Siirry suoraan sisältöön

Degree Programme in Social Services

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sosionomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin sisältyy yhteensä noin 40-45 viikkoa ohjattua käytännön harjoittelua. Harjoittelut alkavat ensimmäisenä lukuvuonna ja niiden ajankohta ja toteutustapa vaihtelevat. Harjoittelun kesto vaihtelee muutamista viikoista kuukausiin.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö: >>

Jatko-opinnot

Mahdollisuus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja yliopisto-opinnot). Myös erikoistumisopinnot.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Tutustu Metropolian yleisiin AHOT-ohjeisiin.

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus intenet-sivuilta: >>
Koulutamme laaja-alaisia ja vastuullisia sosiaalisen hyvinvoinnin asiantuntijoita toimimaan rohkeasti ihmisoikeuksien ja kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Sosionomin (AMK) ammattitaidon perusta on sosiaalipedagoginen työote. Sosionomi osaa analysoida yhteiskunnallisia ilmiöitä ja ymmärtää niiden vaikutukset ihmisten elämään ja hyvinvointiin. Sosiaalipedagogiikassa korostuu pedagogisen (kasvatuksellinen, oppimiseen liittyvä) ja sosiaalisen (yhteiskunnallinen) näkökulman yhdistäminen työssä. Työtä tehdään eri-ikäisten ihmisten arjessa ja omissa elinympäristöissä. Sosionomi osaa toimia kehittämisen ja johtamisen tehtävissä sekä edistää sosiaalista näkökulmaa verkostoituvissa ja moniasiantuntijuutta edellyttävissä hyvinvointipalveluissa myös sosiaalihuollon rajapinnoilla.
Sosionomi toimii sosiaalialan asiantuntijana sosiaalipalvelujen suunnittelu-, ohjaus- ja kehittämistehtävissä. Sosionomi työskentelee varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, perhetyön sekä nuorisotyön ohjaus- ja kasvatustehtävissä sekä vanhus-, vammais-, päihde- tai mielenterveystyössä. Sosionomi voi toimia myös itsenäisenä ammatinharjoittajana ja palvelujen tuottajana. Sosionomi-tutkinto voi antaa pätevyyden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävään.

Keskeiset oppimistulokset

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma perustuu seuraaviin sosionomin osaamisalueisiin (Sosiaalialan AMK -verkosto 2016):

1. Sosiaalialan eettinen osaaminen
2. Asiakastyön osaaminen
3. Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen
4. Kriittinen ja osallisuutta edistävä yhteiskuntaosaaminen
5. Tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen
6. Työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa (210 op).

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opintojen aikana on mahdollista lähteä 3-6 kuukauden opiskelijavaihtoon, suorittaa työharjoittelu ulkomailla tai osallistua intensiivikursseille. Opiskelijavaihtoon on mahdollista lähteä 2. tai 3. lukuvuonna.

Erityispääsyvaatimukset

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset. Hakijoilta edellytetään pääsyvaatimuksissa mainitun englannintaitovaatimusten lisäksi riittävä suomen kielitaitotaso.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit löytyvät opinto-oppaan liitteestä. Opintojakson opettaja on vastuussa arvioinnista. Arviointikriteerit ja suoritustavat kerrotaan jokaisen opintojakson alussa.

Opintojen toteuttaminen

Opintojakson toteutetaan pääasiassa kokopäiväisenä lähiopetuksena.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Laura Holmi
Email: laura.holmi(at)metropolia.fi

Social Services (englanniksi)
Tunnus
(SXG23S1)
Social Services (englanniksi)
Tunnus
(SXG22S1)
Social Services (englanniksi)
Tunnus
(SXG21S1)

Opintopolkujen ajoitukset

Social Services (englanniksi)
Tunnus
(SXG20S1)
Social Services (englanniksi)
Tunnus
(SXG19S1)
Ilmoittautumisaika

24.09.2023 - 23.10.2023

Ajoitus

24.10.2023 - 28.11.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Tiina Lehto-Lundén
 • Mai Salmenkangas
Vastuuhenkilö

Tiina Lehto-Lundén

Tavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalialan erilaisia toimintaympäristöjä sekä erilaisia sosiaalialan työorientaatioita. Hän ymmärtää asiakastyön prosessinomaisuuden ja tunnistaa asiakasprosessin vaiheet. Opiskelija tuntee reflektion käsitteen ja ymmärtää sen merkityksen. Hän vahvistuu tiimityöskentelyn taidoissa ja ymmärtää moniammatillisen yhteistyön merkityksen.

Sisältö

Sosionomin työn eri toimintaympäristöt. Ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen tuen käytännöt, sosiaalinen kuntoutus, rakenteellinen työ. Asiakkaan toimijuus ja osallisuus sosiaalipedagogisessa työotteessa. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Reflektio ja sen merkitys sosionomin työssä. Tiimityön periaatteet ja moniammatillinen yhteistyö sosiaalialalla.

Opetusmenetelmät

Oletko kiinnostunut työskentelemään esimerkiksi lasten, perheiden, aikuisten, maahan muuttaneiden, vammaisten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien parissa edistäen osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia? Tämä opintojakso tarjoaa sinulle mahdollisuuden kurkistaa sosionomin monipuoliseen työhön. Tutustut sosionomin työympäristöihin, työn käytäntöihin ja asiakasryhmiin sekä opit sosiaalialan keskeistä lainsäädäntöä ja arvopohjaa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 10.08.2023

Ajoitus

26.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

20 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katarina Groop
 • Sylvia Hakari
Opiskelijaryhmät
 • SXG21S1
  Degree Programme in Social Services päivä
 • SXG20S1
  Degree Programme in Social Services päivä
 • SXH21K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH21K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa tarkastella kaltoinkohtelua ja väkivaltaa yksilöllisenä, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Hän tunnistaa kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan riskin eri ikäisten ihmisten elämässä.
Opiskelija osaa ottaa väkivallan puheeksi ja osaa tukea lähisuhde- ja perheväkivallan eri osapuolia, sekä tarvittaessa ohjata eri osapuolet asiantuntijapalveluiden piiriin.

Sisältö

Kaltoinkohtelu ja väkivalta yksilöllisenä, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Kaltoinkohtelu ja väkivalta sekä niiden riskit eri-ikäisten ihmisten elämässä. Kunniaan liittyvä väkivalta. Ihmiskaupan uhrit. Lähisuhde- ja perheväkivaltaan liittyvä lainsäädäntö sekä palvelumuodot. Puheeksi ottaminen ja vahvistava vuorovaikutus.

Aika ja paikka

Suomenkielisen lähiopetuksen aikataulu:
Opettajat: Katarina Groop ja Sylvia Hakari

26.10.2023 12.45 - 16.00 MPA6009 Orientaatio, lähisuhdeväkivalta käsitteenä ja ilmiönä, lukupiiriryhmiin jakautuminen / Katarina
07.11.2023 12.30 - 16.00 MPD1002 Tunneäly -luento Mirja Köngäs, aika (n. 1h) tarkentuu.
09.11.2023 09.00 - 11.45 MPA6020 Väkivallan monet muodot / Katarina
14.11.2023 12.45 - 16.00 Lukupiiri
15.11.2023 12.45 - 16.00 Lukupiiri
17.11.2023 09.00 - 11.45 MPA6020 Lapset ja lähisuhdeväkivalta / Katarina
22.11.2023 08.30 - 11.45 MPB1005 Puheeksiotto, Sylvia, suomeksi ja englanniksi
29.11.2023 08.30 - 11.45 Lukupiiri
01.12.2023 09.00 - 11.45 Työhyvinvointi väkivaltatyössä
07.12.2023 09.00 - 15.00 MPC1001 Väkivaltatyön seminaari

Lukupiirityöskentelystä sovitaan ryhmän kanssa. Varatut ajat voi hyödyntää.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali jaetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Luennot, verkkomateriaalit, vierailevat asiantuntijat, ryhmämuotoinen lukupiirityöskentely, oppimispäiväkirja

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailijat väkivaltatyön kentältä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h /op

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sisältää lähiopetusta kampuksella, itsenäisiä oppimistehtäviä Moodlessa, vierailevia luennoitsijoita väkivaltatyön palvelukentältä ja ryhmämuotoista lukupiirityöskentelyä.

Suomenkielisen lähiopetuksen aikataulu:
Opettajat: Katarina Groop ja Sylvia Hakari

26.10.2023 12.45 - 16.00 MPA6009 Orientaatio, lähisuhdeväkivalta käsitteenä ja ilmiönä, lukupiiriryhmiin jakautuminen / Katarina
07.11.2023 12.30 - 16.00 MPD1002 Tunneäly -luento Mirja Köngäs, aika (n. 1h) tarkentuu.
09.11.2023 09.00 - 11.45 MPA6020 Väkivallan monet muodot / Katarina
14.11.2023 12.45 - 16.00 Lukupiiri
15.11.2023 12.45 - 16.00 Lukupiiri
17.11.2023 09.00 - 11.45 MPA6020 Lapset ja lähisuhdeväkivalta / Katarina
22.11.2023 08.30 - 11.45 MPB1005 Puheeksiotto, Sylvia, suomeksi ja englanniksi
29.11.2023 08.30 - 11.45 Lukupiiri
01.12.2023 09.00 - 11.45 Työhyvinvointi väkivaltatyössä
07.12.2023 09.00 - 15.00 MPC1001 Väkivaltatyön seminaari

Lukupiirityöskentelystä sovitaan ryhmän kanssa. Varatut ajat voi hyödyntää.

Opintojaksolle otetaan max 40 opiskelijaa. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin opintojaksolle voidaan hyväksyä, ovat ensisijalla ryhmien SXG21S1, SXG20S1, SXH21K1 ja SXH21K2 opiskelijat.

Mahdollinen AHOT-hakemus on tehtävä ennen opintojakson alkua. Opettajalla on oikeus antaa lisätehtäviä pedagogisin perustein.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi:
Arviointikriteerit ks liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät (hyväksytty/hylätty). Oppimispäiväkirja (0-5).
Oppimispäiväkirjan arviointimatriisi käydään läpi orientaatiokerralla.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • LeighAnne Rauhala
 • Jouni Piekkari
Opiskelijaryhmät
 • SXG21S1
  Degree Programme in Social Services päivä
 • SXH21S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH22K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXH22K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

• Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa yhteisötyön keskeisiä suuntauksia ja muotoja sosiaalipedagogisessa toiminnassa.
• Opiskelija ymmärtää paikallisyhteisön (mikrotaso) ja laajemman yhteiskunnan (makrotaso) välisiä suhteita.
• Opiskelija ymmärtää emansipatorisen ja osallistavan työskentelyn luonteen.
• Opiskelija oppii käyttämään aktivoivia menetelmiä yhteisöverkostojen luomisessa.
• Opiskelija harjoittelee aktiivisen kansalaisuuden edistämistä kaupunkien lähiöissä ja yhteisöissä.

Sisältö

1. Teoriat, käsitteet ja menetelmät:
• Sosiopedagoginen yhteisötyön teoria ja suuntaukset
Yhteisö- ja aluetyön käsitteet ja suuntaukset. Yhteisön ja alakulttuurien sisäiset ja kulttuuriset rakenteet, kerrokset ja historialliset vaiheet. Todellisuuden tutkiminen ja yhteiskunnallisten muutosten käynnistäminen osallistavien lähestymistapojen sekä osallistavan toimintatutkimuksen menetelmien avulla. Lähityö, verkostojen rakentaminen ja yhteisötyö.
• Osallistavan toimintatutkimuksen menetelmät yhteisötyössä
Opiskelijat kokeilevat erilaisia osallistavia menetelmiä tarkastellakseen alakulttuureja, yhteisörakenteita, maantieteellisiä/historiallisia ja virtuaalisia yhteisöjä. He myös tutkivat hiljaisen tiedon ja paikallistiedon roolia ja paikan ja tilan merkitystä ja kuinka ne saadaan näkyväksi ja integroitua kaupunkisuunnitteluun ja yhteisötyöhön.
Tarkastelemme tapoja, joilla yhteisöjen hyvinvointia voidaan edistää yhteistyöllä julkisen sektorin, paikallisten järjestöjen, koulujen ja itsenäisten kulttuuriryhmien kanssa. Mikä on sosiaalipedagogisen fasilitaattorin rooli tällaisessa prosessissa?
• Tämä opintojakso keskittyy paikallisen yhteisön tunnistamaan tiettyyn ajankohtaiseen kiinnostavaan ilmiöön.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Miia Ojanen
 • Tiina Lehto-Lundén
Opiskelijaryhmät
 • SXG21S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustellusti arvioida ja valita tarkoituksenmukaisia lähestymistapoja ja menetelmiä, joiden avulla koulutusalan työtä ja työyhteisöjä voidaan tutkia ja kehittää. Hän tunnistaa omalla alallaan käytettyjen keskeisten tutkimus- ja kehittämismenetelmien lähtökohdat ja käsitteet. Opiskelija osaa kerätä tarkoituksenmukaista tutkimus- ja kehittämistoiminnan aineistoa, ja hänellä on perusvalmiudet aineiston käsittelemiseen ja analysointiin, argumentointiin sekä tulosten raportointiin.

Sisältö

Oman alan keskeiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät (mm. arviointitutkimus, toimintatutkimus, tapaustutkimus, laadullinen ja määrällinen tutkimus). Aineiston hankinta, käsittely ja analysointi. Tulosten raportointi, esittäminen ja hyödyntäminen.

Aika ja paikka

24.08.2023 12.45 - 16.00 MPA5015
25.08.2023 08.30 - 11.45 MPA6011
01.09.2023 08.30 - 11.45 MPA3010 independent, computer class is reserved
15.09.2023 12.45 - 16.00 MPA6011 12.45-13.45 Niina Pietilä: opinnäytetyön info
22.09.2023 13.00 - 14.00 zoom, https://metropolia.zoom.us/j/67274626390, Meeting ID: 672 7462 6390 ohjausta tarvittaessa
13.10.2023 12.45 - 16.00 MPA6011 esitykset, pakollinen läsnäolo

Oppimateriaalit

Esim.

Englanniksi:
- Devine & Heath. 2009. Doing social science : evidence and methods in empirical research. Basingstoke : Palgrave Macmillan.
- Flick (Ed.) 2017. The SAGE Handbook of Qualitative Data Collection.
- Outwhite & Turner (Ed.) 2007. The SAGE Handbook of Social Science Methodology.
- Perri & Bellamy 2012. Principles of Methodology : A Guide to Research Design in Social Science


Suomeksi:
- Clarkeburn, Henriikka & Mustajoki, Arto 2007. Tutkijan arkipäivän etiikka. Tampere: Vastapaino.
-Hallamaa, Jaana, Launis, Veikko, Lötjönen, Salla & Sorvali, Irma 2006. Etiikkaa ihmistieteille. Tietolipas 211. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
-Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2010. Tutki ja kirjoita. 16. painos. Helsinki: Tammi.
-Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi 2009. Helsinki: Tutkimuseettinen neuvottelukunta.
-Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen 2002. Helsinki: Tutkimuseettinen neuvottelukunta.
-Hyvärinen,Matti, Nikander, Pirjo ja Ruusuvuori, Johanna 2010. Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino.
-Kananen, Jorma (2008): Kvali - Kvalitatiivisen tutkimuksen teoria ja käytänteet. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
-Kananen, Jorma (2011) Kvantti - Kvantitatiivisen opinnäytetyön kirjoittamisen käytännön opas. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
-Kananen, Jorma (2015) Kehittämistutkimuksen kirjoittamisen käytännön opas: Miten kirjoitan kehittämistutkimuksen vaihe vaiheelta. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
-Kielijelppi – jelppiä akateemiseen viestintään 2008. Helsingin yliopiston kielikeskus. Saatavana osoitteessa: . Luettu 24.5.2018.
-Kirjoittajan ABC-kortti 2006. Suomen virtuaalikielikeskus. Saatavana osoitteessa: . Luettu 24.5.1018.
-Kniivilä, Sonja, Lindblom-Ylänne, Sari & Mäntynen, Anne 2017. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. 3., uudistettu painos. Helsinki: Gaudeamus.
-KOPPA, Menetelmäpolkuja humanisteille n.d. Jyväskylän yliopisto. Saatavana osoitteessa: https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja
-Kuula, Arja 2006. Tutkimusetiikka. Aineiston hankinta, käyttö ja säilytys. Tampere: Vastapaino.
-Kyrö, Paula Tieteellinen tutkimusprosessi. https://metodix.fi/2014/05/17/kyro-paula-tieteellinen-tutkimusprosessi/
-Lagström, Hanna, Pösö, Tarja, Rutanen, Niina & Vehkalahti, Kaisa (toim. ) 2010. Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka. Julkaisuja 101. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura.
-Menetelmäopetuksen tietovaranto: https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/index.html
-Menetelmäpolkuja humanisteille, KOPPA n.d. Jyväskylän yliopisto. Saatavana osoitteessa: https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja
-Metsämuuronen, Jari 2008. Laadullisen tutkimuksen perusteet. 3. uudistettu painos. Helsinki: International Methelp.
-Metsämuuronen, Jari 2009. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä : tutkijalaitos. Helsinki: International Methelp.
-Metodix, metoditietämystä kaikille n.d. Saatavana osoitteessa: https://metodix.fi/sivukartta/
-Opinnäytetyöpakki, Kajaanin ammattikorkeakoulu n.d. Saatavana osoitteessa: http://193.167.122.14/Opari/ontTukiOngTehtHyp.aspx
-Roivas, Marianne & Karjalainen, Anna Liisa 2013. Sosiaali- ja terveysalan viestintä. Helsinki: Edita.
-Ruusuvuori, Johanna & Tiitula, Liisa 2005, Haastattelu: Tuktimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapainoa.
-Vilkka, Hanna (2015 tai vanhempi painos): Tutki ja kehitä
-Vilkka, Hanna (2007): Tutki ja mittaa. Määrällisen tutkimuksen perusteet.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Itsenäinen työskentely
Kehittämistehtävän työstäminen, esityksen valmistelu sekä esittäminen seminaarissa. Seminaariin (13.10) osallistuminen on pakollista.


Opintojaksolla on lisäksi ennakkotehtävä, joka tehdään ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa. Ennakkotehtävän ohjeistus annetaan ilmoittautumisajan päätyttyä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahot: Miia Ojanen

Lisätietoja opiskelijoille

24.08.2023 12.45 - 16.00 MPA5015
25.08.2023 08.30 - 11.45 MPA6011
01.09.2023 08.30 - 11.45 MPA3010 independent, computer class is reserved
15.09.2023 12.45 - 16.00 MPA6011 12.45-13.45 Niina Pietilä: opinnäytetyön info
22.09.2023 13.00 - 14.00 zoom, ohjausta tarvittaessa
13.10.2023 12.45 - 16.00 MPA6011 esitykset, pakollinen läsnäolo

Opintojaksolla on lisäksi ennakkotehtävä, joka tehdään ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa. Ennakkotehtävän ohjeistus annetaan ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Katso opintosuunnitelman liite.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sylvia Hakari
 • Mona Laine
Opiskelijaryhmät
 • SXG21S1
  Degree Programme in Social Services päivä
 • SXH21S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee varhaiskasvatuksen lainsäädännön, varhaiskasvatusta ohjaavat asiakirjat sekä palvelujärjestelmän. Opiskelija ymmärtää Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden
ohjaaman toiminnan kokonaissuunnittelua. Opiskelija tuntee varhaiskasvatuksen laatuun ja arviointiin
liittyvät tekijät.

Sisältö

Varhaiskasvatustyön arvoperusta. Varhaiskasvatusta ohjaavat asiakirjat ja palvelujärjestelmä.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja toiminnan kokonaissuunnittelu, oppimisympäristöt,
pedagoginen dokumentointi ja arviointi. Lapsen oppimisen teoriat ja oppimiskäsitykset.
Moniammatillisuus ja varhaiskasvatuksen sosionomin osaaminen. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri. Vaihtoehtoiset pedagogiikat.

Aika ja paikka

Myllypurontie 1

Oppimateriaalit

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022 Opetushallitus.
VARHAISKASVATUKSEN LAADUN ARVIOINNIN PERUSTEET JA SUOSITUKSET. https://karvi.fi/wp-content/uploads/2018/10/KARVI_Perusteet-ja-suositukset_web.pdf
Merja Koivula, Anna Siippainen & Paula Eerola-Pennanen (Ed.) (2017) Valloittava varhaiskasvatus,
Mirja Köngäs (2019): Tunneäly varhaiskasvatuksessa.
Elena Bodrova (2008) Make believe play versus academic skills: a Vygotskian approach to today’s dilemma of early childhood education, European Early Childhood Education. Research Journal, 16:3, 357-369.
Lisämateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot, pienryhmätyöskentely, vierailukäynti, oppimistehtävä ja tenttiin lukeminen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan myöhemmin

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

13.11.2023 08.30 - 11.45 MPC3001 Tentti

Uusintatenttien ajankohdat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kansainvälisyys

Ilmoitetaan myöhemmin

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5x 27h = 135 h

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

08.09.2023 08.30 - 11.45 MPA6017 Orientaatioluento / Sylvia Hakari
15.09.2023 08.30 - 11.45 MPA6010 Opetussuunnitelman perusteet ja pedagoginen toiminta / Sylvia Hakari
22.09.2023 08.30 - 11.45 MPA4010 Sosionomin varhaiskasvatusosaaminen ja lapsen osallisuuspedagogiikka / Mona Laine
06.10.2023 08.30 - 11.45 MPA4010 Pedagoginen dokumentointi ja katsomuskasvatus / Sylvia Hakari
23.10.2023 08.30 - 11.45 MPA4010 Tehtävien purku (pakollinen osallistuminen) / Mona Laine
31.10.2023 09.00 - 15.00 MPA2028, MPA2029, MPA4011, Perheseminaari
07.11.2023 12.30 - 16.00 MPD1002 (102 henkilöä) Turvaa ja tunnetaitoja tarinoista -hankkeen loppuseminaari
13.11.2023 08.30 - 11.45 MPC3001 Tentti

Mahdollinen opintojaksoon liittyvä AHOT-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista. Opintojakson AHOT-hakemukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä AHOT-vastuuopettajaan.

- Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Lähiopetuksen lisäksi kurssitehtävän tekemiseen pitää varata aikaa. Jotkut luennoista voivat sisältää itsenäistä työtä. Tästä ilmoitetaan orientaatioluennolla.

Opettajalla on oikeus antaa opiskelijalle lisätehtäviä esim. poissaolojen johdosta pedagogisin perustein.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tentti 70%, oppimistehtävä 30%.
Arviointi perustuu opintojakson tavoitteisiin ja sisältöalueisiin.
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Jyrki Konkka
 • LeighAnne Rauhala
Opiskelijaryhmät
 • SXG22S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää arvojen ja eettisen perustan merkityksen sosiaalialan työssä ja osaa soveltaa eettisiä käsitteitä ja periaatteita ammatillisessa toiminnassa. Opiskelija ymmärtää arvojen ja eettisten näkökulmien moninaisuuden ja osaa arvioida kriittisesti erilaisten eettisten ratkaisujen oikeutusta sosiaalialan työssä. Opiskelija ymmärtää ammattietiikan merkityksen sosiaalialan työssä, sitoutuu sosiaalialan työn ammattieettisiin periaatteisiin ja osaa toimia niiden mukaisesti.
Opiskelija osaa käyttää yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja ja luoda kansalaisuutta tukevaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Hän osaa arvioida kriittisesti erilaisia mediatekstejä ja niiden merkityksiä. Hän ymmärtää median roolin yhteisöllisyyden ja osallisuuden rakentajana ja osaa hyödyntää mediaa ja mediataitoja sosiaalialan kontekstissa.
Opiskelija tuntee erilaisia empowerment-käsityksiä. Hän osaa suunnitella ja käyttää yksilöiden ja yhteisöjen voimaantumista ja valtaistumista tukevia sosiaalipedagogisia työmenetelmiä asiakastyössä.
Opiskelija ymmärtää asiakastyön kirjaamisen eettisyyteen liittyvät kysymykset. Opiskelija osaa ennakoida ja toimia haasteellisissa ja uhkaavissa asiakastilanteissa. Opiskelija osaa reflektoida omaa ammatillista toimintaansa ja työhyvinvointiaan.

Sisältö

Sosiaalialan ammattietiikka, sosiaalialan ammattietiikan eettinen perusta (arvoteoria, keskeiset normatiivisen etiikan teoriat, oikeudenmukaisuusteoria), eettinen ajattelu ja ongelmanratkaisu.
Empowerment-käsitykset ja käyttö sosiaalialalla. Voimaantumista ja valtaistumista tukevat käytännön työmenetelmät.
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavat. Kansalaisvaikuttaminen. Mediakasvatus, kriittinen medialukutaito ja sosiaalinen media. Asiakasta vahvistavan työotteen kieli. Eettisyys asiakastyön kirjaamisessa. Itsemääräämisoikeuden tukeminen ja rajoittaminen. Haasteelliset ja uhkaavat asiakastilanteet. Tunteiden merkitys ja käsittely sosiaalialan työssä. Työhyvinvointi.

Aika ja paikka

SCHEDULE (tentative, changes may occur)

22.08.2023 XXXXXX 12.45 - 16.00 Orientation
23.08.2023 XXXXXX 12.45 - 16.00 Ethics
24.08.2023 XXXXXX 12.45 - 16.00 Construction of Empowerment
29.08.2023 XXXXXX 12.45 - 16.00 Ethics
31.08.2023 XXXXXX 09.00 - 11.45 Ethics
31.08.2023 XXXXXX 09.00 - 11.45 Dimensions and Processes of Empowerment
04.09.2023 XXXXXX 09.00 - 11.45 Ethics
05.09.2023 XXXXXXs 12.45 - 16.00 Empowerment and the Power Cube
11.09.2023 MPA6011 12.45 - 16.00 Work Challenges - Threatening Clt Situations
18-23.09.2023 EXAM (available in exam.metropolia.fi)
06.10.2022 XXXXXX 12.45 - 16.00 Final Seminar

Group Supervision times TBA

Oppimateriaalit

Literature for the EXAM:
Empowerment:
Understanding and Operationalising Empowerment. Cecilia Luttrell and Sitna Quiroz with Claire Scrutton and Kate Bird. ODI Working Paper 308

Ethics: Exam:

Shelly Kagan: Normative Ethics, Part I: Factors, ch. 2 - 5 (especially pp. 59-78)

John Christman: Social and Political Philosohy, ch. 5 (or, depending on the edition, ch. 4): Toleration, Pluralism, and the Foundation of Liberalism (plus optional chapters for the project)

Additional background material for applied ethics:

Larry S. Temkin: Being Good in a World of Need. (Relevant for ethics of social work, Shelly Kagan's factors put into practice.)

Professional ethics of Social Work:

Ethics in Social Work - An Ethical Code For Social Work Professionals. Akademiker förbundet SSRA)

Work, Values and Ethics - Ethical Guidelines for Social Welfare Professionals

Client Situations>
General Aggression Model
Media and Critical Thinking;
Normand Baillargeon: A Short Course in Intellectual Self-Defence: Ch. 4 Media

NOTE! Students should read the exam material before the course starts.

Opetusmenetelmät

Contact teaching
Literature
Guidance and project
Self-directed learning
Seminar

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

18-23.2023 in EXAM (exam.metropolia.fi)

Kansainvälisyys

IFSW Global Social Work Statement of Ethical Principles
International Reading Materials

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

n/a

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27t/credit

Sisällön jaksotus

see above

Lisätietoja opiskelijoille

n/a

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Active participation in the course, passing exam (0-5) and a project report plus presentation (0-5).
80% attendance in contact teaching and project work is required. The project groups assess the activity of group members in their final report.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on suoritettuna seuraavat opintojaksot:
Johdanto sosiaalipedagogiikkaan, Asiantuntijaviestintä ja tieteellinen kirjoittaminen, Harjoittelu 1 – sosionomin työ ja asiakkaan arki

Lisätiedot

Opintojakson hyväksytty suoritus on esitietovaatimuksena Harjoittelu 2 – Ammatillinen asiakastyö sosiaalialalla.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Jyrki Konkka
 • Miia Ojanen
 • Lauri Narinen
Opiskelijaryhmät
 • SXG22S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja osaa arvioida työelämän ja palveluja käyttävien asiakkaiden kannalta tärkeitä tutkimus- ja kehittämistarpeita. Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleiset lähtökohdat ja perusteet sekä kykenee soveltamaan niitä oman koulutusalansa työelämän kehittämisessä.
Opiskelija osaa hakea, arvioida ja perustella kriittisesti tutkimukseen perustuvaa oman alansa tietoa ja ammatillisia käytänteitä. Opiskelija hallitsee kriittisen ajattelun sekä käsitteen ja teorianmuodostuksen perusteet, ja hän ymmärtää tiedonkäsityksen merkityksen kehittämistoiminnassa.
Opiskelija perustaa toimintansa hyvään tutkimus- ja kehittämistoiminnan etiikkaan sekä ymmärtää tietosuojan merkityksen. Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan suunnittelun perusteet sekä tutkimussuunnitelman sisällön, ja hän ymmärtää tutkimussuunnitelman tekemisen merkityksen.

Sisältö

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohdat, luonne ja prosessi. Tieto ja informaation haku. Kriittinen ajattelu ja perustelu. Käsitteen ja teorianmuodostuksen periaatteet. Tiedonkäsitys. Oman alan tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tuotetun tiedon ja ammatillisten käytäntöjen arviointi. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan suunnittelu. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan etiikka ja tietosuoja.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 19.05.2024

Laajuus

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • LeighAnne Rauhala
 • Jouni Piekkari
Opiskelijaryhmät
 • SXG23S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ohjauksen teoreettisia perusteita. Opiskelija osaa soveltaa dialogin periaatteita ohjauksessa. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ohjaustyötä tavoitteellisesti asiakkaita, varhaislapsuudesta myöhäisaikuisuuteen, kuunnellen. Opiskelija osaa ohjata asiakkaita yksilölliset tarpeet huomioiden sekä yksilö- että ryhmäohjauksessa. Opiskelijalla on perustiedot verkossa tapahtuvan sosiaalialan ohjauksen erityispiirteistä ja hän tuntee sosiaalialan digitaalisten ympäristöjen mahdollisuudet.

Sisältö

Yksilö-, ryhmä- ja yhteisöllisen ohjauksen perusteet. Eettiset kysymykset ohjauksessa. Dialogisen vuorovaikutuksen periaatteet. Ohjauksen erilaisia lähestymistapoja. Ammattilaisten erilaiset roolit ohjaustyössä. Ohjauksen tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus ja arviointi sosiaalialan kontekstissa. Palaute osana ohjaustyötä. Oman ohjaustoiminnan reflektointi. Verkossa tapahtuvan ohjauksen erityispiirteet ja -vaatimukset. Sosiaalialan digitalisaation mahdollisuudet ja haasteet. Ohjaustyössä erilaisten asiakkaiden kanssa käytettävää yksinkertaista suomen kielen sanastoa ja ilmaisuja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27t per credit

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Janika Kosonen
Opiskelijaryhmät
 • SXG22S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee lastensuojeluun liittyvää ajankohtaista keskustelua. Opiskelija perehtyy lapsen oikeuksien sopimukseen. Opiskelija tuntee lastensuojelulain periaatteet ja sisällön. Hän tuntee ja osaa soveltaa lastensuojeluun liittyviä peruskäsitteitä. Opiskelija tunnistaa lastensuojelutarpeen taustalla olevia syitä ja tuntee lastensuojeluprosessin eri vaiheet. Hän tunnistaa lastensuojeluun liittyviä eettisiä kysymyksiä. Opiskelija osaa reflektoida omaa ammatillista toimintaansa ja ymmärtää oman roolinsa lastensuojelun monialaisessa yhteistyössä.

Sisältö

YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Lastensuojelun tehtävät, keskeiset arvot ja periaatteet. Lapsen etu, osallisuus ja oikeudet lastensuojelussa. Ehkäisevä lastensuojelu. Lastensuojeluprosessi. Lastensuojelulaki. Sosiaalihuoltolaki suhteessa lastensuojelulakiin. Lastensuojelun palvelujärjestelmä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Seija Mäenpää
 • Satu Hakanen
 • Jouni Piekkari
Opiskelijaryhmät
 • SXH21K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH21K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa motivoida ja aktivoida yhteisöjä ilmaisulliseen, vuorovaikutukselliseen toimintaan. Hän osaa tukea ja ohjata yksilöiden ja yhteisöjen elämänlaatua edistäviä, luovia prosesseja. Opiskelija oivaltaa luovien menetelmien mahdollisuudet tunnetaitojen edistäjänä. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida muutokseen tähtäävää luovaa toimintaa.

Sisältö

Ilmaisulliset menetelmät todellisuuden jäsentämisen ja merkitysten jakamisen välineinä. Luovat menetelmät ryhmäytymisen syventäjinä. Osallistujien toimijuuden ja kulttuurisen monimuotoisuuden tavoitteellinen tukeminen. Luovat menetelmät itsetuntemuksen ja uusien näkökulmien tutkimisen välineinä. Soveltavan taiteen toimijat ja moniammatillinen yhteistyö. Taide ja hyvinvointi.

Aika ja paikka

25.10. at 8:30-11:45 MPA2022 ORIENTATION (obligatory!) (Mäenpää/ Hakanen/ Piekkari)
26.10. at 8.30-11.45 MPA 2030 (Music, Hakanen)
27.10. at 8:30-11:45 MPA2022 (Narrative methods/ gamification; Piekkari)
30.10. at 12.45-16.00 MPA 2022 (Visual Art, Mäenpää)
1.11. at 8:30-11:45 MPA2022 (Narrative methods/ gamification; Piekkari)
2.11 at 8.30-11.45 MPA 2030 (Music, Hakanen)
6.11 at 8.30-11.45 MPA 2030 (Music, Hakanen)
8.11. at 8.30-11.45 MPA 2022 (Visual Art, Mäenpää)
9.11. at 12.45-16.00 MPA 2022 (Visual Art, Mäenpää)
10.11. at 8:30-11:45 MPA2022 (Narrative methods/ gamification; Piekkari)
14.11. at 8.30-11.45 Independent work
16.11. at 8:30-11:45 MPA6020 (Narrative methods/ gamification; Piekkari)
14.11. at 12.45-16.00 Independent work
22.11. at 12.45-16.00 Independent work, MPA2022 Seija is present to guide your project
24.11. at 8.30-11.45 Independent work; MPA2030 Satu is present in Music classroom to guide your project
24.11. at 12.45-16.00 Independent work
28.11. at 8.30-16.00 Independent work
30.11. at 8.30-11.45 Independent work
8.12. at 10:30-16:00 MPA2022 FINAL SEMINAR (Mäenpää/ Hakanen/ Piekkari)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Sosiaalialan asiakasryhmiä (esim. koulut ja oppilaitokset, varhaiskasvatuksen yksiköt, nuorten työpajat, vanhusten palvelutalot, maahanmuuttajajärjestöt)

Lisätietoja opiskelijoille

OPETTAJAT:
Seija Mäenpää (Kuvataidetoiminta)
Jouni Piekkari (Draama ja pelilliset menetelmät)
Satu Hakanen (Musiikki)

Opetus toteutetaan englanniksi, mutta oppimistehtävät ja esim. improvisaatiot voi tehdä suomeksi. Aiempaa osaamista tai luovien menetelmien harrastuneisuutta ei vaadita, vaan kaikki oppimisesta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Opintojakso tarjoaa hyvän mahdollisuuden käyttää ammatillista englantia monikulttuurisessa ympäristössä. Opintojaksolle osallistuu suomenkielisen ja englanninkielisen tutkinto-ohjelman opiskelijoita sekä vaihto-opiskelijoita.

Opintojakso perustuu työpajamuotoiseen lähiopetukseen, jossa tutustutaan kuvataidetoiminnan, draaman, pelillisyyden ja musiikin käyttöön sosiaalipedagogisessa työssä. Opintojakson itsenäinen projekti on kahden ohjauskerran työpajan suunnittelu ja toteuttaminen asiakasryhmän kanssa.

25.10. at 8:30-11:45 MPA2022 ORIENTATION (obligatory!) (Mäenpää/ Hakanen/ Piekkari)
26.10. at 8.30-11.45 MPA 2030 (Music, Hakanen)
27.10. at 8:30-11:45 MPA2022 (Narrative methods/ gamification; Piekkari)
30.10. at 12.45-16.00 MPA 2022 (Visual Art, Mäenpää)
1.11. at 8:30-11:45 MPA2022 (Narrative methods/ gamification; Piekkari)
2.11 at 8.30-11.45 MPA 2030 (Music, Hakanen)
6.11 at 8.30-11.45 MPA 2030 (Music, Hakanen)
8.11. at 8.30-11.45 MPA 2022 (Visual Art, Mäenpää)
9.11. at 12.45-16.00 MPA 2022 (Visual Art, Mäenpää)
10.11. at 8:30-11:45 MPA2022 (Narrative methods/ gamification; Piekkari)
14.11. at 8.30-11.45 Independent work
16.11. at 8:30-11:45 MPA6020 (Narrative methods/ gamification; Piekkari)
14.11. at 12.45-16.00 Independent work
22.11. at 12.45-16.00 Independent work, MPA2022 Seija is present to guide your project
24.11. at 8.30-11.45 Independent work; MPA2030 Satu is present in Music classroom to guide your project
24.11. at 12.45-16.00 Independent work
28.11. at 8.30-16.00 Independent work
30.11. at 8.30-11.45 Independent work
8.12. at 10:30-16:00 MPA2022 FINAL SEMINAR (Mäenpää/ Hakanen/ Piekkari)

LISÄTIETOJA DRAMASTA: Draamakasvatus tarjoaa menetelmiä, joilla voi auttaa ryhmää tutkimaan haastaviakin aiheita turvallisesti ja innostavasti. Draaman menetelmien avulla voi myös auttaa ryhmää etsimään omia aiheitaan, ongelmiaan ja ratkaisuja niihin. Osiossa perehdytään kuinka erilaisia ryhmiä voidaan johdattaa turvallisesti draamalliseen toimintaan. Pohdimme myös miten luoda oppimistavoitteita yhdessä ryhmän kanssa. Lisäksi oppimme ryhmänhallinnan ja innostamisen keinoja sosiaalialan erilaisten asiakasryhmien kanssa. Draama tarjoaa myös keinoja integroida eri ilmaisun muotoja: musiikkia, tanssia, elokuvaa, kuvallista ilmaisua jne. erilaisille oppijoille ja mentaliteeteille sopivaksi ja erilaisiin tilanteisiin.

LISÄTIETOJA MUSIIKISTA:
Musiikki voi tukea ja kehittää tutkitusti monia ihmisen osa-alueita kuten kielen kehitystä, muistia, hyvinvointia. Musiikin avulla voidaan turvallisesti oppia tuntemaan lisää itseä, omia ajatuksia ja tunteita. Se voi myös toimia väylänä muihin ihmisiin ja eri kulttuureihin. Musiikkitoiminnan avulla voidaan myös vahvistaa ryhmien yhteisöllisyyttä, osallisuutta. Osioissa perehdytään musiikkitoiminnan erilaisiin työtapoihin kuten laulamiseen, soittamiseen, musiikkiliikuntaan ja musiikin kuunteluun. Edellä mainittuja työtapoja kokeillaan ja suunnitellaan itse, ja erityisesti pohditaan samalla, miten ne voisivat tukea asiakkaan ja asiakasryhmien hyvinvointia. Musiikkiosion tunneilla pääpaino on musiikin kokeilemisessa, itseilmaisussa ja improvisaatiossa.

KUVATAIDEtoiminnassa pääpaino on yhteisessä tekemisessä kuvataiteen eri menetelmin. Maalataan, piirretään ja rakennellaan. Sään/ryhmäkoon salliessa voimme tehdä vierailukäynnin kulttuuriyhteistyön näkökulmasta (HAM museopajaan taidemuseopedagogin johdolla tai Kontulan katutaidekohteisiin yhteisötaiteilijan johdolla). Lähiopetus antaa ideoita kuvataidetoiminnan soveltamiseen käytännössä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ARVIOINNIN TAVAT:
Arviointi opintojaksolla perustuu luoville ja ryhmälähtöisille menetelmille tyypilliseen prosessiarviointiin. Työskentelyä ja sen merkitystä reflektoidaan yhdessä lähiopetuksen kuluessa. Yhteisarvioinnissa purkupäivässä kiinnitetään huomiota tavoitteiden toteutumiseen; ryhmäprosessin etenemiseen ja subjektiivisten merkitysten pohdintaan. Arvioinnissa käytetään toiminnallisia ja keskustelevia menetelmiä.
ARVIOINNIN OSAT:
* Läsnäolot lähiopetuksessa vähintään 66% kussakin osuudessa (poissaolo yhdeltä kontaktikerralla sallittu), korvaavan tehtävän suorittaminen,(draama, musiikki, kuvallinen ilmaisu) ja läsnäolo orientaatio ja purkupäivässä, opintojakson läsnäololistat
* Oppimistehtävien suoritus hyväksytysti
* Projektiesittelyn analyysi ohjeen mukaisesti.
ARVIOINTIASTEIKKO: 0-5

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 19.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Seija Mäenpää
 • LeighAnne Rauhala
 • Satu Hakanen
 • Laura Holmi
 • Jouni Piekkari
Opiskelijaryhmät
 • SXG23S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija oppii sosiaalipedagogisten, luovien menetelmien teoreettiset ja käytännölliset perusteet. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida luovia sosiaalipedagogisia menetelmiä osallistavalla ja tavoitteellisella tavalla ottaen yksilöiden ja yhteisöjen tarpeet huomioon. Opiskelijat ovat tietoisia vaikuttamistyöstä välineenä lisätä tietoisuutta havaituista tarpeista muutoksen aikaansaamiseksi yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoin.

Sisältö

Luovat menetelmät välineenä ilmaista ja jakaa merkityksiä, tunteita ja kokemuksia. Sosiaalipedagogiset periaatteet luovien menetelmien käytön tukena. Vaikuttamistyö, tavoitteellinen fasilitointi, suunnittelu ja arviointi. Yhdessä tapahtuva reflektointi. Vuorovaikutuksessa eri asiakkaiden kanssa käytettävä yksinkertainen suomen kielen sanasto ja ilmaisut.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Lauri Narinen
 • Janika Kosonen
Opiskelijaryhmät
 • SXG23S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisimpiä hyvinvoinnin ja suomalaisen hyvinvointivaltion kehittymisen teorioita sekä hyvinvointiyhteiskuntaa ja kestävää kehitystä niihin perustuen. Opiskelija ymmärtää, miten laajemmat makrorakenteet ja yhteiskunnan prosessit vaikuttavat yksilöiden ja yhteisöjen elämään sekä mikro- että mesotasolla liittyen hyvinvointiin, sosiaaliseen osallisuuteen ja turvallisuuteen. Hän tuntee yhteiskuntapolitiikan kehityssuuntia sekä niiden yhteyksiä hyvinvointipalveluiden muutostarpeisiin. Opiskelija ymmärtää globaalin talouden ja Suomen talouskehityksen vaikutuksen yhteiskunnan toimintaan ja ihmisten elinoloihin erityisesti kaupunkialueilla. Opiskelija tuntee hyvinvointipalvelujen järjestämisen ja tuottamisen eri tapoja.

Sisältö

Hyvinvointiteorioita. Suomalaisen hyvinvointivaltion ja -yhteiskunnan kehitys. Hyvinvointivaltion monituottajamalli: uusliberalismi ja uusi julkisjohtamisen oppi. Kansainväliset hyvinvointivaltiomallit. Sosiaalityö ja ennaltaehkäisevä työ makro-, meso- ja mikrotasoilla. Hyvinvointiyhteiskunnan riippuvuudet globaalista taloudesta, tuotannosta, elintasosta, talouspolitiikasta, työllisyydestä ja kestävästä kehityksestä. Yksinkertaista suomen kielen sanastoa ja ilmaisuja hyvinvointivaltiossa työskentelyn kuvaamiseksi.

Aika ja paikka

Hyvinvointi & Taloustiede
/ Lauri Narinen, Myllypuron kampus:

Ke 1.11. klo 12:45 - 16 MPA4011
Pe 10.11. klo 9-12 MPC1001
Pe 17.11. klo 12:45-116 MPC1001
Ti 21.11. klo 12:45-16 MPC1001
To 30.11. klo 12:45-16 MPA5019

Janika Kosonen, Myllypuron kampus:
Ke 1.11. 8.30-11.45 MPA5020
Ma 6.11. 8.30-11.45 MPA5020
Ma 13.11. 8.30-11.45 MPA6018
Ma 20.11. 8.30-11.45 MPA6018
Ma 27.11. 8.30-11.45 MPA6018

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus + kirjallisuus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

TENTTI 18.12. klo 13-15:30 MPB6023

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Taina Valkeapää
 • Tiina Lehto-Lundén
Opiskelijaryhmät
 • SXG22S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa vammaisuuteen liittyviä ilmiöitä, asiakasryhmiä ja vammaisten henkilöiden erityistarpeita. Hän tietää alan peruskäsitteitä, keskeistä lainsäädäntöä, sopimuksia ja palveluita. Opiskelija tuntee vammaisuutta koskevaa ajankohtaista keskustelua. Hän reflektoi omaa ammatillista suhdettaan aihepiiriin.

Sisältö

Suomalaisen vammaispolitiikan keskeiset periaatteet ja haasteet, ihmisoikeudet, itsemääräämisoikeus, yhdenvertaisuus, osallisuus ja saavutettavuus. Vammaisuus ja siihen liittyvät erityistarpeet. Vammaislainsäädäntö, palvelut ja tukitoimet. Puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio.

Aika ja paikka

Pakollinen osallistuminen lähiopetukseen. Korvaava tehtävä, mikäli poissaoloja enemmän kuin 1.

22.1.2024, 12.45-16.00 (Tiina L-L)
29.1.2024 12.45-16.00 (Tiina L-L)
7.2.2024 12.45-16.00 (Tiina L-L)
12.2.2024 8.45-11.45 (Taina V.)
19.2.2024 8.45-11.45 (Taina V.)
21.2.2024 8.45-11.45 (Taina V.)
26.2.2024 8.30-11.45 (Tiina L-L)
4.3.2024 8.45-11.45 (Taina V.)

Oppimateriaalit

n/a

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, itsenäinen työskentely, ryhmätyö.

Muutokset mahdollisia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

n/a

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op=135 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

n/a

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Lauri Narinen
Opiskelijaryhmät
 • SXG21S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Toiminta- ja kustannusympäristö
- opiskelija tuntee sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä sitä ohjaavan lainsäädännön.
- opiskelija ymmärtää organisaatioiden ja yritysten tuottavuuden ja kannattavuuden merkityksen toiminnassa sekä osaa arvioida toiminnan kustannuksia ja tuottavuutta.

Työyhteisön kehittäminen
- opiskelija ymmärtää ja tuntee kehittämisen ja laadun merkityksen palvelun tuottamisessa.
- opiskelija osaa luoda uusia työn toimintatapoja ja liikeideoita.

Yrittäjyys ja toiminnan organisointi
- opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja yritystoiminnan käynnistämisessä.
- opiskelija tietää yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen sekä talouden ja toiminnan välisen suhteen.

Esimiestyö ja johtaminen
- opiskelija ymmärtää johtamistapojen ja henkilöstön merkityksen organisaation ja yrityksen menestykseen.
- opiskelija tunnistaa yleiset työelämävalmiudet, vastuut ja työn organisointitavat ja omaksuu yrittäjämäisen työskentelytavan.

Sisältö

- sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialaa koskeva lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus
- yhteiskunnalliset haasteet ja vaikutukset palveluiden tarpeeseen ja tuotantoon
- yrittäjämäinen asenne ja taidot
- palvelujen tuotteistamisen, hinnoittelu, laatu, brändäys ja markkinointi
- yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan
- erilaiset yritysmuodot
- hankintamenettelyt ja kilpailutus
- johtamistaidot ja laadun kehittäminen organisaation toiminnassa
- työelämätaidot ja niiden merkitys organisaatioiden ja yritysten toiminnassa: elämänhallinta, kommunikaatiotaidot, innovaatiokyvykkyys sekä digitaaliset taidot
- saatavilla olevan tiedon kerääminen ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa
- asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen
- kumppanuusverkostot osana yrityksen ja organisaation menestystä

Aika ja paikka

Myllypuron kampus:

To 18/1 klo 8:30 - 11:45 MPA6017
To 25/1 klo 8:30 - 11:45 MPC4013
To 1/2 klo 8:30 - 11:45 MPA4008
To 8/2 klo 8:30 - 11:45 MPA6017
To 22/2 klo 8:30 - 11:45 MPA6017

Tentti: To 29/2 klo 9-11:30 MPB6007

Oppimateriaalit

Opettaja antaa itseopiskelumateriaalin opiskelijoille ennen kurssin alkua.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus ja itseopiskelumateriaalia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti: To 29/2 klo 9-11:30 MPB6007

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää hallitusti ammattikäsitteistöä sekä perustelee valintojaan asiakkaan tarpeista käsin laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi systemaattisesti oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.

Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti tavoitteiden suunnassa ja soveltaa työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.

Opiskelija työskentelee erilaisissa tilanteissa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii sitoutuneesti ryhmän toimintaa edistäen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija käyttää hallitusti ammattikäsitteistöä sekä perustelee valintojaan asiakkaan tarpeista käsin laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi systemaattisesti oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.

Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti tavoitteiden suunnassa ja soveltaa työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.

Opiskelija työskentelee erilaisissa tilanteissa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii sitoutuneesti ryhmän toimintaa edistäen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Lauri Narinen
Opiskelijaryhmät
 • SXG20S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee hyvinvointipalvelujen järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä ohjaavan lainsäädännön.
Opiskelija ymmärtää strategisen johtamisen merkityksen yrityksen toiminnassa sekä erilaisten strategioiden merkityksen yritystoiminnan menestyksen ja tuloksellisuuden taustalla. Hän ymmärtää vision ja perustehtävän määrittelyn tärkeyden sekä työyhteisötaitojen merkityksen työyhteisön hyvinvoinnissa. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen sekä talouden ja toiminnan välisen suhteen. Opiskelija omaksuu yrittäjä-myönteisen asenteen ja ymmärtää yritystoimintaan vaikuttavien tekijöiden merkityksen organisaation kannattavuuteen. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään liikeideoita ja niiden menestymismahdollisuuksia. Opiskelija pystyy kehittämään kustannustehokkaita hyvinvointipalveluita. Opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja.

Sisältö

Hyvinvointipalvelujen toimintaympäristö ja palveluja määrittelevä lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus.
Yhteiskunnalliset haasteet ja vaikutukset palveluiden tarpeeseen ja tuotantoon. Strateginen ajattelu ja johtaminen. Visio, perustehtävä ja työyhteisötaidot. Erilaiset strategiat. Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yrittäjän asenne ja taidot. Palvelujen tuotteistamisen, hinnoittelu ja laatu. Yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan. Erilaiset yritysmuodot. Hankintamenettelyt ja hankintaprosessi.
Opintojakson sisältöjen painopisteet tarkentuvat toteutussuunnitelmassa.

Aika ja paikka

Myllypuron kampus.
Ti 22.8. klo 13-16 MPA2028
Ke 6.9. klo 12:45-16 MPA2028
Ti 12.9. klo 12:45-16 MPA6017
Ti 19.9. klo 12:45-16 MPA2030
To 12.10. klo 12:45-16 MPA2028

TENTTI 24.10. klo 13-15 MPA5019

Oppimateriaalit

Opettaja antaa itseopiskelumateriaalin opiskelijoille ennen kurssin alkua.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus ja itseopiskelumateriaali.
Tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

TENTTI 24.10. klo 13-15 MPA5019

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolon oltava kontakteissa vähintään 3/5 jotta kurssin voi suorittaa.

Poissaolot korvataan tunnilla käsiteltyjen aiheiden pohtivalla A4-kirjoituksella, ja ne täytyy toimittaa opettajalle ennen tenttiä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- Arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- Toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- Toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- Toimia turvallisesti
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Toimia turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Anna Rinnemaa
Opiskelijaryhmät
 • SXG23S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yksinkertaista ja selvästi puhuttua yleiskieltä tutuissa arkipäivän tilanteissa. Hän osaa kertoa lyhyesti omasta alastaan, työssä toistuvista rutiineista ja ymmärtää lyhyitä tekstejä tutuista, oman alansa aiheista. Opiskelijan kielitaito on eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla A1.2.

Lähtötaso: 0/A1.1
Tavoitetaso: A1.2

Sisältö

Suullinen ja kirjallinen viestintä yksinkertaisissa, jokapäiväisissä ja toistuvissa arjen ja työelämän tilanteissa: ihmisten tapaaminen ja tutustuminen; omasta alasta ja työpäivästä kertominen; rutiininomaiset asiakastilanteet (tervehdykset, ostokset, voinnin kysyminen). Perusrakenteita: verbityypit ja verbien taivutus preesensissä, genetiivi, partitiivi, astevaihtelu, omistusrakenne, kysymysten esittäminen. Suomen puhekielen pääpiirteitä. Perustietoja suomalaisesta työkulttuurista ja oman alan keskeisistä työtehtävistä ja työssä toistuvista rutiineista.

Aika ja paikka

Lähiopetus: Myllypuron kampus
(Etäopetus: Zoom)

Oppituntien ajat ja paikat vaihtelevat. Tarkista aikataulut viikoittain.


13.9.2023 10.00-11.30 MPA4018
18.9.2023 10.00-11.30 MPA5020
20.9.2023 09.30-11.45 MPA5020
25.9.2023 10.15-11.45 MPA4018
27.9.2023 10.15-11.45 MPB5010
3.10.2023 12.45-14.15 MPA4018
10.10.2023 12.45-14.15 MPA5020
24.10.2023 12.45-14.15 MPA6019
26.10.2023 12.45-14.15 MPA2022
30.10.2023 10.15-11.45 MPA5020
2.11.2023 12.45-14.15 MPA3007
6.11.2023 12.45-14.15 MPA6019
10.11.2023 12.45-14.15 MPB6008
13.11.2023 12.45-14.15 MPA4018
17.11.2023 09.30-11.45 MPA6019
21.11.2023 10.15-11.45 MPA4018
23.11.2023 10.15-11.45 MPB6008
27.11.2023 12.45-14.15 MPA4018
30.11.2023 10.15-11.45 MPB6008
4.12.2023 9.30-11.45 MPA6019
7.12.2023 10.00-12.30 MPA6008
11.12.2023 9.30-12.00 MPA4018

Oppimateriaalit

Gehring, Heinzmann: Suomen mestari 1 (uusi painos 2019)

Opetusmenetelmät

Opetus lähiopetuksena Myllypurossa ja mahdollisesti etäopetusta Zoomissa (opiskelijoille, jotka eivät ole vielä Suomessa). Lisäksi itsenäistä opiskelua Moodlessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työ 5 op = 135 t
Oppitunnit 50 t, kotitehtäviä ja itsenäistä opiskelua min. 85 t.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelu edellyttää hyviä opiskelutaitoja ja runsaasti itsenäistä työtä. Varaa aikaa kalenteristasi itsenäiseen opiskeluun vähintään 4 t/viikko, mieluummin 10 h/viikko.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi ja kurssikoe

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 19.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Anna Rinnemaa
Opiskelijaryhmät
 • SXG23S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy osallistumaan yksinkertaisiin keskusteluihin tutuista aiheista. Hän ymmärtää yksinkertaisen tekstin pääajatukset ja pystyy päättelemään joitakin yksityiskohtia asiayhteydestä. Opiskelija osaa kirjoittaa lyhyitä viestejä, jotka liittyvät oman alan työssä toistuviin rutiineihin, opiskelijalle tuttuihin teemoihin, oman alan opintoihin, työpäivään tai vapaa-ajan viettoon. Opiskelijan kielitaito on eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla A1.3/A2.1.

Sisältö

Suullinen ja kirjallinen viestintä jokapäiväisissä tilanteissa työssä ja vapaa-ajalla (keskeiset ja toistuvat lauseet), ajanvietto ystävien kanssa, oman alan keskeinen sanasto, työhön ja ammattiin liittyvä sanasto. Kieliopin rakenteita, esimerkiksi
paikallissijat, tavallisimmat sanatyypit, objektin käyttö, menneen aikamuodon tunnistaminen, mielipiteen ilmaiseminen. Perustiedot puhutusta kielestä ja suomalaisesta työelämästä.

Aika ja paikka

Tiistai- ja torstai-iltapäivät, katso tarkemmin lukujärjestyksestä.
Lähiopetus Myllypuron kampuksella.

Arviointiasteikko

0-5

Esitietovaatimukset

Edeltävä suomen kielen osaaminen vähintään tasolla A1.2, esim. Suomi 1 (A1.2) -opintojakso.
Lähtötaso: A1.2–A1.3
Tavoitetaso: A1.3–A2.1

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Leea Lakka
Vastuuhenkilö

Leea Lakka

Opiskelijaryhmät
 • SXH22S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXG22S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä suomen kielellä suullisesti ja kirjallisesti ammattialaansa liittyvissä työympäristöissä monialaisen työyhteisön jäsenenä. Hän ottaa viestinnässään huomioon kielen tilanteisen vaihtelun sekä muodollisen ja epämuodollisen kielimuodon erot. Hän osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja osaa välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation mahdollisuuksia. Opiskelija tuntee kieli- ja viestintäosaamisensa tason ja kehittää kielitaitoaan itsenäisesti.

Sisältö

- Ammattialan keskeiset suulliset ja kirjalliset viestintätilanteet, yksilö- ja ryhmäviestintä
- Ammattialan keskeinen sanasto
- Ammattialaan liittyvien tekstien lukeminen, selostaminen ja laatiminen
- Kielen tilanteinen vaihtelu (muodollinen vs. epämuodollinen kieli)
- Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEFR) B1.

Lisätiedot

Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen. Opiskelija, jonka koulusivistyskieli on ruotsi, suorittaa tämän opintojakson suomi toisena kotimaisena kielenä -opintona. Hän saa tutkintotodistukseensa seuraavan kielilausekkeen:
Opiskelija on osoittanut sellaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, joka vastaa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 693/2016, 6 § mukaista toisen kotimaisen kielen kirjallista taitoa kaksikielisessä viranomaisessa arvosanalla hyvä/tyydyttävä ja suullista taitoa arvosanalla hyvä/tyydyttävä.

Opiskelija, joka on saanut vapautuksen ruotsin kielestä, suorittaa tämän opintojakson suomi toisena kielenä -opintona. Hänelle ei tule tutkintotodistukseen em. kielilauseketta ja opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 20.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Sylvia Hakari
 • Laura Holmi
Opiskelijaryhmät
 • SXG23S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää lapsuuden ja perheen arjen monimuotoisuuden ja tunnistaa lapsen ja perheiden hyvinvoinnin osatekijät. Opiskelija tunnistaa lapsuuden ja lapsikäsityksen muuttumisen ja nykytilan suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalisti. Hän ymmärtää lapsuuden ja varhaiskasvatuksen merkityksen osallisuuden tukemisessa, syrjäytymisen ehkäisyssä ja koulutuksellisessa tasa-arvossa.

Sisältö

Lapsen ja perheen hyvinvoinnin osatekijät. YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista ja varhaiskasvatuslaki. Sosiaalinen integraatio, lapsiperheköyhyys, syrjäytyminen ja marginalisaatio lapsiperheen ja varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Varhaisen tukemisen muodot. Voimavaralähtöinen näkökulma.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 19.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Sylvia Hakari
 • LeighAnne Rauhala
Opiskelijaryhmät
 • SXG23S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee käsitteen ihmisestä ympäristössään, ihmisen kasvun ja kehityksen vaiheet sekä käyttäytymisen moniulotteisina prosesseina elämänkulun varrella varhaislapsuudesta myöhäisaikuisuuteen. Opiskelija osaa tarkastella yksilöä osana ympäristöään ja aikaansa, ja ymmärtää kuinka sosiaalisten trendien meso- ja makroulottuvuudet voivat vaikuttaa henkilökohtaisten kokemusten mikromaailmaan.

Sisältö

Keskeisiä näkökulmia ihmisen kehitykseen elämänkaaren aikana. Elämänkulun näkökulma kehitykseen ja käyttäytymiseen, arvoihin, yksilölliseen toimijuuteen ja ihmisen sosiaalisiin yhteyksiin lapsuudesta myöhempiin ikävaiheisiin. Vuorovaikutus yksilön biologisen ja psykologisen sekä yksilöllisen ja yhteisöllisen ulottuvuuden välillä sijoittuneina moninaisiin kulttuurisiin ja fyysisiin ympäristöihin ja eri aikakausiin.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Laura Holmi
 • Tiina Lehto-Lundén
 • Jukka Törnroos
Opiskelijaryhmät
 • SXG21S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija toteuttaa laatimansa opinnäytetyösuunnitelman ja kirjoittaa opinnäytetyöraportin. Opiskelija arvioi opinnäytetyön vahvuuksia ja heikkouksia sekä tunnistaa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Hän käyttää kansainvälisen tason tutkimustietoa lähdemateriaalina.

Sisältö

Työelämälähtöisen opinnäytetyön toteuttaminen. Opinnäytetyöraportin laatiminen ja sen esittäminen seminaarissa. Vertaisohjaus ja -arviointi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on suoritettuna opintojakso Opinnäytetyön suunnittelu.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 19.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Mai Salmenkangas
Opiskelijaryhmät
 • SXG23S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa ihmisen hyvinvoinnin osatekijät elämänkaaren aikana. Hän ymmärtää osallisuuden ja yhteisöllisyyden merkityksen ihmisten hyvinvoinnille. Opiskelija ymmärtää syrjäytymisen yhteiskunnallisena ilmiönä työskennellessään yhteisöjen ja yksilöiden parissa, joiden ikä, terveydentila, toimintakyky ja elämäntilanne ovat erilaisia. Opiskelija osaa erotella yhteiskunnan syrjiviä rakenteita ja syrjäytymistä aiheuttavia prosesseja ja tunnistaa keinoja syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn.

Sisältö

Ihmisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen osallisuuden osatekijät. Köyhyys ja marginalisaatio syrjäytymiseen vaikuttavina tekijöinä. Vammaisuuteen liittyvät erityistarpeet. Sosiaaliset riskit elämän eri vaiheissa ja syrjintä esimerkiksi iästä, alhaisesta tulotasosta tai vammasta johtuen. Yksilöitä suojaavat tekijät ja selviytymiskeinot. Sosiaalipedagogiset keinot osallisuuden tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Katja Ihamäki
 • LeighAnne Rauhala
 • hyvinvointi sosiaaliala
 • Päivi Eskelinen-Roos
 • Mai Salmenkangas
Opiskelijaryhmät
 • SXG22S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija on sisäistänyt sosiaalisen merkityksen moniammatillisessa työssä. Hän toimii yhteistyössä eri toimijoiden kanssa siten, että yksilöt ja ryhmät/yhteisöt aktivoituvat vaikuttamaan omaan elämäänsä.
Opiskelija osaa soveltaa ammatillista osaamistaan moninaisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija osaa tukea asiakkaiden voimaantumista asiakaslähtöisesti. Opiskelija osaa toimia työyhteisössä sosiaalialan edustajana.

Sisältö

Harjoittelu toimintaympäristössä, jossa mahdollistuu sosiaalipedagoginen työ. Harjoittelu voidaan suorittaa kansainvälisessä vaihdossa.
Varhaiskasvatuksen polun valinneet suorittavat harjoittelun muussa kuin varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on opintoja suoritettuna noin 90 op sisältäen opintojaksot Harjoittelu 1 – Sosionomin työ ja asiakkaan arki sekä Sosiaalialan eettinen perusta, vaikuttaminen ja työn haasteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Sylvia Hakari
 • Heli Määttänen
Opiskelijaryhmät
 • SXG23S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee monipuolisesti vapaaehtois- ja kansalaistoimintaa. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa harjoittelunsa oman ammatillisen kiinnostuksensa mukaisesti vahvistaen ammatillista osaamistaan. Opiskelija edistää toiminnallaan osallisuutta, toimijuutta, ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja kestävää kehitystä.

Sisältö

Vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan merkitys, periaatteet ja käytännöt. Harjoittelu suoritetaan opintojen aikana opiskelijan esittämän suunnitelman mukaisesti. Harjoittelu voi kytkeytyä esimerkiksi kansalaistoimintaan, vapaaehtoistyöhön mentorina muuta kuin suomea äidinkielenään puhuville opiskelijoille tai muuhun tukihenkilötoimintaan.

Aika ja paikka

Opintojakson orientaatio on 2.10. at 9.00-11.00 (MPA6020). Kutsu orientaatioon lähetetään Oman kautta sähköpstilla jaksolle hyväksytyille. Info pidetään suomeksi ja englanniksi.

Oppimateriaalit

Erikseen nimetty materiaali Moodle -työtilassa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu seuraavista:

- Opintojakson orientaatio
- Kirjallinen orientaatiotehtävä
- Vapaaehtoistoiminnan harjoittelupaikan etsiminen + harjoittelun toteutus
- Itsearviointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutetaan työelämäyhteistyönä vapaaehtoistoiminnan organisaatioiden ja muiden työelämäkumppaneiden kanssa.
Opintojaksoa ei voi suorittaa yksityishenkilön tukemiseksi ilman organisaation ohjausta tai perhe- ja sukulaissuhteessa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Kansainvälisyys

Opintojakso on mahdollista suorittaa ulkomailla yleiset ja Metropolian huomioiden.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso on sosionomi amk opiskelijoille pakollinen opintojakso.
Muiden tutkintojen opiskelijoiden on mahdollista suorittaa vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan harjoittelu vapaasti valittavana opintona. Tarkista tutor-opettajaltasi opintojakson sisällöllinen soveltuvuus.
Opintojakson voi suorittaa myös ulkomailla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135h
Opintojakson orientaatio, itsenäinen kirjallinen tehtävä, paikkojen hakeminen, itsearviointi jne.(35 tuntia)
Vapaaehtoistoiminta (100 tuntia)
HUOM! Opintojakso on mahdollista suorittaa joustavasti opintojen aikana (ei ole sidottu tiettyyn periodiin).

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajat Heli Määttänen: opiskelijoiden opintosuoritukset, AHOT-päätökset, opintojakson tehtävät
Sylvia Hakari: yhteistyö vapaaehtoistoimintaa tarjoavien tahojen kanssa.

Opintojakson orientaatio on 2.10. klo 9.00-11.00 Kutsu infoon lähetetään Oman kautta sähköpostilla jaksolle hyväksytyille.

Opintojakso on pakollinen sosiaalialan opiskelijoille, mutta tarjolla vapaasti valittavana opintojaksona kaikille Metropolian opiskelijoille.

Opintojakson tehtävät ja ohjeet löytyvät Moodlesta, sen jälkeen, kun opiskelija on hyväksytty jaksolle. Moodleen kirjaudutaan omilla Metropolian tunnuksilla. Kurssiavain lähetetään sähköpostitse OMAn kautta opintojaksolle hyväksytyille opiskelijoille ennen infoa. Moodlen tehtävät päivitetään ja julkaistaan opintojakson infoon mennessä. Opintojakso on mahdollista suorittaa myös englanniksi. Soveltuu myös avoimen amk opiskelijoille ja 3AMK opiskelijoille.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/hylätty

Ilmoittautumisaika

01.09.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.10.2023 - 01.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • LeighAnne Rauhala
Vastuuhenkilö

LeighAnne Rauhala

Tavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalipedagogiikan teoreettiset perusteet, peruskäsitteet ja alan eri suuntauksia. Opiskelija tuntee sosiaalipedagogiselle työotteelle ominaisia piirteitä. Opiskelija tuntee sosiaalipedagogisen työn arvopohjan, etiikan peruskäsitteet ja sosiaalialan ammattieettiset periaatteet. Opiskelija ymmärtää kriittisen ajattelun merkityksen.

Sisältö

Sosiaalipedagogiikka tieteen- ja käytännön alana. Sosiaalipedagogiikan juuret ja kehitys. Keskeiset sosiaalipedagogiset käsitteet ja toimintaperiaatteet. Johdanto eettiseen ajatteluun ja sosiaalialan ammattietiikkaan.

Opetusmenetelmät

Welcome to the interesting world of Social Pedagogy! In this 5 credit course, you will explore the fundamental principles that shape our interactions within society. Social pedagogy is more than just a field of study; it's a lens through which we examine the complex dynamics between individuals and the communities they belong to. Throughout this course, you will explore the rich blend of theories and traditions that underlie social pedagogy, giving you a solid foundation to understand its significance in our everyday lives.

From the essential concepts that form the core of social pedagogy to the practical methods that are used, you will gain an overall understanding of how this approach fosters personal and collective development. You will explore various value systems and ethical considerations that guide the practice of social pedagogy. Whether you're new to the concept, seeking to deepen your knowledge, or just practice your academic English skills, this course will give you the opportunity to develop yourself and empower you to contribute positively to the world around you.
The course is implemented entirely as independent online studies. The course has untimed tasks, readings, podcasts, videos and knowledge quizzes. The final task is a short academically written article analysis. The idea is to practice writing academically in English, grammar will not be graded.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • LeighAnne Rauhala
 • Minna Kalajoki
Opiskelijaryhmät
 • SXG23S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalipedagogiikan teoreettiset perusteet, peruskäsitteet, alan eri suuntauksia ja sosiaalipedagogisen työotteen tyypillisiä piirteitä eri väestöryhmien kohdalla varhaislapsuudesta myöhäisaikuisuuteen. Opiskelija ymmärtää sosiaalipedagogisen työn syrjimättömyyden periaatteen, arvoihin perustuvat järjestelmät, eettiset peruskäsitteet ja sosiaalialan ammattieettiset periaatteet. Opiskelija ymmärtää kriittisen ajattelun merkityksen. Opiskelija hallitsee yksinkertaista suomen kielen sanastoa ja sosiaalipedagogisessa työssä käytettäviä ilmaisuja.

Sisältö

Sosiaalipedagogiikka tieteen- ja käytännön alana. Sosiaalipedagogiikan juuret, kehitys, keskeiset käsitteet ja toimintaperiaatteet. Syrjimättömyyteen ja arvoihin perustuvat järjestelmät kuten ekososiaalinen sosiaalityö ja sosiaalinen kestävyys, johdanto eettiseen ajatteluun ja sosiaalialan ammattietiikkaan. Yksinkertaista sosiaalipedagogisessa työssä eri asiakasryhmien kanssa käytettävää suomen kielen sanastoa ja ilmaisuja.

Aika ja paikka

Autumn 2023 - period 1
Myllypuro Campus

Oppimateriaalit

* Jan Storø (2013). Practical Social Pedagogy: Theories, values and tools for working with children and young people
* Articles as assigned

Opetusmenetelmät

Lecture, Group Work, Reading and reflection

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

n/a

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

n/a

Kansainvälisyys

- international materials used

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

n/a

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h per credit

Sisällön jaksotus

Schedule

12.09.2023 12.45 - 16.00 MPD1002
13.09.2023 12.45 - 16.00 MPA4018
14.09.2023 12.45 - 16.00 MPA6019
19.09.2023 12.45 - 16.00 INDP WK
22.09.2023 12.45 - 16.00 MPA4018
26.09.2023 12.45 - 16.00 MPA6012
28.09.2023 12.45 - 16.00 INDP WK
02.10.2023 12.45 - 16.00 MPA6012
03.10.2023 09.00 - 11.45 INDP WK
05.10.2023 09.00 - 11.45 INDP WK
06.10.2023 09.00 - 11.45 FINAL PRESENTATIONS

Lisätietoja opiskelijoille

The course is targeted primarily to student group SXG23S1

Arviointiasteikko

0-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Course Assignments and Readings (30%)
- Student will read all assigned articles for class discussion and reflect on them
- No late papers accepted
• Learning Task (6-8 pgs) (50%)
This is a combination work with the Communication and IT Skills course in an effort to reduce the student’s workload so the final written assignment is for both courses.
• Attendance and Participation (20%)

- Students are expected to attend lectures and participate in discussion groups. Failure to do so will affect your final grade.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Eveliina Korpela
 • Mai Salmenkangas
Opiskelijaryhmät
 • SXG21S1
  Degree Programme in Social Services päivä
 • SXH21S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH22K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH22K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXG23S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia erilaisissa viestintä- ja ohjaustilanteissa kielitietoisesti ja yhdenvertaisuutta edistävällä tavalla. Hän osaa toimia ryhmissä, joiden osallistujilla on erilaisia taustoja, uskontoja, vakaumuksia, tapoja ja kielitaitotasoja. Hän osaa hyödyntää yksinkertaisia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja (AAC). Opiskelija osaa havainnoida ympäristöjä kielitietoisesta näkökulmasta. Opiskelija tunnistaa sosiaalisen eriarvoisuuden rakenteellista taustaa ja on tietoinen kieli- ja näkökulmavalintoihin sisältyvästä vallankäytöstä. Opiskelija tuntee yhdenvertaisuutta edistävän pedagogiikan perusteet ja osaa kuvata tasa-arvoon liittyviä ongelmia ja löytää ratkaisuja niihin. Opiskelija osaa toiminnassaan edistää kestävää kehitystä.

Sisältö

Kielitietoinen asiantuntijatyö (kielitietoinen ohjaaminen ja kehitystyö, työpaikan kielitietoisten käytänteiden tukeminen, tietoisuus arjen kielivalinnoista ja niiden seurauksista). Selkokielinen suullinen ja kirjallinen viestintä. Puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio (AAC). Osallisuuden edistäminen työyhteisöissä (syrjinnän tunnistaminen, intersektionaalisuuden huomiointi, antirasistinen työskentelyote). Yhdenvertaisten toimintakäytänteiden kehittäminen.

Kurssi sisältää 1 op kansainvälisten opiskelijoiden mentorointia harjoittelussa.

Arviointiasteikko

0-5

Esitietovaatimukset

Edeltävä suomen kielen osaaminen vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B2.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Taina Valkeapää
Opiskelijaryhmät
 • SXG22S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää mielenterveyteen liittyviä ilmiöitä ja haasteita. Hän tunnistaa asiakasryhmien erityistarpeet. Hän ymmärtää ja osaa soveltaa keskeistä lainsäädäntöä ja alan peruskäsitteitä. Opiskelija tunnistaa palvelujärjestelmän ja osaa ohjata ja tukea asiakasta palveluihin. Opiskelija osaa reflektoida ammatillista toimintaansa ja tunnistaa sosionomin työssä oman ammatillisuutensa rajat. Opiskelija osaa arvioida mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvää ajankohtaista keskustelua ja ymmärtää rakenteellisen mielenterveys- ja päihdetyön merkityksen.

Sisältö

Mielenterveys
Suojatekijät/riskitekijät. Normaalius/poikkeavuus. Mielenterveystyön historia. Mielenterveyden osatekijät. Mielenterveyden haasteet. Opiskelijalla on valmiudet työskennellä itsemurha-alttiiden asiakkaiden ja läheisten tueksi. Itsemurha-alttiin ihmisen ja läheisten tukeminen.
Päihteet ihmisen elämässä
Riippuvuusilmiöt. Päihdetyön suuntaukset. Asiakasta kunnioittava kohtaaminen, puheeksiottaminen ja motivointi. Lainsäädäntö turvaamassa yksilön perusoikeuksia. Opiskelija osaa ohjata ja tukea asiakasta palveluihin. Keskeiset palvelut ja asiakkaan ohjaaminen niihin. Ehkäisevä, korjaava ja kuntouttava mielenterveys- ja päihdetyö.

Aika ja paikka

29.1.2024 8.45-11.45 (Taina V.)
5.2.2024 8.45-11.45 (Taina V.)
7.2.2024 8.45-11.45(Taina V.)
14.2.2024 8.45-11.45 (Taina V.)
15.2.2024 8.45-11.45 (Taina V.)
22.2.2024 12.45-16.00 (Taina V.)
29.2.2024 8.45-11.45 (Taina V.)
6.3.2024 8.45-11.45 (Taina V.)

Oppimateriaalit

Terveyden huoltolaki
Sosiaalihuoltolaki
Mielenterveyslaki
Päihdehuoltolaki
Laki ehkäisevästä päihdetyöstä

Luennoilla ja oppimistehtävissä esitetty materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, lähiopetus
Yksilölliset oppimistehtävät
Ryhmätyö

Huom. muutokset mahdollisia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä; yksilölliset oppimsitehtävät. Palautettuja oppimistehtäviä ei voi uusia.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia

Sisällön jaksotus

3. periodi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 12.10.2023

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

30 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Tiina Järvinen
 • Elisa Mattila
 • Ulla Marjosola
 • Lilli Ristevirta
 • Hannele Hokkanen
 • Heini Maisala-McDonnell
 • Anu-Riikka Eerola
 • Juha Järvinen
 • Jenny West
 • Anu Kantola
 • Jukka Väisänen
 • Teija Rautiola
 • Anna Eskola
 • Tytti Huhtaniska
 • Lauri Narinen
Opiskelijaryhmät
 • SXG21S1
  Degree Programme in Social Services päivä
 • SXN23S1EX
  Vaihto-opiskelijat, Terveys
 • SXN22K1E
  Degree Programme in Nursing päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Kurssi on intensiivitoteutus joka edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan 28.08.2023 - 12.10.2023
Ennakkotehtävä
Aktivoiva luento
Ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely
Ohjatut harjoitteet
Projektityöskentely

Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Intensiivitoteutus 7 viikkoa. Innovaatioprojektin opintopäivät ma-to (kokonaiset työskentelypäivät).
Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua).
Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta.

Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua. Tehtävän palautus 28.8.2023 mennessä kunkin projektin omaan OMA-työtilaan, jonka saatte ensimmäisellä tapaamisella opettajalta.

Orientaatio 28.8.2023
Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen ilmoitetaan haasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla.
28.8.2023 - 12.10.2023: Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti.
MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma 11.10.2023
Palautekeskustelut projektiohjaajan kanssa 12.10.2023

Lisätietoja opiskelijoille

INTENSIIVIOPINTOJAKSO; Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 7 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin yhteinen päätöstilaisuus MinnoFest.
Palaute/arviointikeskustelun aika sovitaan ohjaajan kanssa. Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan.

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola, Tiina Järvinen (Degree Programme in Nursing)
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Anu-Riikka Eerola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 08.03.2024

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Tiina Järvinen
 • Jenny West
 • Elisa Mattila
 • Ulla Marjosola
 • Bishoy Awadalla
 • Katja Rahikainen
 • Petra Heino
 • Lauri Narinen
 • Lilli Ristevirta
 • Hannele Hokkanen
 • Anna-Riikka Rasa
 • Anu-Riikka Eerola
Opiskelijaryhmät
 • SXN22K1T
  Sairaanhoitaja (AMK), Nursing, päivätoteutus (maahanmuuttajille suunnattu)
 • SXS23S1
  Degree Programme in Physiotherapy, top-up
 • SXN23S1BE
  Degree Programme in Nursing päivä, tilauskoulutus top-up
 • SXN22S1A
  Degree Programme in Nursing päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Kurssi on intensiivitoteutus joka edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan 22.01.2024 - 08.03.2024.
Ennakkotehtävä
Aktivoiva luento
Ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely
Ohjatut harjoitteet
Projektityöskentely

Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Intensiivitoteutus 7 viikkoa. Innovaatioprojektin opintopäivät ma-to (kokonaiset työskentelypäivät).
Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua).
Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta.

Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua). Tehtävän palautus 22.1.2024 OMA-työtilaan.

Orientaatio 22.1.2024
Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen ilmoitetaan haasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla.
22.01.2024 - 08.03.2024: Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti.
MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma 6.3.2024
Palautekeskustelut projektiohjaajan kanssa 7.3.2024

Lisätietoja opiskelijoille

INTENSIIVIOPINTOJAKSO; Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 7 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin yhteinen päätöstilaisuus MinnoFest.
Palaute/arviointikeskustelun aika sovitaan ohjaajan kanssa. Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan.

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola, Tiina Järvinen (Degree Programme in Nursing)
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Anu-Riikka Eerola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • LeighAnne Rauhala
 • Tiina Lehto-Lundén
 • Jukka Törnroos
 • Mai Salmenkangas
Opiskelijaryhmät
 • SXG23S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia monimuotoisissa oppimisympäristöissä ja osaa kuvailla Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeisimmät ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt. Opiskelija osaa suunnitella oman opintopolkunsa ja tunnistaa sen suunnitteluun vaikuttavat tekijät. Opiskelija ymmärtää tutkinnon edellyttämät työskentely- ja opiskelutavat. Opiskelija alkaa tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan pyrkiessään kohti yhteisiä, yhteistyöhön ja osallistumiseen perustuvia tavoitteita. Opiskelija osaa hyödyntää opinnoissa käytettäviä yleisimpiä ohjelmia ja järjestelmiä sekä tunnistaa keskeiset tietosuojan ja -turvan periaatteet. Opiskelija on tietoinen tutkinnon tuottamasta osaamisesta ja työelämämahdollisuuksista.

Sisältö

Fyysiset, sosiaaliset ja digitaaliset oppimisympäristöt. Opiskelija- ja kirjastopalvelut, sisältäen perustaidot tiedonhausta ja tietosuojasta ja -turvasta, tutkinto-ohjelmassa käytettävät keskeiset digitaaliset välineet ja tietojärjestelmät. Oppimisen periaatteet ja menetelmät (yksilölliset ja kollektiiviset) sekä tarvittavat opetussuunnitelmaan ja opintojen suunnitteluun liittyvät taidot ja välineet, mm. aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT) ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Tietoisuus opiskeluun ammattikorkeakoulussa liittyvistä säännöistä ja säädöksistä. Opiskeluun liittyvien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistaminen sekä käsitys tutkinnon tuottamasta osaamisesta ja työelämämahdollisuuksista.

Arviointiasteikko

0-5

Lisätiedot

Opintojakso sisältää 1 op tieto- ja viestintäteknologian opetusta.
Tutor-opettaja suosittelee kullekin opiskelijalle vapaasti valittavia opintoja tämän yksilölliseen opintosuunnitelmaan perustuen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Seija Mäenpää
 • Satu Hakanen
 • Saila Nevanen
 • Jouni Piekkari
Opiskelijaryhmät
 • SXG21S1
  Degree Programme in Social Services päivä
 • SXH21S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa, dokumentoida ja arvioida lapsen ja lapsiryhmän oppimista
sekä hyvinvointia tukevaa laaja-alaista ja tavoitteellista, pedagogisesti painottunutta toimintaa. Hän osaa tukea ja rikastuttaa lapsen leikkiä.

Sisältö

Leikkiteoriat, leikin merkitys lapsen oppimisessa, tarinallinen leikki. Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteiden mukaisen lapsen laaja-alaisen osaamisen huomiointi ja oppimisen alueet toiminnan suunnittelussa. Ilmiöpohjainen ja tutkiva oppiminen.

Aika ja paikka

12.03.2024 08.30 - 11.45 MPA5015 Orientaatio Saila Nevanen, Satu Hakanen
13.03.2024 08.30 - 11.45 MPA2022 Draama, Tarinallinen leikki Jouni Piekkari
13.03.2024 12.45 - 16.00 MPA5015 Varhaiskasvatuksen aiheita
19.03.2024 08.30 - 11.00 MPA2030 Musiikki(Perhekerho Metku)
19.03.2024 12.00 - 15.00 MPA2022 Seija Mäenpää / Turvaa ja tunnetaitoja tarinoista Kuvat tunteiden välittäjänä (Zoom)
20.03.2024 08.30 - 11.45 MPA2022 Draama, Tarinallinen leikki Jouni Piekkari
20.03.2024 12.45 - 16.00 MPA2022 Kuvataide Seija Mäenpää
21.03.2024 08.30 - 11.45 MPBK030 Liikunnan ilo
21.03.2024 12.45 - 16.00 MPA2022 Kuvataide Seija Mäenpää
25.03.2024 12.45 - 16.00 MPA2030 Musiikki
26.03.2024 08.30 - 11.45 MPC4010 Draama, Tarinallinen leikki Jouni Piekkari
05.04.2024 12.45 - 16.00 MPA2022 Kuvataide, Seija Mäenpää
08.04.2024 12.45 - 16.00 MPA2022 Kuvataide, Seija Mäenpää
12.04.2024 08.30 - 11.45 MPBK030 Liikunnan ilo
16.04.2024 12.45 - 16.00 MPA2022 Kuvataide, Seija Mäenpää
25.04.2024 12.15 - 15.00 MPC4012 Turvaa ja tunnetaitoja tarinoista -koulutusiltapäivä
08.05.2024 09.00 - 15.00 MPD1002 Seminaari
22.05.2024 12.45 - 16.00 MPA5015 Projektien esittely Satu Hakanen ja Saila Nevanen

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaalit ja suositeltava kirjaliisuus ilmoitetaan myöhemmin.

Opetusmenetelmät

aktivoivat luennot
harjoitukset
työpajat
itsenäinen opiskelu
oppimistehtäviä
projekti lasten kanssa
Harjoitustehtävia Metropolian HyMy-kylässä
Harjoitustehtäviä varhaiskasvatuksen ja muun työelämän kanssa yhteistyössä
Vierailijat


Opetus järjestetään pääsääntöisesti lähiopetuksensa Myllypuron kampuksella.
Muutokset ovat mahdollisia ja niistä ilmoitetaan orientaatioluennolla.

HUOM! Opintojakso on läsnäolovelvoitteinen (100% läsnäoloa vaaditaan). Opettajalla on oikeus antaa täydentäviä tehtäviä pedagogisin perustein.
Poissaolokerralta vaaditaan 1 sivun reflektio opetuksen aiheista.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Oppimistehtävä, projekti lasten kanssa, toteutuetaan työelämässä, varhaiskasvatuksessa, harjoituksia ja yhteistyötä myös päiväkotien kanssa ja Metropolian HyMy -kylässä ja siellä opiskelevien muiden opiskelijoiden kanssa.

Opintojaksolla olemme mukana HyMy-kylä -toiminnassa.

Lisäksi tehdään yhteistyö Turvaa ja tunnetaitoja tarinoista -hankeen kanssa (Opetushallituksen tukema Metropolian hanke)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Kansainvälisyys

Lähiopetukseen aktiivinen osallistuminen,
oppimistehtävien ja projektin hyväksytty suorittaminen.

Projektista/projektistaraportista annetaan numero, sen perusteella annetaan opintojakson kokonaisarviointi.

Lisäksi palaute opettajilta luentojen, harjoitusten ja workshopien aikana,
palaute vertaisryhmältä ja itsearviointi

Opintojakso on läsnäolovelvoitteinen (100% läsnäoloa vaaditaan). Opettajalla on oikeus antaa täydentäviä tehtäviä pedagogisin perustein.
Poissaolokerralta vaaditaan 1 sivun reflektio opetuksen aiheista.

Arviointikriteerit käydään läpi orietaatiokerralla

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 x 27 h = 270 h

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajat opintojaksolla:
Satu Hakanen
Seija Mäenpää
Saila Nevanen
Jouni Piekkari

Mahdollinen opintojaksoon liittyvä AHOT-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista. Opintojakson AHOT-hakemukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä Satu Hakaseen.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opettajilla on oikeus antaa opiskelijalle lisätehtäviä esim. poissaolojen johdosta pedagogisin perustein.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen arviointiasteikko 0-5

Lähiopetukseen aktiivinen osallistuminen,
oppimistehtävien ja projektin hyväksytty suorittaminen.

Projektista/projektistaraportista annetaan numero, sen perusteella annetaan opintojakson kokonaisarviointi.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Jyrki Konkka
 • Niina Pietilä
 • Minna Kalajoki
 • Laura Holmi
 • Miia Ojanen
 • Tiina Lehto-Lundén
 • Jukka Törnroos
Opiskelijaryhmät
 • SXG21S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija perustelee opinnäytetyönsä lähtökohdat oman ammattialansa kehittämisen kannalta. Opiskelija toimii yhteistyössä erilaisissa työelämän verkostoissa työelämän edustajien, ohjaajien ja opiskelijoiden kanssa. Hän laatii opinnäytetyöstään toteuttamiskelpoisen suunnitelman, joka perustuu kriittiseen tiedonhankintaan ja luoviin ratkaisuihin. Hän toimii ammatti- ja tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti. Opiskelija käyttää suunnitelman laatimisessa kansainvälisen tason tutkimuskirjallisuutta. Opiskelija tutustuu tieteellisen tekstin lukemiseen ja työstämiseen sekä akateemisen kirjoittamisen käytänteisiin.

Sisältö

Opinnäytetyöprosessi. Alan ajankohtaiset kehittämistarpeet. Yhteistyöneuvottelut työelämäedustajien kanssa, verkostomainen työskentely ja vertaistuki. Tiedonhankinta kansainvälisen tason tutkimuskirjallisuuteen perehtyen. Työtapojen ja menetelmien perusteltu valinta. Menetelmäohjaus, tekstinohjaus ja tiedonhankinta. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestintä. Kirjallisuuskatsauksen ja alustavan tutkimussuunnitelman laatiminen ja niiden esittäminen seminaarissa. Tutkimuslupaan ja osallistujien suostumukseen liittyvät kysymykset.

Englannin osuus: Alan ammattisanaston hallinta. Tieteellisen tekstin lukeminen ja työstäminen. Opinnäytetyöhön liittyvästä teemasta viestiminen englanniksi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on suoritettuna seuraavat opintojaksot: Asiantuntijaviestintä ja akateeminen kirjoittaminen, Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet sekä Tutkimus- ja kehittämistoiminnan syventävät opinnot.

Lisätiedot

Opintojaksoon sisältyy 2 op englannin kielen opiskelua.
Varhaiskasvatuspolun opiskelija tekee opinnäytetyönsä varhaiskasvatukseen liittyvästä aiheesta.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Minna Kalajoki
 • Jukka Törnroos
Opiskelijaryhmät
 • SXG23S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia opiskeluun ja oman alansa työtehtäviin liittyvissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa tuottaa oman alansa tekstilajeja eri kanaviin. Opiskelija osaa viestiä erilaisissa tutkimus- ja kehittämistehtävissä ja -ympäristöissä. Hän osaa hakea tietoa, arvioida sitä kriittisesti ja käyttää sitä tavoitteellisesti. Opiskelija tuntee suullisen ja kirjallisen viestinnän hyvät käytänteet ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa hyödyntää kieli- ja viestintätaitoaan ajattelunsa ja asiantuntijuutensa jatkuvaan kehittämiseen.

Sisältö

Tekstin tuottamisen taidot ja ammatillisten tekstien laadinta. Vuorovaikutustaidot kuten viestintä asiakkaiden kanssa, ryhmätyöskentely ja neuvottelutilanteet. Kielellinen saavutettavuus ja nykyaikaiset viestintäkäytänteet eri tapoja ja kanavia käyttäen. Akateemisen kirjoittamisen perusteet. Lähteiden eettinen ja kriittinen käyttö sekä lähteiden merkitseminen.

Arviointiasteikko

0-5

Lisätiedot

Opintojakso sisältää 1 op tieto- ja viestintäteknologian opetusta.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2026

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • LeighAnne Rauhala
 • Tiina Lehto-Lundén
 • Mai Salmenkangas
Opiskelijaryhmät
 • SXG23S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija kykenee itseohjautuvaan opiskeluun osana monikulttuurista opiskelijaryhmää, osaa toimia vastuullisena opiskelijana ja sitoutuu korkeakouluyhteisöön sekä sosionomiopintoihin. Opiskelija osaa asettaa itselleen oppimistavoitteet, kielenoppimistavoitteet, suunnitella opinto-, kieliopinto- ja urapolkunsa, seurata opintojensa edistymistä sekä arvioida oppimistaan ja kielitaitotasoaan. Opiskelijalla on riittävät yleiset työelämävalmiudet ja taidot markkinoida itseään myös suomen kielellä työskennelläkseen ammattilaisena sosiaalialalla.

Sisältö

Ymmärrys sosiaalialaan ja sosiaalipedagogiikkaan liittyvästä geneerisestä työelämäosaamisesta, ammatillisesta osaamisesta ja kielitaidosta. Työn tavoitteellinen kehittäminen ja osaamistarpeiden tunnistaminen osana jatkuvaa oppimista. Rasismin ja syrjinnän vastainen toiminta osana urasuunnittelua. Sosiaalialan ammatillisen tiedon arviointi ja laaja-alaisten taitojen hyödyntäminen. Kumppanuudet koulutuksen ja työelämän välillä. Yksinkertainen urasuunnitteluun ja ammatilliseen kehittymiseen liittyvä suomenkielinen sanasto ja ilmaisut.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Sylvia Hakari
 • Katja Ihamäki
 • Niina Pietilä
 • Minna Kalajoki
 • Jukka Törnroos
Opiskelijaryhmät
 • SXG20S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija raportoi ja viimeistelee opinnäytetyönsä. Hän osaa kuvata ja arvioida opinnäytetyöprosessiaan kokonaisuutena. Opiskelija osaa viestiä opinnäytetyöstään valitulle kohderyhmälle ja jakaa osaamistaan asiantuntijayhteisössä sekä suomeksi että englanniksi.

Sisältö

- Opinnäytetyön viimeistely ja raportointi
- Englanninkielisen abstraktin kirjoittaminen
- Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
- Työn julkistaminen esimerkiksi artikkelin, posterin tai esitelmän muodossa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00EL03 Opinnäytetyön toteutus

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Minna Kalajoki
 • Laura Holmi
 • Tiina Lehto-Lundén
 • Jukka Törnroos
Opiskelijaryhmät
 • SXG21S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija viimeistelee ja julkistaa opinnäytetyönsä. Hän kuvaa ja arvioi opinnäytetyöprosessiaan kokonaisuutena. Opiskelija esittelee opinnäytetyönsä työelämässä ja laatii opinnäytetyön tiivistelmän suomeksi ja englanniksi.

Sisältö

Opinnäytetyön viimeistely ja raportointi. Englannin- ja suomenkielisen tiivistelmän kirjoittaminen. Kypsyysnäytteen tekeminen. Opinnäytetyön julkistaminen ja esittely työelämälle.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on suoritettuna opintojaksot Opinnäytetyön suunnittelu ja Opinnäytetyön toteutus.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katriina Rantala-Nenonen
 • Katja Ihamäki
Opiskelijaryhmät
 • SXH21S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH22K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH22K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa tukea ja ohjata ihmisiä vaativissa elämänhallinnan tilanteissa tavoitteellisesti ja mahdollistaen heidän subjektiutensa ja voimavarojensa vahvistumisen.

Sisältö

Sosiaalinen kuntoutus. Aikuisen subjektiuden tukeminen ja muutostyö. Aikuissosiaaliohjauksen kohderyhmät. Tilanne- ja palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelmat aikuistyössä. Hyvinvointia ja elämänhallintaa heikentäviä tilanteita: köyhyys, työttömyys, asunnottomuus, maahanmuutto, yksinäisyys ja sairastuminen. Vaikuttavuusarviointi. Taiteen keinot ja toiminnalliset menetelmät ryhmämuotoisessa aikuissosiaaliohjauksessa.

Aika ja paikka

Ma 18.3. klo 12.45-16 MPB6008 / KI (pakollinen länsäolo)
Ke 20.3. klo 12.45-16 MPB6008 / KI
Ti 26.3. klo 12.45-16 MPB6008 / KRN
To 4.5. klo 8.30-11.45 MPB6008 / KRN
Pe 5.4. klo 12.45-14.15 MPB6008 / KR-N, KI
Ma 8.4. klo 12.45-16 MPB6008 Välirefletkio / KR-N, KI
Ma 15.4. klo 12.45-16 MPA2022 (Kuvisluokka) / KI
Ma 6.5. klo 10.-16 MPB6008 Esitykset / KR-N, KI

Esityksen ja reflektion palautus Omaan pe 10.5.2024 mennessä.

Oppimateriaalit

Kirjallisuutta opiskelun lähteiksi, esim:

-Aikuissosiaalityö : tieto, käytäntö ja vaikuttavuus. 2021. Toim. Aila-Leena Matthies ym. Gaudeamus.
- Aikuissosiaalityö sote-uudistuksessa -kyselyn tulokset. 2023. Toim. Kivipelto & Tanner. THL.
- Junttila, Niina. Yksinäisyyden monet kasvot. 2022. Tammi.
- Suomalaisten hyvinvointi 2022. THL. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-996-2
- Sosiaalityö aikuisten parissa. Toim. Kirsi Juhila ym. 2008.
- Sosiaalityö yhteiskunnan marginaaleissa : konstruktionistisia jäsennyksiä. 2022. Vastapaino.
- Uudistuva ja voimaannuttava aikuissosiaalityö. Visio vahvasta aikuissosiaalityöstä -henkkeen loppuraportti. 2009 Toim. Päivi Jouttimäki
- Karjalainen, Pekka, Kivipelto, Minna, Liukko, Eeva & Muurinen, Heidi (1/2021). Osallisuutta ja toimintakykyä vahvistava aikuissosiaalityö – opas ammattilaisille. THL. Helsinki.
- Kivipelto-Blomgren-Karjalainen-Saikkonen (toim.) 2013 Vaikuttavaa aikuissosiaalityötä -arviointimalleista mittareihin. Tutkimus- ja kehittämishankkeen loppuraportti.THL. Helsinki
- Osallisuutta ja toimintakykyä vahvistava aikuissosiaalityö – opas ammattilaisille. 2021. Pekka Karjalainen, Minna Kivipelto, Eeva Liukko, Heidi Muurinen. THL.
- Terveys ja sosiaalipolitiikka. 2014. Toim. Anna Metteri, Heli Valokivi ja Satu Ylinen. Jyväskylä: PS-kustannus
- Metteri, Anna Hyvinvointivaltion lupaukset, kohtuuttomat tapaukset ja sosiaalityö. 2012. Tampere.
http://www.aikuissosiaalityo.fi/aikuissosiaalityo
- Rakenteellinen sosiaalityö. 2014. Toim. Anneli Pohjola, Merja Laitinen ja Marjaana Seppänen. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja.
- Sosiaalibarometri 2022 Erityiskatsaus. SOSTE. Suomen sosiaali ja terveys ry. Anne Eronen & Pia Londén.
- Vaalavuo, Maria yms. Nuoret aikuiset, terveys ja toimeentulotuki. 2020. THL.
- Vastavuoroinen sosiaalityö. 2016. Toim. Maritta Törrönen jne. Gaudeamus.
- Yksilöksi ryhmässä. 2009. Toim. Heidi Lindroos ja Ulrika Segergrantz. Palmenia.
- Zufferey, Carole: Homelessness and social work. 2017. Routledge.
Seuraavien aikakausjulkaisujen ajankohtaiset, aiheeseen ja omaan ammatilliseen kiinnostukseen liittyvät artikkelit: Janus, Yhteiskuntapolitiikka, European Journal of Social Work, Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti yms.

Opetusmenetelmät

Luennot
Ryhmän ohjaus pienryhmissä ja sen esitys
Henkilökohtainen reflektio

Läsnäolo lähiopetukseen 70 %

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ryhmänohjaus 2-3 krt asiakkaiden parissa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op. Yhteensä 135 h

Sisällön jaksotus

Opettajat: Katja Ihamäki (KI) ja Katriina Rantala-Nenonen (KRN)

Lähiopetus, ryhmänohjaus kevään aikana (noin 2-3 krt), ryhmänohjausprojektin esitys ja henkilökohtainen reflektio.

Aikataulu:
Ma 18.3. klo 12.45-16 MPB6008 / KI (pakollinen läsnäolo)
Ke 20.3. klo 12.45-16 MPB6008 / KI
Ti 26.3. klo 12.45-16 MPB6008 / KRN
To 4.5. klo 8.30-11.45 MPB6008 / KRN
Pe 5.4. klo 12.45-14.15 MPB6008 / KR-N, KI
Ma 8.4. klo 12.45-16 MPB6008 Välirefletkio / KR-N, KI
Ma 15.4. klo 12.45-16 MPA2022 (Kuvisluokka) / KI
Ma 6.5. klo 10.-16 MPB6008 Esitykset / KR-N, KI

Esityksen ja reflektion palautus Omaan pe 10.5.2024 mennessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle otetaan enintään 35 opiskelijaa.

Opettajat: Katja Ihamäki (KI) ja Katriina Rantala-Nenonen (KRN)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen reflektio (yksilötyö) 50 %
Ryhmätyö ja sen esittäminen 50 %

Arviointi:
Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettajat tarkentavat arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.03.2024 - 19.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Soile Bergström
 • Ulla Saukkonen
Opiskelijaryhmät
 • SXH21S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH22K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH22K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee suomalaisen koulutusjärjestelmän ja osaa soveltaa oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevaa lainsäädäntöä. Opiskelija osaa soveltaa sosiaalipedagogista työotetta sekä edistää yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta kouluyhteisössä. Opiskelija osaa edistää opiskeluympäristön hyvinvointia, turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Opiskelija osaa tukea lasta ja nuorta sekä hänen perhettään kouluyhteisöön liittyvissä asioissa sosiaalipedagogisin keinoin. Opiskelija tutustuu sosionomin työmahdollisuuksiin kouluympäristöissä. Opiskelija ymmärtää moniammatillisen työskentelyn merkityksen ja mahdollisuudet oppilaitostyöskentelyssä.

Sisältö

• Suomalainen koulutusjärjestelmä sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskeva lainsäädäntö
• Oppimisen ja koulunkäynnin tuki
• Yksilökohtainen ja yhteisöllinen opiskelijahuolto
• Sosiaalipedagoginen yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyö kouluympäristössä
• Sosionomin erilaiset työorientaatiot ja työskentely eri kouluasteilla

Aika ja paikka

Aikataulu keväälle 2024 on vielä alustava eli tarkempi aikataulutus ja lähiopetuksen määrä varmistuu tammikuussa 2024!

Opintojaksolla on käytössä Moodle-työtila
Alustavat lähiopetukset:
9.03.2024 12.45 - 16.00 MPA6009 (57 henkilöä)
18.04.2024 08.30 - 16.00 MPA2019 (40 henkilöä)
08.05.2024 09.00 - 15.00 MPD1002 (102 henkilöä)
14.05.2024 09.00 - 16.00 MPA2019 (40 henkilöä)
16.05.2024 08.30 - 10.00 MPA4010 (40 henkilöä)

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa Moodle-työtilassa

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely, pari-/ryhmätyöskentely, tentti, lähiopetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämävierailu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Moodletentti aikavälillä

Lisätietoja opiskelijoille

Aikataulu keväälle 2024 on vielä alustava eli tarkempi aikataulutus ja lähiopetuksen määrä varmistuu tammikuussa 2024!

Opintojaksolla on käytössä Moodle-työtila
Alustavat lähiopetukset:
9.03.2024 12.45 - 16.00 MPA6009 (57 henkilöä)
18.04.2024 08.30 - 16.00 MPA2019 (40 henkilöä)
08.05.2024 09.00 - 15.00 MPD1002 (102 henkilöä)
14.05.2024 09.00 - 16.00 MPA2019 (40 henkilöä)
16.05.2024 08.30 - 10.00 MPA4010 (40 henkilöä)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Sosiaalialan tutkinto-ohjelman yleinen arviointikehikko

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Sosiaalialan tutkinto-ohjelman yleinen arviointikehikko

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Sosiaalialan tutkinto-ohjelman yleinen arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Sosiaalialan tutkinto-ohjelman yleinen arviointikehikko

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävät - ilmoitetaan tarkemmin opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Laura Holmi
 • Janika Kosonen
Opiskelijaryhmät
 • SXG22S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää lainsäädännön merkityksen sosiaalialan työtä ohjaavana välineenä. Hän tietää sosiaalihuollon keskeisimmän yleislainsäädännön ja normihierarkian. Opiskelija tuntee sosiaaliturvan kokonaisuuden. Hän tietää sosiaalihuollon asiakkaan oikeussuojakeinot ja ymmärtää sosiaalialan merkityksen ja tehtävän huono-osaisuuden ehkäisemisessä ja lieventämisessä. Opiskelija tunnistaa asiakkaan voimavaroja ja osaa laatia asiakassuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa. Opiskelija tuntee palveluohjauksen erilaisia malleja. Hän osaa soveltaa sosiaalialan työtä ohjaavia säädöksiä ja keskeisiä ohjeita.

Opiskelija ymmärtää verkko-ohjauksen erityispiirteitä ja vaatimuksia sosiaalialan työssä. Hän osaa tehdä ohjaustyötä verkossa ja ohjata asiakkaita palveluihin. Opiskelija tietää digitaalisten ympäristöjen mahdollisuuksia sosiaalialan työssä.

Sisältö

Sosiaalihuollon keskeinen yleislainsäädäntö, palvelujärjestelmä ja muu sosiaaliturva sosionomin työssä. Normihierarkia: perustuslaki, yleislaki, erityislaki, asetus, ohjeet. Asiakkaan oikeusturva, muistutus, kantelu ja muutoksenhaku. Asiakkaan vastuu, voimavarat ja läheisverkoston kartoittaminen. Palveluohjauksen mallit. Palvelutarpeen arviointi. Erityisen tuen tarpeessa oleva henkilö. Asiakassuunnitelma. Asiakastyön dokumentointi ja asiakirjojen käsittely.

Kohtaamis- ja ohjaustaidot verkossa. Verkossa tapahtuvan ohjauksen erityispiirteet ja vaatimukset. Eettiset periaatteet, tietoturvallisuus ja tietosuoja. Digitalisaation mahdollisuudet ja haasteet sosiaalialan työssä.

Aika ja paikka

n/a

Opetusmenetelmät

n/a

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

n/a

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

n/a

Kansainvälisyys

n/a

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

n/a

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

n/a

Sisällön jaksotus

n/a

Lisätietoja opiskelijoille

n/a

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anne Lipasti
Opiskelijaryhmät
 • SXH22S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH22S1A
  SXH22S1A
 • SXG22S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan
työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti ruotsiksi oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä niin suomalaisessa kuin pohjoismaisessakin kontekstissa. Hän ottaa huomioon viestinnässään tilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opiskelija tuntee kieli- ja viestintäosaamisensa tason ja kehittää kielitaitoaan itsenäisesti.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia
suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja
ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Lähiopetus kampuksella, aikataulu myös lukujärjestyksessä

Oppimateriaalit

Opettajan materaali, saatavilla ennen kurssin alkua, arviointi asteikolla 1-5,

Opetusmenetelmät

aktivoivia harjoituksia, kuullun ja luetun ymmärtäminen, puheen aktivointia pari- ja ryhmätyössä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suullinen tarkistus toiseksi viimeisellä tunnilla, kirjallinen tentti viimeisellä tunnilla, kaksi tenttiuusintaa mahdollista

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

lähiopetuksessa 80% läsnäolo, sen lisäksi itseopiskelua, kirjoitustehtävä omalla ajalla, opiskelijan työtä 5 op = 5 x 27t

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija selviytyy tavallisimmissa ammattialaansa liittyvissä työelämän viestintätilanteissa ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä
tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta kielelliset epätarkkuudet voivat vaikuttaa ymmärrettävyyteen. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus voi vaikeuttaa viestintää. Opiskelija ottaa vastaan palautetta ja pyrkii soveltamaan sitä suullisiin ja kirjallisiin tuotoksiinsa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä ammattialaansa liittyvissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä
epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää
ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa ymmärrettävyyttä. Opiskelija osaa arvioida omaa kielitaitoaan ja asettaa itselleen kehittämistavoitteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija selviytyy hyvin ammattialaansa liittyvissä monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän kirjoittaa
selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu
aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja
vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa
monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa. Opiskelija kehittää kielitaitoaan tavoitteellisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija selviytyy tavallisimmissa ammattialaansa liittyvissä työelämän viestintätilanteissa ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä
tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta kielelliset epätarkkuudet voivat vaikuttaa ymmärrettävyyteen. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus voi vaikeuttaa viestintää. Opiskelija ottaa vastaan palautetta ja pyrkii soveltamaan sitä suullisiin ja kirjallisiin tuotoksiinsa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

jatkuva arviointi, kurssin lopussa suullinen tarkistus ja kirjallinen lopputentti

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEFR) B1.

Lisätiedot

Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.
Opiskelija, jonka koulusivistyskieli on ruotsi, suorittaa opintojakson Työelämän suomi sosiaalialalla, suomi toisena kotimaisena kielenä -opintona. Hän saa tutkintotodistukseensa seuraavan kielilausekkeen:
Opiskelija on osoittanut sellaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, joka vastaa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 693/2016, 6 § mukaista toisen kotimaisen kielen kirjallista taitoa kaksikielisessä viranomaisessa arvosanalla hyvä/tyydyttävä ja suullista taitoa arvosanalla hyvä/tyydyttävä.

Mikäli opiskelija saa vapautuksen ruotsin kielestä, hän suorittaa Työelämän suomi sosiaalialalla opintojakson suomi toisena kielenä -opinnon.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anne Lipasti
Opiskelijaryhmät
 • SXH22S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH22S1B
  SXH22S1B
 • SXG22S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan
työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti ruotsiksi oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä niin suomalaisessa kuin pohjoismaisessakin kontekstissa. Hän ottaa huomioon viestinnässään tilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opiskelija tuntee kieli- ja viestintäosaamisensa tason ja kehittää kielitaitoaan itsenäisesti.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia
suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja
ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Lähiopetus kampuksella, aikataulu myös lukujärjestyksessä

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali, jonka opettaja antaa ensimmäisellä tunnilla, arviointi asteikolla 0-5,

Opetusmenetelmät

aktivoivia harjoituksia, kuullun ja luetun ymmärtäminen, puheen aktivointia pari- ja ryhmätyössä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suullinen tarkistus toiseksi viimeisellä tunnilla, kirjallinen tentti viimeisellä tunnilla, kaksi tenttiuusintaa mahdollista

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

lähiopetuksessa 80% läsnäolo, sen lisäksi itseopiskelua, kirjoitustehtävä omalla ajalla, opiskelijan työtä 5 op = 5 x 27t

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija selviytyy tavallisimmissa ammattialaansa liittyvissä työelämän viestintätilanteissa ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä
tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta kielelliset epätarkkuudet voivat vaikuttaa ymmärrettävyyteen. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus voi vaikeuttaa viestintää. Opiskelija ottaa vastaan palautetta ja pyrkii soveltamaan sitä suullisiin ja kirjallisiin tuotoksiinsa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä ammattialaansa liittyvissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä
epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää
ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa ymmärrettävyyttä. Opiskelija osaa arvioida omaa kielitaitoaan ja asettaa itselleen kehittämistavoitteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija selviytyy hyvin ammattialaansa liittyvissä monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän kirjoittaa
selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu
aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja
vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa
monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa. Opiskelija kehittää kielitaitoaan tavoitteellisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija selviytyy tavallisimmissa ammattialaansa liittyvissä työelämän viestintätilanteissa ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä
tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta kielelliset epätarkkuudet voivat vaikuttaa ymmärrettävyyteen. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus voi vaikeuttaa viestintää. Opiskelija ottaa vastaan palautetta ja pyrkii soveltamaan sitä suullisiin ja kirjallisiin tuotoksiinsa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

jatkuva arviointi, kurssin lopussa suullinen tarkistus ja kirjallinen lopputentti

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEFR) B1.

Lisätiedot

Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.
Opiskelija, jonka koulusivistyskieli on ruotsi, suorittaa opintojakson Työelämän suomi sosiaalialalla, suomi toisena kotimaisena kielenä -opintona. Hän saa tutkintotodistukseensa seuraavan kielilausekkeen:
Opiskelija on osoittanut sellaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, joka vastaa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 693/2016, 6 § mukaista toisen kotimaisen kielen kirjallista taitoa kaksikielisessä viranomaisessa arvosanalla hyvä/tyydyttävä ja suullista taitoa arvosanalla hyvä/tyydyttävä.

Mikäli opiskelija saa vapautuksen ruotsin kielestä, hän suorittaa Työelämän suomi sosiaalialalla opintojakson suomi toisena kielenä -opinnon.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 29.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Sylvia Hakari
Opiskelijaryhmät
 • SXG21S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa tarkastella väkivaltaa yksilöllisenä, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Hän osaa tarkastella traumoja ja kriisejä yksilön elämänkulussa. Hän tunnistaa kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan riskin eri ikäisten ihmisten elämässä.
Opiskelija saa valmiuksia väkivallan puheeksi ottamiseen ja traumatietoiseen työotteeseen. Opiskelija osaa ohjata asiakkaita trauma-, kriisi- ja väkivaltatyön palveluiden piiriin.

Sisältö

Keskeiset käsitteet ja teoriat kriisi-, trauma- ja väkivaltailmiöissä. Traumat, kriisit ja väkivallan riskit eri ikäisten ihmisten elämässä. Lähisuhdeväkivaltaan liittyvä lainsäädäntö. Trauma-, kriisi- ja väkivaltatyön palvelumuodot ja monialainen yhteistyö. Puheeksi ottaminen.

Aika ja paikka

Aikataulu:
12.01.2024 12.45 - 16.00 MPA4008 Orientation
19.01.2024 9:00 - 11.45 MPA4008 Luento / Work shop
24.01.2024 9:00 - 11.45 MPA4008 Luento / Work shop
31.01.2024 9:00 - 11.45 MPA6017 Luento / Work shop
07.02.2024 12.45 - 16.00 MPA6017 Luento / Work shop
13.02.2024 12.45 - 16.00 Keskusteluryhmä / joustava aika
15.02.2024 12.45 - 16.00 Keskusteluryhmä / joustava aika
01.03.2024 09.00 - 10.30 Myllypuro-sali MPD1002, Vapaaehtoinen esitys, ilmoittautuminen pakollista
01.03.2024 12.45 - 16.00 Keskusteluryhmä / joustava aika
04.03.2024 12.45 - 16.00 MPA6017 Luento / Work shop
06.03.2024 08.30 - 11.45 MPA6017 Luento / Work shop
11.03.2024 08.30 - 11.45 MPA4018 Tentti

Oppimateriaalit

Tuition in English.

Opetusmenetelmät

Luennot, verkkomateriaalit, vierailevat asiantuntijat, ryhmämuotoinen lukupiirityöskentely, tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailijoita työelämästä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

11.03.2024 08.30 - 11.45 MPA4018 Tentti, Uusinnat EXAM -tenttiakvaariossa, ilmoitetaan myöhemmin

Kansainvälisyys

n/a

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 27h =135h

Sisällön jaksotus

n/a

Lisätietoja opiskelijoille

Tutition is in English.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tuition in English.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 19.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Maiju Salovaara-Hiltunen
 • LeighAnne Rauhala
 • Eveliina Korpela
 • Tiina Lehto-Lundén
 • hyvinvointi sosiaaliala
 • Mai Salmenkangas
Opiskelijaryhmät
 • SXG23S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia sosiaalipedagogisen orientaation mukaisesti. Hän osaa tarkoituksenmukaisesti tukea ja ohjata yksilöiden ja ryhmien toimintaa arjessa. Harjoittelussa opiskelija toimii vuorovaikutuksessa sosiaalialan asiakkaiden kanssa. Opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti tiimin jäsenenä ja arvioida omaa toimintaansa. Opiskelija osaa toimia hätäensiapua vaativissa tilanteissa.

Opintojakson kieli- ja kielitietoisuustavoitteet (suomen kieli) valitaan opiskelijan yksilöllisen kielitaitotason mukaan.

A1: Opiskelija tutustuu tarkkailijan roolissa työharjoittelupaikan viestintäympäristöön ja viestintätilanteisiin. Hän tunnistaa ammattilaisten erilaisia viestintärooleja ja viestinnän tavoitteita eri tilanteissa. Hän harjaantuu tulkitsemaan suullisia viestintätilanteita kielenulkoisten vihjeiden (esim. äänensävy, eleet, ilmeet, kehonkieli, puheenvuorojen pituus, tilanteeseen osallistujat, viestintäympäristö, tilanteen kesto) avulla, ja osaa poimia puheenvirrasta usein toistuvia sanoja (tervehdykset, tilanteisiin liittyvät keskeiset sanat ja fraasit), vaikka ei aina hahmottaisikaan tilanteiden syvempiä merkityksiä. Opiskelija myös osallistuu keskusteluun suomeksi lyhyissä, ennakoitavissa ja rutiininomaisissa tilanteissa (tervehdykset, kuulumisten kyselyt, esittäytymiset).

A2: Opiskelija tutustuu työharjoittelupaikan viestintäympäristöön ja viestintätilanteisiin. Hän tunnistaa ammattilaisen erilaisia viestintärooleja ja viestinnän tavoitteita eri tilanteissa. Hän osaa tulkita suullisia viestintätilanteita kielenulkoisten vihjeiden (esim. äänensävy, eleet, ilmeet, kehonkieli, puheenvuorojen pituus, osallistujat, viestintäympäristö, tilanteen kesto) avulla, ja osaa poimia puheenvirrasta usein toistuvia sanoja (tervehdykset, tilanteisiin liittyvät keskeiset sanat, esittelyt, selitykset) ja ottaa niitä käyttöön omassa puheessaan. Opiskelija osallistuu keskusteluun suomeksi ennakoitavissa ja rutiininomaisissa tilanteissa (tervehdykset, kuulumisten kyselyt, esittäytymiset, selostaminen, kuvailu).

B1 - B2: Opiskelija tutustuu työharjoittelupaikan viestintäympäristöön ja viestintätilanteisiin. Hän osaa toimia erilaisissa viestintätilanteissa tarkoituksenmukaisesti ja osallistuu aktiivisesti ja aloitteellisesti keskusteluihin työpaikalla. Opiskelija pystyy toimimaan kielenoppijan tukena rutiininomaisissa viestintätilanteissa. Hän pystyy myös seuraamaan melko vaivatta monimutkaisempiakin viestintätilanteita ja toimimaan niissä, vaikka ei osallistuisikaan niihin aktiivisena viestijänä.

C1 – C2 (myös suomea äidinkielenään puhuvat): Opiskelija tutustuu työharjoittelupaikan viestintäympäristöön ja viestintätilanteisiin. Hän osaa toimia erilaisissa viestintätilanteissa tarkoituksenmukaisesti ja kielitietoisesti selkokieltä ja viestintäympäristöä hyödyntäen. Opiskelija osallistuu aktiivisesti ja aloitteellisesti työpaikan keskusteluihin ja osaa toimia itsenäisesti kielenoppijan tukena työpaikan viestintätilanteissa.

Sisältö

Harjoittelu sosiaalialan toimintaympäristössä. Kieliharjoittelussa tuetaan opiskelijan kielenoppimista (A1–B2-tasoilla) ja kielitietoista työskentelyotetta (C1–C2-tasoilla). A1-tasolla opiskelijat ohjataan työharjoitteluun suomen kielen taitoisen opiskelijan parina. Opiskelijat arvioivat suomen kielen taitonsa itsearviointityökalun avulla ennen harjoittelua ja harjoittelun jälkeen osana kieli-HOPS-työskentelyä.

Opintojakso sisältää 1 op hätäensiapua.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on suoritettuna opintojakso: Johdanto sosiaalipedagogiikkaan. Edeltävä suomen kielen osaaminen vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.1.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen opiskelijoiden täytyy suorittaa harjoittelu varhaiskasvatuksen tehtävissä.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

27.03.2024 - 08.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Päivi Eskelinen-Roos
Opiskelijaryhmät
 • SXH21S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH22K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH22K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää monimuotoisen perheen merkityksen ja tunnistaa perheen vuorovaikutustapoja ja perheeseen sisältyviä voimavaroja. Hän osaa toimia perhetyön moniammatillisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija osaa soveltaa joustavasti perhetyön menetelmiä vanhempien ja perheen tukemisessa.

Sisältö

Perhe, merkitys ja mahdollisuudet. Perheen vuorovaikutus ja voimavarat. Perhekeskeisyys ja perhelähtöisyys. Moniammatillinen työskentely perhetyössä. Riittävä vanhemmuus. Kasvatusohjanta, vanhempien tukeminen kasvatustyössä. Perhetyön menetelmiä. Perhetutkimus.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena ja edellyttää läsnäoloa.
Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti SXH21S1, SXH22K1 ja SXH22K2 opiskelijoille.
Opettaja Päivi Eskelinen-Roos

27.3 9-15
3.4 9-15
10.4 9-15
17.4 13-16
29.4 13-16
8.5 9-15
Muutokset mahdollisia.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot, osallistavat/ toiminnalliset menetelmät, tuntitehtävät.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailijat

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena ja edellyttää läsnäoloa.
Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti SXH21S1, SXH22K1 ja SXH22K2 opiskelijoille.
Opettaja Päivi Eskelinen-Roos

27.3 9-15
3.4 9-15
10.4 9-15
17.4 13-16
29.4 13-16
8.5 9-15
Muutokset mahdollisia.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi:
Arviointikriteerit ks liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen läsnäolo lähiopetuksessa, opintojaksoon liittyvät tehtävät ja oppimistehtävä
Arviointi:
ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Minna Kalajoki
 • Tiina Lehto-Lundén
 • Mai Salmenkangas
Opiskelijaryhmät
 • SXG23S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalialan erilaisia työympäristöjä sekä erilaisia sosiaalialan työorientaatioita. Hän ymmärtää asiakastyön prosessinomaisuuden ja tunnistaa asiakasprosessin eri vaiheet sekä sosiaalityön mikro-, meso- ja makrotason ulottuvuudet. Opiskelija ymmärtää asiakkaan toimijuuden tukemisen merkityksen. Opiskelija tuntee reflektion käsitteen ja ymmärtää sen merkityksen. Hän tutustuu moniammatilliseen yhteistyöhön sosiaalialla. Johdanto sosiaalialan ammattisanastoon ja sen käyttöön englannin ja suomen kielellä.

Sisältö

Sosionomin työn eri toimintaympäristöt. Mikro-, meso- ja makrotason toiminta sosiaalialalla. Ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen tuen käytännöt, sosiaalinen kuntoutus, rakentava työote yksilöiden ja yhteisöjen kanssa tehtävässä sosiaalityössä. Asiakkaan toimijuus ja osallisuus sosiaalialan työotteessa. Sosiaalipalvelujen asiakkaan asema ja oikeudet. Reflektio ja sen merkitys sosionomin työssä. Tiimityön ja osallistujaroolien periaatteet ja moniammatillinen yhteistyö sosiaalialalla. Sosiaalialan ohjaustyössä eri asiakasryhmien kanssa käytettävää yksinkertaista suomen ja englannin kielen sanastoa ja ilmaisuja.

Arviointiasteikko

0-5

Lisätiedot

Opintojakso sisältää 1 op englannin opetusta.