Siirry suoraan sisältöön

Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin ei sisälly harjoittelua. Opinnot toteutuvat yhteistyössä työelämän kanssa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö:
http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/ >>

Jatko-opinnot

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen opintoja voi jatkaa muun muassa yliopiston jatko-opinnoissa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Korkeakouluun hakeneella ja siellä opiskelevalla on mahdollisuus hakea aiemmin suoritettujen opintojen ja hankitun osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä tai miten osaaminen on hankittu. Korkeakoulutasoisen asiantuntijuuden mukainen aiempi osaaminen voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa. Opiskelijan velvollisuutena on osoittaa hankkimansa osaaminen. Käytänteet on kuvattu tutkintosäännöissä ja AHOT-ohjeissa.

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus tutkinto-ohjelman internet-sivuilta:
https://www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta/yamk-tutkinnot/sosiaali-ja-terveysala/akuuttihoitotyon-kehittaminen-ja-johtaminen/

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa vahvan osaamisen toimia välitöntä päivystysluontoista ja/tai henkeä pelastavaa hoitoa vaativien potilaiden hoidon kehittäjänä, uudistajana, asiantuntijana ja johtajana erilaisissa toimintaympäristöissä sekä sosiaali- ja terveysalan asiantuntijatehtävissä kansallisesti ja kansainvälisesti. Tutkinto uudistaa ja kehittää tietoperustaa sekä tuottaa uutta tietoa akuuttihoitotyöstä. Tavoitteena on, että opiskelija osaa johtaa ja kehittää akuuttihoitotyön toimintoja osana sosiaali- ja terveyspalveluja sekä toteuttaa akuuttihoitotyön palvelutason määrittelyä erilaisten laatu- ja hoitoisuusmittareiden analysointien avulla. Lisäksi opiskelija osaa toimia erilaisissa akuuttihoitotyön asiantuntija- ja esimiestehtävissä.
Opiskelija voi hankkia osaamista julkisten ja yksityisten akuuttihoitotyön organisaatioiden ja järjestöjen muuttuvissa toimintaympäristöissä. Opetuksessa ovat sisältöinä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan opinnot sekä sosiaali- ja terveysalan johtamisen yhteistä tietoperustaa rakentavat opinnot, akuuttihoitotyön syventävät opinnot sekä vapaasti valittavat opinnot.
Opinnot rakentuvat Metropolian opetussuunnitelman viitekehykseen, jossa keskeisiä ydinasioita ovat työelämälähtöinen osaaminen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tutkiva oppiminen ja kehittäminen, kansainvälisyys, elinikäinen oppiminen ja monialaisuus. Opiskelijat edustavat työelämää ja heillä on vähintään kolmen vuoden työkokemus terveydenhuoltoalalta koulutuksen alkaessa. Opiskelijat hyödyntävät aiempaa asiantuntemustaan ja työelämäyhteyttään opintojen aikana sekä luovat asiantuntijaverkostoja opiskelijoiden, korkeakoulun omien ja ulkopuolisten kouluttajien sekä alumnien kautta. Opinnoissa opiskelijat kehittyvät itsearvioinnissa ja itsensä ja muiden johtamisessa sekä kansainvälisissä ja kansallisissa viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa.
Kansainvälisyys toteutetaan mahdollisten ulkomaalaisten vierailijaluentojen, kv-matkojen ja -vaihtojen sekä monialaisten kansainvälisten opintojen muodossa. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä toimimista varten. Opetuksessa painotetaan myös työelämässä vaadittavan hyvän viestintä- ja kielitaidon kehittymistä.
Metropolia Ammattikorkeakoulusta ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneen opiskelijan osaamista kuvataan kansallisen viitekehyksen (NQF 7, National Qualifications Framework) ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arene ry:n suositusten mukaisesti.

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaiset opinnot suoritettu hyväksytysti.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Kansainvälisyys toteutuu esimerkiksi ulkomaalaisten vierailijaluentojen, kv- matkojen ja -vaihtojen sekä monialaisten kansainvälisten opintojen muodossa.

Erityispääsyvaatimukset

Hakukelpoisuuteen vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto.
Hakukelpoisuuden antavat tutkinnot:
- ensihoitaja (AMK)
- kätilö (AMK)
- sairaanhoitaja (AMK)
- terveydenhoitaja (AMK)
- yllämainittuja suomalaisia korkeakoulututkintoja vastaava ulkomainen korkeakoulututkinto yhdistettynä Suomessa voimassaolevaan ammatinharjoittamisoikeuteen tai direktiivitodistukseen

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/

Opintojen toteuttaminen

Osa-aikaiset opinnot. Opintojen kesto 1,5-2 v.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Jukka Lehtimäki
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)
Tunnus
(S2224S6)
Akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)
Tunnus
(S2223S6)
Akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)
Tunnus
(S2222S6)
Akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)
Tunnus
(S2221S6)
Akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)
Tunnus
(S2220S6)

Ajoitus 28.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus S000EO14-3003 Ryhmät S2223S6
Ajoitus 04.12.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus S000EO15-3003 Ryhmät S2223S6
Ajoitus 08.01.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus S000EO16-3003 Ryhmät S2223S6
Ajoitus 15.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus S000DJ83-3007 Ryhmät S3023S6 S2223S6 S1823S6 S2623S6 S2823S6
Ajoitus 14.08.2023 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus S000EM83-3010 Ryhmät S3023S6 S2223S6 S1823S6 S1923S6 S2623S6 S2823S6
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus S000EM85-3010 Ryhmät S2222S6 S1922S6 S1522S6C S1822S6 S2622S6
Ajoitus 14.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus S000EM84-3007 Ryhmät S2222S6 S1922S6 S1522S6C S1822S6 S2622S6
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus S000EO18-3003 Ryhmät S2222S6
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus S000CO36-3011 Ryhmät S3023S6 S2223S6 S1823S6 S2623S6 S2823S6
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus S000EO17-3002 Ryhmät S2222S6
Ajoitus 14.03.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus S000CP32-3014 Ryhmät S2723S6
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus S000CP32-3017 Ryhmät S2223S6
Ajoitus 13.02.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus S000DK68-3006 Ryhmät S3023S6 S2223S6 S1823S6 S2823S6
Ajoitus 20.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus S000DJ89-3007 Ryhmät S2223S6 S1823S6 S2623S6 S2823S6
Ajoitus 15.01.2024 - 07.04.2024 Toteutuksen tunnus S000DJ89-3010
Ajoitus 26.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus S000DK67-3007 Ryhmät S2222S6 S1822S6 S2823S6
Ajoitus 07.09.2023 - 23.11.2023 Toteutuksen tunnus S000FJ15-3001
Ajoitus 01.09.2023 - 04.12.2023 Toteutuksen tunnus XX00EJ16-3063 Ryhmät S3023S6 S2223S6 S1823S6 S1923S6 S2623S6 S2823S6
Ajoitus 15.01.2024 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus XX00EJ16-3085
Ajoitus 30.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus S000EO14-3004 Ryhmät S2224S6
Ajoitus 30.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus S000EO15-3004 Ryhmät S2224S6
Ajoitus 30.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus S000DJ83-3008 Ryhmät S2624S6 S2224S6 S2824S6 S1824S6
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus S000EM84-3011 Ryhmät S3023S6 S2223S6 S1823S6 S1923S6 S2623S6 S2823S6
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus S000EO18-3004 Ryhmät S2223S6
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus S000EO17-3003 Ryhmät S2223S6
Ajoitus 12.02.2025 - 20.04.2025 Toteutuksen tunnus S000DK68-3009 Ryhmät S2224S6 S2824S6 S1824S6 S3024S6_old
Ajoitus 11.09.2024 - 10.10.2024 Toteutuksen tunnus S000DJ89-3008 Ryhmät S3023S6 S2624S6 S2824S6 S2224S6 S1824S6
Ajoitus 17.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus S000DK67-3008 Ryhmät S2223S6 S1823S6 S2824S6
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus S000FK58-3001
Ajoitus 30.08.2024 - 03.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EJ16-3087 Ryhmät S2624S6 S2224S6 S2824S6 S1824S6 S1924S6