Siirry suoraan sisältöön

Degree Programme in International Business and Logistics

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Työharjoittelu suoritetaan kolmantena vuonna

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö:
>>

Jatko-opinnot

Maisterin tutkinto

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Koulutus tapahtuu englanniksi. Katso lisätietoja englannin kielellä.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Katso lisätietoja englannin kielellä.

Keskeiset oppimistulokset

Katso lisätietoja englannin kielellä.

Valmistuminen

Bachelor of Business Administration
210 opintopisteen laajuiset opinnot opintosuunnitelman mukaisesti.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Erityispääsyvaatimukset

Katso hakukelpoisuus vaatimukset:
>>

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Katso lisätietoja englannin kielellä.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Suvi Moll
tutkintovastaava
suvi.moll[at]metropolia.fi
PL 4071, 00079 Metropolia

International Business and Logistics (englanniksi)
Tunnus
(LXC23S1)
International Business and Logistics (englanniksi)
Tunnus
(LXC22S1)
International Business and Logistics (englanniksi)
Tunnus
(LXC21S1)
International Business and Logistics (englanniksi)
Tunnus
(LXC20S1)
International Business and Logistics (englanniksi)
Tunnus
(LXC19S1)
Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Tiina Saraheimo
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAI suomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia.

Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Toteutetaan pääosin lähiopetuksena. Muutama kerta mahdollisesti etänä.

Oppimateriaalit

Opetusaineisto Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Draama
Ohjatut harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suullinen loppukoe viikolla 48
Kirjallinen loppukoe viikolla 49

1. uusintatentti tammikuussa 2023

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suulliset oppimistehtävät 50 %
Kirjalliset oppimistehtävät + koe 50 %

Ilmoittautumisaika

07.12.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 27.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in European Business Administration
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • RUO Liiketalous ope
 • Lilian Snellman
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAI suomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia.

Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Erkki Alanen
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LC20R_M
  Incoming DD Rennes 3rd year students Marketing
 • LXC20_MAR
  LXC20_MAR
 • LB20L_BI
  Incoming DD La Rochelle 3rd year students Business Intelligence
 • LB20S_MG
  Incoming DD Stuttgart Management
 • LB20L_M
  Incoming DD La Rochelle 3rd year students Marketing
 • LB20L_F
  Incoming DD La Rochelle 3rd year students Finance
 • LC20B_IB_F
  Incoming DD HWR Berlin, IBMAN Finance
 • LC20B_IB_M
  Incoming DD HWR Berlin, IBMAN Marketing

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää asiakaskokemuksen merkityksen liiketoimintalähtöisten palveluratkaisujen kehittämisessä
- ymmärtää kuluttajakäyttäytymisen teorioita osana asiakaskokemuksen parantamista
- osaa kuvata olemassa olevaa palvelupolkua käyttäjän näkökulmasta
- tunnistaa kehitystarpeita ja osaa ideoida niihin ratkaisuja
- osaa suunnitella ja kuvata asetettuja tavoitteita tukevia palveluratkaisuja

Sisältö

- kuluttajakäyttäytymisen tietoperusta
- palvelukokemuksen kehittämisen menetelmät
- asiakaskokemus

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Markkinointi tai vastaavat perustiedot ja - taidot markkinoinnista

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Erkki Alanen
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LB20B_M
  Incoming DD Bilbao Marketing
 • LC20R_M
  Incoming DD Rennes 3rd year students Marketing
 • LXC21_MAR
  LXC21_Marketing
 • LB20L_M
  Incoming DD La Rochelle 3rd year students Marketing
 • LB20S_M
  Incoming DD Stuttgart Marketing
 • LC20B_IB_M
  Incoming DD HWR Berlin, IBMAN Marketing

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää brändipääoman käsitteen sekä keskeiset strategiseen brändinhallintaan liittyvät aiheet. Opiskelija tunnistaa brändikehitykselle tarpeelliset työkalut sekä onnistuneen brändäyksen merkityksen asiakasarvon lisäämisessä ja tarjoaa suojaa kilpailua vastaan. Opiskelija kehittää brändäykseen liittyvää kriittistä ajatteluaan sekä parantaa ryhmä- ja tiimityötaitojaan.

Sisältö

• Johdatus brändäykseen
• Brändipääoman käsite
• Strategisen brändihallinnon prosessi
• Emootiot ja brändit
• Brändien symbolinen merkitys

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Markkinointi tai vastaavat opinnot

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Erkki Alanen
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LB20B_M
  Incoming DD Bilbao Marketing
 • LC20R_M
  Incoming DD Rennes 3rd year students Marketing
 • LXC21_MAR
  LXC21_Marketing
 • LB20L_M
  Incoming DD La Rochelle 3rd year students Marketing
 • LB20S_M
  Incoming DD Stuttgart Marketing
 • LC20B_IB_M
  Incoming DD HWR Berlin, IBMAN Marketing

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää brändipääoman käsitteen sekä keskeiset strategiseen brändinhallintaan liittyvät aiheet. Opiskelija tunnistaa brändikehitykselle tarpeelliset työkalut sekä onnistuneen brändäyksen merkityksen asiakasarvon lisäämisessä ja tarjoaa suojaa kilpailua vastaan. Opiskelija kehittää brändäykseen liittyvää kriittistä ajatteluaan sekä parantaa ryhmä- ja tiimityötaitojaan.

Sisältö

• Johdatus brändäykseen
• Brändipääoman käsite
• Strategisen brändihallinnon prosessi
• Emootiot ja brändit
• Brändien symbolinen merkitys

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Markkinointi tai vastaavat opinnot

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 04.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • John Greene
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LC20B_BA_M
  Incoming DD HWR Berlin, BA Marketing
 • LB20B_M
  Incoming DD Bilbao Marketing
 • LC20R_M
  Incoming DD Rennes 3rd year students Marketing
 • LXC21_MAR
  LXC21_Marketing
 • LB20L_M
  Incoming DD La Rochelle 3rd year students Marketing
 • LB20S_M
  Incoming DD Stuttgart Marketing
 • LC20B_IB_M
  Incoming DD HWR Berlin, IBMAN Marketing

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää digitaalisen markkinoinnin verkkokaupankäyntiä ja internetiä laaja-alaisemmat vaikutukset liike-elämään. Opiskelija omaksuu tietoa ja saa perustaidot, joilla sopeutua muuttuvaan digitaaliseen markkina/liiketoimintaympäristöön. Opiskelija oppii yhdistämään teoreettista tietoa ja käytännön taitoja digitaalisten markkinointikampanjoiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja niistä raportoimiseen.

Sisältö

• Digitaalisen markkinoinnin teoria ja käytäntö
• Nettisivuston kehittämisen perusteet
• Perustietokoneohjelmat markkinointikampanjan/brändipääoman suunnitteluun ja editoimiseen
• Hakukoneoptimoinnin/hakukonemarkkinoinnin teorian ja käytännön perusteet
• Markkinointi sosiaalisessa mediassa
• Digitaaliset / sosiaalisen median mainostusmetodit
• Data-analytiikka
• Digitaalisten kampanjoiden teoria, toteutus ja raportointi


Digital campaign theory, implementation & reporting

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Markkinointi tai vastaavat opinnot

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • John Greene
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LC20B_BA_M
  Incoming DD HWR Berlin, BA Marketing
 • LB20B_M
  Incoming DD Bilbao Marketing
 • LC20R_M
  Incoming DD Rennes 3rd year students Marketing
 • LXC21_MAR
  LXC21_Marketing
 • LB20L_M
  Incoming DD La Rochelle 3rd year students Marketing
 • LB20S_M
  Incoming DD Stuttgart Marketing
 • LC20B_IB_M
  Incoming DD HWR Berlin, IBMAN Marketing

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää digitaalisen markkinoinnin verkkokaupankäyntiä ja internetiä laaja-alaisemmat vaikutukset liike-elämään. Opiskelija omaksuu tietoa ja saa perustaidot, joilla sopeutua muuttuvaan digitaaliseen markkina/liiketoimintaympäristöön. Opiskelija oppii yhdistämään teoreettista tietoa ja käytännön taitoja digitaalisten markkinointikampanjoiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja niistä raportoimiseen.

Sisältö

• Digitaalisen markkinoinnin teoria ja käytäntö
• Nettisivuston kehittämisen perusteet
• Perustietokoneohjelmat markkinointikampanjan/brändipääoman suunnitteluun ja editoimiseen
• Hakukoneoptimoinnin/hakukonemarkkinoinnin teorian ja käytännön perusteet
• Markkinointi sosiaalisessa mediassa
• Digitaaliset / sosiaalisen median mainostusmetodit
• Data-analytiikka
• Digitaalisten kampanjoiden teoria, toteutus ja raportointi


Digital campaign theory, implementation & reporting

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Markkinointi tai vastaavat opinnot

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 120

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Seija Mikkonen
 • William Simcoe
 • Marko Korkeakoski
 • Heikki Heponiemi
 • Louise Stansfield
 • Kristiina Suihko
 • Maria Paassola
 • Daryl Chapman
 • John Greene
 • Michael Keaney
 • Rosli Kamarul-Baharin
 • Kevin McIntire
 • Terhi Kaunismäki
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Tavoitteet

Opinnäytetyö on ammattikorkeakouluopintojen kulminaatiopiste, jossa opiskelijan on tarkoitus osoittaa seuraavat asiat:

• Asiantuntijuus tutkittavassa aiheessa
• Tiedonkeruun ja analyyttisten taitojen hallinta
• Teorian soveltaminen ja testaaminen todisteiden valossa
• Kyky muodostaa täsmällinen, johdonmukainen, hyvin perusteltu ja vakuuttava argumentti
• Kyky esittää tietoa mielenkiintoisella ja helposti lähestyttävällä tavalla
• Kyky tuottaa tieteellistä asiantuntijatekstiä englannin kielellä

Sisältö

Tutkimustyö, mukaanlukien:

• Projektisuunnittelu
• Kirjallisuushaku ja kirjallisuuskatsaus
• Tiedon kerääminen ja analysointi

Kriittinen tarkastelu, mukaanlukien:

• Kirjallisuuden arviointi
• Tiedonkeruun strategian suunnittelu
• Aineiston analyysimenetelmän valinta

Tieteellisen/asiantuntijatekstin kirjoittaminen:

• Tieteellisten argumenttien muodostaminen
• Tulosten esittely
• Tietolähteiden asianmukainen merkitseminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opinnäytetyön arviointikehikko opetussuunnitelman liitteenä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opinnäytetyön arviointikehikko opetussuunnitelman liitteenä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäytetyön arviointikehikko opetussuunnitelman liitteenä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön arviointikehikko opetussuunnitelman liitteenä.

Esitietovaatimukset

Tutkimusmenetelmät tai vastaavat tiedot

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointikohteet

Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
•merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
•ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
•ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
•työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa

Käytetyt menetelmät ja työtavatsekä saadut tulokset
•luotettavuus ja eettisyys
•tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
•tulosten käyttökelpoisuus
•opinnäytetyö-ja kehittämisprosessin hallinta

Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
•rakenne ja muoto
•yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
•ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
•kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys
•argumentointi ja lähteiden käyttö

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2023

Laajuus

15 op

T&K-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 120

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Heikki Heponiemi
 • Adriana Mustelin
 • John Greene
 • Michael Keaney
 • Kevin McIntire
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Tavoitteet

The culmination of the undergraduate experience, the Bachelor's Thesis is the opportunity for the student to demonstrate the following:
• Expert knowledge of the topic under investigation
• Mastery of data collection and analytical skills
• Application and testing of theory against the evidence
• Ability to construct a detailed, coherent and persuasive well-reasoned argument
• Ability to present information in an attractive and accessible manner
• Proficiency in written English

Sisältö

The Bachelor's Thesis should contain the following elements:
• Literature review
• Methodological discussion
• Data collection and analysis
• Conclusions that are consistent with the evidence presented
• Appropriate use of bibliographic and citation conventions

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Sufficient performance:
showing just enough understanding of the subject to merit a pass grade but requiring greater effort to achieve a more satisfactory result

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Good performance:
showing strong understanding of basic concepts and good grasp of techniques, but with certain minor problems still requiring further attention

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Excellent performance:
not only fulfils all standard requirements but demonstrates originality and imagination

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Not applicable

Esitietovaatimukset

Research Methods

Lisätiedot

A thesis can be theory- or literature-based; it can be an attempt to understand more deeply a particular problem or issue; it can be an effort to solve a specific problem. It can be work-based; it can be more academically based. It should be focused on a topic of special interest to the researcher. Ultimately, the thesis is a demonstration of an individual’s academic and professional maturity.
The scope of a bachelor’s thesis is 15 ECTS credits, or approximately 400 hours of work. This includes the literature review, data collection and analysis, the writing of the thesis, and the maturity exam. The final thesis should contain 10,000 – 12,000 words, being approximately 40-60 pages in length.

Ilmoittautumisaika

07.12.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Adriana Mustelin
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää itselleen läheisiä aiheita koskevia lauseita ja ilmauksia (hyvin yksinkertaiset henkilökohtaiset ja perhettä koskevat aihepiirit, kaupassakäynti, paikallinen ympäristö, työ jne.). Opiskelija kykenee käymään yksinkertaisia, lyhyitä keskusteluja tutuista ja rutiininomaisista asioista ja kuvailemaan yksinkertaisesti taustaansa, lähiympäristöään ja itselleen tarpeellisia asioita.

Sisältö

Kielioppirakenteita, sanastoa, ääntämistä, suullista ja kirjallista ilmaisua, kuullun ymmärrystä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

28.08.2022 - 04.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Adriana Mustelin
 • Lilian Snellman
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä monenlaisissa sosiaalisissa- ja palvelutilanteissa. Opiskelija ymmärtää kirjallista ja puhuttua viestintää ja osaa tuottaa kirjallista ja suullista kieltä.

Sisältö

Kirjallinen ja suullinen kielitaito, rakenteet, sanasto ja ääntäminen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Espanja 1 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

07.12.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Adriana Mustelin
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä monenlaisissa sosiaalisissa- ja palvelutilanteissa. Opiskelija ymmärtää kirjallista ja puhuttua viestintää ja osaa tuottaa kirjallista ja suullista kieltä.

Sisältö

Kirjallinen ja suullinen kielitaito, rakenteet, sanasto ja ääntäminen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Espanja 1 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

24.08.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

02.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Rosli Kamarul-Baharin
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opetus englanninkielinen. Katso opintojakson osaamistavoitteet englanniksi.

Sisältö

Opetus englanninkielinen. Katso opintojakson sisältö englanniksi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa
asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Opetus englanninkielinen.. Katso opintojakson esitietovaatimukset englanniksi.

Ilmoittautumisaika

07.12.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Michael Keaney
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LB20B_F
  Incoming DD Bilbao Finance
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous
 • LC20R_F
  Incoming DD Rennes 3rd year students Finance
 • LB21M
  Incoming DD Münster 2nd year students
 • LB20B_BA_M
  Incoming DD HTW Berlin BA Marketing

Tavoitteet

Upon completing this course the student will:
- Understand the main elements of the global financial system
- Understand the significance of corporate governance regimes
- Comprehend different approaches to corporate governance
- Understand the role of financial regulation

Sisältö

Corporate governance: theory and practice, international comparisons, economic performance
Banking and finance: securities and instruments, banking regulation, the “shadow finance” system, central banking
Theory of financial markets: modern finance vs. behavioural finance; understanding the social origins and economic consequences of recent and current financial innovation; the role of the state

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Sufficient performance: showing just enough understanding of the subject to merit a pass grade but requiring greater effort to achieve a more satisfactory result

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Good performance: showing strong understanding of basic concepts and good grasp of techniques, but with certain minor problems still requiring further attention

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Excellent performance: not only fulfils all standard requirements but demonstrates originality and imagination

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Not applicable

Esitietovaatimukset

Core business studies

Ilmoittautumisaika

07.12.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Jukka Kaisla
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC21_SCM
  LXC21_SupplyChainManagement

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää erilaisten sosioekonomisten ryhmien näkökulmat ja niiden merkityksen sekä globalisaation prosessit ja alueelliset uudellenjärjestelyt, kuin myös konfliktien ja yhteistyön taustatekijät globaalissa poliittisessa kansantaloudessa. Opiskelija tunnistaa maantieteellisen sijainnin merkityksen taloudellisessa päätöksenteossa ja taloudellisissa suhteissa. Opiskelija kykenee soveltamaan sofistikoituneita teoreettisia ja käsitteellisiä analyysimenetelmiä tämänhetkisiin ongelmiin ja rakentamaan sekä arvioimaan eri skenaarioita. Opiskelija kykenee tekemään vertailevia analyysejä eri maiden talousjärjestelmistä ja näkemään paikalliset ilmiöt osana kansainvälisiä ja globaaleja kehityskulkuja.

Sisältö

- Globaali rahoitus ja hegemonia-valuutat
- YK ja WHO
- Energia
- World Economic Forum
- Uusi maailmanjärjestys

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Online, OnePage method

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Kansantalous tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

07.12.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Jukka Kaisla
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LC20R_F
  Incoming DD Rennes 3rd year students Finance
 • LXC21_MAR
  LXC21_Marketing
 • LB20L_F
  Incoming DD La Rochelle 3rd year students Finance
 • LB20B_BA_M
  Incoming DD HTW Berlin BA Marketing

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää erilaisten sosioekonomisten ryhmien näkökulmat ja niiden merkityksen sekä globalisaation prosessit ja alueelliset uudellenjärjestelyt, kuin myös konfliktien ja yhteistyön taustatekijät globaalissa poliittisessa kansantaloudessa. Opiskelija tunnistaa maantieteellisen sijainnin merkityksen taloudellisessa päätöksenteossa ja taloudellisissa suhteissa. Opiskelija kykenee soveltamaan sofistikoituneita teoreettisia ja käsitteellisiä analyysimenetelmiä tämänhetkisiin ongelmiin ja rakentamaan sekä arvioimaan eri skenaarioita. Opiskelija kykenee tekemään vertailevia analyysejä eri maiden talousjärjestelmistä ja näkemään paikalliset ilmiöt osana kansainvälisiä ja globaaleja kehityskulkuja.

Sisältö

- Globaali rahoitus ja hegemonia-valuutat
- YK ja WHO
- Energia
- World Economic Forum
- Uusi maailmanjärjestys

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Online, OnePage method

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Kansantalous tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

07.12.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

18.01.2023 - 10.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Daryl Chapman
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LB20B_F
  Incoming DD Bilbao Finance
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous
 • LB21M
  Incoming DD Münster 2nd year students
 • LB20B_BA_M
  Incoming DD HTW Berlin BA Marketing
 • LC20B_IB_F
  Incoming DD HWR Berlin, IBMAN Finance

Tavoitteet

The course seeks to give students a broad insight at the macro analysis level of the substantial risk forces that shape our lives both now and into the future. It will cover the powerful nature of man-made financial markets and discover some of their inner workings and dynamics as well as exploring humanity's attempts to deal with the powerful environmental forces of mother nature in respect of their impact on business and society at large. We will view things from the stand point of uncertainty because where ever there is uncertainty there is risk.
By the end of the course, students will be able to:
• Understand the general foundations of Risk
• Learn to see Risk in terms of Pure and Speculative forms
• Appreciate the interrelatedness of global financial and Insurance markets and have a greater understanding of their impact on business and society.

Sisältö

• Risk in our Society
• Identifying Risk Trends
• Types of Pure and Speculative Risk Situations
• Risk Reduction v Risk Transfer
• Assessing the likely impact of Natural Disasters
• Financial and Insurance Market Dynamics
• The benefits and costs of Insurance to Society
• The changing scope of Risk Management
• Enterprise Risk Management

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

This means that the student's performance is sufficient. The student shows just enough understanding of the subject to merit a pass grade but greater effort is required to achieve a more satisfactory result.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

This means that the student's performance is sound. The student shows a strong understanding of the basic concepts and a good grasp of the techniques, but with certain minor problems still requiring attention.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

This means that the student's performance is excellent. The student not only satisfies all standard requirements but demonstrates originality and imagination.

Esitietovaatimukset

First year basic business studies, English Language Proficiency

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Riikka Hiidenkari
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC22_A
  Half of LXC22 cohorts present, GROUP A

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää työvälineohjelmia raporttien, asiakirjojen ja visuaalisten esitysten, laskelmien ja kaavioiden tuottamisessa sekä ymmärtää pilvipalvelujen toiminnot ja merkityksen. Opiskelija on tutustunut liiketoiminnassa käytettäviin tietotekniikan peruskäsitteisiin.

Sisältö

-Tietotekniikan peruskäsitteet ja sanasto
- Taulukkolaskennan perusteet
- Tekstinkäsittely ja dokumenttien hallinnan perusteet
- Esitysgrafiikan perusteet
- Sähköpostin perustoimintoja
- Tietojärjestelmät ja tietokannat
- Pilvipalvelujen perusteet

Opetusmenetelmät

Tuition in English

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Joseph Hotchkiss
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC22_B
  Half of LXC22 cohorts present, GROUP B

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää työvälineohjelmia raporttien, asiakirjojen ja visuaalisten esitysten, laskelmien ja kaavioiden tuottamisessa sekä ymmärtää pilvipalvelujen toiminnot ja merkityksen. Opiskelija on tutustunut liiketoiminnassa käytettäviin tietotekniikan peruskäsitteisiin.

Sisältö

-Tietotekniikan peruskäsitteet ja sanasto
- Taulukkolaskennan perusteet
- Tekstinkäsittely ja dokumenttien hallinnan perusteet
- Esitysgrafiikan perusteet
- Sähköpostin perustoimintoja
- Tietojärjestelmät ja tietokannat
- Pilvipalvelujen perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 29.08.2022

Ajoitus

30.08.2022 - 13.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • William Simcoe
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous
 • CAMPUSONLINE_2022_LITO
  CampusOnline vuosi 2022 (Liiketalous)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Susanna Honka
Opiskelijaryhmät
 • LXC21_MAR
  LXC21_Marketing

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää johdon laskentatoimen tuottaman informaation merkityksen päätöksenteossa. Eri kustannuslaskelmamenetelmiä kuten kokonaiskustannuslaskelmaa ja toimintoperusteista kustannuslaskentaa verrataan toisiinsa jotta ymmärretään niiden vaikutus hinnoitteluun ja strategiaan. Opiskelija kykenee laatimaan budjetin hallinnon suunnittelua varten. Opiskelija kykenee tekemään kannattavuusanalyysin. Opiskelija ymmärtää käyttöpääoman osatekijät ja kykenee analysoimaan pääomarahoitteisia projekteja.

Sisältö

• Käyttöpääoman hallinta
• Kustannuslaskenta
• Budjetointi
• Kannattavuusanalyysi ja hinnoittelu
• Pääoman budjetointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Laskentatoimi tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Susanna Honka
Opiskelijaryhmät
 • LXC21_SCM
  LXC21_SupplyChainManagement

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää johdon laskentatoimen tuottaman informaation merkityksen päätöksenteossa. Eri kustannuslaskelmamenetelmiä kuten kokonaiskustannuslaskelmaa ja toimintoperusteista kustannuslaskentaa verrataan toisiinsa jotta ymmärretään niiden vaikutus hinnoitteluun ja strategiaan. Opiskelija kykenee laatimaan budjetin hallinnon suunnittelua varten. Opiskelija kykenee tekemään kannattavuusanalyysin. Opiskelija ymmärtää käyttöpääoman osatekijät ja kykenee analysoimaan pääomarahoitteisia projekteja.

Sisältö

• Käyttöpääoman hallinta
• Kustannuslaskenta
• Budjetointi
• Kannattavuusanalyysi ja hinnoittelu
• Pääoman budjetointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Laskentatoimi tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

07.12.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 08.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Daryl Chapman
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC22_A
  Half of LXC22 cohorts present, GROUP A

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää johtamisen teorian historiallisen kehityskulun sekä klassisen että ihmissuhteiden koulukunnan näkökulmasta. Opiskelija omaksuu ja pystyy hyödyntämään johtajuuden käsitteiden keskeisiä perustietoja sekä ymmärtää johtamistiedon osatekijöiden merkityksen nykyajan liike-elämässä. Opiskelija ymmärtää miten henkilöstökäytännöt sekä johtamisen ja johtajuuden käytännöt lopulta vaikuttavat koko nykyajan dynaamisessa ja kilpailullisessa toimivan yrityksen menestymiseen. Opiskelija alkaa kehittää henkilökohtaisia vuorovaikutustaitojaan kilpaillakseen tehokkaammin tulevaisuuden työyhteisössä. Opiskelija kykenee identifioimaan tulevaisuuden työyhteisön potentiaaliset mahdollisuudet ja haasteet.

Sisältö

• Johtamisen teorian historiallinen evoluutio
• Menneisyyden merkitys nykyajan johtamisen käytännöissä
• Johtamisen ja johtajuuden mallien vaikutus nykyajan yrityksissä. Erityispaino henkilöstöhallinnon suhteella tiimityöhön, johtajuuteen ja organisaatiokulttuuriin
• Megatrendien ja niiden mahdollisten vaikutusten tarkastelu tulevaisuuden työhön ja työpaikkoihin
• Henkilökohtaisten vuorovaikustaitojen kehittäminen tulevaisuden työyhteisössä kilpailemista varten

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

07.12.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 08.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Daryl Chapman
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC22_B
  Half of LXC22 cohorts present, GROUP B

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää johtamisen teorian historiallisen kehityskulun sekä klassisen että ihmissuhteiden koulukunnan näkökulmasta. Opiskelija omaksuu ja pystyy hyödyntämään johtajuuden käsitteiden keskeisiä perustietoja sekä ymmärtää johtamistiedon osatekijöiden merkityksen nykyajan liike-elämässä. Opiskelija ymmärtää miten henkilöstökäytännöt sekä johtamisen ja johtajuuden käytännöt lopulta vaikuttavat koko nykyajan dynaamisessa ja kilpailullisessa toimivan yrityksen menestymiseen. Opiskelija alkaa kehittää henkilökohtaisia vuorovaikutustaitojaan kilpaillakseen tehokkaammin tulevaisuuden työyhteisössä. Opiskelija kykenee identifioimaan tulevaisuuden työyhteisön potentiaaliset mahdollisuudet ja haasteet.

Sisältö

• Johtamisen teorian historiallinen evoluutio
• Menneisyyden merkitys nykyajan johtamisen käytännöissä
• Johtamisen ja johtajuuden mallien vaikutus nykyajan yrityksissä. Erityispaino henkilöstöhallinnon suhteella tiimityöhön, johtajuuteen ja organisaatiokulttuuriin
• Megatrendien ja niiden mahdollisten vaikutusten tarkastelu tulevaisuuden työhön ja työpaikkoihin
• Henkilökohtaisten vuorovaikustaitojen kehittäminen tulevaisuden työyhteisössä kilpailemista varten

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

07.12.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

18.01.2023 - 10.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Heikki Heponiemi
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC21_SCM
  LXC21_SupplyChainManagement

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää kansainvälisen kaupan ja tuonnin ja viennin prosessien kehityksen ja rakenteen sekä kykenee tunnistamaan ostamiseen ja myymiseen liittyvät velvollisuudet, kustannukset ja riskit.
Opiskelija kykenee vertailemaan huolinta- ja logistiikkapalveluita sekä analysoimaan tavaraerien kuljetusvaihtoehtoja toimitusehtojen, rahtikustannusten, ajan, kuljetusriskien sekä kestävän kehityksen kannalta. Opiskelija ymmärtää mitkä dokumentit ovat tarpeellisia sekä miten tullimaksut määräytyvät. Opiskelija kykenee analysoimaan kansainvälisen kaupan riskejä ja oppii keinoja niiltä suojautumiseen, esimerkiksi käyttämällä varmempia maksutapoja ja hankkimalla tarpellisen vakuutussuojan.

Sisältö

- Viennin ja tuonnin prosessit
- Kansainvälinen kuljetus
- Huolinta
- Rahtiläheysten kuljetuspalvelut ja hinnat
- Riskit, velvoitteet ja niiden hallinta
- Toimitusehdot ja toimituslausekkeet
- Kansainvälisen kaupan dokumentit
- Tullikäytännöt ja tullimaksut
- Toimitusketjun kustannukset tuonnissa ja viennissä
- Kansainväliset maksutavat (CAD, COD, remburssi)
- Vakuutukset
- Lähetysten merkitseminen ja etiketöinti

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Toimitusketjun hallinta tai vastaavat perusopinnot

Ilmoittautumisaika

07.12.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Heikki Heponiemi
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC21_MAR
  LXC21_Marketing
 • LB20B_BA_M
  Incoming DD HTW Berlin BA Marketing

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää kansainvälisen kaupan ja tuonnin ja viennin prosessien kehityksen ja rakenteen sekä kykenee tunnistamaan ostamiseen ja myymiseen liittyvät velvollisuudet, kustannukset ja riskit.
Opiskelija kykenee vertailemaan huolinta- ja logistiikkapalveluita sekä analysoimaan tavaraerien kuljetusvaihtoehtoja toimitusehtojen, rahtikustannusten, ajan, kuljetusriskien sekä kestävän kehityksen kannalta. Opiskelija ymmärtää mitkä dokumentit ovat tarpeellisia sekä miten tullimaksut määräytyvät. Opiskelija kykenee analysoimaan kansainvälisen kaupan riskejä ja oppii keinoja niiltä suojautumiseen, esimerkiksi käyttämällä varmempia maksutapoja ja hankkimalla tarpellisen vakuutussuojan.

Sisältö

- Viennin ja tuonnin prosessit
- Kansainvälinen kuljetus
- Huolinta
- Rahtiläheysten kuljetuspalvelut ja hinnat
- Riskit, velvoitteet ja niiden hallinta
- Toimitusehdot ja toimituslausekkeet
- Kansainvälisen kaupan dokumentit
- Tullikäytännöt ja tullimaksut
- Toimitusketjun kustannukset tuonnissa ja viennissä
- Kansainväliset maksutavat (CAD, COD, remburssi)
- Vakuutukset
- Lähetysten merkitseminen ja etiketöinti

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Toimitusketjun hallinta tai vastaavat perusopinnot

Ilmoittautumisaika

07.12.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

18.01.2023 - 10.05.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Rosli Kamarul-Baharin
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC22_A
  Half of LXC22 cohorts present, GROUP A
 • LC20B_IB_M
  Incoming DD HWR Berlin, IBMAN Marketing

Tavoitteet

Opiskelija kykenee ymmärtämään kansainvälisessä liiketoiminnassa mukana olevien yritysten haasteita ja keskustelemaan niistä. Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee kuvailemaan yrityksen luonnetta liiketoimintakoneena, ymmärtämään kauppasopimusten vaikutuksen liiketoimintamahdollisuuksiin ja kansainvälistymiseen, identifioimaan kilpailukykyyn ja kansainvälistymismalleihin vaikuttavia tekijöitä sekä keskustelemaan poliittisten, taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen muuttujien roolista ja vaikutuksesta maiden välisissä kansainvälisissä liiketoimintakäytännöissä.

Sisältö

• Liiketoimintaorganisaatio
• Kansainvälisen kaupan teoria
• Kansainväliset kauppainstituutiot
• Määräävät tekijät Eurooppalaisen rajat ylittävän kaupan käytännöissä
• Kulttuurienvälisten kohtaamisten hallinta
• Etiikka ja kansainvälinen liiketoiminta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

07.12.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 08.05.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Rosli Kamarul-Baharin
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC22_B
  Half of LXC22 cohorts present, GROUP B

Tavoitteet

Opiskelija kykenee ymmärtämään kansainvälisessä liiketoiminnassa mukana olevien yritysten haasteita ja keskustelemaan niistä. Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee kuvailemaan yrityksen luonnetta liiketoimintakoneena, ymmärtämään kauppasopimusten vaikutuksen liiketoimintamahdollisuuksiin ja kansainvälistymiseen, identifioimaan kilpailukykyyn ja kansainvälistymismalleihin vaikuttavia tekijöitä sekä keskustelemaan poliittisten, taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen muuttujien roolista ja vaikutuksesta maiden välisissä kansainvälisissä liiketoimintakäytännöissä.

Sisältö

• Liiketoimintaorganisaatio
• Kansainvälisen kaupan teoria
• Kansainväliset kauppainstituutiot
• Määräävät tekijät Eurooppalaisen rajat ylittävän kaupan käytännöissä
• Kulttuurienvälisten kohtaamisten hallinta
• Etiikka ja kansainvälinen liiketoiminta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

07.12.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • William Simcoe
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC21_SCM
  LXC21_SupplyChainManagement

Tavoitteet

Opiskelija kykenee arvioimaan eri markkina-alueiden kansainvälistymiseen vaikuttavia tekijöitä ja potentiaalia. Opiskelija kykenee identifioimaan kilpailuedun lähteitä kansainvälistymmistrategiassa, hyödyntäen sekä paikallisia tekijöitä että globaaleja hankintoja. Opiskelija tuntee kansainvälisyysstrategioiden päätyypit ja ymmärtää millä tavoin globaali integraatio eroaa muuntaumiskyvystä paikallisiin olosuhteisiin. Opiskelija kykenee arvioimaan markkinoita laajentumista tai markkinoilletuloa silmälläpitäen, ottaen huomioon markkinoiden houkuttelevuuden, niiden kulttuurisen ja muunkaltaisen etäisyyden sekä kilpailijoiden vastaiskujen uhan. Opiskelija kykenee arvioimaan erityyppisten markkinoilletulostrategioiden kuten yhteisyrittäjyyden, lisensoinnin, franchising-yrittäjyyden ja tytäryhtiöittämisen suhteellisia hyötynäkököhtia. Opiskelija ymmärtää liiketoimintaetiikan merkityksen kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.

Talousetiikkaan liittyvistä sisällöistä keskustellaan ja niitä analysoidaan kansainvälisellä projektiviikolla (2op)

Sisältö

- Kansainvälistymiseen vaikuttavat tekijät
- Maantieteelliset kilpailuedun lähteet
- Sijainnista riippuva kilpailuetu: Porterin timantti
- Kansainvälinen arvojärjestelmä
- Kansainvälisyysstrategiat
- Markkinoiden valinta ja markkinoilletulo
- Maiden ja markkinoiden erityispiirteet
- Kilpailullisuuden erityispiirteet
- Markkinoilletulostrategiat
- Tytäryhtiöiden roolit kansainvälisessä portfoliossa
- Kansainvälistyminen ja suorituskyky

Liiketoimintaetiikkaan liittyvistä sisällöistä keskustellaan ja niitä analysoidaan kansainväisen projektiviikon aikana (2op).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Kansainväliset markkinat ja liiketoimintakäytännöt tai vastaavat opinnot

Ilmoittautumisaika

07.12.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • William Simcoe
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC21_MAR
  LXC21_Marketing

Tavoitteet

Opiskelija kykenee arvioimaan eri markkina-alueiden kansainvälistymiseen vaikuttavia tekijöitä ja potentiaalia. Opiskelija kykenee identifioimaan kilpailuedun lähteitä kansainvälistymmistrategiassa, hyödyntäen sekä paikallisia tekijöitä että globaaleja hankintoja. Opiskelija tuntee kansainvälisyysstrategioiden päätyypit ja ymmärtää millä tavoin globaali integraatio eroaa muuntaumiskyvystä paikallisiin olosuhteisiin. Opiskelija kykenee arvioimaan markkinoita laajentumista tai markkinoilletuloa silmälläpitäen, ottaen huomioon markkinoiden houkuttelevuuden, niiden kulttuurisen ja muunkaltaisen etäisyyden sekä kilpailijoiden vastaiskujen uhan. Opiskelija kykenee arvioimaan erityyppisten markkinoilletulostrategioiden kuten yhteisyrittäjyyden, lisensoinnin, franchising-yrittäjyyden ja tytäryhtiöittämisen suhteellisia hyötynäkököhtia. Opiskelija ymmärtää liiketoimintaetiikan merkityksen kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.

Talousetiikkaan liittyvistä sisällöistä keskustellaan ja niitä analysoidaan kansainvälisellä projektiviikolla (2op)

Sisältö

- Kansainvälistymiseen vaikuttavat tekijät
- Maantieteelliset kilpailuedun lähteet
- Sijainnista riippuva kilpailuetu: Porterin timantti
- Kansainvälinen arvojärjestelmä
- Kansainvälisyysstrategiat
- Markkinoiden valinta ja markkinoilletulo
- Maiden ja markkinoiden erityispiirteet
- Kilpailullisuuden erityispiirteet
- Markkinoilletulostrategiat
- Tytäryhtiöiden roolit kansainvälisessä portfoliossa
- Kansainvälistyminen ja suorituskyky

Liiketoimintaetiikkaan liittyvistä sisällöistä keskustellaan ja niitä analysoidaan kansainväisen projektiviikon aikana (2op).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Kansainväliset markkinat ja liiketoimintakäytännöt tai vastaavat opinnot

Ilmoittautumisaika

07.12.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Michael Keaney
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC22_B
  Half of LXC22 cohorts present, GROUP B
 • LXC22_A
  Half of LXC22 cohorts present, GROUP A

Tavoitteet

Opiskelija kykenee tekemään liikeyritysten ja ostajien käyttäytymisanalyysejä sekä arvioimaan talouspoliittisia toimenpiteitä, liiketoimintastrategiaa ja taloudellisia ennusteita. Opiskelija kykenee yhdistämään taloudellisia muuttujia liiketoimintastrategiaan ja ymmärtää taloudellisten muuttujien välisiä suhteita sekä liiketalous- ja kuluttajapäätösten laajemmat sosiaaliset vaikutukset.

Sisältö

• Johdatus mikrotaloustieteeseen
• Kysynnän ja tarjonnan analysointi
• Markkinoiden rakenne ja toimiala-analyysi
• Tuotanto ja kustannukset
• Markkinahäiriö
• Johdatus makrotaloustieteeseen
• Talouspolitiikan päämäärät
• Tulojen kiertokulku
• Finanssipolitiikka
• Raha, korko ja rahapolitiikka
• Makroekonomisten muuttujien ja valtionpolitiikan suhde

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

24.08.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

31.08.2022 - 14.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Kevin McIntire
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous
 • LC20B_IB_F
  Incoming DD HWR Berlin, IBMAN Finance
 • LC20B_BA_F
  Incoming DD HWR Berlin, BA Finance

Tavoitteet

Upon completion, the student understands the role that finance can play in driving or thwarting sustainable development, is familiar the sustainable financial products being offered, knows how climate risk is priced, and has gained an understanding of the emerging sustainability reporting requirements.

Sisältö

Externalities
Sustainability reporting
CSR/ESG ratings
Sustainable investing strategies
Green bonds
Social impact bonds
Performance of socially responsible firms
Firm valuation
Role of markets in driving sustainable outcomes

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

At least one course on financial markets, such as the first year “Finance” course

Lisätiedot

Students are evaluated based on a series of applied projects, case studies, and reports

Ilmoittautumisaika

07.12.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Merja Lindholm
 • Tero Hujala
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC22_A
  Half of LXC22 cohorts present, GROUP A

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää laskentatoiminnan yleiset periaatteet ja kykenee laatimaan tuloslaskelman sekä tilinpäätöksen. Opiskelija kykenee tulkitsemaan tilinpäätöslaskelmia. Opiskelija kykenee myös analysoimaan julkaistua rahoitustilinpitoa soveltaen alan ammattilaisten yritysten suorituskyvyn arvioimiseen käyttämiä arviointitekniikoita.

Sisältö

• Laskentatoimen perusteet
• Tuloslaskelma, tilinpäätös ja rahavirtalaskelma
• Omaisuuden arviointi
• Poistot
• Tuloslaskelman tulkinta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

07.12.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Merja Lindholm
 • Tero Hujala
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC22_B
  Half of LXC22 cohorts present, GROUP B

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää laskentatoiminnan yleiset periaatteet ja kykenee laatimaan tuloslaskelman sekä tilinpäätöksen. Opiskelija kykenee tulkitsemaan tilinpäätöslaskelmia. Opiskelija kykenee myös analysoimaan julkaistua rahoitustilinpitoa soveltaen alan ammattilaisten yritysten suorituskyvyn arvioimiseen käyttämiä arviointitekniikoita.

Sisältö

• Laskentatoimen perusteet
• Tuloslaskelma, tilinpäätös ja rahavirtalaskelma
• Omaisuuden arviointi
• Poistot
• Tuloslaskelman tulkinta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

07.12.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Louise Stansfield
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC22_A
  Half of LXC22 cohorts present, GROUP A

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

• kykenee vaikuttavaan kirjalliseen liike-elämän viestintään englanniksi erilaisissa medioissa ja erityyppisille yleisöille
• kykenee rakentamaan ja pitämään vaikuttavia yleisökeskeisiä liike-elämän esitelmiä globaalille yleisölle englanniksi
• ymmärtää eettisen, yleisökeskeisen kommunikaation keskeiset periaatteet monimuotoisessa ja monikultturisessa työympäristössä
• ymmärtää organisaation sisäisen ja organisaatioidenvälisen kommunikaation tärkeyden

Sisältö

Vaikuttava kommunikaatio yksilölle ja organisaatiolle, kirjoitetut liike-elämän viestit,
kommunikaatioteknologiat, kirjoittaminen globaaleille yleisöille, sanallinen ja sanaton viestintä, johdatus kulttuurienväliseen kommunikaatioon, presentaatiotaidot.

Aika ja paikka

The course is taught mostly in contact sessions and cannot be taken remotely. Some of the course writing exercises will take place online in Moodle.

Oppimateriaalit

Lecturer’s own material.
This list below shows books in our library that will assist you in your project, writing and presentation tasks. A separate list will be provided for presentation skills.

You should refer to sources in your project report and presentation analysis using the recommended Harvard reference techniques.

Blundel R, Ippolito K, Donnarumma D 2013 Effective Organisational Communication Perspectives, principles and practices 4th ed (or earlier) Pearson

Bovée C L, Thill J V., 2017 Business Communication Today Fourteenth edition Global edition Pearson
(Business School library has earlier editions which you can use. The 2015 edition is available as an e-book in Dawsonera with Metropolia login. You can also check Excellence in Business Communication by the same authors).

Buchanan, D A., Huczynski, A, 2019 Organizational behaviour 10th edition Pearson Chapter 7 Communication
(9th edition is available in EBSCOhost)

Cameron, S., The Business Student’s Handbook Skills for study and employment 6th edition Pearson (Chapter 6 Writing to communicate)

Chaney, L. ; Martin, J 2011 Intercultural business communication Pearson Prentice Hall (or 2007 edition)

Lewis R D., 2006 When cultures collide Leading Across Cultures Nicholas Brealey International

Munter M., Various publications in the Prentice Hall “Guide to” series in business communication

Robbins S, Judge T,. 2017 Essentials of Organizational Behavior Fourteenth edition Global edition Pearson (chapter 9 or EBSCOhost ebook chapter 11)

Stansfield L, Eerola T, Munne J,. 2009 Win Win English for your business career EDITA, Finland

Talbot F,. 2019 How to write effective business English Your guide to excellent professional communication Kogan Page

Talbot F, Sudakshina B,. 2012 Improve Your Global Business English: The Essential Toolkit for Writing and Communicating Across Borders Kogan Page

Taylor S,. 2012 Model Business Letters, E-mails & Other Business Documents 7th edition Pearson
(available as ebook in Dawsonera)

Opetusmenetelmät

This course involves many elements that mimic working life and uses a variety of methodologies appropriate to the communication topic under discussion, from seminars and workshops to lectures and simulations. In the group project, you research business communication in practice.

You will showcase your active learning in practical exercises and experience a taste of working life in the simulations in which you will write a variety of business messages under pressure in a professional environment.

You will improve your presentation skills in workshops and by giving a business presentation which we film and which you then analyse. You will all receive and give feedback enabling everyone to recognise their strengths and weaknesses and develop as the course progresses.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

You will work in groups on an investigative project with a company. This gives you an opportunity to see how what we discuss in class is applied in practice in the real world.

All activities in this course will serve you well in your internship as you will develop practical working life skills.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

As there is no exam for this course, there is no resit. If you fail the course by not passing one of the components, not completing a compulsory element or not submitting an assignment, you are responsible for completing/submitting those at a later date as agreed with the lecturer. Points will be deducted for late submission of assignments/completions. Students with late completions without medical certificates will not be able to score top grades.

You cannot improve your course grade by resubmitting work.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

You are expected to attend contact classes and participate actively in all aspects of the course throughout the semester, i.e. in class seminars, workshops, the office simulations and student presentations.

5 credit course = 133 hours of student workload which can be broken down as follows:

Contact classes 40 - 45h
Individual research/reading/ writing assignments 25 h
Group project 30 h
Presentation, preparation, delivery and analysis 33 h

Sisällön jaksotus

See OMA for detailed course schedule.

Lisätietoja opiskelijoille

PREREQUISITES:
You must have completed either Gateway to Business Studies or an equivalent course. You should have already studied the basics of academic writing, email writing and giving presentations before you start this course.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

This is a skills based course. Your grade reflects your abilities to apply knowledge and skills in practice: in writing exercises and oral presentations. This is mostly individual work. However, you will need to be a supportive member of your group project and contribute to a positive class atmosphere.
Read the instructions for the various assignments, project and presentation carefully, especially before emailing questions to the lecturer!
You need to achieve a pass grade (50%) for each component of the course: presentation, project and business writing to pass the course.

Esitietovaatimukset

Gateway to Business Studies

Ilmoittautumisaika

07.12.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Louise Stansfield
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC22_B
  Half of LXC22 cohorts present, GROUP B

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

• kykenee vaikuttavaan kirjalliseen liike-elämän viestintään englanniksi erilaisissa medioissa ja erityyppisille yleisöille
• kykenee rakentamaan ja pitämään vaikuttavia yleisökeskeisiä liike-elämän esitelmiä globaalille yleisölle englanniksi
• ymmärtää eettisen, yleisökeskeisen kommunikaation keskeiset periaatteet monimuotoisessa ja monikultturisessa työympäristössä
• ymmärtää organisaation sisäisen ja organisaatioidenvälisen kommunikaation tärkeyden

Sisältö

Vaikuttava kommunikaatio yksilölle ja organisaatiolle, kirjoitetut liike-elämän viestit,
kommunikaatioteknologiat, kirjoittaminen globaaleille yleisöille, sanallinen ja sanaton viestintä, johdatus kulttuurienväliseen kommunikaatioon, presentaatiotaidot.

Aika ja paikka

The course is taught mostly in contact sessions and cannot be taken remotely. Some of the course writing exercises will take place online in Moodle.

Oppimateriaalit

Lecturer’s own material.
This list below shows books in our library that will assist you in your project, writing and presentation tasks. A separate list will be provided for presentation skills.

You should refer to sources in your project report and presentation analysis using the recommended Harvard reference techniques.

Blundel R, Ippolito K, Donnarumma D 2013 Effective Organisational Communication Perspectives, principles and practices 4th ed (or earlier) Pearson

Bovée C L, Thill J V., 2017 Business Communication Today Fourteenth edition Global edition Pearson
(Business School library has earlier editions which you can use. The 2015 edition is available as an e-book in Dawsonera with Metropolia login. You can also check Excellence in Business Communication by the same authors).

Buchanan, D A., Huczynski, A, 2019 Organizational behaviour 10th edition Pearson Chapter 7 Communication
(9th edition is available in EBSCOhost)

Cameron, S., The Business Student’s Handbook Skills for study and employment 6th edition Pearson (Chapter 6 Writing to communicate)

Chaney, L. ; Martin, J 2011 Intercultural business communication Pearson Prentice Hall (or 2007 edition)

Lewis R D., 2006 When cultures collide Leading Across Cultures Nicholas Brealey International

Munter M., Various publications in the Prentice Hall “Guide to” series in business communication

Robbins S, Judge T,. 2017 Essentials of Organizational Behavior Fourteenth edition Global edition Pearson (chapter 9 or EBSCOhost ebook chapter 11)

Stansfield L, Eerola T, Munne J,. 2009 Win Win English for your business career EDITA, Finland

Talbot F,. 2019 How to write effective business English Your guide to excellent professional communication Kogan Page

Talbot F, Sudakshina B,. 2012 Improve Your Global Business English: The Essential Toolkit for Writing and Communicating Across Borders Kogan Page

Taylor S,. 2012 Model Business Letters, E-mails & Other Business Documents 7th edition Pearson
(available as ebook in Dawsonera)

Opetusmenetelmät

This course involves many elements that mimic working life and uses a variety of methodologies appropriate to the communication topic under discussion, from seminars and workshops to lectures and simulations. In the group project, you research business communication in practice.

You will showcase your active learning in practical exercises and experience a taste of working life in the simulations in which you will write a variety of business messages under pressure in a professional environment.

You will improve your presentation skills in workshops and by giving a business presentation which we film and which you then analyse. You will all receive and give feedback enabling everyone to recognise their strengths and weaknesses and develop as the course progresses.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

You will work in groups on an investigative project with a company. This gives you an opportunity to see how what we discuss in class is applied in practice in the real world.

All activities in this course will serve you well in your internship as you will develop practical working life skills.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

As there is no exam for this course, there is no resit. If you fail the course by not passing one of the components, not completing a compulsory element or not submitting an assignment, you are responsible for completing/submitting those at a later date as agreed with the lecturer. Points will be deducted for late submission of assignments/completions. Students with late completions without medical certificates will not be able to score top grades.

You cannot improve your course grade by resubmitting work.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

You are expected to attend contact classes and participate actively in all aspects of the course throughout the semester, i.e. in class seminars, workshops, the office simulations and student presentations.

5 credit course = 133 hours of student workload which can be broken down as follows:

Contact classes 40 - 45h
Individual research/reading/ writing assignments 25 h
Group project 30 h
Presentation, preparation, delivery and analysis 33 h

Sisällön jaksotus

See OMA for detailed course schedule.

Lisätietoja opiskelijoille

PREREQUISITES:
You must have completed either Gateway to Business Studies or an equivalent course. You should have already studied the basics of academic writing, email writing and giving presentations before you start this course.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

This is a skills based course. Your grade reflects your abilities to apply knowledge and skills in practice: in writing exercises and oral presentations. This is mostly individual work. However, you will need to be a supportive member of your group project and contribute to a positive class atmosphere.
Read the instructions for the various assignments, project and presentation carefully, especially before emailing questions to the lecturer!
You need to achieve a pass grade (50%) for each component of the course: presentation, project and business writing to pass the course.

Esitietovaatimukset

Gateway to Business Studies

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

31.08.2022 - 14.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Tiina Mikkola
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC22_A
  Half of LXC22 cohorts present, GROUP A

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää matemaattiset ja tilastolliset perusanalyysimetodit ja miten niitä sovelletaan käytännön liike-elämään. Opiskelija kykenee tekemään rahoitus- ja investointipäätöksille keskeisen tärkeitä laskelmia. Opiskelija ymmärtää tilastoanalyysin perusteet ja kykenee analysoimaan dataa ja soveltamaan asianmukaisia tilastollisia tekniikoita.

Sisältö

• Prosenttilukujen soveltaminen
• Indeksit
• Rahan aika-arvo
• Korko- ja koronkorkolaskelmat
• Aikakorot ja lainat
• Tilastolliset perusanalyysit
• Jakaumat ja kuvaileva tilastotiede
• Excelin ja SPSS:n perusteet

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan etäopetuksena. Meillä on virtuaalinen luokkahuone verkossa aikataulun mukaan merkittyinä aikoina. Viikkotunneille osallistuminen on ensimmäistä kertaa lukuun ottamatta vapaaehtoista.

Oppimateriaalit

Opettajan materiaalit Moodle-oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan Moodle-oppimisympäristössä, jossa kaikki kurssimateriaalit ja tehtävät ovat saatavilla heti aloituskerrasta lähtien. Opintojakso toteutetaan käänteisenä opetuksena, jossa opiskelija perehtyy ensin itsenäisesti viikkoteemaan luentoäänitteiden ja ongelmien ratkaisemisen avulla. Sen jälkeen virtuaalitunneilla on mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta, esim. vinkkejä tehtävien ratkaisemiseen. Ensimmäisille virtuaalitunneille osallistuminen on erittän suotavaa, sillä siellä käydään tarkemmin läpi oppiaineen luonnetta ja yksityiskohtaisia kurssikäytäntöjä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttejä, kurssi suoritetaan opintojakson aikana tehtävillä.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäistä opiskelua ja vapaaehtoisiin virtuaalisiin ohjauksiin osallistumista yhteensä 135 tuntia.

Sisällön jaksotus

Tarkka viikkoaikataulu ilmoitetaan kurssin alussa.

Lisätietoja opiskelijoille

Vaikka opintojakso toteutetaan etäopetuksena, se ei ole omassa tahdissa suoritettava verkkokurssi. Kurssitehtävät on suoritettava annettuihin määräpäiviin mennessä ja virtuaalisessa luokkahuoneessa on myös viikoittain mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen lukujärjestykseen merkittyinä aikoina.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin maksimipistemäärä on 100 pistettä. Matematiikan osuus on 60 pistettä, joista hyväksyttyyn kurssisuoritukseen vaaditaan vähintään 30 pistettä, ja tilaston osuus 40 pistettä, joista hyväksyttyyn kurssisuoritukseen vaaditaan vähintään 20 pistettä.

Hyväksytty suoritus arvioidaan arvosanalla 1 - 5 (alarajat: 1 = 50p, 2 = 60p, 3 = 70p, 4 = 80p, 5 = 90p). HUOM: Jos toinen osioista jää hyväksymisrajan alapuolelle, arvosana on kokonaispisteistä riippumatta hylätty (0).

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Pertti Vilpas
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC22_B
  Half of LXC22 cohorts present, GROUP B

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää matemaattiset ja tilastolliset perusanalyysimetodit ja miten niitä sovelletaan käytännön liike-elämään. Opiskelija kykenee tekemään rahoitus- ja investointipäätöksille keskeisen tärkeitä laskelmia. Opiskelija ymmärtää tilastoanalyysin perusteet ja kykenee analysoimaan dataa ja soveltamaan asianmukaisia tilastollisia tekniikoita.

Sisältö

• Prosenttilukujen soveltaminen
• Indeksit
• Rahan aika-arvo
• Korko- ja koronkorkolaskelmat
• Aikakorot ja lainat
• Tilastolliset perusanalyysit
• Jakaumat ja kuvaileva tilastotiede
• Excelin ja SPSS:n perusteet

Oppimateriaalit

Tuition in English

Opetusmenetelmät

Tuition in English

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tuition in English

Ilmoittautumisaika

24.08.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

02.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Rosli Kamarul-Baharin
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Teaching in English

Sisältö

Teaching in English

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Teaching in English

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 08.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • John Greene
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LB20B_M
  Incoming DD Bilbao Marketing
 • LXC20_MAR
  LXC20_MAR
 • LC20B_IB_M
  Incoming DD HWR Berlin, IBMAN Marketing

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää kuinka markkinointistrategiavalinnat vaikuttavat kaikkiin yrityksen hallinnan osa-alueisiin mukaan lukien markkinoinnin, rahoituksen, sijoitustoiminnan ja tuotannon. Kurssin tarkoitus on osoittaa miten onnistunut markkinointikäytäntöjen integrointi muiden muodollisesti erillisten liiketoimintojen kanssa voi parantaa koko yrityksen suorituskykyä.

Sisältö

• Markkinoinnin teoria ja käytäntö
• Markkinointistrategia
• Tuotekehittely
• Kuluttajien ja liiketoiminnan segmentointitekniikat
• Markkinoinnin edistäminen
• Hinnoittelu
• Rahoitusmarkkinoinnin suunnittelu ja budjetointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Markkinointi, liiketoiminnan matematiikka ja tilastollinen analyysi, rahoitus
Tai vastaavat opinnot

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Marko Korkeakoski
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC21_MAR
  LXC21_Marketing

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää erilaisia sekä painetun että sähköisen viestinnän julkaisuun tarkoitettuja julkaisuohjelmia sekä muokata kuvia kuvankäsittelyohjelmalla.

Sisältö

tekstin ja kuvien käsittely, muokkaus ja manipulointi

kuvien tallentaminen eri tarkoituksiin

verkkosivujen julkaisujärjestelmien käyttö ja päivitys

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Markkinointi tai vastaavat opinnot

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 08.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • John Greene
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC22_A
  Half of LXC22 cohorts present, GROUP A

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää markkinoinnin ja palvelujen roolin yrityksen strategiassa sekä asiakaslähtöisen markkinoinnin menestystekijänä liiketoiminnan harjoittamisessa. Opiskelija tunnistaa markkinoinnin keskeiset käsitteet, terminologian ja eri osa-alueet. Opiskelija kykenee keräämään, analysoimaan ja tuottamaan informaatiota sekä tekemään kehitysehdotuksia yrityksen suunnitteluprosessia varten.

Sisältö

• Liiketoimintaympäristö ja sen vaikutukset markkinointiin
• Asiakashankinnan metodit
• Markkinointimix
• Markkinoinnin suunnittelu, toteuttaminen ja seuranta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 05.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • John Greene
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC22_B
  Half of LXC22 cohorts present, GROUP B

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää markkinoinnin ja palvelujen roolin yrityksen strategiassa sekä asiakaslähtöisen markkinoinnin menestystekijänä liiketoiminnan harjoittamisessa. Opiskelija tunnistaa markkinoinnin keskeiset käsitteet, terminologian ja eri osa-alueet. Opiskelija kykenee keräämään, analysoimaan ja tuottamaan informaatiota sekä tekemään kehitysehdotuksia yrityksen suunnitteluprosessia varten.

Sisältö

• Liiketoimintaympäristö ja sen vaikutukset markkinointiin
• Asiakashankinnan metodit
• Markkinointimix
• Markkinoinnin suunnittelu, toteuttaminen ja seuranta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

16.09.2022 - 15.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Liiketalouden tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • John Greene
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

By the end of the course, the student will:

- Understand the importance and advantages in marketing a business on Facebook and Instagram
- Apply marketing theories and techniques that can be developed to gain a following and promote a business on Facebook and Instagram.
- Learn how to create a Facebook business manager account, Facebook business page and Instagram presence as well as gaining an understanding of the benefits of a Facebook business manager account.
- Develop basic design skills in order to generate branded and visually appealing content.
- Understand the requirements for and be able to create Facebook & Instagram Ads
- Identify and understand customer targeting & segmentation in Facebook & Instagram advertising - Learn how to reach hundreds, thousands or millions of people on Facebook/Instagram
- Understand Facebook Pixel and Retargeting in Ads. Lean how to add Facebook pixel to a website and review data.
- Improve overall knowledge of social media marketing

Sisältö

Rationale
Billions of people are active on Facebook and Instagram every day. Businesses are increasing their presence on both platforms as they acquire, engage and converse with these active consumers. Developing and growing a business/brand presence and being able to communicate an engaging brand story is essential in attracting potential customers. By using digital marketing and social media marketing theory and techniques with a deeper knowledge of the tools provided by Facebook and Instagram you can increase a company's growth.

Aims
The main aim of the course is to provide students with essential digital/social media marketing theories, knowledge and understanding of Facebook and Instagram, in order to manage a business’s presence in both platforms and acquire and grow an engaged consumer following.

Aika ja paikka

Opintojakson alkamispäivä 16.9.2022
Opintojakson päättymispäivä 15.12.2022
Opetus englanniksi

Oppimateriaalit

Opetus englanniksi
http://bit.ly/FBINSTABROCHURE

Opetusmenetelmät

Opetus englanniksi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opetus englanniksi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opetus englanniksi

Kansainvälisyys

Opetus englanniksi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opetus englanniksi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetus englanniksi

Sisällön jaksotus

Opetus englanniksi

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus englanniksi
More info: Course Brochure: http://bit.ly/FBINSTABROCHURE

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Sufficient performance: showing just enough understanding of the subject to merit a pass grade but
requiring greater effort to achieve a more satisfactory result

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Good performance: showing strong understanding of basic concepts and good grasp of techniques,
but with certain minor problems still requiring further attention

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Excellent performance: not only fulfils all standard requirements but demonstrates originality and
imagination

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opetus englanniksi

Esitietovaatimukset

English Language Proficiency required. All lectures are carried out in English
Students for this course should have completed at least an introduction to marketing or first-year marketing course.
Students are required to have access to a Facebook and Instagram account, and a basic understanding of how Facebook & Instagram works.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • William Simcoe
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LC20B_BA_M
  Incoming DD HWR Berlin, BA Marketing
 • LC20R_M
  Incoming DD Rennes 3rd year students Marketing
 • LXC20_MAR
  LXC20_MAR
 • LB20L_M
  Incoming DD La Rochelle 3rd year students Marketing
 • LB20S_M
  Incoming DD Stuttgart Marketing
 • LB21K
  Incoming DD Krems 2nd year students
 • LC20B_IB_M
  Incoming DD HWR Berlin, IBMAN Marketing

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja omaa kokemusta markkinointitutkimuksen keskeisestä roolista päätöksentekoporosessissa. Opiskelija tuntee erityyppiset markkinointitutkimukset jotka vaikuttavat päätöksentekoprosessin eri vaiheisiin. Opiskelijalla on tietoa erityyppisiin soveltaviin markkinoinitutkimuksiin liittyvistä metodeista. Opiskelija osallistuu tosielämän tiimiprojektiin ja osaa laatia projektin tuloksista asianmukaisen markkinointitukimusraportin.

Sisältö

• Johdatus markkinointitukimukseen
• Informaatiotarpeen todentaminen
• Päämäärien ja informaatiotarpeen spesifiointi
• Tutkimussuunnitelman määrittely, tiedonlähteet
• Lomakkeiden ja menettelytapojen laatiminen tiedon keräämistä varten
• Tiedon kerääminen, prosessointi ja anlyysi
• Tutkimustulosten esittely

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Markkinointi
Kvantittatiiviset tutkimusmenetelmät

Ilmoittautumisaika

24.08.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • William Simcoe
 • Suvi Moll
 • Jukka Mattila
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC20_SCM
  LXC20_SCM
 • LC20R_F
  Incoming DD Rennes 3rd year students Finance
 • LXC20_MAR
  LXC20_MAR
 • LB20B_BA_M
  Incoming DD HTW Berlin BA Marketing

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

07.12.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 19.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Liiketalouden tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Adriana Mustelin
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakso opetetaan englanniksi.

Explain the nature and value of a diverse workforce and its successful inclusion in the workplace.
Critically assess the advantages and challenges of a diverse workforce.
Apply the principles of diversity communication to group work.
Apply the principles of diversity communication to the international project module.
Critically reflect on the topic in relation to the theory and the student’s own experience.

Sisältö

Opintojakso opetetaan englanniksi.

The course will take place in Moodle, and it is divided into modules for a multifaceted and thorough learning experience.

Module 1:
A theoretical approach to diversity: What is diversity? What are the characteristics of and problems specific to the main diversity categories? Advantages and disadvantages of a diverse workforce. What cognitive processes underly diversity dynamics?

Module 2:
The students will evaluate the difficulties in implementing inclusion at individual and organizational levels and propose solutions. In this module, the students work in groups and research the topic. Each group will present their findings and possible solutions.

Module 3:
This module consists of a project where the students work together with students from Monterrey University (Mexico).

Each module has three sections designed to engage the student in the cognitive and applied aspects of the topic:
Reading: This section contains reading material, audio files, PowerPoint presentations, guest lectures.
Writing: This section includes responding to discussion forums posts, mindmaps, peer to peer evaluations and reflection papers. Instructions will be given in each area to tell the students where they should post their material.
Doing: this section focuses on putting the student’s knowledge into practice.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Sufficient performance:
showing just enough understanding of the subject to merit a pass grade but requiring greater effort to achieve a more satisfactory result

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Good performance:
showing strong understanding of basic concepts and good grasp of techniques, but with certain minor problems still requiring further attention.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Excellent performance:
not only fulfils all standard requirements but demonstrates originality and imagination

Esitietovaatimukset

Opintojakso opetetaan englanniksi.

This course is aimed at advanced Bachelor students and Master students.

Ilmoittautumisaika

07.12.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

19.01.2023 - 11.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Daryl Chapman
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LC20B_BA_M
  Incoming DD HWR Berlin, BA Marketing
 • LB20S_MG
  Incoming DD Stuttgart Management
 • LXC21_MAR
  LXC21_Marketing
 • LB21K
  Incoming DD Krems 2nd year students
 • LC20B_IB_M
  Incoming DD HWR Berlin, IBMAN Marketing
 • LC20B_BA_F
  Incoming DD HWR Berlin, BA Finance

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää työelämätaitojen merkityksen työpaikalla sekä esimiehen roolin ja vaadittavat taidot. Opiskelija ymmärtää organisaatiokäyttäytymisen käsitteen ja sen merkityksen.

Sisältö

- monimuotoisuus organisaatiossa
- työtyytyväisyys, persoonallisuus, arvot
- motivaatio, tunteet
- tiimit ja ryhmätyö
- esimiestyö ja henkilöstötyö
- organisaatiokulttuuri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Johtamisen perusteet tai vastaavat opinnot

Ilmoittautumisaika

07.12.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

19.01.2023 - 11.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Daryl Chapman
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC21_SCM
  LXC21_SupplyChainManagement

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää työelämätaitojen merkityksen työpaikalla sekä esimiehen roolin ja vaadittavat taidot. Opiskelija ymmärtää organisaatiokäyttäytymisen käsitteen ja sen merkityksen.

Sisältö

- monimuotoisuus organisaatiossa
- työtyytyväisyys, persoonallisuus, arvot
- motivaatio, tunteet
- tiimit ja ryhmätyö
- esimiestyö ja henkilöstötyö
- organisaatiokulttuuri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Johtamisen perusteet tai vastaavat opinnot

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Ilona Mäki
 • Adriana Mustelin
 • Ann-Sofie Shevlane
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC22_A
  Half of LXC22 cohorts present, GROUP A

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

• ymmärtää selkeiden ja hyvin esitettyjen englanninkielisten akateemisten harjoitustehtävien suunnittelun, organisoimisen, laatimisen ja editoimisen tärkeyden
• kykenee tutkimaan ja käyttämään asianmukaisia lähteitä ensimmäisen vuoden harjoitustehtävissä
• hallitsee vaikuttavien suullisten englanninkielisten esitelmien rakentamisen ja pitämisen perusteet
• tuntee kansainvälisille korkeakouluopinnoille keskeisten opiskelutaitojen perusteet: opiskelu ja kommunikointi kansainvälisissä ryhmissä ja tiimeissä, tiimityössä ja ryhmätyössä vaadittavat yhteistyötaidot, kokeet, muistiinpanojen tekeminen, tiedonhankkiminen, tutkimustyö, akateeminen kirjoittaminen, lähdeviitteiden merkitseminen ja ajanhallinta.

Sisältö

Kurssi on suunniteltu opiskelijan kauppatieteellisen tutkinnon rakennuspalikaksi tai kulmakiveksi. Kurssi valmistaa ja antaa opiskelijoille välineitä kansainvälisen ammattikorkeakoulututkinnon opiskeluun Suomessa tai jossain yhteistyöoppilaitoksessa.

• Oppimiseen ja itsekehitykseen liittyvät keskeiset henkilökohtaiset taidot
• Akateeminen kirjoittaminen englanniksi: selkeiden ja hyvin esitettyjen englanninkielisten akateemisten harjoitustehtävien suunnittelu, organisoiminen, laatiminen ja editoiminen
• Vaikuttavien suullisten englanninkielisten esitelmien rakentamisen ja pitämisen perusteet
• Asianmukainen englanninkielinen kommunikaatio hallinnollisen ja opetushenkilökunnan kanssa kotimaassa ja ulkomailla
• Kansainvälisille korkeakouluopinnoille keskeisten opiskelutaitojen perusteet: työskentely kansainvälisissä ryhmissä ja tiimeissä, kokeet, muistiinpanojen tekeminen, tiedonhankkiminen, tutkimustyö, akateeminen kirjoittaminen, lähdeviitteiden merkitseminen ja ajanhallinta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Ilona Mäki
 • Adriana Mustelin
 • Ann-Sofie Shevlane
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC22_B
  Half of LXC22 cohorts present, GROUP B

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

• ymmärtää selkeiden ja hyvin esitettyjen englanninkielisten akateemisten harjoitustehtävien suunnittelun, organisoimisen, laatimisen ja editoimisen tärkeyden
• kykenee tutkimaan ja käyttämään asianmukaisia lähteitä ensimmäisen vuoden harjoitustehtävissä
• hallitsee vaikuttavien suullisten englanninkielisten esitelmien rakentamisen ja pitämisen perusteet
• tuntee kansainvälisille korkeakouluopinnoille keskeisten opiskelutaitojen perusteet: opiskelu ja kommunikointi kansainvälisissä ryhmissä ja tiimeissä, tiimityössä ja ryhmätyössä vaadittavat yhteistyötaidot, kokeet, muistiinpanojen tekeminen, tiedonhankkiminen, tutkimustyö, akateeminen kirjoittaminen, lähdeviitteiden merkitseminen ja ajanhallinta.

Sisältö

Kurssi on suunniteltu opiskelijan kauppatieteellisen tutkinnon rakennuspalikaksi tai kulmakiveksi. Kurssi valmistaa ja antaa opiskelijoille välineitä kansainvälisen ammattikorkeakoulututkinnon opiskeluun Suomessa tai jossain yhteistyöoppilaitoksessa.

• Oppimiseen ja itsekehitykseen liittyvät keskeiset henkilökohtaiset taidot
• Akateeminen kirjoittaminen englanniksi: selkeiden ja hyvin esitettyjen englanninkielisten akateemisten harjoitustehtävien suunnittelu, organisoiminen, laatiminen ja editoiminen
• Vaikuttavien suullisten englanninkielisten esitelmien rakentamisen ja pitämisen perusteet
• Asianmukainen englanninkielinen kommunikaatio hallinnollisen ja opetushenkilökunnan kanssa kotimaassa ja ulkomailla
• Kansainvälisille korkeakouluopinnoille keskeisten opiskelutaitojen perusteet: työskentely kansainvälisissä ryhmissä ja tiimeissä, kokeet, muistiinpanojen tekeminen, tiedonhankkiminen, tutkimustyö, akateeminen kirjoittaminen, lähdeviitteiden merkitseminen ja ajanhallinta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Heikki Heponiemi
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous
 • LXC21_SCM
  LXC21_SupplyChainManagement
 • LB20_H
  Incoming DD HTW Saarbrücken
 • LC20B_IB_M
  Incoming DD HWR Berlin, IBMAN Marketing

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ostojen ja hankintojen strategiset roolit. Opiskelija kykenee identifioimaan hankintojen ja materiaalien hallintaprosessit ja täyttämään niihin liittyvät velvoitteet käyttäen ERP-järjestelmää. Opiskelija kykenee suunnittelemaan ostoja, tekemään inventoinnin hallintaan liittyviä päätöksiä sekä analysoimaan toimittajien suorituskykyä.

Sisältö

- Hankinnasta maksuun -prosessi
- Ostojen kategorisointi
- Inventoinnin hallinta
- Ostot ja materiaalien hallintaprosessit ERP-järjestelmissä
- Toimittajien suorituskyky ja arviointi

Aika ja paikka

All classes will take place on campus in class room MMB244 on Thursdays at 11.00-14.00.

Learning materials will be on Moodle

Opetusmenetelmät

Learning materials will be on Moodle:

Enrolment Key: Will be shared by email before first class.

Lisätietoja opiskelijoille

Those lectures that are hold online might be recorded. Metropolia GDPR and Data Privacy policies are respected. See more information:
https://www.metropolia.fi/en/about-us/data-protection-and-gdpr

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Toimitusketjun hallinta tai vastaavat perusopinnot

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Heikki Heponiemi
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous
 • LXC21_SCM
  LXC21_SupplyChainManagement

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ostojen ja hankintojen strategiset roolit. Opiskelija kykenee identifioimaan hankintojen ja materiaalien hallintaprosessit ja täyttämään niihin liittyvät velvoitteet käyttäen ERP-järjestelmää. Opiskelija kykenee suunnittelemaan ostoja, tekemään inventoinnin hallintaan liittyviä päätöksiä sekä analysoimaan toimittajien suorituskykyä.

Sisältö

- Hankinnasta maksuun -prosessi
- Ostojen kategorisointi
- Inventoinnin hallinta
- Ostot ja materiaalien hallintaprosessit ERP-järjestelmissä
- Toimittajien suorituskyky ja arviointi

Aika ja paikka

All classes will take place on campus in class room MMB244 on Thursdays at 11.00-14.00.

Learning materials will be on Moodle

Opetusmenetelmät

Learning materials will be on Moodle:

Enrolment Key: Will be shared by email before first class.

Lisätietoja opiskelijoille

Those lectures that are hold online might be recorded. Metropolia GDPR and Data Privacy policies are respected. See more information:
https://www.metropolia.fi/en/about-us/data-protection-and-gdpr

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Toimitusketjun hallinta tai vastaavat perusopinnot

Ilmoittautumisaika

07.12.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

11.01.2023 - 03.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • John Greene
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LB20B_MG
  Incoming DD Bilbao Management
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous
 • LB21M
  Incoming DD Münster 2nd year students
 • LB20L_BI
  Incoming DD La Rochelle 3rd year students Business Intelligence
 • LB20L_M
  Incoming DD La Rochelle 3rd year students Marketing
 • LB20L_F
  Incoming DD La Rochelle 3rd year students Finance
 • LB21K
  Incoming DD Krems 2nd year students

Tavoitteet

The course uses an online simulation to assist learning. The OnService simulation business case is built around a small family hotel, with about 1m€ in annual sales at the start of the simulation. The students’ goal is to manage the overall operating, market, and financial performance of a service business in competitive markets with seasonal variations in demand and economic conditions. Human resources management, capacity management, investments, service quality, pricing, and marketing are the key decision-making areas in the simulation. The main aim of the course is to provide with students' practical knowledge of how to run a SME.

Sisältö

By the end of the course, the student will be able to:
- Understand and have practice in the day to day running and management of an SME
- Manage the overall operating, market, and financial performance of a service business in
competitive markets with seasonal variations in demand and economic conditions
- Coordinate human resources management, capacity management, investments, service quality, pricing and marketing.
- Improve problem solving ability
- Improve team work skills

Aika ja paikka

Opetus englanniksi
Classroom as per the scheduling machine

Oppimateriaalit

Opetus englanniksi
Provided in OMA

Opetusmenetelmät

Opetus englanniksi
• Interactive lecture
• Lecture
• Problem based learning
• Small group tutorial
• e-learning

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

NA

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opetus englanniksi
Provided in OMA

Kansainvälisyys

NA

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

NA

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetus englanniksi
5 ECTS 135 hours
Breakdown presented in first class

Sisällön jaksotus

Opetus englanniksi
Timetable & content provided in OMA

Lisätietoja opiskelijoille

NA

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Sufficient performance:
showing just enough understanding of the subject to merit a pass grade but requiring greater effort to achieve a more satisfactory result

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Good performance:
showing strong understanding of basic concepts and good grasp of techniques, but with certain minor problems still requiring further attention

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Excellent performance:
not only fulfils all standard requirements but demonstrates originality and imagination

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Sufficient performance:
showing just enough understanding of the subject to merit a pass grade but requiring greater effort to achieve a more satisfactory result

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opetus englanniksi
• Class Attendance 10%*
• Peer Review 5%
• SME Quiz 15% (Individual work)
• Simulation 40% (Group work & Individual work*)
• Final Exam 30% (Individual work)

Esitietovaatimukset

First year basic studies

Ilmoittautumisaika

24.08.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • William Simcoe
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous
 • CAMPUSONLINE_2022_LITO
  CampusOnline vuosi 2022 (Liiketalous)

Tavoitteet

Upon course completion, the student will know how to assess situations; better understand how to apply marketing tools to organize & analyze key information; can better define opportunities & problems; identify & evaluate alternative courses of action; evaluate past deployed strategies and develop new ones; understand the decision making process; s/he will understand the psychology of today’s advertising and the problems for society associated therein; will know more about international corporate behaviour – the different companies’ marketing, management, and ethical behaviors, etc.; the student will have better knowledge of how to analyze business cases and situations – will better understand the usefulness of Marketing Research in certain situations; and understand on an even higher level than before, how all aspects of business are important in formulating strategic plans – and especially in implementing them.
Upon course completion, the student will have problem solving skills; be able to write up a competent “white paper” or case study; will have a more active marketing terminology lexicon (learned in previous Marketing courses); will be more practiced in presentations, search-and-find online research; will have worked in teams and so created consolidation and further development of existing disciplinary knowledge through application in a real life situation.
This course exams closely cases of Marketing, International Marketing, Entrepreneurship, Ethics, Corporate Strategy and other courses in a business curriculum; it shows a connection to the Marketing Process through its situational analyses of cases and other examples of business behaviour; it allows more application of the terminology learned in other courses; it also shows situational analysis decision-making process connection to Marketing Research; it provides further example (through the cases et al) for courses on Ethics, Management, Organizational Behaviour, and so on; it further develops skills learned in writing and Business Communication , and IT courses (through writing, teamwork and presentation).
Related competencies of the degree programme
There is a micro-, mezzo-, and macro-approach to each course, so the interrelationships with the rest of the business curriculum, the field itself, as well as the community, are quite explicit, and therefore most competencies and knowledge elements listed in the “Competencies of the Degree Programme” section are at least addressed if not stressed. The course on a micro-level covers specific theories, terms and tools within the “Marketing System” and/or within that subject’s particular area of study (whether Basic Marketing, International Marketing, Marketing Research, Entrepreneurship, Corporate Strategy, etc. – all have specific bases of orientations, models, theories and processes); on a mezzo-level it handles its connection to other courses of the curriculum and often offers cross-boundary projects; and on a macro-level the programme handles larger issues such as ethical considerations, life-long learning, cross-cultural and cross-functional perspectives, long term sustainability, community development, and so on). As a result, specific, as well as deeper and broad-based methods, applications and experiences are covered, while the different competencies (whether developmental, social, communicative, etc.) are nurtured.

Sisältö

Decision Making in Different Contexts
- Organizational Behavioral Contexts
- Situational Analysis
- Considering the Cultural Manifestations, i.e. PESTLE factors
Case Study Analysis and Writing
Experiential Marketing Theory & Cases
Team Project – Case Research & Presentation
The Management Game – given options as Managing Director – must choose best
- Ethical Considerations in Business (theory, contemporary issues, cross-cultural perspectives);
Ethical Analysis

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Sufficient performance: showing just enough understanding of the subject to merit a pass grade but requiring greater effort to achieve a more satisfactory result

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Good performance: showing strong understanding of basic concepts and good grasp of techniques, but with certain minor problems still requiring further attention

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Excellent performance: not only fulfils all standard requirements but demonstrates originality and imagination

Esitietovaatimukset

English Language Proficiency
At least one year of business studies

Ilmoittautumisaika

07.12.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

17.01.2023 - 09.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Kevin McIntire
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC22_A
  Half of LXC22 cohorts present, GROUP A

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää millä eri tavoin yritys voi rahoittaa toimintaansa ja ymmärtää oman ja vieraan pääoman merkittävimmät erot. Opiskelija ymmärtää eri rahoitusinstrumenttien ominaisuudet ja miten rahoitusmarkkinat toimivat. Opiskelija osaa hankkia rahoitusta koskevaa tietoa eri lähteistä. Opiskelija osaa arvioida tuottoa ja riskiä.

Sisältö

- Rahan aika-arvo
- Rahoituksen lähteet
- Rahoitusmarkkinat
- Rahoituksen terminologia

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

07.12.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

17.01.2023 - 09.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Kevin McIntire
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC22_B
  Half of LXC22 cohorts present, GROUP B

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää millä eri tavoin yritys voi rahoittaa toimintaansa ja ymmärtää oman ja vieraan pääoman merkittävimmät erot. Opiskelija ymmärtää eri rahoitusinstrumenttien ominaisuudet ja miten rahoitusmarkkinat toimivat. Opiskelija osaa hankkia rahoitusta koskevaa tietoa eri lähteistä. Opiskelija osaa arvioida tuottoa ja riskiä.

Sisältö

- Rahan aika-arvo
- Rahoituksen lähteet
- Rahoitusmarkkinat
- Rahoituksen terminologia

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

07.12.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in European Business Administration
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Jonita Martelius
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää itselleen läheisiä aiheita koskevia lauseita ja yleisesti käytettyjä ilmauksia (hyvin yksinkertaiset henkilökohtaiset ja perhettä koskevat aihepiirit, kaupassakäynti, paikallinen ympäristö, työ jne.). Opiskelija kykenee kommunikoimaan yksinkertaisissa, rutiininomaisissa tilanteissa, joissa vaihdetaan tietoa tutuista arkipäiväisistä asioista sekä kuvailemaan taustaansa, lähiympäristöään ja itselleen tarpeellisia asioita yksinkertaisesti.

Sisältö

Perusrakenteita, ääntämistä, kuullun ja luetun ymmärtämistä, suullista ilmaisua ja sanastoa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

24.08.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Jonita Martelius
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija kykenee yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta ei yleensä ymmärrä tarpeeksi pitääkseen keskustelua yllä. Opiskelija kykenee kirjoittamaan lyhyitä, yksinkertaisia viestejä itselleen tutuista aiheista ja ymmärtää pääkohdat lyhyistä, selkeistä teksteistä.

Sisältö

Rakenteita, ääntämistä, kuullun ja luetun ymmärtämistä, suullista ilmaisua ja sanastoa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Ranska 1 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

24.08.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Jonita Martelius
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija kykenee osallistumaan tuttuja aihepiirejä koskevaan keskusteluun valmistautumatta mutta empii silloin tällöin ja puheeseen tulee katkoja. Opiskelija ymmärtää yleiskielistä, jokapäiväiseen elämään tai työhön liittyvää tekstiä. Opiskelija kykenee perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitään ja suunnitelmiaan.

Sisältö

Rakenteiden syventämistä, ääntämistä, luetun ja kuullun ymmärrystä, suullista ilamisua, sanastoa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Ranska 2 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

07.12.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in European Business Administration
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Tim Schmidtmann
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija selviytyy yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista ja tavallisimmista palvelutilanteista. Hän ymmärtää tekstin pääajatukset ja joitakin yksityiskohtia sekä osaa kirjoittaa lyhyitä arkipäivän viestejä.

Sisältö

- perusrakenteet
- ääntäminen
- kuullun ymmärtäminen
- suullinen ilmaisu

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Tim Schmidtmann
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa aloittaa ja lopettaa lyhyen vuoropuhelun, mutta kykenee harvoin ylläpitämään pitempää keskustelua. Hän osaa kirjoittaa lyhyitä viestejä tutuista aiheista. Hän ymmärtää tekstin pääajatukset ja pystyy päättelemään yksityiskohtia asiayhteydestä.

Sisältö

Harjoitellaan perusrakenteita, ääntämistä, kuullun ymmärtämistä sekä suullista ilmaisua.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Saksa 1 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

07.12.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in European Business Administration
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Tim Schmidtmann
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa aloittaa ja lopettaa lyhyen vuoropuhelun, mutta kykenee harvoin ylläpitämään pitempää keskustelua. Hän osaa kirjoittaa lyhyitä viestejä tutuista aiheista. Hän ymmärtää tekstin pääajatukset ja pystyy päättelemään yksityiskohtia asiayhteydestä.

Sisältö

Harjoitellaan perusrakenteita, ääntämistä, kuullun ymmärtämistä sekä suullista ilmaisua.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Saksa 1 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

24.08.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Tim Schmidtmann
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa
- pitää yllä ymmärrettävää puhetta, vaikka pidemmissä puhejaksoissa esiintyy taukoja ja epäröintiä
- osaa kohtalaisen hyvin tavallisen, jokapäiväisen sanaston ja jonkin verran idiomaattisia ilmaisuja
- osaa kirjoittaa ymmärrettävän tekstin itseään kiinnostavista aihepiireistä
- pystyy lukemaan monenlaisia, muutaman sivun pituisia tekstejä tutuista aiheista

Sisältö

Syvennetään rakenteiden, ääntämisen, kuullun ymmärtämisen sekä suullisen ilmaisun hallintaa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Saksa 2 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

07.12.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Elisabeth Schauman
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LB20B_F
  Incoming DD Bilbao Finance
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous
 • LC20R_F
  Incoming DD Rennes 3rd year students Finance
 • LB21M
  Incoming DD Münster 2nd year students
 • LB20L_F
  Incoming DD La Rochelle 3rd year students Finance
 • LB20B_BA_M
  Incoming DD HTW Berlin BA Marketing
 • LC20B_IB_F
  Incoming DD HWR Berlin, IBMAN Finance
 • LC20B_BA_F
  Incoming DD HWR Berlin, BA Finance

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee sijoittamiseen liittyvän teorian. Opiskelija ymmärtää arvopaperi-markkinoiden toimintaa. Hän osaa hakea ja tulkita markkinoiden informaatiota ja laskea sijoitustuotteiden tuotto-odotuksia ja riskiä. Opiskelija osaa muodostaa sijoitussalkun, hallita sitä ja raportoida sen kehitystä.

Sisältö

- Arvopaperimarkkinat
- Sijoittamisen teoria
- Portfolioteoria
- Tuotto ja riski

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin esitietovaatimukset:
Rahoitus (5op) ja Yritysrahoitus (5op)
Opiskelija pitä hallita aika-arvo laskuja (FV ja PV)

Kurssilla on introtentti jolla tarkistetaan opiskelijoiden esitiedot.
Kurssi sisältää paljon laskutehtäviä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti 60%, etätehtävät 20%, pakollinen portfolioharjoitus 20%

Esitietovaatimukset

Rahoitus ja Yritysrahoitus tai vastaava osaaminen

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Mari Hiljanen
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LC20R_SCM
  Incoming DD Rennes 3rd year students Supply Chain Management
 • LXC20_SCM
  LXC20_SCM
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous
 • LB20_H
  Incoming DD HTW Saarbrücken
 • LB20B_SCM
  Incoming DD Bilbao Supply Chain Management

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää hankintatoimen ja toimittajasuhteiden hallinnan strategisen merkityksen organisaatiossa. Opiskelija kykenee valitsemaan ja analysoimaan asianmukaisia hankintastrategioita ja prosesseja erilaisiin hanintakategorioihin.
Opiskelija kykenee identifioimaan palveluhankintojen erityispiirteet ja ymmärtää julkisten hankintojen perusperiaatteet sekä hankintateknologian roolin hankintatoimen kehittämisessä.
Opiskelija kykenee analysoimaan hankintatoimen vaikutuksen tuotteen / palvelun kestävyyteen ja laatimaan kestäviä hankinta-aloitteita.

Sisältö

- Kuluanalyysi
- Portfoliomallien hankkiminen
- Hankintastrategiat
- Toimittajasuhteiden hallinta
- Palveluiden hankinta
- Hankintateknologia
- Julkiset hankinnat
- Kestävät hankinnat
- Toimittajien toimintasäännöt
-kvantitatiivinen tutkimusprosessi
- kyselylomakkeen suunnittelu ja toteuttaminen
- data-analyysi kuvaileva tilastoanalyysi

Aika ja paikka

All classes will take place on campus in class room MMA227 on Thursdays at 11.00-14.00.

Learning materials will be on Moodle

Opetusmenetelmät

Learning materials will be on Moodle:

Enrolment Key: Will be shared by email before first class.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

07.12.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

19.01.2023 - 11.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Daryl Chapman
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LC20B_BA_M
  Incoming DD HWR Berlin, BA Marketing
 • LB20B_MG
  Incoming DD Bilbao Management
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous
 • LB21M
  Incoming DD Münster 2nd year students
 • LB20S_MG
  Incoming DD Stuttgart Management
 • LB20B_BA_M
  Incoming DD HTW Berlin BA Marketing

Tavoitteet

On completion of the course, the student will be able to understand the role of strategic human resource management (SHRM) as a vital part of the strategic management and organizational performance of a global company. The student will understand the significance of strategic integration to explore links between strategy and HRM. The student will get familiar with the main approaches to SHRM.

Sisältö

- the role of SHRM
- links with strategy and HRM
- international HRM

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Sufficient performance:
showing just enough understanding of the subject to merit a pass grade but requiring greater effort to achieve a more satisfactory result

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Good performance:
showing strong understanding of basic concepts and good grasp of techniques, but with certain minor problems still requiring further attention

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Excellent performance:
not only fulfils all standard requirements but demonstrates originality and imagination

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Not applicable

Ilmoittautumisaika

07.12.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • William Simcoe
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LB20B_MG
  Incoming DD Bilbao Management
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous
 • LB21M
  Incoming DD Münster 2nd year students
 • LB20S_MG
  Incoming DD Stuttgart Management
 • LB20L_M
  Incoming DD La Rochelle 3rd year students Marketing
 • LB20L_F
  Incoming DD La Rochelle 3rd year students Finance
 • LB20B_BA_M
  Incoming DD HTW Berlin BA Marketing
 • LB21K
  Incoming DD Krems 2nd year students
 • LC20B_IB_F
  Incoming DD HWR Berlin, IBMAN Finance
 • LC20B_IB_M
  Incoming DD HWR Berlin, IBMAN Marketing
 • LC20B_BA_F
  Incoming DD HWR Berlin, BA Finance

Tavoitteet

The student understands the role of strategic management as a competitive factor in an
organisation. The student knows the tools of strategic management and is able to use them in daily
work. The student can work according to strategic goals and use them in order to develop his own
organisation.

Sisältö

- Strategic management as a success factor in organisations
- The tools of strategic management
- Strategy implementation and leadership issues
- Strategic dialogue in organisations

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Core business studies or equivalent knowledge

Ilmoittautumisaika

24.08.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

28.08.2022 - 04.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Seija Mikkonen
 • Lilian Snellman
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous
 • LB20S_MG
  Incoming DD Stuttgart Management
 • LB20S_M
  Incoming DD Stuttgart Marketing
 • LB20B_BA_M
  Incoming DD HTW Berlin BA Marketing
 • LB20_H
  Incoming DD HTW Saarbrücken

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää oleelliset näkökulmat suomalaisesta liiketoimintakulttuurista ja -ympäristöstä.

Sisältö

- suomalaiset päätoimialat
- liiketoiminnan trendit ja innovaatiot
- Suomi liiketoiminta-alueena
- suomalainen liiketoimintakulttuuri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

24.08.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Liiketalouden tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Liisa Linnanmäki
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa, lukea ja kirjoittaa lyhyesti taustastaan, perheestään ja päivästään. Hän ymmärtää yksinkertaista ja selkeästi puhuttua yleiskieltä hyvin tutuissa arkipäivän tilanteissa. Opiskelijalla on käsitys suomalaisesta kulttuurista ja opiskelupaikkakuntansa nähtävyyksistä. Opiskelijan kielitaito on eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla A1.2.

Sisältö

• suullinen ja kirjallinen viestintä yksinkertaisissa, jokapäiväisissä tilanteissa: ihmisten tapaaminen, ruokailu, ostoksilla käynti ja päivän kulku
• perussanasto ja -fraasit
• perusrakenteet, kuten verbin taivutus preesensissä, omistusrakenne ja yksikön partitiivi
• perustietoa suomalaisesta kulttuurista, tavoista ja lähiympäristön käyntikohteista

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia, aloitetaan alkeista. Opintojakso tarkoitettu vaihto-opiskelijoille.

Ilmoittautumisaika

24.08.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Zinaida Grabovskaia
 • Sari Alhava
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yksinkertaista ja selvästi puhuttua yleiskieltä hyvin tutuissa arkipäivän tilanteissa. Hän osaa kertoa lyhyesti omasta taustastaan, kodistaan ja päivästään ja ymmärtää hyvin lyhyitä tekstejä tutuista aiheista. Opiskelijan kielitaito on eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla A1.2.

Sisältö

- suullinen ja kirjallinen viestintä yksinkertaisissa, jokapäiväisissä tilanteissa: ihmisten tapaaminen ja tutustuminen; itsestä, perheestä ja arkipäivästä kertominen; rutiininomaiset ostostilanteet
- perusrakenteita: verbityypit ja verbien taivutus preesensissä, genetiivi, partitiivi, astevaihtelua, omistusrakenne, kysyminen
- suomen puhekielen pääpiirteitä
- perustietoja suomalaisesta kulttuurista ja tavoista

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- osaa kertoa perusasiat itsestään ja arkipäivästään
- ymmärtää samat asiat toisen puheesta
- tunnistaa verbityypit ja verbien taivutuksen tutuissa teksteissä
- tunnistaa nominien taivutuksen tutuissa teksteissä
- tunnistaa astevaihtelun tutuissa sanoissa
- tietää perusasioita suomen kielestä ja suomalaisesta kulttuurista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- osaa kertoa itsestään tutuissa jokapäiväisissä tilanteissa
- osaa käyttää suppeaa perussanastoa puhuessaan ja kirjoittaessaan
- pystyy soveltamaan tuttuja kielen rakenteita ohjeiden mukaan
- ymmärtää peruspiirteitä suomen kielestä, kulttuurista ja tavoista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- osaa soveltaa oppimiaan ilmauksia ja sanastoa kertoessaan itsestään ja kysyessään keskustelukumppanin elämästä
- osaa kartuttaa sanastoaan ja käyttää sitä jokapäiväisissä tilanteissa
- pystyy soveltamaan oppimaansa kielioppia uusiin sanoihin ja ilmauksiin
- ymmärtää suomen kieltä, kulttuuria ja tapoja ja osoittaa kiinnostusta niihin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- osaa kertoa perusasiat itsestään ja arkipäivästään
- ymmärtää samat asiat toisen puheesta
- tunnistaa verbityypit ja verbien taivutuksen tutuissa teksteissä
- tunnistaa nominien taivutuksen tutuissa teksteissä
- tunnistaa astevaihtelun tutuissa sanoissa
- tietää perusasioita suomen kielestä ja suomalaisesta kulttuurista.

Esitietovaatimukset

Aiempaa suomen kielen osaamista ei vaadita.

Lisätiedot

Lähtötaso: 0/A1.1
Tavoitetaso: A1.2

Ilmoittautumisaika

07.12.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

19.01.2023 - 11.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Terhi Kaunismäki
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yksinkertaista ja selvästi puhuttua yleiskieltä hyvin tutuissa arkipäivän tilanteissa. Hän osaa kertoa lyhyesti omasta taustastaan, kodistaan ja päivästään ja ymmärtää hyvin lyhyitä tekstejä tutuista aiheista. Opiskelijan kielitaito on eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla A1.2.

Sisältö

- suullinen ja kirjallinen viestintä yksinkertaisissa, jokapäiväisissä tilanteissa: ihmisten tapaaminen ja tutustuminen; itsestä, perheestä ja arkipäivästä kertominen; rutiininomaiset ostostilanteet
- perusrakenteita: verbityypit ja verbien taivutus preesensissä, genetiivi, partitiivi, astevaihtelua, omistusrakenne, kysyminen
- suomen puhekielen pääpiirteitä
- perustietoja suomalaisesta kulttuurista ja tavoista

Oppimateriaalit

Gehring, Sonja & Sanni Heinzmann (2020):
Suomen mestari I. Uudistettu - Suomen oppikirja aikuisille. Chapters 1 - 5.
+ muu opettajan jakama materiaali

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- osaa kertoa perusasiat itsestään ja arkipäivästään
- ymmärtää samat asiat toisen puheesta
- tunnistaa verbityypit ja verbien taivutuksen tutuissa teksteissä
- tunnistaa nominien taivutuksen tutuissa teksteissä
- tunnistaa astevaihtelun tutuissa sanoissa
- tietää perusasioita suomen kielestä ja suomalaisesta kulttuurista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- osaa kertoa itsestään tutuissa jokapäiväisissä tilanteissa
- osaa käyttää suppeaa perussanastoa puhuessaan ja kirjoittaessaan
- pystyy soveltamaan tuttuja kielen rakenteita ohjeiden mukaan
- ymmärtää peruspiirteitä suomen kielestä, kulttuurista ja tavoista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- osaa soveltaa oppimiaan ilmauksia ja sanastoa kertoessaan itsestään ja kysyessään keskustelukumppanin elämästä
- osaa kartuttaa sanastoaan ja käyttää sitä jokapäiväisissä tilanteissa
- pystyy soveltamaan oppimaansa kielioppia uusiin sanoihin ja ilmauksiin
- ymmärtää suomen kieltä, kulttuuria ja tapoja ja osoittaa kiinnostusta niihin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- osaa kertoa perusasiat itsestään ja arkipäivästään
- ymmärtää samat asiat toisen puheesta
- tunnistaa verbityypit ja verbien taivutuksen tutuissa teksteissä
- tunnistaa nominien taivutuksen tutuissa teksteissä
- tunnistaa astevaihtelun tutuissa sanoissa
- tietää perusasioita suomen kielestä ja suomalaisesta kulttuurista.

Esitietovaatimukset

Aiempaa suomen kielen osaamista ei vaadita.

Lisätiedot

Lähtötaso: 0/A1.1
Tavoitetaso: A1.2

Ilmoittautumisaika

14.10.2022 - 23.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Degree Programme in European Business Administration
 • Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Opettaja
 • Sari Alhava
Vastuuhenkilö

Zinaida Grabovskaia

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yksinkertaista ja selvästi puhuttua yleiskieltä hyvin tutuissa arkipäivän tilanteissa. Hän osaa kertoa lyhyesti omasta taustastaan, kodistaan ja päivästään ja ymmärtää hyvin lyhyitä tekstejä tutuista aiheista. Opiskelijan kielitaito on eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla A1.2.

Sisältö

- suullinen ja kirjallinen viestintä yksinkertaisissa, jokapäiväisissä tilanteissa: ihmisten tapaaminen ja tutustuminen; itsestä, perheestä ja arkipäivästä kertominen; rutiininomaiset ostostilanteet
- perusrakenteita: verbityypit ja verbien taivutus preesensissä, genetiivi, partitiivi, astevaihtelua, omistusrakenne, kysyminen
- suomen puhekielen pääpiirteitä
- perustietoja suomalaisesta kulttuurista ja tavoista

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- osaa kertoa perusasiat itsestään ja arkipäivästään
- ymmärtää samat asiat toisen puheesta
- tunnistaa verbityypit ja verbien taivutuksen tutuissa teksteissä
- tunnistaa nominien taivutuksen tutuissa teksteissä
- tunnistaa astevaihtelun tutuissa sanoissa
- tietää perusasioita suomen kielestä ja suomalaisesta kulttuurista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- osaa kertoa itsestään tutuissa jokapäiväisissä tilanteissa
- osaa käyttää suppeaa perussanastoa puhuessaan ja kirjoittaessaan
- pystyy soveltamaan tuttuja kielen rakenteita ohjeiden mukaan
- ymmärtää peruspiirteitä suomen kielestä, kulttuurista ja tavoista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- osaa soveltaa oppimiaan ilmauksia ja sanastoa kertoessaan itsestään ja kysyessään keskustelukumppanin elämästä
- osaa kartuttaa sanastoaan ja käyttää sitä jokapäiväisissä tilanteissa
- pystyy soveltamaan oppimaansa kielioppia uusiin sanoihin ja ilmauksiin
- ymmärtää suomen kieltä, kulttuuria ja tapoja ja osoittaa kiinnostusta niihin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- osaa kertoa perusasiat itsestään ja arkipäivästään
- ymmärtää samat asiat toisen puheesta
- tunnistaa verbityypit ja verbien taivutuksen tutuissa teksteissä
- tunnistaa nominien taivutuksen tutuissa teksteissä
- tunnistaa astevaihtelun tutuissa sanoissa
- tietää perusasioita suomen kielestä ja suomalaisesta kulttuurista.

Esitietovaatimukset

Aiempaa suomen kielen osaamista ei vaadita.

Lisätiedot

Lähtötaso: 0/A1.1
Tavoitetaso: A1.2

Ilmoittautumisaika

24.08.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Kristiina Suihko
 • Sari Alhava
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy osallistumaan yksinkertaisiin keskusteluihin tutuista aiheista. Hän ymmärtää yksinkertaisen tekstin pääajatukset ja pystyy päättelemään joitakin yksityiskohtia asiayhteydestä. Opiskelija osaa kirjoittaa lyhyitä viestejä tutuista aihealueista, esimerkiksi taustastaan, elämästään, kodistaan ja vapaa-ajastaan. Opiskelijan kielitaito on eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla A1.3-A2.1.

Sisältö

- suullinen ja kirjallinen viestintä jokapäiväisissä tilanteissa: koti ja vapaa-aika, ajanvietto ystävien kanssa, matkustaminen, työ ja ammatti
- kielen rakenteita, esimerkiksi paikansijat, tavallisimmat sanatyypit, objektin käyttö, menneen ajan tunnistaminen, mielipiteen kertominen
- perustiedot puhutusta kielestä ja suomalaisesta elämäntavasta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Hän
- osaa vastata tuttuihin aiheisiin liittyviin kysymyksiin yksinkertaisessa keskustelussa
- osaa kirjoittaa yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisestä elämästä
- ymmärtää tuttuja asioita käsittelevien tekstien pääasiat
- tietää perusasioita puhekielestä ja suomalaisesta elämäntavasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, mutta tiedoissa ja taidoissa on joillain alueilla vielä kehitettävää. Hän
- osaa viestiä ymmärrettävästi yksinkertaisissa, tutun aihepiirin keskusteluissa ja saattaa jopa edistää keskustelua esimerkiksi kysymällä
- ymmärtää pääasioita lyhyistä arkipäivän teksteistä ja osaa päätellä joitakin yksityiskohtia asiayhteydestä
- osaa rakentaa lyhyitä ja ymmärrettäviä tekstejä tutuista aiheista
- osaa soveltaa kielen perusrakenteita neuvottaessa
- ymmärtää perusasioita puhekielestä ja suomalaisesta elämäntavasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Hän
- pystyy osallistumaan yksinkertaisiin keskusteluihin sekä kuuntelijana että puhujana, kun aiheet ovat tutuista jokapäiväisistä tilanteista
- ymmärtää jokapäiväistä elämää koskevia lyhyitä tekstejä ja osaa päätellä myös yksityiskohtia asiayhteydestä
- osaa kirjoittaa ymmärrettäviä tekstejä tutuista aiheista
- pystyy soveltamaan oppimiaan rakenteita uusiin sanoihin ja ilmaisuihin
- osaa kiinnittää huomiota ääntämiseen
- ymmärtää ja osoittaa kiinnostusta puhekieleen ja suomalaiseen elämäntapaan.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- osaa vastata tuttuihin aiheisiin liittyviin kysymyksiin yksinkertaisessa keskustelussa
- osaa kirjoittaa yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisestä elämästä
- ymmärtää tuttuja asioita käsittelevien tekstien pääasiat
- tietää perusasioita puhekielestä ja suomalaisesta elämäntavasta.

Esitietovaatimukset

Edeltävä suomen kielen osaaminen tasolla vähintään A1.2, esim. Finnish 1 (A1.2) -opintojakso tai Suomen mestari 1 -kirjan kappaleet 1-5.

Lisätiedot

Lähtötaso: A1.2/A1.3
Tavoitetaso: A1.3/A2.1

Ilmoittautumisaika

07.12.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in European Business Administration
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Sari Alhava
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy osallistumaan yksinkertaisiin keskusteluihin tutuista aiheista. Hän ymmärtää yksinkertaisen tekstin pääajatukset ja pystyy päättelemään joitakin yksityiskohtia asiayhteydestä. Opiskelija osaa kirjoittaa lyhyitä viestejä tutuista aihealueista, esimerkiksi taustastaan, elämästään, kodistaan ja vapaa-ajastaan. Opiskelijan kielitaito on eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla A1.3-A2.1.

Sisältö

- suullinen ja kirjallinen viestintä jokapäiväisissä tilanteissa: koti ja vapaa-aika, ajanvietto ystävien kanssa, matkustaminen, työ ja ammatti
- kielen rakenteita, esimerkiksi paikansijat, tavallisimmat sanatyypit, objektin käyttö, menneen ajan tunnistaminen, mielipiteen kertominen
- perustiedot puhutusta kielestä ja suomalaisesta elämäntavasta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Hän
- osaa vastata tuttuihin aiheisiin liittyviin kysymyksiin yksinkertaisessa keskustelussa
- osaa kirjoittaa yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisestä elämästä
- ymmärtää tuttuja asioita käsittelevien tekstien pääasiat
- tietää perusasioita puhekielestä ja suomalaisesta elämäntavasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, mutta tiedoissa ja taidoissa on joillain alueilla vielä kehitettävää. Hän
- osaa viestiä ymmärrettävästi yksinkertaisissa, tutun aihepiirin keskusteluissa ja saattaa jopa edistää keskustelua esimerkiksi kysymällä
- ymmärtää pääasioita lyhyistä arkipäivän teksteistä ja osaa päätellä joitakin yksityiskohtia asiayhteydestä
- osaa rakentaa lyhyitä ja ymmärrettäviä tekstejä tutuista aiheista
- osaa soveltaa kielen perusrakenteita neuvottaessa
- ymmärtää perusasioita puhekielestä ja suomalaisesta elämäntavasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Hän
- pystyy osallistumaan yksinkertaisiin keskusteluihin sekä kuuntelijana että puhujana, kun aiheet ovat tutuista jokapäiväisistä tilanteista
- ymmärtää jokapäiväistä elämää koskevia lyhyitä tekstejä ja osaa päätellä myös yksityiskohtia asiayhteydestä
- osaa kirjoittaa ymmärrettäviä tekstejä tutuista aiheista
- pystyy soveltamaan oppimiaan rakenteita uusiin sanoihin ja ilmaisuihin
- osaa kiinnittää huomiota ääntämiseen
- ymmärtää ja osoittaa kiinnostusta puhekieleen ja suomalaiseen elämäntapaan.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- osaa vastata tuttuihin aiheisiin liittyviin kysymyksiin yksinkertaisessa keskustelussa
- osaa kirjoittaa yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisestä elämästä
- ymmärtää tuttuja asioita käsittelevien tekstien pääasiat
- tietää perusasioita puhekielestä ja suomalaisesta elämäntavasta.

Esitietovaatimukset

Edeltävä suomen kielen osaaminen tasolla vähintään A1.2, esim. Finnish 1 (A1.2) -opintojakso tai Suomen mestari 1 -kirjan kappaleet 1-5.

Lisätiedot

Lähtötaso: A1.2/A1.3
Tavoitetaso: A1.3/A2.1

Ilmoittautumisaika

07.12.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

19.01.2023 - 11.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Terhi Kaunismäki
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy osallistumaan jokapäiväiseen viestintään tutuissa tilanteissa ja hänen kielitaitonsa riittää yksinkertaisten käytännön asioiden hoitamiseen. Hän ymmärtää lyhyiden, arkipäiväisten tekstien pääajatukset ja pystyy päättelemään yksityiskohtia asiayhteydestä. Opiskelija osaa kirjoittaa lyhyitä viestejä ja kuvailla yksinkertaisesti henkilöhistoriaansa ja vapaa-ajan viettoaan. Opiskelijan kielitaito on eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla A2.1.-A2.2.

Sisältö

- suullinen ja kirjallinen viestintä jokapäiväisissä tilanteissa: vapaa-aika, harrastukset, luonto, asiointitilanteita, yksinkertaisia uutisia, perustietoja suomalaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta
- kielen rakenteita, esimerkiksi verbien aikamuotoja, verbien rektioita, lauseiden yhdistäminen, objektia ja monikon partitiivia
- puhekielen tärkeimmät piirteet

Oppimateriaalit

Gehring, Sonja & Sanni Heinzmann: Suomen mestari 2.
Suomen kielen oppikirja aikuisille. Finn Lectura. Chapters 1 - 4
+ muu opettajan jakama materiaali

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija
- omaa valmiuksia vastata kysymyksiin yksinkertaisessa keskustelussa
- osaa kirjoittaa lyhyitä ja yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisestä elämästä
- ymmärtää arkipäiväisten tekstien pääajatukset ja joitakin yksityiskohtia
- tunnistaa tärkeimmät puhekielen piirteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija
- osaa soveltaa yksinkertaisia ja tuttuja kielen rakenteita ja sanastoa vapaa-ajan ja opiskelun tilanteissa
- viestii ymmärrettävästi yksinkertaisissa keskusteluissa
- voi edistää keskustelua kysymällä ja kommentoimalla
- ymmärtää arkipäiväisiä tekstejä ja osaa rakentaa ymmärrettäviä tekstejä (viestejä ja kuvauksia) tutuista aiheista
- ymmärtää perusasioita puhekielestä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija
- pystyy osallistumaan yksinkertaisiin keskusteluihin sekä kuuntelijana että puhujana, kun aiheet ovat tutuista jokapäiväisistä tilanteista
- osaa jonkin verran edistää vuorovaikutusta ja ymmärtää jonkin verran puhekieltä
- ymmärtää jokapäiväistä elämää koskevia lyhyitä tekstejä, vaikka aihe ei liittyisi hänen lähiympäristöönsä
- omaa hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija
- osaa vastata kysymyksiin yksinkertaisessa keskustelussa
- osaa kirjoittaa lyhyitä ja yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisestä elämästä
- ymmärtää arkipäiväisten tekstien pääajatukset ja joitakin yksityiskohtia
- tunnistaa tärkeimmät puhekielen piirteet.

Esitietovaatimukset

Edeltävä suomen kielen osaaminen tasolla A1.3-A2.1, esim. Suomi 1 ja Suomi 2 -opintojaksot

Lisätiedot

Lähtötaso: A1.3-A2.1
Tavoitetaso: A2.1-A2.2

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Terhi Kaunismäki
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee oman suomen kielen taitonsa tason ja tietää, miten kehittää kielitaitoaan itsenäisesti ammattiopintojen yhteydessä ja niiden jälkeen. Hän tunnistaa ja ymmärtää kielen tilanteisen vaihtelun, erityisesti muodollisen ja epämuodollisen kielimuodon erot. Opiskelija tuntee, ymmärtää ja osaa eritellä erityyppisiä oman alansa ja työelämän lähdetekstejä ja referoida niitä. Hän pystyy tuottamaan selkeää, jäsentynyttä ja sidosteista tekstiä koulutusalaansa ja työelämään liittyvistä aiheista. Opintojen tavoitteena on saavuttaa sellainen suomen kielen toiminnallinen taito, jonka avulla opiskelija kykenee selviytymään opinnoistaan, kirjoittamaan opinnäytetyönsä ja kypsyysnäytteensä suomeksi sekä toimimaan ja kehittymään ammatissaan ja osallistumaan kirjalliseen vuorovaikutukseen suomalaisessa työyhteisössä.
Opintojakson tavoitteena on eurooppalaisen viitekehyksen määrittelemä taitotaso B2.2, ja opintojakso tarjoaa ohjausta ja työkaluja myös kielitaidon C-tason, taitavan kielenkäyttäjän kielitaidon, saavuttamiseen.

Sisältö

- kieliopin perusrakenteiden kertaus
- erityisesti asiatekstille ja referoinnille tyypilliset kirjoitetun kielen rakenteet
- kielen tilanteinen vaihtelu, erityisesti muodollisen ja epämuodollisen kielimuodon erot
- oman opiskelualan ja työelämän tekstit
- kieli- ja viestintätaidon itsearviointi
- oppimisstrategioiden kehittäminen

Opetusmenetelmät

Suomi toisena kielenä: työelämän suomi -opintojakso on mahdollista suorittaa näyttönä.
Syksyllä 2022 näyttötilaisuuksia järjestetään syyskuussa ja marraskuussa.

Näyttökokeessa on sekä kirjallinen osuus että suullinen osuus. Taitotason tulisi olla B2.2 tasoa. Aihepiirit liittyvät omaan koulutusalaan ja työelämään.

Jos opiskelija ei pääse näytöstä läpi, hänen on mahdollista osallistua opetukseen, jonka ajat sovitaan opiskelijoiden kanssa näyttökokeen jälkeen. Opinnot ja tehtävät räätälöidään kunkin opiskelijan taitotason mukaan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kirjoittaa ymmärrettävää, selkeää, sidosteista ja sanastoltaan ja rakenteiltaan melko virheetöntä tekstiä
- ottaa kirjoittaessaan huomioon eri tekstilajien muodollisuusasteen vaatimukset ja periaatteet
- itsenäisesti lukea pitkähköjä tekstejä oman alansa ja yleisistä aiheista ja etsiä niiden pääkohdat
- laatia oman alansa ja muita työelämän edellyttämiä tekstejä ja ilmaista niissä tietoja ja näkemyksiä sujuvasti
- ottaa vastaan palautetta ja pyrkii soveltamaan sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- käyttää vaativiakin lauserakenteita ja kielellisiä keinoja selkeän, sidosteisen tekstin laatimiseksi
- käyttää laajaa oman alan ja työelämän aihepiirien sanastoa suhteellisen hyvin
- kirjoittaa tekstiä, jossa kielivirheet eivät johda väärinkäsityksiin
- laatia oman alansa ja työelämän edellyttämiä tekstejä tekstilajin vaatimaa muodollisuusastetta noudattaen
- itsenäisesti lukea pitkiäkin tekstejä oman alan ja työelämän aiheista, löytää pääkohdat tekstistä ja tunnistaa kirjoittajan ja tekstin tarkoituksen
- kirjoittaa selkeitä ja yksityiskohtaisia tekstejä ja ilmaista tietoja ja näkemyksiä tarkasti
- arvioida omaa kielitaitoaan ja esittää kehittämistavoitteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- käyttää kielen rakenteita ja laajaa sanastoa hyvin eikä kielellinen ilmaisuvarasto rajoita kirjoittamista
- laatia oman alansa ja työelämän edellyttämiä tekstejä tekstilajin vaatimaa muodollisuusastetta ja tyyliä noudattaen
- itsenäisesti lukea eri tarkoituksiin laadittuja pitkiä ja kompleksisiakin tekstejä, selostaa pääkohdat lukemastaan ja tunnistaa kirjoittajan asennoitumisen ja tekstin tarkoituksen
- laatia oman alansa ja työelämän edellyttämiä selkeitä, yksityiskohtaisia ja hyvin jäsenneltyjä tekstejä
- ilmaista itseään tehokkaasti
- kehittää kielitaitoaan tavoitteellisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kirjoittaa ymmärrettävää, selkeää, sidosteista ja sanastoltaan ja rakenteiltaan melko virheetöntä tekstiä
- ottaa kirjoittaessaan huomioon eri tekstilajien muodollisuusasteen vaatimukset ja periaatteet
- itsenäisesti lukea pitkähköjä tekstejä oman alansa ja yleisistä aiheista ja etsiä niiden pääkohdat
- laatia oman alansa ja muita työelämän edellyttämiä tekstejä ja ilmaista niissä tietoja ja näkemyksiä sujuvasti
- ottaa vastaan palautetta ja pyrkii soveltamaan sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Esitietovaatimukset

Hyvä suomen kielen taito: vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taso B2.1.

Lisätiedot

Opintojakso on pakollinen niille suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa opiskeleville, joiden koulusivistyskieli ei ole suomi. Opiskelijan opinto-ohjelmaan sisältyvät myös tutkinto-ohjelman muut suomen kielen ja viestinnän opinnot.

Ilmoittautumisaika

07.12.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Terhi Kaunismäki
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee oman suomen kielen taitonsa tason ja tietää, miten kehittää kielitaitoaan itsenäisesti ammattiopintojen yhteydessä ja niiden jälkeen. Hän tunnistaa ja ymmärtää kielen tilanteisen vaihtelun, erityisesti muodollisen ja epämuodollisen kielimuodon erot. Opiskelija tuntee, ymmärtää ja osaa eritellä erityyppisiä oman alansa ja työelämän lähdetekstejä ja referoida niitä. Hän pystyy tuottamaan selkeää, jäsentynyttä ja sidosteista tekstiä koulutusalaansa ja työelämään liittyvistä aiheista. Opintojen tavoitteena on saavuttaa sellainen suomen kielen toiminnallinen taito, jonka avulla opiskelija kykenee selviytymään opinnoistaan, kirjoittamaan opinnäytetyönsä ja kypsyysnäytteensä suomeksi sekä toimimaan ja kehittymään ammatissaan ja osallistumaan kirjalliseen vuorovaikutukseen suomalaisessa työyhteisössä.
Opintojakson tavoitteena on eurooppalaisen viitekehyksen määrittelemä taitotaso B2.2, ja opintojakso tarjoaa ohjausta ja työkaluja myös kielitaidon C-tason, taitavan kielenkäyttäjän kielitaidon, saavuttamiseen.

Sisältö

- kieliopin perusrakenteiden kertaus
- erityisesti asiatekstille ja referoinnille tyypilliset kirjoitetun kielen rakenteet
- kielen tilanteinen vaihtelu, erityisesti muodollisen ja epämuodollisen kielimuodon erot
- oman opiskelualan ja työelämän tekstit
- kieli- ja viestintätaidon itsearviointi
- oppimisstrategioiden kehittäminen

Opetusmenetelmät

Suomi toisena kielenä: työelämän suomi -opintojakso on mahdollista suorittaa näyttönä.
Keväällä 2023 näyttötilaisuuksia järjestetään helmikuussa ja huhtikuussa.

Näyttökokeessa on sekä kirjallinen osuus että suullinen osuus. Taitotason tulisi olla B2.2 tasoa. Aihepiirit liittyvät omaan koulutusalaan ja työelämään.

Jos opiskelija ei pääse näytöstä läpi, hänen tulee osallistua opetukseen, jonka ajat sovitaan opiskelijoiden kanssa näyttökokeen jälkeen. Opinnot ja yksilölliset tehtävät räätälöidään kunkin opiskelijan taitotason mukaan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kirjoittaa ymmärrettävää, selkeää, sidosteista ja sanastoltaan ja rakenteiltaan melko virheetöntä tekstiä
- ottaa kirjoittaessaan huomioon eri tekstilajien muodollisuusasteen vaatimukset ja periaatteet
- itsenäisesti lukea pitkähköjä tekstejä oman alansa ja yleisistä aiheista ja etsiä niiden pääkohdat
- laatia oman alansa ja muita työelämän edellyttämiä tekstejä ja ilmaista niissä tietoja ja näkemyksiä sujuvasti
- ottaa vastaan palautetta ja pyrkii soveltamaan sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- käyttää vaativiakin lauserakenteita ja kielellisiä keinoja selkeän, sidosteisen tekstin laatimiseksi
- käyttää laajaa oman alan ja työelämän aihepiirien sanastoa suhteellisen hyvin
- kirjoittaa tekstiä, jossa kielivirheet eivät johda väärinkäsityksiin
- laatia oman alansa ja työelämän edellyttämiä tekstejä tekstilajin vaatimaa muodollisuusastetta noudattaen
- itsenäisesti lukea pitkiäkin tekstejä oman alan ja työelämän aiheista, löytää pääkohdat tekstistä ja tunnistaa kirjoittajan ja tekstin tarkoituksen
- kirjoittaa selkeitä ja yksityiskohtaisia tekstejä ja ilmaista tietoja ja näkemyksiä tarkasti
- arvioida omaa kielitaitoaan ja esittää kehittämistavoitteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- käyttää kielen rakenteita ja laajaa sanastoa hyvin eikä kielellinen ilmaisuvarasto rajoita kirjoittamista
- laatia oman alansa ja työelämän edellyttämiä tekstejä tekstilajin vaatimaa muodollisuusastetta ja tyyliä noudattaen
- itsenäisesti lukea eri tarkoituksiin laadittuja pitkiä ja kompleksisiakin tekstejä, selostaa pääkohdat lukemastaan ja tunnistaa kirjoittajan asennoitumisen ja tekstin tarkoituksen
- laatia oman alansa ja työelämän edellyttämiä selkeitä, yksityiskohtaisia ja hyvin jäsenneltyjä tekstejä
- ilmaista itseään tehokkaasti
- kehittää kielitaitoaan tavoitteellisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kirjoittaa ymmärrettävää, selkeää, sidosteista ja sanastoltaan ja rakenteiltaan melko virheetöntä tekstiä
- ottaa kirjoittaessaan huomioon eri tekstilajien muodollisuusasteen vaatimukset ja periaatteet
- itsenäisesti lukea pitkähköjä tekstejä oman alansa ja yleisistä aiheista ja etsiä niiden pääkohdat
- laatia oman alansa ja muita työelämän edellyttämiä tekstejä ja ilmaista niissä tietoja ja näkemyksiä sujuvasti
- ottaa vastaan palautetta ja pyrkii soveltamaan sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Esitietovaatimukset

Hyvä suomen kielen taito: vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taso B2.1.

Lisätiedot

Opintojakso on pakollinen niille suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa opiskeleville, joiden koulusivistyskieli ei ole suomi. Opiskelijan opinto-ohjelmaan sisältyvät myös tutkinto-ohjelman muut suomen kielen ja viestinnän opinnot.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

31.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Kaija Haapasalo
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LC20R_SCM
  Incoming DD Rennes 3rd year students Supply Chain Management
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous
 • LXC21_SCM
  LXC21_SupplyChainManagement
 • LB20_H
  Incoming DD HTW Saarbrücken
 • LC20B_IB_M
  Incoming DD HWR Berlin, IBMAN Marketing
 • LB20B_SCM
  Incoming DD Bilbao Supply Chain Management

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää operaatiostrategian roolin ja miten organisaatiot suunnittelevat tuotteita, palveluita ja prosesseja ja kuinka operaatioita suunnitellaan, kontrolloidaan ja kehitetään. Opiskelija kykenee tunnistamaan ja soveltamaan suorituskyvyn mittareita ja suorituskyvyn parannuskeinoja kuten Lean-johtamista ja laadunhallintaa.
Opiskelija kykenee tekemään tuotantosuunnittelua ja toimeenpanemaan toteuttamisprosesseja ERP-järjestelmässä sekä ymmärtää teknologioiden kuten robotiikan ja esineiden internetin hyödyt.

Sisältö

- Operaatiostrategia
- Prosessien suunnittelu ja kartoitus
- Tuotteiden ja palveluiden elinkaari
- Layoutin suunnittelu ja tuotannon virtaus
- Prosessiteknologia: automaatio, robotiikka ja esineiden internet
- Suunnittelu ja kontrollointi
- Tuotannon ja kapasiteetin hallinta
- Palvelut ja digitaaliset operaatiot
- Operaatioiden parantaminen
- Lean-johtaminen
- Laadunhallintajärjestelmät ja ISO sertifikaatti
- Tuotannon suunnittelu ja toteuttamisprosessit ERP-järjestelmissä


Service and Digital Operations

Operations improvement

Lean Management

Quality Management systems and ISO certification

Production planning and execution process in ERP-systems

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus englanniksi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Toimitusketjun hallinta tai vastaavat perusopinnot

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Misa Bakajic
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LC20R_SCM
  Incoming DD Rennes 3rd year students Supply Chain Management
 • LXC20_SCM
  LXC20_SCM
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää miten toimitusketjun hallintastrategia vaikuttaa yrityksen suorituskykyyn. Opiskelija kykenee analysoimaan toimitusketjun hallinnan strategioita ja niiden soveltuvuutta erilaisiin liikeyrityksiin. Opiskelija kykenee analysoimaan erityyppisiä toimitusketjun yhteistoimintamalleja.
Opiskelija kykenee identifioimaan ja soveltamaan asiaankuuluvia toimitusketjun hallinnan teknologioita ja innovaatioita sekä ymmärtää niiden vaikutuksen yrityksen menestykseen. Opiskelija kykenee arvioimaan toimitusketjujen riskejä ja kestävyyttä.

Sisältö

- Toimitusketjun halinnan strategiat
- Toimitusketjun haavoittuvuus, riskit, vakaus ja kestävyys
- Integraatio, yhteistoiminta ja koordinointi toimitusketjuissa
- Toimitusketjun ja logistiikan kustannustehokkuuden mittaaminen
- Logistiikan asiakaspalvelun osatekijät ja laatu
- Logistiikan ja toimitusketjun hallinnan trendejä
- Teknologian ja teknologisten innovaatioiden merkitys toimitusketjuissa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Toimitusketjun hallinta tai vastaavat perusopinnot

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Heikki Heponiemi
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC22_A
  Half of LXC22 cohorts present, GROUP A

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

• ymmärtää toimitusketjun hallinnan päämäärät ja tärkeyden sekä keskeisimmät yritystä koskevat logistiset toiminnot ja päätökset kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä
• ymmärtää logistiikan vaikutukset yritysten ja kansantalouksien kilpailukyvylle
• ymmärtää teknologian ja kestävän kehityksen roolin toimitusketjun hallinnassa
• käsittää millaisia tietoja ja taitoja logistiikan ja toimitusketjun hallinnan alalla vaaditaan
• kykenee prosessiajatteluun sekä prosessin kartoitustyökalujen soveltamiseen kuvatessaan yrityksen prosesseja
• kykenee soveltamaan keskeisiä suorituskyvyn mittareita logististen ja toimitusketjun toimintojen kehittämiseen

Sisältö

• Logistiikan ja toimitusketjun hallinnan keskeiset käsitteet ja toiminnot
• Kansainvälisen logistiikan ja kaupan peruskäsitteet
• Logistiikan ja toimitusketjun kustannukset ja keskeiset suorituskyvyn mittarit
• Prosessiajattelu ja prosessikartoitus
• Kestävä kehitys ja teknologian rooli toimitusketjuissa ja logistiikassa
• Uramahdollisuudet logistiikan ja toimitusketjun hallinnan alalla

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit ja artikkelit, harjoitukset

Logistiikan ja toimitusketjun hallinnan perusteet, (toim. SHL ja LOGY ry), 2011 tai esim. www.logistiikanmaailma.fi

Incoterms 2020 : ICC rules for the use of domestic and international trade terms. (Tai vastaavat tiedot muusta lähteestä.)

Lisälukemistoa:
John Mangan and Chandra Lalwani: Global logistics and supply chain management, (2016) Wiley, 3rd edition, Chapters: 1,5,7,8,9,10,11
Ulla Tapaninen: Logistiikka ja liikennejärjestelmät, 2018, Gaudeamus Oy
David B. Grant: Logistics Management, Pearson 2012, Chapters: 1,3,4,5,6,8
A. Harrison and R. van Hoek: Logistics Management and Strategy, Competing through the supply chain, 6th edition 2019
M. Christopher: Logistics and Supply Chain Management, Creating Value-Adding Networks, 4th edition 2011

Opetusmenetelmät

Aktiiviset luennot ja ohjatut harjoitukset tunnilla
Simulaatiopeli REAL GAME
Ryhmä- ja yksilötehtävät

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

100% kirjatentti

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Välitentti 30 %
Yrityscase ryhmätyönä 20 %
REAL GAME simulaation ryhmätyö 30 %
REAL GAME simulaation yksilötyö 20 %

Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää välitentin suorittamista ja ryhmätyön tekemistä sekä osallistumista REAL GAME pelisessioihin ja niihin liittyvien tehtävien tekemiseen eli kaikkiin arvioinnin osa-alueisiin.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Heikki Heponiemi
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC22_B
  Half of LXC22 cohorts present, GROUP B

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

• ymmärtää toimitusketjun hallinnan päämäärät ja tärkeyden sekä keskeisimmät yritystä koskevat logistiset toiminnot ja päätökset kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä
• ymmärtää logistiikan vaikutukset yritysten ja kansantalouksien kilpailukyvylle
• ymmärtää teknologian ja kestävän kehityksen roolin toimitusketjun hallinnassa
• käsittää millaisia tietoja ja taitoja logistiikan ja toimitusketjun hallinnan alalla vaaditaan
• kykenee prosessiajatteluun sekä prosessin kartoitustyökalujen soveltamiseen kuvatessaan yrityksen prosesseja
• kykenee soveltamaan keskeisiä suorituskyvyn mittareita logististen ja toimitusketjun toimintojen kehittämiseen

Sisältö

• Logistiikan ja toimitusketjun hallinnan keskeiset käsitteet ja toiminnot
• Kansainvälisen logistiikan ja kaupan peruskäsitteet
• Logistiikan ja toimitusketjun kustannukset ja keskeiset suorituskyvyn mittarit
• Prosessiajattelu ja prosessikartoitus
• Kestävä kehitys ja teknologian rooli toimitusketjuissa ja logistiikassa
• Uramahdollisuudet logistiikan ja toimitusketjun hallinnan alalla

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit ja artikkelit, harjoitukset

Logistiikan ja toimitusketjun hallinnan perusteet, (toim. SHL ja LOGY ry), 2011 tai esim. www.logistiikanmaailma.fi

Incoterms 2020 : ICC rules for the use of domestic and international trade terms. (Tai vastaavat tiedot muusta lähteestä.)

Lisälukemistoa:
John Mangan and Chandra Lalwani: Global logistics and supply chain management, (2016) Wiley, 3rd edition, Chapters: 1,5,7,8,9,10,11
Ulla Tapaninen: Logistiikka ja liikennejärjestelmät, 2018, Gaudeamus Oy
David B. Grant: Logistics Management, Pearson 2012, Chapters: 1,3,4,5,6,8
A. Harrison and R. van Hoek: Logistics Management and Strategy, Competing through the supply chain, 6th edition 2019
M. Christopher: Logistics and Supply Chain Management, Creating Value-Adding Networks, 4th edition 2011

Opetusmenetelmät

Aktiiviset luennot ja ohjatut harjoitukset tunnilla
Simulaatiopeli REAL GAME
Ryhmä- ja yksilötehtävät

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

100% kirjatentti

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Välitentti 30 %
Yrityscase ryhmätyönä 20 %
REAL GAME simulaation ryhmätyö 30 %
REAL GAME simulaation yksilötyö 20 %

Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää välitentin suorittamista ja ryhmätyön tekemistä sekä osallistumista REAL GAME pelisessioihin ja niihin liittyvien tehtävien tekemiseen eli kaikkiin arvioinnin osa-alueisiin.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Michael Keaney
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LC20R_SCM
  Incoming DD Rennes 3rd year students Supply Chain Management
 • LC20R_M
  Incoming DD Rennes 3rd year students Marketing
 • LXC20_SCM
  LXC20_SCM
 • LC20R_F
  Incoming DD Rennes 3rd year students Finance
 • LXC20_MAR
  LXC20_MAR
 • LB20S_MG
  Incoming DD Stuttgart Management
 • LB20S_M
  Incoming DD Stuttgart Marketing
 • LB20_H
  Incoming DD HTW Saarbrücken

Tavoitteet

Käytyään kurssin opiskelija:

• ymmärtää keskeisten metodologisten valintojen tärkeyden ja vaikutuksen
• kykenee soveltamaan luotettuja arviointimentelmiä kirjallisen työn arvioimiseen
• on saavuttanut paremmat tiedonhakutaidot
• osaa soveltaa strategisia suunnittelutaitoja, mukaan lukien (1) Ajanhallinnan (2) Tiedonhallinnan ja (3) Tiedonkeruun ja analysoinnin
• kykenee tekemään yksityiskohtaisen tutkimussuunnitelman
• kykenee hyödyntämään kaikkia saatavilla olevia tietolähteitä
• kykenee tietolähteiden kriittiseen arviointiin
• kykenee soveltamaan tieteellisen raportoinnin konventioita täsmällisesti
• kykenee tekemään tämänhetkisiä sosiaalisia tai talous- ja elinkeinoelämän ongelmia ja haasteita koskevia tieteellisiä analyysejä

Sisältö

• Sopivien tutkimusaiheiden identifioiminen
• Kirjallisuushakumenetelmät
• Kirjallisuuskatsaus ja kriittinen analyysi
• Teorian rooli
• Tutkimusprojektityypit
• Kirjalliset kommunikaatiotekniikat
• Yhteiskuntatieteen filosofia
• Tiedon kerääminen ja analysointi
• Tutkimusetiikka

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Liiketalouden perus- ja ammatilliset opinnot tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Misa Bakajic
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LC20R_SCM
  Incoming DD Rennes 3rd year students Supply Chain Management
 • LXC20_SCM
  LXC20_SCM
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää logististen operaatioiden vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan ja oppii erilaisia tapoja pienentää kyseisiä vaikutuksia.
Opiskelija kykenee analysoimaan ympäristökysymysten ja yritysten sosiaaliseen vastuuseen liittyvien kysymysten vaikutuksia tuotekehittelyyn, hankintoihin, tuotantoon, tuotteiden pakkaamiseen, varastointiin, kuljetukseen ja toimitukseen.
Opiskelija tuntee kierrätyksen ja kiertotalouden käsitteet sekä niiden liiketoimintapotentaalin. Opiskelija kykenee analysoimaan ja tulkitsemaan kestävyysraportteja.

Sisältö

- Yritysten sosiaalinen vastuu, toimitusketjujen vastuullisuus ja toimintasäännöt
- Kestävyysraportoinnin viitekehykset ja suuntaviivat
- Kestävyyden mittaaminen toimitusketjuissa
- Kestävyys ja energiatehokkuus eri logistiikkatoiminnoissa
- Kiertotalous, käänteinen logistiikka ja kierrätys
- Vastuullinen ja älykäs kaupunkilogistiikka
- Humanitaariset toimitusketjuoperaatiot

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Toimitusketjun hallinta tai vastaavat perusopinnot

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 12.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Suvi Moll
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous
 • LXC21_SCM
  LXC21_SupplyChainManagement
 • LB20_H
  Incoming DD HTW Saarbrücken
 • LB20B_SCM
  Incoming DD Bilbao Supply Chain Management

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää verkkokapupankäynnin ja perinteisten tilaus-toimitus -prosessien väliset erot vähittäiskaupassa ja B2B -toimituksissa.
Oppilas tunnistaa pääjakelukanavat ja varastointimallit ja kykenee erilaisten toimitusvaihtoehtojen ja kuljetusmuotojen etujen ja kestävyyden analysointiin. Opiskelija ymmärtää miten jakeluun, varastointiin ja paketoimiseen liittyvää teknologiaa ja automatisaatiota sovelletaan eri teollisuudenalojen vähittäismyynnissä.
Opiskelija kykenee suorittamaan tilaus-toimitus -prosessin ERP-järjestelmää käyttäen ja ymmärtää kuinka kuljetusten ja sijainnin suunnittelujärjestelmiä käytetään kestävämmän ja tehokkaamman jakelun kehittämiseksi.

Sisältö

- Tilaus-toimitus -prosessit vähittäismyynnissä ja teollisuudessa
- Verkkokaupan tilaus-toimitus -prosessi
- Jakelukanavat, kaikki- ja monikanavainen logistiikka
- Jakelu/logistiikkakeskusten, varastojen ja terminaalien päätoiminnot ja turvallisuus
- Pakkaus- ja etiketöintitoimet ja innovaatiot
- Informaatiojärjestelmät ja jakeluteknologiat
- Myynti- ja jakeluprosessit ERP-järjestelmissä
- Sijainnin ja kuljestusreittien suunnittelujärjestelmät
- Kolmannen osapuolen logistiikka ja logistiikan lisäarvopalvelut

Aika ja paikka

The classes are held mostly at the campus. Some lectures / assignments might be held online.

Oppimateriaalit

The literature will be announced in the beginning of the course.

Opetusmenetelmät

Problem-based learning cases
Virtual learning platform
Individual and group assignments
SAP assignment in computer class

Lisätietoja opiskelijoille

Those lectures that are hold online might be recorded. Metropolia GDPR and Data Privacy policies are respected. See more information:
https://www.metropolia.fi/en/about-us/data-protection-and-gdpr

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Will be announced in the beginning of the course.

Esitietovaatimukset

Toimitusketjun hallinta tai vastaavat perusopinnot

Ilmoittautumisaika

24.08.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Louise Stansfield
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC21_MAR
  LXC21_Marketing

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee:

• analysoimaan kriittisesti työnhaun dokumentteja ja identifioimaan niiden vahvuuksia ja heikkouksia
• tuottamaan kilpailukykyisiä työhakemuksia eri formaateissa ja eri tarkoituksiin
• identifioimaan ja kirjoittamaan ammattimaisia työnhakuun liittyviä viestejä kaikissa työnhakuprosessin vaiheissa
• suoriutumaan ammattimaisesti ja osaavasti työhaastattelusta
• tutkimaan, identifioimaan ja lainaamaan lähteitä jotka kehittävät omien uramahdollisuuksien arvioinnin parantamista
• laatimaan portfolion uratarkoituksiin
• analysoimaan kriittisesti erityyppistä yritysviestintää
• tutkimaan, suunnittelemaan, toteuttamaan ja juontamaan liikkeenjohdon tapahtumaa/seminaaria

Sisältö

Ensimmäisen vuoden opinnoissa hankitut kirjalliset ja suulliset kommunikaatitaidot ja kompetenssit ovat pohjana tälle kurssille.

• Kilpailukykyisten työhakemusten suunnittelu, laatiminen, editointi ja räätälöinti eri formaateissa ja medioissa
• Henkilöbrändäys
• Valmistautuminen ja osallistuminen työhaastatteluun
• Omien uramahdollisuuksien arviointi. Valmistautuminen työharjoitteluun, valmistumisen jälkeiseen työpaikkaan ja työllistymiseen
• Liikkeenjohdolliset presentaatiotaidot
• Yritysvestinnän aihepiirit
• Ammattimainen raportointi
• Uraportfolion laatiminen

Aika ja paikka

Classroom-based contact sessions, some online and F2F consultations and participation in simulation outside class time. Online sessions in Zoom as necessary.

Oppimateriaalit

You will receive a recommended book list for autumn 2022.
You will also receive many links to online material. You should also register with and use resources in the HigherEd & JobTeaser platforms. You should also look at the OMA workspace MBS AMMATTIHARJOITTELU - WORK PLACEMENT & the PLACEMENT INTERNSHIP 2022 + JOB APPLICATIONS + USEFUL LINKS folder in the EBA/EM & IBL - Student information - Metropolia Business School OMA workspace.

Opetusmenetelmät

We use a variety of methods in contact classes; facilitated class and group discussions, guest speakers, seminars, workshops, role play, simulations, consultations and portfolio tasks. Students are expected to participate actively in contact classes, feedback sessions and the interview simulation. Some sessions may be online and some material online.
For autumn 2022, we will work according to the guidelines given.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Guest speakers from working life
Alumni guest speakers
Interview simulation
Close connections with internship

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

See separate assignment instructions for the portfolio, seminars and alternative project.
There is no exam or resit exam for this skills-based course. If you fail to submit or participate in any of the assessed elements by the agreed deadline, you will have to resubmit or complete the assignment at a later date. Late submissions will incur grade deductions.
If you fail part of the course, you should discuss alternative completion arrangements with the lecturer. In these cases, the student’s final grade is usually lower than for those students who have attended classes and been active participants.

Kansainvälisyys

Possible connections with alumni guest speakers abroad.
Extensive integration of international exchange students with work placement experience.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 credits = approximately 130 hours of work which can be broken down as follows
Contact or online classes/seminars 40 hours
Seminar/alternative project 25 hours
Individual work on career documents, portfolio & simulation 65 hours

Sisällön jaksotus

Please follow the course schedule in Admin folder. Changes may occur.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

See separate assignment instructions and grading criteria for the seminars and portfolio.
COURSE PARTICIPATION 10% (includes: meeting deadlines, active attendance, seminar attendance)
SEMINARS & PRESENTATIONS 30% (ALTERNATIVE PROJECT = 25%)
SIMULATION 10 %
CAREER PORTF0LIO 50%
If you fail to submit or participate in any of the assessed elements by the agreed deadline, you will have to resubmit or complete the assignment at a later date. Late submissions will incur grade deductions.
If you fail part of the course, you should discuss alternative completion arrangements with the lecturer. In these cases, the student’s final grade is usually lower than for those students who have attended classes and been active participants.

Esitietovaatimukset

Communication for Global Business
(The equivalent of basic business writing and presentation skills)

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Louise Stansfield
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC21_SCM
  LXC21_SupplyChainManagement

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee:

• analysoimaan kriittisesti työnhaun dokumentteja ja identifioimaan niiden vahvuuksia ja heikkouksia
• tuottamaan kilpailukykyisiä työhakemuksia eri formaateissa ja eri tarkoituksiin
• identifioimaan ja kirjoittamaan ammattimaisia työnhakuun liittyviä viestejä kaikissa työnhakuprosessin vaiheissa
• suoriutumaan ammattimaisesti ja osaavasti työhaastattelusta
• tutkimaan, identifioimaan ja lainaamaan lähteitä jotka kehittävät omien uramahdollisuuksien arvioinnin parantamista
• laatimaan portfolion uratarkoituksiin
• analysoimaan kriittisesti erityyppistä yritysviestintää
• tutkimaan, suunnittelemaan, toteuttamaan ja juontamaan liikkeenjohdon tapahtumaa/seminaaria

Sisältö

Ensimmäisen vuoden opinnoissa hankitut kirjalliset ja suulliset kommunikaatitaidot ja kompetenssit ovat pohjana tälle kurssille.

• Kilpailukykyisten työhakemusten suunnittelu, laatiminen, editointi ja räätälöinti eri formaateissa ja medioissa
• Henkilöbrändäys
• Valmistautuminen ja osallistuminen työhaastatteluun
• Omien uramahdollisuuksien arviointi. Valmistautuminen työharjoitteluun, valmistumisen jälkeiseen työpaikkaan ja työllistymiseen
• Liikkeenjohdolliset presentaatiotaidot
• Yritysvestinnän aihepiirit
• Ammattimainen raportointi
• Uraportfolion laatiminen

Aika ja paikka

Classroom-based contact sessions, some online and F2F consultations and participation in simulation outside class time. Online sessions in Zoom as necessary.

Oppimateriaalit

You will receive a recommended book list for autumn 2022.
You will also receive many links to online material. You should also register with and use resources in the HigherEd & JobTeaser platforms. You should also look at the OMA workspace MBS AMMATTIHARJOITTELU - WORK PLACEMENT & the PLACEMENT INTERNSHIP 2022 + JOB APPLICATIONS + USEFUL LINKS folder in the EBA/EM & IBL - Student information - Metropolia Business School OMA workspace.

Opetusmenetelmät

We use a variety of methods in contact classes; facilitated class and group discussions, guest speakers, seminars, workshops, role play, simulations, consultations and portfolio tasks. Students are expected to participate actively in contact classes, feedback sessions and the interview simulation. Some sessions may be online and some material online.
For autumn 2022, we will work according to the guidelines given.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Guest speakers from working life
Alumni guest speakers
Interview simulation
Close connections with internship

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

See separate assignment instructions for the portfolio, seminars and alternative project.
There is no exam or resit exam for this skills-based course. If you fail to submit or participate in any of the assessed elements by the agreed deadline, you will have to resubmit or complete the assignment at a later date. Late submissions will incur grade deductions.
If you fail part of the course, you should discuss alternative completion arrangements with the lecturer. In these cases, the student’s final grade is usually lower than for those students who have attended classes and been active participants.

Kansainvälisyys

Possible connections with alumni guest speakers abroad.
Extensive integration of international exchange students with work placement experience.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 credits = approximately 130 hours of work which can be broken down as follows
Contact or online classes/seminars 40 hours
Seminar/alternative project 25 hours
Individual work on career documents, portfolio & simulation 65 hours

Sisällön jaksotus

Please follow the course schedule in Admin folder. Changes may occur.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

See separate assignment instructions and grading criteria for the seminars and portfolio.
COURSE PARTICIPATION 10% (includes: meeting deadlines, active attendance, seminar attendance)
SEMINARS & PRESENTATIONS 30% (ALTERNATIVE PROJECT = 25%)
SIMULATION 10 %
CAREER PORTF0LIO 50%
If you fail to submit or participate in any of the assessed elements by the agreed deadline, you will have to resubmit or complete the assignment at a later date. Late submissions will incur grade deductions.
If you fail part of the course, you should discuss alternative completion arrangements with the lecturer. In these cases, the student’s final grade is usually lower than for those students who have attended classes and been active participants.

Esitietovaatimukset

Communication for Global Business
(The equivalent of basic business writing and presentation skills)

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

30.08.2022 - 13.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Rosli Kamarul-Baharin
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC22_A
  Half of LXC22 cohorts present, GROUP A

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää liike-elämälle oleelliset oikeusperiaatteet ja kehittää valmiuksiaan lainopillisen informaation etsimiseen liiketoiminnan tarkoituksiin. Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee soveltamaan hankittua tietoa liiketoimintaan ja sopimusten laatimiseen.

Sisältö

• Lainsäädännön lähteet
• Hallinto-oikeuden perusteet
• Siviilioikeuden perusteet
• Velvoiteoikeuden perusteet
• Alakohtaiset sopimukset
• Omistusoikeus
• Oikeudellinen menettely ja riitojenratkaisumenettely

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 12.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
Opettaja
 • Rosli Kamarul-Baharin
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC22_B
  Half of LXC22 cohorts present, GROUP B

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää liike-elämälle oleelliset oikeusperiaatteet ja kehittää valmiuksiaan lainopillisen informaation etsimiseen liiketoiminnan tarkoituksiin. Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee soveltamaan hankittua tietoa liiketoimintaan ja sopimusten laatimiseen.

Sisältö

• Lainsäädännön lähteet
• Hallinto-oikeuden perusteet
• Siviilioikeuden perusteet
• Velvoiteoikeuden perusteet
• Alakohtaiset sopimukset
• Omistusoikeus
• Oikeudellinen menettely ja riitojenratkaisumenettely

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.