laadunvarmistukseen liittyviä käsitteitä sujuvasti ja ymmärtää tilastollisten testien mahdollisuudet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija soveltaa määrätietoisesti ammatillista osaamistaan käytännössä. Hän käyttää analyysin laatuun liittyviä käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti ja osaa yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet ja käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti.

Esitietovaatimukset

Kemiallisen analytiikan matematiikka ja fysiikka
Kromatografia
Spektrometria

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 110

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tiina Aalto
 • Heidi Martin
Vastuuhenkilö

Heidi Martin

Tavoitteet

Opiskelija muodostaa käsityksen omista vahvuuksista ja oman ammattialan osaamisvaatimuksista.
Opiskelija perehtyy urasuunnitteluun ja muodostaa oman urasuunnitelman.
Opiskelija osaa työstää itselleen työnhaun asiakirjat (CV, hakemus).

Sisältö

Opintojaksoon sisältyy kaksi osiota ja kuusi oppimistehtävää:

1.Osaamisen sanoittaminen ja näkyväksi tekeminen
- Osaamisen kartoittaminen
- Luonteenvahvuudet
- Osaamisen tiivistelmä

2.Kohti työelämää
- Video CV, CV tai työpaikkahakemus
- Monimuotoinen työyhteisö
- Suunta tulevaisuuteen (opintojakson kokoava tehtävä)

Opintojakson osiot ja tehtävät on suunniteltu jatkumoksi siten, että opiskelija lähtee liikkeelle urasuunnittelussaan oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittamisesta. Tämän jälkeen opiskelija perehtyy työllistymistaitoihin sekä monimuotoisen työyhteisön ja yhdenvertaisuuden teemoihin. Näiden pohjalta opiskelijaa ohjataan arvioimaan omia urasuunnitteluvalmiuksiaan, vetämään yhteen tekemiään oppimistehtäviä ja niistä heränneitä ajatuksia sekä aloittamaan tulevaisuuden suunnitelmiensa hahmottamista. Lisäksi mukana on tutustumisen arvoista lisämateriaalia, sisältäen tietoutta yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä toimintatavasta. Oppimistehtävissä hahmotetaan mm. kaikkea sitä osaamista, jota on hankittu elämän eri vaiheissa, tunnistetaan omia persoonallisia piirteitä ja vahvuuksia, tuetaan oman osaamisen markkinointia ja selvitetään oman alan ammattitaitovaatimuksia, tehdään työnhaun asiakirjoja, valmentaudutaan työhakutaitoihin sekä opitaan ymmärtämään työyhteisöjen monimuotoisuutta. Opintojakson päättävät osiot “Sinä riität” sekä palautekysely. Sinä riität-osiossa on pyritty kannustavasti tuomaan esiin sitä, että opintojen sekä elämän eri vaiheissa, voimme kohdata haasteita ja vastoinkäymisiä, mutta niistä on mahdollista selvitä ja päästä eteenpäin. Parhaimman hyödyn opintojaksosta saa, kun paneutuu tehtäviin ja materiaaleihin huolella. Kurssi kannattaa tehdä itselleen ja omaa uraa varten.

Aika ja paikka

Virtuaaliopintoja itsenäisesti työstettävään aikaan.

Oppimateriaalit

Verkko-oppimisympäristö.

Opetusmenetelmät

Virtuaaliopinnot, itsenäinen opiskelu ja reflektointi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

n.50h työskentelyä

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on suunnattu seuraavien tutkinto-ohjelmien opiskelijoille, joiden harjoittelusta vastaavat opintojakson opettajat. Opintojaksolla käytetään harjoittelun ohjauksen materiaalia:
- Ajoneuvotekniikka
- Bio- ja kemiantekniikka
- Energia- ja ympäristötekniikka
- Konetekniikka
- Laboratorioanalytiikka
- Maanmittaustekniikka
- Rakennusalan työnjohto
- Rakennustekniikka
- Sähkö- ja automaatiotekniikka
- Talotekniikka

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikkien oppimistehtävien hyväksytty palautus.

Lisätiedot

Opintojakso on suunnattu seuraavien tutkinto-ohjelmien opiskelijoille, joiden harjoittelusta vastaavat opintojakson opettajat. Opintojaksolla käytetään mm. harjoittelun ohjauksen materiaalia:
- Ajoneuvotekniikka
- Bio- ja kemiantekniikka
- Energia- ja ympäristötekniikka
- Konetekniikka
- Laboratorioanalytiikka
- Maanmittaustekniikka
- Rakennusalan työnjohto
- Rakennustekniikka
- Sähkö- ja automaatiotekniikka
- Talotekniikka

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 13.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Patrik Paxal
 • Hye Jung-Majanen
 • Tiina Soininen
Vastuuhenkilö

Liisa Heikkilä

Opiskelijaryhmät
 • TXS22S1
  Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintokokonaisuudessa opiskelija toimii projektiryhmän jäsenenä ja osallistuu projektisuunnitelman laatimiseen tuntemattoman bakteerin identifioimiseksi. Käytännön toteutusvaiheessa hän käyttää keskeisimpiä biokemiallisia, mikrobiologisia ja molekyylibiologisia työmenetelmiä. Projektissa opiskelija oppii raportoimaan alalle sopivalle tieteellisellä tyylillä.

Sisältö

Bakteerien tunnistamiseen liittyvät keskeiset mikrobiologiset ja biokemialliset tutkimusmenetelmät käytännössä: Erilaiset värjäys- ja viljelytekniikat, antibioottiherkkyyden määritys, entsyymireaktiot, lateksiagglutinaatio, proteiinipitoisuusmääritykset, elektroforeesit, PCR, sekvenssianalyysi. Projektisuunnitelman teko ja raportointi.

Aika ja paikka

Leiritie 1, 1. periodi

Oppimateriaalit

Luennot ja erikseen annettavat laboratoriotyöohjeet

Opetusmenetelmät

Projekti- ja tiimityöskentely
Laboratoriotyöt
Mastering Microbiology

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

FIMM (sekvensointi)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mastering Microbiology -tehtävät

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laboratoriopäivät ja seminaarit lukujärjestyksen mukaan.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

KICK OFF -tilaisuus 1. opiskeluviikolla lukujärjestyksen mukaan

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti projektityöhön. Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa
- laatia projektisuunnitelmia ja toimia projektiryhmän vetäjänä tai aktiivisena jäsenenä sekä toteuttaa suunnitelmaa tavoitteellisesti
- työskennellä ryhmän mukana ja tarpeen mukaan organisoida työnsä uudelleen
- esittää ryhmänsä suunnitelmat ja tulokset sidosryhmille sekä suullisesti että kirjallisesti.
Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisen lisäksi opiskelija
- osaa suunnitella laajahkon ja monipuolisen projektin, jossa on useita osatehtäviä
- valmistautuu projektityöhön perehtymällä monipuolisesti lähteisiin ja aikatauluttamalla työnsä etukäteen
Projektityö valmistuu ja tulokset raportoidaan suunnitellussa aikataulussa. Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet hyvin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti projektityöhön. Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Laboratoriotyöskentelytaidot
Projektiraportti ja esitelmä
Mastering Microbiology ja muut opintotehtävät

Esitietovaatimukset

Mikrobiologia ja ammatillinen englanti
Biotieteiden perusteet

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 13.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Opettaja Laboratorioanalytiikka
 • Jarmo Palm
 • Tommi Möykkynen
 • Tiina Soininen
Opiskelijaryhmät
 • TXS22S1
  Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää entsyymien toiminnan solussa, niiden säätelymekanismit sekä osaa selittää tärkeimpien energia-aineenvaihduntareaktioiden tapahtumat. Opiskelija tietää mitä vasta-aineet ovat ja ymmärtää niiden käytön analytiikassa sekä osaa immuunijärjestelmän periaatteet. Opiskelija tuntee keskeisimpien biokemiallisten tutkimusmenetelmien teoriat.

Sisältö

Entsyymien toiminta ja kinetiikka, vasta-aineet ja niiden reaktiot, immuunijärjestelmä, energia-aineenvaihdunta sekä biokemialliset tutkimusmenetelmät. Entsyymikinetiikan tutkiminen ja määritys käytännössä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- etsiä tietoa alan tietolähteistä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- etsiä tietoa alan tietolähteistä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Esitietovaatimukset

Biotieteiden perusteet

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hye Jung-Majanen
 • Tiina Soininen
Opiskelijaryhmät
 • TXS23S1
  Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee biokemiallisesti tärkeimmät aineryhmät, niiden rakenteet ja ominaisuudet. Hän ymmärtää biologisten makromolekyylien rakentumisen ja niiden merkityksen osana solun rakennetta ja toimintaa. Opiskelija ymmärtää prokaryootti- ja eukaryoottisolujen rakenteet. Opiskelija ymmärtää genomin rakenteen, geenin määritelmän ja geeninsäätelyn periaatteen sekä tiedonsiirron DNA:sta proteiiniksi. Opiskelija osaa käyttää biokemiallisen laboratorion peruslaitteita.

Sisältö

Biomolekyylien (lipidit, hiilihydraatit, aminohapot ja proteiinit, nukleiinihapot) rakenne, ominaisuudet ja toiminta. Prokaryootti- ja eukaryoottisolut ja niiden rakenne. Erityyppisten genomien rakenteet, geenit (käsitteet ja termit) ja geeninsäätely. Solusykli, DNA-replikaatio ja mutaatiotyypit. Transkriptio ja translaatio.
Biokemiallisen ja mikrobiologisen laboratorion perustoiminnot, esim. sentrifugointi, sterilointitekniikat, pienten tilavuuksien pipetointi, biomolekyylien pitoisuuksien määritys, aseptiset työskentelytavat.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- noudattaa turvallisuusohjeita

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- toimia turvallisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- toimia turvallisuus huomioiden

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- noudattaa turvallisuusohjeita

Esitietovaatimukset

Kemian perusteet 1
Kemian perusteet 2,
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 15.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mia Ruismäki
 • Opettaja Laboratorioanalytiikka
Opiskelijaryhmät
 • TXS23S1
  Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojaksolla käytetään analyyttisen kemian, spektrometrian ja kromatografian tekniikoita elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden koostumus- ja jäämäanalytiikassa. Tavoitteena on, että opiskelijaryhmä selvittää annetun analyyttisen ”ongelman”/projektiaiheen saatujen oppien perusteella. Opiskelija osaa toimia yksilönä ja ryhmissä projektin suorittamiseksi.

Sisältö

Projekti liittyy elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden koostumus- ja jäämäanalytiikkaan, ja se toteutetaan projektiryhmissä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti projektityöhön. Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa
- laatia projektisuunnitelmia ja toimia projektiryhmän vetäjänä tai aktiivisena jäsenenä sekä toteuttaa suunnitelmaa tavoitteellisesti
- työskennellä ryhmän mukana ja tarpeen mukaan organisoida työnsä uudelleen
- esittää ryhmänsä suunnitelmat ja tulokset sidosryhmille sekä suullisesti että kirjallisesti.

Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisen lisäksi opiskelija
- osaa suunnitella laajahkon ja monipuolisen projektin, jossa on useita osatehtäviä
- valmistautua projektityöhön perehtymällä monipuolisesti lähteisiin ja aikatauluttamalla työnsä etukäteen

Projektityö valmistuu ja tulokset raportoidaan suunnitellussa aikataulussa. Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet hyvin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti projektityöhön. Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 18.06.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 13.10.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jukka Niiranen
 • Mia Ruismäki
 • Miika Kuivikko
Opiskelijaryhmät
 • TXS21S1
  Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

The student is able to apply the acquired analytical skills in analyzing air, water and soil samples. S/he knows how environmental samples are sampled and processed for chemical and microbiological analysis.

Sisältö

• Chemistry, Sampling and Analysis of Aquatic Environment
• Sampling and Chemical Analysis of Soil
• Air Sampling and Analysis (indoor and outdoor air)
• Radiochemistry
• Atomic Spectrometry (ICP-OES, ICP-MS, MP-AES, XRF)
• International Field Week (short term exchange possible)

Opetusmenetelmät

Luennot
Virtuaalikurssit Moodlessa (Metropolia ja TAMK)
Laboratoriotyöt
Projektityö (kenttäviikko)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student is able to:
- apply professional knowledge in the field appropriately
- find information and argue for the use of his/her sources
- show that s/he has achieved the targets for core competence
- find out the safety instructions concerning work assignments and to act in accordance with them

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student is able to:
- use concepts and knowledge in his field fluently and comprehensively
- assess and use information sources and research information with a critical eye
- operate in a range of work situations, also in international contexts
- act responsibly in work duties, taking safety issues into consideration

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student is able to:
- use theoretical and professional concepts and knowledge like an expert and combine them into larger entities
- apply professional expertise
- take responsibility for a professional process in its entirety
- be goal-oriented and develop himself/herself as well as the project group

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

The student is able to:
- apply professional knowledge in the field appropriately
- find information and argue for the use of his/her sources
- show that s/he has achieved the targets for core competence
- find out the safety instructions concerning work assignments and to act in accordance with them

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti 40% Miika Kuivikko, Mia Ruismäki
Moodle-tehtävät "Sampling and Chemical Analysis of Aquatic Environment" (10%) Mia Ruismäki
Moodle-tehtävät "Sampling and Chemical Analysis of Soil" (10%) TAMK, Kaisa Lahti
Laboratoriotyöt ja niihin liittyvät selostukset (30%) Miika Kuivikko ja Mia Ruismäki
Projektiviikko Harakan saarella (hyväksytty/hylätty) Miika Kuivikko

Esitietovaatimukset

Chromatography
Spectrometry
Physical Chemistry
Microbiology and Professional English

Lisätiedot

Tuition is in English

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 18.06.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 15.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Eija Koriseva
 • Opettaja Laboratorioanalytiikka
 • Oskari Ryti
 • Miika Kuivikko
 • Hye Jung-Majanen
 • Tiina Soininen
Vastuuhenkilö

Tiina Soininen

Opiskelijaryhmät
 • TXS21S1
  Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

The student knows how to sample and analyze forensic samples. He/she knows how to use different chemical, physical and biological analysis techniques applied in the forensic analysis.

Sisältö

1. Techniques of molecular biology and immunology: PCR, real time qPCR, sequencing, DNA fingerprinting and electrophoretic methods
2. Identification of human and animal species
3. Examination of body fluids
4. Applications of instrumental methods (GC-MS, HPLC, FTIR) used in forensic analysis, e.g. explosives, drugs and fire debris.
5. Microscopy: structure of equipment, function and applications (optical and electron microscopy)
6. Crime scene investigation (e.g. fingerprinting, documentation, sampling of chemical, physical and biological evidence, reporting)

Oppimateriaalit

Jackson & Mountain (2017): Forensic Science, 4th edition. Pearson.

Opetusmenetelmät

Lectures, labs, demos

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Weekly assignments

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student is able to:
- apply professional knowledge in the field of forensic analysis appropriately
- find information and argue for the use of his/her sources
- show that s/he has achieved the targets for core competence
- find out the safety instructions concerning work assignments and to act in accordance with them

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student is able to:
- use concepts and knowledge in forensic analysis fluently and comprehensively
- assess and use information sources and research information with a critical eye
- operate in a range of work situations, also in international contexts
- act responsibly in work duties, taking safety issues into consideration

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student is able to:
- use theoretical and professional concepts and knowledge like an expert and combine them into larger entities
- apply professional expertise
- take responsibility for a professional process in its entirety
- be goal-oriented and to develop himself/herself and the project group

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

The student is able to:
- apply professional knowledge in the forensic analysis appropriately
- find information and argue for the use of his/her sources
- show that s/he has achieved the targets for core competence
- find out the safety instructions concerning work assignments and to act in accordance with them

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The final grade will be determined:
20 % learning diaries
25 % crime scene report
55 % lab reports, assignments and exam

Esitietovaatimukset

Organic Chemistry and Analytics
Gene Technique
Synthesis Project
Identification of Unknown Bacteria

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kari Salmi
Opiskelijaryhmät
 • TXS22S1
  Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija oppii opintojaksolla käsiteltävät fysikaalisen kemian käsitteet siten, että pystyy soveltamaan tietojaan aineopinnoissa ja hyödyntämään osaamistaan tulevissa työtehtävissä.

Sisältö

1. Energian siirtyminen kemiallisissa reaktioissa ja faasinmuutoksissa.
2. Kemiallisen reaktion spontaanisuus ja tasapaino.
3. Tasapainoreaktiot, faasitasapainot, kiteytys, uutto ja tislaus, kolligatiiviset ominaisuudet.
4. Kemiallisen reaktion nopeuteen vaikuttavat tekijät ja reaktiokinetiikka.
5. Pintakemian perusteet: dispersiot, kolloidit, pinta-aktiiviset aineet ja viskositeetti
6. Sähkökemian perusteet ja analyysitekniikat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet ja käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti. Opiskelija osaa tehdä fysikaaliseen kemiaan liittyviä mittauksia ohjeen mukaan, tarkastella tuloksia ja laatia työselostuksia, jotka sisältävät kaikki vaaditut osiot.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää mittausolosuhteiden ja -menetelmien vaikutuksen. Opiskelija työskentelee huolellisesti ja tavoitteellisesti. Raportti on selkeä rakenteeltaan ja kieliasultaan. Opiskelija osaa tehdä itsenäisesti johtopäätöksiä ja tulokset sisältävät mittausepävarmuusarvion.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa fysikaalisen kemian menetelmiä erilaisiin tilanteisiin ja reaktioihin. Hän työskentelee itsenäisesti, oma-aloitteisesti ja tavoitteellisesti. Hän osaa suunnitella ja aikatauluttaa työnsä järkevästi. Raportin kieliasu ja tulosten tarkastelu ovat erinomaisia.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet ja käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti. Opiskelija osaa tehdä fysikaaliseen kemiaan liittyviä mittauksia ohjeen mukaan, tarkastella tuloksia ja laatia työselostuksia, jotka sisältävät kaikki vaaditut osiot.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 13.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hye Jung-Majanen
 • Tiina Soininen
Opiskelijaryhmät
 • TXS22S1
  Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee geenitekniikan perustekniikat teorian ja käytännön tasolla. Opiskelija ymmärtää DNA-analyysien merkityksen yksilöntunnistuksessa ja GMO-analyyseissä. Opiskelija on tutustunut geenitekniikan lainsäädäntöön ja pohtinut alaan liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Sisältö

Kloonauksen perusmenetelmät ja vektorilajit. DNA:n monistus-, hybridisaatio- ja sekvensointitekniikat, RNAi-mekanismit sekä CRISPR -geeninmuokkausmenetelmä. Geenitekniikan etiikka, geenitekniikkalainsäädäntö ja riskianalyysit. Opiskelija eristää, puhdistaa ja karakterisoi nukleiinihappoja käytännön laboratoriotöissä (esim. AGE, PCR, digestiot, transformaatio, plasmidin eristys).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- etsiä tietoa alan tietolähteistä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- etsiä tietoa alan tietolähteistä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Esitietovaatimukset

Biotieteiden perusteet

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2025

Laajuus

15 op

T&K-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heidi Martin
Vastuuhenkilö

Heidi Martin

Opiskelijaryhmät
 • TXS22S1
  Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa työskennellä oman ammattialan perustehtävissä niin itsenäisesti kuin ryhmässä työaikoja ja työturvallisuutta noudattaen.
Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida oppimiaan tietoja ja taitoja käytännössä sekä ymmärtää työsuojelun ja ympäristön merkityksen osana teollista/yrityksen toimintaa.
Opiskelija osaa kertoa työtehtävistään ja käyttämistään työmenetelmistä sekä harjoittelupaikan toiminnasta, työkokonaisuuksista ja työympäristöstä.
Opiskelija osaa työnhaun- ja työlainsäädännön perusteet sekä tunnistaa oman alansa työ- ja uramahdollisuudet.

Sisältö

Työharjoittelu suoritetaan koulutusohjelman harjoitteluohjeen mukaisesti siten, että harjoittelu on monipuolista ja edistää ammatillista kehittymistä nousujohteisesti oman ammattialan perustehtävistä vaativampiin asiantuntijatason tehtäviin.
1. Harjoitteluluento/-luennot ja työnhaun- ja työlainsäädännön perusteet
2. Harjoittelupaikan hakeminen ja harjoittelusuunnitelma
3. Yrityksessä työskentely oman alan työtehtävissä (harjoittelun laatu) opintojaksolle määritetyn ajanjakson (harjoittelun määrä)
4. Harjoittelun oppimistehtävä/-t

Oppimateriaalit

Harjoitteluohje, työnhakuun ja työlainsäädäntöön liittyviä materiaaleja

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento, työelämäharjoittelun ohjaus, raportti/oppimistehtävä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu suoritetaan työelämässä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Harjoittelun voi suorittaa ulkomailla

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 työviikkoa/375 tuntia työharjoittelua

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Arviointikriteerit, hyvä (3)

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelu opintojaksolle vaaditun ajan hyväksytyissä työtehtävissä, oppimistehtävä, työelämäpalaute/työtodistus

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2025

Laajuus

15 op

T&K-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heidi Martin
Vastuuhenkilö

Heidi Martin

Opiskelijaryhmät
 • TXS21S1
  Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa työskennellä oman ammattialan työtehtävissä niin itsenäisesti kuin ryhmässä työaikoja ja työturvallisuutta noudattaen.
Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida oppimiaan tietoja ja taitoja käytännössä sekä ymmärtää työsuojelun ja ympäristön merkityksen osana teollista/yrityksen toimintaa.
Opiskelija osaa kertoa työtehtävistään ja käyttämistään työmenetelmistä sekä harjoittelupaikan toiminnasta, työkokonaisuuksista ja työympäristöstä.
Opiskelija osaa työnhaun- ja työlainsäädännön perusteet sekä tunnistaa oman alansa työ- ja uramahdollisuudet.
• opiskelija osaa hyödyntää työelämässä hankkimiaan kokemuksia ammatillisten opintojensa suunnittelussa.

Sisältö

Työharjoittelu suoritetaan koulutusohjelman harjoitteluohjeen mukaisesti siten, että opiskelija pyrkii saamaan opintojaksolle työtehtäviä, jotka tukevat nousujohteisesti opiskelijan ammatillista kehittymistä ja uraa.
1. Harjoitteluluento/-luennot
2. Harjoittelupaikan hakeminen ja harjoittelusuunnitelma
3. Yrityksessä työskentely oman alan työtehtävissä (harjoittelun laatu) opintojaksolle määritetyn ajanjakson (harjoittelun määrä)
4. Harjoittelun oppimistehtävä/-t

Oppimateriaalit

Harjoitteluohje, työnhakuun ja työlainsäädäntöön liittyviä materiaaleja

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento, työelämäharjoittelun ohjaus, raportti/oppimistehtävä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu suoritetaan työelämässä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Harjoittelun voi suorittaa ulkomailla

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 työviikkoa/375 tuntia työharjoittelua

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Arviointikriteerit, hyvä (3)

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelu opintojaksolle vaaditun ajan hyväksytyissä työtehtävissä, oppimistehtävä, työelämäpalaute/työtodistus

Esitietovaatimukset

Harjoittelu 1

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mia Ruismäki
 • Patrik Paxal
 • Elina Hovila
Opiskelijaryhmät
 • TXS23S1
  Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakso antaa yleiskuvan alan ammattilaisen työtehtävistä sekä niiden suorittamiseen tarvittavista tiedoista ja osaamisesta. Opiskelija osaa toimia yksilönä ja ryhmissä tehtävien suorittamiseksi. Hän tuntee alan tehtävissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä projektityöskentelyn perusperiaatteet. Opiskelija tuntee tuotteiden, prosessien, palveluiden tai järjestelmien rakentamisessa käytettävät käsitteet sekä osaa viestiä kollegoille ja eri sidosryhmille. Opiskelija tuntee ammattialansa tiedonlähdetyypit, osaa hakea niistä tietoa sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti useasta eri näkökulmasta. Opiskelija orientoituu ja motivoituu ammattialansa opintoihin.

Sisältö

Opiskelija tutustuu alan ammattilaisen käytännön työtehtäviin toteuttamalla johonkin tuotteeseen, prosessiin, palveluun tai järjestelmään liittyvän suppean projektin. Projekti tehdään tutkintoalan teemaan sopivasta aiheesta ja se toteutetaan projektiryhmissä.

Asiantuntijan tekstitaidot ja ammatillisten tekstien laadinta. Vuorovaikutustaidot: ryhmätyöskentely. Viestintä projekteissa. Esiintymistaidot, puhumalla vaikuttaminen ja palautteen antaminen. Digitaalisen viestinnän hyvät käytännöt ja teknisen raportoinnin peruskäytänteet. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Lähteiden eettinen ja kriittinen käyttö ja merkintätavat.

Oppimateriaalit

Sojakka & Välimäki (2020): Ammatillinen mikrobiologia. Opetushallitus.
Korkeala, toim. (2007): Elintarvikehygienia. Sanoma Pro Oy.
Elintarvikkeiden ravintoainekoostumuksia: https://fineli.fi/fineli/fi/elintarvikkeet

Opetusmenetelmät

Ohjattu projekti, jossa opitaan kemiallisia ja mikrobiologisia analyysejä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kuvailla alan ammattilaisen tehtäviä ja niissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä
- selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään
- kuvailla oman osuutensa ryhmän työstä ja tehdä yhteistyötä ryhmässä
- suunnitella resurssiensa käytön ja hoitaa oman osuutensa ajoissa
- kuvailla oman ryhmän toimintaa ja tuloksia.
Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa
- laatia oman ryhmän projektisuunnitelman ja toimia projektiryhmän vetäjänä tai aktiivisena jäsenenä sekä toteuttaa suunnitelmaa tavoitteellisesti
- työskennellä ryhmän mukana ja tarpeen mukaan organisoida työnsä uudelleen
- osoittaa oman ryhmän työn laadunvarmistuksen periaatteet ja tulokset
- esittää ryhmänsä suunnitelmat ja tulokset sidosryhmille sekä suullisesti että kirjallisesti.
Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisen lisäksi opiskelija
- osaa suunnitella laajahkon ja monipuolisen projektin, jossa on useita osatehtäviä
- valmistautua projektityöhön perehtymällä monipuolisesti lähteisiin ja aikatauluttamalla työnsä etukäteen
- suunnitella koko projektin laadunvarmistuksen periaatteet.
Projektityö valmistuu ja tulokset raportoidaan suunnitellussa aikataulussa.
Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet hyvin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kuvailla alan ammattilaisen tehtäviä ja niissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä
- selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään
- kuvailla oman osuutensa ryhmän työstä ja tehdä yhteistyötä ryhmässä
- suunnitella resurssiensa käytön ja hoitaa oman osuutensa ajoissa
- kuvailla oman ryhmän toimintaa ja tuloksia.
Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Viestintä 40 % (Elina)
Vertais- ja itsearviointi 30%
Laboratoriotyöt ja selostukset 30% (Patrik ja Mia)

Esitietovaatimukset

Osallistunut Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun -opintojaksoon

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Eija Koriseva
 • Kari Salmi
Opiskelijaryhmät
 • TXS23S1
  Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on syventää Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1 -opintojaksossa opittuja asioita. Opiskelija oppii ymmärtämään miten fysiikan ilmiöt liittyvät laboratorioanalytiikkaan ja osaa hyödyntää matemaattisia menetelmiä laboratorioanalytiikassa.

Sisältö

1. Excel-harjoituksia liittyen laboratorioanalytiikkaan (titrauskäyrän derivointi, regressioanalyysi, logaritmisen asteikon käyttäminen laboratorioalalla) integroiden analyyttisen kemian opintojakson kanssa
2. Todennäköisyyden käsite ja peruslaskusäännöt, satunnaismuuttujat ja niiden tavallisimmat jakaumat laboratorioalan kontekstissa
3. Derivaatan ja integraalin käsitteet
4. Kinematiikka; Suoraviivainen liike
5. Dynamiikka (Newtonin lait 1 - 3)
6. Energia, teho
7. Ympyräliike
8. Paine
9. Arkhimedeen laki
10. Nesteen ja kaasun virtaus
11. Viskositeetti
12. Lämpötila
13. Lämpölaajeneminen
14. Lämpökapasiteetti ja kemiallinen kalorimetria
15. Lämmön siirtyminen
16. Sähkövirta ja yksinkertaiset tasavirtapiirit (Ohmin laki)

Oppimateriaalit

Matematiikka:
Fysiikka: Jaetaan Moodleen

Opetusmenetelmät

Oppitunnit, ohjatut harjoitukset, kotilaskut.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Fysiikka. sovitaan erikseen

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Fysiikka: Tentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisuuden työmäärä 5 op = 138 h

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Vähintään x% maksimipisteistä, fysiikka vähintään x%

Sisällön jaksotus

Matematiikka:
1. Excel-harjoituksia liittyen laboratorioanalytiikkaan (titrauskäyrän derivointi, regressioanalyysi, logaritmisen asteikon käyttäminen laboratorioalalla) integroiden analyyttisen kemian opintojakson kanssa
2. Todennäköisyyden käsite ja peruslaskusäännöt, satunnaismuuttujat ja niiden tavallisimmat jakaumat laboratorioalan kontekstissa
3. Derivaatan ja integraalin käsitteet laboratorioanalytiikassa
Fysikka:
Kinematiikka: Suoraviivainen liike
Dynamiikka: Newtonin lait 1 - 3
Energia, teho
Ympyräliike
Paine
Arkhimedeen laki
Nesteen ja kaasun virtaus
Viskositeetti
Lämpötila
Lämpölaajeneminen
Lämpökapasiteetti ja kemiallinen kalorimetria
Lämmön siirtyminen
Sähkövirta ja yksinkertaiset tasavirtapiirit (Ohmin laki)

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -ilmiöt ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia laboratorioanalytiikan alueen tehtäviä. Opiskelija hallitsee laboratorioanalytiikassa tarvittavia Excel-ohjelman perustoimintoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -ilmiöitä tavallisimpiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin laboratorioanalytiikassa. Opiskelija osaa hyödyntää Exceliä erilaisiin kuvaajiin ja käyriin laboratorioanalytiikan harjoituksissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

OOpiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -ilmiöitä vaativampiin laboratorioanalytiikkaan liittyviin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin. Opiskelija osaa hyödyntää Exceliä laboratorioanalytiikkaan liittyvän aineiston tilastolisessa käsittelyssä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -ilmiöt ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia laboratorioanalytiikan alueen tehtäviä. Opiskelija hallitsee laboratorioanalytiikassa tarvittavia Excel-ohjelman perustoimintoja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Loppuarvosanan määräytyminen matematiikka 60%, fysiikka 40%.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1-2. Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -ilmiöt ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia laboratorioanalytiikan alueen tehtäviä. Opiskelija hallitsee laboratorioanalytiikassa tarvittavia Excel-ohjelman perustoimintoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3-4. Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -ilmiöitä tavallisimpiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin laboratorioanalytiikassa. Opiskelija osaa hyödyntää Exceliä erilaisiin kuvaajiin ja käyriin laboratorioanalytiikan harjoituksissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5. Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -ilmiöitä vaativampiin laboratorioanalytiikkaan liittyviin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin. Opiskelija osaa hyödyntää Exceliä laboratorioanalytiikkaan liittyvän aineiston tilastolisessa käsittelyssä.

Esitietovaatimukset

Osallistunut Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1 -opintojaksoon

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 13.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jukka Niiranen
 • Sanni Ilmaranta
Opiskelijaryhmät
 • TXS23S1
  Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää alkuaineiden ja yhdisteiden rakenteeseen liittyvät kemian peruskäsitteet sekä osaa kemian peruslaskut liittyen ainemäärään, reaktioyhtälöiden kertoimiin, yhdensuuntaisten reaktioiden stoikiometriaan, liuosten pitoisuuksiin ja vahvoihin happoihin sekä emäksiin. Lisäksi hän tuntee yleisellä tasolla alkuaineryhmien käyttäytymisen ja keskeiset orgaaniset yhdistetyypit sekä niiden nimeämisen

Sisältö

1. Atomin rakenne, jaksollisen järjestelmän periaatteet.
2. Kemiallinen sitoutuminen.
3. Ainemäärä, yhdisteiden stoikiometria.
4. Aineen olomuodot (kvalitatiivisesti), yksinkertaiset kaasulaskut.
5. Heterogeeniset ja homogeeniset seokset, pitoisuuslaskut.
6. Kemiallinen reaktioyhtälö, reaktioyhtälön kertoimet, reaktion stoikiometria.
7. Happo-emäskäsite, vahvan hapon ja emäksen pH.
8. Alkuaineryhmien kemia.
9. Johdanto orgaaniseen kemiaan: yhdistetyypit, funktionaaliset ryhmät, nimeämisen perusteet.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- tietää kemiaan liittyvät peruskäsitteet, osaa kemian peruslaskutoimitukset ja osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- osoittaa perehtyneisyyden kemian alan käsitteisiin ja tietoperustaan. Hän osaa selittää, mihin ilmiöön liittyvät kaavat perustuvat tai mitä ne tarkoittavat ilmiön kannalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- käyttää kemian alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti sekä ratkaista omaan koulutusalaansa liittyviä soveltavia kemian tehtäviä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- tietää kemiaan liittyvät peruskäsitteet, osaa kemian peruslaskutoimitukset ja osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mia Ruismäki
 • Tommi Möykkynen
Opiskelijaryhmät
 • TXS23S1
  Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analyyttisen kemian perusteet. Opiskelija oppii laskemaan sujuvasti analytiikkaan ja liuoslaskuihin liittyviä laskuja ja omaksuu hyvät teoreettiset tiedot ja taidot liittyen analyyttisten perustyömenetelmien käyttöön.
Opiskelija osaa orgaanisten yhdisteiden muodostumisen ja rakenteiden periaatteet. Hän osaa nimetä ja piirtää orgaanisia yhdisteitä sekä ymmärtää orgaanisten yhdisteiden reaktioiden perusteet.

Sisältö

1. Happo- ja emäskäsite ja sen soveltaminen, pH, puskuriliuokset
2. Gravimetriset analyysit
3. Titraukset (happo-emästitraukset, hapetus-pelkistystitraukset, kompleksometriset titraukset ja saostustitraukset, potentiometriset titraukset)
4. Orgaanisten yhdisteiden rakenne ja nimeäminen
5. Orgaanisen kemian reaktiotyypit ja reaktiomekanismien perusteet

Oppimateriaalit

e-kirja Analyyttisen kemian osuudessa: Daniel C. Harris: "Quantitative Chemical Analysis" (10. painos)

Opetusmenetelmät

Luennot ja aktivoivat tehtävät (analyyttisessä kemiassa Achieve-verkkotehtävät)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Analyyttisen kemian lopputentti (Mian osuus) pidetään ma 11.12.2023 klo 10-11.30.

Kaksi uusintatenttiä pidetään kevätlukukaudella 2024. Ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija:
1. osaa liuoslaskut.
2. osaa gravimetrisen analyysin periaatteet.
3. osaa eri reaktiotyyppeihin perustuvat titraustavat ja osaa laskea analyytin määrän näytteestä näytteenkäsittelyn ja suoran titrauksen perusteella.
4. ilmoittaa tulokset oikealla tarkkuudella.
5. tietää orgaanisten yhdisteiden rakenteiden ja nimeämisen periaatteet.
6.tietää eri reaktiotyypit ja reaktiomekanismin periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija:
1. ymmärtää liuostasapainoja
2. ymmärtää eri tekijöiden merkityksen gravimetristen analyysien suorituksessa.
3. ymmärtää monimutkaisempia analyyttisiä prosesseja kuten takaisintitrauksia ja epäsuoria titrauksia. Opiskelija osaa määrittää titrauskäyrältä päätepisteet 1. ja 2. derivaatan avulla.
4. ymmärtää rakenteiden merkityksen orgaanisen yhdisteen ominaisuuksiin ja osaa nimetä yhdisteitä.
5. ymmärtää millä reagointitavalla eri orgaaniset yhdisteryhmät reagoivat ja osaa reaktiomekanismin periaatteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:
1. osaa laskea puskuriliuostasapainolaskuja ja valmistaa puskuriliuoksia ilman eri ohjeita.
2. osaa soveltaa teoriaa ja käytäntöä gravimetrisissa analyyseissä
3. ymmärtää liuostasapainoja ja analyysien teoreettiset perusteet. Opiskelija tietää mitkä tekijät vaikuttavat analyysin onnistumiseen.
4. osaa nimetä polyfunktionaalisia orgaansisia yhdisteitä.
5. osaa erilaisten orgaanisten yhdisteiden reagointitavan ja reaktiomekanismin avulla päätellä muodostuvan tuotteen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija:
1. osaa liuoslaskut.
2. osaa gravimetrisen analyysin periaatteet.
3. osaa eri reaktiotyyppeihin perustuvat titraustavat ja osaa laskea analyytin määrän näytteestä näytteenkäsittelyn ja suoran titrauksen perusteella.
4. ilmoittaa tulokset oikealla tarkkuudella.
5. tietää orgaanisten yhdisteiden rakenteiden ja nimeämisen periaatteet.
6.tietää eri reaktiotyypit ja reaktiomekanismin periaatteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Painotus: Analyyttinen kemia (Mia) 60%, Orgaaninen kemia 40%

Analyyttinen kemia:
- Liuoslaskutentissä kaikki tehtävät pitää olla oikein (pidetään yksi uusinta)
- Lopputentin painoarvo on 50 %
- Achieve-tehtävien painoarvo on 50% (50-60% parhaasta pistetuloksesta: 1, 60-70 % parhaasta pistetuloksesta: 2,...90-100 % parhaasta pistetuloksesta: 5)

Esitietovaatimukset

Osallistunut Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1 ja
Orientointi -opintojaksoille

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 15.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mia Ruismäki
 • Opettaja Laboratorioanalytiikka
 • Miika Kuivikko
Vastuuhenkilö

Miika Kuivikko

Opiskelijaryhmät
 • TXS23S1
  Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa kromatografian perusteet ja laitteiden toimintaperiaatteet. Hän osaa tehdä kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia analyysejä käyttäen erilaisia kromatografisia erottelutekniikoita.

Sisältö

1. Kromatografian perusteet
2. Kaasu- ja nestekromatografien toimintaperiaatteet
3. Kromatografiset analyysit ja raportointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet ja käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti. Opiskelija osaa tehdä kromatografiaan perustuvia analyysejä ohjeen mukaan ja laatia työselostuksia, jotka sisältävät kaikki vaaditut osiot. Tulokset on ilmoitettu oikealla tarkkuudella.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää mittausolosuhteiden vaikutuksen analyysiin GC- ja HPLC- tekniikoilla. Opiskelija työskentelee huolellisesti ja tavoitteellisesti analyysejä tehdessään. Raportti on selkeä rakenteeltaan ja kieliasultaan. Opiskelija osaa tehdä itsenäisesti johtopäätöksiä ja tulokset sisältävät mittausepävarmuusarvion.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa kromatografisia erottelutekniikoita erilaisiin analyytteihin. Hän osaa muuttaa mittausolosuhteita parantaakseen erottelua GC- ja HPLC- tekniikoilla tehtävissä analyyseissä. Hän työskentelee itsenäisesti, oma-aloitteisesti ja tavoitteellisesti. Hän osaa suunnitella ja aikatauluttaa työnsä järkevästi. Raportin kieliasu ja tulosten tarkastelu ovat erinomaisia.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet ja käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti. Opiskelija osaa tehdä kromatografiaan perustuvia analyysejä ohjeen mukaan ja laatia työselostuksia, jotka sisältävät kaikki vaaditut osiot. Tulokset on ilmoitettu oikealla tarkkuudella.

Esitietovaatimukset

Kemian perusteet 1
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 13.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Eija Koriseva
Opiskelijaryhmät
 • TXS23S1
  Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija oppii matemaattis-luonnontieteellisiä perusvalmiuksia, joita hän tarvitsee ymmärtääkseen fysikaalis-kemiallisia ilmiöitä ja omaksuakseen ammattialansa sisältöjä.

Sisältö

Opintojaksolla
- käsitellään fysiikassa, kemiassa ja ammattiaineissa esiintyviä lausekkeita ja yhtälöitä
- perehdytään suureisiin, yksiköihin ja yksikkömuunnoksiin
- tutustutaan funktion käsitteeseen ja perusominaisuuksiin ja sovelletaan näitä mm. liikkeen esittämiseen ja analysoimiseen
- laaditaan ja tulkitaan graafisia esityksiä
- tutustutaan tietokoneen käyttöön laskennassa.
Opintojakson tarkempi sisältö määräytyy tutkinto-ohjelman mukaisesti.

Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset sekä IT-harjoitukset

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä yksinkertaisiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä vaativampiin
luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaksi tenttiä
Tentti 1: lausekkeet ja yhtälöt, laskin ei ole sallittu
Tentti 2: funktiot ja vektorit, laskin on sallittu
Laskuharjoituksista on mahdollisuus saada lisäpisteitä.
Tentit järjestetään Myyrmäessä, tenttejä ei voi suorittaa etänä.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Petri Valve
 • Hye Jung-Majanen
Opiskelijaryhmät
 • TXS23S1
  Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää mikrobien esiintymisen lähes kaikkialla. Hän tietää solutyypit ja mikrobiluokat, niiden tärkeimmät ominaisuudet ja mikrobien tunnistamisen perusperiaatteet. Hän tietää mitkä tekijät vaikuttavat mikrobikasvuun ja miten mikrobeja kasvatetaan.

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä.
Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Mikrobien luokittelu, mikrobikasvuun vaikuttavat tekijät, mikrobien viljely- ja värjäystekniikat ja mikroskopoinnin perusperiaatteet. Rakennusmikrobiologia.

Opintojakson sisällössä keskitytään seuraaviin englannin suullista ja kirjallista viestintätaitoa lisääviin aihealueisiin:
- Ammattialan keskeiset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
- Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
- Ammattialan tekstikäytänteet ja asiakirjat
- Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen
- Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa mikrobiologiassa
- käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Ammattialaansa liittyvissä englannin kielisissä viestintätilanteissa opiskelija
- luottaa viestintätaitoonsa niin että selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla
- ymmärtää puhekumppanin viestintää niin että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti
- ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy
- laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa mikrobiologiassa
- osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa

Ammattialaansa liittyvissä englannin kielisissä viestintätilanteissa opiskelija
- luottaa viestintätaitoonsa niin että selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti
- vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa
- viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset
- ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti
- käyttää ammattisanastoa täsmällisesti
- ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy
- tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa mikrobiologiassa
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti

Ammattialaansa liittyvissä englannin kielisissä viestintätilanteissa opiskelija
- luottaa viestintätaitoonsa niin, että pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen
- vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa
- viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat
- ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti
- käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti
- ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu
- tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa mikrobiologiassa
- käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Ammattialaansa liittyvissä englannin kielisissä viestintätilanteissa opiskelija
- luottaa viestintätaitoonsa niin että selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla
- ymmärtää puhekumppanin viestintää niin että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti
- ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy
- laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla

Esitietovaatimukset

Johdantoprojekti

Lisätiedot

Toteutetaan pääosin englanniksi.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 18.06.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Laajuus

10 op

T&K-osuus

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Petri Valve
 • Mia Ruismäki
 • Miika Kuivikko
 • Patrik Paxal
 • Elina Hovila
 • Hye Jung-Majanen
 • Tiina Soininen
Vastuuhenkilö

Hye Jung-Majanen

Opiskelijaryhmät
 • TXS21S1
  Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

07.11.2023 - 15.12.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Petri Valve
 • Mia Ruismäki
 • Opettaja Laboratorioanalytiikka
 • Miika Kuivikko
 • Elina Hovila
 • Hye Jung-Majanen
 • Tiina Soininen
Opiskelijaryhmät
 • TXS21S1
  Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan opintoihin liittyvässä kehittämistehtävässä.

Metropolian AMK-tutkinnon opinnäytetyössä opiskelija oppii ja toteuttaa työelämäläheistä kehittämistyötä, joka perustuu tutkittuun tietoon ja muuhun näyttöön. Kehittämistyöllä tarkoitetaan oman ammatillisen osaamisen tai ammatillisten käytäntöjen kehittämistä.

Opinnäytetyön tehtyään opiskelija osaa
• tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin ratkaisuja
• käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä
• soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja
• toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämistehtävän itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
• viestiä työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri yleisöille
• raportoida työnsä tulokset, arvioida niitä ja tuoda esiin kehittämisehdotuksia tarkoituksenmukaisella tavalla kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti

Sisältö

Opiskelija osaa
• tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin ratkaisuja
• käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä
• soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja
• toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämistehtävän itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
• viestiä työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri yleisöille
• raportoida työnsä tulokset, arvioida niitä ja tuoda esiin kehittämisehdotuksia tarkoituksenmukaisella tavalla kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Katso opinnäytetyön arviointikehikko (liite)

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Katso opinnäytetyön arviointikehikko (liite)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Katso opinnäytetyön arviointikehikko (liite)

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opinnäytetyön arviointikehikko (liite)

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointikohteet:

Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
• merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
• ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
• ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
• työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa

Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset
• luotettavuus ja eettisyys
• tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
• tulosten käyttökelpoisuus
• opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta

Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
• rakenne ja muoto
• yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
• ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
• kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys
• argumentointi ja lähteiden käyttö

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mia Ruismäki
 • Miika Kuivikko
 • Timo Laitinen
Vastuuhenkilö

Miika Kuivikko

Opiskelijaryhmät
 • TXS22S1
  Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee orgaanisten reaktiomekanismien perusteet ja osaa niiden perusteella päätellä orgaanisissa reaktioissa muodostuvat reaktiotuotteet.
Opiskelija ymmärtää miten reaktiomekanismeja käytetään hyväksi synteesien suunnittelussa ja toteutuksessa.
Opiskelija tuntee Orgaanisten yhdisteiden kvalitatiivisen analytiikan perusteet, osaa IR-, MS- ja NMR- laitteistojen toimintaperiaatteen ja spektroskooppisen datan tulkinnan.

Sisältö

1. IR- MS- ja NMR-spektrometrian perusteet ja laitteiden toimintaperiaatteet
2. IR- MS- ja NMR-spektrien tulkintojen perusteet.
3. Orgaanisten yhdisteiden reaktiomekanismien perusteet
4. Reaktiosarjat ja retrosynteettinen analyysi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija:
- tietää IR- ja MS-spektrometristen mittausten perusteet, laitteiden toimintaperiaatteet sekä erilaiset näytteiden valmistustekniikat.
- osaa IR- MS- ja NMR-spektriä hyödyntäen tunnistaa joitakin yksinkertaisia orgaanisia yhdisteitä
- osaa tehdä IR- ja MS-mittauksia ja laatia työselostuksia, jotka sisältävät vaaditut osiot
- tietää miten eri funktionaaliset ryhmät reagoivat, reaktiomekanismien perusteet ja kuinka yhdisteen rakenne vaikuttaa reaktion kulkuun
- tietää reaktiosarjojen merkityksen yhdisteen valmistamisessa tai analysoinnissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija:
- ymmärtää IR- ja MS-spektrometristen mittausten perusteet, laitteiden toimintaperiaatteet sekä erilaiset näytteiden valmistustekniikat.
- osaa IR- MS- ja NMR-spektriä hyödyntäen tunnistaa yksinkertaisen tuntemattoman yhdisteen rakenteen
- työskentelee huolellisesti ja tavoitteellisesti mittauksia tehdessään ja osaa tehdä itsenäisesti johtopäätöksiä. Raportti on selkeä rakenteeltaan ja kieliasultaan.
- osaa miten eri funktionaaliset ryhmät reagoivat ja niiden reaktiomekanismit sekä kuinka yhdisteen rakenne vaikuttaa reaktion kulkuun
- ymmärtää kuinka reaktiosarjoja ja retrosynteesiä käytetään yhdisteen valmistamisen suunnittelussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:
- osaa arvioida eri menetelmien, näytetekniikoiden ja laiteparametrien vaikutusta IR- ja MS-spektrometrissa mittauksissa sekä osaa erilaiset näytteiden valmistustekniikat
- osaa IR- MS- ja NMR-spektriä hyödyntäen tunnistaa monimutkaisen tuntemattoman yhdisteen rakenteen
- työskentelee itsenäisesti, oma-aloitteisesti ja tavoitteellisesti. Osaa suunnitella ja aikatauluttaa työnsä järkevästi. Raportin kieliasu ja tulosten tarkastelu ovat erinomaisia.
- osaa eri funktionaalisten ryhmien reagointitapojen, reaktiomekanismin, yhdisteen rakenteen ja reagenssien avulla päätellä muodostuvan tuotteen.
- osaa reaktiosarjoja ja retrosynteesiä hyödyntäen suunnitella yhdisteen valmistamisen kehittäen samalla ongelmanratkaisutaitojaan.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija:
- tietää IR- ja MS-spektrometristen mittausten perusteet, laitteiden toimintaperiaatteet sekä erilaiset näytteiden valmistustekniikat.
- osaa IR- MS- ja NMR-spektriä hyödyntäen tunnistaa joitakin yksinkertaisia orgaanisia yhdisteitä
- osaa tehdä IR- ja MS-mittauksia ja laatia työselostuksia, jotka sisältävät vaaditut osiot
- tietää miten eri funktionaaliset ryhmät reagoivat, reaktiomekanismien perusteet ja kuinka yhdisteen rakenne vaikuttaa reaktion kulkuun
- tietää reaktiosarjojen merkityksen yhdisteen valmistamisessa tai analysoinnissa.

Esitietovaatimukset

Kemian perusteet 1
Kemian perusteet 2
Spektrometria

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 13.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Häivälä
 • Liisa Heikkilä
 • Mia Ruismäki
 • Opettaja Laboratorioanalytiikka
 • Jarmo Palm
 • Sanni Ilmaranta
Opiskelijaryhmät
 • TXS23S1
  Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee työelämämahdollisuuksiaan ja oman tutkinto-ohjelmansa pääaineiden sisällöt pääpiirteittäin. Hän tietää oman alansa keskeiset yritykset ja toimijat sekä niiden toiminnot. Opiskelija tuntee keskeiset omaan alaansa liittyvät ohjeistukset, esimerkiksi turvallisuusohjeet, työlainsäädännön ym. Hän tietää, mitä kansainvälisyys omalla alalla tarkoittaa.
Opiskelija tunnistaa omia opiskeluun liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja tietää, miten oppimis- ja opiskelutaitoja kehitetään. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä toimistotyökaluohjelmia. Opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeiset ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt. Hän tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja tietää, miten voi suunnitella omia opintojaan ja opintojen edistymistä. Opiskelija tuntee Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelut ja opintojen kannalta keskeiset tietojärjestelmät.

Sisältö

- alakohtainen työelämätieto
- oman tutkinto-ohjelman keskeiset osaamistavoitteet
- perehdytys keskeisiin oman alan ohjeistuksiin ja työskentelykäytäntöihin
- oppimis- ja opiskelutaidot
- toimistotyökaluohjelmien käytön perustaidot
- fyysinen ja sosiaalinen opiskeluympäristö
- Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeiset ohjeet ja säännöt
- opiskelukäytännöt
- opetussuunnitelmat ja opintojen suunnittelu
- opiskelijapalvelut, esimerkiksi opintotoimisto, opiskelijakuntatoiminta, opiskeluhyvinvointi, kirjasto, tietohallintopalvelut, kv-palvelut
- teknisen kirjoittamisen alkeet

Oppimateriaalit

Laboratoriotyön perusteet -kirja

Opetusmenetelmät

Laboratoriotöitä (pakollinen läsnäolo)
Itsenäistä opiskelua virtuaalilaboratorion kautta (Moodle-tentti)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää yllä olevat opintojakson tavoitteiden mukaiset asiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

1. Student has to submit all needed learning assignments
2. Student has to submit the work certificate, which shows that tasks and length of placement period are accepted

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Student has to submit all needed learning assignments
2. Student has to submit the work certificate, which shows that tasks and length of placement period are accepted

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää yllä olevat opintojakson tavoitteiden mukaiset asiat.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Laboratoriotöissä pakollinen läsnäolo
Moodle-tenteistä pitää saada yli 50% pisteistä (2 yritystä jokaisessa tentissä)
Laboratoriotyökortti pitää täyttää ja palauttaa Moodleen.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 15.03.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hye Jung-Majanen
 • Tiina Soininen
Vastuuhenkilö

Tiina Soininen

Opiskelijaryhmät
 • TXS21S1
  Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa proteiinintuoton DNA-molekyylistä puhdistetuksi ja analysoiduksi lopputuotteeksi.

Sisältö

- kloonaus ja proteiinituotto
- soluviljelytekniikka, kantasolu- ja syöpäbiologian perusteet
- proteiinipuhdistus- ja karakterisointimenetelmät: saostus, kromatografiset ja elektroforeettiset tekniikat
- yhdistelmätekniikoiden hyödyntäminen lopputuotteen karakterisoinnissa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä ja tutkimustietoa
- toimia monipuolisissa tilanteissa
- toimia työtehtävissä vastuullisesti turvallisuus huomioiden

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää teorian ja ammattialan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi
- soveltaa ammatillista osaamistaan
- ottaa vastuun kokonaisuudesta
- toimia tavoitteellisesti itseään ja ryhmää kehittäen

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti

Esitietovaatimukset

Biokemiallinen analytiikka (opintokokonaisuus)

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 15.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mia Ruismäki
 • Opettaja Laboratorioanalytiikka
Vastuuhenkilö

Mia Ruismäki

Opiskelijaryhmät
 • TXS23S1
  Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tietää spektrometrian perusteet ja spektrofotometrien rakenteet ja toimintaperiaatteet. Hän osaa mitata UV-Vis-spektrofotometrillä absorptiospektrejä ja tehdä kvantitatiivisia analyysejä. Hän tietää UV-Vis-alueen spektrien syntymekanismit ja osaa laskea valon absorboitumista kuvaavia suureita.

Sisältö

1. Spektrofotometrian perusteet
2. UV-Vis – ja fluoresenssispektrofotometrin sekä AAS:n toimintaperiaatteet
3. Spektrofotometriset mittaukset, kalibrointimenetelmät ja tulosten tulkinta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet ja käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti. Opiskelija osaa tehdä spektrometriaan perustuvia analyysejä ohjeen mukaan ja laatia työselostuksia, jotka sisältävät kaikki vaaditut osiot. Tulokset on ilmoitettu oikealla tarkkuudella.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää eri laiteparametrien vaikutuksen UV-Vis – ja fluoresenssispektrofotometri- sekä AAS-mittauksissa Opiskelija työskentelee huolellisesti ja tavoitteellisesti analyysejä tehdessään. Raportti on selkeä rakenteeltaan ja kieliasultaan. Opiskelija osaa tehdä itsenäisesti johtopäätöksiä ja tulokset sisältävät mittausepävarmuusarvion.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa teoriaa ja valita mittausolosuhteet ja laiteparametrit UV-Vis – ja fluoresenssispektrofotometri- sekä AAS-mittauksissa. Hän työskentelee itsenäisesti, oma-aloitteisesti ja tavoitteellisesti. Hän osaa suunnitella ja aikatauluttaa työnsä järkevästi. Raportin kieliasu ja tulosten tarkastelu ovat erinomaisia.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet ja käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti. Opiskelija osaa tehdä spektrometriaan perustuvia analyysejä ohjeen mukaan ja laatia työselostuksia, jotka sisältävät kaikki vaaditut osiot. Tulokset on ilmoitettu oikealla tarkkuudella.

Esitietovaatimukset

Kemian perusteet 1
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Petri Valve
 • Opettaja Laboratorioanalytiikka
Opiskelijaryhmät
 • TXS22S1
  Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa orgaanisen kemian synteesejä synteesiohjeiden pohjalta. Hän osaa työskennellä orgaanisessa laboratoriossa käyttäen erilaisia laitteistoja ja menetelmiä.
Hän osaa soveltaa fysikaalisen kemian taitojaan synteesin työvaiheiden suunnittelussa ja lopputuotteiden ominaisuuksien tutkimisessa.
Opiskelija hallitsee IR- ja MS-laitteiden käytön sekä erilaiset näytetekniikat. Opiskelija osaa hyödyntää spektroskooppista dataa synteesituotteiden ja tuntemattomien yhdisteiden tunnistamisessa ja puhtauden määrityksessä.
Opiskelija osaa raportoida laboratoriotuloksia englanniksi.

Sisältö

1. FTIR- ja GCMS-spektrometristen mittausten tekeminen, laitteiden toimintaperiaatteet sekä erilaiset näytteiden valmistustekniikat.
2. IR- MS-spektrien tulkintojen perusteet.
3. Orgaanisen synteesin suunnittelu ja toteutus työohjeen perusteella
4. Reaktiokinetiikan, tasapainojen ja termodynamiikan mittaaminen
5. Tulosten raportointi englanniksi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti projektityöhön. Kukin osaprojekti valmistuu ja tulokset raportoidaan ohjeistuksen mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa suunnitella projektia ja aikatauluttaa toiminnan sekä toteuttaa suunnitelmaa tavoitteellisesti.
Opiskelija osaa työskennellä ryhmän mukana ja tarpeen mukaan pystyy organisoimaan työnsä uudelleen.
Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa valmistautua projektityöhön perehtymällä monipuolisesti lähteisiin ja aikatauluttamalla työnsä etukäteen.
Projektityö valmistuu ja tulokset raportoidaan suunnitellussa aikataulussa. Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet kiitettävästi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti projektityöhön. Kukin osaprojekti valmistuu ja tulokset raportoidaan ohjeistuksen mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Kemian perusteet 1
Kemian perusteet 2
Spektrometria
Kromatografia

Lisätiedot

Opintojakso sisältää englannin opintoja.

Ilmoittautumisaika

24.08.2023 - 24.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Elektroniikka-tiimi

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
 • Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Camilla Hällstén
Vastuuhenkilö

Raisa Kallio

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAI suomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia.

Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 15.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Minna Paananen-Porkka
Opiskelijaryhmät
 • TXS22S1
  Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAI suomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia.

Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mia Ruismäki
 • Hye Jung-Majanen
Opiskelijaryhmät
 • TXS23S1
  Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa analytiikan taitoja käytännön projektityössä, jossa analysoidaan talousveden juomakelpoisuus. Opiskelija osaa kertoa miten vesinäyte otetaan kemiallista ja mikrobiologista analyysiä varten, miten analyysit tehdään ja miten eri suureet vaikuttavat juomaveden laatuun.
Opiskelija hallitsee projektityöskentelyn perusteet.

Sisältö

Talousveden näytteenotto ja analysointi SFS-standardien mukaisesti sisältäen sekä kemiallisen että mikrobiologisen analyysin. Analyysitodistuksen laatiminen.
Toimiminen projektiryhmän jäsenenä ja projektin raportointi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti projektityöhön. Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa
- laatia projektisuunnitelmia ja toimia projektiryhmän vetäjänä tai aktiivisena jäsenenä sekä toteuttaa suunnitelmaa tavoitteellisesti
- työskennellä ryhmän mukana ja tarpeen mukaan organisoida työnsä uudelleen
- esittää ryhmänsä suunnitelmat ja tulokset sidosryhmille sekä suullisesti että kirjallisesti.
Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisen lisäksi opiskelija
- suunnitella laajahkon ja monipuolisen projektin, jossa on useita osatehtäviä
- valmistautua projektityöhön perehtymällä monipuolisesti lähteisiin ja aikatauluttamalla työnsä etukäteen
Projektityö valmistuu ja tulokset raportoidaan suunnitellussa aikataulussa. Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet hyvin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti projektityöhön. Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan.

Esitietovaatimukset

Osallistunut:
Spektrometria
Kromatografia

Lisätiedot

Opintojakso sisältää ammatillisen viestinnän opintoja.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 15.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miika Kuivikko
 • Hye Jung-Majanen
Opiskelijaryhmät
 • TXS21S1
  Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää yhdistelmätekniikoiden toimintaperiaatteet. Hän tietää miten niitä hyödynnetään analytiikassa ja mitä vaatimuksia ne asettavat näytteenkäsittelylle.

Opiskelija osaa hakea tietoa kirjallisuudesta ja suunnitella ja soveltaa tietoa uuden analyysimenetelmän kehittämiseksi. Hän osaa arvioida menetelmän toimivuutta ja kehittää sitä edelleen.

Sisältö

1. GC-MS ja HPLC- MS-tekniikat ja niihin liittyvät erilaiset ionisointitekniikat
2. Massaerottelutekniikat kuten IRMS, MS-MS, ioniloukku ja lentoaikamassa (TOF) ja MALDI-TOF
3. Analyysimenetelmän kehitys

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet ja käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää GC- ja LC-MS-laitteita ja pystyy luomaan niille uusia menetelmiä. Opiskelija käyttää laiteanalytiikan käsitteitä sujuvasti ja ymmärtää yhdistelmätekniikoiden analyyttiset mahdollisuudet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija soveltaa määrätietoisesti ammatillista osaamistaan käytännössä. Hän käyttää laiteanalytiikan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti ja osaa yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet ja käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti.

Esitietovaatimukset

Orgaaninen kemia ja analytiikka
Environmental Analysis