Siirry suoraan sisältöön

Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Apuvälineteknikko (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Suuhygienisti (ylempi AMK)
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Röntgenhoitaja (ylempi AMK)
Optometristi (ylempi AMK)
Osteopaatti (ylempi AMK)
Geronomi (ylempi AMK)
Jalkaterapeutti (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin ei sisälly harjoittelua. Opinnot toteutuvat yhteistyössä työelämän kanssa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö:
http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/ >>

Jatko-opinnot

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen opintoja voi jatkaa muun muassa yliopiston jatko-opinnoissa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Korkeakouluun hakeneella ja siellä opiskelevalla on mahdollisuus hakea aiemmin suoritettujen opintojen ja hankitun osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä tai miten osaaminen on hankittu. Korkeakoulutasoisen asiantuntijuuden mukainen aiempi osaaminen voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa. Opiskelijan velvollisuutena on osoittaa hankkimansa osaaminen. Käytänteet on kuvattu tutkintosäännöissä ja AHOT-ohjeissa.

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus tutkinto-ohjelman internet-sivuilta:
http://www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta/yamk-tutkinnot/sosiaali-ja-terveysala/terveyden-edistaminen/

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Tutkinnon suorittaminen antaa valmiuden toimia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijuutta edellyttävissä kehittämis- ja johtamistehtävissä yhteisö- ja organisaatio- sekä kunta- ja maakuntatasoilla. Tulevaisuudessa väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien ja sote-alueiden yhteinen tehtävä. Ennaltaehkäisevän terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä edistävän toiminnan kehittäminen ja johtaminen toteutuu hallinnon alat ylittävänä monilaisena yhteistyönä.
Koulutus antaa valmiudet terveyden edistämisen laaja-alaisiin ja vaativiin asiantuntijatehtäviin, kuten näyttöön perustuvaan terveyden edistämisen suunnitteluun ja arviointiin ja kehittämiseen, monialaiseen verkostoyhteistyöhön sekä koordinointiin ja johtamiseen. Tutkinnosta valmistuneet ovat kriittisiä, kehittämisorientoituneita asiantuntijoita ja he voivat toimia erilaisissa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävissä julkisissa, yksityisissä tai kolmannen sektorin organisaatiossa tai yrittäjänä.

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaiset opinnot suoritettu hyväksytysti.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Kansainvälisyys toteutuu esimerkiksi ulkomaalaisten vierailijaluentojen, kv-matkojen ja -vaihtojen sekä monialaisten kansainvälisten opintojen muodossa.

Erityispääsyvaatimukset

Hakukelpoisuuteen vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto. Soveltuvia korkeakoulututkintoja ovat:
- apuvälineteknikko (AMK)
- bioanalyytikko (AMK)
- ensihoitaja (AMK)
- fysioterapeutti (AMK)
- geronomi (AMK)
- jalkaterapeutti (AMK)
- kätilö (AMK)
- optometristi (AMK)
- osteopaatti (AMK)
- röntgenhoitaja (AMK)
- sairaanhoitaja (AMK)
- sosionomi (AMK)
- suuhygienisti (AMK)
- terveydenhoitaja (AMK)
- toimintaterapeutti (AMK)
- muu soveltuva suomalainen korkeakoulututkinto (amk, yamk, kandidaatti tai maisteri) yhdistettynä aiemmin suoritettuun apuneuvoteknikon, laboratoriohoitajan, fysioterapeutin, kätilön, optikon, röntgenhoitajan, sairaanhoitajan, sosiaaliohjaajan, sosiaalikasvattajan, hammashuoltajan, terveydenhoitajan tai toimintaterapeutin opistoasteiseen tutkintoon
-yllämainittuja suomalaisia korkeakoulututkintoja vastaava ulkomainen korkeakoulututkinto yhdistettynä Suomessa voimassaolevaan ammatinharjoittamisoikeuteen tai direktiivitodistukseen
Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan kaksi vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Työkokemuksen tulee olla kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen.
Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/

Opintojen toteuttaminen

Osa-aikaiset opinnot. Opintojen kesto 1,5-2 v.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Arja Liinamo
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Terveyden edistäminen (ylempi AMK)
Tunnus
(S1923S6)
Terveyden edistäminen (ylempi AMK)
Tunnus
(S1921S6)
Terveyden edistäminen (ylempi AMK)
Tunnus
(S1920S6)
Terveyden edistäminen (ylempi AMK)
Tunnus
(S1919S6)
Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Pirjo Koski
 • Anu Leppänen
 • Jaana Seitovirta
Vastuuhenkilö

Pirjo Koski

Opiskelijaryhmät
 • S1922S6
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija
- rakentaa terveyden edistämisen verkostoja ja yhteistyösuhteita monipuolisesti eri tahojen ja sidosryhmien kesken ja toimii niissä aktiivisesti
- soveltaa tiimi- ja verkostotyön sekä yhteisöjen ja organisaatioiden kehittämisen teorioita ja menetelmiä
- osaa koordinoida ja johtaa terveyttä edistävää toimintaa muutoksen mahdollistamiseksi

Sisältö

- keskeisiä teorioita muutoksen mahdollistamiseksi
- sidosryhmätyöskentely
- monisektorinen yhteistyö kunnissa ja maakunnissa
- yhteistyö kolmannen sektorin ja yritysten kanssa

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2023

Oppimateriaalit

1. Verkostojohtamisen opas. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 2019:12. Valtioneuvoston kanslia, Helsinki. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161513/VNK_12_19_Verkostojohtamisen_opas.pdf?sequence=4&isAllowed=y
2. Luento-ja opiskelumateriaali moodlessa
3. Verkostotyöstä, SOSTE https://www.soste.fi/blogikirjoitus/vinkkeja-verkostotyohon/
4. The Intersector Toolkit: Tools for Cross-Sector Collaboration. The Intersector Project. http://intersector.com/wp-content/uploads/2017/08/The-Intersector-Project-Toolkit.pdf
5. Bergen Model for Intersectoral co-operation. Referencies:
a. Corbin, Mittelmark 2008. Partnership lessons from the Global Programme for Health promotion Effectiveness: a case study. Health Promotion International, Vol. 23 No.4 = Bergen Model of Collaborative Functioning https://academic.oup.com/heapro/article/23/4/365/629824
b. Mahmood, Morreale, Barry 2015. Developing a checklist for intersectoral partnership for health promotion. WHO Collaborating Centre for Health Promotion Research. National University of Ireland Galway, April 2015 = Pilot Partnership Checklist: Tool for Intersectoral Partnership https://www.researchgate.net/publication/280573639_Developing_a_Checklist_for_Intersectoral_Partnerships_for_Health_Promotion
c. Corbin, Jones, Barry 2018. What makes intersectoral partnership for health promotion work? A review of the international literature. Health Promotion International 2018;33:4-26. = narrative synthesis of findings (from 26 studies) related to processes that support and inhibit HP partnership functioning. Bergen Model of Collaborative Functioning was used as a theoretical framework for analyzing the findings, nine core elements were identified that constitute positive partnership processes that can inform best practices.. https://academic.oup.com/heapro/article/33/1/4/2555416
6. The partnerships analysis tool A resource for establishing, developing and maintaining partnerships for health promotion. https://www.vichealth.vic.gov.au/media-and-resources/publications/the-partnerships-analysis-tool#
7. Ylitörmänen, T & Kauppinen, T. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen – mitä eväitä hyvinvointialueiden strategiat antavat?THL. Luettu 1.6.2023

Opetusmenetelmät

Päivitetty 23.8.2021
Luennot ja itsenäinen opiskelu Moodle-alustalla 1 op
Pienryhmätehtävät 4 op

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Metropolian innovaatiokeskittymät: Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut
Muut mahdolliset verkostohankkeet

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

Urban Labs for Better Health for All in the Baltic Sea Region - boosting cross-sectoral cooperation for health and wellbeing in the cities
https://projects.interreg-baltic.eu/projects/healthy-boost-180.html

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voidaan neuvotella Ahot- hakemusten perusteella

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op x 27 tuntia

Sisällön jaksotus

4.9.2023 9:00-16:00 Info ja ryhmätehtävän ohje Pirjo ja Jaana. Monilainen yhteistyö ja monialaisen yhteistyön johtaminen Jaana
5.9.2023 9:00-16:00 TKI-kumppanuus, Bergenin mall, asiantuntijan luento,
2 ohjauskertaa/ pienryhmä. Sovitaan ajat ohjaajan kanssa
26.10.2023 klo 13-16.15 Monialaisuus: Hytke-hanke ja erätaukokeskustelu/ (opetustapa ilmoitetaan lähiaikoina)
26.11.2023 Ryhmätehtävän palautus ennen seminaari.
28.11.2023 9:00-16:00 Seminaari

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen. Opintojaksolle hyväksyminen on ehdollinen niin kauan, kunnes opintojaksolle määritellyt edeltävyysehdot on tarkistettu. Mikäli ilmoittautunut opiskelija ei osallistu toteutukselle, opintojaksosta vastaava opettaja poistaa opiskelijan toteutukselta kahden viikon sisällä opinnon alkamisesta. Ilmoittautumisajat määritellään oppimistoiminnan vuosikellossa. (Tutkintosääntö 32 §)

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön,
mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa
työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön.
Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on
kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti
opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan
osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä
ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa
luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Läpäisytaso: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson
perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää
oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintosuoritus arvioidaan kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) tai perustellusta syystä jaolla hylätty/hyväksytty. Hyväksytty-tason arviointikriteerit ovat samat kuin tyydyttävä (1) arviointikriteerit, mikä tarkoittaa, että ydinosaaminen on saavutettu (Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tutkintosääntö; 33 § Opintosuorituksen arviointi).

Pienryhmätehtävän arviointikriteerit
1. Tehtävät noudattavat annettuja ohjeita
2. Tehtävät on palautettu sovittuina ajankohtina
3. Aktiivinen yhteistyö työelämään / hankkeeseen / verkostoon
4. Kirjallisuuden ja teoriatiedon soveltamisen laatu ja monipuolisuus
5. Lähteiden käyttö ja viittaustekniikka asianmukaisuus
6. Raportin ja esityksen laatu sekä hyödynnettävyys

Lisätiedot

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opintojakson tai sen osan voi hyväksilukea aiemmin suoritetulla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisella opinnolla, jonka sisällöt vastaavat tämän opintojakson sisältöjä ja/tai työkokemuksella tehtävistä, joista on saanut sisältöä vastaavan vahvan osaamisen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 17.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Arja Liinamo
 • Pirjo Vesa
Vastuuhenkilö

Arja Liinamo

Opiskelijaryhmät
 • S1923S6
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija:
- tuntee keskeiset terveyskäyttäytymistä ja terveysneuvontaa koskevat teoriat ja mallit
- hallitsee vaikuttavia asiakas- ja voimavaralähtöisiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen menetelmiä
- osaa arvioida ja kehittää terveyden edistämistä sosiaali- ja terveyspalveluissa ja muissa yhteisöissä (settings)

Sisältö

- terveyden edistämisen yksilötason teoriat ja mallit
- terveysneuvonnan vaikuttavuus
- yhteisöjen (settings) terveyden edistämisen toiminnan kehittämiseen sovellettavat teoriat
- asiakaslähtöinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sosiaali- ja terveyspalveluissa ja eri yhteisöissä (settings)

Aika ja paikka

Kontaktipäivät toteutuvat verkkovälitteisesti seuraavina päivinä:
28.11.2023 klo 9.00-17.00
12.12.2023 klo 13.00-16.00
25.1.2023 klo 13.00-16.00

Oppimateriaalit

Cragg, L., Davies, M. & Macdowall, W. 2013. Health promotion theory. 2nd ed. Section 2. Maidenhead: Open University Press, e-kirja löytyy Metropolian kirjastosta.

Muu lähdemateriaali tarkentuu opintojakson aikana

Luento- ja opiskelumateriaali Moodlessa

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Opintojakson toteutus tarkentuu opintojakson alussa.

Osallistuminen luennoille, läsnäolovelvoite (Syksyn 2022 toteutustapa tarkentuu lokakuun lopussa Metropolian ohjeiden mukaan)
Moodle-oppimisympäristötyöskentely
Itsenäinen työskentely
Ryhmä/tiimikeskustelut ja reflektio
Opettajan konsultaatiot oppimisprosesissa
Oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Innovaatiokeskittymä/ HyMy-kylä/ Oppimistehtävän integrointi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävän työstäminen opintojakson aikana ja palautus 28.2.2024 mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- 24 tuntia verkkovälitteistä opiskelua
- Kontakti- / etäpäivinä läsnäolovelvoite (verkkovälitteinen)
- 111 tuntia itsenäistä ja -tiimiopiskelua
- Opettajan konsultaatiot oppimisprosesissa
- Oppimistehtävä

Sisällön jaksotus

Terveyden edistämisen yksilötason teoriat ja mallit
Yhteisöjen (settings) terveyden edistämisen toiminnan kehittämiseen sovellettavat teoriat
Terveysneuvonnan vaikuttavuus
Asiakaslähtöinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen hyvinvointi- ja terveyspalveluissa ja eri yhteisöissä (settings)

Oppimistehtävän integrointi Innovaatiokeskittymään tai käytännön työelämään.
Asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen näyttöön perustuva tietoa soveltaen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Läpäisytaso: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen verkkovälitteiseen lähiopetukseen (kontakti/etäopetus)
Arvioitava oppimistehtävä

Palauttamalla tehtävät opiskelija vakuuttaa osaamisen osoittamisensa perustuvan itsenäiseen tekemiseen ja eettiseen toimintaan. Vilppi voi johtaa jopa vuoden määräaikaiseen erottamiseen ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38 §. Verkkototeutuksen itsenäisen osaamisen varmistamiseksi opettaja voi harkintansa mukaan edellyttää osaamisen osoittamista valvotuissa olosuhteissa tai suullisella tentillä.
Opettaja tiedottaa osaamisen näyttötavasta viimeistään opintojakson alkaessa.

Lisätiedot

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opintojakson tai sen osan voi hyväksilukea aiemmin suoritetulla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisella opinnolla, jonka sisällöt vastaavat tämän opintojakson sisältöjä ja/tai työkokemuksella tehtävistä, joista on saanut sisältöä vastaavan vahvan osaamisen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.01.2024

Ajoitus

14.08.2023 - 17.05.2024

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 120

Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, palliatiivisen hoidon asiantuntija (YAMK)
 • Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Mielenterveystyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Riitta Vilkko
 • Kirsi Halme
 • Pirjo Vesa
 • Pihla Markkanen
 • Kätilötyön johtaminen YAMK
 • YAMK Ensihoidon johtaminen Virtuaali
 • YAMK Terveyden edistäminen Virtuaali
 • Maija-Riitta Jouhki
 • Iira Lankinen
 • Marianne Pitkäjärvi
 • Pirjo Koski
 • Jaana Seitovirta
 • Jukka Kesänen
 • Sari Haapio
Vastuuhenkilö

Iira Lankinen

Opiskelijaryhmät
 • S3023S6
  Kliininen asiantuntijuus, palliatiivisen hoidon asiantuntija
 • S2223S6
  Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, yamk
 • S1823S6
  Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S1923S6
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S2623S6
  Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi amk
 • S2823S6
  Mielenterveystyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustella ja suunnitella opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelija osaa soveltaa kriittisesti ja tuloksellisesti oman alansa tutkimus- ja asiantuntijatietoa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiä työelämän kehittämistarpeisiin vastaamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Opiskelija kykenee tekemään perusteltuja valintoja.

Sisältö

Opinnäytetyön aiheen valinta, ideointi- ja suunnittelu

Tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan, esim. työpajat, seminaarit, yksilöohjaus, ryhmäohjaus.

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaan seminaarit, ks. työpajatarjonta Moodlesta
Opinnäytetyön ohjaaja ilmoittaa seminaarien toteutusmuodon
Työpajatarjonta esitellään Moodlessa: YAMK-opinnäytetyöprosessi
Tutkimussuunnitelma-työpaja pakollinen!

Oppimateriaalit

Asianmukainen tutkimusmenetelmäkirjallisuus
Alan ajantasainen kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Itseopiskelu
Ryhmäohjaus kuten seminaarit, työpajat
Yksilöohjaus
Opponointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja se tehdään sovituin osin työelämäohjaajan ohjauksessa. Ohjauksen ja arvioinnin päävastuu on ohjaavalla opettajalla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Hyväksytty suoritus edellyttää kansainvälistä lähdekirjallisuutta

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op vastaa 270 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Suositellaan jakson suorittamista toisen lukukauden loppuun mennessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyön ensisijainen ohjausmuoto on ryhmäohjaus (mm. seminaarit ja työpajat), jonka lisäksi voidaan sopia yksilöohjauksista.

Opinnäytetyön hyväksytty tutkimussuunnitelma (ont-ohjaaja hyväksyy), opinnäytetyöseminaareihin osallistuminen ja opponointi sekä Tutkimussuunnitelma -työpajaan osallistuminen ovat edellytyksinä siirtymisessä Opinnäytyön toteutus-opintojaksolle. Tästä sovitaan tarkemmin oman ont-ohjaajan kanssa.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Toisten opiskelijoiden työt ovat luottamuksellisia!

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää ohjaajan ja työelämän edustajan hyväksymää opinnäytetyön suunnitelmaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön hyväksytty tutkimussuunnitelma (ont-ohjaaja hyväksyy), opinnäytetyöseminaareihin osallistuminen ja opponointi sekä Tutkimussuunnitelma -työpajaan osallistuminen ovat edellytyksinä siirtymisessä Opinnäytyön toteutus-opintojaksolle.

Katso opinnäytetyön arviointikehikko.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.05.2024

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
 • Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Kätilötyön johtaminen YAMK
 • Maija-Riitta Jouhki
 • Iira Lankinen
 • Marianne Pitkäjärvi
 • Pirjo Koski
 • Jaana Seitovirta
 • Jukka Kesänen
 • Tiia Saastamoinen
 • Pirjo Vesa
 • Sari Haapio
Vastuuhenkilö

Iira Lankinen

Opiskelijaryhmät
 • S2222S6
  Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, yamk
 • S1922S6
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S1522S6C
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveyspalveluissa, Mielenterveystyön laaja-alainen kliininen osaaminen, hallinnollinen ryhmä
 • S1822S6
  Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S2622S6
  Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelija kykenee tekemään perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa.

Opiskelija pystyy toimimaan itsenäisesti alansa asiantuntijana sekä työelämän kehittäjänä ja uudistajana.

Opiskelija osaa laatia kirjallisen opinnäytetyöraportin ja viestiä kirjallisesti ja suullisesti osoittaen alansa asiantuntijaviestinnän taitoa.

Kypsyysnäytteessä opiskelija kykenee osoittamaan opinnäytetyönsä aihepiirin hyvää hallintaa ja taitoa viestiä asiantuntevasti sen tuloksista.

Sisältö

Opinnäytetyön raportointi, julkaiseminen ja arviointi

Tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan, esim. työpajat, seminaarit, yksilöohjaus, ryhmäohjaus, kypsyysnäyte.

Kypsyysnäyte voi olla lehdistötiedote, blogiteksti, julkaisukelpoinen artikkeli, ns. Executive Summary tai muu tiedottava teksti opinnäytetyöstä. Opiskelija sopii kypsyysnäytteen muodon ja kohdeyleisön opinnäytetyön ohjaajan kanssa.

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaan seminaarit, ks. työpajatarjonta Moodlesta
Opinnäytetyön ohjaaja ilmoittaa seminaarien toteutusmuodon
Työpajatarjonta ja ohjeet kypsyysnäytteen suorittamiseksi esitellään Moodlessa: YAMK-opinnäytetyöprosessi
Yksi työpaja on pakollinen

Oppimateriaalit

Asianmukainen tutkimusmenetelmäkirjallisuus
Alan ajantasainen kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Itseopiskelu
Ryhmäohjaus kuten seminaarit, työpajat
Yksilöohjaus
Opponointi
Kypsyysnäyte

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja se tehdään sovituin osin työelämäohjaajan ohjauksessa. Ohjauksen ja arvioinnin päävastuu on ohjaavalla opettajalla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kypsyysnäytteen suorittaminen, ks ohjeet Moodlesta: YAMK-opinnäytetyöprosessi

Kansainvälisyys

Hyväksytty suoritus edellyttää kansainvälistä lähdekirjallisuutta

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op vastaa 270 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Suositellaan jakson suorittamista neljännen lukukauden loppuun mennessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyön ensisijainen ohjausmuoto on ryhmäohjaus (mm. seminaarit ja työpajat), jonka lisäksi voidaan sopia yksilöohjauksista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Toisten opiskelijoiden työt ovat luottamuksellisia!

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää ohjaajan ja työelämän edustajan hyväksymää opinnäytetyön raporttia sekä hyväksyttyä kypsyysnäytettä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyöseminaareihin osallistuminen ja opponointi
Yhteen työpajaan osallistuminen
Hyväksytty opinnäytetyö
Hyväksytty kypsyysnäyte

Katso opinnäytetyön arviointikehikko

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
 • Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Kätilötyön johtaminen YAMK
 • Maija-Riitta Jouhki
 • Iira Lankinen
 • Pirjo Koski
 • Marianne Pitkäjärvi
 • Jaana Seitovirta
 • Jukka Kesänen
 • Tiia Saastamoinen
 • Pirjo Vesa
 • Sari Haapio
Vastuuhenkilö

Iira Lankinen

Opiskelijaryhmät
 • S2222S6
  Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, yamk
 • S1922S6
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S1522S6C
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveyspalveluissa, Mielenterveystyön laaja-alainen kliininen osaaminen, hallinnollinen ryhmä
 • S1822S6
  Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S2622S6
  Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Työssään opiskelija toimii aloitteellisesti ja osoittaa hyvää kehittämis- ja muutosjohtamiskykyä.

Opiskelija kykenee tekemään perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa.

Sisältö

Opinnäytetyön aineistonkeruun ja analyysin suorittaminen.

Tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan, esim. työpajat, seminaarit, yksilöohjaus, ryhmäohjaus.

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaan seminaarit, ks. työpajatarjonta Moodlesta
Opinnäytetyön ohjaaja ilmoittaa seminaarien toteutusmuodon
Työpajatarjonta esitellään Moodlessa: YAMK-opinnäytetyöprosessi
Yksi työpaja on pakollinen

Oppimateriaalit

Asianmukainen tutkimusmenetelmäkirjallisuus
Alan ajantasainen kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Itseopiskelu
Ryhmäohjaus kuten seminaarit, työpajat
Yksilöohjaus
Opponointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja se tehdään sovituin osin työelämäohjaajan ohjauksessa. Ohjauksen ja arvioinnin päävastuu on ohjaavalla opettajalla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Hyväksytty suoritus edellyttää kansainvälistä lähdekirjallisuutta

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op vastaa 270 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Suositellaan jakson suorittamista kolmannen lukukauden loppuun mennessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyön ensisijainen ohjausmuoto on ryhmäohjaus (mm. seminaarit ja työpajat), jonka lisäksi voidaan sopia yksilöohjauksista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Toisten opiskelijoiden työt ovat luottamuksellisia!

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää opinnäytetyön aineistonkeruun ja analyysin suorittamista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyöseminaareihin osallistuminen ja opponointi
Yhteen työpajaan osallistuminen

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.05.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, palliatiivisen hoidon asiantuntija (YAMK)
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Master’s Degree Programme in Development and Leadership of Nursing
 • Mielenterveystyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Kirsi Talman
 • Ari-Pekka Åker
Vastuuhenkilö

Ari-Pekka Åker

Opiskelijaryhmät
 • S2723S6
  Master’s Degree Programme in Development and Leadership of Nursing, ylempiAMK

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää simulaation mahdollisuudet osaamisen hankkimisessa ja ylläpitämisessä. Opiskelija saa valmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida simulaatiotilanne erilaisissa ohjaus-, johtamis- ja vuorovaikutustilanteissa sekä prosessien mallintamisessa.
Opiskelija osaa käyttää simulaatiomenetelmää monipuolisesti, soveltaa menetelmää ja integroida simulaatiopedagogiikkaa omaan toimintaympäristöön.

Sisältö

- simulaatio-oppimisen tietoperusta
- oman simulaatioharjoituksen suunnittelu
- simulaation toteutus
- oppimiskeskustelu
- osaamisen arviointi
- simulaatio-oppimisen arviointi
- simulaatiopedagogiikan integroiminen omaan toimintaympäristöön

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Läpäisytaso: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtaminen (YAMK)
Opettaja
 • Ari-Pekka Åker
Vastuuhenkilö

Ari-Pekka Åker

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää simulaation mahdollisuudet osaamisen hankkimisessa ja ylläpitämisessä. Opiskelija saa valmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida simulaatiotilanne erilaisissa ohjaus-, johtamis- ja vuorovaikutustilanteissa sekä prosessien mallintamisessa.
Opiskelija osaa käyttää simulaatiomenetelmää monipuolisesti, soveltaa menetelmää ja integroida simulaatiopedagogiikkaa omaan toimintaympäristöön.

Sisältö

- simulaatio-oppimisen tietoperusta
- oman simulaatioharjoituksen suunnittelu
- simulaation toteutus
- oppimiskeskustelu
- osaamisen arviointi
- simulaatio-oppimisen arviointi
- simulaatiopedagogiikan integroiminen omaan toimintaympäristöön

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Läpäisytaso: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Pirjo Koski
 • Pirjo Vesa
Vastuuhenkilö

Pirjo Vesa

Opiskelijaryhmät
 • S1923S6
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee terveyden edistämisen rakenteet, organisaatiot ja ohjelmat kansainvälisesti ja kansallisesti
- ymmärtää terveyden edistämisen ja kestävän kehityksen globaalit trendit ja haasteet sekä toimia niihin vastaamiseksi

Sisältö

- terveyden edistämisen organisaatiot, ohjelmat ja toimijat kansainvälisesti ja kansallisesti
- kestävän kehityksen toimintaohjelma ja tavoitteet (Agenda 2030) terveyden edistämisen näkökulmasta
- globaalit terveyden ulottuvuudet, käsitteet ja ilmiöt kuten (Urban health, Planetary health)

Aika ja paikka

10.10.23 - 18.12.23 verkkovälitteisesti

Oppimateriaalit

Opintojakson kirjallisuus tarkentuu opintojakson alussa
Luentomateriaalit

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Verkkovälitteiset luennot
Moodle-oppimisympäristötyöskentely
Itsenäinen ja tiimissä opiskelu
Opettajan konsultaatio oppimisprosesissa
Ryhmäkeskustelut ja reflektio
Oppimistehtävä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työlämäasiantuntijaluennot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävän palautuspäivä 18.12.23

Kansainvälisyys

Prosessissa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- 24 tuntia verkkovälitteistä opiskelua (lähi/etäopetus), joissa on läsnäolovelvoite
- 111 tuntia itsenäistä - ja tiimiopiskelua
- Opettajan konsultaatiot oppimisprosesissa
- Oppimistehtävä

Sisällön jaksotus

Terveyden edistämisen organisaatiot, ohjelmat ja toimijat kansainvälisesti ja kansallisesti
- Kaupunkiympäristö terveyden edistämisen näkökulmasta, Urban Health
- Globaalit terveyden ulottuvuudet, käsitteet ja ilmiöt
- Kestävä kehitys ja terveyden edistäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön,
mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa
työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön.
Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on
kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti
opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan
osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä
ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa
luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Läpäisytaso: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson
perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää
oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen lähiopetukseen verkkovälitteisesti
Oppimistehtävä 1-5
Palauttamalla tehtävät opiskelija vakuuttaa osaamisen osoittamisensa perustuvan itsenäiseen tekemiseen ja eettiseen toimintaan. Vilppi voi johtaa jopa vuoden määräaikaiseen erottamiseen ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38 §. Verkkototeutuksen itsenäisen osaamisen varmistamiseksi opettaja voi harkintansa mukaan edellyttää osaamisen osoittamista valvotuissa olosuhteissa tai suullisella tentillä.
Opettaja tiedottaa osaamisen näyttötavasta viimeistään opintojakson alkaessa.

Lisätiedot

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opintojakson tai sen osan voi hyväksilukea aiemmin suoritetulla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisella opinnolla, jonka sisällöt vastaavat tämän opintojakson sisältöjä ja/tai työkokemuksella tehtävistä, joista on saanut sisältöä vastaavan vahvan osaamisen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

8 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Arja Liinamo
 • Jaana Seitovirta
 • Pirjo Vesa
Vastuuhenkilö

Jaana Seitovirta

Opiskelijaryhmät
 • S1923S6
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija
- hallitsee terveyden edistämisen keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet ja osaa soveltaa niitä asiantuntijaroolissaan
- hallitsee terveyden edistämisen eettisen perustan
- ymmärtää terveyskäsitteen moniulotteisuuden
- osaa soveltaa positiivista, voimavaralähtöistä käsitystä terveydestä
- tunnistaa laaja-alaisesti terveyden determinantteja ja niiden merkityksen terveyden edistämisessä
- ymmärtää terveyserojen ilmenemistä ja niiden vähentämisen mahdollisuuksia
- tuntee käytettävissä olevat terveyden ja hyvinvoinnin indikaattorit ja osaa hyödyntää niitä terveyden edistämisen tarpeiden tunnistamisessa ja toiminnan kohdentamisessa

Sisältö

- terveyden ja terveyden edistämisen käsitteet
- terveyden edistämisen eettiset periaatteet
- terveyskäsitykset
- salutogeneesi ja sen soveltaminen terveyden edistämisen lähestymistapana
- terveyden determinantit eli taustatekijät sekä väestöryhmien väliset terveyserot
- terveyden edistämisen indikaattorit ja tarpeiden tunnistaminen

Aika ja paikka

Periodi 1 viikot 35-47. Aikataulu tarkentuu myöhemmin.
Lähi/etäopetus

Oppimateriaalit

Kirjallisuus:
•Patja, K., Absetz, P., & Rautava, P. (2022). Terveyden edistäminen. Kustannus Oy Duodecim,
•Pietilä A-M. 2010. Terveyden edistäminen, teorioista toimintaan. WSOYpro, s.32–52
•Cragg, L., Davies, M. & Macdowall, W. 2013. Health promotion theory. 2nd ed. Maidenhead: Open University Press, e-kirja löytyy Metropolian kirjastosta.
•Mittelmark, M. B., Bauer, G. F., Eriksson, M., Lindström, B., Meier Magistretti, C., Pelikan, J. M., . . . Vaandrager, L. 2022. Handbook of Salutogenesis. Springer International Publishing, e-kirja löytyy Metropolian kirjastosta.
•Suárez Álvarez, Ó et al. 2020. Salutogenic interventions and health effects: a scoping review of the literature. Gac Sanit. https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2019.12.002

Opetusmenetelmät

Luennot, tehtävät, seminaari esitykset
Moodletyöskentely
Itsenäinen ja ryhmätyöskentely
Ryhmäkeskustelu ja reflektio

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä- tentin korvaa osallistuminen ja oppimistehtävät

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mahdollisuus suorittaa hylätyt suoritukset sopimalla opintojakson vastuuopettajan kanssa tai osallistumalla sovitusti seuraavalle totetukselle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso 10 op.
10 op = 27h x 10 = 270h

Luennoilla ja seminaareissa läsnäolovelvoite

Sisällön jaksotus

1. Orientoiva tehtävä 1op.
2. Salutogeneesi tehtävä 2op.
3.Tiedonhaku ja katsaustehtävä, 4op
4 Kansalliset seminaarit tehtävä 1 op
5. Osallistuminen luennoille 2op.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksopalaute:
Toteutuksesta kerätään opintojaksopalautetta, mikä on tärkeä osa opetuksen ja toiminnan kehittämistyötä. Palautetta antamalla sinulla on mahdollisuus vaikuttaa opintojaksojen sisältöön sekä opetuksen kehittämiseen. Palautteen avulla opettaja pystyy kehittämään omia toteutuksiaan ja opetusmenetelmiään myös muilla opintojaksoillaan. Rakentavan palautteen antaminen kehittää myös omia työelämätaitojasi. Opintojaksopalaute annetaan nimettömänä, eikä palautteen antajaa voida tunnistaa.


Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen. Opintojaksolle hyväksyminen on ehdollinen niin kauan, kunnes opintojaksolle määritellyt edeltävyysehdot on tarkistettu. Mikäli ilmoittautunut opiskelija ei osallistu toteutukselle, opintojaksosta vastaava opettaja poistaa opiskelijan toteutukselta kahden viikon sisällä opinnon alkamisesta. Ilmoittautumisajat määritellään oppimistoiminnan vuosikellossa. (Tutkintosääntö 32 §)

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön,
mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa
työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön.
Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on
kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti
opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan
osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä
ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa
luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Läpäisytaso: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson
perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää
oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintosuoritus arvioidaan kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) tai perustellusta syystä jaolla hylätty/hyväksytty. Hyväksytty-tason arviointikriteerit ovat samat kuin tyydyttävä (1) arviointikriteerit, mikä tarkoittaa, että ydinosaaminen on saavutettu (Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tutkintosääntö; 33 § Opintosuorituksen arviointi).

1. Ennakkotehtävä 1op. hyv/hyl
2. Salutogeneesitehtävä 2op. hyv/hyl
3. Tiedonhaku ja katsaus ryhmätehtävä, 4op, arviointi 0-5
4 Kansalliset seminaarit 1 op hyv/hyl
5. Osallistuminen luennoille 2op.hyv/hyl

Lisätiedot

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opintojakson tai sen osan voi hyväksilukea aiemmin suoritetulla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisella opinnolla, jonka sisällöt vastaavat tämän opintojakson sisältöjä ja/tai työkokemuksella tehtävistä, joista on saanut sisältöä vastaavan vahvan osaamisen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 24.05.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Minna Lamppu
 • YAMK Terveyden edistäminen Virtuaali
 • Arja Liinamo
 • Laura Juvonen
 • Jaana Seitovirta
 • Sari Haapio
Vastuuhenkilö

Sari Haapio

Opiskelijaryhmät
 • S1923S6
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa soveltaa terveyden edistämisen teorioita ja näyttöön perustuvaa tietoa väestön terveyttä edistävien toimintamallien ja ohjelmien suunnittelussa ja arvioinnissa - osaa hyödyntää monialaisuutta terveyden edistämisen toiminnassa
- tuntee terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarvioinnin käytännöt
- hallitsee terveyden edistämisen käytäntöjen kehittämisen näyttöön perustuvasti

Sisältö

- terveyden edistämisen tarpeenmukainen kohdentaminen väestöryhmissä innovatiivisella ja kokeilevalla työotteella
- kohderyhmien osallistaminen ja käyttäjälähtöinen palvelujen kehittäminen
- taide ja kulttuuri terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
- terveysteknologia ja virtuaaliset menetelmät terveyden edistämisessä
- terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointi
- terveyden edistämisen työmenetelmien ja intervention suunnittelu ja vaikuttavuuden arviointi

Aika ja paikka

16.1.2024 - 24.5.2024. Tarkempi aikataulu on lukujärjestyksessä.

Oppimateriaalit

Luentomuistiinpanot ja linkit luettaviin materiaaleihin on Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Luennot
Moodletyöskentely
Itsenäinen ja ryhmätyöskentely
Ryhmäkeskustelu ja reflektio
Projektityö ryhmässä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävien palautus opintojaksolla sovittuina ajankohtina.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1,5 op = 40 tuntia
3 op luennot ja niihin valmistautuminen
7 op itsenäistä työskentelyä ryhmässä ja Moodlessa.
Läsnäolo opetukseen ja loppuseminaariin on pakollista.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen. Opintojaksolle hyväksyminen on ehdollinen niin kauan, kunnes opintojaksolle määritellyt edeltävyysehdot on tarkistettu. Mikäli ilmoittautunut opiskelija ei osallistu toteutukselle, opintojaksosta vastaava opettaja poistaa opiskelijan toteutukselta kahden viikon sisällä opinnon alkamisesta. Ilmoittautumisajat määritellään oppimistoiminnan vuosikellossa. (Tutkintosääntö 32 §)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Läpäisytaso: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ennakkoarviointi tehtävä, hyv-hyl.
Terveysteknologia tehtävä, hyv-hyl.
Terveyden edistämisen toimintamalli -tehtävä
Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu toimintamalli -ryhmätehtävän arvosanasta (0-5).

Lisätiedot

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opintojakson tai sen osan voi hyväksilukea aiemmin suoritetulla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisella opinnolla, jonka sisällöt vastaavat tämän opintojakson sisältöjä ja/tai työkokemuksella tehtävistä, joista on saanut sisältöä vastaavan vahvan osaamisen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

01.03.2024 - 24.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, palliatiivisen hoidon asiantuntija (YAMK)
 • Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Mielenterveystyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Iira Lankinen
 • Jukka Kesänen

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on syventää opiskelijan tutkimus- ja kehittämisprosessin osaamista osana alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa.
Opiskelija osaa valita ja perustella tarkoituksenmukaiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Opiskelija syventää osaamistaan systemaattisessa tiedonhakuprosessissa, aineiston laadun arvioinnissa ja analysoinnissa.
Opiskelija hallitsee hyvän tieteellisen käytännön, tutkimusetiikan ja tietosuojan periaatteet tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
Opiskelija syventää osaamistaan valitsemansa tutkimus- tai kehittämismenetelmän eri vaiheista.
Opiskelija syventää osaamistaan valitsemansa tutkimus- tai kehittämismenetelmän luotettavuuden arvioinnissa.
Opiskelija syventää osaamistaan toimia monialaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa ja projekteissa.
Opiskelija syventää osaamistaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvässä viestinnässä osana hyvää tieteellistä käytäntöä.

Sisältö

- Systemaattinen tiedonhakuprosessi, aineiston analysointi ja laadun arviointi
- Tutkimusetiikka ja tietosuoja
- Kirjallisuuskatsauksen toteutus ja tulosten raportointi, luotettavuuden arviointi
- Määrällisen tutkimuksen toteutus ja tulosten raportointi, luotettavuuden arviointi
- Laadullisen tutkimuksen toteutus ja tulosten raportointi, luotettavuuden arviointi
- Tutkimuksellisen kehittämistyön toteutus ja tulosten raportointi, luotettavuuden arviointi
- Kehittämishankkeet ja –projektit
- Asiantuntijaviestintä

Aika ja paikka

Webinaarit ja pienryhmätehtävien käsittelyt

Orientaatio: 26.3.2024 klo 9-12 (pakollinen kaikille) Jukka Kesänen ja Iira Lankinen

Systemaattinen tiedonhaku: Jukka Kesänen
webinaari (pakollinen kaikille) 27.3.2024 klo 16-17.30
pienryhmätehtävät (pakollinen kaikille) 9.4.2024 klo 16-19

Tutkimusetiikka ja tietosuoja: Iira Lankinen
webinaari (pakollinen kaikille) 9.4.2024 klo 14-15.30
pienryhmätehtävät (pakollinen kaikille) 24.4.2024 klo 9-12

Kirjallisuuskatsaus: Jukka Kesänen
webinaari (pakollinen kaikille) 29.4.2024 klo 16-17.30
pienryhmätehtävät 13.5.2024 klo 16-19

Tutkimuksellinen kehittämistyö: Jukka Kesänen
webinaari (pakollinen kaikille) 29.4.2024 klo 18-19.30
pienryhmätehtävät 14.5.2024 klo 16-19

Määrällinen tutkimus: Iira Lankinen
webinaari (pakollinen kaikille) 7.5. 2024 klo 16-17.30
pienryhmätehtävät 20.5.2024 klo 16-19

Laadullinen tutkimus: Iira Lankinen
webinaari (pakollinen kaikille) 7.5.2024 klo 18-19.30
pienryhmätehtävät 21.5.2024 klo 16-19

Yhteenveto opintojaksosta: 22.5.2024 klo 16-17.30 Jukka Kesänen, Iira Lankinen

Oppimateriaalit

Alan ajankohtainen kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Opintojakso on tarkoitettu opinnäytetyön tekemisen tueksi opiskelijoille, jotka ovat käynnistäneet opinnäytetyöprosessinsa ja ovat opinnäytetyön ideointi- ja suunnitelmavaiheessa (opinnäytetyön tutkimusmenetelmä on valittuna).

Opintojakson toteutus edellyttää mahdollisuutta osallistua webinaareihin, pienryhmätyöskentelyyn ja pienryhmätehtävien purkuun. Pienryhmät sopivat itse työskentelytavasta ja aikataulusta. Kullakin pienryhmällä on työskentelyaikaa 1-2 viikkoa/pienryhmätehtävä. Jokaiselle opiskelijalle tulee kolme pienryhmätehtävää.

Systemaattiseen tiedonhakuun sekä tutkimusetiikkaan ja tietosuojaan liittyvät webinaarit ja pienryhmätehtävät kuuluvat kaikille opiskelijoille. Lisäksi kaikki tutkimusmenetelmien webinaarit ovat pakollisia.

Opiskelija valitsee yhden tutkimusmenetelmän (sama kuin oman opinnäytetyön tutkimusmenetelmä) ja osallistuu sen mukaiseen pienryhmätyöskentelyyn. Opintojakson aikataulu löytyy ohesta.

Opintojaksoon sisältyy ennakkotehtävä, joka palautetaan Moodleen viikkoa ennen orientaatiota (Moodle-alustan nimi ja kurssiavain ilmoitetaan myöhemmin).
Opiskelija laatii omasta opinnäytetyöstään ideapaperin (1 A4): Opinnäytetyön aihe, opinnäytetyön tarkoitus, tavoite, tutkimuskysymykset/-tehtävät/-ongelmat, opinnäytetyön tutkimusmenetelmä ja aineistonkeruumenetelmä sekä tutkimusjoukko/tiedonantajat. Ideapaperissa ei tarvitse olla lähdeviitteitä.

Verkko-opiskelu (Moodle):
Interaktiivinen kontaktiopetus verkossa
Pienryhmätyöskentely
Kirjallinen tehtävä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisuudessaan 135 tuntia ( 5op) opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee seuraavien teemojen mukaisesti:

1. Systemaattinen tiedonhaku
2. Tutkimusetiikka ja tietosuoja
3. Tutkimusmenetelmät
3.1 Kirjallisuuskatsaus
3.2 Määrällinen tutkimus tai
3.3 Laadullinen tutkimus tai
3.4 Tutkimuksellinen kehittämistyö

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa osaavansa opintojakson perussisällön ja on suorittanut opintojakson oppimistehtävät kriteerien mukaisesti.

Hylätty: Opiskelija ei osoita osaamistaan opintojakson perussisällössä eikä ole suorittanut opintojakson oppimistehtäviä kriteerien mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

03.10.2023 - 01.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Teija Rautiola
 • Maarit Vallinkoski
 • Jaana Seitovirta
Vastuuhenkilö

Teija Rautiola

Opiskelijaryhmät
 • S1922S6
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija
- soveltaa viestinnän lähestymistapoja, teorioita ja kanavia terveyden edistämisessä
- omaa viestinnällisiä valmiuksia terveyden edistämisen näyttöön perustuvaan argumentointiin ja puolesta puhumiseen
- osaa viestiä soveltuvilla menetelmillä moninaisille väestö- ja kulttuuriryhmille eritoimintaympäristöissä

Sisältö

- Vaikuttavan viestinnän teoriat ja menetelmät
- Informaatioteknologia, sosiaalinen media, joukkoviestintä ja terveyden edistämisen kampanjat
- Terveyden edistämisen puolesta puhumisen ja vaikuttamisen menetelmät (Advocacy).
- Diffusion of Innovations teoria
- Health Literacy (Terveyden lukutaito)

Aika ja paikka

Perodit 1 ja 2
Ajoitus ja sisältösuunnitelma: padlet liitetään myöhemmin. Ti 3.10 koko päivä virtuaalisesti, pe 6.10 iltapäivä virtuaalisesti, to 2.11 kommentointi, välitsekkaus, virtuaalisesti, pe 1.12.23 klo 13.00-16.00 virtuaalisesti.
Ajoitussuunnitelma: https://padlet.com/teija_rautiola1/terveysviestint-5-op-s000er37-3002-cff900yw6wco

Oppimateriaalit

Ennakkolukeminen - tutustu teemoihin Terveyden puolesta puhumiseen (Advocacy for Health) ja verkkopohjaisiin Terveysviestinnän väyliin (Online Health Information) ennen verkkototeutuksen alkua ti 3.10.2023
1. Lue kirjasta: "Health Promotion Theory ", luku 10: Health Communication, (sivut 141-156),
2. Lue kirjasta: "The Routledge Handbook of Health Communication", luku 17 Mediated Communication, (sivut 275-333).

Kirjallisuus:
1.Cragg, Liza, et al. Health Promotion Theory. McGraw-Hill Education.2013. ProQuest Ebook Central.
https://ebookcentral.proquest.com/lib/metropolia-ebooks/reader.action?docID=1564342
2. Don Nutbeam, Elizabeth Harris, Marilyn Wise. Theory in a Nutshell
3.Thompson, Teresa L.et al.The Routledge Handbook of Health Communication. Taylor & Francis Group 2021. ProQuest Ebook Central. https://ebookcentral.proquest.com/lib/metropolia-ebooks/detail.action?docID=6713937
4. Luento-ja opiskelumateriaali moodlessa
5. Griffin, Em (2011). A First Look at Communication Theory.
Eight Edition. New York: McGraw Hill College Div.,
Chapt. 2, 5 & 6

Opetusmenetelmät

Luennot, tehtävät, esitykset
Moodletyöskentely: Terveysviestintä syksy 2023 (ryhmä S1922S6) https://moodle.metropolia.fi/course/view.php?id=1313
Itsenäinen ja ryhmätyöskentely
Ryhmäkeskustelu ja reflektio

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op luennot
3 op itsenäinen- ja moodletyöskentely itsenäisesti ja ryhmässä
Verkossa toteutettavissa ohjaustapaamisissa läsnäolovelvoite

Sisällön jaksotus

Jaksotus saattaa tarkentua myöhemmin.
3.10 klo 9.00-16.00 Opetus verkossa (etäopetus).
6.10 klo 13.00-16.00 Opetus ja ohjaus verkossa (etäopetus).
2.11 klo 9-12.00 Ohjaus tiimeittäin blogikirjoitukseen (toimituskunnan kommentit ja ohjaus)(etäopetus).
1.12 klo 13.00-16.00Toimitettujen blogien reflektiotilaisuus etäopetus.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Läpäisytaso: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Lisätiedot

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opintojakson tai sen osan voi hyväksilukea aiemmin suoritetulla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisella opinnolla, jonka sisällöt vastaavat tämän opintojakson sisältöjä ja/tai työkokemuksella tehtävistä, joista on saanut sisältöä vastaavan vahvan osaamisen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

07.09.2023 - 23.11.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, palliatiivisen hoidon asiantuntija (YAMK)
 • Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Mielenterveystyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Jukka Lehtimäki
 • Juha Havukumpu
 • Ulla Vehkaperä
Vastuuhenkilö

Jukka Lehtimäki

Tavoitteet

Opiskelija osaa oman toimialansa järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää liikeideoita ja niiden menestymismahdollisuuksia. Opiskelija pystyy kehittämään asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja ja tuotteita. Opiskelijalla on valmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja. Opiskelija osaa tehdä laskelmia oman yritystoiminnan kannattavuudesta. Opiskelija ymmärtää yritysrahoituksen eri muodot. Opiskelija pystyy tuottamaan selkeän liiketoimintasuunnitelman omalle yritysidealleen. Opiskelija osaa rakentaa yritystoiminnan kannalta olennaisia verkostoja.

Sisältö

Yrityshautomo on tarkoitettu opiskelijoille ja muille yrittäjyydestä kiinnostuneille.
Opiskelijoiden oman tai ryhmän yritysidean kehittäminen ja testaaminen. Liike-elämän toimintaympäristön hahmottaminen ja yritystoimintaa säätelevä ja ohjaava lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus. Yritystoiminnan mahdollisuudet. Yrittäjyyden erilaiset työkalut ja menetelmät. Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yrittäjän asenne ja taidot. Palvelujen tuotteistaminen, hinnoittelu ja laatu. Yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan. Yritysmuodon valinta toiminnan mukaisesti. Julkinen kilpailutus. Vakuuttaminen. Markkinointi. Kumppanuusverkostot.
Opintojakson sisältöjen painopisteet tarkentuvat toteutussuunnitelmassa.

Aika ja paikka

Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki. Kampuksen C-talon 2.kerros 2010 luokka.

Opintojakso toteutuu 7.9. - 23.11.2023 välillä. Lähitunnit pääsääntöisin torstaisin klo 9.00 -12.00 välisenä aikana. Ensimmäisellä ja viimeisellä viikolla tiistai ja torstai klo 9-12.

Oppimateriaalit

Jaetaan aloituksessa ja moodle oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Teorialuento
Itsenäinen työskentely Moodlessa
Pienryhmätyöskentely
Vierailevia luennoitsijoita
Oppimistehtäviä
Kirjallinen oppimistehtävä omasta liiketoimintasuunnitelmasta
Suullinen esitys omasta liiketoimintasuunnitelmasta
Yksilöllinen ohjaus pienryhmissä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelija käy haastattelemassa työelämänedustajaa ja laajentaa yhteistyöverkostoaan.

Yritysluennoitsijat ovat pääsääntöisesti Metropolian alumneja, jotka tulevat kertomaan omasta yrityspolustaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op vastaa 270 tuntia opiskelijan työskentelyä. Opinnoissa voi tehdä oppimistehtäviä yksin, pareina tai pienryhmissä.

Sisällön jaksotus

Opinnot toteutuvat 1.ja 2.peridodin aikana

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutus on suunnattu Metropolian YAMK opiskelijoille.
Toteutuksen tarkempi sisältö esitellään orientaatiopäivänä..
Opintojakso on EQF -7 tason opintoja.
YAMK opiskelija tekee täydentäviä tehtäviä opintojakson aikana, jotka perustunvat näyttöön ja tutkittuuntietoon.

Opiskelijalta odotetaan vähintään 50% osallistumista lähipäivinä.

Ennen opintojaksolle hyväksymistä ilmoittautuneet saavat sähköpostitse e-lomakkeella esitietokyselyn, jonka perusteella osallistujat valitaan. Lomakkeella kysytään kiinnostusta yrittäjyydestä, mahdollista yritysideaa ja ennakoitua yrityksen perustamisajankohtaa. E-lomake lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija hahmottaa yritystoiminnan edellytykset ja pystyy kehittämään omaa ideaansa. Opiskelija ymmärtää liike-elämän keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet ja tunnistaa yrityksen perusprosessit. Opiskelija on selvillä yrityksen perustamisen vaiheista ja toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan. Opiskelija on omaksunut sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden käsitteet. Hän on saanut näkökulmia yritystoiminnan mahdollisuuksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten toimintaympäristössä. Hän osaa hankkia tietoa yritystoiminnasta ja rahoituksesta. Opiskelija on kehittänyt omaa yritysideaansa toimivaksi toteutukseksi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu osallistuvaan ryhmässä työskentelyyn toteutuksen aikana, oppimistehtävien hyväksyttyihin tekemisiin ajallaan ja oman liiketoimintasuunnitelman kirjalliseen ja suulliseen esitykseen.

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2)
Opiskelija on osallistunut toimintaan toteutussuunnitelman mukaisesti. Opiskelija on hahmotellut yritysideaa liiketoimintasuunnitelmaan ja esittänyt sen suullisesti. Opiskelija on palauttanut oppimistehtävät ajallaan ja hyväksytysti.

Arviointikriteerit - hyvä (3-4)
Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn. Opiskelija on tuottanut liiketoimintasuunnitelman ja esittänyt sen suullisesti. Opiskelija on palauttanut oppimistehtävät ajallaan ja hyväksytysti.

Arviointikriteerit - kiitettävä (5)
Opiskelija on osallistunut oma-aloitteisesti ja innovatiivisesti opetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn. Opiskelija on oma-aloitteisesti hankkinut tietoa ja kehittänyt omaa yritysideaansa toimivaksi yritystoiminnaksi ja laatia laajan liiketoimintasuunnitelman ja esittänyt sen suullisesti. Opiskelija on palauttanut kaikki oppimistehtävät ajallaan ja hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 04.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 120

Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, palliatiivisen hoidon asiantuntija (YAMK)
 • Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Mielenterveystyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Iira Lankinen
 • Päivi Leskinen
 • Jukka Kesänen
Opiskelijaryhmät
 • S3023S6
  Kliininen asiantuntijuus, palliatiivisen hoidon asiantuntija
 • S2223S6
  Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, yamk
 • S1823S6
  Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S1923S6
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S2623S6
  Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi amk
 • S2823S6
  Mielenterveystyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen.
Tavoitteet:
• Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja perustella tutkimus- ja kehittämistarpeita eri näkökulmista.
• Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja aineistoa työelämän kehittämisessä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
• Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja osaa valita tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset laadulliset, määrälliset tai kehittämismenetelmät.
• Opiskelija kykenee soveltamaan menetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
• Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja tutkimusetiikan ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
• Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämishankkeen luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti
• Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän.
• Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja.

Sisältö

• Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
• Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja arviointi
• Systemaattinen tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
• Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät:
o Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
o Aineiston hankinta, analyysi, luotettavuus ja tulkinta
• Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet
• Tutkimus- ja kehittämistyön viestintä ja raportointi

Aika ja paikka

Moodle-oppimisympäristö
Työtilan nimi: Terveys YAMK Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet, syksy 2023
Kirjautumisavain: Terveys23

Interaktiivinen kontaktiopetus verkossa:
1.9.2023 klo. 9-10.30 Opintojakson orientaatio
13.9.2023 klo. 13-16 Tutkimusprosessi, systemaattinen tiedonhakuprosessi
13.10.2023 klo. 9-10.30 Tutkimusetiikka ja tietosuoja
13.10.2023 klo. 10.30-12 Tutkimusmenetelmät, kirjallisuuskatsaus
13.10.2023 klo. 13-16 Tutkimusmenetelmät, tutkimuksellinen kehittämistyö, laadullinen tutkimus, määrällinen tutkimus
4.12.2023 klo. 13-14.30 TK-menetelmistä kohti opinnäytetyöprosessia! Opintojaksopalaute

Aktivoivat tehtävät ja tietotestit ajastettu, tarkempi aikatalulu Moodle-alustalla.

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaali Moodle-työtilassa

Opetusmenetelmät

Verkko-opiskelu (Moodle):
Interaktiivinen kontaktiopetus verkossa
Itsenäistä opiskelua ja työskentelyä verkko-oppimisalustalla

Aktivoivat tehtävät
Tietotestit

Moodlen välilehdellä Menetelmälliset vaihtoehdot on linkki määrällisen aineiston analyysiin liittyvälle omalle Moodle-alustalle (sis. tietotestin, joka arvioidaan hyväksytty-hylätty).

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hylättyjen suoritusten (aktivoivat tehtävät, tietotestit) uusinnat viikolla 48 (jolloin voi uusia/ täydentää kaikkia osia).

Huom! Lisäksi osiossa Määrällinen tutkimus: tilastolliset analyysimenetelmät on erillinen Moodle-alusta (sis. tietotestin, joka arvioidaan hyväksytty-hylätty).

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisuudessaan 135 tuntia ( 5op) opiskelijan työtä, jakautuen TK-menetelmät 4op= 108t ja tilastolliset analyysimenetelmät 1 op=27t.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa tarkoituksenmukaisesti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Hän noudattaa tietosuoja- ja tutkimuseettisiä ohjeita. Hän viestii ja raportoi selkeästi tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti kehittämisen kannalta olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja kehittää niiden mukaista toimintaa. Hän viestii ja raportoi vakuuttavasti tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

20% kokonaisarvosanasta (hyväksytty- hylätty)
Aktivoivat tehtävät

80% kokonaisarvosanasta, osien keskiarvona (1-5)
Tietotestit

Lisäksi osiossa Määrällinen tutkimus (hyväksytty-hylätty)
Tietotesti: tilastolliset analyysimenetelmät

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 21.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, palliatiivisen hoidon asiantuntija (YAMK)
 • Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Mielenterveystyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Iira Lankinen
 • Päivi Leskinen
 • Jukka Kesänen
Vastuuhenkilö

Iira Lankinen

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen.
Tavoitteet:
• Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja perustella tutkimus- ja kehittämistarpeita eri näkökulmista.
• Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja aineistoa työelämän kehittämisessä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
• Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja osaa valita tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset laadulliset, määrälliset tai kehittämismenetelmät.
• Opiskelija kykenee soveltamaan menetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
• Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja tutkimusetiikan ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
• Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämishankkeen luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti
• Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän.
• Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja.

Sisältö

• Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
• Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja arviointi
• Systemaattinen tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
• Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät:
o Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
o Aineiston hankinta, analyysi, luotettavuus ja tulkinta
• Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet
• Tutkimus- ja kehittämistyön viestintä ja raportointi

Aika ja paikka

Moodle-oppimisympäristö
Työtilan nimi: Terveys YAMK Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet, syksy 2023
Kirjautumisavain: Terveys23

Interaktiivinen kontaktiopetus verkossa:
15.1.2024 klo. 9-10.30 Opintojakson orientaatio
5.2.2024 klo. 9-12 Tutkimusprosessi, systemaattinen tiedonhakuprosessi
26.2.2024 klo. 9-10.30 Tutkimusetiikka ja tietosuoja
7.3.2024 klo. 9-12 Tutkimusmenetelmät, kirjallisuuskatsaus, tutkimuksellinen kehittämistyö
11.3.2024 klo. 9-12 Tutkimusmenetelmät, laadullinen tutkimus, määrällinen tutkimus
18.3.2024 klo. 9-10..30 TK-menetelmistä kohti opinnäytetyöprosessia! Opintojaksopalaute

Aktivoivat tehtävät ja tietotestit ajastettu, tarkempi aikatalulu Moodle-alustalla.

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaali Moodle-työtilassa

Opetusmenetelmät

Verkko-opiskelu (Moodle):
Interaktiivinen kontaktiopetus verkossa
Itsenäistä opiskelua ja työskentelyä verkko-oppimisalustalla

Aktivoivat tehtävät
Tietotestit

Moodlen välilehdellä Menetelmälliset vaihtoehdot on linkki määrällisen aineiston analyysiin liittyvälle omalle Moodle-alustalle (sis. tietotestin, joka arvioidaan hyväksytty-hylätty).

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hylättyjen suoritusten (aktivoivat tehtävät, tietotestit) uusinnat viikolla XX (jolloin voi uusia/ täydentää kaikkia osia).

Huom! Lisäksi osiossa Määrällinen tutkimus: tilastolliset analyysimenetelmät on erillinen Moodle-alusta (sis. tietotestin, joka arvioidaan hyväksytty-hylätty).

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisuudessaan 135 tuntia ( 5op) opiskelijan työtä, jakautuen TK-menetelmät 4op= 108t ja tilastolliset analyysimenetelmät 1 op=27t.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa tarkoituksenmukaisesti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Hän noudattaa tietosuoja- ja tutkimuseettisiä ohjeita. Hän viestii ja raportoi selkeästi tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti kehittämisen kannalta olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja kehittää niiden mukaista toimintaa. Hän viestii ja raportoi vakuuttavasti tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

20% kokonaisarvosanasta (hyväksytty- hylätty)
Aktivoivat tehtävät

80% kokonaisarvosanasta, osien keskiarvona (1-5)
Tietotestit

Lisäksi osiossa Määrällinen tutkimus (hyväksytty-hylätty)
Tietotesti: tilastolliset analyysimenetelmät

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Henna Hertell
Vastuuhenkilö

Henna Hertell

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida ja soveltaa ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä strategisia
linjauksia, ohjeita ja suosituksia kehittäessään työterveyshuollon toimintaa.
Opiskelija osaa analysoida ja soveltaa tietoa kansallisesta ja kansainvälisestä työhön
liittyvästä sairastavuudesta työterveyshuollon toimintaa kehittäessään.

Sisältö

Työterveyshuollon kehitystrendit
Työterveystilanne kansallisesti ja kansainvälisesti

Aika ja paikka

Opinnnot toteutuvat 1.1.2024-31.05.2024.

Oppimateriaalit

Moodle oppimisympäristö.

Opetusmenetelmät

Opinnot toteutetaan yhteistyössä Työterveyslaitoksen, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Opinnot toteutetaan hyödyntäen videoluentoja ja Työterveyslaitoksen Moodle -oppimisympäristöä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei harjoittelu ja työelämäyhteistyötä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

Ei kv-yhteyksiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op= 133,5 h.

Sisällön jaksotus

Opinnot on jaettu kolmeen osaan. I Työterveyshuollon palvelujärjestelmä, kehittämislinjaukset ja strategiat toteutuu kevätlukukaudella 2024.

Lisätietoja opiskelijoille

I Työterveyshuollon palvelujärjestelmä, kehittämislinjaukset ja strategiat:

- Opintojakso käsittelee työterveyttä kansallisesti ja kansainvälisesti, sekä työterveyshuollon palvelujärjestelmässä tapahtunutta kehitystä ja haasteita (kansalliset ja kansainväliset strategiset linjaukset, ohjeet ja suositukset työterveyshuollon toiminnan kehittämisessä; mm. sairaspoissaolojen hallinta, työkyvyn tuen varhainen tuki jne.)


Vastuuopettaja lähettää opiskelijalle tervetuloa kirjeen opintojaksolle tammikuussa -24. Tervetuloa opintojaksolle kirjeessä on ohjeistus moodleen kirjautumiseen ja moodlen tehtäviin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla työterveyshuollon toimintaa ottamalla huomioon työelämän haasteet ja muutokset. Opiskelija osaa kuvailla työterveyshuollon toimintatapoja ja -menetelmiä työntekijän työkyvyn edistämiseksi. Hän osaa tarkastella työterveyshuollon toiminnan vaikutuksia asiakkaiden ja yritysten näkökulmista työntekijöiden työkyvyn edistämiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla erilaisia työterveyshuollon toimintatapoja ja -menetelmiä vastata työelämän haasteisiin ja muutoksiin. Opiskelija osaa vertailla työterveyshuollon toiminnan vaikutuksia asiakkaiden ja yritysten näkökulmista työntekijöiden työkyvyn edistämiseksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida erilaisia työterveyshuollon toimintatapoja ja -menetelmiä vastata työelämän haasteisiin ja muutoksiin. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida työterveyshuollon toiminnan vaikuttavuutta asiakkaiden ja yritysten näkökulmista työntekijöiden työkyvyn edistämiseksi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Luennoista ja materiaalista koostetaan oppimispäiväkirja. Oppimispäiväkirja palautetaan opintojaksosta vastaavalle opettajalle Henna Hertell. henna.hertell@metropolia.fi

Oppimispäiväkirja arvioidaan Hyväksytty/Hylätty. Hyväksytyn kriteerit ovat H3 tasoa. Kts. arviointikriteerit opintojaksotiedoista.