Siirry suoraan sisältöön

Musiikin tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Musiikkipedagogi (AMK)
Muusikko (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoja toteutetaan monipuolisessa yhteistyössä työelämän kanssa. 30 opintopisteen harjoittelu on jaettu usealle vuodelle opintojen aikana.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä: https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Jatko-opinnot

Musiikkipedagogi (AMK) ja muusikko (AMK) -tutkinnot ovat korkeakoulututkintoja, jotka rinnastetaan yliopistojen ja korkeakoulujen kandidaatin tutkintoon (Bachelor, ISCED taso 6). Musiikin tutkinto-ohjelmasta valmistuneet voivat hakeutua sekä kotimaisiin että ulkomaisiin jatko-opintoihin, soveltuvaan taide- tai tiedekorkeakoulun maisterintutkintoon tai ammattikorkeakoulujen musiikin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan aiempi osaaminen ja/tai korkeakoulutasoiset opintosuoritukset on mahdollista lukea hyväksi osaksi tutkintoa. Ks. tarkemmin Metropolian yleinen AHOT-ohje: https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/opintojen-suunnittelu/#c43877

Tutkinnon profiili

Metropolian musiikin tutkinto-ohjelmasta valmistuu laaja-alaisia rytmi- ja/tai klassisen musiikin ammattilaisia.

Musiikin koulutus tarjoaa mahdollisuudet monipuolisiin työtehtäviin musiikin luomisesta ja esittämisestä musiikin opettamiseen sekä musiikkituotannon tehtäviin. Metropoliasta valmistuneet musiikkialan asiantuntijat luovat elinvoimaista musiikkikulttuuria ja siihen liittyvää koulutusta.

Metropolian musiikin vahvuuksia ovat opintojen laaja-alaisuus ja monipuolisuus, ammattitaitoinen ja kokenut opettajakunta, hyvät opetusharjoittelu- ja työelämäopinnot sekä opiskelun työelämälähtöisyys. Pääkaupunkiseudun työpaikka-, opiskelu- ja kulttuuritarjonta sekä Metropolian Musiikin tarjoamat kansainväliset verkostot ovat opiskelijan käytettävissä. Lisäksi opiskelija pystyy hyödyntämään Metropolia Ammattikorkeakoulun laaja-alaisuutta oman innovaatio- ja tulevaisuusosaamisensa kartuttamisessa opiskellen eri koulutusaloja yhdistävissä projekteissa.

Musiikkialan ammattiopinnot toteutetaan monipuolisissa oppimisympäristöissä. Opintojen keskeistä sisältöä pääaineesta riippuen ovat solistiset instrumenttitaidot, yhteissoittotaidot, musiikin teorian ja historian osaaminen, sävellys-, sanoitus- ja sovitustaidot, improvisointi, esiintymistaidot, musiikkiteknologinen osaaminen, musiikin tuottamis- ja markkinointitaidot, pedagogiset taidot sekä muu yhteisöllinen ja sosiaalinen osaaminen musiikkialan tehtävissä.

Musiikin tutkinto-ohjelmassa vierailee säännöllisesti alan tunnustettuja kotimaisia ja ulkomaisia huippuosaajia mestarikurssien, klinikoiden ja seminaarivierailujen muodossa.

Musiikkipedagogin tutkinnossa voi opiskella kahdessa eri pääaineessa: 1. Soiton- ja laulunopetus tai 2. Varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö. Tutkintonimike musiikkipedagogin koulutuksessa on musiikkipedagogi (AMK). Musiikkipedagogin koulutuksiin valitaan sekä rytmi- että klassisen musiikin opiskelijoita.

Muusikon tutkinnossa voi opiskella kahdessa eri pääaineessa: 1. Musiikin esittäminen tai 2. Musiikin tekeminen ja tuottaminen. Muusikon koulutuksiin valitaan rytmimusiikin opiskelijoita. Tutkintonimike muusikon koulutuksessa on muusikko (AMK).

Tutkivassa ja kehittävässä oppimisessa korostuu opiskelijan kyky suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää musiikkialan projekteja, joissa lähtökohtana ovat työelämän kehittämishaasteet. Musiikin opiskelijat saavat valmiuksia systemaattiseen asiakaslähtöiseen kehittämistyöhön ja oppivat hankkimaan, käsittelemään, tuottamaan ja soveltamaan musiikillista osaamista ja tietoa sekä suhtautumaan siihen kriittisesti.

Opintojensa aikana opiskelijat kasvavat oman alansa asiantuntijoiksi ja ammatillisen yhteisönsä jäseniksi.

Katso tarkemmat pääainekohtaiset kuvaukset kunkin pääaineen opetussuunnitelmasta.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Metropolian musiikin tutkinto-ohjelmasta valmistuneet toimivat monialaisina muusikkoina tai musiikkipedagogeina, musiikin tekijöinä ja musiikkialan asiantuntijoina.

Soiton- ja laulunopetuksen pääaineesta valmistuneet saavat pätevyyden toimia eri koulutusasteilla musiikkikentän tehtävissä kuten instrumentin yksilö- ja ryhmäopetuksessa, yhtyeiden ohjaamisessa ja musiikin hahmotusaineiden opetuksessa.
Varhaisiän musiikkikasvatuksen ja taiteen soveltavan käytön pääaineesta valmistuneet saavat monipuoliset valmiudet ja pätevyyden kaikkien ikäryhmien musiikin ja instrumentin alkuopetukseen sekä taiteen soveltavaan käyttöön erilaisissa yhteyksissä.

Musiikkipedagogiopinnot tuottavat yleisen pedagogisen kelpoisuuden:
- taiteen perusopetuksen oppimäärän mukaiseen opetukseen (musiikkikoulut, musiikkiopistot)
- kansalais- ja työväenopistoihin
- musiikkialan ammatillisen toisen asteen koulutukseen
- yksityiselle opetusalalle.

Musiikin esittämisen pääaineesta valmistuneet instrumentalistit ja laulajat toimivat esiintyvinä taiteilijoina rytmimusiikin solistisissa sekä orkesteri-, yhtye- ja studiomuusikon tehtävissä. Musiikin tekemisen ja tuottamisen pääaineesta valmistuneet hallitsevat säveltämisen, sovittamisen, laulunkirjoituksen sekä musiikkiteknologian ja toimivat esim. musiikki- ja multimedia-alan sisällöntuottajina, äänisuunnittelijoina tai musiikkituotantojen suunnittelijoina ja toteuttajina.

Keskeiset oppimistulokset

Musiikkipedagogin koulutuksesta valmistuessaan opiskelija hallitsee monipuolisesti musiikillisia ja pedagogisia työtapoja ja on pedagogisen vuorovaikutuksen asiantuntija. Opiskelija ymmärtää musiikkikasvatuksen mahdollisuuksia laajalti ja osaa perustella niitä oppijalle, yhteisöille ja yhteiskunnalle. Opiskelija saa valmiudet oman toimintansa reflektointiin, tiimityöskentelyyn ja ammatilliseen vuorovaikutukseen työyhteisöissä.

Musiikkipedagogeilla on vahva muusikon ja pedagogin osaaminen, joka rakentuu oman soittimen taiteellisesta ja teknisestä hallinnasta ja monipuolisista pedagogisista valmiuksista. Ammatillisesta pääaineestaan riippuen hän hyödyntää taiteen soveltavan käytön mahdollisuuksia ja kykenee tukemaan oppimista monipuolisin lähestymistavoin.

Muusikon koulutuksesta valmistuva hallitsee laajasti rytmimusiikin eri tyylilajeja ja niiden edellyttämää ilmaisua. Pääaineesta riippuen osaamisen ytimessä ovat joko pitkälle viedyt instrumentti- ja yhtyetaidot tai musiikin luominen, tuottaminen ja teknologia. Opiskeluissa tuetaan opiskelijan ammatillista kasvua monipuolisin musiikin hahmottamista sekä työelämäosaamista kehittävin opinnoin.

Musiikin tutkinto-ohjelmasta valmistuva opiskelija osaa hakea ja jäsennellä tietoa kriittisesti, analysoida ja reflektoida omaa ja toisten työskentelyä ja ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti. Hän osaa tuottaa ja tulkita nuottikuvaa ja muuta musiikillista graafista ja kirjallista ilmaisua. Opiskelija hahmottaa musiikin kehityslinjoja ja osaa sijoittaa oman tekemisensä historialliseen perspektiiviin. Hän osaa hyödyntää yrittäjämäistä asennetta työelämässä, ymmärtää musiikkialan toimintaa, tekijänoikeuksiin liittyvää lainsäädäntöä ja käytäntöjä sekä musiikkialalla vallitsevia sopimus- ja raportointimenettelyjä.

Valmistuminen

Valmistuminen edellyttää sitä, että opiskelija on läsnä olevana ja on suorittanut kaikki ammattikorkeakoulututkintoonsa kuuluvat opinnot (laajuus 240 op).

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua opiskelijavaihtoon opintojensa aikana. Musiikin opiskelijalle on tarjolla laaja valikoima vaihtokorkeakouluja Erasmus- ja Nordplus-ohjelmien sekä kahdenvälisten sopimusten kautta. Opiskelijavaihdon suositusajankohta on opintojen kolmas vuosi.

Metropolian yhteistyökorkeakoulut: http://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/kansainvalisyys/yhteistyokorkeakoulut/

Musiikin tutkinto-ohjelmassa käy vuosittain useita kansainvälisiä muusikkoja ja musiikkipedagogeja opettajavaihdossa. Myös opiskelijavaihtoon tulee ulkomaisia opiskelijoita.

Erityispääsyvaatimukset

Hakijalta edellytetään aiempaa musiikin osaamista ja musiikin teorian perusteiden hallintaa. Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, jota taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista koulutusta tarjoavat oppilaitokset edellyttävät valmistuviltaan.

Tutkinto järjestää erillisen valintakokeen. Valintakokeessa menestyminen edellyttää pidempiaikaista musiikin harrastamista tai musiikin opiskelua, soitto-/laulutaitoa sekä musiikin hahmottamisen, nuotinluvun ja nuotinkirjoittamisen taitoa.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuorituksien arviointia koskevat yleiset periaatteet on kuvattu Metropolian tutkintosäännössä ja opintojaksokohtaiset periaatteet opetussuunnitelman opintojaksokuvauksissa ja opintojaksototeutuksen arviointitiedoissa.

Opintojen toteuttaminen

Tutkinto-ohjelman tutkintojen laajuus on 240 opintopistettä (ECTS) ja kesto 4 vuotta. Opinnot toteutetaan opintojaksoina, opintokokonaisuuksina tai projekteina. Opinnot sisältävät lähiopetusta, itsenäistä opiskelua ja harjoittelua. Osa opinnoista voidaan järjestää kokonaan tai osittain englannin kielellä.

Opiskelu etenee joustavina opintopolkuina henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Pääosa opetuksesta toteutetaan kokopäiväisenä.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Osaamisaluepäällikkö Paula Turkkila
Kulttuuripalvelut ja musiikki
Arabiankatu 2, 00560 Helsinki
Postiosoite:
Metropolia Ammattikorkeakoulu,
PL 4042, 00079 METROPOLIA
paula.turkkila[at]metropolia.fi

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Joonas Pohjonen
Vastuuhenkilö

Joonas Pohjonen

Opiskelijaryhmät
 • KXF21S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Aika ja paikka

Luennot pe klo 11.30-13.00, päivämäärät 9.9., 16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., luokka AS412
Ensimmäinen tapaamiskerta pe 9.9.2021
Verkko-osuus itsenäisesti noudattaen oppimistehtävien palautusaikataulua.
Päätöskonsertti pe 9.12. klo 11.30 Kammarissa
Opettaja Joonas Pohjonen

Opetusmenetelmät

Luentoja, kuuntelu- ja oppimistehtäviä Moodlessa, kirjoitustehtäviä, esitystehtävä (konsertti+teosesittely).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen palaute oppimistehtävistä.

Hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään läsnäoloa luennoilla (vähintään 5/7) tai mahdollisia poissaoloja korvaavien tehtävien suoritus, kaikkien verkko-oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti sekä esiintyminen kurssin loppukonsertissa (tai korvaava tehtävä).

Esitietovaatimukset

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marko Liski
Vastuuhenkilö

Marko Liski

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sanna Vuolteenaho
 • Minna Lamppu
 • Laura Juvonen
 • musiikki virtuaali
 • Hanna-Maija Aarnio
Vastuuhenkilö

Minna Lamppu

Opiskelijaryhmät
 • KXF20S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa luoda oppijoille mielekkäitä, oppimista tukevia oppimistilanteita ja oppimisympäristöjä sekä toteuttaa kokonaisvaltaista ja elämyksellistä opetusta musiikin alkupoluilla eri-ikäisten ihmisten oppimista tukien. Opiskelija osaa toimia musiikkipedagogina erilaisten ryhmien tarpeet huomioiden ja omaa ymmärrystään syventäen. Opiskelija kykenee ohjaamaan yksilöitä sekä erilaisia yhtyeitä varhaisiän musiikkikasvatuksessa, yhteisöissä, erilaisissa oppimisen ja musiikin harrastamisen konteksteissa sekä soiton ja laulun alkupoluilla ja osaa tukea oppimista ja itseilmaisua niin yksilön kuin yhteisöllisen oppimisen näkökulmasta.

Hän tunnistaa omaan musiikilliseen polkuunsa ja oppimiseensa vaikuttavia tekijöitä ja osaa tarkastella niitä kriittisesti ja hyödyntää ymmärrystään musiikkipedagogina kehittymisessään.

Sisältö

Musiikin oppimisen alkupolkuja eri konteksteissa ja elämänkulun eri vaiheissa, luovuuden, musiikkipedagogiikan ja oppijan/osallistujan tarpeiden reflektointi eri näkökulmista, haastavien ryhmätilanteiden analysointi, opetus- ja ohjaustilanteiden suunnittelu ja toteutus, reflektointi yksin ja yhdessä.

Aika ja paikka

Opetus ti 9-17/ to 9-115 välisinä aikoina. Tarkempi aikataulu vamuka-lakanassa. Vamuka opetus alkaa yhteisellä Megapäivällä to 1.9. klo 9.00-11.15, ja iltapäivällä klo 12.30-15.00 2.-4. vuoden sisällöt ja modulit vuosikursseittain.

Oppimateriaalit

Opettajan antama materiaali

Opetusmenetelmät

Tehtäväohjattu opetus
Ohjatut harjoitukset
Työpaja
Ryhmäohjaus
Opintokäynti
Työssäoppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Modulien osien mahdollisesta korvaamisesta pedagogisen sovelluksen kautta sovittava erikseen vastuuopettajan kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät, ryhmätehtävät, työelämäharjoittelut, itsenäinen työskentely ja oppimistehtävät yht. 5 op =135 h (tarkemmat aikataulut vamuka-lakanassa)

Lisätietoja opiskelijoille

3. vuosikurssin vastuuopettaja Laura Juvonen, kiitäjät Sanna Vuolteenaho

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kokonaisvaltaista ja elämyksellistä musiikin alkeisopetusta eri-ikäisten ihmisten oppimista tukien. Opiskelija kykenee opettamaan soiton ja laulun alkupoluilla yksilöitä sekä erilaisia yhtyeitä ja osaa tukea oppimista ja itseilmaisua niin yksilön kuin yhteisöllisen oppimisen näkökulmasta. Hän kykenee hyödyntämään tietoa oppimisesta oman pedagogisen työnsä tukena.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimispäiväkirja
Portfolio

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa suunnitella opetustilanteita oppijalähtöisesti ja huomioiden erilaisten ryhmien tarpeet. Hän osaa käyttää monipuolisesti luovuutta, ilmaisua, musiikillista keksintää ja improvisointia sekä erilaista musiikkia hyödyntäviä pedagogisia lähestymistapoja. Hän kykenee analysoimaan pedagogisten valintojen vaikutuksia ryhmätoiminnassa sekä oppimisessa. Opiskelija kykenee ohjaamaan yksilöitä ja ryhmiä sekä tukemaan oppimista ja itseilmaisua osana ihmisten hyvinvointia ja hyvää elämää erilaisissa tilanteissa.

Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarmo Hynninen
Vastuuhenkilö

Marko Liski

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markku Nikula
 • Tomi Salesvuo
Vastuuhenkilö

Markku Nikula

Opiskelijaryhmät
 • KXF22S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee musiikin peruskäsitteistön ja yleisen terminologian, sekä osaa käyttää notaatiota työssään. Hän tunnistaa ja osaa käyttää duuri-molli -tonaalisuuteen perustuvia melodioita ja harmonioita. Hän tutustuu musiikin melodisiin ja rytmisiin piirteisiin sekä tulkinnallisiin käytäntöihin ja osaa soveltaa niitä omassa musiikillisessa toiminnassaan. Opiskelija kehittää tietojaan ja taitojaan yleisimmissä sävellajeissa, tahtilajeissa ja tempoissa. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn.

Sisältö

Opintojakson sisältö jakautuu musiikinteoriaan, säveltapailuun ja rytmiikkaan.

Teoria:
– yleinen ammattitermistö
– soinnusto duuri- ja mollisävellajeissa kolmi- ja nelisoinnuin
– sointuasteet ja merkintätavat sekä kadenssit duuri- ja mollisävellajeissa
– asteikot (mm. kirkkosävellajit)
Säveltapailu:
– diatoniset melodiat useimmin esiintyvissä sävellajeissa
– G- ja F-klaavit
– sointukulut kolmi- ja nelisoinnuin
Rytmiikka:
– perustahtilajit sekä yleisimmät yhdistelmätahtilajit
– rytmiset hahmot ja synkopointi
– rytmiikan tulkinta valmistellen ja prima vista
– tasajakoisuus ja kolmimuunteisuus

Aika ja paikka

Teoria- ja säveltapailuosuus: opetus tapahtuu 6.9. alkaen, tiistaisin klo 9:00-10:30 luokassa AS417. Opettajana toimii Markku Nikula.
Rytmiikaosuus: opetus tapahtuu 6.9. alkaen tiistaisin klo 10:45-12:15 luokassa AS412. Opettajana toimii Tomi Salesvuo.

Oppimateriaalit

Teoria- ja säveltapailuosuus: erillisen luettelon mukaan

Opetusmenetelmät

Teoria- ja säveltapailuosuus: aktivoivat luennot, harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Säveltapailun tentit marras- joulukuussa. Teoriaosuus: ei tenttiä. Uusintamahdollisuus keväällä 2023.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Teoriaosuus: opiskelija suorittaa hyväksytysti yhdessä sovitut tehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Teoria- ja säveltapailuopetus: lähiopetus yhteensä 13 kertaa + kotitehtävät

Lisätietoja opiskelijoille

Teoria- ja säveltapailuosuus: opetus tapahtuu 6.9. alkaen, tiistaisin klo 9:00-10:30 luokassa AS417. Opettajana toimii Markku Nikula.
Rytmiikaosuus: opetus tapahtuu 6.9. alkaen tiistaisin klo 10:45-12:15 luokassa AS412. Opettajana toimii Tomi Salesvuo.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osoittaa hallitsevansa notaation, musiikin käsitteistön sekä yleisen terminologian perustasolla. Hän tunnistaa ja osaa käyttää duuri-molli -tonaalisuuteen perustuvia melodioita ja harmonioita. Hän tuntee musiikin melodisia sekä rytmisiä piirteitä ja tulkinnallisia käytäntöjä. Opiskelija on oppinut soveltamaan tietojaan ja taitojaan yleisimmissä sävellajeissa, tahtilajeissa ja tempoissa. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teoria- ja säveltapailuosuus: jatkuva arviointi, oppimistehtävä, tentti

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Lisätiedot

Tämä on kaikkien pääaineiden pakollinen opintojakso. Suorittamalla tämän opintojakson opiskelija saa valmiudet jatkaa Ammattimuusikon musiikin perusteet 2 -opintojaksolla.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heikki Summanen
Vastuuhenkilö

Markku Nikula

Opiskelijaryhmät
 • KXF22S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee musiikin peruskäsitteistön ja yleisen terminologian, sekä osaa käyttää notaatiota työssään. Hän tunnistaa ja osaa käyttää duuri-molli -tonaalisuuteen perustuvia melodioita ja harmonioita. Hän tutustuu musiikin melodisiin ja rytmisiin piirteisiin sekä tulkinnallisiin käytäntöihin ja osaa soveltaa niitä omassa musiikillisessa toiminnassaan. Opiskelija kehittää tietojaan ja taitojaan yleisimmissä sävellajeissa, tahtilajeissa ja tempoissa. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn.

Sisältö

Opintojakson sisältö jakautuu musiikinteoriaan, säveltapailuun ja rytmiikkaan.

Teoria:
– yleinen ammattitermistö
– soinnusto duuri- ja mollisävellajeissa kolmi- ja nelisoinnuin
– sointuasteet ja merkintätavat sekä kadenssit duuri- ja mollisävellajeissa
– asteikot (mm. kirkkosävellajit)
Säveltapailu:
– diatoniset melodiat useimmin esiintyvissä sävellajeissa
– G- ja F-klaavit
– sointukulut kolmi- ja nelisoinnuin
Rytmiikka:
– perustahtilajit sekä yleisimmät yhdistelmätahtilajit
– rytmiset hahmot ja synkopointi
– rytmiikan tulkinta valmistellen ja prima vista
– tasajakoisuus ja kolmimuunteisuus

Aika ja paikka

Opetus tapahtuu 8.9. alkaen, torstaisin klo 13:30-15:00 (rytmiikka) ja 15:15-16:45 (teoria- ja säveltapailu) luokassa AS417. Opettajana toimii Heikki Summanen.

Oppimateriaalit

Erillisen luettelon mukaan

Opetusmenetelmät

Teoria- ja säveltapailuosuus: aktivoivat luennot, harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit marras- joulukuussa.
Uusintamahdollisuus keväällä 2023.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija suorittaa hyväksytysti yhdessä sovitut tehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus yhteensä 13 kertaa + kotitehtävät

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus tapahtuu 8.9. alkaen, torstaisin klo 13:30-15:00 (rytmiikka) ja 15:15-16:45 (teoria- ja säveltapailu) luokassa AS417. Opettajana toimii Heikki Summanen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osoittaa hallitsevansa notaation, musiikin käsitteistön sekä yleisen terminologian perustasolla. Hän tunnistaa ja osaa käyttää duuri-molli -tonaalisuuteen perustuvia melodioita ja harmonioita. Hän tuntee musiikin melodisia sekä rytmisiä piirteitä ja tulkinnallisia käytäntöjä. Opiskelija on oppinut soveltamaan tietojaan ja taitojaan yleisimmissä sävellajeissa, tahtilajeissa ja tempoissa. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi, oppimistehtävät, tentti

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Lisätiedot

Tämä on kaikkien pääaineiden pakollinen opintojakso. Suorittamalla tämän opintojakson opiskelija saa valmiudet jatkaa Ammattimuusikon musiikin perusteet 2 -opintojaksolla.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marko Puro
 • Kai Lindberg
Vastuuhenkilö

Markku Nikula

Opiskelijaryhmät
 • KXF22S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee musiikin peruskäsitteistön ja yleisen terminologian, sekä osaa käyttää notaatiota työssään. Hän tunnistaa ja osaa käyttää duuri-molli -tonaalisuuteen perustuvia melodioita ja harmonioita. Hän tutustuu musiikin melodisiin ja rytmisiin piirteisiin sekä tulkinnallisiin käytäntöihin ja osaa soveltaa niitä omassa musiikillisessa toiminnassaan. Opiskelija kehittää tietojaan ja taitojaan yleisimmissä sävellajeissa, tahtilajeissa ja tempoissa. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn.

Sisältö

Opintojakson sisältö jakautuu musiikinteoriaan, säveltapailuun ja rytmiikkaan.

Teoria:
– yleinen ammattitermistö
– soinnusto duuri- ja mollisävellajeissa kolmi- ja nelisoinnuin
– sointuasteet ja merkintätavat sekä kadenssit duuri- ja mollisävellajeissa
– asteikot (mm. kirkkosävellajit)
Säveltapailu:
– diatoniset melodiat useimmin esiintyvissä sävellajeissa
– G- ja F-klaavit
– sointukulut kolmi- ja nelisoinnuin
Rytmiikka:
– perustahtilajit sekä yleisimmät yhdistelmätahtilajit
– rytmiset hahmot ja synkopointi
– rytmiikan tulkinta valmistellen ja prima vista
– tasajakoisuus ja kolmimuunteisuus

Aika ja paikka

Rytmiikkaosuus: opetus tapahtuu 8.9. alkaen, torstaisin klo 10:45-12:15 luokassa AS513. Opettajana toimii Marko Puro.
Teoria- ja säveltapailuosuus: opetus tapahtuu 8.9. alkaen, torstaisin klo 13:15-14:45 luokassa AS412. Opettajana toimii Kai Lindberg.

Oppimateriaalit

Teoria- ja säveltapailuosuus: erillisen luettelon mukaan

Opetusmenetelmät

Teoria- ja säveltapailuosuus: aktivoivat luennot, harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Säveltapailun tentit marras- joulukuussa. Teoriaosuus: ei tenttiä.
Uusintamahdollisuus keväällä 2023.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Teoriaosuus: opiskelija suorittaa hyväksytysti yhdessä sovitut tehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Teoria- ja säveltapailuopetus: lähiopetus yhteensä 13 kertaa + kotitehtävät

Sisällön jaksotus

Rytmiikka 1 -sisältö tiivistettynä:
- oikeinkirjoituksen perusteet
- rytmihahmot
- synkoopit
- tavallisimmat tyylit rytmiikan kannalta
- kolmimuunteinen kirjoitus ja fraseeraus
- triolit, duolit ja kvartolit

Lisätietoja opiskelijoille

Rytmiikkaosuus: opetus tapahtuu 8.9. alkaen, torstaisin klo 10:45-12:15 luokassa AS513. Opettajana toimii Marko Puro.
Teoria- ja säveltapailuosuus: opetus tapahtuu 8.9. alkaen, torstaisin klo 13:15-14:45 luokassa AS412. Opettajana toimii Kai Lindberg.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osoittaa hallitsevansa notaation, musiikin käsitteistön sekä yleisen terminologian perustasolla. Hän tunnistaa ja osaa käyttää duuri-molli -tonaalisuuteen perustuvia melodioita ja harmonioita. Hän tuntee musiikin melodisia sekä rytmisiä piirteitä ja tulkinnallisia käytäntöjä. Opiskelija on oppinut soveltamaan tietojaan ja taitojaan yleisimmissä sävellajeissa, tahtilajeissa ja tempoissa. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teoria- ja säveltapailuosuus: jatkuva arviointi, oppimistehtävät, tentti

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Lisätiedot

Tämä on kaikkien pääaineiden pakollinen opintojakso. Suorittamalla tämän opintojakson opiskelija saa valmiudet jatkaa Ammattimuusikon musiikin perusteet 2 -opintojaksolla.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markku Nikula
 • Tomi Salesvuo
Vastuuhenkilö

Markku Nikula

Opiskelijaryhmät
 • KXF22S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee musiikin peruskäsitteistön ja yleisen terminologian, sekä osaa käyttää notaatiota työssään. Hän tunnistaa ja osaa käyttää duuri-molli -tonaalisuuteen perustuvia melodioita ja harmonioita. Hän tutustuu musiikin melodisiin ja rytmisiin piirteisiin sekä tulkinnallisiin käytäntöihin ja osaa soveltaa niitä omassa musiikillisessa toiminnassaan. Opiskelija kehittää tietojaan ja taitojaan yleisimmissä sävellajeissa, tahtilajeissa ja tempoissa. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn.

Sisältö

Opintojakson sisältö jakautuu musiikinteoriaan, säveltapailuun ja rytmiikkaan.

Teoria:
– yleinen ammattitermistö
– soinnusto duuri- ja mollisävellajeissa kolmi- ja nelisoinnuin
– sointuasteet ja merkintätavat sekä kadenssit duuri- ja mollisävellajeissa
– asteikot (mm. kirkkosävellajit)
Säveltapailu:
– diatoniset melodiat useimmin esiintyvissä sävellajeissa
– G- ja F-klaavit
– sointukulut kolmi- ja nelisoinnuin
Rytmiikka:
– perustahtilajit sekä yleisimmät yhdistelmätahtilajit
– rytmiset hahmot ja synkopointi
– rytmiikan tulkinta valmistellen ja prima vista
– tasajakoisuus ja kolmimuunteisuus

Aika ja paikka

Teoria- ja säveltapailuosuus: opetus tapahtuu 9.9. alkaen perjantaisin klo 13:00-14:30 luokassa AS417. Opettajana toimii Markku Nikula.
Rytmiikkaosuus: opetus tapahtuu 8.9. alkaen torstaisin klo 10:45-12:15 luokassa AS417. Opettajana toimii Tomi Salesvuo.

Oppimateriaalit

Teoria- ja säveltapailuosuus: erillisen luettelon mukaan

Opetusmenetelmät

Teoria- ja säveltapailuosuus: aktivoivat luennot, harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Säveltapailun tentit marras- joulukuussa. Teoriaosuus: ei tenttiä.
Uusintamahdollisuus keväällä 2023.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Teoriaosuus: opiskelija suorittaa hyväksytysti yhdessä sovitut tehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Teoria- ja säveltapailuopetus: lähiopetus yhteensä 13 kertaa + kotitehtävät

Lisätietoja opiskelijoille

Teoria- ja säveltapailuosuus: opetus tapahtuu 9.9. alkaen, perjantaisin klo 13:00-14:30 luokassa AS417. Opettajana toimii Markku Nikula.
Rytmiikkaosuus: opetus tapahtuu 8.9. alkaen torstaisin klo 10:45-12:15 luokassa AS417. Opettajana toimii Tomi Salesvuo.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osoittaa hallitsevansa notaation, musiikin käsitteistön sekä yleisen terminologian perustasolla. Hän tunnistaa ja osaa käyttää duuri-molli -tonaalisuuteen perustuvia melodioita ja harmonioita. Hän tuntee musiikin melodisia sekä rytmisiä piirteitä ja tulkinnallisia käytäntöjä. Opiskelija on oppinut soveltamaan tietojaan ja taitojaan yleisimmissä sävellajeissa, tahtilajeissa ja tempoissa. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teoria- ja säveltapailuosuus: jatkuva arviointi, oppimistehtävä, tentti

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Lisätiedot

Tämä on kaikkien pääaineiden pakollinen opintojakso. Suorittamalla tämän opintojakson opiskelija saa valmiudet jatkaa Ammattimuusikon musiikin perusteet 2 -opintojaksolla.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marko Puro
 • Tomi Salesvuo
Vastuuhenkilö

Markku Nikula

Opiskelijaryhmät
 • KXF22S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee musiikin peruskäsitteistön ja yleisen terminologian, sekä osaa käyttää notaatiota työssään. Hän tunnistaa ja osaa käyttää duuri-molli -tonaalisuuteen perustuvia melodioita ja harmonioita. Hän tutustuu musiikin melodisiin ja rytmisiin piirteisiin sekä tulkinnallisiin käytäntöihin ja osaa soveltaa niitä omassa musiikillisessa toiminnassaan. Opiskelija kehittää tietojaan ja taitojaan yleisimmissä sävellajeissa, tahtilajeissa ja tempoissa. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn.

Sisältö

Opintojakson sisältö jakautuu musiikinteoriaan, säveltapailuun ja rytmiikkaan.

Teoria:
– yleinen ammattitermistö
– soinnusto duuri- ja mollisävellajeissa kolmi- ja nelisoinnuin
– sointuasteet ja merkintätavat sekä kadenssit duuri- ja mollisävellajeissa
– asteikot (mm. kirkkosävellajit)
Säveltapailu:
– diatoniset melodiat useimmin esiintyvissä sävellajeissa
– G- ja F-klaavit
– sointukulut kolmi- ja nelisoinnuin
Rytmiikka:
– perustahtilajit sekä yleisimmät yhdistelmätahtilajit
– rytmiset hahmot ja synkopointi
– rytmiikan tulkinta valmistellen ja prima vista
– tasajakoisuus ja kolmimuunteisuus

Aika ja paikka

Teoria- ja säveltapailutunnitunnit tiistaisin Soivassa AS412-luokkahuoneessa viikoittain kello 14:45-16:15. Opettaja on Marko Puro (marko.puro@metropolia.fi). Ensimmäinen tapaaminen 6.9.-22.

Rytmiikkaosuus: opetus tapahtuu 6.9. alkaen tiistaisin klo 13:00-14:30 luokassa AS412. opettajana toimii Tomi Salesvuo.

Sisällön jaksotus

MUPE 1 -teoria ja säveltapailu:

1. ESITTELY
-Henkilöiden ja kurssin sisältöjen, aikataulujen ja vaatimusten esittely
-teorian tasokoe
2. INTERVALLIT
-sävelsuhteet, intervallit
-kuunteluharjoituksia; sekunnit, terssit ja kvartit
-intervalliharjoituksia nuoteista laulamalla; sekunnit, terssit ja kvartit
-oktaavialat, myös engl. systeemin esittely
3. INTERVALLIT
-sävelsuhteet, intervallit
-kuunteluharjoituksia; kvintit, sekstit ja septimit
-intervalliharjoituksia nuoteista laulamalla; kvintit, sekstit ja septimit
-sävellajin käsitteen alustaminen.
4. SÄVELLAJI JA ASTEIKOT
-sävellajin käsite – keskustelu ja ajatusten koonti
-diatoninen systeemi ja sen moodit
5. SÄVELLAJI JA ASTEIKOT
-mollit
-modaaliset muunnokset laulamalla annetusta sävelmästä
6. SOINNUT JA NIIDEN MERKINTÄTAVAT
-sävellajin sointuasteet, reaalisointumerkit: kolmi- ja nelisoinnut ja käännösmerkinnät
7. SOINNUT JA NIIDEN MERKINTÄTAVAT
-sävellajin sointuasteet, reaalisointumerkit: käännökset, pidätykset ja lisäsävelet; poikkeukset
-sointukäännösten murtaminen laulamalla
-kotitehtäväksi tutustua tonaalisuutta käsitteleviin lähteisiin
8. TONAALISUUS
-käsitteen selvitys, keskustelu ja ajatusten koonti
DOMINANTTI-TOONIKASUHDE: tritonusjännite ja purkaus; V7-I
KADENSSIT
9. TONAALISUUS
DOMINANTTI-TOONIKASUHDE: tritonusjännite ja purkaus
V7, VIIo7 ja V7trit (=y6, maant.)
KADENSSIT
SUBDOMINANTTI JA MEDIANTTI
HARHAPURKAUKSET
KVINTTISUHTEISET SOINTUKULUT
10. SOINNUTTAMINEN
-tonaalisen soinnuttamisen käsitteen selvitys, keskustelu ja ajatusten koonti.
-perustehojen valita, sointurytmi, kadenssit
-soinnutusharjoitukset kirjoittaen ja laulaen
-soveltava sovitustehtävä
11. SOINNUTTAMINEN
-sovitusten musisointi ja kaiken tarvittavan kertaus
-harjoituskoe
12. TENTTI
13: SÄVELTAPAILUN SUULLINEN KOE

Lisätietoja opiskelijoille

Rytmiikkaosuus: opetus tapahtuu 6.9. alkaen tiistaisin klo 13:00-14:30 luokassa AS412. opettajana toimii Tomi Salesvuo.
Teoria- ja säveltapailuosuus: opetus tapahtuu 6.9. alkaen tiistaisin klo 14:45-16:15 luokassa AS412. opettajana toimii Marko Puro.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osoittaa hallitsevansa notaation, musiikin käsitteistön sekä yleisen terminologian perustasolla. Hän tunnistaa ja osaa käyttää duuri-molli -tonaalisuuteen perustuvia melodioita ja harmonioita. Hän tuntee musiikin melodisia sekä rytmisiä piirteitä ja tulkinnallisia käytäntöjä. Opiskelija on oppinut soveltamaan tietojaan ja taitojaan yleisimmissä sävellajeissa, tahtilajeissa ja tempoissa. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Lisätiedot

Tämä on kaikkien pääaineiden pakollinen opintojakso. Suorittamalla tämän opintojakson opiskelija saa valmiudet jatkaa Ammattimuusikon musiikin perusteet 2 -opintojaksolla.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marko Puro
 • Markku Nikula
Vastuuhenkilö

Markku Nikula

Opiskelijaryhmät
 • KXF22S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee musiikin peruskäsitteistön ja yleisen terminologian, sekä osaa käyttää notaatiota työssään. Hän tunnistaa ja osaa käyttää duuri-molli -tonaalisuuteen perustuvia melodioita ja harmonioita. Hän tutustuu musiikin melodisiin ja rytmisiin piirteisiin sekä tulkinnallisiin käytäntöihin ja osaa soveltaa niitä omassa musiikillisessa toiminnassaan. Opiskelija kehittää tietojaan ja taitojaan yleisimmissä sävellajeissa, tahtilajeissa ja tempoissa. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn.

Sisältö

Opintojakson sisältö jakautuu musiikinteoriaan, säveltapailuun ja rytmiikkaan.

Teoria:
– yleinen ammattitermistö
– soinnusto duuri- ja mollisävellajeissa kolmi- ja nelisoinnuin
– sointuasteet ja merkintätavat sekä kadenssit duuri- ja mollisävellajeissa
– asteikot (mm. kirkkosävellajit)
Säveltapailu:
– diatoniset melodiat useimmin esiintyvissä sävellajeissa
– G- ja F-klaavit
– sointukulut kolmi- ja nelisoinnuin
Rytmiikka:
– perustahtilajit sekä yleisimmät yhdistelmätahtilajit
– rytmiset hahmot ja synkopointi
– rytmiikan tulkinta valmistellen ja prima vista
– tasajakoisuus ja kolmimuunteisuus

Aika ja paikka

Teoria- ja säveltapailuosuus: opetus tapahtuu 7.9. alkaen, keskiviikkoisin klo 9:00-10:30 luokassa AS417. Opettajana toimii Markku Nikula.
Rytmiikkaosuus: opetus tapahtuu 7.9. alkaen, keskiviikkoisin klo 13:00-14:30 luokassa AS513. Opettajana toimii Marko Puro.

Oppimateriaalit

Teoria- ja säveltapailuosuus: erillisen luettelon mukaan

Opetusmenetelmät

Teoria- ja säveltapailuosuus: aktivoivat luennot, harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Säveltapailun tentit marras- joulukuussa. Teoriaosuus: ei tenttiä.
Uusintamahdollisuus keväällä 2023.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Teoriaosuus: opiskelija suorittaa hyväksytysti yhdessä sovitut tehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Teoria- ja säveltapailuopetus: lähiopetus yhteensä 13 kertaa + kotitehtävät

Sisällön jaksotus

Rytmiikka 1 -sisältö tiivistettynä:
- oikeinkirjoituksen perusteet
- rytmihahmot
- synkoopit
- tavallisimmat tyylit rytmiikan kannalta
- kolmimuunteinen kirjoitus ja fraseeraus
- triolit, duolit ja kvartolit

Lisätietoja opiskelijoille

Teoria- ja säveltapailuosuus: opetus tapahtuu 7.9. alkaen, keskiviikkoisin klo 9:00-10:30 luokassa AS417. Opettajana toimii Markku Nikula.
Rytmiikkaosuus: opetus tapahtuu 7.9. alkaen, keskiviikkoisin klo 13:00-14:30 luokassa AS513. Opettajana toimii Marko Puro.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osoittaa hallitsevansa notaation, musiikin käsitteistön sekä yleisen terminologian perustasolla. Hän tunnistaa ja osaa käyttää duuri-molli -tonaalisuuteen perustuvia melodioita ja harmonioita. Hän tuntee musiikin melodisia sekä rytmisiä piirteitä ja tulkinnallisia käytäntöjä. Opiskelija on oppinut soveltamaan tietojaan ja taitojaan yleisimmissä sävellajeissa, tahtilajeissa ja tempoissa. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teoria- ja säveltapailuosuus: jatkuva arviointi, oppimistehtävä, tentti

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Lisätiedot

Tämä on kaikkien pääaineiden pakollinen opintojakso. Suorittamalla tämän opintojakson opiskelija saa valmiudet jatkaa Ammattimuusikon musiikin perusteet 2 -opintojaksolla.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heikki Summanen
 • musiikki virtuaali
Vastuuhenkilö

Markku Nikula

Opiskelijaryhmät
 • KXF22S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa, kuvata ja tuottaa valitsemansa musiikillisen tradition mukaisia melodian, harmonian, rytmin ja pienmuodon ilmiöitä sekä kirjallisesti että suullisesti. Työstämänsä ohjelmiston avulla opiskelija osaa analysoida kappalekohtaisia erityispiirteitä ja kuvata niitä. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn.

Sisältö

Opintojakson sisältö jakautuu musiikinteoriaan, säveltapailuun ja rytmiikkaan.

Teoria:
– harmonia-analyysi
– melodiasävelten jännitteet tonaalisessa harmoniassa ja hajasävelanalyysi
– pienimuotoisten kappaleiden soinnutus
– asteikot
Säveltapailu:
– melodiat duuri- ja mollisävellajeissa
– bassokulut
– kromatiikkaa sisältävät sointukulut duuri- ja mollisävellajeissa
Rytmiikka:
– yleisimmät poikkeustahtilajit ja tahtilajivaihdokset
– polyrytmiikka ja polymetriset sekvenssit
– temponvaihdokset ja metrinen modulointi
– time feel, flow ja svengi sekä fraseeraus ja artikulaatio eri tyyleissä

Aika ja paikka

Opetus tapahtuu 19.1.2023 alkaen torstaisin klo 13:30-16:45 lk AS412. Opettajana toimii Heikki summanen

Oppimateriaalit

Erillisen luettelon mukaan

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot, harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opettaja tiedottaa opintojakson alussa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija suorittaa hyväksytysti yhdessä sovitut tehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 13 viikon ajan + kotityöt

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus tapahtuu 19.1.2023 alkaen torstaisin klo 13:30-16:45 lk AS412. Opettajana toimii Heikki summanen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa, kuvaa ja tuottaa oman musiikillisen tyylisuuntansa mukaisia melodian, harmonian, rytmin ja pienmuodon ilmiöitä sekä kirjallisesti että suullisesti. Opiskelija osaa analysoida kappalekohtaisia erityispiirteitä ja kuvata niitä. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi 30%, oppimistehtävä 70%

Esitietovaatimukset

Ammattimuusikon musiikin perusteet 1 -suoritus tai vastaavat tiedot ja taidot.

Lisätiedot

Tämä on kaikkien pääaineiden pakollinen opintokokonaisuus. Suorittamalla tämän opintojakson opiskelija saa valmiudet jatkaa Ammattimuusikon musiikin perusteet 3 -opintojaksolla.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markku Nikula
 • Tomi Salesvuo
 • musiikki virtuaali
Vastuuhenkilö

Markku Nikula

Opiskelijaryhmät
 • KXF22S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa, kuvata ja tuottaa valitsemansa musiikillisen tradition mukaisia melodian, harmonian, rytmin ja pienmuodon ilmiöitä sekä kirjallisesti että suullisesti. Työstämänsä ohjelmiston avulla opiskelija osaa analysoida kappalekohtaisia erityispiirteitä ja kuvata niitä. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn.

Sisältö

Opintojakson sisältö jakautuu musiikinteoriaan, säveltapailuun ja rytmiikkaan.

Teoria:
– harmonia-analyysi
– melodiasävelten jännitteet tonaalisessa harmoniassa ja hajasävelanalyysi
– pienimuotoisten kappaleiden soinnutus
– asteikot
Säveltapailu:
– melodiat duuri- ja mollisävellajeissa
– bassokulut
– kromatiikkaa sisältävät sointukulut duuri- ja mollisävellajeissa
Rytmiikka:
– yleisimmät poikkeustahtilajit ja tahtilajivaihdokset
– polyrytmiikka ja polymetriset sekvenssit
– temponvaihdokset ja metrinen modulointi
– time feel, flow ja svengi sekä fraseeraus ja artikulaatio eri tyyleissä

Aika ja paikka

Teoria- ja säveltapailuopetus tapahtuu 17.1.2023 alkaen tiistaisin klo 9:00-10:30 lk AS417. Opettajana toimii Markku Nikula

Oppimateriaalit

Erillisen luettelon mukaan

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot, harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opettaja tiedottaa opintojakson alussa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija suorittaa hyväksytysti yhdessä sovitut tehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 13 viikon ajan + kotityöt

Lisätietoja opiskelijoille

Teoria- ja säveltapailuopetus tapahtuu 17.1.2023 alkaen tiistaisin klo 9:00-10:30 lk AS417. Opettajana toimii Markku Nikula

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa, kuvaa ja tuottaa oman musiikillisen tyylisuuntansa mukaisia melodian, harmonian, rytmin ja pienmuodon ilmiöitä sekä kirjallisesti että suullisesti. Opiskelija osaa analysoida kappalekohtaisia erityispiirteitä ja kuvata niitä. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi 30%, oppimistehtävä 70%

Esitietovaatimukset

Ammattimuusikon musiikin perusteet 1 -suoritus tai vastaavat tiedot ja taidot.

Lisätiedot

Tämä on kaikkien pääaineiden pakollinen opintokokonaisuus. Suorittamalla tämän opintojakson opiskelija saa valmiudet jatkaa Ammattimuusikon musiikin perusteet 3 -opintojaksolla.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marko Puro
 • musiikki virtuaali
 • Kai Lindberg
Vastuuhenkilö

Markku Nikula

Opiskelijaryhmät
 • KXF22S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa, kuvata ja tuottaa valitsemansa musiikillisen tradition mukaisia melodian, harmonian, rytmin ja pienmuodon ilmiöitä sekä kirjallisesti että suullisesti. Työstämänsä ohjelmiston avulla opiskelija osaa analysoida kappalekohtaisia erityispiirteitä ja kuvata niitä. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn.

Sisältö

Opintojakson sisältö jakautuu musiikinteoriaan, säveltapailuun ja rytmiikkaan.

Teoria:
– harmonia-analyysi
– melodiasävelten jännitteet tonaalisessa harmoniassa ja hajasävelanalyysi
– pienimuotoisten kappaleiden soinnutus
– asteikot
Säveltapailu:
– melodiat duuri- ja mollisävellajeissa
– bassokulut
– kromatiikkaa sisältävät sointukulut duuri- ja mollisävellajeissa
Rytmiikka:
– yleisimmät poikkeustahtilajit ja tahtilajivaihdokset
– polyrytmiikka ja polymetriset sekvenssit
– temponvaihdokset ja metrinen modulointi
– time feel, flow ja svengi sekä fraseeraus ja artikulaatio eri tyyleissä

Aika ja paikka

Teoria- ja säveltapailuopetus tapahtuu 19.1.2023 alkaen torstaisin klo 13:15-14:45 lk AS417. Opettajana toimii Kai Lindberg

Rytmiikka 2 -tunnin aika vaihtuu. Uusi aika on torstaisin kello 9-10:30, ja paikka on AS417. Ensimmäinen tapaaminen 19.1.-23. Rytmiikan opettaja on Marko Puro.

Oppimateriaalit

erillisen luettelon mukaan

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot, harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija suorittaa hyväksytysti yhdessä sovitut tehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 13 viikon ajan + kotityöt

Sisällön jaksotus

RYTMIIKKA 2:

- vaihtuvat tahtilajit
- epäsymmetriset tahtilajit ja tahtien poikkeusjaot (esim. 3+2+3/8)
- polyrytmit: duoli, trioli, kvartoli, kvintoli, sekstoli ja septoli
- additiivinen ja divisiivinen rytmikäsitys
- fraseeraus – agogiikka – tyylien kertaus
- clavet
- polyrytmin ja polymetrin käsitteet
- metriset modulaatiot
- polymetriset sekvenssit

Lisätietoja opiskelijoille

Teoria- ja säveltapailuopetus tapahtuu 19.1.2023 alkaen torstaisin klo 13:15-14:45 lk AS417. Opettajana toimii Kai Lindberg

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa, kuvaa ja tuottaa oman musiikillisen tyylisuuntansa mukaisia melodian, harmonian, rytmin ja pienmuodon ilmiöitä sekä kirjallisesti että suullisesti. Opiskelija osaa analysoida kappalekohtaisia erityispiirteitä ja kuvata niitä. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi 30%, oppimistehtävä 70%

Esitietovaatimukset

Ammattimuusikon musiikin perusteet 1 -suoritus tai vastaavat tiedot ja taidot.

Lisätiedot

Tämä on kaikkien pääaineiden pakollinen opintokokonaisuus. Suorittamalla tämän opintojakson opiskelija saa valmiudet jatkaa Ammattimuusikon musiikin perusteet 3 -opintojaksolla.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markku Nikula
 • Tomi Salesvuo
 • musiikki virtuaali
Vastuuhenkilö

Markku Nikula

Opiskelijaryhmät
 • KXF22S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa, kuvata ja tuottaa valitsemansa musiikillisen tradition mukaisia melodian, harmonian, rytmin ja pienmuodon ilmiöitä sekä kirjallisesti että suullisesti. Työstämänsä ohjelmiston avulla opiskelija osaa analysoida kappalekohtaisia erityispiirteitä ja kuvata niitä. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn.

Sisältö

Opintojakson sisältö jakautuu musiikinteoriaan, säveltapailuun ja rytmiikkaan.

Teoria:
– harmonia-analyysi
– melodiasävelten jännitteet tonaalisessa harmoniassa ja hajasävelanalyysi
– pienimuotoisten kappaleiden soinnutus
– asteikot
Säveltapailu:
– melodiat duuri- ja mollisävellajeissa
– bassokulut
– kromatiikkaa sisältävät sointukulut duuri- ja mollisävellajeissa
Rytmiikka:
– yleisimmät poikkeustahtilajit ja tahtilajivaihdokset
– polyrytmiikka ja polymetriset sekvenssit
– temponvaihdokset ja metrinen modulointi
– time feel, flow ja svengi sekä fraseeraus ja artikulaatio eri tyyleissä

Aika ja paikka

Teoria- ja säveltapailuopetus tapahtuu 20.1.2023 alkaen pejantaisin klo 13:00-14:30 lk AS417. Opettajana toimii Markku Nikula

Oppimateriaalit

Erillisen luettelon mukaan

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot, harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opettaja tiedottaa opintojakson alussa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija suorittaa hyväksytysti yhdessä sovitut tehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 13 viikon ajan + kotityöt

Lisätietoja opiskelijoille

Teoria- ja säveltapailuopetus tapahtuu 20.1.2023 alkaen pejantaisin klo 13:00-14:30 lk AS417. Opettajana toimii Markku Nikula

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa, kuvaa ja tuottaa oman musiikillisen tyylisuuntansa mukaisia melodian, harmonian, rytmin ja pienmuodon ilmiöitä sekä kirjallisesti että suullisesti. Opiskelija osaa analysoida kappalekohtaisia erityispiirteitä ja kuvata niitä. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi 30%, oppimistehtävä 70%

Esitietovaatimukset

Ammattimuusikon musiikin perusteet 1 -suoritus tai vastaavat tiedot ja taidot.

Lisätiedot

Tämä on kaikkien pääaineiden pakollinen opintokokonaisuus. Suorittamalla tämän opintojakson opiskelija saa valmiudet jatkaa Ammattimuusikon musiikin perusteet 3 -opintojaksolla.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marko Puro
 • Tomi Salesvuo
 • musiikki virtuaali
Vastuuhenkilö

Markku Nikula

Opiskelijaryhmät
 • KXF22S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa, kuvata ja tuottaa valitsemansa musiikillisen tradition mukaisia melodian, harmonian, rytmin ja pienmuodon ilmiöitä sekä kirjallisesti että suullisesti. Työstämänsä ohjelmiston avulla opiskelija osaa analysoida kappalekohtaisia erityispiirteitä ja kuvata niitä. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn.

Sisältö

Opintojakson sisältö jakautuu musiikinteoriaan, säveltapailuun ja rytmiikkaan.

Teoria:
– harmonia-analyysi
– melodiasävelten jännitteet tonaalisessa harmoniassa ja hajasävelanalyysi
– pienimuotoisten kappaleiden soinnutus
– asteikot
Säveltapailu:
– melodiat duuri- ja mollisävellajeissa
– bassokulut
– kromatiikkaa sisältävät sointukulut duuri- ja mollisävellajeissa
Rytmiikka:
– yleisimmät poikkeustahtilajit ja tahtilajivaihdokset
– polyrytmiikka ja polymetriset sekvenssit
– temponvaihdokset ja metrinen modulointi
– time feel, flow ja svengi sekä fraseeraus ja artikulaatio eri tyyleissä

Aika ja paikka

Mupe 2 -kurssin teorian ja säveltapailun aika vaihtuu. Uusi aika on tiistaisin kello 10:45-12:15 luokassa AS513. Aloitus kevätlukukaudella 171.-23. Opettaja on Marko Puro.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa, kuvaa ja tuottaa oman musiikillisen tyylisuuntansa mukaisia melodian, harmonian, rytmin ja pienmuodon ilmiöitä sekä kirjallisesti että suullisesti. Opiskelija osaa analysoida kappalekohtaisia erityispiirteitä ja kuvata niitä. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn.

Esitietovaatimukset

Ammattimuusikon musiikin perusteet 1 -suoritus tai vastaavat tiedot ja taidot.

Lisätiedot

Tämä on kaikkien pääaineiden pakollinen opintokokonaisuus. Suorittamalla tämän opintojakson opiskelija saa valmiudet jatkaa Ammattimuusikon musiikin perusteet 3 -opintojaksolla.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marko Puro
 • Markku Nikula
 • musiikki virtuaali
Vastuuhenkilö

Markku Nikula

Opiskelijaryhmät
 • KXF22S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa, kuvata ja tuottaa valitsemansa musiikillisen tradition mukaisia melodian, harmonian, rytmin ja pienmuodon ilmiöitä sekä kirjallisesti että suullisesti. Työstämänsä ohjelmiston avulla opiskelija osaa analysoida kappalekohtaisia erityispiirteitä ja kuvata niitä. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn.

Sisältö

Opintojakson sisältö jakautuu musiikinteoriaan, säveltapailuun ja rytmiikkaan.

Teoria:
– harmonia-analyysi
– melodiasävelten jännitteet tonaalisessa harmoniassa ja hajasävelanalyysi
– pienimuotoisten kappaleiden soinnutus
– asteikot
Säveltapailu:
– melodiat duuri- ja mollisävellajeissa
– bassokulut
– kromatiikkaa sisältävät sointukulut duuri- ja mollisävellajeissa
Rytmiikka:
– yleisimmät poikkeustahtilajit ja tahtilajivaihdokset
– polyrytmiikka ja polymetriset sekvenssit
– temponvaihdokset ja metrinen modulointi
– time feel, flow ja svengi sekä fraseeraus ja artikulaatio eri tyyleissä

Aika ja paikka

Teoria- ja säveltapailuopetus tapahtuu 18.1.2023 alkaen keskiviikkoisin klo 9:00-10:30 lk AS417. Opettajana toimii Markku Nikula.

Rytmiikka 2 jatkuu keväällä keskiviikkoisin luokassa AS513 kello 13-14:30. Ensimmäinen tapaaminen on 18.1.-23. Opettaja on Marko Puro.

Oppimateriaalit

Erillisen luettelon mukaan

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot, harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opettaja tiedottaa opintojakson alussa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija suorittaa hyväksytysti yhdessä sovitut tehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 13 viikon ajan + kotityöt

Sisällön jaksotus

RYTMIIKKA 2:

- vaihtuvat tahtilajit
- epäsymmetriset tahtilajit ja tahtien poikkeusjaot (esim. 3+2+3/8)
- polyrytmit: duoli, trioli, kvartoli, kvintoli, sekstoli ja septoli
- additiivinen ja divisiivinen rytmikäsitys
- fraseeraus – agogiikka – tyylien kertaus
- clavet
- polyrytmin ja polymetrin käsitteet
- metriset modulaatiot
- polymetriset sekvenssit

Lisätietoja opiskelijoille

Teoria- ja säveltapailuopetus tapahtuu 18.1.2023 alkaen keskiviikkoisin klo 9:00-10:30 lk AS417. Opettajana toimii Markku Nikula.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa, kuvaa ja tuottaa oman musiikillisen tyylisuuntansa mukaisia melodian, harmonian, rytmin ja pienmuodon ilmiöitä sekä kirjallisesti että suullisesti. Opiskelija osaa analysoida kappalekohtaisia erityispiirteitä ja kuvata niitä. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi 30%, oppimistehtävä 70%

Esitietovaatimukset

Ammattimuusikon musiikin perusteet 1 -suoritus tai vastaavat tiedot ja taidot.

Lisätiedot

Tämä on kaikkien pääaineiden pakollinen opintokokonaisuus. Suorittamalla tämän opintojakson opiskelija saa valmiudet jatkaa Ammattimuusikon musiikin perusteet 3 -opintojaksolla.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markku Nikula
 • Heikki Summanen
 • musiikki virtuaali
Vastuuhenkilö

Markku Nikula

Opiskelijaryhmät
 • KXF21S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Aika ja paikka

Opetus tapahtuu 5.9. alkaen, maanantaisin klo 13:30-15:00 (teoriaosuus) ja 15:15-16:45 (säveltapailuosuus) luokassa AS417. Opettajana toimii Heikki Summanen.

Oppimateriaalit

Erillisen luettelon mukaan

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot, harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Teorian ja säveltapailun tentit marras- joulukuussa.
Uusintamahdollisuus keväällä 2023.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija suorittaa hyväksytysti yhdessä sovitut tehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 13 viikon ajan + kotitehtävät

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus tapahtuu 5.9. alkaen, maanantaisin klo 13:30-15:00 (teoriaosuus) ja 15:15-16:45 (säveltapailuosuus) luokassa AS417. Opettajana toimii Heikki Summanen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa toimia sovittujen aikataulujen puitteissa ja palauttaa oppimistehtävät ajoissa. Opiskelija osaa toimia ryhmän aktiivisena jäsenenä ja antaa rakentavaa palautetta muiden ryhmän jäsenten tuotoksista. Opiskelija esittelee ja argumentoi omia tuotoksiaan ryhmälle sovitusti sekä osaa ottaa palautetta vastaan ja reflektoida omaa tekemistään. Opiskelija suorittaa hyväksytysti kirjallisen ja suullisen oppimistehtävän.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi, oppimistehtävät, tentti

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa tunnistaa, kuvata, analysoida ja tuottaa melodian, harmonian, rytmin ja muodon ilmiöitä sekä kirjallisesti, suullisesti että kehollisesti oman musiikillisen taustansa edellyttämässä viitekehyksessä. Opiskelija osaa nuotintaa äänitteeltä musiikillisia ilmiöitä ja soveltaa niitä käytäntöön oman instrumenttinsa harjoittelussa ja oman musiikillisen osaamisensa kehittämiseksi. Opiskelija osaa muokata musiikillista materiaalia omiin käyttötarkoituksiinsa sopivaksi. Opiskelija osaa hyödyntää musiikkiteknologiaa oman oppimisensa ja ilmaisunsa tukena.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marko Puro
 • Markku Nikula
 • musiikki virtuaali
Vastuuhenkilö

Markku Nikula

Opiskelijaryhmät
 • KXF21S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Aika ja paikka

Opetus tapahtuu 6.9. alkaen tiistaisin klo 10:45-12:15 (teoriaosuus) ja 13:00-14:30 (säveltapailuosuus) luokassa AS417. Opettajana toimii Markku Nikula.

Oppimateriaalit

Erillisen luettelon mukaan

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot, harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opettaja tiedottaa opintojakson alussa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija suorittaa hyväksytysti yhdessä sovitut tehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 13 viikon ajan + kotityöt

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus tapahtuu 6.9. alkaen tiistaisin klo 10:45-12:15 (teoriaosuus) ja 13:00-14:30 (säveltapailuosuus) luokassa AS417. Opettajana toimii Markku Nikula.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa toimia sovittujen aikataulujen puitteissa ja palauttaa oppimistehtävät ajoissa. Opiskelija osaa toimia ryhmän aktiivisena jäsenenä ja antaa rakentavaa palautetta muiden ryhmän jäsenten tuotoksista. Opiskelija esittelee ja argumentoi omia tuotoksiaan ryhmälle sovitusti sekä osaa ottaa palautetta vastaan ja reflektoida omaa tekemistään. Opiskelija suorittaa hyväksytysti kirjallisen ja suullisen oppimistehtävän.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi, oppimistehtävät, tentti

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa tunnistaa, kuvata, analysoida ja tuottaa melodian, harmonian, rytmin ja muodon ilmiöitä sekä kirjallisesti, suullisesti että kehollisesti oman musiikillisen taustansa edellyttämässä viitekehyksessä. Opiskelija osaa nuotintaa äänitteeltä musiikillisia ilmiöitä ja soveltaa niitä käytäntöön oman instrumenttinsa harjoittelussa ja oman musiikillisen osaamisensa kehittämiseksi. Opiskelija osaa muokata musiikillista materiaalia omiin käyttötarkoituksiinsa sopivaksi. Opiskelija osaa hyödyntää musiikkiteknologiaa oman oppimisensa ja ilmaisunsa tukena.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markku Nikula
 • musiikki virtuaali
 • Kai Lindberg
Vastuuhenkilö

Markku Nikula

Opiskelijaryhmät
 • KXF21S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Aika ja paikka

Opetus tapahtuu 8.9. alkaen, torstaisin klo 9:00-10:30 (teoriaosuus) ja 10:45-12:15 (säveltapailuosuus) luokassa AS412. Opettajana toimii Kai Lindberg.

Oppimateriaalit

Erillisen luettelon mukaan

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot, harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opettaja tiedottaa opintojakson alussa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija suorittaa hyväksytysti yhdessä sovitut tehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 13 viikon ajan + kotitehtävät

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus tapahtuu 8.9. alkaen, torstaisin klo 9:00-10:30 (teoriaosuus) ja 10:45-12:15 (säveltapailuosuus) luokassa AS412. Opettajana toimii Kai Lindberg.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa toimia sovittujen aikataulujen puitteissa ja palauttaa oppimistehtävät ajoissa. Opiskelija osaa toimia ryhmän aktiivisena jäsenenä ja antaa rakentavaa palautetta muiden ryhmän jäsenten tuotoksista. Opiskelija esittelee ja argumentoi omia tuotoksiaan ryhmälle sovitusti sekä osaa ottaa palautetta vastaan ja reflektoida omaa tekemistään. Opiskelija suorittaa hyväksytysti kirjallisen ja suullisen oppimistehtävän.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi, oppimistehtävät, tentti

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa tunnistaa, kuvata, analysoida ja tuottaa melodian, harmonian, rytmin ja muodon ilmiöitä sekä kirjallisesti, suullisesti että kehollisesti oman musiikillisen taustansa edellyttämässä viitekehyksessä. Opiskelija osaa nuotintaa äänitteeltä musiikillisia ilmiöitä ja soveltaa niitä käytäntöön oman instrumenttinsa harjoittelussa ja oman musiikillisen osaamisensa kehittämiseksi. Opiskelija osaa muokata musiikillista materiaalia omiin käyttötarkoituksiinsa sopivaksi. Opiskelija osaa hyödyntää musiikkiteknologiaa oman oppimisensa ja ilmaisunsa tukena.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marko Puro
 • Markku Nikula
 • musiikki virtuaali
Vastuuhenkilö

Markku Nikula

Opiskelijaryhmät
 • KXF21S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Aika ja paikka

Opetus tapahtuu 9.9. alkaen, perjantaisin klo 9:00-10:45 (teoriaosuus) ja 10:45-12:15 (säveltapailuosuus) luokassa AS417. Opettajana toimii Markku Nikula.

Oppimateriaalit

Erillisen luettelon mukaan

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot, harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Teorian ja säveltapailun tentit marras- joulukuussa. Uusintamahdollisuus keväällä 2023.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija suorittaa hyväksytysti yhdessä sovitut tehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 13 viikon ajan + kotitehtävät

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus tapahtuu 9.9. alkaen, perjantaisin klo 9:00-10:45 (teoriaosuus) ja 10:45-12:15 (säveltapailuosuus) luokassa AS417. Opettajana toimii Markku Nikula.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa toimia sovittujen aikataulujen puitteissa ja palauttaa oppimistehtävät ajoissa. Opiskelija osaa toimia ryhmän aktiivisena jäsenenä ja antaa rakentavaa palautetta muiden ryhmän jäsenten tuotoksista. Opiskelija esittelee ja argumentoi omia tuotoksiaan ryhmälle sovitusti sekä osaa ottaa palautetta vastaan ja reflektoida omaa tekemistään. Opiskelija suorittaa hyväksytysti kirjallisen ja suullisen oppimistehtävän.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi, oppimistehtävät, tentti

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa tunnistaa, kuvata, analysoida ja tuottaa melodian, harmonian, rytmin ja muodon ilmiöitä sekä kirjallisesti, suullisesti että kehollisesti oman musiikillisen taustansa edellyttämässä viitekehyksessä. Opiskelija osaa nuotintaa äänitteeltä musiikillisia ilmiöitä ja soveltaa niitä käytäntöön oman instrumenttinsa harjoittelussa ja oman musiikillisen osaamisensa kehittämiseksi. Opiskelija osaa muokata musiikillista materiaalia omiin käyttötarkoituksiinsa sopivaksi. Opiskelija osaa hyödyntää musiikkiteknologiaa oman oppimisensa ja ilmaisunsa tukena.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marko Puro
 • Markku Nikula
 • musiikki virtuaali
Vastuuhenkilö

Markku Nikula

Opiskelijaryhmät
 • KXF21S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Aika ja paikka

Tiistaisin Soivassa AS513-luokkahuoneessa (teoria ja solfa)
kello 9-12:15 (joka 1. viikko tapaamisen jälkipuoliskolla pienryhmät ja joka 2. viikko aikaansaannosten musisointi koko ryhmän kanssa). Edellä mainittua aikataulua voidaan soveltaa tarpeen mukaan.

Ensimmäinen tapaaminen 6.9.-22. Opettaja on Marko Puro (marko.puro@metropolia.fi). Tarkista tiedot ennen syyslukukauden opetuksen alkamista.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Ryhmäohjaus
-SÄESTÄVÄN KUVIOINNIN TEKNIIKAT
-SOITINNUS (sointi, balanssi, transponointi, äänialat, rekisterit ja klaavit)
-NOTAATIO
-SÄVELTÄMISTÄ JA SOVITTAMISTA TUKEVAT TEKNIIKKAHARJOITUKSET (lyhyet musiikinkirjoitustehtävät valitun työongelman mukaisesti)
-OMAN INSTRUMENTIN TEKNIIKKAHARJOITUSTEN JA MUUN MATERIAALIN SÄVELTÄMINEN JA SOVITTAMINEN

Sisällön jaksotus

-joka 1. viikko: teoria- ja solfaharjoitukset sekä uuden tehtävän määrittely;
yhteismusisointi annettujen harjoitusten pohjalta
-joka 2. viikko: teoria- ja solfaharjoitukset; jälkimmäinen tunti annettujen sovitus- ja sävellysharjoitusten ohjausta pienryhmissä
1. KERTAUSTARPEEN KARTOITTAMINEN
2. KERTAUS, NOTAATIO
3. HOMOFONINEN LAULUSOVITUS TAI -SÄVELLYSHARJOITUS
-valitaan harmonian kannalta yhteinen tai henkilökohtainen syventymiskohde
4. HOMOFONINEN LAULUSOVITUS TAI -SÄVELLYSHARJOITUS
5. POLYFONINEN LAULUSOVITUS TAI -SÄVELLYSHARJOITUS
6. POLYFONINEN LAULUSOVITUS TAI -SÄVELLYSHARJOITUS
-valitaan harmonian kannalta yhteinen tai henkilökohtainen syventymiskohde
7. SÄESTÄVÄN KUVIOINNIN TEKNIIKAT
-valitaan harmonian kannalta yhteinen tai henkilökohtainen syventymiskohde
8. SÄESTÄVÄN KUVIOINNIN TEKNIIKAT
9. LISÄSÄVELTEN KÄYTTÖ, LAAJAT SOINNUT; SOVITUS- TAI SÄVELLYSHARJOITUS, SOINTUJEN JA ASTEIKKOJEN YHTEYS
10. LISÄSÄVELTEN KÄYTTÖ, LAAJAT SOINNUT; SOVITUS- TAI SÄVELLYSHARJOITUS, SOINTUJEN JA ASTEIKKOJEN YHTEYS
11. KERTAUS JA KEVÄÄN SUUNNITTELU
12. TENTTI

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa toimia sovittujen aikataulujen puitteissa ja palauttaa oppimistehtävät ajoissa. Opiskelija osaa toimia ryhmän aktiivisena jäsenenä ja antaa rakentavaa palautetta muiden ryhmän jäsenten tuotoksista. Opiskelija esittelee ja argumentoi omia tuotoksiaan ryhmälle sovitusti sekä osaa ottaa palautetta vastaan ja reflektoida omaa tekemistään. Opiskelija suorittaa hyväksytysti kirjallisen ja suullisen oppimistehtävän.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa tunnistaa, kuvata, analysoida ja tuottaa melodian, harmonian, rytmin ja muodon ilmiöitä sekä kirjallisesti, suullisesti että kehollisesti oman musiikillisen taustansa edellyttämässä viitekehyksessä. Opiskelija osaa nuotintaa äänitteeltä musiikillisia ilmiöitä ja soveltaa niitä käytäntöön oman instrumenttinsa harjoittelussa ja oman musiikillisen osaamisensa kehittämiseksi. Opiskelija osaa muokata musiikillista materiaalia omiin käyttötarkoituksiinsa sopivaksi. Opiskelija osaa hyödyntää musiikkiteknologiaa oman oppimisensa ja ilmaisunsa tukena.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marko Puro
 • Markku Nikula
 • musiikki virtuaali
Vastuuhenkilö

Markku Nikula

Opiskelijaryhmät
 • KXF21S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Aika ja paikka

Opetus tapahtuu 7.9. alkaen, keskiviikkoisin klo 10:45-12:15 (teoriaosuus) ja 13:00-14:30 (säveltapailuosuus) luokassa AS417. Opettajana toimii Markku Nikula.

Oppimateriaalit

Erillisen luettelon mukaan

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot, harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Teorian ja säveltapailun tentit marras- joulukuussa. Uusintamahdollisuus keväällä 2023.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija suorittaa hyväksytysti yhdessä sovitut tehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 13 viikon ajan + kotitehtävät

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus tapahtuu 7.9. alkaen, keskiviikkoisin klo 10:45-12:15 (teoriaosuus) ja 13:00-14:30 (säveltapailuosuus) luokassa AS417. Opettajana toimii Markku Nikula.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa toimia sovittujen aikataulujen puitteissa ja palauttaa oppimistehtävät ajoissa. Opiskelija osaa toimia ryhmän aktiivisena jäsenenä ja antaa rakentavaa palautetta muiden ryhmän jäsenten tuotoksista. Opiskelija esittelee ja argumentoi omia tuotoksiaan ryhmälle sovitusti sekä osaa ottaa palautetta vastaan ja reflektoida omaa tekemistään. Opiskelija suorittaa hyväksytysti kirjallisen ja suullisen oppimistehtävän.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi, oppimistehtävät, tentti

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa tunnistaa, kuvata, analysoida ja tuottaa melodian, harmonian, rytmin ja muodon ilmiöitä sekä kirjallisesti, suullisesti että kehollisesti oman musiikillisen taustansa edellyttämässä viitekehyksessä. Opiskelija osaa nuotintaa äänitteeltä musiikillisia ilmiöitä ja soveltaa niitä käytäntöön oman instrumenttinsa harjoittelussa ja oman musiikillisen osaamisensa kehittämiseksi. Opiskelija osaa muokata musiikillista materiaalia omiin käyttötarkoituksiinsa sopivaksi. Opiskelija osaa hyödyntää musiikkiteknologiaa oman oppimisensa ja ilmaisunsa tukena.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markku Nikula
 • musiikki virtuaali
Vastuuhenkilö

Markku Nikula

Opiskelijaryhmät
 • KXF21S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Aika ja paikka

Opetus tapahtuu 17.1.2023 alkaen tiistaisin klo 10:45-14:30 lk AS417. Opettajana toimii Markku Nikula.

Oppimateriaalit

Erillisen luettelon mukaan

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot, harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija suorittaa hyväksytysti yhdessä sovitut tehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 13 viikon ajan + kotitehtävät

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus tapahtuu 17.1.2023 alkaen tiistaisin klo 10:45-14:30 lk AS417. Opettajana toimii Markku Nikula.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa toimia sovittujen aikataulujen puitteissa ja palauttaa oppimistehtävät ajoissa. Opiskelija osaa toimia ryhmän aktiivisena jäsenenä ja antaa rakentavaa palautetta muiden ryhmän jäsenten tuotoksista. Opiskelija esittelee ja argumentoi omia tuotoksiaan ryhmälle sovitusti sekä osaa ottaa palautetta vastaan ja reflektoida omaa tekemistään. Opiskelija suorittaa hyväksytysti kirjallisen ja suullisen oppimistehtävän.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi 20%, Oppimistehtävät 40%, Tentti 40%

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa tunnistaa, kuvata, analysoida ja tuottaa melodian, harmonian, rytmin ja muodon ilmiöitä edistyneemmällä tasolla sekä kirjallisesti, suullisesti että kehollisesti oman musiikillisen taustansa edellyttämässä viitekehyksessä. Opiskelija osaa kuvata ja tuottaa improvisoinnin ilmiöitä. Opiskelija osaa nuotintaa äänitteeltä musiikillisia ilmiöitä ja soveltaa niitä käytäntöön oman instrumenttinsa harjoittelussa ja oman musiikillisen osaamisensa kehittämiseksi. Opiskelija osaa muokata musiikillista materiaalia omiin käyttötarkoituksiinsa sopivaksi ja tehdä yksinkertaisia sovituksia pienille kokoonpanoille. Opiskelija osaa hyödyntää musiikkiteknologiaa oman oppimisensa ja ilmaisunsa tukena.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • musiikki virtuaali
 • Kai Lindberg
Vastuuhenkilö

Markku Nikula

Opiskelijaryhmät
 • KXF21S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Aika ja paikka

Opetus tapahtuu 10.1.2023 alkaen torstaisin klo 9:00-12:15 lk AS522. Opettajana toimii Kai Lindberg

Oppimateriaalit

Erillisen luettelon mukaan

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot, harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija suorittaa hyväksytysti yhdessä sovitut tehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 13 viikon ajan + kotitehtävät

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus tapahtuu 10.1.2023 alkaen torstaisin klo 9:00-12:15 lk AS522. Opettajana toimii Kai Lindberg

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa toimia sovittujen aikataulujen puitteissa ja palauttaa oppimistehtävät ajoissa. Opiskelija osaa toimia ryhmän aktiivisena jäsenenä ja antaa rakentavaa palautetta muiden ryhmän jäsenten tuotoksista. Opiskelija esittelee ja argumentoi omia tuotoksiaan ryhmälle sovitusti sekä osaa ottaa palautetta vastaan ja reflektoida omaa tekemistään. Opiskelija suorittaa hyväksytysti kirjallisen ja suullisen oppimistehtävän.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi 20%, oppimistehtävät 40%, tentti 40%

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa tunnistaa, kuvata, analysoida ja tuottaa melodian, harmonian, rytmin ja muodon ilmiöitä edistyneemmällä tasolla sekä kirjallisesti, suullisesti että kehollisesti oman musiikillisen taustansa edellyttämässä viitekehyksessä. Opiskelija osaa kuvata ja tuottaa improvisoinnin ilmiöitä. Opiskelija osaa nuotintaa äänitteeltä musiikillisia ilmiöitä ja soveltaa niitä käytäntöön oman instrumenttinsa harjoittelussa ja oman musiikillisen osaamisensa kehittämiseksi. Opiskelija osaa muokata musiikillista materiaalia omiin käyttötarkoituksiinsa sopivaksi ja tehdä yksinkertaisia sovituksia pienille kokoonpanoille. Opiskelija osaa hyödyntää musiikkiteknologiaa oman oppimisensa ja ilmaisunsa tukena.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markku Nikula
 • musiikki virtuaali
Vastuuhenkilö

Markku Nikula

Opiskelijaryhmät
 • KXF21S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Aika ja paikka

Opetus tapahtuu 20.1.2023 alkaen perjantaisin klo 9.00-12:15 lk AS417. Opettajana toimii Markku Nikula.

Oppimateriaalit

Erillisen luettelon mukaan

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot, harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija suorittaa hyväksytysti yhdessä sovitut tehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 13 viikon ajan + kotitehtävät

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus tapahtuu 20.1.2023 alkaen perjantaisin klo 9.00-12:15 lk AS417. Opettajana toimii Markku Nikula.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa toimia sovittujen aikataulujen puitteissa ja palauttaa oppimistehtävät ajoissa. Opiskelija osaa toimia ryhmän aktiivisena jäsenenä ja antaa rakentavaa palautetta muiden ryhmän jäsenten tuotoksista. Opiskelija esittelee ja argumentoi omia tuotoksiaan ryhmälle sovitusti sekä osaa ottaa palautetta vastaan ja reflektoida omaa tekemistään. Opiskelija suorittaa hyväksytysti kirjallisen ja suullisen oppimistehtävän.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

: Jatkuva arviointi 20%, Oppimistehtävät 40%, Tentti 40%

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa tunnistaa, kuvata, analysoida ja tuottaa melodian, harmonian, rytmin ja muodon ilmiöitä edistyneemmällä tasolla sekä kirjallisesti, suullisesti että kehollisesti oman musiikillisen taustansa edellyttämässä viitekehyksessä. Opiskelija osaa kuvata ja tuottaa improvisoinnin ilmiöitä. Opiskelija osaa nuotintaa äänitteeltä musiikillisia ilmiöitä ja soveltaa niitä käytäntöön oman instrumenttinsa harjoittelussa ja oman musiikillisen osaamisensa kehittämiseksi. Opiskelija osaa muokata musiikillista materiaalia omiin käyttötarkoituksiinsa sopivaksi ja tehdä yksinkertaisia sovituksia pienille kokoonpanoille. Opiskelija osaa hyödyntää musiikkiteknologiaa oman oppimisensa ja ilmaisunsa tukena.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marko Puro
 • Heikki Summanen
 • musiikki virtuaali
Vastuuhenkilö

Markku Nikula

Opiskelijaryhmät
 • KXF21S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Aika ja paikka

Opetus tapahtuu 16.1.2023 alkaen maanantaisin klo 13:30-16:45 lk AS412. Opettajana toimii Heikki Summanen

Oppimateriaalit

Erillisen luettelon mukaan

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot, harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija suorittaa hyväksytysti yhdessä sovitut tehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 13 viikon ajan + kotitehtävät

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus tapahtuu 16.1.2023 alkaen maanantaisin klo 13:30-16:45 lk AS412. Opettajana toimii Heikki Summanen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa toimia sovittujen aikataulujen puitteissa ja palauttaa oppimistehtävät ajoissa. Opiskelija osaa toimia ryhmän aktiivisena jäsenenä ja antaa rakentavaa palautetta muiden ryhmän jäsenten tuotoksista. Opiskelija esittelee ja argumentoi omia tuotoksiaan ryhmälle sovitusti sekä osaa ottaa palautetta vastaan ja reflektoida omaa tekemistään. Opiskelija suorittaa hyväksytysti kirjallisen ja suullisen oppimistehtävän.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

: Jatkuva arviointi 20%, Oppimistehtävät 40%, Tentti 40%

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa tunnistaa, kuvata, analysoida ja tuottaa melodian, harmonian, rytmin ja muodon ilmiöitä edistyneemmällä tasolla sekä kirjallisesti, suullisesti että kehollisesti oman musiikillisen taustansa edellyttämässä viitekehyksessä. Opiskelija osaa kuvata ja tuottaa improvisoinnin ilmiöitä. Opiskelija osaa nuotintaa äänitteeltä musiikillisia ilmiöitä ja soveltaa niitä käytäntöön oman instrumenttinsa harjoittelussa ja oman musiikillisen osaamisensa kehittämiseksi. Opiskelija osaa muokata musiikillista materiaalia omiin käyttötarkoituksiinsa sopivaksi ja tehdä yksinkertaisia sovituksia pienille kokoonpanoille. Opiskelija osaa hyödyntää musiikkiteknologiaa oman oppimisensa ja ilmaisunsa tukena.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marko Puro
 • musiikki virtuaali
Vastuuhenkilö

Markku Nikula

Opiskelijaryhmät
 • KXF21S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Aika ja paikka

Suomeksi
Mupe 4 -kurssin teorian ja säveltapailun aika vaihtuu. Uusi aika on tiistaisin kello 13-16:15 luokassa AS413. Aloitus kevätlukukaudella 17.1.-23. Opettaja on Marko Puro.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa toimia sovittujen aikataulujen puitteissa ja palauttaa oppimistehtävät ajoissa. Opiskelija osaa toimia ryhmän aktiivisena jäsenenä ja antaa rakentavaa palautetta muiden ryhmän jäsenten tuotoksista. Opiskelija esittelee ja argumentoi omia tuotoksiaan ryhmälle sovitusti sekä osaa ottaa palautetta vastaan ja reflektoida omaa tekemistään. Opiskelija suorittaa hyväksytysti kirjallisen ja suullisen oppimistehtävän.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa tunnistaa, kuvata, analysoida ja tuottaa melodian, harmonian, rytmin ja muodon ilmiöitä edistyneemmällä tasolla sekä kirjallisesti, suullisesti että kehollisesti oman musiikillisen taustansa edellyttämässä viitekehyksessä. Opiskelija osaa kuvata ja tuottaa improvisoinnin ilmiöitä. Opiskelija osaa nuotintaa äänitteeltä musiikillisia ilmiöitä ja soveltaa niitä käytäntöön oman instrumenttinsa harjoittelussa ja oman musiikillisen osaamisensa kehittämiseksi. Opiskelija osaa muokata musiikillista materiaalia omiin käyttötarkoituksiinsa sopivaksi ja tehdä yksinkertaisia sovituksia pienille kokoonpanoille. Opiskelija osaa hyödyntää musiikkiteknologiaa oman oppimisensa ja ilmaisunsa tukena.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markku Nikula
 • musiikki virtuaali
Vastuuhenkilö

Markku Nikula

Opiskelijaryhmät
 • KXF21S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Aika ja paikka

Opetus tapahtuu 18.1.2023 alkaen keskiviikkoisin klo 10:45-14:30 lk AS417. Opettajana toimii Markku Nikula.

Oppimateriaalit

Erillisen luettelon mukaan

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot, harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija suorittaa hyväksytysti yhdessä sovitut tehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 13 viikon ajan + kotitehtävät

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus tapahtuu 18.1.2023 alkaen keskiviikkoisin klo 10:45-14:30 lk AS417. Opettajana toimii Markku Nikula.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa toimia sovittujen aikataulujen puitteissa ja palauttaa oppimistehtävät ajoissa. Opiskelija osaa toimia ryhmän aktiivisena jäsenenä ja antaa rakentavaa palautetta muiden ryhmän jäsenten tuotoksista. Opiskelija esittelee ja argumentoi omia tuotoksiaan ryhmälle sovitusti sekä osaa ottaa palautetta vastaan ja reflektoida omaa tekemistään. Opiskelija suorittaa hyväksytysti kirjallisen ja suullisen oppimistehtävän.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi 20%, oppimistehtävät 40%, tentti 40%

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa tunnistaa, kuvata, analysoida ja tuottaa melodian, harmonian, rytmin ja muodon ilmiöitä edistyneemmällä tasolla sekä kirjallisesti, suullisesti että kehollisesti oman musiikillisen taustansa edellyttämässä viitekehyksessä. Opiskelija osaa kuvata ja tuottaa improvisoinnin ilmiöitä. Opiskelija osaa nuotintaa äänitteeltä musiikillisia ilmiöitä ja soveltaa niitä käytäntöön oman instrumenttinsa harjoittelussa ja oman musiikillisen osaamisensa kehittämiseksi. Opiskelija osaa muokata musiikillista materiaalia omiin käyttötarkoituksiinsa sopivaksi ja tehdä yksinkertaisia sovituksia pienille kokoonpanoille. Opiskelija osaa hyödyntää musiikkiteknologiaa oman oppimisensa ja ilmaisunsa tukena.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 12

Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markku Nikula
Vastuuhenkilö

Markku Nikula

Aika ja paikka

Opetus tapahtuu 7.9. alkaen keskiviikkoisin klo 14:45-16:15 lk AS417. Opettajana toimii Markku Nikula.

Oppimateriaalit

Erillisen kirjallisuusluettelon mukaan

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot, ohjatut harjoitukset, suomenkielinen/englanninkielinen ryhmäohjaus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Viimeinen lähiopetustunti - k2023

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija suorittaa hyväksytysti yhdessä sovitut tehtävä

Sisällön jaksotus

Opetus tapahtuu 7.9. alkaen keskiviikkoisin klo 14:45-16:15 lk AS417. Opettajana toimii Markku Nikula.

Lähiopetus keskiviikkoisin 13 kertaa lk AS417

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus tapahtuu 7.9. alkaen keskiviikkoisin klo 14:45-16:15 lk AS417. Opettajana toimii Markku Nikula.

KX00EL64 Arranging for Small and Medium Ensemble (3 op)
Sovitus pienelle ja keskikokoiselle yhtyeelle

Kaikille: valinnainen teorian opintojakso
Ajoitus: 2.-4. vuosi

Opettajana toimii Markku Nikula

Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee sovittamaan tonaalisia kappaleita pienyhtyeelle ja saa myös valmiuksia omien kappaleiden säveltämiseen. Opiskelija pystyy välittämään sovitustaan ja musiikillisia näkemyksiään koskevaa informaatiota sanallisesti, kirjallisesti sekä äänitteellä tai tietokoneavusteisesti.

Sisältö
– käytännön työelämätieto (tekijänoikeudet ym.)
– rytmin, melodian ja harmonian käsittely- ja muuntelu
– melodian kaksi-, kolme-, neljä(viisi)ääninen soli(sektionaalinen)harmonia
– muodon hallinta; temaattiset jaksot ja taustaelementit
– orkesterointi, (+transponointi) yleisimmille instrumenteille
– valmiin demon, partituurin ja soitinstemmojen toteuttaminen
(– jos mahdollista; sovitusten live-soitto)

Opetus- ja työmuodot
– aktivoivat luennot
– ohjatut harjoitukset
– suomenkielinen/englanninkielinen ryhmäohjaus

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet
– osallistuminen opetukseen
– jatkuva arviointi
– vertaisarviointi
– oppimistehtävät
– näytetyö (sovitus)
– sovituksen esitys

Harjoitus- ja työelämäympäristö
– sovitustyö
– oman työn esittäminen

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Vertaisarviointi
osallistuminen opetukseen
oppimistehtävä

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 26.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Karvonen
 • Joonas Pohjonen
Vastuuhenkilö

Joonas Pohjonen

Opiskelijaryhmät
 • KXF22S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Aika ja paikka

Luennot pe klo 9.45-11.15, päivämäärät 9.9., 16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., luokka AS412
Ensimmäinen tapaamiskerta pe 9.9.2021
Verkko-osuus itsenäisesti noudattaen oppimistehtävien palautusaikataulua.
Päätöskonsertti pe 9.12. klo 10.00 Kammarissa
Opettaja Joonas Pohjonen

Opetusmenetelmät

Luentoja, kuuntelu- ja oppimistehtäviä Moodlessa, kirjoitustehtäviä, esitystehtävä (konsertti+teosesittely).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen palaute oppimistehtävistä.

Hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään läsnäoloa luennoilla (vähintään 5/7) tai mahdollisia poissaoloja korvaavien tehtävien suoritus, kaikkien verkko-oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti sekä esiintyminen kurssin loppukonsertissa (tai korvaava tehtävä).

Esitietovaatimukset

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

3 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marko Liski
Vastuuhenkilö

Marko Liski

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

3 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tomi Salesvuo
Vastuuhenkilö

Marko Liski

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tommi Rautiainen
Vastuuhenkilö

Marko Liski

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

9 op

Virtuaaliosuus (op)

9 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Julius Mauranen
Vastuuhenkilö

Julius Mauranen

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 27.01.2023

Ajoitus

01.02.2023 - 17.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jere Laukkanen
Vastuuhenkilö

Jere Laukkanen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Degree according to the extended syllabus level of basic education in music or equivalent skills and knowledge.

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

2 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö

Jere Laukkanen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö

Jere Laukkanen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Antti Rissanen
Vastuuhenkilö

Marko Liski

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 18.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jukka Väisänen
Vastuuhenkilö

Jukka Väisänen

Opiskelijaryhmät
 • KXF19S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa käytännöllisiä, luovia ja innovatiivisia ratkaisuja, toimintatapoja tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tarpeisiin.
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä tutkintoalansa osaamista alueellisessa valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisten asiantuntijoiden yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria muiden toimijoiden kanssa.
- käyttää ongelmaratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Projekti- ja innovaatiotyöskentely: ideointi, suunnittelu, toteutus, arviointi, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen ja markkinointi.
Yhteistyötaidot, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovatiiviset työmenetelmät.
Yhteisöllisen kehittämisosaamisen alueet: kehittämisen prosessit, kehittämisen koordinointi ja hallinta, kehittämismallien uudistaminen.

Oppimateriaalit

Vehkaperä, Pirilä, Roivas 2013: Innosta ja innovoi.

Opetusmenetelmät

Opettaja Jukka.vaisanen@metropolia.fi
040 3340351

Opiskelijat jaetaan kurssin alussa 5-8 hengen tiimeihin, jotka toteuttavat monialaisen työelämähaasteen. Alustava tilaus: taideprojekti, jossa on mahdollisuuksia niin musiikille, kuvalle, käsikirjoitukselle kuin tuottajuudellekin.

Opetus ensimmäisen periodin aikana 7 viikkoa 23.1.- kurssi loppuu 10.3.2022.
Maksimissaan 15 opiskelijaa, ensisijaisesti kurssille valitaan Musiikin vamuka-opiskelijoita, mutta mukaan voidaan ottaa myös muiden tutkintojen "rästiopiskelijoita" paikkamäärän salliessa.

Hyvä huomata kurssin laajuus! Opintojakso on laaja ja tiivis, koska se kestää vain yhden periodin. Opintojaksolla on paljon ryhmätehtäviä, joita sovelletaan tilauksen ja tilaajan mukaan. Tehtävien tekemiseen tulee varata aikaa ja suoritus edellyttää sitoutumista ryhmän toimintaan. Koska opiskelijoita voi olla eri pääaineista ja myös eri tutkinnoista, tarvitaan joustavuutta esim. aikatauluissa. Tiimit joutuvat ehkä kokoontumaan myös ilta-aikoina jos yhteisiä päiväaikoja ei löydy. Tulee siis valmistautua henkisesti erilaisiin tehtäväkuviin ja aikataulusäätöihin. Voit ehkä tehdä jotain liittyen omaan erityisosaamiseesi, mutta joudut ehkä hyppäämään omalle epämukavuusalueellesi, jossa osaamisesi ei ole niin vahvaa. Kurssi on 10 op laajuinen, eli lakennallisesti työmäärältään 10x27 h= 270 tuntia.

Opetus:
- Innovaation orientaatioluento zoom suurryhmäluennto Juha Järvinen ma 23.1 klo 9-11 zoom
-maanantai-iltapäivä klo 12-13:30 tehtäväpalautus + ryhmän omaa työskentelyä 13.30-16.
- maanantai/tiistai tiimiin omaehtoista työskentelyä
- keskiviikko klo 9-12: luento/tehtävänanto ja ryhmän työskentely prosessin parissa

- tiimin omaehtoista työskentelyä tehtävän parissa

Lisäksi muutamia erillisiä surryhmäluentoja

SISÄLLÖT

Edetään innovaatiossa työkalupakin tehtävien mukaan:
- tutustumisvaihe
- ideointivaihe ja ideoiden esittely tilaajalle
- konseptointivaihe ja projektisuunnitelma: aikataulu, budjetti, työnjako, viestintävastuus
- prototyypin tai lopputuotteen rakentaminen
- implementointi, markkinointimateriaalin tuotto, eli lopputuotteen esitys
- oppimispäiväkirjan palautus ja materiaalin toimitus tilaajalle
- Minnofest-osallistuminen: Pecha Kucha -esitys projektista, 2 minuutin videotuote ja messuständin valmistaminen Minnofestille

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja Jukka.vaisanen@metropolia.fi
040 3340351
Opetus ensimmäisen periodin aikana 7 viikkoa 16.1.- kurssi loppuu 10.2.2022.
Maksimissaan 15 opiskelijaa, ensisijaisesti kurssille valitaan Musiikin vamuka-opiskelijoita, mutta mukaan voidaan ottaa myös muiden tutkintojen "rästiopiskelijoita" paikkamäärän salliessa.

Opiskelijat jaetaan kurssin alussa 5-8 hengen tiimeihin, jotka toteuttavat monialaisen työelämähaasteen. Alustava tilaus: taideprojekti, jossa on mahdollisuuksia niin musiikille, kuvalle, käsikirjoitukselle kuin tuottajuudellekin.

Hyvä huomata kurssin laajuus! Opintojakso on laaja ja tiivis, koska se kestää vain yhden periodin. Opintojaksolla on paljon ryhmätehtäviä, joita sovelletaan tilauksen ja tilaajan mukaan. Tehtävien tekemiseen tulee varata aikaa ja suoritus edellyttää sitoutumista ryhmän toimintaan. Koska opiskelijoita voi olla eri pääaineista ja myös eri tutkinnoista, tarvitaan joustavuutta esim. aikatauluissa. Tiimit joutuvat ehkä kokoontumaan myös ilta-aikoina jos yhteisiä päiväaikoja ei löydy. Tulee siis valmistautua henkisesti erilaisiin tehtäväkuviin ja aikataulusäätöihin. Voit ehkä tehdä jotain liittyen omaan erityisosaamiseesi, mutta joudut ehkä hyppäämään omalle epämukavuusalueellesi, jossa osaamisesi ei ole niin vahvaa. Kurssi on 10 op laajuinen, eli lakennallisesti työmäärältään 10x27 h= 270 tuntia.

Opetus:
-maanantai-iltapäivä klo 12-13 luento ja tehtävänanto
- maanantai/tiistai tiimiin omaehtoista työskentelyä.
- keskiviikko klo 9-10:30 tehtäväpalautus
- tiimin omaehtoista työskentelyä tehtävän parissa

Lisäksi muutamia erillisiä surryhmäluentoja

SISÄLLÖT

Edetään innovaatiossa työkalupakin tehtävien mukaan:
- tutustumisvaihe
- ideointivaihe ja ideoiden esittely tilaajalle
- konseptointivaihe ja projektisuunnitelma: aikataulu, budjetti, työnjako, viestintävastuus
- prototyypin tai lopputuotteen rakentaminen
- implementointi, markkinointimateriaalin tuotto, eli lopputuotteen esitys
- oppimispäiväkirjan palautus ja materiaalin toimitus tilaajalle
- Minnofest-osallistuminen: Pecha Kucha -esitys projektista, 2 minuutin videotuote ja messuständin valmistaminen Minnofestille

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää projekti- ja verkostotyöskentelyn perusteet. Opiskelija tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentely -osaamistaan. Opiskelija käyttää yhteistyö- ja viestintäosaamistaan ja hyödyntää niitä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa. Opiskelija on mukana kehittämässä toimintatapoja tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tarpeisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyn perusteita ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
Opiskelija käyttää tarkoituksenmukaisesti yhteistyö- ja viestintäosaamistaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa. Opiskelija luo yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria muiden toimijoiden kanssa
Opiskelija hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan ja tuo sen moniasiantuntijuuteen perustuvaan toimintaan.
Opiskelija kehittää toimijoiden kanssa käytännöllisiä ratkaisuja, toimintatapoja tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tarpeisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija soveltaa ansiokkaasti projekti- ja verkostotyöskentelyn perusteita ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä. Opiskelija analysoi ja kehittää monipuolisesti yhteistyö- ja viestintäosaamistaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.
Opiskelija osaa tulkita yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja rakentaa sitä muiden toimijoiden kanssa. Opiskelija analysoi ja kehittää asiantuntijaosaamistaan ja tuo sen moniasiantuntijuuteen perustuvaan toimintaan. Opiskelija kehittää muiden toimijoiden kanssa käytännöllisiä, luovia ja innovatiivisia ratkaisuja, toimintatapoja tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tarpeisiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tietää projekti- ja verkostotyöskentelyn perusteet. Opiskelija tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentely -osaamistaan. Opiskelija käyttää yhteistyö- ja viestintäosaamistaan ja hyödyntää niitä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa. Opiskelija on mukana kehittämässä toimintatapoja tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tarpeisiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus koostuu seuraavista kokonaisuuksista:
- osaamisen osoittaminen aktiivisella osallistumisella ja tehtäväpalautuksilla
- oppimispäiväkirjan pitäminen ja oppimisen reflektointi
- Minnofest-osallistuminen ja siihen liittyvät tehtävät

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten ratkaisuiden syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 21.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juhani Ahlajoki
 • Silja Raitio-Heikinheimo
 • Sirkku Wahlroos-Kaitila
 • Raili Honkanen-Korhonen
 • Asta Levy
 • Jarmo Hynninen
 • Kimmo Salonen
 • Marko Liski
 • Okko Kivikataja
 • Juha Karvonen
 • Susanna Mesiä
 • Antti Rissanen
 • Seppo Suhonen
 • AriPekka Korhonen
 • Tommi Rautiainen
Vastuuhenkilö

Kimmo Salonen

Opiskelijaryhmät
 • KXF20S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ryhmäopetuksen menetelmiä ja kykenee opettamaan omaa instrumenttiaan ryhmämuotoisessa opetuksessa. Opiskelija osaa rakentaa ryhmään positiivisen vuorovaikutuksen kulttuurin ja tunnistaa oppimisprosesseja sekä yksilöissä että ryhmässä. Opiskelija osaa käyttää monipuolisia opetusmenetelmiä erilaisissa opetustilanteissa. Opiskelija osaa valita musiikillista ja pedagogista materiaalia ryhmänsä tarpeisiin. Opiskelija osaa antaa rakentavaa palautetta ryhmässä yksilöiden vahvuuksia tukien ja kunnioittaen. Opiskelija tunnistaa ryhmän valmiudet improvisointiin ja osaa soveltaa erilaisia opetusmenetelmiä ryhmän improvisointitaitojen kehittämisessä.

Sisältö

Ryhmän kehitys, vuorovaikutus, yhteistyötaidot ja ryhmädynamiikka, opetuksen eriyttäminen, improvisoinnin pedagogiikka, reflektointi yksin ja ryhmässä, opetuksen ja oppimisen observointi, portfoliotyöskentely, ryhmäopetuksen opetusharjoittelu.

Oppimateriaalit

Metropolian kirjaston sivuilta hakusanoilla "musiikki", "ryhmäopetus" löytyy useita AMK- ja YAMK -opinnäytetöitä jotka käsittelevät ryhmäopetusta eri instrumenteissa.
Myös hakusanoilla "instrumentin ryhmäopetus"

Hakusanoilla "instrumentin ryhmäopetus" löytää useita aihetta valaisevia sivustoja.
- Pienryhmäohjaajan opas, Ståhlberg (2019)
- Rakenna oppiva ryhmä, Haapaniemi, Raina (2014)
- Lahjakkuus, Uusikylä (2020)
- Luovuus kuuluu kaikille, Uusikylä (2012)
- Motivaatio ja oppiminen Salmela-Aro (2018)
- Kuuntelija käsikirja, Gothóni, (2020)
- Keskittymiskyvyn elvytysopas, Huotilainen ja Moisala (2019)
- Näin aivot oppivat, Huotilainen (2019)
- Ope valmentaa, Pakkala, Ström (2018)
- Oivaltava oppiminen, Lonka (2015)
- Oppimiskoodi, Kuinka oppiminen onnistuu, Päivänsalo (2020)
- Motoriikan säätely ja motorinen oppiminen, Kari Kauranen, (2011)
- Voi hyvin opettaja!, Salovaara, Honkonen
- Kasvatuspsykologia, Lehtinen, Vauras,Lerkkanen (2019)
- Hauskan oppimisen vallankumous, Järvilehto (2014)
- Kasvatus, Arvot ja tunteet, Puolimatka (2011)
- Riittävän hyvä opettaja, Stenberg, (2011)
- Huomaa hyvä! Uusitalo-Malmivaara, Vuorinen (2016)
- Huomaa hyvä!- toimintakortit Uusitalo-Malmivaara, Vuorinen (2016)
- Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa Leskisenoja (2019)
- Positiivisen pedagogiikan työkalupakki, Leskisenoja (2017)
- Positiivinen pedagogiikka ja nuorten hyvinvointi, Leskisenoja ja Sandberg (2019)
- Ope valmentaa, Pakkala, Ström (2018)
- Kuuntelija käsikirja, Gothóni, (2020)

Instrumenttikohtaiset opetusmateriaalit ilmoitetaan kurssilla

Opetusmenetelmät

Työelämäharjoittelun ohjaus
Pienryhmäohjaus
Pedagogiset seminaarit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kokonaisopintopistemäärästä 3 op opetusharjoittelua kahden harjoitusoppilasparin tai -pienryhmän kanssa lukukauden ajan

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT työelämäkokemuksen tai aikaisempien opintojen perusteella, mahdollisuus suorittaa opintojakso hankkeissa sovitaan erikseen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso koostuu kaikille yhteisistä luennoista, instrumenttikohtaisista luennoista ja opetusharjoittelusta. Yhteisten luentojen aika on tiistaisin klo 13-15.30 välillä.

Sisällön jaksotus

Opintojakso koostuu kaikille yhteisistä luennoista, instrumenttikohtaisista luennoista ja opetusharjoittelusta. Yhteisten luentojen aika on tiistaisin klo 13-15.30 välillä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso koostuu kaikille yhteisistä luennoista, instrumenttikohtaisista luennoista ja opetusharjoittelusta. Yhteisten luentojen aika on tiistaisin klo 13-15.30 välillä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

- Opiskelija tuntee ryhmäopetuksen menetelmiä ja kykenee opettamaan omaa instrumenttiaan ryhmämuotoisessa opetuksessa.
- Opiskelija osaa rakentaa ryhmään positiivisen vuorovaikutuksen kulttuurin ja tunnistaa oppimisprosesseja sekä yksilöissä että ryhmässä.
- Opiskelija osaa käyttää monipuolisia opetusmenetelmiä erilaisissa opetustilanteissa.
- Opiskelija osaa valita musiikillista ja pedagogista materiaalia ryhmänsä tarpeisiin.
- Opiskelija osaa antaa rakentavaa palautetta ryhmässä yksilöiden vahvuuksia tukien ja kunnioittaen.
- Opiskelija tunnistaa ryhmän valmiudet improvisointiin ja osaa soveltaa erilaisia opetusmenetelmiä ryhmän improvisointitaitojen kehittämisessä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi (arvioinnin perusteina oman instrumentin kahden oppilasryhmän tuntien pitäminen ja päiväkirjan palauttaminen, tuntisuunnitelmien tekeminen tunneille ja observointitehtävien tekeminen), oppimistehtävät (oma kirjallinen reflektointi) ja läsnäolo (tai korvaavien tehtävien tekeminen) pedagogisissa seminaareissa.

Esitietovaatimukset

Opiskelija kykenee käyttämään luovasti oppijalähtöisen pedagogiikan menetelmiä oman instrumenttinsa yksilöopetuksessa. Opiskelija kykenee rakentavaan vuorovaikutukseen ja tavoitteelliseen musiikkipedagogiikan sisältöjen opettamiseen. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa oppijan vahvuuksiin perustuvia opetuksellisia kokonaisuuksia. Opiskelija osaa reflektoida pedagogista ajatteluaan ja toimintaansa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 10.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sirkku Wahlroos-Kaitila
 • Silja Raitio-Heikinheimo
 • Raili Honkanen-Korhonen
 • Jarmo Hynninen
 • Asta Levy
 • Kimmo Salonen
 • Marko Liski
 • Okko Kivikataja
 • Susanna Mesiä
 • Antti Rissanen
 • musiikki virtuaali
 • AriPekka Korhonen
 • Tommi Rautiainen
Vastuuhenkilö

Raili Honkanen-Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • KXF20S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa ohjata oppijan instrumentin oppimista ryhmäopetustilanteessa. Opiskelija osaa tukea oppimista yksilöiden ja ryhmän kannalta motivoivalla tavalla. Opiskelija osaa tunnistaa ja ratkaista oppimisprosessin haasteita, hyödyntää ryhmädynamiikkaa sekä tuottaa ryhmälle mielekkäitä oppimistehtäviä. Opiskelija osaa soveltaa ryhmäopetuksessaan musiikin eri elementtejä luovalla tavalla. Opiskelija osaa opettaa ryhmälle improvisointia huomioiden musiikillisen ja tyylillisen kontekstin. Opiskelija kykenee ryhmäpedagogisen osaamisensa reflektointiin ja jatkuvaan kehittämiseen.

Sisältö

Ryhmän opettamisen ja ryhmädynamiikan syventävät sisällöt, improvisoinnin syventävä pedagogiikka, reflektointi yksin ja ryhmässä, opetuksen ja oppimisen observointi, portfoliotyöskentely, ryhmäopetuksen opetusharjoittelu.

Aika ja paikka

Pedagogisten ja instrumenttikohtaisten luentojen opetusaika tiistaisin 13-16 välillä. Opintojakson työtilan etusivulla on linkki Luentoaikatauluun, josta avautuu drive-tiedosto, jonka välilehdillä on sekä kaikille yhteisten että instrumenttikohtaisten luentojen aikataulu-, sisältö- ja opettajatiedot.

Luentoaikataulujen osoite: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19RuEElDJ0m18Lkl5p8pYqjJyIVQSpR0V3VIkNDGBPLg/edit#gid=2081373528

KAIKILLE YHTEISET LUENNOT ovat aikataulussa ilmoitettuina tiistaipäivinä klo 13-15.30 lk 522. Luennot toteutetaan ainoastaan lähiopetuksena lukuunottamatta 11.4. Musiikkiopisto työkenttänä ja työnhaun ABC -luentoa, joka on etäluento.

INSTRUMENTTILUENTOJA varten varattu aika on tiistaisin klo 13-16 välillä.
Mikäli oman instrumenttisi tiedot puuttuvat, ota yhteyttä instrumenttisi pedagogisten opintojen vastuuopettajaan.

OPETUSHARJOITTELUN ajat ja paikan ilmoittaa kunkin instrumentin instrumenttipedagogiikasta/opetusharjoittelusta vastaava opettaja.

Oppimateriaalit

Metropolian kirjaston sivuilta hakusanoilla "musiikki", "ryhmäopetus" löytyy useita AMK- ja YAMK -opinnäytetöitä jotka käsittelevät ryhmäopetusta eri instrumenteissa.
Myös hakusanoilla "instrumentin ryhmäopetus"

Hakusanoilla "instrumentin ryhmäopetus" löytää useita aihetta valaisevia sivustoja.
- Pienryhmäohjaajan opas, Ståhlberg (2019)
- Rakenna oppiva ryhmä, Haapaniemi, Raina (2014)
- Lahjakkuus, Uusikylä (2020)
- Luovuus kuuluu kaikille, Uusikylä (2012)
- Motivaatio ja oppiminen Salmela-Aro (2018)
- Kuuntelija käsikirja, Gothóni, (2020)
- Keskittymiskyvyn elvytysopas, Huotilainen ja Moisala (2019)
- Näin aivot oppivat, Huotilainen (2019)
- Ope valmentaa, Pakkala, Ström (2018)
- Oivaltava oppiminen, Lonka (2015)
- Oppimiskoodi, Kuinka oppiminen onnistuu, Päivänsalo (2020)
- Motoriikan säätely ja motorinen oppiminen, Kari Kauranen, (2011)
- Voi hyvin opettaja!, Salovaara, Honkonen
- Kasvatuspsykologia, Lehtinen, Vauras,Lerkkanen (2019)
- Hauskan oppimisen vallankumous, Järvilehto (2014)
- Kasvatus, Arvot ja tunteet, Puolimatka (2011)
- Riittävän hyvä opettaja, Stenberg, (2011)
- Huomaa hyvä! Uusitalo-Malmivaara, Vuorinen (2016)
- Huomaa hyvä!- toimintakortit Uusitalo-Malmivaara, Vuorinen (2016)
- Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa Leskisenoja (2019)
- Positiivisen pedagogiikan työkalupakki, Leskisenoja (2017)
- Positiivinen pedagogiikka ja nuorten hyvinvointi, Leskisenoja ja Sandberg (2019)
- Ope valmentaa, Pakkala, Ström (2018)
- Kuuntelija käsikirja, Gothóni, (2020)

Instrumenttikohtaiset opetusmateriaalit ilmoitetaan kurssilla

Opetusmenetelmät

Työelämäharjoittelun ohjaus
Pienryhmäohjaus
Pedagogiset luennot

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kokonaisopintopistemäärästä 3 op opetusharjoittelua kahden harjoitusoppilasparin /pienryhmän kanssa lukukauden ajan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opetuspäiväkirjojen ja tehtäväpalautusten viimeinen palautuspäivä on 3.5.


Opetuksen päiväkirjat tulee palauttaa työtilan Tehtävät-kansioon 3.5. mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT työelämäkokemuksen tai aikaisempien opintojen perusteella, mahdollisuus suorittaa opintojakso hankkeissa sovitaan erikseen. Poissaolot korvataan tekemällä työtilan Tehtävät-kansion itseopiskelutehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

OSA1: KAIKILLE YHTEISET LUENNOT
Yhteiset luennot tiistaisin klo 13-15.30 AS 522
13.1. Pedagoginen aamupäivä perjantaina klo 9-12.30. Mukana kaikki vuosikurssit.
17.1. Opintojakson aloitusinfo: Raili Honkanen-Korhonen
7.2. Kansainvälinen el-sistema -pedagogiikka ryhmäopetuksen voimavarana: Verna Kaunisto-Feodorow
28.3. Ryhmäopetuksen ratkaisuja- työpaja: Raili Honkanen-Korhonen
11.4. Musiikkiopisto työkenttänä ja työnhaun ABC: Lauri Pulakka
25.4. Reflektio ja palaute: Raili Honkanen-Korhonen

OSA 2. INSTRUMENTTILUENNOT
- Kevään mittaan olevista instrumenttikohtaisista luennoista ja opetusharjoittelun järjestämisestä vastaa ja antaa lisätietoja kunkin instrumentin pedagogisista opinnoista vastaava opettaja. Kunkin instrumentin oma luentoaikataulu löytyy työtilan dokumentit- kansiosta. Mikäli oman instrumenttisi tiedot puuttuvat, ota yhteyttä instrumenttisi pedagogisten opintojen vastuuopettajaan.

- KL laulu: Sirkku Wahlroos-Kaitila
- PJ laulu: Asta Levy
- KL piano: Kimmo Salonen
- PJ piano: Ari Pekka Korhonen
- KL puhaltimet: Okko Kivikataja
- PJ puhaltimet: Antti Rissanen
- KL kitara: Okko Kivikataja
- PJ kitara: Jarmo Hynninen
- Basso: Marko Liski /Juhani Ahlajoki (opetusharjoittelu)
- Rummut: Tommi Rautiainen
- Viulut: Silja Raitio-Heikinheimo,
- Sello: Tapani Heikinheimo

OSA 3 OPETUSHARJOITTELU
- Kevään aikana suoritettava opetusharjoittelu (13x45min) tehdään kahden harjoitusoppilasryhmän, tai -parin kanssa. Myös opetusharjoittelun järjestelyistä ja ajankohdasta sovitaan pedagogisista opinnoista vastaavan opettajan kanssa.
- Opetusharjoittelua ohjaava opettaja seuraa kevään aikana jokaisen opiskelijan opetusharjoittelua 7x45min ja käy seuraamansa tunnin jälkeen 15 min. palautekeskustelun (tai vastaava määrä).
- opetusharjoittelun päiväkirjat palautetaan asianmukaisesti täytettyinä opetusharjoittelun päätyttyä mutta viimeistään 3.5. työtilan Tehtävät- kansioon.

Myös opintojakson muut oppimistehtävät tulee olla palautettuina viimeistään 3.5.

Sisällön jaksotus

OSA1: KAIKILLE YHTEISET LUENNOT
Yhteiset luennot tiistaisin klo 13-15.30 AS 522
13.1. Pedagoginen aamupäivä perjantaina klo 9-12.30. Mukana kaikki vuosikurssit.
17.1. Opintojakson aloitusinfo: Raili Honkanen-Korhonen
7.2. Kansainvälinen el-sistema -pedagogiikka ryhmäopetuksen voimavarana: Verna Kaunisto-Feodorow
28.3. Ryhmäopetuksen ratkaisuja- työpaja: Raili Honkanen-Krhonen
11.4. Musiikkiopisto työkenttänä ja työnhaun ABC: Lauri Pulakka
25.4. Reflektio ja palaute: Raili Honkanen-Korhonen

OSA 2. INSTRUMENTTILUENNOT
- Kevään mittaan olevista instrumenttikohtaisista luennoista ja opetusharjoittelun järjestämisestä vastaa ja antaa lisätietoja kunkin instrumentin pedagogisista opinnoista vastaava opettaja. Kunkin instrumentin oma luentoaikataulu löytyy työtilan dokumentit- kansiosta. Mikäli oman instrumenttisi tiedot puuttuvat, ota yhteyttä instrumenttisi pedagogisten opintojen vastuuopettajaan.

- KL laulu: Sirkku Wahlroos-Kaitila
- PJ laulu: Asta Levy
- KL piano: Kimmo Salonen
- PJ piano: Ari Pekka Korhonen
- KL puhaltimet: Ilkka Teerijoki
- PJ puhaltimet: Antti Rissanen
- KL kitara: Ilkka Teerijoki
- PJ kitara: Jarmo Hynninen
- Basso: Marko Liski /Juhani Ahlajoki (opetusharjoittelu)
- Rummut: Tommi Rautiainen
- Viulut: Silja Raitio-Heikinheimo,
- Sello: Tapani Heikinheimo

OSA 3 OPETUSHARJOITTELU
- Kevään aikana suoritettava opetusharjoittelu (13x45min) tehdään kahden harjoitusoppilasryhmän, tai -parin kanssa. Myös opetusharjoittelun järjestelyistä ja ajankohdasta sovitaan pedagogisista opinnoista vastaavan opettajan kanssa.
- Opetusharjoittelua ohjaava opettaja seuraa kevään aikana jokaisen opiskelijan opetusharjoittelua 7x45min ja käy seuraamansa tunnin jälkeen 15 min. palautekeskustelun (tai vastaava määrä).
- opetusharjoittelun päiväkirjat palautetaan asianmukaisesti täytettyinä opetusharjoittelun päätyttyä mutta viimeistään 3.5. työtilan Tehtävät- kansioon.

Myös opintojakson muut oppimistehtävät tulee olla palautettuina viimeistään 3.5.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

- Opiskelija osaa ohjata oppijan instrumentin oppimista ryhmäopetustilanteessa.
- Opiskelija osaa tukea oppimista yksilöiden ja ryhmän kannalta motivoivalla tavalla.
- Opiskelija osaa tunnistaa ja ratkaista oppimisprosessin haasteita, hyödyntää ryhmädynamiikkaa sekä tuottaa ryhmälle mielekkäitä oppimistehtäviä.
- Opiskelija osaa soveltaa ryhmäopetuksessaan musiikin eri elementtejä luovalla tavalla.
- Opiskelija osaa opettaa ryhmälle improvisointia huomioiden musiikillisen ja tyylillisen kontekstin.
- Opiskelija kykenee ryhmäpedagogisen osaamisensa reflektointiin ja jatkuvaan kehittämiseen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
- arvioinnin perusteina oman instrumentin kahden oppilasryhmän tuntien pitäminen ja päiväkirjan palauttaminen,
- tuntisuunnitelmien, oppimis- ja observointitehtävien tekeminen
- läsnäolo yhteisillä luennoilla 100%, tehtävät -kansiossa itseopiskelutehtävät poissaolojen varalta.

Esitietovaatimukset

Opiskelija tuntee ryhmäopetuksen menetelmiä ja kykenee opettamaan omaa instrumenttiaan ryhmämuotoisessa opetuksessa. Opiskelija osaa rakentaa ryhmään positiivisen vuorovaikutuksen kulttuurin ja tunnistaa oppimisprosesseja sekä yksilöissä että ryhmässä. Opiskelija osaa käyttää monipuolisia opetusmenetelmiä erilaisissa opetustilanteissa. Opiskelija osaa valita musiikillista ja pedagogista materiaalia ryhmänsä tarpeisiin. Opiskelija osaa antaa rakentavaa palautetta ryhmässä yksilöiden vahvuuksia tukien ja kunnioittaen. Opiskelija tunnistaa ryhmän valmiudet improvisointiin ja osaa soveltaa erilaisia opetusmenetelmiä ryhmän improvisointitaitojen kehittämisessä.

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö

Lea Vartiainen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sirkku Wahlroos-Kaitila
 • Silja Raitio-Heikinheimo
 • Raili Honkanen-Korhonen
 • Jarmo Hynninen
 • Asta Levy
 • Kimmo Salonen
 • Marko Liski
 • Okko Kivikataja
 • Susanna Mesiä
 • Antti Rissanen
 • musiikki virtuaali
 • AriPekka Korhonen
 • Tommi Rautiainen
Vastuuhenkilö

Kimmo Salonen

Opiskelijaryhmät
 • KXF22S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella instrumenttinsa yksilöopetusta joustavasti ja oppijalähtöisesti yksin ja vertaisryhmässä. Opiskelija osaa hyödyntää opetuksessaan musiikkikasvatuksen ja oman instrumenttinsa yksilöopetuksen tyypillisiä menetelmiä. Opiskelija tietää opettajan eettisen toiminnan perusperiaatteet ja osaa toiminnassaan huomioida oppimisprosessien monimuotoisuutta. Opiskelija kykenee erittelemään huomioitaan oppilaan toiminnasta ja osaa tunnistaa musiikilliseen vuorovaikutukseen vaikuttavia tekijöitä sekä osaa soveltaa näitä opetuksessaan.

Sisältö

Opettajan etiikka, tunnetaidot opetuksessa, pedagoginen vuorovaikutus, opettamisen ja oppimisen monimuotoisuus, opetuksen ja oppimisen observointi, portfoliotyöskentely, reflektointi yksin ja ryhmässä, instrumentin opetusharjoittelu.

Aika ja paikka

Pedagogisten ja instrumenttikohtaisten luentojen opetusaika maanantaisin 13-16 välillä. Opintojakson työtilan etusivulla on linkki Luentoaikatauluun, josta avautuu drive-tiedosto, jonka välilehdillä on sekä kaikille yhteisten että instrumenttikohtaisten luentojen aikataulu-, sisältö- ja opettajatiedot.


KAIKILLE YHTEISET LUENNOT ovat aikataulussa ilmoitettuina maanantaipäivinä klo 13-15.30.

INSTRUMENTTILUENTOJA varten varattu aika on maanantaisin klo 13-16 välillä.
Mikäli oman instrumenttisi tiedot puuttuvat, ota yhteyttä instrumenttisi pedagogisten opintojen vastuuopettajaan.

Oppimateriaalit

Opettajien luentomateriaali, työtilan dokumentit -kansio

Riittävän hyvä opettaja, Stenberg (2011)
Huomaa hyvä, Uusitalo, Vuorinen (2017)
Hauskan oppimisen vallankumous, Järvilehto (2014)
Opetushallitus: taiteen perusopetus, linkki: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/taiteen-perusopetus
Opettajan arvot ja eettiset periaatteet, Linkki: https://www.oaj.fi/arjessa/opetustyon-eettiset-periaatteet/opettajan-arvot-ja-eettiset-periaatteet/
Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot, Keltikangas-Järvinen (2010)
Musiikki ja aivot, Levitin (2010)
Tunne aivosi Huotilainen, Peltonen (2017)

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Harjoitustehtävät
Lähiopetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kokonaisopintopistemäärästä 1,5 op opetusharjoittelua yhden harjoitusoppilaan kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT työelämäkokemuksen tai aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella.

Kaikissa opintojakson tapahtumissa on läsnäolopakko. Jos et pakottavasta syystä pääse yhteisille luennoille, tulee luennolla läpikäydyt asiat opiskella omaehtoisesti ja tehdä annetut tehtävät. Luennon materiaalit ja tehtävät tulevat työtilaan kunkin luentokerran jälkeen. Tehtävät tulee palauttaa annettuun päivämäärään mennessä.

Instrumenttiluentojen ja opetusharjoittelun poissaolot sovitaan kunkin instrumentin ohjaavien opettajien kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteiset luennot 2 op
Instrumenttiluennot 1,5 op
Instrumentin opetusharjoittelu 1 oppilas + ohjaus 1,5 op

Sisällön jaksotus

OSA1: KAIKILLE YHTEISET LUENNOT
Yhteiset luennot maanantaisin klo 13-15.30 AS 522
ALOITUS: PERJANTAINA 13.1. 10-12.15 Pirkko Simojoen luento harjoittelusta ja sen opettamisesta & myönteisestä vaatimisesta (KAIKILLE OPISKELIJOILLE). Paikkana KAMMARI.
16.1. Opintojakson aloitusinfo: Kimmo Salonen
6.2. Opettajan etiikka: Susanna Mesiä
6.3. Tunnetaidot opetuksessa: Raili H.-K.
3.4. Oppimisen ja opettamisen moninaisuus: Sanna Ryökkynen
24.4.. Reflektio ja palaute: Kimmo Salonen

OSA 2. INSTRUMENTTILUENNOT
- Kevään mittaan olevista instrumenttikohtaisista luennoista ja opetusharjoittelun järjestämisestä vastaa ja antaa lisätietoja kunkin instrumentin pedagogisista opinnoista vastaava opettaja. Kunkin instrumentin opettajan laatima luentoaikataulu löytyy työtilan etusivulla olevan Google Drive-linkin takaa. Mikäli oman instrumenttisi tiedot puuttuvat, ota yhteyttä instrumenttisi pedagogisten opintojen vastuuopettajaan.

- KL laulu: Sirkku Wahlroos-Kaitila
- PJ laulu: Asta Levy
- KL piano: Kimmo Salonen
- PJ piano: Ari Pekka Korhonen
- KL puhaltimet: Okko Kivikataja
- PJ puhaltimet: Antti Rissanen
- KL kitara: Okko Kivikataja
- PJ kitara: Jarmo Hynninen
- Basso: Marko Liski luennot / Juhani Ahlajoki opetusharjoittelu
- Rummut: Tommi Rautiainen
- Viulut: Silja Raitio-Heikinheimo,
- Sello: Tapani Heikinheimo

- Opintojakson instrumenttiluentoihin kuuluu 3 observointitapahtumaa, joiden ohjeistuksesta, tehtävistä ja ajoituksesta vastaa instrumenttiluentojen opettaja/opettajat.

OSA 3 OPETUSHARJOITTELU
- Kevään aikana suoritettava opetusharjoittelu (13x45min.) tehdään yhden harjoitusoppilaan kanssa. Myös opetusharjoittelun järjestelyistä ja ajankohdasta sovitaan pedagogisista opinnoista vastaavan opettajan kanssa.
- Opetusharjoittelua ohjaava opettaja seuraa kevään aikana jokaisen opiskelijan opetusharjoittelua 6x45min ja käy jokaisen seuraamansa tunnin jälkeen 15 min. palautekeskustelun.
- Opiskelija pitää opetuksestaan päiväkirjaa. Päiväkirjapohja löytyy dokumentit -kansiosta.
- Opetusharjoittelun päiväkirjat palautetaan asianmukaisesti täytettyinä opetusharjoittelun päätyttyä sähköisessä muodossa Kimmo Saloselle: kimmo.salonen@metropolia.fi

Lisätietoja opiskelijoille

OSA1: KAIKILLE YHTEISET LUENNOT
Yhteiset luennot maanantaisin klo 13-15.30 AS 522
ALOITUS: PERJANTAINA 13.1. 10-12.15 Pirkko Simojoen luento harjoittelusta ja sen opettamisesta & myönteisestä vaatimisesta (KAIKILLE OPISKELIJOILLE). Paikkana KAMMARI.
16.1. Opintojakson aloitusinfo: Kimmo Salonen
6.2. Opettajan etiikka: Susanna Mesiä
6.3. Tunnetaidot opetuksessa: Raili H.-K.
3.4. Oppimisen ja opettamisen moninaisuus: Sanna Ryökkynen
24.4.. Reflektio ja palaute: Kimmo Salonen

OSA 2. INSTRUMENTTILUENNOT
- Kevään mittaan olevista instrumenttikohtaisista luennoista ja opetusharjoittelun järjestämisestä vastaa ja antaa lisätietoja kunkin instrumentin pedagogisista opinnoista vastaava opettaja. Kunkin instrumentin opettajan laatima luentoaikataulu löytyy työtilan etusivulla olevan Google Drive-linkin takaa. Mikäli oman instrumenttisi tiedot puuttuvat, ota yhteyttä instrumenttisi pedagogisten opintojen vastuuopettajaan.

- KL laulu: Sirkku Wahlroos-Kaitila
- PJ laulu: Asta Levy
- KL piano: Kimmo Salonen
- PJ piano: Ari Pekka Korhonen
- KL puhaltimet: Okko Kivikataja
- PJ puhaltimet: Antti Rissanen
- KL kitara: Okko Kivikataja
- PJ kitara: Jarmo Hynninen
- Basso: Marko Liski luennot / Juhani Ahlajoki opetusharjoittelu
- Rummut: Tommi Rautiainen
- Viulut: Silja Raitio-Heikinheimo,
- Sello: Tapani Heikinheimo

- Opintojakson instrumenttiluentoihin kuuluu 3 observointitapahtumaa, joiden ohjeistuksesta, tehtävistä ja ajoituksesta vastaa instrumenttiluentojen opettaja/opettajat.

OSA 3 OPETUSHARJOITTELU
- Kevään aikana suoritettava opetusharjoittelu (13x45min.) tehdään yhden harjoitusoppilaan kanssa. Myös opetusharjoittelun järjestelyistä ja ajankohdasta sovitaan pedagogisista opinnoista vastaavan opettajan kanssa.
- Opetusharjoittelua ohjaava opettaja seuraa kevään aikana jokaisen opiskelijan opetusharjoittelua 6x45min ja käy jokaisen seuraamansa tunnin jälkeen 15 min. palautekeskustelun.
- Opiskelija pitää opetuksestaan päiväkirjaa. Päiväkirjapohja löytyy dokumentit -kansiosta.
- Opetusharjoittelun päiväkirjat palautetaan asianmukaisesti täytettyinä opetusharjoittelun päätyttyä sähköisessä muodossa Kimmo Saloselle: kimmo.salonen@metropolia.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksilöopetusta oppijalähtöisesti ja opettajan eettisiä perusperiaatteita noudattaen. Hän osaa käyttää musiikkikasvatuksen ja oman instrumenttinsa yksilöopetuksen tyypillisiä menetelmiä. Opiskelija osaa antaa kehittävää palautetta ja vastaanottaa palautetta opetustyöstään. Opiskelija osaa reflektoida ja arvioida omaa osaamistaan, toimintaansa ja pedagogista oppimisprosessiaan sekä suullisesti että kirjallisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso koostuu kolmesta osasta:
1. yhteiset luennot
2. instrumenttiluennot
3. opetusharjoittelu
Opintojakso on suoritettu hyväksytysti silloin, kun kaikkien kolmen osa-alueen vaaditut suoritukset on arvioitu hyväksytyiksi.

Jatkuva arviointi (arvioinnin perusteina tuntien pitäminen ja päiväkirjan palauttaminen, tuntisuunnitelmien tekeminen tunneille ja observointitehtävien tekeminen), oppimistehtävät (oma kirjallinen reflektointi) ja läsnäolo (tai korvaavien tehtävien tekeminen) kaikille yhteisillä pedagogiikkaluennoilla

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa reflektoida omaa musiikkipedagogista polkuaan, vahvuuksiaan, osaamistaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä kykenee kehittämään musiikkipedagogin ammattitaitoaan ja asiantuntijuuttaan. Opiskelija tunnistaa pedagogisen vuorovaikutuksen ilmiöitä sekä tuntee soiton- ja laulunopetuksen toimintaympäristöjä. Opiskelija osaa eritellä eri-ikäisten ja moninaisten oppijoiden kohtaamiseen ja opettamiseen liittyviä näkökulmia ja kykenee aloittamaan yksilöopetusharjoittelun.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 21.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juhani Ahlajoki
 • Sirkku Wahlroos-Kaitila
 • Silja Raitio-Heikinheimo
 • Raili Honkanen-Korhonen
 • Asta Levy
 • Jarmo Hynninen
 • Kimmo Salonen
 • Okko Kivikataja
 • Marko Liski
 • Juha Karvonen
 • Susanna Mesiä
 • Antti Rissanen
 • Seppo Suhonen
 • AriPekka Korhonen
 • Tommi Rautiainen
Vastuuhenkilö

Kimmo Salonen

Opiskelijaryhmät
 • KXF21S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa loogisesti eteneviä oppimiskokonaisuuksia ja osaa soveltaa oppijalähtöisiä ja kannustavia työtapoja oman instrumenttinsa yksilöopetuksessa. Opiskelija osaa motivoida oppilasta ja antaa monipuolisesti palautetta. Opiskelija osaa tukea oppilaan oppimista ohjelmiston suunnittelun avulla ja osaa valita oppilaalleen sopivan tasoista opetusmateriaalia. Opiskelija kykenee reflektoimaan omaa oppimisprosessiaan ja toimintaansa opettajana myös ePortfoliossa.

Sisältö

Erilaiset palautteen antamisen muodot, ergonomia, musiikkipedagogin työelämän pätevyysvaatimukset, palkkaus ja työsopimuskäytännöt, reflektointi yksin ja ryhmässä, opetuksen ja oppimisen observointi, portfoliotyöskentely, yksilöopetuksen opetusharjoittelu.

Aika ja paikka

Pedagogisten ja instrumenttikohtaisten luentojen opetusaika keskiviikkoisin 13-16 välillä. Toteutuksen etusivun ruudussa on linkki josta avautuu drive-tiedosto, jonka alasivuilla on yhteisten luentojen ja instrumenttikohtaisten luentojen aikataulu.

Oppimateriaalit

Opetusmateriaalit ilmoitetaan kurssilla:
- Motoriikan säätely ja motorinen oppiminen, Kari Kauranen, (2011)
- Voi hyvin opettaja!, Salovaara, Honkonen
- Kasvatuspsykologia, Lehtinen, Vauras,Lerkkanen (2019)
- Kuuntelija käsikirja, Gothóni, (2020)
- Näin aivot oppivat, Huotilainen (2019)
- Lahjakkuus, Uusikylä (2020)
- Luovuus kuuluu kaikille, Uusikylä (2012)
- Motivaatio ja oppiminen Salmela-Aro (2018)
- Keskittymiskyvyn elvytysopas, Huotilainen ja Moisala (2019)
- Ope valmentaa, Pakkala, Ström (2018)
- Oivaltava oppiminen, Lonka (2015)
- Oppimiskoodi, Kuinka oppiminen onnistuu, Päivänsalo (2020)
- Hauskan oppimisen vallankumous, Järvilehto (2014)
- Kasvatus, Arvot ja tunteet, Puolimatka (2011)
- Riittävän hyvä opettaja, Stenberg, (2011)
- Huomaa hyvä! Uusitalo-Malmivaara, Vuorinen (2016)
- Huomaa hyvä!- toimintakortit Uusitalo-Malmivaara, Vuorinen (2016)
- Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa Leskisenoja (2019)
- Positiivisen pedagogiikan työkalupakki, Leskisenoja (2017)
- Positiivinen pedagogiikka ja nuorten hyvinvointi, Leskisenoja ja Sandberg (2019)

Opetusmenetelmät

Työelämäharjoittelun ohjaus
Pienryhmäohjaus
Pedagogiset yhteiset luennot
Instrumenttikohtaiset pedagogiset luennot
Observointi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan erikseen tarvittaessa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT työelämäkokemuksen tai aikaisempien opintojen perusteella, mahdollisuus suorittaa opintojakso hankkeissa sovitaan erikseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson kokonaispistemäärästä 5op
- opetusharjoittelu 3 op
- instrumenttiluennot ja kaikille yhteiset luennot 2 op

Sisällön jaksotus

Opintojakso koostuu kolmesta eri kokonaisuudesta:
INSTRUMENTTILUENNOT ovat keskiviikkoiltapäivisin välillä 13-16, opettajien Google -drivessä ilmoittamien aikataulujen mukaan. (linkki Driveen työtilan etusivulla)
Opintojakson instrumenttiluentoihin kuuluu 3 observointitapahtumaa, joiden ohjeistuksesta, tehtävistä ja ajoituksesta vastaa instrumenttiluentojen opettaja/opettajat.

OPETUSHARJOITTELU keskiviikkoisin kunkin instrumenttipedagogiikasta vastaavan opettajan tiedotuksen mukaisesti. Harjoittelu suoritetaan kahden oppilaan kanssa 45 min./13 viikkoa. Opetusharjoittelun ohjausta 7x45 min. + 15min. palaute lukukauden aikana tai vastaava määrä.

KAIKILLE YHTEISET LUENNOT: alla olevina keskiviikkoina klo 13-15.30, luokka AS411. Luentoaiheet pävitetään kevään 2022 aikana.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

- Opiskelija osaa suunnitella loogisesti eteneviä oppimiskokonaisuuksia.
- Opiskelija osaa soveltaa oppijalähtöisiä ja kannustavia työtapoja.
- Opiskelija osaa antaa monipuolista ja motivoivaa palautetta.
- Opiskelija osaa valita oppilaalle soveltuvaa ohjelmistoa.
- Opiskelija kykenee reflektoimaan omaa pedagogista oppimisprosessiaan ja toimintaansa.
- Opiskelija osaa toimia sovittujen aikataulujen puitteissa ja suorittaa oppimistehtävät hyväksytysti.
- ePortfolio

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi (arvioinnin perusteina oman instrumentin kahden oppilaan tuntien pitäminen ja päiväkirjan palauttaminen, tuntisuunnitelmien tekeminen tunneille ja observointitehtävien tekeminen), oppimistehtävät (oma kirjallinen reflektointi) ja läsnäolo (tai korvaavien tehtävien tekeminen) pedagogisilla ja instrumenttikohtaisilla luennoilla.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa suunnitella instrumenttinsa yksilöopetusta joustavasti ja oppijalähtöisesti sekä osaa hyödyntää opetuksessaan musiikkikasvatuksen ja oman instrumenttinsa yksilöopetuksen tyypillisiä menetelmiä. Opiskelija osaa kuvata opettajan eettisen toiminnan perusperiaatteet ja osaa toiminnassaan huomioida oppimisprosessien monimuotoisuutta. Opiskelija kykenee erittelemään huomioitaan oppilaan toiminnasta ja osaa tunnistaa musiikilliseen vuorovaikutukseen vaikuttavia tekijöitä sekä osaa soveltaa näitä opetuksessaan.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Silja Raitio-Heikinheimo
 • Sirkku Wahlroos-Kaitila
 • Raili Honkanen-Korhonen
 • Asta Levy
 • Jarmo Hynninen
 • Kimmo Salonen
 • Okko Kivikataja
 • Marko Liski
 • Susanna Mesiä
 • Antti Rissanen
 • musiikki virtuaali
 • AriPekka Korhonen
 • Tommi Rautiainen
Vastuuhenkilö

Kimmo Salonen

Opiskelijaryhmät
 • KXF21S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija kykenee käyttämään luovasti oppijalähtöisen pedagogiikan menetelmiä oman instrumenttinsa yksilöopetuksen asiantuntijana. Opiskelija osaa ohjata oppilasta improvisoimaan. Hän kykenee rakentavaan vuorovaikutukseen ja tavoitteelliseen musiikkipedagogiikan sisältöjen opettamiseen. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa oppijan vahvuuksiin perustuvia laajempia opetuksellisia kaaria. Opiskelija kykenee antamaan palautetta pidemmistä oppimisprosesseista ja käyttämään palautteen antamista oppijaa aktivoivana ja kannustavana menetelmänä. Hän osaa analysoida oppimistapahtumia näkyvää toimintaa syvällisemmällä tasolla ja osaa syventää pedagogista tietoisuuttaan osana ammatillista kehittymistään. Opiskelija tuntee oman instrumenttinsa haastavampaa ohjelmistoa. Opiskelija on omaksunut jatkuvan reflektion osaksi omaa ammatillista kehittymistään ja osaa ilmaista sitä myös ePortfoliossa.

Sisältö

Instrumenttipedagogiikan syventävät sisällöt, oman instrumentin vaikeampi ohjelmisto, improvisoinnin pedagogiikka, reflektointi yksin ja ryhmässä, opetuksen ja oppimisen observointi, portfoliotyöskentely, yksilöopetuksen opetusharjoittelu.

Aika ja paikka

KAIKILLE YHTEISET LUENNOT ovat aikataulussa ilmoitettuina keskiviikkoina klo 13-15.30. Luentopaikat, aika, aiheet ja opettaja löytyy Google Driven - musiikin oppiminen ja opettaminen kansiosta, jonne pääsee Toteutuksen Työtilan kautta (Työkalut-Luentoaikataulut)

INSTRUMENTTILUENTOJA varten varattu aika on keskiviikkoisin klo 13-16 välillä.
Instrumenttiluennot ja opetusharjoittelu tapahtuvat kunkin instrumentin vastuuopettajan ilmoittamassa paikassa ja aikana.

OPETUSHARJOITTELUN ajat ja paikan ilmoittaa kunkin instrumentin opetusharjoittelusta vastaava opettaja, pääsääntöisesti instrumenttipedagogiikasta vastaava opettaja.

Oppimateriaalit

Opettajien luentomateriaali, työtilan dokumentit -kansio

Riittävän hyvä opettaja, Stenberg (2011)
Huomaa hyvä, Uusitalo, Vuorinen (2017)
Hauskan oppimisen vallankumous, Järvilehto (2014)
Opetushallitus: taiteen perusopetus, linkki: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/taiteen-perusopetus
Opettajan arvot ja eettiset periaatteet, Linkki: https://www.oaj.fi/arjessa/opetustyon-eettiset-periaatteet/opettajan-arvot-ja-eettiset-periaatteet/
Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot, Keltikangas-Järvinen (2010)
Musiikki ja aivot, Levitin (2010)
Tunne aivosi Huotilainen, Peltonen (2017)

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Harjoitustehtävät
Lähiopetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kokonaisopintopistemäärästä 2 op opetusharjoittelua kahden harjoitusoppilaan kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT työelämäkokemuksen tai aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella

Kaikissa tapahtumissa on läsnäolopakko. Jos hyväksyttävästä syystä et pääse yhteisille luennoille, tulee sinun opiskella luennolla läpikäydyt asiat omaehtoisesti ja tehdä annetut tehtävät. Luennon materiaalit ja tarkemmat ohjeet tulevat ko luennon jälkeen työtilaan.

Instrumenttiluentojen ja opetusharjoittelun poissaolot sovitaan kunkin instrumentin ohjaavien opettajien kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteiset luennot 1,5 op
Instrumenttiluennot 1,5 op
Instrumentin opetusharjoittelu 2 oppilasta + ohjaus 2 op

Sisällön jaksotus

OSA1: KAIKILLE YHTEISET LUENNOT
Yhteiset luennot keskiviikkoisin klo 13-15.30 lk AS102
pe 13.1. 10-12.15 Pirkko Simojoen luento harjoittelusta ja sen opettamisesta & myönteisestä vaatimisesta (KAIKILLE OPISKELIJOILLE). Paikkana KAMMARI.
18.1. Opintojakson aloitusinfo Kimmo Salonen
8.2. Ammatillinen kehittyminen: Susanna Mesiä
1.3. Opettajan kommunikaatio ja vuorovaikustustaidot: Asta Levy
29.3 Musiikki, aivot ja oppiminen Tanja Linnavalli, opettaja etänä, opiskelijat luokassa 102
19.4. Reflektio ja palaute: Kimmo Salonen

OSA 2. INSTRUMENTTILUENNOT
INSTRUMENTTILUENNOT ovat keskiviikkoiltapäivisin välillä 13-16, opettajien Google -drivessä ilmoittamien aikataulujen mukaan. (linkki Driveen työtilan etusivulla)
Opintojakson instrumenttiluentoihin kuuluu 3 observointitapahtumaa, joiden ohjeistuksesta, tehtävistä ja ajoituksesta vastaa instrumenttiluentojen opettaja/opettajat.
- KL laulu: Sirkku Wahlroos-Kaitila
- PJ laulu: Asta Levy
- KL piano: Kimmo Salonen
- PJ piano: Ari Pekka Korhonen
- KL puhaltimet: Okko Kivikataja
- PJ puhaltimet: Antti Rissanen
- KL kitara: Okko Kivikataja
- PJ kitara: Jarmo Hynninen
- Basso: Marko Liski /Juhani Ahlajoki (opetusharjoittelu)
- Rummut: Tommi Rautiainen, Seppo Suhonen
- Viulut: Silja Raitio-Heikinheimo
- Sello: Tapani Heikinheimo

OSA 3 OPETUSHARJOITTELU
OPETUSHARJOITTELU keskiviikkoisin kunkin instrumenttipedagogiikasta vastaavan opettajan tiedotuksen mukaisesti. Harjoittelu suoritetaan kahden oppilaan kanssa 45 min./13 viikkoa. Opetusharjoittelun ohjausta 7x45 min. + 15min. palaute lukukauden aikana tai vastaava määrä.
Opetuksen päiväkirjat palautetaan lukukauden päätteeksi osoitteeseen kimmo.salonen@metropolia.fo

Lisätietoja opiskelijoille

OSA1: KAIKILLE YHTEISET LUENNOT
Yhteiset luennot keskiviikkoisin klo 13-15.30 lk AS102
pe 13.1. 10-12.15 Pirkko Simojoen luento harjoittelusta ja sen opettamisesta & myönteisestä vaatimisesta (KAIKILLE OPISKELIJOILLE). Paikkana KAMMARI.
18.1. Opintojakson aloitusinfo Kimmo Salonen
8.2. Ammatillinen kehittyminen: Susanna Mesiä
1.3. Opettajan kommunikaatio ja vuorovaikustustaidot: Asta Levy
29.3 Musiikki, aivot ja oppiminen Tanja Linnavalli, opettaja etänä, opiskelijat luokassa 102
19.4. Reflektio ja palaute: Kimmo Salonen

OSA 2. INSTRUMENTTILUENNOT
INSTRUMENTTILUENNOT ovat keskiviikkoiltapäivisin välillä 13-16, opettajien Google -drivessä ilmoittamien aikataulujen mukaan. (linkki Driveen työtilan etusivulla)
Opintojakson instrumenttiluentoihin kuuluu 3 observointitapahtumaa, joiden ohjeistuksesta, tehtävistä ja ajoituksesta vastaa instrumenttiluentojen opettaja/opettajat.
- KL laulu: Sirkku Wahlroos-Kaitila
- PJ laulu: Asta Levy
- KL piano: Kimmo Salonen
- PJ piano: Ari Pekka Korhonen
- KL puhaltimet: Okko Kivikataja
- PJ puhaltimet: Antti Rissanen
- KL kitara: Okko Kivikataja
- PJ kitara: Jarmo Hynninen
- Basso: Marko Liski /Juhani Ahlajoki (opetusharjoittelu)
- Rummut: Tommi Rautiainen, Seppo Suhonen
- Viulut: Silja Raitio-Heikinheimo
- Sello: Tapani Heikinheimo

OSA 3 OPETUSHARJOITTELU
OPETUSHARJOITTELU keskiviikkoisin kunkin instrumenttipedagogiikasta vastaavan opettajan tiedotuksen mukaisesti. Harjoittelu suoritetaan kahden oppilaan kanssa 45 min./13 viikkoa. Opetusharjoittelun ohjausta 7x45 min. + 15min. palaute lukukauden aikana tai vastaava määrä.
Opetuksen päiväkirjat palautetaan lukukauden päätteeksi osoitteeseen kimmo.salonen@metropolia.fo

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

- Opiskelija kykenee käyttämään luovasti oppijalähtöisen pedagogiikan menetelmiä oman instrumenttinsa yksilöopetuksen asiantuntijana.
- Opiskelija osaa ohjata oppilasta improvisoinnin alkeissa.
- Opiskelija kykenee rakentavaan vuorovaikutukseen ja tavoitteelliseen musiikkipedagogiikan sisältöjen opettamiseen.
- Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa oppijan vahvuuksiin perustuvia laajempia opetuksellisia kaaria.
- Opiskelija kykenee antamaan palautetta pidemmistä oppimisprosesseista ja käyttämään palautteen antamista oppijaa aktivoivana ja kannustavana menetelmänä.
- Opiskelija osaa analysoida oppimistapahtumia näkyvää toimintaa syvällisemmällä tasolla.
- Opiskelija tuntee oman instrumenttinsa vaativampaa ohjemistoa.
- Opiskelija osaa reflektoida pedagogista ajatteluaan ja toimintaansa.
- ePortfolio

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso koostuu kolmesta osasta:
1. yhteiset luennot
2. instrumenttiluennot
3. opetusharjoittelu
Opintojakso on suoritettu hyväksytysti, kun kaikkien kolmen osa-alueen vaaditut suoritukset on arvioitu hyväksytyiksi.

Jatkuva arviointi (arvioinnin perusteina tuntien pitäminen ja päiväkirjan palauttaminen, tuntisuunnitelmien tekeminen tunneille ja observointitehtävien tekeminen), oppimistehtävät (oma kirjallinen reflektointi) ja läsnäolo (tai korvaavien tehtävien tekeminen) kaikille yhteisillä pedagogiikkaluennoilla.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa loogisesti eteneviä oppimiskokonaisuuksia ja osaa soveltaa oppijalähtöisiä ja kannustavia työtapoja oman instrumenttinsa yksilöopetuksessa. Opiskelija osaa motivoida oppilasta ja antaa monipuolisesti palautetta. Opiskelija osaa tukea oppilaan oppimista ohjelmiston suunnittelun avulla ja osaa valita oppilaalleen sopivan tasoista opetusmateriaalia. Opiskelija kykenee reflektoimaan omaa oppimisprosessiaan ja toimintaansa opettajana.

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarmo Hynninen
 • Susanna Mesiä
 • Silja Raitio-Heikinheimo
 • Tommi Rautiainen
Vastuuhenkilö

Lea Vartiainen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarmo Hynninen
 • Susanna Mesiä
 • Silja Raitio-Heikinheimo
Vastuuhenkilö

Lea Vartiainen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 26.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarmo Hynninen
 • Asta Levy
 • Marko Liski
 • Susanna Mesiä
 • Tomi Salesvuo
 • Antti Rissanen
 • musiikki virtuaali
 • AriPekka Korhonen
 • Tommi Rautiainen
Vastuuhenkilö

Pekka Luukka

Opiskelijaryhmät
 • KXF22S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Esitietovaatimukset

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • musiikki virtuaali
Vastuuhenkilö

Sanna Syrjänen

Opiskelijaryhmät
 • KXF22S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Esitietovaatimukset

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 26.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Okko Kivikataja
 • Juha Karvonen
 • Silja Raitio-Heikinheimo
 • Sirkku Wahlroos-Kaitila
 • musiikki virtuaali
 • Joonas Pohjonen
Vastuuhenkilö

Ilkka Teerijoki

Opiskelijaryhmät
 • KXF22S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Esitietovaatimukset

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 26.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarmo Hynninen
 • Asta Levy
 • Marko Liski
 • Susanna Mesiä
 • Tomi Salesvuo
 • Antti Rissanen
 • musiikki virtuaali
 • AriPekka Korhonen
 • Tommi Rautiainen
Vastuuhenkilö

AriPekka Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • KXF22S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Esitietovaatimukset

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 26.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Asta Levy
 • Tomi Salesvuo
 • Julius Mauranen
 • musiikki virtuaali
Vastuuhenkilö

Julius Mauranen

Opiskelijaryhmät
 • KXF22S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Esitietovaatimukset

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 26.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarmo Hynninen
 • Kimmo Salonen
 • Marko Puro
 • Juha Karvonen
 • Johanna Talasniemi
 • musiikki virtuaali
Vastuuhenkilö

Juha Karvonen

Opiskelijaryhmät
 • KXF22S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Esitietovaatimukset

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 16.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarmo Hynninen
 • Marko Liski
 • Susanna Mesiä
 • Tomi Salesvuo
 • Antti Rissanen
 • musiikki virtuaali
 • Raili Honkanen-Korhonen
 • AriPekka Korhonen
 • Tommi Rautiainen
Vastuuhenkilö

Pekka Luukka

Opiskelijaryhmät
 • KXF22S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Esitietovaatimukset

Instrumenttiopinnot 1 -opintojakson suoritus tai sovitaan instrumentin vastuuopettajan kanssa erikseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • musiikki virtuaali
Vastuuhenkilö

Sanna Syrjänen

Opiskelijaryhmät
 • KXF21S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Esitietovaatimukset

Instrumenttiopinnot 1 -opintojakson suoritus tai sovitaan instrumentin vastuuopettajan kanssa erikseen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Okko Kivikataja
 • Juha Karvonen
 • Silja Raitio-Heikinheimo
 • Sirkku Wahlroos-Kaitila
 • Joonas Pohjonen
 • musiikki virtuaali
Vastuuhenkilö

Juha Karvonen

Opiskelijaryhmät
 • KXF22S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Esitietovaatimukset

Instrumenttiopinnot 1 -opintojakson suoritus tai sovitaan instrumentin vastuuopettajan kanssa erikseen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarmo Hynninen
 • Marko Liski
 • Susanna Mesiä
 • Tomi Salesvuo
 • Antti Rissanen
 • musiikki virtuaali
 • Raili Honkanen-Korhonen
 • AriPekka Korhonen
 • Tommi Rautiainen
Vastuuhenkilö

AriPekka Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • KXF22S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Esitietovaatimukset

Instrumenttiopinnot 1 -opintojakson suoritus tai sovitaan instrumentin vastuuopettajan kanssa erikseen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • musiikki virtuaali
 • Julius Mauranen
Vastuuhenkilö

Julius Mauranen

Opiskelijaryhmät
 • KXF22S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Esitietovaatimukset

Instrumenttiopinnot 1 -opintojakson suoritus tai sovitaan instrumentin vastuuopettajan kanssa erikseen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marko Puro
 • Kimmo Salonen
 • Juha Karvonen
 • musiikki virtuaali
Vastuuhenkilö

Juha Karvonen

Opiskelijaryhmät
 • KXF22S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Esitietovaatimukset

Instrumenttiopinnot 1 -opintojakson suoritus tai sovitaan instrumentin vastuuopettajan kanssa erikseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Asta Levy
 • Jarmo Hynninen
 • Marko Liski
 • Tomi Salesvuo
 • Susanna Mesiä
 • Antti Rissanen
 • AriPekka Korhonen
 • Tommi Rautiainen
Vastuuhenkilö

Pekka Luukka

Opiskelijaryhmät
 • KXF21S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Esitietovaatimukset

Instrumenttiopinnot 2 -opintojakson suoritus tai sovitaan instrumentin vastuuopettajan kanssa erikseen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • musiikki virtuaali
Vastuuhenkilö

Sanna Syrjänen

Opiskelijaryhmät
 • KXF21S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Esitietovaatimukset

Instrumenttiopinnot 2 -opintojakson suoritus tai sovitaan instrumentin vastuuopettajan kanssa erikseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Okko Kivikataja
 • Juha Karvonen
 • Silja Raitio-Heikinheimo
 • Sirkku Wahlroos-Kaitila
 • musiikki virtuaali
 • Joonas Pohjonen
Vastuuhenkilö

Ilkka Teerijoki

Opiskelijaryhmät
 • KXF21S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Esitietovaatimukset

Instrumenttiopinnot 2 -opintojakson suoritus tai sovitaan instrumentin vastuuopettajan kanssa erikseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Asta Levy
 • Jarmo Hynninen
 • Marko Liski
 • Tomi Salesvuo
 • Susanna Mesiä
 • Antti Rissanen
 • AriPekka Korhonen
 • Tommi Rautiainen
Vastuuhenkilö

AriPekka Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • KXF21S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Opetusmenetelmät

Yksilöopetus

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen
Oppimistehtävä
Jatkuva arviointi
(Yhteensa 100%)
Opiskelija osaa toimia sovittujen aikataulujen mukaan ja tehdä annetut oppimistehtävät. Opiskelija osaa tunnistaa vahvuutensa ja kehittämiskohteensa sekä työskennellä määrätietoisesti kohti oppimistavoitettaan.

Esitietovaatimukset

Instrumenttiopinnot 2 -opintojakson suoritus tai sovitaan instrumentin vastuuopettajan kanssa erikseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Asta Levy
 • Julius Mauranen
Vastuuhenkilö

Julius Mauranen

Opiskelijaryhmät
 • KXF21S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Esitietovaatimukset

Instrumenttiopinnot 2 -opintojakson suoritus tai sovitaan instrumentin vastuuopettajan kanssa erikseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Asta Levy
 • Kimmo Salonen
 • Marko Puro
 • Juha Karvonen
 • Johanna Talasniemi
 • Silja Raitio-Heikinheimo
Vastuuhenkilö

Juha Karvonen

Opiskelijaryhmät
 • KXF21S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Esitietovaatimukset

Instrumenttiopinnot 2 -opintojakson suoritus tai sovitaan instrumentin vastuuopettajan kanssa erikseen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 16.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarmo Hynninen
 • Marko Liski
 • Tomi Salesvuo
 • Susanna Mesiä
 • Antti Rissanen
 • musiikki virtuaali
 • Raili Honkanen-Korhonen
 • AriPekka Korhonen
 • Tommi Rautiainen
Vastuuhenkilö

Pekka Luukka

Opiskelijaryhmät
 • KXF21S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Esitietovaatimukset

Instrumenttiopinnot 3 -opintojakson suoritus tai sovitaan instrumentin vastuuopettajan kanssa erikseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marko Puro
 • Juha Karvonen
 • Joonas Pohjonen
Vastuuhenkilö

Sanna Syrjänen

Opiskelijaryhmät
 • KXF20S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Esitietovaatimukset

Instrumenttiopinnot 3 -opintojakson suoritus tai sovitaan instrumentin vastuuopettajan kanssa erikseen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Okko Kivikataja
 • Juha Karvonen
 • Sirkku Wahlroos-Kaitila
 • Silja Raitio-Heikinheimo
 • Joonas Pohjonen
 • musiikki virtuaali
Vastuuhenkilö

Juha Karvonen

Opiskelijaryhmät
 • KXF21S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Esitietovaatimukset

Instrumenttiopinnot 3 -opintojakson suoritus tai sovitaan instrumentin vastuuopettajan kanssa erikseen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarmo Hynninen
 • Marko Liski
 • Susanna Mesiä
 • Tomi Salesvuo
 • Antti Rissanen
 • musiikki virtuaali
 • Raili Honkanen-Korhonen
 • AriPekka Korhonen
 • Tommi Rautiainen
Vastuuhenkilö

AriPekka Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • KXF21S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Esitietovaatimukset

Instrumenttiopinnot 3 -opintojakson suoritus tai sovitaan instrumentin vastuuopettajan kanssa erikseen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Julius Mauranen
 • musiikki virtuaali
Vastuuhenkilö

Julius Mauranen

Opiskelijaryhmät
 • KXF21S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Esitietovaatimukset

Instrumenttiopinnot 3 -opintojakson suoritus tai sovitaan instrumentin vastuuopettajan kanssa erikseen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kimmo Salonen
 • Marko Puro
 • Juha Karvonen
 • musiikki virtuaali
Vastuuhenkilö

Juha Karvonen

Opiskelijaryhmät
 • KXF21S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Esitietovaatimukset

Instrumenttiopinnot 3 -opintojakson suoritus tai sovitaan instrumentin vastuuopettajan kanssa erikseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Asta Levy
 • Jarmo Hynninen
 • Marko Liski
 • Tomi Salesvuo
 • Susanna Mesiä
 • Antti Rissanen
 • Raili Honkanen-Korhonen
 • AriPekka Korhonen
 • Tommi Rautiainen
Vastuuhenkilö

Pekka Luukka

Opiskelijaryhmät
 • KXF20S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Esitietovaatimukset

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Karvonen
 • Susanna Mesiä
 • Silja Raitio-Heikinheimo
 • musiikki virtuaali
Vastuuhenkilö

Sanna Syrjänen

Opiskelijaryhmät
 • KXF20S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Esitietovaatimukset

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kimmo Salonen
 • Okko Kivikataja
 • Juha Karvonen
 • Sirkku Wahlroos-Kaitila
 • Silja Raitio-Heikinheimo
 • musiikki virtuaali
 • Joonas Pohjonen
Vastuuhenkilö

Ilkka Teerijoki

Opiskelijaryhmät
 • KXF20S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Esitietovaatimukset

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Asta Levy
 • Jarmo Hynninen
 • Marko Liski
 • Susanna Mesiä
 • Tomi Salesvuo
 • Antti Rissanen
 • Raili Honkanen-Korhonen
 • AriPekka Korhonen
 • Tommi Rautiainen
Vastuuhenkilö

AriPekka Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • KXF20S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Esitietovaatimukset

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarmo Hynninen
 • Marko Puro
 • Kimmo Salonen
 • Marko Liski
 • Juha Karvonen
 • Susanna Mesiä
 • Tomi Salesvuo
 • Antti Rissanen
 • Laura Juvonen
 • Silja Raitio-Heikinheimo
Vastuuhenkilö

Juha Karvonen

Opiskelijaryhmät
 • KXF20S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Esitietovaatimukset

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 16.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarmo Hynninen
 • Marko Liski
 • Tomi Salesvuo
 • Susanna Mesiä
 • Antti Rissanen
 • musiikki virtuaali
 • Raili Honkanen-Korhonen
 • AriPekka Korhonen
 • Tommi Rautiainen
Vastuuhenkilö

Pekka Luukka

Opiskelijaryhmät
 • KXF20S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Esitietovaatimukset

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • musiikki virtuaali
Vastuuhenkilö

Sanna Syrjänen

Opiskelijaryhmät
 • KXF19S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Aika ja paikka

Tunneista sovitaan instrumenttiopettajan kanssa.

Opetusmenetelmät

Instrumenttiopetusta 13x75 min /vko.

Lisätietoja opiskelijoille

Instrumenttiopetusta 13x75 min /vko.
Tunneista sovitaan instrumenttiopettajan kanssa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ks. arviointikehikko.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Okko Kivikataja
 • Juha Karvonen
 • Silja Raitio-Heikinheimo
 • Sirkku Wahlroos-Kaitila
 • musiikki virtuaali
 • Joonas Pohjonen
Vastuuhenkilö

Juha Karvonen

Opiskelijaryhmät
 • KXF20S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Esitietovaatimukset

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarmo Hynninen
 • Marko Liski
 • Susanna Mesiä
 • Tomi Salesvuo
 • Antti Rissanen
 • musiikki virtuaali
 • Raili Honkanen-Korhonen
 • AriPekka Korhonen
 • Tommi Rautiainen
Vastuuhenkilö

AriPekka Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • KXF20S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Esitietovaatimukset

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marko Puro
 • Kimmo Salonen
 • Juha Karvonen
 • musiikki virtuaali
Vastuuhenkilö

Juha Karvonen

Opiskelijaryhmät
 • KXF20S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Esitietovaatimukset

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Asta Levy
 • Jarmo Hynninen
 • Marko Liski
 • Tomi Salesvuo
 • Susanna Mesiä
 • Antti Rissanen
 • musiikki virtuaali
 • Joonas Pohjonen
 • AriPekka Korhonen
 • Tommi Rautiainen
Vastuuhenkilö

Pekka Luukka

Opiskelijaryhmät
 • KXF19S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ks. arviointikehikko.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • musiikki virtuaali
Vastuuhenkilö

Sanna Syrjänen

Opiskelijaryhmät
 • KXF19S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ks. arviointikehikko.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Okko Kivikataja
 • Juha Karvonen
 • Sirkku Wahlroos-Kaitila
 • Silja Raitio-Heikinheimo
 • Joonas Pohjonen
 • musiikki virtuaali
Vastuuhenkilö

Ilkka Teerijoki

Opiskelijaryhmät
 • KXF19S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ks. arviointikehikko.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Asta Levy
 • Jarmo Hynninen
 • Marko Liski
 • Tomi Salesvuo
 • Susanna Mesiä
 • Antti Rissanen
 • musiikki virtuaali
 • AriPekka Korhonen
 • Tommi Rautiainen
Vastuuhenkilö

AriPekka Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • KXF19S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ks. arviointikehikko.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kimmo Salonen
 • Marko Puro
 • Juha Karvonen
 • Susanna Mesiä
 • Joonas Pohjonen
 • musiikki virtuaali
Vastuuhenkilö

Juha Karvonen

Opiskelijaryhmät
 • KXF19S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ks. arviointikehikko.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 16.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarmo Hynninen
 • Marko Liski
 • Tomi Salesvuo
 • Susanna Mesiä
 • Antti Rissanen
 • musiikki virtuaali
 • Raili Honkanen-Korhonen
 • AriPekka Korhonen
 • Tommi Rautiainen
Vastuuhenkilö

Pekka Luukka

Opiskelijaryhmät
 • KXF19S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ks. arviointikehikko.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarmo Hynninen
 • AriPekka Korhonen
 • Tommi Rautiainen
Vastuuhenkilö

Sanna Syrjänen

Opiskelijaryhmät
 • KXF19S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ks. arviointikehikko.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Okko Kivikataja
 • Juha Karvonen
 • Sirkku Wahlroos-Kaitila
 • Silja Raitio-Heikinheimo
 • musiikki virtuaali
 • Joonas Pohjonen
Vastuuhenkilö

Juha Karvonen

Opiskelijaryhmät
 • KXF19S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ks. arviointikehikko.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarmo Hynninen
 • Marko Liski
 • Susanna Mesiä
 • Tomi Salesvuo
 • Antti Rissanen
 • musiikki virtuaali
 • Raili Honkanen-Korhonen
 • AriPekka Korhonen
 • Tommi Rautiainen
Vastuuhenkilö

AriPekka Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • KXF19S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ks. arviointikehikko.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kimmo Salonen
 • Marko Puro
 • Juha Karvonen
 • musiikki virtuaali
Vastuuhenkilö

Juha Karvonen

Opiskelijaryhmät
 • KXF19S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Aika ja paikka

Sovitaan erikseen opettajien kanssa.

Opetusmenetelmät

Instrumenttiopinnot 8 koostuu pää- ja sivuinstrumentin tai -instrumenttien opinnoista.

Jokainen opiskelija opettajiensa tuella laatii omaa muusikkona kehittymistään tukevat yksityiskohtaisemmat osaamistavoitteet ja oppimisen kaarta tukevat suunnitelmat.

Pääinstrumentin opinnoissa harjoitetaan mahdollisimman monipuolista, instrumentille ominaista ohjelmistoa.

Sivuinstrumenttiopinnoissa ohjelmiston tulee olla mahdollisimman monipuolista, sekä lastenlauluohjelmistoa että muuta instrumentille ominaista ohjelmistoa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Pääinstrumentille varataan 45 min, sivuinstrument(e)ille 30 min opetusta viikoittain.

Huom! Sivuinstrumentin osuudesta resursoidaan myös profiilikonserttiin mahdollisesti tarvittava säestys, joten opetusta voi olla vähemmän kuin opetusviikkoja. Tästä tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja opiskelijoille

Instrumenttiopintojen 4. vuoden viimeinen suoritus on 25–30 minuutin pituinen profiilikonsertti. Konsertin ohjelma valikoituu opiskelijan taitotason mukaan, mutta sen tulee sisältää monipuolista ohjelmistoa. Ainakin osa ohjelmasta tulee laatia siten, että se on suunniteltu erityiselle kohderyhmälle, esimerkiksi lapsi- tai vanhusyleisölle tms. Tämä voi käydä ilmi myös konsertin ohjelmavihosta.

PROFIILIKONSERTTIIN ILMOITTAUTUMINEN: Profiilikonsertin ajankohdasta ja paikasta sovitaan etukäteen instrumenttiopinnoista vastaavan opettajan, Juha Karvosen kanssa. Opiskelija lähettää viimeistään neljä viikkoa ennen suorituksen ajankohtaa konserttiohjelmatiedot sekä listan opintojen aikana harjoitetusta ohjelmistosta Juha Karvoselle, .

Konserttiin opiskelija laatii myös konserttiohjelmavihkosen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ks. arviointikehikko.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa painotetaan opiskelijan instrumenttiosaamisen vahvuuksia ja sen tarkoitus on tukea opiskelijaa hänen oppimistavoitteissaan. Opiskelijan osaamista instrumenttitaidoissa arvioidaan monipuolisesti oppimisprosessin eri vaiheissa. Opiskelija oppii myös itse arvioimaan omaa osaamistaan. Arviointi tapahtuu vuorovaikutteisessa palautekeskustelussa.

Instrumenttiopinnot 8 -opintojakson osana opiskelija osaa toteuttaa 25-30 minuutin pituisen profiilikonserttikokonaisuuden kaikkine tarvittavine työvaiheineen.

Arviontiin osallistuu oma opettaja, instrumenttiopinnoista vastaava opettaja ja kolmas, mahdollisuuksien mukaan opiskelijan pääinstrumentin opettaja.

Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marko Liski
Vastuuhenkilö

Marko Liski

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

2 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö

Pekka Luukka

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 22.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarmo Hynninen
 • Pekka Luukka
 • Marko Liski
 • Antti Rissanen
 • musiikki virtuaali
Vastuuhenkilö

Marko Liski

Opiskelijaryhmät
 • KXF22S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia osana yhtyettä. Opiskelija tuntee jazzmusiikin eri tyylisuuntia hahmottaen oman roolinsa yhtyeessä sekä säestäjänä että solistina. Opiskelija osaa soittaa/laulaa ulkoa jazzmusiikin perinteistä ohjelmistoa eri aikakausilta. Hän osaa kantaa vastuuta ryhmän jäsenenä. Opiskelija kehittää vuorovaikutustaitojaan ja osaa reflektoida omaa ja toisten työskentelyä ja ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija osaa tuottaa ja tulkita nuottikuvaa ja osaa hyödyntää improvisoinnin perusteita jazzmusiikissa.

Sisältö

- jazzmusiikin keskeistä ohjelmistoa
- yhtyetyöskentely
- ammattimaiset harjoitusprosessit
- esiintyminen

Aika ja paikka

Jazz-Projekti k 2023


WS OSUUS: 3 op. 16.1-26.4.2023

Aihealueet:

Blues ja molliblues
Jazzstandardeja
- Free ja modaalinen jazz(time no changes, vapaapulsatiivisuus)
- Balladi
Rhythm changes
- Latin(bossa, samba, bogaloo, etc..)
- Balladi
- Latin(bossa, samba, bogaloo, etc..)
- Jazzvalssi
- Free ja modaalinen jazz(time no changes, vapaapulsatiivisuus)

Sävellyksiä ja sävellajit:?
BLUES (and minor blues)
Billie's Bounce (F)
Blue Monk (Bb)
Mr. P.C. (Cm)
All Blues (G)

STANDARD
Take the A Train (C and F )
How high the Moon (G and C )
All The Things You Are (Ab and Eb)
There will never be another you (Eb and Bb)
Stella By Starlight (Bb)
RHYTHM CHANGES
Oleo (Bb)
I got rhythm (any key)
Anthropology (Bb)

MODAL/LATIN/GROOVE
Corcovado (Am )
So What (Dm)
Sidewinder (C/Eb)
Song For My Father (Fm)
Cantaloupe Island (Fm)

BALLAD
Body and Soul (Db , Ab )
Lover Man (F , C )
In a sentimental Mood (F and Ab)

Opettajakierto:
Viikkoja jolloin WS toiminnassa opettajat kiertävät ja opiskelijat saavat
Ohjausta muiltakin kuin omalta ohjaavalta opettajalta.

Jazz-projektin hahmoaine, Jazz-historia sekä rytmiikka 2 tukevat samanaikaisesti jakson kokonaisuutta.


Aikataulu:

KE 18.1. aloitusjameissa muodostetaan viisi (5) bändiä
Opetus ke 10.45-12.15
Yhteensä 13 kokoontumiskertaa (sis. jamin ja päätöskonsertin)
Workshopin tentti 21.4. tunnin aikana??Jamien ke 18.1. biisit , ulkoa !!! :
Now's the time (F) scat melodia unis
Softly As In A Morning Sunrise (Gm ja Cm) voc
There will never be another you (Bb ja Eb) voc
Cantaloupe Island (Fm) scat melodia unis


Opetuskerrat ja aiheet (huom. aina voidaan kerrata ja poiketa myös)
1 18.1. JAMIT
2 25.1. Blues+minor blues
3 1.2. Blues+minor blues
4 8.2. Standarts
5 15.2. Standarts
6 1.3 Free+ modal
7 8.3. Free+mpdal
8 22.3. Ballad
9 29.3. Rhythm Changes
10 5.4 Rhythms Changes
11 12.4. Jazz latin etc.
12 19.4. All together +others
13 25..4 TENTTI


Ilmiöt ja sisältöä

Harmonia:
-Sävellyksien tyypillisien harmonisten ilmiöiden, muodon ja mahdollisten vaihtoehtoisten harmonioiden tunteminen.

Rytmiikka:
-Jazzrytmiikan tyypilliset rytmiharjoitukset (synkopointi, charleston, polyrytmiikka, kahdeksasosan tulkinta ,even-muunteinen, sävellyksiin moudostuneet tyypilliset riffit jne.)
-Rytmisektiosoiton komppaus harjoitteet

Melodia:
-Melodian tulkinta (Esim.sävy, dynamiikka, rytmiikka ja jne.)
-improvisaatiomelodioiden pääasiallinen opiskelu juonteena soitto- ja teoriatunneilla ja improvisaation perusteet opintojaksolla


Estetiikka:
-musiikin kuuntelu(merkittävimmät versiot)
-esitettävien sävellysten tyypillisimmät käytänteet (Esim. introt, lopetukset, harmoniat, tempot, dynamiikka, orkestraatio)
- WS harjoitteiden taltiointi ja analysointiENSEMBLE OSUUS: 2 op. 26.4-16.5.2023

- Opettaja valitsee esitettävän taiteellisen kokonaisuuden (esim Music of Miles Davis, Best of Monk jne.)
- lyhytperiodi työskentelyä 20h kontaktia kaikkineen
noin 5 harjoituskertaa (pidempiä), jotka sovitaan erikseen ws osuuden loppupuolella.
kokoonpanoja voidaan tarkistaa . lähtökohtaisesti sama kuin wes osuudella.
- opettajamuusikko soittaa yhtyeessä mukana Jazzjamboree konsertissa
konsertit: 15.ja 16.5 iltapäivä/ilta
- Pirjo Aittomäki kerää ohjelmistot, muusikot ja bändien nimet etc. markkinointimateriaalit opettajilta suoraan

Opetusmenetelmät

Jazz-Projekti k 2023


WS OSUUS: 3 op. 16.1-26.4.2023

Aihealueet:

Blues ja molliblues
Jazzstandardeja
- Free ja modaalinen jazz(time no changes, vapaapulsatiivisuus)
- Balladi
Rhythm changes
- Latin(bossa, samba, bogaloo, etc..)
- Balladi
- Latin(bossa, samba, bogaloo, etc..)
- Jazzvalssi
- Free ja modaalinen jazz(time no changes, vapaapulsatiivisuus)

Sävellyksiä ja sävellajit:?
BLUES (and minor blues)
Billie's Bounce (F)
Blue Monk (Bb)
Mr. P.C. (Cm)
All Blues (G)

STANDARD
Take the A Train (C and F )
How high the Moon (G and C )
All The Things You Are (Ab and Eb)
There will never be another you (Eb and Bb)
Stella By Starlight (Bb)
RHYTHM CHANGES
Oleo (Bb)
I got rhythm (any key)
Anthropology (Bb)

MODAL/LATIN/GROOVE
Corcovado (Am )
So What (Dm)
Sidewinder (C/Eb)
Song For My Father (Fm)
Cantaloupe Island (Fm)

BALLAD
Body and Soul (Db , Ab )
Lover Man (F , C )
In a sentimental Mood (F and Ab)

Opettajakierto:
Viikkoja jolloin WS toiminnassa opettajat kiertävät ja opiskelijat saavat
Ohjausta muiltakin kuin omalta ohjaavalta opettajalta.

Jazz-projektin hahmoaine, Jazz-historia sekä rytmiikka 2 tukevat samanaikaisesti jakson kokonaisuutta.


Aikataulu:

KE 18.1. aloitusjameissa muodostetaan viisi (5) bändiä
Opetus ke 10.45-12.15
Yhteensä 13 kokoontumiskertaa (sis. jamin ja päätöskonsertin)
Workshopin tentti 21.4. tunnin aikana??Jamien ke 18.1. biisit , ulkoa !!! :
Now's the time (F) scat melodia unis
Softly As In A Morning Sunrise (Gm ja Cm) voc
There will never be another you (Bb ja Eb) voc
Cantaloupe Island (Fm) scat melodia unis


Opetuskerrat ja aiheet (huom. aina voidaan kerrata ja poiketa myös)
1 18.1. JAMIT
2 25.1. Blues+minor blues
3 1.2. Blues+minor blues
4 8.2. Standarts
5 15.2. Standarts
6 1.3 Free+ modal
7 8.3. Free+mpdal
8 22.3. Ballad
9 29.3. Rhythm Changes
10 5.4 Rhythms Changes
11 12.4. Jazz latin etc.
12 19.4. All together +others
13 25..4 TENTTI


Ilmiöt ja sisältöä

Harmonia:
-Sävellyksien tyypillisien harmonisten ilmiöiden, muodon ja mahdollisten vaihtoehtoisten harmonioiden tunteminen.

Rytmiikka:
-Jazzrytmiikan tyypilliset rytmiharjoitukset (synkopointi, charleston, polyrytmiikka, kahdeksasosan tulkinta ,even-muunteinen, sävellyksiin moudostuneet tyypilliset riffit jne.)
-Rytmisektiosoiton komppaus harjoitteet

Melodia:
-Melodian tulkinta (Esim.sävy, dynamiikka, rytmiikka ja jne.)
-improvisaatiomelodioiden pääasiallinen opiskelu juonteena soitto- ja teoriatunneilla ja improvisaation perusteet opintojaksolla


Estetiikka:
-musiikin kuuntelu(merkittävimmät versiot)
-esitettävien sävellysten tyypillisimmät käytänteet (Esim. introt, lopetukset, harmoniat, tempot, dynamiikka, orkestraatio)
- WS harjoitteiden taltiointi ja analysointiENSEMBLE OSUUS: 2 op. 26.4-16.5.2023

- Opettaja valitsee esitettävän taiteellisen kokonaisuuden (esim Music of Miles Davis, Best of Monk jne.)
- lyhytperiodi työskentelyä 20h kontaktia kaikkineen
noin 5 harjoituskertaa (pidempiä), jotka sovitaan erikseen ws osuuden loppupuolella.
kokoonpanoja voidaan tarkistaa . lähtökohtaisesti sama kuin wes osuudella.
- opettajamuusikko soittaa yhtyeessä mukana Jazzjamboree konsertissa
konsertit: 15.ja 16.5 iltapäivä/ilta
- Pirjo Aittomäki kerää ohjelmistot, muusikot ja bändien nimet etc. markkinointimateriaalit opettajilta suoraan

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn arvosanan saadakseen opiskelija
- osaa harjoitella ohjelmistoa itsenäisesti ja ohjatusti
- on omaksunut esitettävän ohjelmiston riittävän hyvin, esim. tarvittaessa kykenee esittämään sen ulkomuistista
- osaa käyttää instrumentilleen luonteenomaisia ja valitulle ohjelmistolle tyypillisiä ilmaisutapoja
- osaa esiintyä ja kommunikoida yhtyeen ja yleisön kanssa
- ymmärtää oman roolinsa yhtyeessä ja osaa viestiä omia musiikillisia näkemyksiään.

Esitietovaatimukset

Musiikkioppilaitoksen taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän suoritus tai vastaavat tiedot ja taidot.

Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marko Liski
Vastuuhenkilö

Marko Liski

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 22.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pekka Luukka
 • Markku Nikula
 • musiikki virtuaali
Vastuuhenkilö

Pekka Luukka

Opiskelijaryhmät
 • KXF22S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa hahmottaa jazzmusiikin kehityskaaren selkeästi
- osaa liittää jazzmusiikin historian musiikinhistorian kokonaisuuteen
- osaa kuvata jazzmusiikin eri aikakausia ja tyylejä
- osaa etsiä tietoa jazzmusiikin historiasta
- tunnistaa kuuntelemalla jazzmusiikin estetiikkaa ja aikakausien ominaispiirteitä
- kykenee itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyöskentelyyn
- osaa soveltaa tietämystään kriittisesti ja luovasti omassa ammatillisissa toiminnassaan.

Sisältö

Jazzmusiikin hahmottaminen jakautuu kahteen osaan: Jazzmusiikin historia ja Jazzmusiikin teoria.

Historiaosiossa opiskelijalle muodostuu selkeä kuva jazzin musiikillisesta kehityksestä. Aihetta käsitellään henkilö- ja yhtyehistorian sekä jazzmusiikin keskeisten tapahtumien, musiikillisten ja jazzin estetiikkaan liittyvien ilmiöiden näkökulmasta. Historiaosio sisältää kuunteluesimerkkejä ja -tehtäviä sekä kirjallista aineistoa. Aiheen käsittely keskittyy pääosin 1900-luvulta nykypäivään. Opintojaksolla tutustutaan myös aikakauden teknologiaan sekä jazzmusiikin merkitykseen ajassa ja yhteiskunnassa. Työskentelyn tapoina ovat luennot, itsenäinen työskentely ja ryhmätyöt.

Teoriaosiossa tavoitteena on antaa opiskelijalle selkeä kuva jazzmusiikin erityispiirteistä kuuntelu-, soitto-, laulu- ja transkriptioesimerkkien kautta.

Aika ja paikka

Jazzhistoria keskiviikkoisin 9.00 -10.30 AS522 ( ei zoomissa). Opettaja Pekka Luukka. Tunteja a90min kahdeksan (8) kertaa: 18.1, 25.1, 1.2, 8.2, 15.2, 1.3, 8.3, 22.3 ja 5.4 (tentti).
Esittäjien jazzhahmo-teoria keskiviikkoisin 13.00 - 14.30 AS412. Opettaja Pekka Luukka. Tunnit:18.1, 25.1, 1.2, 8.2, 15.2, 1.3, 8.3, 22.3 ja 5.4.
SolaopPopjazz-ryhmän teoriaosuus alkaa 20.1.2023 Opetus tapahtuu perjantaisin 14:45-16:15 lk AS417. Opettajana toimii Markku Nikula

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija:
- tunnistaa jazzmusiikin keskeisiä artisteja ja sävellyksiä sekä tyylejä kuunteluesimerkeistä
- tunnistaa jazzmusiikin eri aikakausien ominaispiirteitä
- osaa tunnistaa ja etsiä tietoa jazzmusiikin historiasta sekä soveltaa tietämystään kriittisesti ja luovasti omassa ammatillisissa toiminnassaan
- osaa kirjoittaa transkriptioita jazzmuusikoiden solistisesta ilmaisusta
- kykenee itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyöskentelyyn.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jazzhistoria: Osallistuminen luennoille, suoritetut kotitehtävät ja tentin hyväksytty suoritus. Tentin osat: Kirjallinen osuus ja kuuntelutehtävät.
Esittäjien jazzhahmoteoria: Kaksi itse tehtyä soolotranskriptiota seuraavista:
1. 12-tahdin blues tai molli-blues ( vähintään kaksi chorusta) tai Rhythm Changes ( vähintään yksi chorus). 2. Jazzstandardi ( vähintään yksi chorus).

Esitietovaatimukset

Teoriaosiossa lähtötasona on perusteorian, reaalisointumerkkien ja perustason säveltapailun hallitseminen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 26.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 21.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juhani Ahlajoki
 • Sirkku Wahlroos-Kaitila
 • Silja Raitio-Heikinheimo
 • Raili Honkanen-Korhonen
 • Asta Levy
 • Jarmo Hynninen
 • Kimmo Salonen
 • Marko Liski
 • Okko Kivikataja
 • Susanna Mesiä
 • Juha Karvonen
 • Antti Rissanen
 • Seppo Suhonen
 • AriPekka Korhonen
 • Tommi Rautiainen
Vastuuhenkilö

Kimmo Salonen

Opiskelijaryhmät
 • KXF22S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija kykenee reflektoimaan musiikkipedagogista oppimistaan ja rakentamaan ammatillista osaamistaan. Hän tunnistaa omia vahvuuksiaan sekä musiikilliseen polkuunsa ja oppimiseensa vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija tunnistaa pedagogisen vuorovaikutuksen ilmiöitä sekä tutustuu erilaisiin soiton- ja laulunopetuksen toimintaympäristöihin. Opiskelija tietää eri-ikäisten ja moninaisten oppijoiden kohtaamiseen ja opettamiseen liittyviä näkökulmia ja kykenee aloittamaan opetusharjoittelun.

Sisältö

Oman pedagogisen polun reflektointi, positiivinen pedagogiikka ja oppijan vahvuuksien tukeminen, arvot, musiikkipedagogin työvälineet, kompetenssit ja työkenttä, eri-ikäisten ja moninaisten oppijoiden kohtaaminen, ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot, oman instrumentin opettamisen perustiedot, sähköinen portfolio.

Oppimateriaalit

Opettajan antama materiaali
- Oivaltava oppiminen, Lonka (2015)
- Oppimiskoodi, Kuinka oppiminen onnistuu, Päivänsalo (2020)
- Hauskan oppimisen vallankumous, Järvilehto (2014)
- Kasvatus, Arvot ja tunteet, Puolimatka (2011)
- Riittävän hyvä opettaja, Stenberg, (2011)
- Huomaa hyvä! Uusitalo-Malmivaara, Vuorinen (2016)
- Huomaa hyvä!- toimintakortit Uusitalo-Malmivaara, Vuorinen (2016)
- Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa Leskisenoja (2019)
- Positiivisen pedagogiikan työkalupakki, Leskisenoja (2017)
- Positiivinen pedagogiikka ja nuorten hyvinvointi, Leskisenoja ja Sandberg (2019)
- Kasvatuspsykologia, Lehtinen, Vauras, Lerkkanen (2019)
- Ope valmentaa, Pakkala, Ström (2018)
- Kuuntelija käsikirja, Gothóni, (2020)
- Näin aivot oppivat, Huotilainen (2019)
- Keskittymiskyvyn elvytysopas, Huotilainen ja Moisala (2019)
- Motoriikan säätely ja motorinen oppiminen, Kari Kauranen, (2011)
- Lahjakkuus, Uusikylä (2020)
- Luovuus kuuluu kaikille, Uusikylä (2012)
- Motivaatio ja oppiminen Salmela-Aro (2018)

Opetusmenetelmät

Toiminnalliset luennot
Etäluennot
Observointi
Johdatus oman instrumentin opettamiseen
Oppimistehtävät yksin, pareittain ja vertaisryhmässä
Sähköinen portfolio

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei kuulu harjoittelua.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kaikille yhteisiltä luennoilta poissaolijoille luentojen itseopiskelumateriaali ja niihin liittyvät oppimistehtävät löytyvät opintojakson työtilan Dokumentit- ja Tehtävät -kansioista luentojen jälkeen.

Instrumenttiluentojen valinnaisista suoritustavoista voi kysyä instrumentin vastuuopettajalta tai instrumenttiluennon opettajalta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Osallistavat luennot 4 op
Oppimistehtävät 1 op

Sisällön jaksotus

Kaikille yhteiset luennot maanantaisin klo 13-15.30

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa eri-ikäisten oppijoiden kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä sekä erilaisia soiton- ja laulunopetuksen oppimisympäristöjä. Hän tunnistaa omia vahvuuksiaan ja osaa reflektoida musiikkipedagogista oppimistaan, kehittymistään ja siihen liittyviä tekijöitä sekä kirjallisesti että suullisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi.
Oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti ja läsnäolo (tai itseopiskelutehtävien tehtävien tekeminen) pedagogisilla ja instrumenttikohtaisilla luennoilla.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 26.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Okko Kivikataja
 • Silja Raitio-Heikinheimo
Vastuuhenkilö

Okko Kivikataja

Opiskelijaryhmät
 • KXF22S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Esitietovaatimukset

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Okko Kivikataja
 • Juha Karvonen
 • Silja Raitio-Heikinheimo
 • Sirkku Wahlroos-Kaitila
 • musiikki virtuaali
 • Joonas Pohjonen
Vastuuhenkilö

Okko Kivikataja

Opiskelijaryhmät
 • KXF22S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Esitietovaatimukset

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Okko Kivikataja
 • Juha Karvonen
 • Sirkku Wahlroos-Kaitila
 • Joonas Pohjonen
Vastuuhenkilö

Okko Kivikataja

Opiskelijaryhmät
 • KXF21S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Esitietovaatimukset

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kimmo Salonen
Vastuuhenkilö

Kimmo Salonen

Opiskelijaryhmät
 • KXF20S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa perustella tekemiään pedagogisia valintoja opetus- ja oppimisteorioihin ja opettajan eettiseen ajatteluun perustuen. Hän osaa kuvata opettajan työhön vaikuttavia koulutus- ja kulttuuripoliittisia lähtökohtia. Hän osaa reflektoida kohtaamiaan opetustilanteita hyödyntäen teoreettista tietoa oppimisesta ja opettamisesta.

Sisältö

Opetus ja oppiminen. Oppiminen ja elämänkulku. Oppijalähtöisyys ja pedagoginen joustavuus opettajan ammattitaidossa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso suoritetaan Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.
Tavoitteena on, että opintojakson jälkeen opiskelija osaa perustella tekemänsä pedagogiset valinnat opetus- ja oppimisteorioihin perustuen, on tietoinen opettajan työhön vaikuttavista koulutus- ja kulttuuripoliittisista lähtökohdista, kehittää itseään ryhmäopetuksen ohjaajana sekä huomioi opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa erilaiset oppijat.

HUOM!
Ilmoittautuminen tehdään sekä tälle opintojaksolle että Haaga-Heliaan erikseen. Haaga-Helian ilmoittautuminen tehdään opiskelijoille jaettavan linkin kautta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa havainnoida ja kuvata kohtaamiaan opetustilanteita hyödyntäen ymmärrystään oppimiseen ja opettamiseen liittyvästä teoreettisesta tiedosta. Hän osaa perustella tekemiään pedagogisia valintoja opetus- ja oppimisteorioihin ja opettajan eettiseen ajatteluun perustuen.

Esitietovaatimukset

- Opiskelija kykenee käyttämään oppijalähtöisen pedagogiikan menetelmiä oman instrumenttinsa yksilöopetuksen tai varhaisiän musiikkikasvatuksen asiantuntijana.
- Opiskelija kykenee rakentavaan vuorovaikutukseen ja tavoitteelliseen, oppijalähtöiseen musiikin opettamiseen.
- Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa oppijan vahvuuksiin perustuvia laajempia opetuksellisia kaaria.
- Opiskelija kykenee antamaan palautetta pidemmistä oppimisprosesseista ja käyttämään palautteen antamista oppijaa aktivoivana ja kannustavana menetelmänä.
- Opiskelija osaa analysoida oppimistapahtumia monipuolisesti.
- Opiskelija osaa reflektoida pedagogista ajatteluaan ja toimintaansa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kimmo Salonen
 • musiikki virtuaali
Vastuuhenkilö

Kimmo Salonen

Opiskelijaryhmät
 • KXF20S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa kehittää pedagogista ajatteluaan ja hyödyntää hankkimaansa teoreettista tietoa ihmisen elämänkulkuun, oppimiseen, opettamiseen sekä etiikkaan liittyen. Hän kykenee kehittämään opettajuuttaan myös valmistumisen jälkeen. Hän osaa toimia verkostoissa sekä osallistua ammatilliseen pedagogiseen keskusteluun ja kehittämiseen.

Sisältö

Musiikkipedagogi yhteiskunnassa. Kasvatustieteen teorioiden näkökulmien soveltaminen omaan pedagogiseen ymmärrykseen. Opettajan etiikka.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa soveltaa hankkimaansa kasvatustieteen teoreettista sekä musiikkipedagogina toimimiseen liittyvää eettistä tietoa omaan pedagogiseen ajatteluunsa. Hän osaa toimia verkostoissa sekä osallistua ammatilliseen pedagogiseen keskusteluun ja kehittämiseen.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa havainnoida ja kuvata kohtaamiaan opetustilanteita hyödyntäen ymmärrystään teoreettiseen tietoon oppimisesta ja opettamisesta. Hän osaa perustella tekemiään pedagogisia valintoja opetus- ja oppimisteorioihin ja opettajan eettiseen ajatteluun perustuen.

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö

Raili Honkanen-Korhonen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 26.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 23.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pekka Luukka
 • Tommi Rautiainen
Vastuuhenkilö

Pekka Luukka

Opiskelijaryhmät
 • KXF22S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Painopistealueena populaarimusiikki. Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 22.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pekka Luukka
 • musiikki virtuaali
 • Sanna Syrjänen
 • Tommi Rautiainen
Vastuuhenkilö

Pekka Luukka

Opiskelijaryhmät
 • KXF22S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Painopistealueena jazzmusiikki. Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Lisätietoja opiskelijoille

Klinikat torstaisin 10.45 - 12.15 Klubi 112, zoomilla pidettävät klinikat erillisen aikataulun mukaan, yhteistyötä mm Taideyliopiston ja kevään festivaalien kanssa.
Ensimmäiset klinikat 2023:
19.1 Kasperi Sarikoski
26.1 Vis-Pekka Mertanen (VisaOscar)
2.2 Marianne Zwarg
9.2 Sami Pitkämö

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pekka Luukka
 • Tommi Rautiainen
Vastuuhenkilö

Pekka Luukka

Opiskelijaryhmät
 • KXF21S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Painopistealueena rhythm & blues -musiikki. Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osallistuminen luentoihin 80%.
Reflektiopäiväkirjan hyväksytty suorittaminen.
Annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 22.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pekka Luukka
 • musiikki virtuaali
 • Sanna Syrjänen
 • Tommi Rautiainen
Vastuuhenkilö

Pekka Luukka

Opiskelijaryhmät
 • KXF21S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Sisältö

Ei erityistä painopistealuetta. Katso opintokokonaisuuden kuvaus.

Lisätietoja opiskelijoille

Klinikat torstaisin 10.45 - 12.15 Klubi 112, zoomilla pidettävät klinikat erillisen aikataulun mukaan, yhteistyötä mm Taideyliopiston ja kevään festivaalien kanssa.
Ensimmäiset klinikat 2023:
19.1 Kasperi Sarikoski
26.1 Vis-Pekka Mertanen (VisaOscar)
2.2 Marianne Zwarg
9.2 Sami Pitkämö

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osallistuminen luentoihin 80%.
Reflektiopäiväkirjan hyväksytty suorittaminen.
Annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarmo Hynninen
 • Pekka Luukka
 • Marko Liski
 • Tomi Salesvuo
 • Susanna Mesiä
 • Antti Rissanen
 • musiikki virtuaali
 • Raili Honkanen-Korhonen
 • AriPekka Korhonen
 • Tommi Rautiainen
Vastuuhenkilö

Pekka Luukka

Opiskelijaryhmät
 • KXF21S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa rakentaa monipuolisen konserttiohjelmiston rytmimusiikin erityispiirteet huomioiden, vastaten ohjelmiston valinnasta yhteistyössä opettajansa kanssa, yhtyeen kokoamisesta, johtamisesta ja harjotuittamisesta. Opiskelija kykenee huolehtimaan esityksen käytännön järjestelyistä. Opiskelijalla on hyvät projektinhallinta- ja vuorovaikutustaidot.

Sisältö

Konserttiohjelmiston valmistaminen, harjoituttaminen ja johtaminen osaamistavoitteiden mukaisesti. Ohjelmiston julkinen esittäminen konsertissa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn arvosanan saadakseen opiskelija
- on järjestänyt konsertin, jota varten hän on yhteistyössä instrumenttiopettajansa kanssa valinnut tasokkaan ohjelmiston, koonnut ja harjoituttanut yhtyeen ja huolehtinut konsertin käytännön järjestelyistä
- on esittänyt konsertissa taiteellista, tyylillisesti monipuolista osaamista omalla instrumentillaan
- osaa toimia osana yhtyettä ja viestiä omia musiikillisia näkemyksiään
- osaa käyttää instrumentilleen luonteenomaisia ja valitulle ohjelmistolle tyypillisiä ilmaisutapoja.

Esitietovaatimukset

Instrumenttiopinnot 1–3 -jaksojen hyväksytty suoritus tai vastaavat tiedot ja taidot.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sanna Vuolteenaho
 • Minna Lamppu
 • Timo Raatikainen
 • Laura Juvonen
 • musiikki virtuaali
 • Hanna-Maija Aarnio
Vastuuhenkilö

Minna Lamppu

Opiskelijaryhmät
 • KXF22S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa erotella ja selittää ryhmässä tapahtuvaa toimintaa kokonaisvaltaisesti sekä oppimisen kytkeytymistä osaksi elämänkulkua. Opiskelija osaa käyttää kehityspsykologista tietoa opetuksen suunnittelun lähtökohtana ja tunnistaa luovuuteen, musiikkiin ja taiteeseen liittyviä merkityksiä oppimisen taustalla. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa musiikkitoimintaa lapsiryhmässä ja kykenee tunnistamaan erilaisia pedagogisen toiminnan vaihtoehtoja näissä tilanteissa. Hän pystyy reflektoimaan omaa kehittymistään pedagogina. Opiskelija osaa toimia vuorovaikutustilanteissa joustavasti ja ryhmän päämäärää tukien. Opiskelija kykenee aktiivisesti kehittämään omaa muusikkouttaan osana pedagogisia projekteja ja tehtäviä.

Sisältö

Musiikin oppiminen ja elämänkulku, opetuksen suunnittelu, oppijalähtöisyys, vuorovaikutus, opetustilanteiden harjoitteleminen, työelämäyhteistyö, muusikkous pedagogin työvälineenä, reflektointi yksin ja yhdessä.

Aika ja paikka

Opetus vamuka 1 vuoden keväällä kaikissa vamuka-aineissa
(Musiikkikasvatuksen lähtökohdat ja työtavat2, 5 op, Lapsi, musiikki ja oppiminen, 5 op ja Luovuus ja hyvinvointi, 5 op)
tapahtuu ma klo 9.15-11.30 , torstaisin klo 9.00-11.15 ja perjantaisin klo 9.15-11.30 AS102 ja AS411 luokissa. Lukuvuosi alkaa pe 13.1 kaikkien yhteisellä pedagogisella aamupäivällä ja viikosta 3 eteenpäin vamuka lukkarilakanan mukaisesti. Ma 16.1. klo 9.15 -11.130. saatte tarkennetun ja tuntikohtaisen lukujärjestyksen kevään oppitunneistanne. HUOM! tuntien tarkat aloitusajat sovitaan ryhmän ja opettajien kesken.

Oppimateriaalit

Opettajan ohjeistuksen mukaan; myös opettajan antama materiaali

Opetusmenetelmät

Tehtäväohjattu opetus
Ohjatut harjoitukset
Työpaja
Ryhmäohjaus
Opintokäynti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opetusharjoittelu päiväkotiympäristössä, sekä soivat satutuokiot Myyrmäen kirjastossa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Musiikkikasvatuksen lähtökohdat ja työtavat 2, 5 op ja Lapsi, musiikki ja oppiminen, 5 op, sekä Luovuus ja hyvinvointi opintojaksot muodostavat Vamuka 1. vuoden kevään kokonaisuuden, yht. 15 op, josta on kontaktiopetusta n. 135 tuntia, oman työn osuus n. 270 tuntia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa suunnitella musiikkitoimintaa ottaen huomioon erilaisten ryhmien tilanteita ja tarpeita. Hän osaa reflektoida omaa oppimistaan sekä kokemiaan ja näkemiään opetustilanteita. Opiskelija osaa toimia työryhmän aktiivisena jäsenenä ja antaa rakentavaa palautetta muiden ryhmän jäsenten tuotoksista myös työelämäkonteksteissa tapahtuvissa projekteissa ja itselleen uusissa ympäristöissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimispäiväkirja
Portfolio
Essee

Esitietovaatimukset

Opiskelija kykenee erottelemaan musiikillisessa vuorovaikutuksessa ja oppimistilanteessa vaikuttavia tekijöitä sekä selittämään niiden merkitystä näkemissään oppimisympäristöissä. Hän osaa suunnitella lyhyitä opetustuokioita hyödyntäen musiikkikasvatuksen työtapoja yksin ja yhdessä. Opiskelija osaa tunnistaa ja selittää kokonaisvaltaisen ja elämyksellisen oppimisprosessin merkityksiä ja tapahtumia musiikillisessa vuorovaikutuksessa. Opiskelija osaa reflektoida omia kokemuksiaan osana musiikillista toimintaa ja hyödyntää tätä pedagogisessa kehittymisessään.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 26.08.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

8 - 14

Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jere Laukkanen
Vastuuhenkilö

Jere Laukkanen

Opiskelijaryhmät
 • KXF22S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa kirjoittaa laulumuotoisia populaarimusiikkikappaleita perusharmonioineen sekä annettuun tyyliin että omaehtoisesti. Hän osaa hyödyntää musiikin kirjoittamisen metodeja toiminnassaan ja kykenee huomioimaan luovasti sanoituksen vaikutuksen kokonaisesitykseen.

Opiskelija osaa työskennellä annettujen toimeksiantojen ja aikataulujen mukaisesti. Hän osaa toimia tavoitteellisesti ja rakentavasti ryhmän aktiivisena jäsenenä ja antaa rakentavaa palautetta muiden ryhmän jäsenten tuotoksista.. Opiskelija osaa valmistaa demoäänitteen sävelmistään ja kykenee ilmaisemaan musiikillisia näkemyksiään niin sanallisesti, kirjallisesti kuin äänitteellä.

Sisältö

Seminaarityöskentely sekä harjoitustehtävien tekeminen yksin ja ryhmissä. Länsimaisen populaarimusiikin muotorakenteet, melodia, harmonia ja rytmiikka. Sanoittamisen tekniikkaa ja kirjoitusharjoituksia. Työelämä- ja tekijänoikeustietoa. Musiikin tekeminen ammattina.

Aika ja paikka

Opetus lukukauden ajan maanantaisin klo 13.00-16.15 lk AS411, alkaen 5.9. Viimeinen opetuspäivä on 12.12. Viikko 42 on itsenäisen työskentelyn viikko. Opetuksen tarkemmat aikataulut varmistetaan opetuksen alkaessa.
Opettaja: Jere Laukkanen

Oppimateriaalit

Opintoja tukevaa kirjallisuutta:
Blume, Jason. 2004. 6 Steps to Songwriting Success. The Comprehensive Guide to Writing and Marketing Hit Songs. New York: Billboard Books.
Citron, Stephen. 1985. Songwriting. A Complete Guide to the Craft. New York: Limelight Editions.
Davis, Sheila. 1985. The Craft of Lyric Writing. Cincinnati: Writer's Digest Books.
Pattison, Pat. 2009. Writing Better Lyrics. The Essential Guide to Powerful Songwriting. 2nd ed. Cincinnati: Writer’s Digest Books.
Perricone, Jack. 2000. Melody in Songwriting. Boston: Berklee Press.
Salo, Heikki. 2006. Kahlekuningaslaji. Laululyriikan käsikirja. Helsinki: Like.
Seabrook, John. 2015. The Song Machine. Inside the Hit Factory. New York: W. W. Norton & Co.
Webb, Jimmy. 1998. Tunesmith. Inside the Art of Songwriting. New York: Hyperion.
Zollo, Paul. 2003. Songwriters on Songwriting. Expanded 4th ed. Cambridge, USA: Da Capo Press.

Opetusmenetelmät

Ryhmäohjaus
Aktivoiva luento
Harjoitustehtävät
Lähiopetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä. Opintojaksolla edellytettävä osaaminen osoitetaan ensisijaisesti oppimistehtävillä, toissijaisesti muulla, erikseen opettajan kanssa sovittavalla tavalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava erikseen opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetus lukukauden ajan maanantaisin klo 13.00-16.15 lk AS411, alkaen 5.9. Viimeinen opetuspäivä on 12.12. Viikko 42 on itsenäisen työskentelyn viikko. Opetuksen tarkemmat aikataulut varmistetaan opetuksen alkaessa.
Opettaja: Jere Laukkanen

Sisällön jaksotus

Opintojaksototeutuksen käytössä on Moodle-työtila, johon käytettävä oppimateriaali on koottu. Työtilasta ilmenevät lähiopetuksen päivämäärät sekä käsiteltävät aihepiirit moduuleittain.

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus lukukauden ajan maanantaisin klo 13.00-16.15 lk AS411, alkaen 5.9. Viimeinen opetuspäivä on 12.12. Viikko 42 on itsenäisen työskentelyn viikko. Opetuksen tarkemmat aikataulut varmistetaan opetuksen alkaessa.
Opettaja: Jere Laukkanen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kirjoittaa laulumuotoisia populaarimusiikkikappaleita perusharmonioineen sekä annettuun tyyliin että omaehtoisesti. Hän osaa hyödyntää musiikin kirjoittamisen metodeja toiminnassaan ja hallitsee sanoittamisen teknisiä perusasioita omalla äidinkielellään.

Opiskelija osaa työskennellä annettujen toimeksiantojen ja aikataulujen mukaisesti. Opiskelija esittelee ja argumentoi omia tuotoksiaan ryhmälle sovitusti sekä osaa ottaa palautetta vastaan ja reflektoida omaa tekemistään. Opiskelija osaa dokumentoida säveltämäänsä ja sanoittamaansa musiikkia sekä kirjallisesti että äänitteellä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Vertaisarviointi
Osallistuminen opetukseen
Oppimistehtävät
(yhteensä 100%)

Esitietovaatimukset

Musiikkioppilaitoksen taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän suoritus tai vastaavat tiedot ja taidot.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Susanna Mesiä
 • Julius Mauranen
 • musiikki virtuaali
 • Jere Laukkanen
Vastuuhenkilö

Jere Laukkanen

Opiskelijaryhmät
 • KXF21S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa äänittää, editoida ja käsitellä lauluääntä äänityöasemalla. Opiskelija osaa määritellä laulamisen fysiologian perusteet. Opiskelija osaa kommunikoida rakentavasti ja positiivisesti laulajien ja soittajien kanssa äänitystilanteissa. Opiskelijalla on valmiudet lauluäänitysten ohjaamiseen, hallintaan ja tuottamiseen ja signaalinkäsittelyyn lauluosuuksien tuotannossa.

Sisältö

Studiotyöskentely, lauluäänityssessiot, vertaispalautteen antaminen ja vastaanottaminen. Luennot ja vierailijaluennot. Tuottajan työ lauluosuuksien viimeistelyssä. Laulun viritys- ja muu prosessointiteknologia.

Aika ja paikka

Opetus ja laulatussessiot Soivan studion isossa tarkkaamossa keskiviikkoisin 13.00-16.15. alkaen 18.1.2023

18.1 Intro ja Studiolaulamisen perusteet, Laulamisen fysiologia ja perusteet
25.1. Kommunikointi studiossa, tekniset jutut
1.2. Laulattamisen perusteet 2 ja laulun viritysteknologia
8.2. SALESVUO SESSIO
15.2. Laulusessio / Laulusessio
1.3. Laulusessio / Laulusessio
8.3. Laulusessio / Laulusessio
22.3. Laulusessio / Laulusessio
29.3. Laulusessio / Laulusessio
5.4. Laulusessio / Laulusessio
12.4. Laulusessio / Laulusessio
19.4. Laulusessio / Laulusessio
26.4. Laulusessio / Laulusessio
3.5. Laulusessio / Laulusessio /Opintojaksopalaute

Opetusmenetelmät

Ryhmäohjaus
Aktivoiva luento
Harjoitustehtävät
Lähiopetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on vierailijoita työelämästä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava erikseen opettajan kanssa ensimmäisellä kerralla.

Sisällön jaksotus

18.1 Intro ja Studiolaulamisen perusteet, Laulamisen fysiologia ja perusteet
25.1. Kommunikointi studiossa, tekniset jutut
1.2. Laulattamisen perusteet 2 ja laulun viritysteknologia
8.2. SALESVUO SESSIO
15.2. Laulusessio / Laulusessio
1.3. Laulusessio / Laulusessio
8.3. Laulusessio / Laulusessio
22.3. Laulusessio / Laulusessio
29.3. Laulusessio / Laulusessio
5.4. Laulusessio / Laulusessio
12.4. Laulusessio / Laulusessio
19.4. Laulusessio / Laulusessio
26.4. Laulusessio / Laulusessio
3.5. Laulusessio / Laulusessio /Opintojaksopalaute

Lisätietoja opiskelijoille

18.1 Intro ja Studiolaulamisen perusteet, Laulamisen fysiologia ja perusteet
25.1. Kommunikointi studiossa, tekniset jutut
1.2. Laulattamisen perusteet 2 ja laulun viritysteknologia
8.2. SALESVUO SESSIO
15.2. Laulusessio / Laulusessio
1.3. Laulusessio / Laulusessio
8.3. Laulusessio / Laulusessio
22.3. Laulusessio / Laulusessio
29.3. Laulusessio / Laulusessio
5.4. Laulusessio / Laulusessio
12.4. Laulusessio / Laulusessio
19.4. Laulusessio / Laulusessio
26.4. Laulusessio / Laulusessio
3.5. Laulusessio / Laulusessio /Opintojaksopalaute

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

- Opiskelija osaa toimia sovittujen aikataulujen puitteissa ja palauttaa oppimistehtävät ajoissa.
- Opiskelija osaa toimia ryhmän aktiivisena jäsenenä ja antaa rakentavaa palautetta muiden ryhmän jäsenten tuotoksista.
- Opiskelija esittelee ja argumentoi omia tuotoksiaan ryhmälle sovitusti sekä osaa ottaa palautetta vastaan ja reflektoida omaa tekemistään.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Vertaisarviointi
Osallistuminen opetukseen
Oppimistehtävä

Opiskelija osallistuu opetukseen, antaa ja vastaanottaa vertaispalautetta sekä laulattaa laulajaa studiossa vähintään yhden session verran. Opiskelija ymmärtää laulutuotannon merkityksen ja pääasialliset tekniikat. Opiskelija osaa käyttää DAW:ia lauluraidan äänittämiseen, editointiin, tuottamiseen ja virittämiseen.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa äänityssession ammattistudiossa sekä pystyy toimimaan yhteistyössä muusikoiden kanssa studiotilanteessa. Opiskelija osaa kuunnella kriittisesti ja analyyttisesti. Opiskelija osaa määritellä musiikkituottajan toimenkuvan erilaisissa musiikkituotannoissa. Opiskelija osaa kuvata tuottajan työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut ja vaatimukset. Opiskelija osaa eritellä eri aikakausien ja tyylisuuntien musiikkituotantojen teknisiä ja taiteellisia erityispiirteiitä. Opiskelija osaa tulkita musiikkiteknologian ja -tuotannon historiallista kehitystä ja osaa suhteuttaa sen nykyaikaisiin työtapoihin. Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen musiikkituotannon.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarmo Hynninen
 • Marko Liski
 • Susanna Mesiä
 • Tomi Salesvuo
 • Antti Rissanen
 • musiikki virtuaali
 • Raili Honkanen-Korhonen
 • AriPekka Korhonen
 • Tommi Rautiainen
Vastuuhenkilö

Pekka Luukka

Opiskelijaryhmät
 • KXF19S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija pystyy rakentamaan korkeatasoisen konserttiohjelmiston rytmimusiikin erityispiirteet huomioiden vastaten koko konserttikokonaisuuden tuottamisesta. Opiskelija omaa hyvät projektinhallinta- ja vuorovaikutustaidot ja kykenee toimimaan yhtyeen taiteellisena johtajana ja persoonallisena tulkitsijana. Hän osaa hyödyntää viestintä- ja tietoteknologian mahdollisuuksia konsertin markkinoinnissa.

Sisältö

Tavoitteiden mukaisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn arvosanan saadakseen opiskelija
- on järjestänyt konsertin, jota varten hän on valinnut tasokkaan ohjelmiston, koonnut ja harjoituttanut yhtyeen ja huolehtinut konsertin käytännön järjestelyistä
- kykenee esiintymiseen ja kommunikointiin yhtyeen ja yleisön kanssa
- osaa valmistella ja organisoida oman taiteellisen konserttikokonaisuuden
- huomioi esityksessään musiikilliset ja ulkomusiikilliset seikat, esityspaikan ja yleisön

Esitietovaatimukset

Instrumenttiopinnot 1-7 -jaksojen hyväksytty suoritus tai vastaavat tiedot ja taidot.
Konsertti-opintojakson hyväksytty suoritus tai vastaavat tiedot ja taidot.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 02.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tapani Heikinheimo
 • musiikki virtuaali
 • Raili Honkanen-Korhonen
 • AriPekka Korhonen
Vastuuhenkilö

AriPekka Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • KXF20S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa soveltaa erilaisia improvisaation, kehorytmiikan, pelipedagogiikan ja sävellyttämisen menetelmiä työssään. Opiskelija tutustuu musiikinopetuksen digitaalisiin sovelluksiin ja niiden käyttöön opetuksessa. Opiskelija tutustuu luovuustutkimuksen käsitteistöön ja tunnistaa luovan opettajuuden ilmenemismuotoja ja mahdollisuuksia musiikkipedagogin työssä. Hän osaa tukea yksilön ja ryhmän luovuutta.

Opiskelija osaa soveltaa musiikkipedagogista osaamistaan erilaisissa yhteistyö- ja toimintaympäristöissä, kuten osallistavaa taidetoimintaa hyödyntävissä työelämäkonteksteissa. Opiskelija osaa ohjata kasvuaan luovaan ja innostavaan opettajuuteen sekä rakentaa jatkuvan oppimisen valmiuksia oman ammattitaidon ja -identiteetin elinikäiseen työstämiseen.

Sisältö

Pedagogiset toiminnalliset luennot (mm. kehorytmiikka, luovuus, elementti-improvisaatio, pelipedagogiikka, soveltava improvisaatio). Opiskelijat kirjoittavat opintojaksolla reflektio-/ oppimispäiväkirjaa, jossa havainnoivat opettajan ammatti-identiteetin kehittymistä sekä pohtivat kuinka soveltavat näkemäänsä, kuulemaansa ja oppimaansa työssään. Tutustuminen musiikkipedagogin työtehtäviin hankkeissa tai muissa soveltavaa osaamista vaativissa työtehtävissä.

Aika ja paikka

Luova opettajuus tiistaisin klo 9.15-12.15 joko luokassa As522 tai As 112(Klubi), tarkista kunkin aiheen/viikon kohdalta tila viikottain!

Oppimateriaalit

Verkkomateriaalit työtilassa

Opetusmenetelmät

Ryhmäohjaus
Aktivoiva luento
Harjoitustehtävät
Päiväkirjatyöskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä. Opintojaksolla edellytettävä osaaminen osoitetaan ensisijaisesti oppimistehtävillä, toissijaisesti muulla, erikseen opettajan kanssa sovittavalla tavalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osallistuminen opetukseen, harjoitustehtävät ja oppimispäiväkirjan kirjoittaminen ja palauttaminen kuuluvat kurssin suoritukseen. Poissaoloista korvaavat tehtävät. Kaikista vaihtoehtoisista suoritustavoista on sovittava lukukauden/kurssin alkaessa opettajan kanssa.
Kaikki opintojaksototeutukseen liittyvät tehtävät tulee suorittaa toteutuksen aikana toteutussuunitelman mukaisesti.

Sisällön jaksotus

Luova opettajuus tiistaisin klo 9.15-12.15 joko luokassa As522 tai As 112(Klubi). Huomaa toiminnan mukaan vaihtuva tila, tarkista viikottain!


Päivä Tila Aihe opettaja

17.1. As 522 Luovuus AP Korhonen
24.1. Klubi, As 112 Kehorytmiikka 1 Pekka Saarikorpi
31.1. Klubi, As 112 Kehorytmiikka 2 Pekka Saarikorpi
7.2. As 522 Pelipedagogiikka AP Korhonen
14.2. Itseopiskeluna omassa Verkko-opetus AP Korhonen
21.2. Opettajien vapaajakso
28.2. As 522 Säveltäminen pedagogisena työkaluna AP Korhonen
7.3. Klubi, As 112 Elementti improvisaatio 1 AP Korhonen
14.3. Projektiviikko
21.3. Klubi, As 112 Toiminnallinen työpaja: ilmaisu ja innostus Raili Honkanen-Korhonen
28.3. As 522 Elementti improvisaatio 2 AP Korhonen
4.4. As 522 Digin mahdllisuuksia AP Korhonen
11.4. Klubi, As 112 Soveltava improvisaatio 1 Tapani Heikinheimo
18.4. Klubi, As 112 Soveltava improvisaatio 2 Tapani Heikinheimo
25.4. As 522 Palautekeskustelu ja mahdolllinen opiskelijoiden toiveaihe AP Korhonen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

- Opiskelija osaa toimia sovittujen aikataulujen puitteissa ja suorittaa oppimistehtävät hyväksytysti.
- Opiskelija osaa toimia ryhmän aktiivisena jäsenenä, antaa rakentavaa palautetta ja reflektoida omaa osaamistaan.
- Opiskelija osaa käyttää oppimispäiväkirjaa oppimisensa tukena.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Vertaisarviointi
Osallistuminen opetukseen
Oppimistehtävät
(yhteensä 100%)

Esitietovaatimukset

Opiskelija kykenee käyttämään luovasti oppijalähtöisen pedagogiikan menetelmiä oman instrumenttinsa asiantuntijana. Opiskelija osaa ohjata oppilasta improvisoinnin alkeissa. Hän kykenee rakentavaan vuorovaikutukseen ja tavoitteelliseen musiikkipedagogiikan sisältöjen opettamiseen.

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa oppijan vahvuuksiin perustuvia laajempia opetuksellisia kaaria. Hän kykenee antamaan palautetta pidemmistä oppimisprosesseista ja käyttämään palautteen antamista oppijaa aktivoivana ja kannustavana menetelmänä.Opiskelija osaa analysoida oppimistapahtumia näkyvää toimintaa syvällisemmällä tasolla.
Opiskelija osaa reflektoida pedagogista ajatteluaan ja toimintaansa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 26.08.2022

Ajoitus

30.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

10 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

8 - 14

Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marko Liski
 • Jere Laukkanen
Vastuuhenkilö

Jere Laukkanen

Opiskelijaryhmät
 • KXF22S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija kykenee luovaan musiikintekemiseen pienyhtyeessä. Opiskelija osaa erotella yhtyeen soitinten roolit, osaa sovittaa ja orkestroida niille, osaa harjoituttaa yhtyettä sekä toimia yhtyeen jäsenenä aktiivisella ja luovalla tavalla. Opiskelija osaa hyödyntää improvisaatiota omassa musiikin tekemisessään. Opiskelija osaa viestiä omasta musiikistaan suullisesti, kirjallisesti ja äänitteellä.

Opiskelija osaa tutkia ja toteuttaa muiden musiikkia tekemällä transkriptioita sekä osaa määritellä hyvän nuottikuvan merkityksen musiikillisen informaation välittämisessä. Opiskelija hallitsee notaatio-ohjelmiston peruskäytön. Opiskelija osaa toimia ryhmän aktiivisena jäsenenä ja antaa rakentavaa palautetta muiden ryhmän jäsenten tuotoksista. Opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti ja osaa valmistaa konserttiproduktion ryhmän jäsenenä.

Sisältö

Musiikin kirjoittaminen pienyhtyeelle. Pienyhtyeharjoitukset. Musiikillinen improvisaatio ryhmäkontekstissa. Notaatio-ohjelmiston peruskäyttö ja nuottikuvan valmistaminen. Musiikin osatekijöiden tutkiminen transkriptioiden avulla.

Aika ja paikka

Opetus alkaa intensiiviviikolla ti 30.8. klo 10.45–16.00. Opiskelijoiden tulee varata ke 31.8. klo 9.00–16.30 ja to 1.9. klo 9.00–16.00 tiimityöskentelylle. Tilat ilmoitetaan opetuksen alkaessa. Intensiiviviikon opettaja on Jere Laukkanen.
Viikosta 36 alkaen opetus seuraavasti:
- keskiviikkoisin klo 14.45-17.00 transkriptio ja notaatio, lk AS223 (Jere Laukkanen), alkaen 7.9.
- torstaisin klo 13.00-15.00 yhtye 1, lk AS414 (opettaja ilmoitetaan myöhemmin), alkaen 8.9.
- torstaisin klo 13.00-15.00 yhtye 2, lk AS415 (Marko Liski), alkaen 8.9.
Lisäksi esiintyminen matineakonsertissa sekä konsertin valmistelu erikseen sovittavan aikataulun mukaan.
Opetuksen aikataulut varmistetaan opetuksen alkaessa. Viikko 42 on itsenäisen työskentelyn viikko.
Opintojakson vastuuopettaja: Jere Laukkanen

Oppimateriaalit

Opintoja tukevaa kirjallisuutta:
Blume, Jason. 2004. 6 Steps to Songwriting Success. The Comprehensive Guide to Writing and Marketing Hit Songs. New York: Billboard Books.
Citron, Stephen. 1985. Songwriting. A Complete Guide to the Craft. New York: Limelight Editions.
Davis, Sheila. 1985. The Craft of Lyric Writing. Cincinnati: Writer's Digest Books.
Pattison, Pat. 2009. Writing Better Lyrics. The Essential Guide to Powerful Songwriting. 2nd ed. Cincinnati: Writer’s Digest Books.
Perricone, Jack. 2000. Melody in Songwriting. Boston: Berklee Press.
Salo, Heikki. 2006. Kahlekuningaslaji. Laululyriikan käsikirja. Helsinki: Like.
Seabrook, John. 2015. The Song Machine. Inside the Hit Factory. New York: W. W. Norton & Co.
Webb, Jimmy. 1998. Tunesmith. Inside the Art of Songwriting. New York: Hyperion.
Zollo, Paul. 2003. Songwriters on Songwriting. Expanded 4th ed. Cambridge, USA: Da Capo Press.

Opetusmenetelmät

Ryhmäohjaus
Aktivoiva luento
Harjoitustehtävät
Lähiopetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä. Opintojaksolla edellytettävä osaaminen osoitetaan ensisijaisesti oppimistehtävillä, toissijaisesti muulla, erikseen opettajan kanssa sovittavalla tavalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava erikseen opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetus alkaa intensiiviviikolla ti 30.8. klo 11.00-16.00. Opiskelijoiden tulee varata ke 31.8. klo 9.00-17.00 ja to 1.9. klo 9.00-16.00 tiimityöskentelylle. Tilat ilmoitetaan opetuksen alkaessa. Intensiiviviikon opettaja on Jere Laukkanen.
Viikosta 36 alkaen opetus seuraavasti:
- keskiviikkoisin klo 14.45-17.00 transkriptio ja notaatio, lk AS223 (Jere Laukkanen), alkaen 7.9.
- torstaisin klo 13.00-15.00 yhtye 1, lk AS414 (opettaja ilmoitetaan myöhemmin), alkaen 8.9.
- torstaisin klo 13.00-15.00 yhtye 2, lk AS415 (Marko Liski), alkaen 8.9.
Lisäksi esiintyminen matineakonsertissa sekä konsertin valmistelu erikseen sovittavan aikataulun mukaan.
Opetuksen aikataulut varmistetaan opetuksen alkaessa. Viikko 42 on itsenäisen työskentelyn viikko.
Opintojakson vastuuopettaja: Jere Laukkanen

Sisällön jaksotus

Opetus alkaa intensiiviviikolla ti 30.8. klo 11.00-16.00. Opiskelijoiden tulee varata ke 31.8. klo 9.00-17.00 ja to 1.9. klo 9.00-16.00 tiimityöskentelylle. Tilat ilmoitetaan opetuksen alkaessa. Intensiiviviikon opettaja on Jere Laukkanen.
Viikosta 36 alkaen opetus seuraavasti:
- keskiviikkoisin klo 14.45-17.00 transkriptio ja notaatio, lk AS223 (Jere Laukkanen), alkaen 7.9.
- torstaisin klo 13.00-15.00 yhtye 1, lk AS414 (opettaja ilmoitetaan myöhemmin), alkaen 8.9.
- torstaisin klo 13.00-15.00 yhtye 2, lk AS415 (Marko Liski), alkaen 8.9.
Lisäksi esiintyminen matineakonsertissa sekä konsertin valmistelu erikseen sovittavan aikataulun mukaan.
Opetuksen aikataulut varmistetaan opetuksen alkaessa. Viikko 42 on itsenäisen työskentelyn viikko.

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus alkaa intensiiviviikolla ti 30.8. klo 11.00-16.00. Opiskelijoiden tulee varata ke 31.8. klo 9.00-17.00 ja to 1.9. klo 9.00-16.00 tiimityöskentelylle. Tilat ilmoitetaan opetuksen alkaessa. Intensiiviviikon opettaja on Jere Laukkanen.
Viikosta 36 alkaen opetus seuraavasti:
- keskiviikkoisin klo 14.45-17.00 transkriptio ja notaatio, lk AS223 (Jere Laukkanen), alkaen 7.9.
- torstaisin klo 13.00-15.00 yhtye 1, lk AS414 (opettaja ilmoitetaan myöhemmin), alkaen 8.9.
- torstaisin klo 13.00-15.00 yhtye 2, lk AS415 (Marko Liski), alkaen 8.9.
Lisäksi esiintyminen matineakonsertissa sekä konsertin valmistelu erikseen sovittavan aikataulun mukaan.
Opetuksen aikataulut varmistetaan opetuksen alkaessa. Viikko 42 on itsenäisen työskentelyn viikko.
Opintojakson vastuuopettaja: Jere Laukkanen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa erotella pienyhtyeen soitinten roolit, osaa sovittaa ja orkestroida niille, osaa harjoituttaa yhtyettä sekä toimia yhtyeen jäsenenä aktiivisella ja luovalla tavalla. Opiskelija osaa hyödyntää improvisaatiota omassa musiikin tekemisessään. Opiskelija osaa viestiä omasta musiikistaan suullisesti, kirjallisesti ja äänitteellä.

Opiskelija osaa tutkia ja toteuttaa muiden musiikkia tekemällä transkriptioita sekä osaa määritellä hyvän nuottikuvan merkityksen musiikillisen informaation välittämisessä. Opiskelija hallitsee notaatio-ohjelmiston peruskäytön. Opiskelija osaa työskennellä annettujen toimeksiantojen ja aikataulujen mukaisesti. Opiskelija osaa toimia ryhmän aktiivisena jäsenenä ja antaa rakentavaa palautetta muiden ryhmän jäsenten tuotoksista. Opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti ja osaa valmistaa konserttiproduktion ryhmän jäsenenä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Vertaisarviointi
Osallistuminen opetukseen
Oppimistehtävä
(yhteensä 100%)

Esitietovaatimukset

Musiikkioppilaitoksen taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän suoritus tai vastaavat tiedot ja taidot.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sanna Vuolteenaho
 • Minna Lamppu
 • Laura Juvonen
 • musiikki virtuaali
 • Hanna-Maija Aarnio
Vastuuhenkilö

Minna Lamppu

Opiskelijaryhmät
 • KXF22S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata ja tunnistaa musiikin, luovuuden, kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutuksia. Hän kykenee soveltamaan taiteen terveyttä ja hyvinvointia käsittelevää tietoa luovan toiminnan suunnitteluun ja havainnointiin. Hän osaa kokeilla ja suunnitella työryhmässä toiminnallista, luovaa ryhmätoimintaa, jonka tavoitteena on hyvinvoinnin ja osallistujille merkityksellisten kokemusten mahdollistaminen. Hän kykenee hyödyntämään musiikillista osaamistaan taiteen soveltavassa käytössä. Opiskelija osaa tunnistaa ja kehittää mahdollisuuksiaan toteuttaa osallistavaa musiikkitoimintaa erilaisten yhteisöjen ja toimintaympäristöjen lähtökohdat huomioiden. Opiskelija kykenee kehittämään osaamistaan vertaisryhmässä. Hän osaa jäsentää ja kuvata musiikin ja luovan toiminnan hyötyjä ja vaikuttavuutta ryhmäprosessien ja yhteisöjen hyvinvoinnin rakentamisessa.

Sisältö

Taide, kulttuuri, luovuus ja hyvinvointi, osallisuuden edistäminen, taiteen soveltavan käytön esimerkkejä ja mahdollisuuksia, ryhmätoiminnan ohjaaminen ja ymmärtäminen, reflektointi yksin ja yhdessä.

Aika ja paikka

Opetus vamuka 1 vuoden keväällä kaikissa vamuka-aineissa
(Musiikkikasvatuksen lähtökohdat ja työtavat2, 5 op, Lapsi, musiikki ja oppiminen, 5 op ja Luovuus ja hyvinvointi, 5 op)
tapahtuu ma klo 9.15-11.30 , torstaisin klo 9.00-11.15 ja perjantaisin klo 9.15-11.30 AS102 ja AS411 luokissa. Lukuvuosi alkaa pe 13.1 kaikkien yhteisellä pedagogisella aamupäivällä ja viikosta 3 eteenpäin vamuka lukkarilakanan mukaisesti. Ma 16.1. klo 9.15 -11.130. saatte tarkennetun ja tuntikohtaisen lukujärjestyksen kevään oppitunneistanne. HUOM! tuntien tarkat aloitusajat sovitaan ryhmän ja opettajien kesken.

Oppimateriaalit

Opettajan ohjeistuksen mukaan; myös opettajan antama materiaali

Opetusmenetelmät

Tehtäväohjattu opetus
Ohjatut harjoitukset
Työpaja
Ryhmäohjaus
Opintokäynti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson aikana vieraillaan palvelutalossa tai muussa taiteen soveltavan käytön toimintaympäristössä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Musiikkikasvatuksen lähtökohdat ja työtavat 2, 5 op ja Lapsi, musiikki ja oppiminen, 5 op, sekä Luovuus ja hyvinvointi opintojaksot muodostavat Vamuka 1. vuoden kevään kokonaisuuden, yht. 15 op, josta on kontaktiopetusta n. 135 tuntia, oman työn osuus n. 270 tuntia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kuvata luovuuden ja taiteen hyvinvointivaikutuksia sekä reflektoida niihin liittyvää tietoa. Hän osaa suunnitella työryhmässä luovaa ryhmätoimintaa, jonka tavoitteena on hyvinvoinnin ja osallistujille merkityksellisten kokemusten mahdollistaminen. Hän kykenee toimimaan työryhmän jäsenenä ja kykenee ohjaamaan taiteen soveltavaan käyttöön liittyvää ryhmätoimintaa. Hän osaa jäsentää ja kuvata musiikin ja luovan toiminnan hyötyjä ja vaikuttavuutta ryhmäprosessien ja yhteisöjen hyvinvoinnin rakentamisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimispäiväkirja
Portfolio
Essee

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

3 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Antti Rissanen
Vastuuhenkilö

Antti Rissanen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

3 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Antti Rissanen
Vastuuhenkilö

Marko Liski

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

3 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Antti Rissanen
Vastuuhenkilö

Marko Liski

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

2 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • musiikki virtuaali
Vastuuhenkilö

Jere Laukkanen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Julius Mauranen
 • musiikki virtuaali
 • Jere Laukkanen
Vastuuhenkilö

Julius Mauranen

Opiskelijaryhmät
 • KXF20S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä miksausvaiheen merkityksen äänitteen tuotantoprosessissa. Opiskelija osaa tehdä teknisesti ja taiteellisesti tasapainoisia miksauksia eri musiikkityyleihin ja käyttötarkoituksiin ja osaa hyödyntää tietokonepohjaisen studioteknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Opiskelija osaa käyttää signaaliprosessoreita edistyneellä tasolla miksauksessa ja editoinnissa. Opiskelija osaa valmistella oman musiikkituotantonsa miksausvaihetta varten. Opiskelija osaa eritellä masterointiprosessin osana äänitteen tuotantoa.

Sisältö

Studiotyöskentely, miksaus- ja editointiharjoitustyöt, vertaispalaute. Luennot, vierailijaluennot ja vierailut. Miksaus teknisenä ja luovana työnä. Miksaajan työ sekä rooli musiikkituotannossa. Tuottajan rooli miksausvaiheessa.

Aika ja paikka

Opetus alkaa 8.9.22. Opetus Tarkkaamo A:ssa klo 9–12.15 ja harjoitustehtäviin varattu aika torstaisin 13–16.15 studiokerroksessa.
Opiskelijat jaetaan kahteen tasoryhmään, opetus kullakin ryhmällä pääsääntöisesti joka toinen viikko.

Oppimateriaalit

Owsinski: Mixing engineers handbook
Mixerman: Zen and the art of mixing
Senior: Mixing secrets for the small studio

Opetusmenetelmät

Ryhmäohjaus
Aktivoiva luento
Harjoitustehtävät
Lähiopetus
Vierailut

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT sovittava opettajan kanssa ensimmäisellä tunnilla.

Sisällön jaksotus

Opetus alkaa 8.9.22. Opetus Tarkkaamo A:ssa klo 9–12.15 ja harjoitustehtäviin varattu aika torstaisin 13–16.15 studiokerroksessa.
Opiskelijat jaetaan kahteen tasoryhmään, opetus kullakin ryhmällä pääsääntöisesti joka toinen viikko.

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus alkaa 8.9.22. Opetus Tarkkaamo A:ssa klo 9–12.15 ja harjoitustehtäviin varattu aika torstaisin 13–16.15 studiokerroksessa.
Opiskelijat jaetaan kahteen tasoryhmään, opetus kullakin ryhmällä pääsääntöisesti joka toinen viikko.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

- Opiskelija osaa toimia sovittujen aikataulujen puitteissa ja palauttaa oppimistehtävät ajoissa.
- Opiskelija osaa toimia ryhmän aktiivisena jäsenenä ja antaa rakentavaa palautetta muiden ryhmän jäsenten tuotoksista.
- Opiskelija esittelee ja argumentoi omia tuotoksiaan ryhmälle sovitusti sekä osaa ottaa palautetta vastaan ja reflektoida omaa tekemistään.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Vertaisarviointi
Osallistuminen opetukseen
Oppimistehtävät

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa määritellä äänitystekniikoiden merkityksen äänituotannon onnistumisessa ja oppii tuntemaan eri mikrofonityyppien erityispiirteitä. Opiskelija osaa selittää mikrofonien ominaisuuksia, käyttötarkoituksia ja sijoittelua erilaisissa äänitystilanteissa. Opiskelija osaa suunnittella ja toteuttaa äänityssession ammattistudiossa sekä pystyy toimimaan yhteistyössä muusikoiden kanssa studiotilanteessa. Opiskelija osaa kuunnella kriittisesti ja analyyttisesti. Opiskelija osaa määritellä musiikkituottajan toimenkuvan erilaisissa musiikkituotannoissa. Opiskelija osaa kuvata tuottajan työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut ja vaatimukset. Opiskelija osaa eritellä eri aikakausien ja tyylisuuntien musiikkituotantojen teknisiä ja taiteellisia erityispiirteiitä. Opiskelija osaa tulkita musiikkiteknologian ja -tuotannon historiallista kehitystä ja osaa suhteuttaa sen nykyaikaisiin työtapoihin. Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen musiikkituotannon.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • musiikki virtuaali
 • Julius Mauranen
 • Jere Laukkanen
Vastuuhenkilö

Jere Laukkanen

Opiskelijaryhmät
 • KXF20S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä miksausvaiheen merkityksen äänitteen tuotantoprosessissa. Opiskelija osaa tehdä teknisesti ja taiteellisesti tasapainoisia miksauksia eri musiikkityyleihin ja käyttötarkoituksiin ja osaa hyödyntää tietokonepohjaisen studioteknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Opiskelija osaa käyttää signaaliprosessoreita edistyneellä tasolla miksauksessa ja editoinnissa. Opiskelija osaa valmistella oman musiikkituotantonsa miksausvaihetta varten. Opiskelija osaa eritellä masterointiprosessin osana äänitteen tuotantoa.

Sisältö

Studiotyöskentely, miksaus- ja editointiharjoitustyöt, vertaispalaute. Luennot, vierailijaluennot ja vierailut. Miksaus teknisenä ja luovana työnä. Miksaajan työ sekä rooli musiikkituotannossa. Tuottajan rooli miksausvaiheessa.

Aika ja paikka

Opetus alkaa 19.1.23. Opetus Tarkkaamo A:ssa klo 9–12.15 ja harjoitustehtäviin varattu aika perjantaisin 9–12.15 studiokerroksessa.
Opiskelijat jaetaan kahteen tasoryhmään kuten syksyllä, opetus kullakin ryhmällä pääsääntöisesti joka toinen viikko. Vierailut yhdessä ryhmässä.

Oppimateriaalit

Owsinski: Mixing engineers handbook
Mixerman: Zen and the art of mixing
Senior: Mixing secrets for the small studio

Opetusmenetelmät

Ryhmäohjaus
Aktivoiva luento
Harjoitustehtävät
Lähiopetus
Vierailut

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetus alkaa 19.1.23. Opetus Tarkkaamo A:ssa klo 9–12.15 ja harjoitustehtäviin varattu aika perjantaisin 9–12.15 studiokerroksessa.
Opiskelijat jaetaan kahteen tasoryhmään kuten syksyllä, opetus kullakin ryhmällä pääsääntöisesti joka toinen viikko. Vierailut yhdessä ryhmässä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus alkaa 19.1.23. Opetus Tarkkaamo A:ssa klo 9–12.15 ja harjoitustehtäviin varattu aika perjantaisin 9–12.15 studiokerroksessa.
Opiskelijat jaetaan kahteen tasoryhmään kuten syksyllä, opetus kullakin ryhmällä pääsääntöisesti joka toinen viikko. Vierailut yhdessä ryhmässä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

- Opiskelija osaa toimia sovittujen aikataulujen puitteissa ja palauttaa oppimistehtävät ajoissa.
- Opiskelija osaa toimia ryhmän aktiivisena jäsenenä ja antaa rakentavaa palautetta muiden ryhmän jäsenten tuotoksista.
- Opiskelija esittelee ja argumentoi omia tuotoksiaan ryhmälle sovitusti sekä osaa ottaa palautetta vastaan ja reflektoida omaa tekemistään.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa määritellä äänitystekniikoiden merkityksen äänituotannon onnistumisessa ja oppii tuntemaan eri mikrofonityyppien erityispiirteitä. Opiskelija osaa selittää mikrofonien ominaisuuksia, käyttötarkoituksia ja sijoittelua erilaisissa äänitystilanteissa. Opiskelija osaa suunnittella ja toteuttaa äänityssession ammattistudiossa sekä pystyy toimimaan yhteistyössä muusikoiden kanssa studiotilanteessa. Opiskelija osaa kuunnella kriittisesti ja analyyttisesti. Opiskelija osaa määritellä musiikkituottajan toimenkuvan erilaisissa musiikkituotannoissa. Opiskelija osaa kuvata tuottajan työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut ja vaatimukset. Opiskelija osaa eritellä eri aikakausien ja tyylisuuntien musiikkituotantojen teknisiä ja taiteellisia erityispiirteitä. Opiskelija osaa tulkita musiikkiteknologian ja -tuotannon historiallista kehitystä ja osaa suhteuttaa sen nykyaikaisiin työtapoihin. Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen musiikkituotannon.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 12

Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markku Nikula
Vastuuhenkilö

Markku Nikula

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija kehittää kuulonvaraista ilmaisuaan modaalisessa pop/jazzmusiikissa ja vapauttaa itsensä muusikkona duuri-mollitonaalisesta ajattelutottumuksestaan ja näin kehittää itseään kohti monipuolista musiikillista ilmaisua.
Opiskelija saa perusvalmiudet modaalisten melodioiden ja soinnuston ilmaisemiseen laulaen ja kirjoittaen ja saa valmiudet itsenäiseen työskentelyyn.

Sisältö

Opintojakson sisältö
- yleisimmät asteikot (moodit)
- vaativammat modaaliset melodiat
- bassolinjat
- tutustuminen moodista poikkeamisiin
- yksi- ja kaksiääniset melodiadiktaatit
- neli- ja viisisointu- ja Slash- sointuasettelut
- modaaliset sointukulut

Aika ja paikka

Opetus tapahtuu 18.1.2023 alkaen keskiviikkoisin klo 14:45-16:15 lk AS417. Opettajana toimii Markku Nikula.

Oppimateriaalit

Erillisen luettelon mukaan

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot, harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 13 viikon ajan + kotitehtävät

Sisällön jaksotus

Opetus tapahtuu 18.1.2023 alkaen keskiviikkoisin klo 14:45-16:15 lk AS417. Yhteensä 13 opetuskertaa

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus tapahtuu 18.1.2023 alkaen keskiviikkoisin klo 14:45-16:15 lk AS417. Opettajana toimii Markku Nikula.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi
– hyväksytty/hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi 40%, Kirjallinen ja suullinen tentti 60%

Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marko Liski
Vastuuhenkilö

Marko Liski

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marko Liski
Vastuuhenkilö

Marko Liski

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

10 op

T&K-osuus

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikin tiimi

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sanna Vuolteenaho
 • Minna Lamppu
 • Laura Juvonen
 • musiikki virtuaali
 • Hanna-Maija Aarnio
Vastuuhenkilö

Minna Lamppu

Opiskelijaryhmät
 • KXF20S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija kykenee hyödyntämään teoreettista, käytäntöön liittyvää ja kokemuksellista tietoa oppijalähtöisen opetuksen suunnittelussa sekä opetuksen käytännön analysoinnissa. Hän osaa hyödyntää opetuksen suunnittelussa monipuolisesti tietoa erilaisten ihmisten oppimisen tukemiseen liittyvistä tekijöistä ja käyttää tätä tietoa oman pedagogisen ajattelunsa kehittämisessä. Hän osaa kuvata laajasti luovuuteen, ilmaisuun ja taiteelliseen keksintään liittyviä tekijöitä sekä reflektoida tutkimustietoa näistä. Opiskelija kykenee suunnittelemaan monipuolisia pedagogisia ja taiteen soveltavaan käyttöön liittyviä prosesseja sekä pohtimaan niiden avaamia oppimisen ja kokemisen mahdollisuuksia. Hän osaa analysoida ryhmäprosessia ja opetustilannetta myös näkyvää toimintaa syvemmällä tasolla.

Opiskelija osaa suunnitella opetustilanteita oppijalähtöisesti ja huomioiden erilaisten ryhmien tarpeet. Hän osaa käyttää monipuolisesti luovuutta, ilmaisua, musiikillista keksintää ja improvisointia sekä erilaista musiikkia hyödyntäviä pedagogisia lähestymistapoja. Hän kykenee analysoimaan pedagogisten valintojen vaikutuksia ryhmätoiminnassa sekä oppimisessa. Opiskelija osaa ottaa pedagogisessa toiminnassaan huomioon ryhmädynamiikan ja ryhmätoiminnan ilmiöitä. Opiskelija kykenee rakentamaan pedagogisessa toiminnassaan luovuuden, ilmaisun, improvisoinnin ja musiikillisen keksimisen mahdollisuuksia.

Opiskelija tunnistaa uusia mahdollisuuksia kehittää muusikkouttaan osana musiikkipedagogiksi kasvua.

Sisältö

Monenlaiset tavat oppia ja opettaa, erityisen tuen tarve musiikin oppimisessa, luova musiikin opettaminen, opetus- ja ohjaustilanteiden suunnittelu ja toteutus, struktuuri ja pedagoginen improvisointi, pedagogiset valinnat ja mahdollisuudet, reflektointi yksin ja yhdessä.

Aika ja paikka

Opetus ti 9-17/ to 9-115 välisinä aikoina. Tarkempi aikataulu vamuka-lakanassa. Vamuka opetus alkaa yhteisellä Megapäivällä to 1.9. klo 9.00-11.15, ja iltapäivällä klo 12.30-15.00 2.-4. vuoden sisällöt ja modulit vuosikursseittain.

Oppimateriaalit

Opettajan antama materiaali

Opetusmenetelmät

Tehtäväohjattu opetus
Ohjatut harjoitukset
Työpaja
Ryhmäohjaus
Opintokäynti
Työssäoppiminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Modulien osien mahdollisesta korvaamisesta pedagogisen sovelluksen kautta sovittava erikseen vastuuopettajan kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät, ryhmätehtävät, työelämäharjoittelut, itsenäinen työskentely ja oppimistehtävät yht. 10 op =270 h (tarkemmat aikataulut vamuka-lakanassa)

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

3. vuosikurssin vastuuopettaja Laura Juvonen, kiitäjät Sanna Vuolteenaho

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa monipuolista ja oppijoiden/osallistujien tarpeet huomioivaa luovaa ryhmätoimintaa erilaisissa ympäristöissä. Hän osaa käyttää monipuolisesti luovuutta, ilmaisua, musiikillista keksintää ja improvisointia sekä kykenee analysoimaan pedagogisten valintojen vaikutuksia ryhmätoiminnassa sekä oppimisessa. Opiskelija kykenee analysoimaan ryhmäprosessia ja opetustilannetta myös näkyvää toimintaa syvemmällä tasolla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Oppimispäiväkirja
Portfolio

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa suunnitella ilmaisua, keksimistä ja oppimisen iloa tukevaa oppijalähtöistä musiikkitoimintaa sekä tunnistaa mahdollisuuksia tukea erilaisten ihmisten luovaa toimijuutta. Hän osaa tunnistaa erilaisiin opetus- ja ohjaustilanteisiin sopivia lähestymistapoja, pedagogisia työvälineitä sekä opettajan pedagogisten valintojen merkitystä oppimiselle ryhmässä. Hän osaa reflektoida omaa oppimistaan ja siinä herääviä tunteita sekä kokemiaan ja näkemiään opetustilanteita. Opiskelija osaa toimia työryhmän aktiivisena jäsenenä, antaa rakentavaa palautetta erilaisissa ryhmätyön vaiheissa sekä etsiä aktiivisesti ratkaisuja ryhmätyössä esiin tuleviin haasteisiin. Hän kykenee tietoisesti ohjaamaan omaa asemoitumistaan erilaisissa työryhmissä sekä tunnistamaan omaa kehittymistään vuorovaikutustilanteissa.

Ilmoittautumisaika

01.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 30.10.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
 • Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kimmo Salonen
 • Johanna Wartio
 • Laura-Maija Hero
 • Jukka Väisänen
Vastuuhenkilö

Leena Björkqvist

Opiskelijaryhmät
 • KXC20_KS
  KXC20 Käsikirjoittaminen ja sisällöntuotanto
 • KXC20_T
  KXC20 Tuotanto
 • KXB21S1
  Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma päivä
 • KXF19S1
  Musiikin tutkinto-ohjelma päivä
 • KXC20S1
  Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma, päivä
 • KXC20_KÄ
  KXC20 Kuva ja ääni

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Aika ja paikka

o 29.8 klo 9-11.30 Orientaatio (verkossa, linkki lähetetään toteutustyötilasta tiedotteena)

1)Maanantai 29.8 klo 9-10. Juha Järvinen. Etäluento. Zoom-osoite:
https://metropolia.zoom.us/j/67129505770?pwd=aWsxV1gvblp1RnZKdUlmYThIYTZZQT09, salasana 3414

2) Tilaisuus jatkuu klo 10.15-11:15 kulttuurialan omassa zoomissa. https://metropolia.zoom.us/j/5178243099
Opettajat: Jukka Väisänen, Laura-Maija Hero, Kimmo Salonen, Johanna Wartio


Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen ilmoitetaan haasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla
29.8- 13.10 Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti.Opiskelijatiimin omat työskentelyajat.
12.10 8-13. MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma. KAIKKI PAIKALLA :MERKITSE KALENTRIIN.
13.10 Palautekeskustelut projektiohjaajan kanssa

Oppimateriaalit

http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Vehkaperä, Pirilä, Roivas 2013: Innosta ja innovoi.

Opetusmenetelmät

Sisältö: Kurssi toteutetaan yhdessä Arabian kampuksen tutkintojen ja osin soten opiskelijoiden kanssa. Mukaan ilmoittautuvat ainakin kulttuurituotannon opiskeljiaryhmä, musiikki 4vsk: instrumenttipedagogit, esittäjät ja tekijätuottajat, elokuva & TV -opiskelijat. Lisäksi mukaan voivat ilmoittautua kaikki muut opiskelijat, joiden lukkari antaa kurssiin mahdollisuuden: Kurssi kestää ensimmäisen periodin, ja alla olevien aikojen tulee sopia opiskelijan aikatauluun. Innovoidaan aitoja tilausprojekteja työelämän tarpeeseen.

Kehitellään uusia ratkaisuja monialaisessa 4-7 hengen tiimeissä, joissa jokaisessa on opiskelijoita eri tutkinnoista. Opiskelijatiimit jaetaan kurssin alussa. Kurssin alussa jokainen opiskelija saa valita 2-3 mieleistään projektihaastetta, joista yhteen pyrimme hänet saattamaan.

OPISKELIJA: varaa yhteistapaamisiin seuraavat ajat. Kurssi kestää ensimmäisen periodin ajan 29.8.-13.10.2022

Maanantaisin: 9-16:00 Surryhmä-/tiimiopetus. Aaamupäivä yhteisluento. Iltapäivä omat tiimit. Kunkin haasteen tarkemman aikataulun ilmoittaa haasteen opettaja.
Tiistai klo 9-12. Opiskelijatiimien oma työskentelyaika (varaa aamuaika kalenteriin 7:ksi viikoksi, koko 1:n periodi)
Keskiviikko klo 9-12 Opiskelijatiimien oma työskentelyaika (varaa aamuaika kalenteriin 7:ksi viikoksi, koko 1:n periodi)
Torstai: Opetus 9-16:00 (Huom: Musiikin pedagogeilla iltapäivällä lukkaripäällekkäisyys moppi 7:n kanssa, joka sykronoidaan myöhemmin)
Minnofest 12.10.2020 klo 8:00-13 Zoom-virtuaali messu tai live-tapahtuma Arabia tai Myllypurossa soten kanssa. Lopullinen paikka myöhemmin.

Tulevissa projektihaasteissa tarvitaan niin musiikkialan, kuvan, käsikirjoituksen, tuotannon kuin markkinnoinninkin ammattimaista näkökulmaa. Kurssilla:
- on ennakkotehtävä jonka voit tehdä kesän aikana tai syksyllä n. viikko ennen kurssin alkua
- osallistut viiden hengen monialaisiin innovaatioryhmiin ja tutustut muiden alojen opiskelijoihin
- kehitätte yhdessä haastetta tilaajan toiveiden ja omien ideoittenne pohjalta

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Haaste työelämästä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan projektin alussa.

Kansainvälisyys

Yksi ryhmä ja suurryhmä luennot pidetään osin englanniksi.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahot

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 x 27 h teoria luennot plus kirjallisuus
8 x 27 h projektityö

Sisällön jaksotus

7 viikon projektirundit ja niihin liittyvät viikkotehtävät: Orientaatio, ideointi, konseptointi, prototypointi, testaus, tuotteistaminen, lanseeraus ja markkinoille vieminen sekä arviointi.

Lisätietoja opiskelijoille

Monialainen innovaatioprojekti toteutetaan tiimeissä. Tiimin itsenäinen työskentely ja ohjaus voi tapahtua opettajan ja opiskelijoiden yhteisesti valitsemassa paikassa joustavasti ja tasapuolisesti. Jokainen saa valita kaksi mieleistään projektihaastetta, joista toiseen pyrimme hänet saattamaan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 18.01.2023

Ajoitus

23.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Toimipiste

Musiikki

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Musiikin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Johanna Talasniemi
Vastuuhenkilö

Johanna Talasniemi

Tavoitteet

Opiskelija osaa etsiä, valita ja käyttää monipuolisesti musiikkia erilaisissa tehtävissään, erilaisisissa tilanteissa ja erilaisiin tarpeisiin vastaten. Musiikin ilmiöiden tunnistaminen historiallisina jatkumoina yli genrerajojen ja niiden kytkeminen ajankohtaisiin ilmiöihin tukee opiskelijan ammatillista kasvua aktiiviseksi tulevaisuuden toimijaksi. Opiskelija kehittää historiallista ja lähdekriittistä ajatteluaan, yhteistyötaitoja ja ohjelmiston tuntemustaan sekä valmiuksiaan perustella kirjallisesti ja suullisesti omia näkemyksiään vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Sisältö

Musiikin ilmiöiden, kuten soinnin, rytmin ja ajan, rakenteen, esittämisen ja kuuntelemisen sekä niiden muuttumisen tarkastelua sekä menneisyydessä että nykyhetkessä. Musiikin muutostrendien analysointia eri aikoina ja eri genreissä.

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi, toteutetaan englanniksi. Aloitus 23.1.2023.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa eri aikojen ja genrejen musiikista keskeisiä muutostrendejä ja ilmiöitä sekä hyödyntää musiikillista kulttuuriperintöä luovasti omassa ammatillisessa toiminnassaan. Opiskelija osaa toimia annetun aikataulun puitteissa, perustella näkemyksiään vuorovaikutustilanteissa ja löytää muiden kuvauksista itselleen uusia näkökulmia.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.