Siirry suoraan sisältöön

Digitaalisten mediapalveluiden tutkinto-ohjelma YAMK

Tutkinto:
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Medianomi (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Tutkintoon ei kuulu työharjoittelua. Tutkinto on tarkoitettu työn ohessa suoritettavaksi.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolian tutkintosäännössä >>

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Koulutus tuottaa laaja-alaista digitaalisen median asiantuntijuusosaamista, antaa valmiudet toimia media-alan yrityksissä ja muissa organisaatioissa vaihtelevissa asiantuntijatehtävissä sekä luo edellytykset kehittyä vaativiin asiantuntijatehtäviin. Lisäksi koulutus antaa valmiuksia esimiestyöhön sekä erilaisiin kehittämis- ja projektitehtäväiin.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Koulutus antaa valmiudet toimia asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä digitaalisen median alalla. Tutkinto antaa pätevyyden virkoihin, joissa kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin ylempi korkeakoulututkinto (Asetus 426/2005).

Keskeiset oppimistulokset

Metropolian ylempien AMK-tutkintojen yhteiset kompetenssit ovat:
- oppimisen taidot
- eettinen osaaminen
- työyhteisöosaaminen
- innovaatio-osaaminen
- teknologiaosaaminen
- monikulttuurisuusosaaminen.
Tutkinto-ohjelman kompetenssialueet ovat:
- käyttäjälähtöinen suunnittelu
- mediapalveluiden suunnittelu ja kehittäminen
- tutkimus- ja kehittämisosaaminen
- johtamistaito ja esimiestyö media-alalla

Valmistuminen

Valmistuminen edellyttää, että opiskelija on läsnä olevana ja on hyväksytysti suorittanut kaikki ylempään ammattikorkeakoulututkintoonsa kuuluvat opinnot (laajuus 60 op)

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Lyhyet vaihdot ovat mahdollisia esimerkiksi vapaavalintaisissa opinnoissa.

Erityispääsyvaatimukset

Soveltuva korkeakoulututkinto ja työkokemus. Tarkemmat tiedot Metropolian hakusivuilta ja opintopolku.fi-palvelussa.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointia koskevat yleiset periaatteet on kuvattu Metropolian tutkintosäännössä ja opintojaksokohtaiset periaatteet opetussuunnitelman opintojaksokuvauksissa.

Opintojen toteuttaminen

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Liisa Seppänen
PL 4072
00079 METROPOLIA
+358 400 846 061
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Digitaaliset mediapalvelut (ylempi AMK)
Tunnus
(K1123S6)
Digitaaliset mediapalvelut (ylempi AMK)
Tunnus
(K1122S6)
Digitaaliset mediapalvelut (ylempi AMK)
Tunnus
(K1121S6)
Digitaaliset mediapalvelut (ylempi AMK)
Tunnus
(K1120S6)
Digitaaliset mediapalvelut (ylempi AMK)
Tunnus
(K1119S6)
Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

22.08.2023 - 14.11.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Digitaalisten mediapalveluiden tutkinto-ohjelma YAMK
Opettaja
 • Liisa Seppänen
Vastuuhenkilö

Liisa Seppänen

Opiskelijaryhmät
 • K1123S6
  Digitaalisten mediapalvelujen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa konseptoida digitaalisen mediatuotteen tai -palvelun. Opiskelija tuntee käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä ja osaa valita kehitysprojektiin tarkoituksenmukaiset menetelmät. Opiskelija osaa arvioida käyttöliittymien käytettävyyttä. Opiskelija osaa analysoida mediapalveluiden ominaisuuksia suunnitellun käyttötarkoituksen näkökulmasta. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan mediatuotteiden ja -palveluiden suunnittelu- ja kehitystyössä. Opiskelija tuntee digitaalisen mediajulkaisemisen teknologiaympäristöä ja osaa ottaa suunnittelutyössä huomioon teknologian rajoituksia ja mahdollisuuksia. Opiskelija osaa tarkastella media-alan tilaa ja tulevaisuutta analyyttisesti.

Sisältö

- luova suunnitteluprosessi
- digitaalisten mediapalveluiden suunnitteluprosessi
- käyttäjäkeskeinen suunnittelu
- käytettävyys ja käyttöliittymät
- media-alan tila ja kehitystrendit, esim. medialiiketoiminnan kenttä, teknologiaympäristö, arvoketjut ja ansaintalogiikat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa tuntevansa käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja palvelumuotoilun periaatteita ja menetelmiä ja pystyvänsä käyttämään niitä omassa suunnittelutyössään. Opiskelija tunnistaa digitaalisten palveluiden käytettävyyteen ja käyttäjäkokemukseen liittyviä tekijöitä. Opiskelija osaa etsiä asiantuntijatietoa opintojakson sisältöalueisiin liittyvistä aiheista ja esitellä oppimaansa suullisesti ja kirjallisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja palvelumuotoilun periaatteita ja menetelmiä monipuolisesti ja osaavansa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisella tavalla omassa suunnittelutyössään. Opiskelija osaa arvioida ja analysoida digitaalisen palvelun käytettävyyttä ja käyttäjäkokemusta ja hyödyntää näitä taitoja omassa suunnittelutyössään. Opiskelija osaa etsiä asiantuntijatietoa opintojakson sisältöalueisiin liittyvistä aiheista ja esitellä, reflektoida ja soveltaa oppimaansa suullisesti ja kirjallisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja palvelumuotoilun periaatteita ja menetelmiä syvällisesti monipuolisesti ja osaavansa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisella ja innovatiivisella tavalla omassa suunnittelutyössään. Opiskelija osaa arvioida ja analysoida digitaalisen palvelun käytettävyyttä ja käyttäjäkokemusta ja hyödyntää näitä taitoja luovasti omassa suunnittelutyössään. Opiskelija osaa etsiä asiantuntijatietoa opintojakson sisältöalueisiin liittyvistä aiheista ja esitellä, reflektoida ja soveltaa oppimaansa suullisesti ja kirjallisesti uutta tietoa tuottaen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osoittaa tuntevansa käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja palvelumuotoilun periaatteita ja menetelmiä ja pystyvänsä käyttämään niitä omassa suunnittelutyössään. Opiskelija tunnistaa digitaalisten palveluiden käytettävyyteen ja käyttäjäkokemukseen liittyviä tekijöitä. Opiskelija osaa etsiä asiantuntijatietoa opintojakson sisältöalueisiin liittyvistä aiheista ja esitellä oppimaansa suullisesti ja kirjallisesti.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Digitaalisten mediapalveluiden tutkinto-ohjelma YAMK
Opettaja
 • Digi YAMK virtuaali: digitaaliset mediapalvelut
 • Liisa Seppänen
Vastuuhenkilö

Liisa Seppänen

Opiskelijaryhmät
 • K1123S6
  Digitaalisten mediapalvelujen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelijalla on valmiuksia toimia esimiestehtävissä media-alalla. Opiskelija osaa arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ja hyödyntää itsetuntemustaan esimiestyössä. Opiskelija tuntee johtamistaidon keskeiset osa-alueet ja osaa arvioida toimintansa vaikutuksia työyhteisössä. Opiskelija tuntee työyhteisödynamiikkaan vaikuttavia johtamismenetelmiä ja osaa kehittää vuorovaikutustaitojaan.

Sisältö

- johtamistaito ja esimiestyö media-alalla
- esimiestyön etiikka
- esimiehen vuorovaikustaidot
- työyhteisödynamiikka ja organisaatiokäyttäytyminen
- moninaisuus työyhteisössä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa tuntevansa joitakin johtamisen teorioita, periaatteita ja työkaluja sekä osaavansa hyödyntää niitä käytännössä. Opiskelija tunnistaa oman johtamisosaamisensa vahvuuksia ja kehittämiskohteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa tuntevansa monipuolisesti johtamisen teorioita, periaatteita ja työkaluja sekä osaavansa soveltaa niitä käytännössä. Opiskelija osaa reflektoida ja kehittää omaa johtamisosaamistaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa kattavasti ja syvällisesti johtamisen teorioita, periaatteita ja työkaluja sekä osaavansa soveltaa niitä käytännössä luovasti ja innovatiivisesti. Opiskelija osaa reflektoida ja kehittää omaa johtamisosaamistaan tavoitteellisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osoittaa tuntevansa joitakin johtamisen teorioita, periaatteita ja työkaluja sekä osaavansa hyödyntää niitä käytännössä. Opiskelija tunnistaa oman johtamisosaamisensa vahvuuksia ja kehittämiskohteita.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Laajuus

30 op

T&K-osuus

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Digitaalisten mediapalveluiden tutkinto-ohjelma YAMK
Opettaja
 • Tero Marin
 • Anna Junnikkala
Vastuuhenkilö

Liisa Seppänen

Opiskelijaryhmät
 • K1123S6
  Digitaalisten mediapalvelujen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustella, suunnitella, toteuttaa ja arvioida opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelija osaa soveltaa kriittisesti ja tuloksellisesti oman alansa tutkimus- ja asiantuntijatietoa sekä noudattaa hyvää tutkimusetiikkaa.

Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategioita ja menetelmiä työelämän kehittämistarpeisiin vastaamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Työssään opiskelija osaa toimia innovatiivisesti, aloitteellisesti ja osoittaa hyvää kehittämis- ja muutosjohtamiskykyä kestävän kehityksen periaatteita soveltaen.

Opiskelija osaa tehdä perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa.

Opiskelija osaa toimia itsenäisesti alansa asiantuntijana, kehittäjänä ja uudistajana sekä osaa rakentaa yhteistyötä työelämän kanssa käytäntöä hyödyttävän tiedon tuottamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.

Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämistyöprosessia ja sen aikaansaaman muutoksen yksilöllistä, yhteisöllistä ja yhteiskunnallista hyötyä

Opiskelija osaa laatia kirjallisen opinnäytetyöraportin hyvän tutkimus- ja kehittämisraportoinnin mukaisesti ja osoittaa asiantuntijaviestinnän kykyä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa itsenäisesti opinnäytetyönsä aihepiirin hyvää hallintaa ja osaamista viestiä asiantuntevasti sen tuloksista.

Sisältö

Opinnäytetyöprosessin vaiheet:

aiheen analyysi ja valinta,

tutkimus- tai kehittämissuunnitelman laatiminen,

tutkimuslupa,

sopimus tutkimuksellisesta kehittämistyöstä,

tutkimus- tai kehittämisprosessin toteutus,

opinnäytetyön raportointi sekä kypsyysnäyte.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Lisätiedot

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönssä opiskelja kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää tarkoituksenmukaisia menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Metropolian ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössä opiskelija tuottaa uutta tietoa ja osaamista sekä kehittää työelämää ja alaa innovatiivisella tavalla. (vrt. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tutkintosääntö, 2022)

Ilmoittautumisaika

01.09.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

21.11.2023 - 31.01.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Digitaalisten mediapalveluiden tutkinto-ohjelma YAMK
Opettaja
 • Antti Pönni
Vastuuhenkilö

Antti Pönni

Opiskelijaryhmät
 • K1123S6
  Digitaalisten mediapalvelujen tutkinto-ohjelma ylempi

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen.
Tavoitteet:
• Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja perustella tutkimus- ja kehittämistarpeita eri näkökulmista.
• Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja aineistoa työelämän kehittämisessä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
• Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja osaa valita tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset laadulliset, määrälliset tai kehittämismenetelmät.
• Opiskelija kykenee soveltamaan menetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
• Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja tutkimusetiikan ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
• Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämishankkeen luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti
• Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän.
• Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja.

Sisältö

• Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
• Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja arviointi
• Systemaattinen tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
• Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät:
o Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
o Aineiston hankinta, analyysi, luotettavuus ja tulkinta
• Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet
• Tutkimus- ja kehittämistyön viestintä ja raportointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa tarkoituksenmukaisesti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Hän noudattaa tietosuoja- ja tutkimuseettisiä ohjeita. Hän viestii ja raportoi selkeästi tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti kehittämisen kannalta olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja kehittää niiden mukaista toimintaa. Hän viestii ja raportoi vakuuttavasti tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto