Siirry suoraan sisältöön

Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Rakennusmestari (AMK)

Laajuus:
210 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Työharjoittelu suoritetaan opintojen aikana. Opinnot on suunniteltu työelämälähtöisesti.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>
Tutkinnon edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut opetussuunnitelman mukaiset opinnot. Tutkinnon minimilaajuus on 210 op sisältäen pakolliset ja valinnaiset opinnot.

Jatko-opinnot

Tutkinnon jälkeen on mahdollista hakeutua yliopistotasoiseen diplomi-insinööritutkintoon tähtäävään koulutukseen.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

AHOTin erityisperiaatteet
Noudatetaan Metropolian sekä tekniikan ja liikenteen koulutusalan AHOT-ohjeistusta.

Tutkinnon profiili

Ammattikorkeakoulutasoisen työnjohtotehtäviin kelpoisuuden antavan tutkinnon tavoitteena on vastata rakennusalan kasvaviin osaamis- ja työvoimatarpeisiin.
Tutkinto antaa yhdessä asetuksen edellyttämän työkokemuksen kanssa kelpoisuuden toimia maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132, 122 ja 123§:ien) mukaisissa rakennustöissä vastaavana työnjohtajana.
Suuntautumisvaihtoehdot:
- LVI-tekniikan työnjohto
- Talonrakennustekniikan ja infrarakentamisen työnjohto
- Talonrakennustekniikan työnjohto, monimuotototeutus

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Talonrakennustekniikan ja infrarakentamisen työnjohdon suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneen rakennusmestarin tehtävät koostuvat tavallisimmin rakennustyömaan työnjohto- ja tuotannonsuunnittelutehtävistä. Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi työnjohtaja, työkohdemestari, vastaava mestari, vastaava työnjohtaja. Myös monia muita tehtäviä on tarjolla kuten asiakaspalvelussa, rakennuttamisessa, myynti- ja neuvontatehtävissä.
LVI-tekniikan työnjohdon suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneen rakennusmestarin tehtävät koostuvat monipuolisista LVI-tekniikan työnjohto- ja tuotannonsuunnittelutehtävistä. Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi KVV-työnjohtaja, IV-työnjohtaja, projektinhoitaja, projektipäällikkö, huoltopäällikkö ja asiakaspalvelupäällikkö.

Keskeiset oppimistulokset

Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelman erityisenä tavoitteena on antaa valmiudet toimia rakennustyömaan työnjohtotehtävissä. Koulutuksen yleistavoitteena on antaa opiskelijoille valmiuksia muihinkin rakennusalan monipuolisiin tehtäviin.
Opinnot koostuvat ammattiopintojen perustana olevista perusopinnoista ja ammattiopinnoista sekä ammattiopintoihin liittyvistä työharjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Lisäksi tutkintoon kuuluu ns. vapaasti valittavat opinnot. Opinnot edellyttävät päätoimista opiskelua.

Valmistuminen

Valmistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut vahvistetun opintosuunnitelman mukaiset opinnot. Tutkinnon minimilaajuus on 210 op sisältäen pakolliset ja valinnaiset opinnot.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Monipuoliset mahdollisuudet vaihto-opiskeluun. Hakukohteet: http://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/kansainvalisyys/yhteistyokorkeakoulut/tekniikka/

Erityispääsyvaatimukset

Yhteishaussa sovelletaan yleisiä Metropolian tekniikan ja liikenteen hakukelpoisuuskriteerejä ja valintaperusteita.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arvioinnissa noudatetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä ja ohjeita.

Opintojen toteuttaminen

Päivätoteutus: Opinnot toteutetaan pääsääntöisesti kokopäiväopintoina.
Monimuotototeutus: Opiskelu vaatii 1. vuonna täyspäiväistä opiskelua ja sen jälkeen opinnot toteutetaan kokonaisina intensiivipäivinä ja iltaopintoina.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaavat
LVI-tekniikka
Markku Leino
etunimi.sukunimi(at)metropolia.fi

Talonrakennustekniikka ja infra
Jouni Ruotsalainen
etunimi.sukunimi(at)metropolia.fi


Rakennusalan työnjohto, talonrakennustekniikka
Tunnus
(TXI23S2B)
Rakennusalan työnjohto, talonrakennustekniikka
Tunnus
(TXI22S2)
Rakennusalan työnjohto, talonrakennustekniikka
Tunnus
(TXI21S2)
Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kimmo Sani
Opiskelijaryhmät
 • RKM22TA
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka
 • RKM22TB
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia tehtäväsuunnitelmia, rakentamisen aikatauluja ja käyttää niitä työn valvonnassa.

Sisältö

Aikataulusuunnittelun eri vaiheet
Aikataulutehtävien suunnittelu, -valvonta ja -ohjaus
Aikataulumuodot ja -tasot
Tehtäväsuunnitelman sisältö, laadinta
Tuotannon valvonta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa selostaa
aikataulusuunnittelun eri vaiheet,
aikatauluvalvonnan ja -ohjaukset periaatteet
aikataulumuodot
tehtäväsuunnitelman periaatteet
tehtäväsuunnitelman merkityksen tuotannon valvonnassa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
laatia aikataulusuunnitelmia eri hankevaiheissa määrälaskennan perusteella jana-aikakaavioon sekä paikka-aikakaavioon
selostaa eri aikataulujen yhteyden toisiinsa
laatia rakennusosa-, suorite- ja resurssipohjaisia aikatauluja
laatia tehtäväsuunnitelman ja valvoa tuotantoa sen avulla

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
laatia aikataulusuunnitelmia eri hankevaiheissa määrälaskennan perusteella jana-aikakaavioon sekä paikka-aikakaavioon
selostaa eri aikataulujen yhteyden toisiinsa hyödyntää niitä monipuolisesti työn johtamisessa
laatia rakennusosa-, suorite- ja resurssipohjaisia aikatauluja
laatia tehtäväsuunnitelman ja valvoa tuotantoa sen avulla
selostaa tehtäväsuunnitelman yhteyden muihin projektinhallinnan osa-alueisiin
soveltaa työmaan ohjauksen eri toimenpiteitä
eritasoisten aikataulujen laadinnan sekä osaa soveltaa niitä työmaan eri tilanteisiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa selostaa
aikataulusuunnittelun eri vaiheet,
aikatauluvalvonnan ja -ohjaukset periaatteet
aikataulumuodot
tehtäväsuunnitelman periaatteet
tehtäväsuunnitelman merkityksen tuotannon valvonnassa

Esitietovaatimukset

TM00BS35 Rakennustuotannon perusteet

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Niina Raistakka
Opiskelijaryhmät
 • TXI22S2
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia tehtäväsuunnitelmia, rakentamisen aikatauluja ja käyttää niitä työn valvonnassa.

Sisältö

Aikataulusuunnittelun eri vaiheet
Aikataulutehtävien suunnittelu, -valvonta ja -ohjaus
Aikataulumuodot ja -tasot
Tehtäväsuunnitelman sisältö, laadinta
Tuotannon valvonta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa selostaa
aikataulusuunnittelun eri vaiheet,
aikatauluvalvonnan ja -ohjaukset periaatteet
aikataulumuodot
tehtäväsuunnitelman periaatteet
tehtäväsuunnitelman merkityksen tuotannon valvonnassa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
laatia aikataulusuunnitelmia eri hankevaiheissa määrälaskennan perusteella jana-aikakaavioon sekä paikka-aikakaavioon
selostaa eri aikataulujen yhteyden toisiinsa
laatia rakennusosa-, suorite- ja resurssipohjaisia aikatauluja
laatia tehtäväsuunnitelman ja valvoa tuotantoa sen avulla

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
laatia aikataulusuunnitelmia eri hankevaiheissa määrälaskennan perusteella jana-aikakaavioon sekä paikka-aikakaavioon
selostaa eri aikataulujen yhteyden toisiinsa hyödyntää niitä monipuolisesti työn johtamisessa
laatia rakennusosa-, suorite- ja resurssipohjaisia aikatauluja
laatia tehtäväsuunnitelman ja valvoa tuotantoa sen avulla
selostaa tehtäväsuunnitelman yhteyden muihin projektinhallinnan osa-alueisiin
soveltaa työmaan ohjauksen eri toimenpiteitä
eritasoisten aikataulujen laadinnan sekä osaa soveltaa niitä työmaan eri tilanteisiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa selostaa
aikataulusuunnittelun eri vaiheet,
aikatauluvalvonnan ja -ohjaukset periaatteet
aikataulumuodot
tehtäväsuunnitelman periaatteet
tehtäväsuunnitelman merkityksen tuotannon valvonnassa

Esitietovaatimukset

TM00BS35 Rakennustuotannon perusteet

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sakari Pesonen
Opiskelijaryhmät
 • RKM21I
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, infrarakentaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia tehtäväsuunnitelmia, rakentamisen aikatauluja ja käyttää niitä työn valvonnassa.

Sisältö

Aikataulusuunnittelun eri vaiheet
Aikataulutehtävien suunnittelu, -valvonta ja -ohjaus
Aikataulumuodot ja -tasot
Tehtäväsuunnitelman sisältö, laadinta
Tuotannon valvonta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa selostaa
aikataulusuunnittelun eri vaiheet,
aikatauluvalvonnan ja -ohjaukset periaatteet
aikataulumuodot
tehtäväsuunnitelman periaatteet
tehtäväsuunnitelman merkityksen tuotannon valvonnassa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
laatia aikataulusuunnitelmia eri hankevaiheissa määrälaskennan perusteella jana-aikakaavioon sekä paikka-aikakaavioon
selostaa eri aikataulujen yhteyden toisiinsa
laatia rakennusosa-, suorite- ja resurssipohjaisia aikatauluja
laatia tehtäväsuunnitelman ja valvoa tuotantoa sen avulla

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
laatia aikataulusuunnitelmia eri hankevaiheissa määrälaskennan perusteella jana-aikakaavioon sekä paikka-aikakaavioon
selostaa eri aikataulujen yhteyden toisiinsa hyödyntää niitä monipuolisesti työn johtamisessa
laatia rakennusosa-, suorite- ja resurssipohjaisia aikatauluja
laatia tehtäväsuunnitelman ja valvoa tuotantoa sen avulla
selostaa tehtäväsuunnitelman yhteyden muihin projektinhallinnan osa-alueisiin
soveltaa työmaan ohjauksen eri toimenpiteitä
eritasoisten aikataulujen laadinnan sekä osaa soveltaa niitä työmaan eri tilanteisiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa selostaa
aikataulusuunnittelun eri vaiheet,
aikatauluvalvonnan ja -ohjaukset periaatteet
aikataulumuodot
tehtäväsuunnitelman periaatteet
tehtäväsuunnitelman merkityksen tuotannon valvonnassa

Esitietovaatimukset

TM00BS35 Rakennustuotannon perusteet

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Aamos Lemström
Opiskelijaryhmät
 • TXI21S1A
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma päivä, LVI-tekniikan suuntautuminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa LVI-asennustöiden suunnittelun peruskäsitteet ja työnsuunnitelman sekä hänellä on valmiudet tehdä LVI-urakoiden aikatauluja ja ohjata työmaan asennuksia. Lisäksi opiskelija osaa käyttää aikatauluohjelmia.

Sisältö

Asennustöiden ohjauksen ja laadun peruskäsitteet sekä työmaan vaiheet. Aikataulusuunnittelun perusteet ja käsitteet sekä aikataulumuodot ja aikatauluohjelmat. Asennustöiden ohjauksen ja valvonnan periaatteet ja menettelytavat.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa suunnitella asennustöitä ja tehdä työsuunnitelmia sekä käyttää aikatauluohjelmia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi tehdä aikatauluja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi valvoa ja ohjata asennustöitä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa suunnitella asennustöitä ja tehdä työsuunnitelmia sekä käyttää aikatauluohjelmia.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Aamos Lemström
Opiskelijaryhmät
 • RKM21TA
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka
 • RKM21TB
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka
 • RKM21I
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, infrarakentaminen

Tavoitteet

Opiskelija soveltaa aikaisempaa osaamistaan todellisen rakennuskohteen tuotannonsuunnittelussa ja perehtyy sen toteuttamisessa tarvittavien suunnitelmien toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen. Tuotannonsuunnittelussa toteutetaan ja testataan ajan-, laadun- ja kustannustenhallinnassa sekä työmaan toteutuksen hallinnassa tarvittavia suunnitelmia ja mahdollisuuksien mukaan niitä sovelletaan toteutettavassa rakennuskohteessa.

Sisältö

Rakennushankkeen
• aikataulusuunnittelu
• laadunvarmistussuunnittelu
• kustannusten hallinnan suunnittelu
• suunnitelmien hallinta ja piirustuskatselmus
• hankintojen suunnittelu
• kone- ja kalustosuunnittelu
• työturvallisuussuunnittelu
• elementtien asennussuunnittelu.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa toteuttaa tärkeimmät tuotannonohjauksessa tarvittavat suunnitelmat yksin tai työryhmässä projektin ohjaajan avustamana.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toteuttaa tärkeimmät tuotannonohjauksessa tarvittavat suunnitelmat yksin tai työryhmässä itsenäisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa toteuttaa tärkeimmät tuotannonohjauksessa tarvittavat suunnitelmat yksin tai työryhmässä itsenäisesti ja kykenee kehittämään tuotannonsuunnittelun avulla rakennuskohteen taloudellisia, laadullisia, ajanhallinnallisia sekä toiminnallisia tavoitteita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa toteuttaa tärkeimmät tuotannonohjauksessa tarvittavat suunnitelmat yksin tai työryhmässä projektin ohjaajan avustamana.

Esitietovaatimukset

TX00EB47 Talonrakennuksen perusteet
TM00BS35 Rakennustuotannon perusteet
TM00BS36 Aikataulu- ja työnsuunnittelu
TM00FE83 Rakennuttamisen perusteet

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 110

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tiina Aalto
 • Heidi Martin
Vastuuhenkilö

Heidi Martin

Tavoitteet

Opiskelija muodostaa käsityksen omista vahvuuksista ja oman ammattialan osaamisvaatimuksista.
Opiskelija perehtyy urasuunnitteluun ja muodostaa oman urasuunnitelman.
Opiskelija osaa työstää itselleen työnhaun asiakirjat (CV, hakemus).

Sisältö

Opintojaksoon sisältyy kaksi osiota ja kuusi oppimistehtävää:

1.Osaamisen sanoittaminen ja näkyväksi tekeminen
- Osaamisen kartoittaminen
- Luonteenvahvuudet
- Osaamisen tiivistelmä

2.Kohti työelämää
- Video CV, CV tai työpaikkahakemus
- Monimuotoinen työyhteisö
- Suunta tulevaisuuteen (opintojakson kokoava tehtävä)

Opintojakson osiot ja tehtävät on suunniteltu jatkumoksi siten, että opiskelija lähtee liikkeelle urasuunnittelussaan oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittamisesta. Tämän jälkeen opiskelija perehtyy työllistymistaitoihin sekä monimuotoisen työyhteisön ja yhdenvertaisuuden teemoihin. Näiden pohjalta opiskelijaa ohjataan arvioimaan omia urasuunnitteluvalmiuksiaan, vetämään yhteen tekemiään oppimistehtäviä ja niistä heränneitä ajatuksia sekä aloittamaan tulevaisuuden suunnitelmiensa hahmottamista. Lisäksi mukana on tutustumisen arvoista lisämateriaalia, sisältäen tietoutta yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä toimintatavasta. Oppimistehtävissä hahmotetaan mm. kaikkea sitä osaamista, jota on hankittu elämän eri vaiheissa, tunnistetaan omia persoonallisia piirteitä ja vahvuuksia, tuetaan oman osaamisen markkinointia ja selvitetään oman alan ammattitaitovaatimuksia, tehdään työnhaun asiakirjoja, valmentaudutaan työhakutaitoihin sekä opitaan ymmärtämään työyhteisöjen monimuotoisuutta. Opintojakson päättävät osiot “Sinä riität” sekä palautekysely. Sinä riität-osiossa on pyritty kannustavasti tuomaan esiin sitä, että opintojen sekä elämän eri vaiheissa, voimme kohdata haasteita ja vastoinkäymisiä, mutta niistä on mahdollista selvitä ja päästä eteenpäin. Parhaimman hyödyn opintojaksosta saa, kun paneutuu tehtäviin ja materiaaleihin huolella. Kurssi kannattaa tehdä itselleen ja omaa uraa varten.

Aika ja paikka

Virtuaaliopintoja itsenäisesti työstettävään aikaan.

Oppimateriaalit

Verkko-oppimisympäristö.

Opetusmenetelmät

Virtuaaliopinnot, itsenäinen opiskelu ja reflektointi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

n.50h työskentelyä

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on suunnattu seuraavien tutkinto-ohjelmien opiskelijoille, joiden harjoittelusta vastaavat opintojakson opettajat. Opintojaksolla käytetään harjoittelun ohjauksen materiaalia:
- Ajoneuvotekniikka
- Bio- ja kemiantekniikka
- Energia- ja ympäristötekniikka
- Konetekniikka
- Laboratorioanalytiikka
- Maanmittaustekniikka
- Rakennusalan työnjohto
- Rakennustekniikka
- Sähkö- ja automaatiotekniikka
- Talotekniikka

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikkien oppimistehtävien hyväksytty palautus.

Lisätiedot

Opintojakso on suunnattu seuraavien tutkinto-ohjelmien opiskelijoille, joiden harjoittelusta vastaavat opintojakson opettajat. Opintojaksolla käytetään mm. harjoittelun ohjauksen materiaalia:
- Ajoneuvotekniikka
- Bio- ja kemiantekniikka
- Energia- ja ympäristötekniikka
- Konetekniikka
- Laboratorioanalytiikka
- Maanmittaustekniikka
- Rakennusalan työnjohto
- Rakennustekniikka
- Sähkö- ja automaatiotekniikka
- Talotekniikka

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Paula Naukkarinen
Opiskelijaryhmät
 • RKM22TA
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka
 • RKM22TB
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka
 • RKM22I
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, infrarakentaminen

Tavoitteet

Opiskelijan odotetaan osaavan vähintään selostaa betonin materiaaliominaisuudet, arvioida eri tekijöiden vaikutusta teräsbetonirakenteen ajasta riippuviin ominaisuuksiin, vertailla raudoitusjärjestelyjä eri rakenteissa, määrittää rakenteen rasitusluokan ja ymmärtää minimiraudoitusten tarkoituksen. Edelleen opiskelija osaa laskea taivutetun teräsbetonipalkin pääraudoituksen ja leikkausraudoituksen yksinkertaisessa tapauksessa, laatia raudoitusluettelot, tulkita muotti- ja raudoituspiirustuksia ja piirtää yksinkertaisen teräsbetonipalkin raudoituspiirustuksen.

Sisältö

1. Betonirakenteiden kehitys
2. Betonin ja raudoituksen materiaaliominaisuudet
3. Ajasta riippuvat ominaisuudet ja niiden merkitys rakenteille
4. Valmistustekniikan merkitys kutistumaan ja virumaan
5. Betonin ja raudoituksen yhteistoiminta
6. Raudoitteet
7. Palkin raudoitusjärjestelyt
8. Säilyvyyssuunnittelu
9. Taivutetun teräsbetonipalkin pääraudoituksen ja leikkausraudoituksen laskenta
10. T-poikkileikkauksen analyysin periaatteet
11. Raudoitus- ja mittapiirustukset
12. Betonirakenteiden työmaavalvonnan tehtävät ja vastuujako työnjohdon ja rakennesuunnittelijan välillä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa vähintään
- selostaa betonin materiaaliominaisuudet ja tyypilliset käyttökohteet
- selostaa betonirakenteen ajasta riippuvat ominaisuudet ja arvioida eri tekijöiden vaikutusta niihin
- vertailla raudoitusjärjestelyjä eri rakenteissa
- määrittää rakenteen rasitusluokan ja betonipeitteen paksuuden merkityksen
- osaa selostaa käsitteet ankkurointipituus ja jatkospituus
- ymmärtää minimiraudoituksen tarkoituksen eri tapauksissa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen kohdan lisäksi opiskelija osaa
- määrittää ja laskea taivutetun teräsbetonipalkin pääraudoituksen ja leikkausraudoituksen yksinkertaisoisessa tapauksessa
- ymmärtää käsitteet aliraudoitettu, normaalisti raudoitettu ja yliraudoitettu poikkileikkaus
- osaa laatia raudoitusluettelon ja tulkita mitta- ja raudoituspiirustuksia ongelmitta
- piirtää yksinkertaisen palkin raudoituspiirustuksen

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten kohtien lisäksi opiskelija osaa:
- suunnitella rakenteen pääraudoituksen ankkuroinnin ja jatkamisen
- ymmärtää T-poikkileikkauksen toimintaperiaatteen
- osaa arvioida virumaa ja kutistumaa yksinkertaisissa tapauksissa
- tunnistaa palomitoituksen perusteet

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa vähintään
- selostaa betonin materiaaliominaisuudet ja tyypilliset käyttökohteet
- selostaa betonirakenteen ajasta riippuvat ominaisuudet ja arvioida eri tekijöiden vaikutusta niihin
- vertailla raudoitusjärjestelyjä eri rakenteissa
- määrittää rakenteen rasitusluokan ja betonipeitteen paksuuden merkityksen
- osaa selostaa käsitteet ankkurointipituus ja jatkospituus
- ymmärtää minimiraudoituksen tarkoituksen eri tapauksissa

Esitietovaatimukset

Statiikan perusteet sekä Betonitekniikka 1 ja 2

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tomi Karppinen
Opiskelijaryhmät
 • TXI22S2
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelijan odotetaan osaavan vähintään selostaa betonin materiaaliominaisuudet, arvioida eri tekijöiden vaikutusta teräsbetonirakenteen ajasta riippuviin ominaisuuksiin, vertailla raudoitusjärjestelyjä eri rakenteissa, määrittää rakenteen rasitusluokan ja ymmärtää minimiraudoitusten tarkoituksen. Edelleen opiskelija osaa laskea taivutetun teräsbetonipalkin pääraudoituksen ja leikkausraudoituksen yksinkertaisessa tapauksessa, laatia raudoitusluettelot, tulkita muotti- ja raudoituspiirustuksia ja piirtää yksinkertaisen teräsbetonipalkin raudoituspiirustuksen.

Sisältö

1. Betonirakenteiden kehitys
2. Betonin ja raudoituksen materiaaliominaisuudet
3. Ajasta riippuvat ominaisuudet ja niiden merkitys rakenteille
4. Valmistustekniikan merkitys kutistumaan ja virumaan
5. Betonin ja raudoituksen yhteistoiminta
6. Raudoitteet
7. Palkin raudoitusjärjestelyt
8. Säilyvyyssuunnittelu
9. Taivutetun teräsbetonipalkin pääraudoituksen ja leikkausraudoituksen laskenta
10. T-poikkileikkauksen analyysin periaatteet
11. Raudoitus- ja mittapiirustukset
12. Betonirakenteiden työmaavalvonnan tehtävät ja vastuujako työnjohdon ja rakennesuunnittelijan välillä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa vähintään
- selostaa betonin materiaaliominaisuudet ja tyypilliset käyttökohteet
- selostaa betonirakenteen ajasta riippuvat ominaisuudet ja arvioida eri tekijöiden vaikutusta niihin
- vertailla raudoitusjärjestelyjä eri rakenteissa
- määrittää rakenteen rasitusluokan ja betonipeitteen paksuuden merkityksen
- osaa selostaa käsitteet ankkurointipituus ja jatkospituus
- ymmärtää minimiraudoituksen tarkoituksen eri tapauksissa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen kohdan lisäksi opiskelija osaa
- määrittää ja laskea taivutetun teräsbetonipalkin pääraudoituksen ja leikkausraudoituksen yksinkertaisoisessa tapauksessa
- ymmärtää käsitteet aliraudoitettu, normaalisti raudoitettu ja yliraudoitettu poikkileikkaus
- osaa laatia raudoitusluettelon ja tulkita mitta- ja raudoituspiirustuksia ongelmitta
- piirtää yksinkertaisen palkin raudoituspiirustuksen

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten kohtien lisäksi opiskelija osaa:
- suunnitella rakenteen pääraudoituksen ankkuroinnin ja jatkamisen
- ymmärtää T-poikkileikkauksen toimintaperiaatteen
- osaa arvioida virumaa ja kutistumaa yksinkertaisissa tapauksissa
- tunnistaa palomitoituksen perusteet

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa vähintään
- selostaa betonin materiaaliominaisuudet ja tyypilliset käyttökohteet
- selostaa betonirakenteen ajasta riippuvat ominaisuudet ja arvioida eri tekijöiden vaikutusta niihin
- vertailla raudoitusjärjestelyjä eri rakenteissa
- määrittää rakenteen rasitusluokan ja betonipeitteen paksuuden merkityksen
- osaa selostaa käsitteet ankkurointipituus ja jatkospituus
- ymmärtää minimiraudoituksen tarkoituksen eri tapauksissa

Esitietovaatimukset

Statiikan perusteet sekä Betonitekniikka 1 ja 2

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Virtanen
Opiskelijaryhmät
 • RKM23A
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus
 • RKM23B
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus
 • RKM23C
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa
- Betonin osa-aineet
- Betonin ominaisuudet ja hallinnan
- Betonin suunnittelun
- Betonirakentamisen laatu- ja viranomaisvaatimukset, paikallarakentaminen
- Betonitöiden suunnittelun ja johtamisen, paikallarakentaminen
- Betonointisuunnitelman ja -pöytäkirjan teon
- Talvibetonoinnin

Sisältö

- Betonin osa-aineiden, betonimassan ja kovettuneen betonin laadunvalvontamenetelmät ja betonin valmistus laboratoriotöissä
- Betonin koostumuksen määrittäminen eli betonin suunnittelua
- Opetellaan tunnistamaan betonin hyvät ja haastavat ominaisuudet
- Betonirakentamisen laatu- ja viranomaisvaatimukset, paikallarakentaminen
- Betonin valinta rakenteittain olosuhteet huomioiden
- Talvibetonoinnin edellyttämät toimenpiteet
- Betonointisuunnitelmien ja - pöytäkirjojen tekeminen
- Opintojakso toimii osana rakenneluokan 2 betonitöiden johtamisen osaamista. Toinen opintojakso on nimeltään Betonitekniikka 2

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa
- Listata betonissa käytettävät sementtityypit, lisäaineet, seosaineet sekä tunnistaa kiviainesominaisuuksien vaikutuksen betonin laatuun
- Tunnistaa betonin ominaisuudet ja hallita niitä
- Suorittaa betonin suunnittelun
- Tunnistaa betonirakentamisen laatu- ja viranomaisvaatimukset, paikallarakentaminen
- Johtaa betonitöiden suunnittelua ja toteuttamista sekä paikallavalurakentamista
- Laatia betonointisuunnitelman ja -pöytäkirjan
- toteuttaa talvibetonoinnin edellyttämät toimenpiteet työmaalla

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyvin edellä kuvatut asiat

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kiitettävästi edellä kuvatut asiat

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa
- Listata betonissa käytettävät sementtityypit, lisäaineet, seosaineet sekä tunnistaa kiviainesominaisuuksien vaikutuksen betonin laatuun
- Tunnistaa betonin ominaisuudet ja hallita niitä
- Suorittaa betonin suunnittelun
- Tunnistaa betonirakentamisen laatu- ja viranomaisvaatimukset, paikallarakentaminen
- Johtaa betonitöiden suunnittelua ja toteuttamista sekä paikallavalurakentamista
- Laatia betonointisuunnitelman ja -pöytäkirjan
- toteuttaa talvibetonoinnin edellyttämät toimenpiteet työmaalla

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

-

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Virtanen
Opiskelijaryhmät
 • TXI23S2B
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto, talonrakennustekniikka

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa
- Betonin osa-aineet
- Betonin ominaisuudet ja hallinnan
- Betonin suunnittelun
- Betonirakentamisen laatu- ja viranomaisvaatimukset, paikallarakentaminen
- Betonitöiden suunnittelun ja johtamisen, paikallarakentaminen
- Betonointisuunnitelman ja -pöytäkirjan teon
- Talvibetonoinnin

Sisältö

- Betonin osa-aineiden, betonimassan ja kovettuneen betonin laadunvalvontamenetelmät ja betonin valmistus laboratoriotöissä
- Betonin koostumuksen määrittäminen eli betonin suunnittelua
- Opetellaan tunnistamaan betonin hyvät ja haastavat ominaisuudet
- Betonirakentamisen laatu- ja viranomaisvaatimukset, paikallarakentaminen
- Betonin valinta rakenteittain olosuhteet huomioiden
- Talvibetonoinnin edellyttämät toimenpiteet
- Betonointisuunnitelmien ja - pöytäkirjojen tekeminen
- Opintojakso toimii osana rakenneluokan 2 betonitöiden johtamisen osaamista. Toinen opintojakso on nimeltään Betonitekniikka 2

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa
- Listata betonissa käytettävät sementtityypit, lisäaineet, seosaineet sekä tunnistaa kiviainesominaisuuksien vaikutuksen betonin laatuun
- Tunnistaa betonin ominaisuudet ja hallita niitä
- Suorittaa betonin suunnittelun
- Tunnistaa betonirakentamisen laatu- ja viranomaisvaatimukset, paikallarakentaminen
- Johtaa betonitöiden suunnittelua ja toteuttamista sekä paikallavalurakentamista
- Laatia betonointisuunnitelman ja -pöytäkirjan
- toteuttaa talvibetonoinnin edellyttämät toimenpiteet työmaalla

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyvin edellä kuvatut asiat

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kiitettävästi edellä kuvatut asiat

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa
- Listata betonissa käytettävät sementtityypit, lisäaineet, seosaineet sekä tunnistaa kiviainesominaisuuksien vaikutuksen betonin laatuun
- Tunnistaa betonin ominaisuudet ja hallita niitä
- Suorittaa betonin suunnittelun
- Tunnistaa betonirakentamisen laatu- ja viranomaisvaatimukset, paikallarakentaminen
- Johtaa betonitöiden suunnittelua ja toteuttamista sekä paikallavalurakentamista
- Laatia betonointisuunnitelman ja -pöytäkirjan
- toteuttaa talvibetonoinnin edellyttämät toimenpiteet työmaalla

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

-

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Virtanen
Opiskelijaryhmät
 • RKM21TA
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka
 • RKM21TB
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka
 • RKM21I
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, infrarakentaminen

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa
- Betonirakentamisen laatu- ja viranomaisvaatimukset, paikallavalu- ja elementtirakentaminen
- Elementtien valmistuksen ja asennuksen
- Betonirakenteiden kuivumisen ja kutistumisen hallinnan
- Betonitöiden suunnittelun ja johtamisen, paikallarakentaminen
- Betonointisuunnitelman ja -pöytäkirjan teon
- Betonilattian teon ja laatuvaatimukset lattioille
- Betonipintoihin vaikuttavat tekijät ja laatuvaatimukset betonipinnoille
- Betonoinnin erikoismenetelmät
- Erikoisbetonien hallinnan
- Johtaa rakenneluokan 2 betonitöitä

Sisältö

- Kerrata Betonitekniikka 1 opintojakson sisältöä
- Betonirakentamisen laatu- ja viranomaisvaatimukset, elementtirakentaminen
- Elementtien valmistus ja -asennus
- Betonin valinta rakenteittain olosuhteet huomioiden
- Muottiteknologia
- Talvibetonoinnin edellyttämät toimenpiteet
- Betonilattian tekemisen edellyttämät toimenpiteet
- Erikoismenetelmät betonoinnissa
- Erikoisbetonit
- Betonointisuunnitelmien tekeminen
- Excursiot paikallavalukohteeseen ja elementtitehtaaseen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa
- Tunnistaa betonirakentamisen laatu- ja viranomaisvaatimukset, elementtirakentaminen
- Elementtien asennus- ja laatuasiat
- Johtaa betonitöiden suunnittelun ja toteuttamisen, paikallavalu ja elementtirakentaminen
- Toteuttaa betonointisuunnitelman ja -pöytäkirjan teon
- Tunnistaa ja listata talvibetonoinnin edellyttämät toimenpiteet
- Johtaa ja suunnitella betonilattioiden teon ja listata laatuvaatimukset lattioille
- Tunnistaa betonipintoihin vaikuttavat tekijät ja laatuvaatimukset betonipinnoille
- Johtaa rakenneluokan 2 betonitöitä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyvin edellä kuvatut asiat

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kiitettävästi edellä kuvatut asiat

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa
- Tunnistaa betonirakentamisen laatu- ja viranomaisvaatimukset, elementtirakentaminen
- Elementtien asennus- ja laatuasiat
- Johtaa betonitöiden suunnittelun ja toteuttamisen, paikallavalu ja elementtirakentaminen
- Toteuttaa betonointisuunnitelman ja -pöytäkirjan teon
- Tunnistaa ja listata talvibetonoinnin edellyttämät toimenpiteet
- Johtaa ja suunnitella betonilattioiden teon ja listata laatuvaatimukset lattioille
- Tunnistaa betonipintoihin vaikuttavat tekijät ja laatuvaatimukset betonipinnoille
- Johtaa rakenneluokan 2 betonitöitä

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

-

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jouni Ruotsalainen
Opiskelijaryhmät
 • TXI23S2B
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto, talonrakennustekniikka

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa
- Betonirakentamisen laatu- ja viranomaisvaatimukset, paikallavalu- ja elementtirakentaminen
- Elementtien valmistuksen ja asennuksen
- Betonirakenteiden kuivumisen ja kutistumisen hallinnan
- Betonitöiden suunnittelun ja johtamisen, paikallarakentaminen
- Betonointisuunnitelman ja -pöytäkirjan teon
- Betonilattian teon ja laatuvaatimukset lattioille
- Betonipintoihin vaikuttavat tekijät ja laatuvaatimukset betonipinnoille
- Betonoinnin erikoismenetelmät
- Erikoisbetonien hallinnan
- Johtaa rakenneluokan 2 betonitöitä

Sisältö

- Kerrata Betonitekniikka 1 opintojakson sisältöä
- Betonirakentamisen laatu- ja viranomaisvaatimukset, elementtirakentaminen
- Elementtien valmistus ja -asennus
- Betonin valinta rakenteittain olosuhteet huomioiden
- Muottiteknologia
- Talvibetonoinnin edellyttämät toimenpiteet
- Betonilattian tekemisen edellyttämät toimenpiteet
- Erikoismenetelmät betonoinnissa
- Erikoisbetonit
- Betonointisuunnitelmien tekeminen
- Excursiot paikallavalukohteeseen ja elementtitehtaaseen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa
- Tunnistaa betonirakentamisen laatu- ja viranomaisvaatimukset, elementtirakentaminen
- Elementtien asennus- ja laatuasiat
- Johtaa betonitöiden suunnittelun ja toteuttamisen, paikallavalu ja elementtirakentaminen
- Toteuttaa betonointisuunnitelman ja -pöytäkirjan teon
- Tunnistaa ja listata talvibetonoinnin edellyttämät toimenpiteet
- Johtaa ja suunnitella betonilattioiden teon ja listata laatuvaatimukset lattioille
- Tunnistaa betonipintoihin vaikuttavat tekijät ja laatuvaatimukset betonipinnoille
- Johtaa rakenneluokan 2 betonitöitä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyvin edellä kuvatut asiat

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kiitettävästi edellä kuvatut asiat

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa
- Tunnistaa betonirakentamisen laatu- ja viranomaisvaatimukset, elementtirakentaminen
- Elementtien asennus- ja laatuasiat
- Johtaa betonitöiden suunnittelun ja toteuttamisen, paikallavalu ja elementtirakentaminen
- Toteuttaa betonointisuunnitelman ja -pöytäkirjan teon
- Tunnistaa ja listata talvibetonoinnin edellyttämät toimenpiteet
- Johtaa ja suunnitella betonilattioiden teon ja listata laatuvaatimukset lattioille
- Tunnistaa betonipintoihin vaikuttavat tekijät ja laatuvaatimukset betonipinnoille
- Johtaa rakenneluokan 2 betonitöitä

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

-

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 02.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pasi Partonen
Opiskelijaryhmät
 • TXI23S2A
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto, LVI-tekniikan suuntautuminen

Tavoitteet

CAD
Opiskelija osaa piirtää yksinkertaisen rakennuksen LVI-piirustukset CAD-suunnitteluohjelmaa käyttäen.

Tietomallinnus
Opiskelija
• ymmärtää rakennustietomallin perusteet
• ymmärtää BIM:n edut koko elinkaaren ajan
• osaa BIM-termit, määritelmät ja standardit
• osaa hyödyntää BIM-menetelmiä ja työkaluja rakennusprosessissa

Sisältö

CAD (4 op): LVI-piirustukset. CAD-suunnittelun perusteet. Ohjeiden ja mallien mukaisten LVI-suunnitelmien tekeminen pientaloon CAD-sovellusta käyttäen.

Tietomallinnus (1 op):
• johdatus tietomallinnukseen
• BIM-ohjeet ja määräykset
• IFC:n perusteet
• BIM-työkalut
• BIM:n hyödyntäminen projektin elinkaaren aikana

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovaatimus 75%

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjeistuksella ja avulla laatia yksinkertaisen rakennuksen LVI-suunnitelmat kokonaisvaltaisesti ja saada ne toimimaan yhtenä kokonaisuutena palvelemaan rakennusta CAD-suunnitteluohjelmaa käyttäen. Opiskelija ymmärtää tietomallinuksen käytön perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa soveltaa CAD suunnitteluohjelmaa ja itsenäisesti laatia suunnitelmia

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa soveltaa CAD suunnitteluohjelmaa ja itsenäisesti laatia suunnitelmia lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa ohjeistuksella ja avulla laatia yksinkertaisen rakennuksen LVI-suunnitelmat kokonaisvaltaisesti ja saada ne toimimaan yhtenä kokonaisuutena palvelemaan rakennusta CAD-suunnitteluohjelmaa käyttäen.

Ajoitus

21.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 115

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kalle Kauraala
Opiskelijaryhmät
 • TXF23_KIJO_AVOIN
  Kiinteistöjohtamisen (AMK) polku, monimuotototeutus
 • TXI23A_AVOIN
  Rakennusalan työnjohdon (AMK) polku, LVI-tekniikka, monimuotototeutus
 • TXI23B_AVOIN
  Rakennusalan työnjohdon (AMK) polku, talonrakennus ja infra, monimuotototeutus
 • TXG23_AVOIN
  Rakennustekniikan (AMK) polku, monimuotototeutus
 • TXF23_AVOIN
  Talotekniikan (AMK) polku, monimuotototeutus

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
• suorittaa yksikkömuunnoksia ja käsitellä suureyhtälöitä
• määritellä kinematiikan suureet
• kuvailla kappaleen liikettä laskennallisesti ja graafisesti
• tehdä selkoa voiman käsitteestä sekä luetella ja kuvailla voimatyypit
• piirtää kappaleen voimakuvion
• esittää Newtonin lait
• mallintaa kappaleen dynamiikkaa
• määritellä voiman momentin
• tehdä selkoa energian käsitteestä
• määritellä työn, liike-energian, potentiaalienergian, tehon ja hyötysuhteen
• esittää energian säilymislain ja mekaniikan energiaperiaatteen
• mallintaa energian konversiota ja siirtymistä
• määritellä tiheyden ja paineen
• kuvailla paineen jakautumista nesteessä ja kaasussa
• esittää hydraulisen nosturin/puristimen toimintaperiaatteen
• tarkastella nesteen ja kaasun painetta eri syvyyksillä
• esittää Arkhimedeen lain ja soveltaa sitä
• määritellä keskeiset virtausta kuvaavat suureet ja käyttää niitä
• tarkastella virtausnopeuden muutoksia jatkuvuusyhtälön avulla
• käyttää tavallisimpia lämpötila-asteikkoja
• esittää lämpölaajenemislait ja soveltaa niitä
• esittää ideaalikaasulain ja mallintaa kaasua sen avulla
• mallintaa lämmön varaamista ja olomuodon muutoksia

Sisältö

• suureyhtälöt ja yksikkömuunnokset
• kinematiikka: paikka, siirtymä, nopeus ja kiihtyvyys
• dynamiikka: voiman käsite, voimatyypit, voimakuvio, Newtonin lait
• voiman momentti
• energia, työ, teho ja hyötysuhde
• tiheys ja paine
• paine nesteessä ja kaasussa
• hydraulinen nosturi/puristin
• nesteen ja kaasun paineen riippuvuus syvyydestä
• Arkhimedeen laki
• virtausta kuvaavat perussuureet, jatkuvuusyhtälö
• lämpötila-asteikot
• lämpölaajeneminen
• ideaalikaasu
• lämpökapasiteetti
• olomuodon muutokset

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla keskeisimmät opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan yksinkertaisissa käytännön tilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa esittää täsmällisesti opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan käytännössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa esittää täsmällisesti opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan vaativissa käytännön tilanteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kuvailla keskeisimmät opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan yksinkertaisissa käytännön tilanteissa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jari-Pekka Mustonen
Opiskelijaryhmät
 • RKM23A
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus
 • RKM23B
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus
 • RKM23C
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus

Tavoitteet

- Opiskelija tunnistaa jääkauden merkityksen Suomen maa- ja kallioperän ominaisuuksiin
- Opiskelija hallitsee keskeiset maalajien luokitus- ja tekniset ominaisuudet
- Opiskelija osaa tulkita suomalaisia pohjatutkimustuloksia
- Opiskelija suoriutuu yksinkertaisista geoteknisistä laskelmista

Sisältö

Maalajien nimeäminen, rakeisuuskäyrän piirtäminen, tilavuus- ja painolaskelmat, maaperätutkimukset, painumalajit, anturan mitoitus, maanpainelaskelmat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa piirtää rakeisuuskäyrän ja nimetä maalajit rakeisuuden perusteella, hallitsee yksinkertaiset maamekaniikan laskelmat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tulkita kairausdiagrammeja ja määrittää niiden perusteella maalle lujuusmuuttujat, hallitsee tavanomaiset maamekaniikan laskelmat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa itsenäisesti työelämän geoteknisiin ratkaisuihin, hallitsee vaativat laskelmat.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa piirtää rakeisuuskäyrän ja nimetä maalajit rakeisuuden perusteella, hallitsee yksinkertaiset maamekaniikan laskelmat.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jari-Pekka Mustonen
Vastuuhenkilö

Jouni Ruotsalainen

Opiskelijaryhmät
 • TXI23S2B
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto, talonrakennustekniikka

Tavoitteet

- Opiskelija tunnistaa jääkauden merkityksen Suomen maa- ja kallioperän ominaisuuksiin
- Opiskelija hallitsee keskeiset maalajien luokitus- ja tekniset ominaisuudet
- Opiskelija osaa tulkita suomalaisia pohjatutkimustuloksia
- Opiskelija suoriutuu yksinkertaisista geoteknisistä laskelmista

Sisältö

Maalajien nimeäminen, rakeisuuskäyrän piirtäminen, tilavuus- ja painolaskelmat, maaperätutkimukset, painumalajit, anturan mitoitus, maanpainelaskelmat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa piirtää rakeisuuskäyrän ja nimetä maalajit rakeisuuden perusteella, hallitsee yksinkertaiset maamekaniikan laskelmat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tulkita kairausdiagrammeja ja määrittää niiden perusteella maalle lujuusmuuttujat, hallitsee tavanomaiset maamekaniikan laskelmat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa itsenäisesti työelämän geoteknisiin ratkaisuihin, hallitsee vaativat laskelmat.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa piirtää rakeisuuskäyrän ja nimetä maalajit rakeisuuden perusteella, hallitsee yksinkertaiset maamekaniikan laskelmat.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 19.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Värinen
Opiskelijaryhmät
 • TXI22S1A
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma päivä, LVI-tekniikan suuntautuminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys hankintatoimen merkityksestä urakoinnin taloudelliseen lopputulokseen. Opiskelija osaa laatia hankinta-asiakirjoja. Hän osaa arvioida hankintojen sekä aikataulumuutosten vaikutusta työmaan talouteen. Hän osaa käyttää ATK-pohjaisia OVT-työkaluja. Opiskelija ymmärtää työmaan logistiikan merkityksen rakentamisessa. Opintojakson lopussa opiskelijan odotetaan osaavan vähintään:
talonrakennushankkeen kustannushallinnan pääosat, selostaa urakkakilpailun kulun ja siinä tarvittavat asiakirjat, luokitella rakennustyömaan kustannukset rakennusosiin ja kustannuslajeihin, listata työmaan kustannustarkkailun vaiheet. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suorittaa tarjouskyselyn perustuvan urakkatarjouksen määrälaskennan ja hinnoittelun.

Sisältö

Talotekniikkatyömaan logistiikka. Urakoitsijan maksupostipolitiikka. Yksikköhintaluettelot. Aikataulumuutosten kustannusvaikutukset. Ostotoiminta. Alihankinnat. Organisaatioiden välinen tiedonsiirto (OVT) hankinnoissa. Työmaakustannuslaskenta ja tarjouslaskenta. Talo80-nimikkeistö. Laskentamenetelmät ja urakkakilpailu. Määrälaskenta ja hinnoittelu. Työmaan tavoitearvion muodostaminen ja tavoitebudjetti. Työmaan kustannustarkkailun perusteet. Yrityksen organisaatio- ja kustannusrakenteen esittely.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa soveltaa opetettuja asioita ohjattuna ja tuntee työmaan ja yrityksen kustannusten perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi soveltaa opetettuja asioita itsenäisesti ja ymmärtää mistä työmaan ja yrityksen kustannukset rakentuvat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi perustella opetetut asiat ja mistä työmaan sekä yrityksen kustannukset rakentuvat ja miten niihin voidaan vaikuttaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa soveltaa opetettuja asioita ohjattuna ja tuntee työmaan ja yrityksen kustannusten perusteet.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 21.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pasi Partonen
Opiskelijaryhmät
 • TXI22S1A
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma päivä, LVI-tekniikan suuntautuminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut kokonaiskäsityksen rakennuksen sisäilmastoon vaikuttavista tekijöistä ja niiden hallinnasta, ilmanvaihtotekniikasta ja sen asemasta talonrakennusprosessissa. Opiskelija tuntee asuin- ja palvelurakennusten ilmastointijärjestelmät, ilmankäsittelyn perusprosessit,
ilmanvaihtoon ja ilmastointiin liittyvät käsitteet ja määritelmät sekä rakennusten
ilmanvaihtojärjestelmiä ja -laitteita koskevat viranomaismääräykset, ohjeet ja standardit. Opiskelija osaa suunnitella pientalon ilmanvaihtojärjestelmän.

Sisältö

Sisäilmastotekijät ja sisäilmaston laatuluokitus
Ilmanvaihtoa koskevat määräykset, ohjeet ja standardit
Asuntoilmanvaihdon järjestelmät
Toimitila- ja palvelurakennusten ilmastointijärjestelmät
Jäähdytystarpeen määrittäminen toimistohuoneella
Ilmastoinnin perusprosessit h-x-tasossa
Ilmanvaihtokanavisto, sen komponentit ja mitoitus
Ilmanvaihdon energiatehokkuus ja äänitekniikka
Ilmanjako ja ilmanjakolaitteet
Paloturvallisuus ja puhtaus

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa mitoittaa omakotitalon ilmanvaihtojärjestelmän ilmavirrat, valita ilmanvaihtokoneen, kanavakoot ja päätelaitteet. Osaa selostaa omakotitalon ilmanvaihtojärjestelmän keskeiset vaatimukset. Osaa selostaa ilman kosteuden ja entalpian käsitteet ja määrittää kastepisteen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi pääpiirteissään suunnitella omakotitalon ilmanvaihtojärjestelmän äänenvaimentimineen ja eristyksineen. Osaa selostaa toimistorakennuksen jäähdytystarpeeseen vaikuttavat tekijät ja ilmastointijärjestelmien pääperiaatteet. Osaa laskea äänitekniikan peruslaskut. Osaa määrittää hx-tasossa ilmastoinnin perusprosessit.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi vertailla eri ratkaisuvaihtoehtoja mm. energiatalouden, toimivuuden ja huollettavuuden suhteen ja itsenäisesti suunnitella omakotitalon ilmanvaihtojärjestelmän.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa mitoittaa omakotitalon ilmanvaihtojärjestelmän ilmavirrat, valita ilmanvaihtokoneen, kanavakoot ja päätelaitteet. Osaa selostaa omakotitalon ilmanvaihtojärjestelmän keskeiset vaatimukset. Osaa selostaa ilman kosteuden ja entalpian käsitteet ja määrittää kastepisteen.

Esitietovaatimukset

LVI-tekniikan perusteet

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mika Räsänen
Opiskelijaryhmät
 • RKM21I
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, infrarakentaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia kustannusarvion määräluettelon perusteella. Hän käyttää kustannusarvion laadinnassa InfraRYL:n mukaista litterointia ja ymmärtää miten massamäärät lasketaan ja merkitään suunnitelmiin. Opiskelija osaa soveltaa kustannuslaskennan periaatteita työmaalla ja suunnittelussa.

Sisältö

1. Infrahankkeen osapuolet
2. InfraRYL
3. Määrämittauksen periaatteet
4. Hinnoitteluun vaikuttavat tekijät
5. Tarjouksen ja tarjouspyynnön laatiminen rakennusurakassa
6. Hankintalainsäädäntö

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaan tai luennoitsijan ilmoituksen mukaan.

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopiskelua sekä tehtäviä (yksin ja ryhmissä).

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 14.11, alustavasti.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
• arvioida rakennushankkeen kustannuksia
• laatia määräluettelon
• ositella rakennushankkeen
• käyttää InfraRYL:ä ja tuntee sen tarkoituksen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa edellisen kohdan vaatimusten lisäksi:
• laatia määräluettelon yksinkertaisen suunnitelman perusteella
• laatia tarjouksen suunnitelma-aineiston perusteella
• kustannuslaskentaohjelmien periaatteet
• ymmärtää suunnitelmamuutosten hallinnan tärkeyden rakennushankkeessa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten kohtien lisäksi:
• laskea kustannukset ja määrät infrahankkeessa ja aikatauluttaa ne
• soveltaa hankintalainsäädäntöä rakennushankkeeseen
• osaa laatia tarjouspyynnön monialaisesta hankkeesta
• laatia tarjouksen monialaisesta hankkeesta

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
• arvioida rakennushankkeen kustannuksia
• laatia määräluettelon
• ositella rakennushankkeen
• käyttää InfraRYL:ä ja tuntee sen tarkoituksen

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan tenttin ja tehtävien perusteella.

Esitietovaatimukset

TM00BS35 Rakennustuotannon perusteet
TM00BS36 Aikataulu- ja työnsuunnittelu
TM00BS34 Maa- kalliorakennustyöt

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anu Ilander
Opiskelijaryhmät
 • RKM22I
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, infrarakentaminen

Tavoitteet

Opiskelija tietää yleisimmät infrarakentamisessa käytettävät materiaalit ja niiden laatu vaatimukset. Opiskelija osaa rakentaa erilaisia rakenteita yhdistelemällä materiaaleja keskenään. Hän ymmärtää erilaisten materiaalien toiminnan samassa rakenteessa. Opiskelija osaa hakea materiaali tiedon ja vaatimukset suunnitelmista.

Sisältö

1. Materiaalit
2. Materiaalien laatuvaatimukset
3. Kiviainekset
4. Putket
5. Betonirakenteet
6. Teräsrakenteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee yleisimmät infrarakentamisen materiaalit ja niiden käyttökohteet sekä laatuvaatimukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa edellisen kohdan osaamisvaatimusten lisäksi:
• tarkastella vaihtoehtoisia materiaaleja työmaalla
• tarkastaa materiaalit työmaalla
• toteuttaa rakenteita suunnitelmien ja työselostusten mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten kohtien lisäksi:
• valita sopivat rakennusmateriaalin tapauskohtaisesti
• osaa soveltaa suunnitelmia työmaalla

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee yleisimmät infrarakentamisen materiaalit ja niiden käyttökohteet sekä laatuvaatimukset.

Lisätiedot

-

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 19.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Aamos Lemström
Opiskelijaryhmät
 • TXI23S2A
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto, LVI-tekniikan suuntautuminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia projektisuunnitelman, tietää, miten projektia hallinnoidaan. Opiskelija hallitsee monialaisen yhteistyön ja verkostoitumisen. Opiskelija osaa viestiä asianmukaisesti eri sidosryhmille ja harjaantuu yhteistyötaidoissa. Pystyy toteuttamaan projektimuotoisen talotekniikka-alan rajatun tehtävän.

Sisältö

Projektiosaaminen yhdessä opiskelijoiden, opettajien, työelämän toimijoiden ja asiakkaiden kanssa. Projektityöskentelyn periaatteet: suunnittelu, aikataulutus, viestintä. Yhteistyötaidot ja sidosryhmätoiminta. Luova ongelmanratkaisu, luova prosessi.
Opiskelijat ratkaisevat 3-5 hengen ryhmissä ulkopuolisen toimeksiantajan rakennuksissa esiintyviä talotekniikan ongelmia. Opiskelijat perehtyvät ongelman aihealueeseen kirjallisuuden ja erilaisiin tietolähteisiin tutustumisen kautta ja hankkivat näin riittävät teoreettiset tiedot ongelman ratkaisemiseksi. Ryhmät vastaavat toimeksiantoon liittyvästä suunnittelusta, yhteydenpidosta, toteutuksesta ja suullisesta ja kirjallisesta raportoinnista.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan osaa selittää kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään. Osaa kuvailla oman osuutensa ryhmän työstä ja osaa tehdä yhteistyötä ryhmässä. Osaa suunnitella resurssiensa käytön ja hoitaa oman osuutensa ajoissa. Osaa projektikokouksessa kuvailla oman ryhmän toimintaa ja tuloksia. Ymmärtää kuinka kommunikoidaan asiakkaan, toisten ammattilaisten ja maallikoiden kanssa ammattimaisella tavalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi laatia oman ryhmän projektisuunnitelman. Osaa työskennellä ryhmän mukana ja tarpeen mukaan joustaa töiden hoitamisessa. Osaa selittää oman ryhmän työn laadunvarmistuksen periaatteet. Osaa esittää ryhmänsä suunnitelmat ja tulokset suuremmalle yleisölle sekä suullisesti että kirjallisesti. Ymmärtää kuinka tehdään yhteistyötä ja verkostoidutaan muiden opiskelijoiden kanssa ja kommunikoidaan tarkoituksenmukaisesti erilaisten intressiryhmien kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi suunnitella projektin, jossa on useampia osatehtäviä ja ryhmiä. Osaa organisoida useiden ryhmien tehtäviä ja huolehtia resurssien jakamisesta ryhmien kesken. Osaa selittää koko projektin laadunvarmistuksen periaatteet.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan osaa selittää kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään. Osaa kuvailla oman osuutensa ryhmän työstä ja osaa tehdä yhteistyötä ryhmässä. Osaa suunnitella resurssiensa käytön ja hoitaa oman osuutensa ajoissa. Osaa projektikokouksessa kuvailla oman ryhmän toimintaa ja tuloksia. Ymmärtää kuinka kommunikoidaan asiakkaan, toisten ammattilaisten ja maallikoiden kanssa ammattimaisella tavalla.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 03.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Joonas Pusila
Vastuuhenkilö

Jouni Ruotsalainen

Opiskelijaryhmät
 • RKM22TB
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka
 • RKM22TA
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka
 • RKM22I
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, infrarakentaminen

Tavoitteet

Opiskelija pystyy toimimaan rakennushankkeessa ja työmaalla johtamisen tiimin jäsenenä sekä johtamaan työvaiheiden toteutuksen ja toimimaan esimiehenä työharjoitteluopinnoissaan. Lisäksi opiskelija osaa laatia rakennusalan työsopimuksia ja työkunnan urakkasopimuksia.

Sisältö

1. Ihmisen perustarpeet, työhyvinvointi ja motivaatiolähteet sekä riskitekijät
2. Organisaatiot sekä tuloksekas yhteistyö ja vuorovaikutus
3. Johtamismallit, esimiestyö ja kriittiset tilanteet
4. Rakennustyömaan johtamisen ja yhteistyön hyvät käytänteet
5. Työsopimukset, työaika ja palkkaus
6. Työsuhteen alkaminen ja päättäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan osaa
- toimia työharjoittelu-opinnoissaan rakennustyöryhmän esimiehenä
- laatia rakennusalan työsopimuksia
- selostaa työsuhteen tunnusmerkit ja työsopimuksen sisällöt sekä tavanomaisen työsuhteen työaikaehdot
- listata työsuhteen päättämisen edellytykset

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi
- osallistua työmaan johtamisen ristiriitatilanteiden selvittelyyn
- laatia rakentamisen työkunnan urakkasopimuksia

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi
- osaa käyttää työharjoittelu-opintojen esimiestyössään erilaisia johtamistyylejä tilanteesta riippuen

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan osaa
- toimia työharjoittelu-opinnoissaan rakennustyöryhmän esimiehenä
- laatia rakennusalan työsopimuksia
- selostaa työsuhteen tunnusmerkit ja työsopimuksen sisällöt sekä tavanomaisen työsuhteen työaikaehdot
- listata työsuhteen päättämisen edellytykset

Esitietovaatimukset

TX00ED62 Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun
TM00BS35 Rakennustuotannon perusteet

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Joonas Pusila
Opiskelijaryhmät
 • TXI22S2
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija pystyy toimimaan rakennushankkeessa ja työmaalla johtamisen tiimin jäsenenä sekä johtamaan työvaiheiden toteutuksen ja toimimaan esimiehenä työharjoitteluopinnoissaan. Lisäksi opiskelija osaa laatia rakennusalan työsopimuksia ja työkunnan urakkasopimuksia.

Sisältö

1. Ihmisen perustarpeet, työhyvinvointi ja motivaatiolähteet sekä riskitekijät
2. Organisaatiot sekä tuloksekas yhteistyö ja vuorovaikutus
3. Johtamismallit, esimiestyö ja kriittiset tilanteet
4. Rakennustyömaan johtamisen ja yhteistyön hyvät käytänteet
5. Työsopimukset, työaika ja palkkaus
6. Työsuhteen alkaminen ja päättäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan osaa
- toimia työharjoittelu-opinnoissaan rakennustyöryhmän esimiehenä
- laatia rakennusalan työsopimuksia
- selostaa työsuhteen tunnusmerkit ja työsopimuksen sisällöt sekä tavanomaisen työsuhteen työaikaehdot
- listata työsuhteen päättämisen edellytykset

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi
- osallistua työmaan johtamisen ristiriitatilanteiden selvittelyyn
- laatia rakentamisen työkunnan urakkasopimuksia

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi
- osaa käyttää työharjoittelu-opintojen esimiestyössään erilaisia johtamistyylejä tilanteesta riippuen

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan osaa
- toimia työharjoittelu-opinnoissaan rakennustyöryhmän esimiehenä
- laatia rakennusalan työsopimuksia
- selostaa työsuhteen tunnusmerkit ja työsopimuksen sisällöt sekä tavanomaisen työsuhteen työaikaehdot
- listata työsuhteen päättämisen edellytykset

Esitietovaatimukset

TX00ED62 Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun
TM00BS35 Rakennustuotannon perusteet

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 21.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 14.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Aamos Lemström
Opiskelijaryhmät
 • TXI22S1A
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma päivä, LVI-tekniikan suuntautuminen

Tavoitteet

Opiskelijat tuntevat konsultti ja urakkasopimusten sekä yleisten sopimusehtojen ja sopimusten liitteiden sisällön. Opiskelijat osaavat laatia konsultti- ja urakkasopimuksia.

Sisältö

Konsultti- ja urakkasopimukset, Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013, Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, Yleiset sopimusehdot NL 01. Konsultti- ja urakkasopimuksiin liittyvät asiakirjat ja niiden sisältö.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa soveltaa opetettuja asioita ohjattuna.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi soveltaa opetettuja asioita itsenäisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi perustella opetetut asiat.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa soveltaa opetettuja asioita ohjattuna.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 21.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarno Nurmio
 • Jyrki Viranko
 • Aamos Lemström
Opiskelijaryhmät
 • TXI21S1A
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma päivä, LVI-tekniikan suuntautuminen

Tavoitteet

Opiskelija tuntee vanhat jo käytöstä poistuneet ja osittain käytössä olevat LVI- ja sähköjärjestelmät sekä kojeet ja tarvikkeet kuten myös niiden erityispiirteet korjausrakentamisen kannalta katsottuna. Opiskelija tuntee menetelmät vanhojen rakenteiden ja järjestelmien kunnon kartoittamiseksi joko säilytyspäätöksen tai uusimispäätöksen pohjaksi. Opiskelija tuntee rakentamismääräysten soveltamisen erityispiirteet korjausrakentamisessa.

Sisältö

Olemassaolevat järjestelmät eri aikakausilta
Vanhat asennustavat
Vanhat tarvikkeet ja niiden korvaaminen vastaavilla
Kuntotutkimukset ja kuntokartoitukset
Määräysten soveltaminen korjausrakentamisessa
Urakointimuodot korjausrakentamiskohteissa
Arkkitehtuurin asettamat erityisvaatimukset.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa nykyisen rakennuskannan vaatimukset korjaushankkeissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi tulkita nykyisen rakennuskannan erityisvaatimukset korjaushankkeissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi ratkaista nykyisen rakennuskannan korjaushankkeissa vastaan tulevia haasteita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa nykyisen rakennuskannan vaatimukset korjaushankkeissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sakari Pesonen
Vastuuhenkilö

Jouni Ruotsalainen

Opiskelijaryhmät
 • RKM22TB
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka
 • RKM22TA
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka

Tavoitteet

Suomeksi
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- selittää keskeisemmät korjausrakentamisen määritelmät ja korjausprosessin kulun sekä korjausrakentamisen eroavaisuudet verrattuna uudisrakentamiseen
- luetella eri aikakausien rakennuksissa käytettyjä rakennusmateriaaleja ja rakenteita
- selittää rakennussuojelun merkitystä rakennusperinnön säilyttämiselle ja luetella siinä käytössä olevia menetelmiä
- luetella korjaussuunnitelmien pääsisällöt
- määritellä rakennuksen kunnonarvioinnissa käytettävät menetelmät ja niiden ajoittumisen rakennuksen korjausprosessin aikana
- luetella erilaisten rakenteiden tyypillisiä vaurioita, puutteita ja niiden syitä
- nimetä erilaisia menetelmiä betoni-, puu-, rapattujen ja tiilirakenteiden tutkimiseksi ja korjaamiseksi
- listata erilaisia korjaustöissä käytettäviä purkumenetelmiä
- luetella erilaisia haitallisia ja vaarallisia rakennusmateriaaleja sekä aineita vanhoissa rakennuksissa sekä niiden purkumenetelmiä
- luetella teräsbetonirakenteiden korroosionestomenetelmiä
- tunnistaa rakenteiden kosteus- ja homevaurioihin johtavia syitä ja luetella menetelmiä niiden tutkimiseksi ja korjaamiseksi
- luetella tyypillisiä sisäilmaongelmia ja niiden aiheuttajia sekä menetelmiä niiden tutkimiseksi ja korjaamiseksi
- luetella hissien rakentamiseen liittyviä ongelmia

Sisältö

Korjausrakentamisen käsitteet ja määritelmät
Rakennuksen korjausprosessi, kuntoarviot ja -tutkimukset
Korjausrakentamiseen johtavat syyt
Korjausrakentamisen merkitys Suomessa
Korjausprosessin erikoispiirteet
Rakennussuojelu ja sen vaikutus korjausrakentamiseen
Vanhat rakennusmateriaalit ja rakenteet
Korjaussuunnitelmat
Purkutyön suunnittelu
Asbestipurku, vaaralliset aineet,
Homevaurioituneen materiaalin purku
Rakenteiden purkumenetelmiä
Betonielementtijulkisivujen korjausvaihtoehdot ja –tuotteet
Teräsbetonirakenteiden korroosion esto
Rapattujen julkisivujen korjausvaihtoehdot
Home- ja kosteusvaurioiden korjaaminen
Hissien korjausvaihtoehdot
Linjasaneeraus

Aika ja paikka

28.8.2023 - 13.12.2023. Tarkista tuntiajankohdat ryhmätunnuksesi mukaan.

Oppimateriaalit

Luentomateriaali. Muu materiaali ilmoitetaan luentokerroilla sekä osin opintojakson työtilassa.

Opetusmenetelmät

Luennot toteutetaan lähiopetuksena. Kurssiin sisältyy kolme harjoitustehtävää. Kaksi ryhmätyötä jotka esitellään seminaarissa. Lisäksi kurssiin kuuluu yksi itsenäisesti toteutettava kirjallinen harjoitustyö. Kurssialustana käytetään Metropolian Oma -työtilaa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Exam tenttiakvaariossa 13.12.2023 - 20.12.2023

Kansainvälisyys

Ei ole.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä. Sisältää opiskelijan ajankäyttöä 135 tuntia joista lähiopetusta 45 tuntia (sis seminaarit).

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan osaa
- määritellä, mitä korjausrakentaminen on, ja luetella sen eri alalajeja
- nimetä korjausprosessin vaiheita ja luetella korjausprosessin eroavaisuuksia verrattuna uudisrakentamiseen
- määritellä rakennuksen kuntoarvion ja kuntotutkimuksen
- luetella korjausrakentamisen syitä
- luetella erilaisia rakennusten korjaustöitä ja niiden osuutta nyt ja tulevaisuudessa
- tunnistaa rakennussuojelun keinot rakennusperinnön säilyttämisessä ja luetella siinä käytössä olevia menetelmiä
- luetella korjaussuunnitelmien pääsisällöt sekä purkutöiden vaatimat asiakirjat ja niiden sisällön
- arvioida rakentamisohjeiden vaikutusta rakennusten korjaamiseen
- määritellä rakennuksen kunnonarvioinnissa käytettävät menetelmät ja niiden ajoittumisen rakennuksen korjausprosessin aikana
- luetella erilaisten rakenteiden tyypillisiä vaurioita
- listata erilaisia korjaustöissä käytettäviä purkumenetelmiä
- luetella erilaisia haitallisia ja vaarallisia rakennusmateriaaleja sekä aineita vanhoissa rakennuksissa sekä niiden purkumenetelmiä
tunnistaa rakenteiden kosteus- ja homevaurioihin johtavia syitä ja luetella menetelmiä niiden tutkimiseksi
luetella tyypillisiä sisäilmaongelmia ja niiden aiheuttajia sekä menetelmiä niiden tutkimiseksi
- nimetä märkätilojen ja LVI-korjausten menetelmiä
- luetella hissien rakentamiseen liittyviä ongelmia

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan osaa
- määritellä, mitä korjausrakentaminen on, ja luetella sen eri alalajeja sekä listata niihin liittyviä erilaisia korjausrakennustöitä
- nimetä ja järjestää aikajärjestykseen korjausprosessin vaiheet sekä luetella korjausprosessin eroavaisuudet verrattuna uudisrakentamiseen
- määritellä rakennuksen kuntoarvion ja kuntotutkimuksen ja nimetä niiden erot
- luetella korjausrakentamisen syitä ja niiden taustalla olevia rakennuksen puutteita ja vaurioita yleisesti
- vertailla erilaisia rakennusten korjaustöitä ja niiden osuutta nyt ja tulevaisuudessa
- selittää rakennussuojelun merkitystä rakennusperinnön säilyttämiselle ja luetella siinä käytössä olevia menetelmiä
luetella korjaussuunnitelmien pääsisällöt sekä purkutöiden vaatimat asiakirjat
- määritellä rakennuksen kunnonarvioinnissa käytettävät menetelmät ja niiden ajoittumisen rakennuksen korjausprosessin aikana
- luetella erilaisten rakenteiden tyypillisiä vaurioita ja niiden syitä
nimetä erilaisia menetelmiä betoni-, puu-, rapattujen ja tiilirakenteiden tutkimiseksi ja korjaamiseksi
- listata erilaisia korjaustöissä käytettäviä purkumenetelmiä ja arvioida menetelmien käyttökelpoisuutta eri tilanteissa
- luetella erilaisia haitallisia ja vaarallisia rakennusmateriaaleja sekä aineita vanhoissa rakennuksissa sekä niiden purkumenetelmiä
- luetella teräsbetonirakenteiden korroosionestomenetelmiä
tunnistaa rakenteiden kosteus- ja homevaurioihin johtavia syitä ja luetella menetelmiä niiden tutkimiseksi
luetella tyypillisiä sisäilmaongelmia ja niiden aiheuttajia sekä menetelmiä niiden tutkimiseksi
- nimetä märkätilojen ja LVI-korjausten menetelmiä
- luetella hissien rakentamiseen liittyviä ongelmia

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan osaa
- määritellä, mitä korjausrakentaminen on, ja luetella sen eri alalajeja sekä luokitella niihin liittyvät erilaiset korjausrakennustyöt
- nimetä ja järjestää korjausprosessin vaiheet, eri osapuolten tehtävät eri vaiheissa sekä luetella ja arvioida korjausprosessin eroavaisuudet verrattuna uudisrakentamiseen
- määritellä rakennuksen kuntoarvion ja kuntotutkimuksen ja nimetä niiden erot
- luetella korjausrakentamisen syitä ja niiden taustalla olevia rakennuksen puutteita ja vaurioita eri aikakausien rakennuksissa
- vertailla erilaisia rakennusten korjaustöitä ja niiden osuutta nyt ja tulevaisuudessa
- arvioida rakennussuojelun vaikutusta rakennusten korjaustapoihin sekä merkitystä rakennusperinnön säilyttämiselle ja luetella siinä käytössä olevia menetelmiä
luetella korjaussuunnitelmien pääsisällöt
- määritellä rakennuksen kunnonarvioinnissa käytettävät menetelmät ja niiden ajoittumisen rakennuksen korjausprosessin aikana
- luetella erilaisten rakenteiden tyypillisiä vaurioita ja niiden syitä sekä arvioida vaurioiden korjausten kiireellisyyden merkitystä
nimetä erilaisia menetelmiä betoni-, puu-, rapattujen ja tiilirakenteiden tutkimiseksi
- listata erilaisia korjaustöissä käytettäviä purkumenetelmiä ja arvioida menetelmien käyttökelpoisuutta eri tilanteissa
- luetella erilaisia haitallisia ja vaarallisia rakennusmateriaaleja sekä aineita vanhoissa rakennuksissa sekä niiden purkumenetelmiä
nimetä erilaisten julkisivujen, kattorakenteiden ja perustusten vaurioitumistapoja
tunnistaa rakenteiden kosteus- ja homevaurioihin johtavia syitä ja luetella menetelmiä niiden tutkimiseksi
luetella tyypillisiä sisäilmaongelmia ja niiden aiheuttajia sekä menetelmiä niiden tutkimiseksi
- nimetä märkätilojen ja LVI-korjausten menetelmiä ja analysoida niiden etuja ja haittoja
- luetella hissien rakentamiseen liittyviä ongelmia

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan osaa
- määritellä, mitä korjausrakentaminen on, ja luetella sen eri alalajeja
- nimetä korjausprosessin vaiheita ja luetella korjausprosessin eroavaisuuksia verrattuna uudisrakentamiseen
- määritellä rakennuksen kuntoarvion ja kuntotutkimuksen
- luetella korjausrakentamisen syitä
- luetella erilaisia rakennusten korjaustöitä ja niiden osuutta nyt ja tulevaisuudessa
- tunnistaa rakennussuojelun keinot rakennusperinnön säilyttämisessä ja luetella siinä käytössä olevia menetelmiä
- luetella korjaussuunnitelmien pääsisällöt sekä purkutöiden vaatimat asiakirjat ja niiden sisällön
- määritellä rakennuksen kunnonarvioinnissa käytettävät menetelmät ja niiden ajoittumisen rakennuksen korjausprosessin aikana
- luetella erilaisten rakenteiden tyypillisiä vaurioita
nimetä erilaisia menetelmiä betoni-, puu-, rapattujen ja tiilirakenteiden tutkimiseksi
- listata erilaisia korjaustöissä käytettäviä purkumenetelmiä
- luetella erilaisia haitallisia ja vaarallisia rakennusmateriaaleja sekä aineita vanhoissa rakennuksissa sekä niiden purkumenetelmiä
luetella teräsbetonirakenteiden korroosionestomenetelmiä
tunnistaa rakenteiden kosteus- ja homevaurioihin johtavia syitä ja luetella menetelmiä niiden tutkimiseksi
- luetella tyypillisiä sisäilmaongelmia ja niiden aiheuttajia sekä menetelmiä niiden tutkimiseksi ja korjaamiseksi
- nimetä märkätilojen ja LVI-korjausten menetelmiä
- luetella hissien rakentamiseen liittyviä ongelmia

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti. Harjoitukset hyväksytty/hylätty. Kurssin suorittamiseen vaaditaan kaikkien kolmen harjoitustehtävän suorittamista, tentin läpäisemistä sekä aktiivista osallistumista luennoilla.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sakari Pesonen
Vastuuhenkilö

Jouni Ruotsalainen

Opiskelijaryhmät
 • TXI22S2
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Suomeksi
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- selittää keskeisemmät korjausrakentamisen määritelmät ja korjausprosessin kulun sekä korjausrakentamisen eroavaisuudet verrattuna uudisrakentamiseen
- luetella eri aikakausien rakennuksissa käytettyjä rakennusmateriaaleja ja rakenteita
- selittää rakennussuojelun merkitystä rakennusperinnön säilyttämiselle ja luetella siinä käytössä olevia menetelmiä
- luetella korjaussuunnitelmien pääsisällöt
- määritellä rakennuksen kunnonarvioinnissa käytettävät menetelmät ja niiden ajoittumisen rakennuksen korjausprosessin aikana
- luetella erilaisten rakenteiden tyypillisiä vaurioita, puutteita ja niiden syitä
- nimetä erilaisia menetelmiä betoni-, puu-, rapattujen ja tiilirakenteiden tutkimiseksi ja korjaamiseksi
- listata erilaisia korjaustöissä käytettäviä purkumenetelmiä
- luetella erilaisia haitallisia ja vaarallisia rakennusmateriaaleja sekä aineita vanhoissa rakennuksissa sekä niiden purkumenetelmiä
- luetella teräsbetonirakenteiden korroosionestomenetelmiä
- tunnistaa rakenteiden kosteus- ja homevaurioihin johtavia syitä ja luetella menetelmiä niiden tutkimiseksi ja korjaamiseksi
- luetella tyypillisiä sisäilmaongelmia ja niiden aiheuttajia sekä menetelmiä niiden tutkimiseksi ja korjaamiseksi
- luetella hissien rakentamiseen liittyviä ongelmia

Sisältö

Korjausrakentamisen käsitteet ja määritelmät
Rakennuksen korjausprosessi, kuntoarviot ja -tutkimukset
Korjausrakentamiseen johtavat syyt
Korjausrakentamisen merkitys Suomessa
Korjausprosessin erikoispiirteet
Rakennussuojelu ja sen vaikutus korjausrakentamiseen
Vanhat rakennusmateriaalit ja rakenteet
Korjaussuunnitelmat
Purkutyön suunnittelu
Asbestipurku, vaaralliset aineet,
Homevaurioituneen materiaalin purku
Rakenteiden purkumenetelmiä
Betonielementtijulkisivujen korjausvaihtoehdot ja –tuotteet
Teräsbetonirakenteiden korroosion esto
Rapattujen julkisivujen korjausvaihtoehdot
Home- ja kosteusvaurioiden korjaaminen
Hissien korjausvaihtoehdot
Linjasaneeraus

Aika ja paikka

29.8.2023 - 7.11.2023. Tarkista tuntiajankohdat ryhmätunnuksesi mukaan.

Oppimateriaalit

Luentomateriaali. Muu materiaali ilmoitetaan luentokerroilla sekä osin opintojakson työtilassa.

Opetusmenetelmät

Luennot toteutetaan etäopetuksena. Kurssiin sisältyy kolme harjoitustehtävää. Kaksi ryhmätyötä jotka esitellään seminaarissa. Lisäksi kurssiin kuuluu yksi itsenäisesti toteutettava kirjallinen harjoitustyö. Kurssialustana käytetään Metropolian Oma -työtilaa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Exam tenttiakvaariossa luentojen jälkeen

Kansainvälisyys

Ei ole.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä. Sisältää opiskelijan ajankäyttöä 135 tuntia joista lähiopetusta 45 tuntia (sis seminaarit).

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan osaa
- määritellä, mitä korjausrakentaminen on, ja luetella sen eri alalajeja
- nimetä korjausprosessin vaiheita ja luetella korjausprosessin eroavaisuuksia verrattuna uudisrakentamiseen
- määritellä rakennuksen kuntoarvion ja kuntotutkimuksen
- luetella korjausrakentamisen syitä
- luetella erilaisia rakennusten korjaustöitä ja niiden osuutta nyt ja tulevaisuudessa
- tunnistaa rakennussuojelun keinot rakennusperinnön säilyttämisessä ja luetella siinä käytössä olevia menetelmiä
- luetella korjaussuunnitelmien pääsisällöt sekä purkutöiden vaatimat asiakirjat ja niiden sisällön
- arvioida rakentamisohjeiden vaikutusta rakennusten korjaamiseen
- määritellä rakennuksen kunnonarvioinnissa käytettävät menetelmät ja niiden ajoittumisen rakennuksen korjausprosessin aikana
- luetella erilaisten rakenteiden tyypillisiä vaurioita
- listata erilaisia korjaustöissä käytettäviä purkumenetelmiä
- luetella erilaisia haitallisia ja vaarallisia rakennusmateriaaleja sekä aineita vanhoissa rakennuksissa sekä niiden purkumenetelmiä
tunnistaa rakenteiden kosteus- ja homevaurioihin johtavia syitä ja luetella menetelmiä niiden tutkimiseksi
luetella tyypillisiä sisäilmaongelmia ja niiden aiheuttajia sekä menetelmiä niiden tutkimiseksi
- nimetä märkätilojen ja LVI-korjausten menetelmiä
- luetella hissien rakentamiseen liittyviä ongelmia

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan osaa
- määritellä, mitä korjausrakentaminen on, ja luetella sen eri alalajeja sekä listata niihin liittyviä erilaisia korjausrakennustöitä
- nimetä ja järjestää aikajärjestykseen korjausprosessin vaiheet sekä luetella korjausprosessin eroavaisuudet verrattuna uudisrakentamiseen
- määritellä rakennuksen kuntoarvion ja kuntotutkimuksen ja nimetä niiden erot
- luetella korjausrakentamisen syitä ja niiden taustalla olevia rakennuksen puutteita ja vaurioita yleisesti
- vertailla erilaisia rakennusten korjaustöitä ja niiden osuutta nyt ja tulevaisuudessa
- selittää rakennussuojelun merkitystä rakennusperinnön säilyttämiselle ja luetella siinä käytössä olevia menetelmiä
luetella korjaussuunnitelmien pääsisällöt sekä purkutöiden vaatimat asiakirjat
- määritellä rakennuksen kunnonarvioinnissa käytettävät menetelmät ja niiden ajoittumisen rakennuksen korjausprosessin aikana
- luetella erilaisten rakenteiden tyypillisiä vaurioita ja niiden syitä
nimetä erilaisia menetelmiä betoni-, puu-, rapattujen ja tiilirakenteiden tutkimiseksi ja korjaamiseksi
- listata erilaisia korjaustöissä käytettäviä purkumenetelmiä ja arvioida menetelmien käyttökelpoisuutta eri tilanteissa
- luetella erilaisia haitallisia ja vaarallisia rakennusmateriaaleja sekä aineita vanhoissa rakennuksissa sekä niiden purkumenetelmiä
- luetella teräsbetonirakenteiden korroosionestomenetelmiä
tunnistaa rakenteiden kosteus- ja homevaurioihin johtavia syitä ja luetella menetelmiä niiden tutkimiseksi
luetella tyypillisiä sisäilmaongelmia ja niiden aiheuttajia sekä menetelmiä niiden tutkimiseksi
- nimetä märkätilojen ja LVI-korjausten menetelmiä
- luetella hissien rakentamiseen liittyviä ongelmia

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan osaa
- määritellä, mitä korjausrakentaminen on, ja luetella sen eri alalajeja sekä luokitella niihin liittyvät erilaiset korjausrakennustyöt
- nimetä ja järjestää korjausprosessin vaiheet, eri osapuolten tehtävät eri vaiheissa sekä luetella ja arvioida korjausprosessin eroavaisuudet verrattuna uudisrakentamiseen
- määritellä rakennuksen kuntoarvion ja kuntotutkimuksen ja nimetä niiden erot
- luetella korjausrakentamisen syitä ja niiden taustalla olevia rakennuksen puutteita ja vaurioita eri aikakausien rakennuksissa
- vertailla erilaisia rakennusten korjaustöitä ja niiden osuutta nyt ja tulevaisuudessa
- arvioida rakennussuojelun vaikutusta rakennusten korjaustapoihin sekä merkitystä rakennusperinnön säilyttämiselle ja luetella siinä käytössä olevia menetelmiä
luetella korjaussuunnitelmien pääsisällöt
- määritellä rakennuksen kunnonarvioinnissa käytettävät menetelmät ja niiden ajoittumisen rakennuksen korjausprosessin aikana
- luetella erilaisten rakenteiden tyypillisiä vaurioita ja niiden syitä sekä arvioida vaurioiden korjausten kiireellisyyden merkitystä
nimetä erilaisia menetelmiä betoni-, puu-, rapattujen ja tiilirakenteiden tutkimiseksi
- listata erilaisia korjaustöissä käytettäviä purkumenetelmiä ja arvioida menetelmien käyttökelpoisuutta eri tilanteissa
- luetella erilaisia haitallisia ja vaarallisia rakennusmateriaaleja sekä aineita vanhoissa rakennuksissa sekä niiden purkumenetelmiä
nimetä erilaisten julkisivujen, kattorakenteiden ja perustusten vaurioitumistapoja
tunnistaa rakenteiden kosteus- ja homevaurioihin johtavia syitä ja luetella menetelmiä niiden tutkimiseksi
luetella tyypillisiä sisäilmaongelmia ja niiden aiheuttajia sekä menetelmiä niiden tutkimiseksi
- nimetä märkätilojen ja LVI-korjausten menetelmiä ja analysoida niiden etuja ja haittoja
- luetella hissien rakentamiseen liittyviä ongelmia

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan osaa
- määritellä, mitä korjausrakentaminen on, ja luetella sen eri alalajeja
- nimetä korjausprosessin vaiheita ja luetella korjausprosessin eroavaisuuksia verrattuna uudisrakentamiseen
- määritellä rakennuksen kuntoarvion ja kuntotutkimuksen
- luetella korjausrakentamisen syitä
- luetella erilaisia rakennusten korjaustöitä ja niiden osuutta nyt ja tulevaisuudessa
- tunnistaa rakennussuojelun keinot rakennusperinnön säilyttämisessä ja luetella siinä käytössä olevia menetelmiä
- luetella korjaussuunnitelmien pääsisällöt sekä purkutöiden vaatimat asiakirjat ja niiden sisällön
- määritellä rakennuksen kunnonarvioinnissa käytettävät menetelmät ja niiden ajoittumisen rakennuksen korjausprosessin aikana
- luetella erilaisten rakenteiden tyypillisiä vaurioita
nimetä erilaisia menetelmiä betoni-, puu-, rapattujen ja tiilirakenteiden tutkimiseksi
- listata erilaisia korjaustöissä käytettäviä purkumenetelmiä
- luetella erilaisia haitallisia ja vaarallisia rakennusmateriaaleja sekä aineita vanhoissa rakennuksissa sekä niiden purkumenetelmiä
luetella teräsbetonirakenteiden korroosionestomenetelmiä
tunnistaa rakenteiden kosteus- ja homevaurioihin johtavia syitä ja luetella menetelmiä niiden tutkimiseksi
- luetella tyypillisiä sisäilmaongelmia ja niiden aiheuttajia sekä menetelmiä niiden tutkimiseksi ja korjaamiseksi
- nimetä märkätilojen ja LVI-korjausten menetelmiä
- luetella hissien rakentamiseen liittyviä ongelmia

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti. Harjoitukset hyväksytty/hylätty. Kurssin suorittamiseen vaaditaan kaikkien kolmen harjoitustehtävän suorittamista, tentin läpäisemistä sekä aktiivista osallistumista luennoilla.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sakari Pesonen
Vastuuhenkilö

Jouni Ruotsalainen

Opiskelijaryhmät
 • RKM21TB
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka
 • RKM21TA
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-johtaa korjausrakentamiseen liittyvää projektia projektihallinnan periaatteita noudattaen
-suunnitella aikataulutuksen, tehtäväsuunnittelun ja työjärjestelyt
-toimia rakennusprojektin riskienhallintasuunnitelman mukaisesti
-luetella erilaisiin korjaustöihin liittyviä työmenetelmiä, kalustoa ja työnjärjestelyjä
-suunnitella työmaanaluejärjestelyjä ja työmaalogistiikkaa
-hoitaa asukas- ja asiakastiedottamista
-valita työmaatoteutukseen sopivat sääsuojaus- ja pölyhallintamenetelmät
-toteuttaa kosteudenhallintaa työmaalla
- nimetä korjausrakennustyömaan työturvallisuusriskejä sekä menetelmiä työturvallisuuden parantamiseksi
- nimetä erilaisten julkisivujen, kattorakenteiden ja perustusten korjausmenetelmiä
- nimetä märkätilojen ja LVI-korjausten menetelmiä

Sisältö

Tavanomaisten korjaustöiden työmenetelmät, kalusto ja työnjärjestelyt: purkutyöt, julkisivu-, vesikatto- ja parvekekorjaus, perustusrakenteiden korjaus, linjasaneeraus, märkätilakorjaus
Betonielementtijulkisivujen korjausvaihtoehdot ja –tuotteet
Korroosion esto
Kantavien betonirakenteiden korjaukset, rakenteiden vahvistaminen
Työmaan aluejärjestelyt ja työmaalogistiikka
Asukas- ja asiakasjärjestelyt
Aikataulutus, tehtäväsuunnittelu ja työnjärjestely
Ympäristö- ja työturvallisuusasiat
Sääsuojaus
Pölynhallinta ja siivous
Kosteudenhallinta

Aika ja paikka

5.9.2023 - 11.12.2023

Oppimateriaalit

Luentomateriaali, korjausrakentamisen RATU-kortistot

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, viikkoharjoitukset ja harjoitustyö/kokoava harjoitus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttejä. Opintojakso arvioidaan viikkoharjoitusten ja kokoavanharjoituksen perusteella. Ei korotus eikä uusintamahdollisuutta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan osaa
-luetella korjausrakennustyömaan työtoteutukseen liittyvät erityispiirteet
-selostaa purkutöiden työmaatoteutuksen vaiheet
selostaa julkisivu-, vesikatto- ja parvekekorjausten työmaatoteutuksen vaiheet ja korjaamiseksi valita sopiva korjausmenetelmä
selostaa perustusrakenteiden korjauksen työmaatoteutuksen vaiheet ja korjaamiseksi valita sopiva korjausmenetelmä
selostaa linjasaneerauksen ja märkätilakorjauksen työmaatoteutuksen vaiheet ja korjaamiseksi valita sopiva korjausmenetelmä
-selostaa pintarakenteiden korjausten työmaatoteutuksen vaiheet
- listata kantavien teräsbetonirakenteiden vahvistamismenetelmiä
-laatia korjausrakennustyön tehtäväsuunnitelman pieneen korjausrakennuksen työtehtävään
-selittää korjausrakennustyömaan työturvallisuusriskit sekä menetelmät työturvallisuuden parantamiseksi sekä analysoida työturvallisuussuunnitelmia
toteuttaa kosteudenhallintaa työmaalla

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi
-analysoida erityispiirteitä korjausrakennustyön vaativuuden ja laajuuden perusteella
-selostaa purkutöiden työmaatoteutuksen vaiheet
-laatia korjausrakennustyön tehtäväsuunnitelman pieneen korjaustyöhön

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi
-laatia korjausrakennustyön tehtäväsuunnitelman laajempaan korjaustyöhön
ottaa huomioon korjausrakennustyön työturvallisuuden ja ympäristöturvallisuuden vaativassa korjauksessa
toteuttaa kosteudenhallintaa työmaalla ja valita siihen sopivat suojausmenetelmät

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan osaa
-luetella korjausrakennustyömaan työtoteutukseen liittyvät erityispiirteet
-selostaa purkutöiden työmaatoteutuksen vaiheet
selostaa julkisivu-, vesikatto- ja parvekekorjausten työmaatoteutuksen vaiheet ja korjaamiseksi valita sopiva korjausmenetelmä
selostaa perustusrakenteiden korjauksen työmaatoteutuksen vaiheet ja korjaamiseksi valita sopiva korjausmenetelmä
-selostaa linjasaneerauksen ja märkätilakorjauksen työmaatoteutuksen vaiheet
-selostaa pintarakenteiden korjausten työmaatoteutuksen vaiheet
-laatia korjausrakennustyön tehtäväsuunnitelman pieneen korjausrakennuksen työtehtävään
-selittää korjausrakennustyömaan työturvallisuusriskit sekä menetelmät työturvallisuuden parantamiseksi sekä analysoida työturvallisuussuunnitelmia
-toteuttaa kosteudenhallintasuunnitelmaa työmaalla
- listata kantavien teräsbetonirakenteiden vahvistamismenetelmiä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan viikkoharjoitusten ja harjoitustyön perusteella. Tehtävien myöhästynyt palautus aiheuttaa pistemenetyksiä.
Tehtävät ovat yksilötehtäviä. Jokainen palauttaa oman vastauksensa. Identtiset vastaukset useammalla opiskelijalla kaikille 0p. ja hylätty.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Sakari Pesonen
Opiskelijaryhmät
 • TXI22S2
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-johtaa korjausrakentamiseen liittyvää projektia projektihallinnan periaatteita noudattaen
-suunnitella aikataulutuksen, tehtäväsuunnittelun ja työjärjestelyt
-toimia rakennusprojektin riskienhallintasuunnitelman mukaisesti
-luetella erilaisiin korjaustöihin liittyviä työmenetelmiä, kalustoa ja työnjärjestelyjä
-suunnitella työmaanaluejärjestelyjä ja työmaalogistiikkaa
-hoitaa asukas- ja asiakastiedottamista
-valita työmaatoteutukseen sopivat sääsuojaus- ja pölyhallintamenetelmät
-toteuttaa kosteudenhallintaa työmaalla
- nimetä korjausrakennustyömaan työturvallisuusriskejä sekä menetelmiä työturvallisuuden parantamiseksi
- nimetä erilaisten julkisivujen, kattorakenteiden ja perustusten korjausmenetelmiä
- nimetä märkätilojen ja LVI-korjausten menetelmiä

Sisältö

Tavanomaisten korjaustöiden työmenetelmät, kalusto ja työnjärjestelyt: purkutyöt, julkisivu-, vesikatto- ja parvekekorjaus, perustusrakenteiden korjaus, linjasaneeraus, märkätilakorjaus
Betonielementtijulkisivujen korjausvaihtoehdot ja –tuotteet
Korroosion esto
Kantavien betonirakenteiden korjaukset, rakenteiden vahvistaminen
Työmaan aluejärjestelyt ja työmaalogistiikka
Asukas- ja asiakasjärjestelyt
Aikataulutus, tehtäväsuunnittelu ja työnjärjestely
Ympäristö- ja työturvallisuusasiat
Sääsuojaus
Pölynhallinta ja siivous
Kosteudenhallinta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan osaa
-luetella korjausrakennustyömaan työtoteutukseen liittyvät erityispiirteet
-selostaa purkutöiden työmaatoteutuksen vaiheet
selostaa julkisivu-, vesikatto- ja parvekekorjausten työmaatoteutuksen vaiheet ja korjaamiseksi valita sopiva korjausmenetelmä
selostaa perustusrakenteiden korjauksen työmaatoteutuksen vaiheet ja korjaamiseksi valita sopiva korjausmenetelmä
selostaa linjasaneerauksen ja märkätilakorjauksen työmaatoteutuksen vaiheet ja korjaamiseksi valita sopiva korjausmenetelmä
-selostaa pintarakenteiden korjausten työmaatoteutuksen vaiheet
- listata kantavien teräsbetonirakenteiden vahvistamismenetelmiä
-laatia korjausrakennustyön tehtäväsuunnitelman pieneen korjausrakennuksen työtehtävään
-selittää korjausrakennustyömaan työturvallisuusriskit sekä menetelmät työturvallisuuden parantamiseksi sekä analysoida työturvallisuussuunnitelmia
toteuttaa kosteudenhallintaa työmaalla

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi
-analysoida erityispiirteitä korjausrakennustyön vaativuuden ja laajuuden perusteella
-selostaa purkutöiden työmaatoteutuksen vaiheet
-laatia korjausrakennustyön tehtäväsuunnitelman pieneen korjaustyöhön

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi
-laatia korjausrakennustyön tehtäväsuunnitelman laajempaan korjaustyöhön
ottaa huomioon korjausrakennustyön työturvallisuuden ja ympäristöturvallisuuden vaativassa korjauksessa
toteuttaa kosteudenhallintaa työmaalla ja valita siihen sopivat suojausmenetelmät

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan osaa
-luetella korjausrakennustyömaan työtoteutukseen liittyvät erityispiirteet
-selostaa purkutöiden työmaatoteutuksen vaiheet
selostaa julkisivu-, vesikatto- ja parvekekorjausten työmaatoteutuksen vaiheet ja korjaamiseksi valita sopiva korjausmenetelmä
selostaa perustusrakenteiden korjauksen työmaatoteutuksen vaiheet ja korjaamiseksi valita sopiva korjausmenetelmä
-selostaa linjasaneerauksen ja märkätilakorjauksen työmaatoteutuksen vaiheet
-selostaa pintarakenteiden korjausten työmaatoteutuksen vaiheet
-laatia korjausrakennustyön tehtäväsuunnitelman pieneen korjausrakennuksen työtehtävään
-selittää korjausrakennustyömaan työturvallisuusriskit sekä menetelmät työturvallisuuden parantamiseksi sekä analysoida työturvallisuussuunnitelmia
-toteuttaa kosteudenhallintasuunnitelmaa työmaalla
- listata kantavien teräsbetonirakenteiden vahvistamismenetelmiä

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Joonas Pusila
Opiskelijaryhmät
 • RKM22TA
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka
 • RKM22TB
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia talonrakennustyömaan panospohjaisen kustannuslaskelman, osaa käyttää työmaan tavoitelaskelmaa tehtäväsuunnittelussa ja muussa työvaiheen ohjauksessa sekä kohdistaa toteutuneita kustannuksia ja valvoa työvaiheen ja työmaan kustannuksia. Opiskelija osaa toimia urakkakilpailussa osapuolena ja käyttää siinä tavanomaisia asiakirjoja sekä osallistua koko hankkeen kustannusohjaukseen. Lisäksi opiskelija osaa käyttää tietoteknisiä välineitä kustannuslaskennassa ja työmaan kustannusvalvonnassa.

Sisältö

1. Esittely ja opintojakson sijoittuminen rakennushankkeen tehtävien suhteen
2. Kustannusohjaus rakennushankkeessa
3. Nimikkeistöt ja laskentaperusteet
4. Työmaakustannuslaskenta ja tarjouslaskenta
5. Työmaan kustannusvalvonta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan osaa
- listata talonrakennushankkeen kustannushallinnan pääosat
- selostaa urakkakilpailun kulun
- luokitella rakennustyömaan kustannukset rakennusosiin ja kustannuslajeihin
- listata työmaan kustannustarkkailun vaiheet
- laatia paikallarakennetun rakennuksen osan panospohjaisen kustannuslaskelman.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi
- selostaa työmaan kustannusvalvonnan periaatteet
- suorittaa tehtäväkohtaisen kustannusvalvonnan
- selostaa urakkakilpailun sisällöt ja tarvittavat asiakirjat
- selostaa tarjouslaskennan sisällöt

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi
- laatia vertailulaskelmia työmaan ohjaustarkoitukseen
- arvioida menetelmä- ja aikataulumuutosten kustannusvaikutukset työmaalla
- selostaa työmaatekniikan kustannusrakenteen ja laskea työmaatekniikan kustannukset
- käyttää tietoteknisiä välineitä kustannuslaskennassa ja työmaan valvonnassa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan osaa
- listata talonrakennushankkeen kustannushallinnan pääosat
- selostaa urakkakilpailun kulun
- luokitella rakennustyömaan kustannukset rakennusosiin ja kustannuslajeihin
- listata työmaan kustannustarkkailun vaiheet
- laatia paikallarakennetun rakennuksen osan panospohjaisen kustannuslaskelman.

Esitietovaatimukset

TX00EB47 Talonrakennuksen perusteet
TM00BS35 Rakennustuotannon perusteet
TM00BS36 Aikataulu- ja työnsuunnittelu

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Joonas Pusila
Opiskelijaryhmät
 • TXI22S2
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia talonrakennustyömaan panospohjaisen kustannuslaskelman, osaa käyttää työmaan tavoitelaskelmaa tehtäväsuunnittelussa ja muussa työvaiheen ohjauksessa sekä kohdistaa toteutuneita kustannuksia ja valvoa työvaiheen ja työmaan kustannuksia. Opiskelija osaa toimia urakkakilpailussa osapuolena ja käyttää siinä tavanomaisia asiakirjoja sekä osallistua koko hankkeen kustannusohjaukseen. Lisäksi opiskelija osaa käyttää tietoteknisiä välineitä kustannuslaskennassa ja työmaan kustannusvalvonnassa.

Sisältö

1. Esittely ja opintojakson sijoittuminen rakennushankkeen tehtävien suhteen
2. Kustannusohjaus rakennushankkeessa
3. Nimikkeistöt ja laskentaperusteet
4. Työmaakustannuslaskenta ja tarjouslaskenta
5. Työmaan kustannusvalvonta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan osaa
- listata talonrakennushankkeen kustannushallinnan pääosat
- selostaa urakkakilpailun kulun
- luokitella rakennustyömaan kustannukset rakennusosiin ja kustannuslajeihin
- listata työmaan kustannustarkkailun vaiheet
- laatia paikallarakennetun rakennuksen osan panospohjaisen kustannuslaskelman.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi
- selostaa työmaan kustannusvalvonnan periaatteet
- suorittaa tehtäväkohtaisen kustannusvalvonnan
- selostaa urakkakilpailun sisällöt ja tarvittavat asiakirjat
- selostaa tarjouslaskennan sisällöt

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi
- laatia vertailulaskelmia työmaan ohjaustarkoitukseen
- arvioida menetelmä- ja aikataulumuutosten kustannusvaikutukset työmaalla
- selostaa työmaatekniikan kustannusrakenteen ja laskea työmaatekniikan kustannukset
- käyttää tietoteknisiä välineitä kustannuslaskennassa ja työmaan valvonnassa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan osaa
- listata talonrakennushankkeen kustannushallinnan pääosat
- selostaa urakkakilpailun kulun
- luokitella rakennustyömaan kustannukset rakennusosiin ja kustannuslajeihin
- listata työmaan kustannustarkkailun vaiheet
- laatia paikallarakennetun rakennuksen osan panospohjaisen kustannuslaskelman.

Esitietovaatimukset

TX00EB47 Talonrakennuksen perusteet
TM00BS35 Rakennustuotannon perusteet
TM00BS36 Aikataulu- ja työnsuunnittelu

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 11.03.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 19.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markku Leino
 • Virtuaali Talotekniikka
Opiskelijaryhmät
 • TXI23S2A
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto, LVI-tekniikan suuntautuminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot LVI- teknisten järjestelmien toteuttamisesta. Hän osaa kuvata yleisimmät asennusmenetelmät ja niiden soveltamisen LVIK-järjestelmissä. Opiskelija osaa auttavasti suorittaa LVI-järjestelmien tyypillisimmät asennustyöt sekä laskea asennustöiden materiaalimenekin.

Sisältö

Putki- ja ilmanvaihto- ja kylmäteknisten järjestelmien asennusmenetelmät.
Materiaalit, tarvikkeet ja liitosmenetelmät.
Kannakointi ja kompensointi.
Laitteiden kytkennät.
Putki- ilmanvaihto- ja kylmäteknisten järjestelmien toteutuksen liittyminen muihin taloteknisiin järjestelmiin.
LVI-järjestelmien määrälaskenta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa yleisimmät asennusmenetelmät ja pystyy ohjatusti valitsemaan tarvikkeet ja toteuttamaan ohjatusti pienehköjä LVI-asennuksia. Lisäksi opiskelija osaa arvioida asennustyön materiaalimenekin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee edellisten osaamisvaatimusten lisäksi yleisimmät asennusmenetelmät ja pystyy valitsemaan tarvikkeet sekä toteuttamaan
pienehköjä LVI-asennuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee edellisten osaamisvaatimusten lisäksi yleisimmät asennusmenetelmät ja osaa valita tarvikkeet ja toteuttaa itsenäisesti pienehköjä LVI-asennuksia. Lisäksi opiskelija hallitsee määrälaskennan periaatteet.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa yleisimmät asennusmenetelmät ja pystyy ohjatusti valitsemaan tarvikkeet ja toteuttamaan ohjatusti pienehköjä LVI-asennuksia. Lisäksi opiskelija osaa arvioida asennustyön materiaalimenekin.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 19.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Värinen
 • Pasi Partonen
 • Jarmo Tapio
 • Virtuaali Talotekniikka
Opiskelijaryhmät
 • TXI22S1A
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma päivä, LVI-tekniikan suuntautuminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee erilaiset LVI-järjestelmät ja niiden toiminnan. Opiskelija pystyy tekemään vertailuja ja valintoja eri laitteiden välillä.

Sisältö

LVI-järjestelmien tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet.
Erikoisjärjestelmät (1op): Sprinklerit, sammutusvesi, paineilma, kaasut, höyry ja savunpoisto
Kylmäjärjestelmät ja jäähdytys (1op)
Ilmastointi (1op): Liikerakennukset sekä toimistot
Automatiikka (2op): Säädön perusteet, säätöpiirit, säätölaitteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan osaa luetella tärkeimmät LVI-järjestelmät sekä niiden tekniset että toiminnalliset ominaisuudet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi vertailla teknisten tietojen perusteella LVI-järjestelmiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi vertailla LVI-järjestelmiä toiminnallisten vaatimusten perusteella.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan osaa luetella tärkeimmät LVI-järjestelmät sekä niiden tekniset että toiminnalliset ominaisuudet.

Esitietovaatimukset

LVI-tekniikan perusteet ja -tuotetieto
Lämmitystekniikka
Ilmastointitekniikka
Vesi- ja viemäritekniikka

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 19.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markku Leino
Opiskelijaryhmät
 • TXI23S2A
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto, LVI-tekniikan suuntautuminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut kokonaiskäsityksen lvi-tekniikan järjestelmien mittaamisesta, suoritusarvojen esittämisestä ja säätämisestä. Opiskelija hallitsee yleisellä tasolla yleisimmät LVI-alan mittaukset ja osaa arvioida saamiensa tulosten tarkkuutta. Hän tuntee mittauksiin liittyvät vaara- ja ympäristötekijät sekä osaa ottaa ne huomioon suunnitellessaan mittauksia.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa erilaisia mittaus- ja säätötapoja LVI-järjestelmien ominaisuuksien selvittämiseen ja niiden tasapainottamiseen. Hän tietää mittaustulostensa virhemahdollisuudet ja osaa käyttää mittausstandardeja.

Sisältö

LVI-tekniikan perusmittaukset: lämpötila, virtaama, sisäilmaston laatu, ilmavirrat.
LVI-järjestelmien perussäätö
Mittaustulosten luotettavuuden arviointi
Turvallinen työskentely laboratorioissa ja rakennuksilla
Standardien ja mittausohjeiden hyväksikäyttö suunnitelmallisessa mittauksessa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu kaikkiin mittaus- ja säätöharjoitustöihin sekä tekee annetut ennakkotehtävät ja laatii osaltaan hyväksyttävät mittaus- ja säätöraportit sekä läpäisee laboratoriotentin. Opiskelija saa yleiskuvan LVI-tekniikan perusmittauksista ja -säädöistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi tulkita eri menetelmien rajoituksia ja virhemahdollisuuksia sekä laatia monipuolisempia mittausraportteja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi suorittaa oma-aloitteisesti mittauksia ja järjestelmien perussäätöön liittyviä tehtäviä ja laatia mittaus- ja säätöraportit, joissa on tarkasteltu menetelmiä ja tuloksia monipuolisesti. Opiskelija osaa käyttää erilaisia mittaustapoja LVI-järjestelmien ominaisuuksien selvittämiseen. Hän tietää mittaustulostensa virhemahdollisuudet ja osaa käyttää mittausstandardeja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osallistuu kaikkiin mittaus- ja säätöharjoitustöihin sekä tekee annetut ennakkotehtävät ja laatii osaltaan hyväksyttävät mittaus- ja säätöraportit sekä läpäisee laboratoriotentin. Opiskelija saa yleiskuvan LVI-tekniikan perusmittauksista ja -säädöistä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 02.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jyrki Viranko
Opiskelijaryhmät
 • TXI23S2A
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto, LVI-tekniikan suuntautuminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut kokonaiskäsityksen asuinrakennusten (pientalojen) LVI-järjestelmistä. Opiskelija hallitsee yleisellä tasolla rakennusten LVI-järjestelmiä koskevat julkiset asetukset ja ohjeet. Hän tuntee LVI-piirustukset ja tunnistaa niissä esitetyt LVI-tuotteet. Opiskelija tuntee erilaisia LVI-järjestelmän valintaan ja toimintaan liittyviä vaatimuksia ja osaa arvioida niitä verrattuna muihin vastaaviin LVI-järjestelmiin.

Sisältö

Asetukset ja ohjeet LVI-järjestelmien suunnittelun, toteutuksen ja käytön perustana asuinpientaloissa. Tutustuminen yleisimpiin LVI-piirrosmerkkeihin ja niitä vastaaviin tuotteisiin ja laitteistoihin. Asuinpientalon vesi-, viemäri-, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien suunnittelu.

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovaatimus 75%

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä ja listata asuinpientalon lvi-järjestelmien toiminnan, tunnistaa yleisimmät LVI-piirrosmerkit ja -laitteet ja -tuotteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi esittää ja selittää itsenäisesti asuinpientalon lvi-järjestelmien perustoiminnan, yleisimmät lvi-piirrosmerkit ja –laitteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten osaamisvaatimusten esittää ja perustella asuinpientalon lvi-järjestelmien toiminnan virallisia ammattitermejä ja piirrosmerkkejä käyttäen ja tuntee keskeiset lvi-tuotteet.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa määritellä ja listata asuinpientalon lvi-järjestelmien toiminnan, tunnistaa yleisimmät LVI-piirrosmerkit ja -laitteet ja -tuotteet.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 19.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Timo Värinen
 • Jyrki Viranko
Opiskelijaryhmät
 • TXI22S1A
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma päivä, LVI-tekniikan suuntautuminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunteen rakentamiseen laatuun vaikuttavat eri viranomaiset ja viranomaismääräykset sekä viranomaisten ohjeet. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa käytäntöön LVI-asennustöissä maankäyttö- ja rakennuslakia sekä maankäyttö- ja rakennusasetusta, rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja ohjeita, pelastusviranomaisten paloturvallisuusohjeita sekä kunnallisen rakennusvalvonnan ohjeita.

Sisältö

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen pääsisällöt.
Rakentamismääräyskokoelman keskeiset osat LVI-järjestelmien kannalta. Maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen erityiskohtia.
Rakentamismääräyskokoelman muut osat.
Pelastusviranomaisten ohjeet.
Kunnallisen rakennusvalvonnan ohjeet.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa soveltaa opetettuja asioita ohjattuna.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi soveltaa opetettuja asioita itsenäisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi perustella opetetut asiat.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa soveltaa opetettuja asioita ohjattuna.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tapani Järvenpää
Opiskelijaryhmät
 • RKM21I
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, infrarakentaminen

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy liikenneväylien korjaussuunnitelmiin ja korjausrakentamiseen. Hän tietää rakennekerrosten tehtävät ja hallitsee materiaalivaatimukset sekä alus- ja päällysrakenteen vauriotyypit ja luokittelun. Lisäksi vaurioinventointien ja -mittausten perusteet tulevat tutuiksi. Opiskelija osaa valita erilaisia korjausmenetelmiä tie- ja siltarakenteisiin tilanteen mukaan. Opiskelija tuntee väylien kunnossapitokaluston ja kunnossapidon perusperiaatteet.

Sisältö

1. Vaurioiden kartoitus
2. Tiemittaukset ja inventoinnit
3. Suunnitelmien ja inventointitietojen yhdistäminen
4. Vaurioiden syyn arviointi ja BIM
5. Korjausmenetelmät
6. Korjauksen suunnittelu ja toteutus
7. Työmaan turvallisuus ja liikennejärjestelyt

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
• väylien perusrekisterit
• valita oikeat inventointitiedot suunnittelun pohjaksi
• toteuttaa yksinkertaisen hankkeen suunnitelmien perusteella
• osaa laatia työmaan liikennejärjestelysuunnitelman
• tuntee kunnossapitokaluston

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa edellisen kohdan vaatimusten lisäksi:
• suunnitella yksinkertaisen väylähankkeen ja osaa suunnitella toteutusaikataulun realistisesti
• johtaa tavanomaista väylien korjaushanketta
• ymmärtää viranomaistehtävät väylien korjaushankkeessa
• hakea korjaushankkeeseen liittyvät luvat

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisen kohdan vaatimusten lisäksi:
• osaa suunnitella vaihtoehtoisia ratkaisuja ja arvioida niiden toimivuutta käytännössä
• osaa vertailla vaihtoehtoisten suunnitelmaratkaisujen kustannuksia rakennusvaiheessa
• osaa ajoittaa suunnittelun ja rakentamisen taloudellisesti optimaaliseen ajankohtaan
• pystyy arviomaan asioita monesta näkökulmista

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
• väylien perusrekisterit
• valita oikeat inventointitiedot suunnittelun pohjaksi
• toteuttaa yksinkertaisen hankkeen suunnitelmien perusteella
• osaa laatia työmaan liikennejärjestelysuunnitelman
• tuntee kunnossapitokaluston

Esitietovaatimukset

Talonrakennuksen perusteet, Liikenneväylien suunnittelu ja rakentaminen, Talon pohjarakennustyöt,

Lisätiedot

-

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mika Räsänen
Opiskelijaryhmät
 • RKM21I
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, infrarakentaminen

Tavoitteet

Opiskelija tuntee väylien suunnittelun periaatteet ja tietää miten suunnitteluprosessi etenee. Hän tietää mistä suunnittelutarpeet ovat syntyneet ja osaa määritellä toteutusmenetelmän. Hän pystyy toteuttamaan yksinkertaisen väylärakennushankkeen tai sen osan itsenäisesti. Opiskelija tuntee väylärakentamisen perusrakenteet ja osaa toteuttaa ne työmaalla

Sisältö

1. Suunnitteluprosessi
2. Tie- ja katurakenteet ja BIM
3. Siltarakenteet
4. Väyliin liittyvät muut rakenteet
5. Rakentaminen suunnitelmien perusteella
6. Työmaan luvat ja toteutus

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
• suunnitteluprosessin kulun
• erilaisten rakennetyyppien toimintaperiaatteet
• rakentaa suunnitelmien perusteella yksinkertaisen väylähankkeen
• osaa laatia työmaan liikennejärjestelysuunnitelman

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa edellisen kohdan vaatimusten lisäksi:
• suunnitella yksinkertaisen väylähankkeen ja osaa suunnitella toteutusaikataulun realistisesti
• johtaa tavanomaista väylien rakentamishanketta
• nimetä sillan rakenneosat
• osaa yhdistää varusteet ja laitteet väylienrakentamiseen

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisen kohdan vaatimusten lisäksi:
• osaa vertailla vaihtoehtoisten ratkaisujen kustannuksia rakennusvaiheessa
• osaa ajoittaa suunnittelun ja rakentamisen taloudellisesti optimaaliseen ajankohtaan
• erotta rakennuttajan ja urakoitsijan tehtävät rakennushankkeessa ja pystyy arviomaan asioita molemmista näkökulmista

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
• suunnitteluprosessin kulun
• erilaisten rakennetyyppien toimintaperiaatteet
• rakentaa suunnitelmien perusteella yksinkertaisen väylähankkeen
• osaa laatia työmaan liikennejärjestelysuunnitelman

Esitietovaatimukset

Talonrakennuksen perusteet, Talon pohjarakennustyöt

Lisätiedot

-

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 27.08.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jouni Ruotsalainen
 • Kari Suvanto
 • Mauri Konttila
Opiskelijaryhmät
 • RKM22TB
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka
 • RKM22TA
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka
 • RKM22I
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, infrarakentaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa
tunnistaa veto- ja puristusjännityksen sauvassa
tunnistaa leikkausjännityksen
esittää muodonmuutosten ja siirtymien periaatteet
toistaa palkin taipuman
selittää palkin mitoituksen taivutukselle
esittää puristetun sauva nurjahduksen
selittää puristetun sauvan mitoituksen
Jakson lopussa opiskelijan odotetaan osaavan vähintään arvioida puurakenteen aika- ja kosteusriippuvaa käyttäytymistä, selostaa puurakenteen palotekninen toiminta, listata puurakenteiden pääasiallisia käyttökohteita ja rakenneratkaisuja, määrittää puurakenteen murtorajatilankuormitusyhdistelmän ja laskea siihen perustuen yksinkertainen taivutettu ja/tai puristettu puusauva ja naulaliitos

Sisältö

Lujuusopin perusotaksumat ja materiaalien mekaaniset ominaisuudet
Jännitykset sauvan poikkileikkauksessa: veto/puristus, taivutus, leikkaus Kimmoiset muodonmuutokset ja siirtymät: veto/puristus, lämpötila
Palkin taipumaviivat ja voimasuurepinnat ilman lukuarvoja ja laskelmia
Yksinkertaisen palkin taipuma taulukoilla
Palkin mitoituksen periaate
Eulerin nurjahdusteoria
Puristetun nurjahdusvaaraisen sauvan mitoituksen periaate
Väännön periaate
Puu rakennusmateriaalina
Puun aikariippuvat materiaaliominaisuudet
Puun kosteuskäyttäytyminen
Taivutetun ja puristetun puusauvan murtorajatilamitoitus
Naulaliitoksen laskenta
Puurakenteiden paloteknisen toiminnan periaatteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
tunnistaa veto- ja puristusjännityksen sauvassa
tunnistaa leikkausjännityksen
esittää muodonmuutosten ja siirtymien periaatteet
toistaa palkin taipuman
selittää palkin mitoituksen taivutukselle
esittää puristetun sauvan nurjahduksen
selittää puristetun sauvan mitoituksen- listata puurakenteiden pääasiallisia käyttökohteita, tuotteita ja rakenneratkaisuja
- arvioida ja selostaa puun aika- ja kosteusriippuvaa käyttäytymistä
- selostaa puun anisotrooppinen materiaaliluonne ja sen merkitys mitoitukseen
- selostaa puurakenteen palotekninen toiminta

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen kohdan lisäksi opiskelija osaa
laskea veto- ja puristusjännityksen sauvassa
löytää ja laskee leikkausjännityksen
laskea muodonmuutokset ja siirtymät
soveltaa palkin taipumaa
mitoittaa palkin taivutukselle
laskea puristetun sauvan nurjahduksen
mitoittaa puristetun sauvan - Määrittää murtorajatilan kuormitusyhdistelmän.
- Mitoittaa taivutetun ja/tai puristetun puusauvan murtorajatilassa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten kohtien lisäksi opiskelija osaa
tulkita ja laskee veto- ja puristusjännityksen sauvassa
tutkia ja määrittää leikkausjännityksen
johtaa ja laskee muodonmuutokset ja siirtymät
yleistää ja soveltaa palkin taipumaa
mitoittaa ja kehittää palkin taivutukselle
soveltaa sydänkuviota
laskea soveltaen ristikon sauvavoimia
tutkia ja johtaa puristetun sauvan nurjahduksen
mitoittaa ja perustelee puristetun sauvan
- mitoittaa yksinkertaisen naulaliitoksen
- tarkastella profiilin tulipalokestävyyttä laskennollisesti yksinkertaisessa tapauksessa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
tunnistaa veto- ja puristusjännityksen sauvassa
tunnistaa leikkausjännityksen
esittää muodonmuutosten ja siirtymien periaatteet
toistaa palkin taipuman
selittää palkin mitoituksen taivutukselle
esittää puristetun sauvan nurjahduksen
selittää puristetun sauvan mitoituksen- listata puurakenteiden pääasiallisia käyttökohteita, tuotteita ja rakenneratkaisuja
- arvioida ja selostaa puun aika- ja kosteusriippuvaa käyttäytymistä
- selostaa puun anisotrooppinen materiaaliluonne ja sen merkitys mitoitukseen
- selostaa puurakenteen palotekninen toiminta

Esitietovaatimukset

Statiikan perusteet

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jouni Ruotsalainen
 • Kari Suvanto
 • Mauri Konttila
Opiskelijaryhmät
 • TXI22S2
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa
tunnistaa veto- ja puristusjännityksen sauvassa
tunnistaa leikkausjännityksen
esittää muodonmuutosten ja siirtymien periaatteet
toistaa palkin taipuman
selittää palkin mitoituksen taivutukselle
esittää puristetun sauva nurjahduksen
selittää puristetun sauvan mitoituksen
Jakson lopussa opiskelijan odotetaan osaavan vähintään arvioida puurakenteen aika- ja kosteusriippuvaa käyttäytymistä, selostaa puurakenteen palotekninen toiminta, listata puurakenteiden pääasiallisia käyttökohteita ja rakenneratkaisuja, määrittää puurakenteen murtorajatilankuormitusyhdistelmän ja laskea siihen perustuen yksinkertainen taivutettu ja/tai puristettu puusauva ja naulaliitos

Sisältö

Lujuusopin perusotaksumat ja materiaalien mekaaniset ominaisuudet
Jännitykset sauvan poikkileikkauksessa: veto/puristus, taivutus, leikkaus Kimmoiset muodonmuutokset ja siirtymät: veto/puristus, lämpötila
Palkin taipumaviivat ja voimasuurepinnat ilman lukuarvoja ja laskelmia
Yksinkertaisen palkin taipuma taulukoilla
Palkin mitoituksen periaate
Eulerin nurjahdusteoria
Puristetun nurjahdusvaaraisen sauvan mitoituksen periaate
Väännön periaate
Puu rakennusmateriaalina
Puun aikariippuvat materiaaliominaisuudet
Puun kosteuskäyttäytyminen
Taivutetun ja puristetun puusauvan murtorajatilamitoitus
Naulaliitoksen laskenta
Puurakenteiden paloteknisen toiminnan periaatteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
tunnistaa veto- ja puristusjännityksen sauvassa
tunnistaa leikkausjännityksen
esittää muodonmuutosten ja siirtymien periaatteet
toistaa palkin taipuman
selittää palkin mitoituksen taivutukselle
esittää puristetun sauvan nurjahduksen
selittää puristetun sauvan mitoituksen- listata puurakenteiden pääasiallisia käyttökohteita, tuotteita ja rakenneratkaisuja
- arvioida ja selostaa puun aika- ja kosteusriippuvaa käyttäytymistä
- selostaa puun anisotrooppinen materiaaliluonne ja sen merkitys mitoitukseen
- selostaa puurakenteen palotekninen toiminta

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen kohdan lisäksi opiskelija osaa
laskea veto- ja puristusjännityksen sauvassa
löytää ja laskee leikkausjännityksen
laskea muodonmuutokset ja siirtymät
soveltaa palkin taipumaa
mitoittaa palkin taivutukselle
laskea puristetun sauvan nurjahduksen
mitoittaa puristetun sauvan - Määrittää murtorajatilan kuormitusyhdistelmän.
- Mitoittaa taivutetun ja/tai puristetun puusauvan murtorajatilassa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten kohtien lisäksi opiskelija osaa
tulkita ja laskee veto- ja puristusjännityksen sauvassa
tutkia ja määrittää leikkausjännityksen
johtaa ja laskee muodonmuutokset ja siirtymät
yleistää ja soveltaa palkin taipumaa
mitoittaa ja kehittää palkin taivutukselle
soveltaa sydänkuviota
laskea soveltaen ristikon sauvavoimia
tutkia ja johtaa puristetun sauvan nurjahduksen
mitoittaa ja perustelee puristetun sauvan
- mitoittaa yksinkertaisen naulaliitoksen
- tarkastella profiilin tulipalokestävyyttä laskennollisesti yksinkertaisessa tapauksessa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
tunnistaa veto- ja puristusjännityksen sauvassa
tunnistaa leikkausjännityksen
esittää muodonmuutosten ja siirtymien periaatteet
toistaa palkin taipuman
selittää palkin mitoituksen taivutukselle
esittää puristetun sauvan nurjahduksen
selittää puristetun sauvan mitoituksen- listata puurakenteiden pääasiallisia käyttökohteita, tuotteita ja rakenneratkaisuja
- arvioida ja selostaa puun aika- ja kosteusriippuvaa käyttäytymistä
- selostaa puun anisotrooppinen materiaaliluonne ja sen merkitys mitoitukseen
- selostaa puurakenteen palotekninen toiminta

Esitietovaatimukset

Statiikan perusteet

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 19.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Virtuaali Talotekniikka
Opiskelijaryhmät
 • TXI23S2A
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto, LVI-tekniikan suuntautuminen

Tavoitteet

Opiskelija saa kokonaiskäsityksen rakennusten lämmitysjärjestelmistä ja niiden kytkeytymisestä rakennukseen ja rakennuksen muihin taloteknisiin järjestelmiin sekä vaikutuksesta rakennuksen sisäilmastoon ja energiatehokkuuteen. Opiskelija osaa määrittää rakennuksen lämmitykseen käytettävän tehon ja energian. Opiskelija osaa valita lämmitysjärjestelmän osat tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa soveltaa lämmitysjärjestelmiä koskevia määräyksiä ja ohjeita. Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet laatia tavanomaisen kohteen
lämmityssuunnitelmia sekä perusvalmiudet järjestelmäosaamisen osalta toimia työnjohtajana lämmitysjärjestelmien rakentamisessa.

Sisältö

Rakennusten lämmöntuotantotavat, rakennuksen lämmitystehontarve, rakennuksen lämmitysenergiantarve, lämmitysjärjestelmien vaikutus rakennuksen energiatehokkuuteen, lämmönjakotavat, lämmönsiirtoputkisto ja lämmönluovuttimet, lämmityslaitteiden mitoitusarvojen ja teknisten vaatimusten merkitys laitevalinnassa, lämmitysjärjestelmien eristys, lämmitysjärjestelmien äänitekniikka, julkiset määräykset ja ohjeet lämmitysjärjestelmien suunnittelun, toteutuksen ja käytön perustana, tavanomaisen kohteen lämmitysjärjestelmän suunnittelu.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa soveltaa ohjatusti edellä kuvattuja, opiskeltuja asioita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi soveltaa itsenäisesti edellä kuvattuja, opiskeltuja asioita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi perustella kattavasti edellä kuvattuun sisältöön liittyvät ratkaisunsa sekä kehittää ratkaisumallejaan.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa soveltaa ohjatusti edellä kuvattuja, opiskeltuja asioita.

Esitietovaatimukset

Seuraavien opintojen sisältöjen mukainen osaaminen:
Matematiikka ja fysiikka 1
LVI-tekniikan perusteet
CAD ja tietomallinnus

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jari-Pekka Mustonen
Opiskelijaryhmät
 • RKM22TB
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka
 • RKM22TA
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka
 • RKM22I
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, infrarakentaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- selostaa maarakennustyömenetelmät ja -vaiheet sekä käytettävät materiaalit
- kuvata maarakennustyön työnsuunnittelun ja -ohjauksen periaatteet
- laatia maarakennustyösuunnitelman
- selostaa ja suunnitella louhintatyövaiheet, yleisimmät räjähdysaineet ja sytytysvälineet
- noudattaa työnsuunnittelussa ja toteutuksessa voimassa olevia turvallisuus- ja ympäristömääräyksiä

Sisältö

Maarakennustyövaiheet
Kalusto
Materiaalit
Työsaavutuskäsitteet
Maarakennustyövaiheen työsuunnittelu ja ohjaus
Kalliorakennustyövaiheet, räjähdysaineet ja nallit
MaaRYL, InfraRYL
Räjäytys- ja louhintatöitä koskevat lait ja asetukset

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- selostaa maarakennustyömenetelmät ja -vaiheet sekä käytettävät materiaalit, koneet ja laitteet eri työvaiheisiin
- kuvata maarakennustyön työnsuunnittelun ja -ohjauksen periaatteet sekä osaa laatia maarakennustyösuunnitelman
- selostaa louhintatyövaiheet, räjähdysaineet ja sytytysvälineet
- selostaa maa- ja kalliorakentamistyömaan turvallisuussuunnitelman sisällön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- selostaa maarakennustyömenetelmät ja -vaiheet sekä käytettävät materiaalit, koneet ja laitteet eri työvaiheisiin
- kuvata maarakennustyön työnsuunnittelun ja -ohjauksen periaatteet sekä osaa laatia maarakennustyösuunnitelman
- suunnitella louhintatyövaiheet ja valita eri työvaiheisiin räjähdys- ja sytytysvälineet
- laatia maa- ja kalliorakentamistyömaan turvallisuussuunnitelman

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- selostaa maarakennustyömenetelmät ja -vaiheet sekä käytettävät materiaalit, koneet ja laitteet eri työvaiheisiin
- esittää vaihtoehtoisia menetelmiä
- soveltaa maarakennustyön työnsuunnittelun ja -ohjauksen periaatteita sekä osaa laatia maarakennustyösuunnitelman
- suunnitella louhintatyövaiheet ja valita eri työvaiheisiin räjähdys- ja sytytysvälineet
- laatia louhintatyösuunnitelmia ja valvoa louhintatöitä
- laatia maa- ja kalliorakentamistyömaan turvallisuussuunnitelman

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- selostaa maarakennustyömenetelmät ja -vaiheet sekä käytettävät materiaalit, koneet ja laitteet eri työvaiheisiin
- kuvata maarakennustyön työnsuunnittelun ja -ohjauksen periaatteet sekä osaa laatia maarakennustyösuunnitelman
- selostaa louhintatyövaiheet, räjähdysaineet ja sytytysvälineet
- selostaa maa- ja kalliorakentamistyömaan turvallisuussuunnitelman sisällön

Esitietovaatimukset

Talon pohjarakennustyöt

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mika Räsänen
Opiskelijaryhmät
 • TXI22S2
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- selostaa maarakennustyömenetelmät ja -vaiheet sekä käytettävät materiaalit
- kuvata maarakennustyön työnsuunnittelun ja -ohjauksen periaatteet
- laatia maarakennustyösuunnitelman
- selostaa ja suunnitella louhintatyövaiheet, yleisimmät räjähdysaineet ja sytytysvälineet
- noudattaa työnsuunnittelussa ja toteutuksessa voimassa olevia turvallisuus- ja ympäristömääräyksiä

Sisältö

Maarakennustyövaiheet
Kalusto
Materiaalit
Työsaavutuskäsitteet
Maarakennustyövaiheen työsuunnittelu ja ohjaus
Kalliorakennustyövaiheet, räjähdysaineet ja nallit
MaaRYL, InfraRYL
Räjäytys- ja louhintatöitä koskevat lait ja asetukset

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- selostaa maarakennustyömenetelmät ja -vaiheet sekä käytettävät materiaalit, koneet ja laitteet eri työvaiheisiin
- kuvata maarakennustyön työnsuunnittelun ja -ohjauksen periaatteet sekä osaa laatia maarakennustyösuunnitelman
- selostaa louhintatyövaiheet, räjähdysaineet ja sytytysvälineet
- selostaa maa- ja kalliorakentamistyömaan turvallisuussuunnitelman sisällön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- selostaa maarakennustyömenetelmät ja -vaiheet sekä käytettävät materiaalit, koneet ja laitteet eri työvaiheisiin
- kuvata maarakennustyön työnsuunnittelun ja -ohjauksen periaatteet sekä osaa laatia maarakennustyösuunnitelman
- suunnitella louhintatyövaiheet ja valita eri työvaiheisiin räjähdys- ja sytytysvälineet
- laatia maa- ja kalliorakentamistyömaan turvallisuussuunnitelman

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- selostaa maarakennustyömenetelmät ja -vaiheet sekä käytettävät materiaalit, koneet ja laitteet eri työvaiheisiin
- esittää vaihtoehtoisia menetelmiä
- soveltaa maarakennustyön työnsuunnittelun ja -ohjauksen periaatteita sekä osaa laatia maarakennustyösuunnitelman
- suunnitella louhintatyövaiheet ja valita eri työvaiheisiin räjähdys- ja sytytysvälineet
- laatia louhintatyösuunnitelmia ja valvoa louhintatöitä
- laatia maa- ja kalliorakentamistyömaan turvallisuussuunnitelman

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- selostaa maarakennustyömenetelmät ja -vaiheet sekä käytettävät materiaalit, koneet ja laitteet eri työvaiheisiin
- kuvata maarakennustyön työnsuunnittelun ja -ohjauksen periaatteet sekä osaa laatia maarakennustyösuunnitelman
- selostaa louhintatyövaiheet, räjähdysaineet ja sytytysvälineet
- selostaa maa- ja kalliorakentamistyömaan turvallisuussuunnitelman sisällön

Esitietovaatimukset

Talon pohjarakennustyöt

Ajoitus

21.08.2023 - 11.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 115

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Riikka Nurmiainen
Opiskelijaryhmät
 • TXF23_KIJO_AVOIN
  Kiinteistöjohtamisen (AMK) polku, monimuotototeutus
 • TXI23A_AVOIN
  Rakennusalan työnjohdon (AMK) polku, LVI-tekniikka, monimuotototeutus
 • TXI23B_AVOIN
  Rakennusalan työnjohdon (AMK) polku, talonrakennus ja infra, monimuotototeutus
 • TXG23_AVOIN
  Rakennustekniikan (AMK) polku, monimuotototeutus
 • TXF23_AVOIN
  Talotekniikan (AMK) polku, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija oppii matematiikan peruskäsitteitä ja -menetelmiä, joita hän tarvitsee omaksuakseen ammattialansa sisältöjä.

Sisältö

Lausekkeiden käsittely. Rakennusalalla esiintyvien perusyhtälöiden ratkaiseminen. Ensimmäisen ja toisen asteen polynomifunktio. Yhtälöpari. Trigonometriset funktiot. Vektorit. Taso- ja avaruusgeometriaa. Verrannollisuus. Eksponenttifunktio ja logaritmi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää opintojaksoon liittyvät peruskäsitteet ja -lait sekä osaa soveltaa niitä laajempien tehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativimmat analysointia tai perusteluja edellyttävät tehtävät lähes virheettömällä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

24.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jorma Vilska
 • Pekka Rantakylä
Opiskelijaryhmät
 • RKM23C
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus
 • RKM23B
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus
 • RKM23A
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa käsitellä tekniikassa ja luonnontieteissä esiintyviä matemaattisia lausekkeita. Opiskelija osaa ratkaista yhtälöitä ja yhtälöpareja. Opiskelija osaa piirtää ja tulkita funktioiden kuvaajia. Opiskelija osaa laskea kulmia, pituuksia, pinta-aloja ja tilavuuksia. Opiskelija osaa tunnistaa suoraan ja kääntäen verrannollisuutta erilaisissa yhteyksissä ja soveltaa sitä yksinkertaisissa tehtävissä.

Opiskelija osaa tehdä yksikkömuunnoksia ja käsitellä suureyhtälöitä. Opiskelija osaa määritellä kinematiikan suureet ja kuvailla kappaleen liikettä laskennallisesti ja graafisesti. Opiskelija osaa selittää voiman käsitteen sekä luetella ja kuvailla voimatyypit. Opiskelija osaa piirtää kappaleen voimakuvion. Opiskelija osaa esittää Newtonin lait ja mallintaa kappaleen dynamiikkaa.

Sisältö

Matemaattiset merkinnät, lausekkeiden käsittely
1. ja 2. asteen yhtälö, potenssi- ja juuriyhtälö, murtoyhtälö, yhtälöpari
Yhtälön analyyttinen, graafinen ja numeerinen ratkaiseminen
Funktio, 1. ja 2. asteen polynomifunktio
Trigonometria, kulman yksiköt, kolmion ratkaiseminen
Taso- ja avaruusgeometriaa (painotus suuntautumisen mukaan)
Suoraan ja kääntäen verrannollisuus

Suureyhtälöt ja yksikkömuunnokset
Kinematiikka: paikka, siirtymä, nopeus ja kiihtyvyys
Dynamiikka: voiman käsite, voimatyypit, voimakuvio, Newtonin lait

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat matemaattiset peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.
Opiskelija osaa kuvailla keskeisimmät opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan yksinkertaisissa käytännön tilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia matemaattisia peruskäsitteitä ja -menetelmiä yksinkertaisiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.
Opiskelija osaa esittää täsmällisesti opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan käytännössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia matemaattisia peruskäsitteitä ja -menetelmiä vaikeampiin ongelmiin.
Opiskelija osaa esittää täsmällisesti opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan vaativissa käytännön tilanteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat matemaattiset peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.
Opiskelija osaa kuvailla keskeisimmät opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan yksinkertaisissa käytännön tilanteissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jorma Vilska
 • Pekka Rantakylä
Opiskelijaryhmät
 • TXI23S2B
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto, talonrakennustekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa käsitellä tekniikassa ja luonnontieteissä esiintyviä matemaattisia lausekkeita. Opiskelija osaa ratkaista yhtälöitä ja yhtälöpareja. Opiskelija osaa piirtää ja tulkita funktioiden kuvaajia. Opiskelija osaa laskea kulmia, pituuksia, pinta-aloja ja tilavuuksia. Opiskelija osaa tunnistaa suoraan ja kääntäen verrannollisuutta erilaisissa yhteyksissä ja soveltaa sitä yksinkertaisissa tehtävissä.

Opiskelija osaa tehdä yksikkömuunnoksia ja käsitellä suureyhtälöitä. Opiskelija osaa määritellä kinematiikan suureet ja kuvailla kappaleen liikettä laskennallisesti ja graafisesti. Opiskelija osaa selittää voiman käsitteen sekä luetella ja kuvailla voimatyypit. Opiskelija osaa piirtää kappaleen voimakuvion. Opiskelija osaa esittää Newtonin lait ja mallintaa kappaleen dynamiikkaa.

Sisältö

Matemaattiset merkinnät, lausekkeiden käsittely
1. ja 2. asteen yhtälö, potenssi- ja juuriyhtälö, murtoyhtälö, yhtälöpari
Yhtälön analyyttinen, graafinen ja numeerinen ratkaiseminen
Funktio, 1. ja 2. asteen polynomifunktio
Trigonometria, kulman yksiköt, kolmion ratkaiseminen
Taso- ja avaruusgeometriaa (painotus suuntautumisen mukaan)
Suoraan ja kääntäen verrannollisuus

Suureyhtälöt ja yksikkömuunnokset
Kinematiikka: paikka, siirtymä, nopeus ja kiihtyvyys
Dynamiikka: voiman käsite, voimatyypit, voimakuvio, Newtonin lait

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat matemaattiset peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.
Opiskelija osaa kuvailla keskeisimmät opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan yksinkertaisissa käytännön tilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia matemaattisia peruskäsitteitä ja -menetelmiä yksinkertaisiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.
Opiskelija osaa esittää täsmällisesti opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan käytännössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia matemaattisia peruskäsitteitä ja -menetelmiä vaikeampiin ongelmiin.
Opiskelija osaa esittää täsmällisesti opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan vaativissa käytännön tilanteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat matemaattiset peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.
Opiskelija osaa kuvailla keskeisimmät opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan yksinkertaisissa käytännön tilanteissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 02.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 14.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Riikka Nurmiainen
 • Kalle Kauraala
Opiskelijaryhmät
 • TXI23S2A
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto, LVI-tekniikan suuntautuminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa käsitellä tekniikassa ja luonnontieteissä esiintyviä matemaattisia lausekkeita. Opiskelija osaa ratkaista yhtälöitä ja yhtälöpareja. Opiskelija osaa piirtää ja tulkita funktioiden kuvaajia. Opiskelija osaa laskea kulmia, pituuksia, pinta-aloja ja tilavuuksia. Opiskelija osaa tunnistaa suoraan ja kääntäen verrannollisuutta erilaisissa yhteyksissä ja soveltaa sitä yksinkertaisissa tehtävissä.

Opiskelija osaa tehdä yksikkömuunnoksia ja käsitellä suureyhtälöitä. Opiskelija osaa määritellä kinematiikan suureet ja kuvailla kappaleen liikettä laskennallisesti ja graafisesti. Opiskelija osaa selittää voiman käsitteen sekä luetella ja kuvailla voimatyypit. Opiskelija osaa piirtää kappaleen voimakuvion. Opiskelija osaa esittää Newtonin lait ja mallintaa kappaleen dynamiikkaa.

Sisältö

Matemaattiset merkinnät, lausekkeiden käsittely
1. ja 2. asteen yhtälö, potenssi- ja juuriyhtälö, murtoyhtälö, yhtälöpari
Yhtälön analyyttinen, graafinen ja numeerinen ratkaiseminen
Funktio, 1. ja 2. asteen polynomifunktio
Trigonometria, kulman yksiköt, kolmion ratkaiseminen
Taso- ja avaruusgeometriaa (painotus suuntautumisen mukaan)
Suoraan ja kääntäen verrannollisuus

Suureyhtälöt ja yksikkömuunnokset
Kinematiikka: paikka, siirtymä, nopeus ja kiihtyvyys
Dynamiikka: voiman käsite, voimatyypit, voimakuvio, Newtonin lait

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovaatimus 75%

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat matemaattiset peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.
Opiskelija osaa kuvailla keskeisimmät opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan yksinkertaisissa käytännön tilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia matemaattisia peruskäsitteitä ja -menetelmiä yksinkertaisiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.
Opiskelija osaa esittää täsmällisesti opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan käytännössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia matemaattisia peruskäsitteitä ja -menetelmiä vaikeampiin ongelmiin.
Opiskelija osaa esittää täsmällisesti opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan vaativissa käytännön tilanteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat matemaattiset peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.
Opiskelija osaa kuvailla keskeisimmät opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan yksinkertaisissa käytännön tilanteissa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jorma Vilska
 • Pekka Rantakylä
Opiskelijaryhmät
 • RKM23A
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus
 • RKM23B
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus
 • RKM23C
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa logaritmin käsitteen ja osaa ratkaista eksponentti- ja logaritmiyhtälöitä. Opiskelija osaa havainnollistaa ja tulkita tilastoaineistoa. Opiskelija hallitsee prosenttilaskennan ja osaa talousmatematiikan peruslaskuja.

Opiskelija osaa selittää energian käsitteen ja määritellä työn, liike-energian, potentiaalienergian, tehon ja hyötysuhteen. Opiskelija osaa esittää energian säilymislain ja mekaniikan energiaperiaatteen sekä mallintaa energian konversiota ja siirtymistä. Opiskelija osaa määritellä tiheyden ja paineen ja kuvailla paineen jakautumista nesteessä ja kaasussa. Opiskelija osaa esittää Arkhimedeen lain ja soveltaa sitä. Opiskelija osaa käyttää tavallisimpia lämpötila-asteikkoja. Opiskelija osaa esittää lämpölaajenemislait ja soveltaa niitä. Opiskelija osaa mallintaa lämmön varaamista ja olomuodon muutoksia.

Sisältö

Logaritmin käsite, logaritmi- ja eksponenttifunktio ja näihin liittyvät yhtälöt
Tilastolliset peruskäsitteet: mitta-asteikko, tunnusluvut, diagrammit
Prosenttilaskenta
Talousmatematiikka: ALV-laskut, yksinkertainen korko ja koronkorko, diskonttaus, indeksilaskenta

Energia, työ, teho ja hyötysuhde
Tiheys ja paine
Paine nesteessä ja kaasussa, Arkhimedeen laki
Lämpötila-asteikot
Lämpölaajeneminen
Lämpökapasiteetti
Olomuodon muutokset

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat matemaattiset peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä. Opiskelija osaa kuvailla keskeisimmät opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan yksinkertaisissa käytännön tilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia matemaattisia peruskäsitteitä ja -menetelmiä yksinkertaisiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin. Opiskelija osaa esittää täsmällisesti opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan käytännössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia matemaattisia peruskäsitteitä ja -menetelmiä vaikeampiin ongelmiin. Opiskelija osaa esittää täsmällisesti opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan vaativissa käytännön tilanteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat matemaattiset peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä. Opiskelija osaa kuvailla keskeisimmät opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan yksinkertaisissa käytännön tilanteissa.

Esitietovaatimukset

Matematiikka ja fysiikka 1 tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jorma Vilska
 • Pekka Rantakylä
Opiskelijaryhmät
 • TXI23S2B
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto, talonrakennustekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa logaritmin käsitteen ja osaa ratkaista eksponentti- ja logaritmiyhtälöitä. Opiskelija osaa havainnollistaa ja tulkita tilastoaineistoa. Opiskelija hallitsee prosenttilaskennan ja osaa talousmatematiikan peruslaskuja.

Opiskelija osaa selittää energian käsitteen ja määritellä työn, liike-energian, potentiaalienergian, tehon ja hyötysuhteen. Opiskelija osaa esittää energian säilymislain ja mekaniikan energiaperiaatteen sekä mallintaa energian konversiota ja siirtymistä. Opiskelija osaa määritellä tiheyden ja paineen ja kuvailla paineen jakautumista nesteessä ja kaasussa. Opiskelija osaa esittää Arkhimedeen lain ja soveltaa sitä. Opiskelija osaa käyttää tavallisimpia lämpötila-asteikkoja. Opiskelija osaa esittää lämpölaajenemislait ja soveltaa niitä. Opiskelija osaa mallintaa lämmön varaamista ja olomuodon muutoksia.

Sisältö

Logaritmin käsite, logaritmi- ja eksponenttifunktio ja näihin liittyvät yhtälöt
Tilastolliset peruskäsitteet: mitta-asteikko, tunnusluvut, diagrammit
Prosenttilaskenta
Talousmatematiikka: ALV-laskut, yksinkertainen korko ja koronkorko, diskonttaus, indeksilaskenta

Energia, työ, teho ja hyötysuhde
Tiheys ja paine
Paine nesteessä ja kaasussa, Arkhimedeen laki
Lämpötila-asteikot
Lämpölaajeneminen
Lämpökapasiteetti
Olomuodon muutokset

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat matemaattiset peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä. Opiskelija osaa kuvailla keskeisimmät opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan yksinkertaisissa käytännön tilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia matemaattisia peruskäsitteitä ja -menetelmiä yksinkertaisiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin. Opiskelija osaa esittää täsmällisesti opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan käytännössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia matemaattisia peruskäsitteitä ja -menetelmiä vaikeampiin ongelmiin. Opiskelija osaa esittää täsmällisesti opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan vaativissa käytännön tilanteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat matemaattiset peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä. Opiskelija osaa kuvailla keskeisimmät opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan yksinkertaisissa käytännön tilanteissa.

Esitietovaatimukset

Matematiikka ja fysiikka 1 tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 19.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kalle Kauraala
 • Riikka Nurmiainen
Opiskelijaryhmät
 • TXI23S2A
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto, LVI-tekniikan suuntautuminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa logaritmin käsitteen ja osaa ratkaista eksponentti- ja logaritmiyhtälöitä. Opiskelija osaa havainnollistaa ja tulkita tilastoaineistoa. Opiskelija hallitsee prosenttilaskennan ja osaa talousmatematiikan peruslaskuja.

Opiskelija osaa selittää energian käsitteen ja määritellä työn, liike-energian, potentiaalienergian, tehon ja hyötysuhteen. Opiskelija osaa esittää energian säilymislain ja mekaniikan energiaperiaatteen sekä mallintaa energian konversiota ja siirtymistä. Opiskelija osaa määritellä tiheyden ja paineen ja kuvailla paineen jakautumista nesteessä ja kaasussa. Opiskelija osaa esittää Arkhimedeen lain ja soveltaa sitä. Opiskelija osaa käyttää tavallisimpia lämpötila-asteikkoja. Opiskelija osaa esittää lämpölaajenemislait ja soveltaa niitä. Opiskelija osaa mallintaa lämmön varaamista ja olomuodon muutoksia.

Sisältö

Logaritmin käsite, logaritmi- ja eksponenttifunktio ja näihin liittyvät yhtälöt
Tilastolliset peruskäsitteet: mitta-asteikko, tunnusluvut, diagrammit
Prosenttilaskenta
Talousmatematiikka: ALV-laskut, yksinkertainen korko ja koronkorko, diskonttaus, indeksilaskenta

Energia, työ, teho ja hyötysuhde
Tiheys ja paine
Paine nesteessä ja kaasussa, Arkhimedeen laki
Lämpötila-asteikot
Lämpölaajeneminen
Lämpökapasiteetti
Olomuodon muutokset

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat matemaattiset peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä. Opiskelija osaa kuvailla keskeisimmät opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan yksinkertaisissa käytännön tilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia matemaattisia peruskäsitteitä ja -menetelmiä yksinkertaisiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin. Opiskelija osaa esittää täsmällisesti opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan käytännössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia matemaattisia peruskäsitteitä ja -menetelmiä vaikeampiin ongelmiin. Opiskelija osaa esittää täsmällisesti opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan vaativissa käytännön tilanteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat matemaattiset peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä. Opiskelija osaa kuvailla keskeisimmät opintojaksolla käsitellyt fysikaaliset suureet ja periaatteet ja soveltaa tietojaan yksinkertaisissa käytännön tilanteissa.

Esitietovaatimukset

Matematiikka ja fysiikka 1 tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

08.03.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tomi Karppinen
 • Jouni Ruotsalainen
 • Juha Virtanen
 • Jari-Pekka Mustonen
 • Joonas Pusila
 • Niina Raistakka
Opiskelijaryhmät
 • RKM21I
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, infrarakentaminen
 • RKM21TB
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka
 • RKM21TA
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jouni Ruotsalainen
Opiskelijaryhmät
 • TXI23S2B
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto, talonrakennustekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

01.07.2024 - 31.12.2024

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jyrki Viranko
 • Aamos Lemström
Opiskelijaryhmät
 • TXI21S1A
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma päivä, LVI-tekniikan suuntautuminen

Tavoitteet

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan opintoihin liittyvässä kehittämistehtävässä.

Metropolian AMK-tutkinnon opinnäytetyössä opiskelija oppii ja toteuttaa työelämäläheistä kehittämistyötä, joka perustuu tutkittuun tietoon ja muuhun näyttöön. Kehittämistyöllä tarkoitetaan oman ammatillisen osaamisen tai ammatillisten käytäntöjen kehittämistä.

Opinnäytetyön tehtyään opiskelija osaa
• tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin ratkaisuja
• käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä
• soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja
• toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämistehtävän itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
• viestiä työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri yleisöille
• raportoida työnsä tulokset, arvioida niitä ja tuoda esiin kehittämisehdotuksia tarkoituksenmukaisella tavalla kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti

Sisältö

- Itsenäisen työskentelyn taidot
- Opinnäytetyön suunnittelu ja toteuttaminen
- Teorian käyttö ja menetelmien sopivuus
- Tulosten saavuttaminen ja merkityksellisyys
- Johtopäätökset, kriittinen tarkastelu
- Kirjallinen raportti ja suullinen esitys
- Kypsyysnäyte

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Katso Metropolian opinnäytetyön arviointikehikko (pdf), joka on liitteenä opetussuunnitelmassa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Katso Metropolian opinnäytetyön arviointikehikko (pdf), joka on liitteenä opetussuunnitelmassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Katso Metropolian opinnäytetyön arviointikehikko (pdf), joka on liitteenä opetussuunnitelmassa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso Metropolian opinnäytetyön arviointikehikko (pdf), joka on liitteenä opetussuunnitelmassa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 02.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Taija Salminen
 • Taru Lyly
Opiskelijaryhmät
 • TXI23S2A
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto, LVI-tekniikan suuntautuminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti rakennusalan opiskelu- ja työtehtävissä suomeksi ja englanniksi. Opiskelija tuntee tiedonhaun periaatteet, osaa laatia rakennusalan perustekstejä vaatimusten mukaan ja noudattaa kirjoitetun kielen ja oikeakielisyyden käytäntöjä. Opiskelija osaa laatia työnhakuasiakirjoja ja toimia työhaastattelussa. Opiskelija osaa kertoa, miten viestinnässä huomioidaan monikulttuuristen viestintäympäristöjen erityispiirteitä. Opiskelija osaa arvioida ammatillista kieli- ja viestintäosaamistaan sekä kertoa viestintätaitojen merkityksestä rakennusalan opinnoissa ja työtehtävissä.

Sisältö

Tekniikan tekstien oikeakielisyys
Asiakirjastandardeja
Työnhaku
Raportointi
Työviestintä
Suulliset esitykset

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaisesti

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali, opiskelijan valitsemat tekstit, valintaan annetaan ohjeet.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti 22.11.2023., uusinnat EXAM-tenttiakvaariossa 8.-12.1.2024 ja 12.-16.2.2024

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähitunnit ja tentit 30-40%, oppimistehtävät 60-70%, yhteensä 135 tuntia.

Sisällön jaksotus

Kirjallinen viestintä
Tiedonhaku
Suullinen viestintä
Työnhaku

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovaatimus 75%, katso tarkemmin opintojakson Moodle-työtilan kuvauksesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija viestii ymmärrettävästi annettujen ohjeiden ja mallien mukaan. Opiskelija hankkii tietoa ohjatusti ja käyttää sitä viestinnässään. Opiskelija osallistuu esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija vastaanottaa ja antaa palautetta sekä arvioi viestintäosaamistaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisten lisäksi opiskelija huomioi vastaanottajan ja tilanteen viestinnässään. Opiskelija kirjoittaa pääosin sujuvaa ja kielenkäyttösuositusten mukaista kieltä. Opiskelija hankkii tietoa ja käyttää sitä kriittisesti valikoiden ja yhdistellen. Opiskelija viestii havainnollisesti ja kiinnostavasti ammattialansa asioista. Opiskelija antaa rakentavaa palautetta ja käyttää saamaansa palautetta viestintäosaamisensa kehittämiseen. Opiskelija arvioi ja perustelee viestintäosaamistaan ja asettaa viestintäosaamiselleen kehittämistavoitteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija viestii ammattialansa asioista vakuuttavasti ja vaikuttavasti. Opiskelija kirjoittaa asiantuntevia ja viimeisteltyjä alansa tekstejä. Opiskelija hankkii tietoa monipuolisesti ja itsenäisesti, vertailee ja yhdistelee lähteiden tietoa ja tuo esiin omaa ajatteluaan. Opiskelija osaa ehdottaa tapoja oman ammatillisen viestintäosaamisensa kehittämiseksi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija viestii ymmärrettävästi annettujen ohjeiden ja mallien mukaan. Opiskelija hankkii tietoa ohjatusti ja käyttää sitä viestinnässään. Opiskelija osallistuu esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija vastaanottaa ja antaa palautetta sekä arvioi viestintäosaamistaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Riittävä pistemäärä tentistä, suullisista tehtävistä ja tuntitehtävistä. Katso tarkemmin opintojakson Moodle-työtila.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEFR) B2

Ajoitus

21.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Taija Salminen
 • Anna Hynninen
 • Taru Lyly
Opiskelijaryhmät
 • TXF23_KIJO_AVOIN
  Kiinteistöjohtamisen (AMK) polku, monimuotototeutus
 • TXI23A_AVOIN
  Rakennusalan työnjohdon (AMK) polku, LVI-tekniikka, monimuotototeutus
 • TXF23_AVOIN
  Talotekniikan (AMK) polku, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti rakennusalan opiskelu- ja työtehtävissä suomeksi ja englanniksi. Opiskelija tuntee tiedonhaun periaatteet, osaa laatia rakennusalan perustekstejä vaatimusten mukaan ja noudattaa kirjoitetun kielen ja oikeakielisyyden käytäntöjä. Opiskelija osaa laatia työnhakuasiakirjoja ja toimia työhaastattelussa. Opiskelija osaa kertoa, miten viestinnässä huomioidaan monikulttuuristen viestintäympäristöjen erityispiirteitä. Opiskelija osaa arvioida ammatillista kieli- ja viestintäosaamistaan sekä kertoa viestintätaitojen merkityksestä rakennusalan opinnoissa ja työtehtävissä.

Sisältö

Tekniikan tekstien oikeakielisyys
Asiakirjastandardeja
Työnhaku
Raportointi
Työviestintä
Suulliset esitykset

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija viestii ymmärrettävästi annettujen ohjeiden ja mallien mukaan. Opiskelija hankkii tietoa ohjatusti ja käyttää sitä viestinnässään. Opiskelija osallistuu esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija vastaanottaa ja antaa palautetta sekä arvioi viestintäosaamistaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisten lisäksi opiskelija huomioi vastaanottajan ja tilanteen viestinnässään. Opiskelija kirjoittaa pääosin sujuvaa ja kielenkäyttösuositusten mukaista kieltä. Opiskelija hankkii tietoa ja käyttää sitä kriittisesti valikoiden ja yhdistellen. Opiskelija viestii havainnollisesti ja kiinnostavasti ammattialansa asioista. Opiskelija antaa rakentavaa palautetta ja käyttää saamaansa palautetta viestintäosaamisensa kehittämiseen. Opiskelija arvioi ja perustelee viestintäosaamistaan ja asettaa viestintäosaamiselleen kehittämistavoitteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija viestii ammattialansa asioista vakuuttavasti ja vaikuttavasti. Opiskelija kirjoittaa asiantuntevia ja viimeisteltyjä alansa tekstejä. Opiskelija hankkii tietoa monipuolisesti ja itsenäisesti, vertailee ja yhdistelee lähteiden tietoa ja tuo esiin omaa ajatteluaan. Opiskelija osaa ehdottaa tapoja oman ammatillisen viestintäosaamisensa kehittämiseksi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija viestii ymmärrettävästi annettujen ohjeiden ja mallien mukaan. Opiskelija hankkii tietoa ohjatusti ja käyttää sitä viestinnässään. Opiskelija osallistuu esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija vastaanottaa ja antaa palautetta sekä arvioi viestintäosaamistaan.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEFR) B2

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jouni Ruotsalainen
 • Virtuaali Rakennustekniikka
 • Johanna Hyttinen
 • Jorma Räty
Opiskelijaryhmät
 • RKM23C
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus
 • RKM23B
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus
 • RKM23A
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus

Tavoitteet

Suoritettuaan opintojakson, opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä, korkeakouluopiskelun vaatimukset ja säännöt. Opiskelija tunnistaa, mitä kansainvälisyys omalla alalla tarkoittaa sekä kansainvälisen vaihdon ja -harjoittelun mahdollisuudet. Hän osaa kertoa alansa työelämämahdollisuuksista ja oman tutkintonsa sisällöistä pääpiirteittäin.
Opiskelija osaa arvioida oppimistaan, itseään oppijana ja omia vahvuuksiaan opiskelijana. Hän osaa asettaa opinnoilleen tavoitteita ja laatia opiskelusuunnitelmia. Opiskelija osaa laatia oman alansa perustekstejä, viestiä omasta alastaan ja soveltaa kielenkäyttösuosituksia. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä toimistotyökaluja. Opiskelija tietää rakennusalan yhteiskunnallisen merkityksen, keskeiset yritykset, järjestöt ja toimijat.

Sisältö

Oppimisympäristöön ja alaan orientoituminen, korkeakouluopiskelun vaatimukset ja säännöt, tutkintosääntö, opetussuunnitelma, henkilökohtainen opintosuunnitelma ja hyväksiluvut, tutkinto-ohjelman keskeiset osaamistavoitteet, omien oppimisvalmiuksien kehittäminen ja AMK-opiskelun välineet. Korkeakoulupalvelut: Kansainvälisyys. Opiskeluhyvinvointi-palvelut. Kirjasto. Opiskelija- ja hakijapalvelut. Opiskelijajärjestöt, Metka. Tekniikan alan kielenkäyttösuositukset ja niiden soveltaminen. Raportti viestintä- ja tekstilajina: rakenne ja raportin ulkoasu. Tekstinkäsittely ja esitykset. Rakentaminen yhteiskunnassa. Kaupunkikävely. Yritysvierailut. Alan keskeiset järjestöt. Työturvallisuus. Kira-rekry-tapahtuma.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tietää, miten toimia Metropolian toiminta- ja oppimisympäristöissä sen käytäntöjen, sääntöjen ja ohjeiden mukaan. Opiskelija tunnistaa omia vahvuuksiaan oppijana sekä tietää, mitä suunnitelmallinen opiskelu tarkoittaa. Opiskelija tietää omiin opintoihin liittyviä opiskelun välineitä, oppii soveltamaan niitä. Opiskelija osallistuu alaan perehdyttäviin tilaisuuksiin.
Opiskelija tutustuu kiinteistö- ja rakennusalan keskeisiin toimijoihin, toimialoihin sekä keskeisiin sääntöihin ja ohjeistuksiin.
Opiskelija tuntee alansa termistöä, tiedonhankintatapoja ja osaa laatia dokumentteja annettujen ohjeiden ja mallien mukaan sekä soveltaa kielenkäyttösuosituksia.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jouni Ruotsalainen
 • Johanna Hyttinen
 • Jorma Räty
Opiskelijaryhmät
 • TXI23S2B
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto, talonrakennustekniikka

Tavoitteet

Suoritettuaan opintojakson, opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä, korkeakouluopiskelun vaatimukset ja säännöt. Opiskelija tunnistaa, mitä kansainvälisyys omalla alalla tarkoittaa sekä kansainvälisen vaihdon ja -harjoittelun mahdollisuudet. Hän osaa kertoa alansa työelämämahdollisuuksista ja oman tutkintonsa sisällöistä pääpiirteittäin.
Opiskelija osaa arvioida oppimistaan, itseään oppijana ja omia vahvuuksiaan opiskelijana. Hän osaa asettaa opinnoilleen tavoitteita ja laatia opiskelusuunnitelmia. Opiskelija osaa laatia oman alansa perustekstejä, viestiä omasta alastaan ja soveltaa kielenkäyttösuosituksia. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä toimistotyökaluja. Opiskelija tietää rakennusalan yhteiskunnallisen merkityksen, keskeiset yritykset, järjestöt ja toimijat.

Sisältö

Oppimisympäristöön ja alaan orientoituminen, korkeakouluopiskelun vaatimukset ja säännöt, tutkintosääntö, opetussuunnitelma, henkilökohtainen opintosuunnitelma ja hyväksiluvut, tutkinto-ohjelman keskeiset osaamistavoitteet, omien oppimisvalmiuksien kehittäminen ja AMK-opiskelun välineet. Korkeakoulupalvelut: Kansainvälisyys. Opiskeluhyvinvointi-palvelut. Kirjasto. Opiskelija- ja hakijapalvelut. Opiskelijajärjestöt, Metka. Tekniikan alan kielenkäyttösuositukset ja niiden soveltaminen. Raportti viestintä- ja tekstilajina: rakenne ja raportin ulkoasu. Tekstinkäsittely ja esitykset. Rakentaminen yhteiskunnassa. Kaupunkikävely. Yritysvierailut. Alan keskeiset järjestöt. Työturvallisuus. Kira-rekry-tapahtuma.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tietää, miten toimia Metropolian toiminta- ja oppimisympäristöissä sen käytäntöjen, sääntöjen ja ohjeiden mukaan. Opiskelija tunnistaa omia vahvuuksiaan oppijana sekä tietää, mitä suunnitelmallinen opiskelu tarkoittaa. Opiskelija tietää omiin opintoihin liittyviä opiskelun välineitä, oppii soveltamaan niitä. Opiskelija osallistuu alaan perehdyttäviin tilaisuuksiin.
Opiskelija tutustuu kiinteistö- ja rakennusalan keskeisiin toimijoihin, toimialoihin sekä keskeisiin sääntöihin ja ohjeistuksiin.
Opiskelija tuntee alansa termistöä, tiedonhankintatapoja ja osaa laatia dokumentteja annettujen ohjeiden ja mallien mukaan sekä soveltaa kielenkäyttösuosituksia.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 02.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarmo Tapio
 • Tuulaliina Asumalahti
 • Aamos Lemström
Opiskelijaryhmät
 • TXI23S2A
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto, LVI-tekniikan suuntautuminen

Tavoitteet

Opiskelija tuntee työelämämahdollisuuksiaan ja oman tutkinto-ohjelmansa pääaineiden sisällöt pääpiirteittäin. Hän tietää oman alansa keskeiset yritykset ja toimijat sekä niiden toiminnot. Opiskelija tuntee keskeiset omaan alaansa liittyvät ohjeistukset, esimerkiksi turvallisuusohjeet, työlainsäädännön ym. Hän tietää, mitä kansainvälisyys omalla alalla tarkoittaa.
Opiskelija tunnistaa omia opiskeluun liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja tietää, miten oppimis- ja opiskelutaitoja kehitetään. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä toimistotyökaluohjelmia. Opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeiset ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt. Hän tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja tietää, miten voi suunnitella omia opintojaan ja opintojen edistymistä. Opiskelija tuntee Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelut ja opintojen kannalta keskeiset tietojärjestelmät.

Sisältö

- alakohtainen työelämätieto
- oman tutkinto-ohjelman keskeiset osaamistavoitteet
- perehdytys keskeisiin oman alan ohjeistuksiin ja työskentelykäytäntöihin
- oppimis- ja opiskelutaidot
- toimistotyökaluohjelmien käytön perustaidot
- fyysinen ja sosiaalinen opiskeluympäristö
- Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeiset ohjeet ja säännöt
- opiskelukäytännöt
- opetussuunnitelmat ja opintojen suunnittelu
- opiskelijapalvelut, esimerkiksi opintotoimisto, opiskelijakuntatoiminta, opiskeluhyvinvointi, kirjasto, tietohallintopalvelut, kv-palvelut

Aika ja paikka

Lähiopetus järjestetään Myllypuron kampuksella syyslukukaudella 2023.
Lisäksi opiskelija työskentelee itsenäisesti ja/tai pienryhmissä oppimistehtävien parissa.

Oppimateriaalit

Materiaalit ovat Moodlessa opintojakson työtilassa.

Opetusmenetelmät

Monimuoto-opintojakso:
Aktivoiva luennointi
Tehtäväohjattu työskentely
Pienryhmätyöskentely
Oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

KIRA-rekry 2023.
Yritysten puheenvuorot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Rakentaminen yhteiskunnassa/Tutustuminen rakennusalaan osuudessa on Moodle-tentti.
Ajankohta kerrotaan toteutustiedoissa.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla kerrotaan kv-opiskelumahdollisuuksista alustavasti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aiemmin hankitun osaamisen osoittaminen, hyväksiluvun hakeminen vastaavan sisältöisten opintojen perusteella.

Opintojaksosta voi hakea hyväksilukua osittain tai kokonaan vastaavan tasoisilla ja sisältöisillä opinnoilla tai osoitettavissa olevalla osaamisella. Jos aiot hakea hyväksilukua, keskustele asiasta ensin opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op on yhteensä keskimäärin 135h opiskelijan työtuntia, joka sisältää itseopiskelun, pienryhmätyöskentelyn ja lähiopetustunnit.

Sisällön jaksotus

Opetus tarjotaan periodeilla 1. - 2. Opetus alkaa viikolla 35 lukujärjestyksen mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovaatimus 75%

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tietää, miten toimia Metropolian toiminta- ja oppimisympäristöissä sen käytäntöjen, sääntöjen ja ohjeiden mukaan. Opiskelija tunnistaa omia vahvuuksiaan oppijana sekä tietää, mitä suunnitelmallinen opiskelu tarkoittaa. Opiskelija tietää omiin opintoihin liittyviä opiskelun välineitä, oppii soveltamaan niitä. Opiskelija osallistuu alaan perehdyttäviin tilaisuuksiin.
Opiskelija tutustuu kiinteistö- ja rakennusalan keskeisiin toimijoihin, toimialoihin sekä keskeisiin sääntöihin ja ohjeistuksiin.
Opiskelija tuntee alansa termistöä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan hyväksytty-hylätty.
Hyväksyttyy suoritukseen kuuluu:
Aktiivinen osallistuminen opintojaksolle 1. - 2. periodin aikana sekä annettujen oppimistehtävien tekeminen annettujen takarajojen sisällä.
Arviointi perustuu tehtäviin, jotka edellyttävät jonkin verran myös pienryhmässä työskentelyä.
Rakentaminen yhteiskunnassa osuudessa järjestetään lisäksi Moodle-tentti.

Ajoitus

21.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 110

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarmo Tapio
 • Tuulaliina Asumalahti
 • Aamos Lemström
Opiskelijaryhmät
 • TXF23_KIJO_AVOIN
  Kiinteistöjohtamisen (AMK) polku, monimuotototeutus
 • TXI23A_AVOIN
  Rakennusalan työnjohdon (AMK) polku, LVI-tekniikka, monimuotototeutus
 • TXI23B_AVOIN
  Rakennusalan työnjohdon (AMK) polku, talonrakennus ja infra, monimuotototeutus
 • TXG23_AVOIN
  Rakennustekniikan (AMK) polku, monimuotototeutus
 • TXF23_AVOIN
  Talotekniikan (AMK) polku, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee työelämämahdollisuuksiaan ja oman tutkinto-ohjelmansa pääaineiden sisällöt pääpiirteittäin. Hän tietää oman alansa keskeiset yritykset ja toimijat sekä niiden toiminnot. Opiskelija tuntee keskeiset omaan alaansa liittyvät ohjeistukset, esimerkiksi turvallisuusohjeet, työlainsäädännön ym. Hän tietää, mitä kansainvälisyys omalla alalla tarkoittaa.
Opiskelija tunnistaa omia opiskeluun liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja tietää, miten oppimis- ja opiskelutaitoja kehitetään. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä toimistotyökaluohjelmia. Opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeiset ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt. Hän tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja tietää, miten voi suunnitella omia opintojaan ja opintojen edistymistä. Opiskelija tuntee Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelut ja opintojen kannalta keskeiset tietojärjestelmät.

Sisältö

- alakohtainen työelämätieto
- oman tutkinto-ohjelman keskeiset osaamistavoitteet
- perehdytys keskeisiin oman alan ohjeistuksiin ja työskentelykäytäntöihin
- oppimis- ja opiskelutaidot
- toimistotyökaluohjelmien käytön perustaidot
- fyysinen ja sosiaalinen opiskeluympäristö
- Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeiset ohjeet ja säännöt
- opiskelukäytännöt
- opetussuunnitelmat ja opintojen suunnittelu
- opiskelijapalvelut, esimerkiksi opintotoimisto, opiskelijakuntatoiminta, opiskeluhyvinvointi, kirjasto, tietohallintopalvelut, kv-palvelut

Aika ja paikka

Opetus järjestetään etänä- ja Moodle oppimisympäristössä syyslukukaudella 2023.
Lisäksi opiskelija työskentelee itsenäisesti ja/tai pienryhmissä oppimistehtävien parissa.

Oppimateriaalit

Materiaalit ovat Moodlessa opintojakson työtilassa.

Opetusmenetelmät

Tehtäväohjattu työskentely
Oppimistehtävät
Etäopetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksosta voi hakea hyväksilukua osittain vastaavan tasoisilla ja sisältöisillä opinnoilla tai osoitettavissa olevalla osaamisella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op on yhteensä keskimäärin 135h opiskelijan työtuntia.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan syyslukukaudella, 1. - 2. periodeilla.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko/itseopiskeluna.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tietää, miten toimia Metropolian toiminta- ja oppimisympäristöissä sen käytäntöjen, sääntöjen ja ohjeiden mukaan. Opiskelija tunnistaa omia vahvuuksiaan oppijana sekä tietää, mitä suunnitelmallinen opiskelu tarkoittaa. Opiskelija tietää omiin opintoihin liittyviä opiskelun välineitä, oppii soveltamaan niitä. Opiskelija osallistuu alaan perehdyttäviin tilaisuuksiin.
Opiskelija tutustuu kiinteistö- ja rakennusalan keskeisiin toimijoihin, toimialoihin sekä keskeisiin sääntöihin ja ohjeistuksiin.
Opiskelija tuntee alansa termistöä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan hyväksytty-hylätty.
Hyväksyttyy suoritukseen kuuluu:
Aktiivinen osallistuminen etäopetukseen ja annettujen oppimistehtävien tekeminen annettuihin takarajoihin mennessä.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jyrki Viranko
Opiskelijaryhmät
 • TXI21S1A
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma päivä, LVI-tekniikan suuntautuminen

Tavoitteet

Työssäoppimisjakson tavoitteena on, että LVI-mestariksi aikanaan valmistuva opiskelija toimii loppututkintoaan vastaavissa tehtävissä. Opiskelija perehtyy tehtäviinsä niin hyvin, että esimerkiksi pystyy toimimaan näissä tehtävissä lomittajana. Työssäoppimisen suoritettuaan opiskelija pystyy toimimaan lomittajana oppimissaan em. työtehtävissä.

Sisältö

Tehtävänimikkeitä, joihin opiskelijat valmistuttuaan sijoittuvat ovat muun muassa - projektinhoitaja/-päällikkö - työnjohtaja - tarjouslaskija - tekninen myyjä/tukihenkilö - huoltopäällikkö - tekninen isännöitsijä Mainituissa tai vastaavissa tehtävissä opiskelijan tulee suorittaa työkokonaisuus, työssäoppimisprojekti, joka kuvataan raportissa. Projekti valitaan opiskelijan päivittäisistä työtehtävistä, mutta sen kuvaus ja analysointi edellyttää laajaa perehtymistä kyseisten tehtävien suorittamisen taustaan ja tehtävien niveltymiseen yrityksen toimintaan. Projektin aiheita voivat olla esimerkiksi tietyn rakennuskohteen tarjous- tai massalaskenta, työmaan valmistelu tai suunnitteluhanke. Työssäoppimisjakson työsuoritusten tulee muodostua edellämainitun kaltaisista loppututkintoa vastaavista tehtävistä. Suorittavasta työstä (esim. asennustyöt) muodostuvaa harjoittelua ei tässä yhteydessä voida hyväksyä. Työssäoppimisjakson aikana käydään työnantajan, opiskelijan ja oppilaitoksen edustajan välillä kehityskeskusteluja, joissa selvitetään opiskelijan ammatilliset tavoitteet ja niiden toteutuminen. Opiskelija raportoi jakson erillisen ohjeen mukaan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hyväksytysti laadittu projektiraportti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

-

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

-

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytysti laadittu projektiraportti.

Ajoitus

21.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 55

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Markku Leino
 • Aki Valkeapää
 • Rauno Holopainen
Opiskelijaryhmät
 • TXF23_KIJO_AVOIN
  Kiinteistöjohtamisen (AMK) polku, monimuotototeutus
 • TXI23A_AVOIN
  Rakennusalan työnjohdon (AMK) polku, LVI-tekniikka, monimuotototeutus
 • TXF23_AVOIN
  Talotekniikan (AMK) polku, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tietää terveelliseen ja viihtyisään sisäilmaan vaikuttavat tekijät ja niiden tavoitearvot. Opiskelija osaa määrittää pientalon ilmanvaihtokertoimen ja huonekohtaiset ilmavirrat . Opiskelija ymmärtää rakennuksen energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käytön tärkeyden merkityksen hiilineutraalisuutavoitteiden saavuttamisessa. Opiskelija tietää yleisimmät pientalon ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmät sekä vesi- ja viemärilaitteistot, osaa nimetä järjestelmien pääosat ja selittää niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa laske yksinkertaisia LVI-tekniikkaan liittyviä laskuja peruskaavoilla.

Sisältö

Terveellinen ja viihtyisä sisäilmasto. Ilmavirtojen mitoitus ja ilmanvaihdon ohjaus pientalossa. Korvaus- ja palamisilmajärjestelyt sekä siirtoilmareitit. Painovoimainen ja koneellinen ilmanvaihto. Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmän pääosat. Ilmanvaihtokoneen, äänenvaimentimien, kanavien, kanavaosien ja päätelaitteiden sijoitus. Kanavamateriaalit, eristykset ja asennus. Ilmanvaihdon ohjaus. Ilmanvaihtojärjestelmän käyttöönoton mittaukset.

Rakennuksen ja huoneiden lämmitystehontarpeeseen vaikuttavat tekijät. Lämpöpumppu-, kattila- ja kaukolämmityslaitteistot. Tekninen tila. Aurinkolämpö. Vesikiertoinen patteri- tai lattialämmitys. Lämmönjakoputkien materiaalit, sijoitus ja asennus. Lämmityksen säätö ja ohjaus. Lämmitysjärjestelmän käyttöönotto.

Talous veden laatu ja lämpötilavaatimukset. Vesi- ja viemärilaitteiston pääosat.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jari-Pekka Mustonen
 • Tapani Järvenpää
Opiskelijaryhmät
 • RKM22I
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, infrarakentaminen

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa laatia pohjarakennussuunnitelman
- osaa selostaa erilaiset pohjarakenneratkaisut
- hallitsee työn suunnittelussa sekä toteutuksessa pohjarakentamiseen liittyvät työturvallisuusasiat
- osaa opintojakson geotekniset laskelmat

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa lisäksi suorittaa rakennusmittaukset erilaisissa koordinaatti- ja korkeusjärjestelmissä. Opiskelija osaa suorittaa rakennusmittauksiin liittyvät geodeettiset laskutehtävät.

Sisältö

Pohjarakentamiseen liittyvät pohjatutkimukset
Pohjarakentamisen suunnittelu ja toteutus
Pohjarakentamisen eri vaihtoehdot
Työsaavutuskäsitteet
Geotekniset laskelmat
Työturvallisuus
MaaRYL, InfraRYL

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät
Etäisyyden ja korkeuserojen mittaaminen
Geodeettiset laskutehtävät rakennusmittauksissa
Rakenteiden paikalleenmittaus.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa perusteet
- pohjarakennussuunnitelmasta
- erilaisista pohjarakenneratkaisuista
- työn suunnittelusta sekä toteutuksesta
- pohjarakentamiseen liittyvistä työturvallisuusasioista
- opintojakson geoteknisistä laskelmista

- selostaa koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät
- selostaa rakennusmittauksen periaatteet
- laskea geodeettisessa koordinaatistossa laskea kahden pisteen välisen suuntakulman ja matkan
- käyttää vaaituskojetta ja takymetriä käyttökokeessa annetun maksimi-aikarajan ja tarkkuustoleranssin sisällä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suurimman osan
- pohjarakennussuunnitelmasta
- erilaisista pohjarakenneratkaisuista
- työn suunnittelusta sekä toteutuksesta
- pohjarakentamiseen liittyvistä työturvallisuusasioista

- opintojakson geoteknisistä laskelmistalaskea geodeettisessa koordinaatistossa laskea kahden pisteen välisen suuntakulman ja matkan
- käyttää vaaituskojetta ja takymetriä käyttökokeessa annetun maksimi-aikarajan ja tarkkuustoleranssin sisällä
- geodeettisessa koordinaatistossa laskea kahden eri koordinaatiston välisen kiertokulman eli Helmert-muunnoksen
- vaaituskojeen ja takymetrin käytön käyttökokeessa annetun minimi-maksimi aikarajojen keskiarvon ja tarkkuustoleranssin sisällä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa monipuolisesti
- pohjarakennussuunnitelman
- erilaiset pohjarakenneratkaisut
- työn suunnittelun sekä toteutuksen
- pohjarakentamiseen liittyvät työturvallisuusasiat
- opintojakson geotekniset laskelmat

- laskea geodeettisessa koordinaatistossa laskea kahden pisteen välisen suuntakulman ja matkan
- käyttää vaaituskojetta ja takymetriä käyttökokeessa annetun maksimi-aikarajan ja tarkkuustoleranssin sisällä
- geodeettisessa koordinaatistossa laskea kahden eri koordinaatiston välisen kiertokulman eli Helmert-muunnoksen
- vaaituskojeen ja takymetrin käytön käyttökokeessa annetun minimi-maksimi aikarajojen keskiarvon ja tarkkuustoleranssin sisällä
- laskea geodeettisessa koordinaatistossa tarvittavat paikalliskoordinaatit rakennuksen rakenteiden paikalleenmittaukseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 19.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jyrki Viranko
Opiskelijaryhmät
 • TXI22S1A
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma päivä, LVI-tekniikan suuntautuminen

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee projektiorganisaation perustamisen ja tehtävät. Ymmärtää projektipäällikön roolin johtajana ja vastuunkantajana. Hän osaa laatia projektisuunnitelman ja budjetin. Ymmärtää projektin resurssihallinnan taloudellisen seurannan ja aikaohjauksen merkityksen työn saattamiseksi menestyksekkäästi loppuun. Tuntee riskien hallinnan merkityksen ja osaa reagoida muutostilanteeseen.

Opiskelija pystyy toimimaan rakennushankkeessa ja työmaalla johtamisen tiimin jäsenenä sekä johtamaan työvaiheiden toteutuksen ja toimimaan esimiehenä työharjoitteluopinnoissaan.

Sisältö

Projektiorganisaation perustaminen ja tehtävät, projektisuunnitelman laatiminen ja seuranta, projektin vaiheistus, projektin aikaohjaus, resurssisuunnittelu ja –hallinta, kustannusohjaus ja –optimointi, muutosten ja riskien hallinta. Projektipäällikön toiminta esimiehenä.

Ihmisen perustarpeet, työhyvinvointi ja motivaatiolähteet sekä riskitekijät
Organisaatiot sekä tuloksekas yhteistyö ja vuorovaikutus
Johtamismallit, esimiestyö ja kriittiset tilanteet
Rakennustyömaan johtamisen ja yhteistyön hyvät käytänteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laatia projektisuunnitelman ja projektin talousarvion.
Opiskelijan osaa toimia työharjoittelu-opinnoissaan rakennustyöryhmän esimiehenä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi muodostaa projektiorganisaation ja laatia tehtäväkuvaukset.
Opiskelija osaa osallistua työmaan johtamisen ristiriitatilanteiden selvittelyyn

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi aikatauluttaa projektin, ohjata projektin kustannuksia, hoitaa riskien hallinnan ja toimia projektipäällikkönä.
Opiskelija osaa käyttää työharjoittelu-opintojen esimiestyössään erilaisia johtamistyylejä tilanteesta riippuen

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa laatia projektisuunnitelman ja projektin talousarvion.
Opiskelijan osaa toimia työharjoittelu-opinnoissaan rakennustyöryhmän esimiehenä

Esitietovaatimukset

Johdantoprojekti

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Joonas Pusila
Opiskelijaryhmät
 • RKM22TA
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka
 • RKM22TB
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka
 • RKM22I
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, infrarakentaminen

Tavoitteet

Opiskelija tuntee projektihallinnan kannalta keskeiset tekijät ja osaa ottaa ne huomioon projektin suunnittelussa. Hän tuntee rakennusprojektin riskit ja osaa laatia riskienhallintasuunnitelman ja projektisuunnitelman.
Opiskelija tuntee yrittäjyyden periaatteet.

Sisältö

Projekti käsitteenä
- Projektityypit
- Projektisuunnitelma
- Projektin hallinnan osa-alueet
- Riskienhallinta
- Yrittäjyys

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- projektin käsitteenä
- projektityypit
- tehdä projektisuunnitelman
- projektinhallinnan osa-alueet
- riskienhallinnan
- yrittäjyyden perusteet

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa edellisen kohdan osaamisvaatimusten lisäksi:
- soveltaa em. asioita erilaisissa projekteissa ja ongelmatilanteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten kohtien lisäksi:
- ohjata projektia itsenäisesti
- ratkaista riskejä etukäteen riskimatriisin avulla
- yhdistää projektin hallinnan osa-alueet ja ymmärtää niiden merkityksen

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- projektin käsitteenä
- projektityypit
- tehdä projektisuunnitelman
- projektinhallinnan osa-alueet
- riskienhallinnan
- yrittäjyyden perusteet

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Joonas Pusila
Opiskelijaryhmät
 • TXI22S2
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee projektihallinnan kannalta keskeiset tekijät ja osaa ottaa ne huomioon projektin suunnittelussa. Hän tuntee rakennusprojektin riskit ja osaa laatia riskienhallintasuunnitelman ja projektisuunnitelman.
Opiskelija tuntee yrittäjyyden periaatteet.

Sisältö

Projekti käsitteenä
- Projektityypit
- Projektisuunnitelma
- Projektin hallinnan osa-alueet
- Riskienhallinta
- Yrittäjyys

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- projektin käsitteenä
- projektityypit
- tehdä projektisuunnitelman
- projektinhallinnan osa-alueet
- riskienhallinnan
- yrittäjyyden perusteet

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa edellisen kohdan osaamisvaatimusten lisäksi:
- soveltaa em. asioita erilaisissa projekteissa ja ongelmatilanteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten kohtien lisäksi:
- ohjata projektia itsenäisesti
- ratkaista riskejä etukäteen riskimatriisin avulla
- yhdistää projektin hallinnan osa-alueet ja ymmärtää niiden merkityksen

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- projektin käsitteenä
- projektityypit
- tehdä projektisuunnitelman
- projektinhallinnan osa-alueet
- riskienhallinnan
- yrittäjyyden perusteet

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tomi Karppinen
Opiskelijaryhmät
 • RKM23A
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus
 • RKM23B
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus
 • RKM23C
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvailla tärkeimmät rakennusfysikaaliset ilmiöt ja esittää niitä kuvaavat suureet ja lait
- laskea ja arvioida rakenteiden lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa työnjohtajan näkökulmasta
- kuvailla rakenteiden ääneneristävyyteen ja meluun liittyvät ilmiöt

Sisältö

- rakennustekniset ilmavirtaukset, savupiippuilmiö, vapaa konvektio
- rakennuksen painesuhteet
- lämmönsiirtymistavat
- homogeenisen ja epähomogeenisen rakennusosan ja rakennekerroksen lämmönläpäisykerroin, seinän lämpötilaprofiili, lämmöneristävyyslaskelmat
- kosteus ilmassa ja rakennusmateriaaleissa, kondenssi ja kastepiste
- vesihöyryn konvektio ja diffuusio
- veden kapillaarinen siirtyminen
- ilmanvaihdon, ilmankosteuden ja ilman lämpötilan hallinta työnjohtajan työkaluna
- rakenteiden lämpö- ja kosteusjakaumat
- ääniopin ja meluntorjunnan perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija osaa
- kuvailla tärkeimmät rakennusfysikaaliset ilmiöt ja esittää niitä kuvaavat suureet ja lait
- tunnistaa ja kuvailla rakenteissa esiintyviä yksittäisiä lämmön ja kosteuden siirtymistapoja
-laskea yksinkertaisen rakenteen U-arvon

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kuvailla tärkeimmät rakennusfysikaaliset ilmiöt ja esittää niitä kuvaavat suureet ja lait
- mallintaa lämmön ja kosteuden siirtymistä yksinkertaisissa rakenteissa
-laskea epähomogeenisen rakenteen U-arvon

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
Opiskelija osaa
- kuvailla tärkeimmät rakennusfysikaaliset ilmiöt ja esittää niitä kuvaavat suureet ja lait
- laskea epähomogeenisen kerroksen sisältävän rakenteen U-arvon ja rakenteen lämpötilajakauman
- osaa laskea ilman sisältämän kosteuden ja pystyy päättelemään, milloin rakenteeseen tiivistyy kosteutta
- laskea rakennustyömaan ilmankosteuden hallinnan vaatimia kosteus-, lämpö- ja ilmanvaihtolukulaskelmia
- osaa laskea usean äänilähteen tuottaman äänenpaineen

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija osaa
- kuvailla tärkeimmät rakennusfysikaaliset ilmiöt ja esittää niitä kuvaavat suureet ja lait
- tunnistaa ja kuvailla rakenteissa esiintyviä yksittäisiä lämmön ja kosteuden siirtymistapoja
-laskea yksinkertaisen rakenteen U-arvon

Esitietovaatimukset

Matematiikka ja fysiikka 1

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tomi Karppinen
Opiskelijaryhmät
 • TXI23S2B
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto, talonrakennustekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvailla tärkeimmät rakennusfysikaaliset ilmiöt ja esittää niitä kuvaavat suureet ja lait
- laskea ja arvioida rakenteiden lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa työnjohtajan näkökulmasta
- kuvailla rakenteiden ääneneristävyyteen ja meluun liittyvät ilmiöt

Sisältö

- rakennustekniset ilmavirtaukset, savupiippuilmiö, vapaa konvektio
- rakennuksen painesuhteet
- lämmönsiirtymistavat
- homogeenisen ja epähomogeenisen rakennusosan ja rakennekerroksen lämmönläpäisykerroin, seinän lämpötilaprofiili, lämmöneristävyyslaskelmat
- kosteus ilmassa ja rakennusmateriaaleissa, kondenssi ja kastepiste
- vesihöyryn konvektio ja diffuusio
- veden kapillaarinen siirtyminen
- ilmanvaihdon, ilmankosteuden ja ilman lämpötilan hallinta työnjohtajan työkaluna
- rakenteiden lämpö- ja kosteusjakaumat
- ääniopin ja meluntorjunnan perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija osaa
- kuvailla tärkeimmät rakennusfysikaaliset ilmiöt ja esittää niitä kuvaavat suureet ja lait
- tunnistaa ja kuvailla rakenteissa esiintyviä yksittäisiä lämmön ja kosteuden siirtymistapoja
-laskea yksinkertaisen rakenteen U-arvon

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kuvailla tärkeimmät rakennusfysikaaliset ilmiöt ja esittää niitä kuvaavat suureet ja lait
- mallintaa lämmön ja kosteuden siirtymistä yksinkertaisissa rakenteissa
-laskea epähomogeenisen rakenteen U-arvon

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
Opiskelija osaa
- kuvailla tärkeimmät rakennusfysikaaliset ilmiöt ja esittää niitä kuvaavat suureet ja lait
- laskea epähomogeenisen kerroksen sisältävän rakenteen U-arvon ja rakenteen lämpötilajakauman
- osaa laskea ilman sisältämän kosteuden ja pystyy päättelemään, milloin rakenteeseen tiivistyy kosteutta
- laskea rakennustyömaan ilmankosteuden hallinnan vaatimia kosteus-, lämpö- ja ilmanvaihtolukulaskelmia
- osaa laskea usean äänilähteen tuottaman äänenpaineen

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija osaa
- kuvailla tärkeimmät rakennusfysikaaliset ilmiöt ja esittää niitä kuvaavat suureet ja lait
- tunnistaa ja kuvailla rakenteissa esiintyviä yksittäisiä lämmön ja kosteuden siirtymistapoja
-laskea yksinkertaisen rakenteen U-arvon

Esitietovaatimukset

Matematiikka ja fysiikka 1

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jari-Pekka Mustonen
 • Tapani Järvenpää
Vastuuhenkilö

Jouni Ruotsalainen

Opiskelijaryhmät
 • RKM23C
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus
 • RKM23B
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus
 • RKM23A
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa suorittaa rakennusmittauksia erilaisissa koordinaatti- ja korkeusjärjestelmissä sekä niihin liittyviä geodeettisia laskutehtäviä. Edelleen opiskelija osaa käyttää trigonometrisia funktioita tasogeometrian tehtävissä, tuntee mittakaavan ja yhdenmuotoisuuden. Opiskelija osaa lämpökuvauksen periaatteet.

Sisältö

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät
Etäisyyden ja korkeuserojen mittaaminen
Geodeettiset laskutehtävät rakennusmittauksissa
Rakenteiden paikalleen mittaus
Lämpökuvauksen perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa selostaa koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät. Osaa geodeettiset laskutehtävät rakennusmittauksissa. Osaa avustetusti etäisyyden ja korkeuserojen mittaamisen sekä rakenteiden kartoituksen ja paikalleenmittauksen. Opiskelija tietää kiinteistön lämpökuvauksen eri osa-alueiden perusasiat. Teoriakoe tulee suorittaa vähintään minimipistein sekä harjoitukset tulee suorittaa hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyvin selostaa koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät. Osaa hyvin geodeettiset laskutehtävät rakennusmittauksissa. Osaa etäisyyden ja korkeuserojen mittaamisen sekä tietää rakenteiden kartoituksen ja paikalleenmittauksen. Opiskelija tietää suurimman osan kiinteistön lämpökuvauksen eri osa-alueiden sisällöstä. Kokeet tulee suorittaa minimi-maksimipisteiden keskiarvon sisällä ja harjoitukset tulee suorittaa hyväksytysti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kiitettävästi selostaa koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät. Osaa kiitettävästi geodeettiset laskutehtävät rakennusmittauksissa. Osaa kiitettävästi etäisyyden ja korkeuserojen mittaamisen sekä tietää hyvin rakenteiden kartoituksen ja paikalleenmittauksen. Opiskelija osaa hyvin kiinteistön lämpökuvauksen eri osa-alueiden sisällön monipuolisesti. Kokeet tulee suorittaa lähes maksimi pistein ja harjoitukset tulee suorittaa hyvin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät. Osaa avustetusti geodeettiset laskutehtävät rakennusmittauksissa. Osaa avustetusti etäisyyden ja korkeuserojen mittaamisen sekä rakenteiden kartoituksen ja paikalleenmittauksen. Opiskelija tuntee kiinteistön lämpökuvauksen eri osa-alueiden perusasiat. Kokeet tulee suorittaa vähintään minimipistein sekä harjoitukset tulee suorittaa hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jari-Pekka Mustonen
 • Tapani Järvenpää
Opiskelijaryhmät
 • TXI23S2B
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto, talonrakennustekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa suorittaa rakennusmittauksia erilaisissa koordinaatti- ja korkeusjärjestelmissä sekä niihin liittyviä geodeettisia laskutehtäviä. Edelleen opiskelija osaa käyttää trigonometrisia funktioita tasogeometrian tehtävissä, tuntee mittakaavan ja yhdenmuotoisuuden. Opiskelija osaa lämpökuvauksen periaatteet.

Sisältö

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät
Etäisyyden ja korkeuserojen mittaaminen
Geodeettiset laskutehtävät rakennusmittauksissa
Rakenteiden paikalleen mittaus
Lämpökuvauksen perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa selostaa koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät. Osaa geodeettiset laskutehtävät rakennusmittauksissa. Osaa avustetusti etäisyyden ja korkeuserojen mittaamisen sekä rakenteiden kartoituksen ja paikalleenmittauksen. Opiskelija tietää kiinteistön lämpökuvauksen eri osa-alueiden perusasiat. Teoriakoe tulee suorittaa vähintään minimipistein sekä harjoitukset tulee suorittaa hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyvin selostaa koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät. Osaa hyvin geodeettiset laskutehtävät rakennusmittauksissa. Osaa etäisyyden ja korkeuserojen mittaamisen sekä tietää rakenteiden kartoituksen ja paikalleenmittauksen. Opiskelija tietää suurimman osan kiinteistön lämpökuvauksen eri osa-alueiden sisällöstä. Kokeet tulee suorittaa minimi-maksimipisteiden keskiarvon sisällä ja harjoitukset tulee suorittaa hyväksytysti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kiitettävästi selostaa koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät. Osaa kiitettävästi geodeettiset laskutehtävät rakennusmittauksissa. Osaa kiitettävästi etäisyyden ja korkeuserojen mittaamisen sekä tietää hyvin rakenteiden kartoituksen ja paikalleenmittauksen. Opiskelija osaa hyvin kiinteistön lämpökuvauksen eri osa-alueiden sisällön monipuolisesti. Kokeet tulee suorittaa lähes maksimi pistein ja harjoitukset tulee suorittaa hyvin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät. Osaa avustetusti geodeettiset laskutehtävät rakennusmittauksissa. Osaa avustetusti etäisyyden ja korkeuserojen mittaamisen sekä rakenteiden kartoituksen ja paikalleenmittauksen. Opiskelija tuntee kiinteistön lämpökuvauksen eri osa-alueiden perusasiat. Kokeet tulee suorittaa vähintään minimipistein sekä harjoitukset tulee suorittaa hyväksytysti.

Ajoitus

21.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jari-Pekka Mustonen
 • Tapani Järvenpää
Opiskelijaryhmät
 • TXI23B_AVOIN
  Rakennusalan työnjohdon (AMK) polku, talonrakennus ja infra, monimuotototeutus
 • TXG23_AVOIN
  Rakennustekniikan (AMK) polku, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa suorittaa rakennusmittauksia erilaisissa koordinaatti- ja korkeusjärjestelmissä sekä niihin liittyviä geodeettisia laskutehtäviä. Edelleen opiskelija osaa käyttää trigonometrisia funktioita tasogeometrian tehtävissä, tuntee mittakaavan ja yhdenmuotoisuuden. Opiskelija osaa lämpökuvauksen periaatteet.

Sisältö

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät
Etäisyyden ja korkeuserojen mittaaminen
Geodeettiset laskutehtävät rakennusmittauksissa
Rakenteiden paikalleen mittaus
Lämpökuvauksen perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa selostaa koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät. Osaa geodeettiset laskutehtävät rakennusmittauksissa. Osaa avustetusti etäisyyden ja korkeuserojen mittaamisen sekä rakenteiden kartoituksen ja paikalleenmittauksen. Opiskelija tietää kiinteistön lämpökuvauksen eri osa-alueiden perusasiat. Teoriakoe tulee suorittaa vähintään minimipistein sekä harjoitukset tulee suorittaa hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyvin selostaa koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät. Osaa hyvin geodeettiset laskutehtävät rakennusmittauksissa. Osaa etäisyyden ja korkeuserojen mittaamisen sekä tietää rakenteiden kartoituksen ja paikalleenmittauksen. Opiskelija tietää suurimman osan kiinteistön lämpökuvauksen eri osa-alueiden sisällöstä. Kokeet tulee suorittaa minimi-maksimipisteiden keskiarvon sisällä ja harjoitukset tulee suorittaa hyväksytysti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kiitettävästi selostaa koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät. Osaa kiitettävästi geodeettiset laskutehtävät rakennusmittauksissa. Osaa kiitettävästi etäisyyden ja korkeuserojen mittaamisen sekä tietää hyvin rakenteiden kartoituksen ja paikalleenmittauksen. Opiskelija osaa hyvin kiinteistön lämpökuvauksen eri osa-alueiden sisällön monipuolisesti. Kokeet tulee suorittaa lähes maksimi pistein ja harjoitukset tulee suorittaa hyvin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät. Osaa avustetusti geodeettiset laskutehtävät rakennusmittauksissa. Osaa avustetusti etäisyyden ja korkeuserojen mittaamisen sekä rakenteiden kartoituksen ja paikalleenmittauksen. Opiskelija tuntee kiinteistön lämpökuvauksen eri osa-alueiden perusasiat. Kokeet tulee suorittaa vähintään minimipistein sekä harjoitukset tulee suorittaa hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 21.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarno Nurmio
Opiskelijaryhmät
 • TXI22S1A
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma päivä, LVI-tekniikan suuntautuminen

Tavoitteet

Opiskelija tuntee rakennusten sähköteknisen varustelun periaatteet. Opiskelija tietää sähkötekniikan tärkeimmät käsitteet, sähkölaitteiden turvallisen rakenteen ja suojauksen sekä käytön periaatteet myös työmaaolosuhteissa. Opiskelija tietää sähköalan ammattihenkilöä edellyttävien suoritusten rajat, valtakunnallisen sähköhuollon ja rakentamisen osapuolet ja keskinäiset sähkötekniset asiat eri hankevaiheissa. Opiskelijalla on yleiskuva rakennusten sähköteknisestä varustelusta ja rakentamisen eri vaiheiden ja työmaan aikaisista sähköteknisistä asioista. Opiskelija osaa sähköteknisten laitteiden turvallisen käytön edellyttämät toimenpiteet.

Sisältö

Rakennusten sähkötekninen varustelu, sähköpiirrosmerkki- ja sähköpiirustusperiaatteet. Turvallisuuden ja suojauksen periaatteet. Talotekniikan 400V/230V laitteiden tärkeimmät tekniset ominaisuudet, sähkötekniset suureet ja laitteiden arvotiedot. Sähköteknisen rakentamisen osapuolet ja asiat eri hankevaiheissa sekä työmaan sähköverkon rakenne ja käyttö. Sähkön tuotannon ja kulutuksen rakenne ja osapuolet sekä sähköenergian säästömahdollisuudet.
Sähköhuollon taloudellinen toteutus ja ympäristövaikutukset sekä sähkölaitteistojen turvallisuusstandardien ja -ohjeiden periaatteet.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan osaa soveltaa opetettuja asioita ohjattuna.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi soveltaa opetettuja asioita itsenäisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi perustella opetetut asiat.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan osaa soveltaa opetettuja asioita ohjattuna.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Niina Raistakka
Opiskelijaryhmät
 • RKM23A
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus
 • RKM23B
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus
 • RKM23C
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee talonrakennustyömaan päätyövaiheiden menetelmät, kulun ja sisällöt sekä laatia työmaan aluesuunnitelman ja selostaa työmaan perustamisen. Lisäksi osaa ottaa huomioon työturvallisuuden ja riskien hallinnan keskeiset vaatimukset työmaan ja työvaiheiden suunnittelussa.

Sisältö

Työmaan rakennusvaiheet
Tuotannon keskeiset suunnitelmat
Tavallisimmat työmenetelmät ja niihin liittyvät resurssit sekä riskien hallinta
Rakennusvaiheiden laadunvarmistus, riskien hallinta ja työturvallisuus

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan osaa
- selostaa talonrakennustyömaan keskeiset tuotantotekniikat ja työmenetelmät sekä riskienhallinnan periaatteet
- listata työmaan perustamiseen kuuluvat tehtävät
- laatia työmaan aluesuunnitelman
- listata eri rakennusvaiheet ja selostaa niihin liittyvän laadunvarmistuksen ja työturvallisuuden periaatteet

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi
- selostaa työmaan perustamisen tehtävät
- selostaa eri rakennusvaiheet ja niihin liittyvän laadunvarmistuksen ja työturvallisuuden sekä laatia tavanomaisen riskien hallinnan suunnitelman

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi
- käyttää erilaisia tuotantotekniikoita ja työmenetelmiä
- suunnitella tuotantoa ja vertailla siihen liittyviä laadunvarmistuskäytäntöjä riskien hallinnan kannalta

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan osaa
- selostaa talonrakennustyömaan keskeiset tuotantotekniikat ja työmenetelmät sekä riskienhallinnan periaatteet
- listata työmaan perustamiseen kuuluvat tehtävät
- laatia työmaan aluesuunnitelman
- listata eri rakennusvaiheet ja selostaa niihin liittyvän laadunvarmistuksen ja työturvallisuuden periaatteet

Esitietovaatimukset

TX00EB47 Talonrakennuksen perusteet

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Niina Raistakka
Opiskelijaryhmät
 • TXI23S2B
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto, talonrakennustekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tuntee talonrakennustyömaan päätyövaiheiden menetelmät, kulun ja sisällöt sekä laatia työmaan aluesuunnitelman ja selostaa työmaan perustamisen. Lisäksi osaa ottaa huomioon työturvallisuuden ja riskien hallinnan keskeiset vaatimukset työmaan ja työvaiheiden suunnittelussa.

Sisältö

Työmaan rakennusvaiheet
Tuotannon keskeiset suunnitelmat
Tavallisimmat työmenetelmät ja niihin liittyvät resurssit sekä riskien hallinta
Rakennusvaiheiden laadunvarmistus, riskien hallinta ja työturvallisuus

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan osaa
- selostaa talonrakennustyömaan keskeiset tuotantotekniikat ja työmenetelmät sekä riskienhallinnan periaatteet
- listata työmaan perustamiseen kuuluvat tehtävät
- laatia työmaan aluesuunnitelman
- listata eri rakennusvaiheet ja selostaa niihin liittyvän laadunvarmistuksen ja työturvallisuuden periaatteet

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi
- selostaa työmaan perustamisen tehtävät
- selostaa eri rakennusvaiheet ja niihin liittyvän laadunvarmistuksen ja työturvallisuuden sekä laatia tavanomaisen riskien hallinnan suunnitelman

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi
- käyttää erilaisia tuotantotekniikoita ja työmenetelmiä
- suunnitella tuotantoa ja vertailla siihen liittyviä laadunvarmistuskäytäntöjä riskien hallinnan kannalta

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan osaa
- selostaa talonrakennustyömaan keskeiset tuotantotekniikat ja työmenetelmät sekä riskienhallinnan periaatteet
- listata työmaan perustamiseen kuuluvat tehtävät
- laatia työmaan aluesuunnitelman
- listata eri rakennusvaiheet ja selostaa niihin liittyvän laadunvarmistuksen ja työturvallisuuden periaatteet

Esitietovaatimukset

TX00EB47 Talonrakennuksen perusteet

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuomo Suorsa
 • Kari Salmi
Opiskelijaryhmät
 • RKM23A
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus
 • RKM23B
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus
 • RKM23C
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteina on, että opiskelija kykenee käyttämään tietojaan kemian lainalaisuuksista ja ilmiöistä rakennusalan problematiikkaan. Opiskelija tuntee kemiallisesta näkökulmasta keskeisten rakenne- ja rakennusmateriaalien ominaisuudet, ympäristön kemialliset rasituksen sekä niiden vaikutukset tavanomaisimpiin rakennusalan materiaaleihin ja kykenee tältä pohjalta ja tästä näkökulmasta vertailemaan eri materiaalien soveltuvuutta käyttötarkoitukseensa.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee hakemaan oman ammattialansa tietoa ja prosessoimaan sitä sekä arvioimaan tiedon merkitystä ja luotettavuutta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee ammatissaan tarvittavat vuorovaikutustaidot. Hän osaa laatia oman alansa perustekstejä, viestiä kirjallisesti omasta alastaan ja soveltaa kielenkäyttösuosituksia. Hän osaa esiintyä asiantuntevasti ja tilanteen mukaisesti. Hän pystyy toimimaan työ- ja projektiryhmän jäsenenä ja hallitsee projektiviestinnän kirjalliset ja suulliset käytänteet. Hän osaa soveltaa suomenkielisen tutkimusraportoinnin periaatteita ja tekstikäytänteitä sekä hankkia ja käyttää alansa tietoa. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa viestintäosaamistaan saamansa palautteen pohjalta.

Sisältö

Tiedonhankinta ja alan tiedonlähteiden kriittinen käyttö. Verkkoviestinnän perusteet. Suullinen viestintä ja vuorovaikutus: esiintymistaito, puhetilanteiden suunnittelu ja havainnollistaminen sekä puhumalla vaikuttaminen. Opinnäytetyön laatimisen perusteet.
Kemian yleiset perusteet
-alkuaine,
-yhdiste,
-molekyyli,
-jaksollinen järjestelmä,
-kemiallinen kaava
Metallien korroosio
- Sähkökemiallisen jännitesarja sen soveltaminen, galvaaniset sarjat.
- Korroosioreaktioiden periaatteet, kemiallisen korroosion ja sähkökemiallisen korroosion perusteet.
- Keskeiset korroosiotyypit, korroosion synty ja torjunta.
Betonin kemia
- Sementin kemialliset koostumusvaihtoehdot ja koostumuksen vaikutus betonin ja teräsbetonin ominaisuuksiin.
- Sementtikiven ja betoniterästen kemiallinen kestävyys ja korroosiokestävyys.
Muut aihepiirit
- Radon
- Puu
- Vesi
- Rakennusjätteet
- Rakennusalan haitalliset aineet, niiden turvallinen käsittely ja suojautuminen sekä kemikaalien ympäristövaikutukset.
- Kestävä kehitys
Seminaarityöskentelyn aihepiirit
- Seminaarityöskentelyn aiheet määräytyvät rakennusainekemian alueelta opiskelijoiden aihevalintojen perustella.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan osaa opintojakson aihepiirien keskeiset käsitteet ja niiden merkityksen ja tietää, mihin niitä voi soveltaa. Opiskelija kykenee tiedonhankintaan opintojakson aihepiireihin liittyvistä aiheista ja ammatillisten harjoitustöiden tarpeisiin. Opiskelija osaa laatia ymmärrettäviä dokumentteja annettujen ohjeiden ja mallien mukaan. Opiskelija osaa toimia projektiryhmän jäsenenä ohjatusti ja osallistua erilaisiin esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin.
Opiskelija kykenee sekä itse- että vertaisarviointiin.
Opiskelija vastaanottaa ja antaa palautetta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan osaa opintojakson aihepiirien keskeiset käsitteet ja niiden merkityksen ja tietää, mihin niitä voi soveltaa. Opiskelija osaa laatia sisällöltään ja kieliasultaan asianmukaisia ja ymmärrettäviä dokumentteja. Opiskelija kykenee käyttämään eri ammatillisia lähteitä kriittisesti ja monipuolisesti sekä hyödyntämään näitä tietolähteitä i opintojakson aihepiireihin liittyvissä tehtävissä. Hän myös osoittaa osaavansa vertailla eri lähteistä saamiaan tietoja. ohjatusti ja osallistua erilaisiin esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija osaa viestiä alansa asiantuntijana havainnollisesti, kiinnostavasti ja käyttäen taidokkaasti visuaalisia apuvälineitä. Hän osaa toimia tavoitteellisesti eri rooleissa ryhmäviestintätilanteissa. Opiskelija osaa toimia projektiryhmän jäsenenä ja edistää ryhmän toimintaa.
Opiskelija osaa arvioida omaa ja toisten viestintää ja esittää viestinnällisiä kehittämistavoitteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan osaa opintojakson aihepiirien käsitteet ja ilmiöt, ymmärtää niiden merkityksen rakennusalalla ja osaa itsenäisesti soveltaa tietoaan ammattialallaan.
Opiskelija osaa hankkia ja soveltaa tietoa itsenäisesti ja asiantuntevasti tuottaakseen uusia ammatillisia näkökulmia.
Opiskelija osaa laatia ammattimaisia ja viimeisteltyjä dokumentteja, joissa hän osoittaa osaavansa analysoida, arvioida ja vertailla eri lähteistä saatua tietoa.
Opiskelija osaa viestiä alansa asiantuntijana vakuuttavasti ja vaikuttavasti ja osoittaa pystyvänsä monipuoliseen dialogiin vaikeitakin ammatillisista aiheista. Hän toimii aktiivisesti ja päämääräsuuntautuneesti projektin ja ryhmän hyväksi.
Opiskelija haluaa ja osaa kehittää viestintätaitojaan osana asiantuntijuuttaan ja antaa monipuolista palautetta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suomeksi
Opiskelijan osaa opintojakson aihepiirien keskeiset käsitteet ja niiden merkityksen ja tietää, mihin niitä voi soveltaa. Opiskelija kykenee tiedonhankintaan opintojakson aihepiireihin liittyvistä aiheista ja ammatillisten harjoitustöiden tarpeisiin. Opiskelija osaa laatia ymmärrettäviä dokumentteja annettujen ohjeiden ja mallien mukaan. Opiskelija osaa toimia projektiryhmän jäsenenä ohjatusti ja osallistua erilaisiin esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin.
Opiskelija kykenee sekä itse- että vertaisarviointiin.
Opiskelija vastaanottaa ja antaa palautetta.

Lisätiedot

Opintojaksossa arvioidaan opiskelijan kemiallista tietämystä ja keskeisten käsitteiden sekä kemiallisten ilmiöiden ymmärtämistä, tiedon hankinta- ja prosessointikykyä, kykyä soveltaa tietojaan käytännön tilanteisiin ja ammattialaansa sekä vuorovaikutusaktiivisuutta opintojakson sisällöllisten aihepiirien parissa.
Arvioinnin menetelminä käytetään opintojakson kokeita, harjoitustehtäviä, dialogeja sekä seminaarityöskentelyä. Seminaarityöskentelyssä arvioidaan opiskelijan aiheenhallinnan lisäksi hänen kykyään kirjalliseen ja suulliseen esitykseen, kykyään argumentoida ammattialansa aiheista sekä vuorovaikutus-, arviointi- ja vertaisarviointitaitoja. Seminaarityöskentelyn arvioinnissa otetaan huomioon sekä viestinnälliset että sisällölliset ansiot.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuomo Suorsa
 • Kari Salmi
Opiskelijaryhmät
 • TXI23S2B
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto, talonrakennustekniikka

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteina on, että opiskelija kykenee käyttämään tietojaan kemian lainalaisuuksista ja ilmiöistä rakennusalan problematiikkaan. Opiskelija tuntee kemiallisesta näkökulmasta keskeisten rakenne- ja rakennusmateriaalien ominaisuudet, ympäristön kemialliset rasituksen sekä niiden vaikutukset tavanomaisimpiin rakennusalan materiaaleihin ja kykenee tältä pohjalta ja tästä näkökulmasta vertailemaan eri materiaalien soveltuvuutta käyttötarkoitukseensa.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee hakemaan oman ammattialansa tietoa ja prosessoimaan sitä sekä arvioimaan tiedon merkitystä ja luotettavuutta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee ammatissaan tarvittavat vuorovaikutustaidot. Hän osaa laatia oman alansa perustekstejä, viestiä kirjallisesti omasta alastaan ja soveltaa kielenkäyttösuosituksia. Hän osaa esiintyä asiantuntevasti ja tilanteen mukaisesti. Hän pystyy toimimaan työ- ja projektiryhmän jäsenenä ja hallitsee projektiviestinnän kirjalliset ja suulliset käytänteet. Hän osaa soveltaa suomenkielisen tutkimusraportoinnin periaatteita ja tekstikäytänteitä sekä hankkia ja käyttää alansa tietoa. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa viestintäosaamistaan saamansa palautteen pohjalta.

Sisältö

Tiedonhankinta ja alan tiedonlähteiden kriittinen käyttö. Verkkoviestinnän perusteet. Suullinen viestintä ja vuorovaikutus: esiintymistaito, puhetilanteiden suunnittelu ja havainnollistaminen sekä puhumalla vaikuttaminen. Opinnäytetyön laatimisen perusteet.
Kemian yleiset perusteet
-alkuaine,
-yhdiste,
-molekyyli,
-jaksollinen järjestelmä,
-kemiallinen kaava
Metallien korroosio
- Sähkökemiallisen jännitesarja sen soveltaminen, galvaaniset sarjat.
- Korroosioreaktioiden periaatteet, kemiallisen korroosion ja sähkökemiallisen korroosion perusteet.
- Keskeiset korroosiotyypit, korroosion synty ja torjunta.
Betonin kemia
- Sementin kemialliset koostumusvaihtoehdot ja koostumuksen vaikutus betonin ja teräsbetonin ominaisuuksiin.
- Sementtikiven ja betoniterästen kemiallinen kestävyys ja korroosiokestävyys.
Muut aihepiirit
- Radon
- Puu
- Vesi
- Rakennusjätteet
- Rakennusalan haitalliset aineet, niiden turvallinen käsittely ja suojautuminen sekä kemikaalien ympäristövaikutukset.
- Kestävä kehitys
Seminaarityöskentelyn aihepiirit
- Seminaarityöskentelyn aiheet määräytyvät rakennusainekemian alueelta opiskelijoiden aihevalintojen perustella.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan osaa opintojakson aihepiirien keskeiset käsitteet ja niiden merkityksen ja tietää, mihin niitä voi soveltaa. Opiskelija kykenee tiedonhankintaan opintojakson aihepiireihin liittyvistä aiheista ja ammatillisten harjoitustöiden tarpeisiin. Opiskelija osaa laatia ymmärrettäviä dokumentteja annettujen ohjeiden ja mallien mukaan. Opiskelija osaa toimia projektiryhmän jäsenenä ohjatusti ja osallistua erilaisiin esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin.
Opiskelija kykenee sekä itse- että vertaisarviointiin.
Opiskelija vastaanottaa ja antaa palautetta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan osaa opintojakson aihepiirien keskeiset käsitteet ja niiden merkityksen ja tietää, mihin niitä voi soveltaa. Opiskelija osaa laatia sisällöltään ja kieliasultaan asianmukaisia ja ymmärrettäviä dokumentteja. Opiskelija kykenee käyttämään eri ammatillisia lähteitä kriittisesti ja monipuolisesti sekä hyödyntämään näitä tietolähteitä i opintojakson aihepiireihin liittyvissä tehtävissä. Hän myös osoittaa osaavansa vertailla eri lähteistä saamiaan tietoja. ohjatusti ja osallistua erilaisiin esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija osaa viestiä alansa asiantuntijana havainnollisesti, kiinnostavasti ja käyttäen taidokkaasti visuaalisia apuvälineitä. Hän osaa toimia tavoitteellisesti eri rooleissa ryhmäviestintätilanteissa. Opiskelija osaa toimia projektiryhmän jäsenenä ja edistää ryhmän toimintaa.
Opiskelija osaa arvioida omaa ja toisten viestintää ja esittää viestinnällisiä kehittämistavoitteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan osaa opintojakson aihepiirien käsitteet ja ilmiöt, ymmärtää niiden merkityksen rakennusalalla ja osaa itsenäisesti soveltaa tietoaan ammattialallaan.
Opiskelija osaa hankkia ja soveltaa tietoa itsenäisesti ja asiantuntevasti tuottaakseen uusia ammatillisia näkökulmia.
Opiskelija osaa laatia ammattimaisia ja viimeisteltyjä dokumentteja, joissa hän osoittaa osaavansa analysoida, arvioida ja vertailla eri lähteistä saatua tietoa.
Opiskelija osaa viestiä alansa asiantuntijana vakuuttavasti ja vaikuttavasti ja osoittaa pystyvänsä monipuoliseen dialogiin vaikeitakin ammatillisista aiheista. Hän toimii aktiivisesti ja päämääräsuuntautuneesti projektin ja ryhmän hyväksi.
Opiskelija haluaa ja osaa kehittää viestintätaitojaan osana asiantuntijuuttaan ja antaa monipuolista palautetta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suomeksi
Opiskelijan osaa opintojakson aihepiirien keskeiset käsitteet ja niiden merkityksen ja tietää, mihin niitä voi soveltaa. Opiskelija kykenee tiedonhankintaan opintojakson aihepiireihin liittyvistä aiheista ja ammatillisten harjoitustöiden tarpeisiin. Opiskelija osaa laatia ymmärrettäviä dokumentteja annettujen ohjeiden ja mallien mukaan. Opiskelija osaa toimia projektiryhmän jäsenenä ohjatusti ja osallistua erilaisiin esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin.
Opiskelija kykenee sekä itse- että vertaisarviointiin.
Opiskelija vastaanottaa ja antaa palautetta.

Lisätiedot

Opintojaksossa arvioidaan opiskelijan kemiallista tietämystä ja keskeisten käsitteiden sekä kemiallisten ilmiöiden ymmärtämistä, tiedon hankinta- ja prosessointikykyä, kykyä soveltaa tietojaan käytännön tilanteisiin ja ammattialaansa sekä vuorovaikutusaktiivisuutta opintojakson sisällöllisten aihepiirien parissa.
Arvioinnin menetelminä käytetään opintojakson kokeita, harjoitustehtäviä, dialogeja sekä seminaarityöskentelyä. Seminaarityöskentelyssä arvioidaan opiskelijan aiheenhallinnan lisäksi hänen kykyään kirjalliseen ja suulliseen esitykseen, kykyään argumentoida ammattialansa aiheista sekä vuorovaikutus-, arviointi- ja vertaisarviointitaitoja. Seminaarityöskentelyn arvioinnissa otetaan huomioon sekä viestinnälliset että sisällölliset ansiot.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Niina Raistakka
Vastuuhenkilö

Jouni Ruotsalainen

Opiskelijaryhmät
 • TXI22S2
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia ja johtaa rakentamiseen liittyvää projektia projektihallinnan periaatteita noudattaen. Opiskelija osaa toimia rakennusprojektin riskienhallintasuunnitelman mukaisesti.

Sisältö

Projekti-idea ja muut lähtökohdat
Projektin luonne osapuolet, vastuusuhteet ja vaatimukset
Projektin suunnittelu
Projektin läpivienti ja yhteistyö
Projektin tiedonvälitys ja raportointi
Rakennusalan projektin toteutusharjoitus

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan osaa
- selostaa projektihallinnan peruskäsitteet
- laatia Innovaatio-opinnon projektisuunnitelman
- laatia harjoitustyökohteen projektisuunnitelman

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi
- osallistua projektikokouksien valmisteluun ja toimia projektitiimin jäsenenä
- laatia rakennusprojektin riskienhallintasuunnitelman

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi
- johtaa yksinkertaista projektia periaatteita noudattaen
- toteuttaa riskienhallintasuunnitelman
- toimia projektin valvontatiimin jäsenenä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan osaa
- selostaa projektihallinnan peruskäsitteet
- laatia Innovaatio-opinnon projektisuunnitelman
- laatia harjoitustyökohteen projektisuunnitelman

Esitietovaatimukset

TM00BS24 Talonrakennus
TM00BS35 Rakennustuotannon perusteet
TM00BS36 Aikataulu- ja työnsuunnittelu

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anne Aalto
Opiskelijaryhmät
 • RKM21TB
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka
 • RKM21TA
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka
 • RKM22I
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, infrarakentaminen

Tavoitteet

Opiskelija tietää rakennushankkeiden eri urakka- ja toteutusmuodot sekä niiden erikoispiirteet. Opiskelija tietää eri sopimusasiakirjat sekä urakoihin liittyvän lainsäädännön. Opiskelija tietää yleisten sopimusehtojen ja konsulttitoiminnan sopimusehtojen sisällön sekä niiden soveltamisen tavanomaisiin tilanteisiin. Opiskelija osaa hankintatoimen ja aliurakkasopimusten teon perusteet. Opiskelija osaa laatia urakkasopimuksia tavanomaisia töitä varten.

Sisältö

Rakennushankkeen vaiheet, päätuotokset ja osapuolet
Konsultti- ja urakkasopimukset sekä niiden ehdot
Sopimusjohtaminen osana rakennushankkeen johtamista.
Toteutus- ja urakkamuodot
Urakka-asiakirjat ja niiden käyttö
Alihankinnat ja niiden ohjaus sekä työmaalogistiikka

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
• selostaa yksikertaisten urakoiden sopimusosapuolet, urakkamuodot ja niihin liittyvät sopimukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
• soveltaa eri urakkamuotojen ja sopimustekniikan osaamistaan,
• laatia tavanomaisen urakkasopimuksen sekä
• ratkaista yksinkertaisia sopimusongelmia urakkasopimukseen ja sopimusehtoihin perustuen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
• kiitettävästi soveltaa sopimustekniikan osaamistaan,
• valita soveltuvan urakkamuodon hankkeeseen sekä
• laatia urakkasopimuksen sekä siihen liittyviä tarvittavia asiakirjoja.
• ratkaista ongelmia sopimuksiin ja sopimusehtoihin perustuen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Kurssiin liittyvät harjoitustyöt.
Opiskelija osaa
• selostaa yksikertaisten urakoiden sopimusosapuolet, urakkamuodot ja niihin liittyvät sopimukset.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Niina Raistakka
Opiskelijaryhmät
 • TXI22S2
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tietää rakennushankkeiden eri urakka- ja toteutusmuodot sekä niiden erikoispiirteet. Opiskelija tietää eri sopimusasiakirjat sekä urakoihin liittyvän lainsäädännön. Opiskelija tietää yleisten sopimusehtojen ja konsulttitoiminnan sopimusehtojen sisällön sekä niiden soveltamisen tavanomaisiin tilanteisiin. Opiskelija osaa hankintatoimen ja aliurakkasopimusten teon perusteet. Opiskelija osaa laatia urakkasopimuksia tavanomaisia töitä varten.

Sisältö

Rakennushankkeen vaiheet, päätuotokset ja osapuolet
Konsultti- ja urakkasopimukset sekä niiden ehdot
Sopimusjohtaminen osana rakennushankkeen johtamista.
Toteutus- ja urakkamuodot
Urakka-asiakirjat ja niiden käyttö
Alihankinnat ja niiden ohjaus sekä työmaalogistiikka

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
• selostaa yksikertaisten urakoiden sopimusosapuolet, urakkamuodot ja niihin liittyvät sopimukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
• soveltaa eri urakkamuotojen ja sopimustekniikan osaamistaan,
• laatia tavanomaisen urakkasopimuksen sekä
• ratkaista yksinkertaisia sopimusongelmia urakkasopimukseen ja sopimusehtoihin perustuen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
• kiitettävästi soveltaa sopimustekniikan osaamistaan,
• valita soveltuvan urakkamuodon hankkeeseen sekä
• laatia urakkasopimuksen sekä siihen liittyviä tarvittavia asiakirjoja.
• ratkaista ongelmia sopimuksiin ja sopimusehtoihin perustuen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Kurssiin liittyvät harjoitustyöt.
Opiskelija osaa
• selostaa yksikertaisten urakoiden sopimusosapuolet, urakkamuodot ja niihin liittyvät sopimukset.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Riikka Jääskeläinen
Opiskelijaryhmät
 • RKM21I
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, infrarakentaminen
 • RKM21TB
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka
 • RKM21TA
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa ottaa huomioon rakentamisen säädännön tulkitessaan hankkeen piirustuksia ja selostuksia sekä suunnitellessaan rakennusvaiheiden työmaatoteutusta.

Sisältö

Rakentamismääräykset
Työlainsäädäntö (työaikalaki, työsopimuslaki ja -asetukset) ja keskeiset EU-asetukset sekä niiden soveltamisen rakentamisessa
Säädännön sovellukset ja huomioonottaminen rakentamisessa (esim. muuratut rakenteet)
Kirjalliset ja suulliset esitykset

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan osaa
- Selostaa rakentamismääräyskokoelman keskeisten osien sisällöt
- Selostaa rakentamisen säädännön rakenteen
- Laatia kirjallisen referaatin ja toteuttaa suullisen esityksen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan osaa
- Selostaa rakentamismääräyskokoelman keskeisten osien sisällöt
- Selostaa rakentamisen säädännön pääsisällöt ja sovelluskohteet rakentamisessa
- Selostaa rakentamismääräysten vaikutukset työn toteutuksen suunnitteluun
- Laatia kirjallisen referaatin ja toteuttaa suullisen esityksen

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan osaa
- Selostaa rakentamismääräyskokoelman keskeisten osien sisällöt
- Selostaa rakentamisen säädännön pääsisällöt sekä tulkita rakentamisen piirustuksista ja selostuksista ristiriidat
- Huomioida rakentamismääräykset työn toteutuksen suunnittelussa
- Laatia kirjallisen referaatin ja toteuttaa suullisen esityksen

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan osaa
- Selostaa rakentamismääräyskokoelman keskeisten osien sisällöt
- Selostaa rakentamisen säädännön rakenteen
- Laatia kirjallisen referaatin ja toteuttaa suullisen esityksen

Lisätiedot

Toteutetaan viestinnän tuella, opiskelijat laativat referaatteja ja esittävät suullisesti sekä tekevät raportteja. Opinnon toteutus on tiiviissä yhteydessä Innovaatioprojektin toteutukseen, jonka viestintää tukee ja valmistaa opinnäytetyöhön.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Riikka Jääskeläinen
Opiskelijaryhmät
 • TXI22S2
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa ottaa huomioon rakentamisen säädännön tulkitessaan hankkeen piirustuksia ja selostuksia sekä suunnitellessaan rakennusvaiheiden työmaatoteutusta.

Sisältö

Rakentamismääräykset
Työlainsäädäntö (työaikalaki, työsopimuslaki ja -asetukset) ja keskeiset EU-asetukset sekä niiden soveltamisen rakentamisessa
Säädännön sovellukset ja huomioonottaminen rakentamisessa (esim. muuratut rakenteet)
Kirjalliset ja suulliset esitykset

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan osaa
- Selostaa rakentamismääräyskokoelman keskeisten osien sisällöt
- Selostaa rakentamisen säädännön rakenteen
- Laatia kirjallisen referaatin ja toteuttaa suullisen esityksen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan osaa
- Selostaa rakentamismääräyskokoelman keskeisten osien sisällöt
- Selostaa rakentamisen säädännön pääsisällöt ja sovelluskohteet rakentamisessa
- Selostaa rakentamismääräysten vaikutukset työn toteutuksen suunnitteluun
- Laatia kirjallisen referaatin ja toteuttaa suullisen esityksen

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan osaa
- Selostaa rakentamismääräyskokoelman keskeisten osien sisällöt
- Selostaa rakentamisen säädännön pääsisällöt sekä tulkita rakentamisen piirustuksista ja selostuksista ristiriidat
- Huomioida rakentamismääräykset työn toteutuksen suunnittelussa
- Laatia kirjallisen referaatin ja toteuttaa suullisen esityksen

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan osaa
- Selostaa rakentamismääräyskokoelman keskeisten osien sisällöt
- Selostaa rakentamisen säädännön rakenteen
- Laatia kirjallisen referaatin ja toteuttaa suullisen esityksen

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 08.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tomi Karppinen
Opiskelijaryhmät
 • RKM23C
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus
 • RKM23B
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus
 • RKM23A
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia rakennus- ja rakennekuvia CAD-ohjelmalla sekä tulostaa niistä oikeassa mittakaavassa olevat PDF-tulosteet. Opiskelija osaa selittää eroavaisuudet CAD-suunnittelun ja tietomallin välillä. Opiskelija osaa tarkastella valmista tietomallia, poimia tietomallista tietoja ja määriä raporttipohjiin sekä laatia mallista uusia näkymiä, mittakuvia ja PDF-tulosteita projektinhallinnan ym. jatkokäyttöön.

Sisältö

Tutustutaan rakennusalan suunnittelu- ja mallinnusohjelmistojen käyttöön ja niiden ominaisuuksiin.
BIM-perusteet.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- selittää eroavaisuudet CAD-piirustuksen ja tietomallin välillä
- laatia yksinkertaisen rakennepiirustuksen
- käsitellä valmista tietomallia ja pystyy poimimaan siitä tietoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää tasoja CAD-piirtämisen apuna
- tulostaa rakennesuunnitelman PDF-muodossa oikeaan mittakaavaan ja oikean kokoiselle paperille
- poimia määriä raporttiin valmiista rakennuksen tietomallista, jota voidaan hyödyntää määräluetteloiden tekemisen, projektinhallinnan ym. jatkokäyttöön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- laatia hyväksyttävän rakenne- ja rakennussuunnitelman CAD-ohjelmalla ja saa tulostettua sen viranomaisten hyväksymässä muodossa
- osaa tehdä attribuutteja sisältäviä symboleja CAD-ohjelmaan
- osaa tehdä valmiista tietomallista uusia näkymiä ja tehdä niistä PDF-tulosteet oikeassa mittakaavassa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- selittää eroavaisuudet CAD-piirustuksen ja tietomallin välillä
- laatia yksinkertaisen rakennepiirustuksen
- käsitellä valmista tietomallia ja pystyy poimimaan siitä tietoja.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 13.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tomi Karppinen
Opiskelijaryhmät
 • TXI23S2B
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto, talonrakennustekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia rakennus- ja rakennekuvia CAD-ohjelmalla sekä tulostaa niistä oikeassa mittakaavassa olevat PDF-tulosteet. Opiskelija osaa selittää eroavaisuudet CAD-suunnittelun ja tietomallin välillä. Opiskelija osaa tarkastella valmista tietomallia, poimia tietomallista tietoja ja määriä raporttipohjiin sekä laatia mallista uusia näkymiä, mittakuvia ja PDF-tulosteita projektinhallinnan ym. jatkokäyttöön.

Sisältö

Tutustutaan rakennusalan suunnittelu- ja mallinnusohjelmistojen käyttöön ja niiden ominaisuuksiin.
BIM-perusteet.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- selittää eroavaisuudet CAD-piirustuksen ja tietomallin välillä
- laatia yksinkertaisen rakennepiirustuksen
- käsitellä valmista tietomallia ja pystyy poimimaan siitä tietoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää tasoja CAD-piirtämisen apuna
- tulostaa rakennesuunnitelman PDF-muodossa oikeaan mittakaavaan ja oikean kokoiselle paperille
- poimia määriä raporttiin valmiista rakennuksen tietomallista, jota voidaan hyödyntää määräluetteloiden tekemisen, projektinhallinnan ym. jatkokäyttöön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- laatia hyväksyttävän rakenne- ja rakennussuunnitelman CAD-ohjelmalla ja saa tulostettua sen viranomaisten hyväksymässä muodossa
- osaa tehdä attribuutteja sisältäviä symboleja CAD-ohjelmaan
- osaa tehdä valmiista tietomallista uusia näkymiä ja tehdä niistä PDF-tulosteet oikeassa mittakaavassa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- selittää eroavaisuudet CAD-piirustuksen ja tietomallin välillä
- laatia yksinkertaisen rakennepiirustuksen
- käsitellä valmista tietomallia ja pystyy poimimaan siitä tietoja.

Ajoitus

21.08.2023 - 13.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tomi Karppinen
Opiskelijaryhmät
 • TXI23B_AVOIN
  Rakennusalan työnjohdon (AMK) polku, talonrakennus ja infra, monimuotototeutus
 • TXG23_AVOIN
  Rakennustekniikan (AMK) polku, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata tietokoneavusteisen suunnittelun menetelmät ja välineet sekä osaa selittää eroavaisuudet CAD-suunnittelun ja tietomallin välillä. Opiskelija osaa laatia yksinkertaisen rakennuksen tietomallin, jota voidaan hyödyntää piirustusten luomisen, rakenteiden suunnittelun, määräluetteloiden tekemisen, projektinhallinnan ym. jatkokäyttöön. Opiskelija osaa laatia aikatauluja.

Sisältö

Tutustutaan alan suunnittelu- ja aikatauluohjelmistojen käyttöön ja niiden ominaisuuksiin.
BIM-perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- kuvata tietokoneavusteisen suunnittelun menetelmät ja välineet sekä osaa selittää eroavaisuudet CAD-suunnittelun ja tietomallin välillä
- laatia yksinkertaisen rakennuksen tietomallin,
- laatia yksinkertaisia aikatauluja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- käyttää tietokoneavusteisen suunnittelun menetelmiä ja välineitä
- laatia rakennuksen tietomallin, jota voidaan hyödyntää piirustusten luomisen, rakenteiden suunnittelun, määräluetteloiden tekemisen, projektinhallinnan ym. jatkokäyttöön.
- laatia aikatauluja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- soveltaa opittua hyvin

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- kuvata tietokoneavusteisen suunnittelun menetelmät ja välineet sekä osaa selittää eroavaisuudet CAD-suunnittelun ja tietomallin välillä
- laatia yksinkertaisen rakennuksen tietomallin,
- laatia yksinkertaisia aikatauluja.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kari Suvanto
Opiskelijaryhmät
 • RKM22TB
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka
 • RKM22TA
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka
 • RKM22I
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, infrarakentaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa
määritellä voiman ja momentin
yhdistellä voimia
laskea voiman momentin pisteen suhteen
korvata voimasysteemin toisella
esittää kappaleeseen vaikuttavat voimat ja piirtää vapaakappalekuvio
kirjoittaa kappaleen tasapainoyhtälöt
ratkaista tasapainoyhtälöiden avulla voimasuureita
ratkaista sauvarakenteen tukireaktiot
tunnistaa staattisesti määrätty sauvarakenne
tunnistaa kaatumisen
esittää kitkavoiman
laskea sauvarakenteen sisäisiä voimasuureita
piirtää voimasuurepintoja
Tiedolliset oppimistulokset:
Opiskelija tuntee statiikan peruskäsitteet. Hän pystyy selittämään jäykän kappaleen tasapainon merkityksen. Hän pystyy selittämään sisäisten ja ulkoisten voimien merkityksen jäykän kappaleen tasapainotarkasteluissa. Opiskelija pystyy esittämään jäykän kappaleen tasapainoon vaikuttavat seikat myös kaatumisen yhteydessä sekä silloin, kun tasapainoa pitää yllä kitka. Opiskelija osaa selittää kappaleen sisäisten voimasuureiden merkityksen sen koossa pysymisen kannalta. Opiskelija pystyy selittämään sauvarakenteiden sisäisten voimasuureiden merkkisäännöt ja voimasuurepintojen tarkoituksen.
Taidolliset oppimistulokset :
Opiskelija osaa käsitellä voimasysteemejä ja muodostaa ekvivalentin voimasysteemin. Hän osaa muodostaa vapaakappalekuvion ja käyttää sitä. Hän osaa muodostaa ja ratkaista tasapainoyhtälöitä. Hän osaa ratkaista köysivoimat ja muita yksinkertaisia sisäisiä voimia. Hän tunnistaa staattisesti määrätyn sauvarakenteen ja osaa ratkaista sen tukireaktiot. Opiskelija osaa suorittaa jäykän kappaleen kaatumistarkastelut sekä käsitellä myös kitkavoiman osana

Sisältö

Statiikan peruskäsitteet perustuen Newtonin mekaniikan lakeihin
Voimasysteemien käsittely
Voimasysteemin momentti pisteen suhteen, voimapari
Jakautunut voima
Partikkelin ja kappaleen tasapaino
Vapaakappalekuvioiden muodostaminen ja käyttö
Sisäiset ja ulkoiset voimat osana tasapainosysteemiä
Köysivoimat köysi- ja taljasysteemeissä
Sauvarakenteiden tukireaktiot
Nivelrakenteiden tukireaktiot
Jäykän kappaleen kaatuminen
Kitkavoima osana tasapainosysteemiä
Sauvarakenteen sisäiset voimasuureet ja niiden merkkisäännöt
Palkin ja kehärakenteen sisäisten voimasuureiden lausekkeet
Voimasuurepinnat
Nivelrakenteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
esittää voimasysteemien käsittelyä
toistaa tasapainoyhtälöiden periaatteita
esittää voimasuureiden ja tukireaktioiden ratkaisun periaatteet
tunnistaa kappaleen kaatumisen
esittää kitkavoiman periaatteen
kirjoittaa sauvarakenteiden sisäisten voimasuureiden lausekkeita
toistaa voimasuurepintoja

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
käsitellä ja ratkaista voimasysteemejä
kirjoittaa tasapainoyhtälöitä
löytää ja ratkaista kysytyt voimasuureet ja tukireaktiot
analysoida kappaleen kaatumista
laskea ja soveltaa kitkavoimaa
kirjoittaa ja soveltaa sauvarakenteiden sisäisten voimasuureiden lausekkeita
ratkaista voimasuurepintoja

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
johtaa ja analysoi voimasysteemejä
kirjoittaa ja soveltaa kappaleen tasapainoyhtälöitä
johtaa ja ratkaista kysytyt voimasuureet ja tukireaktiot
johtaa laskentamallin kappaleen kaatumisesta
kehittää ja soveltaa mallia kitkavoimalle
ratkaista ja soveltaa sauvarakenteiden sisäisten voimasuureiden lausekkeet
ratkaista ja yleistää voimasuurepintoja

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
esittää voimasysteemien käsittelyä
toistaa tasapainoyhtälöiden periaatteita
esittää voimasuureiden ja tukireaktioiden ratkaisun periaatteet
tunnistaa kappaleen kaatumisen
esittää kitkavoiman periaatteen
kirjoittaa sauvarakenteiden sisäisten voimasuureiden lausekkeita
toistaa voimasuurepintoja

Esitietovaatimukset

Algebra, trigonometria, vektorilaskenta, Newtonin mekaniikka

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kari Suvanto
Opiskelijaryhmät
 • TXI22S2
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa
määritellä voiman ja momentin
yhdistellä voimia
laskea voiman momentin pisteen suhteen
korvata voimasysteemin toisella
esittää kappaleeseen vaikuttavat voimat ja piirtää vapaakappalekuvio
kirjoittaa kappaleen tasapainoyhtälöt
ratkaista tasapainoyhtälöiden avulla voimasuureita
ratkaista sauvarakenteen tukireaktiot
tunnistaa staattisesti määrätty sauvarakenne
tunnistaa kaatumisen
esittää kitkavoiman
laskea sauvarakenteen sisäisiä voimasuureita
piirtää voimasuurepintoja
Tiedolliset oppimistulokset:
Opiskelija tuntee statiikan peruskäsitteet. Hän pystyy selittämään jäykän kappaleen tasapainon merkityksen. Hän pystyy selittämään sisäisten ja ulkoisten voimien merkityksen jäykän kappaleen tasapainotarkasteluissa. Opiskelija pystyy esittämään jäykän kappaleen tasapainoon vaikuttavat seikat myös kaatumisen yhteydessä sekä silloin, kun tasapainoa pitää yllä kitka. Opiskelija osaa selittää kappaleen sisäisten voimasuureiden merkityksen sen koossa pysymisen kannalta. Opiskelija pystyy selittämään sauvarakenteiden sisäisten voimasuureiden merkkisäännöt ja voimasuurepintojen tarkoituksen.
Taidolliset oppimistulokset :
Opiskelija osaa käsitellä voimasysteemejä ja muodostaa ekvivalentin voimasysteemin. Hän osaa muodostaa vapaakappalekuvion ja käyttää sitä. Hän osaa muodostaa ja ratkaista tasapainoyhtälöitä. Hän osaa ratkaista köysivoimat ja muita yksinkertaisia sisäisiä voimia. Hän tunnistaa staattisesti määrätyn sauvarakenteen ja osaa ratkaista sen tukireaktiot. Opiskelija osaa suorittaa jäykän kappaleen kaatumistarkastelut sekä käsitellä myös kitkavoiman osana

Sisältö

Statiikan peruskäsitteet perustuen Newtonin mekaniikan lakeihin
Voimasysteemien käsittely
Voimasysteemin momentti pisteen suhteen, voimapari
Jakautunut voima
Partikkelin ja kappaleen tasapaino
Vapaakappalekuvioiden muodostaminen ja käyttö
Sisäiset ja ulkoiset voimat osana tasapainosysteemiä
Köysivoimat köysi- ja taljasysteemeissä
Sauvarakenteiden tukireaktiot
Nivelrakenteiden tukireaktiot
Jäykän kappaleen kaatuminen
Kitkavoima osana tasapainosysteemiä
Sauvarakenteen sisäiset voimasuureet ja niiden merkkisäännöt
Palkin ja kehärakenteen sisäisten voimasuureiden lausekkeet
Voimasuurepinnat
Nivelrakenteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
esittää voimasysteemien käsittelyä
toistaa tasapainoyhtälöiden periaatteita
esittää voimasuureiden ja tukireaktioiden ratkaisun periaatteet
tunnistaa kappaleen kaatumisen
esittää kitkavoiman periaatteen
kirjoittaa sauvarakenteiden sisäisten voimasuureiden lausekkeita
toistaa voimasuurepintoja

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
käsitellä ja ratkaista voimasysteemejä
kirjoittaa tasapainoyhtälöitä
löytää ja ratkaista kysytyt voimasuureet ja tukireaktiot
analysoida kappaleen kaatumista
laskea ja soveltaa kitkavoimaa
kirjoittaa ja soveltaa sauvarakenteiden sisäisten voimasuureiden lausekkeita
ratkaista voimasuurepintoja

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
johtaa ja analysoi voimasysteemejä
kirjoittaa ja soveltaa kappaleen tasapainoyhtälöitä
johtaa ja ratkaista kysytyt voimasuureet ja tukireaktiot
johtaa laskentamallin kappaleen kaatumisesta
kehittää ja soveltaa mallia kitkavoimalle
ratkaista ja soveltaa sauvarakenteiden sisäisten voimasuureiden lausekkeet
ratkaista ja yleistää voimasuurepintoja

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
esittää voimasysteemien käsittelyä
toistaa tasapainoyhtälöiden periaatteita
esittää voimasuureiden ja tukireaktioiden ratkaisun periaatteet
tunnistaa kappaleen kaatumisen
esittää kitkavoiman periaatteen
kirjoittaa sauvarakenteiden sisäisten voimasuureiden lausekkeita
toistaa voimasuurepintoja

Esitietovaatimukset

Algebra, trigonometria, vektorilaskenta, Newtonin mekaniikka

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jouni Ruotsalainen
 • Timo Värinen
 • Anu Ilander
Opiskelijaryhmät
 • RKM23C
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus
 • RKM23B
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus
 • RKM23A
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa rakentamisen ohjaus- ja valvontamekanismit rakennushankkeen eri vaiheissa. Opiskelija osaa analysoida rakennettua ympäristöä. Opiskelija osaa huomioida sekä sisä- ja ulkopuolelta rakenteisiin kohdistuvat sääolosuhteista ja toiminnasta johtuvat rasitukset. Opiskelija osaa Infrarakentamisen periaatteet. Opiskelija osaa talotekniikan tilavarausten merkityksen.

Sisältö

Maankäytön ja rakentamisen ohjauksen periaatteet ja menetelmät
Rakennushankkeen asiakirjat ja piirustusmerkinnät
Rakennushankkeen kulku ja osapuolet
Tyypillisimmät rakennustyypit ja päärakennusosat
Pientalon tila- ja rakenneratkaisut.
Lämmön-, veden-, palo- ja ääneneristäminen
Rakennuksen vaipan, katon ja lähiympäristön veden poisjohtaminen
Talotekniikan tilavaraukset
Infran perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan osaa
- antaa esimerkkejä maankäytön ja rakentamisen ohjausmekanismeista
- antaa esimerkkejä lämmön-, veden-, palo- ja ääneneristyksistä
- eritellä rakennustyyppejä ja tunnistaa rakennusosat
- tuntitehtävät ja harjoitustyöt on palautettu hyväksytysti
- opiskelija tuntiaktiivisuus on kohtuullista
- antaa esimerkkejä infrarakentamisen periaatteista
-antaa esimerkkejä talotekniikan tilavaruksista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan osaa
- selostaa ja tulkita maankäytön ja rakentamisen ohjausmekanismeja
- selostaa rakennuksen eri eristystarpeet
- selostaa rakennetun ympäristön ja rakennusten ominaisuuksia
- tuntitehtävät ja harjoitustyöt on palautettu ohjeiden mukaisesti
- opiskelija tuntiaktiivisuus osoittaa mukanaoloa
- selostaa esimerkkejä infrarakentamisen periaatteista
- selostaa esimerkkejä talotekniikan tilavaruksista

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan osaa
- analysoida ja vertailla rakentamisen ohjausmekanismeja
- soveltaa infrarakentamisen periaatteita
- tuntitehtävien ja harjoitustöiden teko osoittaa itsenäistä ajattelua
- opiskelija tuntiaktiivisuus osoittaa kiinnostusta ja oma-aloitteisuutta aiheeseen

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan osaa
- antaa esimerkkejä maankäytön ja rakentamisen ohjausmekanismeista
- antaa esimerkkejä lämmön-, veden-, palo- ja ääneneristyksistä
- eritellä rakennustyyppejä ja tunnistaa rakennusosat
- tuntitehtävät ja harjoitustyöt on palautettu hyväksytysti
- opiskelija tuntiaktiivisuus on kohtuullista
- antaa esimerkkejä infrarakentamisen periaatteista
-antaa esimerkkejä talotekniikan tilavaruksista

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jouni Ruotsalainen
 • Timo Värinen
 • Anu Ilander
Opiskelijaryhmät
 • TXI23S2B
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto, talonrakennustekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa rakentamisen ohjaus- ja valvontamekanismit rakennushankkeen eri vaiheissa. Opiskelija osaa analysoida rakennettua ympäristöä. Opiskelija osaa huomioida sekä sisä- ja ulkopuolelta rakenteisiin kohdistuvat sääolosuhteista ja toiminnasta johtuvat rasitukset. Opiskelija osaa Infrarakentamisen periaatteet. Opiskelija osaa talotekniikan tilavarausten merkityksen.

Sisältö

Maankäytön ja rakentamisen ohjauksen periaatteet ja menetelmät
Rakennushankkeen asiakirjat ja piirustusmerkinnät
Rakennushankkeen kulku ja osapuolet
Tyypillisimmät rakennustyypit ja päärakennusosat
Pientalon tila- ja rakenneratkaisut.
Lämmön-, veden-, palo- ja ääneneristäminen
Rakennuksen vaipan, katon ja lähiympäristön veden poisjohtaminen
Talotekniikan tilavaraukset
Infran perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan osaa
- antaa esimerkkejä maankäytön ja rakentamisen ohjausmekanismeista
- antaa esimerkkejä lämmön-, veden-, palo- ja ääneneristyksistä
- eritellä rakennustyyppejä ja tunnistaa rakennusosat
- tuntitehtävät ja harjoitustyöt on palautettu hyväksytysti
- opiskelija tuntiaktiivisuus on kohtuullista
- antaa esimerkkejä infrarakentamisen periaatteista
-antaa esimerkkejä talotekniikan tilavaruksista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan osaa
- selostaa ja tulkita maankäytön ja rakentamisen ohjausmekanismeja
- selostaa rakennuksen eri eristystarpeet
- selostaa rakennetun ympäristön ja rakennusten ominaisuuksia
- tuntitehtävät ja harjoitustyöt on palautettu ohjeiden mukaisesti
- opiskelija tuntiaktiivisuus osoittaa mukanaoloa
- selostaa esimerkkejä infrarakentamisen periaatteista
- selostaa esimerkkejä talotekniikan tilavaruksista

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan osaa
- analysoida ja vertailla rakentamisen ohjausmekanismeja
- soveltaa infrarakentamisen periaatteita
- tuntitehtävien ja harjoitustöiden teko osoittaa itsenäistä ajattelua
- opiskelija tuntiaktiivisuus osoittaa kiinnostusta ja oma-aloitteisuutta aiheeseen

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan osaa
- antaa esimerkkejä maankäytön ja rakentamisen ohjausmekanismeista
- antaa esimerkkejä lämmön-, veden-, palo- ja ääneneristyksistä
- eritellä rakennustyyppejä ja tunnistaa rakennusosat
- tuntitehtävät ja harjoitustyöt on palautettu hyväksytysti
- opiskelija tuntiaktiivisuus on kohtuullista
- antaa esimerkkejä infrarakentamisen periaatteista
-antaa esimerkkejä talotekniikan tilavaruksista

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 02.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jouni Ruotsalainen
 • Anu Ilander
Opiskelijaryhmät
 • TXI23S2A
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto, LVI-tekniikan suuntautuminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa rakentamisen ohjaus- ja valvontamekanismit rakennushankkeen eri vaiheissa. Opiskelija osaa analysoida rakennettua ympäristöä. Opiskelija osaa huomioida sekä sisä- ja ulkopuolelta rakenteisiin kohdistuvat sääolosuhteista ja toiminnasta johtuvat rasitukset. Opiskelija osaa Infrarakentamisen periaatteet. Opiskelija osaa talotekniikan tilavarausten merkityksen.

Sisältö

Maankäytön ja rakentamisen ohjauksen periaatteet ja menetelmät
Rakennushankkeen asiakirjat ja piirustusmerkinnät
Rakennushankkeen kulku ja osapuolet
Tyypillisimmät rakennustyypit ja päärakennusosat
Pientalon tila- ja rakenneratkaisut.
Lämmön-, veden-, palo- ja ääneneristäminen
Rakennuksen vaipan, katon ja lähiympäristön veden poisjohtaminen
Talotekniikan tilavaraukset
Infran perusteet

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovaatimus 75%

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan osaa
- antaa esimerkkejä maankäytön ja rakentamisen ohjausmekanismeista
- antaa esimerkkejä lämmön-, veden-, palo- ja ääneneristyksistä
- eritellä rakennustyyppejä ja tunnistaa rakennusosat
- tuntitehtävät ja harjoitustyöt on palautettu hyväksytysti
- opiskelija tuntiaktiivisuus on kohtuullista
- antaa esimerkkejä infrarakentamisen periaatteista
-antaa esimerkkejä talotekniikan tilavaruksista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan osaa
- selostaa ja tulkita maankäytön ja rakentamisen ohjausmekanismeja
- selostaa rakennuksen eri eristystarpeet
- selostaa rakennetun ympäristön ja rakennusten ominaisuuksia
- tuntitehtävät ja harjoitustyöt on palautettu ohjeiden mukaisesti
- opiskelija tuntiaktiivisuus osoittaa mukanaoloa
- selostaa esimerkkejä infrarakentamisen periaatteista
- selostaa esimerkkejä talotekniikan tilavaruksista

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan osaa
- analysoida ja vertailla rakentamisen ohjausmekanismeja
- soveltaa infrarakentamisen periaatteita
- tuntitehtävien ja harjoitustöiden teko osoittaa itsenäistä ajattelua
- opiskelija tuntiaktiivisuus osoittaa kiinnostusta ja oma-aloitteisuutta aiheeseen

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan osaa
- antaa esimerkkejä maankäytön ja rakentamisen ohjausmekanismeista
- antaa esimerkkejä lämmön-, veden-, palo- ja ääneneristyksistä
- eritellä rakennustyyppejä ja tunnistaa rakennusosat
- tuntitehtävät ja harjoitustyöt on palautettu hyväksytysti
- opiskelija tuntiaktiivisuus on kohtuullista
- antaa esimerkkejä infrarakentamisen periaatteista
-antaa esimerkkejä talotekniikan tilavaruksista

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 02.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anne Aalto
Opiskelijaryhmät
 • TXF23_KIJO_AVOIN
  Kiinteistöjohtamisen (AMK) polku, monimuotototeutus
 • TXI23A_AVOIN
  Rakennusalan työnjohdon (AMK) polku, LVI-tekniikka, monimuotototeutus
 • TXI23B_AVOIN
  Rakennusalan työnjohdon (AMK) polku, talonrakennus ja infra, monimuotototeutus
 • TXG23_AVOIN
  Rakennustekniikan (AMK) polku, monimuotototeutus
 • TXG23S2
  Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma, monimuoto
 • TXF23S2_KIINT
  Kiinteistöjohtamisen opintopolku
 • TXF23_AVOIN
  Talotekniikan (AMK) polku, monimuotototeutus
 • TXF23S2
  Talotekniikan tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa rakentamisen ohjaus- ja valvontamekanismit rakennushankkeen eri vaiheissa. Opiskelija osaa analysoida rakennettua ympäristöä. Opiskelija osaa huomioida sekä sisä- ja ulkopuolelta rakenteisiin kohdistuvat sääolosuhteista ja toiminnasta johtuvat rasitukset. Opiskelija osaa Infrarakentamisen periaatteet. Opiskelija osaa talotekniikan tilavarausten merkityksen.

Sisältö

Maankäytön ja rakentamisen ohjauksen periaatteet ja menetelmät
Rakennushankkeen asiakirjat ja piirustusmerkinnät
Rakennushankkeen kulku ja osapuolet
Tyypillisimmät rakennustyypit ja päärakennusosat
Pientalon tila- ja rakenneratkaisut.
Lämmön-, veden-, palo- ja ääneneristäminen
Rakennuksen vaipan, katon ja lähiympäristön veden poisjohtaminen
Talotekniikan tilavaraukset
Infran perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan osaa
- antaa esimerkkejä maankäytön ja rakentamisen ohjausmekanismeista
- antaa esimerkkejä lämmön-, veden-, palo- ja ääneneristyksistä
- eritellä rakennustyyppejä ja tunnistaa rakennusosat
- tuntitehtävät ja harjoitustyöt on palautettu hyväksytysti
- opiskelija tuntiaktiivisuus on kohtuullista
- antaa esimerkkejä infrarakentamisen periaatteista
-antaa esimerkkejä talotekniikan tilavaruksista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan osaa
- selostaa ja tulkita maankäytön ja rakentamisen ohjausmekanismeja
- selostaa rakennuksen eri eristystarpeet
- selostaa rakennetun ympäristön ja rakennusten ominaisuuksia
- tuntitehtävät ja harjoitustyöt on palautettu ohjeiden mukaisesti
- opiskelija tuntiaktiivisuus osoittaa mukanaoloa
- selostaa esimerkkejä infrarakentamisen periaatteista
- selostaa esimerkkejä talotekniikan tilavaruksista

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan osaa
- analysoida ja vertailla rakentamisen ohjausmekanismeja
- soveltaa infrarakentamisen periaatteita
- tuntitehtävien ja harjoitustöiden teko osoittaa itsenäistä ajattelua
- opiskelija tuntiaktiivisuus osoittaa kiinnostusta ja oma-aloitteisuutta aiheeseen

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan osaa
- antaa esimerkkejä maankäytön ja rakentamisen ohjausmekanismeista
- antaa esimerkkejä lämmön-, veden-, palo- ja ääneneristyksistä
- eritellä rakennustyyppejä ja tunnistaa rakennusosat
- tuntitehtävät ja harjoitustyöt on palautettu hyväksytysti
- opiskelija tuntiaktiivisuus on kohtuullista
- antaa esimerkkejä infrarakentamisen periaatteista
-antaa esimerkkejä talotekniikan tilavaruksista

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tomi Karppinen
Vastuuhenkilö

Jouni Ruotsalainen

Opiskelijaryhmät
 • RKM22TB
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka
 • RKM22TA
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa selostaa rakennusosat ja niiden tehtävän ja toiminnan sekä päärakennusmateriaalien ominaisuudet, valmistustavat ja käytön eri rakennusosissa.
Opiskelija osaa valita eri tilanteisiin sopivat rakennusmateriaalit, asennustavan ja huolto-ohjeen. Opiskelija osaa oikeiden rakennetyyppien ja materiaalivalintojen kautta laatia rakennuksen tietomallin ja käyttää tietomallin mahdollisuuksia rakennustyömaalla.

Sisältö

1. Rakennusmateriaalit: puu, betoni, tiili, teräs, kalkkihiekkakivi, kevytsorabetoni, luonnonkivi, eristeet, alumiini, kupari, bitumi, lasi, maalit ja rappaukset
2. Rakennustuotteet
3. Rakennusosat
4. Rakennetyypit

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan osaa
- nimetä rakennusosat ja niiden tehtävät
- antaa esimerkkejä tärkeimpien rakennusmateriaalien ominaisuuksista ja käytöstä
- hakea tietoa rakennusmateriaaleista ja tuotteista
- ohjatusti laatia rakennuksen tietomallin

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan osaa edellisten lisäksi
- valita rakennusosiin sopivat rakennusmateriaalit
- selostaa rakennusosien asennustavan
- laatia rakennuksen tietomallin ja laatia hankkeessa tarvittavat piirustukset ja asiakirjat

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan osaa edellisten lisäksi
- valita rakennusosiin sopivat materiaalituotteet ja selostaa niiden asennuksen ja hoito-ohjeet rakennusosissa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan osaa
- nimetä rakennusosat ja niiden tehtävät
- antaa esimerkkejä tärkeimpien rakennusmateriaalien ominaisuuksista ja käytöstä
- hakea tietoa rakennusmateriaaleista ja tuotteista
- ohjatusti laatia rakennuksen tietomallin

Esitietovaatimukset

TX00EB47 Talonrakennuksen perusteet
TM00EC68 Rakentamisen kemia ja viestintä

Lisätiedot

Kirjallisuus: Siikanen, Unto. 2009. Rakennustieto Oy. Rakennusaineoppi.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 18.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tomi Karppinen
Vastuuhenkilö

Jouni Ruotsalainen

Opiskelijaryhmät
 • TXI22S2
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa selostaa rakennusosat ja niiden tehtävän ja toiminnan sekä päärakennusmateriaalien ominaisuudet, valmistustavat ja käytön eri rakennusosissa.
Opiskelija osaa valita eri tilanteisiin sopivat rakennusmateriaalit, asennustavan ja huolto-ohjeen. Opiskelija osaa oikeiden rakennetyyppien ja materiaalivalintojen kautta laatia rakennuksen tietomallin ja käyttää tietomallin mahdollisuuksia rakennustyömaalla.

Sisältö

1. Rakennusmateriaalit: puu, betoni, tiili, teräs, kalkkihiekkakivi, kevytsorabetoni, luonnonkivi, eristeet, alumiini, kupari, bitumi, lasi, maalit ja rappaukset
2. Rakennustuotteet
3. Rakennusosat
4. Rakennetyypit

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan osaa
- nimetä rakennusosat ja niiden tehtävät
- antaa esimerkkejä tärkeimpien rakennusmateriaalien ominaisuuksista ja käytöstä
- hakea tietoa rakennusmateriaaleista ja tuotteista
- ohjatusti laatia rakennuksen tietomallin

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan osaa edellisten lisäksi
- valita rakennusosiin sopivat rakennusmateriaalit
- selostaa rakennusosien asennustavan
- laatia rakennuksen tietomallin ja laatia hankkeessa tarvittavat piirustukset ja asiakirjat

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan osaa edellisten lisäksi
- valita rakennusosiin sopivat materiaalituotteet ja selostaa niiden asennuksen ja hoito-ohjeet rakennusosissa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan osaa
- nimetä rakennusosat ja niiden tehtävät
- antaa esimerkkejä tärkeimpien rakennusmateriaalien ominaisuuksista ja käytöstä
- hakea tietoa rakennusmateriaaleista ja tuotteista
- ohjatusti laatia rakennuksen tietomallin

Esitietovaatimukset

TX00EB47 Talonrakennuksen perusteet
TM00EC68 Rakentamisen kemia ja viestintä

Lisätiedot

Kirjallisuus: Siikanen, Unto. 2009. Rakennustieto Oy. Rakennusaineoppi.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jarmo Tapio
 • Jyrki Viranko
Opiskelijaryhmät
 • RKM21TB
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka
 • RKM21TA
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka

Tavoitteet

Opintojakso suoritettuaan opiskelija pystyy toimimaan talonrakennustyömaan johdossa yhteistyössä taloteknisten urakoitsijoiden kanssa, tulkitsemaan talotekniikan teknisiä suunnitelmia sekä suunnittelemaan ja niveltämään talotekniset työt rakennusteknisten töiden kanssa.
Tavoitteena on perehdyttää opiskelija LVI-teknisten järjestelmien toimintaperiaatteisiin, suunnitteluperusteisiin ja niitä koskeviin lakeihin ja määräyksiin sekä rakennuksen LVI-töiden toteutusperusteisiin.
Opiskelija tuntee rakennusten sähkö- ja tietojärjestelmien sekä työmaan sähkölaitteiden ja sähköturvallisuuden perusteet, näiden järjestelmien rakentamisen tavanomaiset työvaiheet ja keskeiset viranomaismääräykset. Lisäksi opiskelija pystyy tulkitsemaan näiden järjestelmien piirustuksia yhdessä alan ammattilaisten kanssa työn suunnittelemiseksi ja työn suoritukseen liittyvien sopimusten laatimiseksi.

Sisältö

Talotekniikan sisältö ja järjestelmät rakennushankkeessa
LVI-laitteet ja niiden toimintaperiaatteet sekä niiden tekniset suunnitelmat.
Rakentamismääräykset
LVI-piirustusten tulkinta rakennustyön toteutuksen näkökulmasta
LVI-työn toteuttaminen työmaalla
Rakennuksen LVI-järjestelmien pääosat ja tavanomaiset vaihtoehdot
Rakennuksen LVI-järjestelmän laitteiden, putkistojen ja kalusteiden rakenne ja asennusjärjestelyt
- käyttövesi,
- lämmitys,
- viemäröinti
- ilmanvaihto
Sähkötekniikan perusteet
Sähköturvallisuusmääräykset ja rakennustyömaan sähköistys
Rakennuksen sähkö- ja dataverkot sekä rakennusautomaatiojärjestelmät (LON)
Työmaan sähköasennukset
Rakennuksen sähköjärjestelmän rakenne, osat ja asennusjärjestelyt
- keskukset
- määräykset ja asennustyön turvallisuus sekä käyttöturvallisuus
- työmaan sähköistys
Sähköpiirustusten tulkinta rakennustyön toteutuksen näkökulmasta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- selostaa talokohteen LVIS-järjestelmän osat
- selostaa asennusjärjestelyt pääpiirteittäin
- tulkita LVIS-piirustuksia talotekniikan asiantuntijan kanssa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- selostaa talokohteen LVIS-järjestelmän osat
- suunnitella asennusjärjestelyt pääpiirteittäin
- tulkita LVIS-piirustuksia talotekniikan asiantuntijan kanssa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- selostaa talokohteen LVIS-järjestelmän osat
- suunnitella asennusjärjestelyt
- tulkita LVIS-piirustuksia ja
- niveltää talotekniset asennukset rakennusteknisiin työvaiheisiin

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- selostaa talokohteen LVIS-järjestelmän osat
- selostaa asennusjärjestelyt pääpiirteittäin
- tulkita LVIS-piirustuksia talotekniikan asiantuntijan kanssa

Esitietovaatimukset

TX00EB47 Talonrakennuksen perusteet
TM00BS35 Rakennustuotannon perusteet

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

22.09.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Matti Karhumäki
Opiskelijaryhmät
 • RKM23C
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus
 • RKM23B
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus
 • RKM23A
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutus- ja esittämistilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä
Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon lukeminen vieraalla kielellä
Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

- Lukujärjestyksen mukaisesti

Oppimateriaalit

- Opettajan materiaali Moodlessa
- Engineer your English (Isaacs, Pesso, Rasimus, Rönkä)

Opetusmenetelmät

- Lähiopetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

- Kirjallinen sähköinen tentti ma 11.12. klo 9.30-11.30
- Uusinnat Examissa, aikataulu tiedotetaan myöhemmin

Kansainvälisyys

- Opintojakson kommunikointikieli on englanti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op > 135h, joka koostuu lähitunneista, kirjallisista ja suullisista oppimistehtävistä sekä tentistä.

Sisällön jaksotus

- Käydään läpi kurssilla.

Lisätietoja opiskelijoille

- Läsnäolovaatimus 80%

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Käydään läpi kurssin alussa
- Arviointi pohjautuu kirjalliseen tenttiin ja erikseen ilmoitettavaan suulliseen tehtävään.
- Lisäksi määrätyt oppimistehtävät on palautettava hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEFR) B2.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

26.10.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Matti Karhumäki
Opiskelijaryhmät
 • TXI23S2B
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto, talonrakennustekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutus- ja esittämistilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä
Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon lukeminen vieraalla kielellä
Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

- Lukujärjestyksen mukaisesti

Oppimateriaalit

- Opettajan materiaali Moodlessa
- Engineer your English (Isaacs, Pesso, Rasimus, Rönkä)

Opetusmenetelmät

- Lähiopetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

- Kirjallinen sähköinen tentti to 14.12. klo 9.30-11.30
- Uusinnat Examissa, aikataulu tiedotetaan myöhemmin

Kansainvälisyys

- Opintojakson kommunikointikieli on englanti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op > 135h, joka koostuu lähitunneista, kirjallisista ja suullisista oppimistehtävistä sekä tentistä.

Sisällön jaksotus

- Käydään läpi kurssilla.

Lisätietoja opiskelijoille

- Läsnäolovaatimus 80%

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Käydään läpi kurssin alussa
- Arviointi pohjautuu kirjalliseen tenttiin ja erikseen ilmoitettavaan suulliseen tehtävään.
- Lisäksi määrätyt oppimistehtävät on palautettava hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEFR) B2.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 19.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Taija Salminen
Opiskelijaryhmät
 • TXI22S1A
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma päivä, LVI-tekniikan suuntautuminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.

Sisältö

Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutus- ja esittämistilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit alan omissa teksteissä
Ammattialan tekstikäytänteet ja tekstityypit
Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen sekä tieteellisen tiedon lukeminen vieraalla kielellä
Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla
Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja omien oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti. Hän vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa, viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset. Hän ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja käyttää ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy sekä tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen. Hän vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa ja viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat. Hän ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti, käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti. Hän ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu sekä tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että hän selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEFR) B2.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Matti Karhumäki
Opiskelijaryhmät
 • RKM21I
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, infrarakentaminen
 • RKM21TB
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka
 • RKM21TA
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa oman alansa työympäristössä ja työyhteisön jäsenenä ottaen huomioon viestintätilanteen toimijoiden taustat.

Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa sekä kirjallisesti että suullisesti alansa työtehtävissä. Opiskelija tuntee oman alansa ruotsinkielisiä julkaisuja. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
Ammattialan keskeiset termit ja käsitteet
Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
Omat opinnot ja työ
Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

- Lukujärjestyksen mukaisesti

Oppimateriaalit

- Opettajan materiaali Moodlessa
- Oppikirja: Kontakt - Teknisk svenska

Opetusmenetelmät

- Lähiopetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

- Kirjallinen sähköinen tentti ma 27.11. klo 9.30-11.30 (Myllypuro)
- Uusintamahdollisuudet ilmoitetaan myöhemmin

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Lähitunnit ja tentit 30%, oppimistehtävät 70%, yhteensä 135h

Sisällön jaksotus

- Käydään läpi kurssilla

Lisätietoja opiskelijoille

- Läsnäolovaatimus 80%

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Kirjallisen ja suullisen tentin läpäisy
- Arvosanakuvaukset kansallisessa toisen kotimaisen kielen arviointiperusteissa

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CERF) A2.2- B1.

Lisätiedot

Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 21.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Taija Salminen
Opiskelijaryhmät
 • TXI22S1A
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma päivä, LVI-tekniikan suuntautuminen

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa oman alansa työympäristössä ja työyhteisön jäsenenä ottaen huomioon viestintätilanteen toimijoiden taustat.

Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa sekä kirjallisesti että suullisesti alansa työtehtävissä. Opiskelija tuntee oman alansa ruotsinkielisiä julkaisuja. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
Ammattialan keskeiset termit ja käsitteet
Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
Omat opinnot ja työ
Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaisesti

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali

Opetusmenetelmät

Lähiopetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti 13.12.2023, uusinnat EXAM-tenttiakvaariossa 8.-12.1.2024 ja 12.- 18.2. 2024.
Suulliset tentit 4.-12.12..2023 opiskelijan varaamana aikana. Uusinnasta sovitaan yksilöllisesti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähitunit ja tentit 30-40%, oppimistehtävät 60-70%, yhteensä 135 tuntia.

Sisällön jaksotus

Opinnot
Esitelmät
Työ

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovaatimus, katso tarkemmen opintojakson Moodle-työtilan kuvauksesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallisen ja suullisen tentin läpäisy. Arvosanakuvaukset kansallisessa toisen kotimaisen kielen arviointiperusteissa.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CERF) A2.2- B1.

Lisätiedot

Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Matti Karhumäki
Opiskelijaryhmät
 • RKM22TA
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka
 • RKM22TB
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka
 • RKM22I
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, infrarakentaminen

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa oman alansa työympäristössä ja työyhteisön jäsenenä ottaen huomioon viestintätilanteen toimijoiden taustat.

Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa sekä kirjallisesti että suullisesti alansa työtehtävissä. Opiskelija tuntee oman alansa ruotsinkielisiä julkaisuja. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
Ammattialan keskeiset termit ja käsitteet
Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
Omat opinnot ja työ
Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CERF) A2.2- B1.

Lisätiedot

Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

12.09.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 19.11.2023

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Vilja Päätalo
Vastuuhenkilö

Mika Lindholm

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee kirjoitetun asiatekstin vaatimukset ja keskeiset piirteet. Opiskelija tuottaa ammattialansa tekstin pohjalta omaa tekstiä. Opiskelija huomioi kirjoittamassaan tekstissä oikeakielisyyden keskeiset vaatimukset. Opiskelija osaa käyttää tekstimalleja, kielioppiaineistoja ja tekniikan alan sanastoja kirjoittamisensa tukena. Opiskelija ymmärtää, minkälaisia tekstitaitoja korkeakouluopinnossa tarvitaan, sekä tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa asiatyylisen tekstin kirjoittamisessa.

Sisältö

- asiateksti ja asiatyyli
- kirjoitetun kielen rakenteita ja kielenhuoltoa
- referoinnin perusteet
- oman tekstin suunnittelu, jäsentely ja rakentaminen
- tekstin sidosteisuus
- korkeakouluopintojen tekstilajeja
- kielioppiaineistot ja tekniikan alan sanastot
- omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen kirjoittamisessa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on, että opiskelijan kirjallinen tuottaminen kehittyy selvästi useamman tekstin piirteen osalta.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 21.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 11.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha-Ville Mäkinen
 • Tatu Pelkonen
 • Aamos Lemström
Opiskelijaryhmät
 • TXI22S1A
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma päivä, LVI-tekniikan suuntautuminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee LVI-alan työehtosopimukset ja esimiestyöskentelyn kannalta olennaisen työlainsäädännön. Opiskelija osaa käyttää LVI-alan työehtosopimuksia urakoinnissa sekä pystyy esimerkiksi tekemään työsopimuksia ja työtodistuksia sekä ratkomaan työsuhteisiin liittyviä ongelmia. Opiskelija tuntee keskeisen työlainsäädännön ja sen sisällön sekä sen asettamat vaatimukset työnjohdolle.

Sisältö

Talotekniikka-alan LVI-toimialan työehtosopimus, talotekniikka-alan työehtosopimus toimihenkilöille sekä työsopimukset ja työtodistukset. Työsuhteen elinkaareen liittyvä lainsäädäntö esimiestyöskentelyn kannalta keskeisin osin tapauksineen aina rekrytoinnista työsuhteen päättämiseen. Työnjohdon tehtävät, velvollisuudet ja vastuu työlainsäädännön mukaan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa soveltaa opetettuja asioita ohjattuna.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi soveltaa opetettuja asioita itsenäisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi perustella opetetut asiat.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa soveltaa opetettuja asioita ohjattuna.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 08.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Johanna Hyttinen

Sisältö

Opintojakson sisältö
1) Miten tulet taitavaksi työnhakijaksi
2) Työelämän pelisäännöt (työehtosopimus/työlainsäädäntö)
3) Työhyvinvoinnin ja työelämän sosiaaliturvan perusteet

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa (23.10.–10.12.). Ammattiliitto Pro lähettää ilmoittautuneille tunnukset oppimisympäristöön edellisellä viikolla (vko 42). Opintojakson Moodle-alusta avautuu orientoitumista ja tutustumista varten maanantaina 23.10. kello 08.00. Oppimisympäristöön ja opintojaksolle täytyy kirjautua viimeistään 29.10., jotta opintojakson voi suorittaa.

Opintokokonaisuus sisältää kaksi liveverkkoluentoa (24.10. klo 16–17 ja 7.11. klo 16–17), jotka tallennetaan.

Opetusmenetelmät

Suoritustapa: osallistuminen verkko-opintojaksolle
- Verkkoluennot, videoklipit ja kirjallinen materiaali
- Yksilötehtävät ja pienryhmätehtävät verkossa
- Vertaisarviointi ja verkkokeskustelu
- Lopputesti

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin ja lopputestiin; hyväksytty/hylätty. Opintojakson lopputestin voi uusia kerran opintojakson aikana.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Johanna Hyttinen

Arviointiasteikko

0-5

Esitietovaatimukset

AUK/RUK varusmiesjohtajakoulutus johtajuuskoulutus tai muulla tavalla saavutettu samantasoinen johtajuuskoulutus (4 op = 108 h).

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

01.04.2024 - 31.07.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tiina Aalto
Opiskelijaryhmät
 • RKM22TA
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka
 • RKM22TB
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka
 • RKM22I
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, infrarakentaminen

Tavoitteet

Opiskelija pystyy osallistumaan työvaiheen ja työmaan johtamiseen ammattilaisen apuna.

Sisältö

Työharjoittelusuunnitelma ja sen täydentäminen työharjoittelun aikana
Oppimispäiväkirja ja sen täydentäminen työharjoittelun aikana
Työharjoittelun arviointi työharjoittelun päätyttyä
Työharjoittelun loputtua opiskelija suorittaa arvioinnin

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija dokumentoi harjoittelun hyväksytysti ammattikorkeakoulun ohjeistuksen mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteeri Hyväksytty/Hylätty. Ei erillistä arvosanaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteeri Hyväksytty/Hylätty. Ei erillistä arvosanaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija dokumentoi harjoittelun hyväksytysti ammattikorkeakoulun ohjeistuksen mukaisesti.

Esitietovaatimukset

TM00BS35 Rakennustuotannon perusteet
TM00BS40 Rakentamisen projektisovellus

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tiina Aalto
Opiskelijaryhmät
 • TXI22S2
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija pystyy osallistumaan työvaiheen ja työmaan johtamiseen ammattilaisen apuna.

Sisältö

Työharjoittelusuunnitelma ja sen täydentäminen työharjoittelun aikana
Oppimispäiväkirja ja sen täydentäminen työharjoittelun aikana
Työharjoittelun arviointi työharjoittelun päätyttyä
Työharjoittelun loputtua opiskelija suorittaa arvioinnin

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija dokumentoi harjoittelun hyväksytysti ammattikorkeakoulun ohjeistuksen mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteeri Hyväksytty/Hylätty. Ei erillistä arvosanaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteeri Hyväksytty/Hylätty. Ei erillistä arvosanaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija dokumentoi harjoittelun hyväksytysti ammattikorkeakoulun ohjeistuksen mukaisesti.

Esitietovaatimukset

TM00BS35 Rakennustuotannon perusteet
TM00BS40 Rakentamisen projektisovellus

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tiina Aalto
Opiskelijaryhmät
 • TXI21S2
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija pystyy suoriutuminen itsenäisesti työryhmässä nuoren työnjohtajan tavanomaisista työjohtotehtävistä. Opiskelija pystyy toimimaan työmaan työnsuunnittelukäytännön mukaisesti ja tekemään tavanomaiset työmaan johtamispäätökset.

Sisältö

Työharjoittelusuunnitelma ja sen täydentäminen työharjoittelun aikana
Oppimispäiväkirja ja sen täydentäminen työharjoittelun aikana
Opiskelija laatii työnsuunnitelman johtamastaan työstä tai työmaasta sekä antaa siitä suullisen näytön
Työharjoittelun arviointi työharjoittelun päätyttyä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija suorittaa harjoittelun hyväksytysti ammattikorkeakoulun ohjeistuksen mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteeri Hyväksytty/Hylätty. Ei erillistä arvosanaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteeri Hyväksytty/Hylätty. Ei erillistä arvosanaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija suorittaa harjoittelun hyväksytysti ammattikorkeakoulun ohjeistuksen mukaisesti.

Esitietovaatimukset

TM00BS35 Rakennustuotannon perusteet
TM00BS40 Rakentamisen projektisovellus
TM00BS36 Aikataulu- ja työnsuunnittelu

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

01.04.2024 - 31.07.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tiina Aalto
Opiskelijaryhmät
 • RKM21TA
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka
 • RKM21TB
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, talonrakennustekniikka
 • RKM21I
  Rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, infrarakentaminen

Tavoitteet

Opiskelija pystyy suoriutuminen itsenäisesti työryhmässä nuoren työnjohtajan tavanomaisista työjohtotehtävistä. Opiskelija pystyy toimimaan työmaan työnsuunnittelukäytännön mukaisesti ja tekemään tavanomaiset työmaan johtamispäätökset.

Sisältö

Työharjoittelusuunnitelma ja sen täydentäminen työharjoittelun aikana
Oppimispäiväkirja ja sen täydentäminen työharjoittelun aikana
Opiskelija laatii työnsuunnitelman johtamastaan työstä tai työmaasta sekä antaa siitä suullisen näytön
Työharjoittelun arviointi työharjoittelun päätyttyä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija suorittaa harjoittelun hyväksytysti ammattikorkeakoulun ohjeistuksen mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteeri Hyväksytty/Hylätty. Ei erillistä arvosanaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteeri Hyväksytty/Hylätty. Ei erillistä arvosanaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija suorittaa harjoittelun hyväksytysti ammattikorkeakoulun ohjeistuksen mukaisesti.

Esitietovaatimukset

TM00BS35 Rakennustuotannon perusteet
TM00BS40 Rakentamisen projektisovellus
TM00BS36 Aikataulu- ja työnsuunnittelu

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Niina Raistakka
Opiskelijaryhmät
 • RKM20TA
  Rakennusalan työnjohto, nuorten koulutus, talonrakennustekniikka
 • RKM20I
  Rakennusalan työnjohto, nuorten koulutus, infrarakentaminen
 • RKM20TB
  Rakennusalan työnjohto, nuorten koulutus, talonrakennustekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa aikaisempien opintojensa ydinsisällöt ja osaa soveltaa niiden antamaa osaamistaan.

Sisältö

Sisällöt kohdistuvat ajankohtaisiin aiheisiin rakennustyömaan johtamisessa kuten aikataulu- ja työnsuunnittelu, riskien hallinta ja laadunohjaus. Yksityiskohtaiset sisällöt valitaan opinnon toteutusvaiheessa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan osaa
- selostaa valittujen tavoitteiden keskeiset sisällöt

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi
- osallistua valittujen tavoitteiden mukaiseen ongelmanratkaisuun ja suunnitteluun

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi
- käyttää itsenäisesti valittujen tavoitteiden mukaista osaamista työmaan johtamistilanteissa

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan osaa
- selostaa valittujen tavoitteiden keskeiset sisällöt

Esitietovaatimukset

TM00BS36 Aikataulu- ja työnsuunnittelu
TM00ED80 Korjausrakentamisen työnsuunnittelu
TM00BX02 Työmaatekniikka ja työturvallisuus
TM00BS43 Työharjoittelu 1

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jyrki Viranko
Opiskelijaryhmät
 • TXI21S1A
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma päivä, LVI-tekniikan suuntautuminen

Tavoitteet

Opiskelija oppii toimimaan osana projektiryhmää käytännön työssä ja oppii projektiryhmän jäsenten väliset velvoitteet ja vastuut sekä projektityöskentelyn metodit ja raportoinnin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia projektiryhmässä ja tuntee työmaaprojektien toteutuksen eri vaiheet.

Sisältö

Opiskelija perehtyy ammatillisen suuntautumisen kannalta syventävään tehtävään. Toteutus työelämälähtöisenä projektina tai ammattikorkeakoululle tehtävänä erikoistyönä. Projektityö voidaan tehdä yrityksen kanssa yhteistyössä.
Tavoitteena on perehdyttää opiskelija käytännönläheiseen tehtäväkokonaisuuteen, jossa joudutaan soveltamaan opintoja todellisessa yrityksille suoritettavassa tehtäväkokonaisuudessa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa työmaaprojektin eri vaiheet ja pystyy toimimaan ohjattuna projektiryhmän jäsenenä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi selittää työmaaprojektin eri vaiheet ja pystyy toimimaan projektiryhmän jäsenenä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija pystyy edellisten osaamisvaatimusten lisäksi toteuttamaan työmaaprojektin eri vaiheet.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa työmaaprojektin eri vaiheet ja pystyy toimimaan ohjattuna projektiryhmän jäsenenä.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 19.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kiinteistö- ja rakennusala

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Aamos Lemström
Opiskelijaryhmät
 • TXI22S1A
  Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma päivä, LVI-tekniikan suuntautuminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut kokonaiskäsityksen LVI-urakoitsijan toiminnasta ja osaa suorittaa tyypillisimmät osatehtävät. Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa talotekniikka-alan yleisiä sopimusehtoja (YSE), työehtosopimuksia sekä aliurakoitsijasopimuksia. Hän tuntee työsuojelu- ja vakuutuslain pääperiaatteet ja ymmärtää miten ne vaikuttavat työmaan toimintoihin. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa rakentamisen viranomaismääräyksiä työmaatoiminnassa. Opiskelija ymmärtää talotekniikka-alan tarjouslaskennan periaatteet ja osaa itsenäisesti laatia keskeiset tarjouslaskennan ja urakoinnin laskelmat ja asiakirjat. Opiskelija tuntee työmaan tehtäväsuunnittelun periaatteet ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa laatia resurssivaraukset ja aikataulutuksen yksinkertaisiin perustapauksiin. Opiskelija osaa käyttää projektinohjauksen ja -valvonnan työkaluja.

Sisältö

Rakentamisen sopimukset ja niiden pääperiaatteet. YSEn rakenne ja sisältö. Vakuudet. Aliurakoitsijasopimukset. Työehtosopimukset. Työsuojelu- ja vakuutuslaki ja niiden sovelluksia. Viranomaisyhteydet Case-tapauksia ristiriitatilanteista. Tarjouskilpailun järjestäminen ja sen asiakirjat. Hinnoittelu. Talotekniikkahankkeen massalaskenta. Tarjousasiakirjojen laatiminen.
Tarjouslaskentaohjelmistot ja niiden käyttö. Talotekniikkatyömaan tehtävät ja niiden resurssointi. Eri urakoitsijoiden aikataulut ja päätoiminnot. Aikatauluhallinnan menetelmiä: Gantt-kaavio, lohkoverkko, nuoliverkko. Toimintaverkkotekniikka ja toimintaverkon analysointi Aikatauluhallinnan käytännön työkalut ja niiden käyttö. Resurssilaskennan vaiheet. Työmaan valvonta. Luovutus ja itseluovutus. Toteutuskohteen laatusuunnitelma. Aikatauluhallinnan menetelmiä: Gantt-kaavio, lohkoverkko, nuoliverkko.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa soveltaa opetettuja asioita ohjattuna.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi osaa soveltaa opetettuja asioita itsenäisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi osaa perustella opetetut asiat.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa soveltaa opetettuja asioita ohjattuna.