Siirry suoraan sisältöön

Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Röntgenhoitaja (AMK)

Laajuus:
210 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Käytännön harjoittelun osuus on 75 opintopistettä
Opetussuunnitelma vastaa tutkintovaatimuksia, työelämän osaamis- ja kehittämistarpeita sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön vaatimuksia. Siinä korostuu opiskelijalähtöinen sekä oppimis- ja osaamisperustainen ajattelu. Osaamistavoitteet kertovat opiskelijalle, minkälaista osaamista häneltä edellytetään sekä auttavat häntä arvioimaan omaa oppimistaan. Osaamistavoitteet on määritelty työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja ne kuvaavat työelämälle opiskelijan osaamisen ja valmiudet erilaisiin työtehtäviin.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Metropolia AMK yleiset vaatimukset ja asetukset.
Tutkinnon suorittamisen jälkeen röntgenhoitaja on velvollinen noudattamaan säteilysuojelua koskevia määräyksiä ja ohjeita. (STUK. ST ohje 1.6. 2009).
https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Jatko-opinnot

Ylemmät AMK-tutkinnot, yliopistot

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Ei erityisperiaatteita

Tutkinnon profiili

Tuottaa näyttöön perustavan radiografia- ja sädehoitotyön osaajia.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Röntgenhoitaja suorittaa kuvantamistutkimuksia ja antaa sädehoitoa yhteistyössä muiden terveysalan ammattilaisten kanssa. Radiologisissa yksiköissä ja sädehoito-osastoilla röntgenhoitaja vastaa osaltaan asiakkaan hoidosta. Terveydenhuoltoa palvelevissa yrityksissä röntgenhoitajan tehtävät painottuvat tuotekehittelyyn, markkinointiin ja koulutukseen. Röntgenhoitaja voi myös työskennellä säteilyn käytön asiantuntijatehtävissä.

Keskeiset oppimistulokset

Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelman opiskeljoista valmistuu näyttöön perustuvan radiografia- ja sädehoitotyön osaajia. Ammatillinen tietoperusta,ammatillinen taito ja toiminta, eettinen osaaminen, yhteistyötaidot ja kehittämisosaaminen ovat keskeisiä röntgenhoitajan osaamisalueita.

Valmistuminen

Vaaditut 210 opintopistettä suoritettu hyväksytysti

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto
Röntgenhoitaja(AMK)

Opiskelijavaihto

Kansainvälisyys kuuluu jokaisen oppijan polkuun kansainvälisenä opiskelijavaihtona, harjoitteluna tai kotikansainvälisinä opintoina, kuten englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina.

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityisiä pääsyvaatimuksia

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Metropolia AMK koskevat yleiset säädökset. Arviointi hyväksytty/hylätty tai T1-K5

Opintojen toteuttaminen

Kokopäivä opiskelu

Tutkinto-ohjelman vastaava

osaamisaluepäällikkö
Pekka Anttila
puh.+358406418318
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
Tutkintovastaava
Sanna Törnroos
+358 40 630 1224
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Radiografia ja sädehoito
Tunnus
(SXM23S1)
Radiografia ja sädehoito
Tunnus
(SXM22S1)
Radiografia ja sädehoito
Tunnus
(SXM21S1)
Radiografia ja sädehoito
Tunnus
(SXM20S1)
Radiografia ja sädehoito
Tunnus
(SXM19S1)
Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 21.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katariina Pälli
Vastuuhenkilö

Katariina Pälli

Opiskelijaryhmät
 • SXM23S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää ihmiselimistön rakenteen ja toiminnan pääpiirteet
- osaa keskeiset anatomiset termit, suunnat, sijainnit ja tasot
- osaa keskeiset luuston rakenteet ja niiden erityispiirteet

Sisältö

Elinjärjestelmät, niiden rakenne ja perustoiminnot sekä säätelymekanismit
Anatomiset suunnat, sijainnit ja tasot
Kuvantamisen kannalta keskeiset luuston rakenteet ja erityispiirteet

Aika ja paikka

Syksy 2023 Myllypuron kampus. Luentoajat löytyvät lukujärjestyksistä.

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali (moodle), tallenteet, oppikirjat (eri vaihtoehtoja).
Oppikirjana; Ihmisen fysiologia ja anatomia, Nienstedt, Hänninen, Arstila 2019, Sanoma Pro (myös vanhemmat painokset käyvät)
TAI
Anatomia, fysiologia, rakenteesta toimintaan, 2019, Leppäluoto, Rintamäki, Vakkuri, Sanoma Pro (myös vanhemmat painokset käyvät).
Opiskelumateriaalit käydään läpi tarkemmin pakollisessa kurssiorientaatiossa.

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Luennot (Myllypuron kampus)
Laboraatiot (anatomiset mallit)
Moodle verkkoympäristö ja luentotallenteet

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttipäivämäärät ja toteutuksen aikataulutus tarkentuu kurssiorientaatiossa.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Koko kurssikirjallisuuden tenttiminen Metropolian yleisessä uusinnassa syksyn 2023 aikana. Kysy tarkemmat tiedot vastuuopettajalta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op =135 h

Sisällön jaksotus

Yleinen anatomia ja fysiologia 2 op
Luuston erityisanatomia 3 op
Tasot, suunnat, sijainnit testi, pakollinen (oltava tehtynä toteutuksen päättyessä).

Lisätietoja opiskelijoille

Voit kirjautua toteutuksen moodle työtilaan tehtyäsi kurssi-ilmoittatumisen.
Moodle:

Huomioi, että kurssi-ilmoittautuminen ja moodleen kirjautuminen ovat opiskelijan vastuulla.
Lähiopetuksiin ei voi osallistua etäyhteyden välityksellä. Lähiopetusta ei striimata.
Kurssi-ilmoittautuminen on sitova.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija ja edistynyt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävämoniste yleinen anatomia ja fysiologia, arviointi hyväksytty/hylätty, painotus arvioinnissa 2/5
Luuston erityisanatomian e-tentti, arviointi 0-5, painotus arvioinnissa 3/5
Testi suunnat, sijainnit oltava tehtynä toteutuksen päättyessä.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.03.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 15.06.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katariina Pälli
Vastuuhenkilö

Katariina Pälli

Opiskelijaryhmät
 • SXM24K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää ihmiselimistön rakenteen ja toiminnan pääpiirteet
- osaa keskeiset anatomiset termit, suunnat, sijainnit ja tasot
- osaa keskeiset luuston rakenteet ja niiden erityispiirteet

Sisältö

Elinjärjestelmät, niiden rakenne ja perustoiminnot sekä säätelymekanismit
Anatomiset suunnat, sijainnit ja tasot
Kuvantamisen kannalta keskeiset luuston rakenteet ja erityispiirteet

Aika ja paikka

Kevät 2024, verkossa ja Myllypuron kampuksella.

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali (moodle), tallenteet, oppikirjat (eri vaihtoehtoja). Hanki oppikirja mielellään vasta kurssiorientaation jälkeen.
Oppikirjana (vaihtoehtoisia teoksia);
Ihmisen fysiologia ja anatomia, Nienstedt, Hänninen, Arstila 2019, Sanoma Pro (myös vanhemmat painokset käyvät)
TAI
Anatomia, fysiologia, rakenteesta toimintaan, 2019, Leppäluoto, Rintamäki, Vakkuri, Sanoma Pro (myös vanhemmat painokset käyvät).
Opiskelumateriaalit käydään läpi tarkemmin pakollisessa kurssiorientaatiossa.

Kaikki opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Luennot (verkossa, zoomin välityksellä)
Pakolliset laboraatiot (anatomiset mallit, lähiopetuksena Myllypuron kampuksella, normaali vaatetus)
Moodle verkkoympäristö, luentotallenteet

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttipäivämäärät sekä kurssin aikataulutus tarkentuu kurssiorientaatiossa, joka on pakollinen. Jos opiskelija ei osallistu orientaatioon hänellä on velvollisuus selvittää kurssin kannalta keskeiset asiat esim. muilta ryhmäläisiltä.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Koko kurssikirjallisuuden tenttiminen Metropolian yleisessä uusinnassa kevään 2024 aikana. Kysy tarkemmat tiedot vastuuopettajalta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op =135 h

Sisällön jaksotus

Yleinen anatomia ja fysiologia 2 op, painotus 2/5
Luuston erityisanatomia 3 op, painotus 3/5

Lisätietoja opiskelijoille

Voit kirjautua toteutuksen moodle työtilaan tehtyäsi kurssi-ilmoittatumisen.
Moodle:

Huomioi, että kurssi-ilmoittautuminen OMA:n kautta ja moodleen kirjautuminen ovat opiskelijan vastuulla.
Kurssi-ilmoittatuminen on sitova.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija ja edistynyt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävämoniste yleinen anatomia ja fysiologia, arviointi hyväksytty/hylätty, painotus arvioinnissa 2/5
Luuston erityisanatomian e-tentti, arviointi 0-5, painotus arvioinnissa 3/5
Suunnat, sijainnit testi oltava on oltava tehtynä toteutuksen päättyessä.
Kaikki suoritukset tehdään moodle verkkoalustalla.
Palauttamalla verkkotentin opiskelija vakuuttaa osaamisen
perustuvan itsenäiseen tekemiseen ja eettiseen toimintaan. Vilppi voi johtaa jopa vuoden määräaikaiseen erottamiseen ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38 §.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 23.10.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Luennoitsija Terveysala
 • Anna Uunila
 • Anu Hintikka
 • Maria Kouvalainen
 • Päivi Leskinen
 • Riina-Malla Kosonen
Vastuuhenkilö

Maria Kouvalainen

Opiskelijaryhmät
 • SXM22S2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
-osaa toteuttaa keskeisiä röntgenhoitajan työssä tarvittavia hoitotyön taitoja
-ymmärtää hoitotyön kirjaamisen periaatteet
- osaa seurata ja tarkkailla eri-ikäisten ja eri kuntoisten potilaiden terveydentilaa ja elintoimintoja
-osaa avustaa ja hoitaa eri-ikäisiä ja eri kuntoisia potilaita röntgenhoitajan työssä
-osaa toteuttaa turvallista neste- ja lääkehoitoa valtuuksiensa mukaan
-tunnistaa lääkityspoikkeamien riskit ja osaa ennaltaehkäistä lääkityspoikkeamien syntyä
-osaa toimia lääkityspoikkeamatilanteissa
-hallitsee lääke- ja nestehoidon toteutuksen edellyttämän lääkelaskennan
-osaa perustiedot lääkehoidon farmakologiasta, farmakodynamiikasta ja farmakokinetiikasta
-tunnistaa erilaiset riskiryhmät potilashoidossa

Sisältö

Hoitotyön auttamismenetelmät ja periaatteet
Hoitotyön kirjaaminen
Potilasturvallinen työskentely
Ammatillisen vuorovaikutuksen merkitys
Potilaan peruselintoimintojen turvaaminen ja tukeminen
Korkeanriskin potilaat kuvantamistutkimuksissa
Turvallinen neste- ja lääkehoidon suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi
Kivun fysiologia ja kivunhoito
Perifeerinen laskimokanylointi
Lääkeaineiden haittavaikutukset ja komplikaatiot
Lääkelaskut
Hoitoelvytys
Lapsi- ja perhelähtöinen hoitotyö
Sisätautikirurgisen potilaan hoitotyö
Farmakologia
Ortopedia ja traumatologia
Harjoittelua koululla 3 op
Hoitotyön harjoittelu työelämässä 3 op

Aika ja paikka

Syksy 2023 Myllypuron kampus

Oppimateriaalit

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Luennot
Opettajan antama kirjallisuus:
Lääkehoidon ja sisätauti-kirurgisen hoitotyön kirjallisuus:
Ahonen, O., Blek-Vehkaluoto, M., Ekola, S., Partamies, S., Sulosaari, V & Uski-Tallqvist, T. 2019. Kliininen hoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
Blomqvist M, Rummukainen T, Sainio T, ym. 2022 Hoitotyön perusosaaminen. Helsinki: Sanoma Pro Oy
Saano, S. & Taam-Ukkonen, M. 2020. Lääkehoidon käsikirja. Porvoo: SanomaPro. Soveltuvin osin.
Muu opettajan osoittama materiaali: Lääkkeiden toimittaminen. Lääkelaitoksen määräys 5/2011. www.fimea.fi
Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toiminta. Lääkelaitoksen määräys 6/2012. www.fimea.fi
Hoitotyön suositukset. www.HOTUS.fi
Verensiirto: Punainen Risti Veripalvelu: Verivalmisteiden käytön opas 2016. http://www.veripalvelu.fi/www/vvko
Lääkelaskennan kirjallisuus:
Ernvall, S. ym. 2009 Lääkelaskenta. WSOY. Porvoo. Helsinki tai uudemmat painokset TAI Nikkola R., Nurkka N., Paloposki S. 2016. Annos oivallusta. Sanoma Pro Oy. TAI Pussinen A-M., Somerharju L. ja Hannula J. 2017. tai uudemmat painokset Lääkelaskut ammattikorkeakouluihin. Edita

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Verkossa toteutuva opetus
Flipped learning
Itsenäiset oppimistehtävät Moodlessa
Ryhmätyöskentely
Pienryhmälaboraatiot
Simulaatio
Ohjattu harjoittelu työelämässä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää 3 op=80h harjoittelun hoitotyön yksikössä.
Harjoittelussa tehdään aamu- ja iltavuoroja sekä halutessa yksi yövuoro.
Harjoittelupaikat löytyvät pääsääntöisesti Jobiilista.
Hoitotyön harjoittelun voi hyväksilukea aiempaan osamiseen perustuen. AHOT-hakemus tehdään ennen opintojakson alkua ja se osoitetaan omalle Tutor-opettajalle. AHOT-kriteerit ovat seuraavat: Lähihoitajan tutkinto + vähintään 3 kk työkokemus hoitotyössä viimeisen 5 vuoden sisällä.
Sh/ th/ eh/ klö amk tutkinto, alle 5 v vanha tutkinto, jos ei työkokemusta hoitotyössä.
Sh/th/eh/klö amk tai lähihoitajan tutkinto ja jatkuva työkokemus hoitotyössä.

Osaaminen ja osaamisen laatu ratkaisevat lopullisen AHOT-päätöksen.
Myönteinen Ahot-päätös toimitetaan vastuuopettaja Maria Kouvalaiselle ennen opintojakson alkamista. Osa-ahotin saaneet tekevät myös kirjallisen tehtävän, joka annetaan opintojakson orientaatiossa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lääkelaskutentti (arviointi HYV-HYL) sekä kaksi uusintamahdollisuutta toteutuvat opintojakson aikana.

Opintojakson aikana välitentti sisätauti-kirurgisen potilaan hoitotyöstä moodlessa, arviointi HYV/HYL

Yhteinen lopputentti lääkehoidosta, farmakologiasta ja kliinisestä hoitotyöstä opintojakson lopussa. Tentti tehdään tenttiakvaario Examissa.

Tenttiarvionnit: 0-5

Lääkehoidon, farmakologian ja kliinisen hoitotyön yhteinen tentti on mahdollisuus uusia kahdesti lukuvuoden aikana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä

3op=2 viikon hoitotyön harjoittelu
7op= 189h opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Läsnäolovelvoitettu opiskelu: Orientaatio, kirurgin luennot, simulaatio ja laboraatiotunnit ovat pakollisia. Laboraatio-opetuksiin ja simulaatioon pukeudutaan asianmukaiseen työvaatetukseen. Laboraatiotunneilla noudatetaan aseptiikkaa ja hygieniaohjeistuksia (kynnet, korut, hiukset, siisteys) ja työskennellään potilasturvallisesti.
Muuta lisätietoa Moodlen työtilassa.

Vaaditut edeltävät opinnot: Kliinisen hoitotyön perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi

Hyväksytysti suoritetut lääkelaskut (100 % oikein)
-Sisätautipotilaan ja kirurgisen potilaan hoitotyöstä välitentti HYV/HYL
-Lääkehoito,farmakologia ja kliininen hoitotyö: Kirjallinen koe tenttiakvaatio Examissa 0-5

Aktiivinen osallistuminen opetukseen.
Laboraatiotunnit ovat pakollisia ja laboraatioihin pukeudutaan asianmukaiseen suojavaatetukseen, laboraatiot 100% läsnäolo).
Laboraatioita ei voi korvata tehtävällä. Ennakkotehtävien palautus ennen laboraatioita on edellytys laboraatioon osallistumiselle.
Simulaatioon osallistuminen pakollista
Muut osoitetut tehtävät ja harjoittelun liittyvät tehtävät ja arvioinnit on palautettava opettajalle opintojakson toteutusaikana.

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Kliinisen hoitotyön perusteet 5 op

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 23.10.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Luennoitsija Terveysala
 • Anu Hintikka
 • Maria Kouvalainen
 • Päivi Leskinen
Vastuuhenkilö

Maria Kouvalainen

Opiskelijaryhmät
 • SXM22S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
-osaa toteuttaa keskeisiä röntgenhoitajan työssä tarvittavia hoitotyön taitoja
-ymmärtää hoitotyön kirjaamisen periaatteet
- osaa seurata ja tarkkailla eri-ikäisten ja eri kuntoisten potilaiden terveydentilaa ja elintoimintoja
-osaa avustaa ja hoitaa eri-ikäisiä ja eri kuntoisia potilaita röntgenhoitajan työssä
-osaa toteuttaa turvallista neste- ja lääkehoitoa valtuuksiensa mukaan
-tunnistaa lääkityspoikkeamien riskit ja osaa ennaltaehkäistä lääkityspoikkeamien syntyä
-osaa toimia lääkityspoikkeamatilanteissa
-hallitsee lääke- ja nestehoidon toteutuksen edellyttämän lääkelaskennan
-osaa perustiedot lääkehoidon farmakologiasta, farmakodynamiikasta ja farmakokinetiikasta
-tunnistaa erilaiset riskiryhmät potilashoidossa

Sisältö

Hoitotyön auttamismenetelmät ja periaatteet
Hoitotyön kirjaaminen
Potilasturvallinen työskentely
Ammatillisen vuorovaikutuksen merkitys
Potilaan peruselintoimintojen turvaaminen ja tukeminen
Korkeanriskin potilaat kuvantamistutkimuksissa
Turvallinen neste- ja lääkehoidon suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi
Kivun fysiologia ja kivunhoito
Perifeerinen laskimokanylointi
Lääkeaineiden haittavaikutukset ja komplikaatiot
Lääkelaskut
Hoitoelvytys
Lapsi- ja perhelähtöinen hoitotyö
Sisätautikirurgisen potilaan hoitotyö
Farmakologia
Ortopedia ja traumatologia
Harjoittelua koululla 3 op
Hoitotyön harjoittelu työelämässä 3 op

Aika ja paikka

Syksy 2023 Myllypuron kampus

Oppimateriaalit

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Luennot
Opettajan antama kirjallisuus:
Lääkehoidon ja sisätauti-kirurgisen hoitotyön kirjallisuus:
Ahonen, O., Blek-Vehkaluoto, M., Ekola, S., Partamies, S., Sulosaari, V & Uski-Tallqvist, T. 2019. Kliininen hoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
Blomqvist M, Rummukainen T, Sainio T, ym. 2022 Hoitotyön perusosaaminen. Helsinki: Sanoma Pro Oy
Saano, S. & Taam-Ukkonen, M. 2020. Lääkehoidon käsikirja. Porvoo: SanomaPro. Soveltuvin osin.
Muu opettajan osoittama materiaali: Lääkkeiden toimittaminen. Lääkelaitoksen määräys 5/2011. www.fimea.fi
Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toiminta. Lääkelaitoksen määräys 6/2012. www.fimea.fi
Hoitotyön suositukset. www.HOTUS.fi
Verensiirto: Punainen Risti Veripalvelu: Verivalmisteiden käytön opas 2016. http://www.veripalvelu.fi/www/vvko
Lääkelaskennan kirjallisuus:
Ernvall, S. ym. 2009 Lääkelaskenta. WSOY. Porvoo. Helsinki tai uudemmat painokset TAI Nikkola R., Nurkka N., Paloposki S. 2016. Annos oivallusta. Sanoma Pro Oy. TAI Pussinen A-M., Somerharju L. ja Hannula J. 2017. tai uudemmat painokset Lääkelaskut ammattikorkeakouluihin. Edita

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Verkossa toteutuva opetus
Flipped learning
Itsenäiset oppimistehtävät Moodlessa
Ryhmätyöskentely
Pienryhmälaboraatiot
Simulaatio
Ohjattu harjoittelu työelämässä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää 3 op=80h harjoittelun hoitotyön yksikössä.
Harjoittelussa tehdään aamu- ja iltavuoroja sekä halutessa yksi yövuoro.
Harjoittelupaikat löytyvät pääsääntöisesti Jobiilista.
Hoitotyön harjoittelun voi hyväksilukea aiempaan osamiseen perustuen. AHOT-hakemus tehdään ennen opintojakson alkua ja se osoitetaan omalle Tutor-opettajalle. AHOT-kriteerit ovat seuraavat: Lähihoitajan tutkinto + vähintään 3 kk työkokemus hoitotyössä viimeisen 5 vuoden sisällä.
Sh/ th/ eh/ klö amk tutkinto, alle 5 v vanha tutkinto, jos ei työkokemusta hoitotyössä.
Sh/th/eh/klö amk tai lähihoitajan tutkinto ja jatkuva työkokemus hoitotyössä.

Osaaminen ja osaamisen laatu ratkaisevat lopullisen AHOT-päätöksen.
Myönteinen Ahot-päätös toimitetaan vastuuopettaja Maria Kouvalaiselle ennen opintojakson alkamista. Osa-ahotin saaneet tekevät myös kirjallisen tehtävän, joka annetaan opintojakson orientaatiossa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lääkelaskutentti (arviointi HYV-HYL) sekä kaksi uusintamahdollisuutta toteutuvat opintojakson aikana.

Opintojakson aikana välitentti sisätauti-kirurgisen potilaan hoitotyöstä moodlessa, arviointi HYV/HYL

Yhteinen lopputentti lääkehoidosta, farmakologiasta ja kliinisestä hoitotyöstä opintojakson lopussa. Tentti tehdään tenttiakvaario Examissa.

Tenttiarvionnit: 0-5

Lääkehoidon, farmakologian ja kliinisen hoitotyön yhteinen tentti on mahdollisuus uusia kahdesti lukuvuoden aikana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä

3op=2 viikon hoitotyön harjoittelu
7op= 189h opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Läsnäolovelvoitettu opiskelu: Orientaatio, kirurgin luennot, simulaatio ja laboraatiotunnit ovat pakollisia. Laboraatio-opetuksiin ja simulaatioon pukeudutaan asianmukaiseen työvaatetukseen. Laboraatiotunneilla noudatetaan aseptiikkaa ja hygieniaohjeistuksia (kynnet, korut, hiukset, siisteys) ja työskennellään potilasturvallisesti.
Muuta lisätietoa Moodlen työtilassa.

Vaaditut edeltävät opinnot: Kliinisen hoitotyön perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi

Hyväksytysti suoritetut lääkelaskut (100 % oikein)
-Sisätautipotilaan ja kirurgisen potilaan hoitotyöstä välitentti HYV/HYL
-Lääkehoito,farmakologia ja kliininen hoitotyö: Kirjallinen koe tenttiakvaatio Examissa 0-5

Aktiivinen osallistuminen opetukseen.
Laboraatiotunnit ovat pakollisia ja laboraatioihin pukeudutaan asianmukaiseen suojavaatetukseen, laboraatiot 100% läsnäolo).
Laboraatioita ei voi korvata tehtävällä. Ennakkotehtävien palautus ennen laboraatioita on edellytys laboraatioon osallistumiselle.
Simulaatioon osallistuminen pakollista
Muut osoitetut tehtävät ja harjoittelun liittyvät tehtävät ja arvioinnit on palautettava opettajalle opintojakson toteutusaikana.

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Kliinisen hoitotyön perusteet 5 op

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Johanna Nieminen
 • Luennoitsija Terveysala
 • Anu Hintikka
 • Päivi Leskinen
 • Maria Kouvalainen
Vastuuhenkilö

Anu Hintikka

Opiskelijaryhmät
 • SXM23K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
-osaa toteuttaa keskeisiä röntgenhoitajan työssä tarvittavia hoitotyön taitoja
-ymmärtää hoitotyön kirjaamisen periaatteet
- osaa seurata ja tarkkailla eri-ikäisten ja eri kuntoisten potilaiden terveydentilaa ja elintoimintoja
-osaa avustaa ja hoitaa eri-ikäisiä ja eri kuntoisia potilaita röntgenhoitajan työssä
-osaa toteuttaa turvallista neste- ja lääkehoitoa valtuuksiensa mukaan
-tunnistaa lääkityspoikkeamien riskit ja osaa ennaltaehkäistä lääkityspoikkeamien syntyä
-osaa toimia lääkityspoikkeamatilanteissa
-hallitsee lääke- ja nestehoidon toteutuksen edellyttämän lääkelaskennan
-osaa perustiedot lääkehoidon farmakologiasta, farmakodynamiikasta ja farmakokinetiikasta
-tunnistaa erilaiset riskiryhmät potilashoidossa

Sisältö

Hoitotyön auttamismenetelmät ja periaatteet
Hoitotyön kirjaaminen
Potilasturvallinen työskentely
Ammatillisen vuorovaikutuksen merkitys
Potilaan peruselintoimintojen turvaaminen ja tukeminen
Korkeanriskin potilaat kuvantamistutkimuksissa
Turvallinen neste- ja lääkehoidon suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi
Kivun fysiologia ja kivunhoito
Perifeerinen laskimokanylointi
Lääkeaineiden haittavaikutukset ja komplikaatiot
Lääkelaskut
Hoitoelvytys
Lapsi- ja perhelähtöinen hoitotyö
Sisätautikirurgisen potilaan hoitotyö
Farmakologia
Ortopedia ja traumatologia
Harjoittelua koululla 3 op
Hoitotyön harjoittelu työelämässä 3 op

Aika ja paikka

Kevät 2024 Myllypuron kampus

Oppimateriaalit

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Luennot
Opettajan antama kirjallisuus:
Lääkehoidon ja sisätauti-kirurgisen hoitotyön kirjallisuus:
Ahonen, O., Blek-Vehkaluoto, M., Ekola, S., Partamies, S., Sulosaari, V & Uski-Tallqvist, T. 2019. Kliininen hoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
Blomqvist M, Rummukainen T, Sainio T, ym. 2022 Hoitotyön perusosaaminen. Helsinki: Sanoma Pro Oy
Saano, S. & Taam-Ukkonen, M. 2020. Lääkehoidon käsikirja. Porvoo: SanomaPro. Soveltuvin osin.
Muu opettajan osoittama materiaali: Lääkkeiden toimittaminen. Lääkelaitoksen määräys 5/2011. www.fimea.fi
Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toiminta. Lääkelaitoksen määräys 6/2012. www.fimea.fi
Hoitotyön suositukset. www.HOTUS.fi
Verensiirto: Punainen Risti Veripalvelu: Verivalmisteiden käytön opas 2016. http://www.veripalvelu.fi/www/vvko
Lääkelaskennan kirjallisuus:
Ernvall, S. ym. 2009 Lääkelaskenta. WSOY. Porvoo. Helsinki tai uudemmat painokset TAI Nikkola R., Nurkka N., Paloposki S. 2016. Annos oivallusta. Sanoma Pro Oy. TAI Pussinen A-M., Somerharju L. ja Hannula J. 2017. tai uudemmat painokset Lääkelaskut ammattikorkeakouluihin. Edita
Moodlessa osoitettu kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Verkossa toteutuva opetus
Flipped learning
Itsenäiset oppimistehtävät Moodlessa
Ryhmätyöskentely
Pienryhmälaboraatiot
Simulaatio
Ohjattu harjoittelu työelämässä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää 3 op=80h harjoittelun hoitotyön yksikössä.
Harjoittelussa tehdään aamu- ja iltavuoroja sekä halutessa yksi yövuoro.
Harjoittelupaikat löytyvät pääsääntöisesti Jobiilista.
Hoitotyön harjoittelun voi hyväksilukea aiempaan osamiseen perustuen. AHOT-hakemus tehdään ennen opintojakson alkua ja se osoitetaan omalle Tutor-opettajalle. AHOT-kriteerit ovat seuraavat: Lähihoitajan tutkinto + vähintään 3 kk työkokemus hoitotyössä viimeisen 5 vuoden sisällä.
Sh/ th/ eh/ klö amk tutkinto, alle 5 v vanha tutkinto, jos ei työkokemusta hoitotyössä.
Sh/th/eh/klö amk tai lähihoitajan tutkinto ja jatkuva työkokemus hoitotyössä.

Osaaminen ja osaamisen laatu ratkaisevat lopullisen AHOT-päätöksen.
Myönteinen Ahot-päätös toimitetaan vastuuopettaja Maria Kouvalaiselle ennen opintojakson alkamista.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lääkelaskutentti (arviointi HYV-HYL) sekä kaksi uusintamahdollisuutta toteutuvat opintojakson aikana.

Opintojakson aikana välitentti sisätauti-kirurgisen potilaan hoitotyöstä EXAMissa, arviointi 0-5. Painotus kokonaisarvosanassa 1/3

Yhteinen lopputentti lääkehoidosta, farmakologiasta ja kliinisestä hoitotyöstä opintojakson lopussa. Tentti tehdään tenttiakvaario Examissa. Arvionti 0-5. Painotus kokonaisarvosanassa 2/3

Lääkehoidon, farmakologian ja kliinisen hoitotyön yhteinen tentti on mahdollisuus uusia kahdesti lukuvuoden aikana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä

3op=2 viikon hoitotyön harjoittelu
7op= 189h opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Läsnäolovelvoitettu opiskelu: Orientaatio, kirurgin luennot, simulaatio ja laboraatiotunnit ovat pakollisia. Laboraatio-opetuksiin ja simulaatioon pukeudutaan asianmukaiseen työvaatetukseen. Laboraatiotunneilla noudatetaan aseptiikkaa ja hygieniaohjeistuksia (kynnet, korut, hiukset, siisteys) ja työskennellään potilasturvallisesti.
Muuta lisätietoa Moodlen työtilassa.

Vaaditut edeltävät opinnot: Kliinisen hoitotyön perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi

-Hyväksytysti suoritetut lääkelaskut (100 % oikein)
-Sisätautipotilaan ja kirurgisen potilaan hoitotyöstä välitentti Examissa 0-5
-Lääkehoito,farmakologia ja kliininen hoitotyö: Kirjallinen koe tenttiakvaario Examissa 0-5

Aktiivinen osallistuminen opetukseen.
Laboraatiotunnit ovat pakollisia ja laboraatioihin pukeudutaan asianmukaiseen suojavaatetukseen, laboraatiot 100% läsnäolo).
Laboraatioita ei voi korvata tehtävällä. Ennakkotehtävien palautus ennen laboraatioita on edellytys laboraatioon osallistumiselle.
Simulaatioon osallistuminen pakollista
Muut osoitetut tehtävät ja harjoittelun liittyvät tehtävät ja arvioinnit on palautettava opettajalle opintojakson toteutusaikana.

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Kliinisen hoitotyön perusteet 5 op

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

16.08.2023 - 21.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Johanna Nieminen
 • Katariina Pälli
 • Satu Lindgren
Vastuuhenkilö

Johanna Nieminen

Opiskelijaryhmät
 • SXM23K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
-tunnistaa hätätilanteen ja osaa toimia niissä järjestelmällisesti.
- tutkii potilaan peruselintoiminnot käyttäen ABCDE-menetelmää
ja antaa oireenmukaista ensiapua
- tunnistaa tavallisimmat sairauskohtaukset ja avuntarpeen.
-osaa toimia vaara- ja onnettomuustilanteessa ja aloittaa
Hätäelvytyksen
-omaksuu ergonomiset työskentelytavat osaksi omaa ammatillista
toimintaansa
-ymmärtää solutasolla sairauksien keskeistä etiologiaa ja sairauksiin liittyviä solutason muutoksia
-ymmärtää solutasolla paranemisen lainalaisuuksia
-osaa röntgenhoitajan työssä tarvittavan lääkehoidon perusteet
-ymmärtää ammatillisen toiminnan lähtökohdat lääkehoidon toteuttamisessa
-tuntee lääkehoitoprosessin eri vaiheet
-tunnistaa erilaiset lääkkeenantotavat
-tutustuu viranomaisviestintään terveydenhuollossa

Sisältö

Patofysiologia
Hätäensiapu
Viranomaisviestintä terveydenhuollossa
Ergonominen työskentely, turvalliset potilassiirrot
Hengityksen ja verenkierron tarkkailu ja avustaminen
Lääkehoidon perusteet ja erilaiset lääkkeidenantotavat
Koululla tapahtuvaa harjoittelua 2 op

Aika ja paikka

Syksy 2023 1. periodi Myllypuron kampus

Oppimateriaalit

Hoitotyö:
Kirja Rautava-Nurmi, Westergård, Henttonen, Ojala, Vuorinen. 2020. Hoitotyön taidot ja toiminnot. Sanoma Pro. Helsinki. Soveltuvin osin: Lääkehoito: 132-149, Hengitys 318--348, Verenkierto 350-374, sekä Moodlen työtilan materiaali soveltuvin osin

Lääkehoito:
Kirja Saano, S. & Taam-Ukkonen, M. Kaikki painokset vuodesta 2014 lähtien. Lääkehoidon käsikirja. SanomaPro. Soveltuvin osin: v. 2020 painoksesta: Lääkehoidon keskeiset käsitteet ja tietolähteet, Sairaanhoitajan lääkehoidon osaaminen, Lääkehuolto eri toimintaympäristöissä, Lääkkeenanto luonnollista reittiä (osuudet lääkkeiden antotavat ja enteraalinen eli ruoansulatuskanavan kautta annettava lääkitys) Lääkehoidon turvallisuuden edistäminen, sekä Moodlen työtilan materiaali soveltuvin osin.

Ergonomian tenttimateriaali Moodlessa.

Ensiapuun liittyvä lähdemateriaali:
www.punainenristi.fi
www.punainenristi.fi/opiensiapua
Korte, Henna ja Myllyrinne, Kristiina 2017 Ensiapu
Otavan Kirjapaino OY, Keuruu 2017. ISBN 978-951-658-188-3. 1. painos 2017
Kustantaja ja Copyright 2017 Suomen Punainen Risti
www.kaypahoito.fi/ elvytys (soveltuvin osin)

Viestintäverkko: Opetusmateriaali Moodlessa.

Patofysiologia;
Kirja Lehtonen, Karttunen. Mikä vaivaa? Tautiopin perusteet. Edita. (saatavuus huono, sähköinen versio saatavilla).


Moodleen lähdemateriaali, joka tarkentuu opintojakson kuluessa. Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Laboraatiot
Itsenäinen opiskelu
Käänteinen oppiminen
Verkkokurssit
tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ajankohta tarkennetaan orientaatiossa. Hoitotyön tentti tehdään Exam-tenttiakvaariossa.
Patofysiologiasta moodle e-tentti.
Uusintamahdollisuudet tarkennetaan orientaatiossa

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ensiavun osalta aikaisempi ensiavun opiskelu tulee olla suoritettu 3 vuoden sisällä. AHOT-anomus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua. Ensiapukurssin voi hyväksilukea, mikäli opiskelijalla on voimassa oleva Punaisen Ristin ensiapukortti (joko EA1-kortti tai HEA 8h -kortti) tai muu todistus vastaavan kurssin suorittamisesta viimeisen kolmen vuoden aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson opintopistemäärä on 5 op, joka vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä (5 x 27 tuntia).
Näistä hoitotyö ja lääkehoito (sis. VIRVE) 2,5 op (67,5 t.), patofysiologia 1,5 op (40,5 t ) ja ensiapu 1 op (27 t).

Sisällön jaksotus

Opintojakson opetus sijoittuu 14.8.-22.10.2023

Lisätietoja opiskelijoille

Vaaditut edeltävät opinnot: Anatomia ja fysiologia

Orientaatiotunnille osallistuminen on edellytys opintojakson suorittamiselle. Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen. Teoriaopetukseen osallistumista suositellaan.

Opintojakson aikana laboraatiossa / simulaatioissa on läsnäolovelvollisuus. Jokaisen lähiopetuskerran sisältö on merkitty lukujärjestysvarauksiin ja opintojaksolla menestyminen edellyttää, että opiskelija tutustuu itsenäisesti kirjallisuudesta ja muusta opettajan jakamasta materiaalista lähiopetuskerran sisältöön ennen lähiopetusta. Itsenäistä harjoittelua. Ennakkotehtävien tekeminen on edellytys laboraatioihin osallistumiselle. Taitopajoissa suositellaan peruselvytyksen ja hoitotyön toimintojen harjoitteluun.

Osa-AHOT päätös on oltava valmiina ennen opintojaksolle osallistumista. Opiskelija ilmoittautuu opintojaksolle ja osallistuu orientaatiotunnille. Opiskelijoille järjestetään orientaationtunnin yhteydessä tilaisuus, jossa heidän tulee esittää AHOT päätös, ja jossa sovitaan puuttuvan osuuden suoritustapa. Opintojakson alettua osa-AHOT tai HOPS opiskelijoita ei voida enää hyväksyä opintojaksolle.

Opiskelija selvittää muilta opiskelijoilta opetuksen toteuttamiseen liittyvät asiat ollessaan poissa orientaatiotunnilta tai toteutuksen muilta tunneilta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija ja edistynyt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hoitotyö ja lääkehoito Exam-tentti, painotus loppuarvioinnissa tentti 0-5 2/5
EA hyv/ hyl
Patofysiologia, e-tentti 0-5 (Moodle), painotus loppuarvioinnissa 1/5

Verkkokurssi ja itsenäiset tehtävät (100%)
Laboraatiot / Simulaatio 100% läsnäolo

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Anatomia ja fysiologia 5 op

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Johanna Nieminen
 • Ensihoito1 Virtuaali
 • Katariina Pälli
Vastuuhenkilö

Johanna Nieminen

Opiskelijaryhmät
 • SXM23S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
-tunnistaa hätätilanteen ja osaa toimia niissä järjestelmällisesti.
- tutkii potilaan peruselintoiminnot käyttäen ABCDE-menetelmää
ja antaa oireenmukaista ensiapua
- tunnistaa tavallisimmat sairauskohtaukset ja avuntarpeen.
-osaa toimia vaara- ja onnettomuustilanteessa ja aloittaa
Hätäelvytyksen
-omaksuu ergonomiset työskentelytavat osaksi omaa ammatillista
toimintaansa
-ymmärtää solutasolla sairauksien keskeistä etiologiaa ja sairauksiin liittyviä solutason muutoksia
-ymmärtää solutasolla paranemisen lainalaisuuksia
-osaa röntgenhoitajan työssä tarvittavan lääkehoidon perusteet
-ymmärtää ammatillisen toiminnan lähtökohdat lääkehoidon toteuttamisessa
-tuntee lääkehoitoprosessin eri vaiheet
-tunnistaa erilaiset lääkkeenantotavat
-tutustuu viranomaisviestintään terveydenhuollossa

Sisältö

Patofysiologia
Hätäensiapu
Viranomaisviestintä terveydenhuollossa
Ergonominen työskentely, turvalliset potilassiirrot
Hengityksen ja verenkierron tarkkailu ja avustaminen
Lääkehoidon perusteet ja erilaiset lääkkeidenantotavat
Koululla tapahtuvaa harjoittelua 2 op

Aika ja paikka

Kevät 2024 / 3.periodi / Myllypuron kampus

Oppimateriaalit

Patofysiologia;
Kirja Lehtonen, Karttunen. Mikä vaivaa? Tautiopin perusteet. Edita. (saatavuus huono, sähköinen versio saatavilla).

Hoitotyö:
Kirja Rautava-Nurmi, Westergård, Henttonen, Ojala, Vuorinen. 2020. Hoitotyön taidot ja toiminnot. Sanoma Pro. Helsinki. Soveltuvin osin: Lääkehoito: 132-149, Hengitys 318--348, Verenkierto 350-374, sekä Moodlen työtilan materiaali soveltuvin osin

Lääkehoito:
Kirja Saano, S. & Taam-Ukkonen, M. Kaikki painokset vuodesta 2014 lähtien. Lääkehoidon käsikirja. SanomaPro. Soveltuvin osin: v. 2020 painoksesta: Lääkehoidon keskeiset käsitteet ja tietolähteet, Sairaanhoitajan lääkehoidon osaaminen, Lääkehuolto eri toimintaympäristöissä, Lääkkeenanto luonnollista reittiä (osuudet lääkkeiden antotavat ja enteraalinen eli ruoansulatuskanavan kautta annettava lääkitys) Lääkehoidon turvallisuuden edistäminen, sekä Moodlen työtilan materiaali soveltuvin osin.

Ergonomia: Oppimateriaali Moodlessa.

Ensiapu:
www.punainenristi.fi
www.punainenristi.fi/opiensiapua
Korte, Henna ja Myllyrinne, Kristiina 2017 Ensiapu
Otavan Kirjapaino OY, Keuruu 2017. ISBN 978-951-658-188-3. 1. painos 2017
Kustantaja ja Copyright 2017 Suomen Punainen Risti
www.kaypahoito.fi/ elvytys (soveltuvin osin)

Virve-viestintäverkko: Oppimateriaali Moodlessa.

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Laboraatiot
Itsenäinen opiskelu
Käänteinen oppiminen
Verkkokurssit
Tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Patofysiologian tentti Moodlessa e-tenttinä. Ajankohta ilmoitetaan orientaatiossa.
Hoitotyön, lääkehoidon ja ergonomian tentti Examissa viikolla 10.
Uusintamahdollisuudet tarkennetaan orientaatiossa.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi hakea osittaista hyväksilukua aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella. Hakemus tulee olla haettuna Ahot-järjstelmän kautta hyvissä ajoin ennen opintojaksojakon alkua. Opiskelija esittää saamansa päätöksen/sopimuksen opintojakson vastuuopettajalle.
Ensiavun osalta aikaisempi osaaminen tulee olla hankittu viimeisen kolmen vuoden aikana. Osaamisen voi osoittaa Punaisen ristin ensiapukortilla (EA1-kortti tai HE 8h -kortti) tai muulla todistuksella vastaavan kurssin suorittamisesta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson opintopistemäärä on 5 op, joka vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä (5 x 27 tuntia).
- Hoitotyö, lääkehoito, ergonomia ja Virve 2,5 op (67,5 t.)
- Patofysiologia 1,5 op (40,5 t )
- Ensiapu 1 op (27 t).

Sisällön jaksotus

Opintojakson opetus sijoittuu ajalle 16.1 - 11.3.2024

Lisätietoja opiskelijoille

Vaaditut edeltävät opinnot: Anatomia ja fysiologia

Orientaatiotunnille osallistuminen on edellytys opintojakson suorittamiselle. Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen. Teoriaopetukseen osallistumista suositellaan.

Opintojakson aikana laboraatiossa / simulaatioissa on läsnäolovelvollisuus. Jokaisen lähiopetuskerran sisältö on merkitty lukujärjestysvarauksiin ja opintojaksolla menestyminen edellyttää, että opiskelija tutustuu itsenäisesti kirjallisuudesta ja muusta opettajan jakamasta materiaalista lähiopetuskerran sisältöön ennen lähiopetusta. Ennakkotehtävien tekeminen on edellytys laboraatioihin osallistumiselle. Taitopajoja suositellaan peruselvytyksen ja hoitotyön toimintojen itsenäiseen harjoitteluun.

Päätös osittaisesta hyväksiluvusta tulee olla valmiina ennen opintojakson alkamista. Opiskelija ilmoittautuu opintojaksolle ja osallistuu orientaatiotunnille. Opiskelijoille järjestetään orientaationtunnin yhteydessä tilaisuus, jossa heidän tulee esittää AHOT päätös, ja jossa sovitaan puuttuvan osuuden suoritustapa. Opintojakson alettua osa-AHOT tai HOPS opiskelijoita ei voida enää hyväksyä opintojaksolle.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija ja edistynyt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Patofysiologia: E-tentti Moodlessa, arviointi 0-5
Hoitotyön, lääkehoidon ja ergonomian Exam-tentti, arviointi 0-5.
Ensiapu: hyv/ hyl.
Virve-verkkokurssi: hyv/hyl
Ennakkotehtävät ja muut tehtävät: 100%
Laboraatiot / Simulaatio: 100% läsnäolo

Opintojakson loppuarviointi muodostuu tenttiarvosanoista siten, että Hoitotyön ja lääkehoidon tentti painottuu kahdella.

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Anatomia ja fysiologia 5 op

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Julia Dolk
 • Pia-Marja Vähäkangas
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Opiskelijaryhmät
 • SXM21S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
-osaa asettaa harjoittelulle modaliteettikohtaiset osaamistavoitteet ja huomioi oman osaamisensa vaiheen
-osaa sanoittaa, arvioida ja kehittää omaa oppimistaan
-osaa kohdata ja ohjata potilaita erilaisissa vuorovaikutustilanteissa potilaslähtöisesti
-osaa valmistella potilaita kuvantamistutkimukseen tai toimenpiteeseen
-osaa toteuttaa turvallisesti kuvantamistutkimuksia ja soveltaa tietojaan niissä
-osaa toiminnassaan huomioida potilasturvallisuuden
-osaa perustella ja sanoittaa tekemiään päätöksiä
-osaa toimia työyhteisön jäsenenä
-arvioi ja kehittää säteilyturvallisuutta valitsemaltaan osa-alueelta
yhteistyössä työelämän kanssa

Sisältö

Harjoittelu työelämässä eri modaliteeteissa
Projektityöskentely

Aika ja paikka

Yksi viikko harjoittelua 40 h = 1,5 op

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu työelämässä eri modaliteeteilla

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu työelämässä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso suoritetaan työelämässä ohjattuna harjoitteluna.
Poissaolot harjoittelusta ainoastaan sairastapauksissa. Poissaolo korvataan opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi harjoitteluviikko on 40 h (=1,5 op)

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Harjoittelu työelämässä 9 op
Projektityöskentely 1 op

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hyväksytty/hylätty
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt ja asiantuntija

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelu arvioidaan HYV /HYL

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Natiivitutkimusten harjoittelu
Modaliteettikohtaiset teoriaopinnot

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Julia Dolk
 • Ulla Nikupaavo
 • Pia-Marja Vähäkangas
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Opiskelijaryhmät
 • SXM22K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
-osaa asettaa harjoittelulle modaliteettikohtaiset osaamistavoitteet ja huomioi oman osaamisensa vaiheen
-osaa sanoittaa, arvioida ja kehittää omaa oppimistaan
-osaa kohdata ja ohjata potilaita erilaisissa vuorovaikutustilanteissa potilaslähtöisesti
-osaa valmistella potilaita kuvantamistutkimukseen tai toimenpiteeseen
-osaa toteuttaa turvallisesti kuvantamistutkimuksia ja soveltaa tietojaan niissä
-osaa toiminnassaan huomioida potilasturvallisuuden
-osaa perustella ja sanoittaa tekemiään päätöksiä
-osaa toimia työyhteisön jäsenenä
-arvioi ja kehittää säteilyturvallisuutta valitsemaltaan osa-alueelta
yhteistyössä työelämän kanssa

Sisältö

Harjoittelu työelämässä eri modaliteeteissa
Projektityöskentely

Aika ja paikka

Yksi viikko harjoittelua 40 h = 1,5 op

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu työelämässä eri modaliteeteilla

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu työelämässä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso suoritetaan työelämässä ohjattuna harjoitteluna.
Poissaolot harjoittelusta ainoastaan sairastapauksissa. Poissaolo korvataan opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi harjoitteluviikko on 40 h (=1,5 op)

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Harjoittelu työelämässä 9 op
Projektityöskentely 1 op

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hyväksytty/hylätty
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt ja asiantuntija

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelu arvioidaan HYV /HYL

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Natiivitutkimusten harjoittelu
Modaliteettikohtaiset teoriaopinnot

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2023 - 20.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Julia Dolk
 • Sanna Törnroos
Vastuuhenkilö

Sanna Törnroos

Opiskelijaryhmät
 • SXM21K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
-osaa asettaa harjoittelulle modaliteettikohtaiset osaamistavoitteet ja huomioi oman osaamisensa vaiheen
-osaa sanoittaa, arvioida ja kehittää omaa oppimistaan
-osaa kohdata ja ohjata potilaita erilaisissa vuorovaikutustilanteissa potilaslähtöisesti
-osaa valmistella potilaita kuvantamistutkimukseen tai toimenpiteeseen
-osaa toteuttaa turvallisesti kuvantamistutkimuksia ja soveltaa tietojaan niissä
-osaa toiminnassaan huomioida potilasturvallisuuden ja analysoida omaa toimintaansa
-osaa perustella ja sanoittaa tekemiään päätöksiä
-osaa toimia työyhteisön jäsenenä
- tunnistaa eettisiä ristiriitoja ja pohtii niihin erilaisia näkökulmia

Sisältö

Harjoittelu työelämässä eri modaliteeteissa
Ammattieettinen vastuu ja toiminta

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2023, oman ryhmän harjoittelun ajankohdalla.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Opintojaksoon kuuluu ohjattua työharjoittelua 4,5 opintoviikkoa (3 viikkoa), joka varataan tutkinnon ohjeistuksen mukaisesti. Harjoittelun tavoitteet sovitaan harjoittelua ohjaavan opettajan kanssa viimeistään harjoittelun ensimmäisellä viikolla. Harjoittelutavoitteiden laatimisessa huomioidaan opintojakson tavoitteet ja modaliteettikohtaiset tavoitteet. Harjoittelusta kirjoitetaan oppimispäiväkirjaa, joka palautetaan harjoittelua ohjaavalle opettajalle.
Opintojaksossa suoritetaan 0,5 op laajuiset ammattietiikan tehtävät Moodlessa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

4,5 opintopistettä työelämäharjoittelua.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoitteluviikon pituus on 40 h. Itsenäisesti tehtävien tehtävien tekemiseen opiskelijan tulee varata työaikaa noin 13 tuntia.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoa ei voi hyväksilukea työkokemuksella. Harjoittelua edeltävät teoriaopinnot (modaliteettikohtaiset) tulee olla suoritettuna ennen harjoittelun alkua.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia
teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa
käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua
vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hyväksytty/hylätty
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa asiantuntija

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/Hylätty.
Tehtävät Moodlessa arvioidaan hyväksytty/täydennettävää/hylätty. Tehtäviä arvioidaan kaksi kertaa lukukaudessa 15.10 ja 20.12 . Myöhästyneitä palautuksia ei huomioida.
Harjoittelun ohjaaja arvioi työelämäharjoittelun

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot
Kuvantamistutkimusten harjoittelu I
Modaliteettikohtaiset teoriaopinnot

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sanna Törnroos
Vastuuhenkilö

Sanna Törnroos

Opiskelijaryhmät
 • SXM21S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
-osaa asettaa harjoittelulle modaliteettikohtaiset osaamistavoitteet ja huomioi oman osaamisensa vaiheen
-osaa sanoittaa, arvioida ja kehittää omaa oppimistaan
-osaa kohdata ja ohjata potilaita erilaisissa vuorovaikutustilanteissa potilaslähtöisesti
-osaa valmistella potilaita kuvantamistutkimukseen tai toimenpiteeseen
-osaa toteuttaa turvallisesti kuvantamistutkimuksia ja soveltaa tietojaan niissä
-osaa toiminnassaan huomioida potilasturvallisuuden ja analysoida omaa toimintaansa
-osaa perustella ja sanoittaa tekemiään päätöksiä
-osaa toimia työyhteisön jäsenenä
- tunnistaa eettisiä ristiriitoja ja pohtii niihin erilaisia näkökulmia

Sisältö

Harjoittelu työelämässä eri modaliteeteissa
Ammattieettinen vastuu ja toiminta

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2024, oman ryhmän harjoittelun ajankohdalla.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Opintojaksoon kuuluu ohjattua työharjoittelua 4,5 opintoviikkoa (3 viikkoa), joka varataan tutkinnon ohjeistuksen mukaisesti. Harjoittelun tavoitteet sovitaan harjoittelua ohjaavan opettajan kanssa viimeistään harjoittelun ensimmäisellä viikolla. Harjoittelutavoitteiden laatimisessa huomioidaan opintojakson tavoitteet ja modaliteettikohtaiset tavoitteet. Harjoittelusta kirjoitetaan oppimispäiväkirjaa, joka palautetaan harjoittelua ohjaavalle opettajalle.
Opintojaksossa suoritetaan 0,5 op laajuiset ammattietiikan tehtävät Moodlessa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

4,5 opintopistettä työelämäharjoittelua.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoitteluviikon pituus on 40 h. Itsenäisesti tehtävien tehtävien tekemiseen opiskelijan tulee varata työaikaa noin 13 tuntia.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoa ei voi hyväksilukea työkokemuksella. Harjoittelua edeltävät teoriaopinnot (modaliteettikohtaiset) tulee olla suoritettuna ennen harjoittelun alkua.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia
teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa
käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua
vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hyväksytty/hylätty
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa asiantuntija

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/Hylätty.
Tehtävät Moodlessa arvioidaan hyväksytty/täydennettävää/hylätty. Tehtäviä arvioidaan kaksi kertaa lukukaudessa 15.3 ja 20.5 . Myöhästyneitä palautuksia ei huomioida.
Harjoittelun ohjaaja arvioi työelämäharjoittelun

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot
Kuvantamistutkimusten harjoittelu I
Modaliteettikohtaiset teoriaopinnot

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 20.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Julia Dolk
 • Sanna Törnroos
Vastuuhenkilö

Heli Patanen

Opiskelijaryhmät
 • SXM21K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
-osaa asettaa harjoittelulle modaliteettikohtaiset osaamistavoitteet ja huomioi oman osaamisensa vaiheen
-osaa sanoittaa, arvioida ja kehittää omaa oppimistaan
-osaa kohdata ja ohjata potilaita erilaisissa vuorovaikutustilanteissa potilaslähtöisesti
-osaa valmistella potilaita kuvantamistutkimukseen tai toimenpiteeseen
-osaa toteuttaa turvallisesti kuvantamistutkimuksia ja soveltaa tietojaan niissä
-osaa toiminnassaan huomioida potilasturvallisuuden ja analysoida omaa toimintaansa
-osaa perustella ja sanoittaa tekemiään päätöksiä
-osaa toimia työyhteisön jäsenenä
-ymmärtää röntgenyksikön toiminnan suunnittelun periaatteita
-syventää ymmärtämistään näyttöön perustuvasta radiografiasta osana laadunhallintaa

Sisältö

Harjoittelu työelämässä eri modaliteeteissa
Näyttöön perustuva radiografia
Laadunhallinta

Aika ja paikka

Harjoittelu suoritetaan syyslukukaudella 2023 oman ryhmän harjoittelun ajankohtana.
Opintojakson suoritukset kirjataan 15.10. ja 20.12. Myöhästyneitä palautuksia ei huomioida.
Oppimistehtävät tulee palauttaa määräaikaan mennessä.
Opintojaksoa ei arvioida, mikäli tehtävät palautetaan määräajan jälkeen. Määräajat annettu Moodle-työtilassa.

Oppimateriaalit

Tehtävissä käytetään vertaisarvioituja artikkeilta.

Opetusmenetelmät

Opintojaksoon kuuluu:
- ohjattu harjoittelu työelämässä 4.5 op (3 vk) joka varataan tutkinnon ohjeistuksen mukaan
- opiskelija tekee artikkelitehtävän (0.5 op) Moodlessa.

Harjoittelun tavoitteet laaditaan ensimmmäisen viikon aikana ja palautetaan ohjaavalle opettajalle hyväksyttäväksi. Harjoittelutavoitteiden laatimisessa huomioidaan opintojakson tavoitteet sekä modaliteettikohtainen osaaminen. Lisäksi opiskelijan tulee huomioida oman ammatillisen kehittymisen tavoitteet.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ohjattu harjoittelu tehdään kuvantamisyksiköissä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja. Opintojaksoa ei voi hyväksilukea työkokemuksella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoitteluviikon pituus on 40 tuntia (1,5 op).
Artikkelitehtävä on itsenäistä työskentelyä (0,5 op = 13,5 h) edellyttää tieteellisen artikkelin lukemista sekä tiivistelmän kirjoittamista ohjeen mukaan.

Lisätietoja opiskelijoille

Modaliteettikohtaiset teoriaopinnot tulee olla suoritettuna ennen harjoittelun alkua.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hyväksytty/hylätty
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa asiantuntija

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ohjattu harjoittelu arvioidaan hyväksytty, hylätty.
Artikkkelitehtävä arvioidaan hyväksytty - täydennettävä - hylätty.

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Kuvantamistutkimusten harjoittelu II
Modaliteettikohtaiset teoriaopinnot

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heli Patanen
Vastuuhenkilö

Heli Patanen

Opiskelijaryhmät
 • SXM21S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
-osaa asettaa harjoittelulle modaliteettikohtaiset osaamistavoitteet ja huomioi oman osaamisensa vaiheen
-osaa sanoittaa, arvioida ja kehittää omaa oppimistaan
-osaa kohdata ja ohjata potilaita erilaisissa vuorovaikutustilanteissa potilaslähtöisesti
-osaa valmistella potilaita kuvantamistutkimukseen tai toimenpiteeseen
-osaa toteuttaa turvallisesti kuvantamistutkimuksia ja soveltaa tietojaan niissä
-osaa toiminnassaan huomioida potilasturvallisuuden ja analysoida omaa toimintaansa
-osaa perustella ja sanoittaa tekemiään päätöksiä
-osaa toimia työyhteisön jäsenenä
-ymmärtää röntgenyksikön toiminnan suunnittelun periaatteita
-syventää ymmärtämistään näyttöön perustuvasta radiografiasta osana laadunhallintaa

Sisältö

Harjoittelu työelämässä eri modaliteeteissa
Näyttöön perustuva radiografia
Laadunhallinta

Aika ja paikka

Harjoittelu suoritetaan keväällä 2024 oman ryhmän harjoittelun ajankohtana.
Oppimistehtävät tulee palauttaa määräaikaan mennessä.
Tehtävät palautetaan joko 18.3. tai 28.5.
Myöhästyneitä palautuksia ei huomioida.
Opintojaksoa ei arvioida, mikäli tehtävät palautetaan määräajan jälkeen. Määräajat annettu Moodle-työtilassa.
Opintojakson suoritukset kirjataan 21.3. ja 1.6.

Oppimateriaalit

Tehtävissä käytetään vertaisarvioituja artikkeilta.

Opetusmenetelmät

Opintojaksoon kuuluu:
- ohjattu harjoittelu työelämässä 4.5 op (3 vk) joka varataan tutkinnon ohjeistuksen mukaan
- opiskelija tekee artikkelitehtävän (0.5 op) Moodlessa.

Harjoittelun tavoitteet laaditaan ensimmmäisen viikon aikana ja palautetaan ohjaavalle opettajalle hyväksyttäväksi. Harjoittelutavoitteiden laatimisessa huomioidaan opintojakson tavoitteet sekä modaliteettikohtainen osaaminen. Lisäksi opiskelijan tulee huomioida oman ammatillisen kehittymisen tavoitteet.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ohjattu harjoittelu tehdään kuvantamisyksiköissä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja. Opintojaksoa ei voi hyväksilukea työkokemuksella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoitteluviikon pituus on 40 tuntia (1,5 op).
Artikkelitehtävä on itsenäistä työskentelyä (0,5 op = 13,5 h) edellyttää tieteellisen artikkelin lukemista sekä tiivistelmän kirjoittamista ohjeen mukaan.

Lisätietoja opiskelijoille

Modaliteettikohtaiset teoriaopinnot tulee olla suoritettuna ennen harjoittelun alkua.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hyväksytty/hylätty
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa asiantuntija

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ohjattu harjoittelu arvioidaan hyväksytty, hylätty.
Artikkkelitehtävä arvioidaan hyväksytty - täydennettävä - hylätty.

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Kuvantamistutkimusten harjoittelu II
Modaliteettikohtaiset teoriaopinnot

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ulla Nikupaavo
Vastuuhenkilö

Ulla Nikupaavo

Opiskelijaryhmät
 • SXM20S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
-osaa asettaa harjoittelulle modaliteettikohtaiset osaamistavoitteet ja huomioi oman osaamisensa vaiheen
-osaa sanoittaa, arvioida ja kehittää omaa oppimistaan
-osaa kohdata ja ohjata potilaita erilaisissa vuorovaikutustilanteissa potilaslähtöisesti
-osaa valmistella potilaita kuvantamistutkimukseen tai toimenpiteeseen
-osaa toteuttaa turvallisesti kuvantamistutkimuksia ja soveltaa tietojaan niissä
-osaa toiminnassaan huomioida potilasturvallisuuden ja analysoida omaa toimintaansa
-osaa toimia työyhteisön jäsenenä
-osaa käyttää monialaista tietoperustaa ja asiantuntijuutta, jotka laajentavat ja syventävät hänen kliinistä
radiografiatyön osaamistaan
-osaa ottaa huomioon oman alan kehityksen
-osaa tehdä päätöksiä itsenäisesti ja perustella niitä
-osaa analysoida omaa ammatillista kehittymistä röntgenhoitajaopinnoissa

Sisältö

Harjoittelu työelämässä eri modaliteeteissa
Röntgenhoitajaopiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen portfolio

Aika ja paikka

Harjoittelu suoritetaan oman ryhmän aikataulun mukaisesti.
Portfolion valmistelu ja tekeminen.

Oppimateriaalit

Portfolio tehdään Moodlessa (Kuvantamistutkimusten harjoittelu IV) ohjeen mukaan

Opetusmenetelmät

Opintojaksoon kuuluu:
- ohjattu harjoittelu työelämässä 9 op ( 6vk) joka varataan tutkinnon ohjeistuksen mukaan
- opiskelija tekee ammatillisen portfolion (1 op) Moodlessa.

Jos opiskelija työskentelee röntgenhoitajan sijaisuudessa, osaamisen hyväksiluku annetaan ja haetaan tälle opintojaksolle.
Opiskelijan tulee olla yhteydessä tutoropettajaan ennen ahotointia saadakseen hyväksiluvun ohjeet.

Harjoittelun tavoitteet laaditaan ensimmmäisen viikon aikana ja palautetaan ohjaavalle opettajalle hyväksyttäväksi. Harjoittelutavoitteiden laatimisessa huomioidaan opintojakson tavoitteet sekä modaliteettikohtainen osaaminen. Lisäksi opiskelijan tulee huomioida oman ammatillisen kehittymisen tavoitteet.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu 9 op.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoittelun voi hyväksilukea röntgenhoitajan sijaisuudella.
Katso ohjeistus OMAn työtila / Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma / Dokumentit / Harjoittelu / Harjoittelujen hyväksilukeminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelu 9 op (= 6 vk)
Portfoli 1 op (= 27 tuntia)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hyväksytty/hylätty
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa asiantuntija

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty harjoittelu tai sijaisuus
Hyväksytty portfolio

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Modaliteettikohtaiset teoriaopinnot
Kuvantamistutkimusten harjoittelu III

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heli Patanen
Vastuuhenkilö

Ulla Nikupaavo

Opiskelijaryhmät
 • SXM21K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
-osaa asettaa harjoittelulle modaliteettikohtaiset osaamistavoitteet ja huomioi oman osaamisensa vaiheen
-osaa sanoittaa, arvioida ja kehittää omaa oppimistaan
-osaa kohdata ja ohjata potilaita erilaisissa vuorovaikutustilanteissa potilaslähtöisesti
-osaa valmistella potilaita kuvantamistutkimukseen tai toimenpiteeseen
-osaa toteuttaa turvallisesti kuvantamistutkimuksia ja soveltaa tietojaan niissä
-osaa toiminnassaan huomioida potilasturvallisuuden ja analysoida omaa toimintaansa
-osaa toimia työyhteisön jäsenenä
-osaa käyttää monialaista tietoperustaa ja asiantuntijuutta, jotka laajentavat ja syventävät hänen kliinistä
radiografiatyön osaamistaan
-osaa ottaa huomioon oman alan kehityksen
-osaa tehdä päätöksiä itsenäisesti ja perustella niitä
-osaa analysoida omaa ammatillista kehittymistä röntgenhoitajaopinnoissa

Sisältö

Harjoittelu työelämässä eri modaliteeteissa
Röntgenhoitajaopiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen portfolio

Aika ja paikka

Harjoittelu suoritetaan oman ryhmän aikataulun mukaisesti.
Portfolion valmistelu ja tekeminen.

Oppimateriaalit

Portfolio tehdään Moodlessa (Kuvantamistutkimusten harjoittelu IV) ohjeen mukaan

Opetusmenetelmät

Opintojaksoon kuuluu:
- ohjattu harjoittelu työelämässä 9 op ( 6vk) joka varataan tutkinnon ohjeistuksen mukaan
- opiskelija tekee ammatillisen portfolion (1 op) Moodlessa.

Jos opiskelija työskentelee röntgenhoitajan sijaisuudessa, osaamisen hyväksiluku annetaan ja haetaan tälle opintojaksolle.
Opiskelijan tulee olla yhteydessä tutoropettajaan ennen ahotointia saadakseen hyväksiluvun ohjeet.

Harjoittelun tavoitteet laaditaan ensimmmäisen viikon aikana ja palautetaan ohjaavalle opettajalle hyväksyttäväksi. Harjoittelutavoitteiden laatimisessa huomioidaan opintojakson tavoitteet sekä modaliteettikohtainen osaaminen. Lisäksi opiskelijan tulee huomioida oman ammatillisen kehittymisen tavoitteet.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu 9 op.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoittelun voi hyväksilukea röntgenhoitajan sijaisuudella.
Katso ohjeistus OMAn työtila / Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma / Dokumentit / Harjoittelu / Harjoittelujen hyväksilukeminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelu 9 op (= 6 vk)
Portfoli 1 op (= 27 tuntia)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hyväksytty/hylätty
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa asiantuntija

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty harjoittelu tai sijaisuus
Hyväksytty portfolio

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Modaliteettikohtaiset teoriaopinnot
Kuvantamistutkimusten harjoittelu III

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Tirkkonen
 • Tuomas Vuokko
 • Ulla Nikupaavo
Vastuuhenkilö

Ulla Nikupaavo

Opiskelijaryhmät
 • SXM21S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
*tietää laadunhallintaan liittyvän keskeisen lainsäädännön
*ymmärtää laadunhallintaan liittyvät keskeiset käsitteet
*ymmärtää laadunhallinnan merkityksen potilasturvallisuuden näkökulmasta
*ymmärtää itsearvioinnin ja kliinisen auditoinnin merkityksen ja periaatteet
*osaa toteuttaa ja analysoida toiminnallista ja teknistä laadunvarmistusta
*osaa röntgentilojen säteilysuojauksen periaatteet
*ymmärtää röntgenhoitajan roolin laadunhallintaprosessissa
*osaa viestiä asiantuntijana erilaisissa tutkimus- ja kehittämistehtävissä
*osaa tieteellisen kirjoittamisen perusteet

Sisältö

Terveydenhuollon laatuun liittyvät säädökset ja keskeiset käsitteet
Terveydenhuollon röntgentoiminnan laadunhallintaprosessi
Toiminnallinen ja tekninen laadunvarmistus
Erilaiset laadunhallintajärjestelmät ja testit
Käyttötila ja säteilysuojaukset
Asiantuntijaviestintä
Harjoittelu 3 op koululla

Aika ja paikka

23.10.-31.12.2023

Oppimateriaalit

Radiografian ja asiantuntijaviestinnän materiaalit ja linkit Moodlessa
Asiakas ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma 2022-2027, STM
Potilasturvallisuutta ja potilasvakuutusta koskeva videosarja, Potilasvakuutuskeskus
Minnolearn: Vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon perusteet -verkkokurssin materiaali sovitusti
Säteilylaki, -asetukset ja STUKn määräykset laadunhallinnan näkökulmasta
Laatutestien työkirjat ja ohjemateriaalit

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Ennakkotehtävä
Teorialuennot
Tehtäväohjattu opetus
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Laboraatiot koululla

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu koululla 3 op

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti/oman osaamisen arviointehtävä
Työkirjan arviointi
Annetut tehtävät suoritettu hyväksyttävästi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Laboraatioissa pakollinen läsnäolo. Laboraatioissa asianmukainen työasu.
Poissaolot opetuksesta korvataan opettajan määrittämällä tavalla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden asiantuntija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso on hyväksytty, jos opiskelija on suorittanut kaikki opintojaksoon liittyvät laboraatiot ja tehtävät hyväksytysti sekä osoittanut riittävän osaamisen itsearviointitehtävän avulla.

Esitietovaatimukset

Natiivitutkimusten harjoittelu 10 op
Potilas tietokonetomografiatukimuksissa ja magneettikuvauksissa 10 op

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Tirkkonen
 • Tuomas Vuokko
 • Ulla Nikupaavo
Vastuuhenkilö

Ulla Nikupaavo

Opiskelijaryhmät
 • SXM22K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
*tietää laadunhallintaan liittyvän keskeisen lainsäädännön
*ymmärtää laadunhallintaan liittyvät keskeiset käsitteet
*ymmärtää laadunhallinnan merkityksen potilasturvallisuuden näkökulmasta
*ymmärtää itsearvioinnin ja kliinisen auditoinnin merkityksen ja periaatteet
*osaa toteuttaa ja analysoida toiminnallista ja teknistä laadunvarmistusta
*osaa röntgentilojen säteilysuojauksen periaatteet
*ymmärtää röntgenhoitajan roolin laadunhallintaprosessissa
*osaa viestiä asiantuntijana erilaisissa tutkimus- ja kehittämistehtävissä
*osaa tieteellisen kirjoittamisen perusteet

Sisältö

Terveydenhuollon laatuun liittyvät säädökset ja keskeiset käsitteet
Terveydenhuollon röntgentoiminnan laadunhallintaprosessi
Toiminnallinen ja tekninen laadunvarmistus
Erilaiset laadunhallintajärjestelmät ja testit
Käyttötila ja säteilysuojaukset
Asiantuntijaviestintä
Harjoittelu 3 op koululla

Aika ja paikka

18.03.2024 - 26.05.2024

Oppimateriaalit

Radiografian ja asiantuntijaviestinnän materiaalit ja linkit Moodlessa
Asiakas ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma 2022-2027, STM
Potilasturvallisuutta ja potilasvakuutusta koskeva videosarja, Potilasvakuutuskeskus
Minnolearn: Vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon perusteet -verkkokurssin materiaali sovitusti
Säteilylaki, -asetukset ja STUKn määräykset laadunhallinnan näkökulmasta
Laatutestien työkirjat ja ohjemateriaalit

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Ennakkotehtävä
Teorialuennot
Tehtäväohjattu opetus
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Laboraatiot koululla

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu koululla 3 op

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti/oman osaamisen arviointehtävä
Työkirjan arviointi
Annetut tehtävät suoritettu hyväksyttävästi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Laboraatioissa pakollinen läsnäolo. Laboraatioissa asianmukainen työasu.
Poissaolot opetuksesta korvataan opettajan määrittämällä tavalla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden asiantuntija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso on hyväksytty, jos opiskelija on suorittanut kaikki opintojaksoon liittyvät laboraatiot ja tehtävät hyväksytysti sekä osoittanut riittävän osaamisen itsearviointitehtävän avulla.

Esitietovaatimukset

Natiivitutkimusten harjoittelu 10 op
Potilas tietokonetomografiatukimuksissa ja magneettikuvauksissa 10 op

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 21.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuomas Vuokko
 • Luennoitsija Terveysala
 • Pia-Marja Vähäkangas
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Opiskelijaryhmät
 • SXM23K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
*osaa säteilybiologian perusteet ja soveltaa tietoperustaa toimintaansa
*osaa keskeisen lääketieteellistä säteilyn käyttöä ohjaavan lainsäädännön ja soveltaa tietoperustaa
toimintaansa
* ymmärtää vastuunsa säteilyturvallisuuden toteuttajana
* ymmärtää keuhkojen ja luuston alueen radiologiaa
* osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa
* osaa määrittää potilasannoksen natiiviröntgentutkimuksessa

Sisältö

Säteilyn vaikutukset ja niiden tunnistaminen
Säteilyn aiheuttamat stokastiset ja deterministiset vaikutukset
Säteilyriskin arvioiminen ja viestintä
Lääketieteellisen säteilyn käyttöä ohjaava keskeinen säädöstö
Säteilyturvallisuus työpaikalla
Säteilyn käytön optimointi
Potilasannokset ja niiden määrittäminen, arviointi ja analysointi
Radiologia I (keuhko ja luusto)

Aika ja paikka

Syksy 2023

Oppimateriaalit

Oppimateriaali jaetaan Moodlen kautta

Opetusmenetelmät

Luento
Tehtäväohjattu opetus
Oppimistehtävät
Paritehtävä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suomeksi
5 OP= 135h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Opintojakso sisältää teoriaopintoja 5 op j
Teoriaopinnot:
- Säteilybiologia 1 op
- Säteilyturvallisuuden perusteet (Pia Vähäkangas) ; oppimistehtäviä, tentti
- annoslaskut (fysiikan ja laiteopin opettaja)
- Radiologia 1 (Taina Autti)

Lisätietoja opiskelijoille

Radiologin luennoilla pakollinen läsnäolo.

Harjoittelussa tehdään annoslaskenta potilaille.
Annoslaskennan ohessa on myös lyhyt luentosarja tilastomatematiikan perusteisiin
Annoslaskennan varsinainen instruktiotunti ja yhteenvetotunti pakollisia
Potilasannosseminaarissa läsnäolo pakollinen.
Annoslaskentatehtävän tulokset raportoidaan harjoittelupaikkaan, joka voi käyttää tietoa omaan laadunvarmistukseensa.
Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt ja asiantuntija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Annoslaskujen yhteenvetoseminaari (hyv/hyl)
Vertaisarviointi (hyv/hyl)
Yksilöllinen annoslaskentatehtävä (hyv/hyl)
Tentti (H-5)

Radiologia luennot (hyv/hyl) aktiivinen läsnäolo tunneilla
Säteilybiologia: hyv/hyl (hyväksyttyyn suorittamiseen sisältyy esityksen pitäminen)
Säteilyturvallisuus: oppimistehtävät (hyv/hyl), tentti (H-5)

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen
Röntgenhoitajan ammatillisen toiminnan perusteet 15 op

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuomas Vuokko
 • Luennoitsija Terveysala
 • Pia-Marja Vähäkangas
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Opiskelijaryhmät
 • SXM23S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
*osaa säteilybiologian perusteet ja soveltaa tietoperustaa toimintaansa
*osaa keskeisen lääketieteellistä säteilyn käyttöä ohjaavan lainsäädännön ja soveltaa tietoperustaa
toimintaansa
* ymmärtää vastuunsa säteilyturvallisuuden toteuttajana
* ymmärtää keuhkojen ja luuston alueen radiologiaa
* osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa
* osaa määrittää potilasannoksen natiiviröntgentutkimuksessa

Sisältö

Säteilyn vaikutukset ja niiden tunnistaminen
Säteilyn aiheuttamat stokastiset ja deterministiset vaikutukset
Säteilyriskin arvioiminen ja viestintä
Lääketieteellisen säteilyn käyttöä ohjaava keskeinen säädöstö
Säteilyturvallisuus työpaikalla
Säteilyn käytön optimointi
Potilasannokset ja niiden määrittäminen, arviointi ja analysointi
Radiologia I (keuhko ja luusto)

Aika ja paikka

Kevät 2024

Oppimateriaalit

Oppimateriaali jaetaan Moodlen kautta

Opetusmenetelmät

Luento
Tehtäväohjattu opetus
Oppimistehtävät
Paritehtävä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suomeksi
5 OP= 135h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Opintojakso sisältää teoriaopintoja 5 op j
Teoriaopinnot:
- Säteilybiologia 1 op
- Säteilyturvallisuuden perusteet (Pia Vähäkangas) ; oppimistehtäviä, tentti
- annoslaskut (fysiikan ja laiteopin opettaja)
- Radiologia 1 (Taina Autti)

Lisätietoja opiskelijoille

Radiologin luennoilla pakollinen läsnäolo.

Harjoittelussa tehdään annoslaskenta potilaille.
Annoslaskennan ohessa on myös lyhyt luentosarja tilastomatematiikan perusteisiin
Annoslaskennan varsinainen instruktiotunti ja yhteenvetotunti pakollisia
Potilasannosseminaarissa läsnäolo pakollinen.
Annoslaskentatehtävän tulokset raportoidaan harjoittelupaikkaan, joka voi käyttää tietoa omaan laadunvarmistukseensa.
Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt ja asiantuntija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Annoslaskujen yhteenvetoseminaari (hyv/hyl)
Vertaisarviointi (hyv/hyl)
Yksilöllinen annoslaskentatehtävä (hyv/hyl)
Tentti (H-5)

Radiologia luennot (hyv/hyl) aktiivinen läsnäolo tunneilla
Säteilybiologia: hyv/hyl (hyväksyttyyn suorittamiseen sisältyy esityksen pitäminen)
Säteilyturvallisuus: oppimistehtävät (hyv/hyl), tentti (H-5)

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen
Röntgenhoitajan ammatillisen toiminnan perusteet 15 op

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

13.02.2024 - 03.05.2024

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenny West
 • Elisa Mattila
 • Marita Saros
 • Ulla Marjosola
 • Katja Rahikainen
 • Merja Lahdenperä
 • Petra Heino
 • Anu-Riikka Eerola

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan iltaopetuksena etätoteutuksena.
Toteutus edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan AJOITUS!
Orientoiva reflektiotehtävä
Aktivoiva luento
Ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
Ohjatut harjoitteet
Projektityöskentely

Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Kesto 12 vko, 13.2.- 3.5.24 Innovaatioprojektin opintopäivät viikottain ti-to klo 17-21.00.

Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta. Projektin ilmoittautumisen laiminlyöminen voi estää toteutukselle pääsyn.

Orientoiva reflektiotehtävä palautetaan projektikohtaiseen OMA-työtilaan (projektin ohjaajan ilmoittama työtila), toteutuksen ensimmäisellä viikolla, 13.2.

Orientaatio, ti 13.2 klo 17-18.00
AIKA Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen. Ilmoitetaan projektihaasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla
AIKA Projektikohtainen työskentely ti-to illat klo 17-21.00.
Lisäksi itsenäistä työskentelyä projektiryhmissä sovitulla tavalla.
Ohjaajan tapaaminen viikottain sovitusti ti-to välillä.

MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma 30.4. Myllypuron kampuksella.

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 12 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin tuotoston esittely MinnoFest.
Projektin päätös ja palautekeskustelu ilmoitetaan projektin aikana.

Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Merja Lahdenperä
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Anu-Riikka Eerola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivikursille
Teooria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 03.05.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 225

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tiina Järvinen
 • Elisa Mattila
 • Eini Koskimies
 • Ulla Marjosola
 • Riikka Kukonlehto
 • Merja Lahdenperä
 • Katja Rahikainen
 • Petra Heino
 • Hannele Hokkanen
 • Anu-Riikka Eerola
 • Jenny West
 • Marita Saros
 • Teija Rautiola
 • Sara Pesonen
 • Kati Ylikahri
 • Arto Holappa
Opiskelijaryhmät
 • SXQ22S1
  Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO22S1B
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXM22S2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXO22S2A
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, monimuoto, verkkopainotteinen
 • SXD21S1
  Jalkaterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO22S1A
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO22S2B
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, monimuoto, verkkopainotteinen, lähihoitajapolku
 • SXM22S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä
 • SXL22S1
  Kätilötyön tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Kurssi on intensiivitoteutus joka edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan
12.3 - 3.5.2024
Orientoiva reflektiotehtävä
Aktivoiva luento
ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
ohjatut harjoitteet
projektityöskentely
Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään opiskelijalta kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Intensiivitoteutus 7 viikkoa. Innovaatioprojektin opintopäivät ma-to (kokonaiset työskentelypäivät).
Orientoiva reflektiotehtävä palautetaan projektikohtaiseen OMA-työtilaan (projektin ohjaajan ilmoittama työtila), viimeistään 18.3.
Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta.

Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua. Tehtävän palautus mennessä kunkin projektin omaan OMA-työtilaan, jonka saatte ensimmäisellä tapaamisella opettajalta.

18.3. klo 9-11.30 Orientaatio (verkossa, linkki lähetetään OMA tiedotteena)
Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen ilmoitetaan haasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla
18.3. - 30-4.2024 Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti.
30.4.2024 MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma

Lisätietoja opiskelijoille

INTENSIIVIOPINTOJAKSO; Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 7 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin yhteinen päätöstilaisuus MinnoFest.
Palaute/arviointikeskustelun aika sovitaan ohjaajan kanssa. Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Merja Lahdenperä
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Anu-Riikka Eerola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivitotutukselle
Teoria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 14.12.2023

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 90

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elisa Mattila
 • Ulla Marjosola
 • Katja Rahikainen
 • Merja Lahdenperä
 • Petra Heino
 • Hannele Hokkanen
 • Anu-Riikka Eerola
 • Juha Järvinen
 • Jenny West
 • Marita Saros
 • Jenna Kukkonen
 • Teija Rautiola
 • Sara Pesonen
 • Eero Kokko
Opiskelijaryhmät
 • SXM22K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXO22K2
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXO22K1A
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä A
 • SXO22K1B
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä B
 • SXO22K1C
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä C

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Kurssi on intensiivitoteutus joka edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan
30.10 - 14.12.2023
Orientoiva reflektiotehtävä
Aktivoiva luento
ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
ohjatut harjoitteet
projektityöskentely
Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään opiskelijalta kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Intensiivitoteutus 7 viikkoa. Innovaatioprojektin opintopäivät ma-to (kokonaiset työskentelypäivät).
Orientoiva reflektiotehtävä palautetaan projektikohtaiseen OMA-työtilaan (projektin ohjaajan ilmoittama työtila), viimeistään 5.11.
Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta.

Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua. Tehtävän palautus mennessä kunkin projektin omaan OMA-työtilaan, jonka saatte ensimmäisellä tapaamisella opettajalta.

30.10. klo 9-11.30 Orientaatio (verkossa, linkki lähetetään OMA tiedotteena)
Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen ilmoitetaan haasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla
30.10. - 14.12.2023 Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti.
13.12.2023 MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma
14.12.2023 Palautekeskustelut projektiohjaajan kanssa

Lisätietoja opiskelijoille

INTENSIIVIOPINTOJAKSO; Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 7 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin yhteinen päätöstilaisuus MinnoFest.
Palaute/arviointikeskustelun aika sovitaan ohjaajan kanssa. Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Anu-Riikka Eerola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivitotutukselle
Teoria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

11.03.2024 - 31.03.2024

Ajoitus

27.05.2024 - 31.07.2024

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenny West
 • Elisa Mattila
 • Teija Rautiola
 • Ulla Marjosola
 • Merja Lahdenperä
 • Katja Rahikainen
 • Petra Heino
 • Hannele Hokkanen
 • Jukka Törnroos
 • Anu-Riikka Eerola

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 21.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pia-Marja Vähäkangas
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Opiskelijaryhmät
 • SXM23K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
*osaa toteuttaa thoraxin ja tyypillisimpiä luuston alueen röntgentutkimuksia
*osaa arvioida ottamiaan natiiviröntgentutkimuksia sekä niiden laatua ja osaa korjata tai täydentää tekemäänsä tutkimusta
*osaa ohjata potilaita kuvantamistilanteissa yksilöllisesti
*osaa tunnistaa kuvanlaatuun vaikuttavat parametrit ja osaa selittää niiden merkityksen kuvanlaadulle
*osaa selittää annosoptimointiin liittyvien parametrien merkityksen ja soveltaa tätä tietoa työssään
*tunnistaa potilasturvallisuuden merkityksen. Hän osaa nimetä potilasturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä työympäristössä ja soveltaa ymmärrystään arvioidessaan omaa toimintaansa
*perehtyy harjoittelupaikan turvallisuusjärjestelmään ja osaa varautua poikkeustilanteissa toimimiseen
*osaa määritellä tietosuojaan vaikuttavia tekijöitä ja osaa soveltaa tietojaan käyttäessään potilastietojärjestelmiä
*osaa noudattaa käsihygienian ja aseptiikan tavanomaisia varotoimia ja perustella toimintansa aseptiikan ja hygienian teoreettisella tiedolla
*osaa arvioida ammatillista kehittymistään röntgenhoitajana natiiviröntgentutkimuksissa

Sisältö

Thoraxin ja tyypillisimpien luustonalueen natiiviröntgentutkimuksien harjoittelu työelämässä

Aika ja paikka

Syksy 2023

Oppimateriaalit

Oppimateriaali jaetaan Moodlen kautta

Opetusmenetelmät

Työelämäharjoittelun ohjaus
Työelämäharjoittelu 9 op
Oppimispäiväkirja ja tutkimusklubi 1 op

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäharjoittelu 6 viikkoa natiiviröntgenkenttä, perustaso

Yksi harjoitteluviikko on 40 h (=1,5 op)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso suoritetaan työelämässä ohjattuna harjoitteluna.
Poissaolot harjoittelusta ainoastaan sairastapauksissa. Poissaolo korvataan opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op= 270h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

10 op työelämäharjoittelua, josta 1 op on varattu oppimistehtävien tekoon
- oppimispäiväkirja
- tutkimusklubi
- annoslaskutehtävä

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävä osaaminen
Potilas natiiviröntgentutkimuksissa (10 op)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit
Hyväksytty, hylätty
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/hylätty
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt ja asiantuntija

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen
Potilas natiiviröntgentutkimuksissa (10 op)
Kliinisen hoitotyön perusteet 5 op

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pia-Marja Vähäkangas
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Opiskelijaryhmät
 • SXM23S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
*osaa toteuttaa thoraxin ja tyypillisimpiä luuston alueen röntgentutkimuksia
*osaa arvioida ottamiaan natiiviröntgentutkimuksia sekä niiden laatua ja osaa korjata tai täydentää tekemäänsä tutkimusta
*osaa ohjata potilaita kuvantamistilanteissa yksilöllisesti
*osaa tunnistaa kuvanlaatuun vaikuttavat parametrit ja osaa selittää niiden merkityksen kuvanlaadulle
*osaa selittää annosoptimointiin liittyvien parametrien merkityksen ja soveltaa tätä tietoa työssään
*tunnistaa potilasturvallisuuden merkityksen. Hän osaa nimetä potilasturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä työympäristössä ja soveltaa ymmärrystään arvioidessaan omaa toimintaansa
*perehtyy harjoittelupaikan turvallisuusjärjestelmään ja osaa varautua poikkeustilanteissa toimimiseen
*osaa määritellä tietosuojaan vaikuttavia tekijöitä ja osaa soveltaa tietojaan käyttäessään potilastietojärjestelmiä
*osaa noudattaa käsihygienian ja aseptiikan tavanomaisia varotoimia ja perustella toimintansa aseptiikan ja hygienian teoreettisella tiedolla
*osaa arvioida ammatillista kehittymistään röntgenhoitajana natiiviröntgentutkimuksissa

Sisältö

Thoraxin ja tyypillisimpien luustonalueen natiiviröntgentutkimuksien harjoittelu työelämässä

Aika ja paikka

Syksy 2023

Oppimateriaalit

Oppimateriaali jaetaan Moodlen kautta

Opetusmenetelmät

Työelämäharjoittelun ohjaus
Työelämäharjoittelu 9 op
Oppimispäiväkirja ja tutkimusklubi 1 op

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäharjoittelu 6 viikkoa natiiviröntgenkenttä, perustaso

Yksi harjoitteluviikko on 40 h (=1,5 op)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso suoritetaan työelämässä ohjattuna harjoitteluna.
Poissaolot harjoittelusta ainoastaan sairastapauksissa. Poissaolo korvataan opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op= 270h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

10 op työelämäharjoittelua, josta 1 op on varattu oppimistehtävien tekoon
- oppimispäiväkirja
- tutkimusklubi
- annoslaskutehtävä

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävä osaaminen
Potilas natiiviröntgentutkimuksissa (10 op)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit
Hyväksytty, hylätty
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/hylätty
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt ja asiantuntija

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen
Potilas natiiviröntgentutkimuksissa (10 op)
Kliinisen hoitotyön perusteet 5 op

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

27.03.2024 - 28.04.2024

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Tirkkonen
 • Julia Dolk
 • Sanna Törnroos
Vastuuhenkilö

Heli Patanen

Opiskelijaryhmät
 • SXM21S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• raportoida työnsä tulokset, arvioida niitä kriitisesti ja tuoda esiin kehittämisehdotuksia tarkoituksenmukaisella tavalla kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti

Sisältö

- opinnäytetyön raportin laatiminen ja esittäminen
- johtopäätökset, kriittinen tarkastelu
- itse- ja vertaisarviointi
- kypsyysnäyte

Aika ja paikka

kevät 2024

Oppimateriaalit

Menetelmäkirjallisuus

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely opinnäytetyön parissa
Ohjaus
Työpajat
seminaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kypsyysnäyte Exam tenttinä ajalla 8.4-12.4 2024

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 27 tuntia

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Vähintään yhteen ohjaukseen ja yhteen työpajaan osallistuminen pakollista. Seminaarissa esittäminen ja toisen työn opponointi on osa suoritusta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyö arvioidaan 0-5. Kypsyysnäyte hyväksytty/hylätty

Esitietovaatimukset

Opinnäytetyön toteutus 5 op

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Tirkkonen
 • Heli Patanen
 • Ulla Nikupaavo
Vastuuhenkilö

Heli Patanen

Opiskelijaryhmät
 • SXM21K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- raportoida työnsä tulokset, arvioida niitä ja tuoda esiin kehittämisehdotuksia tarkoituksenmukaisella
tavalla kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti.

Sisältö

- opinnäytetyön raportin kirjoittaminen ja esittäminen
- itse- ja vertaisarviointi
- kypsyysnäyte

Aika ja paikka

Opinnäytetyön seminaarin, kypsyysnäytteen sekä arviointitilaisuuden ajankohdat löytyvät lukujärjestyksestä.
Opinnäytetyön raportti ja tuotos palautetaan Wihi-järjestelmään kaksi päivää ennen ohjauskeskusteluja ja viikko ennen opinnäytetyön seminaaria varten.
Seminaariin osallistuminen on pakollinen eikä sitä voi korvata muulla tavoin. Seminaarissa annetaan vertaispalautetta toisesta opinnäytetyöstä.

Oppimateriaalit

Menetelmäkirjallisuus
Opinnäytetyö aiheeseen liittyvä tieteellinen kirjallisuus, tieteelliset artikkelit.

Opetusmenetelmät

itsenäinen työskentely
Ohjaus
Vertaisarvioinnin vastaanottaminen ja antaminen
Opinnäytetyötyöpajoihin osallistuminen oman opinnäytetyöprosessin tarpeiden mukaan
Seminaariin osallistuminen
Kypsyyskoe

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyöstä riippuen työelämä- tai hankeyhteistyö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op (135 h)
• Itsenäinen työskentely ja ryhmätyöskentely
• Hyväksytty opinnäytetyön raportointi, hyödyntäminen ja kypsyysnäyte
• Toteutuksen esittäminen seminaarissa
• Opiskelijatovereiden suunnitelman kirjallinen ja suullinen opponointi seminaarissa
• Aktiivinen osallistuminen seminaariin
• Aktiivinen osallistuminen työpajoihin
• Opinnäytetyön esittäminen ja julkaiseminen.

Sisällön jaksotus

Opinnäytetyön toteutus ja raportin kirjoittaminen edellyttävät opinnäytetyöryhmältä hyvää ajankäytön suunnittelua.
Ohjauksiin osallistuminen on edellytys seminaariin osallistumiselle.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson esitietovaatimukset: hyväksytty suoritus opintojaksolta Opinnäytetyön suunnitelma ja toteutus.
Opinnäytetyö arvioidaan numeerisesti, kun kaikki sen osat ovat hyväksytty.
Opinnäytetyön arviointikohteet :
Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
• merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
• ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
• ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
• työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa.
Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset:
• luotettavuus ja eettisyys
• tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
• tulosten käyttökelpoisuus
• opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta.
Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen:
• rakenne ja muoto
• yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
• ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
• kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys.
Kun opinnäytetyö on arvioitu ja arviointi kirjattu Oman arviointijärjestelmään, opiskelijat tallentavat opinnäytetyön Moodlessa olevaan TurnItIn-ohjelman kohtaan: OPINNÄYTETYÖN LOPULLINEN TARKISTUS.

Opinnäytetyön hyväksyttyä arvosanaa ei voi korottaa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön arvioinnissa otetaan huomioon koko opinnäytetyöprosessi. Arvioinnin kohteena
ovat ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen, käytetyt menetelmät ja saadut tulokset sekä
viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen. Opinnäytetyöhön kuuluvan kirjallisen osan arvioinnissa
kiinnitetään huomiota sekä työn asiasisältöön että kieli- ja ulkoasuun. Opinnäytetyön arvioi vähintään kaksi arvioijaa. Opinnäytetyön hyväksyttyä arvosanaa ei voi korottaa.
Opiskelija suorittaa kypsyyskokeen opinnäytetyöprosessin päättyessä, kun opinnäytetyö on valmis. Kypsyysnäyte suoritetaan lukujärjestyksen mukaisessa tenttitilaisuudessa. Tämän jälkeen opiskelija voi suorittaa kypsyyskokeen erikseen määritellyssä uusintatentissä. Kypsyyskoe arvioidaan: hyväksytty/hylätty. Kypsyyskokeen arvioi opinnäytetyön ohjaaja ja suomen kielen opettaja.
pinnäytetyö arvioidaan prosessin päätyttyä: 5–1. Arviointi perustuu opinnäytetyön arviointikriteereihin.

Esitietovaatimukset

Opinnäytetyön toteutus 5 op

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointikohteet

Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
- merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
- ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
- ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
- työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa

Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset
- luotettavuus ja eettisyys
- tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
- tulosten käyttökelpoisuus
- opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta

Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
- rakenne ja muoto
- yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
- ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
- kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys
- argumentointi ja lähteiden käyttö

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heli Patanen
 • Julia Dolk
 • Sanna Törnroos
 • Aino Vuorijärvi
 • Ulla Nikupaavo
Vastuuhenkilö

Heli Patanen

Opiskelijaryhmät
 • SXM21S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin ratkaisuja
- käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä
- soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja

Sisältö

- opinnäytetyöprosessiin perehtyminen
- sopimus- ja lupakäytännöt
- toimintaympäristöön perehtyminen ja työelämäyhteistyön suunnittelu
- kehittämistarpeen tunnistaminen
- lähdekriittinen tiedonhankinta suomeksi ja englanniksi
- työtapojen ja menetelmien valinta
- aiheen täsmennys
- kehittämistyön suunnitelman laatiminen ja esittäminen

Aika ja paikka

Opinnäytetyöprosessi käynnistyy keväällä aiheen valinnalla.
Yhteinen aloitus lukujärjestyksen mukaan syksyllä.
Opinnäytetyökohtaiset ohjaukset
Seminaari lukujärjestyksen mukaan.
Oman työn esittely sekä opponointi kuuluvat osaksi suoritusta.

Oppimateriaalit

Menetelmäkirjallisuus.
Opinnäytetyötyöpajat
Vertaisarvioidut artikkelit

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön suunnittelu --opintojakson tarkoituksena on, että opiskelijat työstävät opinnäytetyön aiheesta suunnitelman, jossa määritellään opinnäytetyötyöskentelyn tarkoitus, tavoite sekä teoreettinen viitekehys ja toteutussuunnitelma.
Opiskelijan itsenäinen työskentely ja työskentely opinnäytetyöryhmässä
ryhmä-/henkilökohtainen ohjaus,
työpajat
opinnäytetyön suunnitelmaseminaari
Wihi-järjestelmän perehdytys.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyön suunnittelu -opintojaksolle osallistumisen vaatimuksena on, että Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet -opintojakso on suoritettu ja kirjattu eikä ole miltään osin kesken.
Aloitusinfoon ja ryhmän tapaamisiin on pakollinen osallistuminen
Työpajoihin osallistuminen ja ohjaukseen osallistuminen pakollista
Seminaaripäivään ja opponointiin osallistuminen pakollista

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyösuunnitelma arvioidaan HYV / HYL

Esitietovaatimukset

Opetussuunnitelman mukainen tutkimus- ja kehittämistyön osaaminen

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 15.03.2024

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Julia Dolk
 • Sanna Törnroos
 • Ulla Nikupaavo
Vastuuhenkilö

Heli Patanen

Opiskelijaryhmät
 • SXM22K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin ratkaisuja
- käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä
- soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja

Sisältö

- opinnäytetyöprosessiin perehtyminen
- sopimus- ja lupakäytännöt
- toimintaympäristöön perehtyminen ja työelämäyhteistyön suunnittelu
- kehittämistarpeen tunnistaminen
- lähdekriittinen tiedonhankinta suomeksi ja englanniksi
- työtapojen ja menetelmien valinta
- aiheen täsmennys
- kehittämistyön suunnitelman laatiminen ja esittäminen

Aika ja paikka

Opinnäytetyöprosessi käynnistyy syksyllä aiheen valinnalla.
Yhteinen aloitus lukujärjestyksen mukaan keväällä.
Opinnäytetyökohtaiset ohjaukset
Seminaari lukujärjestyksen mukaan.
Oman työn esittely sekä opponointi kuuluvat osaksi suoritusta.

Oppimateriaalit

Menetelmäkirjallisuus.
Opinnäytetyötyöpajat
Vertaisarvioidut artikkelit

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön suunnittelu --opintojakson tarkoituksena on, että opiskelijat työstävät opinnäytetyön aiheesta suunnitelman, jossa määritellään opinnäytetyötyöskentelyn tarkoitus, tavoite sekä teoreettinen viitekehys ja toteutussuunnitelma.
Opiskelijan itsenäinen työskentely ja työskentely opinnäytetyöryhmässä
ryhmä-/henkilökohtainen ohjaus,
työpajat
opinnäytetyön suunnitelmaseminaari
Wihi-järjestelmän perehdytys.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 27 tuntia opiskelijan työaikaa

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyön suunnittelu -opintojaksolle osallistumisen vaatimuksena on, että Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet -opintojakso on suoritettu ja kirjattu eikä ole miltään osin kesken.
Aloitusinfoon ja ryhmän tapaamisiin on pakollinen osallistuminen
Työpajoihin osallistuminen ja ohjaukseen osallistuminen pakollista
Seminaaripäivään ja opponointiin osallistuminen pakollista

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyösuunnitelma arvioidaan HYV / HYL

Esitietovaatimukset

Opetussuunnitelman mukainen tutkimus- ja kehittämistyön osaaminen

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heli Patanen
 • Ulla Nikupaavo
Vastuuhenkilö

Heli Patanen

Opiskelijaryhmät
 • SXM21K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämistehtävän
itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
- viestiä työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri
yleisöille.

Sisältö

- kehittämistyön toteutus suunnitelman mukaisesti
- yhteistyö kehittämistyöhön osallistuvien kanssa
- tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestintä
- työpajat
- kirjallisen opinnäytetyöraportin laatiminen

Aika ja paikka

Työskentely käynnistyy syksyllä. Tapaaminen 15.8..2023

Oppimateriaalit

Menetelmäkirjallisuus ja opinnäytetyökirjallisuus. Ammattialan tutkimusartikkelit ja opinnäytetyön aihetta tukeva tutkimuskirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Pajat
Opinnäytetyön ohjauskeskustelut
Itseohjautuva ja itsenäinen työskentely.
Työryhmätyöskentely.
Yhteistyö ohjaajien kanssa.
Vertaispalautteen vastaanottaminen ja antaminen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Yhteistyö hankkeessa tai työelämän kanssa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opinnäytetyön vaiheita ei uusita. Jos opiskelija ei edistä opinnäytetyötä annetun aikataulun mukaisesti, hän siirtyy seuraavaan toteutukseen.

Kansainvälisyys

Kansainväliset yhteydet voivat liittyä esim.hanketyöhön

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyön toteutus edellyttää opiskelijalta hyvää ajankäytön suunnittelua sekä itsenäistä työskentelyä.
Opinnäytetyön toteutuksen tueksi käydään ohjauskeskusteluissa (pakollinen), työpajoissa sekä edistetään opinnäytetyön prosessia.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty, hylätty
Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön toteutus arvioidaan hyväksytty/hylätty -asteikolla. Opintojakson kirjaus tehdään Opinnäytetyön hyödyntäminen, raportointi ja kyspyysnäyte -opintojakson kanssa.

Arvioinnissa käytetään opinnäytetyön arviointikriteereitä.
Opinnäytetyön arviointikohteet :
Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
• merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
• ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
• ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
• työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa
Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset:
• luotettavuus ja eettisyys
• tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
• tulosten käyttökelpoisuus
• opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta
Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen:
• rakenne ja muoto
• yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
• ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
• kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys

Esitietovaatimukset

Opinnäytetyön suunnittelu 5 op

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointikohteet

Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
- merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
- ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
- ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
- työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa

Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset
- luotettavuus ja eettisyys
- tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
- tulosten käyttökelpoisuus
- opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta

Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
- rakenne ja muoto
- yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
- ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
- kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys
- argumentointi ja lähteiden käyttö

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.03.2024

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Julia Dolk
 • Sanna Törnroos
Vastuuhenkilö

Heli Patanen

Opiskelijaryhmät
 • SXM21S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämistehtävän itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
- viestiä työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri yleisöille

Sisältö

- opinnäytetyön toteutus suunnitelman mukaisesti
- yhteistyö opinnäytetyöhön osallistuvien kanssa
- tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestintä

Aika ja paikka

Kevät 2024

Oppimateriaalit

Menetelmäkirjallisuus

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opinnäytetyö työskentely
ohjaukseen osallistuminen
työapajat

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 27 tuntia opiskelijan työskentelyä

Lisätietoja opiskelijoille

Pakollinen osallistuminen kevään yhteiseen aloitukseen ja vähintään yhteen ohjaukseen ja yhteen työpajaan

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/hylätty

Esitietovaatimukset

Opinnäytetyön suunnittelu 5 op

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Tirkkonen
 • Heli Thomander
 • Ulla Nikupaavo
Vastuuhenkilö

Ulla Nikupaavo

Opiskelijaryhmät
 • SXM23S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella oman opintopolkunsa ja motivoituu urasuunnitteluun.
- osaa työskennellä ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.
- tunnistaa oman ammattinsa tietoperustan ja roolinsa näyttöön perustuvassa toiminnassa.
- ymmärtää sosiaali- ja terveysalan monikulttuurisena, moniarvoisena ja muuttuvana toimintaympäristönä.
- osaa kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja niitä koskevan lainsäädännön pääpiirteet.
- ymmärtää asiakaskokemuksen yhteyden vaikuttaviin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.
- osaa toimia tietosuojan ja -turvan periaatteiden mukaisesti.
- osaa toimia digitaalisissa oppimisympäristöissä ja käyttää yleisimpiä tietoteknisiä ohjelmia ja välineitä
- osaa tuottaa tietoa ja viestiä ammatillisesti

Sisältö

- opiskelutaidot, oppimisympäristöt ja tiedonhankinta
- tutkinnon tuottama osaaminen ja urapolut
- ammatin tietoperusta ja eettiset periaatteet
- keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja niitä koskeva lainsäädäntö
- tietosuoja ja -turva sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa
- tietotekniset taidot, ohjelmat ja välineet oppimisessa ja asiantuntijatehtävissä
- ammatillisen asiantuntijan suomen kielen ja viestinnän perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite "Osaamisen arviointikehikko"

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

Oppimisen ja opiskelun valmiudet opinnot suoritetaan ensimmäisellä lukukaudella

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Tirkkonen
 • Heli Patanen
 • Heli Thomander
Vastuuhenkilö

Heli Patanen

Opiskelijaryhmät
 • SXM24K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella oman opintopolkunsa ja motivoituu urasuunnitteluun.
- osaa työskennellä ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.
- tunnistaa oman ammattinsa tietoperustan ja roolinsa näyttöön perustuvassa toiminnassa.
- ymmärtää sosiaali- ja terveysalan monikulttuurisena, moniarvoisena ja muuttuvana toimintaympäristönä.
- osaa kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja niitä koskevan lainsäädännön pääpiirteet.
- ymmärtää asiakaskokemuksen yhteyden vaikuttaviin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.
- osaa toimia tietosuojan ja -turvan periaatteiden mukaisesti.
- osaa toimia digitaalisissa oppimisympäristöissä ja käyttää yleisimpiä tietoteknisiä ohjelmia ja välineitä
- osaa tuottaa tietoa ja viestiä ammatillisesti

Sisältö

- opiskelutaidot, oppimisympäristöt ja tiedonhankinta
- tutkinnon tuottama osaaminen ja urapolut
- ammatin tietoperusta ja eettiset periaatteet
- keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja niitä koskeva lainsäädäntö
- tietosuoja ja -turva sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa
- tietotekniset taidot, ohjelmat ja välineet oppimisessa ja asiantuntijatehtävissä
- ammatillisen asiantuntijan suomen kielen ja viestinnän perusteet

Aika ja paikka

Opetus sisältää sekä lähi- että etäopetusta.
Opintojaksolla tehdään kirjallinen projektityö. Ohjauksiin ja seminaariin osallistuminen on pakollista.
Tarkempi aikataulu lukujärjestyksestä.

Oppimateriaalit

Moodlen työtila
Opettajan antama muu materiaali.
Artikkelit.

Opetusmenetelmät

Tehtäväohjattu opetus
Luento-opetus
Ryhmäohjaus
Ryhmätyö
Seminaari/webinaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Röntgenhoitajat esittäytyvät ja kertovat röntgenhoitajan työstä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksoa ei voi suorittaa valinnaisella tavalla
Opintojakson voi hyväksilukea Metropolian vastaavalla opintojaksolla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aikana toteutetaan rymätyönä seminaarityö, joka esitetään eri tutkintojen yhteisessä webinaarissa/seminaarissa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite "Osaamisen arviointikehikko"

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmätyö kirjallinen ja posteri webinaarissa (teoreettinen osaaminen, yhteistoiminnallinen osaaminen)

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

Oppimisen ja opiskelun valmiudet opinnot suoritetaan ensimmäisellä lukukaudella

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Emma Salomaa
 • Tuomas Vuokko
 • Luennoitsija Terveysala
 • Sini Hyppänen
Vastuuhenkilö

Tuomas Vuokko

Opiskelijaryhmät
 • SXM22S2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää isotooppilääketieteen menetelmien perusteet ja tuntee radiolääkkeiden valmistuksen ja
turvallisen käytön
- ymmärtää isotooppilaitteiston toimintaperiaatteet
- tuntee yleisimpien tutkimusten ja toimenpiteiden käyttöalueet
-kykenee osallistumaan tutkimuksien ja toimenpiteiden toteuttamiseen potilaslähtöisesti ja osaa
säteilysuojelun ja laadunhallinnan periaatteet isotooppityöskentelyssä
- osaa käsitellä, soveltaa ja välittää tieteellistä tietoa englanninkielellä

Sisältö

Radioaktiiviset hajontaprosessit, radioaktiivinen säteily ja radiolääkkeet
Gammakameran, positroniemissiotomografian ja fuusiokuvantamisen toimintaperiaatteet sekä
tutkimusten analysoinnin perusteet
Isotooppitutkimusten ja -hoitojen käyttömahdollisuudet ja suorittaminen
Isotooppihoitojen periaatteet ja niiden antaminen
Radioaktiivisten lääkeaineiden turvallinen käyttö, potilasannokset ja niiden arvioiminen, vertailutasot
Säteilyriskin arvioiminen ja kertominen potilaalle ymmärrettävästi
Potilaan, henkilökunnan ja muiden henkilöiden säteilysuojelu isotooppitutkimuksissa- ja hoidoissa
Laadunhallinta isotooppitoiminnassa
Englanti

Aika ja paikka

Syksy 2023

Oppimateriaalit

Työtila Moodlessa
Fysiikan oppimateriaali Moodlessa
Isotooppitutkimukset ja hoidot:
Sovijärvi A ym. Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede. 2003. Kustannus Oy Duodecim.
Sovijärvi A ym. Kliininen fysiologia. 1994. Kustannus Oy Duodecim.
Sovijärvi A. Suvisaari J. HYKS. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimukset 2007
Standerskjöld-Nordestam ym. Radiologia. 1991. Kustannus Oy Duodecim
STUK ST ohjeet soveltuvin osin
Moodle
Tunnilla osoitettu kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento, ohjatut harjoitukset, tentti
Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.


Englanti: oppitunneilla aktivoiva luento, ryhmä-/paritehtävät, itsenäinen työskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiajankohta merkitty lukujärjestykseen. Uusintatentti yleisenä uusintapäivänä.

Englanti: Englannin arviointi perustuu suulliseen pariesitelmään, joten arvosanan korottaminen ei ole mahdollista. Uusinnasta sovittava erikseen opettajan kanssa.

Kansainvälisyys

EU suositukset, EANM suositukset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 tuntia opiskelijan työaikaa

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Laboraatiot, vierailevat luennot, tehtävät, tentti pakollisia

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt.
Englannin kielen osalta ks. liite hyväksytty kielten ja viestinnän yleiset ohjeistukset

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tuntitehtävät (hyv/hyl)
Tentti (0-5)

Englanti: 1-5 (suullisen kielitaidon arviointikriteerit käydään läpi ensimmäisellä oppitunnilla)

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Potilas natiiviröntgentutkimuksissa 10 op
Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö 5 op
Hoitotyö ja lääkehoito kliinisessä radiografiatyössä 10 op

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Emma Salomaa
 • Tuomas Vuokko
 • Luennoitsija Terveysala
 • Sini Hyppänen
Vastuuhenkilö

Tuomas Vuokko

Opiskelijaryhmät
 • SXM22S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää isotooppilääketieteen menetelmien perusteet ja tuntee radiolääkkeiden valmistuksen ja
turvallisen käytön
- ymmärtää isotooppilaitteiston toimintaperiaatteet
- tuntee yleisimpien tutkimusten ja toimenpiteiden käyttöalueet
-kykenee osallistumaan tutkimuksien ja toimenpiteiden toteuttamiseen potilaslähtöisesti ja osaa
säteilysuojelun ja laadunhallinnan periaatteet isotooppityöskentelyssä
- osaa käsitellä, soveltaa ja välittää tieteellistä tietoa englanninkielellä

Sisältö

Radioaktiiviset hajontaprosessit, radioaktiivinen säteily ja radiolääkkeet
Gammakameran, positroniemissiotomografian ja fuusiokuvantamisen toimintaperiaatteet sekä
tutkimusten analysoinnin perusteet
Isotooppitutkimusten ja -hoitojen käyttömahdollisuudet ja suorittaminen
Isotooppihoitojen periaatteet ja niiden antaminen
Radioaktiivisten lääkeaineiden turvallinen käyttö, potilasannokset ja niiden arvioiminen, vertailutasot
Säteilyriskin arvioiminen ja kertominen potilaalle ymmärrettävästi
Potilaan, henkilökunnan ja muiden henkilöiden säteilysuojelu isotooppitutkimuksissa- ja hoidoissa
Laadunhallinta isotooppitoiminnassa
Englanti

Aika ja paikka

Syksy 2023

Oppimateriaalit

Työtila Moodlessa
Fysiikan oppimateriaali Moodlessa
Isotooppitutkimukset ja hoidot:
Sovijärvi A ym. Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede. 2003. Kustannus Oy Duodecim.
Sovijärvi A ym. Kliininen fysiologia. 1994. Kustannus Oy Duodecim.
Sovijärvi A. Suvisaari J. HYKS. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimukset 2007
Standerskjöld-Nordestam ym. Radiologia. 1991. Kustannus Oy Duodecim
STUK ST ohjeet soveltuvin osin
Moodle
Tunnilla osoitettu kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento, ohjatut harjoitukset, tentti
Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Englanti: oppitunneilla aktivoiva luento, ryhmä-/paritehtävät, itsenäinen työskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiajankohta merkitty lukujärjestykseen. Uusintatentti yleisenä uusintapäivänä.

Englanti: Englannin arviointi perustuu suulliseen pariesitelmään, joten arvosanan korottaminen ei ole mahdollista. Uusinnasta sovittava erikseen opettajan kanssa.

Kansainvälisyys

EU suositukset, EANM suositukset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 tuntia opiskelijan työaikaa

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Laboraatiot, vierailevat luennot, tehtävät, tentti pakollisia

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt.
Englannin kielen osalta ks. liite hyväksytty kielten ja viestinnän yleiset ohjeistukset

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tuntitehtävät (hyv/hyl)
Tentti (0-5)

Englanti: 1-5 (suullisen kielitaidon arviointikriteerit käydään läpi ensimmäisellä oppitunnilla)

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Potilas natiiviröntgentutkimuksissa 10 op
Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö 5 op
Hoitotyö ja lääkehoito kliinisessä radiografiatyössä 10 op

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Emma Salomaa
 • Tuomas Vuokko
 • Luennoitsija Terveysala
 • Sini Hyppänen
Vastuuhenkilö

Tuomas Vuokko

Opiskelijaryhmät
 • SXM23K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää isotooppilääketieteen menetelmien perusteet ja tuntee radiolääkkeiden valmistuksen ja
turvallisen käytön
- ymmärtää isotooppilaitteiston toimintaperiaatteet
- tuntee yleisimpien tutkimusten ja toimenpiteiden käyttöalueet
-kykenee osallistumaan tutkimuksien ja toimenpiteiden toteuttamiseen potilaslähtöisesti ja osaa
säteilysuojelun ja laadunhallinnan periaatteet isotooppityöskentelyssä
- osaa käsitellä, soveltaa ja välittää tieteellistä tietoa englanninkielellä

Sisältö

Radioaktiiviset hajontaprosessit, radioaktiivinen säteily ja radiolääkkeet
Gammakameran, positroniemissiotomografian ja fuusiokuvantamisen toimintaperiaatteet sekä
tutkimusten analysoinnin perusteet
Isotooppitutkimusten ja -hoitojen käyttömahdollisuudet ja suorittaminen
Isotooppihoitojen periaatteet ja niiden antaminen
Radioaktiivisten lääkeaineiden turvallinen käyttö, potilasannokset ja niiden arvioiminen, vertailutasot
Säteilyriskin arvioiminen ja kertominen potilaalle ymmärrettävästi
Potilaan, henkilökunnan ja muiden henkilöiden säteilysuojelu isotooppitutkimuksissa- ja hoidoissa
Laadunhallinta isotooppitoiminnassa
Englanti

Aika ja paikka

Kevät 2024

Oppimateriaalit

Työtila Moodlessa
Fysiikan oppimateriaali Moodlessa
Isotooppitutkimukset ja hoidot:
Sovijärvi A ym. Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede. 2003. Kustannus Oy Duodecim.
Sovijärvi A ym. Kliininen fysiologia. 1994. Kustannus Oy Duodecim.
Sovijärvi A. Suvisaari J. HYKS. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimukset 2007
Standerskjöld-Nordestam ym. Radiologia. 1991. Kustannus Oy Duodecim
STUK ST ohjeet soveltuvin osin
Moodle
Tunnilla osoitettu kirjallisuus
Englannin materiaalit Oman työtilassa.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento, ohjatut harjoitukset, tentti
Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Englanti: oppitunneille osallistuminen, ryhmä-/paritehtävät, itsenäinen työskentely. Osallistuminen etäopetukseen edellyttää toimivaa mikrofonia, kameraa sekä internetyhteyttä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiajankohta merkitty lukujärjestykseen. Uusintatentti yleisenä uusintapäivänä.

Englanti: Englannin arviointi perustuu suulliseen pariesitelmään, joten arvosanan korottaminen ei ole mahdollista. Uusinnasta sovittava erikseen opettajan kanssa.

Kansainvälisyys

EU suositukset, EANM suositukset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 tuntia opiskelijan työaikaa

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Laboraatiot, vierailevat luennot, tehtävät, tentti pakollisia

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt.
Englannin kielen osalta ks. liite hyväksytty kielten ja viestinnän yleiset ohjeistukset

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tuntitehtävät (hyv/hyl)
Tentti (0-5)
Asiantuntijaluennot (hyv/hyl)
Englanti: 1-5 (suullisen kielitaidon arviointikriteerit käydään läpi ensimmäisellä oppitunnilla)

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Potilas natiiviröntgentutkimuksissa 10 op
Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö 5 op
Hoitotyö ja lääkehoito kliinisessä radiografiatyössä 10 op

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 21.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuomas Vuokko
 • Julia Dolk
 • Pia-Marja Vähäkangas
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Opiskelijaryhmät
 • SXM23K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
* osaa selittää ja kertoa potilaalle perusröntgentutkimusten toteutusperiaatteet
* osaa toteuttaa keuhkojen ja yleisemmät luuston alueen röntgentutkimukset
*osaa arvioida kliinistä kuvanlaatua
*hallitsee annosoptimoinnin natiiviröntgentutkimuksissa
* tuntee natiiviröntgen-, panoraamatomografia- ja luuntiheysmittauslaitteistojen
toimintaperiaatteet

Sisältö

Natiiviröntgentutkimusten yleisperiaatteet ja toteuttaminen
Natiiviröntgen-, panoraamatomografia- ja luuntiheysmittauslaitteisto
Kliininen kuvan laatu ja annosoptimointi
Natiiviröntgentutkimusten harjoittelu koululla (7 op)

Aika ja paikka

Syksy 2023

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa
Natiiviröntgentutkimukset työkirja
Laiteopin opetusmonisteet
Pocket Atlas of Radiographic Positioning. By (author) Torsten Bert Moeller , By (author) Emil Reif , Translated by Horst Bertram. 2 nd edition 2009

Opetusmenetelmät

Luennot
Laboraatiot koululla
Tehtäväohjattu opetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Koululla röntgentutkimusten harjoittelua on 7 op.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Laiteopin tehtävien palautusajat sovitaan oppitunnilla

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 OP= 270h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Laboraatiot koululla pienryhmissä, työvaatteet ja työkengät laboraatiossa. Pienryhmät ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt ja asiantuntija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kuvantamisen tehtävä (H-5)
Laiteopin tehtävä (hyv/hyl), palaute Moodle-tehtävän yhteydessä
Osaamisen näyttökoe (H-5)
Jatkuva arviointi
Kertaustehtävä röntgenlaitteesta Moodlessa

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen
Röntgenhoitajan ammatillisen toiminnan perusteet (15 op)

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuomas Vuokko
 • Julia Dolk
 • Pia-Marja Vähäkangas
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Opiskelijaryhmät
 • SXM23S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
* osaa selittää ja kertoa potilaalle perusröntgentutkimusten toteutusperiaatteet
* osaa toteuttaa keuhkojen ja yleisemmät luuston alueen röntgentutkimukset
*osaa arvioida kliinistä kuvanlaatua
*hallitsee annosoptimoinnin natiiviröntgentutkimuksissa
* tuntee natiiviröntgen-, panoraamatomografia- ja luuntiheysmittauslaitteistojen
toimintaperiaatteet

Sisältö

Natiiviröntgentutkimusten yleisperiaatteet ja toteuttaminen
Natiiviröntgen-, panoraamatomografia- ja luuntiheysmittauslaitteisto
Kliininen kuvan laatu ja annosoptimointi
Natiiviröntgentutkimusten harjoittelu koululla (7 op)

Aika ja paikka

Kevät 2024

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa
Natiiviröntgentutkimukset työkirja
Laiteopin opetusmonisteet
Pocket Atlas of Radiographic Positioning. By (author) Torsten Bert Moeller , By (author) Emil Reif , Translated by Horst Bertram. 2 nd edition 2009

Opetusmenetelmät

Luennot
Laboraatiot koululla
Tehtäväohjattu opetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Koululla röntgentutkimusten harjoittelua on 7 op.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Laiteopin tehtävien palautusajat sovitaan oppitunnilla

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 OP= 270h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Laboraatiot koululla pienryhmissä, työvaatteet ja työkengät laboraatiossa. Pienryhmät ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt ja asiantuntija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kuvantamisen tehtävä (H-5)
Laiteopin tehtävä (hyv/hyl), palaute Moodle-tehtävän yhteydessä
Osaamisen näyttökoe (H-5)
Jatkuva arviointi
Kertaustehtävä röntgenlaitteesta Moodlessa

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen
Röntgenhoitajan ammatillisen toiminnan perusteet (15 op)

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tommy Mildh
 • Tuomas Vuokko
 • Maiju Salovaara-Hiltunen
 • Luennoitsija Terveysala
 • Katariina Pälli
 • Ulla Nikupaavo
Vastuuhenkilö

Ulla Nikupaavo

Opiskelijaryhmät
 • SXM21S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
-Saa valmiudet toimia tavallisimmissa läpivalaisussa tehtävissä tutkimuksissa ja toimenpiteissä
-osaa potilaan esivalmistelut, tutkimuksen aikaisen tarkkailun ja
turvallisuudesta huolehtimisen sekä jälkihoidon ja ohjauksen
-osaa aseptiset menetelmät ja noudattaa steriilin toiminnan periaatteita
- noudattaa säteilyturvallista työskentelyä (henkilökunta, potilas, annosoptimointi, säteilysuojelu)
-osaa toimia ja ottaa vastuuta ensiapu- ja elvytystilanteissa
-ymmärtää verenkiertoelimistön anatomian ja fysiologian
-osaa toteuttaa radiologisissa toimenpiteissä ja tutkimuksissa tarvittavaa lääkehoitoa turvallisesti
-osaa ottaa EKGn ja tietää EKGn tulkinnan perusteet

Sisältö

Läpivalaisulaitteen toiminta
Läpivalaisututkimukset ja –toimenpiteet
Angiografiatutkimukset ja -toimenpiteet
Radiologia III
Syventävä anatomia III
Aseptinen toiminta radiologisissa tutkimuksissa ja toimenpiteissä
Säteilysuojelu läpivalaisututkimuksissa ja -toimenpiteissä
Äkilliset muutokset potilaan elintoiminnoissa
Ensihoitovalmius ja tiimityöskentely hoitoelvytyksessä
Turvallisen laskimonsisäisen lääkehoidon toteuttaminen, arviointi ja kirjaaminen
Elvytys- ja potilasvalvontalaitteet
EKG:n tulkinta
Harjoittelua koululla 2 op

Aika ja paikka

1.8.-22.10.2023

Oppimateriaalit

Sequeiros ym. (toim.) Kliininen radiologia (2017) - kappale Toimenpideradiologia. Saatavilla e-aineistona.
Opettajan osoittama kirjallisuus
Moodle-työtilan materiaalit
Käypähoitosuositukset aiheisiin liittyen
Toimenpideradiologian työkirja laboraatioita varten
Fysiikan materiaali Moodlessa

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Ennakkotehtävät
Aktivoivat luennot
Tehtäväohjattu opetus
Laboraatio-opetus, ohjatut harjoitukset koulun rtg- ja hoitotyön luokissa
Simulaatio-opetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu koululla 2 op

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

10.10. 2023 yhteinen tentti (radiografia ja kliininen hoitotoiminta). Uusintamahdollisuus kahdesti, jos arvosana hylätty ja kerran, jos arvosana hyväksytty. Uusintatentit järjestetään sovitusti yleisissä uusintatenttitilaisuuksissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 t työtä opiskelijalle.
2 op laboraatiot, simulaatiot ja niihin valmistatuminen = 54 tuntia
3 op radiografian, hoitotoiminnan, syventävän anatomian sekä laiteopin teoria ja tehtävät = 81 tuntia

Sisällön jaksotus

Ennen opintojakson alkua mahdollisten ennakkotehtävien tekeminen. Työelämäharjoittelu teoria- ja laboraatio-opintojen jälkeen. Yhteinen tentti (kliininen hoitotyö ja radiologiset toimenpiteet) ennen harjoittelujakson alkua. Ennen opintojaksolle osallistumista tulee olla hyväksytysti suoritettuna "Hoitotyö kliinisessä radiografiassa" .

Lisätietoja opiskelijoille

Teoriatunneilla, simulaatiossa ja laboraatioissa pakollinen läsnäolo. Sairauspoissaolot korvataan opettajan määrittelemällä tavalla.

Laboraatioissa tulee olla työasu ja nimikyltti.

Ennen opintojakson alkua mahdollisten ennakkotehtävien tekeminen.
Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Myöhässä palautetut tehtävät voivat vaikuttaa opintojakson arviointiin.

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestelyjen päätös, kuten oikeus lisäaikaan tentissä, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa asiantuntija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Radiografian ja hoitotoiminnan tentit arvioidaan erikseen asteikolla 0-5.
Yksilö- ja ryhmätehtävät arvioidaan asteikolla hylätty-täydennettävää-hyväksytty.

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Hoitotyö kliinisessä radiografiassa
Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö
Potilas ultraääni-, mammografiatutkimuksissa ja -toimenpiteissä

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuomas Vuokko
 • Ensihoito1 Virtuaali
 • Luennoitsija Terveysala
 • Katariina Pälli
 • Mari Lindroos
 • Ulla Nikupaavo
Vastuuhenkilö

Ulla Nikupaavo

Opiskelijaryhmät
 • SXM22K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
-Saa valmiudet toimia tavallisimmissa läpivalaisussa tehtävissä tutkimuksissa ja toimenpiteissä
-osaa potilaan esivalmistelut, tutkimuksen aikaisen tarkkailun ja
turvallisuudesta huolehtimisen sekä jälkihoidon ja ohjauksen
-osaa aseptiset menetelmät ja noudattaa steriilin toiminnan periaatteita
- noudattaa säteilyturvallista työskentelyä (henkilökunta, potilas, annosoptimointi, säteilysuojelu)
-osaa toimia ja ottaa vastuuta ensiapu- ja elvytystilanteissa
-ymmärtää verenkiertoelimistön anatomian ja fysiologian
-osaa toteuttaa radiologisissa toimenpiteissä ja tutkimuksissa tarvittavaa lääkehoitoa turvallisesti
-osaa ottaa EKGn ja tietää EKGn tulkinnan perusteet

Sisältö

Läpivalaisulaitteen toiminta
Läpivalaisututkimukset ja –toimenpiteet
Angiografiatutkimukset ja -toimenpiteet
Radiologia III
Syventävä anatomia III
Aseptinen toiminta radiologisissa tutkimuksissa ja toimenpiteissä
Säteilysuojelu läpivalaisututkimuksissa ja -toimenpiteissä
Äkilliset muutokset potilaan elintoiminnoissa
Ensihoitovalmius ja tiimityöskentely hoitoelvytyksessä
Turvallisen laskimonsisäisen lääkehoidon toteuttaminen, arviointi ja kirjaaminen
Elvytys- ja potilasvalvontalaitteet
EKG:n tulkinta
Harjoittelua koululla 2 op

Oppimateriaalit

Sequeiros ym. (toim.) Kliininen radiologia (2017) - kappale Toimenpideradiologia. Saatavilla e-aineistona.
www.cirse.org: Clinical Practice Manual 2021
Opettajan osoittama kirjallisuus
Moodle-työtilan materiaalit
Käypähoitosuositukset aiheisiin liittyen
Toimenpideradiologian työkirja laboraatioita varten
Fysiikan materiaali Moodlessa

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Ennakkotehtävät
Aktivoivat luennot
Tehtäväohjattu opetus
Laboraatio-opetus, ohjatut harjoitukset koulun rtg- ja hoitotyön luokissa
Simulaatio-opetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu koululla 2 op

Kansainvälisyys

xxx yhteinen tentti (radiografia ja kliininen hoitotoiminta). Uusintamahdollisuus kahdesti, jos arvosana hylätty ja kerran, jos arvosana hyväksytty. Uusintatentit järjestetään sovitusti yleisissä uusintatenttitilaisuuksissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 t työtä opiskelijalle.
2 op laboraatiot, simulaatiot ja niihin valmistatuminen = 54 tuntia
3 op radiografian, hoitotoiminnan, syventävän anatomian sekä laiteopin teoria ja tehtävät = 81 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Teoriatunneilla, simulaatiossa ja laboraatioissa pakollinen läsnäolo. Sairauspoissaolot korvataan opettajan määrittelemällä tavalla.

Laboraatioissa tulee olla työasu ja nimikyltti.

Ennen opintojakson alkua mahdollisten ennakkotehtävien tekeminen.
Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Myöhässä palautetut tehtävät voivat vaikuttaa opintojakson arviointiin.

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestelyjen päätös, kuten oikeus lisäaikaan tentissä, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa asiantuntija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Radiografian ja hoitotoiminnan tentit arvioidaan erikseen asteikolla 0-5. Tentin läpipääsy edellyttää, että kokonaispistemäärä on vähintään 50 %.

Yksilö- ja ryhmätehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty-täydennettävää
Hyväksytty: Opiskelija on kuvannut aiheen kannalta oleelllisen sisällön ja käsitteet. Opiskelija pohtii aihetta ja sen merkitystä röntgenhoitajan työssä riittävän monipuolisesti. Tehtävän rakenne on jäsentynyt ja selkeä.
Täydennettävää: Opiskelija on kuvannattu aiheen sisältöä ja käsitteitä suppeasti tai virheellisesti. Oma pohdinta ja kuvaus aiheesta ja sen merkityksestä röntgenhoitajan työssä puuttuu. Tehtävän rakenne on jäsentymätön ja sekava.

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Hoitotyö kliinisessä radiografiassa
Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö
Potilas ultraääni-, mammografiatutkimuksissa ja -toimenpiteissä

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heli Patanen
 • Tuomas Vuokko
 • Julia Dolk
 • Luennoitsija Terveysala
 • Katariina Pälli
 • Sofia Heinonen
Vastuuhenkilö

Heli Patanen

Opiskelijaryhmät
 • SXM22S2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
* hallitsee magneettikuvauksen, tietokonetomografiatutkimuksen (TT) ja kartiokeilatomografian (KKTT) fysikaaliset ja laitetekniset perusteet ja osaa soveltaa tietojaan
* osaa toimia turvallisesti magneettikuvauksissa ja TT-tutkimuksissa erilaisten potilasryhmien kanssa ja tuntee niissä käytettävät tehoste- ja varjoaineet sekä niiden turvallisen käytön
*osaa selittää mk-tehosteaineen ja tt-varjoaineen käyttöaiheet ja kontraindikaatiot
* osaa selittää tietokonetomografiatutkimusten ja magneettikuvausten käyttöalueet diagnostiikassa ja kuvantamisohjatuissa toimenpiteissä ja ymmärtää niiden merkityksen potilaan kokonaishoidossa
* ymmärtää moniammatillisen toiminnan ja oman vastuunsa potilaan hoidossa
* osaa ohjata potilaslähtöisesti magneettikuvauksissa sekä TT- ja KKTT-tutkimuksissa
* tuntee keskeiset pään, kaulan ja selän anatomiset rakenteet sekä ymmärtää niiden perusfysiologiaa
*hallitsee varjoaineen tehostumiseen liittyvät keskeiset tekijät tietokonetomografiassa
*osaa kuvanlaadun ja säteilyannoksen optimoinnin perusteet TT- ja KKTT-tutkimuksissa
-osaa kuvanlaadun arvioinnin ja optimoinnin perusteet magneettikuvantamisessa

Sisältö

Magneettikuvauslaitteisto ja kuvan muodostus
Tietokonetomografialaitteisto ja kuvan muodostus
KKTT-laitteisto ja kuvanmuodostus
Magneettikuvaukset ja tietokonetomografiatutkimukset sekä niiden käyttöalueet
Kuvauksen tekninen suorittaminen ja laadun optimointi
Turvallinen työskentely magneettikuvauksissa ja tietokonetomografiatutkimuksissa
Magneettikuvauksessa ja TT-tutkimuksissa käytettävät tehoste- ja varjoaineet
Potilasohjaus magneettikuvauksissa, tt- ja kktt-tutkimuksissa
Annosoptimointi tt-tutkimuksissa
Magneetin kuvanlaatu, kuvanlaatuun vaikuttavat parametrit ja niiden optimointi
Syventävä anatomia II
Radiologia II
KKTT-, TT- ja magneetti harjoittelu koululla 1,5 op

Aika ja paikka

Opetuksen ajankohdat löytyvät lukujärjestyksestä.
Opetukseen kuuluu oppimistehtäviä verkkoympäristössä.

Oppimateriaalit

Suomeksi
Annetaan Moodlessa
Westbrook ym. 2011. MRI in practice.Saatavilla e-kirjana Metropolian kirjastosta.
STUK & TTL 2015. Henkilöstön hyvinvointia edistävät toimintatavat magneettikuvaustyössä.
Samei ja Pelc (toim) 2020. Computed tomography. Soveltuvin osin. Saatavana e-kirjana Metropolian kirjastosta.
ESUR Guideline (jodivarjoaineet ja gadoliniumtehosteaineet)

Opetusmenetelmät

Luennot
Virtuaalitehtävät
Laboraatiotyöskentely
Potilasseminaari
Tentit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat löytyvät lukujärjestyksestä.
Magneettitentissä tentitään sekä turvallisuus että laiteoppi.
Magneettitentin voi uusia yleisessä uusinnassa.
TT-Moodle-tentti on merkitty lukujärjestykseen.
TT-uusintatentin ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opettajan määrittelemän kirjallisuuden tenttiminen
Laboraatioita ei voi suorittaa valinnaisella tavalla
Seminaaria ei voi suorittaa valinnaisella tavalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 h x 10 = 270 tuntia opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi on asteikolla 0-5. Arvosanaan vaikuttavat seuraavat osa-alueet:

· TT moodle tentti (0-5)
· Magneettitentti (0-5) : laiteoppi ja turvallisuus
· Anatomian tehtävät ja moodle testi, hyväksytty/hylätty
· TT-laiteopin tehtävä, dead line xx.xx
· TT:n artikkelitehtävä (Hyv/hyl)
· TT- ja magneettiseminaari (0-5)
- Varjoainetesti (hyv/hyl)

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Potilas natiiviröntgentutkimuksissa 10 op
Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö 5 op
Hoitotyö ja lääkehoito kliinisessä radiografiatyössä 10 op

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heli Patanen
 • Tuomas Vuokko
 • Julia Dolk
 • Luennoitsija Terveysala
 • Katariina Pälli
 • Sofia Heinonen
Vastuuhenkilö

Heli Patanen

Opiskelijaryhmät
 • SXM22S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
* hallitsee magneettikuvauksen, tietokonetomografiatutkimuksen (TT) ja kartiokeilatomografian (KKTT) fysikaaliset ja laitetekniset perusteet ja osaa soveltaa tietojaan
* osaa toimia turvallisesti magneettikuvauksissa ja TT-tutkimuksissa erilaisten potilasryhmien kanssa ja tuntee niissä käytettävät tehoste- ja varjoaineet sekä niiden turvallisen käytön
*osaa selittää mk-tehosteaineen ja tt-varjoaineen käyttöaiheet ja kontraindikaatiot
* osaa selittää tietokonetomografiatutkimusten ja magneettikuvausten käyttöalueet diagnostiikassa ja kuvantamisohjatuissa toimenpiteissä ja ymmärtää niiden merkityksen potilaan kokonaishoidossa
* ymmärtää moniammatillisen toiminnan ja oman vastuunsa potilaan hoidossa
* osaa ohjata potilaslähtöisesti magneettikuvauksissa sekä TT- ja KKTT-tutkimuksissa
* tuntee keskeiset pään, kaulan ja selän anatomiset rakenteet sekä ymmärtää niiden perusfysiologiaa
*hallitsee varjoaineen tehostumiseen liittyvät keskeiset tekijät tietokonetomografiassa
*osaa kuvanlaadun ja säteilyannoksen optimoinnin perusteet TT- ja KKTT-tutkimuksissa
-osaa kuvanlaadun arvioinnin ja optimoinnin perusteet magneettikuvantamisessa

Sisältö

Magneettikuvauslaitteisto ja kuvan muodostus
Tietokonetomografialaitteisto ja kuvan muodostus
KKTT-laitteisto ja kuvanmuodostus
Magneettikuvaukset ja tietokonetomografiatutkimukset sekä niiden käyttöalueet
Kuvauksen tekninen suorittaminen ja laadun optimointi
Turvallinen työskentely magneettikuvauksissa ja tietokonetomografiatutkimuksissa
Magneettikuvauksessa ja TT-tutkimuksissa käytettävät tehoste- ja varjoaineet
Potilasohjaus magneettikuvauksissa, tt- ja kktt-tutkimuksissa
Annosoptimointi tt-tutkimuksissa
Magneetin kuvanlaatu, kuvanlaatuun vaikuttavat parametrit ja niiden optimointi
Syventävä anatomia II
Radiologia II
KKTT-, TT- ja magneetti harjoittelu koululla 1,5 op

Aika ja paikka

Opetuksen ajankohdat löytyvät lukujärjestyksestä.
Opetukseen kuuluu oppimistehtäviä verkkoympäristössä.

Oppimateriaalit

Suomeksi
Annetaan Moodlessa
Westbrook ym. 2011. MRI in practice.Saatavilla e-kirjana Metropolian kirjastosta.
STUK & TTL 2015. Henkilöstön hyvinvointia edistävät toimintatavat magneettikuvaustyössä.
Samei ja Pelc (toim) 2020. Computed tomography. Soveltuvin osin. Saatavana e-kirjana Metropolian kirjastosta.
ESUR Guideline (jodivarjoaineet ja gadoliniumtehosteaineet)

Opetusmenetelmät

Luennot
Virtuaalitehtävät
Laboraatiotyöskentely
Potilasseminaari
Tentit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat löytyvät lukujärjestyksestä.
Magneettitentissä tentitään sekä turvallisuus että laiteoppi.
Magneettitentin voi uusia yleisessä uusinnassa.
TT-Moodle-tentti on merkitty lukujärjestykseen.
TT-uusintatentin ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opettajan määrittelemän kirjallisuuden tenttiminen
Laboraatioita ei voi suorittaa valinnaisella tavalla
Seminaaria ei voi suorittaa valinnaisella tavalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 h x 10 = 270 tuntia opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi on asteikolla 0-5. Arvosanaan vaikuttavat seuraavat osa-alueet:

· TT moodle tentti (0-5)
· Magneettitentti (0-5) : laiteoppi ja turvallisuus
· Anatomian tehtävät ja moodle testi, hyväksytty/hylätty
· TT-laiteopin tehtävä, dead line xx.xx
· TT:n artikkelitehtävä (Hyv/hyl)
· TT- ja magneettiseminaari (0-5)
- Varjoainetesti (hyv/hyl)

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Potilas natiiviröntgentutkimuksissa 10 op
Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö 5 op
Hoitotyö ja lääkehoito kliinisessä radiografiatyössä 10 op

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuomas Vuokko
 • Julia Dolk
 • Katariina Pälli
 • Ulla Nikupaavo
Vastuuhenkilö

Heli Patanen

Opiskelijaryhmät
 • SXM23K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
* hallitsee magneettikuvauksen, tietokonetomografiatutkimuksen (TT) ja kartiokeilatomografian (KKTT) fysikaaliset ja laitetekniset perusteet ja osaa soveltaa tietojaan
* osaa toimia turvallisesti magneettikuvauksissa ja TT-tutkimuksissa erilaisten potilasryhmien kanssa ja tuntee niissä käytettävät tehoste- ja varjoaineet sekä niiden turvallisen käytön
*osaa selittää mk-tehosteaineen ja tt-varjoaineen käyttöaiheet ja kontraindikaatiot
* osaa selittää tietokonetomografiatutkimusten ja magneettikuvausten käyttöalueet diagnostiikassa ja kuvantamisohjatuissa toimenpiteissä ja ymmärtää niiden merkityksen potilaan kokonaishoidossa
* ymmärtää moniammatillisen toiminnan ja oman vastuunsa potilaan hoidossa
* osaa ohjata potilaslähtöisesti magneettikuvauksissa sekä TT- ja KKTT-tutkimuksissa
* tuntee keskeiset pään, kaulan ja selän anatomiset rakenteet sekä ymmärtää niiden perusfysiologiaa
*hallitsee varjoaineen tehostumiseen liittyvät keskeiset tekijät tietokonetomografiassa
*osaa kuvanlaadun ja säteilyannoksen optimoinnin perusteet TT- ja KKTT-tutkimuksissa
-osaa kuvanlaadun arvioinnin ja optimoinnin perusteet magneettikuvantamisessa

Sisältö

Magneettikuvauslaitteisto ja kuvan muodostus
Tietokonetomografialaitteisto ja kuvan muodostus
KKTT-laitteisto ja kuvanmuodostus
Magneettikuvaukset ja tietokonetomografiatutkimukset sekä niiden käyttöalueet
Kuvauksen tekninen suorittaminen ja laadun optimointi
Turvallinen työskentely magneettikuvauksissa ja tietokonetomografiatutkimuksissa
Magneettikuvauksessa ja TT-tutkimuksissa käytettävät tehoste- ja varjoaineet
Potilasohjaus magneettikuvauksissa, tt- ja kktt-tutkimuksissa
Annosoptimointi tt-tutkimuksissa
Magneetin kuvanlaatu, kuvanlaatuun vaikuttavat parametrit ja niiden optimointi
Syventävä anatomia II
Radiologia II
KKTT-, TT- ja magneetti harjoittelu koululla 1,5 op

Aika ja paikka

Opetuksen ajankohdat löytyvät lukujärjestyksestä.
Opetukseen kuuluu oppimistehtäviä verkkoympäristössä.

Oppimateriaalit

Suomeksi
Annetaan Moodlessa
Westbrook ym. 2011. MRI in practice.Saatavilla e-kirjana Metropolian kirjastosta.
STUK & TTL 2015. Henkilöstön hyvinvointia edistävät toimintatavat magneettikuvaustyössä.
Samei ja Pelc (toim) 2020. Computed tomography. Soveltuvin osin. Saatavana e-kirjana Metropolian kirjastosta.
ESUR Guideline (jodivarjoaineet ja gadoliniumtehosteaineet)

Opetusmenetelmät

Luennot
Virtuaalitehtävät
Laboraatiotyöskentely
Potilasseminaari
Tentit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat löytyvät lukujärjestyksestä.
Magneettitentissä tentitään sekä turvallisuus että laiteoppi.
Magneettitentin voi uusia yleisessä uusinnassa.
TT-Moodle-tentti on merkitty lukujärjestykseen.
TT-uusintatentin ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opettajan määrittelemän kirjallisuuden tenttiminen
Laboraatioita ei voi suorittaa valinnaisella tavalla
Seminaaria ei voi suorittaa valinnaisella tavalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 h x 10 = 270 tuntia opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

· TT moodle tentti (0-5)
· Magneettitentti (0-5) : laiteoppi ja turvallisuus
· Anatomian tehtävät ja moodle testi, hyväksytty/hylätty
· TT-laiteopin tehtävä, dead line xx.xx
· TT:n artikkelitehtävä (Hyv/hyl)
· TT- ja magneettiseminaari (0-5)
- Varjoainetesti (hyv/hyl)

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Potilas natiiviröntgentutkimuksissa 10 op
Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö 5 op
Hoitotyö ja lääkehoito kliinisessä radiografiatyössä 10 op

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuomas Vuokko
 • Marja Miettinen
 • Julia Dolk
 • Veera Hartikainen
 • Katariina Pälli
Vastuuhenkilö

Heli Patanen

Opiskelijaryhmät
 • SXM22S2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
-ymmärtää ultraäänikuvauksen ja mammografiatutkimuksen fysikaaliset ja laitetekniset perusteet
-osaa toteuttaa mammografiatutkimuksen potilaslähtöisesti ja hyvän kuvan kriteerien mukaisesti
-tietää tarvittavat esivalmistelut ultraääni- ja mammografiatutkimuksiin liittyvissä toimenpiteissä
-osaa ohjata potilasta ultraäänitutkimuksissa ja toimenpiteissä
-pystyy toimimaan tiimissä ultraäänitutkimusten ja toimenpiteiden toteuttamisessa
-osaa käsitellä laboratorionäytteitä asianmukaisesti
-tuntee rintakehän ja vatsan anatomiset rakenteet ja toiminnan perusperiaatteet
-ymmärtää rintasyöpäpotilaan hoitopolun

Sisältö

Syventävä anatomia I
Ultraäänikuvauksen ja mammografialaitteiston fysikaaliset ja laitetekniset perusteet
Kliiniset laboratoriotutkimukset ja laboratorionäytteiden käsittely
Mammografiatutkimukset ja niihin liittyvät toimenpiteet
Yleisimmät ultraäänitutkimukset ja niihin liittyvät toimenpiteet
Laadunvarmistus ultraääni- ja mammografiatutkimuksissa
Mammografian kuvanlaadun arviointi ja annosoptimointi
Mammografia- ja ultraääniharjoittelu koululla 1 op

Aika ja paikka

Syksy 2023

Oppimateriaalit

Syventävä anatomia; luentodiat, oppikirjana Thieme, Atlas of anatomy (soveltuvin osin)
Materiaalit annetaan tiedoksi orientaation yhteydessä
Materiaali osittain Moodlessa
Digital Mammography : A Practical Approach. Gary J. Whitman , and Tamara Milner Haygood. Saatavana e-kirjana Metropolian kirjastossa.

Opetusmenetelmät

Syventävä anatomia; luennot, palautettava piirtotehtävä
Laiteoppi; mammografia ja ultraääni
Rintojen kuvantaminen: luennot, seminaari, laboraatiot, tehtävät
Ultraäänitutkimukset: luennot, seminaari, laboraatiot, tehtävät
Seminaari on yhteinen mammo- ja uä-opinnoissa.
Kl. laboratoriotutkimukset: luennot Zoomissa, oppimistehtävä

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Syventävä anatomia; piirtotehtävän palautus xx.xx mennessä.
Ultraääni- ja mammografialaiteopin ja fysiikan tehtävän dead line sovitaan tunnilla
Mammografia ja ultraääni seminaari

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 27 h

Sisällön jaksotus

Syventävä anatomia 1 op
Kliiniset laboratoriotutkimukset 0,5 op
Laiteoppi 0.5 op
Ultraäänitutkimukset ja toimenpiteet 1,5 op
mammografia 1.5 op

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen

Opettaja voi tallentaa opintojaksoon liittyviä luentoja joustavan opetuksen mahdollistamiseksi. Opetustilanteiden tallenteet laitetaan Moodle alustalle

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ultraääni- ja mammografialaiteopin ja fysiikan tehtävä (hyv/hyl), palaute Moodlen kysymyskohtaisina palautteina.
Seminaari (0-5)
Kl. laboratoriotutkimukset: oppimistehtävä (hyv,/ täyd.)

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Potilas natiiviröntgentutkimuksissa 10 op
Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö 5 op
Hoitotyö ja lääkehoito kliinisessä radiografiatyössä 10 op

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuomas Vuokko
 • Veera Hartikainen
 • Marja Miettinen
 • Julia Dolk
 • Katariina Pälli
Vastuuhenkilö

Heli Patanen

Opiskelijaryhmät
 • SXM22S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
-ymmärtää ultraäänikuvauksen ja mammografiatutkimuksen fysikaaliset ja laitetekniset perusteet
-osaa toteuttaa mammografiatutkimuksen potilaslähtöisesti ja hyvän kuvan kriteerien mukaisesti
-tietää tarvittavat esivalmistelut ultraääni- ja mammografiatutkimuksiin liittyvissä toimenpiteissä
-osaa ohjata potilasta ultraäänitutkimuksissa ja toimenpiteissä
-pystyy toimimaan tiimissä ultraäänitutkimusten ja toimenpiteiden toteuttamisessa
-osaa käsitellä laboratorionäytteitä asianmukaisesti
-tuntee rintakehän ja vatsan anatomiset rakenteet ja toiminnan perusperiaatteet
-ymmärtää rintasyöpäpotilaan hoitopolun

Sisältö

Syventävä anatomia I
Ultraäänikuvauksen ja mammografialaitteiston fysikaaliset ja laitetekniset perusteet
Kliiniset laboratoriotutkimukset ja laboratorionäytteiden käsittely
Mammografiatutkimukset ja niihin liittyvät toimenpiteet
Yleisimmät ultraäänitutkimukset ja niihin liittyvät toimenpiteet
Laadunvarmistus ultraääni- ja mammografiatutkimuksissa
Mammografian kuvanlaadun arviointi ja annosoptimointi
Mammografia- ja ultraääniharjoittelu koululla 1 op

Aika ja paikka

Syksy 2023

Oppimateriaalit

Syventävä anatomia; luentodiat, oppikirjana Thieme, Atlas of anatomy (soveltuvin osin)
Materiaalit annetaan tiedoksi orientaation yhteydessä
Materiaali osittain Moodlessa
Digital Mammography : A Practical Approach. Gary J. Whitman , and Tamara Milner Haygood. Saatavana e-kirjana Metropolian kirjastossa.

Opetusmenetelmät

Syventävä anatomia; luennot, palautettava piirtotehtävä
Laiteoppi; mammografia ja ultraääni
Rintojen kuvantaminen: luennot, seminaari, laboraatiot, tehtävät
Ultraäänitutkimukset: luennot, seminaari, laboraatiot, tehtävät
Seminaari on yhteinen mammo- ja uä-opinnoissa.
Kl. laboratoriotutkimukset: luennot Zoomissa, oppimistehtävä

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Syventävä anatomia; piirtotehtävän palautus xx.xx mennessä.
Ultraääni- ja mammografialaiteopin ja fysiikan tehtävän dead line sovitaan tunnilla
Mammografia ja ultraääni seminaari

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 27 h

Sisällön jaksotus

Syventävä anatomia 1 op
Kliiniset laboratoriotutkimukset 0,5 op
Laiteoppi 0.5 op
Ultraäänitutkimukset ja toimenpiteet 1,5 op
mammografia 1.5 op

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen

Opettaja voi tallentaa opintojaksoon liittyviä luentoja joustavan opetuksen mahdollistamiseksi. Opetustilanteiden tallenteet laitetaan Moodle alustalle

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ultraääni- ja mammografialaiteopin ja fysiikan tehtävä (hyv/hyl), palaute Moodlen kysymyskohtaisina palautteina.
Seminaari (0-5)
Kl. laboratoriotutkimukset: oppimistehtävä (hyv,/ täyd.)

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Potilas natiiviröntgentutkimuksissa 10 op
Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö 5 op
Hoitotyö ja lääkehoito kliinisessä radiografiatyössä 10 op

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuomas Vuokko
 • Julia Dolk
 • Marja Miettinen
 • Radiografia1 Virtuaali
 • Katariina Pälli
Opiskelijaryhmät
 • SXM23K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
-ymmärtää ultraäänikuvauksen ja mammografiatutkimuksen fysikaaliset ja laitetekniset perusteet
-osaa toteuttaa mammografiatutkimuksen potilaslähtöisesti ja hyvän kuvan kriteerien mukaisesti
-tietää tarvittavat esivalmistelut ultraääni- ja mammografiatutkimuksiin liittyvissä toimenpiteissä
-osaa ohjata potilasta ultraäänitutkimuksissa ja toimenpiteissä
-pystyy toimimaan tiimissä ultraäänitutkimusten ja toimenpiteiden toteuttamisessa
-osaa käsitellä laboratorionäytteitä asianmukaisesti
-tuntee rintakehän ja vatsan anatomiset rakenteet ja toiminnan perusperiaatteet
-ymmärtää rintasyöpäpotilaan hoitopolun

Sisältö

Syventävä anatomia I
Ultraäänikuvauksen ja mammografialaitteiston fysikaaliset ja laitetekniset perusteet
Kliiniset laboratoriotutkimukset ja laboratorionäytteiden käsittely
Mammografiatutkimukset ja niihin liittyvät toimenpiteet
Yleisimmät ultraäänitutkimukset ja niihin liittyvät toimenpiteet
Laadunvarmistus ultraääni- ja mammografiatutkimuksissa
Mammografian kuvanlaadun arviointi ja annosoptimointi
Mammografia- ja ultraääniharjoittelu koululla 1 op

Aika ja paikka

Syksy 2023

Oppimateriaalit

Syventävä anatomia; luentodiat, oppikirjana Thieme, Atlas of anatomy (soveltuvin osin)
Materiaalit annetaan tiedoksi orientaation yhteydessä
Materiaali osittain Moodlessa
Digital Mammography : A Practical Approach. Gary J. Whitman , and Tamara Milner Haygood. Saatavana e-kirjana Metropolian kirjastossa.

Opetusmenetelmät

Syventävä anatomia; luennot, palautettava piirtotehtävä
Laiteoppi; mammografia ja ultraääni
Rintojen kuvantaminen: luennot, seminaari, laboraatiot, tehtävät
Ultraäänitutkimukset: luennot, seminaari, laboraatiot, tehtävät
Seminaari on yhteinen mammo- ja uä-opinnoissa.
Kl. laboratoriotutkimukset: luennot Zoomissa, oppimistehtävä

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Syventävä anatomia; piirtotehtävän palautus xx.xx mennessä.
Ultraääni- ja mammografialaiteopin ja fysiikan tehtävän dead line sovitaan tunnilla
Mammografia ja ultraääni seminaari

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 27 h

Sisällön jaksotus

Syventävä anatomia 1 op
Kliiniset laboratoriotutkimukset 0,5 op
Laiteoppi 0.5 op
Ultraäänitutkimukset ja toimenpiteet 1,5 op
mammografia 1.5 op

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen

Opettaja voi tallentaa opintojaksoon liittyviä luentoja joustavan opetuksen mahdollistamiseksi. Opetustilanteiden tallenteet laitetaan Moodle alustalle

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ultraääni- ja mammografialaiteopin ja fysiikan tehtävä (hyv/hyl), palaute Moodlen kysymyskohtaisina palautteina.
Seminaari (0-5)
Kl. laboratoriotutkimukset: oppimistehtävä (hyv,/ täyd.)

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Potilas natiiviröntgentutkimuksissa 10 op
Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö 5 op
Hoitotyö ja lääkehoito kliinisessä radiografiatyössä 10 op

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

1 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä yleisellä tasolla säteilyn lääketieteellisestä altistuksesta, työperäisestä altistuksesta ja väestön altistuksesta sekä tulkita säteilyriskejä. Osaa viestiä säteilyaltistuksen laadusta ja suuruudesta päivittäisessä työssä sekä tulkita säteilyriskejä.
Opiskelija ymmärtää yleiset säteilysuojeluperiaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä.
Opiskelija osaa käyttää työntekijän suojelun optimointiin tarkoitettuja menettelyjä.

Sisältö

Säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteet ja niiden merkitys lääketieteellisen säteilyn käytön yhteydessä.
Keskeisin lääketieteellistä säteilyn käyttöä koskeva säädöstö
Keskeiset säteilyturvallisuuteen vaikuttavat tekniset ja fysikaaliset tekijät ja niihin liittyvät asianmukaiset toimintatavat säteilylle altistavissa lääketieteellisissä työtilanteissa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi on tyyppiä hyväksytty/hylätty. Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija saavuttaa opintojakson tavoitteissa mainitun osaamisen.
Osaaminen osoitetaan tentillä. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Emma Salomaa
 • Julia Dolk
 • Pia-Marja Vähäkangas
Vastuuhenkilö

Sanna Törnroos

Opiskelijaryhmät
 • SXM21K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
*Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvan projektityön
*Osaa ratkaista projektityössä esiin tulevia ongelmia ja kantaa ammatillisen vastuun
*Osaa viestiä projektityönsä suunnitelmasta ja tuloksista sekä analysoida omaa ammatillista kehittymistään
*osaa viestiä projektityön tuloksista ruotsinkielellä

Sisältö

Syventävä projektityö, joka toteutetaan joltain seuraavalta osa-alueelta:
-Ohjaus ja opettaminen
-Kansainvälisyys röntgenhoitajan työssä
-potilasturvallisuus ja laatu
Ruotsin kieli

Aika ja paikka

Syksy 2023

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Projektityöskentely tai opettaminen koulun röntgenluokissa
Ohjattu työskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Projektisuunnitelman palautus 19.9.2023
Projektiraportin palautus 22.10.2023

Ruotsi: Ruotsin arviointi perustuu suulliseen paridialogiin 10.10.. Uusinnasta sovittava opettajan kanssa erikseen.

Kansainvälisyys

Kansainvälisessä hankkeessa tehty projekti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija, jonka koulusivistyskieli on muu kuin suomi ja joka on suorittanut Suomi toisena kielenä -opintojakson 3 op laajuisena, tekee projektin ilman ruotsin osuuden suorittamista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ruotsin kieli 27 tuntia
Projektityö 4 x 27 tuntia
Jos teet projektin opettamalla, opetustyötä 16 h/opintopiste, itsenäistä työskentelyä 11 h/opintopiste

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestelyjen päätös, joka vaikuttaa
opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen
vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia
teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa
käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua
vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa asiantuntija
Ruotsin kielen osalta ks. liite kielten ja viestinnän yleiset ohjeet

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Projektityöskentely tai opetus hyväksytty/hylätty
Ruotsin kieli 0-5

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Emma Salomaa
 • Julia Dolk
 • Pia-Marja Vähäkangas
Vastuuhenkilö

Sanna Törnroos

Opiskelijaryhmät
 • SXM21S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
*Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvan projektityön
*Osaa ratkaista projektityössä esiin tulevia ongelmia ja kantaa ammatillisen vastuun
*Osaa viestiä projektityönsä suunnitelmasta ja tuloksista sekä analysoida omaa ammatillista kehittymistään
*osaa viestiä projektityön tuloksista ruotsinkielellä

Sisältö

Syventävä projektityö, joka toteutetaan joltain seuraavalta osa-alueelta:
-Ohjaus ja opettaminen
-Kansainvälisyys röntgenhoitajan työssä
-potilasturvallisuus ja laatu
Ruotsin kieli

Aika ja paikka

Kevät 2024

Oppimateriaalit

-
Ruotsin materiaalit Oman työtilassa.

Opetusmenetelmät

Projektityöskentely tai opettaminen koulun röntgenluokissa
Ohjattu työskentely
Ruotsi: Osallistuminen opetukseen, pari- ja ryhmätyöt, itsenäinen työskentely.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Projektisuunnitelman palautus 23.2.2024
Projektiraportin palautus 5.4.2024

Ruotsi: Ruotsin arviointi perustuu suulliseen paridialogiin. Uusinnasta sovittava opettajan kanssa erikseen.

Kansainvälisyys

Kansainvälisessä hankkeessa tehty projekti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija, jonka koulusivistyskieli on muu kuin suomi ja joka on suorittanut Suomi toisena kielenä -opintojakson 3 op laajuisena, tekee projektin ilman ruotsin osuuden suorittamista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ruotsin kieli 27 tuntia
Projektityö 4 x 27 tuntia
Jos teet projektin opettamalla, opetustyötä 16 h/opintopiste, itsenäistä työskentelyä 11 h/opintopiste

Sisällön jaksotus

Viikko 2: orientaatio 9.1 klo 9-10.30 (Zoom)
Viikoilla 3-6 työelämäharjoittelujakso 15.1-9.2 (4 viikkoa).
Viikko 7: ruotsin kielen opetus alkaa
Viikolla 8 projektisuunnitelman palautus 23.2 mennessä
Viikot 9-10: ruotsin kielen opetus jatkuu
Viikko 14: lopullisen projektiraportin palautus 5.4 mennessä

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestelyjen päätös, joka vaikuttaa
opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen
vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia
teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa
käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua
vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa asiantuntija
Ruotsin kielen osalta ks. liite kielten ja viestinnän yleiset ohjeet

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Projektityöskentely tai opetus hyväksytty/hylätty
Ruotsin kieli 0-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuomas Vuokko
 • Pia-Marja Vähäkangas
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Opiskelijaryhmät
 • SXM20S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
*osaa määritellä säteilysuojeluun liittyvät käsitteet ja periaatteet sekä soveltaa niitä käytännössä terveydenhuollon natiivi- ja hammaskuvantamisessa ja eläinten kuvantamisessa.
* tunnistaa, arvioi ja pyrkii minimoimaan säteilyn käytön riskejä ja osaa varautua säteilyturvallisuuspoikkeamiin ja toimia niiden sattuessa.
*osaa perustella ratkaisunsa voimassa olevien säädösten ja määräysten perusteella hammas-, natiivi- ja eläinröntgentoiminnassa sekä toteuttaa ja valvoa osaamisalansa toimintaan liittyvät säteilysuojelujärjestelyt, mukaan lukien työntekijän ja väestön suojelu.
*osaa opastaa säteilyn turvallisessa käytössä mukaan lukien laadunvarmistus, uusien menetelmien ja optimoinnin käyttöön otossa sekä kehittää omalta osaltaan säteilyn käytön turvallisuuskulttuuria yhteistyössä säteilyturvallisuusasiantuntijan STA:n kanssa

Sisältö

Säteilyfysiikka natiivi-, hammas- ja eläinröntgentoiminnassa
Mittaustekniikka ja laskennalliset menetelmät säteilyaltistuksen määrittämisessä
Säteilydosimetria
Säteilysuojelu natiivi-, hammas- ja eläinröntgentoiminnassa
Lainsäädäntö ja kansainväliset suositukset
Säteilyturvallisuus työpaikalla ja säteilyturvallisuuspoikkeamat
Turvallisuuskulttuuri, säteilysuojelun täydennyskoulutus ja laadunvarmistus
Röntgenlaitteiden vaatimukset, hankinta ja huolto natiivi-, hammas- ja eläinröntgentoiminnassa

Aika ja paikka

Syksy 2023

Oppimateriaalit

STV verkkokurssi Moodle työtilassa annettava materiaali
Opiskelijan tulee kerrata aiemmat opinnot säteilyfysiikasta, säteilybiologiasta, annoslaskuista ja säteilylainsäädännöstä ennen kurssin alkua

Opetusmenetelmät

Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) verkko- opinnot 5 op

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen kuulustelu
1 ti 31.10.2023 16-17:30
2 ti 7.11.2023 16-17:30
3 ti 14.11.2023 16-17:30

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

15x 27h

Sisällön jaksotus

Oppimisalusta aukeaa opiskelijoille 25.8.2023

Teema 1 (säteilyfysiikka) aukeaa 28.8.2023
Infoluento: 29.8.2023 klo 16-17 (Zoomissa)

Teema 2 (säteilyaltistuksen määrittäminen) Röntgentilat (Myllypuro) varattu opiskelijoille teeman 2 tehtävien tekoon (erillinen ilmoittautuminen labroihin opintojakson oma työtilassa lukukauden alussa). Opiskelija ilmoittautuu yhteen labrapäivään.)
tehtävien palautus ti 19.9.2023
vertaisarviointi pe 22.9.2023
Seminaari ma 25.9.2023 klo 16-17:30 tai ti 26.9.2023 klo 16-17:30 (Zoomissa)

Teema 4 (toiminnan edellytykset)
tehtävän palautus ti 10.10.2023
vertaisarviointi pe 13.10.2023

Lisätietoja opiskelijoille

Moodle oppimisalustaan voi kirjautua 25.8.2023 alkaen. Opiskelija pääsee Haka-kirjautumisen kautta oppimisalustalle. Rekisteröityy kurssiavaimella. Moodle oppimisalustan linkki ja avain ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hyväksytty/hylätty
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa asiantuntija
Säteilyturvakeskuksen edellyttämä säteilyturvallisuusvastaavan
kuulustelu tulee suorittaa hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Säteilyturvallisuusvastaavan kuulustelu hyväksytty/hylätty.

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Säteilyturvallisuuden asiantuntijuus
Laadunhallinta ja potilasturvallisuus kliinisessä radiografiassa
Kuvantamistutkimusten harjoittelu I ja II

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuomas Vuokko
 • Pia-Marja Vähäkangas
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Opiskelijaryhmät
 • SXM21K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
*osaa määritellä säteilysuojeluun liittyvät käsitteet ja periaatteet sekä soveltaa niitä käytännössä terveydenhuollon natiivi- ja hammaskuvantamisessa ja eläinten kuvantamisessa.
* tunnistaa, arvioi ja pyrkii minimoimaan säteilyn käytön riskejä ja osaa varautua säteilyturvallisuuspoikkeamiin ja toimia niiden sattuessa.
*osaa perustella ratkaisunsa voimassa olevien säädösten ja määräysten perusteella hammas-, natiivi- ja eläinröntgentoiminnassa sekä toteuttaa ja valvoa osaamisalansa toimintaan liittyvät säteilysuojelujärjestelyt, mukaan lukien työntekijän ja väestön suojelu.
*osaa opastaa säteilyn turvallisessa käytössä mukaan lukien laadunvarmistus, uusien menetelmien ja optimoinnin käyttöön otossa sekä kehittää omalta osaltaan säteilyn käytön turvallisuuskulttuuria yhteistyössä säteilyturvallisuusasiantuntijan STA:n kanssa

Sisältö

Säteilyfysiikka natiivi-, hammas- ja eläinröntgentoiminnassa
Mittaustekniikka ja laskennalliset menetelmät säteilyaltistuksen määrittämisessä
Säteilydosimetria
Säteilysuojelu natiivi-, hammas- ja eläinröntgentoiminnassa
Lainsäädäntö ja kansainväliset suositukset
Säteilyturvallisuus työpaikalla ja säteilyturvallisuuspoikkeamat
Turvallisuuskulttuuri, säteilysuojelun täydennyskoulutus ja laadunvarmistus
Röntgenlaitteiden vaatimukset, hankinta ja huolto natiivi-, hammas- ja eläinröntgentoiminnassa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hyväksytty/hylätty
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa asiantuntija
Säteilyturvakeskuksen edellyttämä säteilyturvallisuusvastaavan
kuulustelu tulee suorittaa hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Säteilyturvallisuuden asiantuntijuus
Laadunhallinta ja potilasturvallisuus kliinisessä radiografiassa
Kuvantamistutkimusten harjoittelu I ja II

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 21.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Emma Salomaa
 • Veera Hartikainen
 • Päivi Leskinen
Vastuuhenkilö

Heli Patanen

Opiskelijaryhmät
 • SXM23S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
-osaa selittää kuvantamisen ja sädehoidon palveluorganisaation rakenteet ja toimintaperiaatteet
-ymmärtää oman roolinsa ja vastuunsa röntgenhoitajana osana terveydenhuollon toimintaympäristöä
-osaa määritellä omaa toimintaansa röntgenhoitajana lainsäädännön kautta
-sisäistää asiakaspalvelun ja potilasohjauksen merkityksen
-osaa toimia asiakaslähtöisesti ja ymmärtää asiakkaiden moninaisuuden sekä ymmärtää asiakaskokemuksen yhteyden vaikuttaviin palveluihin
-Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti ruotsiksi oman alansa potilastyössä
-osaa oman alan keskeiset käsitteet ruotsiksi ja osaa hyödyntää ruotsinkielisiä potilasohjeita työssään
-osaa käyttää yksinkertaisia tilastollisia menetelmiä

Sisältö

Ruotsi 2 op
Röntgenhoitajan työhön liittyvä keskeinen lainsäädäntö
Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö
Asiakaspalvelu ja potilasohjaus röntgenhoitajan työssä
Asiakas palveluiden keskiössä
Kliinisen radiografian tutkimus- ja hoitoprosessi
Annostietojen havainnollinen esittäminen ja analyysi (tilastomatematiikan perusteet)

Aika ja paikka

Syksy 2023, 2. periodi

Oppimateriaalit

Lainsäädäntö opettajan ohjeistuksen mukaan: www.finlex.fi
Oppiportti verkkokurssi: asiakaspalvelu terveydenhuollossa
Koivunen, K. 2017. Asiakas- tai ihmislähtöisyys – tasavertaisuutta ja vastavuoroisuutta ammattilaisten ja palvelun käyttäjien kanssa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 6.
Tilastomatematiikan materiaali Moodlessa

Ruotsin materiaali Moodlessa.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot, ohjatut harjoitukset
Oppimista tukevat tehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lainsäädäntötentti 15.12.2023

Ruotsin kirjallinen tentti 29.11.. Kaksi uusintamahdollisuutta.

PAKOLLISET OPETUSKERRAT:
Potilasohjaamisen laboraatio pakollinen 17.11.2023
Miia Merikallion ja Suomen romaniyhdistyksen vierailuluennolle osallistuminen pakollinen (24.11.2023)

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 27 h
Ruotsi 2 op, noin 54 tuntia

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Jos opiskelijan koulusivistyskieli on ruotsi tai opiskelija ei ole aiemmin opiskellut ruotsia, suoritetaan suomen opinnot tai näyttö.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija ja edistynyt

Toisen kotimaisen kielen arviointi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Toisen kotimaisen kielen arviointi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä
työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Toisen kotimaisen kielen arviointi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja
vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa
selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu
aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tilsastomatematiikan tehtävä (hyv/hyl)
Lainsäädäntötentti (0-5)
Ohjauslaboraatio (Hyv/hyl)
Ruotsi: kirjallinen tentti (1-5), arviointiasteikko käydään läpi oppitunnilla

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Emma Salomaa
 • Julia Dolk
 • Päivi Leskinen
Vastuuhenkilö

Heli Patanen

Opiskelijaryhmät
 • SXM24K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
-osaa selittää kuvantamisen ja sädehoidon palveluorganisaation rakenteet ja toimintaperiaatteet
-ymmärtää oman roolinsa ja vastuunsa röntgenhoitajana osana terveydenhuollon toimintaympäristöä
-osaa määritellä omaa toimintaansa röntgenhoitajana lainsäädännön kautta
-sisäistää asiakaspalvelun ja potilasohjauksen merkityksen
-osaa toimia asiakaslähtöisesti ja ymmärtää asiakkaiden moninaisuuden sekä ymmärtää asiakaskokemuksen yhteyden vaikuttaviin palveluihin
-Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti ruotsiksi oman alansa potilastyössä
-osaa oman alan keskeiset käsitteet ruotsiksi ja osaa hyödyntää ruotsinkielisiä potilasohjeita työssään
-osaa käyttää yksinkertaisia tilastollisia menetelmiä

Sisältö

Ruotsi 2 op
Röntgenhoitajan työhön liittyvä keskeinen lainsäädäntö
Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö
Asiakaspalvelu ja potilasohjaus röntgenhoitajan työssä
Asiakas palveluiden keskiössä
Kliinisen radiografian tutkimus- ja hoitoprosessi
Annostietojen havainnollinen esittäminen ja analyysi (tilastomatematiikan perusteet)

Aika ja paikka

Kevät 2024

Oppimateriaalit

Lainsäädäntö opettajan ohjeistuksen mukaan: www.finlex.fi
Oppiportti verkkokurssi: asiakaspalvelu terveydenhuollossa
Koivunen, K. 2017. Asiakas- tai ihmislähtöisyys – tasavertaisuutta ja vastavuoroisuutta ammattilaisten ja palvelun käyttäjien kanssa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 6.
Tilastomatematiikan materiaali Moodlessa

Ruotsin materiaalit Moodlessa.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot, ohjatut harjoitukset
Oppimista tukevat tehtävät
Ruotsi: Osallistuminen opetukseen, pari- ja ryhmätyöt, itsenäinen työskentely. Osallistuminen etäopetukseen edellyttää toimivaa mikrofonia, kameraa sekä internetyhteyttä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lainsäädäntötentti 15.5.2024

Ruotsi: Kirjallinen tentti järjestetään opintojakson lopussa akvaariotenttinä (opiskelijat varaavat itselleen sopivan ajan EXAM-järjestelmässä kampuksen aukioloaikojen puitteissa). Uusinnat kampuksen yhteisinä tenttipäivinä. Opiskelijalla on oikeus uusia hylätty opintosuoritus kahdesti ja hyväksytty opintosuoritus kerran.

PAKOLLISET OPETUSKERRAT:
Potilasohjaamisen laboraatio pakollinen 20.5.2024
Miia Merikallion vierailuluennolle osallistuminen pakollinen 14.5.2024.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos opiskelijan koulusivistyskieli on ruotsi tai opiskelija ei ole aiemmin opiskellut ruotsia, suoritetaan suomen opinnot tai näyttö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 27 h
Ruotsi 2 op = n. 54 tuntia opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Ruotsi: Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa. Tekoälyn käyttö arvioitavissa tehtävissä ei ole sallittua, ellei opettaja toisin ohjeista.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija ja edistynyt

Toisen kotimaisen kielen arviointi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Toisen kotimaisen kielen arviointi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä
työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Toisen kotimaisen kielen arviointi:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja
vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa
selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu
aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tilastomatematiikan tehtävä (hyv/hyl)
Lainsäädäntötentti (0-5)
Ohjauslaboraatio (Hyv/hyl)

Ruotsin kirjallinen kielitaito arvioidaan asteikolla 0-5.

Jos opiskelija ei pysty palauttamaan vaadittavia tehtäviä toteutuksen päättymiseen mennessä, hänen tulee ilmoittautua opintojakson uudelle toteutukselle. Mahdollinen uusintatentti on suoritettava seuraavan lukukauden aikana.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 21.12.2023

Laajuus

15 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Emma Salomaa
 • Tuomas Vuokko
 • Julia Dolk
 • Ulla Nikupaavo
Vastuuhenkilö

Ulla Nikupaavo

Opiskelijaryhmät
 • SXM23S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
-osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla
-pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä ja osaa käyttää ammattialan englanninkielistä lähdeaineistoa.
-ymmärtää potilasturvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin merkityksen röntgenhoitajan työssä
-ymmärtää tekoälyn perusteet ja tuntee tekoälypohjaisten sovellusten käyttökohteita radiografiassa
-osaa toimia oman alan ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
-osaa toimia turvallisesti koulun röntgenlaboraatiotiloissa
-hallitsee matematiikan ja lääketieteellisen fysiikan perustan
-tuntee röntgenlaitteen toiminnan perusteet ja saa valmiudet röntgenlaitteen käyttöön
-ymmärtää kuvantamistutkimusten perusteet
-sisäistää aseptisen toiminnan merkityksen röntgenhoitajan työssä
-ymmärtää kuvanlaatuun ja potilasannokseen liittyvät keskeiset periaatteet
-oppii arvioimaan omaa ammatillista osaamistaan ja kehittymistä
-ymmärtää työyhteisön moninaisuuden ja oppii toimimaan työyhteisön jäsenenä

Sisältö

Englanti
Matematiikka ja fysiikka
Röntgenlaite ja kuvantamisen perusteet
Potilasturvallisuus ja turvallisuuskulttuuri
Tekoälyn perusteet
Röntgenhoitajan ammatin historia ja tulevaisuus
Potilastietojärjestelmät ja potilastietojen dokumentointi
Aseptiikka ja infektioiden torjunta
Työyhteisöosaaminen ja monikulttuurinen työyhteisö
Harjoittelu koululla 3,5 op
Työelämään tutustuminen 1,5 op

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2023 (21.8.-21.12.2023)
Lähi- ja etäopetus

Oppimateriaalit

Luentomateriaali Moodlessa
Opettajien antama muu materiaali
Kliininen Radiologia (Sequeiros ym. 2016), saatavilla Oppiportista
Verkkomateriaali (Oppiportti)
Kuvantamisen ja laiteopin työkirjat

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Tehtäväohjattu opetus
Ryhmäohjaus
Ohjatut harjoittelut koululla röntgenluokissa
Työelämäharjoittelu 1.5 op
Reflektointi
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Tentit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Toteutuksesta osa tapahtuu työelämäharjoitteluna 1,5 op
Toteutuksesta osa tapahtuu harjoitteluna koululla intergroituna teoriaopetukseen 3,5 op

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Laiteopin tentti: ajankohta ja uusinnat ilmoitetaan myöhemmin.
Englannin tentti: 11.10. ja uusinnat kampuksen yhteisinä tenttipäivinä.Opiskelijalla on oikeus uusia hylätty opintosuoritus kahdesti ja hyväksytty opintosuoritus kerran.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä
15 op = 405 tuntia opiskelijan työtä: työelämäharjoittelu 40,5 h, harjoittelu koululla 94,5 h, teoria, tehtävät ja muu opetus 270 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Matematiikan ja fysiikan osiot alkavat kertauksella koulussa opitusta ja päätyvät lopulta röntgenlaitteen suhteellisen perusteelliseen opiskeluun.

Röntgenlaitteesta ja säteilyfysiikasta on oma tenttinsä. Tentin arviointi on 0-5

Ammatillisen englannin osuudessa on pakollinen läsnäolo. Englannin osuudesta on oma tenttinsä. Tentin arviointi on 0-5.

Radiografian oppimistehtävän (ryhmätehtävä) arviointi on 0-5. Arviointikriteerit Metroplia AMKn osaamisen arviointikehikon "Alkuvaihe tai perusopinnot" mukaan.

Työelämäharjoittelussa on pakollinen läsnäolo. Poissaolot korvataan opettajan määrittämällä tavalla. Avoimen polun opiskelijoille harjoittelun tilalla on korvaava tehtävä, mikäli harjoittelupaikka ei järjesty.

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestelyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Englannin kielen arviointikriteerit:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Englannin kielen arviointikriteerit:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Englannin kielen arviointikriteerit:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5, joka muodostuu opintojakson numeerisesti arvioitavien tenttien ja tehtävien keskiarvosta.

Ryhmätehtävän arviointikriteerit Metroplia AMKn osaamisen arviointikehikon "Alkuvaihe tai perusopinnot" mukaan.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

15 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Emma Salomaa
 • Tuomas Vuokko
 • Julia Dolk
 • Ulla Nikupaavo
Vastuuhenkilö

Ulla Nikupaavo

Opiskelijaryhmät
 • SXM24K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
-osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla
-pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä ja osaa käyttää ammattialan englanninkielistä lähdeaineistoa.
-ymmärtää potilasturvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin merkityksen röntgenhoitajan työssä
-ymmärtää tekoälyn perusteet ja tuntee tekoälypohjaisten sovellusten käyttökohteita radiografiassa
-osaa toimia oman alan ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
-osaa toimia turvallisesti koulun röntgenlaboraatiotiloissa
-hallitsee matematiikan ja lääketieteellisen fysiikan perustan
-tuntee röntgenlaitteen toiminnan perusteet ja saa valmiudet röntgenlaitteen käyttöön
-ymmärtää kuvantamistutkimusten perusteet
-sisäistää aseptisen toiminnan merkityksen röntgenhoitajan työssä
-ymmärtää kuvanlaatuun ja potilasannokseen liittyvät keskeiset periaatteet
-oppii arvioimaan omaa ammatillista osaamistaan ja kehittymistä
-ymmärtää työyhteisön moninaisuuden ja oppii toimimaan työyhteisön jäsenenä

Sisältö

Englanti
Matematiikka ja fysiikka
Röntgenlaite ja kuvantamisen perusteet
Potilasturvallisuus ja turvallisuuskulttuuri
Tekoälyn perusteet
Röntgenhoitajan ammatin historia ja tulevaisuus
Potilastietojärjestelmät ja potilastietojen dokumentointi
Aseptiikka ja infektioiden torjunta
Työyhteisöosaaminen ja monikulttuurinen työyhteisö
Harjoittelu koululla 3,5 op
Työelämään tutustuminen 1,5 op

Aika ja paikka

08.01.2024 - 26.05.2024

Oppimateriaalit

Luentomateriaali Moodlessa
Opettajien antama muu materiaali
Kliininen Radiologia (Sequeiros ym. 2016), saatavilla Oppiportista
Verkkomateriaali (Oppiportti)
Kuvantamisen ja laiteopin työkirjat
Englannin materiaalit Moodlessa

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Tehtäväohjattu opetus
Ryhmäohjaus
Ohjatut harjoittelut koululla röntgenluokissa
Työelämäharjoittelu 1.5 op
Reflektointi
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Tentit
Englanti: Osallistuminen opetukseen, pari- ja ryhmätyöt, itsenäinen työskentely. Osallistuminen etäopetukseen edellyttää toimivaa mikrofonia, kameraa sekä internetyhteyttä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Toteutuksesta osa tapahtuu työelämäharjoitteluna 1,5 op
Toteutuksesta osa tapahtuu harjoitteluna koululla intergroituna teoriaopetukseen 3,5 op

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Laiteopin tentti: ajankohta ja uusinnat ilmoitetaan myöhemmin.
Englannin kirjallinen tentti järjestetään englannin osuuden lopussa akvaariotenttinä (opiskelijat varaavat itselleen sopivan ajan EXAM-järjestelmässä kampuksen aukioloaikojen puitteissa). Uusinnat kampuksen yhteisinä tenttipäivinä.

Opiskelijalla on oikeus uusia hylätty opintosuoritus kahdesti ja hyväksytty opintosuoritus kerran.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä
15 op = 405 tuntia opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Matematiikan ja fysiikan osiot alkavat kertauksella koulussa opitusta ja päätyvät lopulta röntgenlaitteen suhteellisen perusteelliseen opiskeluun.

Röntgenlaitteesta ja säteilyfysiikasta on oma tenttinsä. Tentin arviointi on 0-5

Englanti: Ammatillisen englannin osuudessa on pakollinen läsnäolo. Englannin osuudesta on oma tenttinsä. Tentin arviointi on 0-5. Kurssitehtävien palauttaminen myöhässä laskee kokonaisarvosanaa. Jos opiskelija ei pysty palauttamaan vaadittavia tehtäviä toteutuksen päättymiseen mennessä, hänen tulee ilmoittautua opintojakson uudelle toteutukselle. Mahdollinen uusintatentti on suoritettava seuraavan lukukauden aikana. Tekoälyn käyttö arvioitavissa tehtävissä ei ole sallittua, ellei opettaja toisin ohjeista.

Radiografian oppimistehtävän (ryhmätehtävä) arviointi on 0-5. Arviointikriteerit Metroplia AMKn osaamisen arviointikehikon "Alkuvaihe tai perusopinnot" mukaan.

Työelämäharjoittelussa on pakollinen läsnäolo. Poissaolot korvataan opettajan määrittämällä tavalla. Avoimen polun opiskelijoille harjoittelun tilalla on korvaava tehtävä, mikäli harjoittelupaikka ei järjesty.

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestelyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Englannin kielen arviointikriteerit:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Englannin kielen arviointikriteerit:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Englannin kielen arviointikriteerit:
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5, joka muodostuu opintojakson numeerisesti arvioitavien tenttien ja tehtävien keskiarvosta.

Oppimistehtävän arviointikriteerit Metroplia AMKn osaamisen arviointikehikon "Alkuvaihe tai perusopinnot" mukaan.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

15.09.2023 - 30.11.2023

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Mattila
Vastuuhenkilö

Satu Mattila

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaisettoimijat työskentelyssäänruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAIsuomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiälähtökohtia.Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaahankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisestihyödyntäenteknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta omankieli-ja viestintäosaamisensakehittämisestä sekäkyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa.Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta.Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti.Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheäntekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa.Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää.Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkothaittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämänkielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla.Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin.Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi jalauserytmionluontevaa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.03.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 30.04.2024

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Mattila
Vastuuhenkilö

Satu Mattila

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaisettoimijat työskentelyssäänruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAIsuomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiälähtökohtia.Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaahankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisestihyödyntäenteknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta omankieli-ja viestintäosaamisensakehittämisestä sekäkyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa.Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta.Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti.Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheäntekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa.Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää.Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkothaittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämänkielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla.Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin.Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi jalauserytmionluontevaa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jaana Meriläinen
 • Tuomas Vuokko
 • Luennoitsija Terveysala
Vastuuhenkilö

Tuomas Vuokko

Opiskelijaryhmät
 • SXM22K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija:
* tietää yleisimmät syövät ja niiden hoidot
* ymmärtää sädehoidon kokonaisuuden eri ammattiryhmien yhteistyönä
* ymmärtää sädehoidon akuutit ja myöhäiset sivuvaikutukset eri annoksilla
* pystyy tukemaan ja ohjaamaan syöpää sairastavaa potilasta ja hänen läheisiään sädehoitojakson aikana
*Osaa hoitotyön kirjaamisen periaatteet sädehoidossa ja ymmärtää sen merkityksen potilaan kokonaishoidossa
* ymmärtää sädehoidon laitteiden toimintaperiaatteen ja käytön
*perehtyy eri sädehoidon tekniikoihin ja menetelmiin
* ymmärtää säteilyturvallisuuden ja laadunhallinnan sädehoidossa

Sisältö

Sädehoitopotilaan hoitopolku
Yleisimmät syövät ja niiden hoitomuodot
Ulkoisen sädehoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi
Sädehoitopotilaan hoitotyön kirjaaminen
Sädehoidon sivuvaikutukset
Säteilyturvallisuus ja laadunhallinta
Syöpää sairastavan potilaan tukeminen ja ohjaaminen
Sädehoitolaitteisto ja sädehoidon eri menetelmät

Aika ja paikka

Syksy 2023

Oppimateriaalit

Materiaali moodlessa
Kirjallisuus::
SädehoitotyöJussila ym. 2010
Kliininen sädehoito, Joensuu ym.
Syöpätaudit
Tieteelliset tutkimukset/artikkelit

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Seminaari
Ryhmätehtäviä
Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Luennoitsijat työelämästä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Alkutentti
Lopputentti: Moodle
uusintatentit:Moodlessa viikko ensimmäisen tenttin jälkeen

Kansainvälisyys

EU ohjeistus

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laiteopin materiaali Moodlessa
Opetus tapahtuu pääosin verkossa, myös mahdollisia lähiopetustunteja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Teoriaopetusta
Seminaari
Yksilö ja ryhmätehtävät
5op = 135 h opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Orientaatio pakollinen
Kl fys Luennoitsija pakollinen
Onkologia pakollinen
ALKUKOE: materiaali määritellään myöhemmin
Seminaarit pakollisia.
Sädehoidon annossuunnitelman analyysi pakollinen
Lainsäädännön edellyttämät sisällöt:
sädehoidon laitteet ja -menetelmät, hoitoindikaatiot, vaihtoehtoiset hoitomenetelmät, tieteelliset tutkimukset
säteilysuojelun yleiset periaatteet (oikeutus, optimointi) sädehoidossa
sädehoidon biologiset perusteet, solu- ja molekyylitason ilmiöt kasvaimessa ja normaalikudoksessa
säteilyn vaikutusta modifioivat tekijät (fraktiointi, aika, annosnopeus, happipitoisuus jne.)
säteilyn välittömät vaikutukset, normaalikudoksen myöhäisreaktiot, sädehoidon riskit
säteilyriskin arvioiminen ja selvittäminen potilaalle ymmärrettävästi
sädehoidon dosimetria
annossuunnittelu ja hoidon varmentaminen
akuutin säteilysairauden oireet ja hoito
laadunvarmistus, itsearviointi ja kliiniset auditoinnit
potilaan ja henkilökunnan säteilysuojaus


Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt ja asiantuntija.

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Potilas natiiviröntgentutkimuksissa 10 op
Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö 5 op
Hoitotyö ja lääkehoito kliinisessä radiografiatyössä 10 op
Potilas tietokonetomografiatutkimuksissa ja magneettikuvauksissa 10 op

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuomas Vuokko
 • Luennoitsija Terveysala
 • Anu Jokinen
Vastuuhenkilö

Tuomas Vuokko

Opiskelijaryhmät
 • SXM22S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija:
* tietää yleisimmät syövät ja niiden hoidot
* ymmärtää sädehoidon kokonaisuuden eri ammattiryhmien yhteistyönä
* ymmärtää sädehoidon akuutit ja myöhäiset sivuvaikutukset eri annoksilla
* pystyy tukemaan ja ohjaamaan syöpää sairastavaa potilasta ja hänen läheisiään sädehoitojakson aikana
*Osaa hoitotyön kirjaamisen periaatteet sädehoidossa ja ymmärtää sen merkityksen potilaan kokonaishoidossa
* ymmärtää sädehoidon laitteiden toimintaperiaatteen ja käytön
*perehtyy eri sädehoidon tekniikoihin ja menetelmiin
* ymmärtää säteilyturvallisuuden ja laadunhallinnan sädehoidossa

Sisältö

Sädehoitopotilaan hoitopolku
Yleisimmät syövät ja niiden hoitomuodot
Ulkoisen sädehoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi
Sädehoitopotilaan hoitotyön kirjaaminen
Sädehoidon sivuvaikutukset
Säteilyturvallisuus ja laadunhallinta
Syöpää sairastavan potilaan tukeminen ja ohjaaminen
Sädehoitolaitteisto ja sädehoidon eri menetelmät

Aika ja paikka

Kevät 2024

Oppimateriaalit

Materiaali moodlessa
Kirjallisuus::
SädehoitotyöJussila ym. 2010
Kliininen sädehoito, Joensuu ym.
Syöpätaudit
Tieteelliset tutkimukset/artikkelit

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Seminaari
Ryhmätehtäviä
Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Luennoitsijat työelämästä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Alkutentti
Lopputentti: Moodle
uusintatentit:Moodlessa viikko ensimmäisen tenttin jälkeen

Kansainvälisyys

EU ohjeistus

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laiteopin materiaali Moodlessa
Opetus tapahtuu pääosin verkossa, myös mahdollisia lähiopetustunteja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Teoriaopetusta
Seminaari
Yksilö ja ryhmätehtävät
5op = 135 h opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Orientaatio pakollinen
Kl fys Luennoitsija pakollinen
Onkologia pakollinen
ALKUKOE: materiaali määritellään myöhemmin
Seminaarit pakollisia.
Sädehoidon annossuunnitelman analyysi pakollinen
Lainsäädännön edellyttämät sisällöt:
sädehoidon laitteet ja -menetelmät, hoitoindikaatiot, vaihtoehtoiset hoitomenetelmät, tieteelliset tutkimukset
säteilysuojelun yleiset periaatteet (oikeutus, optimointi) sädehoidossa
sädehoidon biologiset perusteet, solu- ja molekyylitason ilmiöt kasvaimessa ja normaalikudoksessa
säteilyn vaikutusta modifioivat tekijät (fraktiointi, aika, annosnopeus, happipitoisuus jne.)
säteilyn välittömät vaikutukset, normaalikudoksen myöhäisreaktiot, sädehoidon riskit
säteilyriskin arvioiminen ja selvittäminen potilaalle ymmärrettävästi
sädehoidon dosimetria
annossuunnittelu ja hoidon varmentaminen
akuutin säteilysairauden oireet ja hoito
laadunvarmistus, itsearviointi ja kliiniset auditoinnit
potilaan ja henkilökunnan säteilysuojaus


Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt ja asiantuntija.

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Potilas natiiviröntgentutkimuksissa 10 op
Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö 5 op
Hoitotyö ja lääkehoito kliinisessä radiografiatyössä 10 op
Potilas tietokonetomografiatutkimuksissa ja magneettikuvauksissa 10 op

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jaana Meriläinen
 • Tuomas Vuokko
 • Luennoitsija Terveysala
Vastuuhenkilö

Tuomas Vuokko

Opiskelijaryhmät
 • SXM22S2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija:
* tietää yleisimmät syövät ja niiden hoidot
* ymmärtää sädehoidon kokonaisuuden eri ammattiryhmien yhteistyönä
* ymmärtää sädehoidon akuutit ja myöhäiset sivuvaikutukset eri annoksilla
* pystyy tukemaan ja ohjaamaan syöpää sairastavaa potilasta ja hänen läheisiään sädehoitojakson aikana
*Osaa hoitotyön kirjaamisen periaatteet sädehoidossa ja ymmärtää sen merkityksen potilaan kokonaishoidossa
* ymmärtää sädehoidon laitteiden toimintaperiaatteen ja käytön
*perehtyy eri sädehoidon tekniikoihin ja menetelmiin
* ymmärtää säteilyturvallisuuden ja laadunhallinnan sädehoidossa

Sisältö

Sädehoitopotilaan hoitopolku
Yleisimmät syövät ja niiden hoitomuodot
Ulkoisen sädehoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi
Sädehoitopotilaan hoitotyön kirjaaminen
Sädehoidon sivuvaikutukset
Säteilyturvallisuus ja laadunhallinta
Syöpää sairastavan potilaan tukeminen ja ohjaaminen
Sädehoitolaitteisto ja sädehoidon eri menetelmät

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt ja asiantuntija.

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Potilas natiiviröntgentutkimuksissa 10 op
Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö 5 op
Hoitotyö ja lääkehoito kliinisessä radiografiatyössä 10 op
Potilas tietokonetomografiatutkimuksissa ja magneettikuvauksissa 10 op

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuomas Vuokko
 • Veera Hartikainen
Vastuuhenkilö

Tuomas Vuokko

Opiskelijaryhmät
 • SXM22K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
* osaa toteuttaa sädehoitoa yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa
* osaa käyttää sädehoidon menetelmiä ja laitteita säteilyturvallisesti
*pystyy aloittamaan työskentelyn työparina yhdellä sädehoitolaitteella
*tietää simuloinnin ja asettelun merkityksen sädehoidossa
*osaa tulkita annossuunnitelmaa
* pystyy tukemaan ja ohjaamaan syöpää sairastavaa potilasta ja hänen läheisiään sädehoitojakson
aikana
*Osaa sädehoitotyöhön liittyvän kirjaamisen ohjattuna
*tuntee ja ymmärtää tavallisimmat sädehoidossa käytetyt fraktioinnit ja annokset eri syövissä
*osaa sanoittaa, arvioida ja kehittää omaa oppimistaan
*osaa toiminnassaan huomioida potilasturvallisuuden

Sisältö

Sädehoidon simulointi, asettelu ja annossuunnittelu
Annossuunnitelman tulkinta
Annossuunnitelmien ja sädehoidon asettelun harjoittelu koululla 2 op
Harjoittelu työelämässä yhdellä sädehoitolaitteella 6 op

Aika ja paikka

Laboraatio-opetus lukujärjestyksen mukaan. Harjoittelu ryhmän aikataulujen mukaan. Sädehoidon harjoittelu on pakollinen harjoittelu radiografian tutkinnossa.

Oppimateriaalit

Oma potilas -tehtävän kirjallisuus ja artikkelit. Oma potilas-tehtävän ohjeistus annetaan ennen harjoittelun alkua

Opetusmenetelmät

Sädehoidon harjoittelu10 op koostuu:
Työelämäharjoittelu 6 op
Oma potilas -tehtävä 2 op, ohjeistus Moodlessa
Ohjattu laboraatio koululla 2 op ennen harjoittelua

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ohjattu harjoittelu on pakollinen radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelmassa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Harjoittelu varataan Jobiilista. Harjoittelu suoritetaan sädehoitoyksikössä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksoa ei voi suorittaa valinnaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laboraatiotyöskentely opintojakson aikataulun mukaisesti.
Ohjattu työelämäharjoittelu 6 op (= 4 viikkoa)
Oma potilas -tehtävä 2 op (54 tuntia)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden edistynyt ja asiantuntija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Laboraatioissa pakollinen läsnäolo ja osallistuminen.
Harjoittelu arvioidaan Hyv/Hyl
Oma potilas -tehtävä arvioidaan Hyv/Hyl

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Syöpää sairastava potilas sädehoidossa
Natiivitutkimusten harjoittelu

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuomas Vuokko
 • Ulla Nikupaavo
Vastuuhenkilö

Tuomas Vuokko

Opiskelijaryhmät
 • SXM22S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
* osaa toteuttaa sädehoitoa yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa
* osaa käyttää sädehoidon menetelmiä ja laitteita säteilyturvallisesti
*pystyy aloittamaan työskentelyn työparina yhdellä sädehoitolaitteella
*tietää simuloinnin ja asettelun merkityksen sädehoidossa
*osaa tulkita annossuunnitelmaa
* pystyy tukemaan ja ohjaamaan syöpää sairastavaa potilasta ja hänen läheisiään sädehoitojakson
aikana
*Osaa sädehoitotyöhön liittyvän kirjaamisen ohjattuna
*tuntee ja ymmärtää tavallisimmat sädehoidossa käytetyt fraktioinnit ja annokset eri syövissä
*osaa sanoittaa, arvioida ja kehittää omaa oppimistaan
*osaa toiminnassaan huomioida potilasturvallisuuden

Sisältö

Sädehoidon simulointi, asettelu ja annossuunnittelu
Annossuunnitelman tulkinta
Annossuunnitelmien ja sädehoidon asettelun harjoittelu koululla 2 op
Harjoittelu työelämässä yhdellä sädehoitolaitteella 6 op

Aika ja paikka

Laboraatio-opetus lukujärjestyksen mukaan. Harjoittelu ryhmän aikataulujen mukaan. Sädehoidon harjoittelu on pakollinen harjoittelu radiografian tutkinnossa.

Oppimateriaalit

Oma potilas -tehtävän kirjallisuus ja artikkelit. Oma potilas-tehtävän ohjeistus annetaan ennen harjoittelun alkua

Opetusmenetelmät

Sädehoidon harjoittelu10 op koostuu:
Työelämäharjoittelu 6 op
Oma potilas -tehtävä 2 op, ohjeistus Moodlessa
Ohjattu laboraatio koululla 2 op ennen harjoittelua

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ohjattu harjoittelu on pakollinen radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelmassa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Harjoittelu varataan Jobiilista. Harjoittelu suoritetaan sädehoitoyksikössä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksoa ei voi suorittaa valinnaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laboraatiotyöskentely opintojakson aikataulun mukaisesti.
Ohjattu työelämäharjoittelu 6 op (= 4 viikkoa)
Oma potilas -tehtävä 2 op (54 tuntia)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden edistynyt ja asiantuntija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Laboraatioissa pakollinen läsnäolo ja osallistuminen.
Harjoittelu arvioidaan Hyv/Hyl
Oma potilas -tehtävä arvioidaan Hyv/Hyl

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Syöpää sairastava potilas sädehoidossa
Natiivitutkimusten harjoittelu

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuomas Vuokko
 • Ulla Nikupaavo
Vastuuhenkilö

Tuomas Vuokko

Opiskelijaryhmät
 • SXM22S2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
* osaa toteuttaa sädehoitoa yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa
* osaa käyttää sädehoidon menetelmiä ja laitteita säteilyturvallisesti
*pystyy aloittamaan työskentelyn työparina yhdellä sädehoitolaitteella
*tietää simuloinnin ja asettelun merkityksen sädehoidossa
*osaa tulkita annossuunnitelmaa
* pystyy tukemaan ja ohjaamaan syöpää sairastavaa potilasta ja hänen läheisiään sädehoitojakson
aikana
*Osaa sädehoitotyöhön liittyvän kirjaamisen ohjattuna
*tuntee ja ymmärtää tavallisimmat sädehoidossa käytetyt fraktioinnit ja annokset eri syövissä
*osaa sanoittaa, arvioida ja kehittää omaa oppimistaan
*osaa toiminnassaan huomioida potilasturvallisuuden

Sisältö

Sädehoidon simulointi, asettelu ja annossuunnittelu
Annossuunnitelman tulkinta
Annossuunnitelmien ja sädehoidon asettelun harjoittelu koululla 2 op
Harjoittelu työelämässä yhdellä sädehoitolaitteella 6 op

Aika ja paikka

Laboraatio-opetus lukujärjestyksen mukaan. Harjoittelu ryhmän aikataulujen mukaan. Sädehoidon harjoittelu on pakollinen harjoittelu radiografian tutkinnossa.

Oppimateriaalit

Oma potilas -tehtävän kirjallisuus ja artikkelit. Oma potilas-tehtävän ohjeistus annetaan ennen harjoittelun alkua

Opetusmenetelmät

Sädehoidon harjoittelu10 op koostuu:
Työelämäharjoittelu 6 op
Oma potilas -tehtävä 2 op, ohjeistus Moodlessa
Ohjattu laboraatio koululla 2 op ennen harjoittelua

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ohjattu harjoittelu on pakollinen radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelmassa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Harjoittelu varataan Jobiilista. Harjoittelu suoritetaan sädehoitoyksikössä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksoa ei voi suorittaa valinnaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laboraatiotyöskentely opintojakson aikataulun mukaisesti.
Ohjattu työelämäharjoittelu 6 op (= 4 viikkoa)
Oma potilas -tehtävä 2 op (54 tuntia)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden edistynyt ja asiantuntija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Laboraatioissa pakollinen läsnäolo ja osallistuminen.
Harjoittelu arvioidaan Hyv/Hyl
Oma potilas -tehtävä arvioidaan Hyv/Hyl

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
Syöpää sairastava potilas sädehoidossa
Natiivitutkimusten harjoittelu

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuomas Vuokko
 • Pia-Marja Vähäkangas
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Opiskelijaryhmät
 • SXM21S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
*ajantasaistaa tietonsa lääketieteellisen säteilyn käyttöön liittyvästä säädöstöstä
*laajentaa ja syventää erityisosaamistaan eri säteilyturvallisuuden
osa-alueella toteuttamalla työelämälähtöisen kehittämistyön

Sisältö

Lääketieteellisen säteilyn käyttöä ohjaavan keskeisen säädännön päivittäminen
Projektityö

Aika ja paikka

Syksy 2023

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Orientaatio (pakollinen)
Asiantuntijaluennot (pakollinen)
Projektin ohjauspalaveri (pakollinen)
Seminaari (pakollinen)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöinen projektityö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Säteilylainsäädännön tentti 21.9 klo 9-10:30 (Moodle tentti)

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 OP= 135h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Säteilyturvallisuuden orientaatio ja seminaari on pakollinen läsnäolo.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla. Jos opiskelija ei
sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa asiantuntija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Vertaisarviointi
Projekti
Kirjatentti

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot
Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö
Natiivitutkimusten harjoittelu
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuomas Vuokko
 • Pia-Marja Vähäkangas
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Opiskelijaryhmät
 • SXM22K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
*ajantasaistaa tietonsa lääketieteellisen säteilyn käyttöön liittyvästä säädöstöstä
*laajentaa ja syventää erityisosaamistaan eri säteilyturvallisuuden
osa-alueella toteuttamalla työelämälähtöisen kehittämistyön

Sisältö

Lääketieteellisen säteilyn käyttöä ohjaavan keskeisen säädännön päivittäminen
Projektityö

Aika ja paikka

Syksy 2023

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Orientaatio (pakollinen)
Asiantuntijaluennot (pakollinen)
Projektin ohjauspalaveri (pakollinen)
Seminaari (pakollinen)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöinen projektityö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Säteilylainsäädännön tentti x.x. klo 9-10:30 (Moodle tentti)

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 OP= 135h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Säteilyturvallisuuden orientaatio ja seminaari on pakollinen läsnäolo.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla. Jos opiskelija ei
sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit ks. liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa asiantuntija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Vertaisarviointi
Projekti
Kirjatentti

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot
Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö
Natiivitutkimusten harjoittelu
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät

Ajoitus

21.08.2023 - 30.11.2023

Laajuus

1 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö

Pia-Marja Vähäkangas

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä yleisellä tasolla säteilyn lääketieteellisestä altistuksesta, työperäisestä altistuksesta ja väestön altistuksesta sekä tulkita säteilyriskejä. Osaa viestiä säteilyaltistuksen laadusta ja suuruudesta päivittäisessä työssä sekä tulkita säteilyriskejä.
Opiskelija ymmärtää yleiset säteilysuojeluperiaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä.
Opiskelija osaa käyttää työntekijän suojelun optimointiin tarkoitettuja menettelyjä.

Sisältö

Säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteet ja niiden merkitys lääketieteellisen säteilyn käytön yhteydessä.
Keskeisin lääketieteellistä säteilyn käyttöä koskeva säädöstö
Keskeiset säteilyturvallisuuteen vaikuttavat tekniset ja fysikaaliset tekijät ja niihin liittyvät asianmukaiset toimintatavat säteilylle altistavissa lääketieteellisissä työtilanteissa.

Aika ja paikka

Verkkokurssi

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Moodle-työtilassa

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Arviointi:

Hyväksytty/hylätty. Lopputentti, josta on saatava vähintään 60 % oikein. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa.

Tentin deadline kerrotaan Moodle-työtilassa.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Työskentelytavat ja aikataulutus: Itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa 27 tunnin työskentelyä

Sisällön jaksotus

Opiskelijan ajankäyttö vapaa kurssin aukiolon aikana

Lisätietoja opiskelijoille

Verkkokurssi on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille ja sellaisiksi opiskeleville, jotka joutuvat työssään tai tulevassa työssään tekemisiin ionisoivan säteilyn kanssa.
Koulutuksen laajuus on 1 opintopiste ja se antaa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen säteilyn lääketieteellisestä käytöstä edellyttämän pätevyyden säteily-ympäristöissä työskentelyyn avustavana työntekijänä.

Kurssi on Säteilyturvakeskuksen hyväksymä.

Aikaisemmat opinnot: Ei aiempia opintoja

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi on tyyppiä hyväksytty/hylätty. Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija saavuttaa opintojakson tavoitteissa mainitun osaamisen.
Osaaminen osoitetaan tentillä. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi:

Hyväksytty/hylätty. Lopputentti, josta on saatava vähintään 60 % oikein. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

1 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä yleisellä tasolla säteilyn lääketieteellisestä altistuksesta, työperäisestä altistuksesta ja väestön altistuksesta sekä tulkita säteilyriskejä. Osaa viestiä säteilyaltistuksen laadusta ja suuruudesta päivittäisessä työssä sekä tulkita säteilyriskejä.
Opiskelija ymmärtää yleiset säteilysuojeluperiaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä.
Opiskelija osaa käyttää työntekijän suojelun optimointiin tarkoitettuja menettelyjä.

Sisältö

Säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteet ja niiden merkitys lääketieteellisen säteilyn käytön yhteydessä.
Keskeisin lääketieteellistä säteilyn käyttöä koskeva säädöstö
Keskeiset säteilyturvallisuuteen vaikuttavat tekniset ja fysikaaliset tekijät ja niihin liittyvät asianmukaiset toimintatavat säteilylle altistavissa lääketieteellisissä työtilanteissa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi on tyyppiä hyväksytty/hylätty. Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija saavuttaa opintojakson tavoitteissa mainitun osaamisen.
Osaaminen osoitetaan tentillä. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

1 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä yleisellä tasolla säteilyn lääketieteellisestä altistuksesta, työperäisestä altistuksesta ja väestön altistuksesta sekä tulkita säteilyriskejä. Osaa viestiä säteilyaltistuksen laadusta ja suuruudesta päivittäisessä työssä sekä tulkita säteilyriskejä.
Opiskelija ymmärtää yleiset säteilysuojeluperiaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä.
Opiskelija osaa käyttää työntekijän suojelun optimointiin tarkoitettuja menettelyjä.

Sisältö

Säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteet ja niiden merkitys lääketieteellisen säteilyn käytön yhteydessä.
Keskeisin lääketieteellistä säteilyn käyttöä koskeva säädöstö
Keskeiset säteilyturvallisuuteen vaikuttavat tekniset ja fysikaaliset tekijät ja niihin liittyvät asianmukaiset toimintatavat säteilylle altistavissa lääketieteellisissä työtilanteissa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi on tyyppiä hyväksytty/hylätty. Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija saavuttaa opintojakson tavoitteissa mainitun osaamisen.
Osaaminen osoitetaan tentillä. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Mattila
 • Aino Vuorijärvi
Vastuuhenkilö

Satu Mattila

Tavoitteet

Opiskelija osaa kirjoittaa opinnäytetyönsä tieteellisen kirjoittamisen käytäntöjä soveltaen. Hän osaa muokata ja jakaa tietoa asiantuntijayhteisölleen ja sen kohderyhmille. Opiskelija osaa hyödyntää saamaansa palautetta sekä pystyy arvioimaan ja kehittämään kirjoittamisprosessiaan.

Sisältö

Opinnäytetyön kirjoittamisen prosessi yksin ja yhdessä
Opinnäytetyötekstin rakenne
Opinnäytetyötekstin osien laatiminen: tiivistelmä, otsikot, johdanto, tietoperusta, tulokset ja tuotokset, pohdinta
Referointi: oman ja muilta lainatun tiedon erottaminen
Lähdemerkinnät: tekstiviite ja lähdeluettelo
Kirjoittamisen työkaluja: esim. oikolukuohjelma, sähköiset sanakirjat, ammattisanastot
Oman tekstin muokkaaminen julkaisukuntoon

Aika ja paikka

Jakso toteutuu opiskelijoiden toiveesta kokonaan lähiopetuksena MP:ssa, digitilassa.

Moodle-työtila on käytössä.

Oppimateriaalit

Omaan opinnäytetyöprosessiin liittyvä kirjallisuus ja jakson Moodle-työtilan materiaalit suosituksineen.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, oman opinnäytetyötekstin ohjattu työstäminen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Sisällön jaksotus

Jaksolla käydään läpi opinnäytetyön prosessi ideoinnista kypsyysnäytteseen.

Erillnen ohjelma osallistujille jakson Moodle-työtilassa. Toteutusaika 11.9. - 13.11.2023.

Lisätietoja opiskelijoille

Jakson opetuskieli on suomi. Oma opinnäytetyö täytyy olla aloitettuna jakson alkaessa.

Perustellusta syystä jaksolta voi olla poissa korkeintaan kaksi kertaa.

Ohjelma vahvistetaan ensimmäisellä tapaamiskerralla ma 11.9., siksi osallistuminen on välttämätöntä.

Jakso sopii parhaiten opinnäytetyön kirjoittamiseen tukea tarvitseville.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Jakson hyväksytty suoritus edellyttää oppimateriaaliin perehtymistä ja ohjattujen oppimistehtävien hyväksytyn suorittamisen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan omasta opinnäytteestä valitun tekstinosuuden perusteella. Hyväksyntä edellyttää myös aktiivista osallistumista tapaamiskerroille.

Esitietovaatimukset

Tietoteknikka ja viestintä -opintojakson (3 op) hyväksytty suoritus. Mikäli opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomi, edellytyksenä on myös opintojakson Suomi toisena kielenä: työelämän suomi (3 op) suorittaminen tai vastaava taitotaso (vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2.1).
Opinnäytetyöprosessi tulee olla aloitettuna.

Lisätiedot

Opintojakso on tarkoitettu suomenkielistä opinnäytetyötä (AMK) tekeville, jotka haluavat tukea opinnäytetyötekstin kirjoittamiseen prosessinsa eri vaiheissa. Etenemistapansa vuoksi jakso soveltuu hyvin opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi tai jotka kaipaavat lukemis- ja kirjoittamisprosessiinsa erityistukea.
Jaksolla työstetään omaa opinnäytetyötekstiä.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 24.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Mattila
 • Aino Vuorijärvi
Vastuuhenkilö

Satu Mattila

Tavoitteet

Opiskelija osaa kirjoittaa opinnäytetyönsä tieteellisen kirjoittamisen käytäntöjä soveltaen. Hän osaa muokata ja jakaa tietoa asiantuntijayhteisölleen ja sen kohderyhmille. Opiskelija osaa hyödyntää saamaansa palautetta sekä pystyy arvioimaan ja kehittämään kirjoittamisprosessiaan.

Sisältö

Opinnäytetyön kirjoittamisen prosessi yksin ja yhdessä
Opinnäytetyötekstin rakenne
Opinnäytetyötekstin osien laatiminen: tiivistelmä, otsikot, johdanto, tietoperusta, tulokset ja tuotokset, pohdinta
Referointi: oman ja muilta lainatun tiedon erottaminen
Lähdemerkinnät: tekstiviite ja lähdeluettelo
Kirjoittamisen työkaluja: esim. oikolukuohjelma, sähköiset sanakirjat, ammattisanastot
Oman tekstin muokkaaminen julkaisukuntoon

Aika ja paikka

Sovitaan ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Oppimateriaalit

Opettajien laatima materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Luennointi, opetus, opiskelijoiden itsenäinen työ opinnäytteen edistämiseksi.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sopii opiskelijalle, joka on jo aloittanut opinnäytetyön tekemisen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Jakson hyväksytty suoritus edellyttää oppimateriaaliin perehtymistä ja ohjattujen oppimistehtävien hyväksytyn suorittamisen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan opiskelijan valitseman opinnäytetyön osan perusteella.

Esitietovaatimukset

Tietoteknikka ja viestintä -opintojakson (3 op) hyväksytty suoritus. Mikäli opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomi, edellytyksenä on myös opintojakson Suomi toisena kielenä: työelämän suomi (3 op) suorittaminen tai vastaava taitotaso (vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2.1).
Opinnäytetyöprosessi tulee olla aloitettuna.

Lisätiedot

Opintojakso on tarkoitettu suomenkielistä opinnäytetyötä (AMK) tekeville, jotka haluavat tukea opinnäytetyötekstin kirjoittamiseen prosessinsa eri vaiheissa. Etenemistapansa vuoksi jakso soveltuu hyvin opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi tai jotka kaipaavat lukemis- ja kirjoittamisprosessiinsa erityistukea.
Jaksolla työstetään omaa opinnäytetyötekstiä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 19.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Saila Pakarinen
 • Kaarina Pirilä
 • Leena Piironen
 • Päivi Leskinen
 • Heini Maisala-McDonnell
Vastuuhenkilö

Kaarina Pirilä

Opiskelijaryhmät
 • SXM22K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXP22K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ22K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvata tutkimusprosessin kulun ja tutkimukseen perustuvan kehittämistyön periaatteet
- kuvata kehittämistyössä sovellettavia tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä sekä työtapoja
- perustella kehittämistyössä käytettäviä menetelmiä ja työtapoja
- ymmärtää tiivistetyn tutkimustiedon merkityksen yhtenäisten käytäntöjen kehittämisessä ja toteuttamisessa
- toimia tutkimus- ja kehitystyön eettisten periaatteiden mukaisesti

Sisältö

Tutkimusprosessi ja tutkimukseen perustuva kehittämistyö
Tutkimustiedon haku ja kriittinen lukeminen
Laadulliset ja määrälliset tiedonhankinta- ja analyysimenetelmät ja niiden soveltaminen tutkimus- ja kehitystyössä
Kehittämistyön toiminnalliset työtavat
Tiivistetty tutkimustieto (esim. suositukset) ja sen käyttö näyttöön perustuvassa toiminnassa
Tutkimus- ja kehitystyön eettiset periaatteet

Aika ja paikka

Oppimisalustana Moodle, joka aukeaa 4.9. ja sulkeutuu 10.12.2023.

Menetelmäpajat erillisen aikataulun mukaisesti, aikataulu on täällä ja myös Moodlessa. Menetelmäpajoja toteutetaan useita kertoja lukukauden aikana.

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaali on Moodle-alustalla. Osa materiaalista on nauhoitettuina verkkoluentoina.
Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi, jonka teoriaosuus suoritetaan kokonaan Moodle-alustalla, myös menetelmäpajat. Alusta on auki 4.9.-10.12.2023

Tähän opintojaksoon tarjotaan myös menetelmäpajoja. Opiskelijan on osallistuttava kahteen menetelmäpajaan, pajat voi valita itse. Valitse siis kaksi erilaista.

Menetelmäpajoja on tarjolla kolme erilaista: kvantitatiivinen, kvalitatiivinen ja kehittämistyön paja.
Yhden menetelmäpajan pituus on 1 x 4h.

Jokaista menetelmäpajaa toteutetaan useita kertoja lukukauden aikana. Opiskelija valitsee omaan aikatauluun parhaiten sopivat.

Menetelmäpajojen ajankohdat ovat:
Pakarinen Saila, Kehittämistyön pajat, 4 x 4h, to 14.9. 12-15, to 12.10. 12-15, pe 27.10. 12-15, ti 5.12. 12-15.
Pakarinen Saila, Määrälliset pajat, 4 x 4h, to 14.9. 8-11, to 12.10. 8-11, pe 27.10. 8-11, ti 5.12. 8-11.
Heini Maisala-McDonnell, Laadulliset pajat, 4 x 4 h, ti 10.10. 9-12, ti 31.10. 13-16, 28.11. 9-12, ti 12.12. 13-16.

Opintojaksoon kuuluu Leskisen tilastopajan suorittaminen. Lisätietoa ajankohdasta jne myöhemmin.

Vastuuopettaja Kaarina Pirilä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti Moodlessa.
Saa uusia 2 x kolmen päivän välein. Hyväksytty suoritus 50% oikein (hyväksytty/hylätty arviointi). Myös uusinnat tehtävä ennenkuin Moodle sulkeutuu.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

Verkkokurssi auki Moodlessa 4.9.-10.12.2023.

Opintojaksossa suoritetaan orientaatiokeskustelu, etiikan yksilötehtävä (arvioidaan hyväksytty/hylätty), sekä pienryhmätehtävä (4-5 hlöä, arvioidaan asteikolla 0-5). Opintojakson arvosana muodostuu pienryhmätehtävän arvosanasta. Opintojaksoon kuuluu myös verkkotentti, joka arvioidaan hyv/hyl.

Menetelmäpajat erillisen aikataulun mukaisesti. Menetelmäpajoja järjestetään useita kertoja lukukauden aikana.

Opintojaksoon kuuluu Leskisen tilastopajan suorittaminen. Lisätietoa ajankohdasta jne myöhemmin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:

- etsiä tietoa monipuolisesti oman ammattialan tietolähteistä ja käyttää alan tietoperustaa
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan tietoperustaan ja ydinainekseen
- osoittaa saavuttaneensa riittävät tiedot pystyäkseen toimimaan ammatillisissa tilanteissa
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- toimia asiakaslähtöisesti
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön
- kykenee arvioimaan omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista, materiaaleihin tutustumista, tehtävien tekemisen ja verkkotentin hyväksyttyä suoritusta aikarajan puitteissa, sekä menetelmäpajojen suorittamista.
Yksilötehtävä arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla, pienryhmässä tehtävä oppimistehtävä arvioidaan arvosanalla 0-5, verkkotentti hyv/hyl. Kaikki suoritukset palautettava ennenkuin Moodle sulkeutuu.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon koulutusohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Saila Pakarinen
 • Suska Veltheim
 • Leena Piironen
 • Päivi Leskinen
 • Heini Maisala-McDonnell
Vastuuhenkilö

Saila Pakarinen

Opiskelijaryhmät
 • SXM22S2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXJ22S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXM22S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä
 • SXP22S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvata tutkimusprosessin kulun ja tutkimukseen perustuvan kehittämistyön periaatteet
- kuvata kehittämistyössä sovellettavia tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä sekä työtapoja
- perustella kehittämistyössä käytettäviä menetelmiä ja työtapoja
- ymmärtää tiivistetyn tutkimustiedon merkityksen yhtenäisten käytäntöjen kehittämisessä ja toteuttamisessa
- toimia tutkimus- ja kehitystyön eettisten periaatteiden mukaisesti

Sisältö

Tutkimusprosessi ja tutkimukseen perustuva kehittämistyö
Tutkimustiedon haku ja kriittinen lukeminen
Laadulliset ja määrälliset tiedonhankinta- ja analyysimenetelmät ja niiden soveltaminen tutkimus- ja kehitystyössä
Kehittämistyön toiminnalliset työtavat
Tiivistetty tutkimustieto (esim. suositukset) ja sen käyttö näyttöön perustuvassa toiminnassa
Tutkimus- ja kehitystyön eettiset periaatteet

Aika ja paikka

Oppimisalustana Moodle, joka aukeaa 15.1. ja sulkeutuu 10.5.2024.

Menetelmäpajat erillisen aikataulun mukaisesti, aikataulu on täällä ja myös Moodlessa. Menetelmäpajoja toteutetaan useita kertoja lukukauden aikana.

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaali on Moodle-alustalla. Osa materiaalista on nauhoitettuina verkkoluentoina.
Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi, jonka teoriaosuus suoritetaan kokonaan Moodle-alustalla, myös menetelmäpajat. Alusta on auki 15.1.-.10.5.2024.

Tähän opintojaksoon tarjotaan myös menetelmäpajoja. Opiskelijan on osallistuttava kahteen menetelmäpajaan, pajat voi valita itse. Valitse siis kaksi erilaista.

Menetelmäpajoja on tarjolla kolme erilaista: kvantitatiivinen, kvalitatiivinen ja kehittämistyön paja.
Yhden menetelmäpajan pituus on 1 x 4h.

Jokaista menetelmäpajaa toteutetaan useita kertoja lukukauden aikana. Opiskelija valitsee omaan aikatauluun parhaiten sopivat.

Menetelmäpajojen ajankohdat ovat:
Heini Maisala-McDonnell, Kehittämistyön pajat, 4 x 4h ke 31.1 klo 12.00-15.00, ma 26.2 klo 12.00-15.00, ke 27.3 klo 9.00-12.00, to 11.4 klo 9.00-12.00
Heini Maisala-McDonnell, Laadulliset pajat to 6.2 klo 8.00-11.00, to 21.3 klo 9.00-12.00, ke 28.2 klo 13.00-16.00, ti 23.4 klo 13.00-16.00
Pakarinen Saila, Määrälliset pajat, 4 x 4h, ke 31.1 kl 8.00-11.00, 26.2 klo 8.00-11.00, to 28.3 klo 8.00-11.00 pe 12.4 klo 8.00-11.00


Opintojaksoon kuuluu Leskisen tilastopajan suorittaminen. Lisätietoa ajankohdasta jne myöhemmin.

Vastuuopettaja Saila Pakarinen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti Moodlessa.
Saa uusia 2 x kolmen päivän välein. Hyväksytty suoritus 50% oikein (hyväksytty/hylätty arviointi). Myös uusinnat on tehtävä ennenkuin Moodle sulkeutuu.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

Verkkokurssi auki Moodlessa 5.2.-10.5.2024.

Opintojaksossa suoritetaan orientaatiokeskustelu, etiikan yksilötehtävä (arvioidaan hyväksytty/hylätty), sekä pienryhmätehtävä (4-5 hlöä, arvioidaan asteikolla 0-5). Opintojakson arvosana muodostuu pienryhmätehtävän arvosanasta. Opintojaksoon kuuluu myös verkkotentti, joka arvioidaan hyv/hyl.

Menetelmäpajat erillisen aikataulun mukaisesti. Menetelmäpajoja järjestetään useita kertoja lukukauden aikana.

Opintojaksoon kuuluu Leskisen tilastopajan suorittaminen. Lisätietoa ajankohdasta jne myöhemmin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:

- etsiä tietoa monipuolisesti oman ammattialan tietolähteistä ja käyttää alan tietoperustaa
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan tietoperustaan ja ydinainekseen
- osoittaa saavuttaneensa riittävät tiedot pystyäkseen toimimaan ammatillisissa tilanteissa
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- toimia asiakaslähtöisesti
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön
- kykenee arvioimaan omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista, materiaaleihin tutustumista, tehtävien tekemisen ja verkkotentin hyväksyttyä suoritusta aikarajan puitteissa, sekä menetelmäpajojen suorittamista.
Yksilötehtävä arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla, pienryhmässä tehtävä oppimistehtävä arvioidaan arvosanalla 0-5, verkkotentti hyv/hyl. Kaikki suoritukset palautettava ennenkuin Moodle sulkeutuu.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Eero Kokko
 • Lotta Kuosmanen
Vastuuhenkilö

Eero Kokko

Opiskelijaryhmät
 • SXE21K1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivätoteutus
 • SXB21K1
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXB21K2
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXD22K2
  Jalkaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ20S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXA22S1
  Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXP21S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä
 • SXM21K2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Toiminta- ja kustannusympäristö
- opiskelija tuntee sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä sitä ohjaavan lainsäädännön.
- opiskelija ymmärtää organisaatioiden ja yritysten tuottavuuden ja kannattavuuden merkityksen toiminnassa sekä osaa arvioida toiminnan kustannuksia ja tuottavuutta.

Työyhteisön kehittäminen
- opiskelija ymmärtää ja tuntee kehittämisen ja laadun merkityksen palvelun tuottamisessa.
- opiskelija osaa luoda uusia työn toimintatapoja ja liikeideoita.

Yrittäjyys ja toiminnan organisointi
- opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja yritystoiminnan käynnistämisessä.
- opiskelija tietää yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen sekä talouden ja toiminnan välisen suhteen.

Esimiestyö ja johtaminen
- opiskelija ymmärtää johtamistapojen ja henkilöstön merkityksen organisaation ja yrityksen menestykseen.
- opiskelija tunnistaa yleiset työelämävalmiudet, vastuut ja työn organisointitavat ja omaksuu yrittäjämäisen työskentelytavan.

Sisältö

- sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialaa koskeva lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus
- yhteiskunnalliset haasteet ja vaikutukset palveluiden tarpeeseen ja tuotantoon
- yrittäjämäinen asenne ja taidot
- palvelujen tuotteistamisen, hinnoittelu, laatu, brändäys ja markkinointi
- yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan
- erilaiset yritysmuodot
- hankintamenettelyt ja kilpailutus
- johtamistaidot ja laadun kehittäminen organisaation toiminnassa
- työelämätaidot ja niiden merkitys organisaatioiden ja yritysten toiminnassa: elämänhallinta, kommunikaatiotaidot, innovaatiokyvykkyys sekä digitaaliset taidot
- saatavilla olevan tiedon kerääminen ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa
- asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen
- kumppanuusverkostot osana yrityksen ja organisaation menestystä

Aika ja paikka

Orientaatioluento 29.8.2023. klo 15.30 - 17.00

Topic: Yrittajyys ja johtaminen Zoom Meeting
Time: Aug 29, 2023 03:30 PM Kyiv

Join Zoom Meeting
https://metropolia.zoom.us/j/68343830260

Meeting ID: 683 4383 0260

Join by SIP
68343830260@109.105.112.236
68343830260@109.105.112.235

Join by H.323
109.105.112.236
109.105.112.235
Meeting ID: 683 4383 0260

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy Moodlen työtilasta, Moodle.metropolia.fi Johtaminen ja yrittäjyys (verkkototeutus)

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkkokoulutuksena. Yksilötehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollisuus suorittaa hylätyt osiot seuraavilla mahdolllisilla toteutuksilla

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 27h x 5 = 135h

Sisällön jaksotus

Tämä opintojakso jakautuu neljään osioon; johdantoon, sosiaali- ja terveysalaan palvelujärjestelmään ja lainsäädäntöön, johtajuuteen ja yrittäjyyteen.

Johdanto- osiossa pääset orientoitumaan johtamisen ja yrittäjyyden teemaan. Ymmärrät henkilöstön merkityksen organisaation ja yrityksen menestymisessä sekä tunnistat yleiset työelämävalmiudet

Sosiaali ja terveysalan palveluiden palvelujärjestelmä ja lainsäädäntö- osioissa orientoidut sote-palveluihin, sote uudistukseen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden keskeiseen lainsäädäntöön. Ymmärrät palveluiden tuottamisessa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin merkityksen.

Johtamisen osiossa perehdyt erilaisiin johtamistapoihin monikulttuurisissa työyhteisössä ja verkostoissa. Tutustut työelämän toimintaan haastattelemalla yrittäjää/ esimiestä.

Yrittäjyyden osiossa ymmärrät mitä on yrittäjyys ja mitä asioista tulee huomioida alan yritystoimintaa käynnistäessä. Ymmärrät.
verkostojen ja yhteistyökumppaneiden merkityksen yrityksen menestymiselle ja mahdollisuuksille laajentaa yritstoimintaa paikallisesti ja/tai kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen. Opintojaksolle hyväksyminen on ehdollinen niin kauan, kunnes opintojaksolle määritellyt edeltävyysehdot on tarkistettu. Mikäli ilmoittautunut opiskelija ei osallistu toteutukselle, opintojaksosta vastaava opettaja poistaa opiskelijan toteutukselta kahden viikon sisällä opinnon alkamisesta. Ilmoittautumisajat määritellään oppimistoiminnan vuosikellossa. (Tutkintosääntö 32 §)

Ahot hakemukset toimitetaan:
Ahot hakemukset toimitetaan tutor-opettajalle tai ahot-vastuuopettajalle.

AHOT- päätöksen jälkeen toteutuksen suoritettavista tehtävistä lisätietoja antaa Eero Kokko

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää hallitusti ammattikäsitteistöä sekä perustelee valintojaan asiakkaan tarpeista käsin laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi systemaattisesti oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.

Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti tavoitteiden suunnassa ja soveltaa työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.

Opiskelija työskentelee erilaisissa tilanteissa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii sitoutuneesti ryhmän toimintaa edistäen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija käyttää hallitusti ammattikäsitteistöä sekä perustelee valintojaan asiakkaan tarpeista käsin laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi systemaattisesti oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.

Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti tavoitteiden suunnassa ja soveltaa työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.

Opiskelija työskentelee erilaisissa tilanteissa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii sitoutuneesti ryhmän toimintaa edistäen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kokonaisarvosana muodostuu osioiden hyväksytyistä suorituksista sekä osioiden johtaminen ja yrittäjyys tehtävien arvosanan keskiarvosta.

Osio 1 Monivalintatehtävät 1,0op hyväksytty/hylätty

Osio 2 Johtaminen
- 2a Johtaminen: Sotepalvelua ohjaava lainsäädäntö, sotepalvelujen järjestäminen ja tuottaminen (1,0 op) 0 - 5
- 2b Johtaminen: Johtajan/esihenkilön/yrittäjän haastattelu - sotepalvelujen johtaminen/hoitotyön johtaminen (1,0 op) hyväksytty/hylätty

Osio 3 Yritysidean/ organisaation liikeidean kehittäminen,
- 3a Yrittäjyys: Yritysidean tai julkisen palvelun uudenlainen tuottaminen (1.0 op) 0 - 5
- 3b Yrittäjyys: Ideoidun palvelun liiketoimintasuunnitelma, (1.0 op) hyväksytty/hylätty

Opintojakson arviointikriteeri, tyydyttävä (1-2)
- Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Opintojakson arviointikriteeri, hyvä (3-4)
- Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön.
- Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään.
- Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Opintojakson arviointikriteeri, kiitettävä (5)
- Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön.
- Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan
osaaminen.
-Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita.
-Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

16.01.2024 - 30.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Johtaminen ja yrittäjyys Sote
 • Lotta Kuosmanen
Vastuuhenkilö

Lotta Kuosmanen

Opiskelijaryhmät
 • SXD22S2
  Jalkaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXM21S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä
 • SXJ21S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXP22K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXB21S1
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXE21S1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXF21S1
  Osteopatian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Toiminta- ja kustannusympäristö
- opiskelija tuntee sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä sitä ohjaavan lainsäädännön.
- opiskelija ymmärtää organisaatioiden ja yritysten tuottavuuden ja kannattavuuden merkityksen toiminnassa sekä osaa arvioida toiminnan kustannuksia ja tuottavuutta.

Työyhteisön kehittäminen
- opiskelija ymmärtää ja tuntee kehittämisen ja laadun merkityksen palvelun tuottamisessa.
- opiskelija osaa luoda uusia työn toimintatapoja ja liikeideoita.

Yrittäjyys ja toiminnan organisointi
- opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja yritystoiminnan käynnistämisessä.
- opiskelija tietää yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen sekä talouden ja toiminnan välisen suhteen.

Esimiestyö ja johtaminen
- opiskelija ymmärtää johtamistapojen ja henkilöstön merkityksen organisaation ja yrityksen menestykseen.
- opiskelija tunnistaa yleiset työelämävalmiudet, vastuut ja työn organisointitavat ja omaksuu yrittäjämäisen työskentelytavan.

Sisältö

- sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialaa koskeva lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus
- yhteiskunnalliset haasteet ja vaikutukset palveluiden tarpeeseen ja tuotantoon
- yrittäjämäinen asenne ja taidot
- palvelujen tuotteistamisen, hinnoittelu, laatu, brändäys ja markkinointi
- yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan
- erilaiset yritysmuodot
- hankintamenettelyt ja kilpailutus
- johtamistaidot ja laadun kehittäminen organisaation toiminnassa
- työelämätaidot ja niiden merkitys organisaatioiden ja yritysten toiminnassa: elämänhallinta, kommunikaatiotaidot, innovaatiokyvykkyys sekä digitaaliset taidot
- saatavilla olevan tiedon kerääminen ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa
- asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen
- kumppanuusverkostot osana yrityksen ja organisaation menestystä

Aika ja paikka

Orientaatio 16.1.2024 klo 16:30-17:30

https://metropolia.zoom.us/j/69642013797

Meeting ID: 696 4201 3797


Kyselytunti 12.2. klo 16-17

https://metropolia.zoom.us/j/63015098578

Meeting ID: 630 1509 8578

Kyselytunti 25.3. klo 16-17

https://metropolia.zoom.us/j/61580417205

Meeting ID: 615 8041 7205

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy Moodlen työtilasta: moodle.metropolia.fi Johtaminen ja yrittäjyys (verkkototeutus)

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkkokoulutuksena. Opintojaksolla on yksilötehtäviä ja ryhmätehtäviä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Palautettua tehtävää ei voi korottaa. Mahdollisuus suorittaa hylätyt osiot seuraavilla mahdolllisilla toteutuksilla

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 27h x 5 = 135h

Sisällön jaksotus

Tämä opintojakso jakautuu neljään osioon; johdantoon, sosiaali- ja terveysalaan palvelujärjestelmään ja lainsäädäntöön, johtajuuteen ja yrittäjyyteen.

Johdanto- osiossa pääset orientoitumaan johtamisen ja yrittäjyyden teemaan. Ymmärrät henkilöstön merkityksen organisaation ja yrityksen menestymisessä sekä tunnistat yleiset työelämävalmiudet

Sosiaali ja terveysalan palveluiden palvelujärjestelmä ja lainsäädäntö- osioissa orientoidut sote-palveluihin, sote uudistukseen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden keskeiseen lainsäädäntöön. Ymmärrät palveluiden tuottamisessa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin merkityksen.

Johtamisen osiossa perehdyt erilaisiin johtamistapoihin monikulttuurisissa työyhteisössä ja verkostoissa. Tutustut työelämän toimintaan haastattelemalla yrittäjää/ esimiestä.

Yrittäjyyden osiossa ymmärrät mitä on yrittäjyys ja mitä asioista tulee huomioida alan yritystoimintaa käynnistäessä. Ymmärrät.
verkostojen ja yhteistyökumppaneiden merkityksen yrityksen menestymiselle ja mahdollisuuksille laajentaa yritstoimintaa paikallisesti ja/tai kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen. Opintojaksolle hyväksyminen on ehdollinen niin kauan, kunnes opintojaksolle määritellyt edeltävyysehdot on tarkistettu. Mikäli ilmoittautunut opiskelija ei osallistu toteutukselle, opintojaksosta vastaava opettaja poistaa opiskelijan toteutukselta kahden viikon sisällä opinnon alkamisesta. Ilmoittautumisajat määritellään oppimistoiminnan vuosikellossa. (Tutkintosääntö 32 §)

Harjoitustehtävien, opinnäytetöiden ja muiden valmiiden opintosuoritusten tai aineistojen kopiointi
omiksi opintosuorituksiksi on kielletty. Opintosuoritus hylätään, mikäli opiskelijan katsotaan syyllistyneen vilppiin.

Ahot hakemukset toimitetaan:
Ahot hakemukset toimitetaan tutor-opettajalle tai ahot-vastuuopettajalle.

AHOT- päätöksen jälkeen toteutuksen suoritettavista tehtävistä lisätietoja antaa Lotta Kuosmanen

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää hallitusti ammattikäsitteistöä sekä perustelee valintojaan asiakkaan tarpeista käsin laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi systemaattisesti oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.

Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti tavoitteiden suunnassa ja soveltaa työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.

Opiskelija työskentelee erilaisissa tilanteissa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii sitoutuneesti ryhmän toimintaa edistäen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija käyttää hallitusti ammattikäsitteistöä sekä perustelee valintojaan asiakkaan tarpeista käsin laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi systemaattisesti oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.

Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti tavoitteiden suunnassa ja soveltaa työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.

Opiskelija työskentelee erilaisissa tilanteissa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii sitoutuneesti ryhmän toimintaa edistäen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kokonaisarvosana muodostuu osioiden hyväksytyistä suorituksista sekä osioiden johtaminen ja yrittäjyys tehtävien arvosanan keskiarvosta.

Osio 1 Monivalintatehtävät 1,0op hyväksytty/hylätty

Osio 2 Johtaminen
- 2a Johtaminen: Sotepalvelua ohjaava lainsäädäntö, sotepalvelujen järjestäminen ja tuottaminen (1,0 op) 0 - 5
- 2b Johtaminen: Johtajan/esihenkilön/yrittäjän haastattelu - sotepalvelujen johtaminen/hoitotyön johtaminen (1,0 op) hyväksytty/hylätty

Osio 3 Yritysidean/ organisaation liikeidean kehittäminen,
- 3a Yrittäjyys: Yritysidean tai julkisen palvelun uudenlainen tuottaminen (1.0 op) 0 - 5
- 3b Yrittäjyys: Ideoidun palvelun liiketoimintasuunnitelma, (1.0 op) hyväksytty/hylätty

Opintojakson arviointikriteeri, tyydyttävä (1-2)
- Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Opintojakson arviointikriteeri, hyvä (3-4)
- Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön.
- Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään.
- Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Opintojakson arviointikriteeri, kiitettävä (5)
- Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön.
- Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan
osaaminen.
-Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita.
-Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.