Siirry suoraan sisältöön

Optometrian tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Optometristi (AMK)

Laajuus:
210 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin liittyy 30 opintopistettä työelämäharjoittelua.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö: https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Jatko-opinnot

Ylempi AMK -tutkinto

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan.
Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus: >>

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Optometristi on näkemisen asiantuntija. Hänen ydinosaamistaan ovat näöntutkimusten tekeminen ja silmäsairauksien seulominen. Hän myy, valmistaa ja huoltaa silmälaseja sekä sovittaa piilolaseja ja heikkonäköisten apuvälineitä. Työtehtäviä ovat esimerkiksi optometristinä toimiminen yksityissektorilla optikkoliikkeessä tai sairaalassa, sekä julkisessa terveydenhuollossa tai optisen alan tukkupuolen asiantuntijuus.

Keskeiset oppimistulokset

Opiskelija osaa toimia optometristinä tehden näöntutkimuksia ja piilolasisovituksia, sekä sovittaen silmälaseja ja muita näkemisen apuvälineitä. Hän osaa valita, myydä, valmistaa ja huoltaa silmälaseja. Hän osaa tutkia silmien terveydentilaa havaitakseen silmäsairauksia tai epänormaaleja löydöksiä ja osaa tarvittaessa ohjata asiakkaan lääkäriin. Hän osaa kommunikoida asiallisesti ja ammatin vaatimalla tavalla erilaisten asiakkaiden kanssa. Hän tuntee terveydenhuollon toimintakentän ja optometristin toimintaa ohjaavat lait, asetukset ja suositukset ja osaa toimia niiden mukaisesti.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihto on suunniteltu 5.lukukaudelle.

Erityispääsyvaatimukset

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit löytyvät kurssisuunnitelmien kohdalta. Kurssin opettaja on vastuussa arvioinnista. Arviointikriteerit ja suoritustavat kerrotaan jokaisen kurssin alussa.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan pääosin kokopäiväisenä lähiopetuksena.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Saija Flinkkilä
Puh. 040 178 5154
Email: saija.flinkkila(at)metropolia.fi

Optometria
Tunnus
(SXE23S1)

Optometria
Tunnus
(SXE24K1)
Optometria
Tunnus
(SXE22S1)

Optometria
Tunnus
(SXE23K1)
Optometria
Tunnus
(SXE21S1)
Optometria
Tunnus
(SXE20S1)

Optometria
Tunnus
(SXE21K1)
Optometria
Tunnus
(SXE19S1)

Optometria
Tunnus
(SXE20K1)
Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pia Mäkelä
 • Optometria Virtuaali
 • Tuomas Leisti
Vastuuhenkilö

Pia Mäkelä

Opiskelijaryhmät
 • SXE21K1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivätoteutus

Tavoitteet

TIETO
Opiskelija osaa
kertoa seuraavista asioista, liittyen henkilöön, jonka näkökykyä ei voida parantaa merkittävästi käyttämällä tavanomaisia silmälaseja tai piilolinssejä. Tavoite on, että henkilö voi hyödyntää jäljellä olevaa näköään käyttäen suurentavia apuvälineitä ja kuvantamistekniikkaa: (1) heikkonäköisyyden ja sokeuden määritelmät, (2) esiintyvyys ja syyt, (3) näkökyvyn mittaaminen, mukaan lukien erityisten näkötaulujen käyttö kauas ja lähelle, (4) suurennus (5) valo ja valaistus, (6) ääreisnäön apuvälineet, (7) vino katselutekniikka eli eksentrinen katselu ja ”steady eye strategy”, (8) ympäristön mukauttaminen (9) kliiniset toimenpiteet (10) tutkimukset henkilöille, joilla on vakava näkökenttäpuutos (11) monimutkaisten apuvälineiden käyttö, esim. silmälasilinssiin asennetut teleskoopit (12) suodatinlasit
Opiskelija osaa
kertoa seuraavista asioista, jotka liittyvät ikääntyneisiin (1) Ikääntymisen vaikutukset näkemiseen ja toimintakykyyn, (2) Ikään liittyvät havaintokyvyn muutokset (ei näkemiseen liittyvät), (3) Silmälasikorjaus afakia and pseudoafakia-tapauksissa, (4) Näön menetyksen aiheuttamat psykologiset vaikutukset, (5) Tutkimukset ikääntyvän moniaistivammaisen asiakkaan kanssa, (6) Jatkotutkimusten tarpeen arviointi ja niihin ohjaaminen

TAITO
Opiskelija osaa
arvioida heikkonäköisen ja ikääntyvän henkilön näköä
suositella näkemisen apuvälineitä heikkonäköisille ja ikääntyneille

Sisältö

Heikkonäköisyyden ja sokeuden määritelmät:
WHO määritelmät
Näkövamman arviointi etuuksien arviointiin (haittaluokat)
Heikkonäköisyys: Ilmaantuvuus, ja syyt, esiintyvyys myös lapsilla
Näkökyvyn mittaaminen:
Näöntarkkuus, erityiset taulut kauas ja lähelle
Kontrastiherkkyys
Häikäisy ja sen vaikutukset
Lukeminen ja suurennustarpeen määrittäminen
Suurennusmenetelmät:
Kuvakoon suurennus
Katseluetäisyyden lyhentäminen - ylisuuret lähilisät
Todellinen kuvasuurennus
Teleskooppisuurennus
Ei-optiset apuvälineet
Valo ja valaistus
Ääreisnäön apuvälineet
Eksentrinen katselu ja “steady eye strategy”
Ympäristön mukauttaminen ja saavutettavuus
Elektroniset apuvälineet ja näkemistä helpottavat sovellukset
Kliiniset toimenpiteet:
Heikkonäköisen henkilön näöntutkimusrutiini, määräyksen kirjoittaminen ja harjoitukset
Vakavan näkökenttäpuutoksen huomioiminen tutkimuksissa
Suodatinlasit
Näkövammaisten keskusliitto ja näkövammarekisteri

Ikääntymisen vaikutukset näkemiseen ja toimintakykyyn:
Fysiologiset muutokset - yleinen ja silmän fysiologia ja toiminta
Muutokset näkemisessä ja tutkiminen:
· Näöntarkkuus - pinhole
· Kontrastiherkkyys
· Taittovirhe
· Värinäkö
· Silmän väliaineiden suodatusominaisuudet eri allonpituuksilla
· Valoherkkyys
· Häikäisy (estohäikäisy ja kiusahäikäisy)
· Pimeäadaptaatio, häikäisyn sieto ja palautuminen
· Näkökentät - Amsler
· Kriittinen välketaajuus
· Akkommodaatio ja konvergenssi
· Okulomotorinen järjestelmä
Ikään liittyvät havaintokyvyn muutokset (ei näkemiseen liittyvät):
· Kuulo
· Koordinaatio
· Oppiminen
· Sosiaalinen asema
Silmälasikorjaus afakia and pseudoafakia-tapauksissa
· Epidemiologia, anamneesi ja oireet
· Tutkiminen ja kliinisten merkkien tunnistaminen
o suurennos
o näkökenttä
o kuvavääristymä
o konvergenssivaade
o herkkyys häikäisyille
Silmälasilinssit afakiakorjauksessa
Afakiapotilaan näöntutkiminen ja silmälasimääritys
Näön menetyksen aiheuttamat psykologiset vaikutukset ja toiminta huonon ennusteen saaneen asiakkaan kanssa

Tutkimukset ikääntyvän moniaistivammaisen asiakkaan kanssa
Jatkotutkimusten tarpeen arviointi ja niihin ohjaaminen

Aika ja paikka

Syystlukukausi 2023 Optometrian tutkinto-ohjelma

Oppimateriaalit

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.Luentomateriaalit, artikkelit
Internet-lähde: Näkövammaisten liitto ry (Finnish Federation of the Visually Impaired): www.nkl.fi
Kirjallisuus:
Primary Care Optometry (5th Ed.) : Ch 17- Age-Related Vision Problems, pages 404-415, Ch 18- Age-Related Vision Loss pages 416-434, Ch 19- Care of the Vision-Impaired Patient pages 435-455.
Borish´s Clinical Refraction (2nd Ed. or newer) : Ch 35- The Elderly, pages 1571-1590, Ch 36- Patients with Low Vision pages 1591-1618.
Jane Macnaughton (2005): Low Vision Assessment. Ch 3- Adapting the eye examination for the visually impaired, pages 32-76. Ch 4 Determining and prescribing magnification, pages 77-98. Ch 7- Additional strategies and non-optical methods for improving visual performance, pages 154-170.
Riitta Lahtinen, Russ Palmer & Merja Lahtinen (2009) Aisti kuvailu. (Löytyy myös englanniksi: Environmental description for visually and dual sensory impaired people, 2010)
K M Saari (Ed.) (2011) : Silmätautioppi Ophthalmology (11th Ed.), Ch 24- Näkövammaisten kuntoutus, apuvälineet ja sosiaaliturva, pages 486-510. Appendix: Näkövammasta johtuva haittaluokitus pages 514-520.
Käppi, Anni; Laitala, Jenna (2009). Heikkonäköisen kuntoutuspolku Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin alueella. Opinnäytetyö. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-200912178230
Frigård, Katri; Dromberg, Elisa; Ojala, Maria (2016). Kun lasit eivät riitä : Opas heikkonäköisten apuvälinesovitukseen. Opinnäytetyö. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201604214732
https://www.theseus.fi/handle/10024/107133
Aaltonen, Laura; Itkonen, Jenni; Kemppinen, Emma (2015). Väliinputoajat : opas alentuneen näöntarkkuuden huomioimiseen optikkoliikkeessä. Opinnäytetyö. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201504234872
Practical Low Vision. Essilor Academy Europe 2013. http://www.essiloracademy.eu/en/publications/ophthalmic-optics-files
Ageing-review Optometry Today CET (2003) parts 1 ageing, definition; 2 examining, 3 visual function, 4 ant segm; 5 contact lenses, 7-17 ocular and general disorders in the aged population (cataract, post segm, amd, syst diseases causing ophthalmic manifestations 1&2)

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Ohjatut harjoitukset ja tehtävät
Yksilö- tai ryhmätyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti: 13.11.2023. Uusinta 1: 12.12.2023. Uusinta 2: Kevät 2024.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Teoria 2 op:
Luennot ja esitykset 24-28h ja 2 h tentti. Itsenäinen opiskelu 30 h

Itsenäiset tehtävät 2 op:
Esityksen valmistelu 10 h
Esteettömyyskartoitus ja 2 muuta kirjallista tehtävää 44 h

Kliinisten tutkimustekniikoiden harjoittelu 1 op:
Harjoitukset 14h, 2x2h tapauskierto klinikalla, itsenäinen valmistelu 9 h

Yhteensä 135h

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.
Avoimen amk:n kautta ilmoittautuvat: opintojaksolle osallistuminen edellyttää suoritettua optikon tai optometristin tutkintoa.

Osa opetuksesta voi olla englanninkielistä.

YKSITYISKOHTAISET SISÄLLÖT
Heikkonäköisyyden ja sokeuden määritelmät:
Disorder, impairment, disability and handicap
WHO määritelmät
Näkövamman arviointi etuuksien arviointiin (haittaluokat)
Heikkonäköisyys: Ilmaantuvuus ja syyt, esiintyvyys
Näkökyvyn mittaaminen:
Näöntarkkuus ja kontrastiherkkyys
Häikäisy ja sen vaikutukset
Lukeminen
Suurennusmenetelmät:
Kuvakoon suurennus
Katseluetäisyyden lyhentäminen
Todellinen kuvasuurennus
Teleskooppisuurennus
Ei-optiset apuvälineet
Valo ja valaistus
Ääreisnäön apuvälineet
Eksentrinen katselu ja steady eye strategy
Ympäristön mukauttaminen ja saavutettavuus
Elektroniset apuvälineet ja näkemistä helpottavat sovellukset

Ikääntymisen vaikutukset näkemiseen ja toimintakykyyn:
Fysiologiset muutokset - yleinen ja silmän fysiologia ja toiminta
Muutokset näkemisessä
Näöntarkkuus
Kontrastiherkkyys
Taittovirhe
Värinäkö
Silmän väliaineiden suodatusominaisuudet eri allonpituuksilla
Valoherkkyys
Häikäisy (esto- ja kiusahäikäisy)
Pimeäadaptaatio, häikäisynsieto ja palautuminen
Näkökentät
Kriittinen välketaajuus
Akkommodaatio ja konvergenssi
Okulomotorinen järjestelmä
Ikään liittyvät havaintokyvyn (ei näkemiseen liittyvät) muutokset
Kuulo
Koordinaatio
Oppiminen
Sosiaalinen asema
Näön toiminnallisuuden ikämuutoksia mittaavat kliiniset toimenpiteet ja testit
Näön menetyksen aiheuttamat psykologiset vaikutukset ja toiminta huonon näköennusteen saaneen asiakkaan kanssa
Kliiniset toimenpiteet ikääntyvän moniaistivammaisen asiakkaan kanssa
Jatkotutkimusten tarpeen arviointi ja niihin ohjaaminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä ja tutkimustietoa
- soveltaa tutkimustietoa ammatillisissa tehtävissä
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä työtilanteissa
- toimia tilaaja- ja asiakaslähtöisesti ja yrittäjänä
- toimia työtehtävissä vastuullisesti turvallisuus huomioiden
- arvioida ammattieettistä toimintaa
- edustaa ammattialaansa monialaisissa ja kansainvälisissä ryhmissä ja projekteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- osoittaa alan tietoperustan hyvän hallinnan
- käyttää teorian ja ammattialan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi
- luoda ja viestiä uutta tietoa
- kehittää innovatiivisia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin ja ongelmiin
- soveltaa ammatillista osaamistaan uusissa tilanteissa
- ottaa vastuun ammatillisen prosessin kokonaisuudesta
- kehittää yhteisön turvallisuutta ja vastuullisuutta
- soveltaa ammattieettisiä periaatteita eri tilanteissa
- johtaa henkilöiden/ryhmien ammatillista kehittymistä
- toimia tavoitteellisesti, itseään ja työelämää kehittävästi

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen luennoille ja kokemusasiantuntija-sessioille ja tutkimustekniikkaharjoituksiin ja Näkökriisien psykologia-luennolle.
Oppimistehtävät (Ryhmäesitys 30% kokonaisarvioinnista, kolme kirjallista oppimistehtävää läpi/uusittava)
Kirjalliset tehtävät Runko tutkimukselle, Kaksi tapausta ja Esteettömyystehtävä.
Tentti (70% arvioinnista)
Käytännönharjoitukset tehtyinä ja arvioituina (suullinen palaute harjoitustunneilla)

Esitietovaatimukset

Binokulaarinen näkeminen

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 24.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pia Mäkelä
 • Optometria Virtuaali
 • Tuomas Leisti
Vastuuhenkilö

Pia Mäkelä

Opiskelijaryhmät
 • SXE21S1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

TIETO
Opiskelija osaa
kertoa seuraavista asioista, liittyen henkilöön, jonka näkökykyä ei voida parantaa merkittävästi käyttämällä tavanomaisia silmälaseja tai piilolinssejä. Tavoite on, että henkilö voi hyödyntää jäljellä olevaa näköään käyttäen suurentavia apuvälineitä ja kuvantamistekniikkaa: (1) heikkonäköisyyden ja sokeuden määritelmät, (2) esiintyvyys ja syyt, (3) näkökyvyn mittaaminen, mukaan lukien erityisten näkötaulujen käyttö kauas ja lähelle, (4) suurennus (5) valo ja valaistus, (6) ääreisnäön apuvälineet, (7) vino katselutekniikka eli eksentrinen katselu ja ”steady eye strategy”, (8) ympäristön mukauttaminen (9) kliiniset toimenpiteet (10) tutkimukset henkilöille, joilla on vakava näkökenttäpuutos (11) monimutkaisten apuvälineiden käyttö, esim. silmälasilinssiin asennetut teleskoopit (12) suodatinlasit
Opiskelija osaa
kertoa seuraavista asioista, jotka liittyvät ikääntyneisiin (1) Ikääntymisen vaikutukset näkemiseen ja toimintakykyyn, (2) Ikään liittyvät havaintokyvyn muutokset (ei näkemiseen liittyvät), (3) Silmälasikorjaus afakia and pseudoafakia-tapauksissa, (4) Näön menetyksen aiheuttamat psykologiset vaikutukset, (5) Tutkimukset ikääntyvän moniaistivammaisen asiakkaan kanssa, (6) Jatkotutkimusten tarpeen arviointi ja niihin ohjaaminen

TAITO
Opiskelija osaa
arvioida heikkonäköisen ja ikääntyvän henkilön näköä
suositella näkemisen apuvälineitä heikkonäköisille ja ikääntyneille

Sisältö

Heikkonäköisyyden ja sokeuden määritelmät:
WHO määritelmät
Näkövamman arviointi etuuksien arviointiin (haittaluokat)
Heikkonäköisyys: Ilmaantuvuus, ja syyt, esiintyvyys myös lapsilla
Näkökyvyn mittaaminen:
Näöntarkkuus, erityiset taulut kauas ja lähelle
Kontrastiherkkyys
Häikäisy ja sen vaikutukset
Lukeminen ja suurennustarpeen määrittäminen
Suurennusmenetelmät:
Kuvakoon suurennus
Katseluetäisyyden lyhentäminen - ylisuuret lähilisät
Todellinen kuvasuurennus
Teleskooppisuurennus
Ei-optiset apuvälineet
Valo ja valaistus
Ääreisnäön apuvälineet
Eksentrinen katselu ja “steady eye strategy”
Ympäristön mukauttaminen ja saavutettavuus
Elektroniset apuvälineet ja näkemistä helpottavat sovellukset
Kliiniset toimenpiteet:
Heikkonäköisen henkilön näöntutkimusrutiini, määräyksen kirjoittaminen ja harjoitukset
Vakavan näkökenttäpuutoksen huomioiminen tutkimuksissa
Suodatinlasit
Näkövammaisten keskusliitto ja näkövammarekisteri

Ikääntymisen vaikutukset näkemiseen ja toimintakykyyn:
Fysiologiset muutokset - yleinen ja silmän fysiologia ja toiminta
Muutokset näkemisessä ja tutkiminen:
· Näöntarkkuus - pinhole
· Kontrastiherkkyys
· Taittovirhe
· Värinäkö
· Silmän väliaineiden suodatusominaisuudet eri allonpituuksilla
· Valoherkkyys
· Häikäisy (estohäikäisy ja kiusahäikäisy)
· Pimeäadaptaatio, häikäisyn sieto ja palautuminen
· Näkökentät - Amsler
· Kriittinen välketaajuus
· Akkommodaatio ja konvergenssi
· Okulomotorinen järjestelmä
Ikään liittyvät havaintokyvyn muutokset (ei näkemiseen liittyvät):
· Kuulo
· Koordinaatio
· Oppiminen
· Sosiaalinen asema
Silmälasikorjaus afakia and pseudoafakia-tapauksissa
· Epidemiologia, anamneesi ja oireet
· Tutkiminen ja kliinisten merkkien tunnistaminen
o suurennos
o näkökenttä
o kuvavääristymä
o konvergenssivaade
o herkkyys häikäisyille
Silmälasilinssit afakiakorjauksessa
Afakiapotilaan näöntutkiminen ja silmälasimääritys
Näön menetyksen aiheuttamat psykologiset vaikutukset ja toiminta huonon ennusteen saaneen asiakkaan kanssa

Tutkimukset ikääntyvän moniaistivammaisen asiakkaan kanssa
Jatkotutkimusten tarpeen arviointi ja niihin ohjaaminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä ja tutkimustietoa
- soveltaa tutkimustietoa ammatillisissa tehtävissä
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä työtilanteissa
- toimia tilaaja- ja asiakaslähtöisesti ja yrittäjänä
- toimia työtehtävissä vastuullisesti turvallisuus huomioiden
- arvioida ammattieettistä toimintaa
- edustaa ammattialaansa monialaisissa ja kansainvälisissä ryhmissä ja projekteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- osoittaa alan tietoperustan hyvän hallinnan
- käyttää teorian ja ammattialan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi
- luoda ja viestiä uutta tietoa
- kehittää innovatiivisia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin ja ongelmiin
- soveltaa ammatillista osaamistaan uusissa tilanteissa
- ottaa vastuun ammatillisen prosessin kokonaisuudesta
- kehittää yhteisön turvallisuutta ja vastuullisuutta
- soveltaa ammattieettisiä periaatteita eri tilanteissa
- johtaa henkilöiden/ryhmien ammatillista kehittymistä
- toimia tavoitteellisesti, itseään ja työelämää kehittävästi

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista

Esitietovaatimukset

Binokulaarinen näkeminen

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Päivi Nokipii
 • Mira Järvinen
 • Satu Autio
 • Saija Flinkkilä
 • Kajsa Sten
Vastuuhenkilö

Kajsa Sten

Opiskelijaryhmät
 • SXE21S1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa käytännöllisiä, luovia ja innovatiivisia ratkaisuja, toimintatapoja tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tarpeisiin.
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä tutkintoalansa osaamista alueellisessa valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisten asiantuntijoiden yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria muiden toimijoiden kanssa.
- käyttää ongelmaratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Projekti- ja innovaatiotyöskentely: ideointi, suunnittelu, toteutus, arviointi, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen ja markkinointi.
Yhteistyötaidot, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovatiiviset työmenetelmät.
Yhteisöllisen kehittämisosaamisen alueet: kehittämisen prosessit, kehittämisen koordinointi ja hallinta, kehittämismallien uudistaminen.

Aika ja paikka

Opintojakso ajoittuu koko lukukaudelle ja alkaa heti 14.8.2023 KyläOPTIKKO perehdytyksellä

Oppimateriaalit

Luentojen materiaalit
Opintojen aikana osoitetut lähteet
Itsenäiset tiedonhaut
Oppimistehtäviin tarvittavat lähteet (osoiteut ja itsenäinen haku)

Opetusmenetelmät

Projektimainen oppiminen
Aktivoivat verkko- tai kontaktiluennot
Oppimistehtävät
Työpajat
Itsenäiset tehtävät
Pari - tai pienryhmätehtävät
Osaamispassi
Käytännönjakso KyläOPTIKKO-liikkeessä (HyMy-kylä)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Käytännön harjoitukset KyläOPTIKOSSA
Monialaisuus HyMy-kylässä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

selviää myöhemmin

Kansainvälisyys

ei

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op. vastaa n. 270 h opiskeljan työtä, työ ajottuu koko lukukaudelle

Sisällön jaksotus

Lukujärjestyksen mukaan sekä opiskelijakohtaiset harjoitteluvuorot KyläOPTIKKO-liikeessä. KyläOPTIKKO-vuorot ovat klo: xx-xx

Lisätietoja opiskelijoille

Perehdytys 14.8.2023

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää, että seuraavat opintojaksot ovat suoritettuina hyväsytysti:
- Kaikki näöntutkimukseen ja piilolasisovitukseen liittyvät opinnot:
Näöntutkimuksen perusteet,
Silmän taittovirheen määrittäminen,
Silmien yhteisnäkö,
Ortoptiikka ja työelämäharjoittelu sekä
Piilolasien sovittaminen ja työelämäharjoittelu
- Patologia ja farmakologia (Silmälääketieteen ja kattavan näöntutkimuksen tekemisen tukevat opinnot)
Mikäli näiden edeltävien opintojen osalta on puutteita, olethan yhteydessä tutoropettajaasi.

Suomen neljä suurinta silmäsairautta: Glaukooma?, Kaihi, Diabeettinen retinopatia,
Makulan ikärappeuma? > asiakasymmärrys ja sairauden vaikutus asiakkaan toimintkykyyn
Terveyden edistäminen?
o Terveyden edistämisen lajit (paikalliset vs. kansalliset)?
o Standardoidut seulontaprotokollat taudin toteamiseksi (sis anamneesin ja tutkimusten valinnan)?
o Kansalliset ohjeistukset eri silmäsairauksien hoidossa - Käypähoito?
o Tiedottaminen asiakkaalle eri medioissa (esitteet, elokuvat, esitykset)?
o Optometristen tutkimusten tarve asiakkaan iän mukaan?
o Ohjaus elintapojen vaikutuksesta silmäsairauksiin ja terveyteen?
o Terveyden edistämisen edistäjät ja esteet?
Opintojakson sisältö:
- Työskentely KyläOPTIKOSSA > optisen alan palveluiden tuottamisen määräykset ja toimintaa ohjaavat lait käytännön työssä > työelämäyhteistyö optisella alalla
- Work Shop -aiheet: ICF ja näkeminen, konsultaatio, monialaisuus, seulonta, palvelumuotoilu, asiakaskommunikointi, haastattelutehtävä ja ryhmäytyminen, tutkimustehtävä, ICD-10, Käypähoito, Yleinen patologia (soveltava oppiminen case- esimerkkien avulla), innovaatioseminaari
- Kansainvälinen ja moniammatillinen diabetes seminaaripäivä (diabetes seminar in english) yhdessä kätilö- ja terveydenhoito-opiskelijoiden kanssa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää projekti- ja verkostotyöskentelyn perusteet. Opiskelija tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentely -osaamistaan. Opiskelija käyttää yhteistyö- ja viestintäosaamistaan ja hyödyntää niitä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa. Opiskelija on mukana kehittämässä toimintatapoja tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tarpeisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyn perusteita ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
Opiskelija käyttää tarkoituksenmukaisesti yhteistyö- ja viestintäosaamistaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa. Opiskelija luo yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria muiden toimijoiden kanssa
Opiskelija hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan ja tuo sen moniasiantuntijuuteen perustuvaan toimintaan.
Opiskelija kehittää toimijoiden kanssa käytännöllisiä ratkaisuja, toimintatapoja tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tarpeisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija soveltaa ansiokkaasti projekti- ja verkostotyöskentelyn perusteita ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä. Opiskelija analysoi ja kehittää monipuolisesti yhteistyö- ja viestintäosaamistaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.
Opiskelija osaa tulkita yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja rakentaa sitä muiden toimijoiden kanssa. Opiskelija analysoi ja kehittää asiantuntijaosaamistaan ja tuo sen moniasiantuntijuuteen perustuvaan toimintaan. Opiskelija kehittää muiden toimijoiden kanssa käytännöllisiä, luovia ja innovatiivisia ratkaisuja, toimintatapoja tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tarpeisiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tietää projekti- ja verkostotyöskentelyn perusteet. Opiskelija tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentely -osaamistaan. Opiskelija käyttää yhteistyö- ja viestintäosaamistaan ja hyödyntää niitä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa. Opiskelija on mukana kehittämässä toimintatapoja tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tarpeisiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Annetut oppimistehtävät tehtyinä hyväksytysti
Osaamispassi
HyMy-kylän perehdytys Moodle hyväksytysti
Projektin julkaisu
Tutkimustehtävä (numeerinen arviointi)
Itseis-, vertaisarvioinnit
KyläOPTIKKO päivät ja reflektio KyläOPTIKKO ajasta

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten ratkaisuiden syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 24.05.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 28

Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Päivi Nokipii
 • Mira Järvinen
 • Saija Flinkkilä
 • Kajsa Sten
Vastuuhenkilö

Kajsa Sten

Opiskelijaryhmät
 • SXE22K1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa käytännöllisiä, luovia ja innovatiivisia ratkaisuja, toimintatapoja tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tarpeisiin.
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä tutkintoalansa osaamista alueellisessa valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisten asiantuntijoiden yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria muiden toimijoiden kanssa.
- käyttää ongelmaratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Projekti- ja innovaatiotyöskentely: ideointi, suunnittelu, toteutus, arviointi, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen ja markkinointi.
Yhteistyötaidot, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovatiiviset työmenetelmät.
Yhteisöllisen kehittämisosaamisen alueet: kehittämisen prosessit, kehittämisen koordinointi ja hallinta, kehittämismallien uudistaminen.

Aika ja paikka

Opintojakso ajoittuu koko lukukaudelle ja alkaa heti tiistaina 9.1.2024 KyläOPTIKKO perehdytyksellä

Oppimateriaalit

Luentojen materiaalit
Opintojen aikana osoitetut lähteet
Itsenäiset tiedonhaut
Oppimistehtäviin tarvittavat lähteet (osoiteut ja itsenäinen haku)

Opetusmenetelmät

Projektimainen oppiminen
Aktivoivat verkko- tai kontaktiluennot
Oppimistehtävät
Työpajat
Itsenäiset tehtävät
Pari - tai pienryhmätehtävät
Osaamispassi
Käytännönjakso KyläOPTIKKO-liikkeessä (HyMy-kylä)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Käytännön harjoitukset KyläOPTIKOSSA
Monialaisuus HyMy-kylässä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

selviää myöhemmin

Kansainvälisyys

ei

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op. vastaa n. 270 h opiskeljan työtä, työ ajottuu koko lukukaudelle

Sisällön jaksotus

Lukujärjestyksen mukaan sekä opiskelijakohtaiset harjoitteluvuorot KyläOPTIKKO-liikeessä. KyläOPTIKKO-vuorot ovat Ma-to klo: 9.30 - 17.15 ja pe 9.30-16.15. Opiskelijakohtaiset harjoitteluvuorot julkaistaan ennen perehdytystä.

Lisätietoja opiskelijoille

Perehdytys 9.1.2024

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää, että seuraavat opintojaksot ovat suoritettuina hyväsytysti:
- Kaikki näöntutkimukseen ja piilolasisovitukseen liittyvät opinnot:
Näöntutkimuksen perusteet,
Silmän taittovirheen määrittäminen,
Silmien yhteisnäkö,
Ortoptiikka ja työelämäharjoittelu sekä
Piilolasien sovittaminen ja työelämäharjoittelu
- Patologia ja farmakologia (Silmälääketieteen ja kattavan näöntutkimuksen tekemisen tukevat opinnot)
Mikäli näiden edeltävien opintojen osalta on puutteita, olethan yhteydessä tutoropettajaasi.

Innovaatioprojektin substanssisisältö: asiakasosaaminen ja Suomen neljä suurinta silmäsairautta: Glaukooma, Kaihi, Diabeettinen retinopatia, Makulan ikärappeuma > asiakasymmärrys ja sairauden vaikutus asiakkaan toimintkykyyn
Terveyden edistäminen
o Terveyden edistämisen lajit (paikalliset vs. kansalliset)?
o Standardoidut seulontaprotokollat taudin toteamiseksi (sis anamneesin ja tutkimusten valinnan)?
o Kansalliset ohjeistukset eri silmäsairauksien hoidossa - Käypähoito?
o Tiedottaminen asiakkaalle eri medioissa (esitteet, elokuvat, esitykset)?
o Optometristen tutkimusten tarve asiakkaan iän mukaan?
o Ohjaus elintapojen vaikutuksesta silmäsairauksiin ja terveyteen?
o Terveyden edistämisen edistäjät ja esteet?
Opintojakson sisältö:
- Työskentely KyläOPTIKOSSA > optisen alan palveluiden tuottamisen määräykset ja toimintaa ohjaavat lait käytännön työssä > työelämäyhteistyö optisella alalla
- Work Shop -aiheet: ICF ja näkeminen, konsultaatio, monialaisuus, seulonta, palvelumuotoilu, asiakaskommunikointi, haastattelutehtävä ja ryhmäytyminen, tutkimustehtävä, ICD-10, Käypähoito, Yleinen patologia (soveltava oppiminen case- esimerkkien avulla), innovaatioseminaari
- Kansainvälinen ja moniammatillinen diabetes seminaaripäivä (diabetes seminar in english) yhdessä kätilö- ja terveydenhoito-opiskelijoiden kanssa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää projekti- ja verkostotyöskentelyn perusteet. Opiskelija tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentely -osaamistaan. Opiskelija käyttää yhteistyö- ja viestintäosaamistaan ja hyödyntää niitä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa. Opiskelija on mukana kehittämässä toimintatapoja tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tarpeisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyn perusteita ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
Opiskelija käyttää tarkoituksenmukaisesti yhteistyö- ja viestintäosaamistaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa. Opiskelija luo yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria muiden toimijoiden kanssa
Opiskelija hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan ja tuo sen moniasiantuntijuuteen perustuvaan toimintaan.
Opiskelija kehittää toimijoiden kanssa käytännöllisiä ratkaisuja, toimintatapoja tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tarpeisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija soveltaa ansiokkaasti projekti- ja verkostotyöskentelyn perusteita ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä. Opiskelija analysoi ja kehittää monipuolisesti yhteistyö- ja viestintäosaamistaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.
Opiskelija osaa tulkita yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja rakentaa sitä muiden toimijoiden kanssa. Opiskelija analysoi ja kehittää asiantuntijaosaamistaan ja tuo sen moniasiantuntijuuteen perustuvaan toimintaan. Opiskelija kehittää muiden toimijoiden kanssa käytännöllisiä, luovia ja innovatiivisia ratkaisuja, toimintatapoja tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tarpeisiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tietää projekti- ja verkostotyöskentelyn perusteet. Opiskelija tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentely -osaamistaan. Opiskelija käyttää yhteistyö- ja viestintäosaamistaan ja hyödyntää niitä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa. Opiskelija on mukana kehittämässä toimintatapoja tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tarpeisiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Annetut oppimistehtävät tehtyinä hyväksytysti
Osaamispassi
HyMy-kylän perehdytys Moodle hyväksytysti
Projektin julkaisu
Tutkimustehtävä (numeerinen arviointi)
Itseis-, vertaisarvioinnit
KyläOPTIKKO päivät ja reflektio KyläOPTIKKO ajasta

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten ratkaisuiden syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Saila Pakarinen
 • Kaarina Pirilä
 • Heini Maisala-McDonnell
Vastuuhenkilö

Kaarina Pirilä

Opiskelijaryhmät
 • SXE22K1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata tutkimusprosessin kulun ja tutkimukseen perustuvan kehittämistyön periaatteet
- kuvata kehittämistyössä sovellettavia tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä sekä työtapoja
- perustella kehittämistyössä käytettäviä menetelmiä ja työtapoja
- kriittisesti arvioida eri menetelmillä tehtyjä tutkimuksia
- ymmärtää tiivistetyn tutkimustiedon merkityksen yhtenäisten käytäntöjen kehittämisessä ja toteuttamisessa
- toimia tutkimus- ja kehitystyön eettisten periaatteiden mukaisesti
- kertoa epidemiologian ja biostatistiikkan peruskäsitteet

Sisältö

Tutkimusprosessi ja tutkimukseen perustuva kehittämistyö
Tutkimustiedon haku ja kriittinen lukeminen
Laadulliset ja määrälliset tiedonhankinta- ja analyysimenetelmät ja niiden soveltaminen tutkimus- ja kehitystyössä
• Tapaus-kontrollitutkimukset
• Poikkileikkaustutkimukset
• Kohorttitutkimukset (prospektiiviset ja retrospektiiviset)
Kehittämistyön toiminnalliset työtavat
Tiivistetty tutkimustieto (esim. suositukset) ja sen käyttö näyttöön perustuvassa toiminnassa
Tutkimus- ja kehitystyön eettiset periaatteet
Epidemiologia
• ilmaantuvuus ja esiintyvyys
• vetosuhde (odds ratio)
•Suhteellinen riski
• Terveysindeksit
Seulontakäsitteet
• Herkkyys ja spesifisyys
• Ennustearvo
• Tuotto
Tärkeimmät epidemiologiset tutkimukset
Sairaudet ja kuolleisuus

Aika ja paikka

Oppimisalustana Moodle, joka aukeaa 04.09 ja sulkeutuu 10.12.2023.

Menetelmäpajat erillisen aikataulun mukaisesti, aikataulu on täällä ja myös Moodlessa.

Oppimateriaalit

Osoitetaan Moodle-alustalla. Sisältää myös nauhoitettuja verkkoluentoja.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi, jonka teoriaosuus suoritetaan kokonaan Moodle-alustalla, myös menetelmäpajat. Alusta auki 04.09.-10.12.2023.

Tähän opintojaksoon kuuluu pakolliset menetelmäpajat. Opiskelijan on suoritettava 2 pajaa, jotka hän voi valita oman mielenkiinnon mukaan.
Menetelmäpajoja on tarjolla kolme erilaista: kvantitatiivinen, kvalitatiivinen ja kehittämistyön paja.
Yhden menetelmäpajan pituus on 1 x 3h. Opiskelija valitsee omaan aikatauluun parhaiten sopivat.

Menetelmäpajojen ajankohdat ovat:
Pakarinen Saila, Kehittämistyön pajat, 4 x 4h, to 14.9. 12-15, to 12.10. 12-15, pe 27.10. 12-15, ti 5.12. 12-15.
Pakarinen Saila, Määrälliset pajat, 4 x 4h, to 14.9. 8-11, to 12.10. 8-11, pe 27.10. 8-11, ti 5.12. 8-11.
Heini Maisala-McDonnell, Laadulliset pajat, 4 x 4 h, ti 10.10. 9-12, ti 31.10. 13-16, 28.11. 9-12, ti 12.12. 13-16.

Vastuuopettaja Kaarina Pirilä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

ei harjoittelua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttiä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan resurssi 5 x 27h

Sisällön jaksotus

Verkkokurssi auki Moodlessa 04.09.-10.12.2023.

Opintojaksossa suoritetaan orientaatiokeskustelu, etiikan yksilötehtävä (arvioidaan hyväksytty/hylätty), sekä menetelmäpienryhmätehtävä (4-5 hlöä), arvioidaan asteikolla 0-5. Epidemiologiaan liittyvät tehtävät tehdään Moodlen ohjeen mukaisesti. Opintojakson arvosana muodostuu pienryhmätehtävän arvosanasta.

Menetelmäpajat erillisen aikataulun mukaisesti. Menetelmäpajoja järjestetään useita kertoja lukukauden aikana.

Lisätietoja opiskelijoille

Mukava verkkokurssi, tervetuloa opiskelemaan!

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista, materiaaleihin tutustumista ja tehtävien tekemisen aikarajan puitteissa.
Etiikan yksilötehtävä arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla, pienryhmässä tehtävä menetelmäoppimistehtävä arvioidaan arvosanalla 0-5, epidemiologiaosuuden tehtävät hyv/hyl. Kaikki suoritukset palautettava ennenkuin Moodle sulkeutuu.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Saila Pakarinen
 • Heini Maisala-McDonnell
 • Lotta Kuosmanen
Vastuuhenkilö

Saila Pakarinen

Opiskelijaryhmät
 • SXE22S1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata tutkimusprosessin kulun ja tutkimukseen perustuvan kehittämistyön periaatteet
- kuvata kehittämistyössä sovellettavia tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä sekä työtapoja
- perustella kehittämistyössä käytettäviä menetelmiä ja työtapoja
- kriittisesti arvioida eri menetelmillä tehtyjä tutkimuksia
- ymmärtää tiivistetyn tutkimustiedon merkityksen yhtenäisten käytäntöjen kehittämisessä ja toteuttamisessa
- toimia tutkimus- ja kehitystyön eettisten periaatteiden mukaisesti
- kertoa epidemiologian ja biostatistiikkan peruskäsitteet

Sisältö

Tutkimusprosessi ja tutkimukseen perustuva kehittämistyö
Tutkimustiedon haku ja kriittinen lukeminen
Laadulliset ja määrälliset tiedonhankinta- ja analyysimenetelmät ja niiden soveltaminen tutkimus- ja kehitystyössä
• Tapaus-kontrollitutkimukset
• Poikkileikkaustutkimukset
• Kohorttitutkimukset (prospektiiviset ja retrospektiiviset)
Kehittämistyön toiminnalliset työtavat
Tiivistetty tutkimustieto (esim. suositukset) ja sen käyttö näyttöön perustuvassa toiminnassa
Tutkimus- ja kehitystyön eettiset periaatteet
Epidemiologia
• ilmaantuvuus ja esiintyvyys
• vetosuhde (odds ratio)
•Suhteellinen riski
• Terveysindeksit
Seulontakäsitteet
• Herkkyys ja spesifisyys
• Ennustearvo
• Tuotto
Tärkeimmät epidemiologiset tutkimukset
Sairaudet ja kuolleisuus

Aika ja paikka

Oppimisalustana Moodle, joka aukeaa 15.01 ja sulkeutuu 10.5.2024.

Menetelmäpajat erillisen aikataulun mukaisesti, aikataulu on täällä ja myös Moodlessa.

Oppimateriaalit

Osoitetaan Moodle-alustalla. Sisältää myös nauhoitettuja verkkoluentoja.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi, jonka teoriaosuus suoritetaan kokonaan Moodle-alustalla, myös menetelmäpajat. Alusta auki 15.01.-10.5.2024.

Tähän opintojaksoon kuuluu pakolliset menetelmäpajat. Opiskelijan on suoritettava 2 pajaa, jotka hän voi valita oman mielenkiinnon mukaan.
Menetelmäpajoja on tarjolla kolme erilaista: kvantitatiivinen, kvalitatiivinen ja kehittämistyön paja.
Yhden menetelmäpajan pituus on 1 x 4h. Opiskelija valitsee omaan aikatauluun parhaiten sopivat.

Menetelmäpajojen ajankohdat ovat:
Heini Maisala-McDonnell, Kehittämistyön pajat, 4 x 4h ke 31.1 klo 12.00-15.00, ma 26.2 klo 12.00-15.00, ke 27.3 klo 9.00-12.00, to 11.4 klo 9.00-12.00
Heini Maisala-McDonnell, Laadulliset pajat to 6.2 klo 8.00-11.00, to 21.3 klo 9.00-12.00, ke 28.2 klo 13.00-16.00, ti 23.4 klo 13.00-16.00
Pakarinen Saila, Määrälliset pajat, 4 x 4h, ke 31.1 kl 8.00-11.00, 26.2 klo 8.00-11.00, to 28.3 klo 8.00-11.00 pe 12.4 klo 8.00-11.00


Vastuuopettaja Saila Pakarinen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

ei harjoittelua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttiä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan resurssi 5 x 27h

Sisällön jaksotus

Verkkokurssi auki Moodlessa 15.01.-10.5.2024.

Opintojaksossa suoritetaan orientaatiokeskustelu, etiikan yksilötehtävä (arvioidaan hyväksytty/hylätty), sekä menetelmäpienryhmätehtävä (4-5 hlöä), arvioidaan asteikolla 0-5. Epidemiologiaan liittyvät tehtävät tehdään Moodlen ohjeen mukaisesti. Opintojakson arvosana muodostuu pienryhmätehtävän arvosanasta.

Menetelmäpajat erillisen aikataulun mukaisesti. Menetelmäpajoja järjestetään useita kertoja lukukauden aikana.

Lisätietoja opiskelijoille

Mukava verkkokurssi, tervetuloa opiskelemaan!

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista, materiaaleihin tutustumista ja tehtävien tekemisen aikarajan puitteissa.
Etiikan yksilötehtävä arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla, pienryhmässä tehtävä menetelmäoppimistehtävä arvioidaan arvosanalla 0-5, epidemiologiaosuuden tehtävät hyv/hyl. Kaikki suoritukset palautettava ennenkuin Moodle sulkeutuu.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 30.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Optometria Virtuaali
 • Päivi Nokipii
 • Johanna Valtanen
 • Mira Järvinen
 • Satu Autio
Vastuuhenkilö

Satu Autio

Opiskelijaryhmät
 • SXE21K1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivätoteutus

Tavoitteet

TIETO
Opiskelija osaa
kuvata ja selittää seuraavista lasten kehitykseen ja tutkimiseen liittyistä kohdista: (1) lasten kommunikaatiotaidot (2) näöntarkkuuden arviointi (3) taittovirheen määrittäminen, (4) myopia, (5) amblyopia (6) tropiat, (7) nystagmus, (8) lasten silmätaudit, (9) silmälasit lapselle, (10) normaali ja epänormaali motoristen ja kognitiivisten taitojen kehitys, (11) normaali ja epänormaali näönkehitys (12) optometristin rooli lasten näönhuollossa
TAITO
Opiskelija osaa
· suunnitella oireidenmukaisen näöntutkimuksen ja arvioida lapsen näköä
· ohjata eteenpäin henkilön, jolla on erityistutkimusten tarve oppimis- ja muiden vaikeuksien takia
· käyttää eri-ikäisille lapsille tarkoitettuja näöntutkimustauluja ja menetelmiä
· tutkia ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin, jos asiakkaana on aikuinen, jolla on tropia
· tutkimalla erotella inkomitantin ja komitantin tropian

Sisältö

SISÄLTÖ
Lasten kommunikaatiotaidot
Näöntarkkuuden arviointi - Lea symbols, Tellerin-kortti, pakkovalinta -tutkimus, juovastomailatesti
Taittovirheen määrittäminen - skiaskopia, syklorefraktio, Mohindra
Myopia - yleisyys, kehittyminen ja hoito
Amblyopia- määritelmä, yleisyys, luokittelu syiden mukaan, kehittyminen ja mekanismi (deprivation, ABI), näöntarkkuus, tutkiminen ja hoito
Tropiat -
· Konkomitantit tropiat- määritelmä, luokittelu, syyt ja tutkiminen
· Inkomittantit tropiat - syyt, oireet ja merkit, testaaminen, A/V-syndrooma
· Mikrotropia - määritelmä, luonne, tutkiminen/diagnoosi ja hoito
· Syndroomat - A ja V -syndroomat, Marcus Gunn ilmiö, Moebius syndrooma, Duanen -syndrooma, Brownin syndrooma
Eksentrinen fiksaatio (EF) - tutkiminen ja hoito
· Tutkiminen - anamneesi, Hessin kartta, Parks–Bielschowskyn ja 3-step testin käyttö
Nystagmus - määritelmä, luokittelu, yhteys karsastukseen, hoito
Lasten silmätaudit - perinnölliset taudit, kaihi, retinopatia, näönhäiriöt, synnynnäiset häiriöt, neuromuskulaariset häiriöt
Silmälasit - mitoitus, kehys- ja linssivalikoima, istuvuus ja toimivuus, varaosat
Normaali ja epänormaali motoristen ja kognitiivisten taitojen kehitys (psyykkinen, sensorinen,neuromuskulaariset ja motooriset taidot, sosiaalinen käyttäytyminen, kielelliset taidot, monivammaisuus, lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan oppimisen vaikeudet)
· yleisyys, oireet ja merkit
· tutkimukset lapsen kehityksen arvioinnissa: fyysinen kunto, hieno- ja karkeamotoriikan kehittyminen, persoona- sosiaalinen kehittyminen, kielen kehittyminen
· tutkimukset, joilla arvioidaan visuaalisen hahmotuksen kehittymistä: visuaalinen attentio ja erottelu, visuaalis-motoorisen integraatio, intersensorinen integraatio, bilateraalinen integraatio ja lateralisaatio
Normaali ja epänormaali näönkehitys -
· näöntarkkuus, kontrastiherkkyys, taittovirheet, värinäkö, väliaineiden läpäisevyys, valoherkkyys, muodon havaitseminen, akkommodaatio ja konvergenssi, steronäkö
· varhaisen näönkehittymisen esteet - plastisuus, valon ja muodon deprivaatio, monokulaarinen ja binokulaarinen deprivaatio, refraktiovirheet, kaihi ja karsastus
Optometristin rooli lasten näönhuollossa - optometristin ja muiden ammattilaisten rooli seulonnassa, arvioinnissa ja hoidossa, ohjaus eteenpäin
-kliininen luonne ja tutkimukset, joilla diagnosoidaan näköongelmia, sekä optometristin rooli

Oppimateriaalit

Luentomuistiinpanot
Clinical Orthoptics: Fiona J. Rowe 2012.
Silmätautien käsikirja 2018: Kappaleet Karsastus (Laura Lindberg), Lasten silmäsairaudet (Päivi Lindahl ja Kari Krootila)
IMI – Myopia Control Reports Overview and Introduction James S. Wolffsohn, Daniel Ian Flitcroft, Kate L. Gifford, Monica Jong, Lyndon Jones, Caroline C. W. Klaver, Nicola S. Logan, Kovin Naidoo, Serge Resnikoff, Padmaja Sankaridurg, Earl L. Smith III, David Troilo, and Christine F. Wildsoet

Mein, Joyce – Trimble, Roger, 1991. Diagnosis and Management of Ocular Motility Disorders
von Noorden, G.K. – Campos, E.C., 2002. Binocular Vision and Ocular Motility: Theory and management of strabismus
Jutila, T. – Hirvonen, T. 2013. Nystagmus. Duodecim
Abadi, R.V. 2002. Mechanicm underlying nystagmus. Journal of the Royal Society of Medicine


Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Luennot
Kirjallinen tehtävä
Näöntutkimusharjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Moodletentti 24.11. 2023
Uusinnat:
uusinta 1: 1.12.2023
uusinta 2: 8.12.2023

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 12 x 3h = 36h
Harjoitukset 4 x 3h = 12h
Tentti 2h
Itsenäinen opiskelu 85h

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä ja tutkimustietoa
- soveltaa tutkimustietoa ammatillisissa tehtävissä
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä työtilanteissa
- toimia tilaaja- ja asiakaslähtöisesti ja yrittäjänä
- toimia työtehtävissä vastuullisesti turvallisuus huomioiden
- arvioida ammattieettistä toimintaa
- edustaa ammattialaansa monialaisissa ja kansainvälisissä ryhmissä ja projekteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- osoittaa alan tietoperustan hyvän hallinnan
- käyttää teorian ja ammattialan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi
- luoda ja viestiä uutta tietoa
- kehittää innovatiivisia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin ja ongelmiin
- soveltaa ammatillista osaamistaan uusissa tilanteissa
- ottaa vastuun ammatillisen prosessin kokonaisuudesta
- kehittää yhteisön turvallisuutta ja vastuullisuutta
- soveltaa ammattieettisiä periaatteita eri tilanteissa
- johtaa henkilöiden/ryhmien ammatillista kehittymistä
- toimia tavoitteellisesti, itseään ja työelämää kehittävästi

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 0-5,hyväksytty arvosana vaatii 60% pisteistä
Harjoitukset ja tehtävä hyväksytysti

Esitietovaatimukset

Ortoptiikka ja työelämäharjoittelu

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Optometria Virtuaali
 • Päivi Nokipii
 • Johanna Valtanen
 • Mira Järvinen
 • Satu Autio
Vastuuhenkilö

Satu Autio

Opiskelijaryhmät
 • SXE21S1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

TIETO
Opiskelija osaa
kuvata ja selittää seuraavista lasten kehitykseen ja tutkimiseen liittyistä kohdista: (1) lasten kommunikaatiotaidot (2) näöntarkkuuden arviointi (3) taittovirheen määrittäminen, (4) myopia, (5) amblyopia (6) tropiat, (7) nystagmus, (8) lasten silmätaudit, (9) silmälasit lapselle, (10) normaali ja epänormaali motoristen ja kognitiivisten taitojen kehitys, (11) normaali ja epänormaali näönkehitys (12) optometristin rooli lasten näönhuollossa
TAITO
Opiskelija osaa
· suunnitella oireidenmukaisen näöntutkimuksen ja arvioida lapsen näköä
· ohjata eteenpäin henkilön, jolla on erityistutkimusten tarve oppimis- ja muiden vaikeuksien takia
· käyttää eri-ikäisille lapsille tarkoitettuja näöntutkimustauluja ja menetelmiä
· tutkia ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin, jos asiakkaana on aikuinen, jolla on tropia
· tutkimalla erotella inkomitantin ja komitantin tropian

Sisältö

SISÄLTÖ
Lasten kommunikaatiotaidot
Näöntarkkuuden arviointi - Lea symbols, Tellerin-kortti, pakkovalinta -tutkimus, juovastomailatesti
Taittovirheen määrittäminen - skiaskopia, syklorefraktio, Mohindra
Myopia - yleisyys, kehittyminen ja hoito
Amblyopia- määritelmä, yleisyys, luokittelu syiden mukaan, kehittyminen ja mekanismi (deprivation, ABI), näöntarkkuus, tutkiminen ja hoito
Tropiat -
· Konkomitantit tropiat- määritelmä, luokittelu, syyt ja tutkiminen
· Inkomittantit tropiat - syyt, oireet ja merkit, testaaminen, A/V-syndrooma
· Mikrotropia - määritelmä, luonne, tutkiminen/diagnoosi ja hoito
· Syndroomat - A ja V -syndroomat, Marcus Gunn ilmiö, Moebius syndrooma, Duanen -syndrooma, Brownin syndrooma
Eksentrinen fiksaatio (EF) - tutkiminen ja hoito
· Tutkiminen - anamneesi, Hessin kartta, Parks–Bielschowskyn ja 3-step testin käyttö
Nystagmus - määritelmä, luokittelu, yhteys karsastukseen, hoito
Lasten silmätaudit - perinnölliset taudit, kaihi, retinopatia, näönhäiriöt, synnynnäiset häiriöt, neuromuskulaariset häiriöt
Silmälasit - mitoitus, kehys- ja linssivalikoima, istuvuus ja toimivuus, varaosat
Normaali ja epänormaali motoristen ja kognitiivisten taitojen kehitys (psyykkinen, sensorinen,neuromuskulaariset ja motooriset taidot, sosiaalinen käyttäytyminen, kielelliset taidot, monivammaisuus, lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan oppimisen vaikeudet)
· yleisyys, oireet ja merkit
· tutkimukset lapsen kehityksen arvioinnissa: fyysinen kunto, hieno- ja karkeamotoriikan kehittyminen, persoona- sosiaalinen kehittyminen, kielen kehittyminen
· tutkimukset, joilla arvioidaan visuaalisen hahmotuksen kehittymistä: visuaalinen attentio ja erottelu, visuaalis-motoorisen integraatio, intersensorinen integraatio, bilateraalinen integraatio ja lateralisaatio
Normaali ja epänormaali näönkehitys -
· näöntarkkuus, kontrastiherkkyys, taittovirheet, värinäkö, väliaineiden läpäisevyys, valoherkkyys, muodon havaitseminen, akkommodaatio ja konvergenssi, steronäkö
· varhaisen näönkehittymisen esteet - plastisuus, valon ja muodon deprivaatio, monokulaarinen ja binokulaarinen deprivaatio, refraktiovirheet, kaihi ja karsastus
Optometristin rooli lasten näönhuollossa - optometristin ja muiden ammattilaisten rooli seulonnassa, arvioinnissa ja hoidossa, ohjaus eteenpäin
-kliininen luonne ja tutkimukset, joilla diagnosoidaan näköongelmia, sekä optometristin rooli

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2024

Oppimateriaalit

Luentomuistiinpanot
Clinical Orthoptics: Fiona J. Rowe 2012.
Silmätautien käsikirja 2018: Kappaleet Karsastus (Laura Lindberg), Lasten silmäsairaudet (Päivi Lindahl ja Kari Krootila)
IMI – Myopia Control Reports Overview and Introduction James S. Wolffsohn, Daniel Ian Flitcroft, Kate L. Gifford, Monica Jong, Lyndon Jones, Caroline C. W. Klaver, Nicola S. Logan, Kovin Naidoo, Serge Resnikoff, Padmaja Sankaridurg, Earl L. Smith III, David Troilo, and Christine F. Wildsoet

Mein, Joyce – Trimble, Roger, 1991. Diagnosis and Management of Ocular Motility Disorders
von Noorden, G.K. – Campos, E.C., 2002. Binocular Vision and Ocular Motility: Theory and management of strabismus
Jutila, T. – Hirvonen, T. 2013. Nystagmus. Duodecim
Abadi, R.V. 2002. Mechanicm underlying nystagmus. Journal of the Royal Society of Medicine


Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Luennot
Kirjallinen tehtävä
Näöntutkimusharjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Moodletentti 19.4. 2024
Uusinnat:
uusinta 1: 3.5.2024
uusinta 2: 15.5.2024

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 12 x 3h = 36h
Harjoitukset 4 x 3h = 12h
Tentti 2h
Itsenäinen opiskelu 85h

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävät opinnot: Näöntutkimusopinnot, Patologia ja farmakologia, sekä Silmätaudit ja refraktiivinen kirurgia.
Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä ja tutkimustietoa
- soveltaa tutkimustietoa ammatillisissa tehtävissä
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä työtilanteissa
- toimia tilaaja- ja asiakaslähtöisesti ja yrittäjänä
- toimia työtehtävissä vastuullisesti turvallisuus huomioiden
- arvioida ammattieettistä toimintaa
- edustaa ammattialaansa monialaisissa ja kansainvälisissä ryhmissä ja projekteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- osoittaa alan tietoperustan hyvän hallinnan
- käyttää teorian ja ammattialan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi
- luoda ja viestiä uutta tietoa
- kehittää innovatiivisia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin ja ongelmiin
- soveltaa ammatillista osaamistaan uusissa tilanteissa
- ottaa vastuun ammatillisen prosessin kokonaisuudesta
- kehittää yhteisön turvallisuutta ja vastuullisuutta
- soveltaa ammattieettisiä periaatteita eri tilanteissa
- johtaa henkilöiden/ryhmien ammatillista kehittymistä
- toimia tavoitteellisesti, itseään ja työelämää kehittävästi

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 0-5,hyväksytty arvosana vaatii 60% pisteistä
Harjoitukset ja tehtävä hyväksytysti

Esitietovaatimukset

Ortoptiikka ja työelämäharjoittelu

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

13.02.2024 - 03.05.2024

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenny West
 • Elisa Mattila
 • Marita Saros
 • Ulla Marjosola
 • Katja Rahikainen
 • Merja Lahdenperä
 • Petra Heino
 • Anu-Riikka Eerola

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan iltaopetuksena etätoteutuksena.
Toteutus edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan AJOITUS!
Orientoiva reflektiotehtävä
Aktivoiva luento
Ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
Ohjatut harjoitteet
Projektityöskentely

Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Kesto 12 vko, 13.2.- 3.5.24 Innovaatioprojektin opintopäivät viikottain ti-to klo 17-21.00.

Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta. Projektin ilmoittautumisen laiminlyöminen voi estää toteutukselle pääsyn.

Orientoiva reflektiotehtävä palautetaan projektikohtaiseen OMA-työtilaan (projektin ohjaajan ilmoittama työtila), toteutuksen ensimmäisellä viikolla, 13.2.

Orientaatio, ti 13.2 klo 17-18.00
AIKA Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen. Ilmoitetaan projektihaasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla
AIKA Projektikohtainen työskentely ti-to illat klo 17-21.00.
Lisäksi itsenäistä työskentelyä projektiryhmissä sovitulla tavalla.
Ohjaajan tapaaminen viikottain sovitusti ti-to välillä.

MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma 30.4. Myllypuron kampuksella.

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 12 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin tuotoston esittely MinnoFest.
Projektin päätös ja palautekeskustelu ilmoitetaan projektin aikana.

Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Merja Lahdenperä
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Anu-Riikka Eerola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivikursille
Teooria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 08.03.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 420

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elisa Mattila
 • Ulla Marjosola
 • Maria Kauppinen
 • Riitta Vilkko
 • Riikka Kukonlehto
 • Anna Sundblom
 • Merja Lahdenperä
 • Petra Heino
 • Juha Havukumpu
 • hyvinvointi sosiaaliala
 • Ulla Nikupaavo
 • Anu-Riikka Eerola
 • Tuomas Leisti
 • Jenny West
 • Marita Saros
 • Sara Pesonen
 • Sanna-Mari Manninen
 • Arto Holappa
 • Mirka Peththahandi
 • Kajsa Sten
Opiskelijaryhmät
 • SXQ22S1
  Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO22S1B
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH22K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH22K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXO22S2A
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, monimuoto, verkkopainotteinen
 • SXP22K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXB21S1
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXD21S1
  Jalkaterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXI22K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXO22S1A
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXC22K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ22K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXL22S1
  Kätilötyön tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Kurssi on intensiivitoteutus joka edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan
22.1 - 7.3.2024
Orientoiva tehtävä
Aktivoiva luento
ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
ohjatut harjoitteet
projektityöskentely
Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään opiskelijalta kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Intensiivitoteutus 7 viikkoa. Innovaatioprojektin opintopäivät ma-to (kokonaiset työskentelypäivät).
Orientoiva reflektiotehtävä palautetaan projekitkohtaiseen OMA-työtilaan (projektin ohjaajan ilmoittama työtila), viimeistään 22.1.2024.

Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta.

22.1. klo 9-11.30 Orientaatio (verkossa, linkki lähetetään OMA tiedotteena)
Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen ilmoitetaan haasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla
22.1. - 7.3.2024 Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti.
6.3.2024 MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma

Lisätietoja opiskelijoille

INTENSIIVIOPINTOJAKSO; Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 7 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin yhteinen päätöstilaisuus MinnoFest.
Palaute/arviointikeskustelun aika sovitaan ohjaajan kanssa. Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Anu-Riikka Eerola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivitotutukselle
Teoria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 03.05.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 225

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tiina Järvinen
 • Elisa Mattila
 • Eini Koskimies
 • Ulla Marjosola
 • Riikka Kukonlehto
 • Merja Lahdenperä
 • Katja Rahikainen
 • Petra Heino
 • Hannele Hokkanen
 • Anu-Riikka Eerola
 • Jenny West
 • Marita Saros
 • Teija Rautiola
 • Sara Pesonen
 • Kati Ylikahri
 • Arto Holappa
Opiskelijaryhmät
 • SXQ22S1
  Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO22S1B
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXM22S2
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXO22S2A
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, monimuoto, verkkopainotteinen
 • SXD21S1
  Jalkaterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO22S1A
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO22S2B
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, monimuoto, verkkopainotteinen, lähihoitajapolku
 • SXM22S1
  Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma päivä
 • SXL22S1
  Kätilötyön tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Kurssi on intensiivitoteutus joka edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan
12.3 - 3.5.2024
Orientoiva reflektiotehtävä
Aktivoiva luento
ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
ohjatut harjoitteet
projektityöskentely
Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään opiskelijalta kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Intensiivitoteutus 7 viikkoa. Innovaatioprojektin opintopäivät ma-to (kokonaiset työskentelypäivät).
Orientoiva reflektiotehtävä palautetaan projektikohtaiseen OMA-työtilaan (projektin ohjaajan ilmoittama työtila), viimeistään 18.3.
Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta.

Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua. Tehtävän palautus mennessä kunkin projektin omaan OMA-työtilaan, jonka saatte ensimmäisellä tapaamisella opettajalta.

18.3. klo 9-11.30 Orientaatio (verkossa, linkki lähetetään OMA tiedotteena)
Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen ilmoitetaan haasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla
18.3. - 30-4.2024 Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti.
30.4.2024 MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma

Lisätietoja opiskelijoille

INTENSIIVIOPINTOJAKSO; Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 7 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin yhteinen päätöstilaisuus MinnoFest.
Palaute/arviointikeskustelun aika sovitaan ohjaajan kanssa. Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Merja Lahdenperä
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Anu-Riikka Eerola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivitotutukselle
Teoria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

11.03.2024 - 31.03.2024

Ajoitus

27.05.2024 - 31.07.2024

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenny West
 • Elisa Mattila
 • Teija Rautiola
 • Ulla Marjosola
 • Merja Lahdenperä
 • Katja Rahikainen
 • Petra Heino
 • Hannele Hokkanen
 • Jukka Törnroos
 • Anu-Riikka Eerola

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pia Mäkelä
Vastuuhenkilö

Pia Mäkelä

Opiskelijaryhmät
 • SXE22S1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

TIETO
Opiskelija osaa
• kuvata näön fyysiset ja fysiologiset näkökohdat, mukaan lukien psykofyysisten mittausten periaatteet ja visuaalinen havaitseminen: (1) näköradat, (2) valon havaitseminen, (3) värinäkö, (4) tilan havaitseminen, (5) muodon havaitseminen, (6) liikkeen havaitseminen, (7) ajallinen havaitseminen (8) psykofyysiset perusmenetelmät ja -teoria.
• kuvata pääpiirteissään hermoston toimintaa, aihealueina (1) hermosolujen elektrofysiologia, (2) neuroanatomia (3) neurofysiologia
• arvioida värinäön ja kontrastiherkkyyden ja näkökenttätulosten normaaliutta

TAITO
Opiskelija osaa
• mitata värinäön
• mitata kontrastiherkkyyden ja matalakontrastisen näöntarkkuuden
• mitata näkökentän

Sisältö

Silmän anatomia ja fysiologia:
Verkkokalvo
•Koostumus ja ulkosegmenttien kalvokiekkojen muodostuminen
•Näköpigmentin muodostuminen ja koostumus
•Visuaalisen syklin kierto
•Fotoreseptoreiden elektrofysiologia
•Verkkokalvon neurotransmitterit
•Bipolari-, horisontaali-, amakriini- ja gangliosolujen toiminta ja reseptiiviset kentät
•Verkkokalvon neuraalinen toiminta värinäössä (spatiaalinen, temporaalinen ja värit)
Näkörata
•Ulomman polvitumakkeen toiminta ja reseptiiviset kentät (suhde värinäköön, binokulariteettiin, jne)
•Näköaivokuoren toiminta
•Reseptiivisen kentän ominaisuudet (yksittäisen solun ominaisuudet)
•Toiminnan organisoituminen näköaivokuorella
•Binokulaarisen näkemisen fysiologia
•Havaitsemisen mekanismi
•anatomia suhteessa visuaaliseen patologiaan
•Kehitys: Näköhermonpää ja näkörata
•Alemman asteen näköradan kehittyminen
•Ylemmän asteen näköratojen ja keskushermoston kehittymisen suhde.
Ulkoiset silmälihakset
•Näön ja vestibulaarielimen yhteys (vestibulo-okulaarinen refleksi ja optokineettinen refleksi)
•Silmälihasten supranukleaarinen kontrolli
****************************
Neurotiede
Hermosolujen elektrofysiologia:
-lepo- ja aktiopotentiaali
-synapsit
-reseptorit

Neuroanatomia
-Aivot, aivohermot, aivorunko ja autonominen hermosto

Neurofysiologia
-refleksit
-kipu ja kivun tunteminen
-vestibulaarisysteemi, propioseptinen tuntemus
-autonominen hermosto

Värien havaitseminen
- Värierottelu (sävy ja kylläisyys) normaalilla ja puutteellisella värinäöllä
- Värisekoitukset ja niiden luoma värivaikutelma
- Värinäön määritys ja värien mittaaminen (CIE)
- Värispektrin erottuminen normaalilla ja puutteellisella värinäöllä
- Värinäön puutosten mekanismit

Tilan havaitseminen (spatiaalinen näkö)
- Sensoris-motoriset yhteisvaikutukset (näön ohjaamat toiminnot, kehon asento ja aistittu suunta ja oman liikkeen aistiminen.

Muodon havaitseminen
- Spatiaalinen kontrastiherkkyysfunktio (ja tähän vaikuttavat tekijät), illuusiot, konstanssit ja kuvio-tausta suhteet.
- Simultaanikontrasti ja spatiaaliset yhteisvaikutukset (Mach bands)
Valon havaitseminen
- Havainto-ominaisuudet absoluuttisella valon havaintokynnyksellä (sisältäen aallonpituus- spatiaaliset ja temporaaliset ominaisuudet), kontrastin määritelmä
- Kirkkauseron kynnysarvot eri mukautustasoilla (Weberin ja DeVries-Rosein lakit), kontrastin määrittely
- Spatiaaliset ja ajalliset summaatiot; ominaisuudet (Riccon, Piperin ja Blochin lait)
- fotooppinen, mesooppinen ja skotooppinen näkeminen
- valo- ja pimeäadaptaatio, teoria ja sen mittaaminen

Liikkeen havaitseminen
- Todellisen ja näennäisen liikkeen havaitseminen, siirtymien havaitseminen
- Liikkeen jälkivaikutukset
- Dynaaminen näöntarkkuus, liikkuvan kohteen havaitseminen/terävyys ja havaitseminen liikkuessa

Ajallinen havaitseminen
- Kiriittinen välketaajuus, sisältäen siihen vaikuttavat tekijät (kohteen koko, paikka ja adaptaatiotaso)
- Stabiloidut retinakuvat ja monokulaarinen supressio (Troxler efekti)
- Sakkadinen supressio

Psykofyysiset menetelmät
- Perusmenetelmät ja teoriat
- Absoluuttisen ja erotuskynnyksen mittaukset
- Rajamenetelmä (methods of limits), säätömenetelmä, ja konstanssimenetelmä

Entoptic -ilmiöt
o Eri ilmiöiden luonne ja paikka (myös sarveiskalvo, mykiö, lasiainen)
o Verisuoni ja verenkiertoon liittyvät ilmiöt (Purkinje tree, kapillaarikierto)
o Keskushermostoon liittyvät ilmiöt (Maxwell’s spot, Haidinger’s brushes)
o Verkkokalvon leviämiseen tai muuhun verkkokalvon aktiivisuuten liittyvät ilmiöt (Moore’s lightning streaks, blue arcs of the retina, phosphenes)
Eksentrinen fiksaatio (EF) -määritelmä, näöntarkkuuden riippuvuus kasvavaan eksentrisyyteen, tutkiminen
Testit ja niiden käyttö:
Värinäön tutkiminen (Ishihara, H.R.R. Farnsworth D-15 saturoitu ja desaturoitu, Farnsworth-Munsell 100 Hue testi)
•Kliininen käyttö
•Laitetietous
•Toimenpide/mittaus
•Kliininen merkitys
Kontrastiherkkyyden mittaus (Pelli-Robson, Vistech)
•Kliininen käyttö
•Laitetietous
•Toimenpide/mittaus
•Kliininen merkitys
Perimetria (Amsler, Konfrontaatio, Bjerrum liina, Goldmann pata)
•Kliininen käyttö
•Laitetietous
•Toimenpide/mittaus
•Kliininen merkitys
Värinäönhäiriöt (synnynnäinen, peritty, hankittu)
-luokittelu ja yleisyys
- Anomalous trichromacy
- Dichromacy
- Monochromacy
Värinäkötestit seulontaan ja perinnöllisten värinäköpuutosten diagnosointiin
- Pseudoisokromaattiset testit
- Järjestelytestit (Farnsworth Panel 0-15, Farnsworth-MunseI1100-Hue)
- Anomaloskopia, matching
Värinäkömittauksen olosuhteet
Värinäköpuutosten sosiaaliset vaikutukset
- Koulu
- Ammatilliset vaatimukset
- Henkilökohtainen vaikutus
Toimenpiteet väripuutosten yhteydessä
- Neuvonta
- Erityisapuvälineet

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2023 Optometrian tutkinto-ohjelma

Oppimateriaalit

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.


Luentomateriaalit, artikkelit
Kirjallisuus:
Elliott (2014) Clinical Procedures in PRIMARY EYE CARE.
Primary Care Optometry (5. painos)
Borish´s Clinical Refraction (2. painos tai uudempi)
Doshi S, Harvey W 2003. Investigative Techniques and Ocular Examination. p. 1-25,95-138

Sähköiset materiaalit
Mieli ja Aivot, Kognitiivisen neurotieteen oppikirja (2006) Hämäläinen et al. (Toim) . ISBN 951-29-3177-X. Osat näköjärjestelmän toiminnoista, (Simo Vanni), moniaistisuudesta (KaisaTiippana) ja aiheet elektrofysiologiset mittaukset, ja psykofysiikka. PDF on OMAssa mutta se on VAIN toteutuksen opiskelijoille käytettäväksi. Copyrightin mukaisesti sitä EI JAETA mihinkään. Muutamia printtejä kirjastossa ja yksi Optometriassa löytyy myös.
BIOMAG-materiaali: Aivojen rakenne ja toiminta osat 1-8 (http://www.biomag.hus.fi/braincourse/L1.html)
Näsänen 2007. Visuaalisen käytettävyyden opas http://nasanen.info/Opas2007.pdf
CU Dynamic Colour Vision Test see: Barbur et al., Proc. Roy. Soc.B., 258, pp 327-334, 1994
Webvision
Colblindor
Tutis Vilis: The Physiology of the Senses

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Ohjatut harjoitukset ja tehtävät
Käytännönharjoitukset tehtyinä ja arvioituina (suullinen palaute harjoitustunneilla)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti OSA 1: 15.9.2023 Tentti OSA 2: 28.9.2023. Uusinta 1 (Osat 1 ja 2) optometrian uusinta 7.11.2023. Uusinta 2 (Osat 1 ja 2) optometrian uusinta 12.12.2023.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä 135h työtä opiskelijalle

Teoria: 3.5 op x 27h = 95h
Käytännön harjoitukset ja tehtävät 1.5 op 40h opiskelijalle

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä
Osa opetuksesta voi tapahtua englanninkielisenä.
Oppimistehtävät ovat
1: Värinäkötestien tulosten analyysi
2: Ääreisnäön testien tulosten analyysi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti 80% arvosanasta
Näkökenttäanalyysi 10% arvosanasta
Värinäköanalyysi 10% arvosanasta
Käytännön harjoitukset tehty. Läsnäolo tunneilla ja harjoituksissa. Käytännön harjoituslomakkeet tulee olla palautettuina ja hyväksyttyinä
Osallistuminen tutustumiskäynnille Aalto Yliopistoon (jos järjestetään)
Käytännön näyttökoe: manuaalinen perimetria
-
Välineet kirjallisessa koetilanteessa:
Lyijykynä, pyyhekumi ja viivain.

Esitietovaatimukset

Taittovirheen määrittäminen

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pia Mäkelä
Vastuuhenkilö

Pia Mäkelä

Opiskelijaryhmät
 • SXE23K1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivätoteutus

Tavoitteet

TIETO
Opiskelija osaa
• kuvata näön fyysiset ja fysiologiset näkökohdat, mukaan lukien psykofyysisten mittausten periaatteet ja visuaalinen havaitseminen: (1) näköradat, (2) valon havaitseminen, (3) värinäkö, (4) tilan havaitseminen, (5) muodon havaitseminen, (6) liikkeen havaitseminen, (7) ajallinen havaitseminen (8) psykofyysiset perusmenetelmät ja -teoria.
• kuvata pääpiirteissään hermoston toimintaa, aihealueina (1) hermosolujen elektrofysiologia, (2) neuroanatomia (3) neurofysiologia
• arvioida värinäön ja kontrastiherkkyyden ja näkökenttätulosten normaaliutta

TAITO
Opiskelija osaa
• mitata värinäön
• mitata kontrastiherkkyyden ja matalakontrastisen näöntarkkuuden
• mitata näkökentän

Sisältö

Silmän anatomia ja fysiologia:
Verkkokalvo
•Koostumus ja ulkosegmenttien kalvokiekkojen muodostuminen
•Näköpigmentin muodostuminen ja koostumus
•Visuaalisen syklin kierto
•Fotoreseptoreiden elektrofysiologia
•Verkkokalvon neurotransmitterit
•Bipolari-, horisontaali-, amakriini- ja gangliosolujen toiminta ja reseptiiviset kentät
•Verkkokalvon neuraalinen toiminta värinäössä (spatiaalinen, temporaalinen ja värit)
Näkörata
•Ulomman polvitumakkeen toiminta ja reseptiiviset kentät (suhde värinäköön, binokulariteettiin, jne)
•Näköaivokuoren toiminta
•Reseptiivisen kentän ominaisuudet (yksittäisen solun ominaisuudet)
•Toiminnan organisoituminen näköaivokuorella
•Binokulaarisen näkemisen fysiologia
•Havaitsemisen mekanismi
•anatomia suhteessa visuaaliseen patologiaan
•Kehitys: Näköhermonpää ja näkörata
•Alemman asteen näköradan kehittyminen
•Ylemmän asteen näköratojen ja keskushermoston kehittymisen suhde.
Ulkoiset silmälihakset
•Näön ja vestibulaarielimen yhteys (vestibulo-okulaarinen refleksi ja optokineettinen refleksi)
•Silmälihasten supranukleaarinen kontrolli
****************************
Neurotiede
Hermosolujen elektrofysiologia:
-lepo- ja aktiopotentiaali
-synapsit
-reseptorit

Neuroanatomia
-Aivot, aivohermot, aivorunko ja autonominen hermosto

Neurofysiologia
-refleksit
-kipu ja kivun tunteminen
-vestibulaarisysteemi, propioseptinen tuntemus
-autonominen hermosto

Värien havaitseminen
- Värierottelu (sävy ja kylläisyys) normaalilla ja puutteellisella värinäöllä
- Värisekoitukset ja niiden luoma värivaikutelma
- Värinäön määritys ja värien mittaaminen (CIE)
- Värispektrin erottuminen normaalilla ja puutteellisella värinäöllä
- Värinäön puutosten mekanismit

Tilan havaitseminen (spatiaalinen näkö)
- Sensoris-motoriset yhteisvaikutukset (näön ohjaamat toiminnot, kehon asento ja aistittu suunta ja oman liikkeen aistiminen.

Muodon havaitseminen
- Spatiaalinen kontrastiherkkyysfunktio (ja tähän vaikuttavat tekijät), illuusiot, konstanssit ja kuvio-tausta suhteet.
- Simultaanikontrasti ja spatiaaliset yhteisvaikutukset (Mach bands)
Valon havaitseminen
- Havainto-ominaisuudet absoluuttisella valon havaintokynnyksellä (sisältäen aallonpituus- spatiaaliset ja temporaaliset ominaisuudet), kontrastin määritelmä
- Kirkkauseron kynnysarvot eri mukautustasoilla (Weberin ja DeVries-Rosein lakit), kontrastin määrittely
- Spatiaaliset ja ajalliset summaatiot; ominaisuudet (Riccon, Piperin ja Blochin lait)
- fotooppinen, mesooppinen ja skotooppinen näkeminen
- valo- ja pimeäadaptaatio, teoria ja sen mittaaminen

Liikkeen havaitseminen
- Todellisen ja näennäisen liikkeen havaitseminen, siirtymien havaitseminen
- Liikkeen jälkivaikutukset
- Dynaaminen näöntarkkuus, liikkuvan kohteen havaitseminen/terävyys ja havaitseminen liikkuessa

Ajallinen havaitseminen
- Kiriittinen välketaajuus, sisältäen siihen vaikuttavat tekijät (kohteen koko, paikka ja adaptaatiotaso)
- Stabiloidut retinakuvat ja monokulaarinen supressio (Troxler efekti)
- Sakkadinen supressio

Psykofyysiset menetelmät
- Perusmenetelmät ja teoriat
- Absoluuttisen ja erotuskynnyksen mittaukset
- Rajamenetelmä (methods of limits), säätömenetelmä, ja konstanssimenetelmä

Entoptic -ilmiöt
o Eri ilmiöiden luonne ja paikka (myös sarveiskalvo, mykiö, lasiainen)
o Verisuoni ja verenkiertoon liittyvät ilmiöt (Purkinje tree, kapillaarikierto)
o Keskushermostoon liittyvät ilmiöt (Maxwell’s spot, Haidinger’s brushes)
o Verkkokalvon leviämiseen tai muuhun verkkokalvon aktiivisuuten liittyvät ilmiöt (Moore’s lightning streaks, blue arcs of the retina, phosphenes)
Eksentrinen fiksaatio (EF) -määritelmä, näöntarkkuuden riippuvuus kasvavaan eksentrisyyteen, tutkiminen
Testit ja niiden käyttö:
Värinäön tutkiminen (Ishihara, H.R.R. Farnsworth D-15 saturoitu ja desaturoitu, Farnsworth-Munsell 100 Hue testi)
•Kliininen käyttö
•Laitetietous
•Toimenpide/mittaus
•Kliininen merkitys
Kontrastiherkkyyden mittaus (Pelli-Robson, Vistech)
•Kliininen käyttö
•Laitetietous
•Toimenpide/mittaus
•Kliininen merkitys
Perimetria (Amsler, Konfrontaatio, Bjerrum liina, Goldmann pata)
•Kliininen käyttö
•Laitetietous
•Toimenpide/mittaus
•Kliininen merkitys
Värinäönhäiriöt (synnynnäinen, peritty, hankittu)
-luokittelu ja yleisyys
- Anomalous trichromacy
- Dichromacy
- Monochromacy
Värinäkötestit seulontaan ja perinnöllisten värinäköpuutosten diagnosointiin
- Pseudoisokromaattiset testit
- Järjestelytestit (Farnsworth Panel 0-15, Farnsworth-MunseI1100-Hue)
- Anomaloskopia, matching
Värinäkömittauksen olosuhteet
Värinäköpuutosten sosiaaliset vaikutukset
- Koulu
- Ammatilliset vaatimukset
- Henkilökohtainen vaikutus
Toimenpiteet väripuutosten yhteydessä
- Neuvonta
- Erityisapuvälineet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Esitietovaatimukset

Taittovirheen määrittäminen

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 31

Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Johanna Valtanen
 • Tanja Lehti
 • Jenny Räikkönen
Vastuuhenkilö

Tanja Lehti

Opiskelijaryhmät
 • SXE23K1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivätoteutus

Tavoitteet

TIETO
Opiskelija osaa
• eritellä ja kuvata erilaiset refraktiiviset tilat ja niihin liittyvät oireet ja korjausvaihtoehdot
• kertoa taittovirheiden yleisen kehityksen
• kuvata akkommodaation toiminnan ja merkityksen näkemiselle
• arvioida akkommodaation ja näöntarkkuuden normaaliutta
• kertoa näöntarkkuuden määritelmän ja siihen vaikuttavat tekijät
• laskea tarvittavan optotyypin koon eri etäisyyksillä
• laskea näöntarkkuuden muutoslaskun, jos on poikkeava etäisyys
• kertoa skiaskoopin rakenteen ja foropterin osat
TAITO
Opiskelija osaa
• tehdä anamneesin
• määrittää taittovirheen objektiivisesti skiaskopoimalla
• käyttää koekehystä, linssilaatikon linssejä ja foropteria oman ja asiakkaan ergonomian huomioiden
• mitata ja kirjata näöntarkkuuden
• mitata akkommodaatiolaajuuden

Sisältö

Refraktiiviset tilat: epidemiologia, esitiedot ja oireet, tunnistaminen, hoito ja silmälasikorjaus ja ennuste
o emmetropia
o myopia
-tyhjän tilan myopia ja yömyopia
-myopiakontrolli
o hyperopia
o astigmatismi
Afakia ja pseudoafakia, anisometropia: määritelmä
Näöntutkimustila ja näöntutkimusvälineet:
o hygienia ja puhdistus
o välineiden käyttö ja huolto
Anamneesi eli esitiedot:
o Hyvä Näöntutkimuskäytäntö
o asiakaskommunikaatio
Staattinen skiaskopia:
o rakenne ja käyttö
Näöntarkkuus:
o normaali kehittyminen sis. emmetropisaation ja iän vaikutuksen
-testitaulut kauas ja lähelle, lasten testitaulut, testimerkin koko, erilaiset optotyypit, ISO standardi
o erilaiset näöntarkkuusmääritelmät
o MAR, minimierotuskulma
o merkintätavat (desimal, Snellen murtoluku ja logMAR) ja testaaminen
o näöntarkkuuteen vaikuttavat asiat, kuten verkkokalvon paikka, refraktiovirhe, intensiteetti ja kontrasti
o etäisyyden muutoslaskut
Akkommodaatio:
o mekanismi, iän ja sairauksien vaikutukset
o Duanen käyrä, Hofstetter-kaavat
o luokittelu -tooninen, vergenssi, refleksi ja proksimaalinen
o akkommodaatiolaajuus ja sen mittaaminen -Duanen viiva ja push-up menetelmät
o tarkannäönalue ja miellyttävä näköalue
o yhteys pupillin koon muutoksiin, akkommodaatioon ja konvergenssiin (the near triad)

Aika ja paikka

Opetus tapahtuu Myllypuron kampuksella sekä etänä (Teams tai Zoom). Ajallisesti opetus sijoittuu: syksy 2023 1. periodi, annetun lukujärjestyksen mukaisesti.
Opintojaksolle kuuluvat käytännön harjoitukset tehdään ohjatusti annetussa aikataulussa ja järjestyksessä kampuksen harjoitustiloissa. Muita kuin työharjoitteluun liittyviä tehtäviä ja harjoituksia ei voi tehdä työelämän ohjauksessa.

Oppimateriaalit

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.
Kirjallisuus:
David B. Elliot: 2014 Clinical Procedures in Primary Eye Care: The case history, Trial frame or phoropther? and Objective refraction.
Optometrian Eettinen Neuvosto: Hyvä Näöntutkimuskäytäntö.
ISO 8596: Ophtalmic optics – Visual acuity testing - Standard optotype and its presentation
Borish Clinical Refraction
1. Mark Rosenfield: Refractive status of the eye
2. Karla Zadnik ja Donald O. Mutti: Incidence and
distribution of refractive anomalies.
3. David A. Goss: Development of the ametropias.
4. Ciuffreda K.J. Accommodation, the pupil, and presbyopia
7. Ian L. Bailey: Visual Acuity
WHO 2015: The impact of myopia and high myopia. https://www.who.int/blindness/causes/MyopiaReportforWeb.pdf
Cathleen Fedtke 2019: Spectacles: Progressive Addition Multifocals/Executive Bifocals/Light Diffusion Technology. Brian Holden Vision Institute.

Opetusmenetelmät

Luennot
Näöntutkimusharjoitukset
Tapaus-oppimistehtävä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti 20.9.2023
I uusinta 7.11.2023
II uusinta 12.12.2023

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

näöntutkimusharjoitukset 10 x 3h, yhteensä 30h
teoria lähiopetus 7 x 3h, yhteensä 21h
kirjallinen tapaustehtävä ryhmätyönä 27h
tehtävät (laskut ja pienet kirjalliset työt) 8h
tentti 2h
itsenäinen työ (valmistautuminen tunneille ja tenttiin) 47h

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- noudattaa turvallisuusohjeita
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- toimia turvallisesti
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- toimia turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- noudattaa turvallisuusohjeita
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät ja näöntutkimusharjoitukset hyväksytty/täydennettävä
Kirjallinen tentti 70%
Tapaus-oppimistehtävä 30%

Esitietovaatimukset

Esitietovaatimukset: Silmälasit ja niiden valmistus ja Geometrinen optiikka.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tanja Lehti
Vastuuhenkilö

Tanja Lehti

Opiskelijaryhmät
 • SXE23S1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

TIETO
Opiskelija osaa
• eritellä ja kuvata erilaiset refraktiiviset tilat ja niihin liittyvät oireet ja korjausvaihtoehdot
• kertoa taittovirheiden yleisen kehityksen
• kuvata akkommodaation toiminnan ja merkityksen näkemiselle
• arvioida akkommodaation ja näöntarkkuuden normaaliutta
• kertoa näöntarkkuuden määritelmän ja siihen vaikuttavat tekijät
• laskea tarvittavan optotyypin koon eri etäisyyksillä
• laskea näöntarkkuuden muutoslaskun, jos on poikkeava etäisyys
• kertoa skiaskoopin rakenteen ja foropterin osat
TAITO
Opiskelija osaa
• tehdä anamneesin
• määrittää taittovirheen objektiivisesti skiaskopoimalla
• käyttää koekehystä, linssilaatikon linssejä ja foropteria oman ja asiakkaan ergonomian huomioiden
• mitata ja kirjata näöntarkkuuden
• mitata akkommodaatiolaajuuden

Sisältö

Refraktiiviset tilat: epidemiologia, esitiedot ja oireet, tunnistaminen, hoito ja silmälasikorjaus ja ennuste
o emmetropia
o myopia
-tyhjän tilan myopia ja yömyopia
-myopiakontrolli
o hyperopia
o astigmatismi
Afakia ja pseudoafakia, anisometropia: määritelmä
Näöntutkimustila ja näöntutkimusvälineet:
o hygienia ja puhdistus
o välineiden käyttö ja huolto
Anamneesi eli esitiedot:
o Hyvä Näöntutkimuskäytäntö
o asiakaskommunikaatio
Staattinen skiaskopia:
o rakenne ja käyttö
Näöntarkkuus:
o normaali kehittyminen sis. emmetropisaation ja iän vaikutuksen
-testitaulut kauas ja lähelle, lasten testitaulut, testimerkin koko, erilaiset optotyypit, ISO standardi
o erilaiset näöntarkkuusmääritelmät
o MAR, minimierotuskulma
o merkintätavat (desimal, Snellen murtoluku ja logMAR) ja testaaminen
o näöntarkkuuteen vaikuttavat asiat, kuten verkkokalvon paikka, refraktiovirhe, intensiteetti ja kontrasti
o etäisyyden muutoslaskut
Akkommodaatio:
o mekanismi, iän ja sairauksien vaikutukset
o Duanen käyrä, Hofstetter-kaavat
o luokittelu -tooninen, vergenssi, refleksi ja proksimaalinen
o akkommodaatiolaajuus ja sen mittaaminen -Duanen viiva ja push-up menetelmät
o tarkannäönalue ja miellyttävä näköalue
o yhteys pupillin koon muutoksiin, akkommodaatioon ja konvergenssiin (the near triad)

Aika ja paikka

Opetus tapahtuu Myllypuron kampuksella sekä etänä (Teams tai Zoom). Ajallisesti opetus sijoittuu: kevät 2024 1. periodi, annetun lukujärjestyksen mukaisesti.
Opintojaksolle kuuluvat käytännön harjoitukset tehdään ohjatusti annetussa aikataulussa ja järjestyksessä kampuksen harjoitustiloissa. Muita kuin työharjoitteluun liittyviä tehtäviä ja harjoituksia ei voi tehdä työelämän ohjauksessa.

Oppimateriaalit

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.
Kirjallisuus:
David B. Elliot: 2014 Clinical Procedures in Primary Eye Care: The case history, Trial frame or phoropther? and Objective refraction.
Optometrian Eettinen Neuvosto: Hyvä Näöntutkimuskäytäntö.
ISO 8596: Ophtalmic optics – Visual acuity testing - Standard optotype and its presentation
Borish Clinical Refraction
1. Mark Rosenfield: Refractive status of the eye
2. Karla Zadnik ja Donald O. Mutti: Incidence and
distribution of refractive anomalies.
3. David A. Goss: Development of the ametropias.
4. Ciuffreda K.J. Accommodation, the pupil, and presbyopia
7. Ian L. Bailey: Visual Acuity
WHO 2015: The impact of myopia and high myopia. https://www.who.int/blindness/causes/MyopiaReportforWeb.pdf
Cathleen Fedtke 2019: Spectacles: Progressive Addition Multifocals/Executive Bifocals/Light Diffusion Technology. Brian Holden Vision Institute.

Opetusmenetelmät

Luennot
Näöntutkimusharjoitukset
Tapaus-oppimistehtävä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti 12.2.2024
I uusinta: Kevät 2024, ilmoitetaan myöhemmin
II uusinta: Kevät 2024, ilmoitetaan myöhemmin

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

näöntutkimusharjoitukset 10 x 3h, yhteensä 30h
teoria lähiopetus 7 x 3h, yhteensä 21h
kirjallinen tapaustehtävä ryhmätyönä 27h
tehtävät (laskut ja pienet kirjalliset työt) 8h
tentti 2h
itsenäinen työ (valmistautuminen tunneille ja tenttiin) 47h

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- noudattaa turvallisuusohjeita
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- toimia turvallisesti
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- toimia turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- noudattaa turvallisuusohjeita
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät ja näöntutkimusharjoitukset hyväksytty/täydennettävä
Kirjallinen tentti 70%
Tapaus-oppimistehtävä 30%

Esitietovaatimukset

Esitietovaatimukset: Silmälasit ja niiden valmistus ja Geometrinen optiikka.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Johanna Valtanen
 • Anu Pekkarinen
 • Saija Flinkkilä
 • Kajsa Sten
Vastuuhenkilö

Johanna Valtanen

Opiskelijaryhmät
 • SXE20S1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija raportoi ja viimeistelee opinnäytetyönsä. Hän osaa kuvata ja arvioida opinnäytetyöprosessiaan kokonaisuutena. Opiskelija osaa viestiä opinnäytetyöstään valitulle kohderyhmälle ja jakaa osaamistaan asiantuntijayhteisössä sekä suomeksi että englanniksi.

Sisältö

- Opinnäytetyön viimeistely ja raportointi
- Englanninkielisen abstraktin kirjoittaminen
- Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
- Työn julkistaminen esimerkiksi artikkelin, posterin tai esitelmän muodossa

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2023
Ryhmätapaamiset ja työkohtaiset ohjaukset lukujärjestyksen mukaisesti.
Kypsyysnäyte viikko 45 EXAM-järjestelmässä
Opinnäytetöiden esitykset 21.11.2023, harjoitukset 20.11.2023

Oppimateriaalit

Tutkimusmenetelmäkirjallisuus, opinnäytetyön tekemiseen liittyvä kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Opiskelija viimeistelee opinnäytetyön, kirjoittaa työstään kypsyysnäytteen ja esittää tutkinnon yleisessä esittämispäivässä.
Kypsyysnäytteen sisällön tarkistavat ohjaajat ja kielen äidinkielen opettaja.
Englanninkielisen abstraktin hyväksyy englanninkielen opettaja.
Opiskelija toimittaa abstraktin nimetylle opettajalle.
Opiskelija lataa opinnäytetyn Theseukseen julkaisupäivän (tutkinnon esityspäivä) jälkeen.
Opiskelija palauttaa tutorille opiskelun aikana keräämänsä opinnäytetyön kuuntelukerrat (30) sisältävän lomakkeen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opinnäytetyön palautus ohjaajille viimeistään 31.10.2023.
Kypsyysnäytteen kirjoittaminen viikolla 45 (EXAM)
Opinnäytetyön julkistaminen (esitys) 21.11.2022

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli sinulla on olemassa korkeakoulututkinto, ota yhteyttä opettajiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson työskentely 5 x 27 h = 135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 24.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Johanna Valtanen
 • Minna Kalajoki
 • Saija Flinkkilä
 • Kajsa Sten
Vastuuhenkilö

Johanna Valtanen

Opiskelijaryhmät
 • SXE21K1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija raportoi ja viimeistelee opinnäytetyönsä. Hän osaa kuvata ja arvioida opinnäytetyöprosessiaan kokonaisuutena. Opiskelija osaa viestiä opinnäytetyöstään valitulle kohderyhmälle ja jakaa osaamistaan asiantuntijayhteisössä sekä suomeksi että englanniksi.

Sisältö

- Opinnäytetyön viimeistely ja raportointi
- Englanninkielisen abstraktin kirjoittaminen
- Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
- Työn julkistaminen esimerkiksi artikkelin, posterin tai esitelmän muodossa

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2024
Ryhmätapaamiset ja työkohtaiset ohjaukset lukujärjestyksen mukaisesti.
Kypsyysnäyte viikko 15 EXAM-järjestelmässä
Opinnäytetöiden esitykset 23.4.2024, harjoitukset 19.4.2024

Oppimateriaalit

Tutkimusmenetelmäkirjallisuus, opinnäytetyön tekemiseen liittyvä kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Opiskelija viimeistelee opinnäytetyön, kirjoittaa työstään kypsyysnäytteen ja esittää tutkinnon yleisessä esittämispäivässä.
Kypsyysnäytteen sisällön tarkistavat ohjaajat ja kielen äidinkielen opettaja.
Englanninkielisen abstraktin hyväksyy englanninkielen opettaja.
Opiskelija toimittaa abstraktin nimetylle opettajalle.
Opiskelija lataa opinnäytetyn Theseukseen julkaisupäivän (tutkinnon esityspäivä) jälkeen.
Opiskelija palauttaa tutorille opiskelun aikana keräämänsä opinnäytetyön kuuntelukerrat (30) sisältävän lomakkeen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opinnäytetyön palautus ohjaajille viimeistään 31.3.2024.
Kypsyysnäytteen kirjoittaminen viikolla 15/2024(EXAM)
Opinnäytetyön julkistaminen (esitys) 23.4.2024

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli sinulla on olemassa korkeakoulututkinto, ota yhteyttä opettajiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson työskentely 5 x 27 h = 135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

07.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Johanna Valtanen
 • Saija Flinkkilä
 • Kajsa Sten
Vastuuhenkilö

Johanna Valtanen

Opiskelijaryhmät
 • SXE21S1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin ratkaisuja
- käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä
- soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja

Sisältö

- opinnäytetyöprosessiin perehtyminen
- sopimus- ja lupakäytännöt
- toimintaympäristöön perehtyminen ja työelämäyhteistyön suunnittelu
- kehittämistarpeen tunnistaminen
- lähdekriittinen tiedonhankinta suomeksi ja englanniksi
- työtapojen ja menetelmien valinta
- aiheen täsmennys
- kehittämistyön suunnitelman laatiminen ja esittäminen

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2023
Myllypuron kampuksella ja Teams-alustalla, tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin ja sovitaan yhdessä ryhmän kanssa.

Oppimateriaalit

Hyvinvointialojen opinnäytetyön työtila (Moodle):
https://moodle.metropolia.fi/course/view.php?id=260

Kuntoutuksen ja tutkimisen tekstinohjauksen ja tiedonhaun pajat:
https://moodle.metropolia.fi/course/view.php?id=1029


Menetelmäkirjallisuus
Aiheeseen liittyvä kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Ryhmäohjaukset 3 kpl - läsnäolo vaaditaan
Opinnäytetyöverstaat 2 kpl lukujärjestyksen mukaisesti - sähköinen vertaspassi
Projektisuunnitelma Wihi-järjestelmään opinnäytetyön toteuttamisesta

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyön työelämän yhteistyökumppanit.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-
Mikäli sinulla on olemassa korkeakoulututkinto, ota yhteyttä opettajiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op opiskelijan työtä = 135 h
3 x Ryhmäohjaus = 12 h
2 x Verstaat = 8 h
Ohjauksiin valmistautuminen = 6 h
Itsenäinen työskentely, tiedonhaku ja suunnitelman kirjoittaminen = 109 h

Sisällön jaksotus

Koko syyslukukausi

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Esitietovaatimukset

Opetussuunnitelman mukainen tutkimus- ja kehittämistyön osaaminen

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 24.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Johanna Valtanen
 • Saija Flinkkilä
 • Kajsa Sten
Vastuuhenkilö

Johanna Valtanen

Opiskelijaryhmät
 • SXE22K1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin ratkaisuja
- käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä
- soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja

Sisältö

- opinnäytetyöprosessiin perehtyminen
- sopimus- ja lupakäytännöt
- toimintaympäristöön perehtyminen ja työelämäyhteistyön suunnittelu
- kehittämistarpeen tunnistaminen
- lähdekriittinen tiedonhankinta suomeksi ja englanniksi
- työtapojen ja menetelmien valinta
- aiheen täsmennys
- kehittämistyön suunnitelman laatiminen ja esittäminen

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2024
Myllypuron kampuksella ja Teams-alustalla, tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin ja sovitaan yhdessä ryhmän kanssa.

Oppimateriaalit

Hyvinvointialojen opinnäytetyön työtila (Moodle):
https://moodle.metropolia.fi/course/view.php?id=260

Kuntoutuksen ja tutkimisen tekstinohjauksen ja tiedonhaun pajat:
https://moodle.metropolia.fi/course/view.php?id=1029


Menetelmäkirjallisuus
Aiheeseen liittyvä kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Ryhmäohjaukset 3 kpl - läsnäolo vaaditaan
Opinnäytetyöverstaat 2 kpl lukujärjestyksen mukaisesti ja lisäksi yksi itse valittava verstas - sähköinen vertaspassi
Projektisuunnitelma Wihi-järjestelmään opinnäytetyön toteuttamisesta

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyön työelämän yhteistyökumppanit.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-
Mikäli sinulla on olemassa korkeakoulututkinto, ota yhteyttä opettajiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op opiskelijan työtä = 135 h
3 x Ryhmäohjaus = 12 h
3 x Verstaat = 8 h
Ohjauksiin valmistautuminen = 6 h
Itsenäinen työskentely, tiedonhaku ja suunnitelman kirjoittaminen = 109 h

Sisällön jaksotus

Koko syyslukukausi

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojakson edeltävänä opintona on Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi ja suoritukset
Arvioinnin perustana sekä osallistuminen ohjaustapahtumiin että opintojakson laajuuden mukainen itsenäinen työskentely.

Esitietovaatimukset

Opetussuunnitelman mukainen tutkimus- ja kehittämistyön osaaminen

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Tirkkonen
 • Johanna Valtanen
 • Saija Flinkkilä
 • Kajsa Sten
Vastuuhenkilö

Johanna Valtanen

Opiskelijaryhmät
 • SXE21K1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa laatimansa opinnäytetyösuunnitelman ja kirjoittaa opinnäytetyöraportin. Opiskelija osaa arvioida opinnäytetyön vahvuuksia ja heikkouksia sekä tunnistaa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Hän osaa käyttää englanninkielistä tutkimustietoa lähdemateriaalina.

Sisältö

- Opinnäytetyön toteuttaminen yhdessä työelämän edustajien ja ohjaajien tukemana
- Menetelmä-, tekstinohjaus- ja tiedonhankinnan pajat
- Kirjallisen opinnäytetyöraportin laatiminen ja sen esittäminen seminaarissa
- Vertaisohjaus ja -arviointi

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2023, Myllypuron kampuksella ja Teamsissa. Toteutustavasta sovitaan opintojaksolla yhdessä ryhmän kanssa.

Oppimateriaalit

Opinnäytetyöhön liittyvä menetelmäkirjallisuus
Aihepiiriin liittyvä kirjallisuus

Hyvinvointialojen opinnäytetyön työtila (Moodle):
https://moodle.metropolia.fi/course/view.php?id=260

Opetusmenetelmät

Ryhmäohjaukset, itsenäinen työskentely ja tiedonhaku, ryhmätyöskentely.
Ryhmäohjaukset 4 kpl - läsnäolo vaaditaan
Opinnäytetyöpajat 2 kpl lukujärjestyksen mukaisesti - sähköinen passi
Opinnäytetyön toteuttaminen ja raportointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyön työelämän yhteistyökumppanit.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli sinulla on aikaisemmin suoritettu korkeakoulututkinto, ota yhteyttä ohjaajiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op opiskelijan työtä = 135 h
4 x Ryhmäohjaus = 16 h
2 x Työpajat = 8 h
Ohjauksiin valmistautuminen = 8 h
Itsenäinen työskentely, tiedonhaku ja suunnitelman kirjoittaminen = 103 h

Sisällön jaksotus

Koko lukukauden mittainen opintojakso

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen tapaamisiin, osallistuminen osoitettuihin työpajoihin ja työn edistäminen ja raportointi. Opponointityöskentely oman opponointitiimin kanssa.

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 24.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Tirkkonen
 • Johanna Valtanen
 • Saija Flinkkilä
 • Kajsa Sten
Vastuuhenkilö

Johanna Valtanen

Opiskelijaryhmät
 • SXE21S1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämistehtävän itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
- viestiä työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri yleisöille

Sisältö

- opinnäytetyön toteutus suunnitelman mukaisesti
- yhteistyö opinnäytetyöhön osallistuvien kanssa
- tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestintä

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2024, Myllypuron kampuksella ja Teamsissa. Toteutustavasta sovitaan opintojaksolla yhdessä ryhmän kanssa.

Oppimateriaalit

Opinnäytetyöhön liittyvä menetelmäkirjallisuus
Aihepiiriin liittyvä kirjallisuus

Hyvinvointialojen opinnäytetyön työtila (Moodle):
https://moodle.metropolia.fi/course/view.php?id=260

Opetusmenetelmät

Ryhmäohjaukset, itsenäinen työskentely ja tiedonhaku, ryhmätyöskentely.
Ryhmäohjaukset 4 kpl - läsnäolo vaaditaan
Opinnäytetyöpajat 2 kpl lukujärjestyksen mukaisesti - sähköinen passi
Opinnäytetyön toteuttaminen ja raportointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyön työelämän yhteistyökumppanit.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli sinulla on aikaisemmin suoritettu korkeakoulututkinto, ota yhteyttä ohjaajiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op opiskelijan työtä = 135 h
4 x Ryhmäohjaus = 16 h
2 x Työpajat = 8 h
Ohjauksiin valmistautuminen = 8 h
Itsenäinen työskentely, tiedonhaku ja suunnitelman kirjoittaminen = 103 h

Sisällön jaksotus

Koko lukukauden mittainen opintojakso

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen tapaamisiin, osallistuminen osoitettuihin työpajoihin ja työn edistäminen ja raportointi. Opponointityöskentely oman opponointitiimin kanssa.

Esitietovaatimukset

Opinnäytetyön suunnittelu 5 op

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 28.08.2023

Ajoitus

22.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Tirkkonen
 • Paula Lindqvist
 • Tanja Lehti
 • Timo Raatikainen
 • Heli Thomander
 • Saija Flinkkilä
 • Kajsa Sten
Vastuuhenkilö

Saija Flinkkilä

Opiskelijaryhmät
 • SXE23S1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella oman opintopolkunsa ja motivoituu urasuunnitteluun.
- osaa työskennellä ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.
- tunnistaa oman ammattinsa tietoperustan ja roolinsa näyttöön perustuvassa toiminnassa.
- ymmärtää sosiaali- ja terveysalan monikulttuurisena, moniarvoisena ja muuttuvana toimintaympäristönä.
- osaa kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja niitä koskevan lainsäädännön pääpiirteet.
- ymmärtää asiakaskokemuksen yhteyden vaikuttaviin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.
- osaa toimia tietosuojan ja -turvan periaatteiden mukaisesti.
- osaa toimia digitaalisissa oppimisympäristöissä ja käyttää yleisimpiä tietoteknisiä ohjelmia ja välineitä
- osaa tuottaa tietoa ja viestiä ammatillisesti

Sisältö

- opiskelutaidot, oppimisympäristöt ja tiedonhankinta
- tutkinnon tuottama osaaminen ja urapolut
- ammatin tietoperusta ja eettiset periaatteet
- keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja niitä koskeva lainsäädäntö
- tietosuoja ja -turva sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa
- tietotekniset taidot, ohjelmat ja välineet oppimisessa ja asiantuntijatehtävissä
- ammatillisen asiantuntijan suomen kielen ja viestinnän perusteet

Aika ja paikka

Materiaali Moodle-alustalla ja OMA:n työtilassa
Opettajien antama materiaali

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/6) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Yhteistoiminnallinen oppiminen
Aktivoivat luennot
Ohjaus/tutorointi
Työelämäkurkistus
Verkko-opiskelu
Lähiopetus
Havainnointi ja haastattelu optikkoliikkeessä opintojakson aikana

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisresurssi 135 tuntia (lähiopetus ja itsenäinen työskentely).
Opiskelija toimii asiakkaana mallinäöntutkimuksessa.
Havainnointi ja haastattelu 3 h optikkoliikkeessä

Sisällön jaksotus

Opinnot toteutuvat syyslukukauden ensimmäisellä periodilla.

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite "Osaamisen arviointikehikko"

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opintojen toteutukseen.
Oppimistehtävät.

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

Oppimisen ja opiskelun valmiudet opinnot suoritetaan ensimmäisellä lukukaudella

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.02.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 31

Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Tirkkonen
 • Paula Lindqvist
 • Tanja Lehti
 • Heli Thomander
 • Saija Flinkkilä
 • Jukka Törnroos
 • Kajsa Sten
Vastuuhenkilö

Saija Flinkkilä

Opiskelijaryhmät
 • SXE24K1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella oman opintopolkunsa ja motivoituu urasuunnitteluun.
- osaa työskennellä ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.
- tunnistaa oman ammattinsa tietoperustan ja roolinsa näyttöön perustuvassa toiminnassa.
- ymmärtää sosiaali- ja terveysalan monikulttuurisena, moniarvoisena ja muuttuvana toimintaympäristönä.
- osaa kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja niitä koskevan lainsäädännön pääpiirteet.
- ymmärtää asiakaskokemuksen yhteyden vaikuttaviin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.
- osaa toimia tietosuojan ja -turvan periaatteiden mukaisesti.
- osaa toimia digitaalisissa oppimisympäristöissä ja käyttää yleisimpiä tietoteknisiä ohjelmia ja välineitä
- osaa tuottaa tietoa ja viestiä ammatillisesti

Sisältö

- opiskelutaidot, oppimisympäristöt ja tiedonhankinta
- tutkinnon tuottama osaaminen ja urapolut
- ammatin tietoperusta ja eettiset periaatteet
- keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja niitä koskeva lainsäädäntö
- tietosuoja ja -turva sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa
- tietotekniset taidot, ohjelmat ja välineet oppimisessa ja asiantuntijatehtävissä
- ammatillisen asiantuntijan suomen kielen ja viestinnän perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite "Osaamisen arviointikehikko"

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

Oppimisen ja opiskelun valmiudet opinnot suoritetaan ensimmäisellä lukukaudella

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 31

Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Johanna Valtanen
 • Tanja Lehti
 • Juha Kopu
Vastuuhenkilö

Tanja Lehti

Opiskelijaryhmät
 • SXE23K1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivätoteutus

Tavoitteet

TIETO
opiskelija osaa
• selittää ja ratkaista piirtämällä ja laskemalla silmään, optisiin instrumentteihin, sekä linsseihin liittyviä ongelmia, niiden toimintaa ja korjauksia
o aihealueet ovat: taittuminen yksittäisessä pallopinnassa tai tasopinnassa, ohuet linssit, paksut linssit ja peilit.
• kertoa valon fysikaaliset perusominaisuudet (valon aaltomainen luonne ja aberraatiot, valon käyttäytyminen väliaineissa, polarisaatio ja valon kulku useamman polarisaattorin läpi, kuvan laatu, diffraktio ja interferenssi
• osaa kuvata valaistuksen perusominaisuudet ja opastaa tarkoituksenmukaisen valaistuksen valinnassa
• kertoa silmäsuojaimien ja aurinkolasien ominaisuuksista

TAITO
opiskelija osaa
TYÖELÄMÄHARJOITTELU JA HARJOITTELU OPPILAITOKSESSA 2 op:
• neuvoa ja sovittaa mahdollisimman sopivat silmälasit, aurinkolasit ja suojalasit ottaen huomioon kestävyyden ja mukavuuden (anatomia), sekä kosmeettisen ja elämäntapanäkökulmat.
• mitata yksiteho- ja monitehosilmälasit ottaen huomioon standardit.
• taivuttaa silmälasit ottaen huomioon eri kehysmateriaalien ominaisuudet
• valmistaa yksiteho- ja monitehosilmälasit
• tehdä yksinkertaisia silmälasien huoltotöitä ja korjauksia
• tunnistaa kehysmateriaalit ja tuntee erikoislisäkäsittelyjen käytön

Sisältö

GEOMETRINEN OPTIIKKA
Taittuminen yksittäisessä pallopinnassa tai tasopinnassa:
• Kaarevuus ja sagittaalinen syvyys
• Taitekerroin ja valon suoraviivainen eteneminen
• Vergenssi ja pallopinnan taittovoima
• Kuvausyhtälöt
• Sivusuurennus
• Taittumislaki (Snellin laki)
• Kokonaisheijastus
Ohuet linssit
• Vergenssi ja taittovoima
• Linssin kuvausyhtälö
• Sivusuurennus
• linssintekijän yhtälö (Lensmaker’s formula)
• Ray tracing (Konstruktiosäteet)
Paksut linssit
• Linssin kuvausyhtälö
• Peruspisteet ja päätasot
• Taittovoima
Peilit
• Heijastuminen tasopinnassa ja pallopinnassa
• Pinnasta heijastuneen valon osuus (Fresnel laki)
• Polttopiste ja -väli, kaarevuus
• Kuvausyhtälö
• Sivusuurennus
• Linssi/peilisysteemit
• Ray tracing (Konstruktiosäteet)

FYSIKAALINEN OPTIIKKA
Valon aaltomainen luonne ja aberraatiot
• valon aaltomainen liike
• elektromagneettinen spektri
• osittainen ja täydellinen koherenssi
• diffraktio
• interferenssi (kaksoisrakokoe, hila, ohut kalvo ja heijastamattomat pinnat, holografia)
• valon sironta (Rayleigh ja Tyndall)
• dispersio
Valon käyttäytyminen eri materiaaleissa
• atomien energiatilat, absorptio ja emissio ja viivaspektri
• jatkuva spektrin jakauma
• fluoresenssi (fotonit ja energiatilat)
• laserit
• läpäisykäyrät eri väliaineissa
• hohtodiodi , LED
Polarisaatio
• Lineaarinen polarisoitunut valo
• Pyörö- ja elliptinen polarisaatio
• Polarisoituminen heijastumissa (häikäisynesto, Brewsterin laki)
• polarisaation vaikutus heijasteisiin
• hyvän polarisaation läpäisy (stressi analyysi, Malus-laki)
Kuvan laatu
• Voimakkuuden vaikutus
• Pistemäisen ja viivamaisen valon jakauma (point and line spread function)
• Modulaation siirtofunktio MTF (Fourier -optiikka)

VISUAALINEN OPTIIKKA
Verkkokalvokuvan laatu
• Aberraatiot
• sfäärinen
• kromaattinen
• koma
• kaareutuminen
• vinojen suuntien astigmatismi
• vääristymät
• Diffraktio ja valon sironta
• Pistemäisen ja viivamaisen valon jakauma (PSF)
Aaltorintamateknologia ja sen hyödyntäminen optometriassa

Silmä ja säteily
• Radiometria (säteily, intensiteetti, säteilyteho, ja säteilyvoimakkuus)
• Valaistustekniikka (valonlähteet ja valaisumuodot, valovoima, luminanssi ja valaistusvoimakkuus, Lambertian pinnan-kosinilaki, valaistusmittaukset ja suunnittelu)
• Spektrin eri osien läpäisevyys silmän väliaineissa
• Valaistusvoimakkuus verkkokalvolla
• Säteilyn, erityisesti infrapunan, ultravioletin ja näkyvän valon vaikutukset

o Silmäsuojaimien ja aurinkolasien ominaisuudet
o Absorptiolinssit
- linssivärit ja absorpoivat pinnoitteet
- linssin paksuuden vaikutus läpäisevyyteen
- fotokromaattisten linssien periaate
o Suoja-, työ- ja harrastelasit
- iskunkestävyys
- suojalasit
- standardit
• Linssi- ja kehysvalmistajat ja valikoimat
o tuote-esittelyt

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2023, ensimmäinen periodi
Myllypuron kampus, Teams / Zoom. Opintojakson opettaja antaa tarkempaa tietoa ennen opintojakson alkua.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojaksolla.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Luennot
Koti- ja tuntitehtävät
Kirjalliset tehtävät
Näytöt

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäharjoittelu 1 viikko (1,5 op)
Näytöt kampuksella (0,5 op)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti fysiikka: Opettaja kertoo tarkemmat tenttipäivät lähiopetuksen aikana
Uusintatentit (2 kpl) Syksy 2023
Uusintatenttien päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 opintopistettä = 270 h opiskelijan työtä
Teoreettiset opinnot: luennot, tehtävät, itsenäinen työskentely 8 op = 216 h
Työelämäharjoittelu ja näytöt (sisältää valmistautumisen) = 54 h

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- Arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- Toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- Toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- Toimia turvallisesti
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Toimia turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi edellyttää kaikkien osien suorittamista hyväksytysti.
Opintojakson arvosana määräytyy tenttien ja kirjallisten tehtävien perusteella.
Tentit ja kirjallinen tehtävä arvioidaan asteikolla 1-5, tenttien painotus on 60% fysiikan osuus ja 40% optometrian osuus.
Työelämäjakso ja näytöt arvioidaan hyväksytty - täydennettävä.

Esitietovaatimukset

Silmälasit ja niiden valmistus ja Silmälasilinssien optiikka

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Optometria Virtuaali
 • Tanja Lehti
 • Juha Kopu
Vastuuhenkilö

Tanja Lehti

Opiskelijaryhmät
 • SXE23S1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

TIETO
opiskelija osaa
• selittää ja ratkaista piirtämällä ja laskemalla silmään, optisiin instrumentteihin, sekä linsseihin liittyviä ongelmia, niiden toimintaa ja korjauksia
o aihealueet ovat: taittuminen yksittäisessä pallopinnassa tai tasopinnassa, ohuet linssit, paksut linssit ja peilit.
• kertoa valon fysikaaliset perusominaisuudet (valon aaltomainen luonne ja aberraatiot, valon käyttäytyminen väliaineissa, polarisaatio ja valon kulku useamman polarisaattorin läpi, kuvan laatu, diffraktio ja interferenssi
• osaa kuvata valaistuksen perusominaisuudet ja opastaa tarkoituksenmukaisen valaistuksen valinnassa
• kertoa silmäsuojaimien ja aurinkolasien ominaisuuksista

TAITO
opiskelija osaa
TYÖELÄMÄHARJOITTELU JA HARJOITTELU OPPILAITOKSESSA 2 op:
• neuvoa ja sovittaa mahdollisimman sopivat silmälasit, aurinkolasit ja suojalasit ottaen huomioon kestävyyden ja mukavuuden (anatomia), sekä kosmeettisen ja elämäntapanäkökulmat.
• mitata yksiteho- ja monitehosilmälasit ottaen huomioon standardit.
• taivuttaa silmälasit ottaen huomioon eri kehysmateriaalien ominaisuudet
• valmistaa yksiteho- ja monitehosilmälasit
• tehdä yksinkertaisia silmälasien huoltotöitä ja korjauksia
• tunnistaa kehysmateriaalit ja tuntee erikoislisäkäsittelyjen käytön

Sisältö

GEOMETRINEN OPTIIKKA
Taittuminen yksittäisessä pallopinnassa tai tasopinnassa:
• Kaarevuus ja sagittaalinen syvyys
• Taitekerroin ja valon suoraviivainen eteneminen
• Vergenssi ja pallopinnan taittovoima
• Kuvausyhtälöt
• Sivusuurennus
• Taittumislaki (Snellin laki)
• Kokonaisheijastus
Ohuet linssit
• Vergenssi ja taittovoima
• Linssin kuvausyhtälö
• Sivusuurennus
• linssintekijän yhtälö (Lensmaker’s formula)
• Ray tracing (Konstruktiosäteet)
Paksut linssit
• Linssin kuvausyhtälö
• Peruspisteet ja päätasot
• Taittovoima
Peilit
• Heijastuminen tasopinnassa ja pallopinnassa
• Pinnasta heijastuneen valon osuus (Fresnel laki)
• Polttopiste ja -väli, kaarevuus
• Kuvausyhtälö
• Sivusuurennus
• Linssi/peilisysteemit
• Ray tracing (Konstruktiosäteet)

FYSIKAALINEN OPTIIKKA
Valon aaltomainen luonne ja aberraatiot
• valon aaltomainen liike
• elektromagneettinen spektri
• osittainen ja täydellinen koherenssi
• diffraktio
• interferenssi (kaksoisrakokoe, hila, ohut kalvo ja heijastamattomat pinnat, holografia)
• valon sironta (Rayleigh ja Tyndall)
• dispersio
Valon käyttäytyminen eri materiaaleissa
• atomien energiatilat, absorptio ja emissio ja viivaspektri
• jatkuva spektrin jakauma
• fluoresenssi (fotonit ja energiatilat)
• laserit
• läpäisykäyrät eri väliaineissa
• hohtodiodi , LED
Polarisaatio
• Lineaarinen polarisoitunut valo
• Pyörö- ja elliptinen polarisaatio
• Polarisoituminen heijastumissa (häikäisynesto, Brewsterin laki)
• polarisaation vaikutus heijasteisiin
• hyvän polarisaation läpäisy (stressi analyysi, Malus-laki)
Kuvan laatu
• Voimakkuuden vaikutus
• Pistemäisen ja viivamaisen valon jakauma (point and line spread function)
• Modulaation siirtofunktio MTF (Fourier -optiikka)

VISUAALINEN OPTIIKKA
Verkkokalvokuvan laatu
• Aberraatiot
• sfäärinen
• kromaattinen
• koma
• kaareutuminen
• vinojen suuntien astigmatismi
• vääristymät
• Diffraktio ja valon sironta
• Pistemäisen ja viivamaisen valon jakauma (PSF)
Aaltorintamateknologia ja sen hyödyntäminen optometriassa

Silmä ja säteily
• Radiometria (säteily, intensiteetti, säteilyteho, ja säteilyvoimakkuus)
• Valaistustekniikka (valonlähteet ja valaisumuodot, valovoima, luminanssi ja valaistusvoimakkuus, Lambertian pinnan-kosinilaki, valaistusmittaukset ja suunnittelu)
• Spektrin eri osien läpäisevyys silmän väliaineissa
• Valaistusvoimakkuus verkkokalvolla
• Säteilyn, erityisesti infrapunan, ultravioletin ja näkyvän valon vaikutukset

o Silmäsuojaimien ja aurinkolasien ominaisuudet
o Absorptiolinssit
- linssivärit ja absorpoivat pinnoitteet
- linssin paksuuden vaikutus läpäisevyyteen
- fotokromaattisten linssien periaate
o Suoja-, työ- ja harrastelasit
- iskunkestävyys
- suojalasit
- standardit
• Linssi- ja kehysvalmistajat ja valikoimat
o tuote-esittelyt

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2024, ensimmäinen periodi
Myllypuron kampus, Teams / Zoom. Opintojakson opettaja antaa tarkempaa tietoa ennen opintojakson alkua.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojaksolla.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Luennot
Koti- ja tuntitehtävät
Kirjalliset tehtävät
Näytöt

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäharjoittelu 1 viikko (1,5 op)
Näytöt kampuksella (0,5 op)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti fysiikka: Opettaja kertoo tarkemmat tenttipäivät lähiopetuksen aikana
Uusintatentit (2 kpl) Kevät 2024
Uusintatenttien päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 opintopistettä = 270 h opiskelijan työtä
Teoreettiset opinnot: luennot, tehtävät, itsenäinen työskentely 8 op = 216 h
Työelämäharjoittelu ja näytöt (sisältää valmistautumisen) = 54 h

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- Arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- Toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- Toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- Toimia turvallisesti
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Toimia turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi edellyttää kaikkien osien suorittamista hyväksytysti.
Opintojakson arvosana määräytyy tenttien ja kirjallisten tehtävien perusteella.
Tentit ja kirjalliset tehtävät arvioidaan asteikolla 1-5, tenttien painotus on 60% fysiikan osuus ja 40% optometrian osuus.
Työelämäjakso ja näytöt arvioidaan hyväksytty - täydennettävä.

Esitietovaatimukset

Silmälasit ja niiden valmistus ja Silmälasilinssien optiikka

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 28.08.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 20.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pia Mäkelä
 • Tanja Lehti
 • Päivi Eskola
Vastuuhenkilö

Tanja Lehti

Opiskelijaryhmät
 • SXE23S1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

TIEDOT
Opiskelija osaa
• osaa soveltaa geometrisen optiikan perusteita ihmisen silmään ja kuvautumiseen
• kuvata monitehoisten ja lähikatselupainotteisten silmälasien erityiset rakenteet ja katselun rajoitteet
• kertoa monipuolisesti optisen alan toiminnasta
• kertoa tärkeimmät alaa koskevat säädökset, suositukset ja periaatteet
• kertoa optikkoliikkeessä toiminnan vastuut ja velvoitteet
• kertoa potilas/asiakas- ja KANTA-järjestelmän käytännön merkityksen
• kuvata, kuinka toimitaan vahingon, valmistusvirheen sattuessa tai tapauksissa, jolloin asiakas on tyytymätön silmälaseihinsa

TAIDOT
• Opiskelija osaa
• toimia optikkoliikeympäristössä turvallisesti ja ammattimaisesti
• esitellä yksilöllisiä silmälasikehys- ja linssiratkaisuja erilaisiin näkemisen tarpeisiin työssä, kotona ja harrastuksissa
• selittää eri kehysten ja linssien ominaisuuksia monipuolisesti ja kuinka nämä vaikuttavat silmälasien käytettävyyteen
• mitoittaa silmälasit opiskelijakaverille myös käyttäen mitoituslaitetta
• tehdä valmiin silmälasilinssitilauksen
• mitata erilaisilla valontaittomittareilla valmiiden silmälasien voimakkuuden
• toimia hätätilanteen sattuessa

Sisältö

SILMÄLASILINSSIT
• Presbyopiaa korjaavat linssityypit
– Mittaaminen, historia, tyypit, optiset rakenteet, add ja progressio, vääristymät, suunnittelu, mitoitus, merkinnät, monitehojen valinta asiakkaan tarpeisiin
• Erityissilmälasit
– Syväterävät, degressio, harrastuslasit
OPTIKKOLIIKKEESSÄ TOIMIMINEN
o optikkoliikkeen toiminta
• Asiakkaan kohtaaminen ja tarpeiden kartoitus
• Opastus silmälasien valinnassa ja uusien lasien käytössä, asiakkaan silmälasien valinta, mitoittaminen ja taivuttelu
• silmälasilinssien tilaaminen
Optikkoliike työpaikkana
• laillistetun optikon toimintaa säätelevät lait ja asetukset
• eettinen ja laadukas ammattimainen toiminta
• alan suositukset, ohjeet ja niiden noudattaminen
• potilaskortisto ja KANTA
• kuluttajaoikeudelliset käytännöt sekä potilasvahingot ja -vakuutus
• Työsopimus
• Potilasvastuu:
o Potilaan oikeuksien, ihmisarvon, itsenäisyyden kunnioittaminen
o Syrjinnän muodot ja syrjinnän välttäminen
o potilastietojen luottamuksellisuus
o Tietojen luovuttaminen, jos potilas suostuu tai laki vaatii
o hoitovaihtoehtojen tarjoaminen, jotka perustuvat kliiniseen arvioon riippumatta henkilökohtaisista kaupallisesta tavoitteista
o potilaan kulttuurinen näkökulma ja taustatietojen taso
• Laadun varmistus
o Potilastyytyväisyys
o Työntekijöiden koulutus ja vastuut
o Jatkuva koulutus
o Laitteiden huolto ja hoito
• Turvallisuusmääräykset ja riskienhallinta: Riskien tyypit, riskien välttämisen strategiat, hoidon jatkuvuus
• Jatkuva ammatillisen kehittämisen toiminta
o Jatkokoulutuksen merkitys ja tarve
o Pätevyyden ja osaamisen ylläpitämisen ja parantamisen vaihtoehdot
o Optometrisen järjestöt ja yhdistykset kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
o Laatunormien kehittäminen
o Optometrian ammattia säätelevät viranomaiset
• Hätäensiapu

Aika ja paikka

Myllypuron kampus sekä Teams-alusta 2. periodi syksy 2023.
Ensiavun harjoitukset toteutetaan Myllypuron kampuksella.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa
Ensiavun opiskelumateriaalit OMAssa Ensiavun -kansiossa.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Moodle-työskentely
Kotitehtävät
Laboraatio-opetus pienryhmissä (ensiavun harjoitukset)
Piilolasi- ja syklorefraktiotutkimukseen osallistuminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Suomen Optometrian Ammattilaiset ry., edustajan vierailu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 11.12.2023 kampuksella.
I uusinta: kevät 2024 uusintatenteissä
II uusinta: kevät 2024 uusintatenteissä
Uusintapäivämäärät ilmoitetaan myöhemmin

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä = 135 tuntia opiskelijan työtä
Hätäensiapu: harjoitukset 4 h + n. 10 h oppimistehtävät
Moodle-tehtävät n. 30 h
Silmälasilinssit n. 40 tuntia (lähi- / etäopetus, kotitehtävät sekä piilolasi- ja syklotutkimukseen osallistuminen)
Kansainvälisyys n. 8 h (lähi / etäopetus)
Optikkoliikkeessä toimiminen (lähi- / etäopetus, tehtävät) n. 25 h
Muu itsenäinen työskentely n. 24 h

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Ensiavun harjoitustunneilla on pakollinen läsnäolo. Ryhmän opiskelijat jaetaan A1, A2, B1 ja B2 pienryhmiin. Ensiavun tunneille pukeudutaan rentoihin vaatteisiin ja sisäkenkiin sekä otetaan mukaan ennakkotehtävät (ks. OMAn työtila).
Ensiavun osuudesta lähiopiskelun eli harjoitustunnit voi hyväksilukea, mikäli opiskelijalla on osoittaa todistus aikaisemmasta ensiavun opiskelusta. Opiskelijan tulee lähettää dokumentti sähköpostin liitteenä ensiavun opettajalle: paivi.eskola@metropolia.fi hyvissä ajoin ennen lähiopetuksen toteutumista.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- Arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- Toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- Toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- Toimia turvallisesti
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Toimia turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi, tehtävät, Moodle-työskentely.
Opintojakson arvosana määräytyy tentin mukaan.

Esitietovaatimukset

Silmälasit ja niiden valmistus.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.02.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 31

Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pia Mäkelä
 • Tanja Lehti
 • Päivi Eskola
Vastuuhenkilö

Tanja Lehti

Opiskelijaryhmät
 • SXE24K1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivätoteutus

Tavoitteet

TIEDOT
Opiskelija osaa
• osaa soveltaa geometrisen optiikan perusteita ihmisen silmään ja kuvautumiseen
• kuvata monitehoisten ja lähikatselupainotteisten silmälasien erityiset rakenteet ja katselun rajoitteet
• kertoa monipuolisesti optisen alan toiminnasta
• kertoa tärkeimmät alaa koskevat säädökset, suositukset ja periaatteet
• kertoa optikkoliikkeessä toiminnan vastuut ja velvoitteet
• kertoa potilas/asiakas- ja KANTA-järjestelmän käytännön merkityksen
• kuvata, kuinka toimitaan vahingon, valmistusvirheen sattuessa tai tapauksissa, jolloin asiakas on tyytymätön silmälaseihinsa

TAIDOT
• Opiskelija osaa
• toimia optikkoliikeympäristössä turvallisesti ja ammattimaisesti
• esitellä yksilöllisiä silmälasikehys- ja linssiratkaisuja erilaisiin näkemisen tarpeisiin työssä, kotona ja harrastuksissa
• selittää eri kehysten ja linssien ominaisuuksia monipuolisesti ja kuinka nämä vaikuttavat silmälasien käytettävyyteen
• mitoittaa silmälasit opiskelijakaverille myös käyttäen mitoituslaitetta
• tehdä valmiin silmälasilinssitilauksen
• mitata erilaisilla valontaittomittareilla valmiiden silmälasien voimakkuuden
• toimia hätätilanteen sattuessa

Sisältö

SILMÄLASILINSSIT
• Presbyopiaa korjaavat linssityypit
– Mittaaminen, historia, tyypit, optiset rakenteet, add ja progressio, vääristymät, suunnittelu, mitoitus, merkinnät, monitehojen valinta asiakkaan tarpeisiin
• Erityissilmälasit
– Syväterävät, degressio, harrastuslasit
OPTIKKOLIIKKEESSÄ TOIMIMINEN
o optikkoliikkeen toiminta
• Asiakkaan kohtaaminen ja tarpeiden kartoitus
• Opastus silmälasien valinnassa ja uusien lasien käytössä, asiakkaan silmälasien valinta, mitoittaminen ja taivuttelu
• silmälasilinssien tilaaminen
Optikkoliike työpaikkana
• laillistetun optikon toimintaa säätelevät lait ja asetukset
• eettinen ja laadukas ammattimainen toiminta
• alan suositukset, ohjeet ja niiden noudattaminen
• potilaskortisto ja KANTA
• kuluttajaoikeudelliset käytännöt sekä potilasvahingot ja -vakuutus
• Työsopimus
• Potilasvastuu:
o Potilaan oikeuksien, ihmisarvon, itsenäisyyden kunnioittaminen
o Syrjinnän muodot ja syrjinnän välttäminen
o potilastietojen luottamuksellisuus
o Tietojen luovuttaminen, jos potilas suostuu tai laki vaatii
o hoitovaihtoehtojen tarjoaminen, jotka perustuvat kliiniseen arvioon riippumatta henkilökohtaisista kaupallisesta tavoitteista
o potilaan kulttuurinen näkökulma ja taustatietojen taso
• Laadun varmistus
o Potilastyytyväisyys
o Työntekijöiden koulutus ja vastuut
o Jatkuva koulutus
o Laitteiden huolto ja hoito
• Turvallisuusmääräykset ja riskienhallinta: Riskien tyypit, riskien välttämisen strategiat, hoidon jatkuvuus
• Jatkuva ammatillisen kehittämisen toiminta
o Jatkokoulutuksen merkitys ja tarve
o Pätevyyden ja osaamisen ylläpitämisen ja parantamisen vaihtoehdot
o Optometrisen järjestöt ja yhdistykset kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
o Laatunormien kehittäminen
o Optometrian ammattia säätelevät viranomaiset
• Hätäensiapu

Aika ja paikka

Myllypuron kampus sekä Teams-alusta 2. periodi kevät 2024.
Ensiavun harjoitukset toteutetaan Myllypuron kampuksella.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa
Ensiavun opiskelumateriaalit OMAssa Ensiavun -kansiossa.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Moodle-työskentely
Kotitehtävät
Laboraatio-opetus pienryhmissä (ensiavun harjoitukset)
Piilolasi- ja syklorefraktiotutkimukseen osallistuminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Suomen Optometrian Ammattilaiset ry., edustajan vierailu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 16.5.2024 kampuksella.
I uusinta: syksy 2024 uusintatenteissä
II uusinta: syksy 2024 uusintatenteissä
Uusintapäivämäärät ilmoitetaan myöhemmin

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä = 135 tuntia opiskelijan työtä
Hätäensiapu: harjoitukset 4 h + n. 10 h oppimistehtävät
Moodle-tehtävät n. 30 h
Silmälasilinssit n. 40 tuntia (lähi- / etäopetus, kotitehtävät sekä piilolasi- ja syklotutkimukseen osallistuminen)
Kansainvälisyys n. 8 h (lähi / etäopetus)
Optikkoliikkeessä toimiminen (lähi- / etäopetus, tehtävät) n. 25 h
Muu itsenäinen työskentely n. 24 h

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Ensiavun harjoitustunneilla on pakollinen läsnäolo. Ryhmän opiskelijat jaetaan A1, A2, B1 ja B2 pienryhmiin. Ensiavun tunneille pukeudutaan rentoihin vaatteisiin ja sisäkenkiin sekä otetaan mukaan tehdyt ennakkotehtävät (ks. OMAn työtila).
Ensiavun osuudesta lähiopiskelun eli harjoitustunnit ja osan oppimistehtävistä voi hyväksilukea, mikäli opiskelijalla on osoittaa todistus aikaisemmasta ensiavun opiskelusta. Opiskelijan tulee tehdä ahot -hakemus hyvissä ajoin ennen opintojakson alkamista.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- Arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- Toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- Toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- Toimia turvallisesti
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Toimia turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi, tehtävät, Moodle-työskentely.
Opintojakson arvosana määräytyy tentin mukaan.

Esitietovaatimukset

Silmälasit ja niiden valmistus.

Ilmoittautumisaika

10.05.2023 - 14.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tanja Lehti

Tavoitteet

Opiskelijat syventävät optisen alan osaamista tutustumalla kansainvälisiin optisen alan messuihin Tavoitteena on saada selkeä kuva tämän hetken kehysmuodista, tutkimusvälineistöstä ja muusta alan kehityksestä

Sisältö

Osallistuminen messuille.

Aika ja paikka

Silmo Paris, 29.9-2.10.2023

Oppimateriaalit

Messuilta kerätty materiaali.

Opetusmenetelmät

Opiskelijat osallistuvat optisen alan messuille (keväällä Mido tai syksyllä Silmo) ja tutustuvat messujen tarjontaan. Opiskelijat tekevät esityksen opettajan antamasta aiheesta ja esittävät työnsä myöhemmin sopivassa opintojaksossa.

Kansainvälisyys

Tutustuminen optisen alan kansainvälisiin messuihin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osallistuminen messuille ja esitelmän valmistaminen

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus: Osallistuminen messuille, esitelmän tekeminen ja esittäminen oppilaitoksessa myöhemmin.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 24.05.2024

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tanja Lehti

Tavoitteet

Opiskelijat syventävät optisen alan osaamista tutustumalla kansainvälisiin optisen alan messuihin Tavoitteena on saada selkeä kuva tämän hetken kehysmuodista, tutkimusvälineistöstä ja muusta alan kehityksestä

Sisältö

Osallistuminen messuille.

Aika ja paikka

Mido Milano, 3.-5.2.2024

Oppimateriaalit

Messuilta kerätty materiaali.

Opetusmenetelmät

Opiskelijat osallistuvat optisen alan messuille (keväällä Mido tai syksyllä Silmo) ja tutustuvat messujen tarjontaan. Opiskelijat tekevät esityksen opettajan antamasta aiheesta ja esittävät työnsä myöhemmin sopivassa opintojaksossa.

Kansainvälisyys

Tutustuminen optisen alan kansainvälisiin messuihin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osallistuminen messuille ja esitelmän valmistaminen

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus: Osallistuminen messuille, esitelmän tekeminen ja esittäminen oppilaitoksessa myöhemmin.

Ilmoittautumisaika

01.07.2024 - 30.07.2024

Ajoitus

31.07.2024

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tanja Lehti
Vastuuhenkilö

Tanja Lehti

Tavoitteet

Opiskelijat syventävät optisen alan osaamista tutustumalla kansainvälisiin optisen alan messuihin Tavoitteena on saada selkeä kuva tämän hetken kehysmuodista, tutkimusvälineistöstä ja muusta alan kehityksestä

Sisältö

Osallistuminen messuille.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osallistuminen messuille ja esitelmän valmistaminen

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pia Mäkelä
 • Päivi Nokipii
 • Johanna Valtanen
 • Mira Järvinen
 • Leea Hotti
 • Satu Autio
Vastuuhenkilö

Päivi Nokipii

Opiskelijaryhmät
 • SXE21K1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivätoteutus

Tavoitteet

Työelämäharjoittelun jälkeen (9 op) opiskelija osaa itsenäisesti tehdä kattavan näöntutkimuksen ja piilolasisovituksen, sekä määrittää tarvittaessa näönkorjauksen. Hän osaa käyttää tutkimuksissaan turvallisesti diagnostisia lääkeaineita. Hän osaa tutkia silmät havaitakseen mahdollisia silmäsairauksia, vammoja ja poikkeamia ja osaa tarvittaessa ohjata asiakkaan lääkäriin jatkotutkimuksiin ja hoitoon.

NÄYTTÖ: Opiskelija
osaa arvioida asiakkaan värinäön ja arvioida täyttääkö värinäkö ammattivaatimukset.
tunnistaa värinäön vian laadun ja osaa arvioida sen merkityksen.
Piilolasit: osaa lähettää tarpeen vaatiessa jatkohoitoon ja tietää jatkohoitomahdollisuudet.
Piilolasit: osaa hoitaa tottumisongelma tapaukset ja lähettää jatkotutkimuksiin, jos se on tarpeen.
osaa arvioida silmän ulkoiset osat.
osaa arvioida silmän kyynelnesteen.
osaa arvioida näkökentät tapauksissa, joissa näöntarkkuus on normaali, lähes normaali ja heikentynyt.
osaa mitata non-kontaktonometrilla ja aplanaatiotonometrialla silmänpaineen ja analysoida ja tulkita tuloksia.

Sisältö

Kattava näöntutkimus
Piilolasisovitukset
Asiakaspalvelu
Tuotetietous

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2023 Optometrian tutkinto-ohjelma

Opetusmenetelmät

Työelämäharjoittelu
Asiakastutkimukset Hymy-kylän klinikalla ja KyläOPTIKKO-liikkeessä.
Käytännön kliinisten taitojen näytöt

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

työelämäharjoittelu 9 op, joka sisältää
-optikkoliikkeessä 5 viikkoa, sisältää 5 päivää KyläOPTIKKO-liikkeessä ja asiakastutkimukset oppilaitoksessa
näytöt 1 op

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Näytöt viikolla 37, kaksi uusinta mahdollisuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 viikkoa eli 25 päivää työelämäharjoittelua

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä ja tutkimustietoa
- soveltaa tutkimustietoa ammatillisissa tehtävissä
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä työtilanteissa
- toimia tilaaja- ja asiakaslähtöisesti ja yrittäjänä
- toimia työtehtävissä vastuullisesti turvallisuus huomioiden
- arvioida ammattieettistä toimintaa
- edustaa ammattialaansa monialaisissa ja kansainvälisissä ryhmissä ja projekteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- osoittaa alan tietoperustan hyvän hallinnan
- käyttää teorian ja ammattialan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi
- luoda ja viestiä uutta tietoa
- kehittää innovatiivisia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin ja ongelmiin
- soveltaa ammatillista osaamistaan uusissa tilanteissa
- ottaa vastuun ammatillisen prosessin kokonaisuudesta
- kehittää yhteisön turvallisuutta ja vastuullisuutta
- soveltaa ammattieettisiä periaatteita eri tilanteissa
- johtaa henkilöiden/ryhmien ammatillista kehittymistä
- toimia tavoitteellisesti, itseään ja työelämää kehittävästi

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työelämäharjoittelujakso suoritettu ja tehtävät tehty.
Oppimistehtävät työelämäharjoittelussa hyväksytty.
Työelämäharjoittelu: ohjaava optometristi arvioi ja hyväksyy harjoittelun (asteikko 1-5) ja kaikki näöntutkimukset ja piilolasisovitukset . Läpi / uusittava.
Kaikki asiakastutkimukset näytetään ohjaavalle opettajalle. Läpi / uusittava.

Näyttökokeet muodostavat 100% kokonaisarvosanasta. Opiskelija osoittaa osaavansa:
1 tunnistaa värinäön vian laadun ja osaa arvioida sen merkityksen.
2 Piilolasit: osaa lähettää tarpeen vaatiessa jatkohoitoon ja tietää jatkohoitomahdollisuudet.
3 Piilolasit: osaa hoitaa tottumisongelma tapaukset ja lähettää jatkotutkimuksiin, jos se on tarpeen.
4 osaa arvioida silmän ulkoiset osat.
5 osaa arvioida silmän kyynelnesteen.
6 osaa arvioida näkökentät tapauksissa, joissa näöntarkkuus on normaali, lähes normaali ja heikentynyt.
7 osaa arvioida oireiden ja löydösten neurologisen merkityksen
8 tunnistaa lääkitysten epätoivotut reaktiot silmälle

Esitietovaatimukset

Silmätaudit ja refraktiivinen kirurgia

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 24.05.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pia Mäkelä
 • Päivi Nokipii
 • Johanna Valtanen
 • Satu Autio
Vastuuhenkilö

Satu Autio

Opiskelijaryhmät
 • SXE21S1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Työelämäharjoittelun jälkeen (9 op) opiskelija osaa itsenäisesti tehdä kattavan näöntutkimuksen ja piilolasisovituksen, sekä määrittää tarvittaessa näönkorjauksen. Hän osaa käyttää tutkimuksissaan turvallisesti diagnostisia lääkeaineita. Hän osaa tutkia silmät havaitakseen mahdollisia silmäsairauksia, vammoja ja poikkeamia ja osaa tarvittaessa ohjata asiakkaan lääkäriin jatkotutkimuksiin ja hoitoon.

NÄYTTÖ: Opiskelija
osaa arvioida asiakkaan värinäön ja arvioida täyttääkö värinäkö ammattivaatimukset.
tunnistaa värinäön vian laadun ja osaa arvioida sen merkityksen.
Piilolasit: osaa lähettää tarpeen vaatiessa jatkohoitoon ja tietää jatkohoitomahdollisuudet.
Piilolasit: osaa hoitaa tottumisongelma tapaukset ja lähettää jatkotutkimuksiin, jos se on tarpeen.
osaa arvioida silmän ulkoiset osat.
osaa arvioida silmän kyynelnesteen.
osaa arvioida näkökentät tapauksissa, joissa näöntarkkuus on normaali, lähes normaali ja heikentynyt.
osaa mitata non-kontaktonometrilla ja aplanaatiotonometrialla silmänpaineen ja analysoida ja tulkita tuloksia.

Sisältö

Kattava näöntutkimus
Piilolasisovitukset
Asiakaspalvelu
Tuotetietous

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2024 Optometrian tutkinto-ohjelma

Opetusmenetelmät

Työelämäharjoittelu
Asiakastutkimukset Hymy-kylän klinikalla ja KyläOPTIKKO-liikkeessä.
Käytännön kliinisten taitojen näytöt

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

työelämäharjoittelu 9 op, joka sisältää
-optikkoliikkeessä 5 viikkoa, sisältää 5 päivää KyläOPTIKKO-liikkeessä ja asiakastutkimukset oppilaitoksessa
näytöt 1 op

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Näytöt viikolla 5, kaksi uusinta mahdollisuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 viikkoa eli 25 päivää työelämäharjoittelua

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävät opinnot: Näöntutkimusopinnot, Patologia ja farmakologia, Piilolasien sovittaminen ja työelämäharjoittelu ja Silmätaudit ja refraktiivinen kirurgia. Aikaisemmat työelämäharjoittelut on oltava suoritettu.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä ja tutkimustietoa
- soveltaa tutkimustietoa ammatillisissa tehtävissä
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä työtilanteissa
- toimia tilaaja- ja asiakaslähtöisesti ja yrittäjänä
- toimia työtehtävissä vastuullisesti turvallisuus huomioiden
- arvioida ammattieettistä toimintaa
- edustaa ammattialaansa monialaisissa ja kansainvälisissä ryhmissä ja projekteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- osoittaa alan tietoperustan hyvän hallinnan
- käyttää teorian ja ammattialan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi
- luoda ja viestiä uutta tietoa
- kehittää innovatiivisia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin ja ongelmiin
- soveltaa ammatillista osaamistaan uusissa tilanteissa
- ottaa vastuun ammatillisen prosessin kokonaisuudesta
- kehittää yhteisön turvallisuutta ja vastuullisuutta
- soveltaa ammattieettisiä periaatteita eri tilanteissa
- johtaa henkilöiden/ryhmien ammatillista kehittymistä
- toimia tavoitteellisesti, itseään ja työelämää kehittävästi

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työelämäharjoittelujakso suoritettu ja tehtävät tehty.
Oppimistehtävät työelämäharjoittelussa hyväksytty.
Työelämäharjoittelu: ohjaava optometristi arvioi ja hyväksyy harjoittelun (asteikko 1-5) ja kaikki näöntutkimukset ja piilolasisovitukset . Läpi / uusittava.
Kaikki asiakastutkimukset näytetään ohjaavalle opettajalle. Läpi / uusittava.

Näyttökokeet muodostavat 100% kokonaisarvosanasta. Opiskelija osoittaa osaavansa:
1 tunnistaa värinäön vian laadun ja osaa arvioida sen merkityksen.
2 Piilolasit: osaa lähettää tarpeen vaatiessa jatkohoitoon ja tietää jatkohoitomahdollisuudet.
3 Piilolasit: osaa hoitaa tottumisongelma tapaukset ja lähettää jatkotutkimuksiin, jos se on tarpeen.
4 osaa arvioida silmän ulkoiset osat.
5 osaa arvioida silmän kyynelnesteen.
6 osaa arvioida näkökentät tapauksissa, joissa näöntarkkuus on normaali, lähes normaali ja heikentynyt.
7 osaa arvioida oireiden ja löydösten neurologisen merkityksen
8 tunnistaa lääkitysten epätoivotut reaktiot silmälle

Esitietovaatimukset

Silmätaudit ja refraktiivinen kirurgia

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pia Mäkelä
 • Päivi Nokipii
 • Mira Järvinen
 • Tanja Lehti
 • Matti Paavilainen
 • Satu Autio
 • Saija Flinkkilä
Vastuuhenkilö

Satu Autio

Opiskelijaryhmät
 • SXE20S1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Työelämäharjoittelun jälkeen (9 op) opiskelija osaa itsenäisesti ja ammattimaisesti tehdä kattavan näöntutkimuksen ja piilolasisovituksen myös lapsille ja ikääntyneille, sekä määrittää tarvittaessa näönkorjauksen. Hän käyttää tutkimuksissaan diagnostisia lääkeaineita turvallisesti ja osaa tehdä syklorefraktion. Hän osaa tutkia silmät havaitakseen mahdollisia silmäsairauksia, vammoja ja poikkeamia ja osaa tarvittaessa ohjata asiakkaan lääkäriin jatkotutkimuksiin ja hoitoon. Hänellä on kyky kommunikoida asiakkaan kanssa ja ymmärtää asiakkaan toiveita ja odotuksia, mutta myös toimia tilanteissa, joissa nämä toiveet eivät toteudu.

Näytöt
Opiskelija
osaa hoitaa inkomitantti-tapauksen.
osaa sekä tutkia ja hoitaa aikuisen asiakkaan, jolla on tropioita.
osaa hoitaa tapauksia, joissa lapsilla jo on tai on riski kehittyä epänormaali binokulaarinen näkö.

osaa neuvoa ja kertoa asiantuntevasti refraktiivisen kirurgian vaihtoehdoista ja mahdollisista tuloksista.
tunnistaa sarveiskalvon ektasiat ja dystrofiat ja muut kontraindikaatiot refraktiiviselle kirurgialle.
osaa esittää tekniikat pre-operatiivisessa arvioinnissa.
osaa hoitaa leikkauksen jälkeisen jälkitarkastuksen ja seurannan.
osaa tehdä pre-operatiivisen arvioinnin.
osaa hoitaa refraktiivisen kirurgia-asiakkaan turvallisella, eettisellä ja luottamuksellisella tavalla.
osaa kirjata potilasrekisteriin tiedot pysyvästi, oikein ja selkeästi.
osaa tulkita ja hyödyntää olemassa olevia potilastietoja.
osaa lähettää tarpeen vaatiessa jatkohoitoon ja tietää jatkohoitomahdollisuudet.
osoittaa ymmärryksensä laillistetun optikon/optometristin oikeuksista, sekä ammatillisista ja eettisistä velvoitteista.
osaa neuvoa asiakasta kun silmän alueella on kudosmuutoksia, neuvoa asiassa ja lähettää tarvittaessa lääkäriin.
osaa hoitaa tapaukset, joihin liittyy punainen silmä.
osaa arvioida glaukooman riskin, havaita sen ja toimia/lähettää tarvittaessa jatkohoitoon.
osaa hoitaa tapaukset, joihin liittyy makulan ikärappeuma tai muu makulan sairaus.
tunnistaa diabeettisen retinopatian, osaa arvioida sen ja hoitaa asiakkaan ja jos tarpeen lähettää eteenpäin.
tunnistaa verkkokalvoirtauman oireet, osaa tutkia sen ja hoitaa jatkohoidon.
osaa tunnistaa yleissairauden mahdollisuuden.
osaa arvioida neurologisten tilojen mahdollisuuden.
tunnistaa näköä uhkaavat tilat.
tunnistaa lääkkeiden aiheuttamat vastareaktiot.
tunnistaa, osaa arvioida ja hoitaa näköhermon ja näköhermonpään sairaudet ja lähettää eteenpäin jatkohoitoon.

Portfolio:
Opiskelija
osaa hoitaa tapauksen, jossa asiakas ei ole tottunut laseihinsa (esim monitehot).
osaa määrätä ja valita ja mitoittaa työlasit näyttöpäätteelle ja muihin työtehtäviin.
osaa määrätä ja valita ja mitoittaa suojalasit.
osaa tehdä tarvittaessa refraktion tarpeellisia diagnostisia lääkeaineita käyttäen
osaa hoitaa asiakkaan, jolla on epänormaali yhteisnäkö.
osaa sovittaa pehmeät piilolasit
osaa tehdä pehmeiden piilolasien jälkitarkastuksen.
osaa neuvoa piilolasimateriaalien ja nesteiden suhteen.
osaa sovittaa kovat happealäpäisevät linssit.
osaa hoitaa piilolasitapaukset, joissa asiakkaalla on astigmatismia.
osaa hoitaa piilolasitapaukset, joissa asiakkaalla on presbyopiaa.
osaa käyttää diagnostisia lääkeaineita silmän tutkimuksessa
osaa kysyä ja tulkita tietoa lapsen yleisterveydestä, lääkityksestä, koulutyöstä, urheilusta, harrastuksista, elämäntavoista ja erityistarpeista.
osaa arvioida lasten näön (ei vauvat) käyttäen siihen soveltuvia tekniikoita.
osaa tulkita asiakkaan oireet ja huolen aiheet sekä tutkia niiden perusteella.
osaa tehdä suunnitelman tutkimuksistaan asiakkaalle.
tunnistaa tavallisimmat silmän epänormaalit tilat ja tarvittaessa lähettää lääkäriin.
osaa hoitaa tapaukset, joihin liittyy heikentynyt näkö.
osaa hoitaa tapaukset, joihin liittyy kaihi.
Heikkonäköiset:
osaa tehdä asianmukaisen näkötilanteen kartoituksen erilaisissa heikkonäköistapauksissa.
osaa kysyä ja tulkita tietoa heikkonäköisen asiakkaan merkittävistä oireista ja huolenaiheista.
osaa kysyä ja tulkita tietoa heikkonäköisyyden kannalta tärkeästä sukurasitteesta.
osaa arvioida heikkonäköisen näön toimintaa.
osaa neuvoa häntä näön heikkouden ja toimintakyvyn osalta.
osaa yksinkertaisten heikkonäköisten apuvälineiden sovituksen ja neuvoa niiden käytössä sisältäen kädessäpidettävät ja itsestään seisovat suurennuslasit, typoskoopit ja kädessä pidettävät kiikarit..
osaa erikoisempien heikkonäköisten apuvälineiden, kuten moniteholinssien, vahvojen voimakkuuksien sekä niihin liittyvien erilaisten lisävarusteiden sovituksen ja ohjauksen.
osaa neuvoa erilaisten optisten ja ei-optisten (digitaalisten) suurentavien laitteiden käyttöä.

Sisältö

Ammatin kehittäminen ja laatu
Urasuunnittelu
Täydennyskoulutuksen merkitys ja velvoite.
-Eri vaihtoehdot osaamisen ylläpitämiseksi
Ammatti- ja etujärjestöt, jotka ajavat ja edustavat optometristin ammatillista etua kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
-laatuvaatimusten kehittäminen
-alan ammattijärjestöjen ja seurojen jäsenyys
Viranomaiset, jotka valvovat ja säätelevät optometristin toimintaa.
Tottumisongelmien hoitaminen
Sairaalajakso - Silmäleikkaukset, silmätutkimukset, silmälääkärin ja optometristin rooli

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2023 optometrian tutkinto-ohjelma

Oppimateriaalit

Hietanen, Jaana 2001. Punainen silmä. Duodecim 2001;117(6):583-589.
Färkkilä, Markus 2019. Päänsärky. Duodecim 2019.
Kirsi Setälä, Mikko Kallela, Leena Valanne, Juha Hernesniemi, Reza Dashti, Jose Pelaez ja Markus Färkkilä 2007: Idiopaattinen intrakraniaalinen hypertensio, »pseudotumor cerebri». Duodecim 2007;123(1):55-63.
Seppänen, Matti 2021: Ohimovaltimotulehdus (temporaaliarteriitti). 28.12.2021 Duodecim. https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00932.
Brendan T. Barret 2014. Clinical Procedures in Primary Eye Care. Kappale 6.14 Motility test and other tests for diagnosing/measuring incomitancy.
Yue M. Liu: The Safety of Orthokeratology—A Systematic Review 2016. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4697954/pdf/ecl-42-35.pdf

Luennoitsijoiden luentomateriaalit:
Aberratiot ja silmälasikorjaus. Ville Varmavuo.
Silmälasien tottumisongelmat. Terhi Peltola.
Topografia/tomografia. Jukka Häkämies.
IOL linssit - kuinka valita olike linssi? Jukka Häkämies.
Refraktiivinen kirurgia - tapauksia. Terhi Jurvanen.
Ortokeratologialinssien sovitus: Satu Autio
Alalla toimiminen (optometrian harjoittamista määrittävät lait ja asetukset, täydennyskoulutuvelvoite, organisaatiot alalla, eettiset ohjeet, hoitoon ohjaus: glaukooma, DM ja kaihi : Satu Autio

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Työelämäharjoittelu
Sairaalaharjoittelusta kirjoitetaan oppimispäiväkirja.
Asiakastutkimukset Hymy-kylän klinikalla ja KyläOPTIKKO-liikkeessä.
Käytännön kliinisten taitojen näytöt
Luennot
Kirjalliset tehtävät -inkomitantti tropia, tottumisongelmat ja suojalasit
Tutorointi nuoremmille opiskelijoille
Portfolio

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

työelämäharjoittelu 9 op, joka sisältää
-optikkoliikkeessä 4 viikkoa
-sairaalassa 1 viikko
-asiakastutkimukset oppilaitoksessa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Näytöt viikolla x, kaksi uusintamahdollisuutta.
Portfolion analysoitavat tapaukset palautetaan seuraavasti (...kuussa 2023 valmistuvat): 5 tapausta 9.10.2023., 10 tapausta 2.11.2023, 15 tapausta 15.11.2023 ja 20 tapausta 23.11.2023.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 viikkoa eli 25 päivää työelämäharjoittelua 9 op = 187 h
tutorointi 27 h = 1 op
portfolio kirjoittaminen ja 3 x workshops, 9h= 2 op
näytöt 1op = läsnäolo10 h
luennot (13h) ja kirjalliset tehtävät = 1 op
asiakastutkimukset ja toiminta Hymy-kylässä 1 op

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Tarkempi kuvaus opintojaksosta:
Näöntutkimukset ja piilolasisovitukset asiakasklinikalla: Opiskelija tekee minimissään 5 asiakastutkimusta ja toimii klinikkavastaavana kerran.
Portfolio: Opiskelijat kirjoittavat Portfolion, jossa on 20 tapausta (kattavia optometrisiä tutkimuksia sisältäen silmän terveydentilan arvioinnin) ECOO vaatimusten mukaisesti. Selkeät, tarkat ja pysyvät potilasmerkintätiedot on pystyttävä näyttämään jokaisesta (20) tapauksesta.
Analysoidut tapaukset ovat seuraavia (20):
Systemaattisesti analysoituja tapauksia, joista 5 tapausta sisältää silmälasien myynnin, mitoituksen, valinnan ja toimituksen.
5 piilolasisovitusta sisältäen näöntutkimuksen ja oftalmoskopian. Näistä on oltava:
•1 RGP sovitus (toiselle opiskelijalle, jos on tarpeen)
•2 sisältää jälkitarkastuksen
5 kattavaa optometrista näöntutkimusta:
•1 omavalintainen
•2 binokulaarisen näön häiriötapausta (prismat, orthoptiset harjoitteet, näön kuntoutus, fresnel, akkommodatiiviset häiriöt)
•1 lapsi 12 vuotias tai nuorempi
•1 heikkonäköisen tutkimus, apuvälinesovitus, neuvonta ja ohjaus
5 kattavaa optometrista näöntutkimusta :
•sisältää kliinisesti merkittäviä löydöksiä (epänormaali silmän löydös), joissa 3 on lähetetty silmälääkäriin. Kaikki tutkimukset on tehty laajennuksen kanssa, mikäli mahdollista. Tarkempi kuvaus: punainen silmä, glaukooma, diabeettinen retinopatia, kaihi ja ikärappeuma.
•Lähete silmälääkärille on liitettävä tapaukseen.
5 kattavaa optometrista näöntutkimusta:
•silmälasiresepti ja linssi ja kehysvalinta, mitoitukset, jne, mahdollisesti sisältää erityisosaamista, kuten työ- tai suojalasit, lasit lapselle, suuret voimakkuudet, harrastelasit tai muita erityisosaamista vaativia tapauksia.
Portfolio sisältää myös luettelon 50 kattavasta näöntutkimuksesta ja 20 piilolasisovituksesta. Opiskelijat kirjaavat tutkimuksensa viimeisen kahden vuoden ajalta.

HYMY-kylän opetusasiakasklinikka: Opiskelijoiden on tutkittava viisi asiakasta, joille he tekevät kattavan optometrisen tutkimuksen. Opiskelija harjoittelee asiakaskommunikointia, optometrisiä toimenpiteitä ja käyttää tarvittavia laitteita ja välineitä, kirjaa tiedot potilaskortistoon ja lähettää tarvittaessa lääkäriin. Opiskelija tekee tutkimuksen aidolle asiakkaalle kokonaan itse, mutta ohjaavan opettajan valvonnassa. Opiskelija tekee myös seurantatutkimuksia. Opiskelijan on tehtävä tiettyjä tutkimuksia minimimäärä annetun listan mukaisesti.
Opiskelijan vaatimukset klinikkatyöskentelyyn:
• osaa kysyä ja tulkita tietoa sukurasitteesta.
• osaa kysyä ja tulkita tietoa yleisterveydestä, lääkityksestä, työstä, urheilusta, harrastuksista, elämäntavoista ja erityistarpeista.
• osaa selvittää asiakkaan omaa käsitystä näköongelmista ja kertoa asiakkaalle heidän silmiensä fysiologisista ja patologisista tiloista.
• osaa toimia tilanteissa, joissa asiakkaalla on pelkoja, ahdistusta ja huolta heidän näkönsä, näöntutkimusten tai lääkityksen sivuvaikutusten suhteen.
• Hänellä on kyky ymmärtää asiakkaan toiveita ja odotuksia, mutta myös toimia tilanteissa, joissa nämä toiveet eivät toteudu.
• osaa toimia asiakkaiden kanssa, joilla sanallinen viestintä tai kommunikointi on heikkoa, sekavaa, pidättyväistä tai harhaanjohtavaa.
• osaa kertoa myös huonot uutiset empaattisesti ja ymmärrettävällä tavalla.
• osaa toimia optometristinä turvallisesti, eettisesti ja luottamuksellisesti.
• osaa kirjata potilasrekisteriin tiedot pysyvästi, oikein ja selkeästi.
• osaa lähettää tarpeen vaatiessa jatkohoitoon ja tietää jatkohoitomahdollisuudet.
• osoittaa ymmärryksensä laillistetun optikon/optometristin lainmukaisista, ammatillisista ja eettisistä velvoitteista.
• osaa tehdä tarvittaessa refraktion tarpeellisia diagnostisia lääkeaineita käyttäen
• osaa sekä tutkia ja hoitaa aikuisen asiakkaan, jolla on forioita.
• osaa käyttää silmän tutkimukseen tarkoitettuja välineitä ja ymmärtää miten hyödyntää tekniikoita löydösten pohjalta.
• osaa tehdä asianmukaisen näkötilanteen kartoituksen erilaisissa heikkonäköistapauksissa.
• osaa kysyä ja tulkita tietoa heikkonäköisen asiakkaan merkittävistä oireista ja huolenaiheista.
• osaa kysyä ja tulkita tietoa heikkonäköisyyden kannalta tärkeästä sukurasitteesta.
• osaa arvioida heikentyneen näön toimintaa.
• osaa neuvoa häntä näön vajavuuden, toimintarajoitteiden ja näköhaitan osalta.
• osaa yksinkertaisten heikkonäköisten apuvälineiden sovituksen ja neuvoa niiden käytössä sisältäen kädessäpidettävät ja jalalliset suurennuslasit, typoskoopit ja kädessä pidettävät kiikarit.
• osaa erikoisempien heikkonäköisten apuvälineiden, kuten moniteholinssien, vahvojen voimakkuuksien sekä käytön erityistarpeisiin.
• osaa neuvoa erilaisten optisten ja ei-optisten (digitaalisten) suurentavien laitteiden käyttöä.
• osaa tehdä asianmukaisen näkötilanteen kartoituksen erilaisissa tapauksissa koskien lapsia
• osaa kysyä ja tulkita tietoa lapsen tilaan liittyvistä merkittävistä oireista ja lapsen tai vanhempien huolenaiheista.
• osaa kysyä ja tulkita tietoa lapsuusiän sairauksien kannalta tärkeistä sukurasitteista.
• osaa kysyä ja tulkita tietoa lapsen yleisterveydestä, lääkityksestä, koulutyöstä, urheilusta, harrastuksista, elämäntavoista ja erityistarpeista.
• osaa neuvoa, määrätä ja mitoittaa työlasit näyttöpäätteelle ja muihin työtehtäviin.
• osaa neuvoa, määrätä ja valmistaa suojalasit.
• osaa tulkita ja hyödyntää olemassa olevia potilastietoja liittyen näöntutkimuksiin ja piilolasisovituksiin.
Tutorointi: Opiskelijat tutoroivat opiskelijoita, jotka tekevät harjoituksia opintojaksoihin liittyen, jotka he itse ovat jo suorittaneet hyväksyttävästi.
Työelämäharjoittelu: Opiskelijat harjoittelevat optikkoliikkeessä 4 viikkoa ja sairaalassa viikon. He tekevät kattavia näöntutkimuksia ja piilolasisovituksia. Kaikki tutkimukset sisältävät silmien terveydentilan arvioinnin. Työelämäohjaajilla on oltava oikeudet käyttää diagnostisia lääkeaineita ja heillä on oltava asianmukaiset laitteet vastaanotollaan sisältäen biomikroskoopin ja linssin silmänpohjan tutkimiseen. Sairaalaharjoittelun voi suorittaa julkisessa tai yksityisessä sairaalassa. Tavoitteena on tutustua silmälääkärin ja optikon työhön sairaalassa ja nähdä potilaita, joilla on erilaisia silmäsairauksia. Sairaalajaksosta opiskelija kirjoittaa oppimispäiväkirjan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä ja tutkimustietoa
- soveltaa tutkimustietoa ammatillisissa tehtävissä
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä työtilanteissa
- toimia tilaaja- ja asiakaslähtöisesti ja yrittäjänä
- toimia työtehtävissä vastuullisesti turvallisuus huomioiden
- arvioida ammattieettistä toimintaa
- edustaa ammattialaansa monialaisissa ja kansainvälisissä ryhmissä ja projekteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- osoittaa alan tietoperustan hyvän hallinnan
- käyttää teorian ja ammattialan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi
- luoda ja viestiä uutta tietoa
- kehittää innovatiivisia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin ja ongelmiin
- soveltaa ammatillista osaamistaan uusissa tilanteissa
- ottaa vastuun ammatillisen prosessin kokonaisuudesta
- kehittää yhteisön turvallisuutta ja vastuullisuutta
- soveltaa ammattieettisiä periaatteita eri tilanteissa
- johtaa henkilöiden/ryhmien ammatillista kehittymistä
- toimia tavoitteellisesti, itseään ja työelämää kehittävästi

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Työelämäharjoittelujakso suoritettu ja tehtävät tehty. Opintojakson lopuksi opiskelijalla on oltava 50 kattavaa tutkimusta hyväksyttynä, 20 piilolaseihin liittyvää tutkimusta hyväksyttynä ja annetun listan mukaan suoritettuna lisätutkimukset. Työelämäharjoittelu: ohjaava optometristi arvioi ja hyväksyy harjoittelun (asteikko 1-5). Kaikki asiakastutkimukset näytetään ohjaavalle opettajalle. Hyväksytty / uusittava.
- Oppimistehtävät hyväksytty / uusittava.
- Portfolion sisältö arvioidaan ECOO.n ohjeiden mukaisesti:https://ecoo.info/wp-content/uploads/2022/03/Part-III-ECOO-Portfolio-Guidance-Feb-2021.pdf. Hyväksytty / uusittava.
- Näyttökokeet muodostavat 100% kokonaisarvosanasta. Arviointi 0-5 asteikolla. Opiskelija osoittaa osaavansa:
+osaa sekä tutkia ja hoitaa aikuisen asiakkaan, jolla on tropioita.
+osaa hoitaa tapauksia, joissa lapsilla jo on tai on riski kehittyä epänormaali binokulaarinen näkö.
+osaa neuvoa ja kertoa asiantuntevasti refraktiivisen kirurgian vaihtoehdoista ja mahdollisista tuloksista.
+tunnistaa sarveiskalvon ektasiat ja dystrofiat ja muut kontraindikaatiot refraktiiviselle kirurgialle.
+osaa neuvoa asiakasta kun silmän alueella on kudosmuutoksia, neuvoa asiassa ja lähettää tarvittaessa lääkäriin.
+tunnistaa verkkokalvoirtauman oireet, osaa tutkia sen ja hoitaa jatkohoidon.
+tunnistaa näköä uhkaavat tilat.
+tunnistaa, osaa arvioida ja hoitaa näköhermon ja näköhermonpään sairaudet ja lähettää eteenpäin jatkohoitoon.

Esitietovaatimukset

Optometrian työelämäharjoittelu, Heikkonäköiset ja ikääntyneet, Lasten silmätaudit ja näkeminen

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 24.05.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pia Mäkelä
 • Päivi Nokipii
 • Tanja Lehti
 • Saija Flinkkilä
 • Satu Autio
Vastuuhenkilö

Satu Autio

Opiskelijaryhmät
 • SXE21K1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivätoteutus

Tavoitteet

Työelämäharjoittelun jälkeen (9 op) opiskelija osaa itsenäisesti ja ammattimaisesti tehdä kattavan näöntutkimuksen ja piilolasisovituksen myös lapsille ja ikääntyneille, sekä määrittää tarvittaessa näönkorjauksen. Hän käyttää tutkimuksissaan diagnostisia lääkeaineita turvallisesti ja osaa tehdä syklorefraktion. Hän osaa tutkia silmät havaitakseen mahdollisia silmäsairauksia, vammoja ja poikkeamia ja osaa tarvittaessa ohjata asiakkaan lääkäriin jatkotutkimuksiin ja hoitoon. Hänellä on kyky kommunikoida asiakkaan kanssa ja ymmärtää asiakkaan toiveita ja odotuksia, mutta myös toimia tilanteissa, joissa nämä toiveet eivät toteudu.

Näytöt
Opiskelija
osaa hoitaa inkomitantti-tapauksen.
osaa sekä tutkia ja hoitaa aikuisen asiakkaan, jolla on tropioita.
osaa hoitaa tapauksia, joissa lapsilla jo on tai on riski kehittyä epänormaali binokulaarinen näkö.

osaa neuvoa ja kertoa asiantuntevasti refraktiivisen kirurgian vaihtoehdoista ja mahdollisista tuloksista.
tunnistaa sarveiskalvon ektasiat ja dystrofiat ja muut kontraindikaatiot refraktiiviselle kirurgialle.
osaa esittää tekniikat pre-operatiivisessa arvioinnissa.
osaa hoitaa leikkauksen jälkeisen jälkitarkastuksen ja seurannan.
osaa tehdä pre-operatiivisen arvioinnin.
osaa hoitaa refraktiivisen kirurgia-asiakkaan turvallisella, eettisellä ja luottamuksellisella tavalla.
osaa kirjata potilasrekisteriin tiedot pysyvästi, oikein ja selkeästi.
osaa tulkita ja hyödyntää olemassa olevia potilastietoja.
osaa lähettää tarpeen vaatiessa jatkohoitoon ja tietää jatkohoitomahdollisuudet.
osoittaa ymmärryksensä laillistetun optikon/optometristin oikeuksista, sekä ammatillisista ja eettisistä velvoitteista.
osaa neuvoa asiakasta kun silmän alueella on kudosmuutoksia, neuvoa asiassa ja lähettää tarvittaessa lääkäriin.
osaa hoitaa tapaukset, joihin liittyy punainen silmä.
osaa arvioida glaukooman riskin, havaita sen ja toimia/lähettää tarvittaessa jatkohoitoon.
osaa hoitaa tapaukset, joihin liittyy makulan ikärappeuma tai muu makulan sairaus.
tunnistaa diabeettisen retinopatian, osaa arvioida sen ja hoitaa asiakkaan ja jos tarpeen lähettää eteenpäin.
tunnistaa verkkokalvoirtauman oireet, osaa tutkia sen ja hoitaa jatkohoidon.
osaa tunnistaa yleissairauden mahdollisuuden.
osaa arvioida neurologisten tilojen mahdollisuuden.
tunnistaa näköä uhkaavat tilat.
tunnistaa lääkkeiden aiheuttamat vastareaktiot.
tunnistaa, osaa arvioida ja hoitaa näköhermon ja näköhermonpään sairaudet ja lähettää eteenpäin jatkohoitoon.

Portfolio:
Opiskelija
osaa hoitaa tapauksen, jossa asiakas ei ole tottunut laseihinsa (esim monitehot).
osaa määrätä ja valita ja mitoittaa työlasit näyttöpäätteelle ja muihin työtehtäviin.
osaa määrätä ja valita ja mitoittaa suojalasit.
osaa tehdä tarvittaessa refraktion tarpeellisia diagnostisia lääkeaineita käyttäen
osaa hoitaa asiakkaan, jolla on epänormaali yhteisnäkö.
osaa sovittaa pehmeät piilolasit
osaa tehdä pehmeiden piilolasien jälkitarkastuksen.
osaa neuvoa piilolasimateriaalien ja nesteiden suhteen.
osaa sovittaa kovat happealäpäisevät linssit.
osaa hoitaa piilolasitapaukset, joissa asiakkaalla on astigmatismia.
osaa hoitaa piilolasitapaukset, joissa asiakkaalla on presbyopiaa.
osaa käyttää diagnostisia lääkeaineita silmän tutkimuksessa
osaa kysyä ja tulkita tietoa lapsen yleisterveydestä, lääkityksestä, koulutyöstä, urheilusta, harrastuksista, elämäntavoista ja erityistarpeista.
osaa arvioida lasten näön (ei vauvat) käyttäen siihen soveltuvia tekniikoita.
osaa tulkita asiakkaan oireet ja huolen aiheet sekä tutkia niiden perusteella.
osaa tehdä suunnitelman tutkimuksistaan asiakkaalle.
tunnistaa tavallisimmat silmän epänormaalit tilat ja tarvittaessa lähettää lääkäriin.
osaa hoitaa tapaukset, joihin liittyy heikentynyt näkö.
osaa hoitaa tapaukset, joihin liittyy kaihi.
Heikkonäköiset:
osaa tehdä asianmukaisen näkötilanteen kartoituksen erilaisissa heikkonäköistapauksissa.
osaa kysyä ja tulkita tietoa heikkonäköisen asiakkaan merkittävistä oireista ja huolenaiheista.
osaa kysyä ja tulkita tietoa heikkonäköisyyden kannalta tärkeästä sukurasitteesta.
osaa arvioida heikkonäköisen näön toimintaa.
osaa neuvoa häntä näön heikkouden ja toimintakyvyn osalta.
osaa yksinkertaisten heikkonäköisten apuvälineiden sovituksen ja neuvoa niiden käytössä sisältäen kädessäpidettävät ja itsestään seisovat suurennuslasit, typoskoopit ja kädessä pidettävät kiikarit..
osaa erikoisempien heikkonäköisten apuvälineiden, kuten moniteholinssien, vahvojen voimakkuuksien sekä niihin liittyvien erilaisten lisävarusteiden sovituksen ja ohjauksen.
osaa neuvoa erilaisten optisten ja ei-optisten (digitaalisten) suurentavien laitteiden käyttöä.

Sisältö

Ammatin kehittäminen ja laatu
Urasuunnittelu
Täydennyskoulutuksen merkitys ja velvoite.
-Eri vaihtoehdot osaamisen ylläpitämiseksi
Ammatti- ja etujärjestöt, jotka ajavat ja edustavat optometristin ammatillista etua kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
-laatuvaatimusten kehittäminen
-alan ammattijärjestöjen ja seurojen jäsenyys
Viranomaiset, jotka valvovat ja säätelevät optometristin toimintaa.
Tottumisongelmien hoitaminen
Sairaalajakso - Silmäleikkaukset, silmätutkimukset, silmälääkärin ja optometristin rooli

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2024 optometrian tutkinto-ohjelma

Oppimateriaalit

Hietanen, Jaana 2001. Punainen silmä. Duodecim 2001;117(6):583-589.
Färkkilä, Markus 2019. Päänsärky. Duodecim 2019.
Kirsi Setälä, Mikko Kallela, Leena Valanne, Juha Hernesniemi, Reza Dashti, Jose Pelaez ja Markus Färkkilä 2007: Idiopaattinen intrakraniaalinen hypertensio, »pseudotumor cerebri». Duodecim 2007;123(1):55-63.
Seppänen, Matti 2021: Ohimovaltimotulehdus (temporaaliarteriitti). 28.12.2021 Duodecim. https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00932.
Brendan T. Barret 2014. Clinical Procedures in Primary Eye Care. Kappale 6.14 Motility test and other tests for diagnosing/measuring incomitancy.
Yue M. Liu: The Safety of Orthokeratology—A Systematic Review 2016. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4697954/pdf/ecl-42-35.pdf

Luennoitsijoiden luentomateriaalit:
Aberratiot ja silmälasikorjaus. Ville Varmavuo.
Silmälasien tottumisongelmat. Terhi Peltola.
Topografia/tomografia. Jukka Häkämies.
IOL linssit - kuinka valita olike linssi? Jukka Häkämies.
Refraktiivinen kirurgia - tapauksia. Terhi Jurvanen.
Ortokeratologialinssien sovitus: Satu Autio
Alalla toimiminen (optometrian harjoittamista määrittävät lait ja asetukset, täydennyskoulutuvelvoite, organisaatiot alalla, eettiset ohjeet, hoitoon ohjaus: glaukooma, DM ja kaihi : Satu Autio

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Työelämäharjoittelu
Sairaalaharjoittelusta kirjoitetaan oppimispäiväkirja.
Asiakastutkimukset Hymy-kylän klinikalla ja KyläOPTIKKO-liikkeessä.
Käytännön kliinisten taitojen näytöt
Luennot
Kirjalliset tehtävät -inkomitantti tropia, tottumisongelmat ja suojalasit
Tutorointi nuoremmille opiskelijoille
Portfolio

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

työelämäharjoittelu 9 op, joka sisältää
-optikkoliikkeessä 18 päivää
-sairaalassa 1 viikko
-asiakastutkimukset oppilaitoksessa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Näytöt viikolla x, kaksi uusintamahdollisuutta.
Portfolion analysoitavat tapaukset palautetaan seuraavasti (toukokuussa 2024 valmistuvat): 5 tapausta 20.3.2024., 10 tapausta 14.4.2024, 15 tapausta 24.4.2024 ja 20 tapausta 5.5.2024.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 viikkoa eli 25 päivää työelämäharjoittelua 9 op = 187 h, josta asiakastutkimukset ja toiminta Hymy-kylässä 1,5 op
tutorointi 27 h = 1 op
portfolio kirjoittaminen ja 3 x workshops, 9h= 2 op
näytöt 1op = läsnäolo10 h
luennot (13h) ja kirjalliset tehtävät = 1 op

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.
Edeltävät opinnot: Näöntutkimusopinnot, Patologia ja farmakologia, Silmätaudit ja refraktiivinen kirurgia, Piilolasien sovittaminen ja työelämäharjoittelu, Lasten silmätaudit ja näkeminen, Heikkonäköiset ja ikääntyneet. Aikaisemmat työelämäharjoittelut on oltava suoritettu.

Tarkempi kuvaus opintojaksosta:
Näöntutkimukset ja piilolasisovitukset asiakasklinikalla: Opiskelija tekee minimissään 5 asiakastutkimusta ja toimii klinikkavastaavana kerran.
Portfolio: Opiskelijat kirjoittavat Portfolion, jossa on 20 tapausta (kattavia optometrisiä tutkimuksia sisältäen silmän terveydentilan arvioinnin) ECOO vaatimusten mukaisesti. Selkeät, tarkat ja pysyvät potilasmerkintätiedot on pystyttävä näyttämään jokaisesta (20) tapauksesta.
Analysoidut tapaukset ovat seuraavia (20):
Systemaattisesti analysoituja tapauksia, joista 5 tapausta sisältää silmälasien myynnin, mitoituksen, valinnan ja toimituksen.
5 piilolasisovitusta sisältäen näöntutkimuksen ja oftalmoskopian. Näistä on oltava:
•1 RGP sovitus (toiselle opiskelijalle, jos on tarpeen)
•2 sisältää jälkitarkastuksen
5 kattavaa optometrista näöntutkimusta:
•1 omavalintainen
•2 binokulaarisen näön häiriötapausta (prismat, orthoptiset harjoitteet, näön kuntoutus, fresnel, akkommodatiiviset häiriöt)
•1 lapsi 12 vuotias tai nuorempi
•1 heikkonäköisen tutkimus, apuvälinesovitus, neuvonta ja ohjaus
5 kattavaa optometrista näöntutkimusta :
•sisältää kliinisesti merkittäviä löydöksiä (epänormaali silmän löydös), joissa 3 on lähetetty silmälääkäriin. Kaikki tutkimukset on tehty laajennuksen kanssa, mikäli mahdollista. Tarkempi kuvaus: punainen silmä, glaukooma, diabeettinen retinopatia, kaihi ja ikärappeuma.
•Lähete silmälääkärille on liitettävä tapaukseen.
5 kattavaa optometrista näöntutkimusta:
•silmälasiresepti ja linssi ja kehysvalinta, mitoitukset, jne, mahdollisesti sisältää erityisosaamista, kuten työ- tai suojalasit, lasit lapselle, suuret voimakkuudet, harrastelasit tai muita erityisosaamista vaativia tapauksia.
Portfolio sisältää myös luettelon 50 kattavasta näöntutkimuksesta ja 20 piilolasisovituksesta. Opiskelijat kirjaavat tutkimuksensa viimeisen kahden vuoden ajalta.

HYMY-kylän opetusasiakasklinikka: Opiskelijoiden on tutkittava viisi asiakasta, joille he tekevät kattavan optometrisen tutkimuksen. Opiskelija harjoittelee asiakaskommunikointia, optometrisiä toimenpiteitä ja käyttää tarvittavia laitteita ja välineitä, kirjaa tiedot potilaskortistoon ja lähettää tarvittaessa lääkäriin. Opiskelija tekee tutkimuksen aidolle asiakkaalle kokonaan itse, mutta ohjaavan opettajan valvonnassa. Opiskelija tekee myös seurantatutkimuksia. Opiskelijan on tehtävä tiettyjä tutkimuksia minimimäärä annetun listan mukaisesti.
Opiskelijan vaatimukset klinikkatyöskentelyyn:
• osaa kysyä ja tulkita tietoa sukurasitteesta.
• osaa kysyä ja tulkita tietoa yleisterveydestä, lääkityksestä, työstä, urheilusta, harrastuksista, elämäntavoista ja erityistarpeista.
• osaa selvittää asiakkaan omaa käsitystä näköongelmista ja kertoa asiakkaalle heidän silmiensä fysiologisista ja patologisista tiloista.
• osaa toimia tilanteissa, joissa asiakkaalla on pelkoja, ahdistusta ja huolta heidän näkönsä, näöntutkimusten tai lääkityksen sivuvaikutusten suhteen.
• Hänellä on kyky ymmärtää asiakkaan toiveita ja odotuksia, mutta myös toimia tilanteissa, joissa nämä toiveet eivät toteudu.
• osaa toimia asiakkaiden kanssa, joilla sanallinen viestintä tai kommunikointi on heikkoa, sekavaa, pidättyväistä tai harhaanjohtavaa.
• osaa kertoa myös huonot uutiset empaattisesti ja ymmärrettävällä tavalla.
• osaa toimia optometristinä turvallisesti, eettisesti ja luottamuksellisesti.
• osaa kirjata potilasrekisteriin tiedot pysyvästi, oikein ja selkeästi.
• osaa lähettää tarpeen vaatiessa jatkohoitoon ja tietää jatkohoitomahdollisuudet.
• osoittaa ymmärryksensä laillistetun optikon/optometristin lainmukaisista, ammatillisista ja eettisistä velvoitteista.
• osaa tehdä tarvittaessa refraktion tarpeellisia diagnostisia lääkeaineita käyttäen
• osaa sekä tutkia ja hoitaa aikuisen asiakkaan, jolla on forioita.
• osaa käyttää silmän tutkimukseen tarkoitettuja välineitä ja ymmärtää miten hyödyntää tekniikoita löydösten pohjalta.
• osaa tehdä asianmukaisen näkötilanteen kartoituksen erilaisissa heikkonäköistapauksissa.
• osaa kysyä ja tulkita tietoa heikkonäköisen asiakkaan merkittävistä oireista ja huolenaiheista.
• osaa kysyä ja tulkita tietoa heikkonäköisyyden kannalta tärkeästä sukurasitteesta.
• osaa arvioida heikentyneen näön toimintaa.
• osaa neuvoa häntä näön vajavuuden, toimintarajoitteiden ja näköhaitan osalta.
• osaa yksinkertaisten heikkonäköisten apuvälineiden sovituksen ja neuvoa niiden käytössä sisältäen kädessäpidettävät ja jalalliset suurennuslasit, typoskoopit ja kädessä pidettävät kiikarit.
• osaa erikoisempien heikkonäköisten apuvälineiden, kuten moniteholinssien, vahvojen voimakkuuksien sekä käytön erityistarpeisiin.
• osaa neuvoa erilaisten optisten ja ei-optisten (digitaalisten) suurentavien laitteiden käyttöä.
• osaa tehdä asianmukaisen näkötilanteen kartoituksen erilaisissa tapauksissa koskien lapsia
• osaa kysyä ja tulkita tietoa lapsen tilaan liittyvistä merkittävistä oireista ja lapsen tai vanhempien huolenaiheista.
• osaa kysyä ja tulkita tietoa lapsuusiän sairauksien kannalta tärkeistä sukurasitteista.
• osaa kysyä ja tulkita tietoa lapsen yleisterveydestä, lääkityksestä, koulutyöstä, urheilusta, harrastuksista, elämäntavoista ja erityistarpeista.
• osaa neuvoa, määrätä ja mitoittaa työlasit näyttöpäätteelle ja muihin työtehtäviin.
• osaa neuvoa, määrätä ja valmistaa suojalasit.
• osaa tulkita ja hyödyntää olemassa olevia potilastietoja liittyen näöntutkimuksiin ja piilolasisovituksiin.
Tutorointi: Opiskelijat tutoroivat opiskelijoita, jotka tekevät harjoituksia opintojaksoihin liittyen, jotka he itse ovat jo suorittaneet hyväksyttävästi.
Työelämäharjoittelu: Opiskelijat harjoittelevat optikkoliikkeessä 4 viikkoa ja sairaalassa viikon. He tekevät kattavia näöntutkimuksia ja piilolasisovituksia. Kaikki tutkimukset sisältävät silmien terveydentilan arvioinnin. Työelämäohjaajilla on oltava oikeudet käyttää diagnostisia lääkeaineita ja heillä on oltava asianmukaiset laitteet vastaanotollaan sisältäen biomikroskoopin ja linssin silmänpohjan tutkimiseen. Sairaalaharjoittelun voi suorittaa julkisessa tai yksityisessä sairaalassa. Tavoitteena on tutustua silmälääkärin ja optikon työhön sairaalassa ja nähdä potilaita, joilla on erilaisia silmäsairauksia. Sairaalajaksosta opiskelija kirjoittaa oppimispäiväkirjan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä ja tutkimustietoa
- soveltaa tutkimustietoa ammatillisissa tehtävissä
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä työtilanteissa
- toimia tilaaja- ja asiakaslähtöisesti ja yrittäjänä
- toimia työtehtävissä vastuullisesti turvallisuus huomioiden
- arvioida ammattieettistä toimintaa
- edustaa ammattialaansa monialaisissa ja kansainvälisissä ryhmissä ja projekteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- osoittaa alan tietoperustan hyvän hallinnan
- käyttää teorian ja ammattialan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi
- luoda ja viestiä uutta tietoa
- kehittää innovatiivisia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin ja ongelmiin
- soveltaa ammatillista osaamistaan uusissa tilanteissa
- ottaa vastuun ammatillisen prosessin kokonaisuudesta
- kehittää yhteisön turvallisuutta ja vastuullisuutta
- soveltaa ammattieettisiä periaatteita eri tilanteissa
- johtaa henkilöiden/ryhmien ammatillista kehittymistä
- toimia tavoitteellisesti, itseään ja työelämää kehittävästi

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Työelämäharjoittelujakso suoritettu ja tehtävät tehty. Opintojakson lopuksi opiskelijalla on oltava 50 kattavaa tutkimusta hyväksyttynä, 20 piilolaseihin liittyvää tutkimusta hyväksyttynä ja annetun listan mukaan suoritettuna lisätutkimukset. Työelämäharjoittelu: ohjaava optometristi arvioi ja hyväksyy harjoittelun (asteikko 1-5). Kaikki asiakastutkimukset näytetään ohjaavalle opettajalle. Hyväksytty / uusittava.
- Oppimistehtävät hyväksytty / uusittava.
- Portfolion sisältö arvioidaan ECOO.n ohjeiden mukaisesti:https://ecoo.info/wp-content/uploads/2022/03/Part-III-ECOO-Portfolio-Guidance-Feb-2021.pdf. Hyväksytty / uusittava.
- Näyttökokeet muodostavat 100% kokonaisarvosanasta. Arviointi 0-5 asteikolla. Opiskelija osoittaa osaavansa:
+osaa sekä tutkia ja hoitaa aikuisen asiakkaan, jolla on tropioita.
+osaa hoitaa tapauksia, joissa lapsilla jo on tai on riski kehittyä epänormaali binokulaarinen näkö.
+osaa neuvoa ja kertoa asiantuntevasti refraktiivisen kirurgian vaihtoehdoista ja mahdollisista tuloksista.
+tunnistaa sarveiskalvon ektasiat ja dystrofiat ja muut kontraindikaatiot refraktiiviselle kirurgialle.
+osaa neuvoa asiakasta kun silmän alueella on kudosmuutoksia, neuvoa asiassa ja lähettää tarvittaessa lääkäriin.
+tunnistaa verkkokalvoirtauman oireet, osaa tutkia sen ja hoitaa jatkohoidon.
+tunnistaa näköä uhkaavat tilat.
+tunnistaa, osaa arvioida ja hoitaa näköhermon ja näköhermonpään sairaudet ja lähettää eteenpäin jatkohoitoon.

Esitietovaatimukset

Optometrian työelämäharjoittelu, Heikkonäköiset ja ikääntyneet, Lasten silmätaudit ja näkeminen

Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 29.02.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.12.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 31

Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Autio

Tavoitteet

Työelämäharjoittelun jälkeen (9 op) opiskelija osaa itsenäisesti ja ammattimaisesti tehdä kattavan näöntutkimuksen ja piilolasisovituksen myös lapsille ja ikääntyneille, sekä määrittää tarvittaessa näönkorjauksen. Hän käyttää tutkimuksissaan diagnostisia lääkeaineita turvallisesti ja osaa tehdä syklorefraktion. Hän osaa tutkia silmät havaitakseen mahdollisia silmäsairauksia, vammoja ja poikkeamia ja osaa tarvittaessa ohjata asiakkaan lääkäriin jatkotutkimuksiin ja hoitoon. Hänellä on kyky kommunikoida asiakkaan kanssa ja ymmärtää asiakkaan toiveita ja odotuksia, mutta myös toimia tilanteissa, joissa nämä toiveet eivät toteudu.

Näytöt
Opiskelija
osaa hoitaa inkomitantti-tapauksen.
osaa sekä tutkia ja hoitaa aikuisen asiakkaan, jolla on tropioita.
osaa hoitaa tapauksia, joissa lapsilla jo on tai on riski kehittyä epänormaali binokulaarinen näkö.

osaa neuvoa ja kertoa asiantuntevasti refraktiivisen kirurgian vaihtoehdoista ja mahdollisista tuloksista.
tunnistaa sarveiskalvon ektasiat ja dystrofiat ja muut kontraindikaatiot refraktiiviselle kirurgialle.
osaa esittää tekniikat pre-operatiivisessa arvioinnissa.
osaa hoitaa leikkauksen jälkeisen jälkitarkastuksen ja seurannan.
osaa tehdä pre-operatiivisen arvioinnin.
osaa hoitaa refraktiivisen kirurgia-asiakkaan turvallisella, eettisellä ja luottamuksellisella tavalla.
osaa kirjata potilasrekisteriin tiedot pysyvästi, oikein ja selkeästi.
osaa tulkita ja hyödyntää olemassa olevia potilastietoja.
osaa lähettää tarpeen vaatiessa jatkohoitoon ja tietää jatkohoitomahdollisuudet.
osoittaa ymmärryksensä laillistetun optikon/optometristin oikeuksista, sekä ammatillisista ja eettisistä velvoitteista.
osaa neuvoa asiakasta kun silmän alueella on kudosmuutoksia, neuvoa asiassa ja lähettää tarvittaessa lääkäriin.
osaa hoitaa tapaukset, joihin liittyy punainen silmä.
osaa arvioida glaukooman riskin, havaita sen ja toimia/lähettää tarvittaessa jatkohoitoon.
osaa hoitaa tapaukset, joihin liittyy makulan ikärappeuma tai muu makulan sairaus.
tunnistaa diabeettisen retinopatian, osaa arvioida sen ja hoitaa asiakkaan ja jos tarpeen lähettää eteenpäin.
tunnistaa verkkokalvoirtauman oireet, osaa tutkia sen ja hoitaa jatkohoidon.
osaa tunnistaa yleissairauden mahdollisuuden.
osaa arvioida neurologisten tilojen mahdollisuuden.
tunnistaa näköä uhkaavat tilat.
tunnistaa lääkkeiden aiheuttamat vastareaktiot.
tunnistaa, osaa arvioida ja hoitaa näköhermon ja näköhermonpään sairaudet ja lähettää eteenpäin jatkohoitoon.

Portfolio:
Opiskelija
osaa hoitaa tapauksen, jossa asiakas ei ole tottunut laseihinsa (esim monitehot).
osaa määrätä ja valita ja mitoittaa työlasit näyttöpäätteelle ja muihin työtehtäviin.
osaa määrätä ja valita ja mitoittaa suojalasit.
osaa tehdä tarvittaessa refraktion tarpeellisia diagnostisia lääkeaineita käyttäen
osaa hoitaa asiakkaan, jolla on epänormaali yhteisnäkö.
osaa sovittaa pehmeät piilolasit
osaa tehdä pehmeiden piilolasien jälkitarkastuksen.
osaa neuvoa piilolasimateriaalien ja nesteiden suhteen.
osaa sovittaa kovat happealäpäisevät linssit.
osaa hoitaa piilolasitapaukset, joissa asiakkaalla on astigmatismia.
osaa hoitaa piilolasitapaukset, joissa asiakkaalla on presbyopiaa.
osaa käyttää diagnostisia lääkeaineita silmän tutkimuksessa
osaa kysyä ja tulkita tietoa lapsen yleisterveydestä, lääkityksestä, koulutyöstä, urheilusta, harrastuksista, elämäntavoista ja erityistarpeista.
osaa arvioida lasten näön (ei vauvat) käyttäen siihen soveltuvia tekniikoita.
osaa tulkita asiakkaan oireet ja huolen aiheet sekä tutkia niiden perusteella.
osaa tehdä suunnitelman tutkimuksistaan asiakkaalle.
tunnistaa tavallisimmat silmän epänormaalit tilat ja tarvittaessa lähettää lääkäriin.
osaa hoitaa tapaukset, joihin liittyy heikentynyt näkö.
osaa hoitaa tapaukset, joihin liittyy kaihi.
Heikkonäköiset:
osaa tehdä asianmukaisen näkötilanteen kartoituksen erilaisissa heikkonäköistapauksissa.
osaa kysyä ja tulkita tietoa heikkonäköisen asiakkaan merkittävistä oireista ja huolenaiheista.
osaa kysyä ja tulkita tietoa heikkonäköisyyden kannalta tärkeästä sukurasitteesta.
osaa arvioida heikkonäköisen näön toimintaa.
osaa neuvoa häntä näön heikkouden ja toimintakyvyn osalta.
osaa yksinkertaisten heikkonäköisten apuvälineiden sovituksen ja neuvoa niiden käytössä sisältäen kädessäpidettävät ja itsestään seisovat suurennuslasit, typoskoopit ja kädessä pidettävät kiikarit..
osaa erikoisempien heikkonäköisten apuvälineiden, kuten moniteholinssien, vahvojen voimakkuuksien sekä niihin liittyvien erilaisten lisävarusteiden sovituksen ja ohjauksen.
osaa neuvoa erilaisten optisten ja ei-optisten (digitaalisten) suurentavien laitteiden käyttöä.

Sisältö

Ammatin kehittäminen ja laatu
Urasuunnittelu
Täydennyskoulutuksen merkitys ja velvoite.
-Eri vaihtoehdot osaamisen ylläpitämiseksi
Ammatti- ja etujärjestöt, jotka ajavat ja edustavat optometristin ammatillista etua kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
-laatuvaatimusten kehittäminen
-alan ammattijärjestöjen ja seurojen jäsenyys
Viranomaiset, jotka valvovat ja säätelevät optometristin toimintaa.
Tottumisongelmien hoitaminen
Sairaalajakso - Silmäleikkaukset, silmätutkimukset, silmälääkärin ja optometristin rooli

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä ja tutkimustietoa
- soveltaa tutkimustietoa ammatillisissa tehtävissä
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä työtilanteissa
- toimia tilaaja- ja asiakaslähtöisesti ja yrittäjänä
- toimia työtehtävissä vastuullisesti turvallisuus huomioiden
- arvioida ammattieettistä toimintaa
- edustaa ammattialaansa monialaisissa ja kansainvälisissä ryhmissä ja projekteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- osoittaa alan tietoperustan hyvän hallinnan
- käyttää teorian ja ammattialan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi
- luoda ja viestiä uutta tietoa
- kehittää innovatiivisia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin ja ongelmiin
- soveltaa ammatillista osaamistaan uusissa tilanteissa
- ottaa vastuun ammatillisen prosessin kokonaisuudesta
- kehittää yhteisön turvallisuutta ja vastuullisuutta
- soveltaa ammattieettisiä periaatteita eri tilanteissa
- johtaa henkilöiden/ryhmien ammatillista kehittymistä
- toimia tavoitteellisesti, itseään ja työelämää kehittävästi

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- viestiä ammattialan asioista

Esitietovaatimukset

Optometrian työelämäharjoittelu, Heikkonäköiset ja ikääntyneet, Lasten silmätaudit ja näkeminen

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tanja Lehti
 • Jenny Räikkönen
 • Kajsa Sten
Vastuuhenkilö

Kajsa Sten

Opiskelijaryhmät
 • SXE22S1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

TIETO
Opiskelija osaa
• kertoa binokulaarisen näön häiriöiden ominaispiirteet tapauksissa, jossa on epänormaaliverkkokalvon vastaavuus tai supressio
• arvioida asiakkaan sopivuuden ortoptiselle hoidolle
• kuvata AKA-arvon merkityksen prisma- ja sfäärisen korvauslasiratkaisuissaan
• kuvata anisometropian ominaispiirteet ja perustella näkemisen ratkaisut
TAITO
Opiskelija osaa
• tutkia binokulaarista näköä monipuolisesti
• suunnitella ja toteuttaa ortoptisen hoidon

Työharjoittelussa (5 op) opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa objektiivisen ja subjektiivisen virhetaitteisuuden sekä lähilisän määrityksen. Hän osaa arvioida silmien yhteisnäköä. Hän osaa kirjata asiakkaan tutkimustiedot asianmukaisesti. Hän osaa perustella ja suositella erilaisia näkemisen ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin. Hän osaa keskustella asiakkaan kanssa näöstä, näköön liittyvistä ongelmista ja näkemisen ratkaisuista.

NÄYTTÖ:
Opiskelija osaa
• skiaskopoida, tulkita ja selittää tulokset
• mitata silmänpaineen (ei-kosketus), tulkita ja selittää tulokset
• tehdä asianmukaisen näkötilanteen kartoituksen erilaisissa asiakastapauksissa
• kysyä ja tulkita tietoa merkittävistä oireista ja potilaiden huolenaiheista
• kysyä ja tulkita tietoa asiamukaisista sukurasitteista
• tehdä subjektiivisen ja objektiivisen refraktion
• tehdä silmälasimäärityksen perustuen refraktioon ja silmien yhteisnäön arvioon
• osaa arvioida pupillireaktiot
• osaa kommunikoida kunnioittavalla äänellä ja tavalla noudattaen asianmukaisia eettisiä ja kulttuurisia sääntöjä.
• osaa kuunnella aktiivisesti ja kommunikoida tehokkaasti
• osaa kuunnella ja selvittää asiakkaan mielipiteen ja huolenaiheet
• osaa kommunikoida huomioiden ajankäytön
• osaa huomioida sanallisen ja sanattoman viestinnän
• tunnistaa ja huomioida kulttuuriset eroavaisuudet
• käyttää tarvittaessa erilaisia kulttuurien välisiä kommunikaatiomenetelmiä

Sisältö

Ortoptisen hoitojen määritelmä, kohderyhmä, rutiini ortoptinen näöntutkimus sisältäen ortoptisen anamneesin
Epänormaali verkkokalvon vastaavuus (ARC) - määritelmä, teoria, tutkiminen, yleisyys, luokittelu, hoito
Suppressio - määritelmä, tutkiminen, syvyys, laajuus ja hoito
Prisma-adaptaatio
Tutkimusmenetelmät: Bagolinin linssi, hyppyvergenssit (Jump vergence), vergenssijousto, binokulaarinen refraktointitekniikka sumutusmenetelmällä, H-testi ja kynälamppu: binokulaarisen näkökentän laajuuden arviointi
Graafinen analyysi: Donders
Anisometropia ja aniseikonia
o epidemiologia, luokittelu, oireet, syntymekanismi, hoito, korjaushaasteet
Ortoptiset harjoitteet
- teoreettinen tausta, sensorinen ja motorinen aktivointi
-fysiologisen diplopian merkitys osana binokularitettiä ja supressiokontrollina
-spasmikontrolli
-harjoitteet akkommodaatiolle: Kauko-lähi hyppy, Brockin lanka, push-up harjoitteet, flipper-harjoitteet
-harjoitteet heikentyneelle konvergenssille ja divergenssille: Antisupressioharjoitteet, keinot supression vähentämiseksi. Brockin lanka, stereogrammikortit, Kaksi kynää -harjoite
-harjoitteen hoitoprosessi: teoreettinen tausta, hoitoprosessin rakenne/malli, oireiden kartoitus ja hoidon tarpeellisuuden määrittäminen, tarvittavat tutkimukset, oikean harjoitteen valitseminen (itsenäiset- ja optikon luona tehtävät harjoitteet) asiakkaan ohjeistaminen, harjoittelujakson seuraaminen ja harjoittelujakson päättäminen jatkotoimenpiteineen.

Aika ja paikka

Lukukauden jälkimmäisellä periodilla (syyslukukausi: periodi 2. / kevätlukukausi: periodi 4.)
Opetus pidetään Metropolian Myllypuron kampuksella sekä etäopetuksen verkossa ja työelämäjakso opiskelijan harjoittelupaikan sijainnin mukaisesti.
Opintojaksolle kuuluvat käytännön harjoitukset tehdään ohjatusti annetussa aikataulussa ja järjestyksessä kampuksen harjoitustiloissa. Muita kuin työharjoitteluun liittyviä tehtäviä ja harjoituksia ei voi tehdä työelämän ohjauksessa.

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit, artikkelit, osoitetut www-sivut ja -videot
Kirjallisuus mm:
Primary Care Optometry: The patient history sivut 99-111, The binocular vision examination 224-248, Management of anomalies of refraction and binocular vision 251-273
Borish´s Clinical Refraction: Fusion and Binocularity, sivut 121-156,

Opetusmenetelmät

Luennot, verkkoluennot, ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely, kirjalliset tehtävät, työelämäkäynnit, työelämäharjoittelu, näyttökokeet

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäharjoittelu 3 viikkoa: syyslukukausi viikot 46, 47 ja 48 eli 13.11.-1.12.2023. Huom -Opinnäytetyöesitykset ovat ti 21.11.23, jonne osallistuminen on mahdollisuus. Tätä poissaoloa ei tarvitse korvata työelämäpaikkaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson arviointi perustuu kirjallisiin sekä Moodlessa suoritettaviin tehtäviin. Suoritustavat esitelty arviointikohdassa.

Kansainvälisyys

Ei

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste kuormittaa opiskelijaa keskimäärin noin 27h.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Sisällön jaksotus

Lähi- ja etäopetus, käytännön harjoitukset aina kampuksella ja työelämäjakso toteutuu syyslukukauden 2. periodilla

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on, että edeltävät näöntutkimukseen liittyvät opintojaksot SX00DS01, SX00DS02, SX00DS03 opintojaksot on suoritettu hyväksytysti ennen opintojakson alkamista ja SX00EJ63 soveltuvin osin tehtynä.

Työelämäharjoittelujakson (3 viikkoa) tehtävät:
• 15 näöntutkimusta, jotka sisältävät esitutkimukset, taittovirheen määrityksen, lähilisän määrityksen, binokulaarisen näön arvioinnin ja silmälasimäärityksen.
• Moodle-verkkotentti, jossa analysoidaan eri linssivaihtoehtoja ja presbyopiatapauksen näköalueita eri linssityypeillä
• 2 optikon tutkimuksen seurantaa ja reflektiossa otetaan huomioon ECOO:n ja Hyvä Optikon Näöntutkimuskäytännön suositukset


Tarkempi sisältökuvaus opintojaksolle:
*Heikentyneen binokulariteetin jaottelu ja luokittelu tutkimustulosten perusteella (Duanen luokitukset):
-Divergence excess l. LD-exoforia, Basic exodeviation l. perus exoforia, Convergence insufficiency l. konvergenssin toimintavajaus exo, Basic esodeviation l. perus esoforia, Divergense weakness l. HD-esoforia, Convergence excess l. LK-esoforia sekä näiden linkitys akkommodatiivisen konvergenssin eli AKA:aan
-akkomodaation luokittelu osana analyysiä
- Fysiologisen diplopian merkitys osana toimivaa binokulariteettiä.
*Anisometropian ja aniseikonian vaikutus binokulariteettiin: Staattinen ja dynaaminen aniseikonia. Kuvakokoeron tutkiminen olemassa olevilla näöntutkimustesteillä sekä sen huomioiminen osana silmälasimääritystä.
*ARC ja NRC teoreettinen tausta. Verkkokalvovastaavuuden tutkiminen: Bagolinin linssi ja peittokoe
*Heikentyneen binokulariteetin oireden seikkaperäisempi kuvaaminen:
Kaksoiskuvien ilmenemiset: katselumien vaikutukset (komitant l. konkomitant /nonkomitant) ja esiintymistiheys (intermittoiva/ajoittainen, jatkuva, aamulla, illalla, näönkuormituksen yhteydessä)
*Supressioherkkyyden arviointi.
*Binokulaarinen refraktointitekniikka: sumutusmenetelmällä
*H-testi ja kynälamppu: binokulaarisen näkökentän laajuuden arviointi
*Tyypilliset astenooppiset oireet heikentyneen binokulariteetin osalta (vergenssin ja/tai akkommodaatin ongelmat): Anamneesin tarkentaminen.
*Tapausesimerkit, jolla on heikentynyt binokulariteetti, joihin haetaan hoitosuunnitelmaa (työpajat): luokittelu binokulariteetti- ja/tai akkommodaatio luokitukseen, tutkimustulosten peilaaminen laskennalliseen AKA-arvoon, prismalasin (Sheard ja Persival sekä vertikaali ja vinot sekä fresnellin kalvoprisma) ja/tai sfäärisen korvauslasin ja/tai ortoptisten harjoitteiden määrittämine kyseiselle tapaukselle, ananmneesiin vastaaminen silmälasimäärityksessä ja hoitosuunnitelmassa, kirjaaminen laadullisesti sekä ICD10-koodistolla,
*Ortoptisten silmäharjoitteiden teoreettinen tausta: Sensorinen ja motorinen aktivointi. Hoitojen suunnittelu ja toteutus heikentyneestä binokularitettistä kärsivän asiakkaan oireiden helpottamiseksi. Fysiologisen diplopian merkitys osana binokularitettiä ja supressiokontrollina.
*Ortoptiset harjoitteet akkommodaatiolle: Kauko-lähi hyppy, Brockin lanka, push-up harjoitteet, flipper-harjoitteet
*Ortoptiset harjoitteet heikentyneelle konvergenssille ja divergenssille: Antisupressioharjoitteet, keinot supression vähentämiseksi. Brockin lanka, stereogrammikortit, Kaksi kynää -harjoite
*Ortoptisen harjoitteen hoitoprosessi: teoreettinen tausta, hoitoprosessin rakenne/malli, oireiden kartoitus ja hoidon tarpeellisuuden määrittäminen, tarvittavat tutkimukset, oikean harjoitteen valitseminen (itsenäiset- ja optikon luona tehtävät harjoitteet) asiakkaan ohjeistaminen, harjoittelujakson seuraaminen ja harjoittelujakson päättäminen jatkotoimenpiteineen. Hoitoprosessin toteutus asiakastilanteessa. Spasmikontrolli ja tulokset, joihin haetaan muutosta. Hoitoprosessin toteuttamainen yhdelle nuoremmalle opiskelijalle: alkututkimukset, sopivan harjoitteen valitseminen ja seurantakäynti.
*Graafinen analyysi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen opetukseen ja näöntutkimustunneille

- KIRJALLISET OPPIMISTEHTÄVÄT 1-4 sekä reflektio: Mikäli palautukset tehdään OMA:ssa ilmoitetun palautuspäivämäärän jälkeen, vaikuttaa se annetun arvosanan suuruuteen tai tehtävää ei arvioida lainkaan. Oman työskentelyajan mitoittaminen ja arviointi on osa tehtävien työskentelyprosessien arviointia.

1. NÄÖNTUTKIMUKSEN RUNKO -tehtävä > arviointi Hyv / Täydennettävä
2. Ortoptisetharjoitteet -runko asiakastyöhön (+liite) > arvio numeerisesti: täydennettävä - 5 > 45% kokonaisarvosanasta.
3a. Binokulariteetti palapeli Moodle SUORITUSVAIHTOEHTO A: 1 eso tapaus +1 exo tapaus arvosana 1-3 > pareittain tai yksin > arviointi numeerisesti > 15% kokonaisarvosanasta
3b. Binokulariteetti palapeli Moodle SUORITUSVAIHTOEHTO B: 2 eso tapausta +2 exo tapausta arvosana 1-5 > pareittain tai yksin > arviointi numeerisesti > 15% kokonaisarvosanasta
4. Tapausanalyysi, joka koostuu kahdesta eri osasta: OSA A) Analyysi työelämässä tehdystä näöntutkimuksesta tai yhdestä NT-harjoituksesta (omasta mielestä mielenkiintoisin), 50% tästä yhsittäisestä arvosanansta OSA B) Asiakaspalveluanalyysi, joka tehdään osana työelämäjaksoa, 50% tästä yhsittäisestä arvosanansta > 40% kokonaisarvosanasta
5. Analyysin lisäksi tehdään opintojaksoon liittyvä reflektointi, joka palautetaan NT-analyysin kanssa > Hyv / täydennettävä

-15 kpl ohjeistuksen mukaisesti tehtyä ja täytettyä NT-harjoitusta. NTH-nippu (15 kpl) palautetaan aulaan (palauta vaan täydelliset laput) > Hyv / täydennettävä

-Näyttökoe näöntutkimusmenetelmistä, seuraavan lukukauden alussa: KLP, peittokoe, H-testi, Graeffe, reservit, A-laajuus, MEM

-Työelämässä: NT-harjoituksia työelämäjaksolla (15kpl), NT:n seuraaminen 2 ja reflektio, Aspal case (arvioidaan numeerisesti, on osa TAPAUSANALYYSIÄ. Näiden analyysien ei tarvitse olla samasta asiakkaasta), Näköalue- ja linssitentti (Moodle)

Osallistuminen opetukseen: jatkuva arviointi + kaikki suulliset sekä kirjalliset tehtävät

Esitietovaatimukset

Binokulaarinen näkeminen

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 24.05.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 28

Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tanja Lehti
 • Kajsa Sten
Vastuuhenkilö

Kajsa Sten

Opiskelijaryhmät
 • SXE23K1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivätoteutus

Tavoitteet

TIETO
Opiskelija osaa
• kertoa binokulaarisen näön häiriöiden ominaispiirteet tapauksissa, jossa on epänormaaliverkkokalvon vastaavuus tai supressio
• arvioida asiakkaan sopivuuden ortoptiselle hoidolle
• kuvata AKA-arvon merkityksen prisma- ja sfäärisen korvauslasiratkaisuissaan
• kuvata anisometropian ominaispiirteet ja perustella näkemisen ratkaisut
TAITO
Opiskelija osaa
• tutkia binokulaarista näköä monipuolisesti
• suunnitella ja toteuttaa ortoptisen hoidon

Työharjoittelussa (5 op) opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa objektiivisen ja subjektiivisen virhetaitteisuuden sekä lähilisän määrityksen. Hän osaa arvioida silmien yhteisnäköä. Hän osaa kirjata asiakkaan tutkimustiedot asianmukaisesti. Hän osaa perustella ja suositella erilaisia näkemisen ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin. Hän osaa keskustella asiakkaan kanssa näöstä, näköön liittyvistä ongelmista ja näkemisen ratkaisuista.

NÄYTTÖ:
Opiskelija osaa
• skiaskopoida, tulkita ja selittää tulokset
• mitata silmänpaineen (ei-kosketus), tulkita ja selittää tulokset
• tehdä asianmukaisen näkötilanteen kartoituksen erilaisissa asiakastapauksissa
• kysyä ja tulkita tietoa merkittävistä oireista ja potilaiden huolenaiheista
• kysyä ja tulkita tietoa asiamukaisista sukurasitteista
• tehdä subjektiivisen ja objektiivisen refraktion
• tehdä silmälasimäärityksen perustuen refraktioon ja silmien yhteisnäön arvioon
• osaa arvioida pupillireaktiot
• osaa kommunikoida kunnioittavalla äänellä ja tavalla noudattaen asianmukaisia eettisiä ja kulttuurisia sääntöjä.
• osaa kuunnella aktiivisesti ja kommunikoida tehokkaasti
• osaa kuunnella ja selvittää asiakkaan mielipiteen ja huolenaiheet
• osaa kommunikoida huomioiden ajankäytön
• osaa huomioida sanallisen ja sanattoman viestinnän
• tunnistaa ja huomioida kulttuuriset eroavaisuudet
• käyttää tarvittaessa erilaisia kulttuurien välisiä kommunikaatiomenetelmiä

Sisältö

Ortoptisen hoitojen määritelmä, kohderyhmä, rutiini ortoptinen näöntutkimus sisältäen ortoptisen anamneesin
Epänormaali verkkokalvon vastaavuus (ARC) - määritelmä, teoria, tutkiminen, yleisyys, luokittelu, hoito
Suppressio - määritelmä, tutkiminen, syvyys, laajuus ja hoito
Prisma-adaptaatio
Tutkimusmenetelmät: Bagolinin linssi, hyppyvergenssit (Jump vergence), vergenssijousto, binokulaarinen refraktointitekniikka sumutusmenetelmällä, H-testi ja kynälamppu: binokulaarisen näkökentän laajuuden arviointi
Graafinen analyysi: Donders
Anisometropia ja aniseikonia
o epidemiologia, luokittelu, oireet, syntymekanismi, hoito, korjaushaasteet
Ortoptiset harjoitteet
- teoreettinen tausta, sensorinen ja motorinen aktivointi
-fysiologisen diplopian merkitys osana binokularitettiä ja supressiokontrollina
-spasmikontrolli
-harjoitteet akkommodaatiolle: Kauko-lähi hyppy, Brockin lanka, push-up harjoitteet, flipper-harjoitteet
-harjoitteet heikentyneelle konvergenssille ja divergenssille: Antisupressioharjoitteet, keinot supression vähentämiseksi. Brockin lanka, stereogrammikortit, Kaksi kynää -harjoite
-harjoitteen hoitoprosessi: teoreettinen tausta, hoitoprosessin rakenne/malli, oireiden kartoitus ja hoidon tarpeellisuuden määrittäminen, tarvittavat tutkimukset, oikean harjoitteen valitseminen (itsenäiset- ja optikon luona tehtävät harjoitteet) asiakkaan ohjeistaminen, harjoittelujakson seuraaminen ja harjoittelujakson päättäminen jatkotoimenpiteineen.

Aika ja paikka

Lukukauden jälkimmäisellä periodilla (syyslukukausi: periodi 2. / kevätlukukausi: periodi 4.)
Opetus pidetään Metropolian Myllypuron kampuksella sekä etäopetuksen verkossa ja työelämäjakso opiskelijan harjoittelupaikan sijainnin mukaisesti.
Opintojaksolle kuuluvat käytännön harjoitukset tehdään ohjatusti annetussa aikataulussa ja järjestyksessä kampuksen harjoitustiloissa. Muita kuin työharjoitteluun liittyviä tehtäviä ja harjoituksia ei voi tehdä työelämän ohjauksessa.

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit, artikkelit, osoitetut www-sivut ja -videot
Kirjallisuus mm:
Primary Care Optometry: The patient history sivut 99-111, The binocular vision examination 224-248, Management of anomalies of refraction and binocular vision 251-273
Borish´s Clinical Refraction: Fusion and Binocularity, sivut 121-156,

Opetusmenetelmät

Luennot, verkkoluennot, ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely, kirjalliset tehtävät, työelämäkäynnit, työelämäharjoittelu, näyttökokeet

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäharjoittelu 3 viikkoa eli 15 päivää kevätlukukaudella 2024 eli 27.3.-19.4.2024. Huom -Pääsiäinen sijoittuu työelämäjaksolle, jonka vuoksi jakso aloitetaan aiennetusti, jotta opiskelijan ei tarvitse tehdä opintoja pääsiäisenä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson arviointi perustuu kirjallisiin sekä Moodlessa suoritettaviin tehtäviin. Suoritustavat esitelty arviointikohdassa.

Kansainvälisyys

Ei

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste kuormittaa opiskelijaa keskimäärin noin 27h.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Sisällön jaksotus

Lähi- ja etäopetus, käytännön harjoitukset aina kampuksella ja työelämäjakso toteutuu syyslukukauden 2. periodilla

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on, että edeltävät näöntutkimukseen liittyvät opintojaksot SX00DS01, SX00DS02, SX00DS03 opintojaksot on suoritettu hyväksytysti ennen opintojakson alkamista ja SX00EJ63 soveltuvin osin tehtynä.

Työelämäharjoittelujakson (3 viikkoa) tehtävät:
• 15 näöntutkimusta, jotka sisältävät esitutkimukset, taittovirheen määrityksen, lähilisän määrityksen, binokulaarisen näön arvioinnin ja silmälasimäärityksen.
• Moodle-verkkotentti, jossa analysoidaan eri linssivaihtoehtoja ja presbyopiatapauksen näköalueita eri linssityypeillä
• 2 optikon tutkimuksen seurantaa ja reflektiossa otetaan huomioon ECOO:n ja Hyvä Optikon Näöntutkimuskäytännön suositukset


Tarkempi sisältökuvaus opintojaksolle:
*Heikentyneen binokulariteetin jaottelu ja luokittelu tutkimustulosten perusteella (Duanen luokitukset):
-Divergence excess l. LD-exoforia, Basic exodeviation l. perus exoforia, Convergence insufficiency l. konvergenssin toimintavajaus exo, Basic esodeviation l. perus esoforia, Divergense weakness l. HD-esoforia, Convergence excess l. LK-esoforia sekä näiden linkitys akkommodatiivisen konvergenssin eli AKA:aan
-akkomodaation luokittelu osana analyysiä
- Fysiologisen diplopian merkitys osana toimivaa binokulariteettiä.
*Anisometropian ja aniseikonian vaikutus binokulariteettiin: Staattinen ja dynaaminen aniseikonia. Kuvakokoeron tutkiminen olemassa olevilla näöntutkimustesteillä sekä sen huomioiminen osana silmälasimääritystä.
*ARC ja NRC teoreettinen tausta. Verkkokalvovastaavuuden tutkiminen: Bagolinin linssi ja peittokoe
*Heikentyneen binokulariteetin oireden seikkaperäisempi kuvaaminen:
Kaksoiskuvien ilmenemiset: katselumien vaikutukset (komitant l. konkomitant /nonkomitant) ja esiintymistiheys (intermittoiva/ajoittainen, jatkuva, aamulla, illalla, näönkuormituksen yhteydessä)
*Supressioherkkyyden arviointi.
*Binokulaarinen refraktointitekniikka: sumutusmenetelmällä
*H-testi ja kynälamppu: binokulaarisen näkökentän laajuuden arviointi
*Tyypilliset astenooppiset oireet heikentyneen binokulariteetin osalta (vergenssin ja/tai akkommodaatin ongelmat): Anamneesin tarkentaminen.
*Tapausesimerkit, jolla on heikentynyt binokulariteetti, joihin haetaan hoitosuunnitelmaa (työpajat): luokittelu binokulariteetti- ja/tai akkommodaatio luokitukseen, tutkimustulosten peilaaminen laskennalliseen AKA-arvoon, prismalasin (Sheard ja Persival sekä vertikaali ja vinot sekä fresnellin kalvoprisma) ja/tai sfäärisen korvauslasin ja/tai ortoptisten harjoitteiden määrittämine kyseiselle tapaukselle, ananmneesiin vastaaminen silmälasimäärityksessä ja hoitosuunnitelmassa, kirjaaminen laadullisesti sekä ICD10-koodistolla,
*Ortoptisten silmäharjoitteiden teoreettinen tausta: Sensorinen ja motorinen aktivointi. Hoitojen suunnittelu ja toteutus heikentyneestä binokularitettistä kärsivän asiakkaan oireiden helpottamiseksi. Fysiologisen diplopian merkitys osana binokularitettiä ja supressiokontrollina.
*Ortoptiset harjoitteet akkommodaatiolle: Kauko-lähi hyppy, Brockin lanka, push-up harjoitteet, flipper-harjoitteet
*Ortoptiset harjoitteet heikentyneelle konvergenssille ja divergenssille: Antisupressioharjoitteet, keinot supression vähentämiseksi. Brockin lanka, stereogrammikortit, Kaksi kynää -harjoite
*Ortoptisen harjoitteen hoitoprosessi: teoreettinen tausta, hoitoprosessin rakenne/malli, oireiden kartoitus ja hoidon tarpeellisuuden määrittäminen, tarvittavat tutkimukset, oikean harjoitteen valitseminen (itsenäiset- ja optikon luona tehtävät harjoitteet) asiakkaan ohjeistaminen, harjoittelujakson seuraaminen ja harjoittelujakson päättäminen jatkotoimenpiteineen. Hoitoprosessin toteutus asiakastilanteessa. Spasmikontrolli ja tulokset, joihin haetaan muutosta. Hoitoprosessin toteuttamainen yhdelle nuoremmalle opiskelijalle: alkututkimukset, sopivan harjoitteen valitseminen ja seurantakäynti.
*Graafinen analyysi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen opetukseen ja näöntutkimustunneille

- KIRJALLISET OPPIMISTEHTÄVÄT 1-4 sekä reflektio: Mikäli palautukset tehdään OMA:ssa ilmoitetun palautuspäivämäärän jälkeen, vaikuttaa se annetun arvosanan suuruuteen tai tehtävää ei arvioida lainkaan. Oman työskentelyajan mitoittaminen ja arviointi on osa tehtävien työskentelyprosessien arviointia.

1. NÄÖNTUTKIMUKSEN RUNKO -tehtävä > arviointi Hyv / Täydennettävä
2. Ortoptisetharjoitteet -runko asiakastyöhön (+liite) > arvio numeerisesti: täydennettävä - 5 > 45% kokonaisarvosanasta.
3a. Binokulariteetti palapeli Moodle SUORITUSVAIHTOEHTO A: 1 eso tapaus +1 exo tapaus arvosana 1-3 > pareittain tai yksin > arviointi numeerisesti > 15% kokonaisarvosanasta
3b. Binokulariteetti palapeli Moodle SUORITUSVAIHTOEHTO B: 2 eso tapausta +2 exo tapausta arvosana 1-5 > pareittain tai yksin > arviointi numeerisesti > 15% kokonaisarvosanasta
4. Tapausanalyysi, joka koostuu kahdesta eri osasta: OSA A) Analyysi työelämässä tehdystä näöntutkimuksesta tai yhdestä NT-harjoituksesta (omasta mielestä mielenkiintoisin), 50% tästä yhsittäisestä arvosanansta OSA B) Asiakaspalveluanalyysi, joka tehdään osana työelämäjaksoa, 50% tästä yhsittäisestä arvosanansta > 40% kokonaisarvosanasta
5. Analyysin lisäksi tehdään opintojaksoon liittyvä reflektointi, joka palautetaan NT-analyysin kanssa > Hyv / täydennettävä

-15 kpl ohjeistuksen mukaisesti tehtyä ja täytettyä NT-harjoitusta. NTH-nippu (15 kpl) palautetaan aulaan (palauta vaan täydelliset laput) > Hyv / täydennettävä

-Näyttökoe näöntutkimusmenetelmistä, lukukauden lopussa tai seuraavan lukukauden alussa: KLP, peittokoe, H-testi, Graeffe, reservit, A-laajuus, MEM

-Työelämässä: NT-harjoituksia työelämäjaksolla (15kpl), NT:n seuraaminen 2 ja reflektio, Aspal case (arvioidaan numeerisesti, on osa TAPAUSANALYYSIÄ. Näiden analyysien ei tarvitse olla samasta asiakkaasta), Näköalue- ja linssitentti (Moodle)

Osallistuminen opetukseen: jatkuva arviointi + kaikki suulliset sekä kirjalliset tehtävät

Esitietovaatimukset

Binokulaarinen näkeminen

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Päivi Nokipii
Vastuuhenkilö

Päivi Nokipii

Opiskelijaryhmät
 • SXE22K1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• kertoa yleiseen farmokologiaan liittyen seuraavista aihealueista: (1) farmakokinetiikka, (2) farmakodynamiikka, (3) lääkkeiden autonomisen hermoston vaikutukset, (4) kipulääkkeet ja paikallispuudutteet, (5) kuumetta alentavat lääkkeet ja tulehduslääkkeet, (6) antibiootit, (7) antiviraaliset lääkkeet, (8) allergialääkkeet, (9) hengityselimiin ja verenkiertoelimistöön vaikuttavat lääkkeet, (10) antiseptiset, desinfiointi- ja säilöntäaineet (11) lääkkeiden yleisimmät systeemiset sivuoireet

• kertoa silmän farmakologiaan liittyen seuraavista aihealueista: (1) lääkkeen imeytymiseen liittyvät seikat, (2) sykloplegit, (3) mydriaatit, (4) miootit, (5) paikalliset puudutteet, (6) värjäysaineet, (7) antimikrobiset lääkkeet, (8) kyynelnestevalmisteet, (9) avaavat, antihistamiinit ja tulehduslääkkeet, (10) silmän paikalliset ja systeemiset vaikutukset, (11) ensiaputilanteet, (12) diagnostisten lääkeaineiden sivuoireiden hoito

• kertoa yleisestä patologiasta ja yleissairauksista ja miten ne vaikuttavat silmään ja näkemiseen seuraavista aihealueista: (1) tulehdus ja paraneminen, (2) sydän- ja verisuonisairaudet (3) veritaudit, (4) endokriinisairaudet, (5) neurologiset sairaudet, (6) ravitsemushäiriöt, (7) reumaattiset häiriöt, vaskuliitti ja sidekudossairaudet, (8) tulehdukset, (9) tuumorit (10) synnynnäiset- ja perinnölliset tilat.

Sisältö

Yleinen farmakologia:
• Lääkkeiden vaikutusmekanismit: farmakodynamiikka ja farmakokinetiikka
• Hermoston välittäjäaineiden farmakologiset vaikutukset ihmisen autonomisessa hermostossa
o Ihmisen autonomisen hermoston välittäjäaineet ja aistinsolut
o kolinergiset agonistit ja antagonistit
o adrenergiset agonistit ja antagonistit
o Autonomiseen hermostoon vaikuttavat lääkeaineet
• Kipulääkkeet ja paikalliset puudutteet
• Kuumetta alentavat lääkkeet ja tulehduslääkkeet
•Antibiootit
•Antiviraaliset lääkkeet
•Allergialääkkeet
•Hengityselimiin ja verenkiertoelimistöön vaikuttavat lääkkeet
•Antiseptiset, desinfiointi- ja säilöntäaineet
•Lääkkeiden yleisimmät systeemiset sivuoireet

Silmän farmakologia:
Yleiset periaatteet
•seikat, jotka vaikuttavat silmälääkkeiden bioyhteensopivuuteen ja imeytymiseen
•lääkkeenantotavat
Autonomisen hermostoon vaikuttavat lääkkeet
•mekanismi ja silmän reseptorityypit
•silmän kolinergiset agonistit ja antagonistit
•silmän adrenergiset agonistit ja antagonistit
•sykloplegit, mydriaatit, miootit
Paikallispuudutteet
•Paikallisen silmänpuudutusaineen ominaisuudet (ei-injektoitavat)
Antihistamiinit
Tulehduslääkkeet
•steroidit
•ei-steroidit (sis syöttösolujen stabilisaattorit)
Kemoterapeuttiset lääkkeet
•mikrobi-, virus- ja sienilääkkeet
Värjäysaineet
•paikalliset diagnostiset värjäysaineet
•suun ja laskimon kautta käytettävät värjäysaineet
Hyperosmoottiset lääkkeet
•paikalliset diagnostiset lääkkeet
Toksikologia
•paikallisesti annettavien silmälääkkeiden silmävaikutukset
•paikallisesti annettavien systeemilääkkeiden silmävaikutukset
• systeemisten lääkkeiden aiheuttamat silmävaikutukset
Silmälääkkeisiin liittyvät säädökset
Lääkkeiden määräämisen säädökset ja lääkeainemääräyksen kirjoittaminen


SISÄLTÖ
Patologia:
Tulehdus ja paraneminen
Sydän- ja verisuonisairaudet ja silmä
• Hypertensio
• Ateroskleroosi
• Karotisstenoosi
• Aneurysma
• Aivohalvaus
Verisairaudet ja silmä
• Anemia
• Leukemia
• Lymfooma
Endokriiniset sairaudet ja silmä
• Diabetes
• Kilpirauhassairaudet
Neurologiset sairaudet ja silmä
• Päänsärky
• MS-tauti
• Aivokasvaimet
• Kallonsisäinen kohonnut paine
•Neuromuskulaariset sairaudet
Ravitsemushäiriöt
• Imeytymishäiriöt
• Alkoholismi
• Vitamiinipuutokset
Reumataudit, kollagenoosit ja vaskuliitit
• Nivelreuma
• Selkärankareuma
• Reiterin syndrooma
• Sjögrenin syndrooma
• Jättisoluarteriitti
Infektiotaudit
• Virustaudit
• Bakteeritaudit
• Sieni-infektiot
• Parasiitti-infektiot
Kasvaimet
• Aivokasvaimet ja näkö
• Silmän etäpesäkkeet
Synnynnäiset ja perinnölliset tilat
• Yleisten perinnöllisten häiriöiden oireet ja löydökset
• Yleisten synnynnäisten häiriöiden (fetal alcohol syndrome eli FAS, vihurirokko, kuppa, toksoplasmoosi) oireet ja löydökset

Aika ja paikka

Syyslukukaudella 2023 optometrian tutkinto-ohjelma

Oppimateriaalit

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Luentomateriaalit, artikkelit
Kirjat
- Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia (A Finnish textbook of medical pharmacology and toxicology); Heikki Ruskoaho, Jukka Hakkola, Risto Huupponen, Anu Kantele, Esa R. Korpi, Eeva Moilanen, Petteri Piepponen, Eriika Savontaus, Olli Tenhunen, Kirsi Vähäkangas (ed.); 5th edition 2019; ISBN: 978-952-360-011-9.
- Clinical Ocular Pharmacology, 5th Edition by Jimmy D. Bartlett OD DOS ScD (Author), Siret D. Jaanus PhD LHD (Author), Butterworth Heinemann Elsevier, 2008, ISBN-13: 978-0750675765 ISBN-10: 0750675764.
- Patologia (A Finnish textbook of pathology); Markus Mäkinen, Olli Carpén, Veli-Matti Kosma, Veli-Pekka Lehto, Timo Paavonen, Frej Stenbäck (ed.); 1st edition 2012; ISBN: 978-951-656-184-7.
- Pathophysiology, The biological basis for disease in adults and children, 8th Edition by Kathryn L. McCance MS PhD (Author), Sue E. Huether MS PhD (Author), Valentina L. Brashers MD FACP FNAP (Section Editor), Neal S. Rote PhD (Section Editor), Elsevier, 2019, ISBN: 978-0-323-58347-3.
- Ocular Pathology, 8th Edition by Myron Yanoff (Author) and Joseph W. Sassani (Author), Elsevier, 2020, ISBN: 978-0-323-54755-0.

Opetusmenetelmät

Teoriatunnit
Parityöseminaari
- kirjallinen työ
- suullinen esitys

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä työelämäjaksoa tai käytännönharjoituksia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Patologian tentti 05.10.2023, 1. uusinta 07.11.2023, 2. uusinta 12.12.2023

Farmakologian tentti 22.11.2023, 1. uusinta 12.12.2023, 2. uusinta 23.01.2024

Molempien tenttien uusinnat optometrian uusintatenttipäivinä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Teoriaa 10 ECTS
Patologia 5 ECTS; luentoja 36h ja 2h tentti
Farmakologia 5 ECTS; luentoja 41h, joihin sisältyy 8h seminaaripäivä ja 2h tentti

1 opintopiste kuormittaa opiskelijaa keskimäärin 27h.

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjalliset tentit muodostavat 100% kokonaisarvosanasta.
Kirjallinen paritehtävä palautettu.
Suullinen esitys parin kanssa.
Kirjallinen tehtävä hyväksytty.
-
Kirjalliset tentit (Farmakologian tentti ja patologian tentti) Hyväksytty suoritus: vähintään 50% oikein.
Parityöseminaari (kirjallinen+suullinen); kirjallinen työ palautettu ja hyväksytty sekä suullisesti esitetty; hyväksytty/täydennettävä.

Läsnäolo luennoilla on edellytys kurssin hyväksytylle suoritukselle.

Sallitut välineet näyttökoetilanteessa:
Mustekynä, lyijykynä ja pyyhekumi.

Esitietovaatimukset

Silmän anatomia ja fysiologia, kliininen mikrobiologia ja tutkimusmenetelmät

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 24.05.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Päivi Nokipii
Vastuuhenkilö

Päivi Nokipii

Opiskelijaryhmät
 • SXE22S1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• kertoa yleiseen farmokologiaan liittyen seuraavista aihealueista: (1) farmakokinetiikka, (2) farmakodynamiikka, (3) lääkkeiden autonomisen hermoston vaikutukset, (4) kipulääkkeet ja paikallispuudutteet, (5) kuumetta alentavat lääkkeet ja tulehduslääkkeet, (6) antibiootit, (7) antiviraaliset lääkkeet, (8) allergialääkkeet, (9) hengityselimiin ja verenkiertoelimistöön vaikuttavat lääkkeet, (10) antiseptiset, desinfiointi- ja säilöntäaineet (11) lääkkeiden yleisimmät systeemiset sivuoireet

• kertoa silmän farmakologiaan liittyen seuraavista aihealueista: (1) lääkkeen imeytymiseen liittyvät seikat, (2) sykloplegit, (3) mydriaatit, (4) miootit, (5) paikalliset puudutteet, (6) värjäysaineet, (7) antimikrobiset lääkkeet, (8) kyynelnestevalmisteet, (9) avaavat, antihistamiinit ja tulehduslääkkeet, (10) silmän paikalliset ja systeemiset vaikutukset, (11) ensiaputilanteet, (12) diagnostisten lääkeaineiden sivuoireiden hoito

• kertoa yleisestä patologiasta ja yleissairauksista ja miten ne vaikuttavat silmään ja näkemiseen seuraavista aihealueista: (1) tulehdus ja paraneminen, (2) sydän- ja verisuonisairaudet (3) veritaudit, (4) endokriinisairaudet, (5) neurologiset sairaudet, (6) ravitsemushäiriöt, (7) reumaattiset häiriöt, vaskuliitti ja sidekudossairaudet, (8) tulehdukset, (9) tuumorit (10) synnynnäiset- ja perinnölliset tilat.

Sisältö

Yleinen farmakologia:
• Lääkkeiden vaikutusmekanismit: farmakodynamiikka ja farmakokinetiikka
• Hermoston välittäjäaineiden farmakologiset vaikutukset ihmisen autonomisessa hermostossa
o Ihmisen autonomisen hermoston välittäjäaineet ja aistinsolut
o kolinergiset agonistit ja antagonistit
o adrenergiset agonistit ja antagonistit
o Autonomiseen hermostoon vaikuttavat lääkeaineet
• Kipulääkkeet ja paikalliset puudutteet
• Kuumetta alentavat lääkkeet ja tulehduslääkkeet
•Antibiootit
•Antiviraaliset lääkkeet
•Allergialääkkeet
•Hengityselimiin ja verenkiertoelimistöön vaikuttavat lääkkeet
•Antiseptiset, desinfiointi- ja säilöntäaineet
•Lääkkeiden yleisimmät systeemiset sivuoireet

Silmän farmakologia:
Yleiset periaatteet
•seikat, jotka vaikuttavat silmälääkkeiden bioyhteensopivuuteen ja imeytymiseen
•lääkkeenantotavat
Autonomisen hermostoon vaikuttavat lääkkeet
•mekanismi ja silmän reseptorityypit
•silmän kolinergiset agonistit ja antagonistit
•silmän adrenergiset agonistit ja antagonistit
•sykloplegit, mydriaatit, miootit
Paikallispuudutteet
•Paikallisen silmänpuudutusaineen ominaisuudet (ei-injektoitavat)
Antihistamiinit
Tulehduslääkkeet
•steroidit
•ei-steroidit (sis syöttösolujen stabilisaattorit)
Kemoterapeuttiset lääkkeet
•mikrobi-, virus- ja sienilääkkeet
Värjäysaineet
•paikalliset diagnostiset värjäysaineet
•suun ja laskimon kautta käytettävät värjäysaineet
Hyperosmoottiset lääkkeet
•paikalliset diagnostiset lääkkeet
Toksikologia
•paikallisesti annettavien silmälääkkeiden silmävaikutukset
•paikallisesti annettavien systeemilääkkeiden silmävaikutukset
• systeemisten lääkkeiden aiheuttamat silmävaikutukset
Silmälääkkeisiin liittyvät säädökset
Lääkkeiden määräämisen säädökset ja lääkeainemääräyksen kirjoittaminen


SISÄLTÖ
Patologia:
Tulehdus ja paraneminen
Sydän- ja verisuonisairaudet ja silmä
• Hypertensio
• Ateroskleroosi
• Karotisstenoosi
• Aneurysma
• Aivohalvaus
Verisairaudet ja silmä
• Anemia
• Leukemia
• Lymfooma
Endokriiniset sairaudet ja silmä
• Diabetes
• Kilpirauhassairaudet
Neurologiset sairaudet ja silmä
• Päänsärky
• MS-tauti
• Aivokasvaimet
• Kallonsisäinen kohonnut paine
•Neuromuskulaariset sairaudet
Ravitsemushäiriöt
• Imeytymishäiriöt
• Alkoholismi
• Vitamiinipuutokset
Reumataudit, kollagenoosit ja vaskuliitit
• Nivelreuma
• Selkärankareuma
• Reiterin syndrooma
• Sjögrenin syndrooma
• Jättisoluarteriitti
Infektiotaudit
• Virustaudit
• Bakteeritaudit
• Sieni-infektiot
• Parasiitti-infektiot
Kasvaimet
• Aivokasvaimet ja näkö
• Silmän etäpesäkkeet
Synnynnäiset ja perinnölliset tilat
• Yleisten perinnöllisten häiriöiden oireet ja löydökset
• Yleisten synnynnäisten häiriöiden (fetal alcohol syndrome eli FAS, vihurirokko, kuppa, toksoplasmoosi) oireet ja löydökset

Aika ja paikka

Kevätlukukaudella 2024 optometrian tutkinto-ohjelma

Oppimateriaalit

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Luentomateriaalit, artikkelit
Kirjat
- Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia (A Finnish textbook of medical pharmacology and toxicology); Heikki Ruskoaho, Jukka Hakkola, Risto Huupponen, Anu Kantele, Esa R. Korpi, Eeva Moilanen, Petteri Piepponen, Eriika Savontaus, Olli Tenhunen, Kirsi Vähäkangas (ed.); 5th edition 2019; ISBN: 978-952-360-011-9.
- Clinical Ocular Pharmacology, 5th Edition by Jimmy D. Bartlett OD DOS ScD (Author), Siret D. Jaanus PhD LHD (Author), Butterworth Heinemann Elsevier, 2008, ISBN-13: 978-0750675765 ISBN-10: 0750675764.
- Patologia (A Finnish textbook of pathology); Markus Mäkinen, Olli Carpén, Veli-Matti Kosma, Veli-Pekka Lehto, Timo Paavonen, Frej Stenbäck (ed.); 1st edition 2012; ISBN: 978-951-656-184-7.
- Pathophysiology, The biological basis for disease in adults and children, 8th Edition by Kathryn L. McCance MS PhD (Author), Sue E. Huether MS PhD (Author), Valentina L. Brashers MD FACP FNAP (Section Editor), Neal S. Rote PhD (Section Editor), Elsevier, 2019, ISBN: 978-0-323-58347-3.
- Ocular Pathology, 8th Edition by Myron Yanoff (Author) and Joseph W. Sassani (Author), Elsevier, 2020, ISBN: 978-0-323-54755-0.

Opetusmenetelmät

Teoriatunnit
Parityöseminaari
- kirjallinen työ
- suullinen esitys

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä työelämäjaksoa tai käytännönharjoituksia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Patologian tentti 12.02.2024, 1. uusinta 03.04.2024, 2. uusinta 27.05.2024

Farmakologian tentti 25.04.2024, 1. uusinta 27.05.2024, 2. uusinta xx.xx.2024

Molempien tenttien uusinnat optometrian uusintatenttipäivinä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Teoriaa 10 ECTS
Patologia 5 ECTS; luentoja 36h ja 2h tentti
Farmakologia 5 ECTS; luentoja 41h, joihin sisältyy 8h seminaaripäivä ja 2h tentti

1 opintopiste kuormittaa opiskelijaa keskimäärin 27h.

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjalliset tentit muodostavat 100% kokonaisarvosanasta.
Kirjallinen paritehtävä palautettu.
Suullinen esitys parin kanssa.
Kirjallinen tehtävä hyväksytty.
-
Kirjalliset tentit (Farmakologian tentti ja patologian tentti) Hyväksytty suoritus: vähintään 50% oikein.
Parityöseminaari (kirjallinen+suullinen); kirjallinen työ palautettu ja hyväksytty sekä suullisesti esitetty; hyväksytty/täydennettävä.

Läsnäolo luennoilla on edellytys kurssin hyväksytylle suoritukselle.

Sallitut välineet näyttökoetilanteessa:
Mustekynä, lyijykynä ja pyyhekumi.

Esitietovaatimukset

Silmän anatomia ja fysiologia, kliininen mikrobiologia ja tutkimusmenetelmät

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pia Mäkelä
 • Optometria Virtuaali
 • Tanja Lehti
 • Matti Paavilainen
 • Saija Flinkkilä
 • Satu Autio
Vastuuhenkilö

Pia Mäkelä

Opiskelijaryhmät
 • SXE22K1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivätoteutus

Tavoitteet

TIETO
Opiskelija osaa
• selittää piilolaseihin ja niiden käyttöön liittyvän terminologian
• kuvailla erilaisten piilolinssien ominaisuuksia sisältäen materiaalit (Dk, Dk / t, EOP, oxygen flux, ionisuus, vesipitoisuus), muototekijät ja valmistuksen, sekä käyttötarkoitukset
• kuvailla ja laskea piilolinssien optisia ominaisuuksia
• verrata piilolasikorjauksen eroja silmälasikorjaukseen näkemisen suhteen
• kuvailla piilolasien sovitukseen liittyvät tutkimusmenetelmät ja niistä saadut tulokset, sekä tulosten merkityksen sovituksen ja käytön onnistumiselle
• kuvailla hoitotuotteiden käyttöä, sisältöä / ainesosia
• kuvata keskeiset piilolasien aiheuttamien komplikaatiot ja niiden hoidon
• kuvata peruspiirteet erikoislinsseistä (värilliset, terapeuttiset, myopiakontrolli, skleraaliset, minisklereaaliset, tooriset RGP, orthokeratologia, hybridi, piilolasit lapsille ja vauvoille)

TAITO
Opiskelija osaa
• tehdä anamneesin piilolasien sovituksessa ja arvioida piilolasien sopivuutta
• arvioida silmän etuosia mikroskopoimalla piilolasien käytön kannalta sisältäen yläluomien käännön ja fluoresiinitutkimuksen
• arvioida kuivasilmäisyyden mahdollisuutta ja antaa tarvittaessa hoito-ohjeita
• arvioida sarveiskalvon muotoa käyttäen keratometria ja topografia ja laskea sarveiskalvoastigmatismin ja jäännösastigmatismin
• käyttää piilolasien sovittamiseen käytettäviä laitteita turvallisesti ja ergonomian huomioiden
• laittaa linssit (pehmeät, korneaalinen ja miniskleraalinen RGP) toiselle silmään ja ottaa ne pois
• sovittaa pehmeät piilolasit mukaan lukien tooriset- ja monitehopiilolasit
• sovittaa kovien happealäpäisevät sfääriset piilolasit perustapauksissa
• tehdä piilolasikäyttäjän opetuksen sisältäen hygienianäkökohdat ja piilolasinesteiden käytön
• tehdä jälkitarkastuksen
• mitata piilolasin perusparametrit
• kirjata oleelliset sovitustiedot selkeästi asiakaskortistoon ja kirjoittaa piilolasireseptin
• soveltaa piilolaseihin liittyvän lainsäädännön ja suositukset piilolasisovituksen ja potilaskortiston suhteen
• hakea tietoa markkinoilla olevista linsseistä ja tutkimuksista piilolasien alalta
NÄYTTÖ
Opiskelija osaa
-käyttää mikroskooppia ja eri valaisumuotoja tutkiessaan silmän etuosia, sekä tulkita ja selittää havaitsemansa löydökset.
-osaa laittaa ja ottaa asiakkaan silmistä pehmeät ja kovat piilolinssit
-osaa kääntää yläluomen ja käyttää fluoresiinia tutkimuksissaan ja arvioida sarveiskalvon eheyttä

Työelämäharjoittelun (5 op) jälkeen opiskelija osaa tehdä asiakkaille pehmeiden piilolasien sovituksia, opastaa heitä piilolasien hoitotuotteissa ja kertoa piilolasien käytöstä. Hän osaa ohjata asiakasta piilolasien turvalliseen käyttöön. Opiskelija osaa tehdä asiakkaille näöntutkimuksia ja analysoida tapauksia monipuolisesti.

Sisältö

SISÄLTÖ
Piilolasisovitukseen liittyvä tutkiminen, kliinisten merkkien havainnointi, tekniikat ja taidot.
Linssityypit, materiaalit, muotoilu ja termit:
- Kovat ja kovat happealäpäisevät linssit, sorvatut, muottiin valetut, Spincast - pehmeät linsssit
- kaarevuus, halkaisija, alueet, sagittaalinen syvyys, keski- ja reunapaksuus
- Asfäärisyys
-tooriset- linssien muotoilu kiertymisen estämiseksi
-RGP- linssin taipuminen
-RGP -linssin taka- ja etutoorisuus linsseissä
- erikoismuotoilu: käänteisgeometriset ja quadrantic
-linssien mittaaminen, halkaisija, kaarevuusmittari
Optiikka ja näkeminen myös voimakkaissa voimakkuuksissa ja afakiassa:
-kyynellinssin vaikutus
-pintavälimuutos
-akkommodaatio ja konvergenssitarve
-suurennosvaikutus, näkökenttä, vääristymät
-piilolasit anisometropiassa
Sovitus:
Käyttömuodot ja -ajat
Käyttöaiheet ja vasta-aiheet
Asiakkaan käsittely
Anamneesi piilolasisovituksessa
Silmän etuosan tutkimus ja mittaukset
-Miksi arvioidaan, välineet, toimenpiteet ja kliininen merkitys
Piilolinssin valinta saatavilla olevista linssityypeistä
Linssien silmään laitto ja pois otto: eri tekniikat
Sovitusarvio
- pehmeät sfääriset ja tooriset, monitehot ja RGP
-sovitustekniikat, sisältäen toorisen linssin kiertymisen arvioinnin
-fluoresiiniarvio
-RGP (samakeskisten kaarevuusalueiden jyrkkyyden ja vaikutusalueiden leveyksien) vaikutus istuvuuteen ja kyynellinssiin.
-päällerefraktio
Tilauksen kirjaaminen
Uuden käyttäjän tutkimusrutiini
Silmän etuosan tutkiminen:
- Miksi arvioidaan, välineet, toimenpiteet ja kliininen merkitys
-arviointiasteikot
Kyynelnestejärjestelmän arviointi:
- Miksi arvioidaan, välineet, toimenpiteet ja kliininen merkitys
- tekniikat ja taidot sisältäen:
Näkymät mikroskoopilla katsottuina
Fluoresiinin jaLissamine Green -väriaineen käyttö
Testejä refleksikyynelehtimisen ja peruserityksen mittaamiseen
Fluoresiinin kulun testaus nenään ja nieluun
Laadulliset ja määrälliset kyynelnestetestit
Silmän alueen arviointi:
- Tarkastelu, tutkimus ja merkkien tunnistaminen sekä tekniikat ja taidot sisältäen:
Luomen kääntö
Luomireunan sairauksien tunnistaminen ja hoito
Terveen ja sairaan silmän rakenteiden näkymät mikroskoopilla katsottaessa
Silmän ulkoisten osien valokuvaus ja dokumentointi
Linssien hoito:
-Käsittely
-Puhdistus
-Saatavilla olevat säilytysaineet jne
-Desinfiointimenetelmät
-Piilolasinesteet
Jälkitarkastukset:
-Linsseihin totuttelu
-Fysiologiset ja sovituksen jälkeiset komplikaatiot
-Allergiset reaktiot
-Linssin muutokset
-Mekaaniset ongelmat
Erikoislinssit ja niiden sovittaminen: (Skleraaliset linssit, semiskleraaliset ja miniskleraaliset linssit, piggybag, hybridi):
-keratokonus
-epäsäännöllinen sarveiskalvo
-keratoplastialinssit
- linssivalinnat refraktiivisten leikkausten jälkeen
-urheilunäkö
-kuivasilmäisyys
-sairauksien ja vammojen muokkaamat sarveiskalvot
-kosmeettinen ja proteettinen käyttötarkoitus
-iiriksen värin muuttaminen
-amblyopian hoito piilolinsseillä
-värilliset piilolinssit ja värinäön puutokset
Ortokeratologiasovitus ja linssien muotoilu
Sovitus myopiakontrollissa
Pikkulasten ja vauvojen piilolasien sovittamisen perusteet
Parametrien modifiointi teoriassa ja käytännössä
Aaltorintamateknologia ja piilolasit
Hoitovaihtoehdot piilolaseilla henkilöillä, joilla on refraktiivisia/okulomotorisia tai hermoperäisiä ongelmia
Silmiin liittyvien yleissairauksien merkit ja oireet

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2023 Optometrian tutkinto-ohjelma

Oppimateriaalit

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Luentomateriaalit, artikkelit
Internet-lähde: https://www.jnjvisioncare.co.uk/educational-moments-clinical-topics
Kirjallisuus mm:
Elliott (2014) Clinical Procedures in PRIMARY EYE CARE. Osa 5 Contact Lens Assessment, sivut 112-146.
Phillips and Speedwell (2007) Contact lenses (5th Ed.)
Veys, Meyler, Davies (2002) Essential Contact Lens Practice
Efron (2004) Contact Lens Complications
Efron (2010 and 2018) Contact lens practice
Valmistajien nettisivut-tuotetietous
J&J Essential Contact Lens Practice
Grading scales : Brien Holden, Alcon, Efron, Johnson & Johnson
Alho, N, Salminen E, Vartela S (2014) Would you fit RGPs? A fitting guide. Thesis, Metropolia. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/81946/Alho_Salminen_Vartela_Kokeilisitko_kovia.pdf?sequence=2
JnJ Handbook of Contact Lens Management
Fitting GP Lenses Part 1 - Mark Andre 14:50
https://www.youtube.com/watch?v=8LtavVDuf9c
Fitting GP Lenses Part 2 - Mark Andre 12:25 incl. fluorescein patterns
https://www.youtube.com/watch?v=cMWQ6ZZJSMQ
RGP insertion and removal - Moorfields Hospital 4:07
https://www.youtube.com/watch?v=4lHijsotMww
How to put contact lens in a toddler and baby's eyes 6:13 http://www.youtube.com/watch?v=sxHnoJP4t7I

Lisämateriaalia:
Luentodiat ja monisteet
Piilolasimateriaalit: esim.
Purslow C (2010) Current materials and care regimes– implications for clinical practice. Optometry Today CET 29.1.2010
Efron, Nathan (2010 ja 2018) Contact lens practice painokset 2 ja 3.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Ohjatut harjoitukset
Ohjattu ongelmakeskeinen yksilö- tai ryhmätyö (PBL-menetelmä)
Käytännönharjoitukset tehtyinä ja arvioituina (suullinen palaute harjoitustunneilla)
Työelämäharjoittelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 15.11.2023. Uusinta 1 12.12.2023 Uusinta 2 kevät 2024

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

3 viikkoa työelämäharjoittelua

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Teoria 5 op sisältäen luennot ja 2h tentti
Harjoitukset 5 op: opiskelijat tutkivat toisia opiskelijoita ja sovittavat heille piilolaseja
-
Työelämäharjoittelu optikkoliikkeessä ja näytöt 5 op
Osallistuminen Optometrian tutkinto-ohjelman työelämäpäivään

Sisällön jaksotus

Työelämäjakso 3 viikkoa

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.
Osa opetuksesta voidaan tehdä englannin kielellä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti 80%, käytännön harjoitukset 20%
Käytännön harjoitukset palautettu.
Työelämäharjoittelujakso suoritettu ja tehtävät tehty.
Oppimistehtävät työelämäharjoittelussa hyväksytty
Näyttökokeet muodostavat 20% kokonaisarvosanasta. Opiskelija osoittaa osaavansa mikroskopoida, käyttää fluoresiinia ja kääntää ylä- ja alaluomet mikroskopointia varten sekä käsitellä piilolaseja ja laittaa ne silmiin ja poistaa silmistä turvallisesti ja hygieenisesti.
Kaikki harjoitusmonisteet palautetaan tehtyinä opettajan arvioitaviksi.
-
Arvioinnin perusteet
Kirjallinen tentti: 50% läpäisyvaatimus
Näyttökoepisteet: lisätään kirjallisen tentin pisteisiin.
Harjoitustunnit: Poissaolot korvataan muilla harjoittelutunneilla. Kaikki harjoittelukertojen tehtäväpaperit palautetaan viimeisen harjoituksen jälkeen, ja opettaja hyväksyy ne tai pyytää lisäselvityksiä.
Työelämäharjoittelu: ohjaava optometristi arvioi ja hyväksyy harjoittelun (asteikko 1-5) ja kaikki näöntutkimukset ja piilolasisovitukset . Läpi / uusittava.
Kaikki asiakastutkimukset näytetään ohjaavalle opettajalle. Läpi / uusittava.
-
Välineet koetilanteessa:
Lyijykynä, pyyhekumi, viivain ja laskin

Esitietovaatimukset

Silmien yhteisnäkö

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 24.05.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pia Mäkelä
 • Optometria Virtuaali
 • Tanja Lehti
 • Satu Autio
 • Saija Flinkkilä
 • Kajsa Sten
Vastuuhenkilö

Pia Mäkelä

Opiskelijaryhmät
 • SXE22S1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

TIETO
Opiskelija osaa
• selittää piilolaseihin ja niiden käyttöön liittyvän terminologian
• kuvailla erilaisten piilolinssien ominaisuuksia sisältäen materiaalit (Dk, Dk / t, EOP, oxygen flux, ionisuus, vesipitoisuus), muototekijät ja valmistuksen, sekä käyttötarkoitukset
• kuvailla ja laskea piilolinssien optisia ominaisuuksia
• verrata piilolasikorjauksen eroja silmälasikorjaukseen näkemisen suhteen
• kuvailla piilolasien sovitukseen liittyvät tutkimusmenetelmät ja niistä saadut tulokset, sekä tulosten merkityksen sovituksen ja käytön onnistumiselle
• kuvailla hoitotuotteiden käyttöä, sisältöä / ainesosia
• kuvata keskeiset piilolasien aiheuttamien komplikaatiot ja niiden hoidon
• kuvata peruspiirteet erikoislinsseistä (värilliset, terapeuttiset, myopiakontrolli, skleraaliset, minisklereaaliset, tooriset RGP, orthokeratologia, hybridi, piilolasit lapsille ja vauvoille)

TAITO
Opiskelija osaa
• tehdä anamneesin piilolasien sovituksessa ja arvioida piilolasien sopivuutta
• arvioida silmän etuosia mikroskopoimalla piilolasien käytön kannalta sisältäen yläluomien käännön ja fluoresiinitutkimuksen
• arvioida kuivasilmäisyyden mahdollisuutta ja antaa tarvittaessa hoito-ohjeita
• arvioida sarveiskalvon muotoa käyttäen keratometria ja topografia ja laskea sarveiskalvoastigmatismin ja jäännösastigmatismin
• käyttää piilolasien sovittamiseen käytettäviä laitteita turvallisesti ja ergonomian huomioiden
• laittaa linssit (pehmeät, korneaalinen ja miniskleraalinen RGP) toiselle silmään ja ottaa ne pois
• sovittaa pehmeät piilolasit mukaan lukien tooriset- ja monitehopiilolasit
• sovittaa kovien happealäpäisevät sfääriset piilolasit perustapauksissa
• tehdä piilolasikäyttäjän opetuksen sisältäen hygienianäkökohdat ja piilolasinesteiden käytön
• tehdä jälkitarkastuksen
• mitata piilolasin perusparametrit
• kirjata oleelliset sovitustiedot selkeästi asiakaskortistoon ja kirjoittaa piilolasireseptin
• soveltaa piilolaseihin liittyvän lainsäädännön ja suositukset piilolasisovituksen ja potilaskortiston suhteen
• hakea tietoa markkinoilla olevista linsseistä ja tutkimuksista piilolasien alalta
NÄYTTÖ
Opiskelija osaa
-käyttää mikroskooppia ja eri valaisumuotoja tutkiessaan silmän etuosia, sekä tulkita ja selittää havaitsemansa löydökset.
-osaa laittaa ja ottaa asiakkaan silmistä pehmeät ja kovat piilolinssit
-osaa kääntää yläluomen ja käyttää fluoresiinia tutkimuksissaan ja arvioida sarveiskalvon eheyttä

Työelämäharjoittelun (5 op) jälkeen opiskelija osaa tehdä asiakkaille pehmeiden piilolasien sovituksia, opastaa heitä piilolasien hoitotuotteissa ja kertoa piilolasien käytöstä. Hän osaa ohjata asiakasta piilolasien turvalliseen käyttöön. Opiskelija osaa tehdä asiakkaille näöntutkimuksia ja analysoida tapauksia monipuolisesti.

Sisältö

SISÄLTÖ
Piilolasisovitukseen liittyvä tutkiminen, kliinisten merkkien havainnointi, tekniikat ja taidot.
Linssityypit, materiaalit, muotoilu ja termit:
- Kovat ja kovat happealäpäisevät linssit, sorvatut, muottiin valetut, Spincast - pehmeät linsssit
- kaarevuus, halkaisija, alueet, sagittaalinen syvyys, keski- ja reunapaksuus
- Asfäärisyys
-tooriset- linssien muotoilu kiertymisen estämiseksi
-RGP- linssin taipuminen
-RGP -linssin taka- ja etutoorisuus linsseissä
- erikoismuotoilu: käänteisgeometriset ja quadrantic
-linssien mittaaminen, halkaisija, kaarevuusmittari
Optiikka ja näkeminen myös voimakkaissa voimakkuuksissa ja afakiassa:
-kyynellinssin vaikutus
-pintavälimuutos
-akkommodaatio ja konvergenssitarve
-suurennosvaikutus, näkökenttä, vääristymät
-piilolasit anisometropiassa
Sovitus:
Käyttömuodot ja -ajat
Käyttöaiheet ja vasta-aiheet
Asiakkaan käsittely
Anamneesi piilolasisovituksessa
Silmän etuosan tutkimus ja mittaukset
-Miksi arvioidaan, välineet, toimenpiteet ja kliininen merkitys
Piilolinssin valinta saatavilla olevista linssityypeistä
Linssien silmään laitto ja pois otto: eri tekniikat
Sovitusarvio
- pehmeät sfääriset ja tooriset, monitehot ja RGP
-sovitustekniikat, sisältäen toorisen linssin kiertymisen arvioinnin
-fluoresiiniarvio
-RGP (samakeskisten kaarevuusalueiden jyrkkyyden ja vaikutusalueiden leveyksien) vaikutus istuvuuteen ja kyynellinssiin.
-päällerefraktio
Tilauksen kirjaaminen
Uuden käyttäjän tutkimusrutiini
Silmän etuosan tutkiminen:
- Miksi arvioidaan, välineet, toimenpiteet ja kliininen merkitys
-arviointiasteikot
Kyynelnestejärjestelmän arviointi:
- Miksi arvioidaan, välineet, toimenpiteet ja kliininen merkitys
- tekniikat ja taidot sisältäen:
Näkymät mikroskoopilla katsottuina
Fluoresiinin jaLissamine Green -väriaineen käyttö
Testejä refleksikyynelehtimisen ja peruserityksen mittaamiseen
Fluoresiinin kulun testaus nenään ja nieluun
Laadulliset ja määrälliset kyynelnestetestit
Silmän alueen arviointi:
- Tarkastelu, tutkimus ja merkkien tunnistaminen sekä tekniikat ja taidot sisältäen:
Luomen kääntö
Luomireunan sairauksien tunnistaminen ja hoito
Terveen ja sairaan silmän rakenteiden näkymät mikroskoopilla katsottaessa
Silmän ulkoisten osien valokuvaus ja dokumentointi
Linssien hoito:
-Käsittely
-Puhdistus
-Saatavilla olevat säilytysaineet jne
-Desinfiointimenetelmät
-Piilolasinesteet
Jälkitarkastukset:
-Linsseihin totuttelu
-Fysiologiset ja sovituksen jälkeiset komplikaatiot
-Allergiset reaktiot
-Linssin muutokset
-Mekaaniset ongelmat
Erikoislinssit ja niiden sovittaminen: (Skleraaliset linssit, semiskleraaliset ja miniskleraaliset linssit, piggybag, hybridi):
-keratokonus
-epäsäännöllinen sarveiskalvo
-keratoplastialinssit
- linssivalinnat refraktiivisten leikkausten jälkeen
-urheilunäkö
-kuivasilmäisyys
-sairauksien ja vammojen muokkaamat sarveiskalvot
-kosmeettinen ja proteettinen käyttötarkoitus
-iiriksen värin muuttaminen
-amblyopian hoito piilolinsseillä
-värilliset piilolinssit ja värinäön puutokset
Ortokeratologiasovitus ja linssien muotoilu
Sovitus myopiakontrollissa
Pikkulasten ja vauvojen piilolasien sovittamisen perusteet
Parametrien modifiointi teoriassa ja käytännössä
Aaltorintamateknologia ja piilolasit
Hoitovaihtoehdot piilolaseilla henkilöillä, joilla on refraktiivisia/okulomotorisia tai hermoperäisiä ongelmia
Silmiin liittyvien yleissairauksien merkit ja oireet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Esitietovaatimukset

Silmien yhteisnäkö

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Johanna Valtanen
 • Jenny Räikkönen
 • Minna Kalajoki
 • Anu Pekkarinen
 • Kajsa Sten
Vastuuhenkilö

Kajsa Sten

Opiskelijaryhmät
 • SXE22S1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

TIETO
Opiskelija osaa
• kertoa silmien yhteistoiminnan periaatteet ja anatomisen perustan
• kertoa binokulariteetin merkityksen näölle ja sen kehityksen lapsuusiässä
• jaotella binokulariteettihäiriöt ja kertoa häiriöihin johtavat tekijät, oireet ja korjausratkaisut
• jaotella akkommodaatiohäiriöt ja kertoa häiriöihin johtavat tekijät, oireet ja korjausratkaisut
• kertoa yhteisnäköä ja akkommodaatiota mittaavien testien perusperiaatteet
• arvioida binokulariteetti- ja akkommodaatiotutkimustulosten normaaliutta
• laskea tarvittavan prismakorjauksen ja sfäärisen korvauslasin
• Opiskelija osaa hyödyntää englanninkielistä kirjallisuutta alaan liittyvän tiedon etsinnässä. Hän osaa esittää alan osaamistaan englanniksi kirjallisesti ja suullisesti. Hän osaa ohjata asiakasta englannin kielellä näönhuoltoon liittyvissä asioissa. Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot vastaavat Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B2.

TAITO
Opiskelija osaa
• arvioida lähinäköä ja akkommodaation toimivuutta
• arvioida silmien lihastasapainoa, mitata foriat ja vergenssit
• arvioida yhteisnäköä, fiksaatiodisparaatiota ja stereonäköä
• kirjata tutkimustulokset ymmärrettävästi ja alan käytäntöjä noudattaen (KANTA, ICD10)

ENGLANNIN KIELI
Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Binokulaarien näkeminen
• Toiminta ja merkitys (hyödyt ja haitat) näkemiselle
• Okulosentrinen ja egosentrinen havaitseminen
• Sensorinen ja motorinen fuusio ja sen kehittyminen
• Korrespondoivat verkkokalvon osat
• Horopteri ja Panumin alue
• Fysiologinen diplopia
• Ristiinmenevät- ja vastaavat kaksoiskuvat
• Summaatio
• Johtava silmä
o havainto- ja suuntajohtava
• Binokulaarinen kilpailu (binocular rivalry)
• Supressio, vuorotteleva näkeminen, kahtenanäkeminen ja konfuusio
Binokulaarisen näkemisen häiriöt
• Epidemiologia
• Oireet
• Syyt epänormaaliin yhteisnäköön
Forioiden tutkiminen
• Peittokoe ja prismasauva
• Dissosiaatiotestit
• Assosiaatiotestit
Fixaatiodisparaatio ja testaaminen
• määritelmä, etiologia, oireet ja tutkiminen (Mallet, Wesson card)
Stereonäkö
• Syvyyden hahmottaminen
• Monokulaariset ja binokulaariset syvyysvihjeet
• Verkkokalvon ei-vastaavat kohdat (retinal disparity)
• Stereokyky ja sen kehittyminen
• Stereotestit ja testaaminen (TNO ja Titmus)
Akkommodaation testaaminen
• Akkommodaatiolaajuus
• Akkommodaatiojousto
• Akkommodaation vaste (lag)
o MEM ja Nott
• Positiivinen ja negatiivinen akkommodaatio (PRA/NRA)
Vergenssien testaaminen
• Positiivinen ja negatiivinen vergenssi (PRK/NRK)
• AC/A suhde
o mitattu (gradient)
o laskennallinen
Heteroforia ja vergenssit
• Luokittelu
• Syyt
• Oireet
• Tutkiminen (Krimsky, Maddox syliterilinssi, Von Graeffe, Schober, Hirsberg/Krimsky, fuusionaaliset reservit NRK/PRK sekä supra/infra
• Liiallinen konvergenssi
• Konvergenssin heikkous
• Liiallinen divergenssi
• Divergenssin heikkous
• Peruseso/exoforia
• Hoito
o Sheard ja Percival
o sfäärinen korvauslasi
Akkommodaatiohäiriöt
• Luokittelu
• Syyt
• Oireet
• Tutkiminen
• Akkommodaatioheikkous
• Liiallinen akkommodaatio
• Akkommodaatio joustonheikkou
• Hoito
ENGLANNIN KIELI
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä
• Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
• Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon lukeminen vieraalla kielellä
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
• Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Teorialuentoja on osittain kampuksella ja osittain nettiluentoina (Teams alustalla, luentoja ja työpajoja) sekä käytännönharjoitukset kontaktiopetuksena kampuksella, lukujärjestyksen mukaan.
Opetus annetaan Metropolian Myllypuron kampuksella sekä netissä (Teams)
Opetus lukujärjestyksen mukaisesti.
Opintojaksolle kuuluvat käytännön harjoitukset tehdään ohjatusti annetussa aikataulussa ja järjestyksessä kampuksen harjoitustiloissa. Muita kuin työharjoitteluun liittyviä tehtäviä ja harjoituksia ei voi tehdä työelämän ohjauksessa.

Oppimateriaalit

lmoitetaan opintojakson alkaessa
Kirjallisuus luentomuistiinpanojen lisäksi:
Primary Care Optometry: Anomalies of Binocular Vision, sivut 75-85, Dynaaminen retinoskopia 197-199, Akkommodaatiotestit 231-234, Akkommodaatiohäiriöt 267-268
Borish´s Clinical Refraction: Fusion and Binocularity, sivut 121-156, Accommodation, the pupil, and presbyopia, sivut 93-138
AOA: Care of the patient with Presbyopia
Stidwill and Fletcher 2014: Normal Binocular Vision: Theory, Investigation and Practical Aspects; The Development of Binocular vision p 15-28.
Scheimann, M & Wick, B., Clinical Management of Binocular Vision - Heterophoric, Accommodative, and Eye Movement Disorders 3rd Ed., Lippincott Williams & Wilkins (2008) Chapter 1-2, 12.
Lisää materiaalia löytyy OMA:sta tämän opintojakson työtilasta.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Verkkoluennot ja tapaamiset
Ohjatut harjoitukset
Ohjattu ongelmakeskeinen ryhmä- ja/tai yksilötyö (CASE)
Kirjalliset tehtävät
Moodle -verkkokurssi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei työelämäjaksoa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Syyslukukauden 1. periodilla, Kirjallinen ns.paperitentti 13.10.2023 kampuksella
uusinnat syyslukukauden 2. periodilla 2023:
1. uusinta 7.11.2023 ja
2. uusinta 12.12.2023
CASE-raportin palautus: 16.10.2023
Englannin suullinen näyttö x..xx.

Kansainvälisyys

ei

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op on noin 27h opiskelijatyötä

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön
ENGLANNIN KIELI
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa
ENGLANNIN KIELI
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa
ENGLANNIN KIELI
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön
ENGLANNIN KIELI
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen luennoille ja näöntutkimusharjoituksiin
Kirjallinen tentti 60% kokonaisarvosanasta
CASE yksilötyön kirjallinen raportti ja jatkuva arviointi 40% kokonaisarvosanasta
Käytännönharjoitukset tehtyinä ja arvioituina (suullinen palaute harjoitustunneilla)
Käytännönharjoitusten palautus viimeistään perjantaina 13.10.2023 Myllypuron kampuksen aulapalveluihin opettajan Kajsa Sten nimellä.

Esitietovaatimukset

Taittovirheen määrittäminen
ENGLANNIN KIELI
Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 28

Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Optometria Virtuaali
 • Johanna Valtanen
 • Anu Pekkarinen
 • Kajsa Sten
Vastuuhenkilö

Kajsa Sten

Opiskelijaryhmät
 • SXE23K1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivätoteutus

Tavoitteet

TIETO
Opiskelija osaa
• kertoa silmien yhteistoiminnan periaatteet ja anatomisen perustan
• kertoa binokulariteetin merkityksen näölle ja sen kehityksen lapsuusiässä
• jaotella binokulariteettihäiriöt ja kertoa häiriöihin johtavat tekijät, oireet ja korjausratkaisut
• jaotella akkommodaatiohäiriöt ja kertoa häiriöihin johtavat tekijät, oireet ja korjausratkaisut
• kertoa yhteisnäköä ja akkommodaatiota mittaavien testien perusperiaatteet
• arvioida binokulariteetti- ja akkommodaatiotutkimustulosten normaaliutta
• laskea tarvittavan prismakorjauksen ja sfäärisen korvauslasin
• Opiskelija osaa hyödyntää englanninkielistä kirjallisuutta alaan liittyvän tiedon etsinnässä. Hän osaa esittää alan osaamistaan englanniksi kirjallisesti ja suullisesti. Hän osaa ohjata asiakasta englannin kielellä näönhuoltoon liittyvissä asioissa. Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot vastaavat Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B2.

TAITO
Opiskelija osaa
• arvioida lähinäköä ja akkommodaation toimivuutta
• arvioida silmien lihastasapainoa, mitata foriat ja vergenssit
• arvioida yhteisnäköä, fiksaatiodisparaatiota ja stereonäköä
• kirjata tutkimustulokset ymmärrettävästi ja alan käytäntöjä noudattaen (KANTA, ICD10)

ENGLANNIN KIELI
Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Binokulaarien näkeminen
• Toiminta ja merkitys (hyödyt ja haitat) näkemiselle
• Okulosentrinen ja egosentrinen havaitseminen
• Sensorinen ja motorinen fuusio ja sen kehittyminen
• Korrespondoivat verkkokalvon osat
• Horopteri ja Panumin alue
• Fysiologinen diplopia
• Ristiinmenevät- ja vastaavat kaksoiskuvat
• Summaatio
• Johtava silmä
o havainto- ja suuntajohtava
• Binokulaarinen kilpailu (binocular rivalry)
• Supressio, vuorotteleva näkeminen, kahtenanäkeminen ja konfuusio
Binokulaarisen näkemisen häiriöt
• Epidemiologia
• Oireet
• Syyt epänormaaliin yhteisnäköön
Forioiden tutkiminen
• Peittokoe ja prismasauva
• Dissosiaatiotestit
• Assosiaatiotestit
Fixaatiodisparaatio ja testaaminen
• määritelmä, etiologia, oireet ja tutkiminen (Mallet, Wesson card)
Stereonäkö
• Syvyyden hahmottaminen
• Monokulaariset ja binokulaariset syvyysvihjeet
• Verkkokalvon ei-vastaavat kohdat (retinal disparity)
• Stereokyky ja sen kehittyminen
• Stereotestit ja testaaminen (TNO ja Titmus)
Akkommodaation testaaminen
• Akkommodaatiolaajuus
• Akkommodaatiojousto
• Akkommodaation vaste (lag)
o MEM ja Nott
• Positiivinen ja negatiivinen akkommodaatio (PRA/NRA)
Vergenssien testaaminen
• Positiivinen ja negatiivinen vergenssi (PRK/NRK)
• AC/A suhde
o mitattu (gradient)
o laskennallinen
Heteroforia ja vergenssit
• Luokittelu
• Syyt
• Oireet
• Tutkiminen (Krimsky, Maddox syliterilinssi, Von Graeffe, Schober, Hirsberg/Krimsky, fuusionaaliset reservit NRK/PRK sekä supra/infra
• Liiallinen konvergenssi
• Konvergenssin heikkous
• Liiallinen divergenssi
• Divergenssin heikkous
• Peruseso/exoforia
• Hoito
o Sheard ja Percival
o sfäärinen korvauslasi
Akkommodaatiohäiriöt
• Luokittelu
• Syyt
• Oireet
• Tutkiminen
• Akkommodaatioheikkous
• Liiallinen akkommodaatio
• Akkommodaatio joustonheikkou
• Hoito
ENGLANNIN KIELI
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä
• Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
• Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon lukeminen vieraalla kielellä
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
• Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Teorialuentoja on osittain kampuksella ja osittain nettiluentoina (Teams alustalla, luentoja ja työpajoja) sekä käytännönharjoitukset kontaktiopetuksena kampuksella, lukujärjestyksen mukaan.
Opetus annetaan Metropolian Myllypuron kampuksella sekä netissä (Teams)
Opetus lukujärjestyksen mukaisesti.
Opintojaksolle kuuluvat käytännön harjoitukset tehdään ohjatusti annetussa aikataulussa ja järjestyksessä kampuksen harjoitustiloissa. Muita kuin työharjoitteluun liittyviä tehtäviä ja harjoituksia ei voi tehdä työelämän ohjauksessa.

Oppimateriaalit

lmoitetaan opintojakson alkaessa
Kirjallisuus luentomuistiinpanojen lisäksi:
Primary Care Optometry: Anomalies of Binocular Vision, sivut 75-85, Dynaaminen retinoskopia 197-199, Akkommodaatiotestit 231-234, Akkommodaatiohäiriöt 267-268
Borish´s Clinical Refraction: Fusion and Binocularity, sivut 121-156, Accommodation, the pupil, and presbyopia, sivut 93-138
AOA: Care of the patient with Presbyopia
Stidwill and Fletcher 2014: Normal Binocular Vision: Theory, Investigation and Practical Aspects; The Development of Binocular vision p 15-28.
Scheimann, M & Wick, B., Clinical Management of Binocular Vision - Heterophoric, Accommodative, and Eye Movement Disorders 3rd Ed., Lippincott Williams & Wilkins (2008) Chapter 1-2, 12.
Lisää materiaalia löytyy OMA:sta tämän opintojakson työtilasta.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Verkkoluennot ja tapaamiset
Ohjatut harjoitukset
Ohjattu ongelmakeskeinen ryhmä- ja/tai yksilötyö (CASE)
Kirjalliset tehtävät
Moodle -verkkokurssi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei työelämäjaksoa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kevätlukukauden 1. periodilla, Kirjallinen ns.paperitentti 26.2.2024 kampuksella
uusinnat kevätlukukauden 2. periodilla 2024:
1. uusinta x.x.2024 ja
2. uusinta x.x.2024
CASE-raportin palautus: 23.2.2024
Englannin suullinen näyttö x..xx.

Kansainvälisyys

ei

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op on noin 27h opiskelijatyötä

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön
ENGLANNIN KIELI
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa
ENGLANNIN KIELI
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa
ENGLANNIN KIELI
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön
ENGLANNIN KIELI
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen luennoille ja näöntutkimusharjoituksiin
Kirjallinen tentti 60% kokonaisarvosanasta
CASE yksilötyön kirjallinen raportti ja jatkuva arviointi 40% kokonaisarvosanasta
Käytännönharjoitukset tehtyinä ja arvioituina (suullinen palaute harjoitustunneilla)
Käytännönharjoitusten palautus viimeistään perjantaina 1.3.2024 Myllypuron kampuksen aulapalveluihin opettajan Kajsa Sten nimellä.

Esitietovaatimukset

Taittovirheen määrittäminen
ENGLANNIN KIELI
Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 28.08.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 20.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tanja Lehti
Vastuuhenkilö

Tanja Lehti

Opiskelijaryhmät
 • SXE23S1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• laskemalla ja piirtämällä kuvata ihmisen silmän optisena järjestelmänä
• laskea pintavälimuutoksen
• laskea, mitata ja kuvata prisman vaikutuksen silmälasilinsseissä ja sen epäedullisen vaikutuksen eliminointia ja tarkoituksellista käyttöä
• laskea ja kuvata silmälasien aiheuttaman suurennosvaikutuksen ja suunnitella ratkaisuja aniseikoniatapauksissa

Aihealueet ovat sfääris-sylinterilinssit, ohuet prismat sekä prismaattinen vaikutus ja sen aikaansaaminen linssin muodon sekä desentroinnin avulla.

Sisältö

Silmämalli ja sfääris-sylinterilinssit
• ametropiat ja päämeridiaanien kuvautuminen
• sfääris-sylinterilinssin kuvautumisen sijainti, kuvatasot, päämeridiaanit ja pienimmän hajonnan ympyrä
• voimakkuusjakauma sfääris-sylinterilinssissä (myös pääsuuntien välinen)

Linssin prismaattinen vaikutus
• Prenticen sääntö
• linssin manipulointi prisman aikaansaamiseksi horisontaali ja vertikaalisuunnassa
• vertikaaliprisman vaikutus

Silmämalli
• Taittavien osien dioptriaaliset voimakkuudet
• Peruspisteet, lähtö- ja tulopupillin koko ja paikka
• Taittovirheet: kaukopiste, lähipiste, korjaus
• Akkommodaatio: laajuus ja näköalueet
• Astigmatismi ja sen korjaus
• Verkkokalvokuvan koko, silmälasisuurennos ja suhteellinen silmälasisuurennos
• Apertuurit
• Tulo- ja lähtöaukon koko ja sijainti

Silmän optiikka
• Eri taittavien osien kaarevuus, paksuus, etäisyydet, taitekertoimet, aksiaalinen pituus
• Referenssikulmat ja -akselit
• Verkkokalvokuvan koko
• Pupillin vaikutus optiikkaan - syvyysterävyys ja syväterävyysalue

Silmälasilinssit
• Linssin pintojen geometria; asfääriset ja atooriset linssit
• Linssin voimakkuuden vaikutus kauas ja lähelle, sekä pintavälimuutos
• Silmälasisuurennos
o muoto ja voimakkuuskerroin
o suhteellinen silmälasisuurennos
o iseikonialinssit
• Linssin prismat ja prisman vaikutus
o prisman aiheuttama paksuuden muutos
o ohuiden prismojen yhdistelmä
o vinojen prismojen jakaminen horisontaali- ja vertikaaliprismoihin, vinot prismat
o prismavaikutus lähikatselussa
• Vertikaaliprisman eliminointi anisometropiatapauksissa
o Slab off, prismasegmentti, Fresnellin prisma, korkeuden huomioiminen
• Linssin tuottamat ongelmat; aberraatiot, paino, paksuus, näkökentän rajoitteet, heijastukset, suurennus, kuvahyppy ja kuvan siirtyminen, linssin kallistuksen vaikutus sfäärisessä ja sfääris-sylinterilinssissä

Aika ja paikka

Myllypuron kampus. Tarvittaessa opetus järjestetään etäopetuksena verkon välityksellä tai lähi- ja etäopetuksen yhdistelmänä. Opintojakson opettaja antaa tarkempaa tietoa ennen opintojakson alkua.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Luennot
Koti- ja tuntitehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 15.12.2023 kampuksella.
I uusinta: Kevään 2024 uusintatenteissä
II uusinta: Kevään 2024 uusintatenteissä
Uusintatenttien päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä = 135 tuntia opiskelijan työtä
Luento-opetus n. 36 h
Tentti 3 h
Oppimistehtävät n. 30 h
Muu itsenäinen työskentely n. 65 h

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- Arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- Toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- Toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- Toimia turvallisesti
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Toimia turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi, tehtävät.
Opintojakson arvosana määräytyy tentin perusteella.
Lähiopetukseen osallistuminen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.02.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 31

Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tanja Lehti
Vastuuhenkilö

Tanja Lehti

Opiskelijaryhmät
 • SXE24K1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• laskemalla ja piirtämällä kuvata ihmisen silmän optisena järjestelmänä
• laskea pintavälimuutoksen
• laskea, mitata ja kuvata prisman vaikutuksen silmälasilinsseissä ja sen epäedullisen vaikutuksen eliminointia ja tarkoituksellista käyttöä
• laskea ja kuvata silmälasien aiheuttaman suurennosvaikutuksen ja suunnitella ratkaisuja aniseikoniatapauksissa

Aihealueet ovat sfääris-sylinterilinssit, ohuet prismat sekä prismaattinen vaikutus ja sen aikaansaaminen linssin muodon sekä desentroinnin avulla.

Sisältö

Silmämalli ja sfääris-sylinterilinssit
• ametropiat ja päämeridiaanien kuvautuminen
• sfääris-sylinterilinssin kuvautumisen sijainti, kuvatasot, päämeridiaanit ja pienimmän hajonnan ympyrä
• voimakkuusjakauma sfääris-sylinterilinssissä (myös pääsuuntien välinen)

Linssin prismaattinen vaikutus
• Prenticen sääntö
• linssin manipulointi prisman aikaansaamiseksi horisontaali ja vertikaalisuunnassa
• vertikaaliprisman vaikutus

Silmämalli
• Taittavien osien dioptriaaliset voimakkuudet
• Peruspisteet, lähtö- ja tulopupillin koko ja paikka
• Taittovirheet: kaukopiste, lähipiste, korjaus
• Akkommodaatio: laajuus ja näköalueet
• Astigmatismi ja sen korjaus
• Verkkokalvokuvan koko, silmälasisuurennos ja suhteellinen silmälasisuurennos
• Apertuurit
• Tulo- ja lähtöaukon koko ja sijainti

Silmän optiikka
• Eri taittavien osien kaarevuus, paksuus, etäisyydet, taitekertoimet, aksiaalinen pituus
• Referenssikulmat ja -akselit
• Verkkokalvokuvan koko
• Pupillin vaikutus optiikkaan - syvyysterävyys ja syväterävyysalue

Silmälasilinssit
• Linssin pintojen geometria; asfääriset ja atooriset linssit
• Linssin voimakkuuden vaikutus kauas ja lähelle, sekä pintavälimuutos
• Silmälasisuurennos
o muoto ja voimakkuuskerroin
o suhteellinen silmälasisuurennos
o iseikonialinssit
• Linssin prismat ja prisman vaikutus
o prisman aiheuttama paksuuden muutos
o ohuiden prismojen yhdistelmä
o vinojen prismojen jakaminen horisontaali- ja vertikaaliprismoihin, vinot prismat
o prismavaikutus lähikatselussa
• Vertikaaliprisman eliminointi anisometropiatapauksissa
o Slab off, prismasegmentti, Fresnellin prisma, korkeuden huomioiminen
• Linssin tuottamat ongelmat; aberraatiot, paino, paksuus, näkökentän rajoitteet, heijastukset, suurennus, kuvahyppy ja kuvan siirtyminen, linssin kallistuksen vaikutus sfäärisessä ja sfääris-sylinterilinssissä

Aika ja paikka

Myllypuron kampus. Tarvittaessa opetus järjestetään etäopetuksena verkon välityksellä tai lähi- ja etäopetuksen yhdistelmänä. Opintojakson opettaja antaa tarkempaa tietoa ennen opintojakson alkua.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Luennot
Koti- ja tuntitehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 20.5.2024 kampuksella.
I uusinta: Syksyn 2024 uusintatenteissä
II uusinta: Syksyn 2024 uusintatenteissä
Uusintatenttien päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä = 135 tuntia opiskelijan työtä
Luento-opetus n. 36 h
Tentti 3 h
Oppimistehtävät n. 30 h
Muu itsenäinen työskentely n. 65 h

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- Arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- Toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- Toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- Toimia turvallisesti
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Toimia turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi, tehtävät.
Opintojakson arvosana määräytyy tentin perusteella.
Lähiopetukseen osallistuminen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 28.08.2023

Ajoitus

22.08.2023 - 20.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Johan Lehti
 • Tanja Lehti
 • Saija Flinkkilä
Vastuuhenkilö

Tanja Lehti

Opiskelijaryhmät
 • SXE23S1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

TIEDOT
Opiskelija osaa
• erotella liki- ja kaukotaitteisen sekä astigmaattisen silmän taittovirheen korjaamisen
• selittää reseptimerkinnät
• erotella eri linssityypit ja pinnoitteet ja kuvata niiden käyttötarkoituksen
• vertailla eri linssimateriaalien ominaisuuksia ja linssien rakenteita ottaen huomioon myös voimakkaat korjaukset
• kuvata valontaittomittarin rakenteen
• erotella kehysmateriaalit ja niiden ominaisuudet
• tehdä johtopäätöksiä erilaisten linssi- ja kehysmateriaalien käyttömahdollisuuksista ja -rajoitteista
TAIDOT
Opiskelija osaa
• mitata silmäterävälin kauas ja lähelle
• mitoittaa yksiteho, 2-teho ja moniteholinssit kehykseen
• määrittää tarvittavan linssikoon
• mitata valontaittomittarilla silmälasien vahvuuden ja prismaattisen määrän
• käyttää silmälasilinssien valmistukseen tarvittavia laitteita
• hioa silmälasit automaattikoneella mitoituksen mukaan perustapauksissa
• hionnassa ottaa huomioon silmälasien asemointiin liittyvät mittaukset ja toleranssit
• tehdä yksinkertaisia silmälasien huoltotoimenpiteitä ja korjauksia
• taivutella kehyksen asiakkaalle
• käyttää optikon työssä käytettäviä kemiallisia aineita turvallisesti
• arvioida valmistettujen silmälasien laatua ja asennuksen

Sisältö

• taittovirheet ja silmälasikorjaus
• reseptimerkinnät, dioptrian ja prismadioptrian käsite
• reseptivoimakkuuden kääntäminen plussylinteristä miinussylinteriksi
• linssin fyysiset ominaisuudet
• pintojen geometria: sfäärinen, sylinteri, toorinen ja asfäärinen
• linssin muoto
• reuna- ja keskipaksuus
• linssin koon ja muodon määrittely
• linssimateriaalit
• peruskaarevuus
• taitekertoimet
• eri pintakäsittelyt sisältäen kova- ja heijastamattoman pinnan
• linssin optiset ominaisuudet
• linssin optinen akseli, optinen keskipiste, geometrinen keskipiste ja tärkeimmät mittauspisteet
• korjaavien linssien periaate
• desentroinnin aiheuttamaa prismavaikutus valmiissa silmälasiparissa
• jaottelu eri linssityyppeihin
• -1-teho, 2-teho, 3-teho, moniteho yleiskäyttöön ja lähikatseluun
• -tummuvat linssit
• silmäterävälin (kauko- ja lähi -PD), korkeuden, kaltevuuskulman, kallistuskulman ja linssin kaarevuuden mittaaminen, linssikoon määrittäminen
• kehysmateriaalit, -osat, -valmistus ja -merkinnät, boxinjärjestelmä, kehysten valinta myös voimakkaissa voimakkuuksissa, kehysten fyysiset ja bioyhteensopivat vaatimukset ja taivuttelu, kehysten suunnittelu ja historia, kehysten kestävyys ja materiaaliallergiat
• 1-teho, 2-teho ja monitehoisen muovilinssin keskiöinti ja hionta eri materiaaleista tehtyihin kehyksiin tilauksen mukaisesti, hiotun linssin reunan viimeistely, linssin pienennys ja linssien asemointi kehykseen
• silmälasilinssien ja asennuksen toleranssit (EN, ISO)
• silmälasien yksinkertaiset huoltotyöt ja korjaukset, sekä varaosien vaihto
• kehysten taivuttelu luovutuskuntoon ja yksilöllisesti asiakkaalle
• valontaittomittarin rakenne ja käyttö
• laitteet silmälasien mitoituksen, korjausten ja valmistuksen yhteydessä
• optikon työssä käytettävät kemialliset aineet ja kemikaaliturvallisuus

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2023, Myllypurontie 1

Oppimateriaalit

Soveltuvin osin seuraava kirjallisuus:
Spectacle Lenses: Theory and Practice. Colin Fowler, Keziah Latham Petre. Boston: Butterworth-Heinemann, 2001
SYSTEM FOR OPHTHALMIC DISPENSING. Clifford Brooks, Irvin Borish. Elsevier Health Sciences 2006
Ophthalmic Lenses & Dispensing. Mo Jalie SMSA FBDO(Hons) HonFCGI HonFCOptom MCMIgt. 1999
Materials & Treatments, Essilor
Pinnoitteet, Essilor
Luentomateriaalit
Osoitetut artikkelit
Työpaja

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Silmälasikehyksiä ja linssejä. Opiskelija valmistaa ja korjaa silmälaseja annetuista materiaaleista annettujen ohjeiden mukaisesti. Silmälasilinssien materiaalit ovat muovia, lasia ja polykarbonaattia.
Opiskelija korjaa rikkoutuneita selluloosa asetaatti - ja metallikehyksiä.
Opiskelija harjoittelee valontaittomittarin käyttöä.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Esittävä luento
Ohjatut harjoitukset
Itsenäiset yksilö- ja ryhmätehtävät
Työpajatyöskentelyä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kehys- ja linssiosuuksien tentti 11.10.2023
1. uusinta 7.11.2023
2. uusinta 12.12.2023.
Työpaja: Opiskelijan valmistamat työt arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa opintojakson lopussa.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Silmälasikehykset, Tanja Lehti 2 op
Silmälasilinssit, Saija Flinkkilä 3 op
Työpaja, Tanja Lehti ja Johan Lehti 5 op

Lisätietoja opiskelijoille

Yksityiskohtaiset sisällöt
Reseptimerkinnät
Silmälasilinssien materiaalit ja niiden ominaisuudet
Linssin pintamuodot (pallopintaiset, sylinterilinssit)
Linssimuodot ja -paksuus (keski- ja reunapaksuus)
Materiaalit (taitekerroin, värihajonta, kovuus)
Linssi- ja kehysvalinta suurissa voimakkuuksissa; sfääriset, asfääriset ja korkeataitekertoimiset linssit
Fotokromaattisten linssien perusteet
Heijastusten ja kaksoiskuvien estomenetelmät
Pupillivälin mittaus
Rajankorkeuden mittaus
Linssikoon määrittäminen
Silmälasikehysten historia
Kehysmateriaalien fysikaaliset ominaisuudet
Silmälasikehysten osat ja kehysmerkinnät
Kehysmateriaalien fyysiset vaatimukset
Silmälasisovellukset
Kehys- ja linssisuunnittelu ja valmistaminen, yksiteho ja moniteholinssit, erilaiset linssimateriaalit, peruskaarevuudet ja sylinterimuodot, moniteholinssityypit, linssien mitoitus kehykseen, optisen keskipisteen optisten keskusten ja kehysspesifikaatioiden luonne ja sijoitus.
Silmälasien sovittaminen ja istuvuus sekä muotoilu asiakkaalle
Asiakkaan neuvonta taittovirheen mukaisessa kehys- ja linssivalinnassa
Katsaus silmälasikauppaan
Harjoittelua valontaittomittarilla
Muovi- ja metallikehysten taivuttelua
Silmälasien hionnat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- Arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- Toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- Toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- Toimia turvallisesti
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Toimia turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja kirjallinen tehtävä
Oppimistehtävä
Jatkuva arviointi
Läsnäolo opetuksessa vähintään 80 %.
Opiskelijan valmistamat työt arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa opintojakson lopussa:
Keskiöväli toleranssi 0,5 -1 ,0 mm / linssi
Asennuskorkeus tolerassi 0,5 mm / linssi
Akselisuunta toleranssi 1 asteesta - 5 asteeseen

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.02.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 31

Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tanja Lehti
 • Saija Flinkkilä
Vastuuhenkilö

Tanja Lehti

Opiskelijaryhmät
 • SXE24K1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivätoteutus

Tavoitteet

TIEDOT
Opiskelija osaa
• erotella liki- ja kaukotaitteisen sekä astigmaattisen silmän taittovirheen korjaamisen
• selittää reseptimerkinnät
• erotella eri linssityypit ja pinnoitteet ja kuvata niiden käyttötarkoituksen
• vertailla eri linssimateriaalien ominaisuuksia ja linssien rakenteita ottaen huomioon myös voimakkaat korjaukset
• kuvata valontaittomittarin rakenteen
• erotella kehysmateriaalit ja niiden ominaisuudet
• tehdä johtopäätöksiä erilaisten linssi- ja kehysmateriaalien käyttömahdollisuuksista ja -rajoitteista
TAIDOT
Opiskelija osaa
• mitata silmäterävälin kauas ja lähelle
• mitoittaa yksiteho, 2-teho ja moniteholinssit kehykseen
• määrittää tarvittavan linssikoon
• mitata valontaittomittarilla silmälasien vahvuuden ja prismaattisen määrän
• käyttää silmälasilinssien valmistukseen tarvittavia laitteita
• hioa silmälasit automaattikoneella mitoituksen mukaan perustapauksissa
• hionnassa ottaa huomioon silmälasien asemointiin liittyvät mittaukset ja toleranssit
• tehdä yksinkertaisia silmälasien huoltotoimenpiteitä ja korjauksia
• taivutella kehyksen asiakkaalle
• käyttää optikon työssä käytettäviä kemiallisia aineita turvallisesti
• arvioida valmistettujen silmälasien laatua ja asennuksen

Sisältö

• taittovirheet ja silmälasikorjaus
• reseptimerkinnät, dioptrian ja prismadioptrian käsite
• reseptivoimakkuuden kääntäminen plussylinteristä miinussylinteriksi
• linssin fyysiset ominaisuudet
• pintojen geometria: sfäärinen, sylinteri, toorinen ja asfäärinen
• linssin muoto
• reuna- ja keskipaksuus
• linssin koon ja muodon määrittely
• linssimateriaalit
• peruskaarevuus
• taitekertoimet
• eri pintakäsittelyt sisältäen kova- ja heijastamattoman pinnan
• linssin optiset ominaisuudet
• linssin optinen akseli, optinen keskipiste, geometrinen keskipiste ja tärkeimmät mittauspisteet
• korjaavien linssien periaate
• desentroinnin aiheuttamaa prismavaikutus valmiissa silmälasiparissa
• jaottelu eri linssityyppeihin
• -1-teho, 2-teho, 3-teho, moniteho yleiskäyttöön ja lähikatseluun
• -tummuvat linssit
• silmäterävälin (kauko- ja lähi -PD), korkeuden, kaltevuuskulman, kallistuskulman ja linssin kaarevuuden mittaaminen, linssikoon määrittäminen
• kehysmateriaalit, -osat, -valmistus ja -merkinnät, boxinjärjestelmä, kehysten valinta myös voimakkaissa voimakkuuksissa, kehysten fyysiset ja bioyhteensopivat vaatimukset ja taivuttelu, kehysten suunnittelu ja historia, kehysten kestävyys ja materiaaliallergiat
• 1-teho, 2-teho ja monitehoisen muovilinssin keskiöinti ja hionta eri materiaaleista tehtyihin kehyksiin tilauksen mukaisesti, hiotun linssin reunan viimeistely, linssin pienennys ja linssien asemointi kehykseen
• silmälasilinssien ja asennuksen toleranssit (EN, ISO)
• silmälasien yksinkertaiset huoltotyöt ja korjaukset, sekä varaosien vaihto
• kehysten taivuttelu luovutuskuntoon ja yksilöllisesti asiakkaalle
• valontaittomittarin rakenne ja käyttö
• laitteet silmälasien mitoituksen, korjausten ja valmistuksen yhteydessä
• optikon työssä käytettävät kemialliset aineet ja kemikaaliturvallisuus

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2024, Myllypurontie 1

Oppimateriaalit

Soveltuvin osin seuraava kirjallisuus:
Spectacle Lenses: Theory and Practice. Colin Fowler, Keziah Latham Petre. Boston: Butterworth-Heinemann, 2001
SYSTEM FOR OPHTHALMIC DISPENSING. Clifford Brooks, Irvin Borish. Elsevier Health Sciences 2006
Ophthalmic Lenses & Dispensing. Mo Jalie SMSA FBDO(Hons) HonFCGI HonFCOptom MCMIgt. 1999
Materials & Treatments, Essilor
Pinnoitteet, Essilor
Luentomateriaalit
Osoitetut artikkelit
Työpaja

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Silmälasikehyksiä ja linssejä. Opiskelija valmistaa ja korjaa silmälaseja annetuista materiaaleista annettujen ohjeiden mukaisesti. Silmälasilinssien materiaalit ovat muovia, lasia ja polykarbonaattia.
Opiskelija korjaa rikkoutuneita selluloosa asetaatti - ja metallikehyksiä.
Opiskelija harjoittelee valontaittomittarin käyttöä.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Esittävä luento
Ohjatut harjoitukset
Itsenäiset yksilö- ja ryhmätehtävät
Työpajatyöskentelyä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kehys- ja linssiosuuksien tentti 15.3.2024
1. uusinta kevät 2024
2. uusinta kevät 2024
Työpaja: Opiskelijan valmistamat työt arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa opintojakson lopussa.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Silmälasikehykset, Tanja Lehti 2 op
Silmälasilinssit, Saija Flinkkilä 3 op
Työpaja, Tanja Lehti 5 op

Lisätietoja opiskelijoille

Yksityiskohtaiset sisällöt
Reseptimerkinnät
Silmälasilinssien materiaalit ja niiden ominaisuudet
Linssin pintamuodot (pallopintaiset, sylinterilinssit)
Linssimuodot ja -paksuus (keski- ja reunapaksuus)
Materiaalit (taitekerroin, värihajonta, kovuus)
Linssi- ja kehysvalinta suurissa voimakkuuksissa; sfääriset, asfääriset ja korkeataitekertoimiset linssit
Fotokromaattisten linssien perusteet
Heijastusten ja kaksoiskuvien estomenetelmät
Pupillivälin mittaus
Rajankorkeuden mittaus
Linssikoon määrittäminen
Silmälasikehysten historia
Kehysmateriaalien fysikaaliset ominaisuudet
Silmälasikehysten osat ja kehysmerkinnät
Kehysmateriaalien fyysiset vaatimukset
Silmälasisovellukset
Kehys- ja linssisuunnittelu ja valmistaminen, yksiteho ja moniteholinssit, erilaiset linssimateriaalit, peruskaarevuudet ja sylinterimuodot, moniteholinssityypit, linssien mitoitus kehykseen, optisen keskipisteen optisten keskusten ja kehysspesifikaatioiden luonne ja sijoitus.
Silmälasien sovittaminen ja istuvuus sekä muotoilu asiakkaalle
Asiakkaan neuvonta taittovirheen mukaisessa kehys- ja linssivalinnassa
Katsaus silmälasikauppaan
Harjoittelua valontaittomittarilla
Muovi- ja metallikehysten taivuttelua
Silmälasien hionnat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- Arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- Toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- Toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- Toimia turvallisesti
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Toimia turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja kirjallinen tehtävä
Oppimistehtävä
Jatkuva arviointi
Opintojakson arvosana määräytyy tenttien ja kirjallisen tehtävän perusteella
Läsnäolo opetuksessa vähintään 80 %.
Opiskelijan valmistamat työt arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa opintojakson lopussa:
Keskiöväli toleranssi 0,5 -1 ,0 mm / linssi
Asennuskorkeus tolerassi 0,5 mm / linssi
Akselisuunta toleranssi 1 asteesta - 5 asteeseen

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 22.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 31

Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pia Mäkelä
 • Elina Tirkkonen
 • Päivi Nokipii
 • Anou Londesborough
 • Marja Miettinen
 • Jenny Räikkönen
Vastuuhenkilö

Pia Mäkelä

Opiskelijaryhmät
 • SXE23K1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivätoteutus

Tavoitteet

TIETO
Opiskelija osaa
• kertoa silmän anatomian ja fysiologian yksityiskohtaisesti ja kuvata silmän kehityksen seuraavista aiheista: 1 silmäkuoppa, 2 silmän ulkoiset lihakset (perusteet), 3 silmän verenkierto, 4 silmän ja silmäkuopan hermotus, 5 silmäluomet, 6 kulmakarvat, 7 sidekalvo, 8 kyynelnesteen tuotanto, 9 sarveiskalvo, 10 kovakalvo ja episkleera, 11 etukammio ja etukammiokulma, 12 iiris, 13 pupilli, 14 sädekehä, 15 mykiö ja ripustinsäikeet, 16 suonikalvo, 17 lasiainen, 18 verkkokalvo (perusteet), 19 näköhermonpää, 20 näköradat (perusteet)
• kertoa seuraavista yleisen mikrobiologian ja immunologian aiheista: 1 virukset ja virustaudit, 2 bakteerit ja bakteeritaudit, 3 sienet ja sienitaudit, 4 parasiitit ja parasiittitaudit, 5 antigeenit ja vasta-aineet, 6 epäspesifinen immuniteetti 7 spesifinen immuniteetti, 8 yliherkkyysreaktiot, 9 autoimmuniteetti, 10 normaalifloora ja sen häiriöt, 11 rokotukset
• kertoa perusasiat seuraavista tutkimuslaitteiden rakenteista, tutkimustekniikoista, niiden hyödyntämisestä terveen silmän rakenteiden tutkimisessa ja tunnistaa normaalin silmän poikkevuudet: 1 mikroskopia, 2 suora oftalmoskopia, 3 pupillireaktioiden testaaminen, 4 keratometria, 5 topografia, 6 ei-kosketustonometria (ilmanpaine) ja kimmoketonometria, 6 ei-kosketus tonometria

TAITO
Opiskelija osaa (perustaidot)
• mikroskopoida silmän ja silmän ympäristön tavallisimpia valaisumuotoja hyväksikäyttäen
• oftalmoskopoida suoralla oftalmoskoopilla
• mitata kertometriarvot ja topografian
• mitata silmänpaineen
• testata pupillireaktiot
• mitata sarveiskalvon paksuuden
• kirjata ja tunnistaa tutkimustulosten normaalirajat ylläolevista mittauksista

Sisältö

SILMÄN ANATOMIA:
Silmäkuoppa
• Luut ja aukot
• Anatomiset suhteet silmän rakenteissa (ulkoiset silmänlihakset, hermot, verisuonet, rasvaosat, kalvot)
Ulkoiset silmälihakset
• nimet, paikat, kiinnittyminen
• hermotus, verenkierto
Silmän verenkierto
• Sisä- ja ulkovaltimoiden haarat suhteessa silmään, silmäluomi ja kasvojen yläosa
• Sisä- ja ulkovaltimoiden jugulaarihaarat
• Dural -sinukset
Silmän ja silmän ympäristön hermotus
• kallonsisäinen ja ulkoinen hermotus, aivohermojen I, III, IV, V, VI, VII haarat ja toiminnot
• Parasympaattinen ja sympaattinen hermotus (radat, haarat, kudosten hermotus)
Silmäluomet
• Kerrosten rakenne, lihakset ja rauhaset
• Verenkierto, poistuminen ja lymfaattinen kierto
• Hermotus
Kulmakarvat (rakenne ja toiminta)
Sidekalvo
• Kerrosten rakenne, solutyypit, rauhaset
• Verenkierto, poistuminen ja lymfaattinen kierto
• Hermotus
• Vilkkuluomi (plica semilunaris) ja karunkkelin koostumukset
• Suhde viereisiin kudoksiin
Kyynelelimet
• Iso kyynelrauhanen (rakenne ja hermotus)
• Apukyynelrauhaset (sijainti ja toiminta)
• Kyynelkalvon rakenne ja koostumus
• Kyynelnesteen poistuminen
• Lacrimal fossa ja kyynelkanava
Sarveiskalvo
• Normaali muoto
• Lämpötila
• Epiteelin, Bowmanin kerroksen, strooman, Duan kerroksen, Descemetin kalvon ja endoteelin koostumus ja rakenne
• Hermotus
• Vaurion paraneminen ja uudistuminen
Kovakalvo
• Muoto ja väri
• Suhde ympäröiviin rakenteisiin
• Kerrosten koostumus
• Aukkojen (emissaria) paikat ja koostumus
• Seulalevyn (lamina cribrosa) rakenne
Etukammio ja sen kulma
• Muoto ja ulottuvuudet
• Trabekkelivyöhykkeen rakenne ja koostumus, juxtacanalicular kudos, Schlemmin kanava, sclera spur, Schwalben rengas
Iiris
• Ulottuvuudet, alueet ja väritys
• Etummaisen rajan ja epiteelin, strooman ja taaimmaisen epiteelin koostumus ja rakenne
• Kuroja- ja laajentajalihasten koostumus ja rakenne
• Verenkierto ja laskimokierto
• Hermotus
Pupilli ja takakammio
• Paikka ja ulottuvuudet
Sädekehä
• Ulottuvuudet ja suhde ympäröiviin kudoksiin
• Pars planan ja pars plicatan paikka ja osat
• Sädekehän lihaksen, epiteelin ja strooman rakenne
• Verenkierto ja laskimoverenkierto
• Hermotus
Mykiö ja ripustinsäikeet
• Kapselin, epiteelin ja kuorikerroksen rakenne ja koostumus
• Tuman ja saumojen (sutures) paikka
Suonikalvo
• Leveys ja paksuus
• Kapillaarisuonien rakenne
• Strooman koostumus
• Verenkierto ja laskimoverenkierto
• Hermotus
• Bruchin kalvon sijainti ja koostumus
Lasiainen
• Koostumus, rakenne, tilavuus ja muoto
• Kiinnittyminen verkkokalvoon ja mykiöön (rakenne)
• Patellaarisen fossan paikka, etummainen ja takimmainen lasiaistila
• Lasiaiskanavan paikka ja synty
Verkkokalvo
• Jokaisen kerroksen rakenne ja koostumus
• Verkkokalvon pigmenttiepiteelin, Bruchin kalvon ja fotoreseptoreiden ulkoisen segmenttien suhde toisiinsa
• Verkkokalvon synaptiset yhteydet
• Glian solujen paikka, nimet ja toiminta
• Verenkierto ja laskimoverenkierto
• Keskeisen alueen, parafoveaalisen, fovean, foveolan, makula luteaa ja ora serratan paikka, koko ja rakenne
Näköhermo
• Seulalevyn, sen etu- ja takaosan rakenne ja verenkierto
• Keskusvaltimo- jlaskimon paikka
• Normaali näköhermonpään ja keskuskuopan (c/d) olemus
Näköradat
o Verkkokalvon hermoratojen kulku näköradalla, näköhermo, kiasma, näköjuosterata, ulompi polvitumake (LGN), optiset radat, näköaivokuori
o Ulomman polvitumakkeen kerrokset
o Näköaivokuoren kerrokset ja alueet
o Verenkierto
Silmän ja näköradan kehitys:
silmäkuoppa, ulkoiset silmälihakset, silmäluomet, sidekalvo, kyynelelimet, sarveiskalvo, kovakalvo, iiris, sädekehä, mykiö ja ripustinsäikeet, suonikalvo, lasiainen, verkkokalvo, näköhermonpää ja näkörata
SILMÄN FYSIOLOGIA:
Verenkierto
o Hemodynaaminen malli (resistanssi, trans mural paine, virtaus, kriittinen paine)
o Automaattinen säätely
o Autonomisen hermoston kontrolli
o Uniikki silmän ympäristö (korkea verisuonien ulkoinen paine)
o Suonikalvon verenkierto, sädekehä, iiris (uniikki luonne, toiminta)
o Verkkokalvon verenkierto (uniikki luonne, duaali kierto, toiminta)
Luomet
o Räpytysrefleksi ja suoja
o Rooli kyyneleiden tuotannossa, levittämisessä ja poistamisessa
Kyynelneste
• Fyysiset ominaisuudet
• Kyynelnesteen tehtävät
• Jokaisen kerroksen erittyminen ja tehtävät
•Peruskyyneltuotanto ja refleksikyynelehtimen
Sarveiskalvo
• Fysikaalinen luonne (vesipitoisuus, proteiinit, solut, suojautuminen vaurioilta)
• Eri kerrosten läpäisevyys
• Eri kerrosten aineenvaihdunta
• Paksuuteen vaikuttavat tekijät, läpinäkyvyys
• Fysiologiset parametrit, jotta sarveiskalvon eheys pitää
• Sarveiskalvon hermojen fysiologiset ominaisuudet
• Iän aiheuttamat muutokset
Silmänpaine
• Keskiarvo ja päivittäinen vaihtelu
• Yhteys sarveiskalvon paksuuteen
• Asiat, jotka kontrolloivat kammionesteen tuotantoa ja kiertoa
• Hermotuksen säätely silmän sisäisessä paineessa
• Systeemiset asiat, jotka vaikuttavat silmän sisäisessä paineessa
Kammioneste
• Toiminta, fyysiset ominaisuudet, muodostuminen (suodatus ja aktiivinen kuljetus), koostumus
• Kiertoon vaikuttavat seikat
• Veri-kammioneste esteen sijainti, rakenne ja toiminta
Kyynelneste
•peruskyynelnesteen ja refleksikyynelnesteen toiminta
Pupillien toiminta
• Sympaattinen ja parasympaattinen iiriksen hermotus
• Toiminnallinen yhteys pupillihermotuksen keskushermoston välillä
Mykiö
• Toiminta ja fyysiset ominaisuudet
• Aineenvaihdunta, proteiinit, läpinäkyvyys, uudistuminen, iän aiheuttamat muutokset
Suonikalvo
• Toiminta
•Fysiologinen yhteys verkkokalvoon
Lasiainen
• Toiminta ja fyysiset ominaisuudet
• Aineenvaihdunta
• Iän aiheuttamat muutokset
KLIININEN MIKROBIOLOGIA:
Yleinen immunologia
-Antigeenit ja vasta-aineet
-Epäspesifinen immuniteetti
-Spesifinen immuniteetti
-Yliherkkyysreaktiot
-Autoimmuniteetti
- Normaalifloora ja sen häiriöt
- Rokotukset
Virukset ja virustaudit
- rakenne ja morfologia, luokittelu, virustaudit, immuniteetti, laboratorioanalyysit
Bakteerit ja bakteeritaudit
- rakenne ja morfologia, gram-värjäys, aerobinen ja anaerobinen bakteeri, bakteerien kasvun fysiologinen prosessi, bakteeritaudit, bakteeri-infektion patologia, immuniteetti, laboratorioanalyysit
Sienet ja sienitaudit
-sienien biologia, sienitaudit ja laboratorioanalyysit
Parasiitit ja parasiittitaudit
- akantameeba, toxoplasma, jokisokeus, toxocariasis, täit ja satiaiset silmäripsissä
TUTKIMUSTEKNIIKAT:
-Suora oftalmoskopia:
rakenne (valaisu ja tarkastelujärjestelmä, aukot ja filtterit), menetelmä, suositeltava tutkimustapa ja käyttö, näkökenttä ja suurennos, reuna-alueiden optimaalinen katselu, normaalin silmänpohjan näkymä
-Rakovalomikroskopia:
rakenne (valaisu ja tarkastelujärjestelmä, aukot ja filtterit), menetelmä, suositeltava tutkimustapa ja käyttö
-Keratometria ja topografia:
rakenne ja periaate, kuvan muodostus, mittaaminen ja merkintä, astigmatismin määrä ja sijainti ja normaalin sarveiskalvon mitat, sarveiskalvotopografian periaate, käyttö ja kartat, normaalin sarveiskalvon luonne ja variaatiot sis. eksentrisyyden
-Pupillireaktiot:
menetelmä, merkinnät, normaalit mitat ja toiminta, pupillin kokoon vaikuttavat seikat, Hornerin syndroona, Adie, III aivohermon pareesi, fysiologinen anisokoria
-Silmänpaineen mittaus, ei-kosketustonometria (ilmanpaine) ja kimmoketonometria:
rakenne, menetelmä, suositeltava tutkimustapa ja käyttö, normaaliarvot, ei-kosketustonometria (ilmanpaine) ja kimmoketonometria
-Sarveiskalvon paksuuden mittaus - ei-kosketusmenetelmällä
rakenne, menetelmä, suositeltava tutkimustapa ja käyttö, normaaliarvot

Aika ja paikka

Syyslukukaudella 2023.

TUTKIMUSMENETELMÄT: Opintojaksolle kuuluvat käytännön harjoitukset tehdään ohjatusti annetussa aikataulussa ja järjestyksessä kampuksen harjoitustiloissa. Muita kuin työharjoitteluun liittyviä tehtäviä ja harjoituksia ei voi tehdä työelämän ohjauksessa.

Oppimateriaalit

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

KLIININEN MIKROBIOLOGIA:
Kliininen mikrobiologia: Luento ym. materiaali Moodlessa
Oppiportti: Mikrobiologia, Immunologia, Infektiosairaudet
Karhumäki, E., Jonsson, A. & Saros, M.: Mikrobit hoitotyön haasteena, Edita, 2016


SILMÄN ANATOMIA JA FYSIOLOGIA:
- Luentomateriaali
- Saari KM ym: Silmätautioppi. Kandidaattikustannus. (soveltuvin osin)

TUTKIMUSMENETELMÄT:
- Investigative Techniques and Ocular Examination toim. Doshi S. ja Harvey W. 2003. Kappaleet 4. Principles of the slit-lamp biomicroscope, kappale 5. Clinical use of the slit-lamp biomicroscope, Kappale 7 Examination of intraocular pressure, kappale 9 Exmination of the fundus (soveltuvin osin).
- Johnson&Johnson Vision www sivut mikroskopiatekniikoista: https://www.jnjvisioncare.co.uk/slit-lamp-techniques/slit-lamp-overview

Opetusmenetelmät

Luento-opetus
Ohjatut harjoitukset
Laboraatio
Kirjallinen työ x 2

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Silmän anatomian ja fysiologian tentti ma 20.11.2023
uusinnat:
- 12.12.2023
- tammikuu 2024

Tutkimusmenetelmät, kirjallinen tentti 13.12.2023
uusinnat:
1. uusinta: xx.xx.2024
2. uusinta: xx.xx.2024

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op Kliininen mikrobiologia teoriaa 20h, kirjallinen työ ja itsenäinen työ 34h.
0,5 op Viestintä lähdekirjallisuusviittaukset: teoriaa 4h, kirjallinen työ 10h.
3 op Silmän anatomia ja fysiologia: 24h teoria ja 1,5h tentti, itsenäinen opiskelu 54h.
1,5 op Tutkimusmenetelmät: 15h teoriaa+tentti 2h, itsenäinen työ 23h.
1 op Kirjallinen työ Silmän anatomia ja fysiologia ja tutkimusmenetelmät: 27h.
2 op Harjoitukset tutkimustekniikoista (sis itsenäiset harjoitukset): 10 x 3= 30h, itsenäinen työ 24h.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- noudattaa turvallisuusohjeita
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- toimia turvallisesti
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- toimia turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- noudattaa turvallisuusohjeita
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

2,5 op Kliininen mikrobiologia tehtävä sis. viestinnän lähdekirjallisuusviittaukset: arviointi 1-5 kokonaisarvosanasta osuus 30%
3 op Silmän anatomia ja fysiologia: tentti, arviointi 1-5, kokonaisarvosanasta osuus 40%.
1,5 op Tutkimusmenetelmät tentti, kokonaisarvosanasta osuus 30%.
1 op Kirjallinen työ Silmän anatomia ja fysiologia ja tutkimusmenetelmät: Minun Silmäni hyväksytty/täydennettävä.
2 op Harjoitukset (sis itsenäiset harjoitukset): hyväksytty/täydennettävä.

Esitietovaatimukset

Yleinen anatomia ja fysiologia

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pia Mäkelä
 • Elina Tirkkonen
 • Päivi Nokipii
 • Anou Londesborough
 • Marja Miettinen
Vastuuhenkilö

Pia Mäkelä

Opiskelijaryhmät
 • SXE23S1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

TIETO
Opiskelija osaa
• kertoa silmän anatomian ja fysiologian yksityiskohtaisesti ja kuvata silmän kehityksen seuraavista aiheista: 1 silmäkuoppa, 2 silmän ulkoiset lihakset (perusteet), 3 silmän verenkierto, 4 silmän ja silmäkuopan hermotus, 5 silmäluomet, 6 kulmakarvat, 7 sidekalvo, 8 kyynelnesteen tuotanto, 9 sarveiskalvo, 10 kovakalvo ja episkleera, 11 etukammio ja etukammiokulma, 12 iiris, 13 pupilli, 14 sädekehä, 15 mykiö ja ripustinsäikeet, 16 suonikalvo, 17 lasiainen, 18 verkkokalvo (perusteet), 19 näköhermonpää, 20 näköradat (perusteet)
• kertoa seuraavista yleisen mikrobiologian ja immunologian aiheista: 1 virukset ja virustaudit, 2 bakteerit ja bakteeritaudit, 3 sienet ja sienitaudit, 4 parasiitit ja parasiittitaudit, 5 antigeenit ja vasta-aineet, 6 epäspesifinen immuniteetti 7 spesifinen immuniteetti, 8 yliherkkyysreaktiot, 9 autoimmuniteetti, 10 normaalifloora ja sen häiriöt, 11 rokotukset
• kertoa perusasiat seuraavista tutkimuslaitteiden rakenteista, tutkimustekniikoista, niiden hyödyntämisestä terveen silmän rakenteiden tutkimisessa ja tunnistaa normaalin silmän poikkevuudet: 1 mikroskopia, 2 suora oftalmoskopia, 3 pupillireaktioiden testaaminen, 4 keratometria, 5 topografia, 6 ei-kosketustonometria (ilmanpaine) ja kimmoketonometria, 6 ei-kosketus tonometria

TAITO
Opiskelija osaa (perustaidot)
• mikroskopoida silmän ja silmän ympäristön tavallisimpia valaisumuotoja hyväksikäyttäen
• oftalmoskopoida suoralla oftalmoskoopilla
• mitata kertometriarvot ja topografian
• mitata silmänpaineen
• testata pupillireaktiot
• mitata sarveiskalvon paksuuden
• kirjata ja tunnistaa tutkimustulosten normaalirajat ylläolevista mittauksista

Sisältö

SILMÄN ANATOMIA:
Silmäkuoppa
• Luut ja aukot
• Anatomiset suhteet silmän rakenteissa (ulkoiset silmänlihakset, hermot, verisuonet, rasvaosat, kalvot)
Ulkoiset silmälihakset
• nimet, paikat, kiinnittyminen
• hermotus, verenkierto
Silmän verenkierto
• Sisä- ja ulkovaltimoiden haarat suhteessa silmään, silmäluomi ja kasvojen yläosa
• Sisä- ja ulkovaltimoiden jugulaarihaarat
• Dural -sinukset
Silmän ja silmän ympäristön hermotus
• kallonsisäinen ja ulkoinen hermotus, aivohermojen I, III, IV, V, VI, VII haarat ja toiminnot
• Parasympaattinen ja sympaattinen hermotus (radat, haarat, kudosten hermotus)
Silmäluomet
• Kerrosten rakenne, lihakset ja rauhaset
• Verenkierto, poistuminen ja lymfaattinen kierto
• Hermotus
Kulmakarvat (rakenne ja toiminta)
Sidekalvo
• Kerrosten rakenne, solutyypit, rauhaset
• Verenkierto, poistuminen ja lymfaattinen kierto
• Hermotus
• Vilkkuluomi (plica semilunaris) ja karunkkelin koostumukset
• Suhde viereisiin kudoksiin
Kyynelelimet
• Iso kyynelrauhanen (rakenne ja hermotus)
• Apukyynelrauhaset (sijainti ja toiminta)
• Kyynelkalvon rakenne ja koostumus
• Kyynelnesteen poistuminen
• Lacrimal fossa ja kyynelkanava
Sarveiskalvo
• Normaali muoto
• Lämpötila
• Epiteelin, Bowmanin kerroksen, strooman, Duan kerroksen, Descemetin kalvon ja endoteelin koostumus ja rakenne
• Hermotus
• Vaurion paraneminen ja uudistuminen
Kovakalvo
• Muoto ja väri
• Suhde ympäröiviin rakenteisiin
• Kerrosten koostumus
• Aukkojen (emissaria) paikat ja koostumus
• Seulalevyn (lamina cribrosa) rakenne
Etukammio ja sen kulma
• Muoto ja ulottuvuudet
• Trabekkelivyöhykkeen rakenne ja koostumus, juxtacanalicular kudos, Schlemmin kanava, sclera spur, Schwalben rengas
Iiris
• Ulottuvuudet, alueet ja väritys
• Etummaisen rajan ja epiteelin, strooman ja taaimmaisen epiteelin koostumus ja rakenne
• Kuroja- ja laajentajalihasten koostumus ja rakenne
• Verenkierto ja laskimokierto
• Hermotus
Pupilli ja takakammio
• Paikka ja ulottuvuudet
Sädekehä
• Ulottuvuudet ja suhde ympäröiviin kudoksiin
• Pars planan ja pars plicatan paikka ja osat
• Sädekehän lihaksen, epiteelin ja strooman rakenne
• Verenkierto ja laskimoverenkierto
• Hermotus
Mykiö ja ripustinsäikeet
• Kapselin, epiteelin ja kuorikerroksen rakenne ja koostumus
• Tuman ja saumojen (sutures) paikka
Suonikalvo
• Leveys ja paksuus
• Kapillaarisuonien rakenne
• Strooman koostumus
• Verenkierto ja laskimoverenkierto
• Hermotus
• Bruchin kalvon sijainti ja koostumus
Lasiainen
• Koostumus, rakenne, tilavuus ja muoto
• Kiinnittyminen verkkokalvoon ja mykiöön (rakenne)
• Patellaarisen fossan paikka, etummainen ja takimmainen lasiaistila
• Lasiaiskanavan paikka ja synty
Verkkokalvo
• Jokaisen kerroksen rakenne ja koostumus
• Verkkokalvon pigmenttiepiteelin, Bruchin kalvon ja fotoreseptoreiden ulkoisen segmenttien suhde toisiinsa
• Verkkokalvon synaptiset yhteydet
• Glian solujen paikka, nimet ja toiminta
• Verenkierto ja laskimoverenkierto
• Keskeisen alueen, parafoveaalisen, fovean, foveolan, makula luteaa ja ora serratan paikka, koko ja rakenne
Näköhermo
• Seulalevyn, sen etu- ja takaosan rakenne ja verenkierto
• Keskusvaltimo- jlaskimon paikka
• Normaali näköhermonpään ja keskuskuopan (c/d) olemus
Näköradat
o Verkkokalvon hermoratojen kulku näköradalla, näköhermo, kiasma, näköjuosterata, ulompi polvitumake (LGN), optiset radat, näköaivokuori
o Ulomman polvitumakkeen kerrokset
o Näköaivokuoren kerrokset ja alueet
o Verenkierto
Silmän ja näköradan kehitys:
silmäkuoppa, ulkoiset silmälihakset, silmäluomet, sidekalvo, kyynelelimet, sarveiskalvo, kovakalvo, iiris, sädekehä, mykiö ja ripustinsäikeet, suonikalvo, lasiainen, verkkokalvo, näköhermonpää ja näkörata
SILMÄN FYSIOLOGIA:
Verenkierto
o Hemodynaaminen malli (resistanssi, trans mural paine, virtaus, kriittinen paine)
o Automaattinen säätely
o Autonomisen hermoston kontrolli
o Uniikki silmän ympäristö (korkea verisuonien ulkoinen paine)
o Suonikalvon verenkierto, sädekehä, iiris (uniikki luonne, toiminta)
o Verkkokalvon verenkierto (uniikki luonne, duaali kierto, toiminta)
Luomet
o Räpytysrefleksi ja suoja
o Rooli kyyneleiden tuotannossa, levittämisessä ja poistamisessa
Kyynelneste
• Fyysiset ominaisuudet
• Kyynelnesteen tehtävät
• Jokaisen kerroksen erittyminen ja tehtävät
•Peruskyyneltuotanto ja refleksikyynelehtimen
Sarveiskalvo
• Fysikaalinen luonne (vesipitoisuus, proteiinit, solut, suojautuminen vaurioilta)
• Eri kerrosten läpäisevyys
• Eri kerrosten aineenvaihdunta
• Paksuuteen vaikuttavat tekijät, läpinäkyvyys
• Fysiologiset parametrit, jotta sarveiskalvon eheys pitää
• Sarveiskalvon hermojen fysiologiset ominaisuudet
• Iän aiheuttamat muutokset
Silmänpaine
• Keskiarvo ja päivittäinen vaihtelu
• Yhteys sarveiskalvon paksuuteen
• Asiat, jotka kontrolloivat kammionesteen tuotantoa ja kiertoa
• Hermotuksen säätely silmän sisäisessä paineessa
• Systeemiset asiat, jotka vaikuttavat silmän sisäisessä paineessa
Kammioneste
• Toiminta, fyysiset ominaisuudet, muodostuminen (suodatus ja aktiivinen kuljetus), koostumus
• Kiertoon vaikuttavat seikat
• Veri-kammioneste esteen sijainti, rakenne ja toiminta
Kyynelneste
•peruskyynelnesteen ja refleksikyynelnesteen toiminta
Pupillien toiminta
• Sympaattinen ja parasympaattinen iiriksen hermotus
• Toiminnallinen yhteys pupillihermotuksen keskushermoston välillä
Mykiö
• Toiminta ja fyysiset ominaisuudet
• Aineenvaihdunta, proteiinit, läpinäkyvyys, uudistuminen, iän aiheuttamat muutokset
Suonikalvo
• Toiminta
•Fysiologinen yhteys verkkokalvoon
Lasiainen
• Toiminta ja fyysiset ominaisuudet
• Aineenvaihdunta
• Iän aiheuttamat muutokset
KLIININEN MIKROBIOLOGIA:
Yleinen immunologia
-Antigeenit ja vasta-aineet
-Epäspesifinen immuniteetti
-Spesifinen immuniteetti
-Yliherkkyysreaktiot
-Autoimmuniteetti
- Normaalifloora ja sen häiriöt
- Rokotukset
Virukset ja virustaudit
- rakenne ja morfologia, luokittelu, virustaudit, immuniteetti, laboratorioanalyysit
Bakteerit ja bakteeritaudit
- rakenne ja morfologia, gram-värjäys, aerobinen ja anaerobinen bakteeri, bakteerien kasvun fysiologinen prosessi, bakteeritaudit, bakteeri-infektion patologia, immuniteetti, laboratorioanalyysit
Sienet ja sienitaudit
-sienien biologia, sienitaudit ja laboratorioanalyysit
Parasiitit ja parasiittitaudit
- akantameeba, toxoplasma, jokisokeus, toxocariasis, täit ja satiaiset silmäripsissä
TUTKIMUSTEKNIIKAT:
-Suora oftalmoskopia:
rakenne (valaisu ja tarkastelujärjestelmä, aukot ja filtterit), menetelmä, suositeltava tutkimustapa ja käyttö, näkökenttä ja suurennos, reuna-alueiden optimaalinen katselu, normaalin silmänpohjan näkymä
-Rakovalomikroskopia:
rakenne (valaisu ja tarkastelujärjestelmä, aukot ja filtterit), menetelmä, suositeltava tutkimustapa ja käyttö
-Keratometria ja topografia:
rakenne ja periaate, kuvan muodostus, mittaaminen ja merkintä, astigmatismin määrä ja sijainti ja normaalin sarveiskalvon mitat, sarveiskalvotopografian periaate, käyttö ja kartat, normaalin sarveiskalvon luonne ja variaatiot sis. eksentrisyyden
-Pupillireaktiot:
menetelmä, merkinnät, normaalit mitat ja toiminta, pupillin kokoon vaikuttavat seikat, Hornerin syndroona, Adie, III aivohermon pareesi, fysiologinen anisokoria
-Silmänpaineen mittaus, ei-kosketustonometria (ilmanpaine) ja kimmoketonometria:
rakenne, menetelmä, suositeltava tutkimustapa ja käyttö, normaaliarvot, ei-kosketustonometria (ilmanpaine) ja kimmoketonometria
-Sarveiskalvon paksuuden mittaus - ei-kosketusmenetelmällä
rakenne, menetelmä, suositeltava tutkimustapa ja käyttö, normaaliarvot

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- noudattaa turvallisuusohjeita
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- toimia turvallisesti
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- toimia turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- noudattaa turvallisuusohjeita
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Esitietovaatimukset

Yleinen anatomia ja fysiologia

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 31

Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Johanna Valtanen
 • Tanja Lehti
 • Jenny Räikkönen
Vastuuhenkilö

Tanja Lehti

Opiskelijaryhmät
 • SXE23K1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivätoteutus

Tavoitteet

TAVOITTEET
TIETO
Opiskelija osaa
• kertoa taittovirheen määrittämisen testien periaatteet
• kertoa presbyopian syntymekanismin ja siihen vaikuttavat asiat
• laskea presbyopiassa näköalueen ja valita linssivaihtoehtoja eri etäisyyksille
• kertoa eri silmän liikkeistä ja niiden normaaleista toiminnoista
• kuvata anisometropian ominaispiirteet

TAITO
Opiskelija osaa
• tehdä subjektiivisen monokulaarisen määrityksen myös suurissa virhetaitteisuuksissa käyttäen hyväksi ristisylinteriä, kellokuviota, sumutusmenetelmää ja punavihertestiä
• subjektiivisen binokulaarisen määrityksen käyttäen akkommodatiota tasapainottavia menetelmiä
• käyttää foropteria ja automaattiforopteria
• käyttää autorefraktometria ja hyödyntää tulosta
• tunnistaa presbyopian oireet ja määrittää lähilisän
• mitata konvergenssin lähipisteen, sekä tutkia sakkadit ja seuraamisliikkeet
• suorittaa H-testin ja peittokokeen
• kirjata tulokset ymmärrettävästi ja alan merkintöjä käyttäen

Sisältö

Subjektiiviset testit:
o ristisylinteri
o kellokuvio
o sumutusmenetelmä
o punavihertesti
o tasapainotus: polakentät ja bichrome balance testi, sumutusmenetelmä
Ulkoiset silmälihakset ja silmän liikkeet:
o eri silmän liikkeiden luonne ja kontrollimekanismi
o silmän liikkeiden dynamiikka ja kinematiikka
o agonisti-antagonisti suhde
o ensi- toissijaiset vaikutukset ja tertiäärivaikutus
o lihasten toiminta eri katsesuunnissa
o H-testi ja peittokoe
o refleksiliikkeet ja kompensaatioliikkeet
o pienet silmänliikkeet ja vakaa fiksaatio
o fiksaatiokyky
o versiot - pursuits ja sakkaadit
-mittaaminen, NSUCO-menetelmä
o vergenssit - tooninen, akkommodatiivinen, fuusionaalinen ja proksimaalinen
o konvergenssin lähipiste ja sen mittaaminen
Presbyopia
o määritelmä, epidemiologia, luokittelu, oireet, syntymekanismi, hoito, korjaus
o akkommodaation mittaaminen vakio-addin avulla (Prince-rule)
o määrittäminen akkommodaatiolaajuuden, dynaamisen ristisylinterin, koelinssien NRA/PRA -testin avulla
Autorefraktometria; periaate käyttö ja hyödyntäminen

Aika ja paikka

Opetus annetaan Metropolian Myllypuron kampuksella sekä etänä (Teams). Ajallisesti opetus sijoittuu: syyslukukausi 2023, 2. periodilla, annetun lukujärjestyksen mukaisesti.
Opintojaksolle kuuluvat käytännön harjoitukset tehdään ohjatusti annetussa aikataulussa ja järjestyksessä kampuksen harjoitustiloissa. Muita kuin työharjoitteluun liittyviä tehtäviä ja harjoituksia ei voi tehdä työelämän ohjauksessa.

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit, artikkelit
Kirjallisuus mm:
Primary Care Optometry: Anomalies of Refraction, sivut 3-21, Epideminology of Anetropia/ Myopia / Hyperopia 22-74, The Preliminary examination 112-123, Objective Refraction 183-197 ja 201-207, Subjektive Refraction 209-218 Management of Anomalies of refraction 251-256, Nonsurgical methods of Myopia Control or reduction 370-387
Borish´s Clinical Refraction:
AOA:
Thomson, David. VA testing in optometric practice. Part 1: The Snellen chart. Optometry Today 2005.
Thomson, David. VA testing in optometric practice. Optometry Today 2005. Part 2: Newer chart designs. Optometry Today 2005.
AOA: Care of the patient with Presbyopia
Kukkonen, Kuusela & Tuomaala 2016. Opas näöntutkimuksen objektiivisten testien tekemiseen, tulkintaan ja kirjaamiseen. Opinnäytetyö, Metropolia AMK. Luettavissa: https://issuu.com/kukkonenkuuselatuomaala/docs/opas_versio_18.11._pdf
Ammatillinen ohje optikon toimen harjoittamisesta. Optometrian Eettinen Neuvosto

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Ohjatut harjoitukset x 15
Kirjallinen yksilötyö
Käytännönharjoitukset tehtyinä ja arvioituina (suullinen palaute harjoitustunneilla)
Vertais- ja itsereflektio

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei työelämäjaksoa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti: 18.12.2023
Uusinnat:
I uusinta kevään 2024 (ilmoitetaan myöhemmin)
II uusinta kevään 2024 uusinnoissa (ilmoitetaan myöhemmin)


Oppimistehtävän palautus pienemmissä osissa opintojakson aikana, ohjeet ja palautusalustat löytyvät Oman työtilasta.
Näöntutkimusharjoitusten palautus 20.12.2023 klo 16.00 mennessä aulapalveluihin. Palauta tehtävät jommalle kummalle opettajalle: Tanja Lehti / Johanna Valtanen

Kansainvälisyys

Vaihto-opiskelijat

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = noin 27h opiskelijatyötä - 5 op = 135 h

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Lisätietoja opiskelijoille

Eri silmän liikkeiden luonne ja kontrollimekanismi
Näköjärjestelmän objektiivinen tutkiminen:
konvergenssin lähipiste KLP, peittokoe, H-testi, sakkadit ja pursuitit
Näköjärjestelmän subjektiivinen tutkiminen: parassfäärinen
o ristisylinteri
o kellokuvio
o sumutusmenetelmä
o punavihertesti
o tasapainotus: polakentät ja bichrome balance testi, sumutusmenetelmä
Subjektiivinen lähinäön tutkiminen:
o Presbyopia: määritelmä, epidemiologia, luokittelu, oireet, syntymekanismi, hoito, korjaus
o akkommodaation mittaaminen vakio-addin avulla (Prince-rule)
o määrittäminen akkommodaatiolaajuuden, dynaamisen ristisylinterin, koelinssien NRA/PRA -testin avulla
Autorefraktometria; periaate käyttö ja hyödyntäminen
* Normaalin aikuisnäön epidemiologia, oireet, mekanismi, iän vaikutus sädelihaksen ja akkommodaation toimintaan, arviointi ja hoito sekä silmälasimääritys: lähilisä- ja näköaluelaskut ADD-määrityksen perusteena.
- Akkommodaation tutkimusmenetelmät: Dynaaminen ristisylinteri, vakio ADD, koekehyksellä testaaminen. Akkommodaatio tutkimustulosten normiarvot.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- noudattaa turvallisuusohjeita
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- toimia turvallisesti
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- toimia turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- noudattaa turvallisuusohjeita
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen luennoille ja näöntutkimusharjoituksiin
Kirjallinen tentti 60% kokonaisarvosanasta
Yksilötyö reflektiolla 40% kokonaisarvosanasta
Käytännönharjoitukset tehtyinä ja arvioituina (suullinen palaute harjoitustunneilla)

Esitietovaatimukset

Näöntutkimuksen perusteet

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Optometria Virtuaali
 • Johanna Valtanen
 • Tanja Lehti
Vastuuhenkilö

Tanja Lehti

Opiskelijaryhmät
 • SXE23S1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

TAVOITTEET
TIETO
Opiskelija osaa
• kertoa taittovirheen määrittämisen testien periaatteet
• kertoa presbyopian syntymekanismin ja siihen vaikuttavat asiat
• laskea presbyopiassa näköalueen ja valita linssivaihtoehtoja eri etäisyyksille
• kertoa eri silmän liikkeistä ja niiden normaaleista toiminnoista
• kuvata anisometropian ominaispiirteet

TAITO
Opiskelija osaa
• tehdä subjektiivisen monokulaarisen määrityksen myös suurissa virhetaitteisuuksissa käyttäen hyväksi ristisylinteriä, kellokuviota, sumutusmenetelmää ja punavihertestiä
• subjektiivisen binokulaarisen määrityksen käyttäen akkommodatiota tasapainottavia menetelmiä
• käyttää foropteria ja automaattiforopteria
• käyttää autorefraktometria ja hyödyntää tulosta
• tunnistaa presbyopian oireet ja määrittää lähilisän
• mitata konvergenssin lähipisteen, sekä tutkia sakkadit ja seuraamisliikkeet
• suorittaa H-testin ja peittokokeen
• kirjata tulokset ymmärrettävästi ja alan merkintöjä käyttäen

Sisältö

Subjektiiviset testit:
o ristisylinteri
o kellokuvio
o sumutusmenetelmä
o punavihertesti
o tasapainotus: polakentät ja bichrome balance testi, sumutusmenetelmä
Ulkoiset silmälihakset ja silmän liikkeet:
o eri silmän liikkeiden luonne ja kontrollimekanismi
o silmän liikkeiden dynamiikka ja kinematiikka
o agonisti-antagonisti suhde
o ensi- toissijaiset vaikutukset ja tertiäärivaikutus
o lihasten toiminta eri katsesuunnissa
o H-testi ja peittokoe
o refleksiliikkeet ja kompensaatioliikkeet
o pienet silmänliikkeet ja vakaa fiksaatio
o fiksaatiokyky
o versiot - pursuits ja sakkaadit
-mittaaminen, NSUCO-menetelmä
o vergenssit - tooninen, akkommodatiivinen, fuusionaalinen ja proksimaalinen
o konvergenssin lähipiste ja sen mittaaminen
Presbyopia
o määritelmä, epidemiologia, luokittelu, oireet, syntymekanismi, hoito, korjaus
o akkommodaation mittaaminen vakio-addin avulla (Prince-rule)
o määrittäminen akkommodaatiolaajuuden, dynaamisen ristisylinterin, koelinssien NRA/PRA -testin avulla
Autorefraktometria; periaate käyttö ja hyödyntäminen

Aika ja paikka

Opetus annetaan Metropolian Myllypuron kampuksella sekä etänä (Teams). Ajallisesti opetus sijoittuu: kevätlukukausi 2024, 2. periodilla, annetun lukujärjestyksen mukaisesti.
Opintojaksolle kuuluvat käytännön harjoitukset tehdään ohjatusti annetussa aikataulussa ja järjestyksessä kampuksen harjoitustiloissa. Muita kuin työharjoitteluun liittyviä tehtäviä ja harjoituksia ei voi tehdä työelämän ohjauksessa.

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit, artikkelit
Kirjallisuus mm:
Primary Care Optometry: Anomalies of Refraction, sivut 3-21, Epideminology of Anetropia/ Myopia / Hyperopia 22-74, The Preliminary examination 112-123, Objective Refraction 183-197 ja 201-207, Subjektive Refraction 209-218 Management of Anomalies of refraction 251-256, Nonsurgical methods of Myopia Control or reduction 370-387
Borish´s Clinical Refraction:
AOA:
Thomson, David. VA testing in optometric practice. Part 1: The Snellen chart. Optometry Today 2005.
Thomson, David. VA testing in optometric practice. Optometry Today 2005. Part 2: Newer chart designs. Optometry Today 2005.
AOA: Care of the patient with Presbyopia
Kukkonen, Kuusela & Tuomaala 2016. Opas näöntutkimuksen objektiivisten testien tekemiseen, tulkintaan ja kirjaamiseen. Opinnäytetyö, Metropolia AMK. Luettavissa: https://issuu.com/kukkonenkuuselatuomaala/docs/opas_versio_18.11._pdf
Ammatillinen ohje optikon toimen harjoittamisesta. Optometrian Eettinen Neuvosto

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Ohjatut harjoitukset x 15
Kirjallinen yksilötyö
Käytännönharjoitukset tehtyinä ja arvioituina (suullinen palaute harjoitustunneilla)
Vertais- ja itsereflektio

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei työelämäjaksoa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti: 22.5.2024
Uusinnat:
I uusinta syksyn 2024 (ilmoitetaan myöhemmin)
II uusinta syksyn 2024 uusinnoissa (ilmoitetaan myöhemmin)


Oppimistehtävän palautus pienemmissä osissa opintojakson aikana, ohjeet ja palautusalustat löytyvät Oman työtilasta.
Näöntutkimusharjoitusten palautus xx.xx.2024 klo 16.00 mennessä aulapalveluihin. Palauta tehtävät jommalle kummalle opettajalle: Tanja Lehti / Johanna Valtanen

Kansainvälisyys

Vaihto-opiskelijat

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = noin 27h opiskelijatyötä - 5 op = 135 h

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävä näöntutkimuksen opintojakso tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen seuraavalle opintojaksolle siirtymistä.
Eri silmän liikkeiden luonne ja kontrollimekanismi
Näköjärjestelmän objektiivinen tutkiminen:
konvergenssin lähipiste KLP, peittokoe, H-testi, sakkadit ja pursuitit
Näköjärjestelmän subjektiivinen tutkiminen: parassfäärinen
o ristisylinteri
o kellokuvio
o sumutusmenetelmä
o punavihertesti
o tasapainotus: polakentät ja bichrome balance testi, sumutusmenetelmä
Subjektiivinen lähinäön tutkiminen:
o Presbyopia: määritelmä, epidemiologia, luokittelu, oireet, syntymekanismi, hoito, korjaus
o akkommodaation mittaaminen vakio-addin avulla (Prince-rule)
o määrittäminen akkommodaatiolaajuuden, dynaamisen ristisylinterin, koelinssien NRA/PRA -testin avulla
Autorefraktometria; periaate käyttö ja hyödyntäminen
* Normaalin aikuisnäön epidemiologia, oireet, mekanismi, iän vaikutus sädelihaksen ja akkommodaation toimintaan, arviointi ja hoito sekä silmälasimääritys: lähilisä- ja näköaluelaskut ADD-määrityksen perusteena.
- Akkommodaation tutkimusmenetelmät: Dynaaminen ristisylinteri, vakio ADD, koekehyksellä testaaminen. Akkommodaatio tutkimustulosten normiarvot.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- noudattaa turvallisuusohjeita
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- toimia turvallisesti
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- toimia turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- noudattaa turvallisuusohjeita
- osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen luennoille ja näöntutkimusharjoituksiin
Kirjallinen tentti 60% kokonaisarvosanasta
Yksilötyö reflektiolla 40% kokonaisarvosanasta
Käytännönharjoitukset tehtyinä ja arvioituina (suullinen palaute harjoitustunneilla)

Esitietovaatimukset

Näöntutkimuksen perusteet

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pia Mäkelä
 • Optometria Virtuaali
 • Päivi Nokipii
 • Satu Autio
Vastuuhenkilö

Päivi Nokipii

Opiskelijaryhmät
 • SXE21S1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

TIEDOT
Opiskelija osaa kertoa seuraavista silmän epänormaaleihin tiloihin liittyvistä seikoista, riskitekijöistä, hoidosta:
(1) silmäkuoppa ja silmää ympäröivä alue, (2) kyynelelimet ja nesteen tuotanto, (3) sidekalvo, (4) sarveiskalvo, (5) kovakalvo ja episklera, (6) etuosan suonikalvosto (iiris ja sädelihas), (7) pupillien, akkommodaation ja refraktiiviset patologiat, (8) etukammio, kulman rakenne ja IOP, (9) mykiö, (10) lasiainen, (11) suonikalvo, (12) verkkokalvo (sisältäen epänormaalit tilat, jotka vaikuttavat eri kerroksiin ja anatomisiin kohtiin kuten makula, fovea, foveola, keskiperiferia ja periferia, jne), (13) näköhermon ja näköhermonpää, (14) sensoorinen neuro-visuaalinen patologia (15) okulomotoorinen neuropatologia (16) systeemisairaudet, jotka aikuttavat silmään (17) silmän esiapu ja kiireelliset tilanteet

Opiskelija osaa kertoa, selittää ja tutkia asiakkaan, joka on käynyt läpi refraktiivisen kirurgian tai joka haluaa leikkaukseen. Hänen on osoitettava tietämyksensä seuraavista refraktiiviseen kirurgiaan liittyvistä seikoista: (1) asiakkaan ohjaus (2) esi- ja jälkitutkimukset (3) erilaiset hoitovaihtoehdot (4) leikkauksen jälkeiset komplikaatiot

TAIDOT
Opiskelija osaa
• tutkia, kuvata löydöksiään ja arvioida niiden merkitystä seuraavilla tutkimusmenetelmillä: (1) automaattiperimetria, (2) kontakti-tonometria (3) kontakti-pakymetria, (4) gonioskopia, (5) epäsuora oftalmoskopia (6) silmien etu- ja takaosien kuvantaminen sisältäen myös OCT:n (7) kuivasilmätutkimukset (8) mikroskopointi silmän terveydentilan arvioinnissa
• käyttää diagnostisia lääkeaineita turvallisesti ja asianmukaisesti

NÄYTTÖ
Opiskelija osaa käyttää, tulkita ja selittää tutkimustulokset: Oftalmoskopia (suora- monokulaarinen epäsuora ja binokulaarinen epäsuora), pakymetria, mikroskopointi silmänpohjan tutkimisessa ja silmän terveydentilan arvioinnissa, kosketustonometria.

Sisältö

TUTKIMUSMENETELMÄT:
Näkökenttien arviointi automaattiperimetrillä
määritelmä ja terminologia
mittattaessa verkkokalvon herkkyyteen vaikuttavat seikat
Staattinen perimetria
-Kohteen luminanssi ja verkkokalvon herkkyys
-Kynnysarvot
-Testistrategiat (full threshold, fast threshold, supra threshold / screening)
-Testin tekeminen
Näkökenttäpuutokset ja näköradat
Näkökenttätutkimus
• Glaukooma
• Näkökenttätuloksen tulkinta
• Kirjaaminen
Tonometria
Goldmannin aplanaatiotonometria
- periaate
- mittaminen ja paikallispuudutteen käyttö
-normaalit arvot ja sen merkitys
- mittaamiseen vaikuttavat asiat ja paineeseen vaikuttavat asiat
-kirjaaminen
Pakymetria
- periaate
- mittaminen ja paikallispuudutteen käyttö
- normaalit arvot ja sen merkitys
- mittaamiseen vaikuttavat asiat ja suhde silmänpaineeseen
-kirjaaminen
Etukammion ja etukammiokulman (gonioskopia) arviointi
-linssivaihtoehdot ja optinen periaate (Goldmann 3-peililinssi ja 4-peililinssi)
-indikaatiot käytölle
- rakenteiden tunnistaminen
- paikallispuudutteen käyttö
- kammiokulman syvyyden arviointi van Heric menetelmällä
Oftalmoskopia - monokulaarinen ja binokulaariset epäsuorat tekniikat
-monokulaarinen epäsuora, pantaoftalmoskopia ja silmän takaosan mikroskopia
-eri tekniikat ja linssivaihtoehdot ja optinen periaate (kenttä ja suurennos)
-tutkiminen ja tekniikka
-kuvan kääntyminen
- mydriaattien käyttö
-reuna-alueiden tarkastelu
- normaali ja epänormaalit löydökset
- kirjaaminen
Kuvantaminen
- eri kuvantamistekniikat mukaanlukien valokerroskuvaus (OCT), SLO, FAF
Kuivasilmätutkimukset
- Tarkastelu, tutkimus ja merkkien tunnistaminen sekä tekniikat
-Epätavallisten löydösten muodon ja paikan tarkastelu mikroskoopilla, sisältäen kertymät, samentumat jne.
-Luomien ja sarveiskalvon mikroskooppinäkymät primaarisessa sidekalvon sairaudessa
-Systeemisairauksiin liittyvät merkit ja oireet
-Virustulehduksen, bakteeritulehduksen ja allergisen sidekalvotulehduksen erotusdiagnoosi
-Sidekalvotulehduksen hoito

SILMÄTAUDIT: epidemiologia, patofysiologia, diagnoosi, hoitovaihtoehdot, ennuste, sekä niihin liittyvien yleissairauksien oireet ja merkit
1 Silmäkuoppa ja silmää ympäröivä alue:
o Epäsymmetristen silmärakojen (fissuurien) arviointi
o Kallon dysplastisten esiintymien tunnistaminen
o Tuntemattomasta syystä ilmenevän periorbitaalisen kivun yleinen tutkiminen
o Exoftalmometria, silmän ulkoneman mittaus
o Silmäkuopan reunan ja silmämunan etuosan palpointi
o Episkleeran laskimolaajentumien arviointi
o Silmän ympäryksen turvotuksen arviointi
o Silmäkuopan veren huminan testaaminen
o Valsalvan koe proptoosissa
o Epäillyn silmäkuopan sysäysmurtuman tutkiminen (blow out fracture)
o Rajoitusta aiheuttavan myopatian tutkiminen
o Erikoistestit mukaan lukien tomogrammit, ultraääni, GT-skannaus, venogrammit (tomograms, ultrasound, GT-scan, venograms)
o Yleissairauksiin liittyvät merkit ja oireet
• enoftalmos, exoftalmos, proptoosi
• preseptaalinen selluliitti
• silmäkuopan selluliitti
• tenoniitti
• orbitan pseudotuumorit
• granulomatoosi liittyen polyangiitiin (GPA), (Wegener's g.)
• Graven tauti
• dermoidi kysta
• hemangiooma
• kyynelrauhasen kasvaimet
• orbitan lymfooma
• rabdomyosarkooma
testaaminen:
o Keskeisten rakenteiden palpaatio
o Luomenkääntö
o Luomireunojen sairauksien diagnosointi ja hoito
o Kasvojen ja luomien kolmannen ja seitsemännen aivohermojen lihaksien jännityksen ja voiman testaaminen
o Viidennen aivohermon toiminnan testaaminen
o Sinusonteloiden arviointi (aiemmat tiedot, eritys, kuume jne.)
o Terveen silmän etuosan rakenteiden ulkonäkö sekä sairauksien ilmenemismuodot biomikroskoopilla nähtynä
o Silmän ulkoisten osien valokuvaus ja dokumentointi

2 Kyynelelimet ja nesteen tuotanto:
Kyynelneste
• Sjögren syndrooma (primääri/sekundäärinen)
• Kuivasilmäisyys (määritelmä, etiologia, luokittelu/arviointi, tutkimukset, hoito DEWS II)
• Kyynelpisteen kollageenitulpat
o Kyynelpussin, kyyneltiehyen ja lakrimaalisen fossan painelu; luomen dynamiikan havainnointi, kyynelpisteiden asento
o Sakkariini makutestit
o Systeemisten sairauksien, joissa yhteys kuivasilmäisyyteen, merkit ja oireet
o Kyynelpisteen laajentaminen; tunnustelu ja kyyneltiehyiden huuhtelu
o Kyynelpisteen/kyyneltiehyeen tukkeutuminen
Kyynelelimet
• kyyneltietukos(dacryoadenitis); akuutti ja krooninen
• kyynelrauhasen tuumori
• synnynnäinen kyyneltieahtauma (dacryostenosis)
• kyynelpussin tulehdus (dacryocystitis); akuutti ja krooninen

3 Sidekalvo
o Biomikroskopointi, morfologia, kuvailu, sekä epäsäännöllisyyksien, esiintymien, sameuksien jne. sijainti.
o Korvalehteen ja alaleukaluuhun liittyvien imusolmukkeiden arviointi.
o Suunieluun ja ylähengitysteihin liittyvien sairauksien historia ja arviointi
o Virtsatieinfektioihin liittyvä historia
o Silmäluomien ja sarveiskalvon variaatiot mikroskooppinäkymässä primaarisessa sidekalvon tulehduksessa
o Pumpulipuikkonäyte, raaputusnäyte; irtosolunäyte, värjäytymät ja viljelmät
o Systeemisiin sairauksiin liittyvät merkit ja oireet
• punaisuus (hyperemia)
• subkonjunktivaalinen sugillaatio
• sidekalvon tulehdus eli konjunktiviitti, akuutti ja krooninen
• konjunktiviitti; bakteeri, virus, allerginen (atooppinen, krooninen, vernaali)
• vastasyntyneen sidekalvotulehdus (ophthalmia neonatorum)
• klamydiakonjuktiviitti (inclusion conjunctivitis), trakooma (conjunctivitis trachomatosa)
• adenoviraalinen keratokonjuktiviitti (conjunctivitis epidemica)
• papillaarinen konjunktiviitti
• degeneraatiot (pinguecula, pterygium)
• tuumorit (dermoidi, neevus, melanooma, karsinooma)
Erotusdiagnoosi; virus, bakteeri ja allerginen konjunktiviitti
o Konjunktiviitin hoito
Alueen imusolmukkeiden arviointi

4 Sarveiskalvo
o Biomikroskopointi, morfologia, kuvailu, sekä epäsäännöllisyyksien, esiintymien, sameuksien jne. sijainti
o Pinnan optisen laadun ja epänormaalien kaarevuuksien arviointi heijastusten avulla
o Irtosolunäytteiden otto ja viljemien tulkinta
o Systeemisiin sairauksiin liittyvät merkit ja oireet
• tulehdukset (bakteeri, virus, sieni ja akantameba)
• degeneraatiot (arcus senilis, arcus lipoides, pterygium, bandkeratopathy)
• map-dot fingerprint-dystrophy (epithelial basement membrane dystrophy)
• strooman sarveiskalvodystrofiat (granular, macular, lattice)
• Fuch’s endotherial dystrophy
• keratokonus

5 Kovakalvo
o Silmään ja silmäkuoppaan kipua aiheuttavien tai silmäkipuun liittyvien tekijöiden tutkimus.
o Hyödylliset biomikroskooppiset tekniikat tutkittaessa episkleeran ja kovakalvon inflammaation aiheuttamaa sidekalvon punoitusta/turvotusta niiden eri kerroksissa
o Epäsuora oftalmoskopia kovakalvon takaosan tulehduksen havaitsemiseksi
o Systeemisiin sairauksiin liittyvät merkit ja oireet
o Paikallinen verisuonia supistavien lääkeaineiden (vasokonstriktorien) käyttö
• episkleriitti
• etuosaskleriitti

6 Iiris ja etuosan suonikalvo
o Transilluminaatio albinismissa
o Pupillien arviointi
o Binokulaarinen epäsuora oftalmoskopointi; skleeran painelu
o Erikoistesteihin lähettämisen perusteet
o Systeemisiin sairauksiin liittyvät merkit ja oireet

7 Pupillien, akkommodatiiviset ja refraktiiviset patologiat
o Sympaattisen näköradan arviointi
o Parasympaattisen näköradan ja kolmoishermon ympäristön sairauksien arviointi
o Asiaankuuluva farmakologia: sisältäen Adien ja Hornerin syndrooman diagnosoivat testit; farmakologisesen pupillin testaukset samoin kuin autonomisesti aktiivisten lääkkeiden vaikutukset ja akkommodatiivisen halvauksen toksikologia, spasmi ja sädekehän turvotus
o Swinging flashlight ja pupillisyklin tutkimukset
o Poikkeavien regeneraatioiden merkkien arviointi ja tunnistaminen
o Syvien jänneheijasteiden arviointi Adien syndroomassa
o Epäilyttävien refraktiivisten muutosten arviointi

8 Etukammio, etukammiokulma ja epänormaali IOP
o Paineet
o Etuosiin liittyvien glaukooman merkkien mikroskooppinen näkymä
o Leikkauksen jälkeisten silmien arviointi
o Systeemisiin sairauksiin liittyvät merkit ja oireet

9 Mykiö, afakia ja pseudofakia
• Aineenvaihdunta ja toksikologia
• Kaihityypit: synnynnäinen, lapsuudenkaihi, nuoruusiän kaihi ja aikuisiän kaihi
• Tuma-, kuori- ja takakapselikaihit
• Trauma, infektio ja tulehdus, metaboliset häiriöt, geneettiset häiriöt
• Kaihien kirurginen hoito
• Kaihileikkauksen komplikaatiot

10 Lasiainen ja vitreo-retinaaliset sairaudet
• Lasiaisen ikääntyminen
• Lasiaisen irtauma
• Asteroid hyalosis
• Lasiaisen verenvuoto
• Lasiaisen ja verkkokalvon anatomia
• Verkkokalvon irtaumat: regmatogeeninen, traktioablaatio- ja eksudatiivinen ablaatio
• Verkkokalvon irtaumat: erotusdiagnoosi
• Retinoskiisi (Verkkokalvohalkio)
• Makulan reikä
• Makulan ryppykalvo

11 Suonikalvosto (takaosa), uvea
• Suonikalvon kolobooma
• Uveiittityypit silmän eri osissa
• Suonikalvon luomet
• Suonikalvon melanooma

12 Verkkokalvo
• Verkkokalvon verenkierto
• Verkkokalvosairauksien merkit
• Verkkokalvon pigmenttiepiteelin muutokset
• Verkkokalvon dystrofiat
• Retinopatia centralis serosa
• Makulan rappeumat
• Seniili makuladegeneraatio
• Myooppinen makuladegeneraatio
• Verisuonitaudit: valtimoiden tukkeutuminen, laskimotukokset, verkkokalvon infektiot, verkkokalvon epätyypillinen suonitus

13 Näköhermo ja näköhermon pää
o Hermojen toksikologia
o Värinäkötestaus näköhermon häiriöissä
o Näkökenttätestaus
o Objektiivisesti ja subjektiivisesesti afferentit pupillinvaurioiden tutkiminen
o Pupillien oskillaatio
o Pulfrich ilmiö
o Neutraalisuotimen käyttö
o Elektrodiagnostisten testien, kontrastiherkkyyden jne. tulkinta.
o Sterokuvaus
o Kaulavaltimon arviointi
o Tavalliset röntgenkuvat, CT-skannaukset, ultraäänet ja suonensisäiset fluoresiinit
• Näköhermon verenkierto
• Näköhermosairauksien merkit
• Synnynnäiset poikkeavuudet ja pseudopapilloedema
• Myooppinen näköhermon pää
• Patologinen näköhermon pään turvotus
• Papilliitti
• Iskeeminen papillopatia
• Glaukooman vaikutus näköhermon päähän
• Näköhermon pään kasvaimet

14 Senosoorinen neurovisuaalinen patologia:
o Tilapäiset neurovisuaaliset kohtaukset
o Näkökenttähäiriöt eriteltynä
o Yksityiskohtainen workup - päänsäryn tutkiminen
o Suonensisäisen angiografian, suoran punktioangiografian, tavallisen röntgenkuvan, tomogrammien, CT-skannausten, ilmatutkimusten, EEG:n, radionukleotidi skannausten ja ydinmagneettisten resonanssiskannausten oireet, rajoitteet, riskit ja kuluto
Systeemisiin sairauksiin liittyvät merkit ja oireet

15 Okulomoorinen neuropatologia
o Myopatian syvyyden- ja väsymisen testaus
o Orbitaalisten merkkien tunnistaminen ja tutkiminen
o Suonensisäisten paineiden oireiden ymmärtäminen
o Systeemisiin sairauksiin liittyvät merkit ja oireet, supranukleaarisen okulomotorisen neuropatologian havainnointi, tarkasteleminen, oireiden tunnistaminen sekä tekniikat ja taidot, mukaan lukien:
• Silmien epäfiksaation vakauden havainnointi, tarkasteleminen ja testaaminen
•Seuraamis- ja sakkadiliikkeiden toimivuuden tutkiminen
• Ulkoisten silmälihasten lihasrefleksien testaus
• Huimauksesta kärsivän potilaan arviointi

16 Yleissairaudet ja silmä
• Silmälöydökset systeemisairauksissa
• Verenpainetauti ja hypertensiivinen retinopatia

17 Silmän esiapu ja kiireelliset tilanteet
Silmän vahingot/traumat
• vierasesineet (sarveiskalvo/sidekalvo/silmänsisäinen)
• sarveiskalvohaavauma
• läpäisevä vamma, repeytynyt silmämuna
• tylppä iskuvamma, sysäysmurtuma
• turvonnet luomet
• kemialliset vammat
• säteilyvammat
• palo- ja paleltumavammat
• sidekalvon ja luomien laseraatiot
Kiireelliset tapaukset

REFRAKTIIVINEN KIRURGIA:
Biologia ja biomekaniikka refraktiivisessa kirurgiassa
Sarveiskalvon paraneminen
· Munnerlyn kaava
· Ohjaus hoitoon
absoluuttinen ja suhteellinen yleisterveyteen liittyvät kontraindikaatiot
absoluuttinen ja suhteellinen silmän terveyteen liittyvät kontraindikaatiot
Esitutkimukset
· anamneesi ja oireet
· näönarviointi korkea- ja matalkontrastisella taululla
· silmien terveydentilan arviointi
· paksuudenmittaus
· keratometria
· topografia
· tomografia
· pupillometria
· wavefrontaberrometria
Asiakkaan ohjaus
· odotukset
· hoidon jälkeinen näkö
·riskit ja komplikaatiot
·potilaan suostumus
Varovaisuutta vaativat tilat
·ectasia
·sarveiskalvon dystrofiat
·keratiitti
Hoitovaihtoehdot
· Incisional keratotomy (RK, AK)
· Surface ablation: Photorefractive Keratectomy (PRK) and Laser epithelial kertomileusis (LASEK)
·Laser in-situ kertomileusis (LASIK)
·Clear lens extraction and intraoculr lens (IOL) implant
·Phacic intraocular lens implant
·Implantable contact lens (ICL)
·Intrastromal corneal implants
Leikkauksen jälkitutkimukset
·aikataulu
·tyypilliset oireet
·näön arviointi
·silmän terveydentilan arviointi
· tyypilliset varhaiset leikkauksen jälkeiset merkit
Leikkauksen jälkeiset komplikaatiot
·keratiitti
·diffuusi lamellaarinen keratiitti
·steroidit ja kohonnut silmänpaine
·utuisuus ja palautuminen
·mikrokeratomeen ja läpppiin liittyvät komplikaatiot
·kuivasilmäisyys ja neurotrooppinen epiteliopatia
·epiteelin liikakasvu
·näkemisen ongelmat
·ectasia
·endoftalmiitti
Leikkauksen jälkeinen hoito
·vastuuvapauskriteerit
·uusintaleikkauksen harkinta

Aika ja paikka

Syyslukukaudella 2023 optometrian koulutusohjelma

Opintojaksolle kuuluvat käytännön harjoitukset tehdään ohjatusti annetussa aikataulussa ja järjestyksessä kampuksen harjoitustiloissa. Muita kuin työharjoitteluun liittyviä tehtäviä ja harjoituksia ei voi tehdä työelämän ohjauksessa.

Oppimateriaalit

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Luentomuistiinpanot, artikkelit
Kirjat
- Kanski´s Clinical Ophthalmology, A Systematic Approach, 8th Edition by Brad Bowling FRCSEd(Ophth), FRCOphth, FRANZCO (Author), Elsevier, 2016, ISBN: 978-0-7020-5572-0 ; 978-0-7020-5573-7
- The Eye Basic Sciences in Practice, 4th Edition by John V. Forrester (Author), Andrew D. Dick (Author), Paul G. McMenamin (Author), Fiona Roberts (Author), Eric Pearlman (Author), Elsevier, ISBN: 978-0-7020-5554-6
- Atlas Of Clinical Ophthalmology, 3rd Edition by David J. Spalton FRCS FRCP FRCOphth (Author), Roger A. Hitchings FRCOphth (Author), Paul Hunter FRCP FRCOphth (Author), Gower Medical Publishing Ltd, London England, ISBN-13: 978-0323036566 ISBN-10: 0323036562.
- Ocular Pathology, 8th Edition by Myron Yanoff, Joseph W. Sassani. Elsevier, 2020, ISBN:978-0-323-54755-0
- Silmätautien käsikirja (A Finnish textbook of clinical manual of ophthalmology); Matti Seppänen, Juha Holopainen, Kai Kaarniranta, Niko Setälä, Hannu Uusitalo (ed.); 1th Edition 2018, Duodecim, ISBN: 978-951-656-422-0.

Käypähoitosuositukset: Glaukooma, Kostea silmänpohjan ikärappeuma, diabeettinen retinopatia ja kaihi.
Tutkimukset: ETDRS, AREDS

Opetusmenetelmät

Interaktiiviset luennot
Ohjatut harjoitukset
Laboraatio-opetus pienryhmissä / Workshopit
Yksilöohjaus
Tehtäväohjattu opetus
Käytännönharjoitukset tehtyinä ja arvioituina (suullinen palaute harjoitustunneilla)
Näyttökokeet

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Silmän takaosatentit (2kpl):
osa 1 10.10.2023, 1. uusinta 12.12.2023, 2. uusinta kevät 2024
osa 2: 27.10.2023, 1. uusinta 07.11.2023, 2. uusinta 12.12.2023

Silmän etuosatentti: 9.11.2023 Uusinta 1: 12.12.2023; Uusinta 2: Kevät 2024

Uusintatentit optometrian uusintatenttipäivinä.

Neurotentti: Moodle monivalintatentti 28.11. 2023; Uusinta 1: xx.xx.xxxx; Uusinta 2: xx.xx.xxxx

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Teoriaa:
Silmätaudit 8 ECTS, 68h ja Tutkimusmenetelmät 1 ECTS, 14h, joiden lisäksi kolme tenttiä: etuosatentti (2h) ja takaosatentit 2kpl (1h á) ja neurotentti Moodlessa (0,5h)
Refraktiivinen kirurgia 2 ECTS, 4h luentoja ja yksi kirjallinen tehtävä
Harjoitukset tutkimusmenetelmistä sisältäen näyttökokeet 4 ECTS, 21kpl harjoituksia ( á 3h)

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.
Osa opintojakson opetuksesta voi tapahtua englannin kielellä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjalliset tentit 100% arvosanasta.

Kirjalliset tentit
- etuosatentti
- takaosatentit (osa 1 ja osa 2)
-neuro-optometrian tentti, Moodle (monivalinnat)

Näyttökokeet palautettu ja hyväksytty.
Läsnäolo luennoilla ja harjoituksissa on edellytys kurssin hyväksytylle suoritukselle.
Käytännön harjoitukset palautettu ja hyväksytty.
OCT tehtävä palautettu.
Refraktiivisen kirurgian tehtävä palautettu ja hyväksytty.
Käytännön osaamisen arviointi: Käytännön arvioinnissa opiskelija osoittaa osaamisensa suorittaa suora oftalmoskopia (silmänpohjan piirros arvioidaan), käyttää Goldmannin applanaatiotonometria silmänpaineen mittaamiseksi, mitata sarveiskalvon paksuus pakymetrilla ja arvioida silmän etu- ja takaosien terveydentilaa mikroskoopilla ja epäsuoralla oftalmoskopialla (huomioiden turvallisuus ja hygienia).
-
Arvioinnin perusteet

Kirjalliset tentit (etuosatentti ja takaosatentit): 60% läpipääsyraja
Monivalintatentti Moodlessa (neuro-optometria): 70% läpipääsyraja, aika rajallinen
Kolme näytökoetta: 1 suora oftalmoskopia, 2 Van Herick, GAT+CCT, 3 etu- ja takaosien mikroskopia, yksilöarviointi, Arvosana Hyväksytty/Hylätty

Poissaolo näyttökokeesta tulee korvata toisella suorituskerralla. Kaikki näyttöpaperit tulee palauttaa ja niiden tulee olla opettajan arvioituina, jotta kurssi on hyväksytysti suoritettu.
-
Sallitut välineet tentissä:
Kuulakärkikynä, lyijykynä, kumi, viivoitin, laskin

Esitietovaatimukset

Patologia ja farmakologia

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 24.05.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pia Mäkelä
 • Päivi Nokipii
 • Optometria Virtuaali
 • Satu Autio
Vastuuhenkilö

Päivi Nokipii

Opiskelijaryhmät
 • SXE22K1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivätoteutus

Tavoitteet

TIEDOT
Opiskelija osaa kertoa seuraavista silmän epänormaaleihin tiloihin liittyvistä seikoista, riskitekijöistä, hoidosta:
(1) silmäkuoppa ja silmää ympäröivä alue, (2) kyynelelimet ja nesteen tuotanto, (3) sidekalvo, (4) sarveiskalvo, (5) kovakalvo ja episklera, (6) etuosan suonikalvosto (iiris ja sädelihas), (7) pupillien, akkommodaation ja refraktiiviset patologiat, (8) etukammio, kulman rakenne ja IOP, (9) mykiö, (10) lasiainen, (11) suonikalvo, (12) verkkokalvo (sisältäen epänormaalit tilat, jotka vaikuttavat eri kerroksiin ja anatomisiin kohtiin kuten makula, fovea, foveola, keskiperiferia ja periferia, jne), (13) näköhermon ja näköhermonpää, (14) sensoorinen neuro-visuaalinen patologia (15) okulomotoorinen neuropatologia (16) systeemisairaudet, jotka aikuttavat silmään (17) silmän esiapu ja kiireelliset tilanteet

Opiskelija osaa kertoa, selittää ja tutkia asiakkaan, joka on käynyt läpi refraktiivisen kirurgian tai joka haluaa leikkaukseen. Hänen on osoitettava tietämyksensä seuraavista refraktiiviseen kirurgiaan liittyvistä seikoista: (1) asiakkaan ohjaus (2) esi- ja jälkitutkimukset (3) erilaiset hoitovaihtoehdot (4) leikkauksen jälkeiset komplikaatiot

TAIDOT
Opiskelija osaa
• tutkia, kuvata löydöksiään ja arvioida niiden merkitystä seuraavilla tutkimusmenetelmillä: (1) automaattiperimetria, (2) kontakti-tonometria (3) kontakti-pakymetria, (4) gonioskopia, (5) epäsuora oftalmoskopia (6) silmien etu- ja takaosien kuvantaminen sisältäen myös OCT:n (7) kuivasilmätutkimukset (8) mikroskopointi silmän terveydentilan arvioinnissa
• käyttää diagnostisia lääkeaineita turvallisesti ja asianmukaisesti

NÄYTTÖ
Opiskelija osaa käyttää, tulkita ja selittää tutkimustulokset: Oftalmoskopia (suora- monokulaarinen epäsuora ja binokulaarinen epäsuora), pakymetria, mikroskopointi silmänpohjan tutkimisessa ja silmän terveydentilan arvioinnissa, kosketustonometria.

Sisältö

TUTKIMUSMENETELMÄT:
Näkökenttien arviointi automaattiperimetrillä
määritelmä ja terminologia
mittattaessa verkkokalvon herkkyyteen vaikuttavat seikat
Staattinen perimetria
-Kohteen luminanssi ja verkkokalvon herkkyys
-Kynnysarvot
-Testistrategiat (full threshold, fast threshold, supra threshold / screening)
-Testin tekeminen
Näkökenttäpuutokset ja näköradat
Näkökenttätutkimus
• Glaukooma
• Näkökenttätuloksen tulkinta
• Kirjaaminen
Tonometria
Goldmannin aplanaatiotonometria
- periaate
- mittaminen ja paikallispuudutteen käyttö
-normaalit arvot ja sen merkitys
- mittaamiseen vaikuttavat asiat ja paineeseen vaikuttavat asiat
-kirjaaminen
Pakymetria
- periaate
- mittaminen ja paikallispuudutteen käyttö
- normaalit arvot ja sen merkitys
- mittaamiseen vaikuttavat asiat ja suhde silmänpaineeseen
-kirjaaminen
Etukammion ja etukammiokulman (gonioskopia) arviointi
-linssivaihtoehdot ja optinen periaate (Goldmann 3-peililinssi ja 4-peililinssi)
-indikaatiot käytölle
- rakenteiden tunnistaminen
- paikallispuudutteen käyttö
- kammiokulman syvyyden arviointi van Heric menetelmällä
Oftalmoskopia - monokulaarinen ja binokulaariset epäsuorat tekniikat
-monokulaarinen epäsuora, pantaoftalmoskopia ja silmän takaosan mikroskopia
-eri tekniikat ja linssivaihtoehdot ja optinen periaate (kenttä ja suurennos)
-tutkiminen ja tekniikka
-kuvan kääntyminen
- mydriaattien käyttö
-reuna-alueiden tarkastelu
- normaali ja epänormaalit löydökset
- kirjaaminen
Kuvantaminen
- eri kuvantamistekniikat mukaanlukien valokerroskuvaus (OCT), SLO, FAF
Kuivasilmätutkimukset
- Tarkastelu, tutkimus ja merkkien tunnistaminen sekä tekniikat
-Epätavallisten löydösten muodon ja paikan tarkastelu mikroskoopilla, sisältäen kertymät, samentumat jne.
-Luomien ja sarveiskalvon mikroskooppinäkymät primaarisessa sidekalvon sairaudessa
-Systeemisairauksiin liittyvät merkit ja oireet
-Virustulehduksen, bakteeritulehduksen ja allergisen sidekalvotulehduksen erotusdiagnoosi
-Sidekalvotulehduksen hoito

SILMÄTAUDIT: epidemiologia, patofysiologia, diagnoosi, hoitovaihtoehdot, ennuste, sekä niihin liittyvien yleissairauksien oireet ja merkit
1 Silmäkuoppa ja silmää ympäröivä alue:
o Epäsymmetristen silmärakojen (fissuurien) arviointi
o Kallon dysplastisten esiintymien tunnistaminen
o Tuntemattomasta syystä ilmenevän periorbitaalisen kivun yleinen tutkiminen
o Exoftalmometria, silmän ulkoneman mittaus
o Silmäkuopan reunan ja silmämunan etuosan palpointi
o Episkleeran laskimolaajentumien arviointi
o Silmän ympäryksen turvotuksen arviointi
o Silmäkuopan veren huminan testaaminen
o Valsalvan koe proptoosissa
o Epäillyn silmäkuopan sysäysmurtuman tutkiminen (blow out fracture)
o Rajoitusta aiheuttavan myopatian tutkiminen
o Erikoistestit mukaan lukien tomogrammit, ultraääni, GT-skannaus, venogrammit (tomograms, ultrasound, GT-scan, venograms)
o Yleissairauksiin liittyvät merkit ja oireet
• enoftalmos, exoftalmos, proptoosi
• preseptaalinen selluliitti
• silmäkuopan selluliitti
• tenoniitti
• orbitan pseudotuumorit
• granulomatoosi liittyen polyangiitiin (GPA), (Wegener's g.)
• Graven tauti
• dermoidi kysta
• hemangiooma
• kyynelrauhasen kasvaimet
• orbitan lymfooma
• rabdomyosarkooma
testaaminen:
o Keskeisten rakenteiden palpaatio
o Luomenkääntö
o Luomireunojen sairauksien diagnosointi ja hoito
o Kasvojen ja luomien kolmannen ja seitsemännen aivohermojen lihaksien jännityksen ja voiman testaaminen
o Viidennen aivohermon toiminnan testaaminen
o Sinusonteloiden arviointi (aiemmat tiedot, eritys, kuume jne.)
o Terveen silmän etuosan rakenteiden ulkonäkö sekä sairauksien ilmenemismuodot biomikroskoopilla nähtynä
o Silmän ulkoisten osien valokuvaus ja dokumentointi

2 Kyynelelimet ja nesteen tuotanto:
Kyynelneste
• Sjögren syndrooma (primääri/sekundäärinen)
• Kuivasilmäisyys (määritelmä, etiologia, luokittelu/arviointi, tutkimukset, hoito DEWS II)
• Kyynelpisteen kollageenitulpat
o Kyynelpussin, kyyneltiehyen ja lakrimaalisen fossan painelu; luomen dynamiikan havainnointi, kyynelpisteiden asento
o Sakkariini makutestit
o Systeemisten sairauksien, joissa yhteys kuivasilmäisyyteen, merkit ja oireet
o Kyynelpisteen laajentaminen; tunnustelu ja kyyneltiehyiden huuhtelu
o Kyynelpisteen/kyyneltiehyeen tukkeutuminen
Kyynelelimet
• kyyneltietukos(dacryoadenitis); akuutti ja krooninen
• kyynelrauhasen tuumori
• synnynnäinen kyyneltieahtauma (dacryostenosis)
• kyynelpussin tulehdus (dacryocystitis); akuutti ja krooninen

3 Sidekalvo
o Biomikroskopointi, morfologia, kuvailu, sekä epäsäännöllisyyksien, esiintymien, sameuksien jne. sijainti.
o Korvalehteen ja alaleukaluuhun liittyvien imusolmukkeiden arviointi.
o Suunieluun ja ylähengitysteihin liittyvien sairauksien historia ja arviointi
o Virtsatieinfektioihin liittyvä historia
o Silmäluomien ja sarveiskalvon variaatiot mikroskooppinäkymässä primaarisessa sidekalvon tulehduksessa
o Pumpulipuikkonäyte, raaputusnäyte; irtosolunäyte, värjäytymät ja viljelmät
o Systeemisiin sairauksiin liittyvät merkit ja oireet
• punaisuus (hyperemia)
• subkonjunktivaalinen sugillaatio
• sidekalvon tulehdus eli konjunktiviitti, akuutti ja krooninen
• konjunktiviitti; bakteeri, virus, allerginen (atooppinen, krooninen, vernaali)
• vastasyntyneen sidekalvotulehdus (ophthalmia neonatorum)
• klamydiakonjuktiviitti (inclusion conjunctivitis), trakooma (conjunctivitis trachomatosa)
• adenoviraalinen keratokonjuktiviitti (conjunctivitis epidemica)
• papillaarinen konjunktiviitti
• degeneraatiot (pinguecula, pterygium)
• tuumorit (dermoidi, neevus, melanooma, karsinooma)
Erotusdiagnoosi; virus, bakteeri ja allerginen konjunktiviitti
o Konjunktiviitin hoito
Alueen imusolmukkeiden arviointi

4 Sarveiskalvo
o Biomikroskopointi, morfologia, kuvailu, sekä epäsäännöllisyyksien, esiintymien, sameuksien jne. sijainti
o Pinnan optisen laadun ja epänormaalien kaarevuuksien arviointi heijastusten avulla
o Irtosolunäytteiden otto ja viljemien tulkinta
o Systeemisiin sairauksiin liittyvät merkit ja oireet
• tulehdukset (bakteeri, virus, sieni ja akantameba)
• degeneraatiot (arcus senilis, arcus lipoides, pterygium, bandkeratopathy)
• map-dot fingerprint-dystrophy (epithelial basement membrane dystrophy)
• strooman sarveiskalvodystrofiat (granular, macular, lattice)
• Fuch’s endotherial dystrophy
• keratokonus

5 Kovakalvo
o Silmään ja silmäkuoppaan kipua aiheuttavien tai silmäkipuun liittyvien tekijöiden tutkimus.
o Hyödylliset biomikroskooppiset tekniikat tutkittaessa episkleeran ja kovakalvon inflammaation aiheuttamaa sidekalvon punoitusta/turvotusta niiden eri kerroksissa
o Epäsuora oftalmoskopia kovakalvon takaosan tulehduksen havaitsemiseksi
o Systeemisiin sairauksiin liittyvät merkit ja oireet
o Paikallinen verisuonia supistavien lääkeaineiden (vasokonstriktorien) käyttö
• episkleriitti
• etuosaskleriitti

6 Iiris ja etuosan suonikalvo
o Transilluminaatio albinismissa
o Pupillien arviointi
o Binokulaarinen epäsuora oftalmoskopointi; skleeran painelu
o Erikoistesteihin lähettämisen perusteet
o Systeemisiin sairauksiin liittyvät merkit ja oireet

7 Pupillien, akkommodatiiviset ja refraktiiviset patologiat
o Sympaattisen näköradan arviointi
o Parasympaattisen näköradan ja kolmoishermon ympäristön sairauksien arviointi
o Asiaankuuluva farmakologia: sisältäen Adien ja Hornerin syndrooman diagnosoivat testit; farmakologisesen pupillin testaukset samoin kuin autonomisesti aktiivisten lääkkeiden vaikutukset ja akkommodatiivisen halvauksen toksikologia, spasmi ja sädekehän turvotus
o Swinging flashlight ja pupillisyklin tutkimukset
o Poikkeavien regeneraatioiden merkkien arviointi ja tunnistaminen
o Syvien jänneheijasteiden arviointi Adien syndroomassa
o Epäilyttävien refraktiivisten muutosten arviointi

8 Etukammio, etukammiokulma ja epänormaali IOP
o Paineet
o Etuosiin liittyvien glaukooman merkkien mikroskooppinen näkymä
o Leikkauksen jälkeisten silmien arviointi
o Systeemisiin sairauksiin liittyvät merkit ja oireet

9 Mykiö, afakia ja pseudofakia
• Aineenvaihdunta ja toksikologia
• Kaihityypit: synnynnäinen, lapsuudenkaihi, nuoruusiän kaihi ja aikuisiän kaihi
• Tuma-, kuori- ja takakapselikaihit
• Trauma, infektio ja tulehdus, metaboliset häiriöt, geneettiset häiriöt
• Kaihien kirurginen hoito
• Kaihileikkauksen komplikaatiot

10 Lasiainen ja vitreo-retinaaliset sairaudet
• Lasiaisen ikääntyminen
• Lasiaisen irtauma
• Asteroid hyalosis
• Lasiaisen verenvuoto
• Lasiaisen ja verkkokalvon anatomia
• Verkkokalvon irtaumat: regmatogeeninen, traktioablaatio- ja eksudatiivinen ablaatio
• Verkkokalvon irtaumat: erotusdiagnoosi
• Retinoskiisi (Verkkokalvohalkio)
• Makulan reikä
• Makulan ryppykalvo

11 Suonikalvosto (takaosa), uvea
• Suonikalvon kolobooma
• Uveiittityypit silmän eri osissa
• Suonikalvon luomet
• Suonikalvon melanooma

12 Verkkokalvo
• Verkkokalvon verenkierto
• Verkkokalvosairauksien merkit
• Verkkokalvon pigmenttiepiteelin muutokset
• Verkkokalvon dystrofiat
• Retinopatia centralis serosa
• Makulan rappeumat
• Seniili makuladegeneraatio
• Myooppinen makuladegeneraatio
• Verisuonitaudit: valtimoiden tukkeutuminen, laskimotukokset, verkkokalvon infektiot, verkkokalvon epätyypillinen suonitus

13 Näköhermo ja näköhermon pää
o Hermojen toksikologia
o Värinäkötestaus näköhermon häiriöissä
o Näkökenttätestaus
o Objektiivisesti ja subjektiivisesesti afferentit pupillinvaurioiden tutkiminen
o Pupillien oskillaatio
o Pulfrich ilmiö
o Neutraalisuotimen käyttö
o Elektrodiagnostisten testien, kontrastiherkkyyden jne. tulkinta.
o Sterokuvaus
o Kaulavaltimon arviointi
o Tavalliset röntgenkuvat, CT-skannaukset, ultraäänet ja suonensisäiset fluoresiinit
• Näköhermon verenkierto
• Näköhermosairauksien merkit
• Synnynnäiset poikkeavuudet ja pseudopapilloedema
• Myooppinen näköhermon pää
• Patologinen näköhermon pään turvotus
• Papilliitti
• Iskeeminen papillopatia
• Glaukooman vaikutus näköhermon päähän
• Näköhermon pään kasvaimet

14 Senosoorinen neurovisuaalinen patologia:
o Tilapäiset neurovisuaaliset kohtaukset
o Näkökenttähäiriöt eriteltynä
o Yksityiskohtainen workup - päänsäryn tutkiminen
o Suonensisäisen angiografian, suoran punktioangiografian, tavallisen röntgenkuvan, tomogrammien, CT-skannausten, ilmatutkimusten, EEG:n, radionukleotidi skannausten ja ydinmagneettisten resonanssiskannausten oireet, rajoitteet, riskit ja kuluto
Systeemisiin sairauksiin liittyvät merkit ja oireet

15 Okulomoorinen neuropatologia
o Myopatian syvyyden- ja väsymisen testaus
o Orbitaalisten merkkien tunnistaminen ja tutkiminen
o Suonensisäisten paineiden oireiden ymmärtäminen
o Systeemisiin sairauksiin liittyvät merkit ja oireet, supranukleaarisen okulomotorisen neuropatologian havainnointi, tarkasteleminen, oireiden tunnistaminen sekä tekniikat ja taidot, mukaan lukien:
• Silmien epäfiksaation vakauden havainnointi, tarkasteleminen ja testaaminen
•Seuraamis- ja sakkadiliikkeiden toimivuuden tutkiminen
• Ulkoisten silmälihasten lihasrefleksien testaus
• Huimauksesta kärsivän potilaan arviointi

16 Yleissairaudet ja silmä
• Silmälöydökset systeemisairauksissa
• Verenpainetauti ja hypertensiivinen retinopatia

17 Silmän esiapu ja kiireelliset tilanteet
Silmän vahingot/traumat
• vierasesineet (sarveiskalvo/sidekalvo/silmänsisäinen)
• sarveiskalvohaavauma
• läpäisevä vamma, repeytynyt silmämuna
• tylppä iskuvamma, sysäysmurtuma
• turvonnet luomet
• kemialliset vammat
• säteilyvammat
• palo- ja paleltumavammat
• sidekalvon ja luomien laseraatiot
Kiireelliset tapaukset

REFRAKTIIVINEN KIRURGIA:
Biologia ja biomekaniikka refraktiivisessa kirurgiassa
Sarveiskalvon paraneminen
· Munnerlyn kaava
· Ohjaus hoitoon
absoluuttinen ja suhteellinen yleisterveyteen liittyvät kontraindikaatiot
absoluuttinen ja suhteellinen silmän terveyteen liittyvät kontraindikaatiot
Esitutkimukset
· anamneesi ja oireet
· näönarviointi korkea- ja matalkontrastisella taululla
· silmien terveydentilan arviointi
· paksuudenmittaus
· keratometria
· topografia
· tomografia
· pupillometria
· wavefrontaberrometria
Asiakkaan ohjaus
· odotukset
· hoidon jälkeinen näkö
·riskit ja komplikaatiot
·potilaan suostumus
Varovaisuutta vaativat tilat
·ectasia
·sarveiskalvon dystrofiat
·keratiitti
Hoitovaihtoehdot
· Incisional keratotomy (RK, AK)
· Surface ablation: Photorefractive Keratectomy (PRK) and Laser epithelial kertomileusis (LASEK)
·Laser in-situ kertomileusis (LASIK)
·Clear lens extraction and intraoculr lens (IOL) implant
·Phacic intraocular lens implant
·Implantable contact lens (ICL)
·Intrastromal corneal implants
Leikkauksen jälkitutkimukset
·aikataulu
·tyypilliset oireet
·näön arviointi
·silmän terveydentilan arviointi
· tyypilliset varhaiset leikkauksen jälkeiset merkit
Leikkauksen jälkeiset komplikaatiot
·keratiitti
·diffuusi lamellaarinen keratiitti
·steroidit ja kohonnut silmänpaine
·utuisuus ja palautuminen
·mikrokeratomeen ja läpppiin liittyvät komplikaatiot
·kuivasilmäisyys ja neurotrooppinen epiteliopatia
·epiteelin liikakasvu
·näkemisen ongelmat
·ectasia
·endoftalmiitti
Leikkauksen jälkeinen hoito
·vastuuvapauskriteerit
·uusintaleikkauksen harkinta

Aika ja paikka

Kevätlukukaudella 2024 optometrian koulutusohjelma

Opintojaksolle kuuluvat käytännön harjoitukset tehdään ohjatusti annetussa aikataulussa ja järjestyksessä kampuksen harjoitustiloissa. Muita kuin työharjoitteluun liittyviä tehtäviä ja harjoituksia ei voi tehdä työelämän ohjauksessa.

Oppimateriaalit

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Luentomuistiinpanot, artikkelit
Kirjat
- Kanski´s Clinical Ophthalmology, A Systematic Approach, 8th Edition by Brad Bowling FRCSEd(Ophth), FRCOphth, FRANZCO (Author), Elsevier, 2016, ISBN: 978-0-7020-5572-0 ; 978-0-7020-5573-7
- The Eye Basic Sciences in Practice, 4th Edition by John V. Forrester (Author), Andrew D. Dick (Author), Paul G. McMenamin (Author), Fiona Roberts (Author), Eric Pearlman (Author), Elsevier, ISBN: 978-0-7020-5554-6
- Atlas Of Clinical Ophthalmology, 3rd Edition by David J. Spalton FRCS FRCP FRCOphth (Author), Roger A. Hitchings FRCOphth (Author), Paul Hunter FRCP FRCOphth (Author), Gower Medical Publishing Ltd, London England, ISBN-13: 978-0323036566 ISBN-10: 0323036562.
- Ocular Pathology, 8th Edition by Myron Yanoff, Joseph W. Sassani. Elsevier, 2020, ISBN:978-0-323-54755-0
- Silmätautien käsikirja (A Finnish textbook of clinical manual of ophthalmology); Matti Seppänen, Juha Holopainen, Kai Kaarniranta, Niko Setälä, Hannu Uusitalo (ed.); 1th Edition 2018, Duodecim, ISBN: 978-951-656-422-0.

Käypähoitosuositukset: Glaukooma, Kostea silmänpohjan ikärappeuma, diabeettinen retinopatia ja kaihi.
Tutkimukset: ETDRS, AREDS

Opetusmenetelmät

Interaktiiviset luennot
Ohjatut harjoitukset
Laboraatio-opetus pienryhmissä / Workshopit
Yksilöohjaus
Tehtäväohjattu opetus
Kirjalliset yksilötehtävät
Käytännönharjoitukset tehtyinä ja arvioituina (suullinen palaute harjoitustunneilla)
Näyttökokeet

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Silmän takaosatentit (2kpl):
osa 1 xx.xx.2024, 1. uusinta xx.xx.2024, 2. uusinta xx.xx.2024
osa 2: 05.04.2024, 1. uusinta 27.05.2024, 2. uusinta xx.xx.2024

Silmän etuosatentti: xx.xx.2024, Uusinta 1: xx.xx.2024; Uusinta 2: xx.xx.2024

Uusintatentit optometrian uusintatenttipäivinä.

Neurotentti: Moodle monivalintatentti 16.05. 2024; Uusinta 1: 23.05.2024; Uusinta 2: xx.xx.2024

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Teoriaa:
Silmätaudit 8 ECTS, 68h ja Tutkimusmenetelmät 1 ECTS, 14h, joiden lisäksi kolme tenttiä: etuosatentti (2h) ja takaosatentit 2kpl (1h á) ja neurotentti Moodlessa (0,5h)
Refraktiivinen kirurgia 2 ECTS, 4h luentoja ja yksi kirjallinen tehtävä
Harjoitukset tutkimusmenetelmistä sisältäen näyttökokeet 4 ECTS, 21kpl harjoituksia ( á 3h)

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.
Osa opintojakson opetuksesta voi tapahtua englannin kielellä


Edeltävät opinnot:
- DS02 Silmän anatomia ja fysiologia, kliininen mikrobiologia ja tutkimusmenetelmät
- DS08 Patologia ja farmakologia

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjalliset tentit 100% arvosanasta.

Kirjalliset tentit
- etuosatentti
- takaosatentit (osa 1 ja osa 2)
-neuro-optometrian tentti, Moodle (monivalinnat)

Näyttökokeet palautettu ja hyväksytty.
Läsnäolo luennoilla ja harjoituksissa on edellytys kurssin hyväksytylle suoritukselle.
Käytännön harjoitukset palautettu ja hyväksytty.
OCT tehtävä palautettu.
Refraktiivisen kirurgian tehtävä palautettu ja hyväksytty.
Käytännön osaamisen arviointi: Käytännön arvioinnissa opiskelija osoittaa osaamisensa suorittaa suora oftalmoskopia (silmänpohjan piirros arvioidaan), käyttää Goldmannin applanaatiotonometria silmänpaineen mittaamiseksi, mitata sarveiskalvon paksuus pakymetrilla ja arvioida silmän etu- ja takaosien terveydentilaa mikroskoopilla ja epäsuoralla oftalmoskopialla (huomioiden turvallisuus ja hygienia).
-
Arvioinnin perusteet

Kirjalliset tentit (etuosatentti ja takaosatentit): 60% läpipääsyraja
Monivalintatentti Moodlessa (neuro-optometria): 70% läpipääsyraja, aika rajallinen
Kolme näytökoetta: 1 suora oftalmoskopia, 2 Van Herick, GAT+CCT, 3 etu- ja takaosien mikroskopia, yksilöarviointi, Arvosana Hyväksytty/Hylätty

Poissaolo näyttökokeesta tulee korvata toisella suorituskerralla. Kaikki näyttöpaperit tulee palauttaa ja niiden tulee olla opettajan arvioituina, jotta kurssi on hyväksytysti suoritettu.
-
Sallitut välineet tentissä:
Kuulakärkikynä, lyijykynä, kumi, viivoitin, laskin

Esitietovaatimukset

Patologia ja farmakologia

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

15.09.2023 - 30.11.2023

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Mattila
Vastuuhenkilö

Satu Mattila

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaisettoimijat työskentelyssäänruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAIsuomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiälähtökohtia.Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaahankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisestihyödyntäenteknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta omankieli-ja viestintäosaamisensakehittämisestä sekäkyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa.Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta.Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti.Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheäntekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa.Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää.Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkothaittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämänkielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla.Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin.Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi jalauserytmionluontevaa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.03.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 30.04.2024

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Mattila
Vastuuhenkilö

Satu Mattila

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaisettoimijat työskentelyssäänruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAIsuomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiälähtökohtia.Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaahankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisestihyödyntäenteknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta omankieli-ja viestintäosaamisensakehittämisestä sekäkyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa.Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta.Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti.Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheäntekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa.Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää.Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkothaittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämänkielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla.Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin.Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi jalauserytmionluontevaa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 24.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Mattila
 • Aino Vuorijärvi
Vastuuhenkilö

Satu Mattila

Tavoitteet

Opiskelija osaa kirjoittaa opinnäytetyönsä tieteellisen kirjoittamisen käytäntöjä soveltaen. Hän osaa muokata ja jakaa tietoa asiantuntijayhteisölleen ja sen kohderyhmille. Opiskelija osaa hyödyntää saamaansa palautetta sekä pystyy arvioimaan ja kehittämään kirjoittamisprosessiaan.

Sisältö

Opinnäytetyön kirjoittamisen prosessi yksin ja yhdessä
Opinnäytetyötekstin rakenne
Opinnäytetyötekstin osien laatiminen: tiivistelmä, otsikot, johdanto, tietoperusta, tulokset ja tuotokset, pohdinta
Referointi: oman ja muilta lainatun tiedon erottaminen
Lähdemerkinnät: tekstiviite ja lähdeluettelo
Kirjoittamisen työkaluja: esim. oikolukuohjelma, sähköiset sanakirjat, ammattisanastot
Oman tekstin muokkaaminen julkaisukuntoon

Aika ja paikka

Sovitaan ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Oppimateriaalit

Opettajien laatima materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Luennointi, opetus, opiskelijoiden itsenäinen työ opinnäytteen edistämiseksi.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sopii opiskelijalle, joka on jo aloittanut opinnäytetyön tekemisen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Jakson hyväksytty suoritus edellyttää oppimateriaaliin perehtymistä ja ohjattujen oppimistehtävien hyväksytyn suorittamisen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan opiskelijan valitseman opinnäytetyön osan perusteella.

Esitietovaatimukset

Tietoteknikka ja viestintä -opintojakson (3 op) hyväksytty suoritus. Mikäli opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomi, edellytyksenä on myös opintojakson Suomi toisena kielenä: työelämän suomi (3 op) suorittaminen tai vastaava taitotaso (vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2.1).
Opinnäytetyöprosessi tulee olla aloitettuna.

Lisätiedot

Opintojakso on tarkoitettu suomenkielistä opinnäytetyötä (AMK) tekeville, jotka haluavat tukea opinnäytetyötekstin kirjoittamiseen prosessinsa eri vaiheissa. Etenemistapansa vuoksi jakso soveltuu hyvin opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi tai jotka kaipaavat lukemis- ja kirjoittamisprosessiinsa erityistukea.
Jaksolla työstetään omaa opinnäytetyötekstiä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Irma Gerstenmaier
 • Saija Flinkkilä
 • Minna Lifländer
Vastuuhenkilö

Saija Flinkkilä

Opiskelijaryhmät
 • SXE22S1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

TIETO
Opiskelija osaa
• kertoa työhön liittyvästä näkemisestä, silmien suojelusta ja siihen liittyvistä säädöksistä, sisävalaistussuosituksista, näyttöpäätetyöhön liittyvistä suosituksista ja säädöksistä ja liikennenäköön liittyvistä säädöksistä
• hankkia ammattialaansa liittyvää toisen kotimaisen kielistä tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti.
TAITO
Opiskelija osaa
• arvioida toimisto- ja tietotyön valaistusta ja näönkuormitusta
• soveltaa omaa asiantuntijatietoaan toimiessaan visuaalisen ergonomian asiantuntijana

RUOTSIN KIELI
Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAI suomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia.
Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Näkeminen tietotyössä - näönkuormittuminen, ergonomia, näkö- ja silmäoireet ja erityistyölasien korvattavuus ja lainsäädäntö
Liikenteen ja ammattien näkövaatimukset - ajokorttiasetus, ilmailunäkövaatimukset
Silmien suojaaminen - silmäsuojainmateriaalit ja -standardit
Sisätilojen valaistus - suositukset ja arviointi
Ruotsin kieli:
- Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Visuaalinen ergonomia 2 op: Teams x 2 ja Moodle, syyslukukausi 2023.
Ruotsi 3 op: Lähiopetus kampuksella, katso ajat lukujärjestyksestä. Pakollinen läsnäolo. Poissaolot korvataan opettajan määrittämällä tavalla.

Oppimateriaalit

Visuaalinen ergonomia 2 op: materiaalit Moodle-alustalla.
Ruotsi: Materiaali löytyy OMAsta ennen toteutuksen alkua.

Opetusmenetelmät

Visuaalinen ergonomia 2 op: Orientaatio ja reflektointi Teamsissä ja itsenäinen parityöskentely Moodle-alustalla.
Ruotsi 3 op: Lähiopetusta kampuksella. Kirjallinen ja suullinen tentti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Visuaalinen ergonomia 2 op: oppimistehtävät Moodle-alustalla ilmoitetulla aikataululla.
Ruotsi 3 op: Kirjallinen ja suullinen tentti ovat x.x.2023. Suulliset paritentit. Uusinta ilmoitetaan myöhemmin.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Visuaalinen ergonomia: opiskelijan työ 2 op on 2 x 27 tuntia.
Ruotsi: 3 op yht. 81 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Visuaalinen ergonomia: Toteutus 2 x etäluento ja oppimistehtävät. Oppimistehtävät parityönä. Osoitettu materiaali Moodlessa.

Ruotsi: opetus toisella periodilla Myllypuron kampuksella. Opetuskieli ruotsi, tarvittaessa suomi.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön
RUOTSIN KIELI
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa
RUOTSIN KIELI
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.
RUOTSIN KIELI

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa
RUOTSIN KIELI
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön
RUOTSIN KIELI
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Visuaalinen ergonomia, moodle-oppimisalustan oppimistehtävät, arviointi hyväksytty/hylätty.
Ruotsi: Kirjallinen ja suullinen osaaminen, arviointiasteikko 1-5

Esitietovaatimukset

Toinen kotimainen kieli: Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 24.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Irma Gerstenmaier
 • Minna Lifländer
 • Saija Flinkkilä
Vastuuhenkilö

Saija Flinkkilä

Opiskelijaryhmät
 • SXE23K1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivätoteutus

Tavoitteet

TIETO
Opiskelija osaa
• kertoa työhön liittyvästä näkemisestä, silmien suojelusta ja siihen liittyvistä säädöksistä, sisävalaistussuosituksista, näyttöpäätetyöhön liittyvistä suosituksista ja säädöksistä ja liikennenäköön liittyvistä säädöksistä
• hankkia ammattialaansa liittyvää toisen kotimaisen kielistä tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti.
TAITO
Opiskelija osaa
• arvioida toimisto- ja tietotyön valaistusta ja näönkuormitusta
• soveltaa omaa asiantuntijatietoaan toimiessaan visuaalisen ergonomian asiantuntijana

RUOTSIN KIELI
Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAI suomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia.
Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Näkeminen tietotyössä - näönkuormittuminen, ergonomia, näkö- ja silmäoireet ja erityistyölasien korvattavuus ja lainsäädäntö
Liikenteen ja ammattien näkövaatimukset - ajokorttiasetus, ilmailunäkövaatimukset
Silmien suojaaminen - silmäsuojainmateriaalit ja -standardit
Sisätilojen valaistus - suositukset ja arviointi
Ruotsin kieli:
- Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Visuaalinen ergonomia 2 op: Teams x 2 ja Moodle, kevätlukukausi 2024.
Ruotsi 3 op: Lähiopetus kampuksella, katso ajat lukujärjestyksestä. Pakollinen läsnäolo. Poissaolot korvataan opettajan määrittämällä tavalla.

Oppimateriaalit

Visuaalinen ergonomia 2 op: materiaalit Moodle-alustalla.
Ruotsi: Materiaali löytyy OMAsta ennen toteutuksen alkua.

Opetusmenetelmät

Visuaalinen ergonomia 2 op: Orientaatio ja reflektointi Teamsissä ja itsenäinen parityöskentely Moodle-alustalla.
Ruotsi 3 op: Lähiopetusta kampuksella. Kirjallinen ja suullinen tentti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Visuaalinen ergonomia 2 op: oppimistehtävät Moodle-alustalla ilmoitetulla aikataululla.
Ruotsi 3 op: Kirjallinen ja suullinen tentti ovat x.x.2024. Suulliset paritentit. Uusinta ilmoitetaan myöhemmin.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Visuaalinen ergonomia: opiskelijan työ 2 op on 2 x 27 tuntia.
Ruotsi: 3 op yht. 81 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Visuaalinen ergonomia: Toteutus 2 x etäluento ja oppimistehtävät. Oppimistehtävät parityönä. Osoitettu materiaali Moodlessa.

Ruotsi: opetus toisella periodilla Myllypuron kampuksella. Opetuskieli ruotsi, tarvittaessa suomi.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön
RUOTSIN KIELI
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa
RUOTSIN KIELI
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.
RUOTSIN KIELI

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- perustella tietolähteiden käytön
- perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa
RUOTSIN KIELI
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön
RUOTSIN KIELI
Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Visuaalinen ergonomia, moodle-oppimisalustan oppimistehtävät, arviointi hyväksytty/hylätty.
Ruotsi: Kirjallinen ja suullinen osaaminen, arviointiasteikko 1-5

Esitietovaatimukset

Toinen kotimainen kieli: Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 28.08.2023

Ajoitus

22.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anou Londesborough
Vastuuhenkilö

Anou Londesborough

Opiskelijaryhmät
 • SXE23S1
  Optometrian tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää makromolekyylien perusrakenteen
• kuvailla solujen rakenteen, solunsisäiset toiminnot, perimäaineksen järjestäytymisen, proteiinisynteesin sekä solujen elinkaareen liittyvät tapahtumat
• kuvata keskeiset kudokset ja pystyy selittämään niiden solutason rakenteen sekä rakenteen merkityksen toiminnalle
• nimetä keskeiset kehon rakenteet
• kuvailla elinjärjestelmien toiminnot, niiden säätelyn sekä merkityksen kehon yleisen toiminnan kannalta
• nimetä pään ja kaulan luut ja lihakset sekä tärkeimmät v