Siirry suoraan sisältöön

Rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka: Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma, LVI-tekniikka

Tunnus: TXI24S2A

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Rakennusmestari (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Kuvaus

Tavoite
Opinnot suorittanut LVI-mestari pystyy toimimaan talotekniikka-alan työnjohto-/projektinjohtotehtävissä. Valmistuneella opiskelijalla on alalla tarvittavat valmiudet jatkuvaan opiskeluun ja oman ammattialan kehityksen seuraamiseen. Opiskelija ymmärtää ympäristön asettamat vaatimukset kaikessa toiminnassa. Lisäksi opiskelijalla on perusvalmiudet digitalisaation hyödyntämiseen urakoinnin apuna.
Opiskelijalle tarjotaan ammattiopintojen vaatimat valmiudet matemaattisissa ja luonnontieteellisissä asioissa sekä käytännön tietotekniikassa ja viestinnässä. Opiskelijalle syntyy kokonaiskäsitys talotekniikka-alan järjestelmistä ja toimintaympäristöstä.

Opiskelijalla on mahdollisuus valita valinnaiset opinnot muista opintopoluista ja suorittaa 30 op:n opinnot kansainvälisessä vaihdossa ulkomailla.

Opinnot koostuvat:
- perusopinnoista (40 op), joihin kuuluvat johdanto-opinnot, yleiset matemaattis-luonnontieteelliset - opinnot ja viestinnän perusteet
- ammattiopinnoista, joihin sisältyvät yhteiset ammattiopinnot (115 op)
- valinnaisista ja vapaasti valittavista opinnoista (15 op)
- työharjoitteluopinnoista (30 op) ja
- opinnäytetyöstä, johon liittyy kypsyysnäyte (10 op)

Opintojen toteutus
Opinnot toteutetaan pääasiassa 5 opintopisteen (op) laajuisina opintojaksoina. Opiskelu on monimuotoista: opetus ajoittuu enintään kahdelle arkipäivälle viikossa (klo 8 - 18) ja mahdollisesti kahdelle illalle (klo 18 - 20) viikossa. Lähipäivien lisäksi opiskelu sisältää verkko-opintoja, pienryhmätyöskentelyä, projekti- ja harjoitustöitä sekä oppimistehtäviä digitaalisilla oppimisalustoilla.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 Syksy 2026 Kevät 2027 Syksy 2027 1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 1. / 2025 2. / 2025 3. / 2026 4. / 2026 1. / 2026 2. / 2026 3. / 2027 4. / 2027 1. / 2027 2. / 2027
TXI24S2A-1001
Perusopinnot

(Valitaan kaikki )

40
TX00FF91 Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun 5
TX00FF59 Matematiikka ja fysiikka 1 5
TX00EB47 Talonrakennuksen perusteet 5
TX00FF33 Opiskelun ja työelämän viestintä suomeksi ja englanniksi 5
TM00CA41 Johdantoprojekti 5
TX00FF60 Matematiikka ja fysiikka 2 5
TX00ED20 Tekniikan alan ruotsi 5
TX00FF49 Tutkimusviestintä suomeksi ja englanniksi 5
TXI24S2A-1002
Ammattiopinnot

(Valitaan kaikki )

115
TX00EB54 LVI-tekniikan perusteet 5
TX00EB53 CAD ja tietomallinnus 5
TX00BS97 LVI-mittaustekniikka 5
TX00FF98 Lämmitystekniikka 5
TX00FG00 Vesi- ja viemäritekniikka 5
TX00CA79 LVI-asennustekniikka 5
TX00BY26 Yritystoiminta ja yrittäjyys 5
TX00BT01 Ilmastointitekniikka 5
TX00BT02 Rakennusten sähkö- ja tietojärjestelmät 5
TX00BT32 Työehtosopimukset ja työlainsäädäntö 5
TX00FF95 Rakennuttaminen sekä konsultti- ja urakkasopimukset 5
TX00FF96 Työmaatekniikka 5
TX00BT03 Hankinnat ja kustannuslaskenta 5
TX00FF99 LVI-järjestelmät 5
TX00FG01 LVI-tekniikka ja siihen liittyvä lainsäädäntö 5
TX00DS43 Projektihallinta, johtaminen ja esimiestyö 5
TX00BT10 Työnsuunnittelu ja laadunohjaus 5
TX00BT11 Työturvallisuus ja vuorovaikutus 5
TX00BT12 Valvonta, vastaanotto ja luovutus 5
TX00FF97 Aikataulu- ja työnsuunnittelusovellus 5
TX00BT08 Korjausrakentaminen 5
XX00DZ39 Monialainen innovaatioprojekti 10
TXI24S2A-1003
Metropolian yhteiset valinnaiset opintokokonaisuudet ja vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
TXI19S1A-1001
Rakennusalan työnjohdon (lvi) valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
TX00DS42 Perehtyminen työnjohtajan tehtäviin 5
TX00BT06 Työmaaprojekti 5
TX00EW07 Kestävä kehitys ja elinkaaren hallinta 5
TXI24S2A-1004
Työharjoittelu

(Valitaan kaikki )

30
TX00DS45 Työharjoittelu 15
TX00DS46 Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 15
TXI24S2A-1005
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki )

10
TX00EG27 Opinnäytetyö 10
Yhteensä 210 60 65 45 25 30 30 30 35 30 15 25 15 15 15 15 15 15 17.5 17.5 15 15 7.5 7.5 12.5 12.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

amk::amk-tutkintojen kieliopinnot

AMK-tutkintoon johtavien opintojen tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on riittävä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön. (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulusta 1129/2014, 4 §).

Ammatillinen englanti

Vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.

Opiskelun ja työelämän viestintä suomeksi ja englanniksi
Tutkimusviestintä suomeksi ja englanniksi
Suomi toisena kielenä
Opiskelun ja työelämän viestintä suomeksi ja englanniksi
Tutkimusviestintä suomeksi ja englanniksi
Toinen kotimainen kieli (ruotsi)

Ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.

Tekniikan alan ruotsi
Luokittelemattomat
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun
Matematiikka ja fysiikka 1
Talonrakennuksen perusteet
Johdantoprojekti
Matematiikka ja fysiikka 2
LVI-tekniikan perusteet
CAD ja tietomallinnus
LVI-mittaustekniikka
Lämmitystekniikka
Vesi- ja viemäritekniikka
LVI-asennustekniikka
Yritystoiminta ja yrittäjyys
Ilmastointitekniikka
Rakennusten sähkö- ja tietojärjestelmät
Työehtosopimukset ja työlainsäädäntö
Rakennuttaminen sekä konsultti- ja urakkasopimukset
Työmaatekniikka
Hankinnat ja kustannuslaskenta
LVI-järjestelmät
LVI-tekniikka ja siihen liittyvä lainsäädäntö
Projektihallinta, johtaminen ja esimiestyö
Työnsuunnittelu ja laadunohjaus
Työturvallisuus ja vuorovaikutus
Valvonta, vastaanotto ja luovutus
Aikataulu- ja työnsuunnittelusovellus
Korjausrakentaminen
Monialainen innovaatioprojekti
Työharjoittelu
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
Opinnäytetyö

RAKENNE AMK-koulutus (A18.12.2014/1129)

Asetuksen 18.12.2014/1129 mukainen rakenne. 2 § Opintojen rakenne Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.

Ammattiopinnot
Talonrakennuksen perusteet
Johdantoprojekti
LVI-tekniikan perusteet
CAD ja tietomallinnus
LVI-mittaustekniikka
Lämmitystekniikka
Vesi- ja viemäritekniikka
LVI-asennustekniikka
Yritystoiminta ja yrittäjyys
Ilmastointitekniikka
Rakennusten sähkö- ja tietojärjestelmät
Työehtosopimukset ja työlainsäädäntö
Rakennuttaminen sekä konsultti- ja urakkasopimukset
Työmaatekniikka
Hankinnat ja kustannuslaskenta
LVI-järjestelmät
LVI-tekniikka ja siihen liittyvä lainsäädäntö
Projektihallinta, johtaminen ja esimiestyö
Työnsuunnittelu ja laadunohjaus
Työturvallisuus ja vuorovaikutus
Valvonta, vastaanotto ja luovutus
Aikataulu- ja työnsuunnittelusovellus
Korjausrakentaminen
Monialainen innovaatioprojekti
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
Työharjoittelu
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
Perusopinnot
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun
Matematiikka ja fysiikka 1
Talonrakennuksen perusteet
Opiskelun ja työelämän viestintä suomeksi ja englanniksi
Johdantoprojekti
Matematiikka ja fysiikka 2
Tekniikan alan ruotsi
Tutkimusviestintä suomeksi ja englanniksi
Yritystoiminta ja yrittäjyys
Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat

ARENE 2022:: Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit::AMK-tutkinto

Korvaa ”Metropolian yhteiset osaamiset::AMK-koulutus” -jäsentelyn. Heidi Rontu/31.8.2022

Eettisyys

Valmistuva opiskelija toimii ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.
- kykenee vastaamaan omasta toiminnastaan ja sen seurauksista ja reflektoimaan niitä alansa ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.
- ottaa toiset huomioon ja edistää tasa?arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.
- huomioi toiminnassaan moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- ymmärtää hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja toimii niiden mukaisesti.
- kykenee eettisiin arvoihin perustuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun
Talonrakennuksen perusteet
Opiskelun ja työelämän viestintä suomeksi ja englanniksi
Johdantoprojekti
Tutkimusviestintä suomeksi ja englanniksi
Yritystoiminta ja yrittäjyys
Työehtosopimukset ja työlainsäädäntö
Rakennuttaminen sekä konsultti- ja urakkasopimukset
Projektihallinta, johtaminen ja esimiestyö
Työnsuunnittelu ja laadunohjaus
Työturvallisuus ja vuorovaikutus
Valvonta, vastaanotto ja luovutus
Työharjoittelu
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
Opinnäytetyö
Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää oman alan tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus-ja kehittämismenetelmiä.
- ratkaisee ongelmatilanteita luovasti ja uudistaa toimintatapoja yhdessä muiden kanssa.
- osaa työskennellä projekteissa yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa.
- osaa soveltaa kehittämisessä alan ole massa olevaa tietoa ja hyödyntää tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja oman alansa tulevaisuutta ennakoiden.

Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun
Matematiikka ja fysiikka 1
Talonrakennuksen perusteet
Opiskelun ja työelämän viestintä suomeksi ja englanniksi
Johdantoprojekti
Matematiikka ja fysiikka 2
Tekniikan alan ruotsi
Tutkimusviestintä suomeksi ja englanniksi
LVI-tekniikan perusteet
CAD ja tietomallinnus
LVI-mittaustekniikka
Lämmitystekniikka
Vesi- ja viemäritekniikka
LVI-asennustekniikka
Yritystoiminta ja yrittäjyys
Ilmastointitekniikka
Rakennusten sähkö- ja tietojärjestelmät
Työehtosopimukset ja työlainsäädäntö
Rakennuttaminen sekä konsultti- ja urakkasopimukset
Työmaatekniikka
Hankinnat ja kustannuslaskenta
LVI-järjestelmät
LVI-tekniikka ja siihen liittyvä lainsäädäntö
Projektihallinta, johtaminen ja esimiestyö
Työnsuunnittelu ja laadunohjaus
Työturvallisuus ja vuorovaikutus
Valvonta, vastaanotto ja luovutus
Aikataulu- ja työnsuunnittelusovellus
Korjausrakentaminen
Monialainen innovaatioprojekti
Työharjoittelu
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
Opinnäytetyö
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa.
- tuntee oman kulttuuritaustansa vaikutuksia toimintaansa ja osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa seurata ja hyödyntää oman alansa kansainvälistä kehitystä työssään.
- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään.

Opiskelun ja työelämän viestintä suomeksi ja englanniksi
Tekniikan alan ruotsi
Tutkimusviestintä suomeksi ja englanniksi
Opinnäytetyö
Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista sekä toimii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä.
- osaa käyttää omaan alaansa liittyvää tietoa kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimiseen, käyttöönottami seen ja vakiinnuttamiseen.
- ymmärtää kestävyyshaasteita, niiden keskinäisiä riippuvuuksia sekä asioiden ja ongelmien monia näkökulmia.

Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun
Matematiikka ja fysiikka 1
Talonrakennuksen perusteet
Johdantoprojekti
Matematiikka ja fysiikka 2
LVI-tekniikan perusteet
LVI-mittaustekniikka
Lämmitystekniikka
Vesi- ja viemäritekniikka
LVI-asennustekniikka
Yritystoiminta ja yrittäjyys
Ilmastointitekniikka
Rakennusten sähkö- ja tietojärjestelmät
Työmaatekniikka
Hankinnat ja kustannuslaskenta
LVI-järjestelmät
Projektihallinta, johtaminen ja esimiestyö
Työnsuunnittelu ja laadunohjaus
Työturvallisuus ja vuorovaikutus
Valvonta, vastaanotto ja luovutus
Aikataulu- ja työnsuunnittelusovellus
Korjausrakentaminen
Monialainen innovaatioprojekti
Työharjoittelu
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
Opinnäytetyö
Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan erilaisissa oppimisympäristöissä.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida sekä tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman alansa kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä.
- ottaa vastuuta myös ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun
Matematiikka ja fysiikka 1
Talonrakennuksen perusteet
Opiskelun ja työelämän viestintä suomeksi ja englanniksi
Johdantoprojekti
Matematiikka ja fysiikka 2
Tekniikan alan ruotsi
Tutkimusviestintä suomeksi ja englanniksi
LVI-tekniikan perusteet
CAD ja tietomallinnus
LVI-mittaustekniikka
Lämmitystekniikka
Vesi- ja viemäritekniikka
LVI-asennustekniikka
Yritystoiminta ja yrittäjyys
Ilmastointitekniikka
Rakennusten sähkö- ja tietojärjestelmät
Työehtosopimukset ja työlainsäädäntö
Rakennuttaminen sekä konsultti- ja urakkasopimukset
Työmaatekniikka
Hankinnat ja kustannuslaskenta
LVI-järjestelmät
LVI-tekniikka ja siihen liittyvä lainsäädäntö
Projektihallinta, johtaminen ja esimiestyö
Työnsuunnittelu ja laadunohjaus
Työturvallisuus ja vuorovaikutus
Valvonta, vastaanotto ja luovutus
Aikataulu- ja työnsuunnittelusovellus
Korjausrakentaminen
Monialainen innovaatioprojekti
Työharjoittelu
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
Opinnäytetyö
Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija omaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä
- osaa toimia rakentavasti työyhteisössä ja edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia.
- osaa toimia ammatillisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään.
- ymmärtää muuttuvan työelämän kompleksisuuden ja omaa resilienssiä muuttuvissa työelämän tilanteissa.
- omaa valmiudet yrittäjämäiseen toimintatapaan

Matematiikka ja fysiikka 1
Talonrakennuksen perusteet
Opiskelun ja työelämän viestintä suomeksi ja englanniksi
Johdantoprojekti
Matematiikka ja fysiikka 2
Tekniikan alan ruotsi
Tutkimusviestintä suomeksi ja englanniksi
LVI-tekniikan perusteet
CAD ja tietomallinnus
LVI-mittaustekniikka
Lämmitystekniikka
Vesi- ja viemäritekniikka
LVI-asennustekniikka
Yritystoiminta ja yrittäjyys
Ilmastointitekniikka
Rakennusten sähkö- ja tietojärjestelmät
Työehtosopimukset ja työlainsäädäntö
Rakennuttaminen sekä konsultti- ja urakkasopimukset
Työmaatekniikka
Hankinnat ja kustannuslaskenta
LVI-järjestelmät
LVI-tekniikka ja siihen liittyvä lainsäädäntö
Projektihallinta, johtaminen ja esimiestyö
Työnsuunnittelu ja laadunohjaus
Työturvallisuus ja vuorovaikutus
Valvonta, vastaanotto ja luovutus
Aikataulu- ja työnsuunnittelusovellus
Korjausrakentaminen
Monialainen innovaatioprojekti
Työharjoittelu
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
TXI24S2A-1001
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

40
TX00FF91 Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun 5
TX00FF59 Matematiikka ja fysiikka 1 5
TX00EB47 Talonrakennuksen perusteet 5
TX00FF33 Opiskelun ja työelämän viestintä suomeksi ja englanniksi 5
TM00CA41 Johdantoprojekti 5
TX00FF60 Matematiikka ja fysiikka 2 5
TX00ED20 Tekniikan alan ruotsi 5
TX00FF49 Tutkimusviestintä suomeksi ja englanniksi 5
TXI24S2A-1002
Ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

115
TX00EB54 LVI-tekniikan perusteet 5
TX00EB53 CAD ja tietomallinnus 5
TX00BS97 LVI-mittaustekniikka 5
TX00FF98 Lämmitystekniikka 5
TX00FG00 Vesi- ja viemäritekniikka 5
TX00CA79 LVI-asennustekniikka 5
TX00BY26 Yritystoiminta ja yrittäjyys 5
TX00BT01 Ilmastointitekniikka 5
TX00BT02 Rakennusten sähkö- ja tietojärjestelmät 5
TX00BT32 Työehtosopimukset ja työlainsäädäntö 5
TX00FF95 Rakennuttaminen sekä konsultti- ja urakkasopimukset 5
TX00FF96 Työmaatekniikka 5
TX00BT03 Hankinnat ja kustannuslaskenta 5
TX00FF99 LVI-järjestelmät 5
TX00FG01 LVI-tekniikka ja siihen liittyvä lainsäädäntö 5
TX00DS43 Projektihallinta, johtaminen ja esimiestyö 5
TX00BT10 Työnsuunnittelu ja laadunohjaus 5
TX00BT11 Työturvallisuus ja vuorovaikutus 5
TX00BT12 Valvonta, vastaanotto ja luovutus 5
TX00FF97 Aikataulu- ja työnsuunnittelusovellus 5
TX00BT08 Korjausrakentaminen 5
XX00DZ39 Monialainen innovaatioprojekti 10
TXI24S2A-1003
Metropolian yhteiset valinnaiset opintokokonaisuudet ja vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
TXI19S1A-1001
Rakennusalan työnjohdon (lvi) valinnaiset opinnot
0 - 15
TX00DS42 Perehtyminen työnjohtajan tehtäviin 5
TX00BT06 Työmaaprojekti 5
TX00EW07 Kestävä kehitys ja elinkaaren hallinta 5
TXI24S2A-1004
Työharjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
TX00DS45 Työharjoittelu 15
TX00DS46 Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 15
TXI24S2A-1005
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

10
TX00EG27 Opinnäytetyö 10