Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Creativity and Arts in Social and Health Fields (YAMK, kulttuuriala)

Tutkinto:
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Musiikkipedagogi (ylempi AMK)
Muusikko (ylempi AMK)
Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
Medianomi (ylempi AMK)
Muotoilija (ylempi YAMK)
Vestonomi (ylempi AMK)
Konservaattori (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opinnoissa hyödynnetään opiskelijoiden työyhteisöjä sekä luodaan uusia kontakteja esimerkiksi Metropolian tutkimus- kehittämis- ja innovaatiohankkeiden ja muiden yhteistyötahojen verkostoissa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Metropolia Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Jatko-opinnot

YAMK-tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon, jonka perusteella lisensiaatin- ja/tai tohtoriopintoja tarjoava korkeakoulu ratkaisee jatko-opintokelpoisuuden. Jatko-opintojen toteutumisväylissä on suuria korkeakolulu- ja alakohtaisia eroja.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan aiempi osaaminen ja/tai korkeakoulutasoiset opintosuoritukset on mahdollista lukea soveltuvin osin hyväksi osaksi tutkintoa.

Tutkinnon profiili

Tutkinnosta valmistuu kulttuurihyvinvointialaan erikoistuneita ammattilaisia, jotka kykenevät hyödyntämään luovuuden mahdollisuuksia ihmisten elämän ja hyvinvoinnin tukena, edistämään kulttuurioikeuksien toteutumista, arvioimaan toiminnan vaikuttavuutta sekä uudistamaan ammatillisia käytänteitä, rakenteita ja ajattelua. Luovuus ja mahdollisuudet sen erilaiseen ilmentämiseen sekä kulttuuritoiminta ja taidekokemukset kuuluvat kaikille ihmisille osana hyvää ja merkityksellistä elämää.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

CRASH - Luovuus ja taide sosiaali- ja terveysaloilla -YAMK-tutkinto antaa vahvan osaamisen toimia kulttuurihyvinvointialan kehittäjänä, uudistajana, asiantuntijana ja johtajana erilaisissa toimintaympäristöissä sekä kulttuuri- ja taidealan ja soveltuvin osin sosiaali- ja terveysalan asiantuntijatehtävissä kansallisesti ja kansainvälisesti. Tutkinto ei pätevöitä kulttuuri- tai taidealan tutkinnolla koulutukseen hakeutuvia sosiaali- ja terveysalan säädeltyihin tutkintoihin. Työelämässä he voivat toimia rohkeina moniammatillisten käytänteiden uudistajina terveyteen, hyvinvointiin, luovuuteen ja osallisuuteen liittyvissä ratkaisuissa

Keskeiset oppimistulokset

Opiskelija
• Osaa tunnistaa, miten hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta voidaan edistää luovuuden ja taiteiden avulla yhteiskunnassa.
• Kykenee hyödyntämään luovuutta ja taidetta hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden vahvistamiseksi erilaisissa yhteyksissä.
• Osaa hyödyntää tutkittua teoreettista, käytännöllistä ja kokemuksellista tietoa työssään ja ammatillisessa kehittymisessään.
• Kykenee uudistamaan ammatillisia käytäntöjä ja organisaatiorakenteita löytääkseen ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin luovuuden ja taiteen kautta.
• Osaa toteuttaa ja johtaa yhteiskehittämisen prosesseja moniammatillisessa ryhmässä.
• Kykenee viestimään ja toimimaan vakuuttavasti kansainvälisessä, moniammatillisessa yhteistyössä

Valmistuminen

Hyväksytyt opintosuoritukset

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Lyhyt opiskelijavaihto tai opintomatka voidaan sisällyttää opintoihin.

Erityispääsyvaatimukset

Metropolia Ammattikorkeakoulun valintakoe.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Metropolia Amk:n tutkintosääntö https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Opintojen toteuttaminen

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Opiskelu tapahtuu ryhmässä, jossa on kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Erityispiirteenä CRASH-YAMK tutkinnossa on jo koulutukseen hakuvaiheessa käynnistettävä moniammatillinen yhteistyö, joka kulkee läpi opintojen. Opinnoissa hyödynnetään opiskelijoiden työyhteisöjä sekä luodaan uusia kontakteja esimerkiksi Metropolian tutkimus- kehittämis- ja innovaatiohankkeiden ja muiden yhteistyötahojen verkostoissa. Oppimista tuetaan asiantuntijaluentojen, työpajojen, projekti- ja vertaisryhmätyöskentelyn sekä ohjauksen avulla.

CRASH- opinnoissa yhdistetään uusinta tutkimusta työelämän käytännönläheiseen kehittämiseen. Koulutuksen toteutuksessa yhteistyötä tehdään kansainvälisten kumppaneiden kanssa, mikä luo innostavia näkymiä alan kansainväliselle kehittämiselle. Myös Taideyliopisto on mukana CRASH- yhteistyössä: osa opintojaksoista on yhteisiä Metropolian YAMK-opiskelijoille ja Taideyliopiston maisteriopiskelijoille.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Osaamisaluepäällikkö Paula Turkkila
Kulttuuripalvelut ja musiikki
Arabiankatu 2, 00560 Helsinki
Postiosoite:
Metropolia Ammattikorkeakoulu,
PL 4042, 00079 METROPOLIA
paula.turkkila[at]metropolia.fi

Master's Degree Programme in Creativity and Arts in Social and Health Fields (englanniksi)
Tunnus
(K1224S6)
Master's Degree Programme in Creativity and Arts in Social and Health Fields (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(K1223S6)
Master's Degree Programme in Creativity and Arts in Social and Health Fields (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(K1222S6)

Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Code K000EM92-3004 Ryhmät K1223S6 S2323S6
Ajoitus 01.01.2024 - 03.05.2024 Code S000FD59-3001 Ryhmät K1223S6 S2323S6
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2024 Code XX00FB87-3006 Ryhmät K1223S6 S2323S6
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Code XX00EJ16-3069 Ryhmät K1223S6 S2323S6
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Code S000FD58-3001 Ryhmät K1223S6 S2323S6
Ajoitus 29.08.2024 - 30.11.2024 Code K000EM92-3006 Ryhmät S2324S6 K1224S6
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Code XX00FB87-3025 Ryhmät S2324S6 K1224S6
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Code XX00EJ16-3097 Ryhmät S2324S6 K1224S6
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Code S000FD58-3002 Ryhmät S2324S6 K1224S6