Siirry suoraan sisältöön

Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Suuhygienisti (AMK)

Laajuus:
210 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opetussuunnitelma vastaa tutkintovaatimuksia, työelämän osaamis- ja kehittämistarpeita sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön vaatimuksia. Siinä korostuu opiskelijalähtöinen sekä oppimis- ja osaamisperustainen ajattelu. Osaamistavoitteet kertovat opiskelijalle, minkälaista osaamista häneltä edellytetään sekä auttavat häntä arvioimaan omaa oppimistaan. Osaamistavoitteet on määritelty työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja ne kuvaavat työelämälle opiskelijan osaamisen ja valmiudet erilaisiin työtehtäviin.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Metropolia AMK yleiset vaatimukset ja asetukset.

Jatko-opinnot

Ylemmät AMK-tutkinnot, yliopisto

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Ei erityisperiaatteita

Tutkinnon profiili

Suunterveydenhuollon tutkinto-ohjelmassa suoritetaan sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tutkintonimikkeellä suuhygienisti (AMK). Opintojen Laajuus on 210 opintopistettä ja koulutuksen kesto on 3,5 vuotta. Suuhygienisti on itsenäinen suun terveydenhoitotyön asiantuntija ja kehittäjä sosiaali- ja terveysalan moniasiantuntijaisessa tiimissä.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Suuhygienistin ydintyötä on eri-ikäisten ja eri kulttuureista tulevien ihmisten suun terveyden edistäminen, suun terveydentilan kartoittaminen, suun infektiosairauksien ehkäisy, hoito ja kuntoutus. Suuhygienistin osaamiseen kuuluu myös lähijohtaminen, yrittäjyys sekä kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö. Hän voi työskennellä perusterveydenhuollossa kuten terveyskeskuksessa tai yksityisillä hammaslääkäriasemilla, joissa hän voi toimia myös esimiestehtävissä. Hän voi toimia myös itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä. Lisäksi suuhygienisti voi työskennellä alan kaupallisissa yrityksissä myynti- ja tuotekehitystehtävissä.

Keskeiset oppimistulokset

Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelman opiskelijoista valmistuu näyttöön perustuvan suun terveydenhoitotyön asiantuntijoita. Kliiniset hoitotaidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, kehittämisosaaminen ja kansainvälinen osaaminen ovat keskeisiä suuhygienistin osaamisalueita.

Valmistuminen

Vaaditut 210 opintopistettä suoritettu hyväksytysti

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Kansainvälisyys kuuluu jokaisen oppijan polkuun kansainvälisenä opiskelijavaihtona, harjoitteluna tai kotikansainvälisinä opintoina, kuten englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina.

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityispääsyvaatimuksia. Käytetään yleisiä valtakunnallisia pääsyvaatimuksia.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt
Metropolia AMK koskevat yleiset säädökset. Arviointi hyväksytty/hylätty tai T1-K5

Opintojen toteuttaminen

Kokopäivä opiskelu

Tutkinto-ohjelman vastaava

Osaamisaluepäällikkö
Pekka Anttila
puh. +358406418318
pekka.anttila@metropolia.fi
Tutkintovastaava
Riikka Jokimäki
+358 40 630 0722
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Suun terveydenhuolto
Tunnus
(SXP23S1)
Suun terveydenhuolto
Tunnus
(SXP22S1)
Suun terveydenhuolto
Tunnus
(SXP21S1)
Suun terveydenhuolto
Tunnus
(SXP20S1)
Suun terveydenhuolto
Tunnus
(SXP19S1)
Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Emma Salomaa
 • Maria Mstoi
Vastuuhenkilö

Maria Mstoi

Opiskelijaryhmät
 • SXP23S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

-ymmärtää ammattinsa tietoperustan
-Ymmärtää datan merkityksen palvelujen kehittämisessä, asiakokemuksen parantamisessa sekä sosiaali- ja terveysalan päätöksenteossa
-On tietoinen erilaisten data-aineistojen hallinnan haasteista ja velvoitteista
-Tunnistaa ja osaa hyödyntää sote-palvelujen digitalisoimisen monia mahdollisuuksia
-osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla
-pystyy käyttämään englannin kieltä oman ammattitaitonsa kehittämisessä
-osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat
-pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti.

Sisältö

Ammatillinen asiantuntijuus
Tieto ja digitaalisuus ammattilaisen välineenä
Englanti

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaisesti.

Oppimateriaalit

Kaikki materiaali Moodle - alustalla

Opetusmenetelmät

Yhteistoiminnallinen oppiminen
Aktivoiva luento
Ohjaus
Verkko-opiskelu, ohjattu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suorittaakseen opintojakson englannin kielen osion opiskelijan pitää osallistua jokaiselle englannin oppitunnille (100 % läsnäolo) ja tehdä annetut kotitehtävät ja suorittaa tentti. Englannin tentti 4.10. ja uusinnat (max. 2) kampuksen yhteisinä uusintapäivinä. Hyväksyttyä arvosanaa saa korottaa kerran.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mahdollisuus aikaisemman osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op:yhteensä 135h(sisältäen lähi/etäopetukset, itsenäistä työskentelyä ja ja ryhmätyöskentelyä)

Lisätietoja opiskelijoille

Orientaatio eli opintojakson aloitus on pakollinen. Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Vertaisarviointi
Yhteisarviointi
Aktiivinen osallistuminen opintojakson toteutukseen
Tutkintosääntö 36 §:
Arviointi toteutetaan neljän työviikon kuluessa toteutuksen päättymisen jälkeen.

Englanti: Kirjallinen tentti ja suullinen suoritus (1-5). Arviointikriteerit käydään läpi ensimmäisellä oppitunnilla.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mari Koski
 • Maria Mstoi
Vastuuhenkilö

Maria Mstoi

Opiskelijaryhmät
 • SXP24K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

-ymmärtää ammattinsa tietoperustan
-Ymmärtää datan merkityksen palvelujen kehittämisessä, asiakokemuksen parantamisessa sekä sosiaali- ja terveysalan päätöksenteossa
-On tietoinen erilaisten data-aineistojen hallinnan haasteista ja velvoitteista
-Tunnistaa ja osaa hyödyntää sote-palvelujen digitalisoimisen monia mahdollisuuksia
-osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla
-pystyy käyttämään englannin kieltä oman ammattitaitonsa kehittämisessä
-osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat
-pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti.

Sisältö

Ammatillinen asiantuntijuus
Tieto ja digitaalisuus ammattilaisen välineenä
Englanti

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaisesti.

Oppimateriaalit

Kaikki materiaali Moodle - alustalla

Opetusmenetelmät

Yhteistoiminnallinen oppiminen
Aktivoiva luento
Ohjaus
Verkko-opiskelu, ohjattu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suorittaakseen opintojakson englannin kielen osion opiskelijan pitää osallistua jokaiselle englannin oppitunnille (100 % läsnäolo) ja tehdä annetut kotitehtävät ja suorittaa tentti. Englannin tentti 4.10. ja uusinnat (max. 2) kampuksen yhteisinä uusintapäivinä. Hyväksyttyä arvosanaa saa korottaa kerran.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mahdollisuus aikaisemman osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op:yhteensä 135h(sisältäen lähi/etäopetukset, itsenäistä työskentelyä ja ja ryhmätyöskentelyä)

Lisätietoja opiskelijoille

Orientaatio eli opintojakson aloitus on pakollinen. Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Vertaisarviointi
Yhteisarviointi
Aktiivinen osallistuminen opintojakson toteutukseen
Tutkintosääntö 36 §:
Arviointi toteutetaan neljän työviikon kuluessa toteutuksen päättymisen jälkeen.

Englanti: Kirjallinen tentti ja suullinen suoritus (1-5). Arviointikriteerit käydään läpi ensimmäisellä oppitunnilla.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katariina Pälli
Vastuuhenkilö

Katariina Pälli

Opiskelijaryhmät
 • SXP23S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

tutustuu anatomiseen termistöön
-ymmärtää ihmisen rakenteen ja toiminnan peruspiirteet ja osaa hahmottaa eri elinjärjestelmien toiminnan
-osaa pään alueen anatomista termistöä.
-osaa suuhygienistin työn kannalta keskeiset pään ja kaulan rakenteet ja ymmärtää niiden merkityksen
-ymmärtää solutasolla sairauksien keskeistä etiologiaa sekä sairauksiin liittyviä rakenteellisia muutoksia
-ymmärtää paranemisen yleisiä lainalaisuuksia

Sisältö

Ihmisen elimistöt, niiden perustoiminnot ja säätelyjärjestelmät
Pään ja kaulan rakenteet
Solutason stressimuutokset ja paranemistyypit
Tulehdus ja immunologian perusteet

Aika ja paikka

Syksy 2023 Myllypuron kampus
Orientaatio
https://metropolia.zoom.us/my/kataripa
linkki myös lukujärjestyksissä.

Oppimateriaalit

Luentomoniste (pään erityisanatomia)
Moodlen verkkoympäristö
Kirja anatomia ja fysiologia:
Ihmisen fysiologia ja anatomia, Nienstedt, Hänninen, Arstila 2019, Sanoma Pro (myös vanhemmat painokset käyvät)
TAI
Anatomia, fysiologia, rakenteesta toimintaan, 2019, Leppäluoto, Rintamäki, Vakkuri, Sanoma Pro (myös vanhemmat painokset käyvät).
Kirja patofysiologia:
Lehtonen, Karttunen. Mikä vaivaa? Tautiopin perusteet. Edita. (sähköinen versio moodlessa)
Hanki oppikirjat vasta kurssiorientaation jälkeen.

Opettajan laatimat tehtävät, materiaalit esim. tallenteet ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Luennot (lähiopetuksena sekä verkossa ja osa tallenteina)
Lähitapaamiset/pienryhmätyöskentely
Moodle verkkoalusta
E-tentti (pään anatomia ja patofysiologia)
Pakollinen tehtävämoniste (anatomia ja fysiologia)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien aikataulutus tarkentuu kurssiorientaatiossa.
Kurssin loppuarvosanaa voi korottaa vain suorittamalla kaikki toteutuksen osat uudestaan.
Osasuoritusten korottaminen ei ole mahdollista.
Sovi uusinnoista aina vastuuopettajan kanssa.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kirjallisuustentti, sovi tästä aina erikseen vastuuopettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Anatomia ja fysiologia 2 op
Patofysiologia 1 op
Pään erityisanatomia 2 op
Yhteensä 5 op = 135 h

Sisällön jaksotus

Yleinen anatomia ja fysiologia 2 op
Pään erityisanatomia 2 op
Patofysiologia 1 op

Lisätietoja opiskelijoille

Voit kirjautua toteutuksen moodle työtilaan tehtyäsi kurssi-ilmoittautumisen OMA:n kautta.
Moodle:

Kurssi-ilmoittautuminen ja moodle kirjautuminen ovat opiskelijan vastuulla.

Toteutus on tarkoitettu ensisijaisesti suuhygienistitutkinnon opiskelijoille. Muiden tutkintojen opiskelijat voivat osallistua toteutukselle jos toteutuksen osallistujamäärä sen sallii.

Lähiopetuksiin ei voi osallistua etäyhteyden välityksellä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettava pakollinen tehtävämoniste yleinen anatomia ja fysiologia, arviointi hyväksytty/hylätty, painotus arvioinnissa 2/5
Verkkotentti patofysiologia, 0-5, painotus arvioinnissa 1/5
E-tentti pään anatomia, 0-5, painotus arvioinnissa 2/5

Palauttamalla verkkotentin ja/tai tehtävät opiskelija vakuuttaa osaamisen
perustuvan itsenäiseen tekemiseen ja eettiseen toimintaan. Vilppi voi johtaa jopa vuoden määräaikaiseen erottamiseen ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38 §.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katariina Pälli
Vastuuhenkilö

Katariina Pälli

Opiskelijaryhmät
 • SXP24K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

tutustuu anatomiseen termistöön
-ymmärtää ihmisen rakenteen ja toiminnan peruspiirteet ja osaa hahmottaa eri elinjärjestelmien toiminnan
-osaa pään alueen anatomista termistöä.
-osaa suuhygienistin työn kannalta keskeiset pään ja kaulan rakenteet ja ymmärtää niiden merkityksen
-ymmärtää solutasolla sairauksien keskeistä etiologiaa sekä sairauksiin liittyviä rakenteellisia muutoksia
-ymmärtää paranemisen yleisiä lainalaisuuksia

Sisältö

Ihmisen elimistöt, niiden perustoiminnot ja säätelyjärjestelmät
Pään ja kaulan rakenteet
Solutason stressimuutokset ja paranemistyypit
Tulehdus ja immunologian perusteet

Aika ja paikka

Kevät 2024Verkossa ja Myllypuron kampuksella

Oppimateriaalit

Luentomoniste (pään erityisanatomia)
Moodlen verkkoympäristö
Kirja anatomia ja fysiologia:
Ihmisen fysiologia ja anatomia, Nienstedt, Hänninen, Arstila 2019, Sanoma Pro (myös vanhemmat painokset käyvät)
TAI
Anatomia, fysiologia, rakenteesta toimintaan, 2019, Leppäluoto, Rintamäki, Vakkuri, Sanoma Pro (myös vanhemmat painokset käyvät).
Kirja patofysiologia:
Myhre, Eivind: Patologia.Otava.
TAI
Laitio, Vaajalahti: Tautioppi. WSOY
TAI
Lehtonen, Karttunen. Mikä vaivaa? Tautiopin perusteet. Edita. (sähköinen versio moodlessa)
Hanki oppikirjat vasta kurssiorientaation jälkeen.

Opettajan laatimat tehtävät, materiaalit esim. tallenteet ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Luennot (verkossa ja osa tallenteina)
Lähitapaamiset/pienryhmätyöskentely (nämä pakollisia)
Moodle verkkoalusta (käytä aktiivisesti)
E-tentti (pään anatomia ja patofysiologia)
Pakollinen tehtävämoniste (anatomia ja fysiologia)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien aikataulutus tarkentuu kurssiorientaatiossa.
Kurssin loppuarvosanaa voi korottaa vain suorittamalla kaikki toteutuksen osat uudestaan.
Osasuoritusten korottaminen ei ole mahdollista.
Sovi uusinnoista aina vastuuopettajan kanssa.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kirjallisuustentti, sovi tästä aina erikseen vastuuopettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Anatomia ja fysiologia 2 op
Patofysiologia 1 op
Pään erityisanatomia 2 op
Yhteensä 5 op = 135 h

Sisällön jaksotus

Yleinen anatomia ja fysiologia 2 op
Pään erityisanatomia 2 op
Patofysiologia 1 op

Lisätietoja opiskelijoille

Voit kirjautua toteutuksen moodle työtilaan tehtyäsi kurssi-ilmoittautumisen OMA:n kautta.
Moodle: selviää orientaatiossa

Kurssi-ilmoittautuminen ja moodle kirjautuminen ovat opiskelijan vastuulla. Kurssi-ilmoittautuminen on sitova.

Toteutus on tarkoitettu ensisijaisesti suuhygienistitutkinnon opiskelijoille. Muiden tutkintojen opiskelijat voivat osallistua toteutukselle jos toteutuksen osallistujamäärä sen sallii.

Lähitapaamisiin ei voi osallistua etäyhteyden välityksellä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettava pakollinen tehtävämoniste yleinen anatomia ja fysiologia, arviointi hyväksytty/hylätty, painotus arvioinnissa 2/5
Verkkotentti patofysiologia, 0-5, painotus arvioinnissa 1/5
E-tentti pään anatomia, 0-5, painotus arvioinnissa 2/5

Palauttamalla verkkotentin ja/tai tehtävät opiskelija vakuuttaa osaamisen
perustuvan itsenäiseen tekemiseen ja eettiseen toimintaan. Vilppi voi johtaa jopa vuoden määräaikaiseen erottamiseen ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38 §.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 28

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Maria Mstoi
 • Anne Lipasti
Vastuuhenkilö

Saila Pakarinen

Opiskelijaryhmät
 • SXP23K2A
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, RYHMÄ A
 • SXP23K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

-Sisäistää asiakasymmärryksen merkityksen sote palveluissa
-Huomioi asiakkaan aktiivisen roolin palvelujen käyttäjänä ja kehittäjänä sekä asiakaskokemuksen vaikutukset
-Ymmärtää palveluliiketoiminnan keskeiset periaatteet, kuten valinnanvapauden käsitteen sotepalveluissa ja profiloinnin merkityksen palveluiden kehittämisessä ja tuottamisessa sekä palvelumuotoilun mahdollisuudet palveluiden tuotteistamisessa
-Osaa arvioida asiakaskokemusta ja hyödyntää asiakaskokemusta palveluiden kehittämisessä
- hallitsee asiakaspalvelun, ohjauksen ja opetuksen ammattiinsa kuuluvana työmenetelmänä eri konteksteissa (suomen ja ruotsin kielellä)
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ohjausta ja opetusta asiakaslähtöisesti suomen ja ruotsin kielellä yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa
- osaa käyttää asiakaslähtöisesti olemassa olevaa sekä tuottaa uutta suomen- ja ruotsinkielistä opetus- ja ohjausmateriaalia
- osaa ohjata potilasta käyttämään tarkoituksenmukaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita
-saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon.
-osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAI suomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia.

Sisältö

Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus
Asiakas toimijana: asiakkaan kohtaaminen ja kuuleminen, erilaiset tarpeet, profilointi ja asiakasryhmät
Valinnanvapaus asiakkaan mahdollisuutena
Palvelumuotoilu asiakaskokemuksen suunnittelussa
Hyvän asiakaskokemuksen vahvistaminen moniammatillisen palveluketjun kriittisissä pisteissä
Asiakaspalvelu sekä potilaan ohjaus ja opetus
Ohjaus- ja opetusprosessi: tarpeen arviointi, suunnittelu, toteutus (menetelmät, muodot ja sisällöt), arviointi ja kirjaaminen
Asiakaspalvelu-, ohjaus- ja opetusmateriaalin hyödyntäminen asiakaslähtöisesti ja tavoitteellisesti
Ruotsi (vaihtoehtoisesti Suomi toisena kielenä)

Aika ja paikka

Syksy 2023

Oppimateriaalit

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Asiakaspalvelu ja ohjaus: DUODECIM oppiportti:
Asiakaspalvelu terveydenhuollossa+ muut materiaalit ilmoitetaan moodlessa ja itsenäinen tiedonhaku
Ruotsi: Ilmoitetaan opintojakson Oman työtilassa

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus-ja opiskelu
Itsenäinen opiskelu
Ryhmätyöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Asiakaspalvelun- ja ohjauksen työelämäharjoittelu HyMy-kylän asiakaspalvelussa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan erikseen

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Asiakaspalvelu ja ohjaus: 2 op= 54t
Ruotsi/suomi: 3 op =81t
- jos opiskelijan koulusivistyskieli on ruotsi: suomi
- jos opiskelija ei ole aiemmin opiskellut ruotsia: suomi

Sisällön jaksotus

Teoria
Tehtävät ja tentit
Harjoittelu

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson vastuuopettaja: Maria Mstoi:

Maria Mstoi: Asiakaspalvelu ja ohjaus sekä palvelumuotoilu asiakaskokemuksen suunnittelussa

Anne Lipasti: ruotsiOrientaatiotunneille osallistuminen on edellytys opintojaksolle osallistumiseen.
Opiskelija esittää mahdolliset AHOT-päätökset vastuuopettajalle sähköpostilla.


Opintojaksototeutukselle ilmoittautuminen (Tutkintosääntö § 32)

Pääperiaate on, että etusija on niillä opiskelijoilla, joiden HOPS:n ja oman ryhmän ajoituksen mukaisiin pakollisiin opintoihin kyseinen opintojakso kuuluu.

Opintojaksolle hyväksyminen on ehdollinen niin kauan, kunnes opintojaksolle määritellyt edeltävyysehdot on tarkistettu.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.
Opiskelijalla on pakollinen läsnäolo seuraavissa opetuksissa: Orientaatio

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija tai edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallisia ja suullisia tehtäviä
Asiakaspalvelu ja ohjaus: arvioidaan hyväksytty, täydennettävä
Ruotsi: suullinen ja kirjallinen taito erikseen asteikolla 1-5, suullinen esitys, kirjallinen tentti

Opintojaksototeutuksen arviointi (Tutkintosääntö § 36)

Arviointi perustuu opintojakson tai -kokonaisuuden osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Arviointi-perusteet ja arvosanan muodostuminen kuvataan yksityiskohtaisesti opintojakson toteutussuunnitelmassa ja ne käsitellään opiskelijoiden kanssa jokaisen opintojakson toteutuksen alussa. Opintojakson suoritus arvioidaan hyväksytyksi vasta, kun kaikki pakolliset toteutusosat on arvioitu hyväksytyiksi.

Opintojaksototeutuksen arvosana annetaan tiedoksi opiskelijalle merkitsemällä se opintosuoritusrekisteriin viimeistään neljän työviikon kuluessa toteutuksen päättymisajan jälkeen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 28

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Maria Mstoi
 • Anne Lipasti
Vastuuhenkilö

Saila Pakarinen

Opiskelijaryhmät
 • SXP23K2B
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, RYHMÄ B
 • SXP23K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

-Sisäistää asiakasymmärryksen merkityksen sote palveluissa
-Huomioi asiakkaan aktiivisen roolin palvelujen käyttäjänä ja kehittäjänä sekä asiakaskokemuksen vaikutukset
-Ymmärtää palveluliiketoiminnan keskeiset periaatteet, kuten valinnanvapauden käsitteen sotepalveluissa ja profiloinnin merkityksen palveluiden kehittämisessä ja tuottamisessa sekä palvelumuotoilun mahdollisuudet palveluiden tuotteistamisessa
-Osaa arvioida asiakaskokemusta ja hyödyntää asiakaskokemusta palveluiden kehittämisessä
- hallitsee asiakaspalvelun, ohjauksen ja opetuksen ammattiinsa kuuluvana työmenetelmänä eri konteksteissa (suomen ja ruotsin kielellä)
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ohjausta ja opetusta asiakaslähtöisesti suomen ja ruotsin kielellä yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa
- osaa käyttää asiakaslähtöisesti olemassa olevaa sekä tuottaa uutta suomen- ja ruotsinkielistä opetus- ja ohjausmateriaalia
- osaa ohjata potilasta käyttämään tarkoituksenmukaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita
-saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon.
-osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAI suomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia.

Sisältö

Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus
Asiakas toimijana: asiakkaan kohtaaminen ja kuuleminen, erilaiset tarpeet, profilointi ja asiakasryhmät
Valinnanvapaus asiakkaan mahdollisuutena
Palvelumuotoilu asiakaskokemuksen suunnittelussa
Hyvän asiakaskokemuksen vahvistaminen moniammatillisen palveluketjun kriittisissä pisteissä
Asiakaspalvelu sekä potilaan ohjaus ja opetus
Ohjaus- ja opetusprosessi: tarpeen arviointi, suunnittelu, toteutus (menetelmät, muodot ja sisällöt), arviointi ja kirjaaminen
Asiakaspalvelu-, ohjaus- ja opetusmateriaalin hyödyntäminen asiakaslähtöisesti ja tavoitteellisesti
Ruotsi (vaihtoehtoisesti Suomi toisena kielenä)

Aika ja paikka

Syksy 2023

Oppimateriaalit

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Asiakaspalvelu ja ohjaus: DUODECIM oppiportti:
Asiakaspalvelu terveydenhuollossa+ muut materiaalit ilmoitetaan moodlessa ja itsenäinen tiedonhaku
Ruotsi: Ilmoitetaan opintojakson Oman työtilassa

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus-ja opiskelu
Itsenäinen opiskelu
Ryhmätyöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Asiakaspalvelun- ja ohjauksen työelämäharjoittelu HyMy-kylän asiakaspalvelussa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan erikseen

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Asiakaspalvelu ja ohjaus: 2 op= 54t
Ruotsi/suomi: 3 op =81t
- jos opiskelijan koulusivistyskieli on ruotsi: suomi
- jos opiskelija ei ole aiemmin opiskellut ruotsia: suomi

Sisällön jaksotus

Teoria
Tehtävät ja tentit
Harjoittelu

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson vastuuopettaja: Maria Mstoi:

Maria Mstoi: Asiakaspalvelu ja ohjaus sekä palvelumuotoilu asiakaskokemuksen suunnittelussa

Anne Lipasti: ruotsiOrientaatiotunneille osallistuminen on edellytys opintojaksolle osallistumiseen.
Opiskelija esittää mahdolliset AHOT-päätökset vastuuopettajalle sähköpostilla.


Opintojaksototeutukselle ilmoittautuminen (Tutkintosääntö § 32)

Pääperiaate on, että etusija on niillä opiskelijoilla, joiden HOPS:n ja oman ryhmän ajoituksen mukaisiin pakollisiin opintoihin kyseinen opintojakso kuuluu.

Opintojaksolle hyväksyminen on ehdollinen niin kauan, kunnes opintojaksolle määritellyt edeltävyysehdot on tarkistettu.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.
Opiskelijalla on pakollinen läsnäolo seuraavissa opetuksissa: Orientaatio

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija tai edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallisia ja suullisia tehtäviä
Asiakaspalvelu ja ohjaus: arvioidaan hyväksytty, täydennettävä
Ruotsi: suullinen ja kirjallinen taito erikseen asteikolla 1-5, suullinen esitys, kirjallinen tentti

Opintojaksototeutuksen arviointi (Tutkintosääntö § 36)

Arviointi perustuu opintojakson tai -kokonaisuuden osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Arviointi-perusteet ja arvosanan muodostuminen kuvataan yksityiskohtaisesti opintojakson toteutussuunnitelmassa ja ne käsitellään opiskelijoiden kanssa jokaisen opintojakson toteutuksen alussa. Opintojakson suoritus arvioidaan hyväksytyksi vasta, kun kaikki pakolliset toteutusosat on arvioitu hyväksytyiksi.

Opintojaksototeutuksen arvosana annetaan tiedoksi opiskelijalle merkitsemällä se opintosuoritusrekisteriin viimeistään neljän työviikon kuluessa toteutuksen päättymisajan jälkeen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Maria Mstoi
 • Anne Lipasti
Vastuuhenkilö

Maria Mstoi

Opiskelijaryhmät
 • SXP23S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

-Sisäistää asiakasymmärryksen merkityksen sote palveluissa
-Huomioi asiakkaan aktiivisen roolin palvelujen käyttäjänä ja kehittäjänä sekä asiakaskokemuksen vaikutukset
-Ymmärtää palveluliiketoiminnan keskeiset periaatteet, kuten valinnanvapauden käsitteen sotepalveluissa ja profiloinnin merkityksen palveluiden kehittämisessä ja tuottamisessa sekä palvelumuotoilun mahdollisuudet palveluiden tuotteistamisessa
-Osaa arvioida asiakaskokemusta ja hyödyntää asiakaskokemusta palveluiden kehittämisessä
- hallitsee asiakaspalvelun, ohjauksen ja opetuksen ammattiinsa kuuluvana työmenetelmänä eri konteksteissa (suomen ja ruotsin kielellä)
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ohjausta ja opetusta asiakaslähtöisesti suomen ja ruotsin kielellä yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa
- osaa käyttää asiakaslähtöisesti olemassa olevaa sekä tuottaa uutta suomen- ja ruotsinkielistä opetus- ja ohjausmateriaalia
- osaa ohjata potilasta käyttämään tarkoituksenmukaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita
-saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon.
-osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAI suomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia.

Sisältö

Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus
Asiakas toimijana: asiakkaan kohtaaminen ja kuuleminen, erilaiset tarpeet, profilointi ja asiakasryhmät
Valinnanvapaus asiakkaan mahdollisuutena
Palvelumuotoilu asiakaskokemuksen suunnittelussa
Hyvän asiakaskokemuksen vahvistaminen moniammatillisen palveluketjun kriittisissä pisteissä
Asiakaspalvelu sekä potilaan ohjaus ja opetus
Ohjaus- ja opetusprosessi: tarpeen arviointi, suunnittelu, toteutus (menetelmät, muodot ja sisällöt), arviointi ja kirjaaminen
Asiakaspalvelu-, ohjaus- ja opetusmateriaalin hyödyntäminen asiakaslähtöisesti ja tavoitteellisesti
Ruotsi (vaihtoehtoisesti Suomi toisena kielenä)

Aika ja paikka

Syksy 2023

Oppimateriaalit

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Asiakaspalvelu ja ohjaus: DUODECIM oppiportti:
Asiakaspalvelu terveydenhuollossa+ muut materiaalit ilmoitetaan moodlessa ja itsenäinen tiedonhaku
Ruotsi: Ilmoitetaan opintojakson Oman työtilassa

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus-ja opiskelu
Itsenäinen opiskelu
Ryhmätyöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Asiakaspalvelun- ja ohjauksen työelämäharjoittelu HyMy-kylän asiakaspalvelussa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan erikseen

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Asiakaspalvelu ja ohjaus: 2 op= 54t
Ruotsi/suomi: 3 op =81t
- jos opiskelijan koulusivistyskieli on ruotsi: suomi
- jos opiskelija ei ole aiemmin opiskellut ruotsia: suomi

Sisällön jaksotus

Teoria
Tehtävät ja tentit
Harjoittelu

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson vastuuopettaja: Maria Mstoi:

Maria Mstoi: Asiakaspalvelu ja ohjaus sekä palvelumuotoilu asiakaskokemuksen suunnittelussa

Anne Lipasti: ruotsiOrientaatiotunneille osallistuminen on edellytys opintojaksolle osallistumiseen.
Opiskelija esittää mahdolliset AHOT-päätökset vastuuopettajalle sähköpostilla.


Opintojaksototeutukselle ilmoittautuminen (Tutkintosääntö § 32)

Pääperiaate on, että etusija on niillä opiskelijoilla, joiden HOPS:n ja oman ryhmän ajoituksen mukaisiin pakollisiin opintoihin kyseinen opintojakso kuuluu.

Opintojaksolle hyväksyminen on ehdollinen niin kauan, kunnes opintojaksolle määritellyt edeltävyysehdot on tarkistettu.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.
Opiskelijalla on pakollinen läsnäolo seuraavissa opetuksissa: Orientaatio

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija tai edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallisia ja suullisia tehtäviä
Asiakaspalvelu ja ohjaus: arvioidaan hyväksytty, täydennettävä
Ruotsi: suullinen ja kirjallinen taito erikseen asteikolla 1-5, suullinen esitys, kirjallinen tentti

Opintojaksototeutuksen arviointi (Tutkintosääntö § 36)

Arviointi perustuu opintojakson tai -kokonaisuuden osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Arviointi-perusteet ja arvosanan muodostuminen kuvataan yksityiskohtaisesti opintojakson toteutussuunnitelmassa ja ne käsitellään opiskelijoiden kanssa jokaisen opintojakson toteutuksen alussa. Opintojakson suoritus arvioidaan hyväksytyksi vasta, kun kaikki pakolliset toteutusosat on arvioitu hyväksytyiksi.

Opintojaksototeutuksen arvosana annetaan tiedoksi opiskelijalle merkitsemällä se opintosuoritusrekisteriin viimeistään neljän työviikon kuluessa toteutuksen päättymisajan jälkeen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

03.10.2023 - 07.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hannele Tiira
Vastuuhenkilö

Hannele Tiira

Opiskelijaryhmät
 • SXP23S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

-osaa selittää kiinnityskudossairauksien etiologian ja epidemiologian
-hallitsee karieksen etiologian ja epidemiologian
-ymmärtää eroosion, attrition ja abraasion synnyn ja ehkäisyn
-ymmärtää syljen merkityksen suun terveydelle ja sen eritykseen vaikuttavat tekijät

Sisältö

Kiinnityskudossairauksien etiologia ja epidemiologia
Karieksen etiologia ja epidemiologia
Eroosio, attritio, abraasio
Sylki ja sen merkitys suun terveydelle

Aika ja paikka

Tiedot lukujärjestyksessä

Oppimateriaalit

Moodlessa oleva materiaali
Opettajan osoittama materiaali
Ajankohtainen materiaali ja tutkimukset
Therapia Odontologica käsiteltävien aiheiden osalta
Käypä hoito -suositukset käsiteltävien aiheiden osalta

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus
Itsenäinen opiskelu
Kirjatentit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

llmoitetaan opintojakson alussa, löytyvät lukujärjestyksestä

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei AHOT mahdollisuutta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op

Sisällön jaksotus

Toteutukseen kuuluvat seuraavat osat:
Osa 1. Parodontologia 3 op
Osa 2. Kariologia 2 op

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suorittaminen hyväksytysti on edellytys Parodontologia I -toteutuksen kliinisen harjoittelun aloittamiselle.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksolle olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestelyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opintojen mahdollinen nopeuttaminen edellyttää kaikista aikaisemmista opintojaksoista arvosanaa H3.
Aikaisemmat opintojaksot, kliininen harjoittelu sekä taitopajan opinnot ja osaamisen näytöt tulee olla suoritettu ennen seuraavia opintojaksoja.
Opintojaksoilla edetään opetussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä.
Opintojen nopeuttamisesta tulee ensin keskustella oman uraohjaajan kanssa, henkilökohtaisesta opintopolusta tehdään sopimus sopimuspankkiin.

Opetustilanteen tallenteet
Opintojakson verkossa toteutuvat kontaktit voidaan tallentaa joustavaa opiskelua varten. Mikäli et halua olla mukana tallenteella, ilmoita tästä opettajalle opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla.
Opetustilanteiden tallenteet ovat nähtävissä opintojakson ajan opintojakson käyttämällä oppimisalustalla. Jos ryhmän kanssa ei sovita muuta, opetustilanteiden tallenteet poistetaan viimeistään 6 kk opintojakson päätyttyä.
Tietosuojaseloste
Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy Metropolian julkisilla verkkosivuilla julkaistusta Metropolian opiskelija- ja ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kokoava numeerinen arviointi toteutuksen eri osista 0-5
Parodontologian osuudella on suurin painoarvo kokonaisarvosanasta
Aktiivinen osallistuminen
Projektin hyväksyttyjä osasuorituksia ei voi korottaa

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

20.03.2024 - 24.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hannele Tiira
Vastuuhenkilö

Hannele Tiira

Opiskelijaryhmät
 • SXP24K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

-osaa selittää kiinnityskudossairauksien etiologian ja epidemiologian
-hallitsee karieksen etiologian ja epidemiologian
-ymmärtää eroosion, attrition ja abraasion synnyn ja ehkäisyn
-ymmärtää syljen merkityksen suun terveydelle ja sen eritykseen vaikuttavat tekijät

Sisältö

Kiinnityskudossairauksien etiologia ja epidemiologia
Karieksen etiologia ja epidemiologia
Eroosio, attritio, abraasio
Sylki ja sen merkitys suun terveydelle

Aika ja paikka

Tiedot lukujärjestyksessä

Oppimateriaalit

Moodlessa oleva materiaali
Opettajan osoittama materiaali
Ajankohtainen materiaali ja tutkimukset
Therapia Odontologica käsiteltävien aiheiden osalta
Käypä hoito -suositukset käsiteltävien aiheiden osalta

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus
Itsenäinen opiskelu
Kirjatentit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

llmoitetaan opintojakson alussa, löytyvät lukujärjestyksestä

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei AHOT mahdollisuutta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op

Sisällön jaksotus

Toteutukseen kuuluvat seuraavat osat:
Osa 1. Parodontologia 3 op
Osa 2. Kariologia 2 op

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suorittaminen hyväksytysti on edellytys Parodontologia I -toteutuksen kliinisen harjoittelun aloittamiselle.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksolle olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestelyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opintojen mahdollinen nopeuttaminen edellyttää kaikista aikaisemmista opintojaksoista arvosanaa H3.
Aikaisemmat opintojaksot, kliininen harjoittelu sekä taitopajan opinnot ja osaamisen näytöt tulee olla suoritettu ennen seuraavia opintojaksoja.
Opintojaksoilla edetään opetussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä.
Opintojen nopeuttamisesta tulee ensin keskustella oman uraohjaajan kanssa, henkilökohtaisesta opintopolusta tehdään sopimus sopimuspankkiin.

Opetustilanteen tallenteet
Opintojakson verkossa toteutuvat kontaktit voidaan tallentaa joustavaa opiskelua varten. Mikäli et halua olla mukana tallenteella, ilmoita tästä opettajalle opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla.
Opetustilanteiden tallenteet ovat nähtävissä opintojakson ajan opintojakson käyttämällä oppimisalustalla. Jos ryhmän kanssa ei sovita muuta, opetustilanteiden tallenteet poistetaan viimeistään 6 kk opintojakson päätyttyä.
Tietosuojaseloste
Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy Metropolian julkisilla verkkosivuilla julkaistusta Metropolian opiskelija- ja ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kokoava numeerinen arviointi toteutuksen eri osista 0-5
Parodontologian osuudella on suurin painoarvo kokonaisarvosanasta
Aktiivinen osallistuminen
Projektin hyväksyttyjä osasuorituksia ei voi korottaa

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

18.10.2023 - 19.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hannele Tiira
 • Maria Mstoi
 • Luennoitsija Terveysala
Vastuuhenkilö

Hannele Tiira

Opiskelijaryhmät
 • SXP22S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

-osaa tunnistaa erilaisia kiinnityskudossairauksia ja niiden riskitekijöitä sekä hallitsee hoidon eri vaiheet
-ymmärtää kiinnityskudossairauksien mikrobiologian
-osaa selittää yleisimmät parodontaalikirurgiset toimenpiteet
-osaa selittää yleisimmät suukirurgiset toimenpiteet ja niiden jälkihoidon
-osaa havaita limakalvomuutoksen suussa
-huomioi hoidon suunnittelussa potilaan yleissairaudet ja lääkitykset
-tunnistaa suuhygienistin työn osuuden suukirurgiassa, endodontiassa sekä protetiikassa
-osaa toimia osana monialaista tiimiä suukirurgiassa, endodontiassa sekä protetiikassa

Sisältö

Kiinnityskudossairauksien luokitus, riskitekijät, tutkimusmenetelmät, hoidon eri vaiheet ja mikrobiologia
Parodontaalikirurgia
Suukirurgian perusteet
Suun limakalvomuutokset
Suun terveydentilan ja yleissairauksien välinen yhteys
Suuhygienistin osaaminen suukirurgiassa, endodontiassa ja protetiikassa

Aika ja paikka

Tiedot lukujärjestyksessä

Oppimateriaalit

Moodlen materiaali
Opettajien osoittama materiaali
Ajankohtainen materiaali ja tutkimukset
Therapia Odontologica käsiteltävien aiheiden osalta
Heinonen, T. 2008. Yleissairaudet suun terveydenhoidossa. Idies ky
Käypä hoito -suositukset käsiteltävien aiheiden osalta

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus
Itsenäinen opiskelu
Ryhmätyöskentely
Oppimistehtäviä
Kliiniset harjoitukset
Laboraatio ja/tai simulaatioharjoitukset
Kirjatentit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa, löytyvät lukujärjestyksestä

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osittainen AHOT opiskelijan aiemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella: Suuhygienistin osaaminen suukirurgiassa, endodontiassa ja protetiikassa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op

Sisällön jaksotus

Opintojaksoon kuuluvat seuraavat osat:
Osa 1. Parodontologia 2 op
Osa 2. Suun terveydentilan ja yleissairauksien välinen yhteys 0,5 op
Osa 4. Suukirurgia ja suun limakalvomuutokset 1 op
Osa 3. Suuhygienisti suukirurgisessa, endodontisessa ja proteettisessa hoitotyössä 1,5 op

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Suuhygienisti suukirurgisessa, endodontisessa ja proteettisessa hoitotyössä -osa sisältää teoriaopintoja, laboraatioita ja/tai simulaatioita. Laboraatioissa ja simulaatioissa läsnäolovelvollisuus. Molempiin tulee pukeutua työvaattein.

Poissaolot korvataan opettajan määrittämällä tavalla.

Hammaslääketiede I tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen tälle opintojaksolle osallistumista.

Opintojakson suorittaminen hyväksytysti on edellytys seuraavan kliinistä harjoittelua sisältävän opintojakson aloittamiselle.

Oppimistehtävät tulee palauttaa määräaikaan mennessä. Myöhässä palautetut oppimistehtävät alentavat opintojakson arviointia.

Opetustilanteen tallenteet
Opintojakson verkossa toteutuvat kontaktit voidaan tallentaa joustavaa opiskelua varten. Mikäli et halua olla mukana tallenteella, ilmoita tästä opettajalle opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla.
Opetustilanteiden tallenteet ovat nähtävissä opintojakson ajan opintojakson käyttämällä oppimisalustalla. Jos ryhmän kanssa ei sovita muuta, opetustilanteiden tallenteet poistetaan viimeistään 6 kk opintojakson päätyttyä.

Tietosuojaseloste
Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy Metropolian julkisilla verkkosivuilla julkaistusta Metropolian opiskelija- ja ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta.

Opintojen mahdollinen nopeuttaminen edellyttää kaikista aikaisemmista opintojaksoista arvosanaa H3.
Aikaisemmat opintojaksot, kliininen harjoittelu sekä taitopajan opinnot ja osaamisen näytöt tulee olla suoritettu ennen seuraavia opintojaksoja.
Opintojaksoilla edetään opetussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä.
Opintojen nopeuttamisesta tulee ensin keskustella oman uraohjaajan kanssa, henkilökohtaisesta opintopolusta tehdään sopimus sopimuspankkiin.

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestelyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen
Oppimistehtävät
Parodontologia sekä suukirurgia ja suun limakalvomuutokset erilliset kirjatentit
Koko toteutuksesta tulee koontiarvosana
Projektin hyväksyttyjä osasuorituksia ei voi korottaa
Myöhässä palautetut oppimistehtävät alentavat opintojakson arviointia

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

22.03.2024 - 24.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hannele Tiira
 • Maria Mstoi
 • Luennoitsija Terveysala
Vastuuhenkilö

Hannele Tiira

Opiskelijaryhmät
 • SXP23K2A
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, RYHMÄ A
 • SXP23K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

-osaa tunnistaa erilaisia kiinnityskudossairauksia ja niiden riskitekijöitä sekä hallitsee hoidon eri vaiheet
-ymmärtää kiinnityskudossairauksien mikrobiologian
-osaa selittää yleisimmät parodontaalikirurgiset toimenpiteet
-osaa selittää yleisimmät suukirurgiset toimenpiteet ja niiden jälkihoidon
-osaa havaita limakalvomuutoksen suussa
-huomioi hoidon suunnittelussa potilaan yleissairaudet ja lääkitykset
-tunnistaa suuhygienistin työn osuuden suukirurgiassa, endodontiassa sekä protetiikassa
-osaa toimia osana monialaista tiimiä suukirurgiassa, endodontiassa sekä protetiikassa

Sisältö

Kiinnityskudossairauksien luokitus, riskitekijät, tutkimusmenetelmät, hoidon eri vaiheet ja mikrobiologia
Parodontaalikirurgia
Suukirurgian perusteet
Suun limakalvomuutokset
Suun terveydentilan ja yleissairauksien välinen yhteys
Suuhygienistin osaaminen suukirurgiassa, endodontiassa ja protetiikassa

Aika ja paikka

Tiedot lukujärjestyksessä

Oppimateriaalit

Moodlen materiaali
Opettajien osoittama materiaali
Ajankohtainen materiaali ja tutkimukset
Therapia Odontologica käsiteltävien aiheiden osalta
Heinonen, T. 2008. Yleissairaudet suun terveydenhoidossa. Idies ky
Käypä hoito -suositukset käsiteltävien aiheiden osalta

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus
Itsenäinen opiskelu
Ryhmätyöskentely
Oppimistehtäviä
Kliiniset harjoitukset
Laboraatio ja/tai simulaatioharjoitukset
Kirjatentit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa, löytyvät lukujärjestyksestä

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osittainen AHOT opiskelijan aiemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella: Suuhygienistin osaaminen suukirurgiassa, endodontiassa ja protetiikassa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op

Sisällön jaksotus

Opintojaksoon kuuluvat seuraavat osat:
Osa 1. Parodontologia 2 op
Osa 2. Suun terveydentilan ja yleissairauksien välinen yhteys 0,5 op
Osa 4. Suukirurgia ja suun limakalvomuutokset 1 op
Osa 3. Suuhygienisti suukirurgisessa, endodontisessa ja proteettisessa hoitotyössä 1,5 op

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Suuhygienisti suukirurgisessa, endodontisessa ja proteettisessa hoitotyössä -osa sisältää teoriaopintoja, laboraatioita ja/tai simulaatioita. Laboraatioissa ja simulaatioissa läsnäolovelvollisuus. Molempiin tulee pukeutua työvaattein.

Poissaolot korvataan opettajan määrittämällä tavalla.

Hammaslääketiede I tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen tälle opintojaksolle osallistumista.

Opintojakson suorittaminen hyväksytysti on edellytys seuraavan kliinistä harjoittelua sisältävän opintojakson aloittamiselle.

Oppimistehtävät tulee palauttaa määräaikaan mennessä. Myöhässä palautetut oppimistehtävät alentavat opintojakson arviointia.

Opetustilanteen tallenteet
Opintojakson verkossa toteutuvat kontaktit voidaan tallentaa joustavaa opiskelua varten. Mikäli et halua olla mukana tallenteella, ilmoita tästä opettajalle opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla.
Opetustilanteiden tallenteet ovat nähtävissä opintojakson ajan opintojakson käyttämällä oppimisalustalla. Jos ryhmän kanssa ei sovita muuta, opetustilanteiden tallenteet poistetaan viimeistään 6 kk opintojakson päätyttyä.

Tietosuojaseloste
Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy Metropolian julkisilla verkkosivuilla julkaistusta Metropolian opiskelija- ja ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta.

Opintojen mahdollinen nopeuttaminen edellyttää kaikista aikaisemmista opintojaksoista arvosanaa H3.
Aikaisemmat opintojaksot, kliininen harjoittelu sekä taitopajan opinnot ja osaamisen näytöt tulee olla suoritettu ennen seuraavia opintojaksoja.
Opintojaksoilla edetään opetussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä.
Opintojen nopeuttamisesta tulee ensin keskustella oman uraohjaajan kanssa, henkilökohtaisesta opintopolusta tehdään sopimus sopimuspankkiin.

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestelyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen
Oppimistehtävät
Parodontologia sekä suukirurgia ja suun limakalvomuutokset erilliset kirjatentit
Koko toteutuksesta tulee koontiarvosana
Projektin hyväksyttyjä osasuorituksia ei voi korottaa
Myöhässä palautetut oppimistehtävät alentavat opintojakson arviointia

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

22.03.2024 - 24.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hannele Tiira
 • Maria Mstoi
 • Luennoitsija Terveysala
Vastuuhenkilö

Hannele Tiira

Opiskelijaryhmät
 • SXP23K2B
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, RYHMÄ B
 • SXP23K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

-osaa tunnistaa erilaisia kiinnityskudossairauksia ja niiden riskitekijöitä sekä hallitsee hoidon eri vaiheet
-ymmärtää kiinnityskudossairauksien mikrobiologian
-osaa selittää yleisimmät parodontaalikirurgiset toimenpiteet
-osaa selittää yleisimmät suukirurgiset toimenpiteet ja niiden jälkihoidon
-osaa havaita limakalvomuutoksen suussa
-huomioi hoidon suunnittelussa potilaan yleissairaudet ja lääkitykset
-tunnistaa suuhygienistin työn osuuden suukirurgiassa, endodontiassa sekä protetiikassa
-osaa toimia osana monialaista tiimiä suukirurgiassa, endodontiassa sekä protetiikassa

Sisältö

Kiinnityskudossairauksien luokitus, riskitekijät, tutkimusmenetelmät, hoidon eri vaiheet ja mikrobiologia
Parodontaalikirurgia
Suukirurgian perusteet
Suun limakalvomuutokset
Suun terveydentilan ja yleissairauksien välinen yhteys
Suuhygienistin osaaminen suukirurgiassa, endodontiassa ja protetiikassa

Aika ja paikka

Tiedot lukujärjestyksessä

Oppimateriaalit

Moodlen materiaali
Opettajien osoittama materiaali
Ajankohtainen materiaali ja tutkimukset
Therapia Odontologica käsiteltävien aiheiden osalta
Heinonen, T. 2008. Yleissairaudet suun terveydenhoidossa. Idies ky
Käypä hoito -suositukset käsiteltävien aiheiden osalta

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus
Itsenäinen opiskelu
Ryhmätyöskentely
Oppimistehtäviä
Kliiniset harjoitukset
Laboraatio ja/tai simulaatioharjoitukset
Kirjatentit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa, löytyvät lukujärjestyksestä

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osittainen AHOT opiskelijan aiemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella: Suuhygienistin osaaminen suukirurgiassa, endodontiassa ja protetiikassa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op

Sisällön jaksotus

Opintojaksoon kuuluvat seuraavat osat:
Osa 1. Parodontologia 2 op
Osa 2. Suun terveydentilan ja yleissairauksien välinen yhteys 0,5 op
Osa 4. Suukirurgia ja suun limakalvomuutokset 1 op
Osa 3. Suuhygienisti suukirurgisessa, endodontisessa ja proteettisessa hoitotyössä 1,5 op

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Suuhygienisti suukirurgisessa, endodontisessa ja proteettisessa hoitotyössä -osa sisältää teoriaopintoja, laboraatioita ja/tai simulaatioita. Laboraatioissa ja simulaatioissa läsnäolovelvollisuus. Molempiin tulee pukeutua työvaattein.

Poissaolot korvataan opettajan määrittämällä tavalla.

Hammaslääketiede I tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen tälle opintojaksolle osallistumista.

Opintojakson suorittaminen hyväksytysti on edellytys seuraavan kliinistä harjoittelua sisältävän opintojakson aloittamiselle.

Oppimistehtävät tulee palauttaa määräaikaan mennessä. Myöhässä palautetut oppimistehtävät alentavat opintojakson arviointia.

Opetustilanteen tallenteet
Opintojakson verkossa toteutuvat kontaktit voidaan tallentaa joustavaa opiskelua varten. Mikäli et halua olla mukana tallenteella, ilmoita tästä opettajalle opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla.
Opetustilanteiden tallenteet ovat nähtävissä opintojakson ajan opintojakson käyttämällä oppimisalustalla. Jos ryhmän kanssa ei sovita muuta, opetustilanteiden tallenteet poistetaan viimeistään 6 kk opintojakson päätyttyä.

Tietosuojaseloste
Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy Metropolian julkisilla verkkosivuilla julkaistusta Metropolian opiskelija- ja ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta.

Opintojen mahdollinen nopeuttaminen edellyttää kaikista aikaisemmista opintojaksoista arvosanaa H3.
Aikaisemmat opintojaksot, kliininen harjoittelu sekä taitopajan opinnot ja osaamisen näytöt tulee olla suoritettu ennen seuraavia opintojaksoja.
Opintojaksoilla edetään opetussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä.
Opintojen nopeuttamisesta tulee ensin keskustella oman uraohjaajan kanssa, henkilökohtaisesta opintopolusta tehdään sopimus sopimuspankkiin.

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestelyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen
Oppimistehtävät
Parodontologia sekä suukirurgia ja suun limakalvomuutokset erilliset kirjatentit
Koko toteutuksesta tulee koontiarvosana
Projektin hyväksyttyjä osasuorituksia ei voi korottaa
Myöhässä palautetut oppimistehtävät alentavat opintojakson arviointia

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 15.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.11.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ulla Marjosola
Vastuuhenkilö

Ulla Marjosola

Tavoitteet

Ymmärrät mihin hampaiden esteettiset hoidot perustuvat
Ymmärrät shg:n työn kuvan esteettisten hoitojen parissa
Kirkastat omaa käsitystäsi hampaiden esteettisistä hoidoista ja pohdit syvemmin mitä se sinulle itsellesi merkitsee
Osaat kertoa eri hoitomenetelmistä ja osaat ohjata potilaan ammattilaisen hoitoon
Osaat arvioida omaa tietämystä esteettisistä hoidoista ja syvennät sen merkitystä terveysalalla

Sisältö

Hampaiden vaalennushoidot
Eri menetelmien esittely
SHG:n työkuva esteettisten hoitojen parissa
Oman oppimisen kehittäminen verkkoympäristössä
Näyttöön perustuvan tiedon hakeminen ja yleiset suositukset
Esteettisten hoitojen positiiviset sivuvaikutukset

Aika ja paikka

Syksy 2023

Oppimateriaalit

Ajankohtaiset artikkeli
Yleiset suositukset
Opettajan osoittama kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Kurssi toteutuu verkkokurssina.
Kurssin oppimisympäristöinä Moodle ja Zoom.

Kurssilla etäkontaktiopetusta, itsenäistä ja tiimityöskentelyä, keskusteluja että kirjallisia tehtäviä.
Opiskelija saa ohjeet Moodlen työtilaan kirjautumiseen vastuuopettajalta sähköpostitse ennen opintojakson alkua.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson aikana on mahdollista tehdä yhteistyötä ja vierailla esteettisen hoidon klinikalla. Tästä sovitaan tarkemmin osallistujien kesken.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op = 81 h
- Kurssi etenee aihealueittain toteutusajan sisällä
- n. 3 tapaamiskertaa Zoomissa etäkontaktina/luentona (a 3h)
- Itsenäistä työskentelyä Moodle-työtilan tehtävänantojen mukaisesti onlinetapaamiskertojen välillä

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee viikon intensiivijaksoissa ajalla.

Opiskelija palauttaa ennakkotehtävän moodleen 30.10.2023 mennessä.

23.10.2023 klo 9-11 Orientaatio ZOOM

Ja kurssin päätösseminaari 24.11. klo 9-12

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija voi valita tämän kurssin kun opsin mukaan on suorittanut nuoren ja aikuisen suun terveys- opintojakson.

Muille AMK:n opiskelijoille suosittelen esteettisen hampaiden hoidon perusteiden suorittamista ennen syventävän kurssin valintaa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/täydennettävä

Aktiivinen osallistuminen etätapaamisiin ja verkkokeskusteluihin.
Oppimistehtävien teko hyväksytysti ja palautus kurssin alussa annettuun määräaikaan mennessä.

Opiskelijat
- ymmärtävät vaalennusprosessin merkityksen terveyden edistämisessä
- tuntevat ajankohtaiset vaalennusmenetelmät ja niiden prosessit
- tunnistavat uusia vaalennusmenetelmiä ja osaavat valita oikean hoitomuodon potilaalle
- ovat kehittyneet vaallennushoitojen myynnissä ja markkinoinnissa
- lisäävät oman oppimisen kehittämistä ja näyttöön perustuvan tiedon hakemista

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija palauttaa määräaikaan mennessä kaikki 4. moduulitehtävät ja on mukana orientaatiossa, päätösseminaarissa ja ryhmätehtävän tekemisessä.

Opiskelija saa suorituksen noin. 4 viikon kuluessa seminaarista, huomioiden, että kaikki tehtävät on palautettu.

Lisäksi opiskelija antaa palautetta moodlen kautta opintojakson päättyessä.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 13.03.2024

Ajoitus

19.03.2024 - 19.04.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ulla Marjosola
Vastuuhenkilö

Ulla Marjosola

Tavoitteet

Ymmärrät mihin hampaiden esteettiset hoidot perustuvat
Ymmärrät shg:n työn kuvan esteettisten hoitojen parissa
Kirkastat omaa käsitystäsi hampaiden esteettisistä hoidoista ja pohdit syvemmin mitä se sinulle itsellesi merkitsee
Osaat kertoa eri hoitomenetelmistä ja osaat ohjata potilaan ammattilaisen hoitoon
Osaat arvioida omaa tietämystä esteettisistä hoidoista ja syvennät sen merkitystä terveysalalla

Sisältö

Hampaiden vaalennushoidot
Eri menetelmien esittely
SHG:n työkuva esteettisten hoitojen parissa
Oman oppimisen kehittäminen verkkoympäristössä
Näyttöön perustuvan tiedon hakeminen ja yleiset suositukset
Esteettisten hoitojen positiiviset sivuvaikutukset

Aika ja paikka

Kevät 2024

Oppimateriaalit

Ajankohtaiset artikkeli
Yleiset suositukset
Opettajan osoittama kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Kurssi toteutuu verkkokurssina.
Kurssin oppimisympäristöinä Moodle ja Zoom.

Kurssilla etäkontaktiopetusta, itsenäistä ja tiimityöskentelyä, keskusteluja että kirjallisia tehtäviä.
Opiskelija saa ohjeet Moodlen työtilaan kirjautumiseen vastuuopettajalta sähköpostitse ennen opintojakson alkua.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson aikana on mahdollista tehdä yhteistyötä ja vierailla esteettisen hoidon klinikalla. Tästä sovitaan tarkemmin osallistujien kesken.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op = 81 h
- Kurssi etenee aihealueittain toteutusajan sisällä
- n. 3 tapaamiskertaa Zoomissa etäkontaktina/luentona (a 3h)
- Itsenäistä työskentelyä Moodle-työtilan tehtävänantojen mukaisesti onlinetapaamiskertojen välillä

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee viikon intensiivijaksoissa ajalla.

Opiskelija palauttaa ennakkotehtävän moodleen 18.3.2024 mennessä.

19.3.2024 klo 9-12 Orientaatio ZOOM, läsnäolo pakollinen

Kurssin päätösseminaari 19.4. klo 9-12 ZOOM, läsnäolo pakollinen

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija voi valita tämän kurssin, kun opsin mukaan on suorittanut nuoren ja aikuisen suun terveys- opintojakson.

Muille AMK:n opiskelijoille suosittelen esteettisen hampaiden hoidon perusteiden suorittamista ennen syventävän kurssin valintaa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/täydennettävä

Aktiivinen osallistuminen etätapaamisiin ja verkkokeskusteluihin.
Oppimistehtävien teko hyväksytysti ja palautus kurssin alussa annettuun määräaikaan mennessä.

Opiskelijat
- ymmärtävät vaalennusprosessin merkityksen terveyden edistämisessä
- tuntevat ajankohtaiset vaalennusmenetelmät ja niiden prosessit
- tunnistavat uusia vaalennusmenetelmiä ja osaavat valita oikean hoitomuodon potilaalle
- ovat kehittyneet vaallennushoitojen myynnissä ja markkinoinnissa
- lisäävät oman oppimisen kehittämistä ja näyttöön perustuvan tiedon hakemista

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija palauttaa määräaikaan mennessä kaikki 4. moduulitehtävät ja on mukana orientaatiossa, päätösseminaarissa ja ryhmätehtävän tekemisessä.

Opiskelija saa suorituksen noin. 4 viikon kuluessa seminaarista, huomioiden, että kaikki tehtävät on palautettu.

Lisäksi opiskelija antaa palautetta moodlen kautta opintojakson päättyessä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 26.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Saila Pakarinen
 • Maria Mstoi
Vastuuhenkilö

Saila Pakarinen

Opiskelijaryhmät
 • SXP21K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

-organisoi ja toteuttaa ikääntyneen suun hoidon yhdessä ikääntyneen, hänen perheensä ja/tai hoitohenkilöstön kanssa
-analysoi ja toteuttaa eri-ikäisten potilaiden suun terveydenhoitotyön Metropolian Suunhoidon opetusklinikalla
-kykenee huomioimaan potilaan psykologiset ja sosiaaliset tekijät tehdessään hoitosuunnitelman, toteuttaessaan hoitoa ja suunnitellessaan ylläpitohoidon
-huomioi potilaskohtaisesti kivunlievityksen tarpeen ja osaa käyttää pinta- ja paikallispuudutteita
-osaa dokumentoida potilaan hoidon kulun potilastietojärjestelmään

Sisältö

Työelämäharjoittelu:
Eri-ikäisten ja ikääntyneiden suun terveydenhoitotyö ja terveyden edistäminen Suunhoidon Opetusklinikalla

Aika ja paikka

Työelämäharjoittelu HyMy-kylässä syksy 2023 lukujärjestyksen mukaisesti.
Yhteistyö moniammatillisesti muistikuntoutujan palvelupolussa.

Oppimateriaalit

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Kelo,S.ym. (toim.) 2015. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö. Sanoma Pro. Helsinki.
Moodle-työtilassa olevat materiaalit
Opettajien osoittama materiaali ja kirjallisuus
Itsenäinen tiedonhaku (ajankohtainen tutkimustieto)

Opetusmenetelmät

Kliininen suunhoidon harjoittelu Metropolian hyvinvointi- ja terveyskylässä


Syksyllä 2023 toteutuumuistikuntoutuspalvelun toteuttaminen, jossa muistisairausdignoosin saaneille asiakkaille geronomi-, toimintaterapia- ja suuhygienistiopiskelijat tarjoavat heidän elämäntilanteeseensa yksilöllistä ja kiireetöntä ohjausta ja neuvontaa; 1,5 h/kerta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Suunhoidon kliininen harjoittelu Metropolian Hyvinvointi- ja terveyskylässä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

kv-tapahtumat HyMy-kylässä mahdollisia

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kv-opinnoilla voi hyväksilukea opintoja vastuuopettajan ja hopsopettajan kanssa neuvottelun kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

yht. 5 op = 135 tuntia
Suunhoidon kliininen työelämäharjoittelu Hyvinvointi- ja terveyskylässä, sisältää oppimisen tavoitteet, reflektiokirjoitelman ja arviointikeskustelun ja kliinisen harjoittelun tueksi tarjolla olevan teoriatiedon kertaamiseen 4 op

Muistikuntoutujan palvelupolun kehittäminen ja toteuttaminen 1 op

Sisällön jaksotus

Suunhoidon kliininen työelämäharjoittelu Hyvinvointi- ja terveyskylässä

Lisätietoja opiskelijoille

AHOT prosessi käynnistettävä jo toteutukselle ilmoittautuessa.
Opiskelija esittää mahdolliset AHOT-päätökset orientaatiotunnilla.

Aikaisemmat kliiniset opintojaksot sekä taitopajan opinnot ja osaamisen näytöt oltava hyväksytysti suoritettu ennen harjoittelujaksoja.
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista läsnäoloa ja osallistumista kaikkiin opintojakson osiin.
Suunhoidon kliininen työelämäharjoittelu Metropolian Hyvinvointi- ja terveyskylässä sisältää opiskelijoiden itsearvioinnin ja reflektoinnin. Opiskelijat lähettävät suunhoidon kliinisen työelämäharjoittelu lopuksi tiivistelmäkaavakkeen opintojakson vastuuopettajalle sähköisesti

Opiskelijan vastuulla on huolehtia suorituksistaan ja poissaolojen korvaamisesta.
Opintojen nopeuttaminen edellyttää aikaisemmista opintojaksoista arvosanaa H3.
Suunhoidon kliininen työelämäharjoittelu Metropolian Hyvinvointi- ja terveyskylässä opetusasiakastyö toteutetaan itsenäisesti ilman paria.


Projektin teoreettinen viitekehys on perhehoitotyö/yhteisöllinen terveyden edistäminen.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt tai asiantuntija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytyn suorituksen saamiseksi seuraavien asioiden tulee toteutua:

Aktiivinen läsnäolo opetusklinikalla toteutuvassa työelämäharjoittelussa

Aseptinen toiminta

Potilasasiakirjamerkintöjen huolellinen kirjaaminen

Riittävä määrä potilaskäyntejä (minimikäyntimäärä 80 %, opiskelija aktiivisesti huolehtinut, että hänellä tarpeeksi potilaita)

Potilaiden hoitojaksot suoritettuna loppuun. Paranemistarkastuksia tai potilaan hoitoa muutoin ei siirretä muille kuin erityisissä tilanteissa sovitusti opettajan kanssa.

Yhteisvastuullinen toiminta (mm. annettujen asiakaspalvelu- ja hallinto ja välinevastaavavuorojen hoitaminen, klinikan sujuvan toiminnan edistäminen aina klinikalla ollessa)

Läsnäolo ja työskentely hammaslääketieteen kandidaattien yhteistyöpäivissä

Reflektioihin osallistuminen

Reflektiolomakkeen täyttäminen ja palauttaminen määräaikaan mennessä

Arviointikeskusteluun osallistuminen

Poissaolojen korvaaminen sovitusti

Opettajat arvioivat jokaisen opiskelijan klinikkaharjoittelun osaamista klinikkaharjoittelujakson ajan. Mikäli potilaskäyntejä ei tule riittävästi tai osaaminen ei ole riittävällä tasolla opettajien arvioinnin perusteella, opiskelija sopii opettajien kanssa täydentävien vuorojen ja potilashoitojen suorittamisesta.

HUOM! Seuraavalle klinikkajaksolle ei voi edetä, ellei edellinen jakso ole hyväksytysti suoritettu.

Tarvittaessa tehdään yksilöllinen opintopolku sopimuspankkiin kirjattuna.
Englanniksi
Evaluation is based on:
A) Clinical practice in the Metropolia's Wellbeing and Health Village+learning reflection (0-5)
B) Practice in elderly care + independent Learning Assignment (0/H)
C) Active participation to teaching

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Saila Pakarinen
 • Pia Majewski
Vastuuhenkilö

Saila Pakarinen

Opiskelijaryhmät
 • SXP21S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

-organisoi ja toteuttaa ikääntyneen suun hoidon yhdessä ikääntyneen, hänen perheensä ja/tai hoitohenkilöstön kanssa
-analysoi ja toteuttaa eri-ikäisten potilaiden suun terveydenhoitotyön Metropolian Suunhoidon opetusklinikalla
-kykenee huomioimaan potilaan psykologiset ja sosiaaliset tekijät tehdessään hoitosuunnitelman, toteuttaessaan hoitoa ja suunnitellessaan ylläpitohoidon
-huomioi potilaskohtaisesti kivunlievityksen tarpeen ja osaa käyttää pinta- ja paikallispuudutteita
-osaa dokumentoida potilaan hoidon kulun potilastietojärjestelmään

Sisältö

Työelämäharjoittelu:
Eri-ikäisten ja ikääntyneiden suun terveydenhoitotyö ja terveyden edistäminen Suunhoidon Opetusklinikalla

Aika ja paikka

Työelämäharjoittelu HyMy-kylässä keväällä 2024 lukujärjestyksen mukaisesti.
Yhteistyö moniammatillisesti muistikuntoutujan palvelupolussa.

Oppimateriaalit

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Kelo,S.ym. (toim.) 2015. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö. Sanoma Pro. Helsinki.
Moodle-työtilassa olevat materiaalit
Opettajien osoittama materiaali ja kirjallisuus
Itsenäinen tiedonhaku (ajankohtainen tutkimustieto)

Opetusmenetelmät

Kliininen suunhoidon harjoittelu Metropolian hyvinvointi- ja terveyskylässä


Keväällä 2024 toteutuu muistikuntoutuspalvelun toteuttaminen, jossa muistisairausdignoosin saaneille asiakkaille geronomi-, toimintaterapia- ja suuhygienistiopiskelijat tarjoavat heidän elämäntilanteeseensa yksilöllistä ja kiireetöntä ohjausta ja neuvontaa; 1,5 h/kerta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Suunhoidon kliininen harjoittelu Metropolian Hyvinvointi- ja terveyskylässä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

kv-tapahtumat HyMy-kylässä mahdollisia

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kv-opinnoilla voi hyväksilukea opintoja vastuuopettajan ja hopsopettajan kanssa neuvottelun kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

yht. 5 op = 135 tuntia
Suunhoidon kliininen työelämäharjoittelu Hyvinvointi- ja terveyskylässä, sisältää oppimisen tavoitteet, reflektiokirjoitelman ja arviointikeskustelun ja kliinisen harjoittelun tueksi tarjolla olevan teoriatiedon kertaamiseen 4 op

Muistikuntoutujan palvelupolun kehittäminen ja toteuttaminen 1 op

Sisällön jaksotus

Suunhoidon kliininen työelämäharjoittelu Hyvinvointi- ja terveyskylässä

Lisätietoja opiskelijoille

AHOT prosessi käynnistettävä jo toteutukselle ilmoittautuessa.
Opiskelija esittää mahdolliset AHOT-päätökset orientaatiotunnilla.

Aikaisemmat kliiniset opintojaksot sekä taitopajan opinnot ja osaamisen näytöt oltava hyväksytysti suoritettu ennen harjoittelujaksoja.
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista läsnäoloa ja osallistumista kaikkiin opintojakson osiin.
Suunhoidon kliininen työelämäharjoittelu Metropolian Hyvinvointi- ja terveyskylässä sisältää opiskelijoiden itsearvioinnin ja reflektoinnin. Opiskelijat lähettävät suunhoidon kliinisen työelämäharjoittelu lopuksi tiivistelmäkaavakkeen opintojakson vastuuopettajalle sähköisesti

Opiskelijan vastuulla on huolehtia suorituksistaan ja poissaolojen korvaamisesta.
Opintojen nopeuttaminen edellyttää aikaisemmista opintojaksoista arvosanaa H3.
Suunhoidon kliininen työelämäharjoittelu Metropolian Hyvinvointi- ja terveyskylässä opetusasiakastyö toteutetaan itsenäisesti ilman paria.


Projektin teoreettinen viitekehys on perhehoitotyö/yhteisöllinen terveyden edistäminen.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt tai asiantuntija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytyn suorituksen saamiseksi seuraavien asioiden tulee toteutua:

Aktiivinen läsnäolo opetusklinikalla toteutuvassa työelämäharjoittelussa

Aseptinen toiminta

Potilasasiakirjamerkintöjen huolellinen kirjaaminen

Riittävä määrä potilaskäyntejä (minimikäyntimäärä 80 %, opiskelija aktiivisesti huolehtinut, että hänellä tarpeeksi potilaita)

Potilaiden hoitojaksot suoritettuna loppuun. Paranemistarkastuksia tai potilaan hoitoa muutoin ei siirretä muille kuin erityisissä tilanteissa sovitusti opettajan kanssa.

Yhteisvastuullinen toiminta (mm. annettujen asiakaspalvelu- ja hallinto ja välinevastaavavuorojen hoitaminen, klinikan sujuvan toiminnan edistäminen aina klinikalla ollessa)

Läsnäolo ja työskentely hammaslääketieteen kandidaattien yhteistyöpäivissä

Reflektioihin osallistuminen

Reflektiolomakkeen täyttäminen ja palauttaminen määräaikaan mennessä

Arviointikeskusteluun osallistuminen

Poissaolojen korvaaminen sovitusti

Opettajat arvioivat jokaisen opiskelijan klinikkaharjoittelun osaamista klinikkaharjoittelujakson ajan. Mikäli potilaskäyntejä ei tule riittävästi tai osaaminen ei ole riittävällä tasolla opettajien arvioinnin perusteella, opiskelija sopii opettajien kanssa täydentävien vuorojen ja potilashoitojen suorittamisesta.

HUOM! Seuraavalle klinikkajaksolle ei voi edetä, ellei edellinen jakso ole hyväksytysti suoritettu.

Tarvittaessa tehdään yksilöllinen opintopolku sopimuspankkiin kirjattuna.
Englanniksi
Evaluation is based on:
A) Clinical practice in the Metropolia's Wellbeing and Health Village+learning reflection (0-5)
B) Practice in elderly care + independent Learning Assignment (0/H)
C) Active participation to teaching

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 26.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Saila Pakarinen
 • Heidi Oilimo
 • Lotta Kuosmanen
Vastuuhenkilö

Saila Pakarinen

Opiskelijaryhmät
 • SXP21K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

-osaa selittää ikääntymiseen liittyvät vaikutukset suun terveyteen
-osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja moniammatillisesti ikääntyneiden ihmisten suun hoidon toteuttamisessa
-kehittää ikääntyneiden päivittäistä suunhoitoa läheisten ja hoitohenkilöstön kanssa
-tunnistaa keskeiset tukea tarvitsevat asiakasryhmät ikääntyneiden asiakasryhmistä (muistikuntoutujat, mielenterveys, vammat)
-osaa toimia osana laajempaa moniammatillista yleisterveyden ja suun terveyden hoitotiimiä.

Sisältö

Gerontologia ja geriatria
Gerodontologia ja nielemisvaikeudet
Työelämäharjoittelu:
Ikääntyneen ihmisen suunhoito vanhustenhuollossa

Aika ja paikka

Verkko-opetus ja lähiopetus ja opiskelu syksy 2023, lukujärjestyksen mukaisesti.
Vanhustenhuollonharjoittelu syksy 2023 lukujärjestyksen mukaisesti.

Yhteistyö Metropolian sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa.

Oppimateriaalit

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Kelo,S.ym. (toim.) 2015. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö. Sanoma Pro. Helsinki.
Moodle-työtilassa olevat materiaalit
Opettajien osoittama materiaali ja kirjallisuus
Itsenäinen tiedonhaku (ajankohtainen tutkimustieto)

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus ja opiskelu
Suunhoidon työelämäharjoittelu Vanhustenhuollossa
Itsearviointi ja osaamisen reflektio
Oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu työelämässä vanhustenhuollon yksiköissä (voi suorittaa vasta teoriaopetuksen jälkeen).

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kv-opinnoilla voi hyväksilukea opintoja vastuuopettajan ja hopsopettajan kanssa neuvottelun kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

yht. 5 op = 135 tuntia
Gerontologian luennot+ itsenäinen opiskelu 1 op = 27h
Gerodontologian luennot+itsenäinen opiskelu 1 op = 27h
Vanhustenhuollon harjoittelun osuus (sisältää loppuseminaarin) +itsenäinen opiskelu 3op = 81h

Sisällön jaksotus

1. vaihe: Teoriaopinnot: Gerontologia sekä gerodontologia.
Itsenäisen opiskelun avulla perehtyminen aiheeseen sekä asiantuntijaluennot.
2. vaihe: Työelämäharjoittelu: vanhustenhuollon yksiköissä +itsenäiset kirjalliset tehtävät
3. vaihe: Vanhustenhuollon harjoittelun reflektioseminaari

Lisätietoja opiskelijoille

Orientaatiotunnille osallistuminen on edellytys opintojaksolle osallistumiseen.
Työelämäharjoittelun arviointikriteerit, harjoittelupaikkaan ja sen hankintaan liittyvä ohjeistus projektin orientaatiossa. Maksuttoman vanhustenhuollon harjoittelupaikan hankinta on mahdollista myös itsenäisesti.

AHOT prosessi käynnistettävä jo toteutukselle ilmoittautuessa.
Opiskelija esittää mahdolliset AHOT-päätökset orientaatiotunnilla.

Aikaisemmat kliiniset opintojaksot sekä taitopajan opinnot ja osaamisen näytöt oltava hyväksytysti suoritettu ennen harjoittelujaksoja.
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista läsnäoloa ja osallistumista kaikkiin opintojakson osiin.
Suunhoidon kliininen työelämäharjoittelu Metropolian Hyvinvointi- ja terveyskylässä sisältää opiskelijoiden itsearvioinnin ja reflektoinnin. Opiskelijat lähettävät suunhoidon kliinisen työelämäharjoittelu lopuksi tiivistelmäkaavakkeen opintojakson vastuuopettajalle sähköisesti.

Opiskelijan vastuulla on huolehtia suorituksistaan ja poissaolojen korvaamisesta.
Opintojen nopeuttaminen edellyttää aikaisemmista opintojaksoista arvosanaa H3.

Projektin teoreettinen viitekehys on perhehoitotyö/yhteisöllinen terveyden edistäminen.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt tai asiantuntija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

A) Vanhustenhuollon harjoittelu + kirjallinen tehtävä (HYLÄTTY-HYVÄKSYTTY)
B) Aktiivinen osallistuminen opetukseen

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Saila Pakarinen
 • Suun terveydenhuolto1 Virtuaali
 • Heidi Oilimo
 • Lotta Kuosmanen
Vastuuhenkilö

Saila Pakarinen

Opiskelijaryhmät
 • SXP21S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

-osaa selittää ikääntymiseen liittyvät vaikutukset suun terveyteen
-osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja moniammatillisesti ikääntyneiden ihmisten suun hoidon toteuttamisessa
-kehittää ikääntyneiden päivittäistä suunhoitoa läheisten ja hoitohenkilöstön kanssa
-tunnistaa keskeiset tukea tarvitsevat asiakasryhmät ikääntyneiden asiakasryhmistä (muistikuntoutujat, mielenterveys, vammat)
-osaa toimia osana laajempaa moniammatillista yleisterveyden ja suun terveyden hoitotiimiä.

Sisältö

Gerontologia ja geriatria
Gerodontologia ja nielemisvaikeudet
Työelämäharjoittelu:
Ikääntyneen ihmisen suunhoito vanhustenhuollossa

Aika ja paikka

Verkko-opetus ja lähiopetus ja opiskelu kevät 2024, lukujärjestyksen mukaisesti.
Vanhustenhuollonharjoittelu kevät 2024 lukujärjestyksen mukaisesti.

Yhteistyö Metropolian sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa.

Oppimateriaalit

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Kelo,S.ym. (toim.) 2015. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö. Sanoma Pro. Helsinki.
Moodle-työtilassa olevat materiaalit
Opettajien osoittama materiaali ja kirjallisuus
Itsenäinen tiedonhaku (ajankohtainen tutkimustieto)

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus ja opiskelu
Suunhoidon työelämäharjoittelu Vanhustenhuollossa
Itsearviointi ja osaamisen reflektio
Oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu työelämässä vanhustenhuollon yksiköissä (voi suorittaa vasta teoriaopetuksen jälkeen).

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kv-opinnoilla voi hyväksilukea opintoja vastuuopettajan ja hopsopettajan kanssa neuvottelun kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

yht. 5 op = 135 tuntia
Gerontologian luennot+ itsenäinen opiskelu 1 op = 27h
Gerodontologian luennot+itsenäinen opiskelu 1 op = 27h
Vanhustenhuollon harjoittelun osuus (sisältää loppuseminaarin) +itsenäinen opiskelu 3op = 81h

Sisällön jaksotus

1. vaihe: Teoriaopinnot: Gerontologia sekä gerodontologia.
Itsenäisen opiskelun avulla perehtyminen aiheeseen sekä asiantuntijaluennot.
2. vaihe: Työelämäharjoittelu: vanhustenhuollon yksiköissä +itsenäiset kirjalliset tehtävät
3. vaihe: Vanhustenhuollon harjoittelun reflektioseminaari

Lisätietoja opiskelijoille

Orientaatiotunnille osallistuminen on edellytys opintojaksolle osallistumiseen.
Työelämäharjoittelun arviointikriteerit, harjoittelupaikkaan ja sen hankintaan liittyvä ohjeistus projektin orientaatiossa. Maksuttoman vanhustenhuollon harjoittelupaikan hankinta on mahdollista myös itsenäisesti.

AHOT prosessi käynnistettävä jo toteutukselle ilmoittautuessa.
Opiskelija esittää mahdolliset AHOT-päätökset orientaatiotunnilla.

Aikaisemmat kliiniset opintojaksot sekä taitopajan opinnot ja osaamisen näytöt oltava hyväksytysti suoritettu ennen harjoittelujaksoja.
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista läsnäoloa ja osallistumista kaikkiin opintojakson osiin.
Suunhoidon kliininen työelämäharjoittelu Metropolian Hyvinvointi- ja terveyskylässä sisältää opiskelijoiden itsearvioinnin ja reflektoinnin. Opiskelijat lähettävät suunhoidon kliinisen työelämäharjoittelu lopuksi tiivistelmäkaavakkeen opintojakson vastuuopettajalle sähköisesti.

Opiskelijan vastuulla on huolehtia suorituksistaan ja poissaolojen korvaamisesta.
Opintojen nopeuttaminen edellyttää aikaisemmista opintojaksoista arvosanaa H3.

Projektin teoreettinen viitekehys on perhehoitotyö/yhteisöllinen terveyden edistäminen.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt tai asiantuntija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

A) Vanhustenhuollon harjoittelu + kirjallinen tehtävä (HYLÄTTY-HYVÄKSYTTY)
B) Aktiivinen osallistuminen opetukseen

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 26.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ulla Marjosola
 • Maria Mstoi
Vastuuhenkilö

Ulla Marjosola

Opiskelijaryhmät
 • SXP20S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

-osaa toimia itsenäisesti eri-ikäisten potilaiden suun terveydenhoitotyössä
-kykenee huomioimaan potilaan psykologiset ja sosiaaliset tekijät tehdessään hoitosuunnitelman, toteuttaessaan hoitoa ja suunnitellessaan ylläpitohoidon
-huomioi potilaskohtaisesti kivunlievityksen tarpeen ja osaa käyttää pinta- ja paikallispuudutteita
-osaa dokumentoida potilaan hoidon kulun potilastietojärjestelmään

Sisältö

Työelämäharjoittelu:
Itsenäisen suun terveydenhoitotyön harjoittelu Metropolian Suunhoidon opetusklinikalla tiimissä

Aika ja paikka

SYKSY 2023

Oppimateriaalit

Kaikkin edellisten opintojaksojen moodle ympäristöt ja itsenäisen jakson moodle.

Muu osoitettu kirjallisuus, suositukset tai ohjeet.

Opetusmenetelmät

Teoriaopinnot edeltävät jokaista harjoittelujaksoa ja seminaaria. Ehl-luennot toteutuvat kontaktisssa ja niitä ei voi nauhoittaa tai seurata etänä.

Työelämäharjoittelu suun hoidon opetusklinikalla.

Opintojaksolle hyväksyminen on ehdollinen niin kauan, kunnes opintojaksolle määritellyt edeltävyysehdot on tarkistettu.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

- Työelämäharjoittelu suunhoidon opetusklinikalla yhteistyössä Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon kanssa.
- Tiimityönharjoittelua kandien kanssa suun sairauksien opetus ja hoitoyksikkö (HUS)
- Yks. palveluissa työskentelyä (Avi-potilaiden hoidot)

Kansainvälisyys

Opintojaksolle voi osallistua vaihto-opiskelijoita
Mahdollinen kv-yhteistyö

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Koulun ulkopuoliseen harj. on oma kriteeristö, jonka voi pyytää käymään läpi harjoittelusta vastaavan opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op Työelämäharjoittelu: suunhoidon opetusklinikalla135t. Klinikkatyöajasta tulee 80% olla täynnä.

Sisällön jaksotus

Hyväksytyn suorituksen saamiseksi seuraavien asioiden tulee toteutua:
Aktiivinen läsnäolo opetusklinikalla toteutuvassa työelämäharjoittelussa
Aseptinen toiminta
Potilasasiakirjamerkintöjen huolellinen kirjaaminen
Potilaiden hoitojaksot suoritettuna loppuun. Paranemistarkastuksia tai potilaan hoitoa muutoin ei siirretä muille kuin erityisissä tilanteissa sovitusti opettajan kanssa.
Yhteisvastuullinen toiminta (mm. annettujen asiakaspalvelu- ja välinevastaavavuorojen hoitaminen, klinikan sujuvan toiminnan edistäminen aina klinikalla ollessa)
Läsnäolo hammaslääketieteen kandidaattien yhteistyöpäivissä
Reflektioihin osallistuminen
Reflektiolomakkeen täyttäminen ja palauttaminen määräaikaan mennessä
Arviointikeskusteluun osallistuminen
Poissaolojen korvaaminen sovitusti

Opettajat arvioivat jokaisen opiskelijan klinikkaharjoittelun osaamista klinikkaharjoittelujakson ajan. Mikäli potilaskäyntejä ei tule riittävästi tai osaaminen ei ole riittävällä tasolla opettajien arvioinnin perusteella (perustuen arviointikriteereihin), opiskelija sopii opettajien kanssa täydentävien vuorojen ja potilashoitojen suorittamisesta.


Arviointi perustuu opintojakson tai -kokonaisuuden osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Arviointi-perusteet ja arvosanan muodostuminen kuvataan yksityiskohtaisesti opintojakson toteutussuunnitelmassa ja ne käsitellään opiskelijoiden kanssa opintojakson toteutuksen alussa. Opintojakson suoritus arvioidaan hyväksytyksi vasta, kun kaikki pakolliset toteutusosat on arvioitu hyväksytyiksi.

Opintojaksototeutuksen arvosana merkitään opintosuoritusrekisteriin viimeistään neljän työviikon kuluessa toteutuksen päättymisajan jälkeen.

Opiskelijan tulee miettiä ja suunnitella valmistumisen ajankohta ylläoleva huomioon ottaen.

Syksyn valmistumisen ajankohdat

https://opiskelija.oma.metropolia.fi/group/pakki/opiskelijan-opas/opinnot/valmistuminen#Valmistumisp%C3%A4iv%C3%A4t

Lisätietoja opiskelijoille

Pakollinen LÄSNÄOLO orientaatiossa, joka pidetään konsultatiivisen opintojakson yhteydessä 8.8. klo 12.30-14.00.2023

Opiskelijan tulee kerrata aiempien opintojaksojen teoriaosuuksia, jotta klinikkatyöskentely on potilasturvallista ja ammatilista.

Puudutuslomake tulee olla täynnä viimeisen klinikkajakson loputtua.
Kariologisia tarkastuksia tulee tehdä aikuisille väh. 10 kpl koko klinikkajakson aikana.

Opintojaan nopeuttavalta opiskelijalta edellytetään aktiivisuutta syventävän harjoittelupaikan itsenäisessä hakemisessa. Suunhoidon opetusklinikalla hän toimii aktiivisena ja esimerkillisenä harjoittelijana.


Opintojaksototeutuksen arvosana merkitään opintosuoritusrekisteriin viimeistään neljän työviikon kuluessa toteutuksen päättymisajan jälkeen.

Opiskelijan tulee miettiä ja suunnitella valmistumisen ajankohta ylläoleva huomioon ottaen.

Syksyn valmistumisen ajankohdat

https://opiskelija.oma.metropolia.fi/group/pakki/opiskelijan-opas/opinnot/valmistuminen#Valmistumisp%C3%A4iv%C3%A4t

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt tai asiantuntija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäisen suun terveydenhoitotyön kliininen harjoittelu suunhoidon opetusklinikalla.
Opiskelija laatii kliinisestä harjoittelusta suunhoidon opetusklinikalla oppimispäiväkirjan tavoitteineen ja kirjaa huolellisesti potilaskäynnit, poissaolot ja reflketoi oppimistaan. Klinikkavuoroista tulee täyttyä 80% jokaisen opiskelijan kohdalla.
Kliininen harjoittelu arvioidaan Hyväksytty/Täydennettävä.

Kts. tarkemmin opintojakson tavoitteet, ohjattu oppimispäiväkirjan tekeminen ja arviointi opetusklinikan MOODLESTA.


Opintojakson hyväksymisen edellytyksenä on että, opiskelija huolehtii arviointiin liittyvien tehtävien ja oppimispäiväkirjan palautuksista ajallaan niille sovittujen palautuspäivien mukaisesti.

Arviointi perustuu opintojakson tai -kokonaisuuden osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Arviointiperusteet ja arvosanan muodostuminen kuvataan yksityiskohtaisesti opintojakson toteutussuunnitelmassa ja ne käsitellään opiskelijoiden kanssa jokaisen opintojakson toteutuksen alussa. Opintojakson suoritus arvioidaan hyväksytyksi vasta, kun kaikki pakolliset toteutusosat on arvioitu hyväksytyiksi.
Opiskelijan tulee miettiä ja suunnitella valmistumisen ajankohta ylläoleva huomioon ottaen.

Opintojaksototeutuksen arvosana annetaan tiedoksi opiskelijalle merkitsemällä se opintosuoritusrekisteriin viimeistään neljän työviikon kuluessa toteutuksen päättymisajan jälkeen.

KLIINISEN JAKSON ARVIOINTI

Hyväksytyn suorituksen saamiseksi seuraavien asioiden tulee toteutua:

Aktiivinen läsnäolo opetusklinikalla toteutuvassa työelämäharjoittelussa

Aseptinen toiminta

Potilasasiakirjamerkintöjen huolellinen kirjaaminen

Riittävä määrä potilaskäyntejä (minimikäyntimäärä 80 %, opiskelija aktiivisesti huolehtinut, että hänellä tarpeeksi potilaita)

Potilaiden hoitojaksot suoritettuna loppuun. Paranemistarkastuksia tai potilaan hoitoa muutoin ei siirretä muille kuin erityisissä tilanteissa sovitusti opettajan kanssa.

Yhteisvastuullinen toiminta (mm. annettujen asiakaspalvelu- ja välinevastaavavuorojen hoitaminen, klinikan sujuvan toiminnan edistäminen aina klinikalla ollessa)

Läsnäolo hammaslääketieteen kandidaattien yhteistyöpäivissä

Reflektioihin osallistuminen

Reflektiolomakkeen täyttäminen ja palauttaminen määräaikaan mennessä

Arviointikeskusteluun osallistuminen

Poissaolojen korvaaminen sovitusti


Opettajat arvioivat jokaisen opiskelijan klinikkaharjoittelun osaamista klinikkaharjoittelujakson ajan. Mikäli potilaskäyntejä ei tule riittävästi tai osaaminen ei ole riittävällä tasolla opettajien arvioinnin perusteella (perustuen arviointikriteereihin), opiskelija sopii opettajien kanssa täydentävien vuorojen ja potilashoitojen suorittamisesta.

HUOM! Seuraavalle klinikkajaksolle ei voi edetä, ellei edellinen jakso ole hyväksytysti suoritettu.

Tarvittaessa tehdään yksilöllinen opintopolku sopimuspankkiin kirjattuna.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 21.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 28

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hannele Tiira
 • Marianne Granlund
 • Saija Pitkäniemi
Vastuuhenkilö

Saija Pitkäniemi

Opiskelijaryhmät
 • SXP23K2A
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, RYHMÄ A
 • SXP23K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

-havaitsee karieksen eri asteet hampaistossa
-osaa suunnitella karieksen ehkäisyn ja pysäytyshoidon yksilöllisesti huomioiden karieksen riskitekijät
- tunnistaa kariologisessa hoitotyössä käytettävät instrumentit, välineet ja tarveaineet
-osaa selittää korjaavan hoidon prosessit
-osaa tehdä simulaatioympäristössä täytteet ja viimeistellä ne
- organisoi työnsä ja työskentelee työturvallisuusohjeiden mukaisesti, taloudellisesti ja ekologisesti
- harjoittelee tiimityötä suun terveydenhuollon erilaisissa ympäristöissä ja monialaisissa tiimeissä

Sisältö

Harjoittelua simulaatioympäristössä
Karieksen havaitseminen, luokittelu ja hallinta
Karieksen hoidossa käytettävät instrumentit, välineet ja tarveaineet
Korjaavan suun terveydenhoitotyön prosessit
Työelämäharjoittelu:
Tiimityö suun terveydenhuollossa

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaisesti

Oppimateriaalit

Opetusmateriaali Moodlessa
Opettajien osoittama materiaali
Karieksen hallinta 2018. Käypähoitosuositus
Keskeiset lait ja asetukset suun terveydenhuollossa www.finlex.fi www.stm.fi
Välineet ja tarvikkeet taitopajassa

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Opetussimulaatio
Ryhmäohjaus
Yksilöohjaus
Virtuaaliopetus
Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Ohjatut harjoitukset
Tentit ja diagnostiset kokeet

I

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opetus tapahtuu pääosin verkko-opintoina ja taitopajassa. Mahdollinen yhteistyö hammaslääkäreiden kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Taitopaja: diagnostiset testit taitopajapäivien aluksi. Mahdollinen Moodle-tentti, uusintatentti ja oppimistehtävät, osaamisen näytöt sekä jatkuva arviointi.

Kariologian teoria -osiosta oma tentti.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op

Sisällön jaksotus

Kariologinen suun terveydenhoitotyö taitopajassa
Tiimityö hammaslääkäriopiskelijoiden kanssa
Kariologian teoria

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovelvoite teoriaopetuksessa ja taitopajassa sekä harjoittelun reflektiossa.
Tunnit alkavat teoriosuudella, jonka jälkeen toteutuvat harjoitukset. Opetus alkaa 8.30 tai 12.30, jolloin kaikkien on oltava paikalla. Yli 15 minuutin myöhästymisen jälkeen ei pääse enää osallistumaan päivän taitopajaopetukseen.
Mahdollisten poissaolojen osalta opiskelija on velvollinen hankkimaan puuttuvat tiedot ja taidot itseohjautuvasti. Jos taitopajakerroilta on 50 % poissa, opintojaksoa ei voida hyväksyä. Puuttuvat kerrat tulee korvata seuraavan toteutuksen yhteydessä. Seuraaviin kliinisiin opintoihin ei voi edetä.

Hammaslääketiede I tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen tälle opintojaksolle osallistumista.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Opiskelijan vastuulla on huolehtia suorituksistaan. Myöhässä palautetut oppimistehtävät alentavat opintojakson arviointia.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetustilanteen tallenteet
Opintojakson verkossa toteutuvat kontaktit voidaan tallentaa joustavaa opiskelua varten. Mikäli et halua olla mukana tallenteella, ilmoita tästä opettajalle opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla.
Opetustilanteiden tallenteet ovat nähtävissä opintojakson ajan opintojakson käyttämällä oppimisalustalla. Jos ryhmän kanssa ei sovita muuta, opetustilanteiden tallenteet poistetaan viimeistään 6 kk opintojakson päätyttyä.
Tietosuojaseloste
Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy Metropolian julkisilla verkkosivuilla julkaistusta Metropolian opiskelija- ja ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija tai edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen
Jatkuva arviointi
Vertaisarviointi
Itsenäiset oppimistehtävät
Kariologisen suun terveydenhoitotyön Moodle-tentti
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista läsnäoloa ja osallistumista kaikkiin opintojakson osiin
Hyväksyttyjä osasuorituksia ei voi korottaa

Tutkintosääntö 36 §:
Arviointi toteutetaan neljän työviikon kuluessa toteutuksen päättymisen jälkeen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 21.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 28

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hannele Tiira
 • Marianne Granlund
 • Saija Pitkäniemi
Vastuuhenkilö

Saija Pitkäniemi

Opiskelijaryhmät
 • SXP23K2B
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, RYHMÄ B
 • SXP23K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

-havaitsee karieksen eri asteet hampaistossa
-osaa suunnitella karieksen ehkäisyn ja pysäytyshoidon yksilöllisesti huomioiden karieksen riskitekijät
- tunnistaa kariologisessa hoitotyössä käytettävät instrumentit, välineet ja tarveaineet
-osaa selittää korjaavan hoidon prosessit
-osaa tehdä simulaatioympäristössä täytteet ja viimeistellä ne
- organisoi työnsä ja työskentelee työturvallisuusohjeiden mukaisesti, taloudellisesti ja ekologisesti
- harjoittelee tiimityötä suun terveydenhuollon erilaisissa ympäristöissä ja monialaisissa tiimeissä

Sisältö

Harjoittelua simulaatioympäristössä
Karieksen havaitseminen, luokittelu ja hallinta
Karieksen hoidossa käytettävät instrumentit, välineet ja tarveaineet
Korjaavan suun terveydenhoitotyön prosessit
Työelämäharjoittelu:
Tiimityö suun terveydenhuollossa

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaisesti

Oppimateriaalit

Opetusmateriaali Moodlessa
Opettajien osoittama materiaali
Karieksen hallinta 2018. Käypähoitosuositus
Keskeiset lait ja asetukset suun terveydenhuollossa www.finlex.fi www.stm.fi
Välineet ja tarvikkeet taitopajassa

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Opetussimulaatio
Ryhmäohjaus
Yksilöohjaus
Virtuaaliopetus
Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Ohjatut harjoitukset
Tentit ja diagnostiset kokeet

I

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opetus tapahtuu pääosin verkko-opintoina ja taitopajassa. Mahdollinen yhteistyö hammaslääkäreiden kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Taitopaja: diagnostiset testit taitopajapäivien aluksi. Mahdollinen Moodle-tentti, uusintatentti ja oppimistehtävät, osaamisen näytöt sekä jatkuva arviointi.

Kariologian teoria -osiosta oma tentti.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op

Sisällön jaksotus

Kariologinen suun terveydenhoitotyö taitopajassa
Tiimityö hammaslääkäriopiskelijoiden kanssa
Kariologian teoria

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovelvoite teoriaopetuksessa ja taitopajassa, sekä harjoittelun reflektiossa.
Tunnit alkavat teoriosuudella, jonka jälkeen toteutuvat harjoitukset. Opetus alkaa 8.30 tai 12.30, jolloin kaikkien on oltava paikalla. Yli 15 minuutin myöhästymisen jälkeen ei pääse enää osallistumaan päivän taitopajaopetukseen.
Mahdollisten poissaolojen osalta opiskelija on velvollinen hankkimaan puuttuvat tiedot ja taidot itseohjautuvasti. Jos taitopajakerroilta on 50 % poissa, opintojaksoa ei voida hyväksyä. Puuttuvat kerrat tulee korvata seuraavan toteutuksen yhteydessä. Seuraaviin kliinisiin opintoihin ei voi edetä.

Hammaslääketiede I tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen tälle opintojaksolle osallistumista.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Opiskelijan vastuulla on huolehtia suorituksistaan. Myöhässä palautetut oppimistehtävät alentavat opintojakson arviointia.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetustilanteen tallenteet
Opintojakson verkossa toteutuvat kontaktit voidaan tallentaa joustavaa opiskelua varten. Mikäli et halua olla mukana tallenteella, ilmoita tästä opettajalle opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla.
Opetustilanteiden tallenteet ovat nähtävissä opintojakson ajan opintojakson käyttämällä oppimisalustalla. Jos ryhmän kanssa ei sovita muuta, opetustilanteiden tallenteet poistetaan viimeistään 6 kk opintojakson päätyttyä.
Tietosuojaseloste
Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy Metropolian julkisilla verkkosivuilla julkaistusta Metropolian opiskelija- ja ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija tai edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen
Jatkuva arviointi
Vertaisarviointi
Itsenäiset oppimistehtävät
Kariologisen suun terveydenhoitotyön Moodle-tentti
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista läsnäoloa ja osallistumista kaikkiin opintojakson osiin
Hyväksyttyjä osasuorituksia ei voi korottaa

Tutkintosääntö 36 §:
Arviointi toteutetaan neljän työviikon kuluessa toteutuksen päättymisen jälkeen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hannele Tiira
 • Marianne Granlund
 • Saija Pitkäniemi
Vastuuhenkilö

Saija Pitkäniemi

Opiskelijaryhmät
 • SXP23S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

-havaitsee karieksen eri asteet hampaistossa
-osaa suunnitella karieksen ehkäisyn ja pysäytyshoidon yksilöllisesti huomioiden karieksen riskitekijät
- tunnistaa kariologisessa hoitotyössä käytettävät instrumentit, välineet ja tarveaineet
-osaa selittää korjaavan hoidon prosessit
-osaa tehdä simulaatioympäristössä täytteet ja viimeistellä ne
- organisoi työnsä ja työskentelee työturvallisuusohjeiden mukaisesti, taloudellisesti ja ekologisesti
- harjoittelee tiimityötä suun terveydenhuollon erilaisissa ympäristöissä ja monialaisissa tiimeissä

Sisältö

Harjoittelua simulaatioympäristössä
Karieksen havaitseminen, luokittelu ja hallinta
Karieksen hoidossa käytettävät instrumentit, välineet ja tarveaineet
Korjaavan suun terveydenhoitotyön prosessit
Työelämäharjoittelu:
Tiimityö suun terveydenhuollossa

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaisesti

Oppimateriaalit

Opetusmateriaali Moodlessa
Opettajien osoittama materiaali
Karieksen hallinta 2018. Käypähoitosuositus
Keskeiset lait ja asetukset suun terveydenhuollossa www.finlex.fi www.stm.fi
Välineet ja tarvikkeet taitopajassa

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Opetussimulaatio
Ryhmäohjaus
Yksilöohjaus
Virtuaaliopetus
Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Ohjatut harjoitukset
Tentit ja diagnostiset kokeet

I

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opetus tapahtuu pääosin verkko-opintoina ja taitopajassa. Mahdollinen yhteistyö hammaslääkäreiden kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Taitopaja: diagnostiset testit taitopajapäivien aluksi. Mahdollinen Moodle-tentti, uusintatentti ja oppimistehtävät, osaamisen näytöt sekä jatkuva arviointi.

Kariologian teoria -osiosta oma tentti.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op

Sisällön jaksotus

Kariologinen suun terveydenhoitotyö taitopajassa
Tiimityö hammaslääkäriopiskelijoiden kanssa
Kariologian teoria

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovelvoite teoriaopetuksessa ja taitopajassa sekä harjoittelun reflektiossa.
Tunnit alkavat teoriosuudella, jonka jälkeen toteutuvat harjoitukset. Opetus alkaa 8.30 tai 12.30, jolloin kaikkien on oltava paikalla. Yli 15 minuutin myöhästymisen jälkeen ei pääse enää osallistumaan päivän taitopajaopetukseen.
Mahdollisten poissaolojen osalta opiskelija on velvollinen hankkimaan puuttuvat tiedot ja taidot itseohjautuvasti. Jos taitopajakerroilta on 50 % poissa, opintojaksoa ei voida hyväksyä. Puuttuvat kerrat tulee korvata seuraavan toteutuksen yhteydessä. Seuraaviin kliinisiin opintoihin ei voi edetä.

Hammaslääketiede I tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen tälle opintojaksolle osallistumista.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Opiskelijan vastuulla on huolehtia suorituksistaan. Myöhässä palautetut oppimistehtävät alentavat opintojakson arviointia.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetustilanteen tallenteet
Opintojakson verkossa toteutuvat kontaktit voidaan tallentaa joustavaa opiskelua varten. Mikäli et halua olla mukana tallenteella, ilmoita tästä opettajalle opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla.
Opetustilanteiden tallenteet ovat nähtävissä opintojakson ajan opintojakson käyttämällä oppimisalustalla. Jos ryhmän kanssa ei sovita muuta, opetustilanteiden tallenteet poistetaan viimeistään 6 kk opintojakson päätyttyä.
Tietosuojaseloste
Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy Metropolian julkisilla verkkosivuilla julkaistusta Metropolian opiskelija- ja ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija tai edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen
Jatkuva arviointi
Vertaisarviointi
Itsenäiset oppimistehtävät
Kariologisen suun terveydenhoitotyön Moodle-tentti
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista läsnäoloa ja osallistumista kaikkiin opintojakson osiin
Hyväksyttyjä osasuorituksia ei voi korottaa

Tutkintosääntö 36 §:
Arviointi toteutetaan neljän työviikon kuluessa toteutuksen päättymisen jälkeen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

17.08.2023 - 10.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 28

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hannele Tiira
 • Päivi Eskola
 • Johanna Manninen
Vastuuhenkilö

Hannele Tiira

Opiskelijaryhmät
 • SXP22K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

-selittää pään neuroanatomian ja -fysiologian sekä verisuonituksen
-hallitsee kivunlievityksen menetelmiä
-käyttää turvallisesti pinta- ja paikallispuudutusta kivunlievityksessä
-Kykenee toimimaan potilaan henkeä uhkaavissa tilanteissa asianmukaisesti ja hallitsee hätäensiavun perusteet

Sisältö

Kivun lievitys suun terveydenhoidossa
Yleiskomplikaatioiden ehkäisy ja hoito

Aika ja paikka

Tiedot lukujärjestyksessä

Oppimateriaalit

Opetusmateriaali Moodlessa
Opettajien osoittama materiaali
Ajankohtainen materiaali ja tutkimukset
Simulaatiotarvikkeet Taitopajassa
Laboraatioissa tarvittavat välineet ja laitteet
Introduction to Dental Local Anesthesia

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Läsnäoloa vaativaa kontaktiopetusta
Verkko-opiskelu ja -luennot
Luentoja
Harjoitustehtävät ja ohjattuja harjoituksia
Laboraatioita
Opetussimulaatioita
Ryhmä- ja yksilöohjausta
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Näyttökokeet

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Dentsply-Sirona ja GSK tuote-esittelyt

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit, näytöt ja muut tehtävien palautukset ilmoitetaan opintojakson alussa ensimmäisellä kontaktikerralla.
Kaikki opetuskerrat löytyvät lukujärjestyksestä ja kurssin ohjelmasta työtilasta.
Näyttökoe 3 osaa (hll, shg, Moodle-tentti).

Kansainvälisyys

Yhteistyö vaihto-opiskelijoiden kanssa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei AHOT mahdollisuutta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op
Kontaktikertojen välillä itsenäistä opiskelua

Sisällön jaksotus

OSA 1. Kivunlievitys suun terveydenhoitotyössä
OSA 2. Yleiskomplikaatioiden ennaltaehkäisy ja hoito

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa etukäteen erikseen sovitulla tavalla. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Opintojaksoon kuuluvat seuraavat osat:
OSA 1. Kivunlievitys suun terveydenhoitotyössä
OSA 2. Yleiskomplikaatioiden ennaltaehkäisy ja hoito

Kaikki aikaisemmat opintojakso (teoria ja kliiniset) sekä taitopajan opinnot ja osaamisen näytöt on oltava hyväksytysti suoritettu.

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista läsnäoloa ja osallistumista kaikkiin opintojakson osiin. Oppimistehtävät tulee palauttaa määräaikaan mennessä. Myöhässä palautetut oppimistehtävät alentavat opintojakson arviointia.
Opintojakson kaikissa opetuskerroissa on läsnäolovelvoite.
Opiskelijan vastuulla huolehtia suorituksistaan ja poissaolojen korvaamisesta opettajien kanssa. Poissaolot korvataan opettajan määrittämällä tavalla.

Kaikkien kontaktituntien alussa teoriaosuus jonka jälkeen alkavat harjoitukset.
Yli 15 minuutin myöhästymisen jälkeen ei pääse enää osallistumaan sen päivän opetukseen.

Osaamisen näytöt tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen kliinisen harjoittelun jatkamista.

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestelyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opetustilanteen tallenteet
Opintojakson verkossa toteutuvat kontaktit voidaan tallentaa joustavaa opiskelua varten. Mikäli et halua olla mukana tallenteella, ilmoita tästä opettajalle opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla.
Opetustilanteiden tallenteet ovat nähtävissä opintojakson ajan opintojakson käyttämällä oppimisalustalla. Jos ryhmän kanssa ei sovita muuta, opetustilanteiden tallenteet poistetaan viimeistään 6 kk opintojakson päätyttyä.

Tietosuojaseloste
Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy Metropolian julkisilla verkkosivuilla julkaistusta Metropolian opiskelija- ja ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen koontiarvosana opintojakson eri osista.
Aktiivinen osallistuminen, läsnäolovelvoite kontaktikerroilla.
Jatkuva arviointi
Oppimistehtävien palautus annettuun päivämäärään mennessä.
Oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen Hyv/hyl tai 0-K5
Yksilöllinen osaamisen näyttö kivunlievitys numeerinen.
Projektin hyväksyttyjä osasuorituksia ei voi korottaa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

11.01.2024 - 27.02.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 28

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hannele Tiira
 • Päivi Eskola
 • Johanna Manninen
Vastuuhenkilö

Hannele Tiira

Opiskelijaryhmät
 • SXP22S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

-selittää pään neuroanatomian ja -fysiologian sekä verisuonituksen
-hallitsee kivunlievityksen menetelmiä
-käyttää turvallisesti pinta- ja paikallispuudutusta kivunlievityksessä
-Kykenee toimimaan potilaan henkeä uhkaavissa tilanteissa asianmukaisesti ja hallitsee hätäensiavun perusteet

Sisältö

Kivun lievitys suun terveydenhoidossa
Yleiskomplikaatioiden ehkäisy ja hoito

Aika ja paikka

Tiedot lukujärjestyksessä

Oppimateriaalit

Opetusmateriaali Moodlessa
Opettajien osoittama materiaali
Ajankohtainen materiaali ja tutkimukset
Simulaatiotarvikkeet Taitopajassa
Laboraatioissa tarvittavat välineet ja laitteet
Introduction to Dental Local Anesthesia

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Läsnäoloa vaativaa kontaktiopetusta
Verkko-opiskelu ja -luennot
Luentoja
Harjoitustehtävät ja ohjattuja harjoituksia
Laboraatioita
Opetussimulaatioita
Ryhmä- ja yksilöohjausta
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Näyttökokeet

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Dentsply-Sirona ja GSK tuote-esittelyt

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit, näytöt ja muut tehtävien palautukset ilmoitetaan opintojakson alussa ensimmäisellä kontaktikerralla.
Kaikki opetuskerrat löytyvät lukujärjestyksestä ja kurssin ohjelmasta työtilasta.
Näyttökoe 3 osaa (hll, shg, Moodle-tentti).

Kansainvälisyys

Yhteistyö vaihto-opiskelijoiden kanssa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei AHOT mahdollisuutta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op
Kontaktikertojen välillä itsenäistä opiskelua

Sisällön jaksotus

OSA 1. Kivunlievitys suun terveydenhoitotyössä
OSA 2. Yleiskomplikaatioiden ennaltaehkäisy ja hoito

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa etukäteen erikseen sovitulla tavalla. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Opintojaksoon kuuluvat seuraavat osat:
OSA 1. Kivunlievitys suun terveydenhoitotyössä
OSA 2. Yleiskomplikaatioiden ennaltaehkäisy ja hoito

Kaikki aikaisemmat opintojakso (teoria ja kliiniset) sekä taitopajan opinnot ja osaamisen näytöt on oltava hyväksytysti suoritettu.

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista läsnäoloa ja osallistumista kaikkiin opintojakson osiin. Oppimistehtävät tulee palauttaa määräaikaan mennessä. Myöhässä palautetut oppimistehtävät alentavat opintojakson arviointia.
Opintojakson kaikissa opetuskerroissa on läsnäolovelvoite.
Opiskelijan vastuulla huolehtia suorituksistaan ja poissaolojen korvaamisesta opettajien kanssa. Poissaolot korvataan opettajan määrittämällä tavalla.

Kaikkien kontaktituntien alussa teoriaosuus jonka jälkeen alkavat harjoitukset.
Yli 15 minuutin myöhästymisen jälkeen ei pääse enää osallistumaan sen päivän opetukseen.

Osaamisen näytöt tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen kliinisen harjoittelun jatkamista.

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestelyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opetustilanteen tallenteet
Opintojakson verkossa toteutuvat kontaktit voidaan tallentaa joustavaa opiskelua varten. Mikäli et halua olla mukana tallenteella, ilmoita tästä opettajalle opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla.
Opetustilanteiden tallenteet ovat nähtävissä opintojakson ajan opintojakson käyttämällä oppimisalustalla. Jos ryhmän kanssa ei sovita muuta, opetustilanteiden tallenteet poistetaan viimeistään 6 kk opintojakson päätyttyä.

Tietosuojaseloste
Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy Metropolian julkisilla verkkosivuilla julkaistusta Metropolian opiskelija- ja ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen koontiarvosana opintojakson eri osista.
Aktiivinen osallistuminen, läsnäolovelvoite kontaktikerroilla.
Jatkuva arviointi
Oppimistehtävien palautus annettuun päivämäärään mennessä.
Oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen Hyv/hyl tai 0-K5
Yksilöllinen osaamisen näyttö kivunlievitys numeerinen.
Projektin hyväksyttyjä osasuorituksia ei voi korottaa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 26.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Saila Pakarinen
 • Hannele Tiira
 • Ulla Marjosola
 • Suun terveydenhuolto1 Virtuaali
Vastuuhenkilö

Ulla Marjosola

Opiskelijaryhmät
 • SXP20S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

-perehtyy erikoisalojen suun terveydenhuoltoon
-osaa ottaa huomioon erityistarpeisten potilaiden vaatimukset suun terveydenhoitotyössä
-purentavaivojen hoito monialaisena yhteistyönä fysioterapian ja osteopatian kanssa
-saa valmiudet tunnistaa purentafysiologisia ongelmia ja osaa selittää yleisimmät hoitomenetelmät

Sisältö

Teoriaperusta itsenäiseen potilastyöhön
Erikoishammashoidon perusteet
Erityistarpeisten potilaiden huomiointi
Purentafysiologian perusteet
Pyrentafysiologisen potilaan hoito

Aika ja paikka

SYKSY 2023

Oppimateriaalit

Moodlen materiaali
Opettajien osoittama materiaali
Ajankohtainen materiaali ja tutkimukset
Therapia Odontologica käsiteltävien aiheiden osalta
Käypä hoito -suositukset käsiteltävien aiheiden osalta

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus
Itsenäinen opiskelu
Ryhmätyöskentely
Oppimistehtäviä
Kliiniset harjoitukset

Sisällön jaksotus

Osa 1: Erikoishammashoidon perusteet, EHL Risto Kontio, muut luennoitsijat
Osa 2: Erikoissairaanhoitoa vaativan lapsen suun hoito, EHL Tarja Siltanen
Osa 3 Erityistarpeisten potilaiden huomiointi ja suun terveys, EHL Aija Kalmari luento ja tehtävä
Osa 4: Purentafysiologian perusteet, Hll Hannele Tiira, pyrentafysiologisen potilaan hoito, yhteistyöpäivä muiden tutkintojen kanssa

Lisäksi teoriaperusta itsenäiseen potilastyöhön, TtM Ulla Marjosola

Lisätietoja opiskelijoille

Orientaatio pidetään etänä ZOOM:ssa 8.8.2023 klo 12.30-14.00
EHL:n luennot ovat kontaktiluentoja ja läsnäolovelvollisuus.
Purentafysiologian perusteet, pyrentafysiologisen potilaan hoito, yhteistyöpäivä muiden tutkintojen kanssa -osa sisältää teoriaopintoja ja kliinistä harjoittelua. Osion kontaktiopetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Opintojaksolle voi osallistua jos edelliset opinnot ovat väh. H3 tasolla suoritettu.

Opintojaksolle hyväksyminen on ehdollinen niin kauan, kunnes opintojaksolle määritellyt edeltävyysehdot on tarkistettu.


Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.


Poissaolot korvataan opettajan määrittämällä tavalla.

Oppimistehtävät tulee palauttaa määräaikaan mennessä. Myöhässä palautetut oppimistehtävät alentavat opintojakson arviointia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt tai asiantuntija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen
Oppimistehtävät
Koko toteutuksesta tulee koontiarvosana
Projektin hyväksyttyjä osasuorituksia ei voi korottaa
Myöhässä palautetut oppimistehtävät alentavat opintojakson arviointia

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 26.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ulla Marjosola
 • Luennoitsija Terveysala
Vastuuhenkilö

Ulla Marjosola

Opiskelijaryhmät
 • SXP20S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

-saa käsityksen suuhygienistin laaja-alaisesta työnkuvasta ja mahdollisuuksista työelämässä
-organisoi, toteuttaa ja kehittää itsenäistä suun terveydenhoitotyötä erilaisissa suun terveydenhoidon toimintaympäristöissä
-osaa kuvata hoidossaan olleen potilaan hoidon kulun ja erityispiireet potilasseminaarissa

Sisältö

Suuhygienisti asiantuntijana erilaisissa työympäristöissä
Työelämäharjoittelu:
Suun terveydenhoitotyön harjoittelu erikoissairaanhoidossa, kehitysvammahuollossa, mielenterveyskuntoutuksessa, dentaalialan yrityksessä tai yksityisvastaanotolla
Potilasseminaari

Aika ja paikka

SYKSY 2023

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama ajankohtainen kirjallisuus.
Harjoittelun lomakkeet.

Opetusmenetelmät

Teoriaopinnot edeltävät jokaista harjoittelujaksoa ja potilasseminaaria ja ne valmistavat opiskelijaa harjoitteluun.

Osa 1: Harjoittelun info, läsnäolovelvoite. Työelämäharjoittelu: erikoissairaanhoidossa tai yksityissektorilla tai muussa opiskelijan työelämään siirtymistä tukevissa harjoitteluympäristöissä esim. dentaalialan yrityksissä.

Osa 2: Potilasseminaarit (päivän kestävä n. 8h kontaktissa pidettävä) on aktiivinen keskustelupäivä, jossa ennalta määritetyt opponoitsijat kyseenalaistavat potilastapauksia harjoitellen ammatillista argumentointia potilaan terveystiedoista, hoidon kulusta, ylläpitohoitovälistä ja kliiniseen hoitoon liittyvistä asioista.
Jokainen opiskelija valmistelee esityksen omasta laajemmasta kirjallisesta tehtävästä ja esittää sen yleisölle.

Yleisössä mukana aina nuorempi opiskelijaryhmä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäharjoittelu: erikoissairaanhoidossa tai yksityissektorilla tai muussa opiskelijan työelämään siirtymistä tukevissa harjoitteluympäristöissä: Yhteistyökumppaneihin on yhteydessä opintojakson vastaava opettaja.

- HUS (pääkaupunkiseutu)
- Helsingin kaupunki
- Oral (pääkaupunkiseutu)
- Plusterveys (pääkaupunkiseutu)
- Mehiläinen (pääkaupinkiseutu)
- Pihlajalinna (pääkaupunkiseutu)

- Plandent
- Hammasväline

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Harjoittelun raportti, joka palautetaan määräaikaan mennessä. Hyv/täydennettävä.

Kansainvälisyys

Opintojaksolle voi osallistua vaihto-opiskelijoita
Mahdollinen kv-yhteistyö

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi hyväksi lukea syventävän työelämäharjoittelun 2 viikkoa (37t. x 2).
Opiskelija on tehnyt ahot-hakemuksen tutorille ennen opintojakson alkua. Hyväksiluvun edellytyksenä on suuhygienistin työstä ansaittu todistus ja opiskelijan oma reflektio, jotka ovat anomuksen liitteinä. Ahotin tulee täyttää harjoittelun kriteerit.

Muu harkinnanvarainen ahotointi.

Opintojen mahdollinen nopeuttaminen edellyttää kaikista aikaisemmista opintojaksoista vähintään arvosanaa H3.

Aikaisemmat opintojaksot, kliininen harjoittelu sekä taitopajan opinnot ja osaamisen näytöt tulee olla suoritettu ennen seuraavia opintojaksoja.

Opintojaksoilla edetään opetussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä.

Opintojen nopeuttamisesta tulee ensin keskustella oman uraohjaajan kanssa, henkilökohtaisesta opintopolusta tehdään sopimus sopimuspankkiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 op Työelämäharjoittelu: erikoissairaanhoidossa tai yksityissektorilla tai muussa opiskelijan työelämään siirtymistä tukevissa harjoitteluympäristöissä 37t/vko (2 viikkoa) ja kirjallinen harj. raportti + raportin kirjoittaminen. Yht.74t

1 op Potilasseminaarit ja valmistelu potilastapaukseen, 26t
Potilasseminaaripotilas valitaan itsenäisen kliiniseltä harjoittelujaksolta. Potilaan tulee olla sellainen, jonka hoitoa on tehnyt enemmän kun yhden hoitokäynnin. Potilasseminaarin kriteerit käydään läpi toteutuksen orientaatiossa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle voi osallistua jos edelliset opinnot ovat väh. H3 tasolla suoritettu.

Opintojaksolle hyväksyminen on ehdollinen niin kauan, kunnes opintojaksolle määritellyt edeltävyysehdot on tarkistettu.


Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.


Poissaolot korvataan opettajan määrittämällä tavalla.

Oppimistehtävät tulee palauttaa määräaikaan mennessä. Myöhässä palautetut oppimistehtävät alentavat opintojakson arviointia.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt tai asiantuntija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

KLIINISEN HARJOITTELUN ARVIOINTIA
Hyväksytyn suorituksen saamiseksi seuraavien asioiden tulee toteutua:

Aktiivinen läsnäolo koulun ulkopuolella toteutuvassa työelämäharjoittelussa:

Aseptinen toiminta
Kliininen osaaminen
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
Potilasasiakirjamerkintöjen huolellinen kirjaaminen

Tuntimäärä 37t x 2 oltava täynnä. Harj. lomakkeet tulee vastaavalta opettajalta (tuntiseuranta, osaamisen arviointi)

Potilasseminaarit:
Arviointi 0-5
ESITYKSESSÄ
- esityksen selkeys ja esittäminen,
- asiantuntijuus, potilaan valinta ja perustelut sille
- miten oma oppiminen on tuotu esille,
- ajassa pysyminen,
- yleisön huomiointi ja miten johdat
asiantuntevaa dialogia.

KIRJALLINEN OSUUS
• Kuvata terveyden edistämisen malli tai teoria, miten
sovelsit sitä potilaan hoidossa.
• Potilaan esitiedot (sairaudet,
lääkitykset,) kerro tarkkaan niiden merkitys potilaan
suun terveydelle, tuo tutkimuksia tai aiheeseen
liittyvää kirjallisuutta vahvistamaan sanomaasi.
• Kuvaa suun terveyden nykytila ja omahoidon
välineet sillä hetkellä.
• Miten tilanne muuttui ja mitä olivat sen edistävät ja
estävät tekijät?
• Mitä itse opit ja mikä jäi päällimmäisenä mieleen
tapauksesta?
• Kuinka perehdyit potilaan ravitsemuskysymyksiin?

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 25.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hannele Tiira
 • Saija Pitkäniemi
Vastuuhenkilö

Riikka Jokimäki

Opiskelijaryhmät
 • SXP22S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

-ymmärtää monikulttuurisuuden merkityksen lasten suun terveydenhoidossa
-osaa selittää hampaiston ominaispiirteet, kehitysvaiheet ja tunnistaa purennan ja sen poikkeamat
-osaa toteuttaa ortodontisia toimenpiteitä simulaatioympäristössä
-osaa selittää suun terveyden ja yleisterveyden vastavuoroisen yhteyden
-tietää antibioottiprofylaksian merkityksen ja tarpeen suun terveydenhoidossa
-hallitsee ensiavun hampaiston tapaturmatilanteissa
-ymmärtää dokumentoinnin merkityksen ja hallitsee potilastietojärjestelmän käytön

Sisältö

Lapsi potilaana
Terveyden lukutaidon kulttuurisuus ja kansainvälisyys
Ortodontian keskeiset käsitteet ja prosessit
Yleisterveys ja antibioottiprofylaksia
Hampaiston tapaturmat
Potilastietojärjestelmän hallinta

Aika ja paikka

Ks. lukujärjestys

Oppimateriaalit

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusklinikan ja ortodontian moodle-sivustot
Muu opettajan osoittama materiaali ja kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Projekti
Aktivoiva luento
Opetussimulaatio
Ryhmäohjaus
Yksilöohjaus
Virtuaaliopetus
Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Ohjatut harjoitukset
Diagnostiset testit
Mahdollinen tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö mahdollista laitevalmistajien ja tavarantoimittajien kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ks. lukujärjestys.

Kansainvälisyys

Yhteistyö vaihto-opiskelijoiden kanssa ja/tai kansainvälisten yhteistyöoppilaitosten kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135h

Sisällön jaksotus

Osa 1: Ortodontinen suun terveydenhoitotyö
Osa 2: Terveyden lukutaidon kulttuurisuus ja kansainvälisyys
Osa 3: Kirjaamisen merkitys ja potilastietojärjestelmän hallinta
Osa 4: Yleisterveys ja antibioottiprofylaksia

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävien periodien opinnot oltava hyväksytysti suoritettuna.
Läsnäolo ortodontian simulaatioissa, erikoishammaslääkärin luennolla pakollinen.
Ortodontian simulaatioiden opetus alkaa 8.00, 8,30 tai 12.00, 12.15 tai 12.30, jolloin kaikkien on oltava paikalla. Yli 15 minuutin myöhästymisen jälkeen ei pääse enää osallistumaan päivän opetukseen.
Mahdollisten poissaolojen osalta opiskelija on velvollinen hankkimaan puuttuvat tiedot ja taidot itseohjautuvasti. Poissaolot korvataan opettajan määrittämällä tavalla.

Opiskelijan vastuulla on huolehtia suorituksistaan. Myöhässä palautetut oppimistehtävät alentavat opintojakson arviointia.

Opintojaksototeutukselle ilmoittautuminen (Tutkintosääntö § 32)
Pääperiaate on, että etusija on niillä opiskelijoilla, joiden HOPS:n ja oman ryhmän ajoituksen mukaisiin pakollisiin opintoihin kyseinen opintojakso kuuluu.
Opintojaksolle hyväksyminen on ehdollinen niin kauan, kunnes opintojaksolle määritellyt edeltävyysehdot on tarkistettu.
Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Vertaisarviointi
Projektiarviointi/ oppimistehtävä
Osaamisen näyttö

Opintojaksototeutuksen arviointi (Tutkintosääntö § 36)
Arviointi perustuu opintojakson tai -kokonaisuuden osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Arviointi-perusteet ja arvosanan muodostuminen kuvataan yksityiskohtaisesti opintojakson toteutussuunnitelmassa ja ne käsitellään opiskelijoiden kanssa jokaisen opintojakson toteutuksen alussa. Opintojakson suoritus arvioidaan hyväksytyksi vasta, kun kaikki pakolliset toteutusosat on arvioitu hyväksytyiksi.
Opintojaksototeutuksen arvosana annetaan tiedoksi opiskelijalle merkitsemällä se opintosuoritusrekisteriin viimeistään neljän työviikon kuluessa toteutuksen päättymisajan jälkeen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 20.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hannele Tiira
 • Saija Pitkäniemi
Vastuuhenkilö

Saija Pitkäniemi

Opiskelijaryhmät
 • SXP23K2A
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, RYHMÄ A
 • SXP23K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

-ymmärtää monikulttuurisuuden merkityksen lasten suun terveydenhoidossa
-osaa selittää hampaiston ominaispiirteet, kehitysvaiheet ja tunnistaa purennan ja sen poikkeamat
-osaa toteuttaa ortodontisia toimenpiteitä simulaatioympäristössä
-osaa selittää suun terveyden ja yleisterveyden vastavuoroisen yhteyden
-tietää antibioottiprofylaksian merkityksen ja tarpeen suun terveydenhoidossa
-hallitsee ensiavun hampaiston tapaturmatilanteissa
-ymmärtää dokumentoinnin merkityksen ja hallitsee potilastietojärjestelmän käytön

Sisältö

Lapsi potilaana
Terveyden lukutaidon kulttuurisuus ja kansainvälisyys
Ortodontian keskeiset käsitteet ja prosessit
Yleisterveys ja antibioottiprofylaksia
Hampaiston tapaturmat
Potilastietojärjestelmän hallinta

Aika ja paikka

Ks. lukujärjestys

Oppimateriaalit

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusklinikan ja ortodontian moodle-sivustot
Muu opettajan osoittama materiaali ja kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Projekti
Aktivoiva luento
Opetussimulaatio
Ryhmäohjaus
Yksilöohjaus
Virtuaaliopetus
Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Ohjatut harjoitukset
Diagnostiset testit
Mahdollinen tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö mahdollista laitevalmistajien ja tavarantoimittajien kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ks. lukujärjestys.

Kansainvälisyys

Yhteistyö vaihto-opiskelijoiden kanssa ja/tai kansainvälisten yhteistyöoppilaitosten kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135h

Sisällön jaksotus

Osa 1: Ortodontinen suun terveydenhoitotyö
Osa 2: Terveyden lukutaidon kulttuurisuus ja kansainvälisyys
Osa 3: Kirjaamisen merkitys ja potilastietojärjestelmän hallinta
Osa 4: Yleisterveys ja antibioottiprofylaksia

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävien periodien opinnot oltava hyväksytysti suoritettuna.
Läsnäolo ortodontian simulaatioissa(taitopaja+klinikka), erikoishammaslääkärin luennolla sekä monikulttuurisuusseminaarissa pakollinen.
Ortodontian simulaatioiden opetus alkaa 8.00, 8,30 tai 12.00, 12.15 tai 12.30, jolloin kaikkien on oltava paikalla. Yli 15 minuutin myöhästymisen jälkeen ei pääse enää osallistumaan päivän opetukseen.
Mahdollisten poissaolojen osalta opiskelija on velvollinen hankkimaan puuttuvat tiedot ja taidot itseohjautuvasti. Poissaolot korvataan opettajan määrittämällä tavalla.

Opiskelijan vastuulla on huolehtia suorituksistaan. Myöhässä palautetut oppimistehtävät alentavat opintojakson arviointia.

Opintojaksototeutukselle ilmoittautuminen (Tutkintosääntö § 32)
Pääperiaate on, että etusija on niillä opiskelijoilla, joiden HOPS:n ja oman ryhmän ajoituksen mukaisiin pakollisiin opintoihin kyseinen opintojakso kuuluu.
Opintojaksolle hyväksyminen on ehdollinen niin kauan, kunnes opintojaksolle määritellyt edeltävyysehdot on tarkistettu.
Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Vertaisarviointi
Projektiarviointi/ oppimistehtävä
Osaamisen näyttö

Opintojaksototeutuksen arviointi (Tutkintosääntö § 36)
Arviointi perustuu opintojakson tai -kokonaisuuden osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Arviointi-perusteet ja arvosanan muodostuminen kuvataan yksityiskohtaisesti opintojakson toteutussuunnitelmassa ja ne käsitellään opiskelijoiden kanssa jokaisen opintojakson toteutuksen alussa. Opintojakson suoritus arvioidaan hyväksytyksi vasta, kun kaikki pakolliset toteutusosat on arvioitu hyväksytyiksi.
Opintojaksototeutuksen arvosana annetaan tiedoksi opiskelijalle merkitsemällä se opintosuoritusrekisteriin viimeistään neljän työviikon kuluessa toteutuksen päättymisajan jälkeen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 20.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hannele Tiira
 • Saija Pitkäniemi
Vastuuhenkilö

Saija Pitkäniemi

Opiskelijaryhmät
 • SXP23K2B
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, RYHMÄ B
 • SXP23K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

-ymmärtää monikulttuurisuuden merkityksen lasten suun terveydenhoidossa
-osaa selittää hampaiston ominaispiirteet, kehitysvaiheet ja tunnistaa purennan ja sen poikkeamat
-osaa toteuttaa ortodontisia toimenpiteitä simulaatioympäristössä
-osaa selittää suun terveyden ja yleisterveyden vastavuoroisen yhteyden
-tietää antibioottiprofylaksian merkityksen ja tarpeen suun terveydenhoidossa
-hallitsee ensiavun hampaiston tapaturmatilanteissa
-ymmärtää dokumentoinnin merkityksen ja hallitsee potilastietojärjestelmän käytön

Sisältö

Lapsi potilaana
Terveyden lukutaidon kulttuurisuus ja kansainvälisyys
Ortodontian keskeiset käsitteet ja prosessit
Yleisterveys ja antibioottiprofylaksia
Hampaiston tapaturmat
Potilastietojärjestelmän hallinta

Aika ja paikka

Ks. lukujärjestys

Oppimateriaalit

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusklinikan ja ortodontian moodle-sivustot
Muu opettajan osoittama materiaali ja kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Projekti
Aktivoiva luento
Opetussimulaatio
Ryhmäohjaus
Yksilöohjaus
Virtuaaliopetus
Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Ohjatut harjoitukset
Diagnostiset testit
Mahdollinen tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö mahdollista laitevalmistajien ja tavarantoimittajien kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ks. lukujärjestys.

Kansainvälisyys

Yhteistyö vaihto-opiskelijoiden kanssa ja/tai kansainvälisten yhteistyöoppilaitosten kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135h

Sisällön jaksotus

Osa 1: Ortodontinen suun terveydenhoitotyö
Osa 2: Terveyden lukutaidon kulttuurisuus ja kansainvälisyys
Osa 3: Kirjaamisen merkitys ja potilastietojärjestelmän hallinta
Osa 4: Yleisterveys ja antibioottiprofylaksia

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävien periodien opinnot oltava hyväksytysti suoritettuna.
Läsnäolo ortodontian simulaatioissa(taitopaja+klinikka), monikulttuurisuusseminaarissa, erikoishammaslääkärin luennolla pakollinen.
Ortodontian simulaatioiden opetus alkaa 8.00, 8,30 tai 12.00, 12.15 tai 12.30, jolloin kaikkien on oltava paikalla. Yli 15 minuutin myöhästymisen jälkeen ei pääse enää osallistumaan päivän opetukseen.
Mahdollisten poissaolojen osalta opiskelija on velvollinen hankkimaan puuttuvat tiedot ja taidot itseohjautuvasti. Poissaolot korvataan opettajan määrittämällä tavalla.

Opiskelijan vastuulla on huolehtia suorituksistaan. Myöhässä palautetut oppimistehtävät alentavat opintojakson arviointia.

Opintojaksototeutukselle ilmoittautuminen (Tutkintosääntö § 32)
Pääperiaate on, että etusija on niillä opiskelijoilla, joiden HOPS:n ja oman ryhmän ajoituksen mukaisiin pakollisiin opintoihin kyseinen opintojakso kuuluu.
Opintojaksolle hyväksyminen on ehdollinen niin kauan, kunnes opintojaksolle määritellyt edeltävyysehdot on tarkistettu.
Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Vertaisarviointi
Projektiarviointi/ oppimistehtävä
Osaamisen näyttö

Opintojaksototeutuksen arviointi (Tutkintosääntö § 36)
Arviointi perustuu opintojakson tai -kokonaisuuden osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Arviointi-perusteet ja arvosanan muodostuminen kuvataan yksityiskohtaisesti opintojakson toteutussuunnitelmassa ja ne käsitellään opiskelijoiden kanssa jokaisen opintojakson toteutuksen alussa. Opintojakson suoritus arvioidaan hyväksytyksi vasta, kun kaikki pakolliset toteutusosat on arvioitu hyväksytyiksi.
Opintojaksototeutuksen arvosana annetaan tiedoksi opiskelijalle merkitsemällä se opintosuoritusrekisteriin viimeistään neljän työviikon kuluessa toteutuksen päättymisajan jälkeen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hannele Tiira
 • Marianne Granlund
 • Saija Pitkäniemi
Vastuuhenkilö

Saija Pitkäniemi

Opiskelijaryhmät
 • SXP22S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

- osaa dokumentoida potilaan hoidon kulun potilastietojärjestelmään
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida yksilöllisesti karieksen ja iensairauksien varhaishoidot yhdessä lapsen ja hänen perheensä kanssa
-ohjaa lasta ja hänen perhettään suun terveyden lukutaidossa
-määrittää lapsen suun terveydentilan ja ottaa huomioon erilaisten kulttuurien vaikutuksen suun ja hampaiden terveyteen
-tunnistaa purentavirheet ja tietää niiden hoitomuodot
-osallistuu lapsen suun terveystarkastukseen ja korjaavan hoidon toimenpiteisiin monialaisissa tiimeissä
-ymmärtää suuhygienistin roolin oikomishoidon tiimin jäsenenä kehittyvän purennan hoidossa

-osallistuu lapsen suun terveystarkastukseen ja korjaavan hoidon toimenpiteisiin hammaslääketieteen opiskelijan kanssa
-ymmärtää suuhygienistin roolin oikomishoidon tiimin jäsenenä kehittyvän purennan hoidossa

Sisältö

Työelämäharjoittelu:
Eri-ikäisten lapsipotilaiden hoito Metropolian Suunhoidon opetusklinikalla
Tiimityö suun terveydenhuollossa

Aika ja paikka

Ks. lukujärjestys

Oppimateriaalit

Opetusklinikan ja ortodontian moodle-sivustot
Muu opettajan osoittama materiaali ja kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Kliininen työskentely Suunhoidon Opetusklinikalla

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäharjoittelu Suunhoidon Opetusklinikalla yhteistyössä Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon sekä Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitoksen kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Yhteistyö vaihto-opiskelijoiden ja/tai kansainvälisten yhteistyöoppilaitosten kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135h

Sisällön jaksotus

Työelämäharjoittelu Suunhoidon opetusklinikalla.

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävien periodien opinnot oltava hyväksytysti suoritettuna.
Läsnäolo kliinisessä harjoittelussa on aina pakollinen.
Harjoittelu toteutetaan pareittain ja harjoittelujakson lopussa opintojakson vastaava lehtori tarkastaa jokaisen opiskelijan läsnäolot ja potilaslistat.
Potilasajat pitää olla vähintään 80% täynnä.
Oppimispäiväkirjan palautus on edellytys kliinisen harjoittelun hyväksymiselle.
Kliiniseen harjoitteluun erilliset arviointikriteerit, jotka käydään yhdessä läpi orientaatiossa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksototeutuksen arviointi (Tutkintosääntö § 36)
Arviointi perustuu opintojakson tai -kokonaisuuden osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Arviointi-perusteet ja arvosanan muodostuminen kuvataan yksityiskohtaisesti opintojakson toteutussuunnitelmassa ja ne käsitellään opiskelijoiden kanssa jokaisen opintojakson toteutuksen alussa. Opintojakson suoritus arvioidaan hyväksytyksi vasta, kun kaikki pakolliset toteutusosat on arvioitu hyväksytyiksi.
Opintojaksototeutuksen arvosana annetaan tiedoksi opiskelijalle merkitsemällä se opintosuoritusrekisteriin viimeistään neljän työviikon kuluessa toteutuksen päättymisajan jälkeen.


Kliiniseen harjoitteluun erilliset arviointikriteerit, jotka käydään yhdessä läpi orientaatiossa.

Hyväksytyn suorituksen saamiseksi seuraavien asioiden tulee toteutua:

Aktiivinen läsnäolo opetusklinikalla toteutuvassa työelämäharjoittelussa

Aseptinen toiminta

Potilasasiakirjamerkintöjen huolellinen kirjaaminen

Riittävä määrä potilaskäyntejä (minimikäyntimäärä 80 %, opiskelija aktiivisesti huolehtinut, että hänellä tarpeeksi potilaita)

Potilaiden hoitojaksot suoritettuna loppuun. Paranemistarkastuksia tai potilaan hoitoa muutoin ei siirretä muille kuin erityisissä tilanteissa sovitusti opettajan kanssa.

Yhteisvastuullinen toiminta (mm. annettujen asiakaspalvelu- ja välinevastaavavuorojen hoitaminen, klinikan sujuvan toiminnan edistäminen aina klinikalla ollessa)

Läsnäolo hammaslääketieteen kandidaattien yhteistyöpäivissä

Reflektioihin osallistuminen

Reflektiolomakkeen täyttäminen ja palauttaminen määräaikaan mennessä

Arviointikeskusteluun osallistuminen

Poissaolojen korvaaminen sovitusti

Opettajat arvioivat jokaisen opiskelijan klinikkaharjoittelun osaamista klinikkaharjoittelujakson ajan. Mikäli potilaskäyntejä ei tule riittävästi tai osaaminen ei ole riittävällä tasolla opettajien arvioinnin perusteella (perustuen arviointikriteereihin), opiskelija sopii opettajien kanssa täydentävien vuorojen ja potilashoitojen suorittamisesta.

HUOM! Seuraavalle klinikkajaksolle ei voi edetä, ellei edellinen jakso ole hyväksytysti suoritettu.

Tarvittaessa tehdään yksilöllinen opintopolku sopimuspankkiin kirjattuna.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hannele Tiira
 • Marianne Granlund
 • Saija Pitkäniemi
Vastuuhenkilö

Saija Pitkäniemi

Opiskelijaryhmät
 • SXP23K2A
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, RYHMÄ A
 • SXP23K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

- osaa dokumentoida potilaan hoidon kulun potilastietojärjestelmään
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida yksilöllisesti karieksen ja iensairauksien varhaishoidot yhdessä lapsen ja hänen perheensä kanssa
-ohjaa lasta ja hänen perhettään suun terveyden lukutaidossa
-määrittää lapsen suun terveydentilan ja ottaa huomioon erilaisten kulttuurien vaikutuksen suun ja hampaiden terveyteen
-tunnistaa purentavirheet ja tietää niiden hoitomuodot
-osallistuu lapsen suun terveystarkastukseen ja korjaavan hoidon toimenpiteisiin monialaisissa tiimeissä
-ymmärtää suuhygienistin roolin oikomishoidon tiimin jäsenenä kehittyvän purennan hoidossa

-osallistuu lapsen suun terveystarkastukseen ja korjaavan hoidon toimenpiteisiin hammaslääketieteen opiskelijan kanssa
-ymmärtää suuhygienistin roolin oikomishoidon tiimin jäsenenä kehittyvän purennan hoidossa

Sisältö

Työelämäharjoittelu:
Eri-ikäisten lapsipotilaiden hoito Metropolian Suunhoidon opetusklinikalla
Tiimityö suun terveydenhuollossa

Aika ja paikka

Ks. lukujärjestys

Oppimateriaalit

Opetusklinikan ja ortodontian moodle-sivustot
Muu opettajan osoittama materiaali ja kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Kliininen työskentely Suunhoidon Opetusklinikalla

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäharjoittelu Suunhoidon Opetusklinikalla yhteistyössä Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon sekä Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitoksen kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Yhteistyö vaihto-opiskelijoiden ja/tai kansainvälisten yhteistyöoppilaitosten kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135h

Sisällön jaksotus

Työelämäharjoittelu Suunhoidon opetusklinikalla.

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävien periodien opinnot oltava hyväksytysti suoritettuna.
Läsnäolo kliinisessä harjoittelussa on aina pakollinen.
Harjoittelu toteutetaan pareittain ja harjoittelujakson lopussa opintojakson vastaava lehtori tarkastaa jokaisen opiskelijan läsnäolot ja potilaslistat.
Potilasajat pitää olla vähintään 80% täynnä.
Oppimispäiväkirjan palautus on edellytys kliinisen harjoittelun hyväksymiselle.
Kliiniseen harjoitteluun erilliset arviointikriteerit, jotka käydään yhdessä läpi orientaatiossa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksototeutuksen arviointi (Tutkintosääntö § 36)
Arviointi perustuu opintojakson tai -kokonaisuuden osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Arviointi-perusteet ja arvosanan muodostuminen kuvataan yksityiskohtaisesti opintojakson toteutussuunnitelmassa ja ne käsitellään opiskelijoiden kanssa jokaisen opintojakson toteutuksen alussa. Opintojakson suoritus arvioidaan hyväksytyksi vasta, kun kaikki pakolliset toteutusosat on arvioitu hyväksytyiksi.
Opintojaksototeutuksen arvosana annetaan tiedoksi opiskelijalle merkitsemällä se opintosuoritusrekisteriin viimeistään neljän työviikon kuluessa toteutuksen päättymisajan jälkeen.


Kliiniseen harjoitteluun erilliset arviointikriteerit, jotka käydään yhdessä läpi orientaatiossa.

Hyväksytyn suorituksen saamiseksi seuraavien asioiden tulee toteutua:

Aktiivinen läsnäolo opetusklinikalla toteutuvassa työelämäharjoittelussa

Aseptinen toiminta

Potilasasiakirjamerkintöjen huolellinen kirjaaminen

Riittävä määrä potilaskäyntejä (minimikäyntimäärä 80 %, opiskelija aktiivisesti huolehtinut, että hänellä tarpeeksi potilaita)

Potilaiden hoitojaksot suoritettuna loppuun. Paranemistarkastuksia tai potilaan hoitoa muutoin ei siirretä muille kuin erityisissä tilanteissa sovitusti opettajan kanssa.

Yhteisvastuullinen toiminta (mm. annettujen asiakaspalvelu- ja välinevastaavavuorojen hoitaminen, klinikan sujuvan toiminnan edistäminen aina klinikalla ollessa)

Läsnäolo hammaslääketieteen kandidaattien yhteistyöpäivissä

Reflektioihin osallistuminen

Reflektiolomakkeen täyttäminen ja palauttaminen määräaikaan mennessä

Arviointikeskusteluun osallistuminen

Poissaolojen korvaaminen sovitusti

Opettajat arvioivat jokaisen opiskelijan klinikkaharjoittelun osaamista klinikkaharjoittelujakson ajan. Mikäli potilaskäyntejä ei tule riittävästi tai osaaminen ei ole riittävällä tasolla opettajien arvioinnin perusteella (perustuen arviointikriteereihin), opiskelija sopii opettajien kanssa täydentävien vuorojen ja potilashoitojen suorittamisesta.

HUOM! Seuraavalle klinikkajaksolle ei voi edetä, ellei edellinen jakso ole hyväksytysti suoritettu.

Tarvittaessa tehdään yksilöllinen opintopolku sopimuspankkiin kirjattuna.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hannele Tiira
 • Marianne Granlund
 • Saija Pitkäniemi
Vastuuhenkilö

Saija Pitkäniemi

Opiskelijaryhmät
 • SXP23K2B
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, RYHMÄ B
 • SXP23K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

- osaa dokumentoida potilaan hoidon kulun potilastietojärjestelmään
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida yksilöllisesti karieksen ja iensairauksien varhaishoidot yhdessä lapsen ja hänen perheensä kanssa
-ohjaa lasta ja hänen perhettään suun terveyden lukutaidossa
-määrittää lapsen suun terveydentilan ja ottaa huomioon erilaisten kulttuurien vaikutuksen suun ja hampaiden terveyteen
-tunnistaa purentavirheet ja tietää niiden hoitomuodot
-osallistuu lapsen suun terveystarkastukseen ja korjaavan hoidon toimenpiteisiin monialaisissa tiimeissä
-ymmärtää suuhygienistin roolin oikomishoidon tiimin jäsenenä kehittyvän purennan hoidossa

-osallistuu lapsen suun terveystarkastukseen ja korjaavan hoidon toimenpiteisiin hammaslääketieteen opiskelijan kanssa
-ymmärtää suuhygienistin roolin oikomishoidon tiimin jäsenenä kehittyvän purennan hoidossa

Sisältö

Työelämäharjoittelu:
Eri-ikäisten lapsipotilaiden hoito Metropolian Suunhoidon opetusklinikalla
Tiimityö suun terveydenhuollossa

Aika ja paikka

Ks. lukujärjestys

Oppimateriaalit

Opetusklinikan ja ortodontian moodle-sivustot
Muu opettajan osoittama materiaali ja kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Kliininen työskentely Suunhoidon Opetusklinikalla

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäharjoittelu Suunhoidon Opetusklinikalla yhteistyössä Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon sekä Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitoksen kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Yhteistyö vaihto-opiskelijoiden ja/tai kansainvälisten yhteistyöoppilaitosten kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135h

Sisällön jaksotus

Työelämäharjoittelu Suunhoidon opetusklinikalla.

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävien periodien opinnot oltava hyväksytysti suoritettuna.
Opintojakson orientaatio pakollinen. Kliiniseen harjoitteluun ei voi osallistua, jos orientaatio on käymättä.
Läsnäolo kliinisessä harjoittelussa on aina pakollinen.
Harjoittelu toteutetaan pareittain ja harjoittelujakson lopussa opintojakson vastaava lehtori tarkastaa jokaisen opiskelijan läsnäolot ja potilaslistat.
Potilasajat pitää olla vähintään 80% täynnä.
Oppimispäiväkirjan palautus on edellytys kliinisen harjoittelun hyväksymiselle.
Kliiniseen harjoitteluun erilliset arviointikriteerit, jotka käydään yhdessä läpi orientaatiossa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksototeutuksen arviointi (Tutkintosääntö § 36)
Arviointi perustuu opintojakson tai -kokonaisuuden osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Arviointi-perusteet ja arvosanan muodostuminen kuvataan yksityiskohtaisesti opintojakson toteutussuunnitelmassa ja ne käsitellään opiskelijoiden kanssa jokaisen opintojakson toteutuksen alussa. Opintojakson suoritus arvioidaan hyväksytyksi vasta, kun kaikki pakolliset toteutusosat on arvioitu hyväksytyiksi.
Opintojaksototeutuksen arvosana annetaan tiedoksi opiskelijalle merkitsemällä se opintosuoritusrekisteriin viimeistään neljän työviikon kuluessa toteutuksen päättymisajan jälkeen.


Kliiniseen harjoitteluun erilliset arviointikriteerit, jotka käydään yhdessä läpi orientaatiossa.

Hyväksytyn suorituksen saamiseksi seuraavien asioiden tulee toteutua:

Aktiivinen läsnäolo opetusklinikalla toteutuvassa työelämäharjoittelussa

Aseptinen toiminta

Potilasasiakirjamerkintöjen huolellinen kirjaaminen

Riittävä määrä potilaskäyntejä (minimikäyntimäärä 80 %, opiskelija aktiivisesti huolehtinut, että hänellä tarpeeksi potilaita)

Potilaiden hoitojaksot suoritettuna loppuun. Paranemistarkastuksia tai potilaan hoitoa muutoin ei siirretä muille kuin erityisissä tilanteissa sovitusti opettajan kanssa.

Yhteisvastuullinen toiminta (mm. annettujen asiakaspalvelu- ja välinevastaavavuorojen hoitaminen, klinikan sujuvan toiminnan edistäminen aina klinikalla ollessa)

Läsnäolo hammaslääketieteen kandidaattien yhteistyöpäivissä

Reflektioihin osallistuminen

Reflektiolomakkeen täyttäminen ja palauttaminen määräaikaan mennessä

Arviointikeskusteluun osallistuminen

Poissaolojen korvaaminen sovitusti

Opettajat arvioivat jokaisen opiskelijan klinikkaharjoittelun osaamista klinikkaharjoittelujakson ajan. Mikäli potilaskäyntejä ei tule riittävästi tai osaaminen ei ole riittävällä tasolla opettajien arvioinnin perusteella (perustuen arviointikriteereihin), opiskelija sopii opettajien kanssa täydentävien vuorojen ja potilashoitojen suorittamisesta.

HUOM! Seuraavalle klinikkajaksolle ei voi edetä, ellei edellinen jakso ole hyväksytysti suoritettu.

Tarvittaessa tehdään yksilöllinen opintopolku sopimuspankkiin kirjattuna.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 17.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hannele Tiira
 • Anna Sundblom
 • Anu Jokinen
Vastuuhenkilö

Anna Sundblom

Opiskelijaryhmät
 • SXP22S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

-osaa kuvata lapsen kehitysvaiheet
- tunnistaa lasten suun terveyden erityispiirteet
-tunnistaa kulttuuritaustansa ja sen merkityksen terveysvalmennukseen
-analysoi ja organisoi kulttuuritaustaltaan erilaisten lasten terveyden lukutaitoa vahvistavan terveysvalmennuksen
- organisoi ja toteuttaa terveydenedistämisprojektin lapsille
-käyttää leikin menetelmää terveysvalmennuksessa

Sisältö

Kehityspsykologia
Pedodontia
Leikki terveysvalmennuksessa
Terveyttä edistävän materiaalin hyödyntäminen, kehittäminen, tuottaminen ja arviointi
Monikulttuuristen perheiden ja lasten terveysvalmennus terveydenhuollon tiimissä
Yhteistyössä toimiminen varhaiskasvatuksen työntekijöiden kanssa
Terveydenedistämisprojektin suunnittelu, toteutus ja arviointi

Oppimateriaalit

Ahosmäki M.& Solitanner M. Leikki-ikäisten terveyttä edistävä suunhoito. 2018. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/158361/Ahosmaki_Mari%20ja%20Solitanner_Marika.pdf?sequence=1
Korhonen E. & Räsänen H. Osallistava toimintamalli esikouluikäisen lapsen suun terveyden edistämiseksi Nilsiän hammashoitolalle. 2012.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/39808/Korhonen_Emma.pdf.pdf?sequence=1
Kirjallisuutta ja materiaalia

Vanhempien sitoutuminen
http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-201406041680

Lasten hampaiden harjaus päiväkodeissa: systemaattinen kirjallisuuskatsaus
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201701141364

Syödään yhdessä-ruokasuositukset lapsiperheille
https://www.julkari.fi/handle/10024/129744
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129744/KIDE26_FINAL_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sirviö, Kaarina 2015. Yhteistyö neuvolan, päivähoidon ja suun terveydenhuollon välillä. Duodecim Terveyskirjasto.
https://www.terveyskirjasto.fi/terveysportti/tk.koti?p_teos=&p_artikkeli=trv00052

Erityistukea tarvitsevien lasten suun omahoitovalmiuksien vahvistaminen. Opetustuokio päiväkodissa. Savonia. Opinnäytetyö.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/86637/Erkkila_Anni.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila (2015) Ihmisen psykologinen kehitys. PS-Kustannus. Bookwell Oy, Juva.
Valtioneuvoston asetus (388/2011) neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelija terveydenhuollosta sekä lasten- ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110338
Savola E & Koskinen-Ollonqvist P. (2005) Terveyden edistäminen esimerkein Käsitteitä ja selityksiä (Precede-Proceed - terveyden edistämisen suunnittelun ja arvioinnin malli
Meurman P. (2011). Targeting of caries prevention at preschool children, a practice based study. Turun yliopiston julkaisuja, Annales Universitatis Turkuensis. Sarja - Ser. D osa - Tom. 979 Medica - Odontologica. https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/70838/AnnalesD979Meurman.pdf?sequence=1
Alastalo A-L ja Mattila N.(2012). Päiväkoti-ikäisten lasten suun terveyden edistämisen oppimateriaali. Opinnäytetyö. Metropolia AMK.
Pikkulasten suun terveyden edistäminen
http://www.stal.fi/tietoa-suun-terveydesta/tietoa-suun-terveyden-edistajill/materiaalit/
Muu opettajan osoittama materiaali ja kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Tentti ja/tai tehtävät
Verkko-opiskelu, itsenäinen/pienryhmä
Työpaja
Päiväkotiprojekti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Päiväkotiprojekti toteutetaan yksityisissä ja/tai julkisissa päiväkodeissa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson päättävän tentin tai suorituksen palautuksen sekä uusintatenttien ajankohdat ilmoitetaan orientaatiossa.

Kansainvälisyys

Projektin toteutus kohderyhmän kulttuuriset lähtökohdat huomioiden.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahot. Terveydenedistämistapahtuma alle kouluikäisille, vanhemmille tai varhaiskasvattajille suun omahoidosta. Osaamisen näyttönä kirjallinen raportti (Ahot 1-2op)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op = 135t
1op Pedodontia 27t
1op Kehityspsykologia 27t
1,5op Leikki terveysvalmennuksessa 40,5h
1,5op Päiväkotiprojekti 40,5h

Sisällön jaksotus

1 OSA KEHITYSPSYKOLOGIA 1 op
2 OSA LAPSEN SUUN TERVEYS 1op
3 OSA LEIKKI TERVEYSVALMENNUKSESSA 1,5 op
4 OSA TERVEYSVALMENNUS JA PROJEKTI PÄIVÄKODISSA 1,5 op

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksototeutukselle ilmoittautuminen (Tutkintosääntö § 32)

ilmoittautumisessa huomioitavaa opintojen nopeuttajille; Pääperiaate on, että etusija on niillä opiskelijoilla, joiden HOPS:n ja oman ryhmän ajoituksen mukaisiin pakollisiin opintoihin kyseinen opintojakso kuuluu.

Opintojaksolle hyväksyminen on ehdollinen niin kauan, kunnes opintojaksolle määritellyt edeltävyysehdot on tarkistettu.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Opintojaksototeutuksen arviointi (Tutkintosääntö § 36)

Arviointi perustuu opintojakson tai -kokonaisuuden osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Arviointiperusteet ja arvosanan muodostuminen kuvataan yksityiskohtaisesti opintojakson toteutussuunnitelmassa ja ne käsitellään opiskelijoiden kanssa jokaisen opintojakson toteutuksen alussa. Opintojakson suoritus arvioidaan hyväksytyksi vasta, kun kaikki pakolliset toteutusosat on arvioitu hyväksytyiksi.

Opintojaksototeutuksen arvosana annetaan tiedoksi opiskelijalle merkitsemällä se opintosuoritusrekisteriin viimeistään neljän työviikon kuluessa toteutuksen päättymisajan jälkeen.

Mikäli suorituksia ei ole tehty 2. uusintatenttipäivämäärään mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle. Jos opiskelija ei ole toiseen uusintatenttipäivään mennessä palauttanut annettuja tehtäviä, opiskelija poistetaan toteutukselta, jotta hän voi uudelle toteutukselle ilmoittautuminen onmahdollista.
Mikäli opiskelijalla on toteutuksella osasuorituksia hänen hakeutuessaan uudelle opintojaksototeutuksella, hän hyväksilukee toteutuksen osat normaalin AHOT-menettelyn kautta.

Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opintojen ohjaukseen, kuten toteutuksen orientaatiotuntiin ja ryhmätyöskentelyyn.
Mikäli opiskelija on estynyt osallistumasta, hänen tulee itsenäisesti selvittää ohjauksessa esitetyt asiat opetusmateriaalista tai muilta osallistujilta.

Läsnäolovelvollisuus Lapsen suun terveys -teorioissa.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Hyväksytty toteutus:
Tentti (läpipääsyraja 60%).
Hyväksytyt päiväkotiprojektin suunnitelma, materiaalit, saatekirje sekä toteutus.
Hyväksytty projektiraportti.
Osallistuminen ryhmätyöskentelyssä.
Läsnäolo projektin päätösseminaarissa.

ARVIOINTI: tutkintosäännön mukaisesti arviointiaika on 4 viikkoa viimeisestä palautuspäivästä alkaen. Arviointi yksilökohtainen.

Opetustilanteen tallenteet
Opintojakson verkossa toteutuvat kontaktit voidaan tallentaa joustavaa opiskelua varten. Mikäli et halua olla mukana tallenteella, ilmoita tästä opettajalle opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla.
Opetustilanteiden tallenteet ovat nähtävissä opintojakson ajan opintojakson käyttämällä oppimisalustalla. Jos ryhmän kanssa ei sovita muuta, opetustilanteiden tallenteet poistetaan viimeistään 6 kk opintojakson päätyttyä.
Tietosuojaseloste
Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy Metropolian julkisilla verkkosivuilla julkaistusta Metropolian opiskelija- ja ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen ja tai Hyv/täydennettävä.
Toteutuksen kokonaisarvosana numeerinen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hannele Tiira
 • Anna Sundblom
 • Anu Jokinen
Vastuuhenkilö

Anna Sundblom

Opiskelijaryhmät
 • SXP23K2B
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, RYHMÄ B
 • SXP23K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

-osaa kuvata lapsen kehitysvaiheet
- tunnistaa lasten suun terveyden erityispiirteet
-tunnistaa kulttuuritaustansa ja sen merkityksen terveysvalmennukseen
-analysoi ja organisoi kulttuuritaustaltaan erilaisten lasten terveyden lukutaitoa vahvistavan terveysvalmennuksen
- organisoi ja toteuttaa terveydenedistämisprojektin lapsille
-käyttää leikin menetelmää terveysvalmennuksessa

Sisältö

Kehityspsykologia
Lapsen kielellinen kehitys
Lapsen kaltoinkohtelu ja suun terveys
Pedodontia
Leikki terveysvalmennuksessa
Terveyttä edistävän materiaalin hyödyntäminen, kehittäminen, tuottaminen ja arviointi
Monikulttuuristen perheiden ja lasten terveysvalmennus terveydenhuollon tiimissä
Yhteistyössä toimiminen varhaiskasvatuksen työntekijöiden kanssa
Terveydenedistämisprojektin suunnittelu, toteutus ja arviointi

Aika ja paikka

Kevätlukukausi -24

Oppimateriaalit

Ahosmäki M.& Solitanner M. Leikki-ikäisten terveyttä edistävä suunhoito. 2018. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/158361/Ahosmaki_Mari%20ja%20Solitanner_Marika.pdf?sequence=1
Korhonen E. & Räsänen H. Osallistava toimintamalli esikouluikäisen lapsen suun terveyden edistämiseksi Nilsiän hammashoitolalle. 2012.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/39808/Korhonen_Emma.pdf.pdf?sequence=1
Kirjallisuutta ja materiaalia

Vanhempien sitoutuminen
http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-201406041680

Lasten hampaiden harjaus päiväkodeissa: systemaattinen kirjallisuuskatsaus
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201701141364

Syödään yhdessä-ruokasuositukset lapsiperheille
https://www.julkari.fi/handle/10024/129744
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129744/KIDE26_FINAL_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sirviö, Kaarina 2015. Yhteistyö neuvolan, päivähoidon ja suun terveydenhuollon välillä. Duodecim Terveyskirjasto.
https://www.terveyskirjasto.fi/terveysportti/tk.koti?p_teos=&p_artikkeli=trv00052

Erityistukea tarvitsevien lasten suun omahoitovalmiuksien vahvistaminen. Opetustuokio päiväkodissa. Savonia. Opinnäytetyö.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/86637/Erkkila_Anni.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila (2015) Ihmisen psykologinen kehitys. PS-Kustannus. Bookwell Oy, Juva.
Valtioneuvoston asetus (388/2011) neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelija terveydenhuollosta sekä lasten- ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110338
Savola E & Koskinen-Ollonqvist P. (2005) Terveyden edistäminen esimerkein Käsitteitä ja selityksiä (Precede-Proceed - terveyden edistämisen suunnittelun ja arvioinnin malli
Meurman P. (2011). Targeting of caries prevention at preschool children, a practice based study. Turun yliopiston julkaisuja, Annales Universitatis Turkuensis. Sarja - Ser. D osa - Tom. 979 Medica - Odontologica. https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/70838/AnnalesD979Meurman.pdf?sequence=1
Alastalo A-L ja Mattila N.(2012). Päiväkoti-ikäisten lasten suun terveyden edistämisen oppimateriaali. Opinnäytetyö. Metropolia AMK.
Pikkulasten suun terveyden edistäminen
http://www.stal.fi/tietoa-suun-terveydesta/tietoa-suun-terveyden-edistajill/materiaalit/
Muu opettajan osoittama materiaali ja kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Tentti ja/tai tehtävät
Verkko-opiskelu, itsenäinen/pienryhmä
Työpaja
Päiväkotiprojekt

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Päiväkotiprojekti toteutetaan yksityisissä ja/tai julkisissa päiväkodeissa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin tai suorituksen palautuksen sekä uusintatenttien ajankohdat ilmoitetaan orientaatiossa.

Kansainvälisyys

Projektin toteutus kohderyhmän kulttuuriset lähtökohdat huomioiden.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahot. Terveydenedistämistapahtuma alle kouluikäisille, vanhemmille tai varhaiskasvattajille suun omahoidosta. Osaamisen näyttönä kirjallinen raportti (Ahot 1-2op

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op = 135t
1op Pedodontia 27t
1op Kehityspsykologia 27t
1,5op Leikki terveysvalmennuksessa 40,5h
1,5op Päiväkotiprojekti 40,5h

Sisällön jaksotus

1 OSA KEHITYSPSYKOLOGIA 1 op
2 OSA LAPSEN SUUN TERVEYS 1op
3 OSA LEIKKI TERVEYSVALMENNUKSESSA 1,5 op
4 OSA TERVEYSVALMENNUS JA PROJEKTI PÄIVÄKODISSA 1,5 op

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksototeutukselle ilmoittautuminen (Tutkintosääntö § 32)

ilmoittautumisessa huomioitavaa opintojen nopeuttajille; Pääperiaate on, että etusija on niillä opiskelijoilla, joiden HOPS:n ja oman ryhmän ajoituksen mukaisiin pakollisiin opintoihin kyseinen opintojakso kuuluu.

Opintojaksolle hyväksyminen on ehdollinen niin kauan, kunnes opintojaksolle määritellyt edeltävyysehdot on tarkistettu.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Opintojaksototeutuksen arviointi (Tutkintosääntö § 36)

Arviointi perustuu opintojakson tai -kokonaisuuden osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Arviointiperusteet ja arvosanan muodostuminen kuvataan yksityiskohtaisesti opintojakson toteutussuunnitelmassa ja ne käsitellään opiskelijoiden kanssa jokaisen opintojakson toteutuksen alussa. Opintojakson suoritus arvioidaan hyväksytyksi vasta, kun kaikki pakolliset toteutusosat on arvioitu hyväksytyiksi.

Opintojaksototeutuksen arvosana annetaan tiedoksi opiskelijalle merkitsemällä se opintosuoritusrekisteriin viimeistään neljän työviikon kuluessa toteutuksen päättymisajan jälkeen.

Mikäli suorituksia ei ole tehty 2. uusintatenttipäivämäärään mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle. Jos opiskelija ei ole toiseen uusintatenttipäivään mennessä palauttanut annettuja tehtäviä, opiskelija poistetaan toteutukselta, jotta hän voi uudelle toteutukselle ilmoittautuminen onmahdollista.
Mikäli opiskelijalla on toteutuksella osasuorituksia hänen hakeutuessaan uudelle opintojaksototeutuksella, hän hyväksilukee toteutuksen osat normaalin AHOT-menettelyn kautta.

Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opintojen ohjaukseen, kuten toteutuksen orientaatiotuntiin ja ryhmätyöskentelyyn.
Mikäli opiskelija on estynyt osallistumasta, hänen tulee itsenäisesti selvittää ohjauksessa esitetyt asiat opetusmateriaalista tai muilta osallistujilta.

Läsnäolovelvollisuus Lapsen suun terveys -teorioissa.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Hyväksytty toteutus:
Tentti (läpipääsyraja 60%).
Hyväksytyt päiväkotiprojektin suunnitelma, materiaalit, saatekirje sekä toteutus.
Hyväksytty projektiraportti.
Osallistuminen ryhmätyöskentelyssä.
Läsnäolo projektin päätösseminaarissa.

ARVIOINTI: tutkintosäännön mukaisesti arviointiaika on 4 viikkoa viimeisestä palautuspäivästä alkaen. Arviointi yksilökohtainen.

Opetustilanteen tallenteet
Opintojakson verkossa toteutuvat kontaktit voidaan tallentaa joustavaa opiskelua varten. Mikäli et halua olla mukana tallenteella, ilmoita tästä opettajalle opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla.
Opetustilanteiden tallenteet ovat nähtävissä opintojakson ajan opintojakson käyttämällä oppimisalustalla. Jos ryhmän kanssa ei sovita muuta, opetustilanteiden tallenteet poistetaan viimeistään 6 kk opintojakson päätyttyä.
Tietosuojaseloste
Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy Metropolian julkisilla verkkosivuilla julkaistusta Metropolian opiskelija- ja ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajakohtaiset oppimiset tavoitteet joihin peilataan opiskelijan osaamista.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hannele Tiira
 • Anna Sundblom
 • Anu Jokinen
Vastuuhenkilö

Anna Sundblom

Opiskelijaryhmät
 • SXP23K2A
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, RYHMÄ A
 • SXP23K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

-osaa kuvata lapsen kehitysvaiheet
- tunnistaa lasten suun terveyden erityispiirteet
-tunnistaa kulttuuritaustansa ja sen merkityksen terveysvalmennukseen
-analysoi ja organisoi kulttuuritaustaltaan erilaisten lasten terveyden lukutaitoa vahvistavan terveysvalmennuksen
- organisoi ja toteuttaa terveydenedistämisprojektin lapsille
-käyttää leikin menetelmää terveysvalmennuksessa

Sisältö

Kehityspsykologia
Lapsen kielellinen kehitys
Lapsen kaltoinkohtelu ja suun terveys
Pedodontia
Leikki terveysvalmennuksessa
Terveyttä edistävän materiaalin hyödyntäminen, kehittäminen, tuottaminen ja arviointi
Monikulttuuristen perheiden ja lasten terveysvalmennus terveydenhuollon tiimissä
Yhteistyössä toimiminen varhaiskasvatuksen työntekijöiden kanssa
Terveydenedistämisprojektin suunnittelu, toteutus ja arviointi

Aika ja paikka

Kevätlukukausi -24

Oppimateriaalit

Ahosmäki M.& Solitanner M. Leikki-ikäisten terveyttä edistävä suunhoito. 2018. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/158361/Ahosmaki_Mari%20ja%20Solitanner_Marika.pdf?sequence=1
Korhonen E. & Räsänen H. Osallistava toimintamalli esikouluikäisen lapsen suun terveyden edistämiseksi Nilsiän hammashoitolalle. 2012.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/39808/Korhonen_Emma.pdf.pdf?sequence=1
Kirjallisuutta ja materiaalia

Vanhempien sitoutuminen
http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-201406041680

Lasten hampaiden harjaus päiväkodeissa: systemaattinen kirjallisuuskatsaus
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201701141364

Syödään yhdessä-ruokasuositukset lapsiperheille
https://www.julkari.fi/handle/10024/129744
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129744/KIDE26_FINAL_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sirviö, Kaarina 2015. Yhteistyö neuvolan, päivähoidon ja suun terveydenhuollon välillä. Duodecim Terveyskirjasto.
https://www.terveyskirjasto.fi/terveysportti/tk.koti?p_teos=&p_artikkeli=trv00052

Erityistukea tarvitsevien lasten suun omahoitovalmiuksien vahvistaminen. Opetustuokio päiväkodissa. Savonia. Opinnäytetyö.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/86637/Erkkila_Anni.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila (2015) Ihmisen psykologinen kehitys. PS-Kustannus. Bookwell Oy, Juva.
Valtioneuvoston asetus (388/2011) neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelija terveydenhuollosta sekä lasten- ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110338
Savola E & Koskinen-Ollonqvist P. (2005) Terveyden edistäminen esimerkein Käsitteitä ja selityksiä (Precede-Proceed - terveyden edistämisen suunnittelun ja arvioinnin malli
Meurman P. (2011). Targeting of caries prevention at preschool children, a practice based study. Turun yliopiston julkaisuja, Annales Universitatis Turkuensis. Sarja - Ser. D osa - Tom. 979 Medica - Odontologica. https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/70838/AnnalesD979Meurman.pdf?sequence=1
Alastalo A-L ja Mattila N.(2012). Päiväkoti-ikäisten lasten suun terveyden edistämisen oppimateriaali. Opinnäytetyö. Metropolia AMK.
Pikkulasten suun terveyden edistäminen
http://www.stal.fi/tietoa-suun-terveydesta/tietoa-suun-terveyden-edistajill/materiaalit/
Muu opettajan osoittama materiaali ja kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Tentti ja/tai tehtävät
Verkko-opiskelu, itsenäinen/pienryhmä
Työpaja
Päiväkotiprojekt

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Päiväkotiprojekti toteutetaan yksityisissä ja/tai julkisissa päiväkodeissa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin tai suorituksen palautuksen sekä uusintatenttien ajankohdat ilmoitetaan orientaatiossa.

Kansainvälisyys

Projektin toteutus kohderyhmän kulttuuriset lähtökohdat huomioiden.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahot. Terveydenedistämistapahtuma alle kouluikäisille, vanhemmille tai varhaiskasvattajille suun omahoidosta. Osaamisen näyttönä kirjallinen raportti (Ahot 1-2op

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op = 135t
1op Pedodontia 27t
1op Kehityspsykologia 27t
1,5op Leikki terveysvalmennuksessa 40,5h
1,5op Päiväkotiprojekti 40,5h

Sisällön jaksotus

1 OSA KEHITYSPSYKOLOGIA 1 op
2 OSA LAPSEN SUUN TERVEYS 1op
3 OSA LEIKKI TERVEYSVALMENNUKSESSA 1,5 op
4 OSA TERVEYSVALMENNUS JA PROJEKTI PÄIVÄKODISSA 1,5 op

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksototeutukselle ilmoittautuminen (Tutkintosääntö § 32)

ilmoittautumisessa huomioitavaa opintojen nopeuttajille; Pääperiaate on, että etusija on niillä opiskelijoilla, joiden HOPS:n ja oman ryhmän ajoituksen mukaisiin pakollisiin opintoihin kyseinen opintojakso kuuluu.

Opintojaksolle hyväksyminen on ehdollinen niin kauan, kunnes opintojaksolle määritellyt edeltävyysehdot on tarkistettu.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Opintojaksototeutuksen arviointi (Tutkintosääntö § 36)

Arviointi perustuu opintojakson tai -kokonaisuuden osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Arviointiperusteet ja arvosanan muodostuminen kuvataan yksityiskohtaisesti opintojakson toteutussuunnitelmassa ja ne käsitellään opiskelijoiden kanssa jokaisen opintojakson toteutuksen alussa. Opintojakson suoritus arvioidaan hyväksytyksi vasta, kun kaikki pakolliset toteutusosat on arvioitu hyväksytyiksi.

Opintojaksototeutuksen arvosana annetaan tiedoksi opiskelijalle merkitsemällä se opintosuoritusrekisteriin viimeistään neljän työviikon kuluessa toteutuksen päättymisajan jälkeen.

Mikäli suorituksia ei ole tehty 2. uusintatenttipäivämäärään mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle. Jos opiskelija ei ole toiseen uusintatenttipäivään mennessä palauttanut annettuja tehtäviä, opiskelija poistetaan toteutukselta, jotta hän voi uudelle toteutukselle ilmoittautuminen onmahdollista.
Mikäli opiskelijalla on toteutuksella osasuorituksia hänen hakeutuessaan uudelle opintojaksototeutuksella, hän hyväksilukee toteutuksen osat normaalin AHOT-menettelyn kautta.

Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opintojen ohjaukseen, kuten toteutuksen orientaatiotuntiin ja ryhmätyöskentelyyn.
Mikäli opiskelija on estynyt osallistumasta, hänen tulee itsenäisesti selvittää ohjauksessa esitetyt asiat opetusmateriaalista tai muilta osallistujilta.

Läsnäolovelvollisuus Lapsen suun terveys -teorioissa.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Hyväksytty toteutus:
Tentti (läpipääsyraja 60%).
Hyväksytyt päiväkotiprojektin suunnitelma, materiaalit, saatekirje sekä toteutus.
Hyväksytty projektiraportti.
Osallistuminen ryhmätyöskentelyssä.
Läsnäolo projektin päätösseminaarissa.

ARVIOINTI: tutkintosäännön mukaisesti arviointiaika on 4 viikkoa viimeisestä palautuspäivästä alkaen. Arviointi yksilökohtainen.

Opetustilanteen tallenteet
Opintojakson verkossa toteutuvat kontaktit voidaan tallentaa joustavaa opiskelua varten. Mikäli et halua olla mukana tallenteella, ilmoita tästä opettajalle opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla.
Opetustilanteiden tallenteet ovat nähtävissä opintojakson ajan opintojakson käyttämällä oppimisalustalla. Jos ryhmän kanssa ei sovita muuta, opetustilanteiden tallenteet poistetaan viimeistään 6 kk opintojakson päätyttyä.
Tietosuojaseloste
Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy Metropolian julkisilla verkkosivuilla julkaistusta Metropolian opiskelija- ja ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajakohtaiset oppimiset tavoitteet joihin peilataan opiskelijan osaamista.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 08.03.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 420

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elisa Mattila
 • Ulla Marjosola
 • Maria Kauppinen
 • Riitta Vilkko
 • Riikka Kukonlehto
 • Anna Sundblom
 • Merja Lahdenperä
 • Petra Heino
 • Juha Havukumpu
 • hyvinvointi sosiaaliala
 • Ulla Nikupaavo
 • Anu-Riikka Eerola
 • Tuomas Leisti
 • Jenny West
 • Marita Saros
 • Sara Pesonen
 • Sanna-Mari Manninen
 • Arto Holappa
 • Mirka Peththahandi
 • Kajsa Sten
Opiskelijaryhmät
 • SXQ22S1
  Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO22S1B
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH22K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH22K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXO22S2A
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, monimuoto, verkkopainotteinen
 • SXP22K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXB21S1
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXD21S1
  Jalkaterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXI22K2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXO22S1A
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXC22K2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXJ22K2
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXL22S1
  Kätilötyön tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Kurssi on intensiivitoteutus joka edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan
22.1 - 7.3.2024
Orientoiva tehtävä
Aktivoiva luento
ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
ohjatut harjoitteet
projektityöskentely
Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään opiskelijalta kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Intensiivitoteutus 7 viikkoa. Innovaatioprojektin opintopäivät ma-to (kokonaiset työskentelypäivät).
Orientoiva reflektiotehtävä palautetaan projekitkohtaiseen OMA-työtilaan (projektin ohjaajan ilmoittama työtila), viimeistään 22.1.2024.

Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta.

22.1. klo 9-11.30 Orientaatio (verkossa, linkki lähetetään OMA tiedotteena)
Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen ilmoitetaan haasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla
22.1. - 7.3.2024 Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti.
6.3.2024 MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma

Lisätietoja opiskelijoille

INTENSIIVIOPINTOJAKSO; Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 7 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin yhteinen päätöstilaisuus MinnoFest.
Palaute/arviointikeskustelun aika sovitaan ohjaajan kanssa. Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Anu-Riikka Eerola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivitotutukselle
Teoria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 12.10.2023

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 210

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elisa Mattila
 • Riitta Vilkko
 • Ulla Marjosola
 • Maria Kauppinen
 • Anna Sundblom
 • Petra Heino
 • Merja Lahdenperä
 • Hannele Hokkanen
 • Anu-Riikka Eerola
 • Juha Järvinen
 • Jenny West
 • Jenna Kukkonen
 • Jukka Väisänen
 • Teija Rautiola
 • Sanna-Mari Manninen
 • Anna Eskola
Opiskelijaryhmät
 • SXB21K1
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma päivä
 • SXB21K2
  Fysioterapian tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXL22K1
  Kätilötyön tutkinto-ohjelma päivä
 • SXA21S1
  Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH21S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXJ21S1
  Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXO22K1A
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä A
 • SXO22K1B
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä B
 • SXO22K1C
  Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, hallinnollinen ryhmä C
 • SXI21S2
  Toimintaterapian tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXC21S2
  Vanhustyön tutkinto-ohjelma monimuoto
 • SXP21S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä
 • SXQ22K1
  Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Kurssi on intensiivitoteutus joka edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan
28.8 - 12.10.2023
Orientoiva tehtävä
Aktivoiva luento
ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
ohjatut harjoitteet
projektityöskentely
Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään opiskelijalta kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Intensiivitoteutus 7 viikkoa. Innovaatioprojektin opintopäivät ma-to (kokonaiset työskentelypäivät).
Orientoiva reflektiotehtävä palautetaan projekitkohtaiseen OMA-työtilaan (projektin ohjaajan ilmoittama työtila), viimeistään 3.9.2023.

Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta.

28.8. klo 9-11.30 Orientaatio (verkossa, linkki lähetetään OMA tiedotteena)
Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen ilmoitetaan haasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla
28.8. - 12.10.2023 Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti.
11.10.2023 MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma
12.10.2023 Palautekeskustelut projektiohjaajan kanssa

Lisätietoja opiskelijoille

INTENSIIVIOPINTOJAKSO; Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 7 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin yhteinen päätöstilaisuus MinnoFest.
Palaute/arviointikeskustelun aika sovitaan ohjaajan kanssa. Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Anu-Riikka Eerola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivitotutukselle
Teoria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

11.03.2024 - 31.03.2024

Ajoitus

27.05.2024 - 31.07.2024

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenny West
 • Elisa Mattila
 • Teija Rautiola
 • Ulla Marjosola
 • Merja Lahdenperä
 • Katja Rahikainen
 • Petra Heino
 • Hannele Hokkanen
 • Jukka Törnroos
 • Anu-Riikka Eerola

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Luennoitsija Terveysala
 • Saija Pitkäniemi
Vastuuhenkilö

Saija Pitkäniemi

Opiskelijaryhmät
 • SXP21K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

-osaa kuvata julkisen suun terveydenhuollon palvelujärjestelmää sekä yhteistyössä toimimisen eri henkilöstöryhmien kanssa
- organisoi ja toteuttaa terveysvalmennustapahtuman perhe- ja neuvolatyöympäristössä
-osaa arvioida, suunnitella sekä toteuttaa kulttuurin mukaista suun terveydenhoitotyötä eri-ikäisten kanssa
-osaa analysoida suun terveydenhoitotyötä perhekeskeisesti
-tuntee terveystaloustieteen peruskäsitteet, joiden avulla pystyy arvioimaan toimintaa suun terveydenhuollossa
- Kykenee huomioimaan lapsi- ja pelkopotilaan, iäkkään ja yleissairaan potilaan erityistarpeet sekä muut mahdolliset hoitoon vaikuttavat erityistekijät

Sisältö

Terveydenhuollon organisaatioiden rakenteet ja piirteet
Neuvolatyö ja toiminta neuvolassa
Perheen terveysvalmennus
Monikulttuurisuus suun terveydenhoitotyössä
Potilaan erityistarpeiden huomiointi
Terveystaloustiede
Työelämäharjoittelu:
Suun terveydenhoitotyön harjoittelu sosiaali- ja terveydenhuollossa

Aika ja paikka

Teoria syksy 2023 moodletyötilassa verkko-opiskelu

Oppimateriaalit

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Moodle-työtilassa olevat materiaalit
Opettajan osoittama materiaali ja kirjallisuus
Itsenäinen tiedonhaku (ajankohtainen tutkimustieto)

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus ja opiskelu
Kliininen työelämäharjoittelu kunnallisessa suun terveydenhuollossa
Reflektio ja itsearviointi
Oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kliininen työelämäharjoittelu kunnallisessa suun terveydenhuollossa
Mahdollinen yhteistyö Perhetiimin kanssa HyMy-kylässä sekä terveydenhoitajaopiskelijoiden kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oman osaamisen tentti moodletyötilassa. Tentti auki ajalla 26.10-5.11.2023.

Kansainvälisyys

Ei ole

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op = 270 tuntia
Teoriaopintoja 30 h
Työelämäharjoittelu kunnallisessa suun terveydenhuollossa, itsearviointi sekä reflektio ja yhteenvetoseminaari yht. 240 h

Sisällön jaksotus

Vaihe 1.
Orientaatio tk-jaksolle
Terveystaloustiede: luento yhdessä hammaslääkäriopiskelijoiden kanssa 24.10.2023
Perheen ja yhteisön terveyden edistäminen:
Perhe- ja neuvolatyötä ohjaavat periaatteet
Neuvolatyö ja toiminta neuvolassa

Vaihe 2. Työelämäharjoittelu kunnallisessa suun terveydenhuollossa

Lisätietoja opiskelijoille

Orientaatiotunnille, seminaariin ja reflektioon osallistuminen on edellytys opintojaksolle osallistumiseen.
AHOT-prosessi on käynnistettävä jo toteutukselle ilmottautuessaan. Opiskelija esittää mahdolliset AHOT-päätökset orientaatiotunnilla.

Aikaisemmat kliiniset opintojaksot sekä taitopajan opinnot ja osaamisen näytöt oltava hyväksytysti suoritettu ennen harjoittelujaksoja.

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista läsnäoloa ja osallistumista kaikkiin opintojakson osiin.
Työelämäharjoittelu kunnallisessa suun terveydenhuollossa, sisältää opiskelijoiden itsearvioinnin ja reflektoinnin. Opiskelijat lähettävät kliinisen työelämäharjoittelu lopuksi tiivistelmäkaavakkeen opintojakson vastuuopettajalle sähköisesti.

Opiskelijan vastuulla on huolehtia suorituksistaan ja poissaolojen korvaamisesta.
Opintojen nopeuttaminen edellyttää aikaisemmista opintojaksoista arvosanaa H3.

Projektin teoreettinen viitekehys on perhehoitotyö/yhteisöllinen terveyden edistäminen.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt tai asiantuntija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit ks OPS:n liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa asiantuntija

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 25.05.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Luennoitsija Terveysala
 • Saija Pitkäniemi
Vastuuhenkilö

Saija Pitkäniemi

Opiskelijaryhmät
 • SXP21S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

-osaa kuvata julkisen suun terveydenhuollon palvelujärjestelmää sekä yhteistyössä toimimisen eri henkilöstöryhmien kanssa
- organisoi ja toteuttaa terveysvalmennustapahtuman perhe- ja neuvolatyöympäristössä
-osaa arvioida, suunnitella sekä toteuttaa kulttuurin mukaista suun terveydenhoitotyötä eri-ikäisten kanssa
-osaa analysoida suun terveydenhoitotyötä perhekeskeisesti
-tuntee terveystaloustieteen peruskäsitteet, joiden avulla pystyy arvioimaan toimintaa suun terveydenhuollossa
- Kykenee huomioimaan lapsi- ja pelkopotilaan, iäkkään ja yleissairaan potilaan erityistarpeet sekä muut mahdolliset hoitoon vaikuttavat erityistekijät

Sisältö

Terveydenhuollon organisaatioiden rakenteet ja piirteet
Neuvolatyö ja toiminta neuvolassa
Perheen terveysvalmennus
Monikulttuurisuus suun terveydenhoitotyössä
Potilaan erityistarpeiden huomiointi
Terveystaloustiede
Työelämäharjoittelu:
Suun terveydenhoitotyön harjoittelu sosiaali- ja terveydenhuollossa

Aika ja paikka

Teoria kevät 2024 moodletyötilassa verkko-opiskelu

Oppimateriaalit

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Moodle-työtilassa olevat materiaalit
Opettajan osoittama materiaali ja kirjallisuus
Itsenäinen tiedonhaku (ajankohtainen tutkimustieto)

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus ja opiskelu
Kliininen työelämäharjoittelu kunnallisessa suun terveydenhuollossa
Reflektio ja itsearviointi
Oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kliininen työelämäharjoittelu kunnallisessa suun terveydenhuollossa
Mahdollinen yhteistyö Perhetiimin kanssa HyMy-kylässä sekä terveydenhoitajaopiskelijoiden kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oman osaamisen tentti kampuksella 20.3.24 klo 13.30.

Kansainvälisyys

Ei ole

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op = 270 tuntia
Teoriaopintoja 30 h
Työelämäharjoittelu kunnallisessa suun terveydenhuollossa, itsearviointi sekä reflektio ja yhteenvetoseminaari yht. 240 h

Sisällön jaksotus

Vaihe 1.
Orientaatio tk-jaksolle
Terveystaloustiede: luento yhdessä hammaslääkäriopiskelijoiden kanssa 24.10.2023
Perheen ja yhteisön terveyden edistäminen:
Perhe- ja neuvolatyötä ohjaavat periaatteet
Neuvolatyö ja toiminta neuvolassa
Perhevalmennus Hymykylässä viikolla 15. Ajankohta ilmoitetaan tarkemmin myöhemmin.

Vaihe 2. Työelämäharjoittelu kunnallisessa suun terveydenhuollossa

Lisätietoja opiskelijoille

Orientaatiotunnille, seminaariin, perhevalmennukseen(+harjoitus) ja reflektioon osallistuminen on edellytys opintojaksolle osallistumiseen.
AHOT-prosessi on käynnistettävä jo toteutukselle ilmottautuessaan. Opiskelija esittää mahdolliset AHOT-päätökset orientaatiotunnilla.

Aikaisemmat kliiniset opintojaksot sekä taitopajan opinnot ja osaamisen näytöt oltava hyväksytysti suoritettu ennen harjoittelujaksoja.

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista läsnäoloa ja osallistumista kaikkiin opintojakson osiin.
Työelämäharjoittelu kunnallisessa suun terveydenhuollossa, sisältää opiskelijoiden itsearvioinnin ja reflektoinnin. Opiskelijat lähettävät kliinisen työelämäharjoittelu lopuksi tiivistelmäkaavakkeen opintojakson vastuuopettajalle sähköisesti.

Opiskelijan vastuulla on huolehtia suorituksistaan ja poissaolojen korvaamisesta.
Opintojen nopeuttaminen edellyttää aikaisemmista opintojaksoista arvosanaa H3.

Projektin teoreettinen viitekehys on perhehoitotyö/yhteisöllinen terveyden edistäminen.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt tai asiantuntija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit ks OPS:n liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa asiantuntija

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Maria Mstoi
 • Saija Pitkäniemi
Vastuuhenkilö

Maria Mstoi

Opiskelijaryhmät
 • SXP22S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

-tekee nuoren ja aikuisen (gingiviitti/alkava parodontiitti) suun terveystarkastuksen ja tulkitsee muutokset suun ja hampaiden terveydessä
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida yksilöllisesti karieksen ja iensairauksien varhaishoidot huomioiden potilasturvallisuuden
-ottaa huomioon terveyskäyttäytymisen vaikutukset suun terveyteen
-osaa dokumentoida potilaan hoidon kulun potilastietojärjestelmään
-osaa toteuttaa vastaanottovalkaisun vertaisopiskelijalle

Sisältö

Työelämäharjoittelu:
Nuoren ja aikuisen suun terveydenhoitotyö Suunhoidon opetusklinikalla

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2022

Oppimateriaalit

Paro I luennot
Luentomuistiinpanot aktivoivasta luennosta
Muut vastuuopettajan mainitsemat lähteet

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Kliininen työharjoittelu
Itsearviointi ja arviointikeskustelut pareittain

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Metropolian HyMy-kylän suunhoidon opetusklinikka.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Mahdollisten kv-vaihto-opiskelijoiden kanssa yhteistyötä klinikkaharjoittelussa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op kliininen työharjoittelu

Sisällön jaksotus

Aktivoina luento
Työharjoittelu
Itsereflektointi
Arviointikeskustelu

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija on velvollinen osallistumaan työharjoitteluun läsnäolevana opiskelijana ja koko työvuoron osalta. Opiskelijan tulee suorittaa kliinisen harjoittelun tuntimäärästä 80% potilastyötä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/täydennettävä/hylätty

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Maria Mstoi
 • Saija Pitkäniemi
Vastuuhenkilö

Maria Mstoi

Opiskelijaryhmät
 • SXP23K2A
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, RYHMÄ A
 • SXP23K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

-tekee nuoren ja aikuisen (gingiviitti/alkava parodontiitti) suun terveystarkastuksen ja tulkitsee muutokset suun ja hampaiden terveydessä
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida yksilöllisesti karieksen ja iensairauksien varhaishoidot huomioiden potilasturvallisuuden
-ottaa huomioon terveyskäyttäytymisen vaikutukset suun terveyteen
-osaa dokumentoida potilaan hoidon kulun potilastietojärjestelmään
-osaa toteuttaa vastaanottovalkaisun vertaisopiskelijalle

Sisältö

Työelämäharjoittelu:
Nuoren ja aikuisen suun terveydenhoitotyö Suunhoidon opetusklinikalla

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2022

Oppimateriaalit

Paro I luennot
Luentomuistiinpanot aktivoivasta luennosta
Muut vastuuopettajan mainitsemat lähteet

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Kliininen työharjoittelu
Itsearviointi ja arviointikeskustelut pareittain

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Metropolian HyMy-kylän suunhoidon opetusklinikka.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Mahdollisten kv-vaihto-opiskelijoiden kanssa yhteistyötä klinikkaharjoittelussa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op kliininen työharjoittelu

Sisällön jaksotus

Aktivoina luento
Työharjoittelu
Itsereflektointi
Arviointikeskustelu

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija on velvollinen osallistumaan työharjoitteluun läsnäolevana opiskelijana ja koko työvuoron osalta. Opiskelijan tulee suorittaa kliinisen harjoittelun tuntimäärästä 80% potilastyötä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/täydennettävä/hylätty

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Maria Mstoi
Vastuuhenkilö

Maria Mstoi

Opiskelijaryhmät
 • SXP23K2B
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, RYHMÄ B
 • SXP23K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

-tekee nuoren ja aikuisen (gingiviitti/alkava parodontiitti) suun terveystarkastuksen ja tulkitsee muutokset suun ja hampaiden terveydessä
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida yksilöllisesti karieksen ja iensairauksien varhaishoidot huomioiden potilasturvallisuuden
-ottaa huomioon terveyskäyttäytymisen vaikutukset suun terveyteen
-osaa dokumentoida potilaan hoidon kulun potilastietojärjestelmään
-osaa toteuttaa vastaanottovalkaisun vertaisopiskelijalle

Sisältö

Työelämäharjoittelu:
Nuoren ja aikuisen suun terveydenhoitotyö Suunhoidon opetusklinikalla

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2022

Oppimateriaalit

Paro I luennot
Luentomuistiinpanot aktivoivasta luennosta
Muut vastuuopettajan mainitsemat lähteet

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Kliininen työharjoittelu
Itsearviointi ja arviointikeskustelut pareittain

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Metropolian HyMy-kylän suunhoidon opetusklinikka.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Mahdollisten kv-vaihto-opiskelijoiden kanssa yhteistyötä klinikkaharjoittelussa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op kliininen työharjoittelu

Sisällön jaksotus

Aktivoina luento
Työharjoittelu
Itsereflektointi
Arviointikeskustelu

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija on velvollinen osallistumaan työharjoitteluun läsnäolevana opiskelijana ja koko työvuoron osalta. Opiskelijan tulee suorittaa kliinisen harjoittelun tuntimäärästä 80% potilastyötä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/täydennettävä/hylätty

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 20.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hannele Tiira
 • Riikka Jokimäki
 • Ulla Marjosola
 • Maria Mstoi
 • Marianne Granlund
Vastuuhenkilö

Ulla Marjosola

Opiskelijaryhmät
 • SXP22S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

-ymmärtää nuoren ja aikuisen suun terveyden perusteet
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida terveysvalmennustilaisuuden
-ottaa huomioon terveyskäyttäytymisen vaikutukset suun terveyteen
-ohjaa nuoren ja aikuisen suun terveyskäyttäytymistä sosiaalisessa mediassa
-soveltaa suun terveydenhuollon kansallisten ohjelmien ja Käypä hoito -suositusten tietoa työssään
-hallitsee hampaiden esteettisten vaalennushoitojen eri menetelmiä

Sisältö

Nuoren ja aikuisen suun terveys
Nuoren ja aikuisen terveyskäyttäytyminen
Suun terveydenhuollon kansalliset ohjelmat ja Käypä hoito -suositukset terveysvalmennuksessa
Terveysvalmennustapahtuma
Terveyden edistäminen ja viestintä verkossa (eHealth)
Esteettinen suun terveydenhoitotyö

Aika ja paikka

Syksy 2023

Oppimateriaalit

Moodle työtilan materiaalit
Terveysviestinnän materiaalit, (Teams)
Opettajan osoittama materiaali (zoom)
Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus. Terveyttä ruoasta.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento, yhteistoiminnallinen oppiminen, kirjallinen oppimistehtävä, projektin toteuttaminen
Yhteistoiminnallinen verkko-oppiminen Moodle, Virtuaaliluokat, blogit prosessikirjoittaminen
Nuorten suun terveystarkastukset -teoria
Terveysvalmennustilaisuuden toteuttaminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Terveysvalmennustapahtumien toteuttaminen sopimuskoulussa tai muissa kolmannen sektorin toimijoissa.
Työelämäharjoittelu HyMy- kylän opetusklinikalla toteutuu sekä Helsingin kaupungin terveyskeskuksen Suun terveydenhuollon kanssa; Läsnäolo orientaatiossa, klinikkaorientaatiossa ja opetusklinikalla pakollinen. Pakollinen läsnäolo terveysvalmennus tapahtumassa ja aktiivinen ryhmätoiminta tämän osalta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Osa 1. Nuorten ja aikuisten suun terveystarkastukset -teoria, Hannele Tiira
Osa 2. eHealth, terveyskeskustelu ja viestintä mediassa, näyttöön perustuva ammatillinen tutkimustieto ja sen hyödyntäminen mediassa, Ulla Marjosola
Osa 3. Nuorten terveysvalmennus. Nuorten terveyskasvatus, motivoiva terveyskeskustelu. Kouluprojekti, ohjaus ja mentorointi Maria Namoyan
Osa 4. Työelämäharjoittelu suunhoidon opetusklinikalla yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa, kliiniset opettajat
Osa 5. Hampaiden esteettinen hoitotyö ja aikuisten ortodontia: Teoria Ulla Marjosola, Riikka Jokimäki

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävien periodien opinnot oltava hyväksytysti suoritettuna.
Kouluprojektin toteuttaminen
Esteettisen suun terveydenhoitotyön teoriaosuuden hyväksytty suoritus on edellytys valkaisuhoitojen toteuttamiselle suunhoidon opetusklinikalla.
Työelämäharjoittelu suunhoidon opetusklinikalla koostuu sekä nuoren että aikuisen alkavan kiinnityskudossairauden hoidosta. Harjoittelu edellyttää edellisen jakson hyväksyttyä suoritusta. Läsnäolo klinikkaorientaatiossa ja kliinisessä harjoittelussa on aina pakollinen.
Poissaolo klinikkaorientaatiosta estää osallistumisen klinikkaharjoitteluun.

Opetustilanteen tallenteet
Opintojakson verkossa toteutuvat kontaktit voidaan tallentaa joustavaa opiskelua varten. Mikäli et halua olla mukana tallenteella, ilmoita tästä opettajalle opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla.
Opetustilanteiden tallenteet ovat nähtävissä opintojakson ajan opintojakson käyttämällä oppimisalustalla. Jos ryhmän kanssa ei sovita muuta, opetustilanteiden tallenteet poistetaan viimeistään 6 kk opintojakson päätyttyä.
Tietosuojaseloste
Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy Metropolian julkisilla verkkosivuilla julkaistusta Metropolian opiskelija- ja ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kokoava numeerinen arviointi eri teemojen osaamisesta 0-5.
Terveysviestintä-, nuorten ja aikuisten suun terveystarkastukset-teoria-, ja kouluprojekti- osioissa ovat erilliset tehtävät.0-5
Kirjallinen suunnitelma ja raportti koulussa toteuttavasta terveysvalmennustapahtumasta pienryhmissä.0-5
Esteettinen suun terveydenhoitotyön ja aikuisortodontia, arviointi arviointi hyväksytty/täydenettävä.
Työelämäharjoittelu suunhoidon opetusklinikalla yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Arviointi hyväksytty/täydennettävä.
Opiskelija laatii kliinisestä harjoittelusta suunhoidon opetusklinikalla oppimispäiväkirjan tavoitteineen.
Kts. tarkemmin opintojakson tavoitteet, ohjattu oppimispäiväkirjan tekeminen ja arviointi opetusklinikan MOODLESTA.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jonas Englund
 • Hannele Tiira
 • Riikka Jokimäki
 • Ulla Marjosola
 • Maria Mstoi
 • Marianne Granlund
Vastuuhenkilö

Maria Mstoi

Opiskelijaryhmät
 • SXP23K2A
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, RYHMÄ A
 • SXP23K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

-ymmärtää nuoren ja aikuisen suun terveyden perusteet
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida terveysvalmennustilaisuuden
-ottaa huomioon terveyskäyttäytymisen vaikutukset suun terveyteen
-ohjaa nuoren ja aikuisen suun terveyskäyttäytymistä sosiaalisessa mediassa
-soveltaa suun terveydenhuollon kansallisten ohjelmien ja Käypä hoito -suositusten tietoa työssään
-hallitsee hampaiden esteettisten vaalennushoitojen eri menetelmiä

Sisältö

Nuoren ja aikuisen suun terveys
Nuoren ja aikuisen terveyskäyttäytyminen
Suun terveydenhuollon kansalliset ohjelmat ja Käypä hoito -suositukset terveysvalmennuksessa
Terveysvalmennustapahtuma
Terveyden edistäminen ja viestintä verkossa (eHealth)
Esteettinen suun terveydenhoitotyö

Aika ja paikka

Kevät 2024

Oppimateriaalit

Moodle työtilan materiaalit
Terveysviestinnän materiaalit, (Teams)
Opettajan osoittama materiaali (zoom)
Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus. Terveyttä ruoasta.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento, yhteistoiminnallinen oppiminen, kirjallinen oppimistehtävä, projektin toteuttaminen yhteistyössä kv-opiskelijoiden kanssa
Yhteistoiminnallinen verkko-oppiminen Moodle
Nuorten suun terveystarkastukset -teoria
Terveysvalmennustilaisuuden toteuttaminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Terveysvalmennustapahtumien toteuttaminen sopimuskoulussa tai muissa kolmannen sektorin toimijoissa.
Läsnäolo orientaatiossa, klinikkaorientaatiossa ja opetusklinikalla pakollinen. Pakollinen läsnäolo terveysvalmennus tapahtumassa ja aktiivinen ryhmätoiminta tämän osalta.

GOLD- Global Oral Health Discussion online- kurssi yhdessä hollantilaisten ja amerikkalaisten opiskelijoiden kanssa. Ilta-opintoina 2h/pvä, intensiivitoteutus 20.5-24.5. klo 18-20.

Kansainvälisyys

GOLD- Global Oral Health Discussion online- kurssi yhdessä hollantilaisten ja amerikkalaisten opiskelijoiden kanssa. Ilta-opintoina 2h/pvä, intensiivitoteutus 20.5-24.5. klo 18-20.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Osa 1. Nuorten ja aikuisten suun terveystarkastukset -teoria, Hannele Tiira
Osa 2. Nuorten terveysvalmennus ja eHealth (terveyskeskustelu ja viestintä mediassa), ohjaus ja mentorointi Maria Msto ja Ulla Marjosola
Osa 3. Hampaiden esteettinen hoitotyö ja aikuisten ortodontia: Teoria Ulla Marjosola, Riikka Jokimäki

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävien periodien opinnot oltava hyväksytysti suoritettuna.
Kouluprojektin toteuttaminen
Esteettisen suun terveydenhoitotyön teoriaosuuden hyväksytty suoritus on edellytys valkaisuhoitojen toteuttamiselle suunhoidon opetusklinikalla.
Työelämäharjoittelu suunhoidon opetusklinikalla koostuu sekä nuoren että aikuisen alkavan kiinnityskudossairauden hoidosta. Harjoittelu edellyttää edellisen jakson hyväksyttyä suoritusta. Läsnäolo klinikkaorientaatiossa ja kliinisessä harjoittelussa on aina pakollinen.

Opetustilanteen tallenteet
Opintojakson verkossa toteutuvat kontaktit voidaan tallentaa joustavaa opiskelua varten. Mikäli et halua olla mukana tallenteella, ilmoita tästä opettajalle opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla.
Opetustilanteiden tallenteet ovat nähtävissä opintojakson ajan opintojakson käyttämällä oppimisalustalla. Jos ryhmän kanssa ei sovita muuta, opetustilanteiden tallenteet poistetaan viimeistään 6 kk opintojakson päätyttyä.
Tietosuojaseloste
Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy Metropolian julkisilla verkkosivuilla julkaistusta Metropolian opiskelija- ja ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Nuorten ja aikuisten suun terveystarkastukset- teoria, Hannele Tiira 0-5.
Kirjallinen suunnitelma ja raportti koulussa toteuttavasta terveysvalmennustapahtumasta pienryhmissä. Maria Mstoi Hyväksytty/Täydennettävä
Esteettinen suun terveydenhoitotyön ja aikuisortodontia, arviointi arviointi hyväksytty/täydenettävä.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jonas Englund
 • Hannele Tiira
 • Ulla Marjosola
 • Riikka Jokimäki
 • Maria Mstoi
 • Marianne Granlund
Vastuuhenkilö

Maria Mstoi

Opiskelijaryhmät
 • SXP23K2B
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, RYHMÄ B
 • SXP23K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

-ymmärtää nuoren ja aikuisen suun terveyden perusteet
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida terveysvalmennustilaisuuden
-ottaa huomioon terveyskäyttäytymisen vaikutukset suun terveyteen
-ohjaa nuoren ja aikuisen suun terveyskäyttäytymistä sosiaalisessa mediassa
-soveltaa suun terveydenhuollon kansallisten ohjelmien ja Käypä hoito -suositusten tietoa työssään
-hallitsee hampaiden esteettisten vaalennushoitojen eri menetelmiä

Sisältö

Nuoren ja aikuisen suun terveys
Nuoren ja aikuisen terveyskäyttäytyminen
Suun terveydenhuollon kansalliset ohjelmat ja Käypä hoito -suositukset terveysvalmennuksessa
Terveysvalmennustapahtuma
Terveyden edistäminen ja viestintä verkossa (eHealth)
Esteettinen suun terveydenhoitotyö

Aika ja paikka

Syksy 2023

Oppimateriaalit

Moodle työtilan materiaalit
Terveysviestinnän materiaalit, (Teams)
Opettajan osoittama materiaali (zoom)
Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus. Terveyttä ruoasta.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento, yhteistoiminnallinen oppiminen, kirjallinen oppimistehtävä, projektin toteuttaminen
Yhteistoiminnallinen verkko-oppiminen Moodle, Virtuaaliluokat, blogit prosessikirjoittaminen
Nuorten suun terveystarkastukset -teoria
Terveysvalmennustilaisuuden toteuttaminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Terveysvalmennustapahtumien toteuttaminen sopimuskoulussa tai muissa kolmannen sektorin toimijoissa.
Työelämäharjoittelu HyMy- kylän opetusklinikalla toteutuu sekä Helsingin kaupungin terveyskeskuksen Suun terveydenhuollon kanssa; Läsnäolo orientaatiossa, klinikkaorientaatiossa ja opetusklinikalla pakollinen. Pakollinen läsnäolo terveysvalmennus tapahtumassa ja aktiivinen ryhmätoiminta tämän osalta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Osa 1. Nuorten ja aikuisten suun terveystarkastukset -teoria, Hannele Tiira
Osa 2. eHealth, terveyskeskustelu ja viestintä mediassa, näyttöön perustuva ammatillinen tutkimustieto ja sen hyödyntäminen mediassa, Ulla Marjosola
Osa 3. Nuorten terveysvalmennus. Nuorten terveyskasvatus, motivoiva terveyskeskustelu. Kouluprojekti, ohjaus ja mentorointi Maria Namoyan
Osa 4. Työelämäharjoittelu suunhoidon opetusklinikalla yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa, kliiniset opettajat
Osa 5. Hampaiden esteettinen hoitotyö ja aikuisten ortodontia: Teoria Ulla Marjosola, Riikka Jokimäki

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävien periodien opinnot oltava hyväksytysti suoritettuna.
Kouluprojektin toteuttaminen
Esteettisen suun terveydenhoitotyön teoriaosuuden hyväksytty suoritus on edellytys valkaisuhoitojen toteuttamiselle suunhoidon opetusklinikalla.
Työelämäharjoittelu suunhoidon opetusklinikalla koostuu sekä nuoren että aikuisen alkavan kiinnityskudossairauden hoidosta. Harjoittelu edellyttää edellisen jakson hyväksyttyä suoritusta. Läsnäolo klinikkaorientaatiossa ja kliinisessä harjoittelussa on aina pakollinen.

Opetustilanteen tallenteet
Opintojakson verkossa toteutuvat kontaktit voidaan tallentaa joustavaa opiskelua varten. Mikäli et halua olla mukana tallenteella, ilmoita tästä opettajalle opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla.
Opetustilanteiden tallenteet ovat nähtävissä opintojakson ajan opintojakson käyttämällä oppimisalustalla. Jos ryhmän kanssa ei sovita muuta, opetustilanteiden tallenteet poistetaan viimeistään 6 kk opintojakson päätyttyä.
Tietosuojaseloste
Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy Metropolian julkisilla verkkosivuilla julkaistusta Metropolian opiskelija- ja ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kokoava numeerinen arviointi eri teemojen osaamisesta 0-5.
Terveysviestintä-, nuorten ja aikuisten suun terveystarkastukset-teoria-, ja kouluprojekti- osioissa ovat erilliset tehtävät.0-5
Kirjallinen suunnitelma ja raportti koulussa toteuttavasta terveysvalmennustapahtumasta pienryhmissä.0-5
Esteettinen suun terveydenhoitotyön ja aikuisortodontia, arviointi arviointi hyväksytty/täydenettävä.
Työelämäharjoittelu suunhoidon opetusklinikalla yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Arviointi hyväksytty/täydennettävä.
Opiskelija laatii kliinisestä harjoittelusta suunhoidon opetusklinikalla oppimispäiväkirjan tavoitteineen.
Kts. tarkemmin opintojakson tavoitteet, ohjattu oppimispäiväkirjan tekeminen ja arviointi opetusklinikan MOODLESTA.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Mattila
 • Saila Pakarinen
 • Ulla Marjosola
 • Anna Sundblom
Vastuuhenkilö

Saila Pakarinen

Opiskelijaryhmät
 • SXP21S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• raportoida työnsä tulokset, arvioida niitä kriitisesti ja tuoda esiin kehittämisehdotuksia tarkoituksenmukaisella tavalla kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti

Sisältö

- opinnäytetyön raportin laatiminen ja esittäminen
- johtopäätökset, kriittinen tarkastelu
- itse- ja vertaisarviointi
- kypsyysnäyte

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaan kevät 2024
Seminaarissa oman esityksen pitämisen edellytys on, että opinnäytetyöraportti on vähintään 90% valmis.
Valmis opinnäytetyöraportti tulee palauttaa Wihin kautta ohjaajalle xx.x.2024 mennessä.

Oppimateriaalit

Tutkimusmenetelmäkirjallisuus, alakohtainen ammatillinen kirjallisuus ja tutkimusartikkelit.

Opetusmenetelmät

Seminaarit
Opiskelijan itsenäinen työskentely
Ryhmäohjaus
Työpajat.
Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen. Opiskelijan tulee osallistua vähintään kahdeksaan seminaariin

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Hanke-/projektikohtainen työelämäyhteistyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kypsyysnäyte. Tehdään oman aikataulun mukaan ohjaajan kanssa sovitussa ajankohdassa EXAM; järjestelmässä. EXAM tenttitilat löytyvät Myllypuron ja Myyrmäen kampuksilta. Lue lisää https://wiki.metropolia.fi/display/tietohallinto/EXAM
ensimmäinen kypsyysnäyte: EXAM xx.3-xx.4.2024
ensimmäinen uusinta: xx.4-xx.4.2024 EXAM
toinen uusinta xx.5-xx.5.2024

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op (135 h)
• Itsenäinen työskentely ja ryhmätyöskentely
• Hyväksytty opinnäytetyön raportointi, hyödyntäminen ja kypsyysnäyte
• Toteutuksen esittäminen seminaarissa
• Opiskelijatovereiden suunnitelman kirjallinen ja suullinen opponointi seminaarissa
• Aktiivinen osallistuminen 8 seminaariin
• Aktiivinen osallistuminen työpajoihin
• Opinnäytetyön esittäminen ja julkaiseminen.

Sisällön jaksotus

• Opinnäytetyön raportointi
• Työpajat: tekstinohjaus ja englanninkielinen abstrakti
• Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
• Opinnäytetyöprosessin arviointi
• Työn tulosten kirjallinen, suullinen tai visuaalinen julkistaminen asiantuntijayhteisössä
• Opinnäytetyön tallentaminen Theseus-tietokantaan
• TurnItIn: opinnäytetyön alkuperäisyyden sähköinen tarkistaminen

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson esitietovaatimukset: hyväksytty. Opinnäytetyön suunnitelma ja toteutus.
Opinnäytetyö arvioidaan numeerisesti, kun kaikki sen osat ovat hyväksytty.
Opinnäytetyön arviointikohteet :
Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
• merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
• ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
• ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
• työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa.
Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset:
• luotettavuus ja eettisyys
• tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
• tulosten käyttökelpoisuus
• opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta.
Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen:
• rakenne ja muoto
• yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
• ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
• kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys.
Kun opinnäytetyö on arvioitu ja arviointi kirjattu Oman arviointijärjestelmään, opiskelijat tallentavat opinnäytetyön Moodlessa olevaan TurnItIn-ohjelman kohtaan: OPINNÄYTETYÖN LOPULLINEN TARKISTUS.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Opiskelija suorittaa kypsyyskokeen opinnäytetyöprosessin päättyessä, kun opinnäytetyö on valmis tai lähes valmis. Kypsyysnäyte suoritetaan lukujärjestyksen mukaisessa tenttitilaisuudessa. Tämän jälkeen opiskelija voi suorittaa kypsyyskokeen erikseen määritellyssä uusintatentissä. Kypsyyskoe arvioidaan: hyväksytty/hylätty. Kypsyyskokeen arvioi opinnäytetyön ohjaaja ja suomen kielen opettaja.
• Opinnäytetyö arvioidaan prosessin päätyttyä: 5–1. Arviointi perustuu opinnäytetyön arviointikriteereihin.

Tutkintosääntö 36 §:
Arviointi toteutetaan neljän työviikon kuluessa toteutuksen päättymisen jälkeen.

Esitietovaatimukset

Opinnäytetyön toteutus 5 op

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

16.10.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Saila Pakarinen
 • Elina Tirkkonen
 • Ulla Marjosola
 • Anna Sundblom
Vastuuhenkilö

Saila Pakarinen

Opiskelijaryhmät
 • SXP21K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- raportoida työnsä tulokset, arvioida niitä ja tuoda esiin kehittämisehdotuksia tarkoituksenmukaisella
tavalla kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti.

Sisältö

- opinnäytetyön raportin kirjoittaminen ja esittäminen
- itse- ja vertaisarviointi
- kypsyysnäyte

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaan syksy 2023

Oppimateriaalit

Tutkimusmenetelmäkirjallisuus, alakohtainen ammatillinen kirjallisuus ja tutkimusartikkelit.

Opetusmenetelmät

Seminaarit
Opiskelijan itsenäinen työskentely
Ryhmäohjaus
Työpajat.
Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen. Opiskelijan tulee osallistua vähintään kahdeksaan seminaariin

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Hanke-/projektikohtainen työelämäyhteistyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kypsyysnäyte. Tehdään oman aikataulun mukaan ohjaajan kanssa sovitussa ajankohdassa EXAM; järjestelmässä. EXAM tenttitilat löytyvät Myllypuron ja Myyrmäen kampuksilta. Lue lisää https://wiki.metropolia.fi/display/tietohallinto/EXAM
ensimmäinen kypsyysnäyte: EXAM 13.11-24.11.2023
ensimmäinen uusinta: 27.11-8.12.2023 EXAM
toinen uusinta 11.12-22.12.2023

Kansainvälisyys

Ei

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op (135 h)
• Itsenäinen työskentely ja ryhmätyöskentely
• Hyväksytty opinnäytetyön raportointi, hyödyntäminen ja kypsyysnäyte
• Toteutuksen esittäminen seminaarissa
• Opiskelijatovereiden suunnitelman kirjallinen ja suullinen opponointi seminaarissa
• Aktiivinen osallistuminen 8 seminaariin
• Aktiivinen osallistuminen työpajoihin
• Opinnäytetyön esittäminen ja julkaiseminen.

Sisällön jaksotus

• Opinnäytetyön raportointi
• Työpajat: tekstinohjaus ja englanninkielinen abstrakti
• Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
• Opinnäytetyöprosessin arviointi
• Työn tulosten kirjallinen, suullinen tai visuaalinen julkistaminen asiantuntijayhteisössä
• Opinnäytetyön tallentaminen Theseus-tietokantaan
• TurnItIn: opinnäytetyön alkuperäisyyden sähköinen tarkistaminen.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson esitietovaatimukset: hyväksytty. Opinnäytetyön suunnitelma ja toteutus.
Opinnäytetyö arvioidaan numeerisesti, kun kaikki sen osat ovat hyväksytty.
Opinnäytetyön arviointikohteet :
Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
• merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
• ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
• ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
• työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa.
Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset:
• luotettavuus ja eettisyys
• tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
• tulosten käyttökelpoisuus
• opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta.
Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen:
• rakenne ja muoto
• yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
• ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
• kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys.
Kun opinnäytetyö on arvioitu ja arviointi kirjattu Oman arviointijärjestelmään, opiskelijat tallentavat opinnäytetyön Moodlessa olevaan TurnItIn-ohjelman kohtaan: OPINNÄYTETYÖN LOPULLINEN TARKISTUS.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Opiskelija suorittaa kypsyyskokeen opinnäytetyöprosessin päättyessä, kun opinnäytetyö on valmis tai lähes valmis. Kypsyysnäyte suoritetaan lukujärjestyksen mukaisessa tenttitilaisuudessa. Tämän jälkeen opiskelija voi suorittaa kypsyyskokeen erikseen määritellyssä uusintatentissä. Kypsyyskoe arvioidaan: hyväksytty/hylätty. Kypsyyskokeen arvioi opinnäytetyön ohjaaja ja suomen kielen opettaja.
• Opinnäytetyö arvioidaan prosessin päätyttyä: 5–1. Arviointi perustuu opinnäytetyön arviointikriteereihin.

Tutkintosääntö 36 §:
Arviointi toteutetaan neljän työviikon kuluessa toteutuksen päättymisen jälkeen.

Esitietovaatimukset

Opinnäytetyön toteutus 5 op

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointikohteet

Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
- merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
- ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
- ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
- työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa

Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset
- luotettavuus ja eettisyys
- tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
- tulosten käyttökelpoisuus
- opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta

Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
- rakenne ja muoto
- yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
- ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
- kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys
- argumentointi ja lähteiden käyttö

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

07.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Saila Pakarinen
 • Ulla Marjosola
 • Anna Sundblom
Vastuuhenkilö

Saila Pakarinen

Opiskelijaryhmät
 • SXP21S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin ratkaisuja
- käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä
- soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja

Sisältö

- opinnäytetyöprosessiin perehtyminen
- sopimus- ja lupakäytännöt
- toimintaympäristöön perehtyminen ja työelämäyhteistyön suunnittelu
- kehittämistarpeen tunnistaminen
- lähdekriittinen tiedonhankinta suomeksi ja englanniksi
- työtapojen ja menetelmien valinta
- aiheen täsmennys
- kehittämistyön suunnitelman laatiminen ja esittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Esitietovaatimukset

Opetussuunnitelman mukainen tutkimus- ja kehittämistyön osaaminen

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Saila Pakarinen
 • Ulla Marjosola
 • Anna Sundblom
Vastuuhenkilö

Saila Pakarinen

Opiskelijaryhmät
 • SXP22K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin ratkaisuja
- käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä
- soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja

Sisältö

- opinnäytetyöprosessiin perehtyminen
- sopimus- ja lupakäytännöt
- toimintaympäristöön perehtyminen ja työelämäyhteistyön suunnittelu
- kehittämistarpeen tunnistaminen
- lähdekriittinen tiedonhankinta suomeksi ja englanniksi
- työtapojen ja menetelmien valinta
- aiheen täsmennys
- kehittämistyön suunnitelman laatiminen ja esittäminen

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaisesti

Oppimateriaalit

Tutkimusmenetelmäkirjallisuus, alakohtainen ammatillinen kirjallisuus ja tutkimusartikkelit

Opetusmenetelmät

Opiskelijan itsenäinen työskentely, ryhmä-/henkilökohtainen ohjaus, työpajat.
Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.Opiskelijan tulee osallistua vähintään kahdeksaan seminaariin.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Hanke-/projektikohtainen työelämäyhteistyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT artikkeli, erillisen ahot prosessin mukaan niille, joilla aiemmin suoritettu opinnäytetyö korkeakoulututkinnossa, erillinen ohje hops-keskustelun perusteella

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op (135 h)
5 op (135 h)
• Hyväksytyn opinnäytetyön suunnitelman laatiminen
• Suunnitelman esittäminen seminaarissa
• Opiskelijatovereiden suunnitelman opponointi seminaarissa
• Opponentin kirjallinen raportti opiskelijatovereille ja ohjaajalle
• Aktiivinen osallistuminen 8 seminaariin
• Työpajoihin osallistuminen
• Sopimus opinnäytetyöstä
• TurnItIn-raportti alkuperäisyyden tarkastuksesta ohjaajalle (keskeneräisen työn tarkistus)

Sisällön jaksotus

Opintojakson sisältö
• Opinnäytetyöprosessiin perehtyminen
• Sopimus- ja lupakäytännöt
• Toimintaympäristöön perehtyminen ja työelämäyhteistyön suunnittelu
• Kehittämistarpeen tunnistaminen
• Lähdekriittinen tiedonhankinta suomeksi ja englanniksi
• Työtapojen ja menetelmien valinta
• Aiheen täsmennys
• Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen ja esittäminen
• Työpajat: menetelmät, tekstinohjaus ja tiedonhankinta

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson esitietovaatimukset
• Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät -opintojakso tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen siirtymistä Opinnäytetyön suunnitteluun
Opinnäytetyön arviointikohteet :
Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
• merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
• ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
• ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
• työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa
Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset:
• luotettavuus ja eettisyys
• tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
• tulosten käyttökelpoisuus
• opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta
Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen:
• rakenne ja muoto
• yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
• ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
• kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys
Opiskelijoiden tulee opinnäytetyön materiaali vähintään viikkoa ennen seminaaria tai ohjausta opettajalle, opponenteille ja opiskelijatovereille.
Opiskelija kirjaa suoritukset ja ohjauksien sisällön opinnäytetyöpassiin.
Passi luovutetaan valmiin opinnäytetyön kanssa sisällönohjaajalle.
Opinnäytetyöprosessin aikana suositellaan 1-2 ohjauskertaa / opinnäytetyön opintojakso
Osallistuminen vähintään kolmeen työpajaan koko opinnäytetyöprosessin aikana.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

rviointikriteerit (ks. Oma/Terveysalan opinnäytetyö)
• Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt.
• Opinnäytetyön suunnitelma arvioidaan: hyväksytty/hylätty.
• Opinnäytetyö arvioidaan projektina koko prosessin päätyttyä.
• Hyväksytty suunnitelman esitys seminaarissa ja toisen opinnäytetyön suullinen ja kirjallinen vertaisarviointi sekä osallistuminen kahdeksaan seminaariin.

Tutkintosääntö 36 §:
Arviointi toteutetaan neljän työviikon kuluessa toteutuksen päättymisen jälkeen.

Esitietovaatimukset

Opetussuunnitelman mukainen tutkimus- ja kehittämistyön osaaminen

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 15.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Saila Pakarinen
 • Ulla Marjosola
 • Anna Sundblom
Vastuuhenkilö

Helena Stedt

Opiskelijaryhmät
 • SXP21K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämistehtävän
itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
- viestiä työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri
yleisöille.

Sisältö

- kehittämistyön toteutus suunnitelman mukaisesti
- yhteistyö kehittämistyöhön osallistuvien kanssa
- tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestintä
- työpajat
- kirjallisen opinnäytetyöraportin laatiminen

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaan syksy 2023

Oppimateriaalit

Tutkimusmenetelmäkirjallisuus, alakohtainen ammatillinen kirjallisuus ja tutkimusartikkelit

Opetusmenetelmät

Opiskelijan itsenäinen työskentely, ryhmä-/henkilökohtainen ohjaus, työpajat.
Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Hanke-/projektikohtainen työelämäyhteistyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttejä

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op (135 t)
• Itsenäinen ja ryhmätyöskentely työskentely
• Hyväksytty opinnäytetyön toteutus
• Työpajoihin osallistuminen.

Sisällön jaksotus

• Ryhmäohjaus
• Työpajat
• Itsenäinen ja ryhmätyöskentely
• Sopimus- ja lupakäytännöt
• Lähdekriittinen tiedonhankinta suomeksi ja englanniksi
• Työtapojen ja menetelmien edelleen kehittäminen
• Opinnäytetyön toteutuksen laatiminen ja esittäminen seminaareissa
• Työpajat: menetelmät, tekstinohjaus ja tiedonhankinta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyön arviointikohteet :
Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
• merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
• ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
• ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
• työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa
Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset:
• luotettavuus ja eettisyys
• tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
• tulosten käyttökelpoisuus
• opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta
Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen:
• rakenne ja muoto
• yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
• ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
• kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty, hylätty
Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Arviointikriteerit (ks. liite)
• Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt.
• Opinnäytetyön toteutus arvioidaan: hyväksytty/hylätty.
• Opinnäytetyö arvioidaan projektina koko prosessin päätyttyä.

Tutkintosääntö 36 §:
Arviointi toteutetaan neljän työviikon kuluessa toteutuksen päättymisen jälkeen.

Esitietovaatimukset

Opinnäytetyön suunnittelu 5 op

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointikohteet

Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
- merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
- ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
- ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
- työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa

Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset
- luotettavuus ja eettisyys
- tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
- tulosten käyttökelpoisuus
- opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta

Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen
- rakenne ja muoto
- yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
- ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
- kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys
- argumentointi ja lähteiden käyttö

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Saila Pakarinen
 • Ulla Marjosola
 • Anna Sundblom
Vastuuhenkilö

Saila Pakarinen

Opiskelijaryhmät
 • SXP21S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämistehtävän itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
- viestiä työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri yleisöille

Sisältö

- opinnäytetyön toteutus suunnitelman mukaisesti
- yhteistyö opinnäytetyöhön osallistuvien kanssa
- tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestintä

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaan kevät 2024

Oppimateriaalit

Tutkimusmenetelmäkirjallisuus, alakohtainen ammatillinen kirjallisuus ja tutkimusartikkelit

Opetusmenetelmät

Opiskelijan itsenäinen työskentely, ryhmä-/henkilökohtainen ohjaus, työpajat.
Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Hanke-/projektikohtainen työelämäyhteistyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttejä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT-prosessi erillisen ohjeen mukana, hops-ohjaajan keskustelun perusteella

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op (135 t)
• Itsenäinen ja ryhmätyöskentely työskentely
• Hyväksytty opinnäytetyön toteutus
• Työpajoihin osallistuminen.

Sisällön jaksotus

• Ryhmäohjaus
• Työpajat
• Itsenäinen ja ryhmätyöskentely
• Sopimus- ja lupakäytännöt
• Lähdekriittinen tiedonhankinta suomeksi ja englanniksi
• Työtapojen ja menetelmien edelleen kehittäminen
• Opinnäytetyön toteutuksen laatiminen ja esittäminen seminaareissa
• Työpajat: menetelmät, tekstinohjaus ja tiedonhankinta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyön arviointikohteet :
Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
• merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
• ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
• ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
• työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa
Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset:
• luotettavuus ja eettisyys
• tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
• tulosten käyttökelpoisuus
• opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta
Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen:
• rakenne ja muoto
• yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
• ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
• kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Arviointikriteerit (ks. liite)
• Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt.
• Opinnäytetyön toteutus arvioidaan: hyväksytty/hylätty.
• Opinnäytetyö arvioidaan projektina koko prosessin päätyttyä.

Tutkintosääntö 36 §:
Arviointi toteutetaan neljän työviikon kuluessa toteutuksen päättymisen jälkeen.

Esitietovaatimukset

Opinnäytetyön suunnittelu 5 op

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Tirkkonen
 • Anna Sundblom
 • Heli Thomander
Vastuuhenkilö

Anna Sundblom

Opiskelijaryhmät
 • SXP23S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella oman opintopolkunsa ja motivoituu urasuunnitteluun.
- osaa työskennellä ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.
- tunnistaa oman ammattinsa tietoperustan ja roolinsa näyttöön perustuvassa toiminnassa.
- ymmärtää sosiaali- ja terveysalan monikulttuurisena, moniarvoisena ja muuttuvana toimintaympäristönä.
- osaa kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja niitä koskevan lainsäädännön pääpiirteet.
- ymmärtää asiakaskokemuksen yhteyden vaikuttaviin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.
- osaa toimia tietosuojan ja -turvan periaatteiden mukaisesti.
- osaa toimia digitaalisissa oppimisympäristöissä ja käyttää yleisimpiä tietoteknisiä ohjelmia ja välineitä
- osaa tuottaa tietoa ja viestiä ammatillisesti

Sisältö

- opiskelutaidot, oppimisympäristöt ja tiedonhankinta
- tutkinnon tuottama osaaminen ja urapolut
- ammatin tietoperusta ja eettiset periaatteet
- keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja niitä koskeva lainsäädäntö
- tietosuoja ja -turva sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa
- tietotekniset taidot, ohjelmat ja välineet oppimisessa ja asiantuntijatehtävissä
- ammatillisen asiantuntijan suomen kielen ja viestinnän perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite "Osaamisen arviointikehikko"

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

Oppimisen ja opiskelun valmiudet opinnot suoritetaan ensimmäisellä lukukaudella

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elina Tirkkonen
 • Anna Sundblom
 • Heli Thomander
Vastuuhenkilö

Ulla Marjosola

Opiskelijaryhmät
 • SXP24K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella oman opintopolkunsa ja motivoituu urasuunnitteluun.
- osaa työskennellä ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.
- tunnistaa oman ammattinsa tietoperustan ja roolinsa näyttöön perustuvassa toiminnassa.
- ymmärtää sosiaali- ja terveysalan monikulttuurisena, moniarvoisena ja muuttuvana toimintaympäristönä.
- osaa kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja niitä koskevan lainsäädännön pääpiirteet.
- ymmärtää asiakaskokemuksen yhteyden vaikuttaviin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.
- osaa toimia tietosuojan ja -turvan periaatteiden mukaisesti.
- osaa toimia digitaalisissa oppimisympäristöissä ja käyttää yleisimpiä tietoteknisiä ohjelmia ja välineitä
- osaa tuottaa tietoa ja viestiä ammatillisesti

Sisältö

- opiskelutaidot, oppimisympäristöt ja tiedonhankinta
- tutkinnon tuottama osaaminen ja urapolut
- ammatin tietoperusta ja eettiset periaatteet
- keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja niitä koskeva lainsäädäntö
- tietosuoja ja -turva sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa
- tietotekniset taidot, ohjelmat ja välineet oppimisessa ja asiantuntijatehtävissä
- ammatillisen asiantuntijan suomen kielen ja viestinnän perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite "Osaamisen arviointikehikko"

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

Oppimisen ja opiskelun valmiudet opinnot suoritetaan ensimmäisellä lukukaudella

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 24.05.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 21.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 28

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hannele Tiira
 • Maria Mstoi
 • Anna Sundblom
 • Marianne Granlund
Vastuuhenkilö

Anna Sundblom

Opiskelijaryhmät
 • SXP23K2A
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, RYHMÄ A
 • SXP23K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

-tunnistaa parodontologisessa hoidossa käytettävät instrumentit ja välineet
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida parodontologisen hoidon vaiheet simuloidusti taitopajassa
-suunnittelee ja toteuttaa vertaisopiskelijan kliinisen suun terveydenhoidon sekä arvioi hoitotuloksen
-organisoi työnsä ja työskentelee työturvallisuusohjeiden mukaisesti, taloudellisesti ja ekologisesti

Sisältö

Harjoittelua simulaatioympäristössä
Parodontologisen hoidon instrumentit ja välineet
Parodontologisen suun terveydenhoitotyön perusteet
Työelämäharjoittelu:
Vertaisopiskelijan terveysohjaus ja suun terveydenhoitotyö Metropolian Suunhoidon opetusklinikalla

Aika ja paikka

Syksy 2023, Myllypuron Taitopaja ja Suun hoidon opetushammashoitola hymy-kylässä

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa
Opettajan osoittama materiaali
Ajankohtainen materiaali ja tutkimukset
Tarvikkeet taitopajassa

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Verkkotentti/-tentit
Aktivoivat luennot
Demonstraatiot
Ryhmäohjaus
Yksilöohjaus
Itsenäiset tehtävät
Näyttö/taitopaja osaamisen arviointi

Aseptiikan näyttö/aseptiikan ohjaus klinikalla, unitin käyttökoulutus ja klinikkaorientaatio vertaishoidossa

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opetus tapahtuu opetusklinikalla ja taitopajassa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat ilmoitetaan toteutuksen ensimmäisellä kontaktiopetuskerralla.
Verkkotentti/-tenttejä
Osaamisen näyttövideo/taitopajaosaamisen arviointi
Taitopajatyöskentelyn läsnäolo hyl/hyv .
Läsnäolovelvollisuus.
Harjoitustentti hyv/hyl, vastauskertoja saa olla useita
EXAM verkkotentti hyl/K5, kaksi uusintamahdollisuutta vain hylätystä suorituksesta lukkariin määriteltyinä aikoina/sovittuina aikoina.
Osaamisen näyttövideossa/taitopajaosaamisen arvioinnissa kaksi uusintamahdollisuutta hylätystä suorituksesta.

Vertaishoidot alkavat hyväksyttyjen taitopajan opintosuoritustan jälkeen täysimittaisesti.

Opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna myös "Suun omahoidosta kliiniseen", "Hammaslääketieteen perusteet", -toteutukset.

Jos toteutuksen osasuoritus on hylätty, kokonaisarvosanaa ei saa jolloin koko toteutus on hylätty.

Jos toteutuksen osa tai toteutus kokonaisuudessaan ei ole hyväksytysti suoritettu, kliiniset opinnot eivät etene vaan opiskelija suorittaa toteutuksen kokonaisuudessa uudelleen seuraavalla lukukaudella tai kun toteutuksella on vapaita paikkoja osallistumista varten.

Huom. opintosuunnitelman mukaisesti etenevät opiskelijat etusijalla ilmoittautumisessa.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op

Sisällön jaksotus

Taitopajaopinnot
Vertaishoidot Hymy-kylän Suun hoidon opetusklinikalla sisältäen aseptiikan näytön sekä unitin käyttökoulutuksen

Lisätietoja opiskelijoille

1. Läsnäolovelvollisuus
2. Hammaslääketiede I tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen Parodonlogia I alkamista jotta voi osallistua toteutukselle.
3. Hyväksytyt suoritukset taitopajan kirjallisesta kokeesta ja kliinisen osaamisen arvioinnista ovat edellytyksenä opetusklinikan harjoitteluun.
4. Hammaslääketieteelliset opinnot sekä "suun omahoidosta kliiniseen suunhoitoon" -toteutus tulee olla hyväksytysti suoritetut ennen vertaishoitoa.
5. Vertaisopiskelijan harjoittelujakso tulee olla suoritettuna projektin aikana, jotta opiskelija voi edetä seuraavaan kliiniseen harjoitteluun.

Tuntien alussa on teoriaosuus jonka jälkeen alkavat harjoitukset. Opetus alkaa klo 8.30 tai 12.00 jolloin kaikkien on oltava paikalla. Taitopajaharjoitteluun ei pääse osallistumaan jollei ole osallistunut teorialuentoon (myöhästymiset huom.).

Opetusta voidaan mahdollisesti tallentaa opettajan toimesta. Opiskelijoiden suostumus on toteutuskohtainen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija tai edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Vertaisarviointi
Oppimistehtävät
Verkkotentit
Kliinisen osaamisen arviointi ja aseptiikan näyttö klinikalla

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 19.05.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 21.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 28

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hannele Tiira
 • Maria Mstoi
 • Anna Sundblom
 • Marianne Granlund
Vastuuhenkilö

Anna Sundblom

Opiskelijaryhmät
 • SXP23K2B
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, RYHMÄ B
 • SXP23K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

-tunnistaa parodontologisessa hoidossa käytettävät instrumentit ja välineet
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida parodontologisen hoidon vaiheet simuloidusti taitopajassa
-suunnittelee ja toteuttaa vertaisopiskelijan kliinisen suun terveydenhoidon sekä arvioi hoitotuloksen
-organisoi työnsä ja työskentelee työturvallisuusohjeiden mukaisesti, taloudellisesti ja ekologisesti

Sisältö

Harjoittelua simulaatioympäristössä
Parodontologisen hoidon instrumentit ja välineet
Parodontologisen suun terveydenhoitotyön perusteet
Työelämäharjoittelu:
Vertaisopiskelijan terveysohjaus ja suun terveydenhoitotyö Metropolian Suunhoidon opetusklinikalla

Aika ja paikka

Syksy 2023, Myllypuron Taitopaja ja Suun hoidon opetushammashoitola hymy-kylässä

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa
Opettajan osoittama materiaali
Ajankohtainen materiaali ja tutkimukset
Tarvikkeet taitopajassa

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Verkkotentti/-tentit
Aktivoivat luennot
Demonstraatiot
Ryhmäohjaus
Yksilöohjaus
Itsenäiset tehtävät
Näyttö/kliinisen osaamisen testi

Aseptiikan näyttö/aseptiikan ohjaus klinikalla, unitin käyttökoulutus ja klinikkaorientaatio vertaishoidossa

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opetus tapahtuu opetusklinikalla ja taitopajassa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat ilmoitetaan toteutuksen ensimmäisellä kontaktiopetuskerralla.
Verkkotentti/-tenttejä
Osaamisen näyttö/kliinisen osaamisen testi
Taitopajatyöskentely hyl/hyv
Läsnäolovelvollisuus; läsnäolo hyv, poissaolot hyl
Harjoitustentti hyv/hyl, vastauskertoja saa olla useita
Verkkotentti toteutuksen lopussa hyl/K5, kaksi uusintamahdollisuutta vain hylätystä suorituksesta lukkariin määriteltyinä aikoina.
Osaamisen näytössä/kliinisen osaamisen arvioinnissa kaksi uusintamahdollisuutta vain hylätystä suorituksesta.

Uusintojen ajankohdat täsmentyvät toteutuksen orientaatiossa/aikataulu. Näyttöuusinta II.ssa/ kliinisen osaamisen testissä uusinta II.ssa tarvittaessa kaksi opettajaa ottavat näytön vastaan ja opiskelija saa pyytää vertaisopiskelijan mukaan tarvittaessa. Tarpeen määritelee opettaja ja opiskelija.
Vertaishoidot alkavat hyväksyttyjen opintosuoritustan, tentin ja kliinisen osaamisen arvioinnin jälkeen täysimittaisesti.

Opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna myös "Suun omahoidosta kliiniseen", "Hammaslääketieteen perusteet", -toteutukset.

Jos toteutuksen osasuoritus on hylätty, kokonaisarvosanaa ei saa jolloin koko toteutus on hylätty.

Jos toteutuksen osa tai toteutus kokonaisuudessaan ei ole hyväksytysti suoritettu, kliiniset opinnot eivät etene vaan opiskelija suorittaa toteutuksen kokonaisuudessa uudelleen seuraavalla lukukaudella tai kun toteutuksella on vapaita paikkoja osallistumista varten.

Huom. opintosuunnitelman mukaisesti etenevät opiskelijat etusijalla ilmoittautumisessa.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op

Sisällön jaksotus

Taitopajaopinnot
Vertaishoidot Hymy-kylän Suun hoidon opetusklinikalla sisältäen aseptiikan näytön sekä unitin käyttökoulutuksen

Lisätietoja opiskelijoille

1. Läsnäolovelvollisuus
2. Hyväksytyt suoritukset taitopajan kirjallisesta kokeesta ja kliinisen osaamisen arvioinnista ovat edellytyksenä opetusklinikan harjoitteluun.
2. Hammaslääketieteelliset opinnot sekä "suun omahoidosta kliiniseen suunhoitoon" -toteutus tulee olla hyväksytysti suoritetut ennen vertaishoitoa.
3. Vertaisopiskelijan harjoittelujakso tulee olla suoritettuna projektin aikana, jotta opiskelija voi edetä seuraavaan kliiniseen harjoitteluun.

Tuntien alussa on teoriaosuus jonka jälkeen alkavat harjoitukset. Opetus alkaa klo 8.30 tai 12.00 jolloin kaikkien on oltava paikalla. Taitopajaharjoitteluun ei pääse osallistumaan jollei ole osallistunut teorialuentoon (myöhästymiset huom.).

Opetusta voidaan mahdollisesti tallentaa opettajan toimesta. Opiskelijoiden suostumus on toteutuskohtainen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija tai edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Vertaisarviointi
Oppimistehtävät
Verkkotentit
Kliinisen osaamisen arviointi ja aseptiikan näyttö klinikalla

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hannele Tiira
 • Maria Mstoi
 • Anna Sundblom
 • Marianne Granlund
Vastuuhenkilö

Anna Sundblom

Opiskelijaryhmät
 • SXP23S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

-tunnistaa parodontologisessa hoidossa käytettävät instrumentit ja välineet
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida parodontologisen hoidon vaiheet simuloidusti taitopajassa
-suunnittelee ja toteuttaa vertaisopiskelijan kliinisen suun terveydenhoidon sekä arvioi hoitotuloksen
-organisoi työnsä ja työskentelee työturvallisuusohjeiden mukaisesti, taloudellisesti ja ekologisesti

Sisältö

Harjoittelua simulaatioympäristössä
Parodontologisen hoidon instrumentit ja välineet
Parodontologisen suun terveydenhoitotyön perusteet
Työelämäharjoittelu:
Vertaisopiskelijan terveysohjaus ja suun terveydenhoitotyö Metropolian Suunhoidon opetusklinikalla

Aika ja paikka

Syksy 2023, Myllypuron Taitopaja ja Suun hoidon opetushammashoitola hymy-kylässä

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa
Opettajan osoittama materiaali
Ajankohtainen materiaali ja tutkimukset
Tarvikkeet taitopajassa

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Verkkotentti/-tentit
Aktivoivat luennot
Demonstraatiot
Ryhmäohjaus
Yksilöohjaus
Itsenäiset tehtävät
Näyttö/kliinisen osaamisen testi

Aseptiikan näyttö/aseptiikan ohjaus klinikalla, unitin käyttökoulutus ja klinikkaorientaatio vertaishoidossa

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opetus tapahtuu opetusklinikalla ja taitopajassa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat ilmoitetaan toteutuksen ensimmäisellä kontaktiopetuskerralla.
Verkkotentti/-tenttejä
Osaamisen näyttö/kliinisen osaamisen testi
Taitopajatyöskentely hyl/hyv
Läsnäolovelvollisuus; läsnäolo hyv, poissaolot hyl
Harjoitustentti hyv/hyl, vastauskertoja saa olla useita
Verkkotentti toteutuksen lopussa hyl/K5, kaksi uusintamahdollisuutta vain hylätystä suorituksesta lukkariin määriteltyinä aikoina.
Osaamisen näytössä/kliinisen osaamisen arvioinnissa kaksi uusintamahdollisuutta vain hylätystä suorituksesta.

Uusintojen ajankohdat täsmentyvät toteutuksen orientaatiossa/aikataulu. Näyttöuusinta II.ssa/ kliinisen osaamisen testissä uusinta II.ssa tarvittaessa kaksi opettajaa ottavat näytön vastaan ja opiskelija saa pyytää vertaisopiskelijan mukaan tarvittaessa. Tarpeen määritelee opettaja ja opiskelija.
Vertaishoidot alkavat hyväksyttyjen opintosuoritustan, tentin ja kliinisen osaamisen arvioinnin jälkeen täysimittaisesti.

Opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna myös "Suun omahoidosta kliiniseen", "Hammaslääketieteen perusteet", -toteutukset.

Jos toteutuksen osasuoritus on hylätty, kokonaisarvosanaa ei saa jolloin koko toteutus on hylätty.

Jos toteutuksen osa tai toteutus kokonaisuudessaan ei ole hyväksytysti suoritettu, kliiniset opinnot eivät etene vaan opiskelija suorittaa toteutuksen kokonaisuudessa uudelleen seuraavalla lukukaudella tai kun toteutuksella on vapaita paikkoja osallistumista varten.

Huom. opintosuunnitelman mukaisesti etenevät opiskelijat etusijalla ilmoittautumisessa.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op

Sisällön jaksotus

Taitopajaopinnot
Vertaishoidot Hymy-kylän Suun hoidon opetusklinikalla sisältäen aseptiikan näytön sekä unitin käyttökoulutuksen

Lisätietoja opiskelijoille

1. Läsnäolovelvollisuus
2. Hyväksytyt suoritukset taitopajan kirjallisesta kokeesta ja kliinisen osaamisen arvioinnista ovat edellytyksenä opetusklinikan harjoitteluun.
2. Hammaslääketieteelliset opinnot sekä "suun omahoidosta kliiniseen suunhoitoon" -toteutus tulee olla hyväksytysti suoritetut ennen vertaishoitoa.
3. Vertaisopiskelijan harjoittelujakso tulee olla suoritettuna projektin aikana, jotta opiskelija voi edetä seuraavaan kliiniseen harjoitteluun.

Tuntien alussa on teoriaosuus jonka jälkeen alkavat harjoitukset. Opetus alkaa klo 8.30 tai 12.00 jolloin kaikkien on oltava paikalla. Taitopajaharjoitteluun ei pääse osallistumaan jollei ole osallistunut teorialuentoon (myöhästymiset huom.).

Opetusta voidaan mahdollisesti tallentaa opettajan toimesta. Opiskelijoiden suostumus on toteutuskohtainen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija tai edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Vertaisarviointi
Oppimistehtävät
Verkkotentit
Kliinisen osaamisen arviointi ja aseptiikan näyttö klinikalla

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jonas Englund
 • Luennoitsija Terveysala
 • Johanna Manninen
Vastuuhenkilö

Johanna Manninen

Opiskelijaryhmät
 • SXP22K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

-organisoi, toteuttaa ja arvioi vaativan parodontologisen suun terveydenhoitotyön simuloidusti taitopajassa
-osallistuu monialaisen parodontologisen tiimin toimintaan seuraamalla potilastyötä

Sisältö

Harjoittelua simulaatioympäristössä
Syventävä parodontologinen suun terveydenhoitotyö simulaatioympäristössä
Tiimityö parodontologisessa hoidossa

Aika ja paikka

Tiedot lukujärjestyksessä

Oppimateriaalit

Opetusmateriaali Moodlessa
Opettajien osoittama materiaali
Ajankohtainen materiaali ja tutkimukset, kirjallisuus
Simulaatiotarvikkeet Taitopajassa

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Läsnäoloa vaativaa kontaktiopetusta
Verkko-opiskelua
Luentoja
Taitopajaharjoittelua
Harjoitustehtävät ja ohjattuja harjoituksia
Opetussimulaatioita
Ryhmä- ja yksilöohjausta
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Moodletentti
Osaamisen näyttö

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Hammasväline, Dentsply Sirona, EMS, Unident, Ergomedi, Futudent, Straumann

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit, näytöt ja muut tehtävien palautukset ilmoitetaan opintojakson alussa ensimmäisellä kontaktikerralla.
Kaikki opetuskerrat löytyvät etukäteen lukujärjestyksestä ja kurssin ohjelmasta Moodle -työtilasta.
Kirjallinen osaamisen näyttö, valvottu verkkotentti Moodlessa.
Teoriaperustainen kliininen osaamisen näyttö harjoituspäällä klinikalla.
Uusintanäytöt merkitty lukujärjestykseen.

Kansainvälisyys

Yhteistyö vaihto-opiskelijoiden kanssa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei AHOT mahdollisuutta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op 135 tuntia
Kontaktikertojen välillä itsenäistä opiskelua

Sisällön jaksotus

Säännölliset läsnäolovelvoitteiset taitopajaharjoittelukerrat, joiden välissä itsenäistä teoriaopiskelua.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa etukäteen erikseen sovitulla tavalla. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Kaikki aikaisemmat opintojaksot (teoria ja kliiniset) sekä taitopajan opinnot ja osaamisen näytöt oltava hyväksytysti suoritettu.
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista läsnäoloa ja osallistumista kaikkiin opintojakson osiin.
Kaikissa opetuskerroissa on läsnäolovelvoite.
Opiskelijan vastuulla huolehtia suorituksistaan ja poissaolojen korvaamisesta opettajien kanssa.
Taitopajan tuntien alussa teoriaosuus jonka jälkeen alkavat harjoitukset.
Yli 15 minuutin myöhästymisen jälkeen ei pääse enää osallistumaan sen päivän opetukseen.

Taitopajan osaamisen näytöt (tentti ja klinikalla tapahtuva kliininen näyttö) tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen kliinisen harjoittelun jatkamista Suun terveydenhoitotyö II -opintojaksolle.

Opintojen nopeuttaminen edellyttää aikaisemmista opintojaksoista arvosanaa H3.

Opetustilanteen tallenteet
Opintojakson verkossa toteutuvat kontaktit voidaan tallentaa joustavaa opiskelua varten. Mikäli et halua olla mukana tallenteella, ilmoita tästä opettajalle opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla.
Opetustilanteiden tallenteet ovat nähtävissä opintojakson ajan opintojakson käyttämällä oppimisalustalla. Jos ryhmän kanssa ei sovita muuta, opetustilanteiden tallenteet poistetaan viimeistään 6 kk opintojakson päätyttyä.
Tietosuojaseloste
Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy Metropolian julkisilla verkkosivuilla julkaistusta Metropolian opiskelija- ja ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen arviointi
Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen, läsnäolovelvoite kontaktikerroilla.
Kirjallinen osaamisen näyttö numeerinen (Taitopajan verkkotentti Moodlessa)
Yksilöllinen osaamisen näyttö klinikalla numeerinen (Taitopajan osio)
Projektin hyväksyttyjä osasuorituksia ei voi korottaa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jonas Englund
 • Luennoitsija Terveysala
 • Johanna Manninen
Vastuuhenkilö

Johanna Manninen

Opiskelijaryhmät
 • SXP22S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

-organisoi, toteuttaa ja arvioi vaativan parodontologisen suun terveydenhoitotyön simuloidusti taitopajassa
-osallistuu monialaisen parodontologisen tiimin toimintaan seuraamalla potilastyötä

Sisältö

Harjoittelua simulaatioympäristössä
Syventävä parodontologinen suun terveydenhoitotyö simulaatioympäristössä
Tiimityö parodontologisessa hoidossa

Aika ja paikka

Tiedot lukujärjestyksessä

Oppimateriaalit

Opetusmateriaali Moodlessa
Opettajien osoittama materiaali
Ajankohtainen materiaali ja tutkimukset, kirjallisuus
Simulaatiotarvikkeet Taitopajassa

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Läsnäoloa vaativaa kontaktiopetusta
Verkko-opiskelua
Luentoja
Taitopajaharjoittelua
Harjoitustehtävät ja ohjattuja harjoituksia
Opetussimulaatioita
Ryhmä- ja yksilöohjausta
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Moodletentti
Osaamisen näyttö

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Hammasväline, Dentsply Sirona, EMS, Unident, Ergomedi, Futudent, Straumann

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit, näytöt ja muut tehtävien palautukset ilmoitetaan opintojakson alussa ensimmäisellä kontaktikerralla.
Kaikki opetuskerrat löytyvät etukäteen lukujärjestyksestä ja kurssin ohjelmasta Moodle -työtilasta.
Kirjallinen osaamisen näyttö, valvottu verkkotentti Moodlessa.
Teoriaperustainen kliininen osaamisen näyttö harjoituspäällä klinikalla.
Uusintanäytöt merkitty lukujärjestykseen.

Kansainvälisyys

Yhteistyö vaihto-opiskelijoiden kanssa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei AHOT mahdollisuutta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op 135 tuntia
Kontaktikertojen välillä itsenäistä opiskelua

Sisällön jaksotus

Säännölliset läsnäolovelvoitteiset taitopajaharjoittelukerrat, joiden välissä itsenäistä teoriaopiskelua.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa etukäteen erikseen sovitulla tavalla. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Kaikki aikaisemmat opintojaksot (teoria ja kliiniset) sekä taitopajan opinnot ja osaamisen näytöt oltava hyväksytysti suoritettu.
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista läsnäoloa ja osallistumista kaikkiin opintojakson osiin.
Kaikissa opetuskerroissa on läsnäolovelvoite.
Opiskelijan vastuulla huolehtia suorituksistaan ja poissaolojen korvaamisesta opettajien kanssa.
Taitopajan tuntien alussa teoriaosuus jonka jälkeen alkavat harjoitukset.
Yli 15 minuutin myöhästymisen jälkeen ei pääse enää osallistumaan sen päivän opetukseen.

Taitopajan osaamisen näytöt (tentti ja klinikalla tapahtuva kliininen näyttö) tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen kliinisen harjoittelun jatkamista Suun terveydenhoitotyö II -opintojaksolle.

Opintojen nopeuttaminen edellyttää aikaisemmista opintojaksoista arvosanaa H3.

Opetustilanteen tallenteet
Opintojakson verkossa toteutuvat kontaktit voidaan tallentaa joustavaa opiskelua varten. Mikäli et halua olla mukana tallenteella, ilmoita tästä opettajalle opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla.
Opetustilanteiden tallenteet ovat nähtävissä opintojakson ajan opintojakson käyttämällä oppimisalustalla. Jos ryhmän kanssa ei sovita muuta, opetustilanteiden tallenteet poistetaan viimeistään 6 kk opintojakson päätyttyä.
Tietosuojaseloste
Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy Metropolian julkisilla verkkosivuilla julkaistusta Metropolian opiskelija- ja ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen arviointi
Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen, läsnäolovelvoite kontaktikerroilla.
Kirjallinen osaamisen näyttö numeerinen (Taitopajan verkkotentti Moodlessa)
Yksilöllinen osaamisen näyttö klinikalla numeerinen (Taitopajan osio)
Projektin hyväksyttyjä osasuorituksia ei voi korottaa.

Ilmoittautumisaika

06.05.2024 - 19.05.2024

Ajoitus

13.05.2024 - 09.06.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jonas Englund
 • Johanna Manninen
Vastuuhenkilö

Johanna Manninen

Opiskelijaryhmät
 • SXP23K2B
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, RYHMÄ B

Tavoitteet

-organisoi, toteuttaa ja arvioi vaativan parodontologisen suun terveydenhoitotyön simuloidusti taitopajassa
-osallistuu monialaisen parodontologisen tiimin toimintaan seuraamalla potilastyötä

Sisältö

Harjoittelua simulaatioympäristössä
Syventävä parodontologinen suun terveydenhoitotyö simulaatioympäristössä
Tiimityö parodontologisessa hoidossa

Aika ja paikka

Tiedot lukujärjestyksessä

Oppimateriaalit

Opetusmateriaali Moodlessa
Opettajien osoittama materiaali
Ajankohtainen materiaali ja tutkimukset, kirjallisuus
Simulaatiotarvikkeet Taitopajassa

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Läsnäoloa vaativaa kontaktiopetusta
Verkko-opiskelua
Luentoja
Taitopajaharjoittelua
Harjoitustehtävät ja ohjattuja harjoituksia
Opetussimulaatioita
Ryhmä- ja yksilöohjausta
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Moodletentti
Osaamisen näyttö

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Hammasväline, Dentsply Sirona, EMS, Unident, Ergomedi, Futudent, Straumann

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit, näytöt ja muut tehtävien palautukset ilmoitetaan opintojakson alussa ensimmäisellä kontaktikerralla.
Kaikki opetuskerrat löytyvät etukäteen lukujärjestyksestä ja kurssin ohjelmasta Moodle -työtilasta.
Kirjallinen osaamisen näyttö, valvottu verkkotentti Moodlessa.
Teoriaperustainen kliininen osaamisen näyttö harjoituspäällä klinikalla.
Uusintanäytöt merkitty lukujärjestykseen.

Kansainvälisyys

Yhteistyö vaihto-opiskelijoiden kanssa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei AHOT mahdollisuutta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op 135 tuntia
Kontaktikertojen välillä itsenäistä opiskelua

Sisällön jaksotus

Säännölliset läsnäolovelvoitteiset taitopajaharjoittelukerrat, joiden välissä itsenäistä teoriaopiskelua.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa etukäteen erikseen sovitulla tavalla. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Kaikki aikaisemmat opintojaksot (teoria ja kliiniset) sekä taitopajan opinnot ja osaamisen näytöt oltava hyväksytysti suoritettu.
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista läsnäoloa ja osallistumista kaikkiin opintojakson osiin.
Kaikissa opetuskerroissa on läsnäolovelvoite.
Opiskelijan vastuulla huolehtia suorituksistaan ja poissaolojen korvaamisesta opettajien kanssa.
Taitopajan tuntien alussa teoriaosuus jonka jälkeen alkavat harjoitukset.
Yli 15 minuutin myöhästymisen jälkeen ei pääse enää osallistumaan sen päivän opetukseen.

Taitopajan osaamisen näytöt (tentti ja klinikalla tapahtuva kliininen näyttö) tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen kliinisen harjoittelun jatkamista Suun terveydenhoitotyö II -opintojaksolle.

Opintojen nopeuttaminen edellyttää aikaisemmista opintojaksoista arvosanaa H3.

Opetustilanteen tallenteet
Opintojakson verkossa toteutuvat kontaktit voidaan tallentaa joustavaa opiskelua varten. Mikäli et halua olla mukana tallenteella, ilmoita tästä opettajalle opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla.
Opetustilanteiden tallenteet ovat nähtävissä opintojakson ajan opintojakson käyttämällä oppimisalustalla. Jos ryhmän kanssa ei sovita muuta, opetustilanteiden tallenteet poistetaan viimeistään 6 kk opintojakson päätyttyä.
Tietosuojaseloste
Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy Metropolian julkisilla verkkosivuilla julkaistusta Metropolian opiskelija- ja ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen arviointi
Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen, läsnäolovelvoite kontaktikerroilla.
Kirjallinen osaamisen näyttö numeerinen (Taitopajan verkkotentti Moodlessa)
Yksilöllinen osaamisen näyttö klinikalla numeerinen (Taitopajan osio)
Projektin hyväksyttyjä osasuorituksia ei voi korottaa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 04.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hannele Tiira
 • Tuomas Vuokko
 • Julia Dolk
Vastuuhenkilö

Hannele Tiira

Opiskelijaryhmät
 • SXP23K2A
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, RYHMÄ A
 • SXP23K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

-Tuntee alansa kannalta keskeisten sovellusten ja tutkimusmenetelmien periaatteet.
-Osaa viestiä tehtävässään erilaisista altistuksista uusimman tiedon mukaisesti.
-Osaa tulkita tehtäväänsä liittyviä säteilyriskejä.
-Osaa soveltaa säteilysuojeluperiaatteita tehtävänsä mukaisesti.
-Osaa tehtävänsä mukaan käyttää lääketieteellisen altistuksen optimointiin tarkoitettuja menettelyjä.
-Osaa soveltaa säteilysuojeluperiaatteita tehtävänsä mukaisesti.
-Osaa tehtävänsä mukaan käyttää työntekijän ja väestön suojelun optimointiin tarkoitettuja menettelyjä.
-Osaa ottaa hampaiston intraoraaliröntgenkuvan, tallentaa ja tulkita sen
-Osaa ottaa panoraamatomografiakuvan, tallentaa ja tulkita sen
-Ymmärtää kartiokeilakuvantamisen periaatteet

Sisältö

Säteilyfysiikka ja säteilybiologia
Säteilysuojelu lääketieteellisessä altistuksessa
Työntekijän ja väestön säteilysuojelu
Hammasröntgentutkimukset ja säteilyturvallisuus
Intraoraalikuvantaminen
Panoraamatomografia- ja kartiokeilakuvantaminen

Aika ja paikka

Tiedot lukujärjestyksessä

Oppimateriaalit

Moodlessa oleva materiaali
Opettajan osoittama materiaali
Ajankohtainen materiaali ja tutkimukset
Therapia Odontologica käsiteltävien aiheiden osalta
Käypä hoito -suositukset käsiteltävien aiheiden osalta

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus
Itsenäinen opiskelu
Tentti
Oppimistehtävä
Laboraatio

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa, löytyvät lukujärjestyksestä

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op

Sisällön jaksotus

Opintojaksoon kuuluvat seuraavat osat:
Osa 1. Hammasröntgentutkimukset ja säteilyturvallisuus
Osa 2. Intraoraalikuvantaminen
Osa 3. Panoraama- ja kartiokeilakuvantaminen
Osa 4. Säteilybiologia ja säteilyfysiikka
Osa 5. Säteilysuojelu

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksolle olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Välttämätön läsnäolo intraoraalikuvien tulkinnassa, laboraatiossa ja säteilybiologian seminaarissa.

Oppimistehtävät tulee palauttaa määräaikaan mennessä. Myöhässä palautetut oppimistehtävät alentavat opintojakson arviointia.

Opiskelijan vastuulla huolehtia suorituksistaan ja poissaolojen korvaamisesta opettajien kanssa. Poissaolot korvataan opettajan määrittämällä tavalla.

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestelyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opintojen mahdollinen nopeuttaminen edellyttää kaikista aikaisemmista opintojaksoista arvosanaa H3.
Aikaisemmat opintojaksot, kliininen harjoittelu sekä taitopajan opinnot ja osaamisen näytöt tulee olla suoritettu ennen seuraavia opintojaksoja.
Opintojaksoilla edetään opetussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä.
Opintojen nopeuttamisesta tulee ensin keskustella oman uraohjaajan kanssa, henkilökohtaisesta opintopolusta tehdään sopimus sopimuspankkiin.

Opetustilanteen tallenteet
Opintojakson verkossa toteutuvat kontaktit voidaan tallentaa joustavaa opiskelua varten. Mikäli et halua olla mukana tallenteella, ilmoita tästä opettajalle opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla.
Opetustilanteiden tallenteet ovat nähtävissä opintojakson ajan opintojakson käyttämällä oppimisalustalla. Jos ryhmän kanssa ei sovita muuta, opetustilanteiden tallenteet poistetaan viimeistään 6 kk opintojakson päätyttyä.

Tietosuojaseloste
Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy Metropolian julkisilla verkkosivuilla julkaistusta Metropolian opiskelija- ja ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija tai edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kokoava numeerinen arviointi toteutuksen eri osista 0-5:
Intraoraalikuvantaminen 0-5
Säteilylainsäädäntö 0-5
Säteilyfysiikka ja -biologia hammasröntgentutkimuksissa 0-5
Panoraamakuvantamisen laboraariot HYV/HYL
Aktiivinen osallistuminen
Projektin hyväksyttyjä osasuorituksia ei voi korottaa

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 04.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hannele Tiira
 • Tuomas Vuokko
 • Pia-Marja Vähäkangas
Vastuuhenkilö

Hannele Tiira

Opiskelijaryhmät
 • SXP23K2B
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, RYHMÄ B
 • SXP23K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

-Tuntee alansa kannalta keskeisten sovellusten ja tutkimusmenetelmien periaatteet.
-Osaa viestiä tehtävässään erilaisista altistuksista uusimman tiedon mukaisesti.
-Osaa tulkita tehtäväänsä liittyviä säteilyriskejä.
-Osaa soveltaa säteilysuojeluperiaatteita tehtävänsä mukaisesti.
-Osaa tehtävänsä mukaan käyttää lääketieteellisen altistuksen optimointiin tarkoitettuja menettelyjä.
-Osaa soveltaa säteilysuojeluperiaatteita tehtävänsä mukaisesti.
-Osaa tehtävänsä mukaan käyttää työntekijän ja väestön suojelun optimointiin tarkoitettuja menettelyjä.
-Osaa ottaa hampaiston intraoraaliröntgenkuvan, tallentaa ja tulkita sen
-Osaa ottaa panoraamatomografiakuvan, tallentaa ja tulkita sen
-Ymmärtää kartiokeilakuvantamisen periaatteet

Sisältö

Säteilyfysiikka ja säteilybiologia
Säteilysuojelu lääketieteellisessä altistuksessa
Työntekijän ja väestön säteilysuojelu
Hammasröntgentutkimukset ja säteilyturvallisuus
Intraoraalikuvantaminen
Panoraamatomografia- ja kartiokeilakuvantaminen

Aika ja paikka

Tiedot lukujärjestyksessä

Oppimateriaalit

Moodlessa oleva materiaali
Opettajan osoittama materiaali
Ajankohtainen materiaali ja tutkimukset
Therapia Odontologica käsiteltävien aiheiden osalta
Käypä hoito -suositukset käsiteltävien aiheiden osalta

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus
Itsenäinen opiskelu
Tentti
Oppimistehtävä
Laboraatio

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa, löytyvät lukujärjestyksestä

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op

Sisällön jaksotus

Opintojaksoon kuuluvat seuraavat osat:
Osa 1. Hammasröntgentutkimukset ja säteilyturvallisuus
Osa 2. Intraoraalikuvantaminen
Osa 3. Panoraama- ja kartiokeilakuvantaminen
Osa 4. Säteilybiologia ja säteilyfysiikka
Osa 5. Säteilysuojelu

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksolle olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Välttämätön läsnäolo intraoraalikuvien tulkinnassa, laboraatiossa ja säteilybiologian seminaarissa.

Oppimistehtävät tulee palauttaa määräaikaan mennessä. Myöhässä palautetut oppimistehtävät alentavat opintojakson arviointia.

Opiskelijan vastuulla huolehtia suorituksistaan ja poissaolojen korvaamisesta opettajien kanssa. Poissaolot korvataan opettajan määrittämällä tavalla.

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestelyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opintojen mahdollinen nopeuttaminen edellyttää kaikista aikaisemmista opintojaksoista arvosanaa H3.
Aikaisemmat opintojaksot, kliininen harjoittelu sekä taitopajan opinnot ja osaamisen näytöt tulee olla suoritettu ennen seuraavia opintojaksoja.
Opintojaksoilla edetään opetussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä.
Opintojen nopeuttamisesta tulee ensin keskustella oman uraohjaajan kanssa, henkilökohtaisesta opintopolusta tehdään sopimus sopimuspankkiin.

Opetustilanteen tallenteet
Opintojakson verkossa toteutuvat kontaktit voidaan tallentaa joustavaa opiskelua varten. Mikäli et halua olla mukana tallenteella, ilmoita tästä opettajalle opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla.
Opetustilanteiden tallenteet ovat nähtävissä opintojakson ajan opintojakson käyttämällä oppimisalustalla. Jos ryhmän kanssa ei sovita muuta, opetustilanteiden tallenteet poistetaan viimeistään 6 kk opintojakson päätyttyä.

Tietosuojaseloste
Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy Metropolian julkisilla verkkosivuilla julkaistusta Metropolian opiskelija- ja ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija tai edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kokoava numeerinen arviointi toteutuksen eri osista 0-5:
Intraoraalikuvantaminen 0-5
Säteilylainsäädäntö 0-5
Säteilyfysiikka ja -biologia hammasröntgentutkimuksissa 0-5
Panoraamakuvantamisen laboraariot HYV/HYL
Aktiivinen osallistuminen
Projektin hyväksyttyjä osasuorituksia ei voi korottaa

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

11.01.2024 - 04.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hannele Tiira
 • Tuomas Vuokko
 • Pia-Marja Vähäkangas
Vastuuhenkilö

Hannele Tiira

Opiskelijaryhmät
 • SXP23S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

-Tuntee alansa kannalta keskeisten sovellusten ja tutkimusmenetelmien periaatteet.
-Osaa viestiä tehtävässään erilaisista altistuksista uusimman tiedon mukaisesti.
-Osaa tulkita tehtäväänsä liittyviä säteilyriskejä.
-Osaa soveltaa säteilysuojeluperiaatteita tehtävänsä mukaisesti.
-Osaa tehtävänsä mukaan käyttää lääketieteellisen altistuksen optimointiin tarkoitettuja menettelyjä.
-Osaa soveltaa säteilysuojeluperiaatteita tehtävänsä mukaisesti.
-Osaa tehtävänsä mukaan käyttää työntekijän ja väestön suojelun optimointiin tarkoitettuja menettelyjä.
-Osaa ottaa hampaiston intraoraaliröntgenkuvan, tallentaa ja tulkita sen
-Osaa ottaa panoraamatomografiakuvan, tallentaa ja tulkita sen
-Ymmärtää kartiokeilakuvantamisen periaatteet

Sisältö

Säteilyfysiikka ja säteilybiologia
Säteilysuojelu lääketieteellisessä altistuksessa
Työntekijän ja väestön säteilysuojelu
Hammasröntgentutkimukset ja säteilyturvallisuus
Intraoraalikuvantaminen
Panoraamatomografia- ja kartiokeilakuvantaminen

Aika ja paikka

Tiedot lukujärjestyksessä

Oppimateriaalit

Moodlessa oleva materiaali
Opettajan osoittama materiaali
Ajankohtainen materiaali ja tutkimukset
Therapia Odontologica käsiteltävien aiheiden osalta
Käypä hoito -suositukset käsiteltävien aiheiden osalta

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus
Itsenäinen opiskelu
Tentti
Oppimistehtävä
Laboraatio

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa, löytyvät lukujärjestyksestä

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op

Sisällön jaksotus

Opintojaksoon kuuluvat seuraavat osat:
Osa 1. Hammasröntgentutkimukset ja säteilyturvallisuus
Osa 2. Intraoraalikuvantaminen
Osa 3. Panoraama- ja kartiokeilakuvantaminen
Osa 4. Säteilybiologia ja säteilyfysiikka
Osa 5. Säteilysuojelu

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksolle olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Välttämätön läsnäolo intraoraalikuvien tulkinnassa, laboraatiossa ja säteilybiologian seminaarissa.

Oppimistehtävät tulee palauttaa määräaikaan mennessä. Myöhässä palautetut oppimistehtävät alentavat opintojakson arviointia.

Opiskelijan vastuulla huolehtia suorituksistaan ja poissaolojen korvaamisesta opettajien kanssa. Poissaolot korvataan opettajan määrittämällä tavalla.

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestelyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opintojen mahdollinen nopeuttaminen edellyttää kaikista aikaisemmista opintojaksoista arvosanaa H3.
Aikaisemmat opintojaksot, kliininen harjoittelu sekä taitopajan opinnot ja osaamisen näytöt tulee olla suoritettu ennen seuraavia opintojaksoja.
Opintojaksoilla edetään opetussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä.
Opintojen nopeuttamisesta tulee ensin keskustella oman uraohjaajan kanssa, henkilökohtaisesta opintopolusta tehdään sopimus sopimuspankkiin.

Opetustilanteen tallenteet
Opintojakson verkossa toteutuvat kontaktit voidaan tallentaa joustavaa opiskelua varten. Mikäli et halua olla mukana tallenteella, ilmoita tästä opettajalle opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla.
Opetustilanteiden tallenteet ovat nähtävissä opintojakson ajan opintojakson käyttämällä oppimisalustalla. Jos ryhmän kanssa ei sovita muuta, opetustilanteiden tallenteet poistetaan viimeistään 6 kk opintojakson päätyttyä.

Tietosuojaseloste
Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy Metropolian julkisilla verkkosivuilla julkaistusta Metropolian opiskelija- ja ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija tai edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kokoava numeerinen arviointi toteutuksen eri osista 0-5:
Intraoraalikuvantaminen 0-5
Säteilylainsäädäntö 0-5
Säteilyfysiikka ja -biologia hammasröntgentutkimuksissa 0-5
Panoraamakuvantamisen laboraariot HYV/HYL
Aktiivinen osallistuminen
Projektin hyväksyttyjä osasuorituksia ei voi korottaa

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

15.09.2023 - 30.11.2023

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Mattila
Vastuuhenkilö

Satu Mattila

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaisettoimijat työskentelyssäänruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAIsuomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiälähtökohtia.Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaahankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisestihyödyntäenteknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta omankieli-ja viestintäosaamisensakehittämisestä sekäkyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa.Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta.Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti.Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheäntekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa.Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää.Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkothaittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämänkielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla.Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin.Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi jalauserytmionluontevaa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.03.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 30.04.2024

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Mattila
Vastuuhenkilö

Satu Mattila

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaisettoimijat työskentelyssäänruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAIsuomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiälähtökohtia.Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaahankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisestihyödyntäenteknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta omankieli-ja viestintäosaamisensakehittämisestä sekäkyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö-ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli-ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa.Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta.Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti.Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheäntekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa.Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää.Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkothaittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelijaselviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämänkielenkäyttötilanteissa.Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla.Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin.Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi jalauserytmionluontevaa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1.

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 24.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 28

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pia Majewski
 • Anna Sundblom
Vastuuhenkilö

Anna Sundblom

Opiskelijaryhmät
 • SXP23K2A
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, RYHMÄ A
 • SXP23K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

-osaa kuvata ehkäisevän suun terveydenhuollon menetelmät
-tunnistaa suun terveydenhuollon instrumentit, välineet ja materiaalit
-osaa selittää toimintansa ekologiset ja taloudelliset vaikutukset ja vastuun niistä
-harjoittelee tiimityötä suun terveydenhuollon erilaisissa ympäristöissä ja monialaisissa tiimeissä

Sisältö

Harjoittelua simulaatioympäristössä
Suun omahoidon ja suusairauksien ehkäisyn menetelmät
Suun terveydenhuollossa käytettävät instrumentit, välineet ja materiaalit
Suun terveydenhoitotyön ekologisuus ja taloudellisuus
Fysiologisen työskentelyn periaatteet
Työelämäharjoittelu:
Tiimityö suun terveydenhuollossa

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2023 Myllypuro, Taitopaja, työelämäharjoittelu. Yhteistyö Stadin ammattiopiston kanssa/suu- ja hammashoito.

Oppimateriaalit

Opetusmateriaali Moodlessa
Opettajien osoittama materiaali
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50078
Keskeiset lait ja asetukset suun terveydenhuollossa www.finlex.fi www.stm.fi
Valtioneuvoston asetus (388/2011) neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelija terveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta
Sosiaali- ja terveysministeriö.2001:14.Terveys 2015 -kansanterveysohjelma.Helsinki
Terve suu -oppikirja
Moodlen materiaalit

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Ryhmäohjaus
Yksilöohjaus
Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Ohjatut harjoitukset
Tentti/diagnostiset kokeet/testi/essee
Työelämäharjoittelu "Kurkistus työelämään"

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opetus tapahtuu pääosin verkko-opintoina, taitopajassa, mahdollisesti suunhoidon opetusklinikalla. Yhteistyö Stadin ammattiopiston kanssa ja /tai yksityissektorilla, "kurkistus työelämään" -työelämäharjoittelu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan ensimmäisellä kontaktiopetuskerralla

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op

Sisällön jaksotus

Ilmoitetaan ensimmäisellä kontaktiopetuskerralla

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovelvoite teoriaopetuksessa ja taitopajassa sekä työharjoittelussa. Läsnäolovelvollisuus myös työharjoittelun reflektoinnissa.
Taitopajan tunnit alkavat teoriosuudella, jonka jälkeen alkavat harjoitukset. Opetus alkaa 8.30 tai 12.00, jolloin kaikkien on oltava paikalla. Opiskelija ei voi osallistua taitopajaharjoituksiin jos hän ei ole ollut läsnä teoriatunnilla.

Länäolovelvollisuus, läsnä hyv, poissa hyl.

Mahdollisten pakottavien poissaolojen osalta opiskelija on velvollinen hankkimaan uupuvat tiedot ja taidot itseohjautuvasti. Jos opintojakson tavoitteita ei saavuteta poissaoloista johtuen, opintojakso tulee suorittaa seuraavalla lukukaudella uudelleen.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusta voidaan mahdollisesti tallentaa. Opiskelijoiden suostumus on toteutuskohtainen.

__
Opintojaksototeutukselle ilmoittautuminen (Tutkintosääntö § 32)

Pääperiaate on, että etusija on niillä opiskelijoilla, joiden HOPS:n ja oman ryhmän ajoituksen mukaisiin pakollisiin opintoihin kyseinen opintojakso kuuluu.

Opintojaksolle hyväksyminen on ehdollinen niin kauan, kunnes opintojaksolle määritellyt edeltävyysehdot on tarkistettu.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Opintojaksototeutuksen arviointi (Tutkintosääntö § 36)

Arviointi perustuu opintojakson tai -kokonaisuuden osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Arviointi-perusteet ja arvosanan muodostuminen kuvataan yksityiskohtaisesti opintojakson toteutussuunnitelmassa ja ne käsitellään opiskelijoiden kanssa jokaisen opintojakson toteutuksen alussa. Opintojakson suoritus arvioidaan hyväksytyksi vasta, kun kaikki pakolliset toteutusosat on arvioitu hyväksytyiksi.

Opintojaksototeutuksen arvosana annetaan tiedoksi opiskelijalle merkitsemällä se opintosuoritusrekisteriin viimeistään neljän työviikon kuluessa toteutuksen päättymisajan jälkeen.

Aikaisemmat opintojaksot, kliininen harjoittelu sekä taitopajan opinnot ja osaamisen näytöt tulee olla suoritettu ennen seuraavia kliinisiä opintojaksoja.

Opintojaksoilla edetään opetussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti
Aktiivinen osallistuminen, läsnäolovelvollisuus
Jatkuva arviointi
Vertaisarviointi
Itsenäisiä oppimistehtäviä
Taitopajaharjoitukset
Työelämäharjoittelu


Työelämäharjoittelu;
Hyväksytyn suorituksen saamiseksi seuraavien asioiden tulee toteutua:

Aktiivinen läsnäolo työelämäharjoittelussa

Aseptinen toiminta

Reflektioihin osallistuminen

Reflektiolomakkeen täyttäminen (tavoitteet ja itsearviointi) ja palauttaminen määräaikaan mennessä

Arviointikeskusteluun osallistuminen

HUOM! Seuraavalle harjoittelujaksolle ei voi edetä, ellei edellinen opintojakso ole hyväksytysti suoritettu kokonaisuudessaan.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pia Majewski
 • Anna Sundblom
Vastuuhenkilö

Anna Sundblom

Opiskelijaryhmät
 • SXP23S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

-osaa kuvata ehkäisevän suun terveydenhuollon menetelmät
-tunnistaa suun terveydenhuollon instrumentit, välineet ja materiaalit
-osaa selittää toimintansa ekologiset ja taloudelliset vaikutukset ja vastuun niistä
-harjoittelee tiimityötä suun terveydenhuollon erilaisissa ympäristöissä ja monialaisissa tiimeissä

Sisältö

Harjoittelua simulaatioympäristössä
Suun omahoidon ja suusairauksien ehkäisyn menetelmät
Suun terveydenhuollossa käytettävät instrumentit, välineet ja materiaalit
Suun terveydenhoitotyön ekologisuus ja taloudellisuus
Fysiologisen työskentelyn periaatteet
Työelämäharjoittelu:
Tiimityö suun terveydenhuollossa

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2023 Myllypuro, Taitopaja, työelämäharjoittelu. Yhteistyö Stadin ammattiopiston kanssa/suu- ja hammashoito.

Oppimateriaalit

Opetusmateriaali Moodlessa
Opettajien osoittama materiaali
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50078
Keskeiset lait ja asetukset suun terveydenhuollossa www.finlex.fi www.stm.fi
Valtioneuvoston asetus (388/2011) neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelija terveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta
Sosiaali- ja terveysministeriö.2001:14.Terveys 2015 -kansanterveysohjelma.Helsinki
Terve suu -oppikirja
Moodlen materiaalit

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Ryhmäohjaus
Yksilöohjaus
Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Ohjatut harjoitukset
Tentti/diagnostiset kokeet/testi/essee
Työelämäharjoittelu "Kurkistus työelämään"

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opetus tapahtuu pääosin verkko-opintoina, taitopajassa, mahdollisesti suunhoidon opetusklinikalla. Yhteistyö Stadin ammattiopiston kanssa ja /tai yksityissektorilla, "kurkistus työelämään" -työelämäharjoittelu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan ensimmäisellä kontaktiopetuskerralla

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op

Sisällön jaksotus

Ilmoitetaan ensimmäisellä kontaktiopetuskerralla

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovelvoite teoriaopetuksessa ja taitopajassa sekä työharjoittelussa. Läsnäolovelvollisuus myös työharjoittelun reflektoinnissa.
Taitopajan tunnit alkavat teoriosuudella, jonka jälkeen alkavat harjoitukset. Opetus alkaa 8.30 tai 12.00, jolloin kaikkien on oltava paikalla. Opiskelija ei voi osallistua taitopajaharjoituksiin jos hän ei ole ollut läsnä teoriatunnilla.

Länäolovelvollisuus, läsnä hyv, poissa hyl.

Mahdollisten pakottavien poissaolojen osalta opiskelija on velvollinen hankkimaan uupuvat tiedot ja taidot itseohjautuvasti. Jos opintojakson tavoitteita ei saavuteta poissaoloista johtuen, opintojakso tulee suorittaa seuraavalla lukukaudella uudelleen.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusta voidaan mahdollisesti tallentaa. Opiskelijoiden suostumus on toteutuskohtainen.

__
Opintojaksototeutukselle ilmoittautuminen (Tutkintosääntö § 32)

Pääperiaate on, että etusija on niillä opiskelijoilla, joiden HOPS:n ja oman ryhmän ajoituksen mukaisiin pakollisiin opintoihin kyseinen opintojakso kuuluu.

Opintojaksolle hyväksyminen on ehdollinen niin kauan, kunnes opintojaksolle määritellyt edeltävyysehdot on tarkistettu.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Opintojaksototeutuksen arviointi (Tutkintosääntö § 36)

Arviointi perustuu opintojakson tai -kokonaisuuden osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Arviointi-perusteet ja arvosanan muodostuminen kuvataan yksityiskohtaisesti opintojakson toteutussuunnitelmassa ja ne käsitellään opiskelijoiden kanssa jokaisen opintojakson toteutuksen alussa. Opintojakson suoritus arvioidaan hyväksytyksi vasta, kun kaikki pakolliset toteutusosat on arvioitu hyväksytyiksi.

Opintojaksototeutuksen arvosana annetaan tiedoksi opiskelijalle merkitsemällä se opintosuoritusrekisteriin viimeistään neljän työviikon kuluessa toteutuksen päättymisajan jälkeen.

Aikaisemmat opintojaksot, kliininen harjoittelu sekä taitopajan opinnot ja osaamisen näytöt tulee olla suoritettu ennen seuraavia kliinisiä opintojaksoja.

Opintojaksoilla edetään opetussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti
Aktiivinen osallistuminen, läsnäolovelvollisuus
Jatkuva arviointi
Vertaisarviointi
Itsenäisiä oppimistehtäviä
Taitopajaharjoitukset
Työelämäharjoittelu


Työelämäharjoittelu;
Hyväksytyn suorituksen saamiseksi seuraavien asioiden tulee toteutua:

Aktiivinen läsnäolo työelämäharjoittelussa

Aseptinen toiminta

Reflektioihin osallistuminen

Reflektiolomakkeen täyttäminen (tavoitteet ja itsearviointi) ja palauttaminen määräaikaan mennessä

Arviointikeskusteluun osallistuminen

HUOM! Seuraavalle harjoittelujaksolle ei voi edetä, ellei edellinen opintojakso ole hyväksytysti suoritettu kokonaisuudessaan.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jonas Englund
 • Johanna Manninen
Vastuuhenkilö

Johanna Manninen

Opiskelijaryhmät
 • SXP22K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

-analysoi ja toteuttaa eri-ikäisen potilaan suun terveydenhoitotyön Metropolian Suunhoidon opetusklinikalla
-kykenee huomioimaan potilaan psykologiset ja sosiaaliset tekijät tehdessään hoitosuunnitelman, toteuttaessaan hoitoa ja suunnitellessaan ylläpitohoidon
-osaa dokumentoida potilaan hoidon kulun potilastietojärjestelmään

Sisältö

Työelämäharjoittelu:
Eri-ikäisten potilaiden suun terveydenhoitotyö Suunhoidon opetusklinikalla

Aika ja paikka

Lukujärjestyksessä

Oppimateriaalit

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmateriaali Moodle-työtiloissa
Kliinisten ohjaajien osoittama materiaali
Ajankohtainen suun terveydenhuollon materiaali ja tutkimukset

Opetusmenetelmät

Kliininen työelämäharjoittelu
Ryhmäohjaus
Yksilöohjaus
Verkko-opiskelu
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Ohjatut harjoitukset
Itsearviointi ja osaamisen reflektointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäharjoittelu suunhoidon opetusklinikalla yhteistyössä Helsingin
suun terveydenhuollon kanssa

Kansainvälisyys

Yhteistyö vaihto-opiskelijoiden kanssa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei AHOT-mahdollisuutta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä/ 135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa etukäteen erikseen sovitulla tavalla. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Aikaisemmat kliiniset opintojaksot sekä taitopajan opinnot ja osaamisen näytöt oltava hyväksytysti suoritettu (Kariologia, Parodontologia I ja II, Kivunlievitys). Mikäli opintojakso Parodontologia II ei tule hyväksytyksi, Suun terveydenhoitotyö I harjoittelua ei voi jatkaa.

Harjoittelun päätavoitteena aikuisten parodontologisten potilaiden kokonaishoitojen hallinta.
Jaksolla tulee olla tehtynä aikuisten parodontologisia alkutarkastuksia ientasku- ja furkaatiotutkimisineen ja anti-infektiivisiä hoitoja eri laitteilla ja välineillä. Lisäksi ylläpitohoitovälin määritys kuuluu olennaisena osana paranemistarkastuksiin, joita jaksolla tulee myös olla suoritettuna.

Pakollinen läsnäolo Opetusklinikalla.
Kliinisen työelämäharjoittelun orientaatio ja reflektiot pakollisia.
Työelämäharjoittelu suunhoidon opetusklinikalla sisältää opiskelijoiden itsearvioinnin ja reflektoinnin. Opiskelijat lähettävät kliinisen työelämäharjoittelun tiivistelmäkaavakkeen opintojakson vastuuopettajalle sähköisesti.
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista läsnäoloa ja osallistumista.
Klinikkaparit vaihtuvat lukukausittain arpomalla.

Opetusklinikalla tapahtuvan kliinisen työelämäharjoittelun puolessa välissä ja lopussa tarkistetaan potilaslistat (potilas- ja käyntimäärät).
Toteutuneita potilaskäyntejä tulee olla vähintään 80 % klinikkavuoroista hyväksytyn suorituksen saamiseksi.

Mikäli potilaskäyntejä ei tule riittävästi tai osaaminen ei ole riittävällä tasolla opettajien arvioinnin perusteella, opiskelija sopii opettajan kanssa täydentävien vuorojen ja potilashoitojen suorittamisesta.
Opiskelijan vastuulla on huolehtia suorituksistaan ja poissaolojen korvaamisesta kliinisestä harjoittelusta.

Suun terveydenhoitotyö II -jaksolle ei voi edetä, mikäli Suun terveydenhoitotyö I ei ole hyväksytysti suoritettu.

Opintojen nopeuttaminen edellyttää aikaisemmista opintojaksoista arvosanaa H3.

Opetustilanteen tallenteet
Opintojakson verkossa toteutuvat kontaktit voidaan tallentaa joustavaa opiskelua varten. Mikäli et halua olla mukana tallenteella, ilmoita tästä opettajalle opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla.
Opetustilanteiden tallenteet ovat nähtävissä opintojakson ajan opintojakson käyttämällä oppimisalustalla. Jos ryhmän kanssa ei sovita muuta, opetustilanteiden tallenteet poistetaan viimeistään 6 kk opintojakson päätyttyä.

Tietosuojaseloste
Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy Metropolian julkisilla verkkosivuilla julkaistusta Metropolian opiskelija- ja ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen
Jatkuva arviointi
Oppimistehtävien palauttaminen jakson alussa tiedoksiannettuihin päivämääriin mennessä
Oppimistehtävien hyväksytty suoritus
Kliininen työelämäharjoittelu suunhoidon opetusklinikalla ja osaamisen itsearviointi reflektiokaavakkeelle
ks. erilliset kliinisen harjoittelun arviointikriteerit klinikan ja kurssin Moodlesta.

KLIINISEN HARJOITTELUN ARVIOINTIKRITEERIT, ARVOIDAAN ASTEIKOLLA HYV/HYL
HYVÄKSYTTY
Hyväksytyn suorituksen saamiseksi seuraavien asioiden tulee toteutua:
-Aktiivinen läsnäolo opetusklinikalla toteutuvassa työelämäharjoittelussa
-Aseptinen toiminta
-Potilasasiakirjamerkintöjen huolellinen kirjaaminen
-Riittävä määrä potilaskäyntejä (minimikäyntimäärä 80 %, opiskelija aktiivisesti huolehtinut, että hänellä tarpeeksi potilaita)
-Potilaiden hoitojaksot suoritettuna loppuun. Paranemistarkastuksia tai potilaan hoitoa muutoin ei siirretä muille kuin erityisissä tilanteissa sovitusti opettajan kanssa.
-Yhteisvastuullinen toiminta (mm. annettujen asiakaspalvelu- ja välinevastaavavuorojen hoitaminen, klinikan sujuvan toiminnan edistäminen aina klinikalla ollessa)
-Läsnäolo hammaslääketieteen kandidaattien yhteistyöpäivissä (mikäli niitä sattuu harjoittelujaksolle)
-Reflektioihin osallistuminen
-Reflektiolomakkeen täyttäminen ja palauttaminen määräaikaan mennessä
-Arviointikeskusteluun osallistuminen
-Poissaolojen korvaaminen sovitusti

-Opiskelija toimii potilas- ja työturvallisuuden sekä aseptiikan huomioiden (mm. siisti työvaatetus, lyhyet kynnet, ei tule sairaana klinikalle, rokotteet on otettu, noudattaa aseptisia ohjeita ja laitteiden käyttöohjeita).
-Opiskelija hallitsee kiitettävästi hoitotyössä tarvittavat arvot ja periaatteet sekä tiedot ja taidot.
-Opiskelija ymmärtää anamnestisten tietojen merkityksen ja huomioi ne potilaan hoidossa.
-Hän huolehtii hyvin potilas- ja hoitotilanteen esittelyn.
-Opiskelija tunnistaa ikäihmisen ja muistisairaan asiakkaan erityispiirteet suun terveyteen ja sen ylläpitämiseen liittyen.
-Hän haluaa kehittää itseään, vertaistutorointia ja oppimisyhteisöä jatkuvasti.
-Hän osoittaa joustavuutta, luovuutta ja priorisointikykyä toiminnassaan ja hallitsee hyvin ongelmanratkaisun.
-Hän hallitsee suun terveystarkastuksen sekä instrumentointitaidot ja muistaa keskustella ateriarytmistä, tupakasta ja alkoholista.
-Opiskelijalla on jo monipuolinen kokemus potilashoidoista ja hän selviytyy haasteellisista hoidoista osittain itsenäisesti. Hän osoittaa vastuullisuutta, reflektiivisyyttä ja intuitiivisuutta harjoittelussaan.
-Opiskelija huolehtii oma-aloitteisesti konsultoinnista ja potilaiden jatkohoidosta ja hoidon dokumentointi on selkeää.
-Opiskelija osaa valita oikeat välineet esim. anti-infektiiviseen hoitoon ja omahoitoon sekä ymmärtää hoidon kokonaisuuden.
-Hoidon vaikuttavuus on kiitettävää ja mm. parodontologisten indeksien avulla havaittavaa.
-Opiskelija osaa toimia asiakaslähtöisesti (kunnioittaa potilaan itsemääräämisoikeutta, ei puhu epäkunnioittavasti, käyttäytyy asiallisesti ja ammatillisesti klinikalla).
-Opiskelija huomioi hoitokäynnin sujuvuuden: mm. käynnin kesto, tarvittavat välineet ja laitteet.
-Opiskelija harjoittelee itselle haastavaa toimenpidettä esim. puuduttamista, rtg-kuvien ottamista, uä: ja imun käyttöä torsolla tai vertaisopiskelijalla tai auttaa/sijaistaa välinevastaavaa/ hallintovastaavaa mikäli klinikka-aikana ei tapahdu potilashoitoa.
-Hän kykenee arvioimaan omaa osaamisen kehittymistään ja antamaan palautetta vertaisparilleen.
-Hän toimii vastuullisesti ja oma-aloitteisesti myös hallintovastaavan ja välinevastaavan tehtävässä.
-Opiskelijan toiminta on innovatiivista ja näyttöön perustuvaa, tiedonlähteiden haku ja käytön soveltaminen erinomaista.
-Opiskelija noudattaa harjoitteluaikoja ja toimii vastuullisesti.
-Opiskelija huomioi opetusklinikalle varatun ajan käyttämisen: läsnäolo 90-100%, potilaiden hoitoajat noin 80%:sti täynnä.
-Kirjallinen oppimispäiväkirja on palautettu ja siinä on reflektoitu oppimistavoitteiden saavuttamista ja kehittymiskohteita.
HYLÄTTY/
TÄYDENNETTÄVÄ
-Opiskelija toimii epäeettisesti ja vaarantaa potilasturvallisuuden.
-Hänellä on olennaisia puutteita suun terveydenhoitotyön tiedoissa ja taidoissa.
-Opiskelijalla on hoitotietojen kirjaamisessa olennaisia puutteita.
-Opiskelija käyttää laitteita ja välineitä huolimattomasti, eikä noudata aseptisia ohjeita.
-Hän ei pysty perustelemaan toimintaansa, eikä sitoudu hoitosuhteisiin.
-Häneltä puuttuu yhteistyötaidot, eikä kykene vastaamaan toiminnastaan.
-Häneltä puuttuu motivaatio ja oma-aloitteisuus.
-Hän ei pysty suunnittelemaan hoitoaikoja, eikä noudata harjoitteluaikoja.
-Hän ei ilmoita poissaoloistaan eikä tee korvaavia vuoroja poissaolojen korvaamiseksi.
-Kirjallinen oppimispäiväkirja on puutteellinen tai sitä ei ole palautettu.
-Opiskelija käyttää ammattialan tietoperustaa yksipuolisesti, eikä hyödynnä näyttöön perustuvaa tietoa omahoidon ohjauksessa.
-Opiskelija ei toimi ohjeistuksen mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pia Majewski
Vastuuhenkilö

Pia Majewski

Opiskelijaryhmät
 • SXP22S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

-analysoi ja toteuttaa eri-ikäisen potilaan suun terveydenhoitotyön Metropolian Suunhoidon opetusklinikalla
-kykenee huomioimaan potilaan psykologiset ja sosiaaliset tekijät tehdessään hoitosuunnitelman, toteuttaessaan hoitoa ja suunnitellessaan ylläpitohoidon
-osaa dokumentoida potilaan hoidon kulun potilastietojärjestelmään

Sisältö

Työelämäharjoittelu:
Eri-ikäisten potilaiden suun terveydenhoitotyö Suunhoidon opetusklinikalla

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jonas Englund
 • Johanna Manninen
Vastuuhenkilö

Johanna Manninen

Opiskelijaryhmät
 • SXP22K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

-analysoi ja toteuttaa eri-ikäisten potilaiden suun terveydenhoitotyön Metropolian Suunhoidon opetusklinikalla
-kykenee huomioimaan potilaan psykologiset ja sosiaaliset tekijät tehdessään hoitosuunnitelman, toteuttaessaan hoitoa ja suunnitellessaan ylläpitohoidon
-huomioi potilaskohtaisesti kivunlievityksen tarpeen ja osaa käyttää pinta- ja paikallispuudutteita
-osaa dokumentoida potilaan hoidon kulun potilastietojärjestelmään

Sisältö

Työelämäharjoittelu:
Eri-ikäisten potilaiden suun terveydenhoitotyö Suunhoidon opetusklinikalla

Aika ja paikka

Lukujärjestyksessä

Oppimateriaalit

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.
Opetusmateriaali Moodlessa
Ajankohtainen materiaali ja tutkimukset

Opetusmenetelmät

Kliininen työelämäharjoittelu
Yksilöohjaus
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Itsearviointi ja osaamisen reflektointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Suunhoidon kliininen työelämäharjoittelu Hyvinvointi- ja terveyskylässä toteutuu pareittain ja edellyttää, että edelliset harjoittelua sisältävät opinnot sekä Hammaslääketiede II ja taitopajaopinnot ovat on arvioitu hyväksytysti.

Opintojen mahdollinen nopeuttaminen edellyttää kaikista aikaisemmista opintojaksoista arvosanaa H3.
Opintojen nopeuttamisesta tulee ensin keskustella oman uraohjaajan kanssa, henkilökohtaisesta opintopolusta tehdään sopimus sopimuspankkiin. Lisäksi opiskelija on neuvotellut harjoittelustaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

Yhteistyö vaihto-opiskelijoiden kanssa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Työelämäharjoittelun voi hyväksilukea työelämässä opintojakson aikana ohjattuna suoritetulla kliinisellä työelämäharjoittelulla vastuuopettajan kanssa käydyn neuvottelun kautta.
Opiskelija on tekee ahot-hakemuksen tutorille harjoittelun loputtua. Hyväksiluvun edellytyksenä on ohjaajan ja vastuuopettajan kanssa käyty arviointikeskustelu ja opiskelijan oma reflektio. Ahotin tulee täyttää harjoittelun kriteerit.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op

Sisällön jaksotus

Opintojakson aloitusinfo
Suunhoidon kliininen työelämäharjoittelu Hyvinvointi- ja terveyskylässä
Arviointikeskustelut

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa etukäteen erikseen sovitulla tavalla. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Aikaisemmat kliiniset opintojaksot sekä taitopajan opinnot ja osaamisen näytöt oltava hyväksytysti suoritettu (Kariologia, Parodontologia I ja II, Kivunlievitys, Suun terveydenhoitotyö I).

Harjoittelun päätavoitteena aikuisten parodontologisten potilaiden kokonaishoitojen hallinta.
Jaksolla tulee olla tehtynä aikuisten parodontologisia alkutarkastuksia ientasku- ja furkaatiotutkimisineen ja anti-infektiivisiä hoitoja eri laitteilla ja välineillä. Lisäksi ylläpitohoitovälin määritys kuuluu olennaisena osana paranemistarkastuksiin, joita jaksolla tulee myös olla suoritettuna.

Pakollinen läsnäolo Opetusklinikalla.
Kliinisen työelämäharjoittelun orientaatio ja reflektiot pakollisia.
Työelämäharjoittelu suunhoidon opetusklinikalla sisältää opiskelijoiden itsearvioinnin ja reflektoinnin. Opiskelijat lähettävät kliinisen työelämäharjoittelun tiivistelmäkaavakkeen opintojakson vastuuopettajalle sähköisesti.
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista läsnäoloa ja osallistumista.
Klinikkaparit vaihtuvat lukukausittain arpomalla.

Opetusklinikalla tapahtuvan kliinisen työelämäharjoittelun puolessa välissä ja lopussa tarkistetaan potilaslistat (potilas- ja käyntimäärät).
Toteutuneita potilaskäyntejä tulee olla vähintään 80 % klinikkavuoroista hyväksytyn suorituksen saamiseksi.

Mikäli potilaskäyntejä ei tule riittävästi tai osaaminen ei ole riittävällä tasolla opettajien arvioinnin perusteella, opiskelija sopii opettajan kanssa täydentävien vuorojen ja potilashoitojen suorittamisesta.
Opiskelijan vastuulla on huolehtia suorituksistaan ja poissaolojen korvaamisesta kliinisestä harjoittelusta.

Suun terveydenhoitotyö III -jaksolle ei voi edetä, mikäli Suun terveydenhoitotyö II ei ole hyväksytysti suoritettu.

Opintojen nopeuttaminen edellyttää aikaisemmista opintojaksoista arvosanaa H3.

Opetustilanteen tallenteet
Opintojakson verkossa toteutuvat kontaktit voidaan tallentaa joustavaa opiskelua varten. Mikäli et halua olla mukana tallenteella, ilmoita tästä opettajalle opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla.
Opetustilanteiden tallenteet ovat nähtävissä opintojakson ajan opintojakson käyttämällä oppimisalustalla. Jos ryhmän kanssa ei sovita muuta, opetustilanteiden tallenteet poistetaan viimeistään 6 kk opintojakson päätyttyä.

Tietosuojaseloste
Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy Metropolian julkisilla verkkosivuilla julkaistusta Metropolian opiskelija- ja ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

KLIINISEN HARJOITTELUN ARVIOINTIKRITEERIT, ARVOIDAAN ASTEIKOLLA HYV/HYL
HYVÄKSYTTY
Hyväksytyn suorituksen saamiseksi seuraavien asioiden tulee toteutua:
-Aktiivinen läsnäolo opetusklinikalla toteutuvassa työelämäharjoittelussa
-Aseptinen toiminta
-Potilasasiakirjamerkintöjen huolellinen kirjaaminen
-Riittävä määrä potilaskäyntejä (minimikäyntimäärä 80 %, opiskelija aktiivisesti huolehtinut, että hänellä tarpeeksi potilaita)
-Potilaiden hoitojaksot suoritettuna loppuun. Paranemistarkastuksia tai potilaan hoitoa muutoin ei siirretä muille kuin erityisissä tilanteissa sovitusti opettajan kanssa.
-Yhteisvastuullinen toiminta (mm. annettujen asiakaspalvelu- ja välinevastaavavuorojen hoitaminen, klinikan sujuvan toiminnan edistäminen aina klinikalla ollessa)
-Läsnäolo hammaslääketieteen kandidaattien yhteistyöpäivissä (mikäli niitä sattuu harjoittelujaksolle)
-Reflektioihin osallistuminen
-Reflektiolomakkeen täyttäminen ja palauttaminen määräaikaan mennessä
-Arviointikeskusteluun osallistuminen
-Poissaolojen korvaaminen sovitusti

-Opiskelija toimii potilas- ja työturvallisuuden sekä aseptiikan huomioiden (mm. siisti työvaatetus, lyhyet kynnet, ei tule sairaana klinikalle, rokotteet on otettu, noudattaa aseptisia ohjeita ja laitteiden käyttöohjeita).
-Opiskelija hallitsee kiitettävästi hoitotyössä tarvittavat arvot ja periaatteet sekä tiedot ja taidot.
-Opiskelija ymmärtää anamnestisten tietojen merkityksen ja huomioi ne potilaan hoidossa.
-Hän huolehtii hyvin potilas- ja hoitotilanteen esittelyn.
-Opiskelija tunnistaa ikäihmisen ja muistisairaan asiakkaan erityispiirteet suun terveyteen ja sen ylläpitämiseen liittyen.
-Hän haluaa kehittää itseään, vertaistutorointia ja oppimisyhteisöä jatkuvasti.
-Hän osoittaa joustavuutta, luovuutta ja priorisointikykyä toiminnassaan ja hallitsee hyvin ongelmanratkaisun.
-Hän hallitsee suun terveystarkastuksen sekä instrumentointitaidot ja muistaa keskustella ateriarytmistä, tupakasta ja alkoholista.
-Opiskelijalla on jo monipuolinen kokemus potilashoidoista ja hän selviytyy haasteellisista hoidoista osittain itsenäisesti. Hän osoittaa vastuullisuutta, reflektiivisyyttä ja intuitiivisuutta harjoittelussaan.
-Opiskelija huolehtii oma-aloitteisesti konsultoinnista ja potilaiden jatkohoidosta ja hoidon dokumentointi on selkeää.
-Opiskelija osaa valita oikeat välineet esim. anti-infektiiviseen hoitoon ja omahoitoon sekä ymmärtää hoidon kokonaisuuden.
-Hoidon vaikuttavuus on kiitettävää ja mm. parodontologisten indeksien avulla havaittavaa.
-Opiskelija osaa toimia asiakaslähtöisesti (kunnioittaa potilaan itsemääräämisoikeutta, ei puhu epäkunnioittavasti, käyttäytyy asiallisesti ja ammatillisesti klinikalla).
-Opiskelija huomioi hoitokäynnin sujuvuuden: mm. käynnin kesto, tarvittavat välineet ja laitteet.
-Opiskelija harjoittelee itselle haastavaa toimenpidettä esim. puuduttamista, rtg-kuvien ottamista, uä: ja imun käyttöä torsolla tai vertaisopiskelijalla tai auttaa/sijaistaa välinevastaavaa/ hallintovastaavaa mikäli klinikka-aikana ei tapahdu potilashoitoa.
-Hän kykenee arvioimaan omaa osaamisen kehittymistään ja antamaan palautetta vertaisparilleen.
-Hän toimii vastuullisesti ja oma-aloitteisesti myös hallintovastaavan ja välinevastaavan tehtävässä.
-Opiskelijan toiminta on innovatiivista ja näyttöön perustuvaa, tiedonlähteiden haku ja käytön soveltaminen erinomaista.
-Opiskelija noudattaa harjoitteluaikoja ja toimii vastuullisesti.
-Opiskelija huomioi opetusklinikalle varatun ajan käyttämisen: läsnäolo 90-100%, potilaiden hoitoajat noin 80%:sti täynnä.
-Kirjallinen oppimispäiväkirja on palautettu ja siinä on reflektoitu oppimistavoitteiden saavuttamista ja kehittymiskohteita.
HYLÄTTY/
TÄYDENNETTÄVÄ
-Opiskelija toimii epäeettisesti ja vaarantaa potilasturvallisuuden.
-Hänellä on olennaisia puutteita suun terveydenhoitotyön tiedoissa ja taidoissa.
-Opiskelijalla on hoitotietojen kirjaamisessa olennaisia puutteita.
-Opiskelija käyttää laitteita ja välineitä huolimattomasti, eikä noudata aseptisia ohjeita.
-Hän ei pysty perustelemaan toimintaansa, eikä sitoudu hoitosuhteisiin.
-Häneltä puuttuu yhteistyötaidot, eikä kykene vastaamaan toiminnastaan.
-Häneltä puuttuu motivaatio ja oma-aloitteisuus.
-Hän ei pysty suunnittelemaan hoitoaikoja, eikä noudata harjoitteluaikoja.
-Hän ei ilmoita poissaoloistaan eikä tee korvaavia vuoroja poissaolojen korvaamiseksi.
-Kirjallinen oppimispäiväkirja on puutteellinen tai sitä ei ole palautettu.
-Opiskelija käyttää ammattialan tietoperustaa yksipuolisesti, eikä hyödynnä näyttöön perustuvaa tietoa omahoidon ohjauksessa.
-Opiskelija ei toimi ohjeistuksen mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jonas Englund
 • Johanna Manninen
Vastuuhenkilö

Johanna Manninen

Opiskelijaryhmät
 • SXP22S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

-analysoi ja toteuttaa eri-ikäisten potilaiden suun terveydenhoitotyön Metropolian Suunhoidon opetusklinikalla
-kykenee huomioimaan potilaan psykologiset ja sosiaaliset tekijät tehdessään hoitosuunnitelman, toteuttaessaan hoitoa ja suunnitellessaan ylläpitohoidon
-huomioi potilaskohtaisesti kivunlievityksen tarpeen ja osaa käyttää pinta- ja paikallispuudutteita
-osaa dokumentoida potilaan hoidon kulun potilastietojärjestelmään

Sisältö

Työelämäharjoittelu:
Eri-ikäisten potilaiden suun terveydenhoitotyö Suunhoidon opetusklinikalla

Aika ja paikka

Lukujärjestyksessä

Oppimateriaalit

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.
Opetusmateriaali Moodlessa
Ajankohtainen materiaali ja tutkimukset

Opetusmenetelmät

Kliininen työelämäharjoittelu
Yksilöohjaus
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Itsearviointi ja osaamisen reflektointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Suunhoidon kliininen työelämäharjoittelu Hyvinvointi- ja terveyskylässä toteutuu pareittain ja edellyttää, että edelliset harjoittelua sisältävät opinnot sekä Hammaslääketiede II ja taitopajaopinnot ovat on arvioitu hyväksytysti.

Opintojen mahdollinen nopeuttaminen edellyttää kaikista aikaisemmista opintojaksoista arvosanaa H3.
Opintojen nopeuttamisesta tulee ensin keskustella oman uraohjaajan kanssa, henkilökohtaisesta opintopolusta tehdään sopimus sopimuspankkiin. Lisäksi opiskelija on neuvotellut harjoittelustaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

Yhteistyö vaihto-opiskelijoiden kanssa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Työelämäharjoittelun voi hyväksilukea työelämässä opintojakson aikana ohjattuna suoritetulla kliinisellä työelämäharjoittelulla vastuuopettajan kanssa käydyn neuvottelun kautta.
Opiskelija on tekee ahot-hakemuksen tutorille harjoittelun loputtua. Hyväksiluvun edellytyksenä on ohjaajan ja vastuuopettajan kanssa käyty arviointikeskustelu ja opiskelijan oma reflektio. Ahotin tulee täyttää harjoittelun kriteerit.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op

Sisällön jaksotus

Opintojakson aloitusinfo
Suunhoidon kliininen työelämäharjoittelu Hyvinvointi- ja terveyskylässä
Arviointikeskustelut

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa etukäteen erikseen sovitulla tavalla. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Aikaisemmat kliiniset opintojaksot sekä taitopajan opinnot ja osaamisen näytöt oltava hyväksytysti suoritettu (Kariologia, Parodontologia I ja II, Kivunlievitys, Suun terveydenhoitotyö I).

Harjoittelun päätavoitteena aikuisten parodontologisten potilaiden kokonaishoitojen hallinta.
Jaksolla tulee olla tehtynä aikuisten parodontologisia alkutarkastuksia ientasku- ja furkaatiotutkimisineen ja anti-infektiivisiä hoitoja eri laitteilla ja välineillä. Lisäksi ylläpitohoitovälin määritys kuuluu olennaisena osana paranemistarkastuksiin, joita jaksolla tulee myös olla suoritettuna.

Pakollinen läsnäolo Opetusklinikalla.
Kliinisen työelämäharjoittelun orientaatio ja reflektiot pakollisia.
Työelämäharjoittelu suunhoidon opetusklinikalla sisältää opiskelijoiden itsearvioinnin ja reflektoinnin. Opiskelijat lähettävät kliinisen työelämäharjoittelun tiivistelmäkaavakkeen opintojakson vastuuopettajalle sähköisesti.
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista läsnäoloa ja osallistumista.
Klinikkaparit vaihtuvat lukukausittain arpomalla.

Opetusklinikalla tapahtuvan kliinisen työelämäharjoittelun puolessa välissä ja lopussa tarkistetaan potilaslistat (potilas- ja käyntimäärät).
Toteutuneita potilaskäyntejä tulee olla vähintään 80 % klinikkavuoroista hyväksytyn suorituksen saamiseksi.

Mikäli potilaskäyntejä ei tule riittävästi tai osaaminen ei ole riittävällä tasolla opettajien arvioinnin perusteella, opiskelija sopii opettajan kanssa täydentävien vuorojen ja potilashoitojen suorittamisesta.
Opiskelijan vastuulla on huolehtia suorituksistaan ja poissaolojen korvaamisesta kliinisestä harjoittelusta.

Suun terveydenhoitotyö III -jaksolle ei voi edetä, mikäli Suun terveydenhoitotyö II ei ole hyväksytysti suoritettu.

Opintojen nopeuttaminen edellyttää aikaisemmista opintojaksoista arvosanaa H3.

Opetustilanteen tallenteet
Opintojakson verkossa toteutuvat kontaktit voidaan tallentaa joustavaa opiskelua varten. Mikäli et halua olla mukana tallenteella, ilmoita tästä opettajalle opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla.
Opetustilanteiden tallenteet ovat nähtävissä opintojakson ajan opintojakson käyttämällä oppimisalustalla. Jos ryhmän kanssa ei sovita muuta, opetustilanteiden tallenteet poistetaan viimeistään 6 kk opintojakson päätyttyä.

Tietosuojaseloste
Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy Metropolian julkisilla verkkosivuilla julkaistusta Metropolian opiskelija- ja ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

KLIINISEN HARJOITTELUN ARVIOINTIKRITEERIT, ARVOIDAAN ASTEIKOLLA HYV/HYL
HYVÄKSYTTY
Hyväksytyn suorituksen saamiseksi seuraavien asioiden tulee toteutua:
-Aktiivinen läsnäolo opetusklinikalla toteutuvassa työelämäharjoittelussa
-Aseptinen toiminta
-Potilasasiakirjamerkintöjen huolellinen kirjaaminen
-Riittävä määrä potilaskäyntejä (minimikäyntimäärä 80 %, opiskelija aktiivisesti huolehtinut, että hänellä tarpeeksi potilaita)
-Potilaiden hoitojaksot suoritettuna loppuun. Paranemistarkastuksia tai potilaan hoitoa muutoin ei siirretä muille kuin erityisissä tilanteissa sovitusti opettajan kanssa.
-Yhteisvastuullinen toiminta (mm. annettujen asiakaspalvelu- ja välinevastaavavuorojen hoitaminen, klinikan sujuvan toiminnan edistäminen aina klinikalla ollessa)
-Läsnäolo hammaslääketieteen kandidaattien yhteistyöpäivissä (mikäli niitä sattuu harjoittelujaksolle)
-Reflektioihin osallistuminen
-Reflektiolomakkeen täyttäminen ja palauttaminen määräaikaan mennessä
-Arviointikeskusteluun osallistuminen
-Poissaolojen korvaaminen sovitusti

-Opiskelija toimii potilas- ja työturvallisuuden sekä aseptiikan huomioiden (mm. siisti työvaatetus, lyhyet kynnet, ei tule sairaana klinikalle, rokotteet on otettu, noudattaa aseptisia ohjeita ja laitteiden käyttöohjeita).
-Opiskelija hallitsee kiitettävästi hoitotyössä tarvittavat arvot ja periaatteet sekä tiedot ja taidot.
-Opiskelija ymmärtää anamnestisten tietojen merkityksen ja huomioi ne potilaan hoidossa.
-Hän huolehtii hyvin potilas- ja hoitotilanteen esittelyn.
-Opiskelija tunnistaa ikäihmisen ja muistisairaan asiakkaan erityispiirteet suun terveyteen ja sen ylläpitämiseen liittyen.
-Hän haluaa kehittää itseään, vertaistutorointia ja oppimisyhteisöä jatkuvasti.
-Hän osoittaa joustavuutta, luovuutta ja priorisointikykyä toiminnassaan ja hallitsee hyvin ongelmanratkaisun.
-Hän hallitsee suun terveystarkastuksen sekä instrumentointitaidot ja muistaa keskustella ateriarytmistä, tupakasta ja alkoholista.
-Opiskelijalla on jo monipuolinen kokemus potilashoidoista ja hän selviytyy haasteellisista hoidoista osittain itsenäisesti. Hän osoittaa vastuullisuutta, reflektiivisyyttä ja intuitiivisuutta harjoittelussaan.
-Opiskelija huolehtii oma-aloitteisesti konsultoinnista ja potilaiden jatkohoidosta ja hoidon dokumentointi on selkeää.
-Opiskelija osaa valita oikeat välineet esim. anti-infektiiviseen hoitoon ja omahoitoon sekä ymmärtää hoidon kokonaisuuden.
-Hoidon vaikuttavuus on kiitettävää ja mm. parodontologisten indeksien avulla havaittavaa.
-Opiskelija osaa toimia asiakaslähtöisesti (kunnioittaa potilaan itsemääräämisoikeutta, ei puhu epäkunnioittavasti, käyttäytyy asiallisesti ja ammatillisesti klinikalla).
-Opiskelija huomioi hoitokäynnin sujuvuuden: mm. käynnin kesto, tarvittavat välineet ja laitteet.
-Opiskelija harjoittelee itselle haastavaa toimenpidettä esim. puuduttamista, rtg-kuvien ottamista, uä: ja imun käyttöä torsolla tai vertaisopiskelijalla tai auttaa/sijaistaa välinevastaavaa/ hallintovastaavaa mikäli klinikka-aikana ei tapahdu potilashoitoa.
-Hän kykenee arvioimaan omaa osaamisen kehittymistään ja antamaan palautetta vertaisparilleen.
-Hän toimii vastuullisesti ja oma-aloitteisesti myös hallintovastaavan ja välinevastaavan tehtävässä.
-Opiskelijan toiminta on innovatiivista ja näyttöön perustuvaa, tiedonlähteiden haku ja käytön soveltaminen erinomaista.
-Opiskelija noudattaa harjoitteluaikoja ja toimii vastuullisesti.
-Opiskelija huomioi opetusklinikalle varatun ajan käyttämisen: läsnäolo 90-100%, potilaiden hoitoajat noin 80%:sti täynnä.
-Kirjallinen oppimispäiväkirja on palautettu ja siinä on reflektoitu oppimistavoitteiden saavuttamista ja kehittymiskohteita.
HYLÄTTY/
TÄYDENNETTÄVÄ
-Opiskelija toimii epäeettisesti ja vaarantaa potilasturvallisuuden.
-Hänellä on olennaisia puutteita suun terveydenhoitotyön tiedoissa ja taidoissa.
-Opiskelijalla on hoitotietojen kirjaamisessa olennaisia puutteita.
-Opiskelija käyttää laitteita ja välineitä huolimattomasti, eikä noudata aseptisia ohjeita.
-Hän ei pysty perustelemaan toimintaansa, eikä sitoudu hoitosuhteisiin.
-Häneltä puuttuu yhteistyötaidot, eikä kykene vastaamaan toiminnastaan.
-Häneltä puuttuu motivaatio ja oma-aloitteisuus.
-Hän ei pysty suunnittelemaan hoitoaikoja, eikä noudata harjoitteluaikoja.
-Hän ei ilmoita poissaoloistaan eikä tee korvaavia vuoroja poissaolojen korvaamiseksi.
-Kirjallinen oppimispäiväkirja on puutteellinen tai sitä ei ole palautettu.
-Opiskelija käyttää ammattialan tietoperustaa yksipuolisesti, eikä hyödynnä näyttöön perustuvaa tietoa omahoidon ohjauksessa.
-Opiskelija ei toimi ohjeistuksen mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

06.10.2023 - 20.12.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hannele Tiira
 • Marianne Granlund
Vastuuhenkilö

Hannele Tiira

Opiskelijaryhmät
 • SXP21S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

-analysoi ja toteuttaa eri-ikäisten potilaiden suun terveydenhoitotyön Metropolian Suunhoidon opetusklinikalla
-kykenee huomioimaan potilaan psykologiset ja sosiaaliset tekijät tehdessään hoitosuunnitelman, toteuttaessaan hoitoa ja suunnitellessaan ylläpitohoidon
-huomioi potilaskohtaisesti kivunlievityksen tarpeen ja osaa käyttää pinta- ja paikallispuudutteita
-osaa dokumentoida potilaan hoidon kulun potilastietojärjestelmään

Sisältö

Työelämäharjoittelu:
Eri-ikäisten potilaiden suun terveydenhoitotyö Suunhoidon opetusklinikalla

Aika ja paikka

Kliininen harjoittelu Suunhoidon opetusklinikalla
Tiedot lukujärjestyksessä

Oppimateriaalit

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmateriaali Moodlessa
Ajankohtainen materiaali ja tutkimukset

Opetusmenetelmät

Kliininen työelämäharjoittelu
Yksilöohjaus
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Itsearviointi ja osaamisen reflektointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Suunhoidon kliininen työelämäharjoittelu Hyvinvointi- ja terveyskylässä toteutuu pareittain ja edellyttää, että edelliset harjoittelua sisältävät opinnot sekä Hammaslääketiede II on arvioitu hyväksytysti.

Opintojen mahdollinen nopeuttaminen edellyttää kaikista aikaisemmista opintojaksoista arvosanaa H3.
Opintojen nopeuttamisesta tulee ensin keskustella oman uraohjaajan kanssa, henkilökohtaisesta opintopolusta tehdään sopimus sopimuspankkiin. Lisäksi opiskelija on neuvotellut harjoittelustaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

Yhteistyö vaihto-opiskelijoiden kanssa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Työelämäharjoittelun voi hyväksilukea työelämässä opintojakson aikana ohjattuna suoritetulla kliinisellä työelämäharjoittelulla vastuuopettajan kanssa käydyn neuvottelun kautta.
Opiskelija on tekee ahot-hakemuksen tutorille harjoittelun loputtua. Hyväksiluvun edellytyksenä on ohjaajan ja vastuuopettajan kanssa käyty arviointikeskustelu ja opiskelijan oma reflektio. Ahotin tulee täyttää harjoittelun kriteerit.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op

Sisällön jaksotus

Opintojakson aloitusinfo
Suunhoidon kliininen työelämäharjoittelu Hyvinvointi- ja terveyskylässä
Arviointikeskustelut

Lisätietoja opiskelijoille

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista läsnäoloa ja osallistumista kaikkiin opintojakson osiin.
Työelämäharjoittelu suunhoidon opetusklinikalla sisältää opiskelijoiden itsearvioinnin ja reflektoinnin.
Opiskelijan vastuulla on huolehtia suorituksistaan ja poissaolojen korvaamisesta.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksolle olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt tai asiantuntija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

KLIINISEN HARJOITTELUN ARVIOINTIKRITEERIT, ARVOIDAAN ASTEIKOLLA HYV/HYL
HYVÄKSYTTY
Hyväksytyn suorituksen saamiseksi seuraavien asioiden tulee toteutua:
-Aktiivinen läsnäolo opetusklinikalla toteutuvassa työelämäharjoittelussa
-Aseptinen toiminta
-Potilasasiakirjamerkintöjen huolellinen kirjaaminen
-Riittävä määrä potilaskäyntejä (minimikäyntimäärä 80 %, opiskelija aktiivisesti huolehtinut, että hänellä tarpeeksi potilaita)
-Potilaiden hoitojaksot suoritettuna loppuun. Paranemistarkastuksia tai potilaan hoitoa muutoin ei siirretä muille kuin erityisissä tilanteissa sovitusti opettajan kanssa.
-Yhteisvastuullinen toiminta (mm. annettujen asiakaspalvelu- ja välinevastaavavuorojen hoitaminen, klinikan sujuvan toiminnan edistäminen aina klinikalla ollessa)
-Läsnäolo hammaslääketieteen kandidaattien yhteistyöpäivissä (mikäli niitä sattuu harjoittelujaksolle)
-Reflektioihin osallistuminen
-Reflektiolomakkeen täyttäminen ja palauttaminen määräaikaan mennessä
-Arviointikeskusteluun osallistuminen
-Poissaolojen korvaaminen sovitusti

-Opiskelija toimii potilas- ja työturvallisuuden sekä aseptiikan huomioiden (mm. siisti työvaatetus, lyhyet kynnet, ei tule sairaana klinikalle, rokotteet on otettu, noudattaa aseptisia ohjeita ja laitteiden käyttöohjeita).
-Opiskelija hallitsee kiitettävästi hoitotyössä tarvittavat arvot ja periaatteet sekä tiedot ja taidot.
-Opiskelija ymmärtää anamnestisten tietojen merkityksen ja huomioi ne potilaan hoidossa.
-Hän huolehtii hyvin potilas- ja hoitotilanteen esittelyn.
-Opiskelija tunnistaa ikäihmisen ja muistisairaan asiakkaan erityispiirteet suun terveyteen ja sen ylläpitämiseen liittyen.
-Hän haluaa kehittää itseään, vertaistutorointia ja oppimisyhteisöä jatkuvasti.
-Hän osoittaa joustavuutta, luovuutta ja priorisointikykyä toiminnassaan ja hallitsee hyvin ongelmanratkaisun.
-Hän hallitsee suun terveystarkastuksen sekä instrumentointitaidot ja muistaa keskustella ateriarytmistä, tupakasta ja alkoholista.
-Opiskelijalla on jo monipuolinen kokemus potilashoidoista ja hän selviytyy haasteellisista hoidoista osittain itsenäisesti. Hän osoittaa vastuullisuutta, reflektiivisyyttä ja intuitiivisuutta harjoittelussaan.
-Opiskelija huolehtii oma-aloitteisesti konsultoinnista ja potilaiden jatkohoidosta ja hoidon dokumentointi on selkeää.
-Opiskelija osaa valita oikeat välineet esim. anti-infektiiviseen hoitoon ja omahoitoon sekä ymmärtää hoidon kokonaisuuden.
-Hoidon vaikuttavuus on kiitettävää ja mm. parodontologisten indeksien avulla havaittavaa.
-Opiskelija osaa toimia asiakaslähtöisesti (kunnioittaa potilaan itsemääräämisoikeutta, ei puhu epäkunnioittavasti, käyttäytyy asiallisesti ja ammatillisesti klinikalla).
-Opiskelija huomioi hoitokäynnin sujuvuuden: mm. käynnin kesto, tarvittavat välineet ja laitteet.
-Opiskelija harjoittelee itselle haastavaa toimenpidettä esim. puuduttamista, rtg-kuvien ottamista, uä: ja imun käyttöä torsolla tai vertaisopiskelijalla tai auttaa/sijaistaa välinevastaavaa/ hallintovastaavaa mikäli klinikka-aikana ei tapahdu potilashoitoa.
-Hän kykenee arvioimaan omaa osaamisen kehittymistään ja antamaan palautetta vertaisparilleen.
-Hän toimii vastuullisesti ja oma-aloitteisesti myös hallintovastaavan ja välinevastaavan tehtävässä.
-Opiskelijan toiminta on innovatiivista ja näyttöön perustuvaa, tiedonlähteiden haku ja käytön soveltaminen erinomaista.
-Opiskelija noudattaa harjoitteluaikoja ja toimii vastuullisesti.
-Opiskelija huomioi opetusklinikalle varatun ajan käyttämisen: läsnäolo 90-100%, potilaiden hoitoajat noin 80%:sti täynnä.
-Kirjallinen oppimispäiväkirja on palautettu ja siinä on reflektoitu oppimistavoitteiden saavuttamista ja kehittymiskohteita.
HYLÄTTY/
TÄYDENNETTÄVÄ
-Opiskelija toimii epäeettisesti ja vaarantaa potilasturvallisuuden.
-Hänellä on olennaisia puutteita suun terveydenhoitotyön tiedoissa ja taidoissa.
-Opiskelijalla on hoitotietojen kirjaamisessa olennaisia puutteita.
-Opiskelija käyttää laitteita ja välineitä huolimattomasti, eikä noudata aseptisia ohjeita.
-Hän ei pysty perustelemaan toimintaansa, eikä sitoudu hoitosuhteisiin.
-Häneltä puuttuu yhteistyötaidot, eikä kykene vastaamaan toiminnastaan.
-Häneltä puuttuu motivaatio ja oma-aloitteisuus.
-Hän ei pysty suunnittelemaan hoitoaikoja, eikä noudata harjoitteluaikoja.
-Hän ei ilmoita poissaoloistaan eikä tee korvaavia vuoroja poissaolojen korvaamiseksi.
-Kirjallinen oppimispäiväkirja on puutteellinen tai sitä ei ole palautettu.
-Opiskelija käyttää ammattialan tietoperustaa yksipuolisesti, eikä hyödynnä näyttöön perustuvaa tietoa omahoidon ohjauksessa.
-Opiskelija ei toimi ohjeistuksen mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

29.02.2024 - 23.05.2024

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hannele Tiira
 • Pia Majewski
Vastuuhenkilö

Hannele Tiira

Opiskelijaryhmät
 • SXP22K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

-analysoi ja toteuttaa eri-ikäisten potilaiden suun terveydenhoitotyön Metropolian Suunhoidon opetusklinikalla
-kykenee huomioimaan potilaan psykologiset ja sosiaaliset tekijät tehdessään hoitosuunnitelman, toteuttaessaan hoitoa ja suunnitellessaan ylläpitohoidon
-huomioi potilaskohtaisesti kivunlievityksen tarpeen ja osaa käyttää pinta- ja paikallispuudutteita
-osaa dokumentoida potilaan hoidon kulun potilastietojärjestelmään

Sisältö

Työelämäharjoittelu:
Eri-ikäisten potilaiden suun terveydenhoitotyö Suunhoidon opetusklinikalla

Aika ja paikka

Kliininen harjoittelu Suunhoidon opetusklinikalla
Tiedot lukujärjestyksessä

Oppimateriaalit

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmateriaali Moodlessa
Ajankohtainen materiaali ja tutkimukset

Opetusmenetelmät

Kliininen työelämäharjoittelu
Yksilöohjaus
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Itsearviointi ja osaamisen reflektointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Suunhoidon kliininen työelämäharjoittelu Hyvinvointi- ja terveyskylässä toteutuu pareittain ja edellyttää, että edelliset harjoittelua sisältävät opinnot sekä Hammaslääketiede II on arvioitu hyväksytysti.

Opintojen mahdollinen nopeuttaminen edellyttää kaikista aikaisemmista opintojaksoista arvosanaa H3.
Opintojen nopeuttamisesta tulee ensin keskustella oman uraohjaajan kanssa, henkilökohtaisesta opintopolusta tehdään sopimus sopimuspankkiin. Lisäksi opiskelija on neuvotellut harjoittelustaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

Yhteistyö vaihto-opiskelijoiden kanssa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Työelämäharjoittelun voi hyväksilukea työelämässä opintojakson aikana ohjattuna suoritetulla kliinisellä työelämäharjoittelulla vastuuopettajan kanssa käydyn neuvottelun kautta.
Opiskelija on tekee ahot-hakemuksen tutorille harjoittelun loputtua. Hyväksiluvun edellytyksenä on ohjaajan ja vastuuopettajan kanssa käyty arviointikeskustelu ja opiskelijan oma reflektio. Ahotin tulee täyttää harjoittelun kriteerit.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op

Sisällön jaksotus

Opintojakson aloitusinfo
Suunhoidon kliininen työelämäharjoittelu Hyvinvointi- ja terveyskylässä
Arviointikeskustelut

Lisätietoja opiskelijoille

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista läsnäoloa ja osallistumista kaikkiin opintojakson osiin. Opintojakson alussa olevassa orientaatiossa on läsnäolovelvollisuus.
Työelämäharjoittelu suunhoidon opetusklinikalla sisältää opiskelijoiden itsearvioinnin ja reflektoinnin.
Opiskelijan vastuulla on huolehtia suorituksistaan ja poissaolojen korvaamisesta.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksolle olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Opetustilanteen tallenteet
Opintojakson verkossa toteutuvat kontaktit voidaan tallentaa joustavaa opiskelua varten. Mikäli et halua olla mukana tallenteella, ilmoita tästä opettajalle opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla.
Opetustilanteiden tallenteet ovat nähtävissä opintojakson ajan opintojakson käyttämällä oppimisalustalla. Jos ryhmän kanssa ei sovita muuta, opetustilanteiden tallenteet poistetaan viimeistään 6 kk opintojakson päätyttyä.

Tietosuojaseloste
Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy Metropolian julkisilla verkkosivuilla julkaistusta Metropolian opiskelija- ja ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt tai asiantuntija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

KLIINISEN HARJOITTELUN ARVIOINTIKRITEERIT, ARVOIDAAN ASTEIKOLLA HYV/HYL
HYVÄKSYTTY
Hyväksytyn suorituksen saamiseksi seuraavien asioiden tulee toteutua:
-Aktiivinen läsnäolo opetusklinikalla toteutuvassa työelämäharjoittelussa
-Aseptinen toiminta
-Potilasasiakirjamerkintöjen huolellinen kirjaaminen
-Riittävä määrä potilaskäyntejä (minimikäyntimäärä 80 %, opiskelija aktiivisesti huolehtinut, että hänellä tarpeeksi potilaita)
-Potilaiden hoitojaksot suoritettuna loppuun. Paranemistarkastuksia tai potilaan hoitoa muutoin ei siirretä muille kuin erityisissä tilanteissa sovitusti opettajan kanssa.
-Yhteisvastuullinen toiminta (mm. annettujen asiakaspalvelu- ja välinevastaavavuorojen hoitaminen, klinikan sujuvan toiminnan edistäminen aina klinikalla ollessa)
-Läsnäolo hammaslääketieteen kandidaattien yhteistyöpäivissä (mikäli niitä sattuu harjoittelujaksolle)
-Reflektioihin osallistuminen
-Reflektiolomakkeen täyttäminen ja palauttaminen määräaikaan mennessä
-Arviointikeskusteluun osallistuminen
-Poissaolojen korvaaminen sovitusti

-Opiskelija toimii potilas- ja työturvallisuuden sekä aseptiikan huomioiden (mm. siisti työvaatetus, lyhyet kynnet, ei tule sairaana klinikalle, rokotteet on otettu, noudattaa aseptisia ohjeita ja laitteiden käyttöohjeita).
-Opiskelija hallitsee kiitettävästi hoitotyössä tarvittavat arvot ja periaatteet sekä tiedot ja taidot.
-Opiskelija ymmärtää anamnestisten tietojen merkityksen ja huomioi ne potilaan hoidossa.
-Hän huolehtii hyvin potilas- ja hoitotilanteen esittelyn.
-Opiskelija tunnistaa ikäihmisen ja muistisairaan asiakkaan erityispiirteet suun terveyteen ja sen ylläpitämiseen liittyen.
-Hän haluaa kehittää itseään, vertaistutorointia ja oppimisyhteisöä jatkuvasti.
-Hän osoittaa joustavuutta, luovuutta ja priorisointikykyä toiminnassaan ja hallitsee hyvin ongelmanratkaisun.
-Hän hallitsee suun terveystarkastuksen sekä instrumentointitaidot ja muistaa keskustella ateriarytmistä, tupakasta ja alkoholista.
-Opiskelijalla on jo monipuolinen kokemus potilashoidoista ja hän selviytyy haasteellisista hoidoista osittain itsenäisesti. Hän osoittaa vastuullisuutta, reflektiivisyyttä ja intuitiivisuutta harjoittelussaan.
-Opiskelija huolehtii oma-aloitteisesti konsultoinnista ja potilaiden jatkohoidosta ja hoidon dokumentointi on selkeää.
-Opiskelija osaa valita oikeat välineet esim. anti-infektiiviseen hoitoon ja omahoitoon sekä ymmärtää hoidon kokonaisuuden.
-Hoidon vaikuttavuus on kiitettävää ja mm. parodontologisten indeksien avulla havaittavaa.
-Opiskelija osaa toimia asiakaslähtöisesti (kunnioittaa potilaan itsemääräämisoikeutta, ei puhu epäkunnioittavasti, käyttäytyy asiallisesti ja ammatillisesti klinikalla).
-Opiskelija huomioi hoitokäynnin sujuvuuden: mm. käynnin kesto, tarvittavat välineet ja laitteet.
-Opiskelija harjoittelee itselle haastavaa toimenpidettä esim. puuduttamista, rtg-kuvien ottamista, uä: ja imun käyttöä torsolla tai vertaisopiskelijalla tai auttaa/sijaistaa välinevastaavaa/ hallintovastaavaa mikäli klinikka-aikana ei tapahdu potilashoitoa.
-Hän kykenee arvioimaan omaa osaamisen kehittymistään ja antamaan palautetta vertaisparilleen.
-Hän toimii vastuullisesti ja oma-aloitteisesti myös hallintovastaavan ja välinevastaavan tehtävässä.
-Opiskelijan toiminta on innovatiivista ja näyttöön perustuvaa, tiedonlähteiden haku ja käytön soveltaminen erinomaista.
-Opiskelija noudattaa harjoitteluaikoja ja toimii vastuullisesti.
-Opiskelija huomioi opetusklinikalle varatun ajan käyttämisen: läsnäolo 90-100%, potilaiden hoitoajat noin 80%:sti täynnä.
-Kirjallinen oppimispäiväkirja on palautettu ja siinä on reflektoitu oppimistavoitteiden saavuttamista ja kehittymiskohteita.
HYLÄTTY/
TÄYDENNETTÄVÄ
-Opiskelija toimii epäeettisesti ja vaarantaa potilasturvallisuuden.
-Hänellä on olennaisia puutteita suun terveydenhoitotyön tiedoissa ja taidoissa.
-Opiskelijalla on hoitotietojen kirjaamisessa olennaisia puutteita.
-Opiskelija käyttää laitteita ja välineitä huolimattomasti, eikä noudata aseptisia ohjeita.
-Hän ei pysty perustelemaan toimintaansa, eikä sitoudu hoitosuhteisiin.
-Häneltä puuttuu yhteistyötaidot, eikä kykene vastaamaan toiminnastaan.
-Häneltä puuttuu motivaatio ja oma-aloitteisuus.
-Hän ei pysty suunnittelemaan hoitoaikoja, eikä noudata harjoitteluaikoja.
-Hän ei ilmoita poissaoloistaan eikä tee korvaavia vuoroja poissaolojen korvaamiseksi.
-Kirjallinen oppimispäiväkirja on puutteellinen tai sitä ei ole palautettu.
-Opiskelija käyttää ammattialan tietoperustaa yksipuolisesti, eikä hyödynnä näyttöön perustuvaa tietoa omahoidon ohjauksessa.
-Opiskelija ei toimi ohjeistuksen mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

13.10.2023 - 30.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hannele Tiira
 • Anna Sundblom
 • Janni Koski
Vastuuhenkilö

Hannele Tiira

Opiskelijaryhmät
 • SXP21S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

-analysoi suun terveyden ja yleisterveyden välisen vastavuoroisen yhteyden
-hallitsee rajatun lääkkeenmääräämisen alaisuudessa olevat lääkkeet ja lääkemääräyksen kirjoittamisen
-soveltaa rajattuun lääkkeenmääräämiseen liittyviä lakeja, asetuksia ja säädöksiä
-osaa laatia vastaanotolle lääkehoitosuunnitelman

Sisältö

Suun terveyden ja yleisterveyden välinen vastavuoroinen yhteys
Lääkehoito, lääkelaskut
Rajattu lääkkeenmäärääminen

Aika ja paikka

Tiedot lukujärjestyksessä

Oppimateriaalit

Opetusmateriaali Moodlessa
Therapia Odontologica (www.terveysportti.fi/hammaslaaketiede)
Terveysportin lääketietokanta.
Nurminen, Marja-Leena. 2011. Lääkehoito. WSOYpro.
Ernvall, Sirpa. 2012. Lääkelaskenta. WSOY.
Lääkelaitos. 2004. Terveydenhuollon laadunhallinta. Turvallinen hoitoyksikkö. Malli terveydenhuollon hoitoyksikön riskien hallintaan. Lääkelaitoksen julkaisusarja 2/2004.
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus ja kehittämiskeskus STAKES. 2006. Potilas- ja lääkehoidon turvallisuussanasto. Stakesin työpapereita 28/2006.
Veräjänkorva, O., Huupponen, R., Huupponen, U., Kaukkila, H-S. & Torniainen, K. 2006. Lääkehoito hoitotyössä. WSOY, Oppimateriaalit Oy, Helsinki.

Lait ja asetukset:
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992.
Laki 559/1994 ja asetus 564/1994 terveydenhuollon ammattihenkilöstä.
Laki 433/2010 terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta.
Lääkelaki 395/1987 ja asetus 693/1987.
Potilasvahinkolaki 585/1986.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä 1088/2010.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimisesta 99/2001.
Valtioneuvoston asetus lääkkeen määräämisen edellyttämästä koulutuksesta 1089/2010.
Terveydenhuoltolaki 1326/2010.

www.rohto.fi, www.finlex.fi , www.etene.fi , www.fimea.fi
Heinonen, T. 2006. Lääkkeet ja suu. Idies ky.
Heinonen, T. 2008. Yleissairaudet suun terveydenhoidossa. Idies ky.
Neuvonen, P. et al. (toim.) Kliininen farmakologia ja lääkehoito. 2011. Kandidaattikustannus oy.
Paakkari, I. 2006. Käytännön reseptioppi soveltuvin osin. Kandidaattikustannus.
Joensuu, Tiina. 2009. Varhaisella ehkäisyllä merkittävä kustannussäästö lasten karieshoidossa. Turun Yliopisto. Turku. Väitöskirja.
STM/Sosiaali- ja terveysministeriö. 2006. Turvallinen lääkehoito 2005:32. Saatavilla:http://www.stm.fi/Resource.phx/hankk/hankt/asiakasturvallisuus/index.htx.i640.pdf.
STM tiedote. 2010. Sairaanhoitajia koulutetaan määräämään rajatusti lääkkeitä. Annettu 2.12.2010
Turvallinen lääkehoito, Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen, Emilia Laukkanen ja Päivi Ruokoniemi (toim.)
Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2021, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162847/STM_2021_6.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Ohjatut harjoitukset
Ryhmätyöskentely
Osaamisen näyttöpäivä
Potilasesittelyt

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Rajattu lääkkeenmäärääminen -osassa: Mukana mahdollisesti työelämän edustajia.
Nopeuttajilta edellytetään edeltävistä opintojaksoista arvosanaa H3 sekä vastuuopettajan hyväksymää sopimusta sopimuspankissa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa, löytyvät lukujärjestyksestä.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei AHOT mahdollisuutta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op

Sisällön jaksotus

Opintojaksoon kuuluvat seuraavat osat:
OSA 1. Rajattu lääkkeenmääräminen 3 op
OSA 2. Yleisterveys ja suun terveys 2 op
Osat 1. ja 2. sisältävät kontaktiopetuksen lisäksi verkko-opintoja

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovelvollisuus rajatussa lääkkeenmääräämisessä ja yleisterveys ja suun terveys -kontakteissa.

Hammaslääketiede II -, Kivuton suun terveydenhoitotyö - ja Turvallisuusosaaminen suun terveydenhuollossa -opintojaksojen hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä osallistumiselle opintojaksolle.

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista läsnäoloa ja osallistumista kaikkiin opintojakson osiin.

Oppimistehtävät tulee palauttaa määräaikaan mennessä. Myöhässä palautetut oppimistehtävät alentavat opintojakson arviointia.

Opiskelijan vastuulla on huolehtia suorituksistaan ja poissaolojen korvaamisesta.Poissaolot korvataan opettajan määrittämällä tavalla.

Opintojen mahdollinen nopeuttaminen edellyttää kaikista aikaisemmista opintojaksoista arvosanaa H3.
Aikaisemmat opintojaksot, kliininen harjoittelu sekä taitopajan opinnot ja osaamisen näytöt tulee olla suoritettu ennen seuraavia opintojaksoja.
Opintojaksoilla edetään opetussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä.
Opintojen nopeuttamisesta tulee ensin keskustella oman uraohjaajan kanssa, henkilökohtaisesta opintopolusta tehdään sopimus sopimuspankkiin.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksolle olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestelyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opetustilanteen tallenteet
Opintojakson verkossa toteutuvat kontaktit voidaan tallentaa joustavaa opiskelua varten. Mikäli et halua olla mukana tallenteella, ilmoita tästä opettajalle opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla.
Opetustilanteiden tallenteet ovat nähtävissä opintojakson ajan opintojakson käyttämällä oppimisalustalla. Jos ryhmän kanssa ei sovita muuta, opetustilanteiden tallenteet poistetaan viimeistään 6 kk opintojakson päätyttyä.

Tietosuojaseloste
Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy Metropolian julkisilla verkkosivuilla julkaistusta Metropolian opiskelija- ja ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt tai asiantuntija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, läsnäolovelvoite kontaktikerroilla.
Oppimistehtävät
Suullinen tentti (näyttöpäivä)

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

29.02.2024 - 08.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 27

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hannele Tiira
 • Anna Sundblom
 • Janni Koski
Vastuuhenkilö

Hannele Tiira

Opiskelijaryhmät
 • SXP22K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

-analysoi suun terveyden ja yleisterveyden välisen vastavuoroisen yhteyden
-hallitsee rajatun lääkkeenmääräämisen alaisuudessa olevat lääkkeet ja lääkemääräyksen kirjoittamisen
-soveltaa rajattuun lääkkeenmääräämiseen liittyviä lakeja, asetuksia ja säädöksiä
-osaa laatia vastaanotolle lääkehoitosuunnitelman

Sisältö

Suun terveyden ja yleisterveyden välinen vastavuoroinen yhteys
Lääkehoito, lääkelaskut
Rajattu lääkkeenmäärääminen

Aika ja paikka

Tiedot lukujärjestyksessä

Oppimateriaalit

Opetusmateriaali Moodlessa
Therapia Odontologica (www.terveysportti.fi/hammaslaaketiede)
Terveysportin lääketietokanta.
Nurminen, Marja-Leena. 2011. Lääkehoito. WSOYpro.
Ernvall, Sirpa. 2012. Lääkelaskenta. WSOY.
Lääkelaitos. 2004. Terveydenhuollon laadunhallinta. Turvallinen hoitoyksikkö. Malli terveydenhuollon hoitoyksikön riskien hallintaan. Lääkelaitoksen julkaisusarja 2/2004.
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus ja kehittämiskeskus STAKES. 2006. Potilas- ja lääkehoidon turvallisuussanasto. Stakesin työpapereita 28/2006.
Veräjänkorva, O., Huupponen, R., Huupponen, U., Kaukkila, H-S. & Torniainen, K. 2006. Lääkehoito hoitotyössä. WSOY, Oppimateriaalit Oy, Helsinki.

Lait ja asetukset:
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992.
Laki 559/1994 ja asetus 564/1994 terveydenhuollon ammattihenkilöstä.
Laki 433/2010 terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta.
Lääkelaki 395/1987 ja asetus 693/1987.
Potilasvahinkolaki 585/1986.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä 1088/2010.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimisesta 99/2001.
Valtioneuvoston asetus lääkkeen määräämisen edellyttämästä koulutuksesta 1089/2010.
Terveydenhuoltolaki 1326/2010.

www.rohto.fi, www.finlex.fi , www.etene.fi , www.fimea.fi
Heinonen, T. 2006. Lääkkeet ja suu. Idies ky.
Heinonen, T. 2008. Yleissairaudet suun terveydenhoidossa. Idies ky.
Neuvonen, P. et al. (toim.) Kliininen farmakologia ja lääkehoito. 2011. Kandidaattikustannus oy.
Paakkari, I. 2006. Käytännön reseptioppi soveltuvin osin. Kandidaattikustannus.
Joensuu, Tiina. 2009. Varhaisella ehkäisyllä merkittävä kustannussäästö lasten karieshoidossa. Turun Yliopisto. Turku. Väitöskirja.
STM/Sosiaali- ja terveysministeriö. 2006. Turvallinen lääkehoito 2005:32. Saatavilla:http://www.stm.fi/Resource.phx/hankk/hankt/asiakasturvallisuus/index.htx.i640.pdf.
STM tiedote. 2010. Sairaanhoitajia koulutetaan määräämään rajatusti lääkkeitä. Annettu 2.12.2010
Turvallinen lääkehoito, Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen, Emilia Laukkanen ja Päivi Ruokoniemi (toim.)
Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2021, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162847/STM_2021_6.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot
Ohjatut harjoitukset
Ryhmätyöskentely
Osaamisen näyttöpäivä
Potilasesittelyt

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Rajattu lääkkeenmäärääminen -osassa: Mukana mahdollisesti työelämän edustajia.
Nopeuttajilta edellytetään edeltävistä opintojaksoista arvosanaa H3 sekä vastuuopettajan hyväksymää sopimusta sopimuspankissa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa, löytyvät lukujärjestyksestä.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei AHOT mahdollisuutta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op

Sisällön jaksotus

Opintojaksoon kuuluvat seuraavat osat:
OSA 1. Rajattu lääkkeenmääräminen 3 op
OSA 2. Yleisterveys ja suun terveys 2 op
Osat 1. ja 2. sisältävät kontaktiopetuksen lisäksi verkko-opintoja

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovelvollisuus rajatussa lääkkeenmääräämisessä ja yleisterveys ja suun terveys -kontakteissa.

Hammaslääketiede II -, Kivuton suun terveydenhoitotyö - ja Turvallisuusosaaminen suun terveydenhuollossa -opintojaksojen hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä osallistumiselle opintojaksolle.

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista läsnäoloa ja osallistumista kaikkiin opintojakson osiin.

Oppimistehtävät tulee palauttaa määräaikaan mennessä. Myöhässä palautetut oppimistehtävät alentavat opintojakson arviointia.

Opiskelijan vastuulla on huolehtia suorituksistaan ja poissaolojen korvaamisesta.Poissaolot korvataan opettajan määrittämällä tavalla.

Opintojen mahdollinen nopeuttaminen edellyttää kaikista aikaisemmista opintojaksoista arvosanaa H3.
Aikaisemmat opintojaksot, kliininen harjoittelu sekä taitopajan opinnot ja osaamisen näytöt tulee olla suoritettu ennen seuraavia opintojaksoja.
Opintojaksoilla edetään opetussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä.
Opintojen nopeuttamisesta tulee ensin keskustella oman uraohjaajan kanssa, henkilökohtaisesta opintopolusta tehdään sopimus sopimuspankkiin.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksolle olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestelyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opetustilanteen tallenteet
Opintojakson verkossa toteutuvat kontaktit voidaan tallentaa joustavaa opiskelua varten. Mikäli et halua olla mukana tallenteella, ilmoita tästä opettajalle opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla.
Opetustilanteiden tallenteet ovat nähtävissä opintojakson ajan opintojakson käyttämällä oppimisalustalla. Jos ryhmän kanssa ei sovita muuta, opetustilanteiden tallenteet poistetaan viimeistään 6 kk opintojakson päätyttyä.

Tietosuojaseloste
Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy Metropolian julkisilla verkkosivuilla julkaistusta Metropolian opiskelija- ja ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt tai asiantuntija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, läsnäolovelvoite kontaktikerroilla.
Oppimistehtävät
Suullinen tentti (näyttöpäivä)

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

13.10.2023 - 21.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Suska Veltheim
 • Riikka Jokimäki
 • Kari Salmi
 • Johanna Manninen
Vastuuhenkilö

Johanna Manninen

Opiskelijaryhmät
 • SXP23S1
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

-tunnistaa terveen suun tunnuspiirteet sekä tietää hampaiston nimitykset ja numeroinnit
-ymmärtää kemian ja mikrobiologian merkityksen suun terveydenhuollossa
-hallitsee suun omahoidon eri menetelmät ja välineet
- tuntee ravintotekijöiden vaikutuksen suun terveydelle

Sisältö

Terveen suun tunnuspiirteet
Morfologia
Biotieteellinen tieto suun terveydenhoitotyössä
Suun omahoidon menetelmät ja välineet
Fyysinen, sosiaalinen ja symbolinen suunhoitoympäristö
Ravinto ja suun terveys

Aika ja paikka

Opetuksen kontaktit nähtävissä lukujärjestyksessä.

Oppimateriaalit

Opetusmateriaali Moodlessa
Luennoitsijan osoittama materiaali
Ajankohtainen materiaali ja tutkimukset
Simulaatiotarvikkeet Taitopajassa
Laboraatioissa tarvittavat välineet ja laitteet

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Opetussimulaatio
Ryhmäohjaus
Yksilöohjaus
Virtuaaliopetus
Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Ohjatut harjoitukset
Harjoitukset taitopajassa
Diagnostiset testit
Tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Taitopajaharjoittelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit, näytöt ja muut tehtävien palautukset ilmoitetaan projektin alussa.
Kaikki opetuskerrat löytyvät lukujärjestyksestä.

Kansainvälisyys

Ei ole.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135h
Kontaktikertojen välissä itsenäistä opiskelua.

Sisällön jaksotus

Opintojaksoon kuuluvat seuraavat osat:

OSA 1. Suun terveyden ylläpito ja suunhoitoympäristö, taitopajaharjoittelu
OSA 2. Hampaiston morfologia
OSA 3. Kemia
OSA 4. Biotieteet

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista läsnäoloa ja osallistumista kaikkiin opintojakson osiin.
Projektin kaikissa opetuskerroissa on läsnäolovelvoite.
Opiskelijan vastuulla huolehtia suorituksistaan ja poissaolojen korvaamisesta opettajien kanssa.
Taitopajan tuntien alussa teoriaosuus jonka jälkeen alkavat harjoitukset. Yli 15 minuutin myöhästymisen jälkeen ei pääse enää osallistumaan sen päivän opetukseen.
Laboraatioissa pakollinen läsnäolo, työvaatetus päällä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Projektiarviointi
Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen opintojakson osiin
Oppimistehtävien palauttaminen jakson alussa tiedoksiannettuihin päivämääriin mennessä.
Oppimistehtävien hyväksytty suoritus
Kirjalliset tentit (verkkotentit)
Osaamisen näyttö

Projektin hyväksyttyjä osasuorituksia ei voi korottaa

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Riikka Jokimäki
 • Marja Miettinen
 • Suun terveydenhuolto1 Virtuaali
 • Johanna Manninen
Vastuuhenkilö

Johanna Manninen

Opiskelijaryhmät
 • SXP24K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

-tunnistaa terveen suun tunnuspiirteet sekä tietää hampaiston nimitykset ja numeroinnit
-ymmärtää kemian ja mikrobiologian merkityksen suun terveydenhuollossa
-hallitsee suun omahoidon eri menetelmät ja välineet
- tuntee ravintotekijöiden vaikutuksen suun terveydelle

Sisältö

Terveen suun tunnuspiirteet
Morfologia
Biotieteellinen tieto suun terveydenhoitotyössä
Suun omahoidon menetelmät ja välineet
Fyysinen, sosiaalinen ja symbolinen suunhoitoympäristö
Ravinto ja suun terveys

Aika ja paikka

Opetuksen kontaktit nähtävissä lukujärjestyksessä.

Oppimateriaalit

Opetusmateriaali Moodlessa
Luennoitsijan osoittama materiaali
Ajankohtainen materiaali ja tutkimukset
Simulaatiotarvikkeet Taitopajassa
Laboraatioissa tarvittavat välineet ja laitteet

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Opetussimulaatio
Ryhmäohjaus
Yksilöohjaus
Virtuaaliopetus
Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Ohjatut harjoitukset
Harjoitukset taitopajassa
Diagnostiset testit
Tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Taitopajaharjoittelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit, näytöt ja muut tehtävien palautukset ilmoitetaan projektin alussa.
Kaikki opetuskerrat löytyvät lukujärjestyksestä.

Kansainvälisyys

Ei ole.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135h
Kontaktikertojen välissä itsenäistä opiskelua.

Sisällön jaksotus

Opintojaksoon kuuluvat seuraavat osat:

OSA 1. Suun terveyden ylläpito ja suunhoitoympäristö, taitopajaharjoittelu
OSA 2. Hampaiston morfologia
OSA 3. Kemia
OSA 4. Biotieteet

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista läsnäoloa ja osallistumista kaikkiin opintojakson osiin.
Projektin kaikissa opetuskerroissa on läsnäolovelvoite.
Opiskelijan vastuulla huolehtia suorituksistaan ja poissaolojen korvaamisesta opettajien kanssa.
Taitopajan tuntien alussa teoriaosuus jonka jälkeen alkavat harjoitukset. Yli 15 minuutin myöhästymisen jälkeen ei pääse enää osallistumaan sen päivän opetukseen.
Laboraatioissa pakollinen läsnäolo, työvaatetus päällä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa aloittelija.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Projektiarviointi
Jatkuva arviointi
Aktiivi