Siirry suoraan sisältöön

Degree Programme in European Business Administration

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Work Placement will be completed 2nd year Spring.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö:
>>

Jatko-opinnot

Maisteri opinnot

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Koulutus tapahtuu englanniksi. Katso lisätietoja englannin kielellä.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Katso lisätietoja englannin kielellä.

Keskeiset oppimistulokset

Katso lisätietoja englannin kielellä.

Valmistuminen

Bachelor of Business Administration (BBA)
210 opintopisteen laajuiset opinnot opintosuunnitelman mukaisesti.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Student exchange takes place during all of third year

Erityispääsyvaatimukset

Katso hakukelpoisuus vaatimukset:
http://www.metropolia.fi/en/apply/studies-bachelor-business-and-administration/european-business-administration/

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja
jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Katso lisätietoja englannin kielellä.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Suvi Moll
tutkintovastaava
puh. +358401836464
suvi.moll[at]metropolia.fi
PL 4071, 00079 Metropolia

European Business Administration (englanniksi)
Tunnus
(LXA23S1)
European Business Administration (englanniksi)
Tunnus
(LXA22S1)
European Business Administration (englanniksi)
Tunnus
(LXA21S1)
European Business Administration (englanniksi)
Tunnus
(LXA20S1)
European Business Administration (englanniksi)
Tunnus
(LXA19S1)
Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Lilian Snellman
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAI suomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia.

Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Oppimateriaalit

Hanska-Aare, Keränen, Pirttilä: Gå med vinst - affärssvenska för högskolor, e-kirja

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Draama
Ohjatut harjoitukset

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suulliset oppimistehtävät 50 %
Kirjallinen loppukoe 50 %

Ilmoittautumisaika

04.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

18.01.2024 - 02.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Lilian Snellman
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAI suomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia.

Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Myyrmäki, MMa106, alkaa 18.1.2024 klo 8:00-10:30

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alussa

Opetusmenetelmät

Ohjattu lähiopetus ja oppiminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan kurssin alussa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät, aktiivinen tuntityöskentely, kokeet tai muu vastaava näyttä

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • William Simcoe
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • VOK
  Metropolian yhteiset valinnaiset opintokokonaisuudet

Tavoitteet

- To provide participants with a basic foundation and comprehensive understanding of the field of business
- To become acquainted with some of the subjects in business
- To know some key elements of Strategic, Competitive Marketing and Logistics
- To understand practical issues of Strategic Management and Project Management
- To better understand the dynamics of organizations, teams, creativity and problem solving
- To briefly look at International Management (Cross-Cultural implications)
- To also understand for future study the subjects directly related and relevant to business, such as Business Ethics, Environmental Ethics, and Building Sustainable Societies.

Sisältö

- Basics of Marketing
- Basics of Logistics
- Basics of Management and International Management
- Business Ethics and Environmental Ethics

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Liiketalouden tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Misa Bakajic
Vastuuhenkilö

Anne Perkiö

Opiskelijaryhmät
 • LXD21S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma päivä
 • LB22M
  Incoming DD Münster 2nd year students
 • LB21L_BI
  Incoming DD La Rochelle 3rd year students Business Intelligence
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous
 • LB21B_BA_M
  Incoming DD HTW Berlin BA Marketing

Tavoitteet

Opiskelija osaa hyödyntää dataa paremman elämän, resurssien kestävän käytön ja ihmisarvoisen työn saavuttamiseksi. Opiskelija ymmärtää tavat, joilla alan ammattilaiset, kuten loppukäyttäjät, johtajat ja datatieteilijät käyttävät data-analytiikkaa liike-elämän ongelmien havaitsemiseen ja ratkomiseen sekä päätöksenteon edesauttamiseen. Opiskelija ymmärtää prosessit joita tarvitaan liiketoimintadatan kehittämiseen, analysoimiseen ja siitä raportoimiseen. Opiskelija kykenee käyttämään ja soveltamaan asianmukaisia tietokoneohjelmia.

Sisältö

- Tiedon johtaminen ja tiedolla johtaminen
- Raportointi, kuvaileva ja ennakoiva analytiikka
- Business Intelligence - ja data-analytiikka ohjelmat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

IT- työvälineet tai vastaava osaaminen

Ilmoittautumisaika

31.12.2022

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 120

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Heikki Heponiemi
 • Louise Stansfield
 • Michael Keaney
 • Kevin McIntire
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Tavoitteet

Opinnäytetyö on ammattikorkeakouluopintojen kulminaatiopiste, jossa opiskelijan on tarkoitus osoittaa seuraavat asiat:

• Asiantuntijuus tutkittavassa aiheessa
• Tiedonkeruun ja analyyttisten taitojen hallinta
• Teorian soveltaminen ja testaaminen todisteiden valossa
• Kyky muodostaa täsmällinen, johdonmukainen, hyvin perusteltu ja vakuuttava argumentti
• Kyky esittää tietoa mielenkiintoisella ja helposti lähestyttävällä tavalla
• Kyky tuottaa tieteellistä asiantuntijatekstiä englannin kielellä

Sisältö

Tutkimustyö, mukaanlukien:

• Projektisuunnittelu
• Kirjallisuushaku ja kirjallisuuskatsaus
• Tiedon kerääminen ja analysointi

Kriittinen tarkastelu, mukaanlukien:

• Kirjallisuuden arviointi
• Tiedonkeruun strategian suunnittelu
• Aineiston analyysimenetelmän valinta

Tieteellisen/asiantuntijatekstin kirjoittaminen:

• Tieteellisten argumenttien muodostaminen
• Tulosten esittely
• Tietolähteiden asianmukainen merkitseminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opinnäytetyön arviointikehikko opetussuunnitelman liitteenä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opinnäytetyön arviointikehikko opetussuunnitelman liitteenä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäytetyön arviointikehikko opetussuunnitelman liitteenä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön arviointikehikko opetussuunnitelman liitteenä.

Esitietovaatimukset

Tutkimusmenetelmät tai vastaavat tiedot

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointikohteet

Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
•merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
•ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
•ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
•työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa

Käytetyt menetelmät ja työtavatsekä saadut tulokset
•luotettavuus ja eettisyys
•tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
•tulosten käyttökelpoisuus
•opinnäytetyö-ja kehittämisprosessin hallinta

Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
•rakenne ja muoto
•yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
•ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
•kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys
•argumentointi ja lähteiden käyttö

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 24.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Adriana Mustelin
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää itselleen läheisiä aiheita koskevia lauseita ja ilmauksia (hyvin yksinkertaiset henkilökohtaiset ja perhettä koskevat aihepiirit, kaupassakäynti, paikallinen ympäristö, työ jne.). Opiskelija kykenee käymään yksinkertaisia, lyhyitä keskusteluja tutuista ja rutiininomaisista asioista ja kuvailemaan yksinkertaisesti taustaansa, lähiympäristöään ja itselleen tarpeellisia asioita.

Sisältö

Kielioppirakenteita, sanastoa, ääntämistä, suullista ja kirjallista ilmaisua, kuullun ymmärrystä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Adriana Mustelin
 • Andreea Stefanescu
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä monenlaisissa sosiaalisissa- ja palvelutilanteissa. Opiskelija ymmärtää kirjallista ja puhuttua viestintää ja osaa tuottaa kirjallista ja suullista kieltä.

Sisältö

Kirjallinen ja suullinen kielitaito, rakenteet, sanasto ja ääntäminen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Espanja 1 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 24.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Adriana Mustelin
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä monenlaisissa sosiaalisissa- ja palvelutilanteissa. Opiskelija ymmärtää kirjallista ja puhuttua viestintää ja osaa tuottaa kirjallista ja suullista kieltä.

Sisältö

Kirjallinen ja suullinen kielitaito, rakenteet, sanasto ja ääntäminen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Espanja 1 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

08.09.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Rosli Kamarul-Baharin
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opetus englanninkielinen. Katso opintojakson osaamistavoitteet englanniksi.

Sisältö

Opetus englanninkielinen. Katso opintojakson sisältö englanniksi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa
asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Opetus englanninkielinen.. Katso opintojakson esitietovaatimukset englanniksi.

Ilmoittautumisaika

31.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Laajuus

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 120

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • William Simcoe
 • Adriana Mustelin
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa soveltaa teoriassa opittuja tietoja käytäntöön
- kykenee työskentelemään itsenäisesti suuntautumisopintojen mukaisissa tehtävissä
- osaa hyödyntää ammatillisia työvälineitä työssään
- tuntee alan muita työtehtäviä sekä alan työkenttää ja toimintatapoja

Sisältö

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Pyrkimyksenä on kehittää käytännön työelämän tilanteiden hallintaa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa
asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Liiketalouden perusopinnot, ammatilliset opinnot aloitettu

Lisätiedot

The placement period must be fully completed (30 credits) before the grade is awarded to the study record.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Sphokazi Novuka-Mäkinen
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXA23_A
  Half of LXA23 cohorts present, GROUP A

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää työvälineohjelmia raporttien, asiakirjojen ja visuaalisten esitysten, laskelmien ja kaavioiden tuottamisessa sekä ymmärtää pilvipalvelujen toiminnot ja merkityksen. Opiskelija on tutustunut liiketoiminnassa käytettäviin tietotekniikan peruskäsitteisiin.

Sisältö

-Tietotekniikan peruskäsitteet ja sanasto
- Taulukkolaskennan perusteet
- Tekstinkäsittely ja dokumenttien hallinnan perusteet
- Esitysgrafiikan perusteet
- Sähköpostin perustoimintoja
- Tietojärjestelmät ja tietokannat
- Pilvipalvelujen perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Sphokazi Novuka-Mäkinen
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXA23_B
  Half of LXA23 cohorts present, GROUP B

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää työvälineohjelmia raporttien, asiakirjojen ja visuaalisten esitysten, laskelmien ja kaavioiden tuottamisessa sekä ymmärtää pilvipalvelujen toiminnot ja merkityksen. Opiskelija on tutustunut liiketoiminnassa käytettäviin tietotekniikan peruskäsitteisiin.

Sisältö

-Tietotekniikan peruskäsitteet ja sanasto
- Taulukkolaskennan perusteet
- Tekstinkäsittely ja dokumenttien hallinnan perusteet
- Esitysgrafiikan perusteet
- Sähköpostin perustoimintoja
- Tietojärjestelmät ja tietokannat
- Pilvipalvelujen perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • William Simcoe
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • VOK
  Metropolian yhteiset valinnaiset opintokokonaisuudet
 • Liiketalous_CampusOnline
  CampusOnline Liiketalous
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Daryl Chapman
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXA23_A
  Half of LXA23 cohorts present, GROUP A

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää johtamisen teorian historiallisen kehityskulun sekä klassisen että ihmissuhteiden koulukunnan näkökulmasta. Opiskelija omaksuu ja pystyy hyödyntämään johtajuuden käsitteiden keskeisiä perustietoja sekä ymmärtää johtamistiedon osatekijöiden merkityksen nykyajan liike-elämässä. Opiskelija ymmärtää miten henkilöstökäytännöt sekä johtamisen ja johtajuuden käytännöt lopulta vaikuttavat koko nykyajan dynaamisessa ja kilpailullisessa toimivan yrityksen menestymiseen. Opiskelija alkaa kehittää henkilökohtaisia vuorovaikutustaitojaan kilpaillakseen tehokkaammin tulevaisuuden työyhteisössä. Opiskelija kykenee identifioimaan tulevaisuuden työyhteisön potentiaaliset mahdollisuudet ja haasteet.

Sisältö

• Johtamisen teorian historiallinen evoluutio
• Menneisyyden merkitys nykyajan johtamisen käytännöissä
• Johtamisen ja johtajuuden mallien vaikutus nykyajan yrityksissä. Erityispaino henkilöstöhallinnon suhteella tiimityöhön, johtajuuteen ja organisaatiokulttuuriin
• Megatrendien ja niiden mahdollisten vaikutusten tarkastelu tulevaisuuden työhön ja työpaikkoihin
• Eettisen käyttäytymisen vakiinnuttaminen erityisesti ympäristöön ja organisaatiokontekstiin liittyen.
• Henkilökohtaisten vuorovaikustaitojen kehittäminen tulevaisuden työyhteisössä kilpailemista varten

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Daryl Chapman
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXA23_B
  Half of LXA23 cohorts present, GROUP B

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää johtamisen teorian historiallisen kehityskulun sekä klassisen että ihmissuhteiden koulukunnan näkökulmasta. Opiskelija omaksuu ja pystyy hyödyntämään johtajuuden käsitteiden keskeisiä perustietoja sekä ymmärtää johtamistiedon osatekijöiden merkityksen nykyajan liike-elämässä. Opiskelija ymmärtää miten henkilöstökäytännöt sekä johtamisen ja johtajuuden käytännöt lopulta vaikuttavat koko nykyajan dynaamisessa ja kilpailullisessa toimivan yrityksen menestymiseen. Opiskelija alkaa kehittää henkilökohtaisia vuorovaikutustaitojaan kilpaillakseen tehokkaammin tulevaisuuden työyhteisössä. Opiskelija kykenee identifioimaan tulevaisuuden työyhteisön potentiaaliset mahdollisuudet ja haasteet.

Sisältö

• Johtamisen teorian historiallinen evoluutio
• Menneisyyden merkitys nykyajan johtamisen käytännöissä
• Johtamisen ja johtajuuden mallien vaikutus nykyajan yrityksissä. Erityispaino henkilöstöhallinnon suhteella tiimityöhön, johtajuuteen ja organisaatiokulttuuriin
• Megatrendien ja niiden mahdollisten vaikutusten tarkastelu tulevaisuuden työhön ja työpaikkoihin
• Eettisen käyttäytymisen vakiinnuttaminen erityisesti ympäristöön ja organisaatiokontekstiin liittyen.
• Henkilökohtaisten vuorovaikustaitojen kehittäminen tulevaisuden työyhteisössä kilpailemista varten

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 11.12.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Marko Korkeakoski
 • Rosli Kamarul-Baharin
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXA23_A
  Half of LXA23 cohorts present, GROUP A

Tavoitteet

Upon completion of the course students will be able to understand the basic concepts of responsible business and apply them in practice in an international business environment.

The student will be able to understand, discuss and illustrate the issues relevant to firms engaging in international business. By the end of the course the student will have an overview of entrepreneurship, be able to describe the firm as operator of business, understand the effect of trade agreements on business opportunities and internationalisation, understand sustainability implications in setting business objectives, be able to present the factors influencing competitiveness and internationalisation models as well as be able to discuss and demonstrate the role and impact of political, economic, environmental, social and cultural variables in international business practice.

Sisältö

- The Business Organisation and its role in society
- Business Objectives and Responsible Business
- International Trade Theory
- International Trade Institutions
- Determinants of Cross-border Business Practice
- International Business Environment Analysis and Strategy
- Cultural Implications in International Business
- International Business, Corporate Social Responsibility and Business Ethics
- Sustainable development goals

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 12.12.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Marko Korkeakoski
 • Rosli Kamarul-Baharin
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LC21B_BA_M
  Incoming DD HWR Berlin, BA Marketing
 • LXA23_B
  Half of LXA23 cohorts present, GROUP B

Tavoitteet

Upon completion of the course students will be able to understand the basic concepts of responsible business and apply them in practice in an international business environment.

The student will be able to understand, discuss and illustrate the issues relevant to firms engaging in international business. By the end of the course the student will have an overview of entrepreneurship, be able to describe the firm as operator of business, understand the effect of trade agreements on business opportunities and internationalisation, understand sustainability implications in setting business objectives, be able to present the factors influencing competitiveness and internationalisation models as well as be able to discuss and demonstrate the role and impact of political, economic, environmental, social and cultural variables in international business practice.

Sisältö

- The Business Organisation and its role in society
- Business Objectives and Responsible Business
- International Trade Theory
- International Trade Institutions
- Determinants of Cross-border Business Practice
- International Business Environment Analysis and Strategy
- Cultural Implications in International Business
- International Business, Corporate Social Responsibility and Business Ethics
- Sustainable development goals

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 14.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Liiketalouden tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Seija Mikkonen
Vastuuhenkilö

Anne Perkiö

Opiskelijaryhmät
 • LXD21S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma päivä
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous
 • AVOINAMK_K23-S23_LXD3AMK
  AVOINAMK_K23-S23_LXD3AMK_Liiketalous

Tavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija tuntee neuvotteluprosessin eri vaiheet ja ymmärtää kulttuurien välisiä eroja neuvotteluissa. Opiskelija osaa soveltaa tehokkaita taitoja menestyäkseen neuvotteluissa ja osaa analysoida omaa onnistumistaan neuvotteluissa.

Sisältö

- kaupalliset neuvottelut
- suhteiden luominen
- neuvottelun kariutuminen
- tehokkaiden kysymysten esittäminen ja suostuttelu

Oppimateriaalit

Opettajan tuottama kurssimateriaali

Opetusmenetelmät

Neuvotteluharjoituksia pareittain ja ryhmissä
Projektityö
Vuorovaikutteiset luennot

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

N/A

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen case - harjoituksiin
Projektityö ryhmissä
Osallistuminen aktivoiviin luentoihin

Esitietovaatimukset

Liikeviestintä englanniksi 5 op tai vastaava osaaminen

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Pia Väkiparta-Lehtonen
 • Jukka Kaisla
 • Maria Paassola
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXA22_B
  Half of LXA22 cohorts present, GROUP B
 • LXA22_A
  Half of LXA22 cohorts present, GROUP A
 • LB22K
  Incoming DD Krems 2nd year students
 • LB21L_F
  Incoming DD La Rochelle 3rd year students Finance

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

• käsittää asianmukaisten yhteiskuntatieteellisten tutkmimusmenetelmien tärkeyden
• ymmärtää paremmin tämän päivän taloudellisiin kysymyksiin liittyviä argumentteja
• ymmärtää talous- ja hallituspolitiikan laajemmat vaikutukset
• ymmärtää yhteiskunnallisen vastuun ja velvollisuudet teoriassa ja käytännössä
• kykenee hyödyntämään saatavilla olevia tietolähteitä
• kykenee soveltamaan tieteellisen raportoinnin konventioita täsmällisesti
• kykenee analysoimaan tämän päivän sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia
• kykenee näkemään taloudellisten teorioiden ja etiikan yhteyden politiikkaan ja käytäntöön

Talousetiikkaan liittyvistä sisällöistä keskustellaan ja niitä analysoidaan kansainvälisellä projektiviikolla (2op)

Sisältö

Kohti uudenlaista taloudellista ajattelua
Shared Value: uusi paradigma?
Raha ja korko
Terveydenhoidon rahoittaminen
Työn tulevaisuus

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Economics

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Michael Keaney
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXA23_A
  Half of LXA23 cohorts present, GROUP A
 • LXA23_B
  Half of LXA23 cohorts present, GROUP B

Tavoitteet

Opiskelija kykenee tekemään
* liikeyritysten ja ostajien käyttäytymisanalyysejä
* arvioimaan talouspoliittisia toimenpiteitä, liiketoimintastrategiaa ja taloudellisia ennusteita.
* kykenee yhdistämään taloudellisia muuttujia liiketoimintastrategiaan
* ymmärtää yritysten ja kuluttajien päätösten laajempia sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia.

Sisältö

• Johdatus mikrotaloustieteeseen
• Kysynnän ja tarjonnan analysointi
• Markkinoiden rakenne ja toimiala-analyysi
• Tuotanto ja kustannukset
• Markkinahäiriö
• Johdatus makrotaloustieteeseen
• Talouspolitiikan päämäärät
• Tulojen kiertokulku
• Finanssipolitiikka
• Raha, korko ja rahapolitiikka
• Makroekonomisten muuttujien ja valtionpolitiikan suhde

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 05.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Kevin McIntire
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LC21B_BA_F
  Incoming DD HWR Berlin, BA Finance
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous
 • LC21B_IB_F
  Incoming DD HWR Berlin, IBMAN Finance

Tavoitteet

Upon completion, the student understands the role that finance can play in driving or thwarting sustainable development, is familiar the sustainable financial products being offered, knows how climate risk is priced, and has gained an understanding of the emerging sustainability reporting requirements.

Sisältö

Externalities
Sustainability reporting
CSR/ESG ratings
Sustainable investing strategies
Green bonds
Social impact bonds
Performance of socially responsible firms
Firm valuation
Role of markets in driving sustainable outcomes

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

At least one course on financial markets, such as the first year “Finance” course

Lisätiedot

Students are evaluated based on a series of applied projects, case studies, and reports

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 07.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Liiketalouden tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Kevin McIntire
Vastuuhenkilö

Anne Perkiö

Opiskelijaryhmät
 • LXD21S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma päivä
 • LB22M
  Incoming DD Münster 2nd year students
 • LB21L_BI
  Incoming DD La Rochelle 3rd year students Business Intelligence
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa yleisimpiä kilpailuympäristön analysoimiseen käytettyjä työkaluja oikeisiin työelämän tapauksiin. Opiskelija ymmärtää kilpailuympäristön analysoinnin perusperiaatteet ja prosessit sekä tunnistaa kilpailuympäristön tuntemuksen tarpeen organisaatiossa. Opiskelija tunnistaa työkaluja, joita käytetään kilpailuympäristö analytiikassa.

Sisältö

- SWOT
- Viiden kilpailuvoiman malli
- PESTLE-analyysi
- Skenaario analyysi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

First year business studies

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Sphokazi Novuka-Mäkinen
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXA22_B
  Half of LXA22 cohorts present, GROUP B
 • LXA22_A
  Half of LXA22 cohorts present, GROUP A

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

• tietää millä tavoin yritykset käyttävät kvantitatiivista analyysia ja tutkimusta toimintansa kehittämiseen
• kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan tutkimuksia ja analysoimaan raakadataa
• kykenee arvioimaan kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta ja paikkansapitävyyttä
• hallitsee SPSS:n ja Excelin käytön raakadatan analysoimisessa ja kykenee sen havainnolliseen esittämiseen
• ymmärtää kuinka data-analytiikkaa käytetään liike-elämän ongelmien ratkaisuun ja päätöksentekoon

Sisältö

• Rahoitusmatematiikka Excelissä
• Kvantitatiivinen tutkimusprosessi ja soveltaminen
• Kyselytutkimuksen suunnittelu ja tiedonkeruu
• Data-analyysi, kuvaileva ja inferentiaalinen tilastotiede SPSS:ssä ja Excelissä
• Tulkinta ja tilastollinen päättely
• Tilastollinen testaus

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Business Mathematics and Statistics

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Merja Lindholm
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXA23_A
  Half of LXA23 cohorts present, GROUP A

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää laskentatoiminnan yleiset periaatteet ja kykenee laatimaan tuloslaskelman sekä tilinpäätöksen. Opiskelija kykenee tulkitsemaan tilinpäätöslaskelmia. Opiskelija kykenee myös analysoimaan julkaistua rahoitustilinpitoa soveltaen alan ammattilaisten yritysten suorituskyvyn arvioimiseen käyttämiä arviointitekniikoita.

Sisältö

• Laskentatoimen perusteet
• Tuloslaskelma, tilinpäätös ja rahavirtalaskelma
• Omaisuuden arviointi
• Poistot
• Tuloslaskelman tulkinta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Anita Häkkinen
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXA23_B
  Half of LXA23 cohorts present, GROUP B

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää laskentatoiminnan yleiset periaatteet ja kykenee laatimaan tuloslaskelman sekä tilinpäätöksen. Opiskelija kykenee tulkitsemaan tilinpäätöslaskelmia. Opiskelija kykenee myös analysoimaan julkaistua rahoitustilinpitoa soveltaen alan ammattilaisten yritysten suorituskyvyn arvioimiseen käyttämiä arviointitekniikoita.

Sisältö

• Laskentatoimen perusteet
• Tuloslaskelma, tilinpäätös ja rahavirtalaskelma
• Omaisuuden arviointi
• Poistot
• Tuloslaskelman tulkinta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

04.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Louise Stansfield
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXA23_A
  Half of LXA23 cohorts present, GROUP A

Tavoitteet

* Opiskelija ymmärtää eettisen yritysviestinnän keskeiset periaatteet ja merkityksen erilaisissa ja monikulttuurisissa työympäristöissä ja osaa soveltaa niitä käytännön tilanteissa.
* Opiskelija pystyy tuottamaan tehokkaita, ammattimaisia liiketoimintaviestejä englanniksi eri medioissa ja eri yleisöille.
* Opiskelija osaa suunnitella, valmistella ja pitää tehokkaita, yleisökeskeisiä liiketoimintaesityksiä englanniksi maailmanlaajuisille yleisöille.
* Opiskelija ymmärtää eettisen viestinnän merkityksen organisaatiossa ja eri sidosryhmien kanssa.

Sisältö

* Tehokas ja eettinen viestintä yksilön ja organisaation kannalta kulttuurien välisissä yhteyksissä ja eri sidosryhmien kanssa
* Kirjoittaminen globaalille liiketoimintayleisölle
* Sanallinen ja sanaton viestintä
* Esitystaidot kulttuurienväliselle yleisölle
* Organisaatioviestintä
* Viestintäteknologia

Aika ja paikka

The course requires attendance in contact sessions and cannot be taken remotely. Some of the course writing exercises will take place online in Moodle.

Oppimateriaalit

Lecturer’s own material.
The library has many books on the topic of business communication and intercultural communication that will assist you in your project and assignments. The list below shows some. Websites and other resources will be given during the course. You should refer to sources in your project report and presentation analysis using the recommended Harvard reference techniques.

Blundel R, Ippolito K, Donnarumma, D., 2013. Effective Organisational Communication Perspectives, principles and practices 4th ed (or earlier) Pearson

Bovée C L, Thill J V., 2018. Business Communication Today Fourteenth edition. Global edition Pearson (n.b. MBS library has earlier editions some of which are online).

Buchanan, D A., Huczynski, A., 2019. Organizational behaviour 10th edition Pearson Chapter 7 Communication (or other editions)

Cameron, S., 2021. The Business Student’s Handbook Skills for study and employment 7th edition Pearson (Chapter 6 Academic and business writing) or earlier editions

Dignen, B., 2007. Fifty ways to improve your Presentation Skills in English … without too much effort Summertown Publishing

Hernandez, R. A., 2013. Presenting Across Cultures How to adapt your business and sales presentations in key markets around the world Tertium Business Books

Lewis, R D., 2018. When cultures collide Leading Across Cultures Nicholas Brealey International (or earlier editions).

Morgan, N., Any publication by Dr Nick Morgan. e.g Blog: https://publicwords.com/blog/

Reynolds, G,. 2010. Presentation zen design: simple design principles and techniques to enhance your presentations Berkeley (or any Garr Reynolds book or website)

Robbins S, Judge T,. 2022 or earlier. Essentials of Organizational Behavior Fifteenth edition Global edition Pearson (Part 3)

Snyder, J. L., and Forbus, R., 2014. Ebook. Today's Business Communication : A How-To Guide for the Modern Professional Business Expert Press

Stansfield, L, Eerola T, Munne J,. 2009. Win Win English for your business career EDITA, Finland

Talbot, F., 2019 o 2023. How to write effective business English Your guide to excellent professional communication Kogan Page (or any books by Fiona Talbot)

Taylor, S., 2012. Model Business Letters, E-mails & Other Business Documents 7th edition Pearson (available as ebook in VLEbooks)

Opetusmenetelmät

This course involves many elements that mimic working life and uses a variety of methodologies appropriate to the communication topic under discussion, from seminars and workshops to lectures and simulations. In the group project, you research business communication in practice.

You will showcase your active learning in practical exercises in class and online. You will experience a taste of working life in the simulation in which you will write a variety of professional business messages under pressure.

You will improve your presentation skills in workshops and by giving a business presentation which we film and which you then analyse. You will all receive and give feedback enabling everyone to recognise their strengths and weaknesses and develop as the course progresses.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

You will work in groups on an investigative project with a company. This gives you an opportunity to see how what we discuss in class is applied in practice in the real world.

All activities in this course will serve you well in your internship as you will develop practical working life skills.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

As there is no exam for this course, there is no resit. If you fail the course by not passing one of the components, not completing a compulsory element or not submitting an assignment, you are responsible for completing/submitting those at a later date as agreed with the lecturer. Points will be deducted for late submission of assignments/completions. Students with late completions without medical certificates will not be able to score top grades.

You cannot improve your course grade by resubmitting work.

Kansainvälisyys

The group project may be completed for an international company.
As the student group is international, we will discuss communication represented by the various cultures in the classroom.
Some international guest speakers.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Students with a lot of professional work experience who feel they have mastered the course contents and objectives may demonstrate their knowledge in alternative completions for the 3 components:
A portfolio documenting their business writing skills 45%
A professional presentation to the class with written analysis 30%
An individual project or interview on the company the student worked in 25%

Instructions for each component will be given.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

You are expected to attend contact classes and participate actively in all aspects of the course throughout the semester, i.e. in class seminars, workshops, the office simulation and student presentations.

5 credit course = 133 hours of student workload which can be broken down as follows:

Contact classes 40 - 45h
Individual research/reading/ writing assignments 25 h
Group project 30 h
Presentation, preparation, delivery and analysis 33 h

Sisällön jaksotus

See OMA for detailed course schedule.

Lisätietoja opiskelijoille

PREREQUISITES:
You must have completed either Gateway to Business Studies or an equivalent course. You should have already studied the basics of academic writing, email writing and giving presentations before you start this course.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

This is a skills based course. Your grade reflects your abilities to apply knowledge and skills in practice: in writing exercises and oral presentations. This is mostly individual work. However, you will need to be a supportive member of your group project and contribute to a positive class atmosphere.
Read the instructions for the various assignments, project and presentation carefully, especially before emailing questions to the lecturer!
You need to achieve a pass grade (50%) for each component of the course: presentation, project and business writing to pass the course.

Esitietovaatimukset

Gateway to Business Studies

Ilmoittautumisaika

04.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 24.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Louise Stansfield
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXA23_B
  Half of LXA23 cohorts present, GROUP B

Tavoitteet

* Opiskelija ymmärtää eettisen yritysviestinnän keskeiset periaatteet ja merkityksen erilaisissa ja monikulttuurisissa työympäristöissä ja osaa soveltaa niitä käytännön tilanteissa.
* Opiskelija pystyy tuottamaan tehokkaita, ammattimaisia liiketoimintaviestejä englanniksi eri medioissa ja eri yleisöille.
* Opiskelija osaa suunnitella, valmistella ja pitää tehokkaita, yleisökeskeisiä liiketoimintaesityksiä englanniksi maailmanlaajuisille yleisöille.
* Opiskelija ymmärtää eettisen viestinnän merkityksen organisaatiossa ja eri sidosryhmien kanssa.

Sisältö

* Tehokas ja eettinen viestintä yksilön ja organisaation kannalta kulttuurien välisissä yhteyksissä ja eri sidosryhmien kanssa
* Kirjoittaminen globaalille liiketoimintayleisölle
* Sanallinen ja sanaton viestintä
* Esitystaidot kulttuurienväliselle yleisölle
* Organisaatioviestintä
* Viestintäteknologia

Aika ja paikka

The course requires attendance in contact sessions and cannot be taken remotely. Some of the course writing exercises will take place online in Moodle.

Oppimateriaalit

Lecturer’s own material.
The library has many books on the topic of business communication and intercultural communication that will assist you in your project and assignments. The list below shows some. Websites and other resources will be given during the course. You should refer to sources in your project report and presentation analysis using the recommended Harvard reference techniques.

Blundel R, Ippolito K, Donnarumma, D., 2013. Effective Organisational Communication Perspectives, principles and practices 4th ed (or earlier) Pearson

Bovée C L, Thill J V., 2018. Business Communication Today Fourteenth edition. Global edition Pearson (n.b. MBS library has earlier editions some of which are online).

Buchanan, D A., Huczynski, A., 2019. Organizational behaviour 10th edition Pearson Chapter 7 Communication (or other editions)

Cameron, S., 2021. The Business Student’s Handbook Skills for study and employment 7th edition Pearson (Chapter 6 Academic and business writing) or earlier editions

Dignen, B., 2007. Fifty ways to improve your Presentation Skills in English … without too much effort Summertown Publishing

Hernandez, R. A., 2013. Presenting Across Cultures How to adapt your business and sales presentations in key markets around the world Tertium Business Books

Lewis, R D., 2018. When cultures collide Leading Across Cultures Nicholas Brealey International (or earlier editions).

Morgan, N., Any publication by Dr Nick Morgan. e.g Blog: https://publicwords.com/blog/

Reynolds, G,. 2010. Presentation zen design: simple design principles and techniques to enhance your presentations Berkeley (or any Garr Reynolds book or website)

Robbins S, Judge T,. 2022 or earlier. Essentials of Organizational Behavior Fifteenth edition Global edition Pearson (Part 3)

Snyder, J. L., and Forbus, R., 2014. Ebook. Today's Business Communication : A How-To Guide for the Modern Professional Business Expert Press

Stansfield, L, Eerola T, Munne J,. 2009. Win Win English for your business career EDITA, Finland

Talbot, F., 2019 o 2023. How to write effective business English Your guide to excellent professional communication Kogan Page (or any books by Fiona Talbot)

Taylor, S., 2012. Model Business Letters, E-mails & Other Business Documents 7th edition Pearson (available as ebook in VLEbooks)

Opetusmenetelmät

This course involves many elements that mimic working life and uses a variety of methodologies appropriate to the communication topic under discussion, from seminars and workshops to lectures and simulations. In the group project, you research business communication in practice.

You will showcase your active learning in practical exercises in class and online. You will experience a taste of working life in the simulation in which you will write a variety of professional business messages under pressure.

You will improve your presentation skills in workshops and by giving a business presentation which we film and which you then analyse. You will all receive and give feedback enabling everyone to recognise their strengths and weaknesses and develop as the course progresses.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

You will work in groups on an investigative project with a company. This gives you an opportunity to see how what we discuss in class is applied in practice in the real world.

All activities in this course will serve you well in your internship as you will develop practical working life skills.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

As there is no exam for this course, there is no resit. If you fail the course by not passing one of the components, not completing a compulsory element or not submitting an assignment, you are responsible for completing/submitting those at a later date as agreed with the lecturer. Points will be deducted for late submission of assignments/completions. Students with late completions without medical certificates will not be able to score top grades.

You cannot improve your course grade by resubmitting work.

Kansainvälisyys

The group project may be completed for an international company.
As the student group is international, we will discuss communication represented by the various cultures in the classroom.
Some international guest speakers.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Students with a lot of professional work experience who feel they have mastered the course contents and objectives may demonstrate their knowledge in alternative completions for the 3 components:
A portfolio documenting their business writing skills 45%
A professional presentation to the class with written analysis 30%
An individual project or interview on the company the student worked in 25%

Instructions for each component will be given.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

You are expected to attend contact classes and participate actively in all aspects of the course throughout the semester, i.e. in class seminars, workshops, the office simulation and student presentations.

5 credit course = 133 hours of student workload which can be broken down as follows:

Contact classes 40 - 45h
Individual research/reading/ writing assignments 25 h
Group project 30 h
Presentation, preparation, delivery and analysis 33 h

Sisällön jaksotus

See OMA for detailed course schedule.

Lisätietoja opiskelijoille

PREREQUISITES:
You must have completed either Gateway to Business Studies or an equivalent course. You should have already studied the basics of academic writing, email writing and giving presentations before you start this course.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

This is a skills based course. Your grade reflects your abilities to apply knowledge and skills in practice: in writing exercises and oral presentations. This is mostly individual work. However, you will need to be a supportive member of your group project and contribute to a positive class atmosphere.
Read the instructions for the various assignments, project and presentation carefully, especially before emailing questions to the lecturer!
You need to achieve a pass grade (50%) for each component of the course: presentation, project and business writing to pass the course.

Esitietovaatimukset

Gateway to Business Studies

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

08.09.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Liiketalouden tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Rosli Kamarul-Baharin
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Teaching in English

Sisältö

Teaching in English

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Teaching in English

Ajoitus

18.03.2024 - 30.06.2024

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • John Greene
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Nordplus Innovation Project project is a project aimed at increasing marketing knowledge of small and medium sized companies in the European Union. The project is run by two universities together with possible partner universities in a number of European countries. A collaborating business is chosen for the project and the partner universities carry out market research in their respective countries. All universities come together for two weeks at the end of March spending a week in the host universities countries to discuss and analyse the research. The collaborating company provides an insight into its operations and company tour and works with the host universities to develop assignments based on possible requirements.

Sisältö

By the end of the course, the student will be able to:

- develop detailed marketing plans
- understand and carry out marketing research
- create a marketing strategy to enter an international market
- develop strong written and presentation skills
- gain increased knowledge of working in a multi-cultural team

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Sufficient performance: showing just enough understanding of the subject to merit a pass grade but requiring greater effort to achieve a more satisfactory result

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Good performance: showing strong understanding of basic concepts and good grasp of techniques, but with certain minor problems still requiring further attention

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson arviointikriteeri, kiitettävä (5) Excellent performance: not only fulfils all standard requirements but demonstrates originality and imagination

Esitietovaatimukset

Students should have strong command of English. Students should be prepared to keep dedicate two weeks of their studies to the project, one week of which will be spent in a European destination.

English Language Proficiency

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 14.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Liiketalouden tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Kaija Haapasalo
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC22_SCM
  LXC22_SupplyChainManagement
 • LC21R_SCM
  Incoming DD Rennes 3rd year students Supply Chain Management
 • LC21B_IB_M
  Incoming DD HWR Berlin, IBMAN Marketing
 • LB21_H
  Incoming DD HTW Saarbrücken
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous
 • LB20_H
  Incoming DD HTW Saarbrücken

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää operaatiostrategian roolin ja miten organisaatiot suunnittelevat tuotteita, palveluita ja prosesseja ja kuinka operaatioita suunnitellaan, kontrolloidaan ja kehitetään. Opiskelija kykenee tunnistamaan ja soveltamaan suorituskyvyn mittareita ja suorituskyvyn parannuskeinoja kuten Lean-johtamista ja laadunhallintaa.
Opiskelija kykenee tekemään tuotantosuunnittelua ja toimeenpanemaan toteuttamisprosesseja ERP-järjestelmässä sekä ymmärtää teknologioiden kuten robotiikan ja esineiden internetin hyödyt.

Sisältö

- Operaatiostrategia
- Prosessien suunnittelu ja kartoitus
- Tuotteiden ja palveluiden elinkaari
- Layoutin suunnittelu ja tuotannon virtaus
- Prosessiteknologia: automaatio, robotiikka ja esineiden internet
- Suunnittelu ja kontrollointi
- Tuotannon ja kapasiteetin hallinta
- Palvelut ja digitaaliset operaatiot
- Operaatioiden parantaminen
- Lean-johtaminen
- Laadunhallintajärjestelmät ja ISO sertifikaatti
- Tuotannon suunnittelu ja toteuttamisprosessit ERP-järjestelmissä


Service and Digital Operations

Operations improvement

Lean Management

Quality Management systems and ISO certification

Production planning and execution process in ERP-systems

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus englanniksi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Toimitusketjun hallinta tai vastaavat perusopinnot

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 14.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Louise Stansfield
 • Adriana Mustelin
 • Ann-Sofie Shevlane
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXA23_A
  Half of LXA23 cohorts present, GROUP A

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä sekä mahdollisuudet osallistua korkeakouluyhteisön toimintaan. Opiskelija tuntee kestävän kehityksen perusperiaatteet. Opiskelija tuntee Metropolia Ammattikorkeakoulun tärkeimmät ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt.

Lisäksi hän
• ymmärtää selkeiden ja hyvin esitettyjen englanninkielisten akateemisten harjoitustehtävien suunnittelun, organisoimisen, laatimisen ja editoimisen tärkeyden
• kykenee tutkimaan ja käyttämään asianmukaisia lähteitä ensimmäisen vuoden harjoitustehtävissä
• hallitsee vaikuttavien suullisten englanninkielisten esitelmien rakentamisen ja pitämisen perusteet
• tuntee kansainvälisille korkeakouluopinnoille keskeisten opiskelutaitojen perusteet: eettinen opiskelu ja viestintä kansainvälisissä ryhmissä ja tiimeissä, tiimityössä ja ryhmätyössä vaadittavat yhteistyötaidot, kokeet, muistiinpanojen tekeminen, tiedonhankkiminen, tutkimustyö, akateeminen kirjoittaminen, lähdeviitteiden merkitseminen ja ajanhallinta.

Sisältö

* Fyysinen ja sosiaalinen opiskeluympäristö
* Metropolia Ammattikorkeakoulun tärkeimmät ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt sekä Metropolian käytännesäännöt.
* Oppimiseen ja itsekehitykseen liittyvät keskeiset henkilökohtaiset taidot
* Akateeminen kirjoittaminen englanniksi: selkeiden ja hyvin esitettyjen englanninkielisten akateemisten harjoitustehtävien suunnittelu, organisoiminen, laatiminen ja editoiminen
* Vaikuttavien suullisten englanninkielisten esitelmien rakentamisen ja pitämisen perusteet
* Asianmukainen ja eettinen englannikielinen viestintä ja käyttäytyminen opetusta tukevan henkilöstön ja opetushenkilökunnan kanssa kotimaassa ja ulkomailla.
* Kansainvälisille korkeakouluopinnoille keskeisten opiskelutaitojen perusteet: työskentely kansainvälisissä ryhmissä ja tiimeissä, kokeet, muistiinpanojen tekeminen, tiedonhankkiminen, tutkimustyö, akateeminen kirjoittaminen, lähdeviitteiden merkitseminen ja ajanhallinta.

Oppimateriaalit

Bailey Stephen Academic writing: a handbook for international students Routledge
(Shelves 001 in Myyrmäki 2015 edition available in Laurea, 2018 in Haaga-Helia. Also available as an e-book in EBSCOhost)

Cameron Sheila 2016 The business student’s handbook skills for study and employment Sixth edition
(2009 edition is still available in our library and also as an ebook in Dawsonera)

Cottrell Stella 2013 The Study Skills Handbook 4th edition Palgrave Macmillan

McMillan Kathleen, Weyers Jonathan 2009 The Smarter Study Skills Companion 2nd edition Pearson Prentice Hall

Some older editions of Study Skills books are still on the library shelves. All are useful.

Please also see the additional reading list and recommended websites for academic writing and presentation skills given later in the course and posted in the appropriate OMA folder.

Opetusmenetelmät

The course will include a variety of methodologies; lectures, guest lectures, seminars, class discussions, presentations, individual and group work and writing assignments. Students are expected to participate actively in the contact and online lectures and seminars throughout the semester.

In some cases, this course works in cooperation with other courses; for example academic writing makes use of assignments in other courses (usually Economics). Presentation skills ties in with many other courses this semester.

You will complete individual assignments and observe the deadlines for these.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Guest speakers from the union for Students of Business and Technology alumni etc.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

As this is a skills-based course, there is no traditional end-of-course exam. Your grade will reflect your ability to apply theoretical knowledge in practice in written assignments and oral presentations. This course includes a lot of individual work. However, being a supportive member of the class and contributing to a positive class atmosphere in your own study group and in the wider Metropolia Business School learning community is encouraged.

See the separate assessment criteria for the academic writing/ presentation/ writing / PDP /community assignments.

You need to pass all components of the course.
As there is no resit, you must discuss with the course lecturer(s) if you miss a component, as you will need to complete it at some stage to receive a course grade.

Kansainvälisyys

The class is international and studying in an international classroom is an essential element of the course. The International Office will present international study and work placement abroad opportunities.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The course is 5 credits which equals 130 hours of work for you.
This has been allocated approximately as follows:

Contact or online classes/lectures 40 hours
PDP and community exercise(s) 20 hours
Academic writing assignment & related research 50 hours
Presentation preparation & delivery, exercise 20 hours

Sisällön jaksotus

The full course schedule will be given in the course workspace. As changes may occur, students should follow the notices and revised schedules carefully.

Lisätietoja opiskelijoille

The course is designed to be a building block or corner stone of your business degree, preparing and equipping you for undergraduate study on an international BBA programme in Finland and a partner institution. During the course, you will acquire the basic tools for personal development on academic, business and interpersonal levels.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Evaluation criteria for the various exercises will be given

PDP / community exercises 40%
Writing assignments 40%
Presentation skills and assignment 20%

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 14.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Louise Stansfield
 • Adriana Mustelin
 • Ann-Sofie Shevlane
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXA23_B
  Half of LXA23 cohorts present, GROUP B

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä sekä mahdollisuudet osallistua korkeakouluyhteisön toimintaan. Opiskelija tuntee kestävän kehityksen perusperiaatteet. Opiskelija tuntee Metropolia Ammattikorkeakoulun tärkeimmät ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt.

Lisäksi hän
• ymmärtää selkeiden ja hyvin esitettyjen englanninkielisten akateemisten harjoitustehtävien suunnittelun, organisoimisen, laatimisen ja editoimisen tärkeyden
• kykenee tutkimaan ja käyttämään asianmukaisia lähteitä ensimmäisen vuoden harjoitustehtävissä
• hallitsee vaikuttavien suullisten englanninkielisten esitelmien rakentamisen ja pitämisen perusteet
• tuntee kansainvälisille korkeakouluopinnoille keskeisten opiskelutaitojen perusteet: eettinen opiskelu ja viestintä kansainvälisissä ryhmissä ja tiimeissä, tiimityössä ja ryhmätyössä vaadittavat yhteistyötaidot, kokeet, muistiinpanojen tekeminen, tiedonhankkiminen, tutkimustyö, akateeminen kirjoittaminen, lähdeviitteiden merkitseminen ja ajanhallinta.

Sisältö

* Fyysinen ja sosiaalinen opiskeluympäristö
* Metropolia Ammattikorkeakoulun tärkeimmät ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt sekä Metropolian käytännesäännöt.
* Oppimiseen ja itsekehitykseen liittyvät keskeiset henkilökohtaiset taidot
* Akateeminen kirjoittaminen englanniksi: selkeiden ja hyvin esitettyjen englanninkielisten akateemisten harjoitustehtävien suunnittelu, organisoiminen, laatiminen ja editoiminen
* Vaikuttavien suullisten englanninkielisten esitelmien rakentamisen ja pitämisen perusteet
* Asianmukainen ja eettinen englannikielinen viestintä ja käyttäytyminen opetusta tukevan henkilöstön ja opetushenkilökunnan kanssa kotimaassa ja ulkomailla.
* Kansainvälisille korkeakouluopinnoille keskeisten opiskelutaitojen perusteet: työskentely kansainvälisissä ryhmissä ja tiimeissä, kokeet, muistiinpanojen tekeminen, tiedonhankkiminen, tutkimustyö, akateeminen kirjoittaminen, lähdeviitteiden merkitseminen ja ajanhallinta.

Oppimateriaalit

Bailey Stephen Academic writing: a handbook for international students Routledge
(Shelves 001 in Myyrmäki 2015 edition available in Laurea, 2018 in Haaga-Helia. Also available as an e-book in EBSCOhost)

Cameron Sheila 2016 The business student’s handbook skills for study and employment Sixth edition
(2009 edition is still available in our library and also as an ebook in Dawsonera)

Cottrell Stella 2013 The Study Skills Handbook 4th edition Palgrave Macmillan

McMillan Kathleen, Weyers Jonathan 2009 The Smarter Study Skills Companion 2nd edition Pearson Prentice Hall

Some older editions of Study Skills books are still on the library shelves. All are useful.

Please also see the additional reading list and recommended websites for academic writing and presentation skills given later in the course and posted in the appropriate OMA folder.

Opetusmenetelmät

The course will include a variety of methodologies; lectures, guest lectures, seminars, class discussions, presentations, individual and group work and writing assignments. Students are expected to participate actively in the contact and online lectures and seminars throughout the semester.

In some cases, this course works in cooperation with other courses; for example academic writing makes use of assignments in other courses (usually Economics). Presentation skills ties in with many other courses this semester.

You will complete individual assignments and observe the deadlines for these.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Guest speakers from the union for Students of Business and Technology alumni etc.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

As this is a skills-based course, there is no traditional end-of-course exam. Your grade will reflect your ability to apply theoretical knowledge in practice in written assignments and oral presentations. This course includes a lot of individual work. However, being a supportive member of the class and contributing to a positive class atmosphere in your own study group and in the wider Metropolia Business School learning community is encouraged.

See the separate assessment criteria for the academic writing/ presentation/ writing / PDP /community assignments.

You need to pass all components of the course.
As there is no resit, you must discuss with the course lecturer(s) if you miss a component, as you will need to complete it at some stage to receive a course grade.

Kansainvälisyys

The class is international and studying in an international classroom is an essential element of the course. The International Office will present international study and work placement abroad opportunities.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The course is 5 credits which equals 130 hours of work for you.
This has been allocated approximately as follows:

Contact or online classes/lectures 40 hours
PDP and community exercise(s) 20 hours
Academic writing assignment & related research 50 hours
Presentation preparation & delivery, exercise 20 hours

Sisällön jaksotus

The full course schedule will be given in the course workspace. As changes may occur, students should follow the notices and revised schedules carefully.

Lisätietoja opiskelijoille

The course is designed to be a building block or corner stone of your business degree, preparing and equipping you for undergraduate study on an international BBA programme in Finland and a partner institution. During the course, you will acquire the basic tools for personal development on academic, business and interpersonal levels.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Evaluation criteria for the various exercises will be given

PDP / community exercises 40%
Writing assignments 40%
Presentation skills and assignment 20%

Ilmoittautumisaika

04.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 15.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Louise Stansfield
 • Ann-Sofie Shevlane
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC23_C
  Part of the LXC23 cohort starting in spring 2024, GROUP C
 • LXA23_C
  Part of the LXA23 cohort starting in spring 2024, GROUP C

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä sekä mahdollisuudet osallistua korkeakouluyhteisön toimintaan. Opiskelija tuntee kestävän kehityksen perusperiaatteet. Opiskelija tuntee Metropolia Ammattikorkeakoulun tärkeimmät ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt.

Lisäksi hän
• ymmärtää selkeiden ja hyvin esitettyjen englanninkielisten akateemisten harjoitustehtävien suunnittelun, organisoimisen, laatimisen ja editoimisen tärkeyden
• kykenee tutkimaan ja käyttämään asianmukaisia lähteitä ensimmäisen vuoden harjoitustehtävissä
• hallitsee vaikuttavien suullisten englanninkielisten esitelmien rakentamisen ja pitämisen perusteet
• tuntee kansainvälisille korkeakouluopinnoille keskeisten opiskelutaitojen perusteet: eettinen opiskelu ja viestintä kansainvälisissä ryhmissä ja tiimeissä, tiimityössä ja ryhmätyössä vaadittavat yhteistyötaidot, kokeet, muistiinpanojen tekeminen, tiedonhankkiminen, tutkimustyö, akateeminen kirjoittaminen, lähdeviitteiden merkitseminen ja ajanhallinta.

Sisältö

* Fyysinen ja sosiaalinen opiskeluympäristö
* Metropolia Ammattikorkeakoulun tärkeimmät ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt sekä Metropolian käytännesäännöt.
* Oppimiseen ja itsekehitykseen liittyvät keskeiset henkilökohtaiset taidot
* Akateeminen kirjoittaminen englanniksi: selkeiden ja hyvin esitettyjen englanninkielisten akateemisten harjoitustehtävien suunnittelu, organisoiminen, laatiminen ja editoiminen
* Vaikuttavien suullisten englanninkielisten esitelmien rakentamisen ja pitämisen perusteet
* Asianmukainen ja eettinen englannikielinen viestintä ja käyttäytyminen opetusta tukevan henkilöstön ja opetushenkilökunnan kanssa kotimaassa ja ulkomailla.
* Kansainvälisille korkeakouluopinnoille keskeisten opiskelutaitojen perusteet: työskentely kansainvälisissä ryhmissä ja tiimeissä, kokeet, muistiinpanojen tekeminen, tiedonhankkiminen, tutkimustyö, akateeminen kirjoittaminen, lähdeviitteiden merkitseminen ja ajanhallinta.

Aika ja paikka

The course will include both online and contact sessions. Please check the schedules and follow announcements carefully.

Oppimateriaalit

Bailey Stephen Academic writing: a handbook for international students Routledge
(Also available as an e-book )

Cameron Sheila 2016 or later edition The business student’s handbook skills for study and employment Sixth edition
(2009 edition is still available in our library and also as an ebook)

Cottrell Stella 2013 The Study Skills Handbook 4th edition Palgrave Macmillan

McMillan Kathleen, Weyers Jonathan 2009 The Smarter Study Skills Companion 2nd edition Pearson Prentice Hall

Other Study Skills books are still on the library shelves. All are useful.

Please also see the additional reading list and recommended websites for academic writing and presentation skills given later in the course and posted in the appropriate OMA folder.

Opetusmenetelmät

The course will include a variety of methodologies; lectures, guest lectures, seminars, class discussions, presentations, individual and group work and writing assignments. Students are expected to participate actively in the contact and online lectures and seminars throughout the semester.

In some cases, this course works in cooperation with other courses; for example academic writing makes use of assignments in other courses (usually Economics). Presentation skills ties in with many other courses this semester.

You will complete individual assignments and observe the deadlines for these.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Guest speakers from the union for Students of Business and Technology alumni etc.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

As this is a skills-based course, there is no traditional end-of-course exam. Your grade will reflect your ability to apply theoretical knowledge in practice in written assignments and oral presentations. This course includes a lot of individual work. However, being a supportive member of the class and contributing to a positive class atmosphere in your own study group and in the wider Metropolia Business School learning community is encouraged.

See the separate assessment criteria for the academic writing/ presentation/ writing / PDP /community assignments.

You need to pass all components of the course.
As there is no resit, you must discuss with the course lecturer(s) if you miss a component, as you will need to complete it at some stage to receive a course grade.

Kansainvälisyys

The class is international and studying in an international classroom is an essential element of the course. The International Office will present international study and work placement abroad opportunities.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The course is 5 credits which equals 130 hours of work for you.
This has been allocated approximately as follows:

Contact or online classes/lectures 40 hours
PDP and community exercise(s) 20 hours
Academic writing assignment & related research 50 hours
Presentation preparation & delivery, exercise 20 hours

Sisällön jaksotus

The full course schedule will be given in the course workspace. As changes may occur, students should follow the notices and revised schedules carefully.

Lisätietoja opiskelijoille

The course is designed to be a building block or corner stone of your business degree, preparing and equipping you for undergraduate study on an international BBA programme in Finland and a partner institution. During the course, you will acquire the basic tools for personal development on academic, business and interpersonal levels.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Evaluation criteria for the various exercises will be given

PDP / community exercises 40%
Writing assignments 40%
Presentation skills and assignment 20%

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Liiketalouden tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Heikki Heponiemi
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC22_SCM
  LXC22_SupplyChainManagement
 • LC21B_IB_M
  Incoming DD HWR Berlin, IBMAN Marketing
 • LB21_H
  Incoming DD HTW Saarbrücken
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous
 • LB20_H
  Incoming DD HTW Saarbrücken

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ostojen ja hankintojen strategiset roolit. Opiskelija kykenee identifioimaan hankintojen ja materiaalien hallintaprosessit ja täyttämään niihin liittyvät velvoitteet käyttäen ERP-järjestelmää. Opiskelija kykenee suunnittelemaan ostoja, tekemään inventoinnin hallintaan liittyviä päätöksiä sekä analysoimaan toimittajien suorituskykyä.

Sisältö

- Hankinnasta maksuun -prosessi
- Ostojen kategorisointi
- Inventoinnin hallinta
- Ostot ja materiaalien hallintaprosessit ERP-järjestelmissä
- Toimittajien suorituskyky ja arviointi

Aika ja paikka

All classes will take place on campus in class room MMA104 on Mondays at 8.30-11.00.

Learning materials will be on Moodle

Opetusmenetelmät

Learning materials will be on Moodle:

Enrolment Key: Will be shared by email before first class.

Lisätietoja opiskelijoille

Those lectures that are hold online might be recorded. Metropolia GDPR and Data Privacy policies are respected. See more information:
https://www.metropolia.fi/en/about-us/data-protection-and-gdpr

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Toimitusketjun hallinta tai vastaavat perusopinnot

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • William Simcoe
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • Liiketalous_CampusOnline
  CampusOnline Liiketalous
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Upon course completion, the student will know how to assess situations; better understand how to apply marketing tools to organize & analyze key information; can better define opportunities & problems; identify & evaluate alternative courses of action; evaluate past deployed strategies and develop new ones; understand the decision making process; s/he will understand the psychology of today’s advertising and the problems for society associated therein; will know more about international corporate behaviour – the different companies’ marketing, management, and ethical behaviors, etc.; the student will have better knowledge of how to analyze business cases and situations – will better understand the usefulness of Marketing Research in certain situations; and understand on an even higher level than before, how all aspects of business are important in formulating strategic plans – and especially in implementing them.
Upon course completion, the student will have problem solving skills; be able to write up a competent “white paper” or case study; will have a more active marketing terminology lexicon (learned in previous Marketing courses); will be more practiced in presentations, search-and-find online research; will have worked in teams and so created consolidation and further development of existing disciplinary knowledge through application in a real life situation.
This course exams closely cases of Marketing, International Marketing, Entrepreneurship, Ethics, Corporate Strategy and other courses in a business curriculum; it shows a connection to the Marketing Process through its situational analyses of cases and other examples of business behaviour; it allows more application of the terminology learned in other courses; it also shows situational analysis decision-making process connection to Marketing Research; it provides further example (through the cases et al) for courses on Ethics, Management, Organizational Behaviour, and so on; it further develops skills learned in writing and Business Communication , and IT courses (through writing, teamwork and presentation).
Related competencies of the degree programme
There is a micro-, mezzo-, and macro-approach to each course, so the interrelationships with the rest of the business curriculum, the field itself, as well as the community, are quite explicit, and therefore most competencies and knowledge elements listed in the “Competencies of the Degree Programme” section are at least addressed if not stressed. The course on a micro-level covers specific theories, terms and tools within the “Marketing System” and/or within that subject’s particular area of study (whether Basic Marketing, International Marketing, Marketing Research, Entrepreneurship, Corporate Strategy, etc. – all have specific bases of orientations, models, theories and processes); on a mezzo-level it handles its connection to other courses of the curriculum and often offers cross-boundary projects; and on a macro-level the programme handles larger issues such as ethical considerations, life-long learning, cross-cultural and cross-functional perspectives, long term sustainability, community development, and so on). As a result, specific, as well as deeper and broad-based methods, applications and experiences are covered, while the different competencies (whether developmental, social, communicative, etc.) are nurtured.

Sisältö

Decision Making in Different Contexts
- Organizational Behavioral Contexts
- Situational Analysis
- Considering the Cultural Manifestations, i.e. PESTLE factors
Case Study Analysis and Writing
Experiential Marketing Theory & Cases
Team Project – Case Research & Presentation
The Management Game – given options as Managing Director – must choose best
- Ethical Considerations in Business (theory, contemporary issues, cross-cultural perspectives);
Ethical Analysis

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Sufficient performance: showing just enough understanding of the subject to merit a pass grade but requiring greater effort to achieve a more satisfactory result

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Good performance: showing strong understanding of basic concepts and good grasp of techniques, but with certain minor problems still requiring further attention

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Excellent performance: not only fulfils all standard requirements but demonstrates originality and imagination

Esitietovaatimukset

English Language Proficiency
At least one year of business studies

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 24.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Jonita Martelius
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää itselleen läheisiä aiheita koskevia lauseita ja yleisesti käytettyjä ilmauksia (hyvin yksinkertaiset henkilökohtaiset ja perhettä koskevat aihepiirit, kaupassakäynti, paikallinen ympäristö, työ jne.). Opiskelija kykenee kommunikoimaan yksinkertaisissa, rutiininomaisissa tilanteissa, joissa vaihdetaan tietoa tutuista arkipäiväisistä asioista sekä kuvailemaan taustaansa, lähiympäristöään ja itselleen tarpeellisia asioita yksinkertaisesti.

Sisältö

Perusrakenteita, ääntämistä, kuullun ja luetun ymmärtämistä, suullista ilmaisua ja sanastoa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Jonita Martelius
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija kykenee yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta ei yleensä ymmärrä tarpeeksi pitääkseen keskustelua yllä. Opiskelija kykenee kirjoittamaan lyhyitä, yksinkertaisia viestejä itselleen tutuista aiheista ja ymmärtää pääkohdat lyhyistä, selkeistä teksteistä.

Sisältö

Rakenteita, ääntämistä, kuullun ja luetun ymmärtämistä, suullista ilmaisua ja sanastoa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Ranska 1 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 24.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Jonita Martelius
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija kykenee yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta ei yleensä ymmärrä tarpeeksi pitääkseen keskustelua yllä. Opiskelija kykenee kirjoittamaan lyhyitä, yksinkertaisia viestejä itselleen tutuista aiheista ja ymmärtää pääkohdat lyhyistä, selkeistä teksteistä.

Sisältö

Rakenteita, ääntämistä, kuullun ja luetun ymmärtämistä, suullista ilmaisua ja sanastoa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Ranska 1 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 24.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • SAK Liiketalous ope
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija selviytyy yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista ja tavallisimmista palvelutilanteista. Hän ymmärtää tekstin pääajatukset ja joitakin yksityiskohtia sekä osaa kirjoittaa lyhyitä arkipäivän viestejä.

Sisältö

- perusrakenteet
- ääntäminen
- kuullun ymmärtäminen
- suullinen ilmaisu

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Tim Schmidtmann
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa aloittaa ja lopettaa lyhyen vuoropuhelun, mutta kykenee harvoin ylläpitämään pitempää keskustelua. Hän osaa kirjoittaa lyhyitä viestejä tutuista aiheista. Hän ymmärtää tekstin pääajatukset ja pystyy päättelemään yksityiskohtia asiayhteydestä.

Sisältö

Harjoitellaan perusrakenteita, ääntämistä, kuullun ymmärtämistä sekä suullista ilmaisua.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Saksa 1 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 24.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • SAK Liiketalous ope
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa aloittaa ja lopettaa lyhyen vuoropuhelun, mutta kykenee harvoin ylläpitämään pitempää keskustelua. Hän osaa kirjoittaa lyhyitä viestejä tutuista aiheista. Hän ymmärtää tekstin pääajatukset ja pystyy päättelemään yksityiskohtia asiayhteydestä.

Sisältö

Harjoitellaan perusrakenteita, ääntämistä, kuullun ymmärtämistä sekä suullista ilmaisua.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Saksa 1 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Tim Schmidtmann
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa
- pitää yllä ymmärrettävää puhetta, vaikka pidemmissä puhejaksoissa esiintyy taukoja ja epäröintiä
- osaa kohtalaisen hyvin tavallisen, jokapäiväisen sanaston ja jonkin verran idiomaattisia ilmaisuja
- osaa kirjoittaa ymmärrettävän tekstin itseään kiinnostavista aihepiireistä
- pystyy lukemaan monenlaisia, muutaman sivun pituisia tekstejä tutuista aiheista

Sisältö

Syvennetään rakenteiden, ääntämisen, kuullun ymmärtämisen sekä suullisen ilmaisun hallintaa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Saksa 2 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 19.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Liiketalouden tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Sphokazi Novuka-Mäkinen
 • Mari Hiljanen
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LC21R_SCM
  Incoming DD Rennes 3rd year students Supply Chain Management
 • LB21_H
  Incoming DD HTW Saarbrücken
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous
 • LXC21_SCM
  LXC21_SupplyChainManagement
 • LB20_H
  Incoming DD HTW Saarbrücken

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää hankintatoimen ja toimittajasuhteiden hallinnan strategisen merkityksen organisaatiossa. Opiskelija kykenee valitsemaan ja analysoimaan asianmukaisia hankintastrategioita ja prosesseja erilaisiin hanintakategorioihin.
Opiskelija kykenee identifioimaan palveluhankintojen erityispiirteet ja ymmärtää julkisten hankintojen perusperiaatteet sekä hankintateknologian roolin hankintatoimen kehittämisessä.
Opiskelija kykenee analysoimaan hankintatoimen vaikutuksen tuotteen / palvelun kestävyyteen ja laatimaan kestäviä hankinta-aloitteita.

Sisältö

- Kuluanalyysi
- Portfoliomallien hankkiminen
- Hankintastrategiat
- Toimittajasuhteiden hallinta
- Palveluiden hankinta
- Hankintateknologia
- Julkiset hankinnat
- Kestävät hankinnat
- Toimittajien toimintasäännöt
-kvantitatiivinen tutkimusprosessi
- kyselylomakkeen suunnittelu ja toteuttaminen
- data-analyysi kuvaileva tilastoanalyysi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • William Simcoe
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LC21B_BA_F
  Incoming DD HWR Berlin, BA Finance
 • LC21B_IB_M
  Incoming DD HWR Berlin, IBMAN Marketing
 • LB21L_M
  Incoming DD La Rochelle 3rd year students Marketing
 • LB22M
  Incoming DD Münster 2nd year students
 • LB21L_BI
  Incoming DD La Rochelle 3rd year students Business Intelligence
 • LB21S_MG
  Incoming DD Stuttgart Management
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous
 • LB21B_BA_M
  Incoming DD HTW Berlin BA Marketing
 • LC21B_IB_F
  Incoming DD HWR Berlin, IBMAN Finance
 • LB22K
  Incoming DD Krems 2nd year students
 • LB21L_F
  Incoming DD La Rochelle 3rd year students Finance

Tavoitteet

The student understands the role of strategic management as a competitive factor in an
organisation. The student knows the tools of strategic management and is able to use them in daily
work. The student can work according to strategic goals and use them in order to develop his own
organisation.

Sisältö

- Strategic management as a success factor in organisations
- The tools of strategic management
- Strategy implementation and leadership issues
- Strategic dialogue in organisations

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Core business studies or equivalent knowledge

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Lilian Snellman
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LC21B_BA_M
  Incoming DD HWR Berlin, BA Marketing
 • LC21B_BA_F
  Incoming DD HWR Berlin, BA Finance
 • LB21S_M
  Incoming DD Stuttgart Marketing
 • LB21S_MG
  Incoming DD Stuttgart Management
 • LB21_H
  Incoming DD HTW Saarbrücken
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous
 • LB21B_BA_M
  Incoming DD HTW Berlin BA Marketing
 • LC21B_IB_F
  Incoming DD HWR Berlin, IBMAN Finance
 • LB20_H
  Incoming DD HTW Saarbrücken

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää oleelliset näkökulmat suomalaisesta liiketoimintakulttuurista ja -ympäristöstä.

Sisältö

- suomalaiset päätoimialat
- liiketoiminnan trendit ja innovaatiot
- Suomi liiketoiminta-alueena
- suomalainen liiketoimintakulttuuri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Ilmoittautumisaika

04.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

18.01.2024 - 02.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Lilian Snellman
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LC21B_BA_M
  Incoming DD HWR Berlin, BA Marketing
 • LC21B_BA_F
  Incoming DD HWR Berlin, BA Finance
 • LC21B_IB_M
  Incoming DD HWR Berlin, IBMAN Marketing
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous
 • LC21B_IB_F
  Incoming DD HWR Berlin, IBMAN Finance

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää oleelliset näkökulmat suomalaisesta liiketoimintakulttuurista ja -ympäristöstä.

Sisältö

- suomalaiset päätoimialat
- liiketoiminnan trendit ja innovaatiot
- Suomi liiketoiminta-alueena
- suomalainen liiketoimintakulttuuri

Aika ja paikka

Myyrmäki MMA111b, alkaen 18.01.2024, klo 1.00 - 14.00

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alussa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan kurssin alussa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähitunnit, ohjattu oppiminen, oppimistehtävät, tuntityöskentely

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tuntityöskentely, oppimistehtävät, koe tai vastaava näyttö

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Sari Alhava
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC22_SCM
  LXC22_SupplyChainManagement
 • LXC22_MAR
  LXC22_Marketing
 • LXC23_A
  Half of LXC23 cohorts present, GROUP A
 • LXA23_A
  Half of LXA23 cohorts present, GROUP A
 • LXC21_B
  Half of LXC21 cohors present, GROUP B
 • LXC21_MAR
  LXC21_Marketing
 • LXC21_SCM
  LXC21_SupplyChainManagement
 • LXA22_B
  Half of LXA22 cohorts present, GROUP B
 • LXA22_A
  Half of LXA22 cohorts present, GROUP A
 • LXA23_B
  Half of LXA23 cohorts present, GROUP B
 • LXC22_B
  Half of LXC22 cohorts present, GROUP B
 • LXC22_A
  Half of LXC22 cohorts present, GROUP A
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous
 • LXC21_A
  Half of LXC21 cohors present, GROUP A
 • LXC23_B
  Half of LXC23 cohorts present, GROUP B

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yksinkertaista ja selvästi puhuttua yleiskieltä hyvin tutuissa arkipäivän tilanteissa. Hän osaa kertoa lyhyesti omasta taustastaan, kodistaan ja päivästään ja ymmärtää hyvin lyhyitä tekstejä tutuista aiheista. Opiskelijan kielitaito on eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla A1.2.

Sisältö

- suullinen ja kirjallinen viestintä yksinkertaisissa, jokapäiväisissä tilanteissa: ihmisten tapaaminen ja tutustuminen; itsestä, perheestä ja arkipäivästä kertominen; rutiininomaiset ostostilanteet
- perusrakenteita: verbityypit ja verbien taivutus preesensissä, genetiivi, partitiivi, astevaihtelua, omistusrakenne, kysyminen
- suomen puhekielen pääpiirteitä
- perustietoja suomalaisesta kulttuurista ja tavoista

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- osaa kertoa perusasiat itsestään ja arkipäivästään
- ymmärtää samat asiat toisen puheesta
- tunnistaa verbityypit ja verbien taivutuksen tutuissa teksteissä
- tunnistaa nominien taivutuksen tutuissa teksteissä
- tunnistaa astevaihtelun tutuissa sanoissa
- tietää perusasioita suomen kielestä ja suomalaisesta kulttuurista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- osaa kertoa itsestään tutuissa jokapäiväisissä tilanteissa
- osaa käyttää suppeaa perussanastoa puhuessaan ja kirjoittaessaan
- pystyy soveltamaan tuttuja kielen rakenteita ohjeiden mukaan
- ymmärtää peruspiirteitä suomen kielestä, kulttuurista ja tavoista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- osaa soveltaa oppimiaan ilmauksia ja sanastoa kertoessaan itsestään ja kysyessään keskustelukumppanin elämästä
- osaa kartuttaa sanastoaan ja käyttää sitä jokapäiväisissä tilanteissa
- pystyy soveltamaan oppimaansa kielioppia uusiin sanoihin ja ilmauksiin
- ymmärtää suomen kieltä, kulttuuria ja tapoja ja osoittaa kiinnostusta niihin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- osaa kertoa perusasiat itsestään ja arkipäivästään
- ymmärtää samat asiat toisen puheesta
- tunnistaa verbityypit ja verbien taivutuksen tutuissa teksteissä
- tunnistaa nominien taivutuksen tutuissa teksteissä
- tunnistaa astevaihtelun tutuissa sanoissa
- tietää perusasioita suomen kielestä ja suomalaisesta kulttuurista.

Esitietovaatimukset

Aiempaa suomen kielen osaamista ei vaadita.

Lisätiedot

Lähtötaso: 0/A1.1
Tavoitetaso: A1.2

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 29.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Sari Alhava
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC23_A
  Half of LXC23 cohorts present, GROUP A
 • LXA23_A
  Half of LXA23 cohorts present, GROUP A
 • LXA23_B
  Half of LXA23 cohorts present, GROUP B
 • LXC23_B
  Half of LXC23 cohorts present, GROUP B

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yksinkertaista ja selvästi puhuttua yleiskieltä hyvin tutuissa arkipäivän tilanteissa. Hän osaa kertoa lyhyesti omasta taustastaan, kodistaan ja päivästään ja ymmärtää hyvin lyhyitä tekstejä tutuista aiheista. Opiskelijan kielitaito on eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla A1.2.

Sisältö

- suullinen ja kirjallinen viestintä yksinkertaisissa, jokapäiväisissä tilanteissa: ihmisten tapaaminen ja tutustuminen; itsestä, perheestä ja arkipäivästä kertominen; rutiininomaiset ostostilanteet
- perusrakenteita: verbityypit ja verbien taivutus preesensissä, genetiivi, partitiivi, astevaihtelua, omistusrakenne, kysyminen
- suomen puhekielen pääpiirteitä
- perustietoja suomalaisesta kulttuurista ja tavoista

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- osaa kertoa perusasiat itsestään ja arkipäivästään
- ymmärtää samat asiat toisen puheesta
- tunnistaa verbityypit ja verbien taivutuksen tutuissa teksteissä
- tunnistaa nominien taivutuksen tutuissa teksteissä
- tunnistaa astevaihtelun tutuissa sanoissa
- tietää perusasioita suomen kielestä ja suomalaisesta kulttuurista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- osaa kertoa itsestään tutuissa jokapäiväisissä tilanteissa
- osaa käyttää suppeaa perussanastoa puhuessaan ja kirjoittaessaan
- pystyy soveltamaan tuttuja kielen rakenteita ohjeiden mukaan
- ymmärtää peruspiirteitä suomen kielestä, kulttuurista ja tavoista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- osaa soveltaa oppimiaan ilmauksia ja sanastoa kertoessaan itsestään ja kysyessään keskustelukumppanin elämästä
- osaa kartuttaa sanastoaan ja käyttää sitä jokapäiväisissä tilanteissa
- pystyy soveltamaan oppimaansa kielioppia uusiin sanoihin ja ilmauksiin
- ymmärtää suomen kieltä, kulttuuria ja tapoja ja osoittaa kiinnostusta niihin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- osaa kertoa perusasiat itsestään ja arkipäivästään
- ymmärtää samat asiat toisen puheesta
- tunnistaa verbityypit ja verbien taivutuksen tutuissa teksteissä
- tunnistaa nominien taivutuksen tutuissa teksteissä
- tunnistaa astevaihtelun tutuissa sanoissa
- tietää perusasioita suomen kielestä ja suomalaisesta kulttuurista.

Esitietovaatimukset

Aiempaa suomen kielen osaamista ei vaadita.

Lisätiedot

Lähtötaso: 0/A1.1
Tavoitetaso: A1.2

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Sari Alhava
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC22_SCM
  LXC22_SupplyChainManagement
 • LXC22_MAR
  LXC22_Marketing
 • LXC23_A
  Half of LXC23 cohorts present, GROUP A
 • T1323S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics, ylempi tekniikka
 • LXA23_A
  Half of LXA23 cohorts present, GROUP A
 • LXC21_B
  Half of LXC21 cohors present, GROUP B
 • LXC21_MAR
  LXC21_Marketing
 • LXC21_SCM
  LXC21_SupplyChainManagement
 • LXA22_B
  Half of LXA22 cohorts present, GROUP B
 • LXA22_A
  Half of LXA22 cohorts present, GROUP A
 • LXA23_B
  Half of LXA23 cohorts present, GROUP B
 • LXC22_B
  Half of LXC22 cohorts present, GROUP B
 • LXC22_A
  Half of LXC22 cohorts present, GROUP A
 • L0422S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous
 • L0422S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous
 • T1322S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics, ylempi tekniikka
 • T1322S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics, ylempi tekniikka
 • T1323S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics, ylempi tekniikka
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous
 • LXC21_A
  Half of LXC21 cohors present, GROUP A
 • L0423S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous
 • L0423S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous
 • LXC23_B
  Half of LXC23 cohorts present, GROUP B

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy osallistumaan yksinkertaisiin keskusteluihin tutuista aiheista. Hän ymmärtää yksinkertaisen tekstin pääajatukset ja pystyy päättelemään joitakin yksityiskohtia asiayhteydestä. Opiskelija osaa kirjoittaa lyhyitä viestejä tutuista aihealueista, esimerkiksi taustastaan, elämästään, kodistaan ja vapaa-ajastaan. Opiskelijan kielitaito on eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla A1.3-A2.1.

Sisältö

- suullinen ja kirjallinen viestintä jokapäiväisissä tilanteissa: koti ja vapaa-aika, ajanvietto ystävien kanssa, matkustaminen, työ ja ammatti
- kielen rakenteita, esimerkiksi paikansijat, tavallisimmat sanatyypit, objektin käyttö, menneen ajan tunnistaminen, mielipiteen kertominen
- perustiedot puhutusta kielestä ja suomalaisesta elämäntavasta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Hän
- osaa vastata tuttuihin aiheisiin liittyviin kysymyksiin yksinkertaisessa keskustelussa
- osaa kirjoittaa yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisestä elämästä
- ymmärtää tuttuja asioita käsittelevien tekstien pääasiat
- tietää perusasioita puhekielestä ja suomalaisesta elämäntavasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, mutta tiedoissa ja taidoissa on joillain alueilla vielä kehitettävää. Hän
- osaa viestiä ymmärrettävästi yksinkertaisissa, tutun aihepiirin keskusteluissa ja saattaa jopa edistää keskustelua esimerkiksi kysymällä
- ymmärtää pääasioita lyhyistä arkipäivän teksteistä ja osaa päätellä joitakin yksityiskohtia asiayhteydestä
- osaa rakentaa lyhyitä ja ymmärrettäviä tekstejä tutuista aiheista
- osaa soveltaa kielen perusrakenteita neuvottaessa
- ymmärtää perusasioita puhekielestä ja suomalaisesta elämäntavasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Hän
- pystyy osallistumaan yksinkertaisiin keskusteluihin sekä kuuntelijana että puhujana, kun aiheet ovat tutuista jokapäiväisistä tilanteista
- ymmärtää jokapäiväistä elämää koskevia lyhyitä tekstejä ja osaa päätellä myös yksityiskohtia asiayhteydestä
- osaa kirjoittaa ymmärrettäviä tekstejä tutuista aiheista
- pystyy soveltamaan oppimiaan rakenteita uusiin sanoihin ja ilmaisuihin
- osaa kiinnittää huomiota ääntämiseen
- ymmärtää ja osoittaa kiinnostusta puhekieleen ja suomalaiseen elämäntapaan.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- osaa vastata tuttuihin aiheisiin liittyviin kysymyksiin yksinkertaisessa keskustelussa
- osaa kirjoittaa yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisestä elämästä
- ymmärtää tuttuja asioita käsittelevien tekstien pääasiat
- tietää perusasioita puhekielestä ja suomalaisesta elämäntavasta.

Esitietovaatimukset

Edeltävä suomen kielen osaaminen tasolla vähintään A1.2, esim. Finnish 1 (A1.2) -opintojakso tai Suomen mestari 1 -kirjan kappaleet 1-5.

Lisätiedot

Lähtötaso: A1.2/A1.3
Tavoitetaso: A1.3/A2.1

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Sari Alhava
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC22_SCM
  LXC22_SupplyChainManagement
 • LXC22_MAR
  LXC22_Marketing
 • T1323S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics, ylempi tekniikka
 • LXC21_B
  Half of LXC21 cohors present, GROUP B
 • LXC21_MAR
  LXC21_Marketing
 • LXC21_SCM
  LXC21_SupplyChainManagement
 • LXA22_B
  Half of LXA22 cohorts present, GROUP B
 • LXC22_B
  Half of LXC22 cohorts present, GROUP B
 • LXA22_A
  Half of LXA22 cohorts present, GROUP A
 • LXC22_A
  Half of LXC22 cohorts present, GROUP A
 • L0422S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous
 • L0422S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous
 • T1322S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics, ylempi tekniikka
 • T1322S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics, ylempi tekniikka
 • T1323S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics, ylempi tekniikka
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous
 • LXC21_A
  Half of LXC21 cohors present, GROUP A
 • L0423S6_1
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous
 • L0423S6_2
  Master's Degree Programme in Business Informatics ylempi, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy osallistumaan jokapäiväiseen viestintään tutuissa tilanteissa ja hänen kielitaitonsa riittää yksinkertaisten käytännön asioiden hoitamiseen. Hän ymmärtää lyhyiden, arkipäiväisten tekstien pääajatukset ja pystyy päättelemään yksityiskohtia asiayhteydestä. Opiskelija osaa kirjoittaa lyhyitä viestejä ja kuvailla yksinkertaisesti henkilöhistoriaansa ja vapaa-ajan viettoaan. Opiskelijan kielitaito on eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla A2.1.-A2.2.

Sisältö

- suullinen ja kirjallinen viestintä jokapäiväisissä tilanteissa: vapaa-aika, harrastukset, luonto, asiointitilanteita, yksinkertaisia uutisia, perustietoja suomalaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta
- kielen rakenteita, esimerkiksi verbien aikamuotoja, verbien rektioita, lauseiden yhdistäminen, objektia ja monikon partitiivia
- puhekielen tärkeimmät piirteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija
- omaa valmiuksia vastata kysymyksiin yksinkertaisessa keskustelussa
- osaa kirjoittaa lyhyitä ja yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisestä elämästä
- ymmärtää arkipäiväisten tekstien pääajatukset ja joitakin yksityiskohtia
- tunnistaa tärkeimmät puhekielen piirteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija
- osaa soveltaa yksinkertaisia ja tuttuja kielen rakenteita ja sanastoa vapaa-ajan ja opiskelun tilanteissa
- viestii ymmärrettävästi yksinkertaisissa keskusteluissa
- voi edistää keskustelua kysymällä ja kommentoimalla
- ymmärtää arkipäiväisiä tekstejä ja osaa rakentaa ymmärrettäviä tekstejä (viestejä ja kuvauksia) tutuista aiheista
- ymmärtää perusasioita puhekielestä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija
- pystyy osallistumaan yksinkertaisiin keskusteluihin sekä kuuntelijana että puhujana, kun aiheet ovat tutuista jokapäiväisistä tilanteista
- osaa jonkin verran edistää vuorovaikutusta ja ymmärtää jonkin verran puhekieltä
- ymmärtää jokapäiväistä elämää koskevia lyhyitä tekstejä, vaikka aihe ei liittyisi hänen lähiympäristöönsä
- omaa hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija
- osaa vastata kysymyksiin yksinkertaisessa keskustelussa
- osaa kirjoittaa lyhyitä ja yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisestä elämästä
- ymmärtää arkipäiväisten tekstien pääajatukset ja joitakin yksityiskohtia
- tunnistaa tärkeimmät puhekielen piirteet.

Esitietovaatimukset

Edeltävä suomen kielen osaaminen tasolla A1.3-A2.1, esim. Suomi 1 ja Suomi 2 -opintojaksot

Lisätiedot

Lähtötaso: A1.3-A2.1
Tavoitetaso: A2.1-A2.2

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Terhi Kaunismäki
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee oman suomen kielen taitonsa tason ja tietää, miten kehittää kielitaitoaan itsenäisesti ammattiopintojen yhteydessä ja niiden jälkeen. Hän tunnistaa ja ymmärtää kielen tilanteisen vaihtelun, erityisesti muodollisen ja epämuodollisen kielimuodon erot. Opiskelija tuntee, ymmärtää ja osaa eritellä erityyppisiä oman alansa ja työelämän lähdetekstejä ja referoida niitä. Hän pystyy tuottamaan selkeää, jäsentynyttä ja sidosteista tekstiä koulutusalaansa ja työelämään liittyvistä aiheista. Opintojen tavoitteena on saavuttaa sellainen suomen kielen toiminnallinen taito, jonka avulla opiskelija kykenee selviytymään opinnoistaan, kirjoittamaan opinnäytetyönsä ja kypsyysnäytteensä suomeksi sekä toimimaan ja kehittymään ammatissaan ja osallistumaan kirjalliseen vuorovaikutukseen suomalaisessa työyhteisössä.
Opintojakson tavoitteena on eurooppalaisen viitekehyksen määrittelemä taitotaso B2.2, ja opintojakso tarjoaa ohjausta ja työkaluja myös kielitaidon C-tason, taitavan kielenkäyttäjän kielitaidon, saavuttamiseen.

Sisältö

- kieliopin perusrakenteiden kertaus
- erityisesti asiatekstille ja referoinnille tyypilliset kirjoitetun kielen rakenteet
- kielen tilanteinen vaihtelu, erityisesti muodollisen ja epämuodollisen kielimuodon erot
- oman opiskelualan ja työelämän tekstit
- kieli- ja viestintätaidon itsearviointi
- oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kirjoittaa ymmärrettävää, selkeää, sidosteista ja sanastoltaan ja rakenteiltaan melko virheetöntä tekstiä
- ottaa kirjoittaessaan huomioon eri tekstilajien muodollisuusasteen vaatimukset ja periaatteet
- itsenäisesti lukea pitkähköjä tekstejä oman alansa ja yleisistä aiheista ja etsiä niiden pääkohdat
- laatia oman alansa ja muita työelämän edellyttämiä tekstejä ja ilmaista niissä tietoja ja näkemyksiä sujuvasti
- ottaa vastaan palautetta ja pyrkii soveltamaan sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- käyttää vaativiakin lauserakenteita ja kielellisiä keinoja selkeän, sidosteisen tekstin laatimiseksi
- käyttää laajaa oman alan ja työelämän aihepiirien sanastoa suhteellisen hyvin
- kirjoittaa tekstiä, jossa kielivirheet eivät johda väärinkäsityksiin
- laatia oman alansa ja työelämän edellyttämiä tekstejä tekstilajin vaatimaa muodollisuusastetta noudattaen
- itsenäisesti lukea pitkiäkin tekstejä oman alan ja työelämän aiheista, löytää pääkohdat tekstistä ja tunnistaa kirjoittajan ja tekstin tarkoituksen
- kirjoittaa selkeitä ja yksityiskohtaisia tekstejä ja ilmaista tietoja ja näkemyksiä tarkasti
- arvioida omaa kielitaitoaan ja esittää kehittämistavoitteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- käyttää kielen rakenteita ja laajaa sanastoa hyvin eikä kielellinen ilmaisuvarasto rajoita kirjoittamista
- laatia oman alansa ja työelämän edellyttämiä tekstejä tekstilajin vaatimaa muodollisuusastetta ja tyyliä noudattaen
- itsenäisesti lukea eri tarkoituksiin laadittuja pitkiä ja kompleksisiakin tekstejä, selostaa pääkohdat lukemastaan ja tunnistaa kirjoittajan asennoitumisen ja tekstin tarkoituksen
- laatia oman alansa ja työelämän edellyttämiä selkeitä, yksityiskohtaisia ja hyvin jäsenneltyjä tekstejä
- ilmaista itseään tehokkaasti
- kehittää kielitaitoaan tavoitteellisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kirjoittaa ymmärrettävää, selkeää, sidosteista ja sanastoltaan ja rakenteiltaan melko virheetöntä tekstiä
- ottaa kirjoittaessaan huomioon eri tekstilajien muodollisuusasteen vaatimukset ja periaatteet
- itsenäisesti lukea pitkähköjä tekstejä oman alansa ja yleisistä aiheista ja etsiä niiden pääkohdat
- laatia oman alansa ja muita työelämän edellyttämiä tekstejä ja ilmaista niissä tietoja ja näkemyksiä sujuvasti
- ottaa vastaan palautetta ja pyrkii soveltamaan sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Esitietovaatimukset

Hyvä suomen kielen taito: vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taso B2.1.

Lisätiedot

Opintojakso on pakollinen niille suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa opiskeleville, joiden koulusivistyskieli ei ole suomi. Opiskelijan opinto-ohjelmaan sisältyvät myös tutkinto-ohjelman muut suomen kielen ja viestinnän opinnot.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Michael Keaney
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXA20_B
  Half of LXA20 cohorts present, GROUP B
 • LXA20_A
  Half of LXA20 cohorts present, GROUP A

Tavoitteet

Käytyään kurssin opiskelija:

• ymmärtää keskeisten metodologisten valintojen tärkeyden ja vaikutuksen
• kykenee soveltamaan luotettuja arviointimentelmiä kirjallisen työn arvioimiseen
• on saavuttanut paremmat tiedonhakutaidot
• osaa soveltaa strategisia suunnittelutaitoja, mukaan lukien (1) Ajanhallinnan (2) Tiedonhallinnan ja (3) Tiedonkeruun ja analysoinnin
• kykenee tekemään yksityiskohtaisen tutkimussuunnitelman
• kykenee hyödyntämään kaikkia saatavilla olevia tietolähteitä
• kykenee tietolähteiden kriittiseen arviointiin
• kykenee soveltamaan tieteellisen raportoinnin konventioita täsmällisesti
• kykenee tekemään tämänhetkisiä sosiaalisia tai talous- ja elinkeinoelämän ongelmia ja haasteita koskevia tieteellisiä analyysejä

Sisältö

• Sopivien tutkimusaiheiden identifioiminen
• Kirjallisuushakumenetelmät
• Kirjallisuuskatsaus ja kriittinen analyysi
• Teorian rooli
• Tutkimusprojektityypit
• Kirjalliset kommunikaatiotekniikat
• Yhteiskuntatieteen filosofia
• Tiedon kerääminen ja analysointi
• Tutkimusetiikka

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Liiketalouden perus- ja ammatilliset opinnot tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Liiketalouden tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Jukka Kaisla
Vastuuhenkilö

Anne Perkiö

Opiskelijaryhmät
 • LXD21S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma päivä
 • LB22M
  Incoming DD Münster 2nd year students
 • LB21L_BI
  Incoming DD La Rochelle 3rd year students Business Intelligence
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan
- opiskelija tuntee tärkeimmät ajankohtaiset kehittyvät ja uraauurtavat IT-teknologiat
- opiskelijalle on perusymmärrys mahdollisuuksista ja uhkista, joita uudet IT-teknologiat aiheuttavat liiketoiminnalle
- opiskelijalle on perusymmärrys, miten kehittyvät ja uraauurtavat IT-teknologiat voivat muuttaa liiketoimintaa

Sisältö

Kurssin sisältö perustuu vaihtuviin digitaalisiin teknologiatrendeihin
- ajankohtaiset digitaaliset teknologiatrendit
- digitaalisen teknologiavallankumouksen vaikutukset liiketoimintaan ja ihmisten elämään, mukaan lukien tietoturva ja tietosuoja
- keinoja arvioida mahdollisuuksia ja uhkia, joita uudet IT-teknologiat aiheuttavat liiketoiminnalle

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Core Requirement Studies in Business

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Liiketalouden tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Misa Bakajic
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LC21R_SCM
  Incoming DD Rennes 3rd year students Supply Chain Management
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous
 • LXC21_SCM
  LXC21_SupplyChainManagement

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää logististen operaatioiden vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan ja oppii erilaisia tapoja pienentää kyseisiä vaikutuksia.
Opiskelija kykenee analysoimaan ympäristökysymysten ja yritysten sosiaaliseen vastuuseen liittyvien kysymysten vaikutuksia tuotekehittelyyn, hankintoihin, tuotantoon, tuotteiden pakkaamiseen, varastointiin, kuljetukseen ja toimitukseen.
Opiskelija tuntee kierrätyksen ja kiertotalouden käsitteet sekä niiden liiketoimintapotentaalin. Opiskelija kykenee analysoimaan ja tulkitsemaan kestävyysraportteja.

Sisältö

- Yritysten sosiaalinen vastuu, toimitusketjujen vastuullisuus ja toimintasäännöt
- Kestävyysraportoinnin viitekehykset ja suuntaviivat
- Kestävyyden mittaaminen toimitusketjuissa
- Kestävyys ja energiatehokkuus eri logistiikkatoiminnoissa
- Kiertotalous, käänteinen logistiikka ja kierrätys
- Vastuullinen ja älykäs kaupunkilogistiikka
- Humanitaariset toimitusketjuoperaatiot

Aika ja paikka

Metropolia Myyrmäki Campus

Oppimateriaalit

The literature will be announced in the beginning of the course

Opetusmenetelmät

The course is planned as contact teaching. More details will be announced later.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Will be announced in the beginning of the course

Esitietovaatimukset

Toimitusketjun hallinta tai vastaavat perusopinnot

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 05.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in International Business and Logistics
 • Liiketalouden tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Suvi Moll
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXC22_SCM
  LXC22_SupplyChainManagement
 • LB21_H
  Incoming DD HTW Saarbrücken
 • LITO_VV
  Vapaastivalittavat, liiketalous
 • LB20_H
  Incoming DD HTW Saarbrücken

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää verkkokapupankäynnin ja perinteisten tilaus-toimitus -prosessien väliset erot vähittäiskaupassa ja B2B -toimituksissa.
Oppilas tunnistaa pääjakelukanavat ja varastointimallit ja kykenee erilaisten toimitusvaihtoehtojen ja kuljetusmuotojen etujen ja kestävyyden analysointiin. Opiskelija ymmärtää miten jakeluun, varastointiin ja paketoimiseen liittyvää teknologiaa ja automatisaatiota sovelletaan eri teollisuudenalojen vähittäismyynnissä.
Opiskelija kykenee suorittamaan tilaus-toimitus -prosessin ERP-järjestelmää käyttäen ja ymmärtää kuinka kuljetusten ja sijainnin suunnittelujärjestelmiä käytetään kestävämmän ja tehokkaamman jakelun kehittämiseksi.

Sisältö

- Tilaus-toimitus -prosessit vähittäismyynnissä ja teollisuudessa
- Verkkokaupan tilaus-toimitus -prosessi
- Jakelukanavat, kaikki- ja monikanavainen logistiikka
- Jakelu/logistiikkakeskusten, varastojen ja terminaalien päätoiminnot ja turvallisuus
- Pakkaus- ja etiketöintitoimet ja innovaatiot
- Informaatiojärjestelmät ja jakeluteknologiat
- Myynti- ja jakeluprosessit ERP-järjestelmissä
- Sijainnin ja kuljestusreittien suunnittelujärjestelmät
- Kolmannen osapuolen logistiikka ja logistiikan lisäarvopalvelut

Aika ja paikka

The classes are held mostly at the campus. Some lectures / assignments might be held online. The course can not be completed fully online. In some classes obligatory attendance at Myyrmäki campus.

Oppimateriaalit

The handbook of logistics and distribution management : understanding the supply chain
Rushton, Alan, Croucher, Phil, Baker, Peter, 2022 (or previous editions)
Other literature will be announced in the beginning of the course.

Opetusmenetelmät

Problem-based learning cases
Virtual learning platform
Individual and group assignments
SAP assignment in computer class

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

No alternative completion methods. The course can not be completed fully online. In some classes obligatory attendance at Myyrmäki campus.

Lisätietoja opiskelijoille

Those lectures that are hold online might be recorded. Metropolia GDPR and Data Privacy policies are respected. See more information:
https://www.metropolia.fi/en/about-us/data-protection-and-gdpr

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Will be announced in the beginning of the course.

Esitietovaatimukset

Toimitusketjun hallinta tai vastaavat perusopinnot

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

30.08.2023 - 13.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Louise Stansfield
 • Adriana Mustelin
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LC21R_SCM
  Incoming DD Rennes 3rd year students Supply Chain Management
 • LB21L_M
  Incoming DD La Rochelle 3rd year students Marketing
 • LB21L_BI
  Incoming DD La Rochelle 3rd year students Business Intelligence
 • LC21R_F
  Incoming DD Rennes 3rd year students Finance
 • LB21S_MG
  Incoming DD Stuttgart Management
 • LC21R_M
  Incoming DD Rennes 3rd year students Marketing
 • LXA22_A
  Half of LXA22 cohorts present, GROUP A
 • LB21L_F
  Incoming DD La Rochelle 3rd year students Finance

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee:

• analysoimaan kriittisesti työnhaun dokumentteja ja identifioimaan niiden vahvuuksia ja heikkouksia
• tuottamaan kilpailukykyisiä työhakemuksia eri formaateissa ja eri tarkoituksiin
• identifioimaan ja kirjoittamaan ammattimaisia työnhakuun liittyviä viestejä kaikissa työnhakuprosessin vaiheissa
• suoriutumaan ammattimaisesti ja osaavasti työhaastattelusta
• tutkimaan, identifioimaan ja lainaamaan lähteitä jotka kehittävät omien uramahdollisuuksien arvioinnin parantamista
• laatimaan portfolion uratarkoituksiin
• analysoimaan kriittisesti erityyppistä yritysviestintää
• tutkimaan, suunnittelemaan, toteuttamaan ja juontamaan liikkeenjohdon tapahtumaa/seminaaria

Sisältö

Ensimmäisen vuoden opinnoissa hankitut kirjalliset ja suulliset kommunikaatitaidot ja kompetenssit ovat pohjana tälle kurssille.

• Kilpailukykyisten työhakemusten suunnittelu, laatiminen, editointi ja räätälöinti eri formaateissa ja medioissa
• Henkilöbrändäys
• Valmistautuminen ja osallistuminen työhaastatteluun
• Omien uramahdollisuuksien arviointi. Valmistautuminen työharjoitteluun, valmistumisen jälkeiseen työpaikkaan ja työllistymiseen
• Liikkeenjohdolliset presentaatiotaidot
• Yritysvestinnän aihepiirit
• Ammattimainen raportointi
• Uraportfolion laatiminen

Aika ja paikka

Classroom-based contact sessions. Participation in the simulation takes place outside class time and may be online.

Oppimateriaalit

You will receive a recommended book list at the start of the course.
You will also receive many links to online material. You should also register with and use resources in the HigherEd & JobTeaser platforms. You should also look at the OMA workspace MBS AMMATTIHARJOITTELU - WORK PLACEMENT & the PLACEMENT INTERNSHIP 2023 + JOB APPLICATIONS + USEFUL LINKS folder in the EBA & IBL - Student information - Metropolia Business School OMA workspace.

Opetusmenetelmät

We use a variety of methods in contact classes; facilitated class and group discussions, guest speakers, seminars, workshops, role play, simulations, consultations and portfolio tasks. Students are expected to participate actively in contact classes, feedback sessions and the interview simulation. The course is contact-teaching based but the simulation part may be conducted online.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Guest speakers from working life
Alumni guest speakers
Interview simulation
Close connections with internship

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

See separate assignment instructions for the portfolio, seminars and alternative project.
There is no exam or resit exam for this skills-based contact-class course. If you fail to submit or participate in any of the assessed elements by the agreed deadline, you will have to resubmit or complete the assignment at a later date. Late submissions will incur grade deductions.
If you fail part of the course, you should discuss alternative completion arrangements with the lecturer. In these cases, the student’s final grade is usually lower than for those students who have attended classes and been active participants.

Kansainvälisyys

Possible connections with alumni guest speakers abroad.
Extensive integration of international exchange students with work placement experience.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 credits = approximately 130 hours of work which can be broken down as follows
Contact or online classes/seminars 40 hours
Seminar participation and presentations 25 hours
Individual work on career documents, portfolio & simulation 65 hours

Sisällön jaksotus

Please follow the detailed course schedule in the Admin folder. Changes may occur.

Lisätietoja opiskelijoille

This is a contact-based course with no alternative completion.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

See separate assignment instructions and grading criteria for the seminars and portfolio.
COURSE PARTICIPATION 10% (includes: meeting deadlines, active attendance, seminar attendance)
SEMINARS & PRESENTATIONS 30%
SIMULATION 10 %
CAREER PORTF0LIO 50%
If you fail to submit or participate in any of the assessed elements by the agreed deadline, you will have to resubmit or complete the assignment at a later date. Late submissions will incur grade deductions.
If you fail part of the course, you should discuss alternative completion arrangements with the lecturer. In these cases, the student’s final grade is usually lower than for those students who have attended classes and been active participants.

Esitietovaatimukset

Communication for Global Business
(The equivalent of basic business writing and presentation skills)

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

30.08.2023 - 13.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Louise Stansfield
 • Adriana Mustelin
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LC21B_BA_M
  Incoming DD HWR Berlin, BA Marketing
 • LC21B_BA_F
  Incoming DD HWR Berlin, BA Finance
 • LC21B_IB_M
  Incoming DD HWR Berlin, IBMAN Marketing
 • LB21B_BA_M
  Incoming DD HTW Berlin BA Marketing
 • LXA22_B
  Half of LXA22 cohorts present, GROUP B
 • LC21B_IB_F
  Incoming DD HWR Berlin, IBMAN Finance
 • LB22K
  Incoming DD Krems 2nd year students

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee:

• analysoimaan kriittisesti työnhaun dokumentteja ja identifioimaan niiden vahvuuksia ja heikkouksia
• tuottamaan kilpailukykyisiä työhakemuksia eri formaateissa ja eri tarkoituksiin
• identifioimaan ja kirjoittamaan ammattimaisia työnhakuun liittyviä viestejä kaikissa työnhakuprosessin vaiheissa
• suoriutumaan ammattimaisesti ja osaavasti työhaastattelusta
• tutkimaan, identifioimaan ja lainaamaan lähteitä jotka kehittävät omien uramahdollisuuksien arvioinnin parantamista
• laatimaan portfolion uratarkoituksiin
• analysoimaan kriittisesti erityyppistä yritysviestintää
• tutkimaan, suunnittelemaan, toteuttamaan ja juontamaan liikkeenjohdon tapahtumaa/seminaaria

Sisältö

Ensimmäisen vuoden opinnoissa hankitut kirjalliset ja suulliset kommunikaatitaidot ja kompetenssit ovat pohjana tälle kurssille.

• Kilpailukykyisten työhakemusten suunnittelu, laatiminen, editointi ja räätälöinti eri formaateissa ja medioissa
• Henkilöbrändäys
• Valmistautuminen ja osallistuminen työhaastatteluun
• Omien uramahdollisuuksien arviointi. Valmistautuminen työharjoitteluun, valmistumisen jälkeiseen työpaikkaan ja työllistymiseen
• Liikkeenjohdolliset presentaatiotaidot
• Yritysvestinnän aihepiirit
• Ammattimainen raportointi
• Uraportfolion laatiminen

Aika ja paikka

Classroom-based contact sessions. Participation in the simulation takes place outside class time and may be online.

Oppimateriaalit

You will receive a recommended book list at the start of the course.
You will also receive many links to online material. You should also register with and use resources in the HigherEd & JobTeaser platforms. You should also look at the OMA workspace MBS AMMATTIHARJOITTELU - WORK PLACEMENT & the PLACEMENT INTERNSHIP 2023 + JOB APPLICATIONS + USEFUL LINKS folder in the EBA & IBL - Student information - Metropolia Business School OMA workspace.

Opetusmenetelmät

We use a variety of methods in contact classes; facilitated class and group discussions, guest speakers, seminars, workshops, role play, simulations, consultations and portfolio tasks. Students are expected to participate actively in contact classes, feedback sessions and the interview simulation. The course is contact-teaching based but the simulation part may be conducted online.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Guest speakers from working life
Alumni guest speakers
Interview simulation
Close connections with internship

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

See separate assignment instructions for the portfolio, seminars and alternative project.
There is no exam or resit exam for this skills-based contact-class course. If you fail to submit or participate in any of the assessed elements by the agreed deadline, you will have to resubmit or complete the assignment at a later date. Late submissions will incur grade deductions.
If you fail part of the course, you should discuss alternative completion arrangements with the lecturer. In these cases, the student’s final grade is usually lower than for those students who have attended classes and been active participants.

Kansainvälisyys

Possible connections with alumni guest speakers abroad.
Extensive integration of international exchange students with work placement experience.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 credits = approximately 130 hours of work which can be broken down as follows
Contact or online classes/seminars 40 hours
Seminar participation and presentations 25 hours
Individual work on career documents, portfolio & simulation 65 hours

Sisällön jaksotus

Please follow the detailed course schedule in the Admin folder. Changes may occur.

Lisätietoja opiskelijoille

This is a contact-based course with no alternative completion.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

See separate assignment instructions and grading criteria for the seminars and portfolio.
COURSE PARTICIPATION 10% (includes: meeting deadlines, active attendance, seminar attendance)
SEMINARS & PRESENTATIONS 30%
SIMULATION 10 %
CAREER PORTF0LIO 50%
If you fail to submit or participate in any of the assessed elements by the agreed deadline, you will have to resubmit or complete the assignment at a later date. Late submissions will incur grade deductions.
If you fail part of the course, you should discuss alternative completion arrangements with the lecturer. In these cases, the student’s final grade is usually lower than for those students who have attended classes and been active participants.

Esitietovaatimukset

Communication for Global Business
(The equivalent of basic business writing and presentation skills)

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 07.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in European Business Administration
Opettaja
 • Kevin McIntire
Vastuuhenkilö

Suvi Moll

Opiskelijaryhmät
 • LXA22_B
  Half of LXA22 cohorts present, GROUP B
 • LXA22_A
  Half of LXA22 cohorts present, GROUP A
 • LB22K
  Incoming DD Krems 2nd year students

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää yrityksen pääoman hankkimistapoihin liittyvät kysymykset. Opiskelija ymmärtää pääoman eri muotojen suhteelliset kustannukset. Opiskelija kykenee tekemään analyysejä sijoitusprojekteista. Opiskelija ymmärtää osingonjaon linjaukset ja niiden vaihtoehdot sekä riskinhallinnan lähestymistavat.

Sisältö

• Pääoman rakenne
• Pääoman kustannukset
• Vipuvaikutukset
• Pääoman budjetointi ja arviointi
• Osingonmaksupolitiikka
• Riskinhallinta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Englanniksi

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Esitietovaatimukset

Finance 5 ECTS, or equivalent know-how