Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala).

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

-

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä >>

Jatko-opinnot

Tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon, jonka perusteella lisensiaatin- ja/tai tohtoriopintoja tarjoava korkeakoulu ratkaisee jatko-opintokelpoisuuden.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Ylemmän ammattikorkeakoulun Business Informatics tutkinto-ohjelma on 60 op tutkinto insinööreille, jotka haluavat syventää sekä strategista että johtamisosaamistaan tietojohtamisen ja liiketoiminnan tietojärjestelmien avulla.

Jokainen opiskelija suunnittelee ja toteuttaa kehitysprojektin todelliseen liiketoiminnan ongelmaan, joka tyypillisesti on heidän omasta työympäristöstään. Opiskelijat kehittävät näin tutkimus-, projekti- ja muutosjohtamisen osaamistaan. Myös verkostoitumis- ja tiimityöosaaminen kehittyy toimittaessa monikulttuurisessa ympäristössä.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Maisterin tutkinto Business Informatics ohjelmassa tähtää asiantuntija-, tiimi- ja projektijohtotehtäviin sekä etenemiseen johtotehtäviin yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Keskeiset oppimistulokset

Opiskelijat kehittyvät päteviksi liiketoiminnan informaation analysoijiksi ja käyttäjiksi päätöksenteossa liiketoiminnassa ja kehittämisessä. Insinööriopiskelija tutustuu myös keskeisiin liiketoimintakonsepteihin, erilaisiin liiketoimintamalleihin ja oppii keräämään, tulkitsemaan ja analysoimaan tietoja voidakseen luoda vastauksia liiketoiminnan kriittisiin kysymyksiin. Liiketalouden ja tekniikan opiskelijat opiskelevat yhdessä samassa ryhmässä hyödyntäen näin toisiaan sekä verkostoitumalla sekä ajatustenvaihdolla.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen hyväksytty suorittaminen.

Ohjelmassa jokainen opiskelija suunnittelee ja toteuttaa kehityshankkeen liike-elämää varten, useimmiten omalle työorganisaatiolleen. Näin opiskelija parantaa tutkimus-, projekti- ja muutoksenhallintaosaamistaan. Tämä T&K -projekti raportoidaan opinnäytetyönä (30 op).

Tutkinnon taso

EQF/NQF 7, Master´s degree

Opiskelijavaihto

Kansainvälisten kumppanikorkeakoulujen verkosto tarjoaa mahdollisuuksia joko lyhytaikaiseen ja/tai lukukauden mittaisiin vaihtoihin. Master's Summer School on kansainvälistymismuoto, jossa vierailevat professorit tarjoavat uusia oivalluksia. Yhteistyö eri tieteenalojen maisteriopiskelijaryhmien välillä lisää kansainvälistä ymmärrystä.

Erityispääsyvaatimukset

-

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Opiskelu tapahtuu töiden ohessa, jolloin YAMK-tutkinto saavutetaan noin 1,5 vuodessa, mutta opinnot sallivat joustavan toteuttamisen. Lähiopetusta on joka toinen perjantai kello 9-16, siis keskimäärin kahdesti kuukaudessa ja lisäksi keskiviikkoiltaisin noin 3-4 kertaa vuodessa. Lähiopetuksen lisäksi opinnoissa käytetään eri muodoissa etäopiskelua. Opintojen kieli on englanti.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Zinaida Grabovskaia
Tutkintovastaava
Puh. +358 40 198 4008
zinaida.grabovskaia@metropolia.fi
PL 4071, 00079 METROPOLIA

Master's Degree Programme in Business Informatics (englanniksi)
Tunnus
(T1319S6)