Siirry suoraan sisältöön

Laboratorioanalytiikka: Ohjeellinen ajoitussuunnitelma TXS22S1

Tunnus: TXS22S1

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Laboratorioanalyytikko (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Opetuskieli:
suomi

Kuvaus

Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelmasta valmistuu biologisten ja kemiallisten laboratorioanalyysien asiantuntijoita. Laboratorioanalyytikot tuntevat laboratorion toiminnan kokonaisuudessaan ja kykenevät itsenäisesti vastaamaan laboratorion toiminnoista.
Opinnoissa painotetaan kemian ja biotieteiden perusosaamisen lisäksi laiteanalytiikkaa sekä laboratorion laatujärjestelmien ja työturvallisuuden osaamista.
Opintoihin kuuluu 5 kuukauden harjoittelu, joka suoritetaan toisena ja neljäntenä opiskeluvuotena. Harjoittelut ja opinnäytetyö suoritetaan yritysten ja tutkimuslaitosten laboratorioissa.

Opintoihin on integroitu 5 op englannin kielen ja viestinnän opintoja. Suoritettuaan kaikki opinnot, opiskelija on saavuttanut englannin kielessä suulliset ja kirjalliset viestintätaidot, jotka vastaavat Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B2

Osaamistavoitteet

Keskeiset oppimistulokset
Tutkinnon suoritettuaan valmistuneet opiskelijat:
- kykenevät itsenäisesti organisoimaan laboratorion toimintoja ja vastaamaan niistä
- osaavat tehdä vaativia biologisia ja kemiallisia laboratorioanalyysejä, sekä kehittää että validoida niitä
- osaavat teollisuudessa ja tutkimuslaitoksissa käytössä olevien analyysilaitteiden toimintaperiaatteet sekä pystyvät ylläpitämään ja huoltamaan niitä
- osaavat arvioida analyysitulosten oikeellisuuden tilastollisin menetelmin sekä raportoida tulokset tarkoituksenmukaisesti ja selkeästi
- hallitsevat laboratorioympäristössä käytetyt laatujärjestelmät sekä ympäristö- ja työturvallisuusasiat
- tuntevat alaa koskevan lainsäädännön, asetukset, säädökset sekä standardit

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 1. / 2025 2. / 2025
TXS22S1-1001
Orientoituminen laboratorioanalytiikkaan

(Valitaan kaikki)

30
TX00BQ17 Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun 5
TX00BQ15 Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1 5
TX00DJ38 Kemian perusteet 1 5
TX00DJ97 Kemian perusteet 2 5
TX00DJ79 Kemiallisen analytiikan matematiikka ja fysiikka 5
TX00EC47 Johdantoprojekti ja ammatillinen viestintä 5
TXS22S1-1002
Laiteanalytiikan perusteet

(Valitaan kaikki)

15
TX00EA31 Elintarvike- ja kulutustavara-analytiikka 5
TX00EA32 Kromatografia 5
TX00EA33 Spektrometria 5
TXS22S1-1003
Vesianalytiikka

(Valitaan kaikki)

15
TX00BQ27 Biotieteiden perusteet 5
TX00EA95 Mikrobiologia ja ammatillinen englanti 5
TX00EC46 Vesianalyysiprojekti 5
TXS22S1-1004
Biokemiallinen analytiikka

(Valitaan kaikki)

15
TX00EA25 Biokemia 5
TX00EA27 Geenitekniikka 5
TX00EA28 Bakteerin identifiointiprojekti 5
TXS22S1-1005
Laadunvarmistus

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
TX00BQ21 Analyysin laadunvarmistus ja laitteiden ylläpito 10
TX00EA96 Tekniikan alan ruotsi 5
XX00EF54 Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5
TXS22S1-1006
Orgaanisten yhdisteiden maailma

(Valitaan kaikki)

15
TX00EA36 Fysikaalinen kemia 5
TX00BS54 Orgaaninen kemia ja analytiikka 5
TX00EC48 Synteesiprojekti 5
TXS22S1-1007
Environmental and Forensic Analysis

(Valitaan kaikki)

30
TX00EC49 Environmental Analysis 10
XX00DZ39 Monialainen innovaatioprojekti 10
TX00EA81 Forensic Analysis 10
TXS22S1-1008
Molekyyleistä tuotteeksi

(Valitaan kaikki)

15
TX00EA34 Proteiinien biotekninen tuotto ja puhdistus 10
TX00EA35 Yhdistelmätekniikat ja menetelmän kehitys 5
TXS22S1-1009
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
TXS22S1-1010
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
TX00BQ40 Harjoittelu 1 15
TX00BQ41 Harjoittelu 2 15
TXS22S1-1011
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
TX00ED19 Opinnäytetyö 15
Yhteensä 210 60 65 45 30 30 30 30 35 30 15 30 15 15 15 15 15 15 20 15 15 15 10 5 15 15

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

amk::amk-tutkintojen kieliopinnot

AMK-tutkintoon johtavien opintojen tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on riittävä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön. (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulusta 1129/2014, 4 §).

Ammatillinen englanti

Vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.

Mikrobiologia ja ammatillinen englanti
Synteesiprojekti
Monialainen innovaatioprojekti
Suomi toisena kielenä
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi
Toinen kotimainen kieli (ruotsi)

Ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.

Tekniikan alan ruotsi
Luokittelemattomat
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1
Kemian perusteet 1
Kemian perusteet 2
Kemiallisen analytiikan matematiikka ja fysiikka
Johdantoprojekti ja ammatillinen viestintä
Elintarvike- ja kulutustavara-analytiikka
Kromatografia
Spektrometria
Biotieteiden perusteet
Vesianalyysiprojekti
Biokemia
Geenitekniikka
Bakteerin identifiointiprojekti
Analyysin laadunvarmistus ja laitteiden ylläpito
Fysikaalinen kemia
Orgaaninen kemia ja analytiikka
Environmental Analysis
Forensic Analysis
Proteiinien biotekninen tuotto ja puhdistus
Yhdistelmätekniikat ja menetelmän kehitys
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
TXS22S1-1001
Orientoituminen laboratorioanalytiikkaan

(Valitaan kaikki)

30
TX00BQ17 Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun 5
TX00BQ15 Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1 5
TX00DJ38 Kemian perusteet 1 5
TX00DJ97 Kemian perusteet 2 5
TX00DJ79 Kemiallisen analytiikan matematiikka ja fysiikka 5
TX00EC47 Johdantoprojekti ja ammatillinen viestintä 5
TXS22S1-1002
Laiteanalytiikan perusteet

(Valitaan kaikki)

15
TX00EA31 Elintarvike- ja kulutustavara-analytiikka 5
TX00EA32 Kromatografia 5
TX00EA33 Spektrometria 5
TXS22S1-1003
Vesianalytiikka

(Valitaan kaikki)

15
TX00BQ27 Biotieteiden perusteet 5
TX00EA95 Mikrobiologia ja ammatillinen englanti 5
TX00EC46 Vesianalyysiprojekti 5
TXS22S1-1004
Biokemiallinen analytiikka

(Valitaan kaikki)

15
TX00EA25 Biokemia 5
TX00EA27 Geenitekniikka 5
TX00EA28 Bakteerin identifiointiprojekti 5
TXS22S1-1005
Laadunvarmistus

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
TX00BQ21 Analyysin laadunvarmistus ja laitteiden ylläpito 10
TX00EA96 Tekniikan alan ruotsi 5
XX00EF54 Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5
TXS22S1-1006
Orgaanisten yhdisteiden maailma

(Valitaan kaikki)

15
TX00EA36 Fysikaalinen kemia 5
TX00BS54 Orgaaninen kemia ja analytiikka 5
TX00EC48 Synteesiprojekti 5
TXS22S1-1007
Environmental and Forensic Analysis

(Valitaan kaikki)

30
TX00EC49 Environmental Analysis 10
XX00DZ39 Monialainen innovaatioprojekti 10
TX00EA81 Forensic Analysis 10
TXS22S1-1008
Molekyyleistä tuotteeksi

(Valitaan kaikki)

15
TX00EA34 Proteiinien biotekninen tuotto ja puhdistus 10
TX00EA35 Yhdistelmätekniikat ja menetelmän kehitys 5
TXS22S1-1009
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
TXS22S1-1010
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
TX00BQ40 Harjoittelu 1 15
TX00BQ41 Harjoittelu 2 15
TXS22S1-1011
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
TX00ED19 Opinnäytetyö 15