Siirry suoraan sisältöön

Musiikin tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Musiikkipedagogi (AMK)
Muusikko (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoja toteutetaan monipuolisessa yhteistyössä työelämän kanssa. 30 opintopisteen harjoittelu on jaettu usealle vuodelle opintojen aikana.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä: https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Jatko-opinnot

Musiikkipedagogi (AMK) ja muusikko (AMK) -tutkinnot ovat korkeakoulututkintoja, jotka rinnastetaan yliopistojen ja korkeakoulujen kandidaatin tutkintoon (Bachelor, ISCED taso 6). Musiikin tutkinto-ohjelmasta valmistuneet voivat hakeutua sekä kotimaisiin että ulkomaisiin jatko-opintoihin, soveltuvaan taide- tai tiedekorkeakoulun maisterintutkintoon tai ammattikorkeakoulujen musiikin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan aiempi osaaminen ja/tai korkeakoulutasoiset opintosuoritukset on mahdollista lukea hyväksi osaksi tutkintoa. Ks. tarkemmin Metropolian yleinen AHOT-ohje: https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/opintojen-suunnittelu/#c43877

Tutkinnon profiili

Metropolian musiikin tutkinto-ohjelmasta valmistuu laaja-alaisia rytmi- ja/tai klassisen musiikin ammattilaisia.

Musiikin koulutus tarjoaa mahdollisuudet monipuolisiin työtehtäviin musiikin luomisesta ja esittämisestä musiikin opettamiseen sekä musiikkituotannon tehtäviin. Metropoliasta valmistuneet musiikkialan asiantuntijat luovat elinvoimaista musiikkikulttuuria ja siihen liittyvää koulutusta.

Metropolian musiikin vahvuuksia ovat opintojen laaja-alaisuus ja monipuolisuus, ammattitaitoinen ja kokenut opettajakunta, hyvät opetusharjoittelu- ja työelämäopinnot sekä opiskelun työelämälähtöisyys. Pääkaupunkiseudun työpaikka-, opiskelu- ja kulttuuritarjonta sekä Metropolian Musiikin tarjoamat kansainväliset verkostot ovat opiskelijan käytettävissä. Lisäksi opiskelija pystyy hyödyntämään Metropolia Ammattikorkeakoulun laaja-alaisuutta oman innovaatio- ja tulevaisuusosaamisensa kartuttamisessa opiskellen eri koulutusaloja yhdistävissä projekteissa.

Musiikkialan ammattiopinnot toteutetaan monipuolisissa oppimisympäristöissä. Opintojen keskeistä sisältöä pääaineesta riippuen ovat solistiset instrumenttitaidot, yhteissoittotaidot, musiikin teorian ja historian osaaminen, sävellys-, sanoitus- ja sovitustaidot, improvisointi, esiintymistaidot, musiikkiteknologinen osaaminen, musiikin tuottamis- ja markkinointitaidot, pedagogiset taidot sekä muu yhteisöllinen ja sosiaalinen osaaminen musiikkialan tehtävissä.

Musiikin tutkinto-ohjelmassa vierailee säännöllisesti alan tunnustettuja kotimaisia ja ulkomaisia huippuosaajia mestarikurssien, klinikoiden ja seminaarivierailujen muodossa.

Musiikkipedagogin tutkinnossa voi opiskella kahdessa eri pääaineessa: 1. Soiton- ja laulunopetus tai 2. Varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö. Tutkintonimike musiikkipedagogin koulutuksessa on musiikkipedagogi (AMK). Musiikkipedagogin koulutuksiin valitaan sekä rytmi- että klassisen musiikin opiskelijoita.

Muusikon tutkinnossa voi opiskella kahdessa eri pääaineessa: 1. Musiikin esittäminen tai 2. Musiikin tekeminen ja tuottaminen. Muusikon koulutuksiin valitaan rytmimusiikin opiskelijoita. Tutkintonimike muusikon koulutuksessa on muusikko (AMK).

Tutkivassa ja kehittävässä oppimisessa korostuu opiskelijan kyky suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää musiikkialan projekteja, joissa lähtökohtana ovat työelämän kehittämishaasteet. Musiikin opiskelijat saavat valmiuksia systemaattiseen asiakaslähtöiseen kehittämistyöhön ja oppivat hankkimaan, käsittelemään, tuottamaan ja soveltamaan musiikillista osaamista ja tietoa sekä suhtautumaan siihen kriittisesti.

Opintojensa aikana opiskelijat kasvavat oman alansa asiantuntijoiksi ja ammatillisen yhteisönsä jäseniksi.

Katso tarkemmat pääainekohtaiset kuvaukset kunkin pääaineen opetussuunnitelmasta.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Metropolian musiikin tutkinto-ohjelmasta valmistuneet toimivat monialaisina muusikkoina tai musiikkipedagogeina, musiikin tekijöinä ja musiikkialan asiantuntijoina.

Soiton- ja laulunopetuksen pääaineesta valmistuneet saavat pätevyyden toimia eri koulutusasteilla musiikkikentän tehtävissä kuten instrumentin yksilö- ja ryhmäopetuksessa, yhtyeiden ohjaamisessa ja musiikin hahmotusaineiden opetuksessa.
Varhaisiän musiikkikasvatuksen ja taiteen soveltavan käytön pääaineesta valmistuneet saavat monipuoliset valmiudet ja pätevyyden kaikkien ikäryhmien musiikin ja instrumentin alkuopetukseen sekä taiteen soveltavaan käyttöön erilaisissa yhteyksissä.

Musiikkipedagogiopinnot tuottavat yleisen pedagogisen kelpoisuuden:
- taiteen perusopetuksen oppimäärän mukaiseen opetukseen (musiikkikoulut, musiikkiopistot)
- kansalais- ja työväenopistoihin
- musiikkialan ammatillisen toisen asteen koulutukseen
- yksityiselle opetusalalle.

Musiikin esittämisen pääaineesta valmistuneet instrumentalistit ja laulajat toimivat esiintyvinä taiteilijoina rytmimusiikin solistisissa sekä orkesteri-, yhtye- ja studiomuusikon tehtävissä. Musiikin tekemisen ja tuottamisen pääaineesta valmistuneet hallitsevat säveltämisen, sovittamisen, laulunkirjoituksen sekä musiikkiteknologian ja toimivat esim. musiikki- ja multimedia-alan sisällöntuottajina, äänisuunnittelijoina tai musiikkituotantojen suunnittelijoina ja toteuttajina.

Keskeiset oppimistulokset

Musiikkipedagogin koulutuksesta valmistuessaan opiskelija hallitsee monipuolisesti musiikillisia ja pedagogisia työtapoja ja on pedagogisen vuorovaikutuksen asiantuntija. Opiskelija ymmärtää musiikkikasvatuksen mahdollisuuksia laajalti ja osaa perustella niitä oppijalle, yhteisöille ja yhteiskunnalle. Opiskelija saa valmiudet oman toimintansa reflektointiin, tiimityöskentelyyn ja ammatilliseen vuorovaikutukseen työyhteisöissä.

Musiikkipedagogeilla on vahva muusikon ja pedagogin osaaminen, joka rakentuu oman soittimen taiteellisesta ja teknisestä hallinnasta ja monipuolisista pedagogisista valmiuksista. Ammatillisesta pääaineestaan riippuen hän hyödyntää taiteen soveltavan käytön mahdollisuuksia ja kykenee tukemaan oppimista monipuolisin lähestymistavoin.

Muusikon koulutuksesta valmistuva hallitsee laajasti rytmimusiikin eri tyylilajeja ja niiden edellyttämää ilmaisua. Pääaineesta riippuen osaamisen ytimessä ovat joko pitkälle viedyt instrumentti- ja yhtyetaidot tai musiikin luominen, tuottaminen ja teknologia. Opiskeluissa tuetaan opiskelijan ammatillista kasvua monipuolisin musiikin hahmottamista sekä työelämäosaamista kehittävin opinnoin.

Musiikin tutkinto-ohjelmasta valmistuva opiskelija osaa hakea ja jäsennellä tietoa kriittisesti, analysoida ja reflektoida omaa ja toisten työskentelyä ja ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti. Hän osaa tuottaa ja tulkita nuottikuvaa ja muuta musiikillista graafista ja kirjallista ilmaisua. Opiskelija hahmottaa musiikin kehityslinjoja ja osaa sijoittaa oman tekemisensä historialliseen perspektiiviin. Hän osaa hyödyntää yrittäjämäistä asennetta työelämässä, ymmärtää musiikkialan toimintaa, tekijänoikeuksiin liittyvää lainsäädäntöä ja käytäntöjä sekä musiikkialalla vallitsevia sopimus- ja raportointimenettelyjä.

Valmistuminen

Valmistuminen edellyttää sitä, että opiskelija on läsnä olevana ja on suorittanut kaikki ammattikorkeakoulututkintoonsa kuuluvat opinnot (laajuus 240 op).

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua opiskelijavaihtoon opintojensa aikana. Musiikin opiskelijalle on tarjolla laaja valikoima vaihtokorkeakouluja Erasmus- ja Nordplus-ohjelmien sekä kahdenvälisten sopimusten kautta. Opiskelijavaihdon suositusajankohta on opintojen kolmas vuosi.

Metropolian yhteistyökorkeakoulut: http://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/kansainvalisyys/yhteistyokorkeakoulut/

Musiikin tutkinto-ohjelmassa käy vuosittain useita kansainvälisiä muusikkoja ja musiikkipedagogeja opettajavaihdossa. Myös opiskelijavaihtoon tulee ulkomaisia opiskelijoita.

Erityispääsyvaatimukset

Hakijalta edellytetään aiempaa musiikin osaamista ja musiikin teorian perusteiden hallintaa. Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, jota taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista koulutusta tarjoavat oppilaitokset edellyttävät valmistuviltaan.

Tutkinto järjestää erillisen valintakokeen. Valintakokeessa menestyminen edellyttää pidempiaikaista musiikin harrastamista tai musiikin opiskelua, soitto-/laulutaitoa sekä musiikin hahmottamisen, nuotinluvun ja nuotinkirjoittamisen taitoa.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuorituksien arviointia koskevat yleiset periaatteet on kuvattu Metropolian tutkintosäännössä ja opintojaksokohtaiset periaatteet opetussuunnitelman opintojaksokuvauksissa ja opintojaksototeutuksen arviointitiedoissa.

Opintojen toteuttaminen

Tutkinto-ohjelman tutkintojen laajuus on 240 opintopistettä (ECTS) ja kesto 4 vuotta. Opinnot toteutetaan opintojaksoina, opintokokonaisuuksina tai projekteina. Opinnot sisältävät lähiopetusta, itsenäistä opiskelua ja harjoittelua. Osa opinnoista voidaan järjestää kokonaan tai osittain englannin kielellä.

Opiskelu etenee joustavina opintopolkuina henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Pääosa opetuksesta toteutetaan kokopäiväisenä.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Osaamisaluepäällikkö Paula Turkkila
Kulttuuripalvelut ja musiikki
Arabiankatu 2, 00560 Helsinki
Postiosoite:
Metropolia Ammattikorkeakoulu,
PL 4042, 00079 METROPOLIA
paula.turkkila[at]metropolia.fi


Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DY01-3003 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00FO14-3001
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ70-3003 Ryhmät KXF23S1SKL KXF23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ70-3004 Ryhmät KXF23S1SPJ KXF23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ71-3001 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ71-3002 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EI97-3004
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EI98-3004
Ajoitus 08.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DZ23-3001 Ryhmät KXF20S1
Ajoitus 18.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ47-3001 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DN58-3006
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DY15-3001 Ryhmät KXF20S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DY15-3006 Ryhmät KXF20S1
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DZ27-3001 Ryhmät KXF20S1
Ajoitus 01.08.2023 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus KX00FS81-3001
Ajoitus 01.08.2023 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus KX00FS80-3001
Ajoitus 01.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus KX00FT38-3001
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DX85-3004 Ryhmät KXF23S1SKL KXF23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00FN98-3001
Ajoitus 01.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus KX00EM47-3006
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00FJ74-3001
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DY33-3003 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00FT23-3001
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00FM78-3001
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EN87-3003 Ryhmät KXF23S1SKL KXF23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX91-3004 Ryhmät KXF23S1SKL KXF23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DX99-3003 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EZ85-3002 Ryhmät KXF23S1ES KXF23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ86-3002 Ryhmät KXF23S1ES KXF23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EZ87-3001 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ88-3001 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 11.03.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DZ21-3002 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00FN62-3001
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00FE10-3002
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00FN21-3001
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DY49-3003 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00FJ83-3001
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00FO08-3001
Ajoitus 15.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DY97-3002 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00FJ75-3001
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KX00FJ71-3002
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX37-3002 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 29.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EZ44-3002 Ryhmät KXF23S1TE KXF23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00ED47-3002 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX57-3002 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX31-3004 Ryhmät KXF23S1VA KXF23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00FO02-3001
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KP00FK81-3001
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus KX00FU13-3001
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00FO01-3001
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DX03-3002 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX05-3002 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00ED52-3002 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00ED53-3002 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00ED53-3003 Ryhmät KXF20S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ79-3002 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DY09-3002 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DY11-3002 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DX39-3006 Ryhmät KXF20S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX39-3007 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX39-3008 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 04.09.2023 - 11.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00FJ06-3001
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DW89-3004 Ryhmät KXF23S1VA KXF23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DW91-3004 Ryhmät KXF23S1VA KXF23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DY17-3002 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 15.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ36-3001 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus KX00FO00-3001
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DZ33-3001 Ryhmät KXF20S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DZ33-3004 Ryhmät KXF20S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DZ33-3005 Ryhmät KXF20S1
Ajoitus 01.02.2024 - 31.03.2024 Toteutuksen tunnus KX00FN89-3001
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DY59-3001 Ryhmät KXF20S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00FJ89-3001
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00FO07-3001
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DW75-3009 Ryhmät KXF23S1VA KXF22S1 KXF23S1
Ajoitus 01.05.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus KX00DW75-3012 Ryhmät KXF23S1VA KXF23S1TE KXF23S1ES KXF23S1SPJ KXF23S1SKL KXF23S1
Ajoitus 01.03.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DW75-3013 Ryhmät KXF23S1VA KXF23S1TE KXF23S1ES KXF23S1SPJ KXF23S1SKL KXF23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00FJ82-3001
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EZ40-3001 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EZ40-3002 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EZ40-3003 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EZ40-3004 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EZ40-3005 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EZ40-3006 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ41-3001 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ41-3002 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ41-3003 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ41-3004 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ41-3005 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ41-3006 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EZ38-3007 Ryhmät KXF23S1ES KXF23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EZ38-3008 Ryhmät KXF23S1SKL KXF23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EZ38-3009 Ryhmät KXF23S1SPJ KXF23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EZ38-3010 Ryhmät KXF23S1TE KXF23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EZ38-3011 Ryhmät KXF23S1VA KXF23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EZ38-3012 Ryhmät KXF23S1ES KXF23S1SPJ KXF23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ39-3007 Ryhmät KXF23S1ES KXF23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ39-3008 Ryhmät KXF23S1SKL KXF23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ39-3009 Ryhmät KXF23S1SPJ KXF23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ39-3010 Ryhmät KXF23S1TE KXF23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ39-3011 Ryhmät KXF23S1VA KXF23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ39-3012 Ryhmät KXF23S1ES KXF23S1SPJ KXF23S1
Ajoitus 29.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00FN35-3001
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00FN99-3001
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00FJ85-3001
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus KX00FT84-3001
Ajoitus 16.11.2023 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KP00FN27-3001
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00FO06-3001
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DX07-3019 Ryhmät KXF23S1ES KXF23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DX07-3020 Ryhmät KXF23S1SKL KXF23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DX07-3021 Ryhmät KXF23S1SPJ KXF23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DX07-3022 Ryhmät KXF23S1TE KXF23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DX07-3023 Ryhmät KXF23S1VA KXF23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DX09-3018 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX09-3019 Ryhmät KXF23S1ES KXF23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX09-3020 Ryhmät KXF23S1SKL KXF23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX09-3021 Ryhmät KXF23S1SPJ KXF23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX09-3022 Ryhmät KXF23S1TE KXF23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX09-3023 Ryhmät KXF23S1VA KXF23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DX11-3012 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DX11-3013 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DX11-3014 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DX11-3015 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DX11-3016 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX11-3018 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX13-3011 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX13-3012 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX13-3013 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX13-3014 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX13-3015 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DX13-3018 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DX15-3005 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DX15-3006 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DX15-3007 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DX15-3008 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX15-3015 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX17-3005 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX17-3006 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX17-3007 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX17-3008 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DX17-3015 Ryhmät KXF20S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DX19-3001 Ryhmät KXF20S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DX19-3002 Ryhmät KXF20S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DX19-3003 Ryhmät KXF20S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DX19-3004 Ryhmät KXF20S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX19-3015 Ryhmät KXF20S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX21-3001 Ryhmät KXF20S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX21-3002 Ryhmät KXF20S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX21-3003 Ryhmät KXF20S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX21-3004 Ryhmät KXF20S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DX21-3017 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.08.2023 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DC36-3011
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus KX00DH77-3006
Ajoitus 01.08.2023 - 04.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EZ66-3002 Ryhmät KXF23S1SPJ KXF23S1SKL KXF23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EZ56-3001 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EZ43-3002 Ryhmät KXF23S1TE KXF23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ50-3002 Ryhmät KXF23S1TE KXF23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ76-3002 Ryhmät KXF23S1ES KXF23S1SPJ KXF23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 16.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ75-3002 Ryhmät KXF23S1ES KXF23S1SPJ KXF23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00FO10-3001
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00FJ80-3001
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00FO03-3001
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00FJ81-3001
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00FO04-3001
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DH53-3008
Ajoitus 16.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3060 Ryhmät KXC21_KS KXC21_T KUTUEXC23 KXF20S1 KXB22S1 KXC21_KÄ
Ajoitus 01.05.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3147 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.01.2024 - 06.03.2024 Toteutuksen tunnus XX00DZ39-3163 Ryhmät KXF20S1 KXF21S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX29-3001 Ryhmät KXF20S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX35-3003 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DY95-3002 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00ED54-3002 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00ED46-3001 Ryhmät KXF20S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DX33-3003 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DW93-3003 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DW95-3003 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00FN90-3001
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DY37-3002 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DZ17-3002 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DY91-3002 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00FO12-3001
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00FJ88-3001
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00FJ87-3001
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00FJ79-3001
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00FO05-3001
Ajoitus 17.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ45-3002 Ryhmät KXF23S1TE KXF23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00ED45-3007 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00ED45-3008
Ajoitus 01.06.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus KX00ED45-3009
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DX01-3001 Ryhmät KXF20S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00FN97-3001
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00FO13-3001
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DW99-3001 Ryhmät KXF20S1
Ajoitus 01.08.2023 - 04.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DX49-3002 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX51-3002 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ61-3002 Ryhmät KXF23S1SPJ KXF23S1SKL KXF23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 04.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EZ62-3001 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ63-3001 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00FS78-3001
Ajoitus 01.05.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus KX00FI34-3002
Ajoitus 01.05.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus KX00EV60-3005
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DZ19-3002 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.05.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL75-3037 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL75-3038 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL75-3039 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DN59-3007
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EZ74-3002 Ryhmät KXF23S1ES KXF23S1SPJ KXF23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EZ73-3002 Ryhmät KXF23S1ES KXF23S1SPJ KXF23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DX27-3002 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00FO11-3001
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DY61-3001 Ryhmät KXF20S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DZ35-3001 Ryhmät KXF20S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00BW01-3009 Ryhmät KXF19S1 KXF18S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00BW01-3010 Ryhmät KXF19S1 KXF18S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DZ35-3004 Ryhmät KXF20S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DZ35-3005 Ryhmät KXF20S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00FJ84-3001
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EZ78-3001 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EZ77-3001 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00FJ73-3001
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX93-3004 Ryhmät KXF23S1SKL KXF23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00ED44-3008 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00ED44-3009 Ryhmät KXF23S1VA KXF22S1 KXF23S1
Ajoitus 01.05.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00ED44-3013 Ryhmät KXF23S1VA KXF23S1TE KXF23S1ES KXF23S1SPJ KXF23S1SKL KXF23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DZ07-3004 Ryhmät KXF23S1TE KXF23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00FK61-3001
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00FJ78-3001
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00FJ77-3001
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EZ51-3001 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00FO09-3001
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EZ35-3002 Ryhmät KXF23S1VA KXF23S1TE KXF23S1ES KXF23S1SPJ KXF23S1SKL KXF23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus KX00FT83-3001
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DX59-3001 Ryhmät KXF20S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX61-3001 Ryhmät KXF20S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ52-3001 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00FJ76-3001
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00FJ86-3001
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX23-3004 Ryhmät KXF23S1VA KXF23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DW97-3004 Ryhmät KXF23S1VA KXF23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00FO42-3001
Ajoitus 01.05.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus KX00FS96-3001
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DX25-3002 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ57-3001 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00FI00-3002
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00FI00-3003
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00EE74-3001 Ryhmät KXF20S1
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00DY77-3001 Ryhmät KXF20S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KX00DY79-3001 Ryhmät KXF20S1
Ajoitus 07.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus KX00EZ46-3001 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DY01-3004 Ryhmät KXF23S1SKL KXF23S1
Ajoitus 06.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DZ23-3002 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DN58-3007
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX85-3005 Ryhmät KXF24S1 KXF24S1SKL
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EN87-3004 Ryhmät KXF24S1 KXF24S1SKL
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX99-3004 Ryhmät KXF23S1SKL KXF23S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ85-3003 Ryhmät KXF24S1ES KXF24S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ87-3002 Ryhmät KXF23S1ES KXF23S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00FT90-3001
Ajoitus 27.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ44-3003 Ryhmät KXF24S1 KXF24S1TE
Ajoitus 28.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ72-3001 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX03-3003 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ89-3002 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ80-3002 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DW89-3005 Ryhmät KXF24S1VA KXF24S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ82-3001 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DZ33-3002 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL76-3029 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL76-3030 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus XX00EL76-3031 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DW75-3014 Ryhmät KXF23S1VA KXF23S1TE KXF23S1ES KXF23S1SPJ KXF23S1SKL KXF24S1VA KXF23S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ38-3013 Ryhmät KXF24S1ES KXF24S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ38-3014 Ryhmät KXF24S1 KXF24S1SKL
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ38-3015 Ryhmät KXF24S1 KXF24S1SPJ
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ38-3016 Ryhmät KXF24S1ES KXF24S1 KXF24S1SPJ
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ38-3017 Ryhmät KXF24S1 KXF24S1TE
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ38-3018 Ryhmät KXF24S1VA KXF24S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ40-3008 Ryhmät KXF23S1ES KXF23S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ40-3009 Ryhmät KXF23S1SKL KXF23S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ40-3010 Ryhmät KXF23S1SPJ KXF23S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ40-3011 Ryhmät KXF23S1TE KXF23S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ40-3012 Ryhmät KXF23S1VA KXF23S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ40-3013 Ryhmät KXF23S1ES KXF23S1SPJ KXF23S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX07-3024 Ryhmät KXF24S1VA KXF24S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX07-3025 Ryhmät KXF24S1ES KXF24S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX07-3026 Ryhmät KXF24S1 KXF24S1SPJ
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX07-3027 Ryhmät KXF24S1 KXF24S1TE
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX07-3028 Ryhmät KXF24S1 KXF24S1SKL
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX09-3029 Ryhmät KXF23S1VA KXF23S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX11-3019 Ryhmät KXF23S1ES KXF23S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX11-3020 Ryhmät KXF23S1SKL KXF23S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX11-3021 Ryhmät KXF23S1SPJ KXF23S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX11-3022 Ryhmät KXF23S1TE KXF23S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX11-3023 Ryhmät KXF23S1VA KXF23S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX13-3017 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX15-3009 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX15-3010 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX15-3011 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX15-3012 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX17-3014 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX19-3005 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX19-3006 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX19-3007 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX19-3008 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX21-3022 Ryhmät KXF20S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ66-3003 Ryhmät KXF24S1 KXF24S1SPJ KXF24S1SKL
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ56-3002 Ryhmät KXF23S1TE KXF23S1
Ajoitus 02.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ43-3003 Ryhmät KXF24S1 KXF24S1TE
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00FT80-3001
Ajoitus 01.01.2025 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus KX00DX35-3004 Ryhmät KXF23S1VA KXF23S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ53-3001 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX33-3004 Ryhmät KXF23S1VA KXF23S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DW93-3004 Ryhmät KXF23S1VA KXF23S1
Ajoitus 01.01.2025 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus KX00DW95-3004 Ryhmät KXF23S1VA KXF23S1
Ajoitus 26.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ48-3001 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00ED45-3005 Ryhmät KXF23S1VA KXF22S1 KXF23S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX01-3002 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DW99-3002 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ64-3001 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ62-3002 Ryhmät KXF23S1SPJ KXF23S1SKL KXF23S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00FT81-3001
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ58-3001 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ74-3003 Ryhmät KXF24S1ES KXF24S1 KXF24S1SPJ
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ73-3003 Ryhmät KXF24S1ES KXF24S1 KXF24S1SPJ
Ajoitus 02.09.2024 - 12.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX27-3003 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DZ35-3006 Ryhmät KXF20S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DZ35-3007 Ryhmät KXF20S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ78-3002 Ryhmät KXF23S1ES KXF23S1SPJ KXF23S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ77-3002 Ryhmät KXF23S1ES KXF23S1SPJ KXF23S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00ED44-3011 Ryhmät KXF23S1VA KXF23S1TE KXF23S1ES KXF23S1SPJ KXF23S1SKL KXF24S1VA KXF23S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00ED44-3012 Ryhmät KXF23S1VA KXF23S1TE KXF23S1ES KXF23S1SPJ KXF23S1SKL KXF24S1VA KXF23S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ51-3002 Ryhmät KXF23S1TE KXF23S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ35-3003 Ryhmät KXF24S1ES KXF24S1VA KXF24S1 KXF24S1TE KXF24S1SPJ KXF24S1SKL
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX59-3002 Ryhmät KXF21S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DW97-3005 Ryhmät KXF24S1VA KXF24S1
Ajoitus 03.09.2024 - 12.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00DX25-3003 Ryhmät KXF22S1
Ajoitus 05.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus KX00EZ46-3002 Ryhmät KXF23S1TE KXF23S1