Siirry suoraan sisältöön

Degree Programme in Social Services

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sosionomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin sisältyy yhteensä noin 30 viikkoa ohjattua harjoittelua. Harjoittelut alkavat ensimmäisenä lukuvuonna ja niiden ajankohta ja toteutustapa vaihtelevat. Harjoittelun kesto vaihtelee muutamista viikoista kuukausiin.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö: >>

Jatko-opinnot

Mahdollisuus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja yliopisto-opinnot). Myös erikoistumisopinnot.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Tutustu Metropolian yleisiin AHOT-ohjeisiin.

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus intenet-sivuilta: >>
Koulutamme laaja-alaisia ja vastuullisia sosiaalisen hyvinvoinnin asiantuntijoita toimimaan rohkeasti ihmisoikeuksien ja kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Sosionomin (AMK) ammattitaidon perusta on sosiaalipedagoginen työote. Sosionomi osaa analysoida yhteiskunnallisia ilmiöitä ja ymmärtää niiden vaikutukset ihmisten elämään ja hyvinvointiin. Sosiaalipedagogiikassa korostuu pedagogisen (kasvatuksellinen, oppimiseen liittyvä) ja sosiaalisen (yhteiskunnallinen) näkökulman yhdistäminen työssä. Työtä tehdään eri-ikäisten ihmisten arjessa ja omissa elinympäristöissä. Sosionomi osaa toimia kehittämisen ja johtamisen tehtävissä sekä edistää sosiaalista näkökulmaa verkostoituvissa ja moniasiantuntijuutta edellyttävissä hyvinvointipalveluissa myös sosiaalihuollon rajapinnoilla.
Sosionomi toimii sosiaalialan asiantuntijana sosiaalipalvelujen suunnittelu-, ohjaus- ja kehittämistehtävissä. Sosionomi työskentelee varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, perhetyön sekä nuorisotyön ohjaus- ja kasvatustehtävissä sekä vanhus-, vammais-, päihde- tai mielenterveystyössä. Sosionomi voi toimia myös itsenäisenä ammatinharjoittajana ja palvelujen tuottajana. Sosionomi-tutkinto voi antaa pätevyyden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävään.

Keskeiset oppimistulokset

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma perustuu seuraaviin sosionomin osaamisalueisiin (Sosiaalialan AMK -verkosto 2016):

1. Sosiaalialan eettinen osaaminen
2. Asiakastyön osaaminen
3. Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen
4. Kriittinen ja osallisuutta edistävä yhteiskuntaosaaminen
5. Tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen
6. Työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa (210 op).

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opintojen aikana on mahdollista lähteä 3-6 kuukauden opiskelijavaihtoon, suorittaa työharjoittelu ulkomailla tai osallistua intensiivikursseille. Opiskelijavaihtoon on mahdollista lähteä 2. tai 3. lukuvuonna.

Erityispääsyvaatimukset

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset. Hakijoilta edellytetään pääsyvaatimuksissa mainitun englannintaitovaatimusten lisäksi riittävä suomen kielitaitotaso.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit löytyvät opinto-oppaan liitteestä. Opintojakson opettaja on vastuussa arvioinnista. Arviointikriteerit ja suoritustavat kerrotaan jokaisen opintojakson alussa.

Opintojen toteuttaminen

Opintojakson toteutetaan pääasiassa kokopäiväisenä lähiopetuksena.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Paula Lindqvist
Email: paula.lindqvist(at)metropolia.fi

Social Services (englanniksi)
Tunnus
(SXG23S1)
Social Services (englanniksi)
Tunnus
(SXG22S1)
Social Services (englanniksi)
Tunnus
(SXG21S1)

Opintopolkujen ajoitukset

Social Services (englanniksi)
Tunnus
(SXG20S1)
Social Services (englanniksi)
Tunnus
(SXG19S1)
Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Minna Kalajoki
 • Jukka Törnroos
Opiskelijaryhmät
 • SXG22S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia opiskeluun ja oman alansa työtehtäviin liittyvissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa tuottaa oman alansa tekstilajeja eri kanaviin. Opiskelija osaa viestiä asiantuntijana erilaisissa tutkimus- ja kehittämistehtävissä ja -ympäristöissä. Hän osaa hakea ja arvioida tietoa kriittisesti ja käyttää sitä tavoitteellisesti. Opiskelija tuntee suullisen ja kirjallisen viestinnän hyvät käytännöt ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa hyödyntää kieli- ja viestintätaitoaan ajattelunsa ja asiantuntijuutensa jatkuvaan kehittämiseen.

Sisältö

Asiantuntijan tekstitaidot ja ammatillisten tekstien laadinta. Vuorovaikutustaidot: asiakasviestintä, ryhmätyöskentely ja neuvottelutilanteet. Selkokielinen kommunikaatio. Esiintymistaidot, puhumalla vaikuttaminen ja palautteen antaminen. Digitaalisen viestinnän hyvät käytännöt. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Lähteiden eettinen ja kriittinen käyttö sekä merkintätavat.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa

Esitietovaatimukset

Opiskelijan suomen kielen taito on Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotasolla (CEFR) B2.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää 1 op tietotekniikan opetusta.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Kevin Collet
 • Seija Mäenpää
 • LeighAnne Rauhala
 • Satu Hakanen
 • Minna Kalajoki
 • Jouni Piekkari
Opiskelijaryhmät
 • SXG22S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa jäsentää erilaisia kulttuureita, elämäntapoja ja elämänkulkuja sekä arvioida niiden merkitystä yksilöiden ja yhteisöjen elämässä. Opiskelija oppii elämänkulun tukemisessa käytettäviä sosiaalipedagogisia menetelmiä. Hän osaa toteuttaa yksilöiden ja yhteisöjen osallistumista tukevaa ja moninaisuuden huomioon ottavaa toimintaa ja reflektoida toimintaansa. Varhaiskasvatuspolun opiskelijoiden tavoitteissa korostuvat varhaiskasvatuksessa olevan lapsen tukeminen ja lasten elämäntilanteet.

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Opiskelijalla on realistinen käsitys englannin kielen viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen osana ammattitaitoaan. Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot vastaavat Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa (CEFR) B2. Opiskelijan suullinen ilmaisu on luontevaa ja hän osaa ottaa huomioon kielen tilanteisen vaihtelun. Kirjallinen ilmaisu on selkeää ja jäsentynyttä ja sanasto monipuolista.

Sisältö

Elämänkulku, elämäntapa, elämänvaiheet ja -tapahtumat. Moninaisuus, etniset ryhmät. Eri asiakasryhmille soveltuvia pedagogisia menetelmiä: liikuntakasvatus, kuvataidekasvatus, musiikkikasvatus sekä sanallinen ilmaisu ja kirjallisuus. Menetelmien perusteet ja yhteydet sosiaalipedagogiseen työhön. Englanninkieliset ammattialan keskeiset käsitteet, termit ja vuorovaikutustilanteet sosionomin työssä. Opiskelu, työympäristö ja työtehtävät englannin kielellä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää 3 op englannin kielen opintoja.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ulla Saukkonen
Vastuuhenkilö

Ulla Saukkonen

Opiskelijaryhmät
 • SXH20S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH20K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXG20S1
  Degree Programme in Social Services päivä
 • SXH20K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee erityiskasvatuksen peruskäsitteet, arvolähtökohdat ja tavoitteet. Hän tuntee keskeiset kehityksen ja oppimisen erityisvaikeudet ja tuen tarpeet eri ikäkausina. Opiskelija osaa tukea asiakkaiden ja heidän perheidensä elämänhallintaa ja toimintakykyä sekä arkielämän sujuvuutta.

Sisältö

Erityiskasvatusta ja sen järjestämistä ohjaavat periaatteet. Kehityksen ja oppimisen erityisvaikeudet eri ikäkausina. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki. Erityisvarhaiskasvatus, erityisopetus, oppilashuoltotyö, ammatillinen erityisopetus, valmentava ja kuntouttava opetus. Muut erityiskasvatuksen palvelut ja tukimuodot. Aiheeseen liittyvä lainsäädäntö.

Aika ja paikka

Opintojakson suoritusaika 1.9.-30.11.2022

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali:

1) Salakari A. ja Virta M. (2018): ADHD-aikuisen selviytymisopas 2.0 Tutkittua tietoa ja käytännön vinkkejä. Tammi (täysin uudistettu painos) sivut 1-91 (osa 1)

2) YLE Tiedeykkönen Extra (2017): Oppimisvaikeudet (löytyy https://areena.yle.fi/audio)
• Osa 1: Lukivaikeus voi haitata vielä työelämässäkin
• Osa 2: Dyskalkulia vaikeuttaa muttei estä laskemaan oppimista
• Osa 3. Hahmotushäiriö voi vaikuttaa kellon tuntemiseen ja kartanlukutaitoon
• Osa 4: Huono työmuisti hankaloittaa päässälaskua ja muita arkisia toimia

3) YLE Tiedeykkönen (2019): Tätä on autismin kirjo - monimuotoisia häiriöitä, kehityksellisiä ongelmia, mutta myös erityislahjakkuutta (löytyy https://areena.yle.fi/audio)

4) Puustjärvi, A. ja Repokari, L. (2017): Lasten käytöshäiriöihin tulee puuttua ajoissa. Lääkärilehti 21/2017
https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/katsausartikkeli/lasten-kaytoshairioihin-tulee-puuttua-ajoissa/?public=0a34f8bb355a519541d62d6aa8f29986

Muu opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodle-työtilassa, verkkokurssin alkaessa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso on tarkoitettu sosiaalialan tutkinto-ohjelman opiskelijoille.
Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan verkkotyöskentelynä moodle-oppimisalustalla (suomenkielinen)
- verkkotentti (monivalintakysymyksiä)
- kirjallisia oppimistehtäviä
Opintojakson suorittaminen aloitetaan tentistä, Tentin jälkeen muut osiot voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson on tarkoitettu sosiaalialan tutkinto-ohjelman opiskelijoille.
Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan verkkotyöskentelynä 1.9.-.30.11.2022 välisenä aikana. Opintojakson suorittaminen aloitetaan tentistä, Tentin jälkeen muut osiot voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.
Opintojakson moodle-työtila avataan viimeistään syyskuun alussa ja opintojakson tehtävät tulee suorittaa marraskuun loppuun mennessä.
Tarkemmat ohjeet moodle-työtilaan kirjautumiseen lähetetään sähköpostilla elokuun loppuun mennessä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi:
Arviointikriteerit ks liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tentti ja oppimistehtävät

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 02.04.2023

Ajoitus

22.05.2023 - 31.08.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ulla Saukkonen

Tavoitteet

Opiskelija tuntee erityiskasvatuksen peruskäsitteet, arvolähtökohdat ja tavoitteet. Hän tuntee keskeiset kehityksen ja oppimisen erityisvaikeudet ja tuen tarpeet eri ikäkausina. Opiskelija osaa tukea asiakkaiden ja heidän perheidensä elämänhallintaa ja toimintakykyä sekä arkielämän sujuvuutta.

Sisältö

Erityiskasvatusta ja sen järjestämistä ohjaavat periaatteet. Kehityksen ja oppimisen erityisvaikeudet eri ikäkausina. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki. Erityisvarhaiskasvatus, erityisopetus, oppilashuoltotyö, ammatillinen erityisopetus, valmentava ja kuntouttava opetus. Muut erityiskasvatuksen palvelut ja tukimuodot. Aiheeseen liittyvä lainsäädäntö.

Aika ja paikka

Opintojakson suoritusaika 1.6.-31.8.2023

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali:

1) Salakari A. ja Virta M. (2018): ADHD-aikuisen selviytymisopas 2.0 Tutkittua tietoa ja käytännön vinkkejä. Tammi (täysin uudistettu painos) sivut 1-91 (osa 1)

2) YLE Tiedeykkönen Extra (2017): Oppimisvaikeudet (löytyy https://areena.yle.fi/audio)
• Osa 1: Lukivaikeus voi haitata vielä työelämässäkin
• Osa 2: Dyskalkulia vaikeuttaa muttei estä laskemaan oppimista
• Osa 3. Hahmotushäiriö voi vaikuttaa kellon tuntemiseen ja kartanlukutaitoon
• Osa 4: Huono työmuisti hankaloittaa päässälaskua ja muita arkisia toimia

3) YLE Tiedeykkönen (2019): Tätä on autismin kirjo - monimuotoisia häiriöitä, kehityksellisiä ongelmia, mutta myös erityislahjakkuutta (löytyy https://areena.yle.fi/audio)

4) Puustjärvi, A. ja Repokari, L. (2017): Lasten käytöshäiriöihin tulee puuttua ajoissa. Lääkärilehti 21/2017
https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/katsausartikkeli/lasten-kaytoshairioihin-tulee-puuttua-ajoissa/?public=0a34f8bb355a519541d62d6aa8f29986

Muu opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodle-työtilassa, verkkokurssin alkaessa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso on tarkoitettu sosiaalialan tutkinto-ohjelman opiskelijoille.
Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan verkkotyöskentelynä moodle-oppimisalustalla (suomenkielinen)
- verkkotentti (monivalintakysymyksiä)
- kirjallisia oppimistehtäviä
Opintojakson suorittaminen aloitetaan tentistä. Tentin jälkeen muut osiot voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson on tarkoitettu sosiaalialan tutkinto-ohjelman opiskelijoille.
Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan verkkotyöskentelynä 1.6.-.31.8.2023 välisenä aikana. Opintojakson suorittaminen aloitetaan tentistä, Tentin jälkeen muut osiot voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.
Opintojakson moodle-työtila avataan viimeistään kesäkuun alussa ja opintojakson tehtävät tulee suorittaa elokuun loppuun mennessä.
Tarkemmat ohjeet moodle-työtilaan kirjautumiseen lähetetään sähköpostilla toukokuun loppuun mennessä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi:
Arviointikriteerit ks liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tentti ja oppimistehtävät

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.03.2023 - 15.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Soile Bergström
 • Sylvia Hakari
 • Bishoy Awadalla
 • LeighAnne Rauhala
 • hyvinvointi sosiaaliala
Opiskelijaryhmät
 • SXG22S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia sosiaalipedagogisen orientaation mukaisesti. Hän osaa tukea ja ohjata yksilöiden ja ryhmien toimintaa arjessa tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija toimii asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksessa sosiaalialan toimintaympäristössä. Opiskelija osaa toimia työyhteisön jäsenenä. Opiskelija toimii tavoitteellisesti ja osaa raportoida ja arvioida toimintaansa. Opiskelija osaa toimia hätäensiapua vaativissa tilanteissa.

Sisältö

Harjoittelu sosiaalialan toimintaympäristössä. Varhaiskasvatuksen polulla harjoittelu on suoritettava varhaiskasvatuksen ympäristössä. Sisältää hätäensiavun.

Aika ja paikka

1. harjoittelu suoritetaan pääkaupunkiseudulla 17.4. - 12.5.2023 (4 viikkoa). Harjoittelu tapahtuu oppilaitoksen järjestämässä paikassa. Opiskelija voi perustellusta (esim. asuu muualla kuin pääkaupunkiseudulla) syystä hankkia harjoittelupaikan itse. Mikäli haluaisit hankkia paikan itse, niin ota yhteyttä spostilla Soile Bergströmiiin viimeistään 15.1.2023.
HUOM! Olethan muistanut esittää rikostaustaotteen! Katso tiedote Sosiaalialan tutkinto-ohjelman työtila (OMA - Yleiset) - "Vuonna 2022 (keväällä ja syksyllä 2022) opinnot aloittanut opiskelija: muistathan tilata rikostaustaotteen ja esittää sen opiskelijapalveluissa! " (4.10.2022)

Opetusmenetelmät

Harjoittelu sosiaalialalla (sekä kasvatus ja opetusalalla)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu tapahtuu oppilaitoksen järjestämässä harjoittelupaikassa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tälle toteutukselle ilmoittautuvat ryhmän SXG22S1 opiskelijat!
1. Harjoittelu opintojakson laajuus on 5 op eli kokonaisuudessaan 135 tuntia opiskelijan työtä. Työ jakaantuu seuraavasti:
* hätäensiapu 4 t (vaihtoehtoiset päivät: ilmoittautuminen alkaa tammikuussa 2023)
* 1. harjoittelun orientaatio ja tavoitteiden asettaminen 4 t to 1.3.2023 12.45 - 16.00 Myllypurossa
* työskentely harjoittelupaikassa (17.4. - 12.5.2023) yhteensä 120 tuntia
* harjoittelun reflektointi 3 t (15.5.2023 klo 12.45 - 16.00)
* kirjallinen tuotos 5 t

Sisällön jaksotus

Tälle toteutukselle ilmoittautuvat ryhmän SXG22S1 opiskelijat!
Toiveet harjoittelupaikasta esitettävä 17.1.2023 mennessä lomakkeella, joka laitetaan opintojakson OMA:n työtilaan ilmoittautumisten hyväksymisen jälkeen (12.12.2022 jälkeen).
HUOM! Olethan muistanut esittää rikostaustaotteen! Katso tiedote Sosiaalialan tutkinto-ohjelman työtila (OMA - Yleiset) - "Vuonna 2022 (keväällä ja syksyllä 2022) opinnot aloittanut opiskelija: muistathan tilata rikostaustaotteen ja esittää sen opiskelijapalveluissa! " (4.10.2022)

Harjoittelun orientaatio, tavoitteiden asettaminen ja tiedot harjoittelupaikasta: 1.3.2023 klo 12.45 - 16.00
Hätäensiapu: Ilmoitetaan myöhemmin! Opiskelija valitsee yhden ryhmän, johon ilmoittautuu etukäteen. Ilmoittautumisesta lähetetään lisätietoja opintojaksolle ilmoittautuneille tammikuussa 2023. Huom! Jos sinulla on ensiapukoulutus voimassa (EA1), niin laita todistus siitä OMA:n työtilaan (dokumentti). Tällöin ensiapuopetukseen ei tarvitse osallistua. Muussa tilanteessa ensiavun harjoitustunneille osallistuminen on läsnäolovelvotteista opiskelua.

Työelämäharjoittelu ajalla 17.4. - 12.5.2023
Harjoittelun reflektointi ja raportin palautus: 15.5.2023 klo 12.45 - 16.00

Lisätietoja opiskelijoille

Tälle toteutukselle ilmoittautuvat ryhmän SXG22S1 opiskelijat!
Toiveet harjoittelupaikasta esitettävä 17.1.2023 mennessä lomakkeella, joka laitetaan opintojakson OMA:n työtilaan ilmoittautumisten hyväksymisen jälkeen (12.12.2022 jälkeen).
HUOM! Olethan muistanut esittää rikostaustaotteen! Katso tiedote Sosiaalialan tutkinto-ohjelman työtila (OMA - Yleiset) - "Vuonna 2022 (keväällä ja syksyllä 2022) opinnot aloittanut opiskelija: muistathan tilata rikostaustaotteen ja esittää sen opiskelijapalveluissa! " (4.10.2022)

Harjoittelun orientaatio, tavoitteiden asettaminen ja tiedot harjoittelupaikasta: 1.3.2023 klo 12.45 - 16.00
Hätäensiapu: Ilmoitetaan myöhemmin! Opiskelija valitsee yhden ryhmän, johon ilmoittautuu etukäteen. Ilmoittautumisesta lähetetään lisätietoja opintojaksolle ilmoittautuneille tammikuussa 2023. Huom! Jos sinulla on ensiapukoulutus voimassa (EA1), niin laita todistus siitä OMA:n työtilaan (dokumentti). Tällöin ensiapuopetukseen ei tarvitse osallistua. Muussa tilanteessa ensiavun harjoitustunneille osallistuminen on läsnäolovelvotteista opiskelua.

Työelämäharjoittelu ajalla 17.4. - 12.5.2023
Harjoittelun reflektointi ja raportin palautus: 15.5.2023 klo 12.45 - 16.00

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on suoritettuna opintojakso: Johdanto sosiaalipedagogiikkaan.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

06.03.2023 - 17.05.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Soile Bergström
 • LeighAnne Rauhala
 • Taina Konttinen
 • Päivi Eskelinen-Roos
 • Mai Salmenkangas
 • Janika Kosonen
Opiskelijaryhmät
 • SXG21S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija on sisäistänyt sosiaalisen merkityksen moniammatillisessa työssä. Hän toimii yhteistyössä eri toimijoiden kanssa siten, että yksilöt ja ryhmät/yhteisöt aktivoituvat vaikuttamaan omaan elämäänsä.
Opiskelija osaa soveltaa ammatillista osaamistaan moninaisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija osaa tukea asiakkaiden voimaantumista asiakaslähtöisesti. Opiskelija osaa toimia työyhteisössä sosiaalialan edustajana.

Sisältö

Harjoittelu toimintaympäristössä, jossa mahdollistuu sosiaalipedagoginen työ. Harjoittelu voidaan suorittaa kansainvälisessä vaihdossa.
Varhaiskasvatuksen polun valinneet suorittavat harjoittelun muussa kuin varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on opintoja suoritettuna noin 90 op sisältäen opintojaksot Harjoittelu 1 – Sosionomin työ ja asiakkaan arki sekä Sosiaalialan eettinen perusta, vaikuttaminen ja työn haasteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Markus Neuvonen
Vastuuhenkilö

Markus Neuvonen

Opiskelijaryhmät
 • SXG19S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee hyvinvointipalvelujen järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä ohjaavan lainsäädännön.
Opiskelija ymmärtää strategisen johtamisen merkityksen yrityksen toiminnassa sekä erilaisten strategioiden merkityksen yritystoiminnan menestyksen ja tuloksellisuuden taustalla. Hän ymmärtää vision ja perustehtävän määrittelyn tärkeyden sekä työyhteisötaitojen merkityksen työyhteisön hyvinvoinnissa. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen sekä talouden ja toiminnan välisen suhteen. Opiskelija omaksuu yrittäjä-myönteisen asenteen ja ymmärtää yritystoimintaan vaikuttavien tekijöiden merkityksen organisaation kannattavuuteen. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään liikeideoita ja niiden menestymismahdollisuuksia. Opiskelija pystyy kehittämään kustannustehokkaita hyvinvointipalveluita. Opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja.

Sisältö

Hyvinvointipalvelujen toimintaympäristö ja palveluja määrittelevä lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus.
Yhteiskunnalliset haasteet ja vaikutukset palveluiden tarpeeseen ja tuotantoon. Strateginen ajattelu ja johtaminen. Visio, perustehtävä ja työyhteisötaidot. Erilaiset strategiat. Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yrittäjän asenne ja taidot. Palvelujen tuotteistamisen, hinnoittelu ja laatu. Yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan. Erilaiset yritysmuodot. Hankintamenettelyt ja hankintaprosessi.
Opintojakson sisältöjen painopisteet tarkentuvat toteutussuunnitelmassa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkossa Moodle-oppimisympäristössä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
- Arvioida ja rajata tiedon tarpeen
- Toimia hyvin ammattialan tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- Toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- Toimia turvallisesti
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia opiskelijaryhmässä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Toimia erilaisissa tehtävissä, eri toimintaympäristöissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Toimia turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida opiskelijaryhmän toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
- Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
- Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
- Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Noudattaa turvallisuusohjeita
- Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
- Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Markus Neuvonen
 • Katja Ihamäki
Vastuuhenkilö

Katja Ihamäki

Opiskelijaryhmät
 • SXG22S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisimpiä hyvinvoinnin ja onnellisuuden teorioita. Opiskelija ymmärtää, miten yhteiskunnan rakenteet ja prosessit vaikuttavat yksilöiden ja yhteisöjen elämään. Hän tuntee yhteiskuntapolitiikan kehityssuuntia sekä niiden yhteyksiä hyvinvointipalveluiden muutostarpeisiin. Opiskelija tuntee hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta ja turvallisuutta tukevia rakenteita ja prosesseja. Opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisen päätöksenteon toimintatapoja. Opiskelija ymmärtää myös sen, miten globaali talous ja Suomen talouskehitys vaikuttavat yhteiskunnan toimintaan ja ihmisten elämisen ehtoihin. Hän tuntee hyvinvointipalvelujen järjestämisen ja tuottamisen eri tavat.

Sisältö

Hyvinvointiteorioita. Suomalaisen hyvinvointivaltion ja -yhteiskunnan kehitys. Kansainväliset hyvinvointivaltiomallit. Hyvinvointivaltion monituottajamalli. Hyvinvointiyhteiskunnan riippuvuudet globaalista taloudesta, tuotannosta, elintasosta, talouspolitiikasta ja työllisyydestä.

Aika ja paikka

Aikataulu:

Lecturer Katja Ihamäki:
Ke 19.10. klo 12.45-16 MPA6011
To 20.10. klo 12.45-16. MPA6017
Pe 21.10. klo 12.45-16. MPA6017
Ti 25.10. klo 10.15-11.45 MPA6017

Lecturer Markus Neuvonen:
Ma 24.10. klo 12.45-16 (MPA6017)
To 27.10. klo 8.30-11.45 (MPB5003.4)
Pe 28.10. klo 8.30-11.45 (MPB5003.4)
Ti 1.11. klo 12.45-16 (MPB5003.4)

Tentti ke 9.11. klo 13.-15.30 MPA6017

Uusintatentit vuoden 2023 alussa, 23.1.2023 ja 21.2.2023.

Oppimateriaalit

Exam.
Contact teaching and literature:
Economics & welfare
- Economics, by Terry Hillman. O'reilly. 2014. Access e-book in MetCat.
Social Policy:
- Neoliberalism, Nordic Welfare States and Social Work : Current and Future Challenges
by Masoud Kamali , and Jessica H. Jönsson
Taylor & Francis Group. 2018. Access e-book, in MetCat. Pages 25-46.
- Heikki Niemelä & Kari Salminen. Social security in Finland. Helsinki 2006.
Pages 9-24.
https://www.julkari.fi/handle/10024/129154

Other literature i.a.:
- George Ritzer (2008). The McDonaldization of Society. Pine Forge Press.
- Reform of healthcare, social welfare and rescue services
https://soteuudistus.fi/en/frontpage
- Towards a social investement welfare state? Ideas. policies and challenges. Eds. Nathalie Morel, Bruno Palier & Joakim Palme. Policy Press. 2012.

Opetusmenetelmät

70 % participation in contact teaching, otherwise literature-exam

Lähiopetusvaihtoehto, sosiaalipolitiikan osuus (Katja Ihamäki):
Lähiopetus 17 tuntia ja tentti.
Tenttikirjallisuus 50 sivua englanninkielistä tekstiä 41 tuntia.

Talouden ja hyvinvoinnin osuus (Markus Neuvonen):
Lähiopetus 17 tuntia ja tentti
Tenttikirjallisuus 1 e-kirja, 41 tuntia.

Yksi tehtävä 16 tuntia molemmilla osuuksilla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Re-exams 23.1.2023 and 21.2.2023

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

TENTTI
Hyvinvointiyhteiskunnan kehitys,
Sosiaalipolitiikan osuus (Katja Ihamäki) 2,5 op.
Lähiopetus:
1 op = opiskelijan työnä 27 tuntia.
2,5 op on 67,5 tuntia eli yli 8 päivää.
Sama taloustieteessä


Lähiopetusvaihtoehto, sosiaalipolitiikan osuus (Katja Ihamäki):
Lähiopetus 17 tuntia ja tentti.
Tenttikirjallisuus 50 sivua englanninkielistä tekstiä 41 tuntia.
Yksi tehtävä 16 tuntia molemmilla osuuksilla.

Talous ja hyvinvointi (Markus Neuvonen)
Lähiopetus 17 tuntia ja tentti.
Tenttikirjallisuus englanninkielistä tekstiä 41 tuntia.
Yksi tehtävä 16 tuntia molemmilla osuuksilla.

Lisätietoja opiskelijoille

Lecturer Katja Ihamäki:
Ke 19.10. klo 12.45-16 MPA6011
To 20.10. klo 12.45-16. MPA6017
Pe 21.10. klo 12.45-16. MPA6017
Ti 25.10. klo 10.15-11.45 MPA6017

Lehtori Markus Neuvonen:
Ma 24.10. klo 12.45-16 (MPA6017)
To 27.10. klo 8.30-11.45 (MPB5003.4)
Pe 28.10. klo 8.30-11.45 (MPB5003.4)
Ti 1.11. klo 12.45-16 (MPB5003.4)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Sylvia Hakari
 • LeighAnne Rauhala
Opiskelijaryhmät
 • SXG22S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ihmisen kasvun ja kehityksen vaiheet (varhaislapsuuden, lapsuuden, nuoruuden, aikuisuuden ja vanhuuden) ja osaa eritellä niihin vaikuttavia tekijöitä. Varhaiskasvatuspolun opiskelija tuntee erityisesti lapsen varhaislapsuuden kehitysvaiheet.

Sisältö

Keskeisiä kehitysteorioita. Ihmisen fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen kehitys ja kasvu eri ikäkausina. Varhaiskasvatuspolun opiskelija keskittyy erityisesti lapsen kasvuun ja kehitykseen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jasmi Lassila
 • Jouni Piekkari
Vastuuhenkilö

Jouni Piekkari

Opiskelijaryhmät
 • SXH20S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH20K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXG20S1
  Degree Programme in Social Services päivä
 • SXH20K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXG19S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ihmisestä itsestä kumpuavan innostuksen merkityksen. Hän osaa kannustaa ja tukea yhteisöjä toimintaan ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Opiskelija ymmärtää kulttuurisen demokratian merkityksen. Opiskelija osaa käyttää asiakasryhmälle sopivia osallistavia menetelmiä. Opiskelija oivaltaa ja osaa suunnitella innostamisen monivaiheisen, yhteisölliseen muutokseen tähtäävän prosessin.

Sisältö

Sosiokulttuurisen työn pedagoginen, kulttuurinen ja sosiaalinen ulottuvuus. Sosiokulttuurisen toiminnan periaatteita noudattavan projektin suunnittelu ja toteuttaminen. Osallistavat menetelmät ryhmän ohjauksessa ja ryhmän erityispiirteiden tunnistaminen. Pedagogisen suhteen luominen toiminnassa. Kulttuurinen demokratia.

Aika ja paikka

ti 23.8. klo 12.45-16.00 (lähi)
pe 26.8. klo 12.45-16.00 (lähi)
pe 9.9. klo 8.30-11.45 (lähi)
pe 16.9. klo 12.45-16.00 (lähi)
pe 23.9. klo 8.30-11.45 (lähi)
pe 30.9. klo 12.45-16.00 (lähi)
pe 7.10. klo 12.45-16.00 (lähi)
pe 28.10. klo 9-12 (lähi, FUTU-seminaari)
ma 28.11. klo 12.45-16,00 (lähi, loppuseminaari)

Oppimateriaalit

Creating Positive Future FUTU-hankkeen verkkosivut
Chillisti mukana! -Hankkeen verkkosivut
MOTIIVI-hankkeen verkkosivut
https://peili.metropolia.fi
Hurahda pelilliseen työotteseen -opas
Kurki, Leena: Sosiokulttuurinen innostaminen
Nivala & Ryynänen: Sosiaalipedagogiikka.

Lisätiedot ja linkit tarkemmin OMA:n työtilassa.

Opetusmenetelmät

Kurssin sisältö ja tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää ihmisestä itsestä lähtevän toiminnan merkityksen ja osaa kannustaa ja tukea asiakasta. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa sosiokulttuurisen innostamisen periaatteita noudattavan projektin ja analysoida aikaansaatua muutosta. Opiskelija osaa soveltaa innostavan työn elementtejä toiminnassaan ja tukea subjektiutta. Hän osaa käyttää ohjauksessaan osallistavaa pedagogiikkaa.

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Creating Positive Future FUTU -hankkeen kanssa. Hankkeessa käyetään hyväksi mm. pelillisiä menetelmiä Nuorten tulevaisuussuuntautuneen ohjauksen tukena. Opintojaksolla toteutetaan pareittain pienimuotoisia sosiokulttuurisen innostamisen menetelmiä hyödyntäviä projekteja FUTU-hankkeen kumppaneiden kanssa. Näitä ovat esim.


* eri ammatilliset oppilaitokset Suomen VAnhempainliiton Chillisti mukana! -hankkeen kanssa
* Tyttöjen & poikien talo


Jakson päätyttyä opiskelija

* kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan itsenäisen sosiokulttuurisen innostamisen projektin.
* ymmärtää sosiokulttuurisen innostamisen filosofiaa ja osaa soveltaa sen periaatteita käytäntöön.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Creating Positive Future FUTU-hanke ja hankekumppanit.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija saa valita yllämainituista paikoista oman asiakasryhmän projektille, myös metodit ovat valinnaisia.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

yhteensä 135h

Sisällön jaksotus

Luennot, orientation: elo-lokakuu
Työelämäohjaukset: loka-marraskuu

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

* Projekti ja raportti 60% (81h)
* Aktiivinen osallistuminen työpajoihin ja luentoihin (9 luentoa) sekä oppimistehtävien suorittaminen 40%
* Tuntilista (5op=135h opiskelijan työtä)

Kriteerit:

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 20.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Jasmi Lassila
 • Jouni Piekkari
Opiskelijaryhmät
 • SXH21K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH21K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ihmisestä itsestä kumpuavan innostuksen merkityksen. Hän osaa kannustaa ja tukea yhteisöjä toimintaan ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Opiskelija ymmärtää kulttuurisen demokratian merkityksen. Opiskelija osaa käyttää asiakasryhmälle sopivia osallistavia menetelmiä. Opiskelija oivaltaa ja osaa suunnitella innostamisen monivaiheisen, yhteisölliseen muutokseen tähtäävän prosessin.

Sisältö

Sosiokulttuurisen työn pedagoginen, kulttuurinen ja sosiaalinen ulottuvuus. Sosiokulttuurisen toiminnan periaatteita noudattavan projektin suunnittelu ja toteuttaminen. Osallistavat menetelmät ryhmän ohjauksessa ja ryhmän erityispiirteiden tunnistaminen. Pedagogisen suhteen luominen toiminnassa. Kulttuurinen demokratia.

Aika ja paikka

OPETUKSEN AJANKOHDAT:
Huom. Opetuksen paikat ja ajat tarkentuvat. Myllypurossa tilana on MPC4010,
Työpajat Pasilassa ovat iltapäivisin 20.1. alkaen.

13.1. 9-16
20.1. 8.30-16
27.1. 8.30-16
3.2. 8.30-16
10.2. 8.30-16
17..2. 12.45-16
24.2. 12.45-16 (Itsenäinen työskentely/työsekentely asiakasryhmän kanssa)
3.3. 8.30-16
10.3. 8.30-16
17.3. 12.45-16
24.3. 12.45-16
31.3. 8.30-16
5.5. 8.30-16 Päättöseminaari

Oppimateriaalit

https://blogit.metropolia.fi/hiilta-ja-timanttia/2022/02/08/monikulttuurisesta-kohtaamiskahvilasta-on-moneksi-oppeja-hymy-kylasta-osa-4/

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/osallistuva-tutkimuskumppanuus-kuntoutuksessa

Kurki, Leena: Sosiokulttuurinen innostaminen.
Nivala& Ryynänen: Sosiaalipedagogiikka.
Draamakasvatuksen kirjallisuutta;
https://kepeli.metropolia.fi

Opetusmenetelmät

Huom. Tiedot tarkentuvat!

Opintojakso toteutetaan hankkeena Pääkaupunkiseudun omaishoitajat -yhdistyksen kanssa. Pilottihankkeen tavoitteena on:

1. Lisätä ymmärrystä omaishoitajien haasteista
2. Jakaa kokemustietoa viranomaisille omaishoitajien kokemista haasteista (videot; työpajat)
2. Tukea omaishoitajien jaksamista (toiminnalliset työpajat)

Keinoina käytetään draama- ja muita toiminnallisia ryhmätyön menetelmiä. Projektissa tuotetaan videoita ja koulutustilanteisiin sopiva työpajamalli. Omaishoitajista valtaosa yhteistyöryhmässä on maahamuuttajataustaisia. Opimme siis myös toiminnallisia keinoja monikielisen ryhmän kanssa työskentelyyn

Omaishoitajien kanssa tehtäviä työpajoja toteutetaan Itä-Pasilassa yhdistyksen toimitiloissa säännöllisesti perjantai-iltapäivisin.
Asiakasohjausta edeltävän opintojakson aikana perehdytään sosiokulttuurisen innostamisen teoriaan ja menetelmiin (erityisesti osallistavat toimintatutkimuksen menetelmät, draama, visuaaliset menetelmät, haastattelut ja videointi).

Työmuotoina ovat spottiluennot, metodityöpajat, materiaaleihin perehtyminen ja projektityö (työpajat; haastattelut, videoiden työstö). Pääpaino opetuksessa on käytännön työskentelyssä (työpajat, ohjaustyö, projektityö). Pääosa opintojaksosta suoritetaan alla mainittujen kontaktipajojen aikana (2/3 ajankäytöstä; 1/3 lukemista ja koulutusmateriaalin tuottamista.)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei sisällä tenttiä. Projektin tuotteistaminen ja lyhyt raportti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

ks. opetusajat.
5 op= 135 t opiskelijan työtä (Tuntiraportointi)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tuntikirjanpito 50 % (läsnäolo kontaktiopetuksessa, työpajoissa ja projektityössä).
Lopputuote (itsearviointi; työelämän arviointi) 50%

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • LeighAnne Rauhala
Vastuuhenkilö

LeighAnne Rauhala

Opiskelijaryhmät
 • SXG22S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalipedagogiikan teoreettiset perusteet, peruskäsitteet ja alan eri suuntauksia. Opiskelija tuntee sosiaalipedagogiselle työotteelle ominaisia piirteitä. Opiskelija tuntee sosiaalipedagogisen työn arvopohjan, etiikan peruskäsitteet ja sosiaalialan ammattieettiset periaatteet. Opiskelija ymmärtää kriittisen ajattelun merkityksen.

Sisältö

Sosiaalipedagogiikka tieteen- ja käytännön alana. Sosiaalipedagogiikan juuret ja kehitys. Keskeiset sosiaalipedagogiset käsitteet ja toimintaperiaatteet. Johdanto eettiseen ajatteluun ja sosiaalialan ammattietiikkaan.

Aika ja paikka

Autumn 2022 - period 1
Myllypuro Campus

Oppimateriaalit

* Jan Storø (2013). Practical Social Pedagogy: Theories, values and tools for working with children and young people
* Articles as assigned

Opetusmenetelmät

Lecture, Group Work, Reading and reflection

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

n/a

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

n/a

Kansainvälisyys

- international materials used

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

n/a

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h per credit

Sisällön jaksotus

Tentative Schedule (changes may occur)
14.09.2022 12.45 - 16.00 MPA6017
15.09.2022 12.45 - 16.00 MPA4018
21.09.2022 12.45 - 16.00 MPA4018
22.09.2022 12.45 - 16.00 MPA4018
03.10.2022 12.45 - 16.00 MPA6017
06.10.2022 12.45 - 16.00 MPA6017
18.10.2022 12.45 - 16.00 MPA4018
21.10.2022 08.30 - 11.45 TBA

Lisätietoja opiskelijoille

The course is targeted primarily to student group SXG21S1

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Course Assignments and Readings (30%)
- Student will read all assigned articles for class discussion and reflect on them
- No late papers accepted
• Learning Task (6-8 pgs) (50%)
This is a combination work with the Communication and IT Skills course in an effort to reduce the student’s workload so the final written assignment is for both courses.
• Attendance and Participation (20%)

- Students are expected to attend lectures and participate in discussion groups. Failure to do so will affect your final grade.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katarina Groop
 • Sylvia Hakari
Vastuuhenkilö

Katarina Groop

Opiskelijaryhmät
 • SXH20S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXG20S1
  Degree Programme in Social Services päivä
 • SSKV22S
  Social Services vaihto-opiskelijat

Tavoitteet

Opiskelija osaa tarkastella kaltoinkohtelua ja väkivaltaa yksilöllisenä, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Hän tunnistaa kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan riskin eri ikäisten ihmisten elämässä.
Opiskelija osaa ottaa väkivallan puheeksi ja osaa tukea lähisuhde- ja perheväkivallan eri osapuolia, sekä tarvittaessa ohjata eri osapuolet asiantuntijapalveluiden piiriin.

Sisältö

Kaltoinkohtelu ja väkivalta yksilöllisenä, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Kaltoinkohtelu ja väkivalta sekä niiden riskit eri-ikäisten ihmisten elämässä. Kunniaan liittyvä väkivalta. Ihmiskaupan uhrit. Lähisuhde- ja perheväkivaltaan liittyvä lainsäädäntö sekä palvelumuodot. Puheeksi ottaminen ja vahvistava vuorovaikutus.

Aika ja paikka

Suomenkielisen lähiopetuksen aikataulu:
Opettaja: Katarina Groop

25.10.2022 12.45 - 16.00 Orientaatio aiheeseen ja lukupiiriryhmiin jakautuminen
03.11.2022 12.45 - 16.00 Väkivallan monet kasvot ja väkivallan puheeksiotto
10.11.2022 09.00- 11.45 Lapsi ja lähisuhdeväkivalta
23.11.2022 12.45 - 16.00 Miessakit (Jussi Pekkola) klo 12.45-14.15 / Maria Akatemia (Maria Lindroos) klo 14.30-16.00
30.11.2022 12.45 - 16.00 Traumatietoinen työote, työhyvinvointi ja loppureflektio

Lisäksi opintojakso sisältää lukupiirikokoontumisia (3 krt), joiden aikataulusta ryhmät sopivat keskenään.

Lectures in English:
Teacher: Sylvia Hakari
25.10.2022 12.45 - 16.00 Orientation (classroom MPA4010)
03.11.2022 12.45 - 16.00 Visitors (classroom MPA4008)'
10.11.2022 09.00- 11.45 Trauma-informed work (MPA4008)
23.11.2022 12.45 - 16.00 How to talk about domestic violence? (MPA4008)
30.11.2022 12.45 - 16.00 Well Being at work and final reflection (MPA6011)

Oppimateriaalit

Oppimateriaali jaetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Luennot, vierailevat asiantuntijat, ryhmämuotoinen lukupiirityöskentely, oppimispäiväkirja

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailijat väkivaltatyön kentältä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h /op

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sisältää lähiopetusta kampuksella, itsenäisiä oppimistehtäviä Moodlessa, vierailevia luennoitsijoita väkivaltatyön palvelukentältä ja ryhmämuotoista lukupiirityöskentelyä.

Opintojaksolle otetaan max 40 opiskelijaa. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin opintojaksolle voidaan hyväksyä, ovat ensisijalla ryhmien SXH20S1 ja SXG20S1 opiskelijat. Myös muita opiskelijoita voidaan hyväksyä, jos opintojaksolla on tilaa.

Mahdollinen AHOT-hakemus on tehtävä ennen opintojakson alkua.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi:
Arviointikriteerit ks liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät (hyväksytty/hylätty). Oppimispäiväkirja (0-5).
Oppimispäiväkirjan arviointimatriisi käydään läpi orientaatiokerralla.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

06.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katarina Groop
 • Sylvia Hakari
 • hyvinvointi sosiaaliala
Opiskelijaryhmät
 • SXH21K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH21K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa tarkastella kaltoinkohtelua ja väkivaltaa yksilöllisenä, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Hän tunnistaa kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan riskin eri ikäisten ihmisten elämässä.
Opiskelija osaa ottaa väkivallan puheeksi ja osaa tukea lähisuhde- ja perheväkivallan eri osapuolia, sekä tarvittaessa ohjata eri osapuolet asiantuntijapalveluiden piiriin.

Sisältö

Kaltoinkohtelu ja väkivalta yksilöllisenä, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Kaltoinkohtelu ja väkivalta sekä niiden riskit eri-ikäisten ihmisten elämässä. Kunniaan liittyvä väkivalta. Ihmiskaupan uhrit. Lähisuhde- ja perheväkivaltaan liittyvä lainsäädäntö sekä palvelumuodot. Puheeksi ottaminen ja vahvistava vuorovaikutus.

Aika ja paikka

13.03.2023 12.45 - 16.00 MPA4009 Orientaatio
21.03.2023 09.00 - 11.45 MPA4009
22.03.2023 08.30 - 11.45
28.03.2023 12.45 - 16.00 MPA4009
29.03.2023 12.45 - 16.00
31.03.2023 08.30 - 11.45
05.04.2023 09.00 - 11.45 MPA4009
12.04.2023 12.45 - 16.00
21.04.2023 09.00 - 11.45 MPA4009
10.05.2023 09.00 - 16.00 MPD1002
15.05.2023 12.45 - 16.00 MPA4009

HUOM. Muutokset mahdollisia. Katso päivitetty sisältö ja aikataulu ennen opintojakson alkua.

Orientaatiokerran yhteydessä opiskelijoista muodostetaan lukupiiriryhmät, joiden kokoontumisaikataulusta (yhteensä 3krt, alustava varaus tehty) ryhmäläiset päättävät itsenäisesti keskenään.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali jaetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Luennot, vierailevat asiantuntijat, ryhmämuotoinen lukupiirityöskentely, oppimispäiväkirja

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailijat väkivaltatyön kentältä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h /op

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sisältää lähiopetusta kampuksella, itsenäisiä oppimistehtäviä Moodlessa, vierailevia luennoitsijoita väkivaltatyön palvelukentältä ja ryhmämuotoista lukupiirityöskentelyä.
13.03.2023 12.45 - 16.00 MPA4009 Orientaatio
21.03.2023 09.00 - 11.45 MPA4009
22.03.2023 08.30 - 11.45
28.03.2023 12.45 - 16.00 MPA4009
31.03.2023 08.30 - 11.45
05.04.2023 09.00 - 11.45 MPA4009
12.04.2023 12.45 - 16.00
21.04.2023 09.00 - 11.45 MPA4009
10.05.2023 09.00 - 16.00 MPD1002
15.05.2023 12.45 - 16.00 MPA4009

HUOM. Muutokset mahdollisia. Katso päivitetty sisältö ja aikataulu ennen opintojakson alkua.
Orientaatiokerran yhteydessä muodostetaan lukupiiriryhmät, joiden kokoontumisaikataulusta (yhteensä 3krt) ryhmäläiset päättävät itsenäisesti keskenään.


Mahdollinen AHOT-hakemus on tehtävä ennen opintojakson alkua.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi:
Arviointikriteerit ks liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät (hyväksytty/hylätty). Oppimispäiväkirja (0-5).
Oppimispäiväkirjan arviointimatriisi käydään läpi orientaatiokerralla.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Jukka Törnroos
Vastuuhenkilö

Jukka Törnroos

Opiskelijaryhmät
 • SXG20S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustellusti arvioida ja valita tarkoituksenmukaisia lähestymistapoja ja menetelmiä oman koulutusalansa työn ja työyhteisön kehittämisessä. Hän tunnistaa omalla alallaan käytettyjen keskeisten menetelmien ja palvelumuotoilun lähtökohdat ja käsitteet. Opiskelija osaa kerätä tarkoituksenmukaista tutkimus- ja kehittämistoiminnan aineistoa, ja hänellä on perusvalmiudet aineiston käsittelemiseen ja analysointiin, argumentoitiin sekä tulosten raportointiin.

Sisältö

• Oman alan keskeiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät (mm. arviointitutkimus, toimintatutkimus, tuotekehitys ja tutkimukselliset lähestymistavat, laadullinen ja määrällinen tutkimus)
• Aineiston hankinta ja käsittely
• Tulosten raportointi, esittäminen ja hyödyntäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- Etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- Toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- Toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- Tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Etsiä tietoa ja arvioida ja käyttää kriittisesti tietolähteitä
- Soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
- Soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
- Toimia ammatillisessa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
- Suunnitella toimintaa turvallisuus huomioiden
- Toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Toimia tavoitteellisesti työryhmässä ja projektissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa asiantuntevasti
- Perustella tietolähteiden käytön
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon tai selvitysten avulla
- Toimia monipuolisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ja työtilanteissa
- Toimia asiakaslähtöisesti ja yrityshenkisesti
- Toimia vastuullisesti ja turvallisuus huomioiden
- Perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
- Organisoida ja ohjata ryhmän ja projektin toimintaa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan ja ydinainekseen
- Etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
- Toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Osoittaa perehtyneisyyden keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
- Toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
- Tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön

Lisätiedot

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.03.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sylvia Hakari
 • Satu Hakanen
 • hyvinvointi sosiaaliala
Opiskelijaryhmät
 • SXG21S1
  Degree Programme in Social Services päivä
 • SXH21S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa kohdata yhteiskunnassa ja kasvatusyhteisöissä esiintyvää moninaisuutta. Hän ymmärtää
arvostavan kohtaamisen sekä vertaisryhmän merkityksen lapsen kehityksen tukemisessa. Hän tuntee ja osaa soveltaa vammaistyön ja erityiskasvatuksen keskeistä lainsäädäntöä, sopimuksia, palveluita ja käsitteitä. Opiskelija tunnistaa lapsen tuen tarpeet ja tuntee ja osaa soveltaa tuen menetelmiä ja käytäntöjä. Hän osaa reflektoida omaa ammatillista toimintaansa.

Sisältö

Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet varhaiskasvatuksessa. Inklusiivinen varhaiskasvatus. Vammaisuus, pitkäaikaissairaus sekä erityistuen tarpeet lapsuudessa ja perheessä. Erityiskasvatuksen ja vammaistyön palvelujen järjestämistä ohjaavat periaatteet. Kieleen ja kulttuuriin liittyvät erityiskysymykset.

Aika ja paikka

Opintojakson aikataulu

12.01.2023 08.30 - 11.45 MPA4008 Orientaatioluento
18.01.2023 08.30 - 11.45 MPA5015
26.01.2023 08.30 - 11.45 MPA4008
01.02.2023 08.30 - 11.45 MPA4018
09.02.2023 08.30 - 11.45 MPA5015
16.02.2023 08.30 - 11.45 MPA5015 Tentti
28.02.2023 09.00 - 12.00 MPD1002 Seminaari

HyMy-kylän toiminnan aikataulu ilmoitetaan myöhemmin!

Oppimateriaalit

Luennot,
Pihlaja, P. & Viitala, R. 2022. Varhaiserityiskasvatus. 3. uud. p. JYVÄSKYLÄ: PS-kustannus
sekä
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022, Varhaiskasvatuslaki.

Opetusmenetelmät

Luennot
HyMy-kylä -toiminta
Oppimistehtävät
Tentti
Seminaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

HyMy-kylä toiminta.
Seminaari.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

16.02.2023 08.30 - 11.45 MPA5015 Tentti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 27 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aikataulu

12.01.2023 08.30 - 11.45 MPA4008 Orientaatioluento
18.01.2023 08.30 - 11.45 MPA5015
26.01.2023 08.30 - 11.45 MPA4008
01.02.2023 08.30 - 11.45 MPA4018
09.02.2023 08.30 - 11.45 MPA5015
16.02.2023 08.30 - 11.45 MPA5015 Tentti
28.02.2023 09.00 - 12.00 MPD1002 Seminaari

HyMy-kylän toiminnan aikataulu ilmoitetaan myöhemmin!

Opintojakso on läsnäolovelvoitteinen. Opettajalla on oikeus antaa täydentäviä tehtäviä pedagogisin perustein.

Mahdollinen opintojaksoon liittyvä AHOT-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista. Opintojakson AHOT-hakemukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä AHOT-vastuuopettajaan.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointi:
Tentti 0-5
Osallistuminen opintojaksolla voi korottaa tentin arvosanaa.
Kaikki oppimistehtävät tulee tehdä hyväksytysti.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti 0-5
Osallistuminen opintojaksolla voi korottaa tentin arvosanaa.
Kaikki oppimistehtävät tulee tehdä hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Janika Kosonen
Opiskelijaryhmät
 • SXG21S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee lastensuojeluun liittyvää ajankohtaista keskustelua. Opiskelija perehtyy lapsen oikeuksien sopimukseen. Opiskelija tuntee lastensuojelulain periaatteet ja sisällön. Hän tuntee ja osaa soveltaa lastensuojeluun liittyviä peruskäsitteitä. Opiskelija tunnistaa lastensuojelutarpeen taustalla olevia syitä ja tuntee lastensuojeluprosessin eri vaiheet. Hän tunnistaa lastensuojeluun liittyviä eettisiä kysymyksiä. Opiskelija osaa reflektoida omaa ammatillista toimintaansa ja ymmärtää oman roolinsa lastensuojelun monialaisessa yhteistyössä.

Sisältö

YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Lastensuojelun tehtävät, keskeiset arvot ja periaatteet. Lapsen etu, osallisuus ja oikeudet lastensuojelussa. Ehkäisevä lastensuojelu. Lastensuojeluprosessi. Lastensuojelulaki. Sosiaalihuoltolaki suhteessa lastensuojelulakiin. Lastensuojelun palvelujärjestelmä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Seija Mäenpää
 • Satu Hakanen
 • Jouni Piekkari
Opiskelijaryhmät
 • SXH20S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH20K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXG20S1
  Degree Programme in Social Services päivä
 • SSKV22S
  Social Services vaihto-opiskelijat
 • SXH20K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa motivoida ja aktivoida yhteisöjä ilmaisulliseen, vuorovaikutukselliseen toimintaan. Hän osaa tukea ja ohjata yksilöiden ja yhteisöjen elämänlaatua edistäviä, luovia prosesseja. Opiskelija oivaltaa luovien menetelmien mahdollisuudet tunnetaitojen edistäjänä. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida muutokseen tähtäävää luovaa toimintaa.

Sisältö

Ilmaisulliset menetelmät todellisuuden jäsentämisen ja merkitysten jakamisen välineinä. Luovat menetelmät ryhmäytymisen syventäjinä. Osallistujien toimijuuden ja kulttuurisen monimuotoisuuden tavoitteellinen tukeminen. Luovat menetelmät itsetuntemuksen ja uusien näkökulmien tutkimisen välineinä. Soveltavan taiteen toimijat ja moniammatillinen yhteistyö. Taide ja hyvinvointi.

Aika ja paikka

ti 25.10. klo 8.30-11.45 (MPA5020) Orientaatio
ke 26.10. klo 8.30-11.45 (Draama/Piekkari) MPC4010
to 27.10. klo 12.45-16.00 (Kuvataide/Mäenpää) MPA2022
pe 28.10. klo 8.30-11.45 (Musiikki/Hakanen) MPA2030
ti 1.11. klo 12.45-16.00 (Draama/ Piekkari)(MPC4010)
ti 8.11. klo 12.45-16.00 (Kuvataide/Mäenpää) MPA2022
to 10.11. klo 12.45-16.00 (Kuvataide/Mäenpää) MPA2022
pe 11.11. klo 12.45-16.00 (Draama/ Piekkari)(MPC4010)
ma 14.11. klo 12.45-16.00 (Kuvataide/Mäenpää) MPA2022
ti 15.11. klo 8.30-11.45 (Musiikki/Hakanen) MPA2030
ma 21.11. klo 12.45-16.00 (Draama/ Piekkari)(MPC4010)
ti 22.11. klo 8.30-11.45 (Draama/ Piekkari)(MPC4010)'
pe 25.11. luovat menetelmät klo 8.30-16 ITSENÄINEN TYÖSKENTELY

Pe 9.12. Päätöstapahtuma - opintojakson arviointi ja koonti klo 10-16 (MPA2030)

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ja materiaalit OMA:n työtilassa

Opetusmenetelmät

Toiminnalliset taidetyöpajat, ryhmäreflektiot, oppimistehtävät, verkkokirjallisuus, opintovierailut, verkkosivun luominen (Menetelmäpankki)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Helsingin kaupunginteatterin yleisötyö Taidetta ikääntyneiden koteihin-projekti koteihin/https://hkt.fi/projektit/helsingin-kaupunginteatteri-tuo-taidetta-ikaantyneiden-koteihin/

Lisätietoja opiskelijoille

OPETTAJAT:
Seija Mäenpää (Kuvallinen ilmaisu)
Jouni Piekkari (Draama ja pelilliset menetelmät)
Satu Hakanen (Musiikki)

Opintojakso perustuu työpajamuotoiseen kontaktiopetukseen, jossa tutustutaan visuaalisen ilmaisun, draaman, pelillisyyden ja musiikin käyttöön sosiaalipedagogisessa työssä. Tällä opintojakson toteutuksella tehdään pienimuotoinen hyvinvointia tukeva ohjausharjoittelu Metropolian ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden kanssa yhteistyössä opiskelijajärjestö Metkan kanssa.

Opetus toteutetaan englanniksi, mutta oppimistehtävät ja esim. improvisaatiot voi tehdä suomeksi. Opintojakso tarjoaa hyvän mahdollisuuden käyttää ammatillista englanninkieltä monikulttuurisessa ympäristössä.

LISÄTIETOJA DRAMASTA: Draamakasvatus tarjoaa menetelmiä, joilla voi auttaa ryhmää tutkimaan haastaviakin aiheita turvallisesti ja innostavasti. Draaman menetelmien avulla voi myös auttaa ryhmää etsimään omia aiheitaan, ongelmiaan ja ratkaisuja niihin. Osiossa perehdytään kuinka erilaisia ryhmiä voidaan johdattaa turvallisesti draamalliseen toimintaan. Pohdimme myös miten luoda oppimistavoitteita yhdessä ryhmän kanssa. Lisäksi oppimme ryhmänhallinnan ja innostamisen keinoja sosiaalialan erilaisten asiakasryhmien kanssa. Draama tarjoaa myös keinoja integroida eri ilmaisun muotoja: musiikkia, tanssia, elokuvaa, kuvallista ilmaisua jne. erilaisille oppijoille ja mentaliteeteille sopivaksi ja erilaisiin tilanteisiin.

LISÄTIETOJA MUSIIKISTA:
Musiikki voi tukea ja kehittää tutkitusti monia ihmisen osa-alueita kuten kielen kehitystä, muistia, hyvinvointia. Musiikin avulla voidaan turvallisesti oppia tuntemaan lisää itseä, omia ajatuksia ja tunteita. Se voi myös toimia väylänä muihin ihmisiin ja eri kulttuureihin. Musiikkitoiminnan avulla voidaan myös vahvistaa ryhmien yhteisöllisyyttä, osallisuutta. Osioissa perehdytään musiikkitoiminnan erilaisiin työtapoihin kuten laulamiseen, soittamiseen, musiikkiliikuntaan ja musiikin kuunteluun. Edellä mainittuja työtapoja kokeillaan ja suunnitellaan itse, ja erityisesti pohditaan samalla, miten ne voisivat tukea asiakkaan ja asiakasryhmien hyvinvointia. Musiikkiosion tunneilla pääpaino on musiikin kokeilemisessa, itseilmaisussa ja improvisaatiossa.

ti 25.10. klo 8.30-11.45 (MPA5020) Orientaatio
ke 26.10. klo 8.30-11.45 (Draama/Piekkari) MPC4010
to 27.10. klo 12.45-16.00 (Kuvataide/Mäenpää) MPA2022
pe 28.10. klo 8.30-11.45 (Musiikki/Hakanen) MPA2030
ti 1.11. klo 12.45-16.00 (Draama/ Piekkari)(MPC4010)
ti 8.11. klo 12.45-16.00 (Kuvataide/Mäenpää) MPA2022
to 10.11. klo 12.45-16.00 (Kuvataide/Mäenpää) MPA2022
pe 11.11. klo 12.45-16.00 (Draama/ Piekkari)(MPC4010)
ma 14.11. klo 12.45-16.00 (Kuvataide/Mäenpää) MPA2022
ti 15.11. klo 8.30-11.45 (Musiikki/Hakanen) MPA2030
ma 21.11. klo 12.45-16.00 (Draama/ Piekkari)(MPC4010)
ti 22.11. klo 8.30-11.45 (Draama/ Piekkari)(MPC4010)'
pe 25.11. luovat menetelmät klo 8.30-16 ITSENÄINEN TYÖSKENTELY

Pe 9.12. Päätöstapahtuma - opintojakson arviointi ja koonti klo 10-16 (MPA2030)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ARVIOINNIN TAVAT:
Arviointi opintojaksolla perustuu luoville ja ryhmälähtöisille menetelmille tyypilliseen prosessiarviointiin. Työskentelyä ja sen merkitystä reflektoidaan yhdessä lähiopetuksen kuluessa. Yhteisarvioinnissa purkupäivässä kiinnitetään huomiota tavoitteiden toteutumiseen; ryhmäprosessin etenemiseen ja subjektiivisten merkitysten pohdintaan. Arvioinnissa käytetään toiminnallisia ja keskustelevia menetelmiä.
ARVIOINNIN OSAT:
* Läsnäolot lähiopetuksessa vähintään 80% kussakin osuudessa (draama, musiikki, kuvallinen ilmaisu) ja läsnäolo 100% purkupäivässä, opintojakson läsnäololistat
* Tehtävän A ja B suorittaminen hyväksytysti.
ARVIOINTIASTEIKKO: Hyväksytty / Hylätty

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • LeighAnne Rauhala
Opiskelijaryhmät
 • SXG21S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää mielenterveyteen liittyviä ilmiöitä ja haasteita. Hän tunnistaa asiakasryhmien erityistarpeet. Hän ymmärtää ja osaa soveltaa keskeistä lainsäädäntöä ja alan peruskäsitteitä. Opiskelija tunnistaa palvelujärjestelmän ja osaa ohjata ja tukea asiakasta palveluihin. Opiskelija osaa reflektoida ammatillista toimintaansa ja tunnistaa sosionomin työssä oman ammatillisuutensa rajat. Opiskelija osaa arvioida mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvää ajankohtaista keskustelua ja ymmärtää rakenteellisen mielenterveys- ja päihdetyön merkityksen.

Sisältö

Mielenterveys
Suojatekijät/riskitekijät. Normaalius/poikkeavuus. Mielenterveystyön historia. Mielenterveyden osatekijät. Mielenterveyden haasteet. Opiskelijalla on valmiudet työskennellä itsemurha-alttiiden asiakkaiden ja läheisten tueksi. Itsemurha-alttiin ihmisen ja läheisten tukeminen.
Päihteet ihmisen elämässä
Riippuvuusilmiöt. Päihdetyön suuntaukset. Asiakasta kunnioittava kohtaaminen, puheeksiottaminen ja motivointi. Lainsäädäntö turvaamassa yksilön perusoikeuksia. Opiskelija osaa ohjata ja tukea asiakasta palveluihin. Keskeiset palvelut ja asiakkaan ohjaaminen niihin. Ehkäisevä, korjaava ja kuntouttava mielenterveys- ja päihdetyö.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 13.10.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Jenny West
 • Elisa Mattila
 • Jenna Kukkonen
 • Teija Rautiola
 • Ulla Marjosola
 • Anna Eskola
 • Petra Heino
 • Hannele Hokkanen
 • Heini Maisala-McDonnell
 • Tuomas Leisti
Opiskelijaryhmät
 • SXN22S1EX
  Vaihto-opiskelijat, Terveys
 • SXN22K1BE
  Degree Programme in Nursing päivä
 • SXB22SE
  Fysioterapian erasmusvaihto-opiskelijat s22
 • SXD22SV
  Jalkaterapian vaihto-opiskelijat s22
 • SXG20S1
  Degree Programme in Social Services päivä
 • SSKV22S
  Social Services vaihto-opiskelijat
 • SXA22SV
  Apuvälinetekniikan vaihto-opiskelijat s22
 • SXN22K1D
  Degree Programme in Nursing päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Kurssi on intensiivitoteutus joka edellyttää aktiivista osallistumista koko opintojakson ajan 29.8.-13.10.2022
Ennakkotehtävä
Aktivoiva luento
ryhmätyöskentely, työpajatyöskentely,
ohjatut harjoitteet
projektityöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien aihiot työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Kansainvälisyys

N/A

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h opiskelijan työtä
10 op= 270h

Sisällön jaksotus

Intensiivitoteutus 7 viikkoa. Innovaatioprojektin opintopäivät ma-to (kokonaiset työskentelypäivät).
Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua).
Projekteihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella. Ajankohta ilmoitetaan opintojakson tiedotteiden kautta.

Ennakkotehtävä (ohjeet OMA tiedotteesta ennen opintojakson alkua. Tehtävän palautus 29.8.2022 mennessä kunkin projektin omaan OMA-työtilaan, jonka saatte ensimmäisellä tapaamisella opettajalta.

29.8 klo 9-11.30 Orientaatio (verkossa)
https://metropolia.zoom.us/j/65105517703?pwd=UC9NUTk2UjJORE11SElUTldnbEZvUT09 password: 1848
Projektiryhmien ensimmäinen tapaaminen ilmoitetaan haasteessa.
Tilaajatapaaminen ensimmäisellä viikolla projektikohtaisella aikataululla
29.8- 13.10 Projektikohtainen työskentely ma-to päivät.
Ohjaajan tapaamiset viikoittain ma-to välillä. Yhteistyökumppanin ja muiden kumppaneiden tapaaminen sovitusti.
12.10 MINNOFest. Projektien tuotosten esittelytapahtuma
13.10 Palautekeskustelut projektiohjaajan kanssa

Lisätietoja opiskelijoille

INTENSIIVIOPINTOJAKSO; Läsnäoloa edellytetään koko opintojakson ajan.
Kesto 7 viikkoa
Projektiaihioihin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, jolla opiskelija vahvistaa sitovan osallistumisen opintojaksolle. Projektiin ilmoittaumatta jättäminen voi estää opintojaksolle pääsyn.
Projektiaihioihin tulevat näkyviin toteutuksen OMA työtilaan, joka julkaistaan myöhemmin.
Opiskelijat ja opettajat saavat tiedon projektiryhmästään ennen ensimmäistä projektitapaamista.
Ensimmäinen projektitapaaminen: Tarkempi paikka ja aika on ilmoitettu projektiaihio lomakkeessa.
Projektin yhteinen päätöstilaisuus MinnoFest.
Palaute/arviointikeskustelun aika sovitaan ohjaajan kanssa. Innovaatioprojektin hyvä arvosana voi mahdollistaa projektin jatkamisen opinnäytetyönä saman aihepiirin hankkeessa erillisen sopimuksen mukaan

AHOT: Hakemus tulee olla tehtynä ja hyväksyttynä ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opintojaksolla työskennellään osin etänä. Katso tästä tarkemmin etäopetustoteutukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyssä käytettävistä järjestelmistä, ohjelmistoista, IT-sovelluksista ja sähköisistä työvälineistä. Linkki Metropolian laajaan opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteeseen https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Mahdolliset lisäkysymykset oman osaamisalueen MINNO koordinaattorille sähköpostilla
(s-posti nimi@metropolia.fi)
Terveysala; Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola
Kuntoutus ja tutkiminen: Jenny West, Ulla Marjosola
Hyvinvointi: Jenny West, Ulla Marjosola, Hannele Hokkanen ja Teija Rautiola

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi
Aktiivinen osallistuminen intensiivitotutukselle
Teoria osaamista tukevat tehtävät+ projektityöskentely= innovaatioprojekti 10 op
Innovaatioprojekti arvioidaan numeerisesti.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

12.01.2023 - 09.03.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Innovaatiotoiminta ja yrittäjyys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Jukka Lehtimäki
 • Hannes Jesar
 • Eero Kokko
 • Mirka Peththahandi
 • Juha Havukumpu
 • Ulla Vehkaperä
Vastuuhenkilö

Ulla Vehkaperä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee oman toimialansa järjestämisen ja tuottamisen eri tavat sekä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään liikeideoita ja niiden menestymismahdollisuuksia. Opiskelija pystyy kehittämään asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja ja tuotteita. Opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan aloittamiseen ja hän osaa myös hyödyntää julkisia neuvontapalveluja. Opiskelija pystyy tekemään laskelmia oman yritystoiminnan kannattavuudesta. Opiskelija on selvillä yritysrahoituksen eri muodoista. Opiskelija pystyy tuottamaan selkeän liiketoimintasuunnitelman omalle yritysidealleen. Opiskelija osaa rakentaa yritystoiminnan kannalta olennaisia verkostoja.

Sisältö

Yrityshautomo on tarkoitettu opiskelijoille ja muille yrittäjyydestä kiinnostuneille.
Opiskelijoiden oman tai ryhmän yritysidean kehittäminen ja testaaminen. Liike-elämän toimintaympäristön hahmottaminen ja yritystoimintaa säätelevä ja ohjaava lainsäädäntö, sopimuskäytännöt ja rahoitus. Yritystoiminnan mahdollisuudet. Yrittäjyyden erilaiset työkalut ja menetelmät. Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yrittäjän asenne ja taidot. Palvelujen tuotteistaminen, hinnoittelu ja laatu. Yrityksen perustaminen liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan. Yritysmuodon valinta toiminnan mukaisesti. Julkinen kilpailutus. Vakuuttaminen. Markkinointi. Kumppanuusverkostot.
Opintojakson sisältöjen painopisteet tarkentuvat toteutussuunnitelmassa.

Aika ja paikka

Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki. Kampuksen C-talon 2.kerros 2010 luokka.
Opintojakso toteutuu 12.1. - 9.3.2023 välillä. Lähitunnit pääsääntöisin tiistaisin ja torstaisin klo 9.00 -12.00. Tarkemman aikataulun voi tarkistaa https://www.metropolia.fi/fi/asiakastyot-ja-palvelut/yrittajyyskiihdyttamo-turbiini/myllypuro

Oppimateriaalit

Jaetaan moodle oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Seminaarit, joissa useita vierailijoita
Työpajat
Oppimistehtäviä
Projekti (oman yritysiden työstämistä / yrityksen liiketoimintasuunnitelma)
Yksilöllinen sparraus ja palaute

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelija käy haastattelemassa työelämänedustajaa ja laajentaa yhteistyöverkostoaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op vastaa 270 tuntia opiskelijan työskentelyä. Opinnoissa voi tehdä oppimistehtäviä yksin, pareina tai pienryhmissä.

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutus on suunnattu Metropolian opiskelijoille.
Toteutuksen tarkempi sisältö esitellään orientaatiopäivänä..
Metropolian opiskelija voi korvata tällä toteutuksella innovaatio-opinnot.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija hahmottaa yritystoiminnan edellytykset ja pystyy kehittämään omaa ideaansa. Opiskelija ymmärtää liike-elämän keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet ja tunnistaa yrityksen perusprosessit. Opiskelija on selvillä yrityksen perustamisen vaiheista ja toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan. Opiskelija on omaksunut sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden käsitteet. Hän on saanut näkökulmia yritystoiminnan mahdollisuuksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten toimintaympäristössä. Hän osaa hankkia tietoa yritystoiminnasta ja rahoituksesta. Opiskelija on kehittänyt omaa yritysideaansa toimivaksi toteutukseksi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.
- Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu työskentelyyn toteutuksen aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja ratkaisuiden syntymiseen.

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja hahmotellut yritysideaa välttävästi. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyteen liittyvät keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet ja on selvillä yrityksen perustamisen vaiheista, yrittäjyyden suunnittelutyökaluista -ja menetelmistä sekä toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan.

Arviointikriteerit - hyvä (3-4)

Opiskelija on osallistunut toimintaan aktiivisesti ja hahmottaa yritystoiminnan edellytykset ja pystyy hyödyntämään erilaisia yrittäjyyden työkaluja ja menetelmiä sekä kehittämään liikeideaansa. Opiskelija on hyvin selvillä yrityksen perustamisen vaiheista ja toimintaympäristön vaikutuksista yritystoimintaan. Hän on omaksunut uusia näkökulmia yritystoiminnan mahdollisuuksiin ja verkostoitumiseen.

Arviointikriteerit - kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut toimintaan ja liikeidean kehittämiseen erittäin aktiivisesti ja omaksunut yrittäjyyteen ja yritystoiminnan kehittämiseen ja analysointiin liittyviä tietoja, taitoja, työkaluja ja menetelmiä kiitettävästi. Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten toimintaympäristössä ja osaa hankkia ja analysoida tietoa yritystoiminnasta ja sen rahoituksesta. Opiskelija on kehittänyt liikeideansa ja liiketoimintasuunnitelmansa valmiiksi mahdollista toteuttamista varten.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Janika Kosonen
Vastuuhenkilö

Janika Kosonen

Opiskelijaryhmät
 • SXH20S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXG20S1
  Degree Programme in Social Services päivä
 • SXH20K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH20K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee nuoruusiän kehityksen erityispiirteet. Hän ymmärtää nuorten kulttuuristen yhteisöjen merkityksen yksilöllisen kasvun tukena. Opiskelija tunnistaa yhteiskunnallisten ja kulttuuristen muutosten vaikutuksia nuorten elämään. Hän tuntee nuoren kannalta keskeisen palvelujärjestelmän ja kykenee tukemaan nuoria voimavarojen löytämisessä ja toimintakykyisyydessä erilaisissa ympäristöissä ja erilaisin keinoin. Opiskelija osaa toimia nuorten aseman parantamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja tuntee nuorisoa koskevan lainsäädännön.

Sisältö

Nuoret muuttuvassa yhteiskunnassa. Nuoruus kulttuurisena ilmiönä, nuorisokulttuurit. Nuoruusiän erityishaasteet ja nuorten kanssa tehtävä työ. Nuorten hyvinvointi. Nuorisotyön muodot, sosiaalinen nuorisotyö, etsivä nuorisotyö, nuorisotiedotus. Toiminnallisia / ilmaisullisia menetelmiä nuorten kanssa tehtävässä työssä. Nuoria koskeva lainsäädäntö soveltuvin osin, nuorisolaki, laki nuorista rikoksen tekijöistä.

Aika ja paikka

Alla olevat yleiset uusinta- ja korotustenttipäivät:
Ti 20.9. klo 16.30 – 20.00
Ti 15.11. klo 16.30 – 20.00

Oppimateriaalit

1. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013.
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287

2. Nuorisolaki 1285/2016.
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161285

3.Tomi Kiilakoski (Toim.) Kestävää tekoa. Nuorisobarometri 2021. Valtion nuorisoneuvosto
Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, Opetus- ja kulttuuriministeriö.
https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2022/03/nuorisobarometri-2021-web.pdf

4. Suomi lasten kasvuympäristönä. Kahdeksantoista vuoden seuranta vuonna 1997 syntyneistä. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 210 http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137104/URN_ISBN_978-952-343-152-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

5. Puuronen, A. 2014. Etsivä nuorisotyö ammattina ja ammattialan kehittäminen– näkökulmia käytännön työstä. Etsivän katse. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisuja 70.
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/etsivan_katse.pdf

6. Kiilakoski, T. 2016. Koulu on enemmän. Nuorisotyön ja koulun yhteistyön käytännöt, mahdollisuudet ja ongelmat. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/koulu_on_enemman.pdf

7. Nurmi, J.-E., Ahonen, T., Lyytinen H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. Luku: NUORUUS. Helsinki: WSOY. Löytyy myös e-kirjana.

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä.

MATERIAALIT JA TENTTI JOKO SUOMEKSI TAI ENGLANNIKSI.
Tentti suoritetaan erikseen ilmoitettuina uusintenttipäivinä, johon ilmoittaudutaan erikseen.
Tenttiä ei ole mahdollista suorittaa kaikkina uusintatenttipäivinä, vaan opintojakson lehtori ilmoittaa ajat erikseen.

Huom! Jotta pääsette ilmoittautumaan tentteihin, kaikille opintojaksolle ilmoittautuneille merkitään ensiksi arvosanaksi 0 ja muutan sen tenttiarvioinnin jälkeen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit ovat yleisiä uusinta- ja korotustenttitilaisuuksia. HUOM! Opintojakson tenttiä ei ole mahdollista suorittaa kaikissa yleisissä tenteissä!

Opintojakson tentin voi tehdä:
Ti 20.9. klo 16.30 – 20.00
Ti 15.11. klo 16.30 – 20.00

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa vain tenttimällä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op (135h)

Sisällön jaksotus

Opiskelija perehtyy tenttikirjallisuuteen itsenäisesti ja ilmoittautuu tenttiin. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti ja tenttimällä.

Lisätietoja opiskelijoille

HUOM.! Voidakseen suorittaa tentin, on opiskelijan muistettava ilmoittautua tälle opintojaksolle ja erikseen uusintatenttiin!

Opintojakson opettaja antaa lisätietoja.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi:
Arviointikriteerit ks liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan tentin perusteella. Metropolian arviointikriteerit.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Jyrki Konkka
 • Sylvia Hakari
 • Katja Ihamäki
 • Niina Pietilä
 • Minna Kalajoki
 • Jukka Törnroos
Opiskelijaryhmät
 • SXG19S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija raportoi ja viimeistelee opinnäytetyönsä. Hän osaa kuvata ja arvioida opinnäytetyöprosessiaan kokonaisuutena. Opiskelija osaa viestiä opinnäytetyöstään valitulle kohderyhmälle ja jakaa osaamistaan asiantuntijayhteisössä sekä suomeksi että englanniksi.

Sisältö

- Opinnäytetyön viimeistely ja raportointi
- Englanninkielisen abstraktin kirjoittaminen
- Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
- Työn julkistaminen esimerkiksi artikkelin, posterin tai esitelmän muodossa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00BU42 Opinnäytetyön toteutus

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Jyrki Konkka
 • Sylvia Hakari
 • Katja Ihamäki
 • Eveliina Korpela
 • Niina Pietilä
 • Minna Kalajoki
 • Miia Ojanen
Opiskelijaryhmät
 • SXG20S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja osaa perustella opinnäytetyönsä lähtökohdat oman ammattialansa kehittämisen kannalta. Hän kykenee toimivaan yhteistyöhön erilaisissa työelämän verkostoissa ja ammatilliseen keskusteluun työelämän edustajien, ohjaajien ja opiskelijoiden kanssa. Opiskelija osaa laatia opinnäytetyöstään toteuttamiskelpoisen suunnitelman, joka perustuu kriittiseen tiedonhankintaan ja luoviin ratkaisuihin. Hän osaa tunnistaa ja ratkaista työhönsä liittyviä eettisiä kysymyksiä. Opiskelija käyttää suunnitelman laatimisessa englanninkielistä tutkimuskirjallisuutta.

Sisältö

- Ymmärryksen saaminen opinnäytetyöprosessista
Alan ajankohtaisten kehittämistarpeiden tunnistaminen
- Yhteistyöneuvottelut työelämäedustajien kanssa, verkostomainen työskentely ja vertaistuki
- Tiedonhankinta sekä suomen että englannin kielellä ja lähdekritiikki
- Työtapojen ja menetelmien perusteltu valinta
- Menetelmä-, tekstinohjaus- ja tiedonhankinnan pajat
- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestintä
- Ideapaperin ja toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman laatiminen ja niiden esittäminen seminaarissa
- Tutkimusluvan hakeminen ja opinnäytetyösopimuksen laatiminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00BU36 Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka
SX00BU37 Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet
SX00BU38 Kehittämis- ja tutkimustoiminnan syventävät opinnot

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 09.06.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Sylvia Hakari
 • Katja Ihamäki
 • Niina Pietilä
 • hyvinvointi sosiaaliala
Opiskelijaryhmät
 • SXG20S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa laatimansa opinnäytetyösuunnitelman ja kirjoittaa opinnäytetyöraportin. Opiskelija osaa arvioida opinnäytetyön vahvuuksia ja heikkouksia sekä tunnistaa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Hän osaa käyttää englanninkielistä tutkimustietoa lähdemateriaalina.

Sisältö

- Opinnäytetyön toteuttaminen yhdessä työelämän edustajien ja ohjaajien tukemana
- Menetelmä-, tekstinohjaus- ja tiedonhankinnan pajat
- Kirjallisen opinnäytetyöraportin laatiminen ja sen esittäminen seminaarissa
- Vertaisohjaus ja -arviointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- Soveltaa alan tietoperustaa tilanteen mukaisesti
- Käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon ja selvitysten avulla
- Etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön
- Toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
- Selvittää toiminnan lähtökohtia ja tarpeita
- Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
- Selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
- Toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
- Suunnitella ja ohjata monialaisten ryhmien toimintaa
- Viestiä ammattialan asioista

Esitietovaatimukset

Seuraavat opinnot suoritettuna ennen opintojaksoa:
SX00EL01 Opinnäytetyön suunnittelu

Lisätiedot

Opinnäytetyön arviointi tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

16.07.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2025

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Katarina Groop
 • LeighAnne Rauhala
Opiskelijaryhmät
 • SXG22S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija kykenee itseohjautuvaan opiskeluun, osaa toimia vastuullisena opiskelijana ja sitoutuu korkeakouluyhteisöön sekä sosionomiopintoihin. Opiskelija osaa asettaa itselleen oppimistavoitteet, suunnitella
opinto- ja urapolkunsa, seurata opintojensa edistymistä sekä arvioida oppimistaan. Opiskelija edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiaan ja osaa markkinoida osaamistaan työelämälle.
Opiskelija osaa reflektoida osaamistaan sosiaalipedagogisen työn ammatillisten osaamisalueiden
pohjalta. Opiskelija osaa tarkastella työtään ja kehittää sitä. Hän kykenee arvioimaan
sosiaalialan ammatillista tietoa ja uudistamaan omaa yhteiskunnallista osaamistaan. Opiskelija osaa
solmia koulutuksen ja työelämän välisiä kumppanuuksia. Opiskelija on vastuullinen ja
sosiaalialan ammattilainen.

Sisältö

Opiskelija osallistuu lukukausittain pienryhmäryhmätyöskentelyyn, joka tukee opinto- ja urasuunnittelua sekä ammattilaiseksi kehittymistä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Satu Hakanen
 • Saila Nevanen
Vastuuhenkilö

Saila Nevanen

Opiskelijaryhmät
 • SXH20S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXG20S1
  Degree Programme in Social Services päivä
 • VAKA22K
  Varhaiskasvatuksen polku

Tavoitteet

Opiskelija osaa tukea ja ohjata lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Hän osaa tukea ja rikastuttaa lapsen leikkiä. Hän osaa havainnoida ja tunnistaa lapsen yksilöllisiä ja lapsiryhmän monenlaisia tarpeita sekä huomioida ne toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija osaa soveltaa erilaisia tuen menetelmiä ja varhaisen tukemisen käytäntöjä.

Sisältö

Lapsen oppimisen teoriat ja oppimiskäsitykset. Lähikehityksen vyöhyke. Tutkiva oppiminen. Lapsen kehityksen ja toiminnan havainnointi, dokumentointi ja tukeminen. Vertaissuhteet. Leikki, leikkiteoriat, leikin merkitys lapsen oppimisessa.

Aika ja paikka

Myllypurontie 1

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali:
Merja Koivula, Anna Siippainen & Paula Eerola-Pennanen (Ed.) (2017) Valloittava varhaiskasvatus,
Mirja Köngäs (2019): Tunneäly varhaiskasvatuksessa.
Elena Bodrova (2008) Make believe play versus academic skills: a Vygotskian approach to today’s dilemma of early childhood education, European Early Childhood Education. Research Journal, 16:3, 357-369.
Tarinasta leikiksi -tarinallisen leikin käsikirja
.https://www.edu.fi/download/187568_tarinasta_leikiksi_kasikirja_2017.pdf
Luentomateriaalit
Lisämateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

In English
Dowling M. (2010). Young children's personal, socilat & emotional development. Sage.
Köngäs M., Määttä K. & Uusiautti S( 2021) Participation in play activities in the children’s
peer culture
Elena Bodrova (2008) Make believe play versus academic skills: a Vygotskian approach to today’s dilemma of early childhood education, European Early Childhood Education. Research Journal, 16:3, 357-369.
Hakkarainen, P., Bredikyte. M. & al. Narrative environments for play and learning (NEPL)" guidelines for kindergarten and school teachers working with 3-8 years-old-children. 2017.
Lecture materials
English additional material will be announced before study unit begins.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot, pienryhmätyöskentely, vierailukäynti, tenttiin lukeminen, oppimistehtävä, osallistuminen perhevalmennuksen suunnitteluun ja toteutukseen Metropolian Hymykylässä
The tuition is in Finnish and in English, interactive lectures, small group activities, study visit, reading for the exam, study assignment, participating to the planning and implementation of a family event in Metropolia's Hymykylä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan myöhemmin

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 24.11.2022 08.30 - 11.45 MPA6020

Uusintatenttien ajankohdat ilmoitetaan opintojakson alussa.
Huom. Ilmoittaudu uusintatenttiin sähköpostilla saila.nevanen@metropolia.fi

Kansainvälisyys

Ilmoitetaan myöhemmin

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5x 27h = 135 h

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Aikataulu:
16.09.2022 08.30 - 11.45 MPA2019 Orientaatioluento (yhdessä Varhaiskasvatuksen perusteet -kurssin kanssa)
(05.10.2022 08.30 -16.00 Seminaari Mahdollisuuksian maisemia Vapaaehtoinen osallistuminen. Ohjelma tarkentuu myöhemmin)
07.10.2022 08.30 - 11.45 MPA4008 Luento
14.10.2022 08.30 - 11.45 MPA4010 Luento
28.10.2022 12.45 - 16.00 MPA6010 Luento
31.10.2022 12.45 - 16.00 MPA5015 Luento
02.11.2022 12.45 - 16.00 MPA4008 ja MPA2007 Oppimistehtävän esittely (pakollinen osallistuminen)
Seminaari (ajankohta tarkentuu myöhemmin)
22.11.2022 16.00 - 18.30 MPA6020 Perhevalmennus Hymykylä
24.11.2022 08.30 - 11.45 MPA6020 Tentti

(VAKA22K -ryhmän, Avoin AMK syksyn lähipäivät ja pakolliset luennot tarkentuvat myöhemmin)

Lähiopetuksen lisäksi kurssitehtävän tekemiseen pitää varata aikaa. Jotkut luennoista voivat sisältää itsenäistä työtä. Tästä ilmoitetaan orientaatioluennolla.

- Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opettajalla on oikeus antaa opiskelijalle lisätehtäviä esim. poissaolojen johdosta pedagogisin perustein.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi:
Arviointikriteerit ks liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tentti 70%, oppimistehtävä 30%.
Arviointi perustuu opintojakson tavoitteisiin ja sisältöalueisiin. Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen edellytetään vähintään 50%

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Katarina Groop
 • LeighAnne Rauhala
 • Jukka Törnroos
Opiskelijaryhmät
 • SXG22S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa selittää monimuotoisen oppimisympäristönsä
- osaa kuvailla Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeisimmät opiskeluun liittyvät ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt
- osaa suunnitella oman opintopolkunsa ja tunnistaa sen suunnitteluun vaikuttavat tekijät
- osaa selittää tutkinnon edellyttämät työskentely- ja opiskelutavat
- tunnistaa omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden vaikutuksen opiskeluun
- tunnistaa yleisimmät opiskelussa tarvittavat ohjelmat ja järjestelmät
- tunnistaa keskeiset tietosuojan –ja turvan periaatteet
- tunnistaa tutkinnon työelämämahdollisuuksia
- osaa selittää tutkinnon tuottamaa osaamista

Sisältö

- Fyysinen, sosiaalinen ja digitaalinen oppimisympäristö
- Opiskelijapalvelut
- Ammattikorkeakouluopiskelun opiskeluun liittyvät ohjeet ja säännöt
- Kirjastopalvelut ja tiedonhaun perusteet
- Opetussuunnitelma ja opintojen suunnittelu (AHOT, HOPS)
- Oppimisen periaatteet ja menetelmät tutkinnossa
- Tutkinnossa käytettävät keskeiset digitaaliset oppimisen ja työskentelyn työvälineet sekä tietojärjestelmät
- Opiskeluvahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistaminen
- Tietosuojan ja -turvan periaatteet
- Tutkinnon tuottama osaaminen ja työelämämahdollisuudet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää 2 op tietotekniikan opetusta.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Seija Mäenpää
 • Satu Hakanen
 • Saila Nevanen
 • Jouni Piekkari
Vastuuhenkilö

Satu Hakanen

Opiskelijaryhmät
 • SXH20K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • VAKA22K
  Varhaiskasvatuksen polku
 • SXH20K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa, dokumentoida ja arvioida lapsen oppimista sekä hyvinvointia tukevaa laaja-alaista ja tavoitteellista, pedagogisesti painottunutta toimintaa. Opiskelija tunnistaa lasten kulttuurin ja yhteisön ominaispiirteitä ja käyttää niitä ammatillisessa toiminnassaan. Hän osaa kytkeä lasten toiminnan lähiympäristöön ja kestäviin elämäntapoihin. Hän osaa arvioida ja kehittää pedagogista ja tavoitteellista toimintaa kasvatusyhteisössä.

Sisältö

Varhaiskasvatuksen oppimisen alueet: kieli, ilmaisu, taiteellinen kokeminen, yhteisöllisyys, tutkiminen, monilukutaito, liikkuminen, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. Lasten projektit ja tarinallinen leikki. Vaihtoehtoiset pedagogiikat.

Aika ja paikka

Opintojakso alkaa viikolla 34 ja päättyy viikolla 48.

25.08.2022 12.45 - 16.00 MPB6008 Orientaatioluento (Hakanen, Piekkari, Nevanen)
26.08.2022 08.45 - 11.45 MPA2007 Draama ja 5. dimensio (Piekkari)
26.08.2022 12.45 - 16.00 MPA2022 Kuvataide (Mäenpää)
29.08.2022 12.45 - 16.00 MPA2030 Musiikki (Hakanen)
30.08.2022 12.45 - 16.00 MPA2022 Kuvataide (Mäenpää)
01.09.2022 08.30 - 11.45 MPA2022 Kuvataide (Mäenpää)
05.09.2022 08.30 - 11.45 MPA2030 Musiikki (Hakanen)
08.09.2022 08.30 - 11.45 MPA2007 Draama ja 5. dimensio (Piekkari)
08.09.2022 12.45 - 16.00 MPA2022 Kuvataide (Mäenpää)
13.09.2022 12.45 - 16.00 MPA2022 Kuvataide (Mäenpää)
15.09.2922 08.30-11.45 MPA4018 Varhaiskasvatuksen aiheita (Hakanen)
15.09.2022 12.45 - 16.00 MPA6021 Draama ja 5. dimensio (Piekkari)
19.09.2022 08.30-11.45 MPBK030 Liikunta (Hakanen)
19.09.2022 12.45 - 16.00 MPA2030 Musiikki (Hakanen)

22.09.2022 08.30 - 11.45 MPBK030 Liikunta (Hakanen)
(05.10.2022 09.00 -16.00 Seminaari Mahdollisuuksian maisemia (Ohjelma tarkentuu myöhemmin)
29.11.2022 08.15 - 11.45 Perhekahvila Hymykylä / Projektin purku (Hakanen ja Nevanen)
ajankohta tarkentuu: Turvaa ja tunnetaitoja -seminaari (ajankohta tarkentuu myöhemmin)

Oppimateriaalit

materiaalit ilmoitetaan myöhemmin

Opetusmenetelmät

aktivoivat luennot
harjoitukset
työpajat
itsenäinen opiskelu
oppimistehtäviä
projekti lasten kanssa
Harjoitustehtäviä Metropolian HyMy-kylässä
Vierailijat


Muutokset ovat mahdollisia ja niistä ilmoitetaan ennen opintojakson alkua.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Oppimistehtävä, projekti lasten kanssa, toteutuetaan työelämässä, varhaiskasvatuksessa, harjoituksia ja yhteistyötä myös Metropolian HyMy -kylässä ja siellä opiskelevien muiden opiskelijoiden kanssa.

Opintojaksolla olemme mukana HyMy-kylä -toiminnassa.

Lisäksi tehdään yhteistyö Turvaa ja tunnetaitoja tarinoista -hankeen kanssa (Opetushallituksen tukema Metropolian hanke)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttiä

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 x 27 t = 270.

Monimuoto opiskelijoilla kalenteriin merkityt päivät ovat pakollista läsnäoloa (saa osallistua kaikkeen opetukseen, jos mahdollista).

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan alkaen viikolta 34 ja päättyy viikolla 48.
Opintojakson orientaatioluento viikolla 34.
viikoilla 34 - 48 luentoja, workshopeja ja harjoituksia

viikkojen 36 -46 aikana lasten projektin (suunnittelu, toteutus ja arviointi) tekeminen päiväkodissa / varaa aikaa projektin toteuttamiseen
viikko 48 lasten projektien esittely ja palautteiden antaminen (vertaispalaute)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso alkaa viikolla 34 ja päättyy viikolla 48.

25.08.2022 12.45 - 16.00 MPB6008 Orientaatioluento (Hakanen, Piekkari, Nevanen)
26.08.2022 08.45 - 11.45 MPA2007 Draama ja 5. dimensio (Piekkari)
26.08.2022 12.45 - 16.00 MPA2022 Draama ja 5. dimensio (Piekkari)
29.08.2022 12.45 - 16.00 MPA2030 Musiikki (Hakanen)
30.08.2022 12.45 - 16.00 MPA2022 Kuvataide (Mäenpää)
01.09.2022 08.30 - 11.45 MPA2022 Kuvataide (Mäenpää)
05.09.2022 08.30 - 11.45 MPA2030 Musiikki (Hakanen)
08.09.2022 08.30 - 11.45 MPA2007 Draama ja 5. dimensio (Piekkari)
08.09.2022 12.45 - 16.00 MPA2022 Kuvataide (Mäenpää)
13.09.2022 12.45 - 16.00 MPA2022 Kuvataide (Mäenpää)
15.09.2922 08.30-11.45 MPA4018 Varhaiskasvatuksen aiheita (Hakanen)
15.09.2022 12.45 - 16.00 MPA6021 Draama ja 5. dimensio (Piekkari)
19.09.2022 08.30-11.45 MPBK030 Liikunta (Hakanen)
19.09.2022 12.45 - 16.00 MPA2030 Musiikki (Hakanen)

22.09.2022 08.30 - 11.45 MPBK030 Liikunta (Hakanen)
(05.10.2022 09.00 - 11.45 Mahdollisuuksien maisemia-seminaari)
(05.10.2022 12.45 - 16.00 Mahdollisuuksien maisemia -seminaari)
29.11.2022 08.15 - 11.45 Perhekahvila Hymykylä / Projektin purku (Hakanen ja Nevanen)
ajankohta tarkentuu: Turvaa ja tunnetaitoja -seminaari (ajankohta tarkentuu myöhemmin)


VAKA22K -ryhmän Avoin AMK lähiopetuspäivät ja pakolliset läsnäolokerrat tarkentuu ja ilmoitetaan myöhemmin.

Monimuoto opiskelijoilla kalenteriin merkityt päivät ovat pakollista läsnäoloa (saa osallistua kaikkeen opetukseen, jos mahdollista).


Opettajat opintojaksolla:
Satu Hakanen
Seija Mäenpää
Saila Nevanen
Jouni Piekkari

Mahdollinen opintojaksoon liittyvä AHOT-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista. Opintojakson AHOT-hakemukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä Satu Hakaseen.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opettajilla on oikeus antaa opiskelijalle lisätehtäviä esim. poissaolojen johdosta pedagogisin perustein.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lähiopetukseen aktiivinen osallistuminen,
oppimistehtävien ja projektin hyväksytty suorittaminen.
Monimuoto-opiskelijoilla pakollinen läsnäolo heille aikatauluun varatuille opetuskerroille.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Seija Mäenpää
 • Satu Hakanen
 • Saila Nevanen
 • hyvinvointi sosiaaliala
 • Jouni Piekkari
Opiskelijaryhmät
 • SXH20S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXG20S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa, dokumentoida ja arvioida lapsen oppimista sekä hyvinvointia tukevaa laaja-alaista ja tavoitteellista, pedagogisesti painottunutta toimintaa. Opiskelija tunnistaa lasten kulttuurin ja yhteisön ominaispiirteitä ja käyttää niitä ammatillisessa toiminnassaan. Hän osaa kytkeä lasten toiminnan lähiympäristöön ja kestäviin elämäntapoihin. Hän osaa arvioida ja kehittää pedagogista ja tavoitteellista toimintaa kasvatusyhteisössä.

Sisältö

Varhaiskasvatuksen oppimisen alueet: kieli, ilmaisu, taiteellinen kokeminen, yhteisöllisyys, tutkiminen, monilukutaito, liikkuminen, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. Lasten projektit ja tarinallinen leikki. Vaihtoehtoiset pedagogiikat.

Aika ja paikka

Opintojakso alkaa viikolla 2 ja päättyy viikolla 18.

Alustava aikataulu alla, muutoksia saattaa vielä tulla.

10.01.2023 12.45 - 16.00 MPA2022 Orientaatio opintojaksoon, vaihtoehtopedagogiikat tehtävän anto, johdanto tarinalliseen leikkiin (pakollinen osallistuminen)
12.01.2023 08.30 - 11.45 MPC4010 Draama ja tarinallinen leikki, Piekkari
12.01.2023 12.45 - 16.00 MPA2022 Kuvataide, Mäenpää
16.01.2023 08.30 - 11.45 MPA2030 Musiikki, Hakanen
17.01.2023 08.30 - 11.45 MPA2030 Musiikki
17.01.2023 12.45 - 16.00 MPC4010 Draama ja tarinallinen leikki
19.01.2023 12.45 - 16.00 MPA2022 Kuvataide
20.01.2023 08.30 - 11.45 MPA2030 Musiikki
25.01.2023 12.45 - 16.00 MPC4010 Draama ja tarinallinen leikki
26.01.2023 08.30 - 11.45 MPA5015 Varhaiskasvatuksen aiheita -luento
26.01.2023 12.45 - 16.00 MPA2022 Kuvataide
27.01.2023 08.30 - 11.45 MPBK029 Liikunta
30.01.2023 12.45 - 13.45 MPBK029 Liikunta
31.01.2023 09.00 - 11.45 MPBK030 Liikunta
31.01.2023 12.45 - 16.00 MPC4010 Daama ja tarinallinen leikki
02.02.2023 12.45 - 16.00 MPA2022 Kuvataide
07.02.2023 09.00 - 11.45 MPBK030 Liikunta
08.02.2023 12.45 - 16.00 MPA2022 Kuvataide, englanniksi!
11.04.2023 8.15 - 11.45 MPB1005 HyMy-kylä Perhekahvila -pedagogiikkaa lasten ja perheiden kanssa
11.04.2023 12.45 - 16.00 MPB1005 Projektitehtävien esittely
03.05.2023 09.00 - 11.45 MPB1005 Leikki moniammattilisesta näkökulmasta (luento yhdessä Oppiminen varhaislapsuudessa opintojakson opiskelijoiden sekä toimintaterapeuttiopiskelijoiden kanssa)

Lisäksi suosittelemme seuraavia luentoja, joihin olette tervetulleita:
25.01.2023 12.15 -15.00 Turvaa ja tunnetaitoja tarinoista -seminaari, Zoom
09.03.2023 12.15 -15.00 Turvaa ja tunnetaitoja tarinoista -seminaari, Zoom

Oppimateriaalit

materiaalit ilmoitetaan opetuksen yhteydessä

Opetusmenetelmät

aktivoivat luennot
harjoitukset
työpajat
itsenäinen opiskelu, parityöskentely ja ryhmätyöskentely
oppimistehtäviä
projekti lasten kanssa
Harjoitustehtäviä Metropolian HyMy-kylässä

Opetus järjestetään lähiopetuksensa Myllypuron kampuksella.
Muutokset ovat mahdollisia ja niistä ilmoitetaan orientaatioluennolla.

HUOM! Opintojakso on läsnäolovelvoitteinen (100% läsnäoloa vaaditaan). Opettajalla on oikeus antaa täydentäviä tehtäviä pedagogisin perustein.
Poissaolokerralta vaaditaan 1 sivun reflektio opetuksen aiheista.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Oppimistehtävä, projekti lasten kanssa, toteutuetaan työelämässä, varhaiskasvatuksessa. Lisäksi harjoituksia ja yhteistyötä myös Metropolian HyMy-kylässä (mm. perhakahvilassa) ja siellä opiskelevien muiden opiskelijoiden kanssa. Luennoilla saattaa vierailla myös lapsiryhmiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttiä

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 x 27 t = 270.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan alkaen viikolta 2 päättyy viikolla 18.
Opintojakson orientaatioluento viikolla 2,
viikoilla 2-6 luentoja, workshopeja ja harjoituksia

Viikkojen 7-14 aikana lasten projektin (suunnittelu, toteutus ja arviointi) tekeminen päiväkodissa / varaa aikaa projektin toteuttamiseen
viikko 15 Lasten projektien esittely
Viikko 16 Opintojakso loppuu luentoon

Lisätietoja opiskelijoille

HUOM! Opintojakso on läsnäolovelvoitteinen (100% läsnäoloa vaaditaan). Opettajalla on oikeus antaa täydentäviä tehtäviä pedagogisin perustein.
Poissaolokerralta vaaditaan 1 sivun reflektio opetuksen aiheista.

Opintojakso alkaa viikolla 2 ja päättyy viikolla 18.

Alustava aikataulu alla, muutoksia saattaa vielä tulla.

10.01.2023 12.45 - 16.00 MPA2022 Orientaatio opintojaksoon, vaihtoehtopedagogiikat tehtävän anto, johdanto tarinalliseen leikkiin (pakollinen osallistuminen)
12.01.2023 08.30 - 11.45 MPC4010 Draama ja tarinallinen leikki, Piekkari
12.01.2023 12.45 - 16.00 MPA2022 Kuvataide, Mäenpää
16.01.2023 08.30 - 11.45 MPA2030 Musiikki, Hakanen
17.01.2023 08.30 - 11.45 MPA2030 Musiikki
17.01.2023 12.45 - 16.00 MPC4010 Draama ja tarinallinen leikki
19.01.2023 08.30 - 11.45 MPC4010 Draama ja tarinallinen leikki
19.01.2023 12.45 - 16.00 MPA2022 Kuvataide
20.01.2023 08.30 - 11.45 MPA2030 Musiikki
25.01.2023 12.45 - 16.00 MPC4010 Draama ja tarinallinen leikki
26.01.2023 08.30 - 11.45 MPA5015 Varhaiskasvatuksen aiheita -luento
26.01.2023 12.45 - 16.00 MPA2022 Kuvataide
27.01.2023 08.30 - 11.45 MPBK029 Liikunta
30.01.2023 12.45 - 13.45 MPBK029 Liikunta
31.01.2023 09.00 - 11.45 MPBK030 Liikunta
31.01.2023 12.45 - 16.00 MPC4010 Daama ja tarinallinen leikki
02.02.2023 12.45 - 16.00 MPA2022 Kuvataide
07.02.2023 09.00 - 11.45 MPBK030 Liikunta
08.02.2023 12.45 - 16.00 MPA2022 Kuvataide, englanniksi!
11.04.2023 8.15 - 11.45 MPB1005 HyMy-kylä Perhekahvila -pedagogiikkaa lasten ja perheiden kanssa
11.04.2023 12.45 - 16.00 MPB1005 Projektitehtävien esittely
03.05.2023 09.00 - 11.45 MPB1005 Leikki moniammattilisesta näkökulmasta (luento yhdessä Oppiminen varhaislapsuudessa opintojakson opiskelijoiden sekä toimintaterapeuttiopiskelijoiden kanssa)

Lisäksi suosittelemme seuraavia luentoja, joihin olette tervetulleita:
15.01.2023 12.15 -15.00 Turvaa ja tunnetaitoja tarinoista -seminaari, Zoom
09.03.2023 12.15 -15.00 Turvaa ja tunnetaitoja tarinoista -seminaari

Mahdollinen opintojaksoon liittyvä AHOT-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista. Opintojakson AHOT-hakemukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä Satu Hakaseen.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opettajilla on oikeus antaa opiskelijalle lisätehtäviä esim. poissaolojen johdosta pedagogisin perustein.

Opetus on opintojaksolla sekä suomeksi että englanniksi. Luennot ovat pääosin suomeksi, Materiaalit (luento- ja tenttimateriaalit) ovat kahdella kielellä. Opiskeijat saavat käyttää suomea tai englantia.

Opettajat opintojaksolla:
Satu Hakanen
Seija Mäenpää
Saila Nevanen
Jouni Piekkari

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lähiopetukseen aktiivinen osallistuminen,
oppimistehtävien ja projektin hyväksytty suorittaminen.

Projektista/projektistaraportista annetaan numero, sen perusteella annetaan opintojakson kokonaisarviointi.

Lisäksi palaute opettajilta luentojen, harjoitusten ja workshopien aikana,
palaute vertaisryhmältä ja itsearviointi

Opintojakso on läsnäolovelvoitteinen (100% läsnäoloa vaaditaan). Opettajalla on oikeus antaa täydentäviä tehtäviä pedagogisin perustein.
Poissaolokerralta vaaditaan 1 sivun reflektio opetuksen aiheista.

Arviointikriteerit käydään läpi orietaatiokerralla.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Jyrki Konkka
 • LeighAnne Rauhala
Opiskelijaryhmät
 • SXG21S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää arvojen ja eettisen perustan merkityksen sosiaalialan työssä ja osaa soveltaa eettisiä käsitteitä ja periaatteita ammatillisessa toiminnassa. Opiskelija ymmärtää arvojen ja eettisten näkökulmien moninaisuuden ja osaa arvioida kriittisesti erilaisten eettisten ratkaisujen oikeutusta sosiaalialan työssä. Opiskelija ymmärtää ammattietiikan merkityksen sosiaalialan työssä, sitoutuu sosiaalialan työn ammattieettisiin periaatteisiin ja osaa toimia niiden mukaisesti.
Opiskelija osaa käyttää yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja ja luoda kansalaisuutta tukevaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Hän osaa arvioida kriittisesti erilaisia mediatekstejä ja niiden merkityksiä. Hän ymmärtää median roolin yhteisöllisyyden ja osallisuuden rakentajana ja osaa hyödyntää mediaa ja mediataitoja sosiaalialan kontekstissa.
Opiskelija tuntee erilaisia empowerment-käsityksiä. Hän osaa suunnitella ja käyttää yksilöiden ja yhteisöjen voimaantumista ja valtaistumista tukevia sosiaalipedagogisia työmenetelmiä asiakastyössä.
Opiskelija ymmärtää asiakastyön kirjaamisen eettisyyteen liittyvät kysymykset. Opiskelija osaa ennakoida ja toimia haasteellisissa ja uhkaavissa asiakastilanteissa. Opiskelija osaa reflektoida omaa ammatillista toimintaansa ja työhyvinvointiaan.

Sisältö

Sosiaalialan ammattietiikka, sosiaalialan ammattietiikan eettinen perusta (arvoteoria, keskeiset normatiivisen etiikan teoriat, oikeudenmukaisuusteoria), eettinen ajattelu ja ongelmanratkaisu.
Empowerment-käsitykset ja käyttö sosiaalialalla. Voimaantumista ja valtaistumista tukevat käytännön työmenetelmät.
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavat. Kansalaisvaikuttaminen. Mediakasvatus, kriittinen medialukutaito ja sosiaalinen media. Asiakasta vahvistavan työotteen kieli. Eettisyys asiakastyön kirjaamisessa. Itsemääräämisoikeuden tukeminen ja rajoittaminen. Haasteelliset ja uhkaavat asiakastilanteet. Tunteiden merkitys ja käsittely sosiaalialan työssä. Työhyvinvointi.

Aika ja paikka

5.9.2022 pm Orientation
7.9.2022 am JK
8.9.2022 pm LAR
12.9.2022 am JK
13.9.2022 pm LAR
14.9.2022 am JK
15.9.2022 am JK
19.9.2022 pm LAR
20.9.2022 pm LAR
23.9.2022 am EXAM
28.9.2022 am project JK
11.10.2022 pm project JK
20.10. SEMINAR
5.10.2022 am project

Oppimateriaalit

Literature for the EXAM:
Empowerment:
Understanding and Operationalising Empowerment. Cecilia Luttrell and Sitna Quiroz with Claire Scrutton and Kate Bird. ODI Working Paper 308

Ethics:

Ethics in Social Work - An Ethical Code For Social Work Professionals. Akademiker förbundet SSRA)

Work, Values and Ethics - Ethical Guidelines for Social Welfare Professionals

Shelly Kagan: Normative Ethics, Part I: Factors, ch. 2 - 5

Client Situations>
General Aggression Model
Media and Critical Thinking;
Normand Baillargeon: A Short Course in Intellectual Self-Defence: Ch. 4 Media

NOTE! Students should read the exam material before the course starts.

Opetusmenetelmät

Contact teaching
Literature
Guidance and project
Self-directed learning
Seminar

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Active participation in the course, passing exam (0-5) and a project report plus presentation (0-5).
80% attendance in contact teaching and project work is required. The project groups assess the activity of group members in their final report.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on suoritettuna seuraavat opintojaksot:
Johdanto sosiaalipedagogiikkaan, Asiantuntijaviestintä ja tieteellinen kirjoittaminen, Harjoittelu 1 – sosionomin työ ja asiakkaan arki

Lisätiedot

Opintojakson hyväksytty suoritus on esitietovaatimuksena Harjoittelu 2 – Ammatillinen asiakastyö sosiaalialalla.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Pekka Tuominen
 • hyvinvointi sosiaaliala
 • Mai Salmenkangas
Opiskelijaryhmät
 • SXG22S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa ihmisen hyvinvoinnin osatekijät. Hän ymmärtää osallisuuden ja yhteisöllisyyden merkityksen ihmisten hyvinvoinnille. Hän ymmärtää syrjäytymisen ja huono-osaisuuden yksilöllisenä, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Opiskelija osaa erotella yhteiskunnan syrjäyttäviä rakenteita ja prosesseja. Opiskelija tunnistaa keinoja syrjäytymisen ehkäisyyn.

Sisältö

Hyvinvoinnin osatekijät ja sosiaalinen integraatio. Sosiaaliset riskit ja ongelmat elämän eri vaiheissa. Köyhyys, syrjäytyminen ja marginalisaatio. Sosiaalipedagogiset keinot osallisuuden tukemisessa ja syrjäytymisen ehkäisyssä.

Aika ja paikka

Teaching is in English.

Oppimateriaalit

Teaching is in English.

Opetusmenetelmät

Teaching is in English.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Teaching is in English.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Teaching is in English.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Teaching is in English.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teaching is in English.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Katarina Groop
 • LeighAnne Rauhala
Vastuuhenkilö

LeighAnne Rauhala

Opiskelijaryhmät
 • SXG21S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää lainsäädännön merkityksen sosiaalialan työtä ohjaavana välineenä. Hän tietää sosiaalihuollon keskeisimmän yleislainsäädännön ja normihierarkian. Opiskelija tuntee sosiaaliturvan kokonaisuuden. Hän tietää sosiaalihuollon asiakkaan oikeussuojakeinot ja ymmärtää sosiaalialan merkityksen ja tehtävän huono-osaisuuden ehkäisemisessä ja lieventämisessä. Opiskelija tunnistaa asiakkaan voimavaroja ja osaa laatia asiakassuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa. Opiskelija tuntee palveluohjauksen erilaisia malleja. Hän osaa soveltaa sosiaalialan työtä ohjaavia säädöksiä ja keskeisiä ohjeita.

Opiskelija ymmärtää verkko-ohjauksen erityispiirteitä ja vaatimuksia sosiaalialan työssä. Hän osaa tehdä ohjaustyötä verkossa ja ohjata asiakkaita palveluihin. Opiskelija tietää digitaalisten ympäristöjen mahdollisuuksia sosiaalialan työssä.

Sisältö

Sosiaalihuollon keskeinen yleislainsäädäntö, palvelujärjestelmä ja muu sosiaaliturva sosionomin työssä. Normihierarkia: perustuslaki, yleislaki, erityislaki, asetus, ohjeet. Asiakkaan oikeusturva, muistutus, kantelu ja muutoksenhaku. Asiakkaan vastuu, voimavarat ja läheisverkoston kartoittaminen. Palveluohjauksen mallit. Palvelutarpeen arviointi. Erityisen tuen tarpeessa oleva henkilö. Asiakassuunnitelma. Asiakastyön dokumentointi ja asiakirjojen käsittely.

Kohtaamis- ja ohjaustaidot verkossa. Verkossa tapahtuvan ohjauksen erityispiirteet ja vaatimukset. Eettiset periaatteet, tietoturvallisuus ja tietosuoja. Digitalisaation mahdollisuudet ja haasteet sosiaalialan työssä.

Aika ja paikka

n/a

Opetusmenetelmät

n/a

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

n/a

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

n/a

Kansainvälisyys

n/a

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

n/a

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

n/a

Sisällön jaksotus

n/a

Lisätietoja opiskelijoille

n/a

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

15 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • LeighAnne Rauhala
Vastuuhenkilö

LeighAnne Rauhala

Opiskelijaryhmät
 • SXH20S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXH20K1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXG20S1
  Degree Programme in Social Services päivä
 • SSKV22S
  Social Services vaihto-opiskelijat
 • SXH20K2
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • SXG19S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa alueellisen verkostotyön mahdollisuudet asukkaiden ja asiakkaiden osallisuuden ja toimijuuden vahvistamisessa. Opiskelija osaa kartoittaa olemassa olevia yhteisön rakenteita, historiaa, toimijoita ja verkostoja. Hän tunnistaa yhteisön haasteita ja innostaa eri toimijoita yhteistyöhön. Opiskelija hallitsee aluetyöhön soveltuvia tutkimus- ja ryhmätyömenetelmiä.

Sisältö

Yhteisön sisäiset ja kulttuuriset rakenteet, kerrokset ja historialliset vaiheet; ala- ja osakulttuurit. Todellisuuden tutkiminen ja sosiaalisen muutoksen käynnistäminen toimintatutkimuksen menetelmin. Aluetyö, verkostotyö ja yhteisötyö. Kaupunginosa- ja kylätoiminnan perinteet ja sosiaalipedagoginen työ.

Aika ja paikka

n/a

Oppimateriaalit

n/a

Opetusmenetelmät

n/a

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

n/a

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

n/a

Kansainvälisyys

n/a

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

n/a

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

n/a

Sisällön jaksotus

n/a

Lisätietoja opiskelijoille

n/a

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

n/a

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Janika Kosonen
Vastuuhenkilö

Janika Kosonen

Opiskelijaryhmät
 • SXG22S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalialan erilaisia toimintaympäristöjä sekä erilaisia sosiaalialan työorientaatioita. Hän ymmärtää asiakastyön prosessinomaisuuden ja tunnistaa asiakasprosessin vaiheet. Opiskelija tuntee reflektion käsitteen ja ymmärtää sen merkityksen. Hän vahvistuu tiimityöskentelyn taidoissa ja ymmärtää moniammatillisen yhteistyön merkityksen.

Sisältö

Sosionomin työn eri toimintaympäristöt. Ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen tuen käytännöt, sosiaalinen kuntoutus, rakenteellinen työ. Asiakkaan toimijuus ja osallisuus sosiaalipedagogisessa työotteessa. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Reflektio ja sen merkitys sosionomin työssä. Tiimityön periaatteet ja moniammatillinen yhteistyö sosiaalialalla.

Aika ja paikka

n/a

Oppimateriaalit

n/a

Opetusmenetelmät

n/a

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

n/a

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

n/a

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

n/a

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op=135 tuntia

Sisällön jaksotus

2. periodi 25.10.-31.12.21

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

30.01.2023 - 27.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Marianne Roivas
Vastuuhenkilö

Marianne Roivas

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa omat tietonsa, taitonsa ja asenteensa kirjoittajana. Hän ymmärtää kirjallisen viestinnän tilanteisen vaihtelun ja tunnistaa ja osaa hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia tekstilajeja. Opiskelija syventää kielenhuollon taitojaan, osaa eritellä sosiaali- ja terveysalan kirjallisen viestinnän sekä tieteellisen kirjoittamisen erityispiirteitä sekä pystyy tuottamaan jäsenneltyjä ja selkeitä ammattitekstejä.

Sisältö

Oman kirjoittajakuvan hahmottaminen. Tekstilajiajatteluun tutustuminen. Kielen- ja tekstinhuolto. Sosiaali- ja terveysalan kirjallisen viestinnän erityispiirteet. Tieteellinen kirjoittaminen.

Aika ja paikka

Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opintoina Moodle-alustalla keväällä 2023
Vastuuopettaja Marianne Roivas

Oppimateriaalit

Kurssialustalla Moodlessa esitelty materiaali

Opetusmenetelmät

Harjoitukset, tehtävät, keskustelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Moodle-kurssipohja aukeaa 30.1.2023. Kurssi on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisen osan tehtävien pitää olla suoritettuna 27.2.2023 mennessä, jotta voi jatkaa kurssin toiseen osaan. Toisen osan tehtävien tulee olla valmiita 27.3.2023 mennessä. Kaikki kurssin tehtävät palautetaan tuona aikana sovitulla tavalla Moodle-työtilaan.

Moodle-kurssipohja sulkeutuu 27.3.2023.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso valinnaisena opintoina:
- Opintojakso on tarkoitettu hyvinvointialojen tutkintojen AMK-opiskelijoille (toimintaterapia, sosiaaliala ja vanhustyö) sekä kuntoutuksen, vanhustyön ja sosiaalialan YAMK-opiskelijoille. Opintojakso sopii valinnaiseksi opinnoksi (5 op). Kurssin ennakkovaatimuksena on opintojen alkuun kuuluvien viestinnän opintojen hyväksytty suoritus. Jos kurssilla on tilaa, mukaan voidaan ottaa opiskelijoita muistakin sote-tutkinto-ohjelmista.

Opintojakso Työelämän suomi -kurssin sijasta:
- Ne opiskelijat, joiden koulusivistyskieli ei ole suomi ja jotka eivät suorita S2-opiskelijoiden Työelämän suomi -kurssia, voivat täydentää tällä kurssilla opintonsa (3-5 op).

CampusOnline-opiskelijat:
- Opintojakso on avoinna sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoille (5 op).

***********************************************************************************
Opintojakso keskittyy kirjallisten viestintätaitojen kehittämiseen. Ydinsisältö on seuraava:
- Oma kirjoittajakuvani: syvennä ymmärrystäsi tiedoistasi, taidoistasi ja asenteistasi kirjoittajana
- Erilaiset tekstit: tutustu tekstilajiajatteluun
- Kielen- ja tekstinhuoltoa: hio taitojasi tekstintekijänä
- Kirjoittaminen sosiaali- ja terveysalalla: perehdy sosiaali- ja terveysalan kirjallisen viestinnän erityispiirteisiin
- Tieteellinen kirjoittaminen: syvennä ymmärrystäsi tieteellisestä kirjoittamisesta

******************************************************************************************

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Opiskelijan sanasto ja kielioppi riittävät ymmärrettävän ja melko virheettömän tekstin kirjoittamiseen.
Opiskelija osoittaa tuntevansa kielelliset keinot selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielen erot.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa ottaa ne huomioon teksteissään.
Opiskelija kykenee laatimaan ja ymmärtämään oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkähköjä tekstejä omasta alastaan.
Opiskelija osaa laatia omaan alaansa liittyviä työelämän tekstejä ja ilmaisee tietoja ja
näkemyksiään melko sujuvasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Hylätty:

Opiskelijan teksteissä olevat kielivirheet haittaavat ymmärtämistä ratkaisevasti.
Opiskelija ei kykene laatimaan selkeää ja yhtenäistä tekstiä, vaan tuotokset jäävät luettelomaisiksi ja irrallisiksi.
Opiskelija ei osoita tunnistavansa muodollisen ja epämuodollisen kielen eroja, eikä osaa ottaa tekstin muodollisuusvaatimuksia huomioon kirjoituksissaan.
Opiskelija ei osaa tuottaa oman alansa tekstejä eikä osoita ymmärtävänsä oman alansa ammattitekstiä.
Opiskelija ei osaa ilmaista itseään ja näkemyksiään suomen kielellä ymmärrettävästi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät, harjoitukset

Hyväksytty suoritus
Opiskelija palauttaa eri osioiden kirjalliset tehtävät hyväksytysti ja osallistuu aktiivisesti kurssin verkkokeskusteluihin.

Arviointikriteerit
Hyväksytty
Opiskelijan sanasto ja kielioppi riittävät ymmärrettävän ja melko virheettömän tekstin kirjoittamiseen.
Opiskelija osoittaa tuntevansa kielelliset keinot selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielen erot.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa ottaa ne huomioon teksteissään.
Opiskelija kykenee laatimaan ja ymmärtämään oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkähköjä tekstejä omasta alastaan.
Opiskelija osaa laatia omaan alaansa liittyviä työelämän tekstejä ja ilmaisee tietoja ja näkemyksiään melko sujuvasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.
Hylätty
Opiskelijan teksteissä olevat kielivirheet haittaavat ymmärtämistä ratkaisevasti.
Opiskelija ei kykene laatimaan selkeää ja yhtenäistä tekstiä, vaan tuotokset jäävät luettelomaisiksi ja irrallisiksi.
Opiskelija ei osoita tunnistavansa muodollisen ja epämuodollisen kielen eroja, eikä osaa ottaa tekstin muodollisuusvaatimuksia huomioon kirjoituksissaan.
Opiskelija ei osaa tuottaa oman alansa tekstejä eikä osoita ymmärtävänsä oman alansa ammattitekstiä.
Opiskelija ei osaa ilmaista itseään ja näkemyksiään suomen kielellä ymmärrettävästi.
Arviointikriteerit (niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet vapautuksen ruotsista ja korvaavat kurssilla opintojakson Työelämän suomi).

Arviointikriteerit niille, jotka korvaavat suorituksella Työelämän suomen -opintojakson:

Hyvä
Opiskelija osaa käyttää vaativiakin lauserakenteita ja kielellisiä keinoja selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielenkäytön erot hyvin.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa soveltaa niitä teksteihinsä.
Opiskelija osaa laatia selkeitä, sujuvia ja tarkoituksenmukaisia oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkiäkin oman alansa tekstejä.
Opiskelija löytää pääkohdat tekstistä ja tunnistaa kirjoittajan ja tekstin tarkoituksen.
Opiskelija osaa kirjoittaa selkeitä ja yksityiskohtaisia tekstejä ja ilmaisee tietojaan ja näkemyksiään tarkasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Tyydyttävä
Opiskelijan sanasto ja kielioppi riittävät ymmärrettävän ja melko virheettömän tekstin kirjoittamiseen.
Opiskelija osoittaa tuntevansa kielelliset keinot selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi.
Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielen erot.
Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa ottaa ne huomioon teksteissään.
Opiskelija kykenee laatimaan ja ymmärtämään oman alansa tekstejä.
Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkähköjä tekstejä omasta alastaan.
Opiskelija osaa laatia omaan alaansa liittyviä työelämän tekstejä ja ilmaisee tietoja ja näkemyksiään melko sujuvasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Hylätty
Opiskelijan teksteissä olevat kielivirheet haittaavat ymmärtämistä ratkaisevasti.
Opiskelija ei kykene laatimaan selkeää ja yhtenäistä tekstiä, vaan tuotokset jäävät luettelomaisiksi ja irrallisiksi.
Opiskelija ei osoita tunnistavansa muodollisen ja epämuodollisen kielen eroja, eikä osaa ottaa tekstin muodollisuusvaatimuksia huomioon kirjoituksissaan.
Opiskelija ei osaa tuottaa oman alansa tekstejä eikä osoita ymmärtävänsä oman alansa ammattitekstiä.
Opiskelija ei osaa ilmaista itseään ja näkemyksiään suomen kielellä ymmärrettävästi.

Esitietovaatimukset

Vähintään suomen kielen taitotaso B1.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Jyrki Konkka
Vastuuhenkilö

Jyrki Konkka

Opiskelijaryhmät
 • SXG21S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja osaa arvioida työelämän ja palveluja käyttävien asiakkaiden kannalta tärkeitä tutkimus- ja kehittämistarpeita. Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleiset lähtökohdat ja perusteet sekä kykenee soveltamaan niitä oman koulutusalansa työelämän kehittämisessä.
Opiskelija osaa hakea, arvioida ja perustella kriittisesti tutkimukseen perustuvaa oman alansa tietoa ja ammatillisia käytänteitä. Opiskelija hallitsee kriittisen ajattelun sekä käsitteen ja teorianmuodostuksen perusteet, ja hän ymmärtää tiedonkäsityksen merkityksen kehittämistoiminnassa.
Opiskelija perustaa toimintansa hyvään tutkimus- ja kehittämistoiminnan etiikkaan sekä ymmärtää tietosuojan merkityksen. Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan suunnittelun perusteet sekä tutkimussuunnitelman sisällön, ja hän ymmärtää tutkimussuunnitelman tekemisen merkityksen.

Sisältö

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohdat, luonne ja prosessi. Tieto ja informaation haku. Kriittinen ajattelu ja perustelu. Käsitteen ja teorianmuodostuksen periaatteet. Tiedonkäsitys. Oman alan tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tuotetun tiedon ja ammatillisten käytäntöjen arviointi. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan suunnittelu. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan etiikka ja tietosuoja.

Opetusmenetelmät

Contact teaching
Literature
Learning assignment
Self-directed learning
Learning assignment (+ possibly exam)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • roo.sv
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anette Virtanen
 • Taina Konttinen
Opiskelijaryhmät
 • SXG21S1
  Degree Programme in Social Services päivä
 • SXH21S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan
työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti ruotsiksi oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä niin suomalaisessa kuin pohjoismaisessakin kontekstissa. Hän ottaa huomioon viestinnässään tilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opiskelija tuntee kieli- ja viestintäosaamisensa tason ja kehittää kielitaitoaan itsenäisesti.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia
suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja
ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Lähiopetus kampuksella, aikataulu myös lukujärjestyksessä

Oppimateriaalit

Opettajan materaali, saatavilla ennen kurssin alkua, arviointi asteikolla 1-5,

Opetusmenetelmät

aktivoivia harjoituksia, kuullun ja luetun ymmärtäminen, puheen aktivointia pari- ja ryhmätyössä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suullinen tarkistus toiseksi viimeisellä tunnilla, kirjallinen tentti viimeisellä tunnilla, kaksi tenttiuusintaa mahdollista

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

lähiopetuksessa 80% läsnäolo, sen lisäksi itseopiskelua, kirjoitustehtävä omalla ajalla, opiskelijan työtä 5 op = 5 x 27 t

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija selviytyy tavallisimmissa ammattialaansa liittyvissä työelämän viestintätilanteissa ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä
tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta kielelliset epätarkkuudet voivat vaikuttaa ymmärrettävyyteen. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus voi vaikeuttaa viestintää. Opiskelija ottaa vastaan palautetta ja pyrkii soveltamaan sitä suullisiin ja kirjallisiin tuotoksiinsa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä ammattialaansa liittyvissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä
epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää
ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa ymmärrettävyyttä. Opiskelija osaa arvioida omaa kielitaitoaan ja asettaa itselleen kehittämistavoitteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija selviytyy hyvin ammattialaansa liittyvissä monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän kirjoittaa
selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu
aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja
vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa
monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa. Opiskelija kehittää kielitaitoaan tavoitteellisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija selviytyy tavallisimmissa ammattialaansa liittyvissä työelämän viestintätilanteissa ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä
tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta kielelliset epätarkkuudet voivat vaikuttaa ymmärrettävyyteen. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus voi vaikeuttaa viestintää. Opiskelija ottaa vastaan palautetta ja pyrkii soveltamaan sitä suullisiin ja kirjallisiin tuotoksiinsa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

jatkuva arviointi, kurssin lopussa suullinen tarkistus ja kirjallinen lopputentti

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEFR) B1.

Lisätiedot

Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.
Opiskelija, jonka koulusivistyskieli on ruotsi, suorittaa opintojakson Työelämän suomi sosiaalialalla, suomi toisena kotimaisena kielenä -opintona. Hän saa tutkintotodistukseensa seuraavan kielilausekkeen:
Opiskelija on osoittanut sellaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, joka vastaa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 693/2016, 6 § mukaista toisen kotimaisen kielen kirjallista taitoa kaksikielisessä viranomaisessa arvosanalla hyvä/tyydyttävä ja suullista taitoa arvosanalla hyvä/tyydyttävä.

Mikäli opiskelija saa vapautuksen ruotsin kielestä, hän suorittaa Työelämän suomi sosiaalialalla opintojakson suomi toisena kielenä -opinnon.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • roo.sv
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anette Virtanen
 • Taina Konttinen
Opiskelijaryhmät
 • SXG21S1
  Degree Programme in Social Services päivä
 • SXH21S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan
työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti ruotsiksi oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä niin suomalaisessa kuin pohjoismaisessakin kontekstissa. Hän ottaa huomioon viestinnässään tilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opiskelija tuntee kieli- ja viestintäosaamisensa tason ja kehittää kielitaitoaan itsenäisesti.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia
suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja
ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Lähiopetus kampuksella, aikataulu myös lukujärjestyksessä

Oppimateriaalit

Opettajan materaali, saatavilla ennen kurssin alkua, arviointi asteikolla 1-5,

Opetusmenetelmät

aktivoivia harjoituksia, kuullun ja luetun ymmärtäminen, puheen aktivointia pari- ja ryhmätyössä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suullinen tarkistus toiseksi viimeisellä tunnilla, kirjallinen tentti viimeisellä tunnilla, kaksi tenttiuusintaa mahdollista

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

lähiopetuksessa 80% läsnäolo, sen lisäksi itseopiskelua, kirjoitustehtävä omalla ajalla, opiskelijan työtä 5 op = 5 x 27t

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija selviytyy tavallisimmissa ammattialaansa liittyvissä työelämän viestintätilanteissa ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä
tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta kielelliset epätarkkuudet voivat vaikuttaa ymmärrettävyyteen. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus voi vaikeuttaa viestintää. Opiskelija ottaa vastaan palautetta ja pyrkii soveltamaan sitä suullisiin ja kirjallisiin tuotoksiinsa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä ammattialaansa liittyvissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä
epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää
ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa ymmärrettävyyttä. Opiskelija osaa arvioida omaa kielitaitoaan ja asettaa itselleen kehittämistavoitteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija selviytyy hyvin ammattialaansa liittyvissä monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän kirjoittaa
selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu
aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja
vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa
monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa. Opiskelija kehittää kielitaitoaan tavoitteellisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija selviytyy tavallisimmissa ammattialaansa liittyvissä työelämän viestintätilanteissa ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä
tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta kielelliset epätarkkuudet voivat vaikuttaa ymmärrettävyyteen. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus voi vaikeuttaa viestintää. Opiskelija ottaa vastaan palautetta ja pyrkii soveltamaan sitä suullisiin ja kirjallisiin tuotoksiinsa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

jatkuva arviointi, kurssin lopussa suullinen tarkistus ja kirjallinen lopputentti

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEFR) B1.

Lisätiedot

Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.
Opiskelija, jonka koulusivistyskieli on ruotsi, suorittaa opintojakson Työelämän suomi sosiaalialalla, suomi toisena kotimaisena kielenä -opintona. Hän saa tutkintotodistukseensa seuraavan kielilausekkeen:
Opiskelija on osoittanut sellaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, joka vastaa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 693/2016, 6 § mukaista toisen kotimaisen kielen kirjallista taitoa kaksikielisessä viranomaisessa arvosanalla hyvä/tyydyttävä ja suullista taitoa arvosanalla hyvä/tyydyttävä.

Mikäli opiskelija saa vapautuksen ruotsin kielestä, hän suorittaa Työelämän suomi sosiaalialalla opintojakson suomi toisena kielenä -opinnon.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Markus Neuvonen
Opiskelijaryhmät
 • SXG20S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisten muutosten vaikutukset sosiaalialan johtamiseen. Hän kykenee osallistumaan strategiaprosessiin työntekijänä ja esimiehenä. Hänellä on valmiuksia johtaa henkilöstön osaamista ja työyhteisöä. Opiskelija kykenee osallistumaan kehittämistyöhön ja hän osaa innostaa työyhteisöä ja asiakkaita yhteistyöhön. Hän osaa työskennellä työhyvinvointia edistävästi.

Sisältö

Muuttuva toimintaympäristö ja monialaiset verkostot. Strateginen ajattelu ja johtaminen. Osaamisen ja muutoksen johtaminen. Työyhteisön ja asiakkaan osallistuminen työyhteisön ja työn kehittämiseen. Työhyvinvoinnin johtaminen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

2. harjoittelu

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • Tiina Lehto-Lundén
Opiskelijaryhmät
 • SXG21S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa vammaisuuteen liittyviä ilmiöitä, asiakasryhmiä ja vammaisten henkilöiden erityistarpeita. Hän tietää alan peruskäsitteitä, keskeistä lainsäädäntöä, sopimuksia ja palveluita. Opiskelija tuntee vammaisuutta koskevaa ajankohtaista keskustelua. Hän reflektoi omaa ammatillista suhdettaan aihepiiriin.

Sisältö

Suomalaisen vammaispolitiikan keskeiset periaatteet ja haasteet, ihmisoikeudet, itsemääräämisoikeus, yhdenvertaisuus, osallisuus ja saavutettavuus. Vammaisuus ja siihen liittyvät erityistarpeet. Vammaislainsäädäntö, palvelut ja tukitoimet. Puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, itsenäinen työskentely, ryhmätyö

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Saila Nevanen
Vastuuhenkilö

Saila Nevanen

Opiskelijaryhmät
 • SXH20S1
  Sosiaalialan tutkinto-ohjelma päivä
 • SXG20S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa varhaiskasvatuksen lainsäädäntöä ja palveluita. Hän tuntee varhaiskasvatuksen moniammatillisen yhteistyöverkoston mahdollisuudet. Opiskelija osaa soveltaa lapsilähtöistä ja lapsen osallisuuden mahdollistavaa orientaatiota toiminnassaan.

Sisältö

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (VASU) ja -toiminnan kokonaissuunnittelu. Palvelujärjestelmä ja varhaiskasvatusta ohjaavat asiakirjat. Sosionomin varhaiskasvatusosaaminen. Lapsen toiminnan kytkeminen lähiympäristöön ja kestäviin elämäntapoihin. Lapsikäsitykset. Lapsen kohtaaminen. Päivittäisen toiminnan suunnittelu, toiminnassa oppiminen. Oppimisympäristöt. Kulttuurien moninaisuus. Lasten osallisuus ja kasvatuskumppanuus.

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali:
Hujala, E. & Turja L- (toim.)(2020). Varhaiskasvatuksen käsikirja. PS-Kustannus: Juva.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022. Opetushallitus.
Varhaiskasvatuksen laatuindikaattorit. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Tiivistelmät 13:2019.
Materiaaleihin voi tulla muutoksia. Lisämateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa.
In English
Miller L. Cable C. Goodliff, G. (2010). Supporting Children´s Learning in the Early Years. Routledge.
Singer, E. & De Haan, D. (2007).The social lives of young children. Play, conflict and moral learning in day-care groups. Amsterdam:SWP.
Early childhood education curriculum. Finnish National Agency of Education.
Quality indicators for early childhood education and care.Finnish education and evalauation centre. Summaries 16:2019.
Lisämateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento, vierailukäynti, oppimistehtävä ja tenttiin lukeminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan myöhemmin

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 14.10.2022 12.45 - 16.00 MPA4008
Uusintatentti ajankohta ilmoitetaan kurssin alussa.
Huom. Ilmoittaudu uusintatenttiin sähköpostilla saila.nevanen@metropolia.fi

Kansainvälisyys

Ei

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5x 27h = 135 h

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus on opintojaksolla sekä suomeksi että englanniksi. Luento on pääosin suomeksi, Materiaalit (luento- ja tenttimateriaalit) ovat kahdella kielellä. Opiskelijat saavat käyttää suomea tai englantia.
16.09.2022 08.30 - 11.45 MPA2019 Orientaatioluento (Yhteinen aloitus Oppiminen varhaislapsuudessa -kurssin kanssa)
14.10.2022 12.45 - 16.00 MPA4008 Tentti
Mahdollinen opintojaksoon liittyvä AHOT-hakemus tulee tehdä ennen opintojakson toteutukselle ilmoittautumista. Opintojakson AHOT-hakemukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä AHOT-vastuuopettajaan.
- Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi:
Arviointikriteerit ks liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tentti 70%, oppimistehtävä 30%.
Arviointi perustuu opintojakson tavoitteisiin ja sisältöalueisiin.
Arviointikriteerit ks opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
Opettaja
 • LeighAnne Rauhala
 • Jouni Piekkari
Opiskelijaryhmät
 • SXG22S1
  Degree Programme in Social Services päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ohjauksen teoreettisia perusteita. Opiskelija osaa soveltaa dialogin periaatteita ohjauksessa. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ohjaustyötä tavoitteellisesti asiakasta kuunnellen. Opiskelija osaa ohjata asiakkaita yksilölliset tarpeet huomioiden sekä yksilö- että ryhmäohjauksessa.

Sisältö

Yksilö-, ryhmän- ja yhteisöohjauksen perusteet. Eettiset kysymykset ohjauksessa.
Dialogisen vuorovaikutuksen periaatteet. Ohjauksen erilaisia lähestymistapoja.
Ohjaajan erilaiset roolit ohjaustyössä. Ohjauksen tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus ja arviointi sosiaalialan kontekstissa. Palaute osana ohjaustyötä. Oman ohjaustoiminnan reflektointi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ks. opetussuunnitelman liite.
Opintojakson opettaja tarkentaa arvioinnin kriteerit opintojakson alussa.