Siirry suoraan sisältöön

Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Apuvälineteknikko (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Suuhygienisti (ylempi AMK)
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Röntgenhoitaja (ylempi AMK)
Optometristi (ylempi AMK)
Osteopaatti (ylempi AMK)
Geronomi (ylempi AMK)
Jalkaterapeutti (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin ei sisälly harjoittelua. Opinnot toteutuvat yhteistyössä työelämän kanssa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö:
http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/ >>

Jatko-opinnot

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen opintoja voi jatkaa muun muassa yliopiston jatko-opinnoissa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Korkeakouluun hakeneella ja siellä opiskelevalla on mahdollisuus hakea aiemmin suoritettujen opintojen ja hankitun osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä tai miten osaaminen on hankittu. Korkeakoulutasoisen asiantuntijuuden mukainen aiempi osaaminen voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa. Opiskelijan velvollisuutena on osoittaa hankkimansa osaaminen. Käytänteet on kuvattu tutkintosäännöissä ja AHOT-ohjeissa.

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus tutkinto-ohjelman internet-sivuilta:
http://www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta/yamk-tutkinnot/sosiaali-ja-terveysala/terveyden-edistaminen/

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Tutkinnon suorittaminen antaa valmiuden toimia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijuutta edellyttävissä kehittämis- ja johtamistehtävissä yhteisö- ja organisaatio- sekä kunta- ja maakuntatasoilla. Tulevaisuudessa väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien ja sote-alueiden yhteinen tehtävä. Ennaltaehkäisevän terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä edistävän toiminnan kehittäminen ja johtaminen toteutuu hallinnon alat ylittävänä monilaisena yhteistyönä.
Koulutus antaa valmiudet terveyden edistämisen laaja-alaisiin ja vaativiin asiantuntijatehtäviin, kuten näyttöön perustuvaan terveyden edistämisen suunnitteluun ja arviointiin ja kehittämiseen, monialaiseen verkostoyhteistyöhön sekä koordinointiin ja johtamiseen. Tutkinnosta valmistuneet ovat kriittisiä, kehittämisorientoituneita asiantuntijoita ja he voivat toimia erilaisissa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävissä julkisissa, yksityisissä tai kolmannen sektorin organisaatiossa tai yrittäjänä.

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaiset opinnot suoritettu hyväksytysti.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Kansainvälisyys toteutuu esimerkiksi ulkomaalaisten vierailijaluentojen, kv-matkojen ja -vaihtojen sekä monialaisten kansainvälisten opintojen muodossa.

Erityispääsyvaatimukset

Hakukelpoisuuteen vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto. Soveltuvia korkeakoulututkintoja ovat:
- apuvälineteknikko (AMK)
- bioanalyytikko (AMK)
- ensihoitaja (AMK)
- fysioterapeutti (AMK)
- geronomi (AMK)
- jalkaterapeutti (AMK)
- kätilö (AMK)
- optometristi (AMK)
- osteopaatti (AMK)
- röntgenhoitaja (AMK)
- sairaanhoitaja (AMK)
- sosionomi (AMK)
- suuhygienisti (AMK)
- terveydenhoitaja (AMK)
- toimintaterapeutti (AMK)
- muu soveltuva suomalainen korkeakoulututkinto (amk, yamk, kandidaatti tai maisteri) yhdistettynä aiemmin suoritettuun apuneuvoteknikon, laboratoriohoitajan, fysioterapeutin, kätilön, optikon, röntgenhoitajan, sairaanhoitajan, sosiaaliohjaajan, sosiaalikasvattajan, hammashuoltajan, terveydenhoitajan tai toimintaterapeutin opistoasteiseen tutkintoon
-yllämainittuja suomalaisia korkeakoulututkintoja vastaava ulkomainen korkeakoulututkinto yhdistettynä Suomessa voimassaolevaan ammatinharjoittamisoikeuteen tai direktiivitodistukseen
Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan kaksi vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Työkokemuksen tulee olla kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen.
Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/

Opintojen toteuttaminen

Osa-aikaiset opinnot. Opintojen kesto 1,5-2 v.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Arja Liinamo
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Terveyden edistäminen (ylempi AMK)
Tunnus
(S1921S6)
Terveyden edistäminen (ylempi AMK)
Tunnus
(S1920S6)
Terveyden edistäminen (ylempi AMK)
Tunnus
(S1919S6)
Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Pirjo Koski
 • Jaana Seitovirta
Vastuuhenkilö

Pirjo Koski

Opiskelijaryhmät
 • S1921S6
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija
- rakentaa terveyden edistämisen verkostoja ja yhteistyösuhteita monipuolisesti eri tahojen ja sidosryhmien kesken ja toimii niissä aktiivisesti
- soveltaa tiimi- ja verkostotyön sekä yhteisöjen ja organisaatioiden kehittämisen teorioita ja menetelmiä
- osaa koordinoida ja johtaa terveyttä edistävää toimintaa muutoksen mahdollistamiseksi

Sisältö

- keskeisiä teorioita muutoksen mahdollistamiseksi
- sidosryhmätyöskentely
- monisektorinen yhteistyö kunnissa ja maakunnissa
- yhteistyö kolmannen sektorin ja yritysten kanssa

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2021

Oppimateriaalit

1. Verkostojohtamisen opas. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 2019:12. Valtioneuvoston kanslia, Helsinki. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161513/VNK_12_19_Verkostojohtamisen_opas.pdf?sequence=4&isAllowed=y
2. Luento-ja opiskelumateriaali moodlessa
3. Verkostotyöstä, SOSTE https://www.soste.fi/jarjestoopas/verkostojohtaminen/
https://www.soste.fi/blogikirjoitus/vinkkeja-verkostotyohon/
4. The Intersector Toolkit: Tools for Cross-Sector Collaboration. The Intersector Project. http://intersector.com/wp-content/uploads/2017/08/The-Intersector-Project-Toolkit.pdf
5. Bergen Model for Intersectoral co-operation. Referencies:
a. Corbin, Mittelmark 2008. Partnership lessons from the Global Programme for Health promotion Effectiveness: a case study. Health Promotion International, Vol. 23 No.4 = Bergen Model of Collaborative Functioning https://academic.oup.com/heapro/article/23/4/365/629824
b. Mahmood, Morreale, Barry 2015. Developing a checklist for intersectoral partnership for health promotion. WHO Collaborating Centre for Health Promotion Research. National University of Ireland Galway, April 2015 = Pilot Partnership Checklist: Tool for Intersectoral Partnership https://www.researchgate.net/publication/280573639_Developing_a_Checklist_for_Intersectoral_Partnerships_for_Health_Promotion
c. Corbin, Jones, Barry 2018. What makes intersectoral partnership for health promotion work? A review of the international literature. Health Promotion International 2018;33:4-26. = narrative synthesis of findings (from 26 studies) related to processes that support and inhibit HP partnership functioning. Bergen Model of Collaborative Functioning was used as a theoretical framework for analyzing the findings, nine core elements were identified that constitute positive partnership processes that can inform best practices.. https://academic.oup.com/heapro/article/33/1/4/2555416
6. The partnerships analysis tool A resource for establishing, developing and maintaining partnerships for health promotion. Vhttps://www.vichealth.vic.gov.au/media-and-resources/publications/the-partnerships-analysis-tool#

Opetusmenetelmät

Päivitetty 23.8.2021
Luennot ja itsenäinen opiskelu Moodle-alustalla 1 op
Pienryhmätehtävät 4 op

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Urban Labs for Better Health for All in the Baltic Sea Region - boosting cross-sectoral cooperation for health and wellbeing in the cities
https://projects.interreg-baltic.eu/projects/healthy-boost-180.html

Metropolian innovaatiokeskittymät: Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut
Muut mahdolliset verkostohankkeet

Kansainvälisyys

The Healthy Boost project addresses the health burden of city residents due to unhealthy lifestyles

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voidaan neuvotella Ahot- hakemusten perusteella

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op x 27 tuntia

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön,
mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa
työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön.
Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on
kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti
opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan
osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä
ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa
luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Läpäisytaso: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson
perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää
oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pienryhmätehtävän arviointikriteerit
1. Tehtävät noudattavat annettuja ohjeita
2. Tehtävät on palautettu sovittuina ajankohtina
3. Aktiivinen yhteistyö työelämään / hankkeeseen / verkostoon
4. Kirjallisuuden ja teoriatiedon soveltamisen laatu ja monipuolisuus
5. Lähteiden käyttö ja viittaustekniikka asianmukaisuus
6. Raportin ja esityksen laatu sekä hyödynnettävyys

Tyydyttävä (1-2) Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.
Hyvä (3-4) Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.
Kiitettävä (5) Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Lisätiedot

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opintojakson tai sen osan voi hyväksilukea aiemmin suoritetulla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisella opinnolla, jonka sisällöt vastaavat tämän opintojakson sisältöjä ja/tai työkokemuksella tehtävistä, joista on saanut sisältöä vastaavan vahvan osaamisen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 19.05.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

6 op

Toteutustapa

70 % Lähiopetus, 30 % Etäopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
 • Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Hannes Jesar
 • Jukka Lehtimäki
 • Eero Kokko
 • Mirka Peththahandi
 • Juha Havukumpu
 • Ulla Vehkaperä
Vastuuhenkilö

Jukka Lehtimäki

Tavoitteet

Opiskelija tuntee oman toimialansa järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään liikeideoita ja niiden menestymismahdollisuuksia. Opiskelija pystyy kehittämään asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja ja tuotteita. Opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja. Opiskelija pystyy tekemään laskelmia oman yritystoiminnan kannattavuudesta. Opiskelija on selvillä yritysrahoituksen eri muodoista. Opiskelija pystyy tuottamaan selkeän liiketoimintasuunnitelman omalle yritysidealleen. Opiskelija osaa rakentaa yritystoiminnan kannalta olennaisia verkostoja.

Sisältö

Yrityshautomo on tarkoitettu opiskelijoille ja muille yrittäjyydestä kiinnostuneille.
Opiskelijoiden oman tai ryhmän yritysidean kehittäminen ja testaaminen. Liike-elämän toimintaympäristön hahmottaminen ja yritystoimintaa säätelevä ja ohjaava lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus. Yritystoiminnan mahdollisuudet. Yrittäjyyden erilaiset työkalut ja menetelmät. Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yrittäjän asenne ja taidot. Palvelujen tuotteistaminen, hinnoittelu ja laatu. Yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan. Yritysmuodon valinta toiminnan mukaisesti. Julkinen kilpailutus. Vakuuttaminen. Markkinointi. Kumppanuusverkostot.
Opintojakson sisältöjen painopisteet tarkentuvat toteutussuunnitelmassa.

Aika ja paikka

Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki. Kampuksen C-talon 2.kerros 2010 luokka.
Opintojakso toteutuu 12.1. - 9.3.2023 välillä. Lähitunnit pääsääntöisin tiistaisin ja torstaisin klo 9.00 -12.00. Tarkemman aikataulun voi tarkistaa https://www.metropolia.fi/fi/asiakastyot-ja-palvelut/yrittajyyskiihdyttamo-turbiini/myllypuro

Oppimateriaalit

Jaetaan moodle oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Seminaarit, joissa useita vierailijoita
Työpajat
Oppimistehtäviä
Projekti (oman yritysiden työstämistä / yrityksen liiketoimintasuunnitelma)
Yksilöllinen sparraus ja palaute

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelija käy haastattelemassa työelämänedustajaa ja laajentaa yhteistyöverkostoaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op vastaa 270 tuntia opiskelijan työskentelyä. Opinnoissa voi tehdä oppimistehtäviä yksin, pareina tai pienryhmissä.

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutus on suunnattu Metropolian YAMK opiskelijoille.
Toteutuksen tarkempi sisältö esitellään orientaatiopäivänä..
Opintojakso on EQF -7 tason opintoja.
YAMK opiskelija tekee täydentäviä tehtäviä opintojakson aikana, jotka perustunvat näyttöön ja tutkittuuntietoon.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija hahmottaa yritystoiminnan edellytykset ja pystyy kehittämään omaa ideaansa. Opiskelija ymmärtää liike-elämän keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet ja tunnistaa yrityksen perusprosessit. Opiskelija on selvillä yrityksen perustamisen vaiheista ja toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan. Opiskelija on omaksunut sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden käsitteet. Hän on saanut näkökulmia yritystoiminnan mahdollisuuksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten toimintaympäristössä. Hän osaa hankkia tietoa yritystoiminnasta ja rahoituksesta. Opiskelija on kehittänyt omaa yritysideaansa toimivaksi toteutukseksi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa välttävästi. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyteen liittyvät keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet ja on selvillä yrityksen perustamisen vaiheista, yrittäjyyden suunnittelutyökaluista -ja menetelmistä sekä toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan.

Arviointikriteerit - hyvä (3-4)

Opiskelija on osallistunut toimintaan aktiivisesti ja hahmottaa yritystoiminnan edellytykset ja pystyy hyödyntämään erilaisia yrittäjyyden työkaluja ja menetelmiä sekä kehittämään liikeideaansa. Opiskelija on hyvin selvillä yrityksen perustamisen vaiheista ja toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan. Hän on omaksunut uusia näkökulmia yritystoiminnan mahdollisuuksiin ja verkostoitumiseen.

Arviointikriteerit - kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja liikeidean kehittämiseen erittäin aktiivisesti ja omaksunut yrittäjyyteen ja yritystoiminnan kehittämiseen ja analysointiin liittyviä tietoja, taitoja, työkaluja ja menetelmiä kiitettävästi. Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten toimintaympäristössä ja osaa hankkia ja analysoida tietoa yritystoiminnasta ja sen rahoituksesta. Opiskelija on kehittänyt liikeideansa ja liiketoimintasuunnitelmansa valmiiksi mahdollista toteuttamista varten.

Ilmoittautumisaika

01.09.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

01.12.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Asta Lassila
 • Jaana Seitovirta
Opiskelijaryhmät
 • S1922S6
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija:
- tuntee keskeiset terveyskäyttäytymistä ja terveysneuvontaa koskevat teoriat ja mallit
- hallitsee vaikuttavia asiakas- ja voimavaralähtöisiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen menetelmiä
- osaa arvioida ja kehittää terveyden edistämistä sosiaali- ja terveyspalveluissa ja muissa yhteisöissä (settings)

Sisältö

- terveyden edistämisen yksilötason teoriat ja mallit
- terveysneuvonnan vaikuttavuus
- yhteisöjen (settings) terveyden edistämisen toiminnan kehittämiseen sovellettavat teoriat
- asiakaslähtöinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sosiaali- ja terveyspalveluissa ja eri yhteisöissä (settings)

Aika ja paikka

Alustava suunnitelma:
Vko 48-49:
1.12.2022 klo 9-12
8.12.2022 klo 9-12
9.12.2022 klo 13-16

Oppimateriaalit

Nutbeam, H, Harris, E & Wise,M.2010. Theory in a Nutshell: A Practical Guide to Health Promotion Theories
Cragg, L, Davies,M & Macdowall, W. 2013. Health Promotion Theory - eSection II. https://ebookcentral.proquest.com/lib/metropolia-ebooks/detail.action?docID=1564342

Muu oheiskirjallisuus:
Naidoo Jennie & Wills Jane 2016. Foundations for health promotion 4 edition.

Lähdemateriaali tarkentuu opintojakson aikana
Luento- ja opiskelumateriaali Moodlessa

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Opintojakson toteutus tarkentuu opintojakson alussa.

Osallistuminen luennoille, läsnäolovelvoite (Syksyn 2022 toteutustapa tarkentuu lokakuun lopussa Metropolian ohjeiden mukaan)
Moodle-työskentely
Itsenäinen työskentely
Ryhmäkeskustelu ja reflektio

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Inno/ HyMy-kylä/ Oppimistehtävän integrointi
Terveyden edistämisen teoriat ja mallit
Asiakaslähtöisyys

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävä opintojakson aikana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op luennot
3 op moodletyöskentelyä itsenäisesti sekä ohjatusti
Kontakti- / etäpäivinä läsnäolovelvoite
Oppimistehtävä

Sisällön jaksotus

Terveyden edistämisen yksilötason teoriat ja mallit
Yhteisöjen (settings) terveyden edistämisen toiminnan kehittämiseen sovellettavat teoriat
Terveysneuvonnan vaikuttavuus
Asiakaslähtöinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sosiaali- ja terveyspalveluissa ja eri yhteisöissä (settings)

Oppimistehtävän integrointi HyMy-kylän aiheisiin.
Asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen.
Tiedon soveltaminen (teoria - käytännön työ)
Asiantutijaksi kehittyminen

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Läpäisytaso: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen lähi/etäopetukseen
Arvioitava oppimistehtävä

Lisätiedot

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opintojakson tai sen osan voi hyväksilukea aiemmin suoritetulla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisella opinnolla, jonka sisällöt vastaavat tämän opintojakson sisältöjä ja/tai työkokemuksella tehtävistä, joista on saanut sisältöä vastaavan vahvan osaamisen.

Ilmoittautumisaika

01.09.2022 - 31.05.2023

Ajoitus

01.09.2022 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
 • Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Maija-Riitta Jouhki
 • Iira Lankinen
 • Marianne Pitkäjärvi
 • Pirjo Koski
 • Kirsi Talman
 • Jaana Seitovirta
 • Tiia Saastamoinen
 • Pirjo Vesa
 • Sari Haapio
Opiskelijaryhmät
 • S2222S6
  Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, yamk
 • S1922S6
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S1522S6C
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveyspalveluissa, Mielenterveystyön laaja-alainen kliininen osaaminen, hallinnollinen ryhmä
 • S1822S6
  Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S2622S6
  Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustella ja suunnitella opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelija osaa soveltaa kriittisesti ja tuloksellisesti oman alansa tutkimus- ja asiantuntijatietoa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiä työelämän kehittämistarpeisiin vastaamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Opiskelija kykenee tekemään perusteltuja valintoja.

Sisältö

Opinnäytetyön aiheen valinta, ideointi- ja suunnittelu

Tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan, esim. työpajat, seminaarit, yksilöohjaus, ryhmäohjaus.

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaan seminaarit, ks. työpajatarjonta Moodlesta
Opinnäytetyön ohjaaja ilmoittaa seminaarien toteutusmuodon
Työpajatarjonta esitellään Moodlessa: YAMK-opinnäytetyöprosessi
Tutkimussuunnitelma-työpaja pakollinen!

Oppimateriaalit

Asianmukainen tutkimusmenetelmäkirjallisuus
Alan ajantasainen kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Itseopiskelu
Ryhmäohjaus kuten seminaarit, työpajat
Yksilöohjaus
Opponointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja se tehdään sovituin osin työelämäohjaajan ohjauksessa. Ohjauksen ja arvioinnin päävastuu on ohjaavalla opettajalla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Hyväksytty suoritus edellyttää kansainvälistä lähdekirjallisuutta

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op vastaa 270 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Suositellaan jakson suorittamista toisen lukukauden loppuun mennessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyön ensisijainen ohjausmuoto on ryhmäohjaus (mm. seminaarit ja työpajat), jonka lisäksi voidaan sopia yksilöohjauksista.

Opinnäytetyön hyväksytty tutkimussuunnitelma (ont-ohjaaja hyväksyy), opinnäytetyöseminaareihin osallistuminen ja opponointi sekä Tutkimussuunnitelma -työpajaan osallistuminen ovat edellytyksinä siirtymisessä Opinnäytyön toteutus-opintojaksolle. Tästä sovitaan tarkemmin oman ont-ohjaajan kanssa.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Toisten opiskelijoiden työt ovat luottamuksellisia!

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää ohjaajan ja työelämän edustajan hyväksymää opinnäytetyön suunnitelmaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön hyväksytty tutkimussuunnitelma (ont-ohjaaja hyväksyy), opinnäytetyöseminaareihin osallistuminen ja opponointi sekä Tutkimussuunnitelma -työpajaan osallistuminen ovat edellytyksinä siirtymisessä Opinnäytyön toteutus-opintojaksolle.

Katso opinnäytetyön arviointikehikko.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
 • Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Marianne Sipilä
 • Arja Liinamo
 • Iira Lankinen
 • Pirjo Koski
 • Kirsi Talman
 • Jaana Seitovirta
 • Sari Haapio
Opiskelijaryhmät
 • S2221S6
  Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, yamk
 • S1821S6
  Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S1921S6
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelija kykenee tekemään perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa.

Opiskelija pystyy toimimaan itsenäisesti alansa asiantuntijana sekä työelämän kehittäjänä ja uudistajana.

Opiskelija osaa laatia kirjallisen opinnäytetyöraportin ja viestiä kirjallisesti ja suullisesti osoittaen alansa asiantuntijaviestinnän taitoa.

Kypsyysnäytteessä opiskelija kykenee osoittamaan opinnäytetyönsä aihepiirin hyvää hallintaa ja taitoa viestiä asiantuntevasti sen tuloksista.

Sisältö

Opinnäytetyön raportointi, julkaiseminen ja arviointi

Tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan, esim. työpajat, seminaarit, yksilöohjaus, ryhmäohjaus, kypsyysnäyte.

Kypsyysnäyte voi olla lehdistötiedote, blogiteksti, julkaisukelpoinen artikkeli, ns. Executive Summary tai muu tiedottava teksti opinnäytetyöstä. Opiskelija sopii kypsyysnäytteen muodon ja kohdeyleisön opinnäytetyön ohjaajan kanssa.

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaan seminaarit, ks. työpajatarjonta Moodlesta
Opinnäytetyön ohjaaja ilmoittaa seminaarien toteutusmuodon
Työpajatarjonta ja ohjeet kypsyysnäytteen suorittamiseksi esitellään Moodlessa: YAMK-opinnäytetyöprosessi
Yksi työpaja on pakollinen

Oppimateriaalit

Asianmukainen tutkimusmenetelmäkirjallisuus
Alan ajantasainen kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Itseopiskelu
Ryhmäohjaus kuten seminaarit, työpajat
Yksilöohjaus
Opponointi
Kypsyysnäyte

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja se tehdään sovituin osin työelämäohjaajan ohjauksessa. Ohjauksen ja arvioinnin päävastuu on ohjaavalla opettajalla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kypsyysnäytteen suorittaminen, ks ohjeet Moodlesta: YAMK-opinnäytetyöprosessi

Kansainvälisyys

Hyväksytty suoritus edellyttää kansainvälistä lähdekirjallisuutta

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op vastaa 270 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Suositellaan jakson suorittamista neljännen lukukauden loppuun mennessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyön ensisijainen ohjausmuoto on ryhmäohjaus (mm. seminaarit ja työpajat), jonka lisäksi voidaan sopia yksilöohjauksista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Toisten opiskelijoiden työt ovat luottamuksellisia!

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää ohjaajan ja työelämän edustajan hyväksymää opinnäytetyön raporttia sekä hyväksyttyä kypsyysnäytettä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyöseminaareihin osallistuminen ja opponointi
Yhteen työpajaan osallistuminen
Hyväksytty opinnäytetyö
Hyväksytty kypsyysnäyte

Katso opinnäytetyön arviointikehikko

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 31.05.2023

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
 • Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Iira Lankinen
 • Pirjo Koski
 • Marianne Pitkäjärvi
 • Kirsi Talman
 • Kaija Matinheikki
 • Jaana Seitovirta
 • Sari Haapio
Opiskelijaryhmät
 • S2221S6
  Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, yamk
 • S1821S6
  Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S1921S6
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Työssään opiskelija toimii aloitteellisesti ja osoittaa hyvää kehittämis- ja muutosjohtamiskykyä.

Opiskelija kykenee tekemään perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa.

Sisältö

Opinnäytetyön aineistonkeruun ja analyysin suorittaminen.

Tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan, esim. työpajat, seminaarit, yksilöohjaus, ryhmäohjaus.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää opinnäytetyön aineistonkeruun ja analyysin suorittamista.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 19.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtaminen (YAMK)
Opettaja
 • Ari-Pekka Åker
Vastuuhenkilö

Ari-Pekka Åker

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää simulaation mahdollisuudet osaamisen hankkimisessa ja ylläpitämisessä. Opiskelija saa valmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida simulaatiotilanne erilaisissa ohjaus-, johtamis- ja vuorovaikutustilanteissa sekä prosessien mallintamisessa.
Opiskelija osaa käyttää simulaatiomenetelmää monipuolisesti, soveltaa menetelmää ja integroida simulaatiopedagogiikkaa omaan toimintaympäristöön.

Sisältö

- simulaatio-oppimisen tietoperusta
- oman simulaatioharjoituksen suunnittelu
- simulaation toteutus
- oppimiskeskustelu
- osaamisen arviointi
- simulaatio-oppimisen arviointi
- simulaatiopedagogiikan integroiminen omaan toimintaympäristöön

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Läpäisytaso: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Ilmoittautumisaika

01.09.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

08.11.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Pirjo Koski
 • Kirsi Talman
Vastuuhenkilö

Pirjo Koski

Opiskelijaryhmät
 • S1922S6
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee terveyden edistämisen rakenteet, organisaatiot ja ohjelmat kansallisesti ja kansainvälisesti
- tuntee kansainväliset terveyden edistämisen ammatilliset foorumit ja niiden toiminnan
- ymmärtää ja osaa arvioida kaupunkiympäristön (Urban health) vaikutuksen ihmisten terveyteen ja terveyden edistämiseen
- tuntee terveyden edistämisen globaalit haasteet (Global health)

Sisältö

- terveyden edistämisen organisaatiot, ohjelmat ja toimijat kansainvälisesti
- kaupunkiympäristö terveyden edistämisen näkökulmasta
- globaalit terveyden ulottuvuudet, käsitteet ja ilmiöt

Aika ja paikka

8.11. 2022 klo 9.00–16.00 Zoomissa
23.11.2022 klo 9.00–16.00 MPA4018
Moodle
Oppimistehtävä ryhmässä

Oppimateriaalit

Kirjallisuutta:
Opintokason kirjallisuus tarkentuu opintojakson alussa
Luyentiomateriaali

Opetusmenetelmät

Opintojakson toteutussuunnitelma tarkentuu opintojakson alussa
Osallistuminen luennoille
Moodletyöskentely
itsenäinen työskentely
Ryhmäkeskustelu ja reflektio
Oppimistehtävä, arvioidaan 1-5

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suoritustapa:
Osallistuminen luennoille
Oppimistehtävä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste=27 tuntia opiskelijan työtä
5 op= 135 t

1 op luennot
4 op Oppimistehtävä

läsnäolovelvoite:
etäluento Zoomin välityksellö ja lähiopetus

Sisällön jaksotus

- Terveyden edistämisen organisaatiot, ohjelmat ja toimijat kansainvälisesti ja kansallisesti
- Kaupunkiympäristö terveyden edistämisen näkökulmasta, Urban Health
- Globaalit terveyden ulottuvuudet, käsitteet ja ilmiöt
- Kestävä kehitys ja terveyden edistäminen

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön,
mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa
työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön.
Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on
kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti
opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan
osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä
ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa
luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Läpäisytaso: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson
perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää
oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen lähi-/etäpäiviin
Oppimistehtävä, arvioidaan 1-5


Palauttamalla tehtävät opiskelija vakuuttaa osaamisen osoittamisensa perustuvan itsenäiseen tekemiseen ja eettiseen toimintaan. Vilppi voi johtaa jopa vuoden määräaikaiseen erottamiseen ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38 §. Verkkototeutuksen itsenäisen osaamisen varmistamiseksi opettaja voi harkintansa mukaan edellyttää osaamisen osoittamista valvotuissa olosuhteissa tai suullisella tentillä.
Opettaja tiedottaa osaamisen näyttötavasta viimeistään opintojakson alkaessa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Henna Hertell
Vastuuhenkilö

Henna Hertell

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida, soveltaa ja kehittää erilaisia menetelmiä asiakasyritysten ja
henkilöstön terveyden ja työkyvyn edistämiseksi ja arvioimiseksi. Työssä tulee ottaa
huomioon työterveyshuollon eettiset periaatteet ja kestävän kehityksen periaatteet.

Sisältö

Terveyden edistäminen yksilötasolla - vaikuttavuuden parantaminen
Terveyden edistäminen työpaikkatasolla - yhteiskehittely
Työkyvyn tuki työterveysyhteistyönä
Työterveyshuollon tehtävät kuntoutuksessa
Työterveyshuollon digitalisaatio
Työttömien työelämävalmiuksien tukeminen
Maahanmuuttajat ja työterveyshuolto
Työterveyshuollon tilanne maakunta- ja soteuudistuksessa

Aika ja paikka

Opinnot toteutuvat 1.1.2023-31.05.2023

Oppimateriaalit

Moodlessa julkaistava materiaali

Opetusmenetelmät

Opinnot toteutetaan yhteistyössä Työterveyslaitoksen, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Opinnot toteutetaan hyödyntäen videoluentoja ja Työterveyslaitoksen Moodle -oppimisympäristöä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelua eikä työelämäyhteistyötä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

Ei kv-yhteyksiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op=133,5h

Sisällön jaksotus

Opinnot on jaettu kolmeen osaan. II Terveyden edistäminen työikäisen väestön keskuudessa toteutuu kevätlukukaudella 2023-

Lisätietoja opiskelijoille

II Terveyden edistäminen työikäisen väestön keskuudessa

Opintojakso käsittelee terveyden, työ- ja toimintakyvyn edistämistä, työkyvyttömyyden ehkäisyä ja työhön paluun
tukemista yhteistyössä työpaikan ja työterveyshuollon kanssa. Koulutus pureutuu uudistuneen lainsäädännön
mukanaan tuomiin uusiin haasteisiin huomioiden työterveyshuollon eettiset- ja kestävän kehityksen periaatteet.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla työterveyshuollon toimintaa ottamalla huomioon työelämän haasteet ja muutokset. Opiskelija osaa kuvailla työterveyshuollon toimintatapoja ja -menetelmiä työntekijän työkyvyn edistämiseksi. Hän osaa tarkastella työterveyshuollon toiminnan vaikutuksia asiakkaiden ja yritysten näkökulmista työntekijöiden työkyvyn edistämiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla erilaisia työterveyshuollon toimintatapoja ja -menetelmiä vastata työelämän haasteisiin ja muutoksiin. Opiskelija osaa vertailla työterveyshuollon toiminnan vaikutuksia asiakkaiden ja yritysten näkökulmista työntekijöiden työkyvyn edistämiseksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida erilaisia työterveyshuollon toimintatapoja ja -menetelmiä vastata työelämän haasteisiin ja muutoksiin. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida työterveyshuollon toiminnan vaikuttavuutta asiakkaiden ja yritysten näkökulmista työntekijöiden työkyvyn edistämiseksi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Luennoista ja materiaalista koostetaan oppimispäiväkirja. Oppimispäiväkirja palauteetaan opintojaksoa koordinoivalle opettajalle Henna Hertell. henna.hertell@metropolia.fi

Oppimispäiväkirja arvioidaan Hyväksytty/Hylätty. Hyväksytyn kriteerit ovat H3 tasoa. Kts. arviointikriteerit opintojaksotiedoista.

Ilmoittautumisaika

01.09.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 23.10.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

8 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Arja Liinamo
 • Marianne Pitkäjärvi
 • Asta Lassila
 • Jaana Seitovirta
Vastuuhenkilö

Jaana Seitovirta

Opiskelijaryhmät
 • S1922S6
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija
- hallitsee terveyden edistämisen keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet ja osaa soveltaa niitä asiantuntijaroolissaan
- hallitsee terveyden edistämisen eettisen perustan
- ymmärtää terveyskäsitteen moniulotteisuuden
- osaa soveltaa positiivista, voimavaralähtöistä käsitystä terveydestä
- tunnistaa laaja-alaisesti terveyden determinantteja ja niiden merkityksen terveyden edistämisessä
- ymmärtää terveyserojen ilmenemistä ja niiden vähentämisen mahdollisuuksia
- tuntee käytettävissä olevat terveyden ja hyvinvoinnin indikaattorit ja osaa hyödyntää niitä terveyden edistämisen tarpeiden tunnistamisessa ja toiminnan kohdentamisessa

Sisältö

- terveyden ja terveyden edistämisen käsitteet
- terveyden edistämisen eettiset periaatteet
- terveyskäsitykset
- salutogeneesi ja sen soveltaminen terveyden edistämisen lähestymistapana
- terveyden determinantit eli taustatekijät sekä väestöryhmien väliset terveyserot
- terveyden edistämisen indikaattorit ja tarpeiden tunnistaminen

Aika ja paikka

Periodi 1 viikot 35-41. Aikataulu tarkentuu myöhemmin.
Etäopetus

Oppimateriaalit

Kirjallisuus:

Pietilä A-M. 2010. Terveyden edistäminen, teorioista toimintaan. WSOYpro, s.32-52.

Cragg, L., Davies, M. & Macdowall, W. 2013. Health promotion theory. 2nd ed. Maidenhead: Open University Press, e-kirja löytyy Metropolian kirjastosta.

Mittelmark, M. B., Bauer, G. F., Eriksson, M., Lindström, B., Meier Magistretti, C., Pelikan, J. M., . . . Vaandrager, L. 2022. Handbook of Salutogenesis. Springer International Publishing, e-kirja löytyy Metropolian kirjastosta

Suárez Álvarez, Ó et al. 2020. Salutogenic interventions and health effects: a scoping review of the literature. Gac Sanit. .

Opetusmenetelmät

Luennot, tehtävät, seminaari esitykset
Moodletyöskentely
Itsenäinen ja ryhmätyöskentely
Ryhmäkeskustelu ja reflektio

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä- tentin korvaa seuraavat suoritukset ja oppimistehtävät:
1. Ennakkotehtävä 1op.
2. Salutogeneesitehtävä 2op.
3. Kirjallisuuskatsaustehtävä, arviointi 0-5, 4op
4 Kansalliset seminaarit 1 op
5. Osallistuminen luennoille 2op.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso:
- ennakkotehtävä: 1 op
- 2 kansallista tilaisuutta opiskelijan valinnan mukaan 1 op
- Salutogeneesi, positiivinen terveys, eettiset kysymykset, 2op
- Kirjallisuuskatsaus 4 op
- Kontaktipäivät 2 op

Verkossa toteutettavissa ohjaustapaamisissa ja seminaareissa läsnäolovelvoite

Sisällön jaksotus

Viikot 35-41:
1-2.9.2022
14, 15 ja 16.9.2022
13-14.10.2022

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön,
mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa
työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön.
Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on
kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti
opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan
osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä
ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa
luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Läpäisytaso: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson
perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää
oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ennakkotehtävä hyv/hyl
Oppimistehtävät hyv/hyl
Osallistuminen kansallisiin tapahtumiin x 2
Kirjallisuuskatsaus, opintojakson numeerinen arviointi 0-5

Palauttamalla verkkotentin tai verkkototeutuksen tehtävät opiskelija vakuuttaa osaamisen osoittamisensa perustuvan itsenäiseen tekemiseen ja eettiseen toimintaan. Vilppi voi johtaa jopa vuoden määräaikaiseen erottamiseen ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38 §. Verkkototeutuksen itsenäisen osaamisen varmistamiseksi opettaja voi harkintansa mukaan edellyttää osaamisen osoittamista valvotuissa olosuhteissa tai suullisella tentillä.
Opettaja tiedottaa osaamisen näyttötavasta viimeistään opintojakson alkaessa.

Lisätiedot

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opintojakson tai sen osan voi hyväksilukea aiemmin suoritetulla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisella opinnolla, jonka sisällöt vastaavat tämän opintojakson sisältöjä ja/tai työkokemuksella tehtävistä, joista on saanut sisältöä vastaavan vahvan osaamisen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

16.01.2023 - 28.05.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Minna Lamppu
 • Arja Liinamo
 • Pirjo Koski
 • Laura Juvonen
 • Jaana Seitovirta
 • Sari Haapio
Vastuuhenkilö

Sari Haapio

Opiskelijaryhmät
 • S1922S6
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa soveltaa terveyden edistämisen teorioita ja näyttöön perustuvaa tietoa väestön terveyttä edistävien toimintamallien ja ohjelmien suunnittelussa ja arvioinnissa - osaa hyödyntää monialaisuutta terveyden edistämisen toiminnassa
- tuntee terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarvioinnin käytännöt
- hallitsee terveyden edistämisen käytäntöjen kehittämisen näyttöön perustuvasti

Sisältö

- terveyden edistämisen tarpeenmukainen kohdentaminen väestöryhmissä innovatiivisella ja kokeilevalla työotteella
- kohderyhmien osallistaminen ja käyttäjälähtöinen palvelujen kehittäminen
- taide ja kulttuuri terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
- terveysteknologia ja virtuaaliset menetelmät terveyden edistämisessä
- terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointi
- terveyden edistämisen työmenetelmien ja intervention suunnittelu ja vaikuttavuuden arviointi

Aika ja paikka

16.1.2023 - 28.5.2023. Tarkempi aikataulu on lukujärjestyksessä.

Oppimateriaalit

Materiaalit ovat Moodlessa

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Moodletyöskentely
Itsenäinen ja ryhmätyöskentely
Ryhmäkeskustelu ja reflektio
Projektityö ryhmässä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävien palautus opintojaksolla sovittuina ajankohtina.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1,5 op = 40 tuntia
3 op luennot ja niihin valmistautuminen
7 op itsenäistä työskentelyä ryhmässä ja Moodlessa.
Läsnäolo opetukseen ja loppuseminaariin on pakollista.

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen. Opintojaksolle hyväksyminen on ehdollinen niin kauan, kunnes opintojaksolle määritellyt edeltävyysehdot on tarkistettu. Mikäli ilmoittautunut opiskelija ei osallistu toteutukselle, opintojaksosta vastaava opettaja poistaa opiskelijan toteutukselta kahden viikon sisällä opinnon alkamisesta. Ilmoittautumisajat määritellään oppimistoiminnan vuosikellossa. (Tutkintosääntö 32 §)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Läpäisytaso: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ennakkoarviointi tehtävä, hyv-hyl.
Terveysteknologia tehtävä, hyv-hyl.
Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu toimintamalli -ryhmätehtävän arvosanasta (0-5).

Lisätiedot

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opintojakson tai sen osan voi hyväksilukea aiemmin suoritetulla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisella opinnolla, jonka sisällöt vastaavat tämän opintojakson sisältöjä ja/tai työkokemuksella tehtävistä, joista on saanut sisältöä vastaavan vahvan osaamisen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Elina Ala-Nikkola
 • Teija Rautiola
 • Jaana Seitovirta
Vastuuhenkilö

Teija Rautiola

Opiskelijaryhmät
 • S1921S6
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija
- soveltaa viestinnän lähestymistapoja, teorioita ja kanavia terveyden edistämisessä
- omaa viestinnällisiä valmiuksia terveyden edistämisen näyttöön perustuvaan argumentointiin ja puolesta puhumiseen
- osaa viestiä soveltuvilla menetelmillä moninaisille väestö- ja kulttuuriryhmille eritoimintaympäristöissä

Sisältö

- Vaikuttavan viestinnän teoriat ja menetelmät
- Informaatioteknologia, sosiaalinen media, joukkoviestintä ja terveyden edistämisen kampanjat
- Terveyden edistämisen puolesta puhumisen ja vaikuttamisen menetelmät (Advocacy).
- Diffusion of Innovations teoria
- Health Literacy (Terveyden lukutaito)

Aika ja paikka

Perodit 1 ja 2
Ajoitus ja sisältösuunnitelma https://fi.padlet.com/teija_rautiola1/cff900yw6wco

Oppimateriaalit

Ennakkotehtävä - tutustu teemoihin Terveyden puolesta puhumiseen (Advocacy for Health), Terveyden lukutaitoon (Health Literacy) sekä verkkopohjaisiin Terveysviestinnän väyliin (Online Health Information) ennen verkkototeutuksen alkua 4.10.2022
1. Lue kirjasta: "Health Promotion Theory ", luku 10: Health Communication, (sivut 141-156),
2. Lue kirjasta: "The Routledge Handbook of Health Communication", luku 12 Online Health Information, (sivut 181-196).

Kirjallisuus:
1.Cragg, Liza, et al. Health Promotion Theory. McGraw-Hill Education.2013. ProQuest Ebook Central.
https://ebookcentral.proquest.com/lib/metropolia-ebooks/reader.action?docID=1564342
2. Don Nutbeam, Elizabeth Harris, Marilyn Wise. Theory in a Nutshell
3.Thompson, Teresa L.et al.The Routledge Handbook of Health Communication. Taylor & Francis Group 2011. ProQuest Ebook Central. https://ebookcentral.proquest.com/lib/metropolia-ebooks/detail.action?docID=684042
4. Luento-ja opiskelumateriaali moodlessa
5. Griffin, Em (2011). A First Look at Communication Theory.
Eight Edition. New York: McGraw Hill College Div.,
Chapt. 2, 5 & 6

Opetusmenetelmät

Luennot, tehtävät, esitykset
Moodletyöskentely: Terveysviestintä syksy 2022 (ryhmä S1921S6)
Itsenäinen ja ryhmätyöskentely
Ryhmäkeskustelu ja reflektio

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op luennot
3 op itsenäinen- ja moodletyöskentely itsenäisesti ja ryhmässä
Verkossa toteutettavissa ohjaustapaamisissa läsnäolovelvoite

Sisällön jaksotus

Jaksotus saattaa tarkentua myöhemmin.
4.10 klo 9.00-16.00 Opetus verkossa (etäopetus).
7.10 klo 13.00-16.00 Opetus ja ohjaus verkossa (etäopetus).
3.11 klo 9-12.00 Ohjaus tiimeittäin blogikirjoitukseen (toimituskunnan kommentit ja ohjaus)(etäopetus).
2.12 klo 13.00-16.00 Toimitettujen blogien reflektiotilaisuus verkossa (etäopetus).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Läpäisytaso: Opiskelija osoittaa (osaamisen arviointikohteissa) hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä yhdistää oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Lisätiedot

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opintojakson tai sen osan voi hyväksilukea aiemmin suoritetulla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisella opinnolla, jonka sisällöt vastaavat tämän opintojakson sisältöjä ja/tai työkokemuksella tehtävistä, joista on saanut sisältöä vastaavan vahvan osaamisen.

Ilmoittautumisaika

01.09.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 25.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 120

Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
 • Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
 • Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Iira Lankinen
 • Kirsi Talman
 • Päivi Leskinen
Opiskelijaryhmät
 • S2222S6
  Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, yamk
 • S1922S6
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S1522S6C
  Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveyspalveluissa, Mielenterveystyön laaja-alainen kliininen osaaminen, hallinnollinen ryhmä
 • S1822S6
  Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma ylempi
 • S2622S6
  Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen.
Tavoitteet:
• Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja perustella tutkimus- ja kehittämistarpeita eri näkökulmista.
• Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja aineistoa työelämän kehittämisessä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
• Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja osaa valita tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset laadulliset, määrälliset tai kehittämismenetelmät.
• Opiskelija kykenee soveltamaan menetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
• Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja tutkimusetiikan ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
• Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämishankkeen luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti
• Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän.
• Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja.

Sisältö

• Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
• Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja arviointi
• Systemaattinen tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
• Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät:
o Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
o Aineiston hankinta, analyysi, luotettavuus ja tulkinta
• Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet
• Tutkimus- ja kehittämistyön viestintä ja raportointi

Aika ja paikka

Moodle-oppimisympäristö
Työtilan nimi: Terveys YAMK Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet, syksy 2022
Kirjautumisavain: Terveys22

Interaktiivinen kontaktiopetus verkossa:
2.9.2000 klo. 13.30-15 Orientaatio, lähtötason arviointi
22.9.2022 klo. 15-16 Tutkimusprosessi
29.9.2022 klo. 15-16 Systemaattinen tiedonhakuprosessi
13.10.2022 klo. 15-16 Tutkimusetiikka ja tietosuoja
24.11.2022 klo. 14.30-16.00 TK-menetelmistä kohti opinnäytetyöprosessia!

Tehtävät ja palautuspäivämäärät (DL=deadline)

Viikko 35-36
Lähtötason arviointi DL 11.9 klo 23.59
Filosofis-teoreettiset lähtökohdat DL 11.9.2022 klo.23.59

Viikko 37-38
Tarkoituksen, hakusanojen ja hakulausekkeen määrittäminen, systemaattinen tiedonhaku, DL 25.9 klo. 23.59
Tietotesti: Tutkimusprosessi & systemaattinen tiedonhaku, DL 25.9 klo. 23.59

Viikko 39-40
Perehdy tietosuojaan DL 9.10 klo. 23.59, vertaisarviointi DL 16.10 klo 23.59
Tietotesti: Tutkimusetiikka ja tietosuoja DL 9.10 klo. 23.59

Viikko 41-46
Perehdy tutkimusmenetelmiin DL 30.10 klo. 23.59
Tutkimusmenetelmien tietotestit (Määrällinen tutkimus, laadullinen tutkimus, tutkimuksellinen kehittämistyö, kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä) DL 20.11.2022 klo. 23.59

Määrällisen aineiston analyysi oma Moodle-alusta:Tilastotiede YAMK Sote (kirjautumisavain YAMKtilasto). Tilastollisen osan materiaalien opiskelun ja testin tekemisen voi aloittaa jo aiemminkin, mutta palautus viimeistään viikolla 46, 18.11.2022.

Opintojaksopalaute DL 4.12 klo. 23.59

Vko 47
Mahdollisuus kaikkien osioiden uusimiseen/ korottamiseen.

.

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaali Moodle-työtilassa

Opetusmenetelmät

Verkko-opiskelu (Moodle):
Interaktiivinen kontaktiopetus verkossa (sis. ennakkotehtäviä ja keskustelua opetuksen aikana)
Itsenäistä opiskelua ja työskentelyä verkko-oppimisalustalla

Aktivoivat tehtävät
Tietotestit

Moodlen välilehdellä Menetelmälliset vaihtoehdot on linkki määrällisen aineiston analyysiin liittyvälle omalle Moodle-alustalle (sis. tietotestin, joka arvioidaan hyväksytty-hylätty).

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hylättyjen suoritusten (aktivoivat tehtävät, tietotestit) uusinnat viikolla 48 (jolloin voi uusia/ täydentää kaikkia osia).

Huom! Lisäksi osiossa Määrällinen tutkimus: tilastolliset analyysimenetelmät on erillinen Moodle-alusta (sis. tietotestin, joka arvioidaan hyväksytty-hylätty).

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisuudessaan 135 tuntia ( 5op) opiskelijan työtä, jakautuen TK-menetelmät 4op= 108t ja tilastolliset analyysimenetelmät 1 op=27t.

Sisällön jaksotus

Viikko 35: Opintojakson orientaatio, lähtötason arviointi: kontaktiopetus 2.9.2022
Viikko 36: Filosofis-teoreettiset lähtökohdat: aktivoiva tehtävä
Viikko 37-39: Tutkimusprosessi: aktivoiva tehtävä, kontaktiopetus 22.9.2022
Systemaattinen tiedonhaku: aktivoiva tehtävä, kontaktiopetus 29.2.2022
Viikko 39-41: Etiikka ja tietosuoja: aktivoiva tehtävä, kontaktiopetus 13.10.2022
Viikko 41-46: Tutkimusmenetelmät: tietotestit
Viikko 47: Opintojakson yhteenveto: kontaktiopetus 24.11.2022

Huom! Lisäksi osiossa Määrällinen tutkimus: tilastolliset analyysimenetelmät on erillinen Moodle-alusta (sis. tietotestin, joka arvioidaan hyväksytty-hylätty).

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa tarkoituksenmukaisesti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Hän noudattaa tietosuoja- ja tutkimuseettisiä ohjeita. Hän viestii ja raportoi selkeästi tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti kehittämisen kannalta olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja kehittää niiden mukaista toimintaa. Hän viestii ja raportoi vakuuttavasti tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

20% kokonaisarvosanasta (hyväksytty- hylätty)
Aktivoivat tehtävät: Filosofis-eettiset suuntaukset, tarkoituksen, hakusanojen ja hakulausekkeiden määrittäminen, systemaattinen tiedonhaku tietosuoja, tutkimusmenetelmät

80% kokonaisarvosanasta, osien keskiarvona (1-5)
Tietotestit: tutkimusprosessi, systemaattinen tiedonhaku, tutkimusetiikka ja tietosuoja, tutkimusmenetelmät

Lisäksi osiossa Määrällinen tutkimus (hyväksytty-hylätty)
Tietotesti: tilastolliset analyysimenetelmät

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Henna Hertell
Vastuuhenkilö

Henna Hertell

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida ja soveltaa ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä strategisia
linjauksia, ohjeita ja suosituksia kehittäessään työterveyshuollon toimintaa.
Opiskelija osaa analysoida ja soveltaa tietoa kansallisesta ja kansainvälisestä työhön
liittyvästä sairastavuudesta työterveyshuollon toimintaa kehittäessään.

Sisältö

Työterveyshuollon kehitystrendit
Työterveystilanne kansallisesti ja kansainvälisesti

Aika ja paikka

Opinnnot toteutuvat 1.1.2023-31.05.2023.

Oppimateriaalit

Moodlessa julkaistava materiaali.

Opetusmenetelmät

Opinnot toteutetaan yhteistyössä Työterveyslaitoksen, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Opinnot toteutetaan hyödyntäen videoluentoja ja Työterveyslaitoksen Moodle -oppimisympäristöä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei harjoittelu ja työelämäyhteistyötä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

Ei kv-yhteyksiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op= 133,5 h.

Sisällön jaksotus

Opinnot on jaettu kolmeen osaan. I Työterveyshuollon palvelujärjestelmä, kehittämislinjaukset ja strategiat toteutuu kevätlukukaudella 2023.

Lisätietoja opiskelijoille

I Työterveyshuollon palvelujärjestelmä, kehittämislinjaukset ja strategiat:

Opintojakso käsittelee työterveyttä kansallisesti ja kansainvälisesti, sekä työterveyshuollon palvelujärjestelmässä
tapahtunutta kehitystä ja haasteita (kansalliset ja kansainväliset strategiset linjaukset, ohjeet ja suositukset
työterveyshuollon toiminnan kehittämisessä; mm. sairaspoissaolojen hallinta, työkyvyn tuen varhainen tuki jne.)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla työterveyshuollon toimintaa ottamalla huomioon työelämän haasteet ja muutokset. Opiskelija osaa kuvailla työterveyshuollon toimintatapoja ja -menetelmiä työntekijän työkyvyn edistämiseksi. Hän osaa tarkastella työterveyshuollon toiminnan vaikutuksia asiakkaiden ja yritysten näkökulmista työntekijöiden työkyvyn edistämiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla erilaisia työterveyshuollon toimintatapoja ja -menetelmiä vastata työelämän haasteisiin ja muutoksiin. Opiskelija osaa vertailla työterveyshuollon toiminnan vaikutuksia asiakkaiden ja yritysten näkökulmista työntekijöiden työkyvyn edistämiseksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida erilaisia työterveyshuollon toimintatapoja ja -menetelmiä vastata työelämän haasteisiin ja muutoksiin. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida työterveyshuollon toiminnan vaikuttavuutta asiakkaiden ja yritysten näkökulmista työntekijöiden työkyvyn edistämiseksi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Luennoista ja materiaalista koostetaan oppimispäiväkirja. Oppimispäiväkirja palauteetaan opintojaksoa koordinoivalle opettajalle Henna Hertell. henna.hertell@metropolia.fi

Oppimispäiväkirja arvioidaan Hyväksytty/Hylätty. Hyväksytyn kriteerit ovat H3 tasoa. Kts. arviointikriteerit opintojaksotiedoista.