Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Creativity and Arts in Social and Health Fields (YAMK, kulttuuriala)

Tutkinto:
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Musiikkipedagogi (ylempi AMK)
Muusikko (ylempi AMK)
Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
Medianomi (ylempi AMK)
Muotoilija (ylempi YAMK)
Vestonomi (ylempi AMK)
Konservaattori (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opinnoissa hyödynnetään opiskelijoiden työyhteisöjä sekä luodaan uusia kontakteja esimerkiksi Metropolian tutkimus- kehittämis- ja innovaatiohankkeiden ja muiden yhteistyötahojen verkostoissa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Metropolia Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Jatko-opinnot

YAMK-tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon, jonka perusteella lisensiaatin- ja/tai tohtoriopintoja tarjoava korkeakoulu ratkaisee jatko-opintokelpoisuuden. Jatko-opintojen toteutumisväylissä on suuria korkeakolulu- ja alakohtaisia eroja.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan aiempi osaaminen ja/tai korkeakoulutasoiset opintosuoritukset on mahdollista lukea soveltuvin osin hyväksi osaksi tutkintoa.

Tutkinnon profiili

Tutkinnosta valmistuu kulttuurihyvinvointialaan erikoistuneita ammattilaisia, jotka kykenevät hyödyntämään luovuuden mahdollisuuksia ihmisten elämän ja hyvinvoinnin tukena, edistämään kulttuurioikeuksien toteutumista, arvioimaan toiminnan vaikuttavuutta sekä uudistamaan ammatillisia käytänteitä, rakenteita ja ajattelua. Luovuus ja mahdollisuudet sen erilaiseen ilmentämiseen sekä kulttuuritoiminta ja taidekokemukset kuuluvat kaikille ihmisille osana hyvää ja merkityksellistä elämää.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

CRASH - Luovuus ja taide sosiaali- ja terveysaloilla -YAMK-tutkinto antaa vahvan osaamisen toimia kulttuurihyvinvointialan kehittäjänä, uudistajana, asiantuntijana ja johtajana erilaisissa toimintaympäristöissä sekä kulttuuri- ja taidealan ja soveltuvin osin sosiaali- ja terveysalan asiantuntijatehtävissä kansallisesti ja kansainvälisesti. Tutkinto ei pätevöitä kulttuuri- tai taidealan tutkinnolla koulutukseen hakeutuvia sosiaali- ja terveysalan säädeltyihin tutkintoihin. Työelämässä he voivat toimia rohkeina moniammatillisten käytänteiden uudistajina terveyteen, hyvinvointiin, luovuuteen ja osallisuuteen liittyvissä ratkaisuissa

Keskeiset oppimistulokset

Opiskelija
• Osaa tunnistaa, miten hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta voidaan edistää luovuuden ja taiteiden avulla yhteiskunnassa.
• Kykenee hyödyntämään luovuutta ja taidetta hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden vahvistamiseksi erilaisissa yhteyksissä.
• Osaa hyödyntää tutkittua teoreettista, käytännöllistä ja kokemuksellista tietoa työssään ja ammatillisessa kehittymisessään.
• Kykenee uudistamaan ammatillisia käytäntöjä ja organisaatiorakenteita löytääkseen ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin luovuuden ja taiteen kautta.
• Osaa toteuttaa ja johtaa yhteiskehittämisen prosesseja moniammatillisessa ryhmässä.
• Kykenee viestimään ja toimimaan vakuuttavasti kansainvälisessä, moniammatillisessa yhteistyössä

Valmistuminen

Hyväksytyt opintosuoritukset

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Lyhyt opiskelijavaihto tai opintomatka voidaan sisällyttää opintoihin.

Erityispääsyvaatimukset

Metropolia Ammattikorkeakoulun valintakoe.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Metropolia Amk:n tutkintosääntö https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Opintojen toteuttaminen

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Opiskelu tapahtuu ryhmässä, jossa on kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Erityispiirteenä CRASH-YAMK tutkinnossa on jo koulutukseen hakuvaiheessa käynnistettävä moniammatillinen yhteistyö, joka kulkee läpi opintojen. Opinnoissa hyödynnetään opiskelijoiden työyhteisöjä sekä luodaan uusia kontakteja esimerkiksi Metropolian tutkimus- kehittämis- ja innovaatiohankkeiden ja muiden yhteistyötahojen verkostoissa. Oppimista tuetaan asiantuntijaluentojen, työpajojen, projekti- ja vertaisryhmätyöskentelyn sekä ohjauksen avulla.

CRASH- opinnoissa yhdistetään uusinta tutkimusta työelämän käytännönläheiseen kehittämiseen. Koulutuksen toteutuksessa yhteistyötä tehdään kansainvälisten kumppaneiden kanssa, mikä luo innostavia näkymiä alan kansainväliselle kehittämiselle. Myös Taideyliopisto on mukana CRASH- yhteistyössä: osa opintojaksoista on yhteisiä Metropolian YAMK-opiskelijoille ja Taideyliopiston maisteriopiskelijoille.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Osaamisaluepäällikkö Paula Turkkila
Kulttuuripalvelut ja musiikki
Arabiankatu 2, 00560 Helsinki
Postiosoite:
Metropolia Ammattikorkeakoulu,
PL 4042, 00079 METROPOLIA
paula.turkkila[at]metropolia.fi

Master's Degree Programme in Creativity and Arts in Social and Health Fields (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(K1223S6)
Master's Degree Programme in Creativity and Arts in Social and Health Fields (ylempi AMK) (englanniksi)
Tunnus
(K1222S6)
Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 16.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

T&K-osuus

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Creativity and Arts in Social and Health Fields (YAMK, Sosiaali- ja terveysala)
 • Master's Degree Programme in Creativity and Arts in Social and Health Fields (YAMK, kulttuuriala)
Opettaja
 • Kevin Collet
 • Laura Huhtinen-Hilden
 • Arja Liinamo
 • Sanna Kivijärvi
 • LeighAnne Rauhala
 • Mai Salmenkangas
Opiskelijaryhmät
 • K1223S6
  Master's Degree Programme in Creativity and Arts in Social and Health Fields, ylempi, kulttuuri
 • S2323S6
  Master's Degree Programme in Creativity and Arts in Social and Health Fields, ylempi, sote

Tavoitteet

Opiskelija kykenee reflektoimaan ja perustelemaan tutkimustietoon kytkeytyen luovan toiminnan ja taidekokemusten merkityksellisyyttä ihmisen hyvinvoinnille ja yhteisöille. Opiskelija osaa tunnistaa eri alojen lähestymistapoja suhteessa luovuuteen, kulttuuriin ja taiteeseen sekä analysoida niihin liittyvän ammattitaidon osa-alueita. Hän kykenee soveltamaan monipuolista tietoa tarkkaillessaan, suunnitellessaan ja hyödyntäessään luovaa toimintaa sosiaali- ja terveysaloilla.

Opiskelija osaa hyödyntää osaamistaan, tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittää kompetenssejaan luovaan ja taiteelliseen toimintaan liittyen. Hän osaa soveltaa ammatillisessa toiminnassaan tutkimustietoon perustuvia luovia lähestymistapoja hyvinvoinnin, osallisuuden ja toimijuuden vahvistamiseksi sosiaali- ja terveysaloilla sekä analysoida toiminnan merkityksiä osallistujille.

Opiskelija kykenee tunnistamaan ja analysoimaan osallistujien tarpeita erilaisissa luovan toiminnan tilanteissa. Hän kykenee kehittämään sensitiivisyyttä ja myötätuntoa osana omaa ammatillista vuorovaikutustaan sekä käsittelemään luovassa ja taiteellisessa toiminnassa herääviä tunteita niin yksin kuin ryhmässäkin. Hän osaa ohjata omaa ammatillista oppimistaan yhteisöllisissä, moniammatillisissa projekteissa oppijaryhmässä.

Sisältö

• Näkökulmia luovuuteen, kulttuuriin, taiteeseen, terveyteen, hyvinvointiin ja osallisuuteen
• Taiteet, kulttuuri ja luova toiminta terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä
• Käytännön esimerkkejä taiteista ja kulttuurista sosiaali- ja terveysaloilla

Luovuus, kulttuuri, taide-kokemukset, hyvinvointi, terveys, osallisuus, vuorovaikutus, luova ryhmätoiminta, ryhmädynamiikka, myötätunto, pedagoginen sensitiivisyys, tunnevuorovaikutus, reflektointi itsenäisesti ja ryhmässä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata tutkimustietoon kytkeytyen luovan toiminnan ja taidekokemusten merkityksellisyyttä ihmisen hyvinvoinnille ja yhteisöille. Hän osaa hyödyntää aiempaa osaamistaan, tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittää kompetenssejaan luovaan ja taiteelliseen toimintaan liittyen. Opiskelija osaa reflektoida luovuuden, kulttuurin ja taiteen käyttöön liittyvää ammattitaitoa sosiaali- ja terveysaloilla sekä viedä havaintojaan käytäntöön omassa ammatillisessa toiminnassaan.

Opiskelija kykenee tunnistamaan ja analysoimaan osallistujien tarpeita erilaisissa luovan toiminnan tilanteissa. Hän kykenee sensitiiviseen vuorovaikutukseen sekä tunteiden käsittelyyn luovassa ja taiteellisessa toiminnassa. Opiskelija osaa toimia rakentavasti moniammatillisessa vuorovaikutuksessa sekä luovan toiminnan ryhmätilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan tutkimustietoon kytkeytyen luovan toiminnan ja taidekokemusten merkityksellisyyttä ihmisen hyvinvoinnille ja yhteisöille. Hän osaa kehittää edelleen aiempaa osaamistaan, tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittää systemaattisesti kompetenssejaan luovaan ja taiteelliseen toimintaan liittyen. Opiskelija osaa analysoida kriittisesti luovuuden, kulttuurin ja taiteen käyttöön liittyvää ammattitaitoa sosiaali- ja terveysaloilla sekä viedä havaintojaan käytäntöön omassa ammatillisessa toiminnassaan.

Opiskelija kykenee tunnistamaan ja analysoimaan monipuolisesti osallistujien tarpeita erilaisissa luovan toiminnan tilanteissa. Hän kykenee sensitiiviseen vuorovaikutukseen ja tunteiden käsittelyyn luovassa toiminnassa sekä osaa tukea taidekokemusten käsittelyä ryhmätilanteessa. Opiskelija osaa toimia rakentavasti ja erilaisissa rooleissa moniammatillisessa vuorovaikutuksessa sekä luovan toiminnan ryhmätilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti tutkimustietoon kytkeytyen luovan toiminnan ja taidekokemusten merkityksellisyyttä ihmisen hyvinvoinnille ja yhteisöille. Hän osaa kehittää tavoitteellisesti aiempaa osaamistaan, tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittää systemaattisesti kompetenssejaan luovaan ja taiteelliseen toimintaan liittyen. Opiskelija osaa analysoida kriittisesti luovuuden, kulttuurin ja taiteen käyttöön liittyvää ammattitaitoa sosiaali- ja terveysaloilla sekä viedä havaintojaan monipuolisesti käytäntöön omassa ammatillisessa toiminnassaan.

Opiskelija kykenee tunnistamaan ja analysoimaan monipuolisesti osallistujien tarpeita erilaisissa luovan toiminnan tilanteissa sekä hyödyntämään havaintojaan käytännön toiminnan suunnittelussa. Hän kykenee sensitiiviseen vuorovaikutukseen ja tunteiden käsittelyyn luovassa toiminnassa sekä osaa tukea taidekokemusten käsittelyä vaativassa ryhmätilanteessa. Opiskelija osaa toimia rakentavasti ja erilaisissa rooleissa moniammatillisessa vuorovaikutuksessa sekä luovan toiminnan ryhmätilanteissa. Hän kykenee johtamaan moniammatillista ryhmää luovan toiminnan projektissa.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Creativity and Arts in Social and Health Fields (YAMK, kulttuuriala)
Opettaja
 • Sanna Kivijärvi
Opiskelijaryhmät
 • K1223S6
  Master's Degree Programme in Creativity and Arts in Social and Health Fields, ylempi, kulttuuri
 • S2323S6
  Master's Degree Programme in Creativity and Arts in Social and Health Fields, ylempi, sote

Tavoitteet

Opiskelija kykenee reflektoimaan ja tarkastelemaan kriittisesti omaa ammattialaansa, sen toimintakulttuureja ja käytäntöjä sekä niiden taustalla vaikuttavia teoreettisia käsityksiä. Hän pystyy hankkimaan luotettavaa tietoa suhteessa luovuuteen, osallisuuteen, oppimiseen, hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen sekä soveltamaan tutkimustietoa työelämäkäytänteitä kehittäessään. Hän osaa rakentaa kultuurihyvinvointialaa uudistavaa ammatillista toimintakulttuuria vuorovaikutuksessa eri alojen ammattilaisten kanssa.

Opiskelija kykenee analysoimaan kriittisesti erilaisia luovuutta ja taidetoimintaa hyödyntäviä käytänteitä, malleja ja menetelmiä ja niihin vaikuttavia rakenteita ja prosesseja sosiaali- ja terveysaloilla. Hän osaa kehittää rakenteita sekä soveltaa niitä koskevaa ymmärrystään käytäntöön asiantuntijatehtävissä, esimiestyössä ja johtamisessa.

Opiskelija osaa luoda uusia vaikuttavia palveluja ja menetelmiä. Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveyspalvelujen julkisia hankintoja koskevat säädökset, hankintaprosessin ja kilpailuttamisen sekä palvelujen tilaajan että tuottajan näkökulmasta.?Opiskelija tuntee kulttuurihyvinvointialan kannalta oleellisen lainsäädännön, suositukset ja ohjelmat sekä osaa hyödyntää tietoa alan systemaattisessa kehittämisessä.

Opiskelija kykenee kehittämään omaa ammatillista ajatteluaan moniammatillisessa dialogisessa vuorovaikutuksessa. Hän osaa johtaa moniammatillisia projekteja, koordinoida verkostoja ja tuotteistaa omaa osaamistaan. Opiskelija kykenee hyödyntämään digitaalisuutta ja viestimään erilaisissa ympäristöissä kulttuurihyvinvointialan kehittämiseksi.

Sisältö

Tulevaisuuden ennakointi, kulttuurin saavutettavuus ja yhdenvertaisuus; toimijuus; kulttuurihyvinvointiin liittyvä lainsäädäntö sekä esimerkkejä erilaisista menetelmistä, käytänteistä ja malleista; dialogi ammatillisessa yhteistyössä; reflektointi itsenäisesti ja ryhmässä, monialaisuuden johtaminen; prosessijohtaminen; prosessien arviointi ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja analysoida erilaisia luovuutta ja taidetoimintaa hyödyntäviä käytänteitä, malleja ja menetelmiä. Hän osaa jäsennellä ja arvioida luovuuteen ja taidetoimintaan vaikuttavia rakenteita ja prosesseja sosiaali- ja terveysaloilla. Hän tuntee kulttuurihyvinvointialan kannalta oleellisen lainsäädännön, suositukset ja ohjelmat sekä osaa hyödyntää tietoa alan kehittämisessä.

Hän osaa suunnitella rakenteisiin ja prosesseihin vaikuttavia kehittämistoimia sekä soveltaa niitä käytäntöön asiantuntijatehtävissä tai esimiestyössä ja johtamisessa. Opiskelija osaa luoda uusia palveluja ja menetelmiä. Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveyspalvelujen julkisia hankintoja koskevat säädökset, hankintaprosessin ja kilpailuttamisen sekä palvelujen tilaajan että tuottajan näkökulmasta.?

Hän pystyy perustelemaan luotettavaan tutkimus- ja kehittämistietoon kytkeytyen työelämäkäytänteitä koskevia kehittämisajatuksiaan. Hän osaa viestiä vuorovaikutuksessa rakentavasti ja perustelemaan kriittisesti omia näkökulmiaan huomioiden moniammatillisessa keskustelussa. Hän osaa tarkastella yhteiskunnan ja organisaatioiden rakenteita, jotka vaikuttavat luovuuden, kulttuurin ja taiteen hyödyntämiseen hyvinvoinnin tukena sekä kehittää ratkaisuja niihin moniammatillisessa yhteistyössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa analysoida kriittisesti erilaisia luovuutta ja taidetoimintaa hyödyntäviä käytänteitä, malleja ja menetelmiä. Hän osaa arvioida ja kehittää luovuuteen ja taidetoimintaan vaikuttavia rakenteita ja prosesseja sosiaali- ja terveysaloilla. Hän tuntee kulttuurihyvinvointialan kannalta oleellisen lainsäädännön, suositukset ja ohjelmat sekä osaa hyödyntää tietoa alan systemaattisessa kehittämisessä.

Hän osaa suunnitella rakenteisiin ja prosesseihin vaikuttavia kehittämisprosesseja sekä soveltaa niitä monipuolisesti käytäntöön asiantuntijatehtävissä tai esimiestyössä ja johtamisessa. Opiskelija osaa luoda uusia vaikuttavia palveluja ja menetelmiä. Opiskelija osaa hankkia monipuolisesti tietoa koskien sosiaali- ja terveyspalvelujen julkisia hankintoja koskevia säädöksiä, hankintaprosesseja ja kilpailuttamista.

Hän pystyy perustelemaan luotettavaan tutkimus- ja kehittämistietoon kytkeytyen työelämäkäytänteitä koskevia kehittämisajatuksiaan. Hän osaa viestiä vuorovaikutuksessa rakentavasti ja perustelemaan kriittisesti omia näkökulmiaan huomioiden moniammatillisessa keskustelussa. Hän osaa tarkastella kriittisesti yhteiskunnan ja organisaatioiden rakenteita, jotka vaikuttavat luovuuden, kulttuurin ja taiteen hyödyntämiseen hyvinvoinnin tukena sekä kehittää uusia ratkaisuja niihin moniammatillisessa yhteistyössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida kriittisesti ja kehittää edelleen erilaisia luovuutta ja taidetoimintaa hyödyntäviä käytänteitä, malleja ja menetelmiä. Hän osaa arvioida kriittisesti ja kehittää luovuuteen ja taidetoimintaan vaikuttavia rakenteita ja prosesseja sosiaali- ja terveysaloilla. Hän tuntee kulttuurihyvinvointialan kannalta oleellisen lainsäädännön, suositukset ja ohjelmat sekä osaa hyödyntää tietoa alan systemaattisessa kehittämisessä.

Hän osaa suunnitella ja viedä käytäntöön vaativia rakenteisiin ja prosesseihin vaikuttavia kehittämisprosesseja sekä soveltaa ymmärrystään asiantuntijatehtävissä tai esimiestyössä ja johtamisessa. Opiskelija osaa luoda uusia, innovatiivisia palveluja ja menetelmiä hyödyntäen moniammatillista yhteistyötä ja verkostoja. Opiskelija osaa hankkia kattavasti tietoa koskien sosiaali- ja terveyspalvelujen julkisia hankintoja koskevia säädöksiä, hankintaprosesseja ja kilpailuttamista niin palvelujen tilaajan kuin tuottajan näkökulmasta.

Hän pystyy perustelemaan luotettavaan tutkimus- ja kehittämistietoon kytkeytyen työelämäkäytänteitä koskevia kehittämisajatuksiaan. Hän osaa viestiä vuorovaikutuksessa rakentavasti ja perustelemaan kriittisesti omia näkökulmiaan huomioiden moniammatillisessa keskustelussa. Hän osaa tarkastella kriittisesti yhteiskunnan ja organisaatioiden rakenteita, jotka vaikuttavat luovuuden, kulttuurin ja taiteen hyödyntämiseen hyvinvoinnin tukena sekä kehittää uusia, innovatiivisia ratkaisuja niihin moniammatillisessa yhteistyössä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja analysoida erilaisia luovuutta ja taidetoimintaa hyödyntäviä käytänteitä, malleja ja menetelmiä. Hän osaa jäsennellä ja arvioida luovuuteen ja taidetoimintaan vaikuttavia rakenteita ja prosesseja sosiaali- ja terveysaloilla. Hän tuntee kulttuurihyvinvointialan kannalta oleellisen lainsäädännön, suositukset ja ohjelmat sekä osaa hyödyntää tietoa alan kehittämisessä.

Hän osaa suunnitella rakenteisiin ja prosesseihin vaikuttavia kehittämistoimia sekä soveltaa niitä käytäntöön asiantuntijatehtävissä tai esimiestyössä ja johtamisessa. Opiskelija osaa luoda uusia palveluja ja menetelmiä. Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveyspalvelujen julkisia hankintoja koskevat säädökset, hankintaprosessin ja kilpailuttamisen sekä palvelujen tilaajan että tuottajan näkökulmasta.?

Hän pystyy perustelemaan luotettavaan tutkimus- ja kehittämistietoon kytkeytyen työelämäkäytänteitä koskevia kehittämisajatuksiaan. Hän osaa viestiä vuorovaikutuksessa rakentavasti ja perustelemaan kriittisesti omia näkökulmiaan huomioiden moniammatillisessa keskustelussa. Hän osaa tarkastella yhteiskunnan ja organisaatioiden rakenteita, jotka vaikuttavat luovuuden, kulttuurin ja taiteen hyödyntämiseen hyvinvoinnin tukena sekä kehittää ratkaisuja niihin moniammatillisessa yhteistyössä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2024

Laajuus

30 op

T&K-osuus

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Creativity and Arts in Social and Health Fields (YAMK, kulttuuriala)
Opettaja
 • Sanna Kivijärvi
Opiskelijaryhmät
 • K1223S6
  Master's Degree Programme in Creativity and Arts in Social and Health Fields, ylempi, kulttuuri
 • S2323S6
  Master's Degree Programme in Creativity and Arts in Social and Health Fields, ylempi, sote

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustella, suunnitella, toteuttaa ja arvioida opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelija osaa soveltaa kriittisesti ja tuloksellisesti oman alansa tutkimus- ja asiantuntijatietoa sekä noudattaa hyvää tutkimusetiikkaa.

Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategioita ja menetelmiä työelämän kehittämistarpeisiin vastaamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Työssään opiskelija osaa toimia innovatiivisesti, aloitteellisesti ja osoittaa hyvää kehittämis- ja muutosjohtamiskykyä kestävän kehityksen periaatteita soveltaen.

Opiskelija osaa tehdä perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa.

Opiskelija osaa toimia itsenäisesti alansa asiantuntijana, kehittäjänä ja uudistajana sekä osaa rakentaa yhteistyötä työelämän kanssa käytäntöä hyödyttävän tiedon tuottamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.

Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämistyöprosessia ja sen aikaansaaman muutoksen yksilöllistä, yhteisöllistä ja yhteiskunnallista hyötyä

Opiskelija osaa laatia kirjallisen opinnäytetyöraportin hyvän tutkimus- ja kehittämisraportoinnin mukaisesti ja osoittaa asiantuntijaviestinnän kykyä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa itsenäisesti opinnäytetyönsä aihepiirin hyvää hallintaa ja osaamista viestiä asiantuntevasti sen tuloksista.

Sisältö

Opinnäytetyöprosessin vaiheet:

aiheen analyysi ja valinta,

tutkimus- tai kehittämissuunnitelman laatiminen,

tutkimuslupa,

sopimus tutkimuksellisesta kehittämistyöstä,

tutkimus- tai kehittämisprosessin toteutus,

opinnäytetyön raportointi sekä kypsyysnäyte.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Lisätiedot

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönssä opiskelja kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää tarkoituksenmukaisia menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Metropolian ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössä opiskelija tuottaa uutta tietoa ja osaamista sekä kehittää työelämää ja alaa innovatiivisella tavalla. (vrt. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tutkintosääntö, 2022)

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Creativity and Arts in Social and Health Fields (YAMK, Sosiaali- ja terveysala)
 • Master's Degree Programme in Creativity and Arts in Social and Health Fields (YAMK, kulttuuriala)
Opettaja
 • Sanna Kivijärvi
Opiskelijaryhmät
 • K1223S6
  Master's Degree Programme in Creativity and Arts in Social and Health Fields, ylempi, kulttuuri
 • S2323S6
  Master's Degree Programme in Creativity and Arts in Social and Health Fields, ylempi, sote

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen.
Tavoitteet:
• Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja perustella tutkimus- ja kehittämistarpeita eri näkökulmista.
• Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja aineistoa työelämän kehittämisessä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
• Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja osaa valita tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset laadulliset, määrälliset tai kehittämismenetelmät.
• Opiskelija kykenee soveltamaan menetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
• Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja tutkimusetiikan ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
• Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämishankkeen luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti
• Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän.
• Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja.

Sisältö

• Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
• Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja arviointi
• Systemaattinen tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
• Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät:
o Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
o Aineiston hankinta, analyysi, luotettavuus ja tulkinta
• Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet
• Tutkimus- ja kehittämistyön viestintä ja raportointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa tarkoituksenmukaisesti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Hän noudattaa tietosuoja- ja tutkimuseettisiä ohjeita. Hän viestii ja raportoi selkeästi tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti kehittämisen kannalta olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja kehittää niiden mukaista toimintaa. Hän viestii ja raportoi vakuuttavasti tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in Creativity and Arts in Social and Health Fields (YAMK, Sosiaali- ja terveysala)
 • Master's Degree Programme in Creativity and Arts in Social and Health Fields (YAMK, kulttuuriala)
Opettaja
 • Laura Huhtinen-Hilden
 • Sanna Kivijärvi
 • LeighAnne Rauhala
 • Mai Salmenkangas
Opiskelijaryhmät
 • K1223S6
  Master's Degree Programme in Creativity and Arts in Social and Health Fields, ylempi, kulttuuri
 • S2323S6
  Master's Degree Programme in Creativity and Arts in Social and Health Fields, ylempi, sote

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa ja johtaa moniammatillisia projekteja luovan toiminnan ja taiteen soveltavan käytön erilaisissa työelämäympäristöissä yhteiskehittäen. Hän osaa toimia verkostoissaan rakentavasti ja käytänteitä uudistavasti. Opiskelija osaa tunnistaa ja laajentaa kulttuurihyvinvoinnin verkostojaan sekä hyödyntää aikaisemman kehittämistyön tuloksia omassa projektissaan. Hän kykenee hahmottamaan johtamisessa tarvittavan kokonaiskuvan kulttuurihyvinvointiin liittyvistä käytänteistä, menetelmistä ja ratkaisuista sekä reflektoimaan niitä kriittisesti tutkimustietoon pohjautuen.

Kehittämisprojektissaan opiskelija kykenee rakentamaan myötätuntokulttuuria ja toimimaan dialogisesti monialaisissa toimintaympäristöissä. Hän kykenee toimimaan eettisesti ja toisen kokemusta kunnioittaen sekä erilaisia toimintaympäristöjä ymmärtäen. Hän osaa kehittää luovan toiminnan saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta tukevia käytänteitä.

Opiskelija kykenee toimimaan vaativissa luovuutta, kulttuuria ja taidetta hyödyntävissä kulttuurihyvinvointialan tehtävissä. Aiemman koulutuksensa perusteella hän syventää osaamistaan esimerkiksi ryhmänohjauksessa, johtamisessa tai työelämän käytänteiden kehittämisessä. Hän kykenee luomaan moniammatillisessa vuorovaikutuksessa uusia ratkaisuja yksilöiden ja ryhmien hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseksi luovuuden, kulttuurin ja taiteen avulla.

Sisältö

Kokemuksellisuus; Asiakaslähtöisyys; kulttuurin saavutettavuus ja yhdenvertaisuus; palvelumuotoilu; toiminnan vaikuttavuus; eettisyys; pedagoginen osaaminen; fasilitointi; ryhmän ohjaus; Luovaan toimintaan, taiteeseen ja kulttuuriin liittyvät sisällöt.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa toteuttaa moniammatillisia projekteja luovan toiminnan ja taiteen soveltavan käytön erilaisissa työelämäympäristöissä. Hän osaa toimia yhteistyössä rakentavasti ja kehittää uusia lähestymistapoja. Opiskelija osaa hyödyntää omassa projektissaan sekä aiemman kehittämistyön tuloksia että tutkimustietoa. Hän hahmottaa kulttuurihyvinvointiin liittyviä käytänteitä, menetelmiä ja ratkaisuja sekä osaa hyödyntää tätä projektinsa suunnittelussa, toteutuksessa ja johtamisessa. Kehittämisprojektissaan opiskelija kykenee toimimaan eettisesti ja toisen kokemusta kunnioittaen. Hän osaa hyödyntää projektinsa tarvitsemaa digitaalisuutta sekä monipuolisia viestintä- ja dokumentointitapoja. Opiskelija kykenee luomaan moniammatillisessa vuorovaikutuksessa uusia ratkaisuja yksilöiden ja ryhmien hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseksi luovuuden, kulttuurin ja taiteen avulla.