Siirry suoraan sisältöön

Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Työharjoittelu suoritetaan opintojen aikana. Opinnot on suunniteltu työelämälähtöisesti.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun tutkintosääntö.
Ei erityisiä vaatimuksia tai asetuksia koskien tutkinto-ohjelmaa.

Jatko-opinnot

Hakukelpoisuus YAMK-tutkintoon ja yliopiston maisteriohjelmiin, soveltuvalle alalle.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.
Kyseisen toteutuksen, josta AHOTia haetaan, asiantuntijaopettaja antaa lausunnon AHOTin myöntämisestä ja päätöksen tekee tutkintovastaava.

Tutkinnon profiili

Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma tarjoaa opiskelijalle hyvät valmiudet työskennellä energiatekniikan ja ympäristötekniikan parissa erilaissa alan yrityksissä. Työtehtävät voivat olla suunnittelua, käyttöönottoa tai esimiestyötä. Energia- ja ympäristötekniikan insinöörin kuuluu vahvan teknisen osaamisen lisäksi hyvät vuorovaikutus-, ryhmätyö- ja viestintätaidot.
Opetuksessa korostuu teorian yhdistäminen käytäntöön, tekemällä oppiminen ja ongelmanratkaisu projektien kautta.
Tutkinto-ohjelmassa ensimmäisen 1,5 vuoden opinnot ovat pakollisia ja yhteneväisiä kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Tämän jälkeen opiskelija valitsee pääaineekseen toisen kahdesta vaihtoehdosta.
Pääaineet ovat:
Energiantuotantomenetelmät
Ympäristötekniikka

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet opiskelijat sijoittuvat pääaineestaan riippuen energiatekniikan tai ympäristötekniikan alan yrityksiin, insinööri- ja konsulttitoimistoihin asiantuntijatehtäviin, voimalaitoksiin tai kunnalliselle puolelle esim. vedenkäsittelylaitoksiin.

Keskeiset oppimistulokset

Käytännölliset perustiedot ja -taidot asianomaisen pääaineen mukaisissa asiantuntijatehtävissä toimimista varten sekä vuorovaikutustaidot.

Valmistuminen

Metropolian tutkintosäännön mukaan.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Metropolia tarjoaa monia mahdollisuuksia hankkia kansainvälisiä kokemuksia opintojen aikana, esimerkiksi opiskelijavaihdossa jossakin yhteistyökorkeakouluistamme: http://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/kansainvalisyys/yhteistyokorkeakoulut/tekniikka/

Erityispääsyvaatimukset

Tekniikan tutkinto-ohjelmien yleiset pääsyvaatimukset

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintojaksot arvostellaan Metropolian tutkintosäännön mukaan asteikolla 0-5 tai hyväksytty/hylätty. Arviointikriteerit kerrotaan opintojakson kuvauksessa. Opettaja määrittelee arviointimenetelmät kullekin opintojaksolle.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot sisältävät luentoja, ohjattuja laskuharjoitus- ja laboratoriotöitä, ryhmässä tai itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä ja projektitöitä, itseopiskelua, verkko-opintoja sekä työharjoittelua.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tomi Hämäläinen
puh. 0403346406
s-posti: etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Energia- ja ympäristötekniikka
Tunnus
(TXO23S1)
Energia- ja ympäristötekniikka
Tunnus
(TXO22S1)
Energia- ja ympäristötekniikka
Tunnus
(TXO21S1)
Energia- ja ympäristötekniikka
Tunnus
(TXO20S1)
Energia- ja ympäristötekniikka
Tunnus
(TXO19S1)
Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 110

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
 • Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
 • Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma
 • Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
 • Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tiina Aalto
 • Heidi Martin
Vastuuhenkilö

Heidi Martin

Tavoitteet

Opiskelija muodostaa käsityksen omista vahvuuksista ja oman ammattialan osaamisvaatimuksista.
Opiskelija perehtyy urasuunnitteluun ja muodostaa oman urasuunnitelman.
Opiskelija osaa työstää itselleen työnhaun asiakirjat (CV, hakemus).

Sisältö

Opintojaksoon sisältyy kaksi osiota ja kuusi oppimistehtävää:

1.Osaamisen sanoittaminen ja näkyväksi tekeminen
- Osaamisen kartoittaminen
- Luonteenvahvuudet
- Osaamisen tiivistelmä

2.Kohti työelämää
- Video CV, CV tai työpaikkahakemus
- Monimuotoinen työyhteisö
- Suunta tulevaisuuteen (opintojakson kokoava tehtävä)

Opintojakson osiot ja tehtävät on suunniteltu jatkumoksi siten, että opiskelija lähtee liikkeelle urasuunnittelussaan oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittamisesta. Tämän jälkeen opiskelija perehtyy työllistymistaitoihin sekä monimuotoisen työyhteisön ja yhdenvertaisuuden teemoihin. Näiden pohjalta opiskelijaa ohjataan arvioimaan omia urasuunnitteluvalmiuksiaan, vetämään yhteen tekemiään oppimistehtäviä ja niistä heränneitä ajatuksia sekä aloittamaan tulevaisuuden suunnitelmiensa hahmottamista. Lisäksi mukana on tutustumisen arvoista lisämateriaalia, sisältäen tietoutta yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä toimintatavasta. Oppimistehtävissä hahmotetaan mm. kaikkea sitä osaamista, jota on hankittu elämän eri vaiheissa, tunnistetaan omia persoonallisia piirteitä ja vahvuuksia, tuetaan oman osaamisen markkinointia ja selvitetään oman alan ammattitaitovaatimuksia, tehdään työnhaun asiakirjoja, valmentaudutaan työhakutaitoihin sekä opitaan ymmärtämään työyhteisöjen monimuotoisuutta. Opintojakson päättävät osiot “Sinä riität” sekä palautekysely. Sinä riität-osiossa on pyritty kannustavasti tuomaan esiin sitä, että opintojen sekä elämän eri vaiheissa, voimme kohdata haasteita ja vastoinkäymisiä, mutta niistä on mahdollista selvitä ja päästä eteenpäin. Parhaimman hyödyn opintojaksosta saa, kun paneutuu tehtäviin ja materiaaleihin huolella. Kurssi kannattaa tehdä itselleen ja omaa uraa varten.

Aika ja paikka

Virtuaaliopintoja itsenäisesti työstettävään aikaan.

Oppimateriaalit

Verkko-oppimisympäristö.

Opetusmenetelmät

Virtuaaliopinnot, itsenäinen opiskelu ja reflektointi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

n.50h työskentelyä

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on suunnattu seuraavien tutkinto-ohjelmien opiskelijoille, joiden harjoittelusta vastaavat opintojakson opettajat. Opintojaksolla käytetään harjoittelun ohjauksen materiaalia:
- Ajoneuvotekniikka
- Bio- ja kemiantekniikka
- Energia- ja ympäristötekniikka
- Konetekniikka
- Laboratorioanalytiikka
- Maanmittaustekniikka
- Rakennusalan työnjohto
- Rakennustekniikka
- Sähkö- ja automaatiotekniikka
- Talotekniikka

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikkien oppimistehtävien hyväksytty palautus.

Lisätiedot

Opintojakso on suunnattu seuraavien tutkinto-ohjelmien opiskelijoille, joiden harjoittelusta vastaavat opintojakson opettajat. Opintojaksolla käytetään mm. harjoittelun ohjauksen materiaalia:
- Ajoneuvotekniikka
- Bio- ja kemiantekniikka
- Energia- ja ympäristötekniikka
- Konetekniikka
- Laboratorioanalytiikka
- Maanmittaustekniikka
- Rakennusalan työnjohto
- Rakennustekniikka
- Sähkö- ja automaatiotekniikka
- Talotekniikka

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenni Merjankari
Vastuuhenkilö

Jenni Merjankari

Opiskelijaryhmät
 • ENE22
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Energiatuotantomenetelmien pääaine
 • TXO22S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • YMP22
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Ympäristötekniikan pääaine

Tavoitteet

Opiskelija tuntee elinkaarianalyysin perusteet ja elinkaariarvioinnin periaatteet määrittävät standardit. Opiskelija osaa käyttää elinkaarianalyysia erilaisten järjestelmien, tuotantovaiheiden ja ympäristövaikutusten vertailuun.

Sisältö

-Tietokoneavusteisen tilastoanalytiikan perusteet
-Elinkaarianalyysin tavoitteiden ja tuotejärjestelmän määrittäminen
-Inventaarioanalyysin tekeminen ja vaikutusarviointi
-Työn epävarmuuksien arviointi ja johtopäätelmien tekeminen
-Hiilijalanjäljen laskenta
-Ilmasto SWOT analyysi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä suoraviivaisia peruslaskuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa, laskea, muuttaa ja valita aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä kvantitatiivisia peruslaskuja sekä täydentää ja tuottaa tarvittavat lisätiedot.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kategorisoida, kerätä, yhdistää ja yleistää aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä kvantitatiivisia peruslaskuja sekä johtaa ja järjestää uudelleen jo annetut perustiedot ja niiden kautta kerrata ja kirjoittaa uudelleen ongelman ratkaisupolkuja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä suoraviivaisia peruslaskuja.

Esitietovaatimukset

Opiskelija hallitsee tilastollisten testien perusteet.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Susanna Varonen
Vastuuhenkilö

Susanna Varonen

Opiskelijaryhmät
 • TXO23S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee matriisilaskennan perusoperaatiot ja laskennalliset menetelmät. Opiskelija tuntee integraalin ja derivaatan määritelmän. Opiskelija tuntee tärkeimmät derivaatan ja integraalin ominaisuudet. Opiskelija osaa ratkaista 1. kertaluvun lineaarisen differentiaaliyhtälön. Opiskelija tietää luonnonilmiöiden mallintamisen ja matemaattisten mallien perusteita.

Sisältö

-Matriisilaskennan perusteet
-Funktiot
-Derivaatta ja integraali
-Differentiaali- ja integraalilaskennan perusteet
-Matemaattisen mallintamisen perusteet
-Matemaattiset ohjelmistot

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä suoraviivaisia peruslaskuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa, laskea, muuttaa ja valita aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä kvantitatiivisia peruslaskuja sekä täydentää ja tuottaa tarvittavat lisätiedot.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kategorisoida, kerätä, yhdistää ja yleistää aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä kvantitatiivisia peruslaskuja sekä johtaa ja järjestää uudelleen jo annetut perustiedot ja niiden kautta kerrata ja kirjoittaa uudelleen ongelman ratkaisupolkuja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä suoraviivaisia peruslaskuja.

Esitietovaatimukset

Opiskelija hallitsee matematiikan perusvalmiudet, joita hän tarvitsee ymmärtääkseen fysikaalis-kemiallisia ilmiöitä ja omaksuakseen ammattialansa sisältöjä.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kaj Lindedahl
 • Juha Juselius
Vastuuhenkilö

Juha Juselius

Opiskelijaryhmät
 • TXO23S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa yhdyskuntasuunnittelun merkityksen yhdyskunnan kestävyydelle. Opiskelija tuntee energiantuotannon perusteet ja merkityksen yhteiskunnan toiminnalle. Opiskelija tietää energiantuotannossa syntyvät päästöt. Opiskelija tuntee energiamarkkinoiden perusteet. Opiskelija tuntee puhtaan veden ja vesivarantojen kestävän käytön merkityksen yhteiskunnalle ja tietää jätehuollon perusteet.

Sisältö

-Energiasysteemit
-Energialähteet ja primäärienergia
-Keskitetty ja hajautettu energiantuotanto
-Energian varastointi ja energiatehokkuus
-Energiantuotannon päästöt
-Sähkön ja lämmön siirto
-Sähkö-, energia- ja kaasumarkkinat
-Kestävän yhdyskunnan perusteet
-Vesivarannot ja jätehuolto

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä suoraviivaisia peruslaskuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa, laskea, muuttaa ja valita aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä kvantitatiivisia peruslaskuja sekä täydentää ja tuottaa tarvittavat lisätiedot.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kategorisoida, kerätä, yhdistää ja yleistää aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä kvantitatiivisia peruslaskuja sekä johtaa ja järjestää uudelleen jo annetut perustiedot ja niiden kautta kerrata ja kirjoittaa uudelleen ongelman ratkaisupolkuja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä suoraviivaisia peruslaskuja.

Esitietovaatimukset

Opiskelija hahmottaa yksinkertaisia luonnonilmiöitä ja hallitsee matemaattis-luonnontieteelliset perusvalmiudet liittyen luonnonilmiöiden laskentaan.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Kotamies
 • Kaj Lindedahl
 • Jenni Merjankari
 • Kari Salmi
Vastuuhenkilö

Jenni Merjankari

Opiskelijaryhmät
 • TXO21S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • YMP21
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Ympäristötekniikan pääaine
 • ENE21
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Energiatuotantomenetelmien pääaine

Tavoitteet

Opiskelija osaa kurssin jälkeen tehdä laajahkon energia- tai ympäristöteknisen projektin toteutussuunnitelman ja osoittaa tuntevansa projektissa käytettäviä tekniikoita.

Sisältö

Energia- ja ympäristötekniikan ajankohtainen harjoitustyö. Sisältö vaihtelee vuosittain.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä yksinkertaisiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä vaativampiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.
Opiskelija osaa dokumentoida projektinsa ammatilaismaisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Esitietovaatimukset

Opiskelija tuntee projektityöskentelyn perusteet.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Juselius
Vastuuhenkilö

Juha Juselius

Opiskelijaryhmät
 • TXO21S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • ENE21
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Energiatuotantomenetelmien pääaine

Tavoitteet

Opiskelija tietää erilaiset voimalaitokset ja niiden toimintaperiaatteen. Opiskelija ymmärtää voimalaitosten suunnittelun, prosessiarvojen ja valinnan perusteet. Opiskelija tuntee keskitetyn ja hajautetun energiantuotannon perusratkaisut. Opiskelija ymmärtää energiatalouden perusteet ja sen periaatteiden soveltamisen energian taloudelliseen tuotantoon ja käyttöön sekä energian hinnoitteluun ja energiakauppaan.

Sisältö

-Hajautettu ja keskitetty energiantuotanto
-Voimalaitoksien käyttö, tehonsäädöt, ajotavat, prosessiarvojen valinta ja laskenta
-Tuotannon ohjaus
-Energiatalouden perusteet ja laskentamenetelmät
-Energian hankintakustannukset: polttoaineiden hinnat, saatavuus ja verotus, energiatariffit ja skenaariot
-Energian tuotantokustannukset: yhdistetyn kaukolämmön ja sähkön tuotantokustannukset
-Päästökauppa, sähkömarkkinat ja sähkökauppa
-Radioaktiivinen säteily ja säteilysuojelu

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee höyryvoimalaitoksen ja kaasuturbiinivoimalaitoksen prosessiarvojen vaikutuksen laitoksen toimintaan.
Opiskelija tuntee kombivoimalaitoksen toiminnan.
Opiskelija tietää mistä energian hankinta- ja tuotantokustannukset muodostuvat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee höyryvoimalaitoksen ja kaasuturbiinivoimalaitoksen prosessiarvojen vaikutuksen laitoksen toimintaan ja osaa arvioida parametrien vaikutusta kvantitatiivisesti.
Opiskelija tuntee kombivoimalaitoksen toiminnan.
Opiskelija tietää energian hankinta- ja tuotantokustannukset ja osaa laskea ne.
Opiskelija tietää päästökaupan ja sähkömarkkinoiden perusteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tietää höyryvoimalaitoksen ja kaasuturbiinivoimalaitoksen prosessiarvojen vaikutuksen laitoksen toimintaan ja osaa arvioida parametrien vaikutusta kvantitatiivisesti.
Opiskelija tuntee kombivoimalaitoksen toiminnan.
Opiskelija osaa simuloida laitoksen toimintaa.
Opiskelija tietää ja osaa laskea, mistä energian hankinta- ja tuotantokustannukset muodostuvat yksityiskohtaisesti.
Opiskelija tietää päästökaupan ja sähkömarkkinoiden toiminnan ja sen, miten ne liittyvät energian hankintaan ja tuotantoon.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee höyryvoimalaitoksen ja kaasuturbiinivoimalaitoksen prosessiarvojen vaikutuksen laitoksen toimintaan.
Opiskelija tuntee kombivoimalaitoksen toiminnan.
Opiskelija tietää mistä energian hankinta- ja tuotantokustannukset muodostuvat.

Esitietovaatimukset

Opiskelija tietää voimalaitoksiin liittyvien laitteiden toiminnan. Opiskelija ymmärtää höyry- ja kaasuturbiinien, kattiloiden ja sähkögeneraattorien toimintaperiaatteen. Opiskelija hallitsee voimalaitoksen laskemiseen tarvittavan matematiikan ja energiatekniikan perusteet.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Arto Yli-Pentti
 • Tomi Hämäläinen
 • Juha Juselius
 • Kari Salmi
Vastuuhenkilö

Juha Juselius

Opiskelijaryhmät
 • TXO21S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • YMP21
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Ympäristötekniikan pääaine
 • ENE21
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Energiatuotantomenetelmien pääaine

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää uusiutuvan energian käytön ja vaihtoehtoiset energiantuotantomenetelmät ja tuntee näihin liittyvät keskeisimmät laitteet. Opiskelija ymmärtää erilaisten energiantuotantotapojen merkityksen hajautetussa energiantuotannossa.

Sisältö

-Uusiutumaton ja uusiutuva energia ja vaihtoehtoiset energiantuotantotavat
-Hajautettu energiantuotanto
-Uusiutuvien ja vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntäminen ja merkitys energiantuotannolle
-Energiatehokkuus, energian varastointi ja energian siirto

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää hajautetun energiantuotannon perusratkaisut.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää hajautetun energian tuotannon perusratkaisut.
Opiskelija hallitsee uusiutuviin ja vaihtoehtoisiin energiantuotantomenetelmiin liittyvän matemaattisfysikaalisen taustan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tietää hajautetun energian tuotannon perusratkaisut.
Opiskelija hallitsee uusiutuviin ja vaihtoehtoisiin energiantuotantomenetelmiin liittyvän matemaattisfysikaalisen taustan.
Opiskelija ymmärtää uusiutuvien ja vaihtoehtoisten energiantuotantomenetelmien merkityksen ja pystyy hallitsemaan ne osana energiasysteemiä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tietää hajautetun energian tuotannon perusratkaisut.

Esitietovaatimukset

Opiskelija hahmottaa luonnonilmiöitä ja hallitsee matemaattis-luonnontieteelliset perusvalmiudet liittyen luonnonilmiöiden laskentaan. Opiskelija tuntee termodynamiikan pääsäännöt ja ymmärtää niiden rajoitukset. Opiskelija hallitsee termodynamiikan ja virtaustekniikan perusteet.

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 15.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2025

Laajuus

15 op

T&K-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heidi Martin
Vastuuhenkilö

Heidi Martin

Opiskelijaryhmät
 • ENE22
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Energiatuotantomenetelmien pääaine
 • TXO22S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • YMP22
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Ympäristötekniikan pääaine

Tavoitteet

Opiskelija osaa työskennellä oman ammattialan perustehtävissä niin itsenäisesti kuin ryhmässä työaikoja ja työturvallisuutta noudattaen.
Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida oppimiaan tietoja ja taitoja käytännössä sekä ymmärtää työsuojelun ja ympäristön merkityksen osana teollista/yrityksen toimintaa.
Opiskelija osaa kertoa työtehtävistään ja käyttämistään työmenetelmistä sekä harjoittelupaikan toiminnasta, työkokonaisuuksista ja työympäristöstä.
Opiskelija osaa työnhaun- ja työlainsäädännön perusteet sekä tunnistaa oman alansa työ- ja uramahdollisuudet.

Sisältö

Työharjoittelu suoritetaan koulutusohjelman harjoitteluohjeen mukaisesti siten, että harjoittelu on monipuolista ja edistää ammatillista kehittymistä nousujohteisesti oman ammattialan perustehtävistä vaativampiin asiantuntijatason tehtäviin.
1. Harjoitteluluento/-luennot ja työnhaun- ja työlainsäädännön perusteet
2. Harjoittelupaikan hakeminen ja harjoittelusuunnitelma
3. Yrityksessä työskentely oman alan työtehtävissä (harjoittelun laatu) opintojaksolle määritetyn ajanjakson (harjoittelun määrä)
4. Harjoittelun oppimistehtävä/-t

Oppimateriaalit

Harjoitteluohje, työnhakuun ja työlainsäädäntöön liittyviä materiaaleja

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento, työelämäharjoittelun ohjaus, raportti/oppimistehtävä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu suoritetaan työelämässä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Harjoittelun voi suorittaa ulkomailla

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 työviikkoa/375 tuntia työharjoittelua

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Arviointikriteerit, hyvä (3)

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelu opintojaksolle vaaditun ajan hyväksytyissä työtehtävissä, oppimistehtävä, työelämäpalaute/työtodistus

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 15.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2026

Laajuus

15 op

T&K-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heidi Martin
Vastuuhenkilö

Heidi Martin

Opiskelijaryhmät
 • TXO21S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa työskennellä oman ammattialan työtehtävissä niin itsenäisesti kuin ryhmässä työaikoja ja työturvallisuutta noudattaen.
Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida oppimiaan tietoja ja taitoja käytännössä sekä ymmärtää työsuojelun ja ympäristön merkityksen osana teollista/yrityksen toimintaa.
Opiskelija osaa kertoa työtehtävistään ja käyttämistään työmenetelmistä sekä harjoittelupaikan toiminnasta, työkokonaisuuksista ja työympäristöstä.
Opiskelija osaa työnhaun- ja työlainsäädännön perusteet sekä tunnistaa oman alansa työ- ja uramahdollisuudet.
• opiskelija osaa hyödyntää työelämässä hankkimiaan kokemuksia ammatillisten opintojensa suunnittelussa.

Sisältö

Työharjoittelu suoritetaan koulutusohjelman harjoitteluohjeen mukaisesti siten, että opiskelija pyrkii saamaan opintojaksolle työtehtäviä, jotka tukevat nousujohteisesti opiskelijan ammatillista kehittymistä ja uraa.
1. Harjoitteluluento/-luennot
2. Harjoittelupaikan hakeminen ja harjoittelusuunnitelma
3. Yrityksessä työskentely oman alan työtehtävissä (harjoittelun laatu) opintojaksolle määritetyn ajanjakson (harjoittelun määrä)
4. Harjoittelun oppimistehtävä/-t

Oppimateriaalit

Harjoitteluohje, työnhakuun ja työlainsäädäntöön liittyviä materiaaleja

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento, työelämäharjoittelun ohjaus, raportti/oppimistehtävä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu suoritetaan työelämässä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Harjoittelun voi suorittaa ulkomailla

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 työviikkoa/375 tuntia työharjoittelua

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Arviointikriteerit, hyvä (3)

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

1. Opiskelija on tehnyt hyväksytysti opintojakson oppimistehtävät
2. Opiskelija on työskennellyt harjoitteluksi hyväksytyissä työtehtävissä opintojaksolle määritetyn ajanjakson ja opiskelijalla on esittää harjoittelustaan työ-/harjoittelutodistus

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelu opintojaksolle vaaditun ajan hyväksytyissä työtehtävissä, oppimistehtävä, työelämäpalaute/työtodistus

Esitietovaatimukset

Harjoittelu 1

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Heikki Paavilainen
 • Juha Kotamies
Vastuuhenkilö

Juha Kotamies

Opiskelijaryhmät
 • ENE22
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Energiatuotantomenetelmien pääaine
 • TXO22S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa tavanomaiset hydrauliikka- ja pneumatiikkakomponentit piirtokaavioista sekä tuntee niiden toimintaperiaatteen. Opiskelija tuntee lujuusopin ja koneenosien perusteet ja niiden keskeiset tutkimismenetelmät.

Sisältö

-Automaation ja hydrauliikan perusteet
-Hydraulinen voimansiirto
-Hydrauliikan komponentit ja niiden toiminta
-Voima, momentti, voimapari, ekvivalentit voimasysteemit, painopiste ja voimajakautumat
-Vapaakappalekuva
-Palkkirakenteet, nivelmekanismit, ristikot
-Liitokset

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa hydrauliikan ja pneumatiikan tavanomaiset komponentit.
Opiskelija osaa hahmotella yksinkertaisen hydraulisen kytkennän annettujen vaatimusten perusteella.
Opiskelija osaa laskea perustason tasapainotehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa hydrauliikka- ja pneumatiikkakaaviosta tavanomaiset komponentit sekä tuntee niiden toimintaperiaatteen.
Opiskelija osaa piirtää yksinkertaisia pneumatiikka- ja hydrauliikka kytkentöjä.
Opiskelija osaa ratkaista vaativampia tasapainotehtäviä, osaa laskea kuormitusten aiheuttamat rasitukset ja piirtää rasituskuviot.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija pystyy hydrauliikka- ja pneumatiikkakaavion perusteella selvittämään järjestelmän ja sen komponenttien toiminnan.
Opiskelija osaa laskea yksinkertaisia lujuusopin ja koneenosien tehtäviä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa hydrauliikan ja pneumatiikan tavanomaiset komponentit.
Opiskelija osaa hahmotella yksinkertaisen hydraulisen kytkennän annettujen vaatimusten perusteella.
Opiskelija osaa laskea perustason tasapainotehtäviä.

Esitietovaatimukset

Opiskelija hallitsee matemaattis-luonnontieteelliset perusvalmiudet.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Juselius
Vastuuhenkilö

Juha Juselius

Opiskelijaryhmät
 • TXO21S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • ENE21
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Energiatuotantomenetelmien pääaine

Tavoitteet

Opiskelija tietää höyry- ja kaasuturbiinien toimintaperiaatteen ja rakenteen. Opiskelija tietää turbiinin säädön ja käytön sekä tuntee turbiinien huollon perusteet. Opiskelija ymmärtää turbiinien merkityksen energiantuotannossa.

Sisältö

-Höyryturbiinien toimintaperiaate ja rakenne
-Höyryturbiinien laakerointi- ja nostovoitelujärjestelmä
-Höyryturbiinien ohitusjärjestelmä, sivulauhdejärjestelmä, tiiviste- ja vuotohöyryjärjestelmät, ejektorit, suuttimet ja väliotto
-Höyryturbiinien tehonsäätö, viat ja huolto
-Kaasuturbiinin toimintaperiaate ja rakenne
-Kaasuturbiinien palokammiot ja päästöt
-Kaasuturbiinilaitosten käyttö, yleisimmät viat ja huolto
-Turbiineissa käytetyt materiaalit
-Turbiinien apujärjestelmät
-Turbiinien värähtelyt ja pyörivien koneiden voimat

Aika ja paikka

Syksy 2023.

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali. Tarkentuu elokuussa 2023.

Opetusmenetelmät

Toteutuksen lähiopetus on pääasiassa lähiopetusta suomeksi.
Vierailu voimalaitoksella.
Laskuharjoitukset.
Kotitehtävät.
Harjoitustyöt.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailu voimalaitoksella ja vierailijaluennot.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan aloitusluennolla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 30 h
Voimalaitosvierailu 4 h
Laskuharjoitukset 20 h
Tentti 3 h
Harjoitustyöt 30 h
Kotitehtävät 20 h
Itsenäinen opiskelu 20 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa erottaa eri höyryturbiinityypit toisistaan ja tuntee niissä syntyvät häviöt.
Opiskelija osaa laskea ideaalisen kaasuturbiinin kiertoprosessin.
Opiskelija osaa laskea ideaalisen ja todellisen höyryturbiinin paisunnan sekä taseet.
Opiskelija tietää höyryturbiinin tehon säätötavat sekä turbiineihin tulevat yleisimmät viat ja niiden huoltotoimenpiteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää nopeuskolmioiden merkityksen vyöhykkeen suorituksen arvioinnissa ja osaa laskea turbiinin hyötysuhteet ja taseet.
Opiskelija tietää höyryturbiinin tehon säätötavat sekä käynnistykseen ja pysäytykseen liittyvät toimenpiteet.
Opiskelija tuntee lauhde- ja syöttövesijärjestelmän ja höyryturbiinin apujärjestelmien toiminnan.
Opiskelija osaa laskea todellisen kaasuturbiinin kiertoprosessin ottamalla huomioon komponenttien häviöt.
Opiskelija tuntee höyry-ja kaasuturbiineihin tulevien vikojen syitä ja niiden korjausmahdollisuuksia sekä turbiinirevision perusteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kaasuturbiinien kompressorien, turbiinien ja palokammion mitoituksen ja suorituksen perusteet.
Opiskelija tuntee yhdistetyn höyry- ja kaasuturbiiniprosessin laitosvariaatiot ja ymmärtää niihin valittujen parametrien vaikutuksen suoritukseen ja käyttötalouteen.
Opiskelija hallitsee höyryturbiinin käynnistykseen ja pysäytykseen liittyvät toimenpiteet sekä käytönvalvonnan.
Opiskelija tuntee höyry-ja kaasuturbiinien vikamekanismit ja turbiinirevision sekä turbiinien tarkastusten perusteet.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa erottaa eri höyryturbiinityypit toisistaan ja tuntee niissä syntyvät häviöt.
Opiskelija osaa laskea ideaalisen kaasuturbiinin kiertoprosessin.
Opiskelija osaa laskea ideaalisen ja todellisen höyryturbiinin paisunnan sekä taseet.
Opiskelija tietää höyryturbiinin tehon säätötavat sekä turbiineihin tulevat yleisimmät viat ja niiden huoltotoimenpiteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti 60 %
Kotitehtävät 40 %
Harjoitustyöt hyväksytty/hylätty.

Esitietovaatimukset

Opiskelija hallitsee matemaattis-luonnontieteelliset perusvalmiudet. Opiskelija ymmärtää voimalaitoksissa sekä energian tuotannossa ja käytössä esiintyvien tärkeimpien laitteiden termodynaamisen toiminnan perusteet.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenni Merjankari
Vastuuhenkilö

Jenni Merjankari

Opiskelijaryhmät
 • ENE22
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Energiatuotantomenetelmien pääaine
 • TXO22S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • YMP22
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Ympäristötekniikan pääaine

Tavoitteet

Opiskelija tuntee erilaiset energiantuotannossa, teollisuudessa tai liikenteessä ilmaan syntyvät päästöt. Opiskelija tuntee päästöjen hallintamenetelmät ja mittalaitteiden toimintaperiaatteet. Opiskelija tietää ilmansuojelua säätelevän lainsäädännön ja asetukset.

Sisältö

-Ilmansaasteiden yksiköt ja yhdisteet
-Päästöjen tekninen hallinta ja savukaasujen puhdistus
-Hiukkas- ja kaasupäästöjä seuranta, näytteenotto ja analysointi
-Lainsäädäntö

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä suoraviivaisia peruslaskuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa, laskea, muuttaa ja valita aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä kvantitatiivisia peruslaskuja sekä täydentää ja tuottaa tarvittavat lisätiedot.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kategorisoida, kerätä, yhdistää ja yleistää aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä kvantitatiivisia peruslaskuja sekä johtaa ja järjestää uudelleen jo annetut perustiedot ja niiden kautta kerrata ja kirjoittaa uudelleen ongelman ratkaisupolkuja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä suoraviivaisia peruslaskuja.

Esitietovaatimukset

Opiskelija hallitsee virtausmekaniikan perusteet ja tuntee yleisimmät virtauksiin liittyvät yhtälöt. Opiskelija ymmärtää termodynamiikan perusteet.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tomi Hämäläinen
 • Juha Juselius
 • Elina Hovila
Vastuuhenkilö

Juha Juselius

Opiskelijaryhmät
 • TXO23S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakso antaa yleiskuvan alan ammattilaisen työtehtävistä sekä niiden suorittamiseen tarvittavista tiedoista ja osaamisesta. Opiskelija osaa toimia yksilönä ja ryhmissä tehtävien suorittamiseksi. Opiskelija tuntee alan tehtävissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä projektityöskentelyn perusperiaatteet. Opiskelija tuntee tuotteiden, prosessien, palveluiden tai järjestelmien rakentamisessa käytettävät käsitteet sekä osaa viestiä kollegoille ja eri sidosryhmille. Opiskelija tuntee ammattialansa tiedonlähdetyypit, osaa hakea niistä tietoa sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti useasta eri näkökulmasta. Opiskelija orientoituu ja motivoituu ammattialansa opintoihin.

Sisältö

Opiskelija tutustuu alan ammattilaisen käytännön työtehtäviin toteuttamalla johonkin tuotteeseen, prosessiin, palveluun tai järjestelmään liittyvän suppean projektin. Projekti tehdään tutkintoalan teemaan sopivasta aiheesta ja se toteutetaan projektiryhmissä.

-Asiantuntijan tekstitaidot ja ammatillisten tekstien laadinta
-Vuorovaikutustaidot: ryhmätyöskentely, viestintä projekteissa, esiintymistaidot, puhumalla vaikuttaminen ja palautteen antaminen
-Digitaalisen viestinnän hyvät käytännöt ja teknisen raportoinnin peruskäytänteet
-Tieteellisen kirjoittamisen perusteet
-Lähteiden eettinen ja kriittinen käyttö ja merkintätavat.

Aika ja paikka

Syksy 2023

Oppimateriaalit

Opettajien osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Toteutuksen opetus on pääasiassa lähiopetusta suomeksi.
Laboratoriotyöskentely
Luennot
Kotitehtävät
Yksilö- ja ryhmätehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

o Viestintä 65 h
o Projektisuunnitelma 8 h
o Projektityöskentely 42 h
o Raportti 10 h
o Esittely + valmistautuminen 5 h

Sisällön jaksotus

Viestintä 50 %, projekti 50 %

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kuvailla alan ammattilaisen tehtäviä ja niissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä
- selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään
- kuvailla oman osuutensa ryhmän työstä ja tehdä yhteistyötä ryhmässä
- suunnitella resurssiensa käytön ja hoitaa oman osuutensa ajoissa
- kuvailla oman ryhmän toimintaa ja tuloksia.

Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa
- laatia oman ryhmän projektisuunnitelman ja toimia projektiryhmän vetäjänä tai aktiivisena jäsenenä sekä toteuttaa suunnitelmaa tavoitteellisesti
- työskennellä ryhmän mukana ja tarpeen mukaan organisoida työnsä uudelleen
- osoittaa oman ryhmän työn laadunvarmistuksen periaatteet ja tulokset
- esittää ryhmänsä suunnitelmat ja tulokset sidosryhmille sekä suullisesti että kirjallisesti.

Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisen lisäksi opiskelija
- osaa suunnitella laajahkon ja monipuolisen projektin, jossa on useita osatehtäviä
- valmistautua projektityöhön perehtymällä monipuolisesti lähteisiin ja aikatauluttamalla työnsä etukäteen
- suunnitella koko projektin laadunvarmistuksen periaatteet.

Projektityö valmistuu ja tulokset raportoidaan suunnitellussa aikataulussa.
Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet hyvin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kuvailla alan ammattilaisen tehtäviä ja niissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tietolähteitä
- selittää, kuinka projektia hallitaan ja kuinka projektin tehtävät ovat sidoksissa keskenään
- kuvailla oman osuutensa ryhmän työstä ja tehdä yhteistyötä ryhmässä
- suunnitella resurssiensa käytön ja hoitaa oman osuutensa ajoissa
- kuvailla oman ryhmän toimintaa ja tuloksia.

Projektityö valmistuu, ja tulokset raportoidaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Viestintä/projekti 50-50 %
• Suullinen esittely hyväksytty/hylätty
• Projektisuunnitelma pakollinen, ei arvioitava
• Yksilö/pariraportti (viestintä)
• Kielenhuollon koe (viestintä)
• Vertaisarviointi pakollinen, ei arvioitava
• Raportti arvioitava
o Teoriaosuus bioreaktorista
o Kuvaus rakennetusta bioreaktorista
o Kuvaus olosuhteiden mittaamisesta ja kasvun optimoinnista
• Suullinen ryhmäkohtainen itsereflektio esittelytilaisuudessa

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenni Merjankari
Vastuuhenkilö

Jenni Merjankari

Opiskelijaryhmät
 • TXO21S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • YMP21
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Ympäristötekniikan pääaine

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää jätehuollon vaiheet ja hän osaa tehdä yksinkertaisia analyysejä liittyen yhdyskuntajätteen käsittelyyn.

Sisältö

-Kiinteän yhdyskuntajätteen synty, keräys, käsittely ja kustannukset
-Pienen mittaluokan teollisuusjäte
-Maatalouden sivuvirrat
-Jätteenkäsittelytekniikka

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa jätteenkäsittelyn eri vaiheet ja osaa arvioida niiden tarkoitusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella yksinkertaisen käsittelyketjun yhdyskuntajätteelle.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella tehokkaan ja ympäristöasiat huomioon ottavan käsittelyketjun yhdyskuntajätteelle perustuen annettuihin parametreihin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa jätteenkäsittelyn eri vaiheet ja osaa arvioida niiden tarkoitusta.

Esitietovaatimukset

Opiskelija tuntee laatu- ja ympäristöhallinnan perusteet ja prosessiajattelun periaatteet. Opiskelija ymmärtää ympäristökemian perusteet liittyen jätteen ja maaperän käsittelyyn. Opiskelija tunnistaa ympäristötekniikkaan liittyvien laitteistojen toiminnan ja tarkoituksen osana prosessia.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 18.06.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Juselius
Vastuuhenkilö

Juha Juselius

Opiskelijaryhmät
 • TXO21S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • ENE21
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Energiatuotantomenetelmien pääaine

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää kattilaitoksen toiminnan ja käytön. Opiskelija tietää erilaiset voimalaitosten kattilat ja niiden apulaitteet. Opiskelija tuntee kattiloiden rakenteet ja niissä käytetyt materiaalit.

Sisältö

-Kattiloissa käytetyt polttoaineet, palaminen ja päästöjen muodostumismekanismit
-Savukaasujen puhdistusjärjestelmät
-Typen oksidien vähentäminen poltossa
-Kattiloiden rakenne, ripustukset ja materiaalit
-Kattiloiden apulaitteet ja tulistimet
-Polttoaineen käsittely sekä ilman ja veden esilämmitys
-Erilaiset polttotavat ja polttimet: arinapoltto, leijukerrospoltto, pölypoltto, biomassan ja jätteiden poltto, kaasuttimet, kaasun ja öljyn poltto
-Lämmöntalteenottokattilat, ylikriittiset kattilat ja soodakattilat
-Kattiloiden säätö- ja käyttötekniikka ja turvalliseen käyttöön liittyvät määräykset
-Kattilan käynnistys ja pysäytys
-Kattilaveden käsittely, lämpöpintojen likaantuminen, korroosio ja huolto
-Painelaitelainsäädäntö

Aika ja paikka

Syksy 2023.

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali.

Suositeltavaa kirjallisuutta:

Huhtinen M., Kettunen M., Nurminen P. & Pakkanen H. 2004. Höyrykattilatekniikka . Edita
Prima Oy. Helsinki. ISBN 951 37 3360 2.

Raiko R., Saastamoinen J., Hupa M. & Kurki Suonio I. 2002. Poltto ja palaminen.
International Flame Research Foundation Suomen kansallinen osasto. ISBN 951 666
604 3. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2002.

Tier S. 2003. Steam Boiler Technology. 2nd Edition. Helsinki University of Technology
Department of Mechanical Engineering. ISBN 951 22 6759 4.

Opetusmenetelmät

Toteutuksen lähiopetus on pääasiassa lähiopetusta englanniksi.
Vierailu voimalaitoksella.
Laskuharjoitukset.
Kotitehtävät.
Ryhmätyö.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailu voimalaitoksella ja vierailijaluennot.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan aloitusluennolla.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 30 h
Voimalaitosvierailu 4 h
Laskuharjoitukset 20 h
Tentti 3 h
Harjoitustyö 20 h
Kotitehtävät 20 h
Itsenäinen opiskelu 30 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee erilaiset kattilarakenteet ja yleisimmät kattiloissa käytetyt materiaalit.
Opiskelija tietää höyrykattiloiden erilaiset vedenkiertotavat ja niiden merkityksen kattilan toiminnalle ja konstruktiolle.
Opiskelija osaa laskea polton ilman tarpeen ja syntyvän savukaasumäärän ja savukaasujen pitoisuudet polttoaineen alkuaineanalyysin perusteella.
Opiskelija tuntee eri polttotavat ja niiden edut ja haitat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee erilaiset kattilarakenteet ja yleisimmät kattiloissa käytetyt materiaalit.

Opiskelija tietää höyrykattiloiden erilaiset vedenkiertotavat ja niiden merkityksen kattilan toiminnalle ja konstruktiolle.

Opiskelija osaa laskea kattiloiden savukaasulaskut sekä hyötysuhteen ja polton ilmakertoimen savukaasu-, lämpötila-, paine- ja massavirtamittausten tuloksista.
Opiskelija osaa selostaa hyvin eri polttotavat, tietää niiden edut ja haitat sekä soveltamiskohteet.
Opiskelija tuntee kattilan säädön periaatteet, turvalliseen käyttöön liittyvät määräykset ja tavat, pysäytykset ja käynnistyksen.
Opiskelija tuntee savukaasujenpuhdistusjärjestelmät.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tietää erilaiset kattilaratkaisut, niihin liittyvän tekniikan ja erilaiset apulaitteet sekä niissä käytetyt materiaaliratkaisut.
Opiskelija tietää höyrykattiloiden erilaiset vedenkiertotavat ja niiden merkityksen kattilan toiminnalle ja konstruktiolle.
Opiskelija osaa laskea kattiloiden savukaasulaskut sekä hyötysuhteen ja polton ilmakertoimen savukaasu-, lämpötila-, paine- ja massavirtamittausten tuloksista.
Opiskelija osaa selostaa hyvin eri polttotavat sekä tietää niiden edut ja haitat sekä soveltamiskohteet.
Opiskelija tuntee kattilan säädön periaatteet, turvalliseen käyttöön liittyvät määräykset ja tavat, pysäytykset ja käynnistykset sekä tuntee kattilan vastaanottokokeen suorituksen ja merkityksen.
Opiskelija tuntee kattilaveden käsittelyn ja sen merkityksen lämpöpintojen likaantumiselle ja korroosiolle ja huoltotarpeelle.
• Opiskelija hallitsee savukaasujen puhdistukseen liittyvät tekniikat.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee erilaiset kattilarakenteet ja yleisimmät kattiloissa käytetyt materiaalit.
Opiskelija tietää höyrykattiloiden erilaiset vedenkiertotavat ja niiden merkityksen kattilan toiminnalle ja konstruktiolle.
Opiskelija osaa laskea polton ilman tarpeen ja syntyvän savukaasumäärän ja savukaasujen pitoisuudet polttoaineen alkuaineanalyysin perusteella.
Opiskelija tuntee eri polttotavat ja niiden edut ja haitat.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti 40 %
Kotitehtävät 35 %
Ryhmätyö 25 %

Esitietovaatimukset

Opiskelija hallitsee matemaattis-luonnontieteelliset perusvalmiudet. Opiskelija ymmärtää voimalaitoksissa sekä energian tuotannossa ja käytössä esiintyvien tärkeimpien laitteiden termodynaamisen toiminnan perusteet. Opiskelija tuntee erilaiset energiantuotannossa ilmaan syntyvät päästöt. Opiskelija tuntee päästöjen hallintamenetelmät ja tietää ilmansuojelua säätelevän lainsäädännön ja asetukset.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Juselius
Vastuuhenkilö

Juha Juselius

Opiskelijaryhmät
 • TXO21S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • ENE21
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Energiatuotantomenetelmien pääaine

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää kaukolämmöntuotannon perusteet. Opiskelija osaa suunnitella kaukolämpö ja -kylmäverkoon liittyviä järjestelmiä. Opiskelija osaa johtaa kaukolämpö ja -kylmäverkon rakennustöitä. Opiskelija tietää kaukolämmön ja -kylmän loppukäytön laitteet ja niiden toiminnan.

Sisältö

-Kaukolämmöntuotanto: Sähkön- ja lämmön yhteistuotanto, lämpölaitokset, aurinkolämpö, maalämpö ja muut lämpöpumppusovellutukset
-Kaukokylmän tuotanto ja jakeluverkosto
-Kaukolämpöverkon toimintaperiaate ja laitteistot
-Kaukolämpö- ja kylmäverkon rakentaminen ja suunnitteluperiaatteet
-Kaukolämmön ja -kylmän loppukäyttö

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää kaukolämpö ja -kylmä verkoston suunnittelun perusteet.
Opiskelija ymmärtää kaukolämmön ja -kylmän tuotannon perusteet.
Opiskelija tietää loppukäytön laitteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee kaukolämpö ja -kylmä verkoston suunnittelun perusteet.
Opiskelija ymmärtää ja osaa laskea yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon, lämpöpumppujen ja aurinkolämmön perusteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella kaukolämpö ja -kylmäverkostoja.
Opiskelija hallitsee sähkön ja lämmön tuotannon perusteet.
Opiskelija tuntee loppukäytön laitteet ja osaa ottaa nämä huomioon osana suunnittelua.

Esitietovaatimukset

Opiskelija pystyy lukemaan ja piirtämään teknisiä piirustuksia ja PI-kaavioita. Opiskelija hallitsee materiaalitekniikan perusteet. Opiskelija osaa mitoittaa ja laskea putkiverkoston painehäviöt, sekä valita oikean pumpun ominaiskäyrien perusteella. Opiskelija ymmärtää energiantuotannon perusteet.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mia Ruismäki
 • Sanni Ilmaranta
Vastuuhenkilö

Mia Ruismäki

Opiskelijaryhmät
 • TXO23S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää alkuaineiden ja yhdisteiden rakenteeseen liittyvät kemian peruskäsitteet sekä osaa kemian peruslaskut liittyen ainemäärään, reaktioyhtälöiden kertoimiin, yhdensuuntaisten reaktioiden stoikiometriaan, liuosten pitoisuuksiin ja vahvoihin happoihin sekä emäksiin. Lisäksi hän tuntee yleisellä tasolla alkuaineryhmien käyttäytymisen ja keskeiset orgaaniset yhdistetyypit sekä niiden nimeämisen

Sisältö

-Atomin rakenne, jaksollisen järjestelmän periaatteet
-Kemiallinen sitoutuminen
-Ainemäärä, yhdisteiden stoikiometria
-Aineen olomuodot (kvalitatiivisesti), yksinkertaiset kaasulaskut
-Heterogeeniset ja homogeeniset seokset, pitoisuuslaskut
-Kemiallinen reaktioyhtälö, reaktioyhtälön kertoimet, reaktion stoikiometria
-Happo-emäskäsite, vahvan hapon ja emäksen pH
-Alkuaineryhmien kemia
-Johdanto orgaaniseen kemiaan: yhdistetyypit, funktionaaliset ryhmät, nimeämisen perusteet

Oppimateriaalit

Hänninen, Karppinen, Leskelä ja Pohjakallio: Tekniikan kemia (16. painos, 2022, Edita)

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot ja laskuharjoitukset.
Laboratoriotöitä (pakolliset)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

1. osatentti pidetään 10.10.2023 Myyrmäessä (uusintatentti pidetään ke 1.11.2023 klo 15-17)
2. osatentti pidetään 12.12.2023 Myyrmäessä (uusintatentti pidetään xx.xx.2024)

Kevätlukukaudella 2024 pidetään lisäksi yksi uusintatenttikerta, jolloin tentitään kerralla koko koealue (voi myös korottaa kurssin arvosanaa). Ajankohta sovitaan myöhemmin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää kemiaan liittyvät peruskäsitteet, osaa kemian peruslaskutoimitukset ja osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa perehtyneisyyden kemian alan käsitteisiin ja tietoperustaan. Opiskelija osaa selittää, mihin ilmiöön liittyvät kaavat perustuvat tai mitä ne tarkoittavat ilmiön kannalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää kemian alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti sekä ratkaista energia- ja ympäristötekniikkaan liittyviä soveltavia kemian tehtäviä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tietää kemiaan liittyvät peruskäsitteet, osaa kemian peruslaskutoimitukset ja osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu tenttimenestykseen ja aktiivisuuteen annettujen tehtävien teossa.

Tehdyistä tehtävistä saa tenttiin lisäpisteitä:
50-59% 1 piste
60-69% 2 pistettä
70-79% 3 pistettä
80-89% 4 pistettä
90-100% 5 pistettä

Kummassakin osatentissä maksimipistemäärä on 30. Läpipääsyyn vaaditaan 14 pistettä.

Osatenttien arviointiasteikko:
14 p. arvosana 1
15 p. arvosana 1+
16 p. arvosana 1,5
17 p. arvosana 2-
...
29 p. arvosana 5-
30 p. arvosana 5

Opintojakson arvosana muodostuu osatenttien keskiarvon perusteella.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kaj Lindedahl
Vastuuhenkilö

Kaj Lindedahl

Opiskelijaryhmät
 • TXO21S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • YMP21
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Ympäristötekniikan pääaine

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä miten korkealaatuinen puhdas vesi toimitetaan asiakkaille. Opiskelija tietää miten viemäröinti toimii. Opiskelija ymmärtää jätevedenpuhdistuslaitoksen toiminnan. Opiskelija ymmärtää vesihuollon kehittämisen tarpeet ja perusteet.

Sisältö

-Vedenhankinta pohja- ja pintavesistä
-Talousveden laatu
-Suomen lainsäädäntö ja EU:n direktiivit liittyen talousveteen
-Jätevesiviemärien suunnittelun perusteet
-Eri vesialueiden erityispiirteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä suoraviivaisia peruslaskuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa, laskea, muuttaa ja valita aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä kvantitatiivisia peruslaskuja sekä täydentää ja tuottaa tarvittavat lisätiedot.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kategorisoida, kerätä, yhdistää ja yleistää aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä kvantitatiivisia peruslaskuja sekä johtaa ja järjestää uudelleen jo annetut perustiedot ja niiden kautta kerrata ja kirjoittaa uudelleen ongelman ratkaisupolkuja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä suoraviivaisia peruslaskuja.

Esitietovaatimukset

Opiskelija ymmärtää ympäristökemian perusteet liittyen veden käsittelyyn. Opiskelija tunnistaa ympäristötekniikkaan liittyvien laitteistojen toiminnan ja tarkoituksen osana prosessia.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Susanna Varonen
Vastuuhenkilö

Susanna Varonen

Opiskelijaryhmät
 • TXO23S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija oppii matemaattis-luonnontieteellisiä perusvalmiuksia, joita hän tarvitsee ymmärtääkseen fysikaalis-kemiallisia ilmiöitä ja omaksuakseen ammattialansa sisältöjä.

Sisältö

-Fysiikan, kemian ja ammattiaineiden lausekkeet ja yhtälöt
-Funktion käsite ja reaalifunktio
-Vektorit
-Tietokoneavusteinen laskenta

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaan

Oppimateriaalit

Insinöörin matematiikka, Edita

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja laskuharjoitukset,
viikkotehtävät ja tuntitehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus ja laskuharjoitukset 56 h ( 4h / vko)
Itsenäinen työskentely 80 h (5,7 h / vko)

Sisällön jaksotus

Moduuli 1 Lausekeista
Moduuli 2 Yhtälöistä
Moduuli 3 Geometriasta ja trigonometriasta
Moduuli 4 Reaalifunktioista
Moduuli 5 Vektoreista

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä yksinkertaisiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä vaativampiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi:
Viikkotehtävät 40%
Tuntitehtävät 60 %

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hannu Turunen
Vastuuhenkilö

Hannu Turunen

Opiskelijaryhmät
 • TXO23S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija oppii hahmottamaan ilmiöitä luonnontieteellisestä näkökulmasta ja perehtyy jonkin tekniikan sovelluksen taustalla olevaan luonnontieteelliseen ilmiöön. Opiskelija tuntee luonnontieteellisen ajattelutavan yksinkertaisten tekniikan ongelmien ratkaisemisessa.

Sisältö

-SI-yksiköt
-Fysiikan perusilmiöt
-Mekaniikka
-Statiikka
-Lämpöopin perusteet

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Sähköinen materiaali netissä. Linkki jaetaan ensimmäisellä oppitunnilla.

Vapaaehtoinen lisämateriaali esim. Tekniikan fysiikka 1, Edita

Opetusmenetelmät

Oppitunnit luokassa ja Teamsissä, kotitehtävät ja ennakkotehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan kurssin aloitustunnilla.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-

Sisällön jaksotus

Moduuli 1: Johdanto fysiikan opintoihin, Suureet ja niiden esittäminen
Moduuli 2: Liikkeen esittäminen, Yksiulotteisen liikkeen paikka ja nopeus
Moduuli 3: Yksiulotteisen liikkeen kiihtyvyys
Moduuli 4: Suhteellinen liike, Kaksiulotteinen liike: ympyräliike
Moduuli 5: Vuorovaikutus, voimat ja Newtonin lait
Moduuli 6: Newtonin lakien soveltaminen
Moduuli 7: Liikemäärä
Moduuli 8: Energia ja työ, Energian käyttäminen

Lisätietoja opiskelijoille

Opetustilanteen tallenteet
Tämä opetuksena toteutettava opintojakso tallennetaan joustavaa opiskelua varten. Mikäli et halua olla mukana tallenteella, ilmoita tästä opettajalle opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla. Opetustilanteiden tallenteet ovat nähtävissä opintojakson ajan opintojakson käyttämällä oppimisalustalla. Jos ryhmän kanssa ei sovita muuta, opetustilanteiden tallenteet poistetaan viimeistään 6 kk opintojakson päätyttyä.

Tietosuojaseloste
Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy Metropolian julkisilla verkkosivuilla julkaistusta Metropolian opiskelija- ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta
https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-opiskelija-ja-opintotietorekisteri

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -ilmiöt ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -ilmiöitä yksinkertaisiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -ilmiöitä vaativampiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -ilmiöt ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ennakkotehtävät 15 %
Harjoitustehtävät 20 %
Testit 60 %
Aktiivisuus/Itsearviointi 5 %

Esitietovaatimukset

Opiskelija hallitsee matematiikan perusvalmiudet, joita hän tarvitsee ymmärtääkseen fysikaalis-kemiallisia ilmiöitä ja omaksuakseen ammattialansa sisältöjä.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Hannu Turunen
Vastuuhenkilö

Hannu Turunen

Opiskelijaryhmät
 • TXO23S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee mekaanisia värähtelyjä ja aaltoliikettä koskevat peruslait ja osaa käyttää niitä yksinkertaisissa tekniikan sovelluksissa. Opiskelija osaa käyttää sähköstatiikan ja magnetismin peruslakeja yksinkertaisten ilmiöiden kuvailuun ja ratkaista yksinkertaisia sovellusongelmia. Opiskelija tuntee yleisimmät materiaalit ja materiaalitekniikan perusteet.

Sisältö

-Aaltoliike, mekaaniset aallot, interferenssi ja seisova aaltoliike
-Mekaaniset värähtelyt, harmoninen värähtely, vaimeneva värähtely ja pakkovärähtely
-Sähköstatiikka, sähkökenttä ja magneettikenttä
-Yleisimmät materiaalit ja materiaalifysiikan perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä suoraviivaisia peruslaskuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa, laskea, muuttaa ja valita aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä kvantitatiivisia peruslaskuja sekä täydentää ja tuottaa tarvittavat lisätiedot.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kategorisoida, kerätä, yhdistää ja yleistää aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä kvantitatiivisia peruslaskuja sekä johtaa ja järjestää uudelleen jo annetut perustiedot ja niiden kautta kerrata ja kirjoittaa uudelleen ongelman ratkaisupolkuja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä suoraviivaisia peruslaskuja.

Esitietovaatimukset

Opiskelija hahmottaa yksinkertaisia luonnonilmiöitä ja hallitsee matemaattis-luonnontieteelliset perusvalmiudet liittyen luonnonilmiöiden laskentaan.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Eija Koriseva
Vastuuhenkilö

Eija Koriseva

Opiskelijaryhmät
 • ENE22
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Energiatuotantomenetelmien pääaine
 • TXO22S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • YMP22
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Ympäristötekniikan pääaine

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa todennäköisyyden peruslainalaisuuksia yksinkertaisissa sovelluksissa. Opiskelija osaa luetella tärkeimmät diskreetit ja jatkuvat jakaumat. Opiskelija osaa selittää, mitä tarkoitetaan luottamusvälillä sekä soveltaa sitä tilastollisessa päättelyssä. Opiskelija tunnistaa tavallisimmat tilastolliset testit ja osaa soveltaa niitä energia- ja ympäristötekniikan ongelmissa. Opiskelija osaa soveltaa pienimmän neliösumman periaatetta regressioanalyysissä. Opiskelija osaa käyttää valittuja ohjelmistoja tilastollisissa analyyseissä.

Sisältö

-Todennäköisyyden käsitteen eri tulkinnat ja todennäköisyyden peruslainalaisuudet
-Satunnaismuuttujat ja niiden tavallisimmat jakaumat
-Luottamusvälit ja niiden avulla tapahtuva tilastollinen päättely
-Tilastolliset testit
-Regressioanalyysi
-Ohjelmistojen käyttö tilastollisissa analyyseissä

Aika ja paikka

Myyrmäki, 21.8.2023-15.12.2023

Oppimateriaalit

Toteutuksen MOODLE-työtilassa on tuntikalvoja ja materiaalia.

Oppikirjoja aiheesta (ei pakko hankkia, mutta lukemalla asiasta laajemmin ymmärtää paremmin käsitteitä):

Nummenmaa, L., Holopainen, M., Pulkkinen, P., Tilastollisten menetelmien perusteet, sanomapro

Launonen, Eero; Sorvali, Esko; Toivonen, Pertti, (TAM 3E)Teknisten ammattien matematiikka 3E: Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka, WSOY

Henttonen, J., Peltomäki, J., Uusitalo, S., Tekniikan matematiikka 2, EDITA (lopussa todennäköisyyttä ja tilastomatematiikkaa)

Tuomenlehto, A., Holmlund, E., Huuskonen, M., Makkonen, H., Surakka, J.,2014. Insinöörin matematiikka, EDITA. (alkeita)

Nummenmaa, L., Tilastotieteen käsikirja, 2021, Tammi. (paksu ja painava opus, löytynee Myyrmäen kirjaston käsikirjastosta, ohjeita R-ohjelman käytöstä)

Opetusmenetelmät

Toteutuksen opetus on lähiopetusta, mutta materiaalia ja tehtävät löytyvät verkosta ja tehtäviä voi tehdä itsenäisesti. Viikkokokeet ovat Myyrmäessä eikä niitä voi tehdä etänä.
Luennot
Laskuharjoitukset
IT-tehtävät
Viikkokokeet

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Viikkokokeita on koko toteutuksen ajan oppituntien aikana noin viikon välein. Viikkokokeita ei voi uusia, mutta toteutuksen lopuksi on yksi ylimääräinen viikkokoe, jolla voi korvata jonkun puuttuvan viikkokokeen.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja IT-tehtävät, tentit 48 h
Laskuharjoitukset ja materiaalin itsenäinen opiskelu 66 h
Viikkokokeisiin valmistautuminen 20 h

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä yksinkertaisiin luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksoon kuuluvia peruskäsitteitä ja -menetelmiä vaativampiin
luonnontieteiden ja tekniikan ongelmiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa opintojaksoon kuuluvat peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa ratkaista näihin liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi, viikkokokeet (läsnäolo välttämätön) ja laskuharjoituksista saadut lisäpisteet.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 18.06.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kaj Lindedahl
Vastuuhenkilö

Kaj Lindedahl

Opiskelijaryhmät
 • TXO22S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • YMP22
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Ympäristötekniikan pääaine

Tavoitteet

Opiskelija oppii opintojaksolla käsiteltävät materiaalin ja energian kierrätyksen ja uudelleenkäytön prosessit ja käsitteet siten, että pystyy ratkaisemaan niihin liittyviä keskeisiä ongelmia.

Sisältö

-Tyypilliset jäte- ja raaka-ainekierrot
-Hukkalämmön hyötykäyttö ja lämmön varastointi
-Resurssitehokkaiden yhdyskuntien ja tehdasalueiden suunnittelu

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa tavat parantaa materiaali ja energiatehokkuutta yrityksissä.
Opiskelija tuntee alueellisen materiaali ja energiasymbioosin kartoittamisen vaiheet ja osaa tehdä skemaattisen suunnitelman systeemille.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa yleisimmät tavat kierrättää materiaaleja, kemikaaleja ja energiaa suljetussa systeemissä. Opiskelija osaa suorittaa aihepiiriin liittyviä laskutoimituksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa ratkaista soveltavia materiaalien ja energian kierrättämiseen liittyviä ongelmia.
Opiskelija osaa käyttää matemaattisia metelmiä aiheeseen liittyvien ongelmien ratkomiseen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa tavat parantaa materiaali ja energiatehokkuutta yrityksissä.
Opiskelija tuntee alueellisen materiaali ja energiasymbioosin kartoittamisen vaiheet ja osaa tehdä skemaattisen suunnitelman systeemille.

Esitietovaatimukset

Opiskelija tunnistaa yhdyskuntasuunnittelun merkityksen yhdyskunnan kestävyydelle. Opiskelija tuntee energiantuotannon perusteet ja merkityksen yhteiskunnan toiminnalle.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Kotamies
Vastuuhenkilö

Juha Kotamies

Opiskelijaryhmät
 • ENE22
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Energiatuotantomenetelmien pääaine
 • TXO22S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee hitsaustekniikan ja valmistusmenetelmien periaatteet. Opiskelija tuntee yleisimmät voimalaitoksissa käytetyt materiaalit sekä lämpökäsittelyn, seostuksen ja pinnoituksen vaikutuksen näiden ominaisuuksiin.

Sisältö

-Hitsaustekniikan perusteet ja valmistusmenetelmien perusteet
-Voimalaitoksen materiaalitekniikan perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee hitsaustekniikan perusteet ja yleisimmät valmistusmenetelmät.
Opiskelija tuntee erilaisia voimalaitoksissa käytettäviä materiaaleja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee hitsaustekniikan perusteet ja yleisimmät valmistusmenetelmät.
Opiskelija tuntee yleisimmät voimalaitoksissa käytettävät materiaalit.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee hitsaustekniikan perusteet, yleisimmät valmistusmenetelmät ja ymmärtää niiden merkityksen voimalaitoksessa.
Opiskelija tuntee yleisimmät voimalaitoksissa käytettävät materiaalit ja näiden ominaisuudet, sekä käyttökohteet.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee hitsaustekniikan perusteet ja yleisimmät valmistusmenetelmät.
Opiskelija tuntee erilaisia voimalaitoksissa käytettäviä materiaaleja.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pasi Oikarinen
Vastuuhenkilö

Tomi Hämäläinen

Opiskelijaryhmät
 • ENE22
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Energiatuotantomenetelmien pääaine
 • TXO22S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • YMP22
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Ympäristötekniikan pääaine

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee mittaustekniikan perusteet. Opiskelija tuntee omalle alalleen tärkeiden mittalaitteiden ja antureiden toimintaperiaatteen. Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia mittauksia erilaisilla antureilla ja mittalaitteilla. Opiskelija osaa käsitellä mittaustietoja sopivilla tavoilla. Opiskelija tietää yleisimmät mittauksia, mittalaitteita ja antureita koskevat standardit.

Sisältö

-Yleisempien anturien toiminta, tiedon keruu ja tiedon käsittely
-Antureilla mittaaminen
-Päästöjen mittaaminen
-Mittauksiin liittyvät standardit
-Mittaamisen matemaattinen teoria

Aika ja paikka

-Ryhmille lukujärjestykseen merkittyinä aikoina

Opetusmenetelmät

Toteutuksen teoriaopetus tapahtuu suomeksi, pääsääntöisesti etäopetuksena 1. periodin teoriaopetuksen aikana. 2.periodissa laboratorioharjoituksia.

Teoriaopetuksen aikana opetellaan mittaustiedon käsittelyä tietotokoneen avulla.

Kurssin suorituksiin kuuluvat:
- Teoriakoe
- Analysoinnin harjoitustehtävät
- Laboratorioharjoitukset ja niiden raportointi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan myöhemmin, n. 1. ja 2. periodin vaihteessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö n. 27 h / 1 op:
-Luennot ja analysointitehtävät ja tentit 75 h
-Labrat ja raportointi 60 h
-Kuormitus n. 8 h / vko / syksy

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä suoraviivaisia peruslaskuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa, laskea, muuttaa ja valita aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä kvantitatiivisia peruslaskuja sekä täydentää ja tuottaa tarvittavat lisätiedot.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kategorisoida, kerätä, yhdistää ja yleistää aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä kvantitatiivisia peruslaskuja sekä johtaa ja järjestää uudelleen jo annetut perustiedot ja niiden kautta kerrata ja kirjoittaa uudelleen ongelman ratkaisupolkuja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä suoraviivaisia peruslaskuja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu tentin sekä analysointitehtävien ja laboratorioharjoitusten perusteella, painotuksella 60/40, vaatien hyväksytyn tentin läpäisyn
- Tenttiarviointi 0-5
- Kurssiarviointi 0-5

Esitietovaatimukset

Opiskelija hahmottaa yksinkertaisia luonnonilmiöitä ja hallitsee matemaattis-luonnontieteelliset perusvalmiudet liittyen luonnonilmiöiden laskentaan.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 18.06.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Laajuus

10 op

T&K-osuus

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenni Merjankari
 • Opettaja Energia ja ympäristötekniikka
 • Juha Juselius
 • Kari Salmi
 • Elina Hovila
Vastuuhenkilö

Kari Salmi

Opiskelijaryhmät
 • TXO21S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • YMP21
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Ympäristötekniikan pääaine
 • ENE21
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Energiatuotantomenetelmien pääaine

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Opettajien jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Projektityöskentely, luokkaopetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Toteutuksen projekteja tehdään yrityksille mahdollisuuksien mukaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op = 270 h, projekti 190 h, viestintä 80 h

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus projektiosuudesta, sisältäen tehtävät
Hyväksytty viestintä
Projektiraportti
MINNOFest-esiintyminen

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Joel Kontturi
 • Kaj Lindedahl
 • Tomi Hämäläinen
 • Jenni Merjankari
 • Juha Juselius
 • Marjut Haimila
Vastuuhenkilö

Jenni Merjankari

Opiskelijaryhmät
 • TXO23S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee työelämämahdollisuuksiaan ja oman tutkinto-ohjelmansa pääaineiden sisällöt pääpiirteittäin. Hän tietää oman alansa keskeiset yritykset ja toimijat sekä niiden toiminnot. Opiskelija tuntee keskeiset omaan alaansa liittyvät ohjeistukset, esimerkiksi turvallisuusohjeet, työlainsäädännön ym. Hän tietää, mitä kansainvälisyys omalla alalla tarkoittaa.
Opiskelija tunnistaa omia opiskeluun liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja tietää, miten oppimis- ja opiskelutaitoja kehitetään. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä toimistotyökaluohjelmia. Opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeiset ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt. Hän tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja tietää, miten voi suunnitella omia opintojaan ja opintojen edistymistä. Opiskelija tuntee Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelut ja opintojen kannalta keskeiset tietojärjestelmät.

Sisältö

- alakohtainen työelämätieto
- oman tutkinto-ohjelman keskeiset osaamistavoitteet
- perehdytys keskeisiin oman alan ohjeistuksiin ja työskentelykäytäntöihin
- oppimis- ja opiskelutaidot
- toimistotyökaluohjelmien käytön perustaidot
- fyysinen ja sosiaalinen opiskeluympäristö
- Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeiset ohjeet ja säännöt
- opiskelukäytännöt
- opetussuunnitelmat ja opintojen suunnittelu
- opiskelijapalvelut, esimerkiksi opintotoimisto, opiskelijakuntatoiminta, opiskeluhyvinvointi, kirjasto, tietohallintopalvelut, kv-palvelut
- teknisen kirjoittamisen alkeet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää yllä olevat opintojakson tavoitteiden mukaiset asiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

1. Student has to submit all needed learning assignments
2. Student has to submit the work certificate, which shows that tasks and length of placement period are accepted

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Student has to submit all needed learning assignments
2. Student has to submit the work certificate, which shows that tasks and length of placement period are accepted

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää yllä olevat opintojakson tavoitteiden mukaiset asiat.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Kotamies
Vastuuhenkilö

Juha Kotamies

Opiskelijaryhmät
 • TXO21S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • ENE21
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Energiatuotantomenetelmien pääaine

Tavoitteet

Opiskelija tietää energiantuotannon kunnonvalvonnan merkityksen ja siihen liittyvät mittaukset. Opiskelija tietää miten erilaisia rakenteita tarkastetaan rikkomatta rakenteita. Opiskelija tuntee pyörivien koneiden tasapainotuksen perusteet ja värähtelyiden merkityksen.

Sisältö

-Kunnossapitoon liittyvät mittaukset
-NDT-menetelmät
-Pyörivien koneiden värähtelyt ja tasapainotus
-Kunnonvalvonta ja kunnossapito

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee voimalaitoksen kunnossapidon perusteet.
Opiskelija tuntee NDT-menetelmien perusteet.
Opiskelija tuntee mekaanisia värähtelyjä ja aaltoliikettä koskevat peruslait ja osaa käyttää niitä yksinkertaisissa tekniikan sovelluksissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa voimalaitoksen kunnossapidon ja kunnonvalvonnan perusteet.
Opiskelija osaa mitata värähtelyitä ja tietää pyörivien koneiden tasapainotuksen.
Opiskelija osaa NDT-menetelmien käytön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee voimalaitoksen kunnossapidon ja kunnonvalvonnan, sekä näihin liittyvät mittaukset.
Opiskelija hallitsee pyörivien koneiden tasapainotuksen merkityksen värähtelyille.
Opiskelija hallitsee NDT-menetelmät.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee voimalaitoksen kunnossapidon perusteet.
Opiskelija tuntee NDT-menetelmien perusteet.
Opiskelija tuntee mekaanisia värähtelyjä ja aaltoliikettä koskevat peruslait ja osaa käyttää niitä yksinkertaisissa tekniikan sovelluksissa.

Esitietovaatimukset

Opiskelija hallitsee mittaustekniikan perusteet. Opiskelija tuntee yleisimmät voimalaitoksissa käytetyt materiaalit. Opiskelija ymmärtää voimalaitoksissa sekä energian tuotannossa ja käytössä esiintyvien laitteiden merkityksen ja prosessin toiminnan.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pekka Salonen
 • Heikki Paavilainen
Vastuuhenkilö

Pekka Salonen

Opiskelijaryhmät
 • TXO21S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • ENE21
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Energiatuotantomenetelmien pääaine

Tavoitteet

Opiskelija tuntee laitossuunnittelun perusteet ja osaa suunnitella laitteiden, koneiden, säiliöiden ja putkistojen sijoitukset. Opiskelija osaa suunnitella voimalaitoksen putkilinjoja ja näiden kannakointeja. Opiskelija tuntee suunnitteluun liittyvät standardit.

Sisältö

-Putkisto- ja laitossuunnittelun perusteet
-Kannakoinnit ja lämpöliikkeet
-Standardit

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee putkisto- ja laitossuunnittelun perusteet ja osaa suunnitella yksinkertaisia putkistoja.
Opiskelija tuntee tärkeimmät suunnitteluun liittyvät standardit.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella putkistoja prosesseihin ja tuntee laitossuunnittelun perusteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee putkistojen suunnittelun ja laitossuunnittelun perusteet.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee putkisto- ja laitossuunnittelun perusteet ja osaa suunnitella yksinkertaisia putkistoja.
Opiskelija tuntee tärkeimmät suunnitteluun liittyvät standardit.

Esitietovaatimukset

Opiskelija pystyy lukemaan ja piirtämään teknisiä piirustuksia ja PI-kaavioita. Opiskelija osaa tehdä työkuvia. Opiskelija ymmärtää teknisen piirtämisen perusteita. Opiskelija hallitsee materiaalitekniikan perusteet. Opiskelija osaa mitoittaa ja laskea putkiverkoston painehäviöt, sekä valita oikean pumpun tai puhaltimen ominaiskäyrien perusteella.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenni Merjankari
Vastuuhenkilö

Jenni Merjankari

Opiskelijaryhmät
 • TXO21S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • YMP21
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Ympäristötekniikan pääaine

Tavoitteet

Opiskelija osaa materiaalin ja energian kierrätyksen ja uudelleenkäytön prosessit ja käsitteet siten, että hän pystyy ratkaisemaan ympäristötekniikan ongelmia.

Sisältö

-Projektityöskentelyä
-Teema vaihtelee vuosittain

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä suoraviivaisia peruslaskuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa, laskea, muuttaa ja valita aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä kvantitatiivisia peruslaskuja sekä täydentää ja tuottaa tarvittavat lisätiedot.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kategorisoida, kerätä, yhdistää ja yleistää aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä kvantitatiivisia peruslaskuja sekä johtaa ja järjestää uudelleen jo annetut perustiedot ja niiden kautta kerrata ja kirjoittaa uudelleen ongelman ratkaisupolkuja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä suoraviivaisia peruslaskuja.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on perustiedot materiaali- ja energiatehokkuudesta, sekä energia- ja ympäristötekniikan perusteista.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Juselius
 • Elina Hovila
Vastuuhenkilö

Juha Juselius

Opiskelijaryhmät
 • TXO23S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyn perusteita erilaisissa kehittämistöissä. Opiskelija osaa käyttää ongelmaratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitoja projektityöskentelyssä. Opiskelija osaa hyödyntää omaa asiantuntijuuttaan projektityöskentelyssä.

Sisältö

-Projektisuunnittelun perusteet
-Erikseen sovittava oman alan soveltava projekti
-Raportoinnin perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä suoraviivaisia peruslaskuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa, laskea, muuttaa ja valita aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä kvantitatiivisia peruslaskuja sekä täydentää ja tuottaa tarvittavat lisätiedot.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kategorisoida, kerätä, yhdistää ja yleistää aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä kvantitatiivisia peruslaskuja sekä johtaa ja järjestää uudelleen jo annetut perustiedot ja niiden kautta kerrata ja kirjoittaa uudelleen ongelman ratkaisupolkuja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä suoraviivaisia peruslaskuja.

Esitietovaatimukset

Opiskelija tuntee projektityöskentelyn perusteet.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 18.06.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kaj Lindedahl
 • Minna Paananen-Porkka
 • Jenni Merjankari
 • Opettaja Energia ja ympäristötekniikka
 • Juha Juselius
 • Kari Salmi
Vastuuhenkilö

Kari Salmi

Opiskelijaryhmät
 • TXO21S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • YMP21
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Ympäristötekniikan pääaine
 • ENE21
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Energiatuotantomenetelmien pääaine

Tavoitteet

Erikoistyön osaamistavoitteet sovitaan erikseen.

Sisältö

Erikoistyö ajankohtaisista energia- ja ympäristötekniikan aiheista.

Aika ja paikka

-

Oppimateriaalit

Opettajien jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Projektityöskentely ja luokkaopetus. Opetuskieli Englanti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Toteutuksen projekteja tehdään yrityksille mahdollisuuksien mukaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h, projekti 95 h ja Englannin viestintä 40 h

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Sovitaan työn aiheen perusteella.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Sovitaan työn aiheen perusteella.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Sovitaan työn aiheen perusteella.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Sovitaan työn aiheen perusteella.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Projektiosuuden tehtävät,
Hyväksytty suoritus projektityöskentelyssä
Englannin viestintä hyväksytty.

Esitietovaatimukset

Opiskelija tuntee projektityöskentelyn perusteet.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kai Virta
Vastuuhenkilö

Kai Virta

Opiskelijaryhmät
 • ENE22
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Energiatuotantomenetelmien pääaine
 • TXO22S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää sähköopin peruslait ja yleisimmät sovellukset. Opiskelija tuntee magneettisen vuorovaikutuksen peruslait ja erityisesti sähkömagneettisen induktion merkityksen ja tärkeimmät sovellukset tekniikassa. Opiskelija tuntee yleisimmät sähkömoottorit, generaattorit ja muuntajat.

Sisältö

-Sähköstatiikan peruskäsitteet
-Magneettinen voima ja magneettikenttä
-Sähkömagneettinen induktio
-Kirchhoffin lait ja Ohmin laki
-Tasa- ja vaihtosähkötekniikan perusteet
-Virtapiirianalyysin perusteet
-3-vaihejärjestelmä ja rakennuksen sähköverkko
-Sähkön siirto- ja jakeluverkkojen perusteet
-Sähkötekniikan sovelluksia
-Sähkötyöturvallisuuden perusteet
-Sähköturvallisuussäädökset ja -standardit
-Sähkömoottorit ja generaattorit
-Muuntajat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee sähkövirran olemuksen ja käyttäytymisen virtapiireissä sekä yleisimpiä sovelluksia.
Opiskelija tuntee sähkön vaarat.
Opiskelija tuntee sähkön tehosovellusten perusteet.
Opiskelija osaa käyttää sähköstatiikan ja magnetismin peruslakeja yksinkertaisten ilmiöiden kuvailuun ja ratkaista yksinkertaisia sovellusongelmia.
Opiskelija tuntee sähkömagneettisen induktion perusilmiöt ja peruslait osaa ratkaista yksinkertaisia niitä koskevia ongelmia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa sähköstatiikan, magnetismin, sähkömagneettisen induktion peruslakeja monipuolisemmin sovellustilanteissa.
Opiskelija osaa analysoida yksinkertaisten virtapiirien toimintaa.
Opiskelija ymmärtää sähkökoneiden ja muuntajien perustoimintaperiaatteet ja osaa suorittaa yksinkertaisia mitoituslaskelmia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää vaihtosähkötekniikan peruskäsitteet ja osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön.
Opiskelija osaa suunnitella yksinkertaisia sähkövoimasovelluksia.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee sähkövirran olemuksen ja käyttäytymisen virtapiireissä sekä yleisimpiä sovelluksia.
Opiskelija tuntee sähkön vaarat.
Opiskelija tuntee sähkön tehosovellusten perusteet.
Opiskelija osaa käyttää sähköstatiikan ja magnetismin peruslakeja yksinkertaisten ilmiöiden kuvailuun ja ratkaista yksinkertaisia sovellusongelmia.
Opiskelija tuntee sähkömagneettisen induktion perusilmiöt ja peruslait osaa ratkaista yksinkertaisia niitä koskevia ongelmia.

Esitietovaatimukset

Opiskelija hallitsee matemaattis-luonnontieteelliset perusvalmiudet. Opiskelija osaa käyttää sähköstatiikan ja magnetismin peruslakeja yksinkertaisten ilmiöiden ratkaisuun.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Minna Paananen-Porkka
Vastuuhenkilö

Minna Paananen-Porkka

Opiskelijaryhmät
 • TXO23S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy viestimään englanniksi tekniikan alan opiskelu- ja työtehtävissä ja pitämään alaansa liittyviä esityksiä. Hän osaa hakea ammattialallaan tarvitsemaansa tietoa englanninkielisistä lähteistä ja käyttää tietoa kriittisesti. Hän kykenee lukemaan alaansa liittyviä tekstejä ja käyttämään keskeistä tekniikan sanastoa. Opiskelija osaa analysoida viestintätilanteen ja viestiä sen mukaisesti. Hän kykenee toimimaan monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteet ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija osaa käyttää englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän suhtautuu realistisesti kieli- ja viestintäosaamiseensa ja asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana.
Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot vastaavat Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B2.

Sisältö

- ammatillinen suullinen esittäminen ja suullisen viestintätaidon kehittäminen
- ammatillisia tekstikäytänteitä ja asiakirjoja ja kirjallisen viestintätaidon kehittäminen
- ammatillinen verkkoviestintä
- tekniikan alan keskeisiä vuorovaikutustilanteita: yksilö-, pari- ja ryhmäviestintä
- tekniikan alan teksteihin, sanastoon ja tekstilajeihin tutustuminen
- tiedon hankinta tekniikan alan englanninkielisistä lähteistä ja lähteiden arviointi
- englanninkielisten lähteiden käyttö ja referointi omissa teksteissä sekä suullisesti että kirjallisesti
- viestiminen tekniikan alan koulutuksesta, organisaatioista sekä työympäristöistä ja -tehtävistä
- työnhaku omalla ammattialalla
- kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Oppimateriaalit

Moodle

Opetusmenetelmät

suullinen ja kirjallinen pari-, ryhmä- ja yksilötyöskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

max. 135 t

Sisällön jaksotus

työelämän englanti
alakohtainen englanti
akateeminen englanti

Lisätietoja opiskelijoille

Tarkempi aiheaikataulu ja lisätiedot arviointikriteereistä kurssin alussa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija
- selviää ammattiin liittyvistä kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla
- ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti
- ilmaisee ajatuksensa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa yksinkertaisin kielellisin rakentein ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy
- tuntee ammattisanastoa, vaikka sen käytössä on puutteita
- ääntää englantia niin, että viesti välittyy virheistä huolimatta
- laatii itsenäisesti yksinkertaisia ammatillisia tekstejä mallin mukaisesti sekä kielellisiä apuvälineitä käyttäen laajempia tekstejä, joiden kielelliset puutteet osin häiritsevät viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija
- selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti
- viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset
- ilmaisee itseään selkeästi ja melko virheettömästi
- käyttää ammattisanastoa melko täsmällisesti
- ääntää englantia selkeästi niin, että viesti välittyy
- tuottaa eri tekstilajien mukaisia tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija
- osallistuu aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin niiden käytäntöjä noudattaen
- viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat
- ilmaisee itseään tehokkaasti, tarkasti, sujuvasti ja lähes virheettömästi
- käyttää ammattisanastoa täsmällisesti
- ääntää englantia selkeästi ja sujuvasti sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että viesti vahvistuu
- tuottaa eri tekstilajien mukaisia selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja lähes virheettömiä tekstejä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija
- selviää ammattiin liittyvistä kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla
- ymmärtää puhekumppanin viestintää niin, että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti
- ilmaisee ajatuksensa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa yksinkertaisin kielellisin rakentein ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy
- tuntee ammattisanastoa, vaikka sen käytössä on puutteita
- ääntää englantia niin, että viesti välittyy virheistä huolimatta
- laatii itsenäisesti yksinkertaisia ammatillisia tekstejä mallin mukaisesti sekä kielellisiä apuvälineitä käyttäen laajempia tekstejä, joiden kielelliset puutteet osin häiritsevät viestin välittymistä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

pakolliset suulliset ja kirjalliset harjoitustehtävät + tuntiaktiivisuus
70% läsnäolopakko

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Minna Paananen-Porkka
Vastuuhenkilö

Minna Paananen-Porkka

Opiskelijaryhmät
 • TXO23S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAI suomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia.

Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

24.08.2023 - 24.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Elektroniikka-tiimi

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
 • Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Camilla Hällstén
Vastuuhenkilö

Raisa Kallio

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (1129/2014, 7 §) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen tai suomen toisena kielenä) suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti oman alansa työympäristössä ja monialaisen työyhteisön jäsenenä ottaen eettisesti huomioon erilaiset toimijat työskentelyssään ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa TAI suomen kielellä (S2) Suomessa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia.

Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot (ruotsi tai suomi toisena kielenä) ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa työtehtävissä. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ottaa vastuuta oman kieli- ja viestintäosaamisensa kehittämisestä sekä kyky ja motivaatio kehittää niitä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy tutkintokohtaisesti, ja sisällöt ovat kullekin tutkintoalalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia:
• Ammattialan keskeiset kansainväliset ja kotikansainväliset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä
• Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit
• Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
• Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy, ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Hän osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Hän ääntää ymmärrettävästi, eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perille menoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Hän osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Hän käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Hän ääntää selkeästi ja lauserytmi on luontevaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Hän osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hän hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa, mutta epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Hän ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B1

Lisätiedot

Opintojakson tarkennettu sisältö määräytyy tutkintosuunnitelmakohtaisesti, ja se integroidaan tutkinnon kontekstiin opetussuunnitelmassa ja substanssiopintoihin. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon osaaminen arvioidaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pekka Hirvonen
Vastuuhenkilö

Pekka Hirvonen

Opiskelijaryhmät
 • TXO23S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on luoda tekniikan ammattilaiselle kokonaisvaltainen käsitys siitä, miten teollisuus- ja teknologiayritys toimii, miten liiketoimintaa kehitetään omalla toimialalla ja mikä teollisuus- ja teknologiayrityksen menestymisessä on ratkaisevaa. Painopiste on yrityksissä, joiden tuote (fyysinen tuote ja/tai palvelu) on teknisesti vaativa ja jotka myyvät tuotteitaan suurelta osin muille yrityksille.
Opiskelija osaa kuvata seuraavat yrityksen toiminnot:
- johtaminen, mukaan lukien strategia, johtamisjärjestelmä ja ihmisten johtaminen
- talous sekä yrityksen suorituskyky ja sen mittaaminen, mukaan lukien tuottavuus ja laatu
- tekninen tuotteen tai palvelun myynti yritykseltä yritykselle
- toiminnanohjaus
- toimitusketjun hallinta, mukaan lukien hankinta, tuotanto ja logistiikka
- projektitoiminta.

Sisältö

- johtaminen, mukaan lukien strategia, johtamisjärjestelmä ja ihmisten johtaminen
- talous ja yrityksen suorituskyky ja sen mittaaminen, mukaan lukien tuottavuus ja laatu
- tekninen tuotteen tai palvelun myynti yritykseltä yritykselle
- toiminnanohjaus
- toimitusketjun hallinta, mukaan lukien hankinta, tuotanto ja logistiikka
- projektitoiminta
- toteutuksen kohderyhmän perusteella kurssiin liittyy 1–2 syventävää osuutta joistakin seuraavista:
o toiminnan johtaminen tuotepainotteisessa yrityksessä (mm. tuotteiden toiminnanohjaus, tilaus-toimitusketjun hallinta, toiminnanohjausjärjestelmät)
o toiminnan johtaminen tieto- ja viestintäliiketoiminnassa (mm. tietojärjestelmät liiketoimintakontekstissa, tietoteknisten palveluiden hallinta, tietotekniikkapalvelutoiminnan ohjaus, ITIL)
o teknologian myynti (mm. ratkaisumyynti, tarjoustyö, neuvottelutaidot, hinnoittelu)
o tekninen hankinta
o teknologiayrittäjyys (mm. yrityksen perustaminen ja liiketoimintasuunnitelma teknisen innovaation pohjalta)
o työnjohto-oppi
o logistiikka ja sen merkitys yrityksen suorituskykyyn
o palveluliiketoiminta, joka painottuu teknisiin ratkaisuihin ja palveluihin, mutta joka on muuta(kin) kuin tietotekniikkapalveluita, esimerkiksi projektiliiketoiminta (mm. palvelutoiminnan ohjaus, palvelutoiminnan tietojärjestelmät)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata teollisuus- ja teknologiayrityksen toimintaan liittyvät peruskäsitteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata teollisuus- ja teknologiayrityksen toimintaan liittyvät peruskäsitteet hyvin ja soveltaa niitä kuvatessaan oman alan yrityksen toimintaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten lisäksi kuvata yhteyksiä teollisuus- ja teknologiayrityksen peruskäsitteiden välillä ja analysoida näitä yhteyksiä oman alan yrityksen toiminnassa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa kuvata teollisuus- ja teknologiayrityksen toimintaan liittyvät peruskäsitteet.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tomi Hämäläinen
Vastuuhenkilö

Tomi Hämäläinen

Opiskelijaryhmät
 • TXQ22K
  Tuotantotalous, kaksoistutkinto
 • ENE22
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Energiatuotantomenetelmien pääaine
 • TXO22S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • YMP22
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Ympäristötekniikan pääaine

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää termodynamiikan pääsäännöt ja osaa muodostaa energiataseen tarkasteltavalle systeemille. Opiskelija ymmärtää termodynamiikan pääsääntöjen tekemät rajoitukset, sekä termodynamiikan vaikutuksen koneiden ja laitteiden toimintaan.

Sisältö

-Termodynamiikan pääsäännöt
-Systeemit ja termodynaaminen prosessi
-Lämpö ja työ
-Massa- ja energiatase avoimelle systeemille
-Energiatase suljetulle systeemille
-Lämpövoimakone
-Entropia
-Kemiallinen termodynamiikka
-Termodynamiikan sovellukset

Aika ja paikka

-Ryhmille lukujärjestykseen merkittyinä aikoina

Oppimateriaalit

Y. Cengel Thermodynamics an Engineering Approach: mikä tahansa SI-painos

Opetusmenetelmät

Toteutuksen opetus tapahtuu suomeksi pääasiassa lähiopetuksena, mutta kaikki materiaalit on luettavissa ja tehtävät voi tehdä ja palauttaa itsenäisesti:
-Luennot ja laskuharjoitukset
-Laboratorioharjoitus

Itsenäinen opiskelu ja verkko-opetus:
-Kotitehtävät ja materiaaliin tutustuminen
-Moodle

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-Ilmoitetaan myöhemmin, marras-joulukuussa

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö n. 27 h / 1 op:
-Luennot ja ohjatut laskuharjoitukset ja tentit 40 h
-Laskuharjoitusten laskeminen ja kirjallinen materiaali 70 h
-Luentotenttien tekeminen Moodlessa 15 h
-Laboratorioharjoitus ja raportointi 5 h
-Kuormitus n. 8 h / vko / syksy

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee termodynamiikan pääsäännöt ja peruskäsitteet. Opiskelija osaa laskea yksinkertaisia termodynamiikan sovelluksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää termodynamiikan pääsäännöt ja peruskäsitteet. Opiskelija osaa käsitellä termodynamiikkaan liittyviä yksinkertaisia ongelmia pääsääntöjen avulla. Opiskelija osaa laskea erilaisia termodynamiikan sovelluksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tietää termodynamiikan pääsäännöt ja peruskäsitteet, sekä osaa hyödyntää näitä termodynamiikan ongelmien ratkaisussa. Opiskelija osaa laskea termodynamiikan soveltavia tehtäviä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee termodynamiikan pääsäännöt ja peruskäsitteet. Opiskelija osaa laskea yksinkertaisia termodynamiikan sovelluksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu toteutuksen lopussa pidettävän tentin perusteella, mutta laskuharjoituksilla ja laboratoriotyöllä on vaikutusta arviointiin:
-Tentti arvosana 0-5
-Laskuharjoituksista ja laboratorioharjoituksesta lisäpisteitä arviointiin

Esitietovaatimukset

Opiskelija hahmottaa yksinkertaisia luonnonilmiöitä ja hallitsee matemaattis-luonnontieteelliset perusvalmiudet liittyen luonnonilmiöiden laskentaan.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tero Karttiala
Vastuuhenkilö

Tero Karttiala

Opiskelijaryhmät
 • ENE22
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Energiatuotantomenetelmien pääaine
 • TXO22S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • YMP22
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Ympäristötekniikan pääaine

Tavoitteet

Opiskelija pystyy lukemaan ja piirtämään teknisiä piirustuksia ja PI-kaavioita. Opiskelija osaa tehdä työkuvia. Opiskelija ymmärtää teknisen piirtämisen perusteita.

Sisältö

-Teknisen piirtämisen perusteet
-PI-kaaviot
-Merkinnät
-Tietokoneavusteinen suunnittelu

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa lukea ja tuottaa teknisiä piirustuksia ja PI-kaavioita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa lukea ja tuottaa sekä mitoittaa teknisiä piirustuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa lukea ja tuottaa sekä mitoittaa teknisiä piirustuksia, sekä sijoittaa niihin tarvittavia merkintöjä. Opiskelija osaa lukea ja tuottaa PI-kaavioita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa lukea ja tuottaa teknisiä piirustuksia ja PI-kaavioita.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Susanna Varonen
 • Opettaja Energia ja ympäristötekniikka
Vastuuhenkilö

Susanna Varonen

Opiskelijaryhmät
 • TXO21S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • YMP21
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Ympäristötekniikan pääaine

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää valikoituja tietokoneohjelmistoja ympäristötekniikkaan liittyvissä tehtävissä.

Sisältö

-Paikkatietojärjestelmät
-Simuloinnin ja mallennuksen käyttö ympäristötekniikassa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee paikkatietojärjestelmien ja valikoitujen ympäristösimulaatio-ohjelmien käytön tarjoamat mahdollisuudet ja niiden perusominaisuudet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa avustavasti käyttää kurssilla läpikäytyjä ohjelmistoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa sujuvasti käyttää kurssilla läpikäytyjä ohjelmistoja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee paikkatietojärjestelmien ja valikoitujen ympäristösimulaatio-ohjelmien käytön tarjoamat mahdollisuudet ja niiden perusominaisuudet.

Esitietovaatimukset

Opiskelija ymmärtää ympäristötekniikan alan tärkeimpien prosessien ja laitteiden toiminnan. Opiskelijalla on riittävät matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet käsitellä erilaisia ympäristötekniikkaan liittyviä ongelmia.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 18.06.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kaj Lindedahl
Vastuuhenkilö

Kaj Lindedahl

Opiskelijaryhmät
 • TXO21S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • YMP21
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Ympäristötekniikan pääaine

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa mukautettu biologiset, kemialliset ja mekaaniset vedenkäsittelymenetelmät. Opiskelija tuntee vedenkäsittelyyn liittyvät laitteet. Opiskelija ymmärtää yleisimmät vedenkäsittelyyn liittyvät vaiheet ja pystyy laskemaan siihen liittyviä asioita.

Sisältö

-Veden ja jäteveden käsittelyn kuuluvat biologiset sekä kemialliset ja mekaaniset menetelmät
-Kiintoaineiden erottaminen jätevedestä
-Aktiivilietekäsittely osana jäteveden käsittelyä
-Flokkulaatio, saostus- ja pintasaostus osana veden esikäsittelyä
-Suodatus, kalvosuodatus, adsorptio- ja ioninvaihto-teknologiaa osana vedenkäsittelyä
-Prosessiveden käsittely
-Yleisimmät kemialliset puhdistusmenetelmät kunnallisissa ja teollisissa sovelluksissa
-Makean vedenkäsittelyn perusteet sekä teollisuudessa että yhdyskunnissa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä suoraviivaisia peruslaskuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa, laskea, muuttaa ja valita aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä kvantitatiivisia peruslaskuja sekä täydentää ja tuottaa tarvittavat lisätiedot.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kategorisoida, kerätä, yhdistää ja yleistää aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä kvantitatiivisia peruslaskuja sekä johtaa ja järjestää uudelleen jo annetut perustiedot ja niiden kautta kerrata ja kirjoittaa uudelleen ongelman ratkaisupolkuja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä suoraviivaisia peruslaskuja.

Esitietovaatimukset

Opiskelija ymmärtää ympäristökemian perusteet liittyen veden käsittelyyn. Opiskelija tunnistaa ympäristötekniikkaan liittyvien laitteistojen toiminnan ja tarkoituksen osana prosessia.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kaj Lindedahl
Vastuuhenkilö

Kaj Lindedahl

Opiskelijaryhmät
 • TXO22S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • YMP22
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Ympäristötekniikan pääaine

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa mukautettu biologiset, kemialliset ja mekaaniset vedenkäsittelymenetelmät. Opiskelija tuntee vedenkäsittelyyn liittyvät laitteet. Opiskelija ymmärtää yleisimmät vedenkäsittelyyn liittyvät vaiheet ja pystyy laskemaan siihen liittyviä asioita.

Sisältö

-Veden ja jäteveden käsittelyn kuuluvat biologiset sekä kemialliset ja mekaaniset menetelmät
-Kiintoaineiden erottaminen jätevedestä
-Aktiivilietekäsittely osana jäteveden käsittelyä
-Flokkulaatio, saostus- ja pintasaostus osana veden esikäsittelyä
-Suodatus, kalvosuodatus, adsorptio- ja ioninvaihto-teknologiaa osana vedenkäsittelyä
-Prosessiveden käsittely
-Yleisimmät kemialliset puhdistusmenetelmät kunnallisissa ja teollisissa sovelluksissa
-Makean vedenkäsittelyn perusteet sekä teollisuudessa että yhdyskunnissa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä suoraviivaisia peruslaskuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa, laskea, muuttaa ja valita aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä kvantitatiivisia peruslaskuja sekä täydentää ja tuottaa tarvittavat lisätiedot.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kategorisoida, kerätä, yhdistää ja yleistää aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä kvantitatiivisia peruslaskuja sekä johtaa ja järjestää uudelleen jo annetut perustiedot ja niiden kautta kerrata ja kirjoittaa uudelleen ongelman ratkaisupolkuja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä suoraviivaisia peruslaskuja.

Esitietovaatimukset

Opiskelija ymmärtää ympäristökemian perusteet liittyen veden käsittelyyn. Opiskelija tunnistaa ympäristötekniikkaan liittyvien laitteistojen toiminnan ja tarkoituksen osana prosessia.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kaj Lindedahl
Vastuuhenkilö

Kaj Lindedahl

Opiskelijaryhmät
 • TXO21S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • YMP21
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Ympäristötekniikan pääaine

Tavoitteet

Opiskelija tietää pinta- ja pohjavesien käyttöön liittyvät käsitteet. Opiskelija ymmärtää veden merkityksen yhteiskunnille, energiantuotannolle ja maataloudelle. Opiskelija tietää vesiensuojelun perusteet ja merkityksen. Opiskelija ymmärtää vesialueiden hallintaan liittyvät käsitteet.

Sisältö

-Pintavesi ja pohjavesi
-Kestävä vesivarojen hallinta
-Vesivarojen hallinta viljelyssä, tulvissa ja kuivuudessa
-Vedenlaatu
-Veden saastuminen ja saastumisen rajoittaminen
-Jäteveden kierrättäminen
-Suolanpoisto merivedestä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä suoraviivaisia peruslaskuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa, laskea, muuttaa ja valita aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä kvantitatiivisia peruslaskuja sekä täydentää ja tuottaa tarvittavat lisätiedot.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kategorisoida, kerätä, yhdistää ja yleistää aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä kvantitatiivisia peruslaskuja sekä johtaa ja järjestää uudelleen jo annetut perustiedot ja niiden kautta kerrata ja kirjoittaa uudelleen ongelman ratkaisupolkuja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä suoraviivaisia peruslaskuja.

Esitietovaatimukset

Opiskelija ymmärtää ympäristökemian perusteet liittyen veden käsittelyyn. Opiskelija tunnistaa ympäristötekniikkaan liittyvien laitteistojen toiminnan ja tarkoituksen osana prosessia.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pekka Salonen
 • Kaj Lindedahl
Vastuuhenkilö

Kaj Lindedahl

Opiskelijaryhmät
 • TXO21S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • YMP21
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Ympäristötekniikan pääaine

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee putkistosuunnittelun perusteet. Opiskelija osaa suunnitella kunnallisen vesiverkon, jätevesijärjestelmän ja sadevesijärjestelmän putkistoja. Opiskelija osaa suunnitella ja valvoa putkistojen huolto- ja kunnossapitotöitä.

Sisältö

-Putkistosuunnittelun perusteet
-Kunnallisen vesiverkon, jätevesiverkon ja sadevesijärjestelmän rakenne
-Huolto- ja kunnossapito

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä suoraviivaisia peruslaskuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa, laskea, muuttaa ja valita aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä kvantitatiivisia peruslaskuja sekä täydentää ja tuottaa tarvittavat lisätiedot.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kategorisoida, kerätä, yhdistää ja yleistää aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä kvantitatiivisia peruslaskuja sekä johtaa ja järjestää uudelleen jo annetut perustiedot ja niiden kautta kerrata ja kirjoittaa uudelleen ongelman ratkaisupolkuja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä suoraviivaisia peruslaskuja.

Esitietovaatimukset

Opiskelija hallitsee teknisen piirtämisen perusteet. Opiskelija ymmärtää vesihuollon kehittämisen tarpeet.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tomi Hämäläinen
Vastuuhenkilö

Tomi Hämäläinen

Opiskelijaryhmät
 • ENE22
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Energiatuotantomenetelmien pääaine
 • TXO22S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • YMP22
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Ympäristötekniikan pääaine

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa virtausmekaniikan ilmiöt ja lainalaisuudet. Opiskelija osaa laskea virtausilmiöitä. Opiskelija osaa mitoittaa ja laskea putkiverkoston painehäviöt, sekä valita oikean pumpun tai puhaltimen ominaiskäyrien perusteella. Opiskelija osaa laskea ja mitata pumpun ja puhaltimen ominaiskäyrät. Opiskelija tuntee lämmönsiirron perusyhtälöt. Opiskelija tunnistaa lämmönsiirtimien perusominaisuudet.

Sisältö

-Virtausmekaniikan peruskäsitteet ja ilmiöt
-Reynoldsin luku ja virtauksen luonteen määritys putkivirtauksessa, sekä kehittyvän virtauksen alueen määritys
-Painelaitteet, standardit, merkinnät ja putkistot
-Putkivirtauksien painehäviöiden ja kertavastuksien määritys
-Pumppujen ja puhaltimien ominaiskäyrien käyttö
-Verkoston mitoitus ja vastuskäyrien laadinta
-Ulkopuolinen virtaus, vastus ja voima
-Virtauskoneet ja suuttimet
-Lämmönsiirron perusmekanismit
-Lämmönsiirtimien perusteet

Aika ja paikka

-Lukujärjestyksen mukaisesti

Oppimateriaalit

-Toteutuksella jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Toteutuksen opetus tapahtuu suomeksi pääasiassa lähiopetuksena, mutta kaikki materiaalit on luettavissa ja tehtävät voi tehdä ja palauttaa itsenäisesti:
-Luennot ja laskuharjoitukset
-Laboratorioharjoitukset

Itsenäinen opiskelu ja verkko-opetus:
-Kotitehtävät ja materiaaliin tutustuminen
-Moodle

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Toteutuksen varsinainen tentti sovitaan erikseen ja se sijoittuu marras-joulukuuhun. Painelaite- ja standarditentit on tehtävissä toteutuksen aikana Moodle-työtilassa vapaasti valittavana aikana.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö n. 27 h / 1 op:
-Luennot, ohjatut laskuharjoitukset ja tentti 35 h
-Laskuharjoitusten laskeminen itsenäisesti ja materiaalin tarkastelu 25 h
-Painelaite- ja standarditentit (Moodle) 50 h
-Laboratorioharjoitukset ja raportointi 20 h
-Kuormitus n. 8 h / vko / syksy

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laskea yksinkertaisia virtaustekniikan tehtäviä. Opiskelija osaa laskea putken painehäviön ja määrittää kertavastuksia. Opiskelija tietää lämmönsiirtimien perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laskea virtaustekniikan tehtäviä. Opiskelija tietää pumppujen ja puhaltimien valintaperiaatteet sekä affiniteettilait. Opiskelija osaa laskea lämmönsiirtimiin liittyviä tehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laskea erilaisia virtausilmiöitä. Opiskelija osaa laskea yksinkertaisen virtausjärjestelmän painehäviön, sekä valita sopivan pumpun tai puhaltimen sen ominaiskäyrien avulla. Opiskelija osaa lämmönsiirtimien peruslaskut.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa laskea yksinkertaisia virtaustekniikan tehtäviä. Opiskelija osaa laskea putken painehäviön ja määrittää kertavastuksia. Opiskelija tietää lämmönsiirtimien perusteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu toteutuksen lopussa pidettävän tentin perusteella, mutta laskuharjoituksilla ja laboratoriotöillä on vaikutusta arviointiin. Painelaite ja standarditentit täytyy suorittaa hyväksytysti ilman virheitä:
-Arviointi toteutuksella 0-5

Esitietovaatimukset

Opiskelija hahmottaa yksinkertaisia luonnonilmiöitä ja hallitsee matemaattis-luonnontieteelliset perusvalmiudet liittyen luonnonilmiöiden laskentaan.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tomi Hämäläinen
Vastuuhenkilö

Tomi Hämäläinen

Opiskelijaryhmät
 • ENE22
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Energiatuotantomenetelmien pääaine
 • TXO22S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä

Tavoitteet

Opiskelijan lämpötekninen ajattelutapa kehittyy ja hän tuntee oman alansa tavanomaiset termodynaamiset sovellukset. Opiskelija osaa soveltaa termodynamiikan pääsääntöjä termodynaamisten koneiden tarkasteluun ja ymmärtää pääsääntöjen rajoitukset laitteiden toiminnalle. Opiskelija osaa laskea paineen, tilavuuden ja lämpötilan muutoksia termodynaamisissa prosesseissa sekä kiertoprosesseja suorittavien termodynaamisten koneiden hyötysuhteet ja suorituskyvyn. Opiskelija ymmärtää voimalaitoksissa sekä energian tuotannossa ja käytössä esiintyvien tärkeimpien laitteiden termodynaamisen toiminnan perusteet. Opiskelija hallitsee lämpövoimaprosessien tarkastelun.

Sisältö

-Clausius-Rankine kiertoprosessi, välitulistus ja esilämmitys
-Kostean ilman termodynamiikka
-Lämpöpumput ja kylmäkoneprosessit
-Savukaasulaskut
-Polttomoottorit
-Uusiutuva energia

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee lämpötekniset peruskäsitteet ja osaa ratkaista yksinkertaisia energiatekniikan tehtäviä.
Opiskelija tietää lämpövoimakoneiden perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa lämpöteknistä ajattelutapaa oman alansa yksinkertaisten ongelmien ratkaisuun ja osaa ratkaista energiatekniikan tehtäviä.
Opiskelija tietää lämpövoimakoneiden perusteet ja osaa laskea ideaalisia lämpövoimakoneita.
Opiskelija osaa laskea termodynamiikan soveltavia tehtäviä ja reaktioyhtälöitä sekä määrittää teoreettisen palamisen ilmantarpeen ja savukaasujen koostumuksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa ja käyttää lämpöteknistä ajattelutapaa energiatekniikan ongelmien ratkaisuun ja osaa laskea oman alansa soveltavia energiatekniikan tehtäviä.
Opiskelija osaa käsitellä soveltavia ja laajoja energiatekniikan tehtäviä termodynamiikan pääsääntöjen avulla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hallitsee lämpötekniset peruskäsitteet ja osaa ratkaista yksinkertaisia energiatekniikan tehtäviä.
Opiskelija tietää lämpövoimakoneiden perusteet.

Esitietovaatimukset

Opiskelija ymmärtää termodynamiikan pääsäännöt ja niiden rajoitukset. Opiskelija hallitsee energiatase tarkastelun. Opiskelija tietää virtausmekaniikan perusteet ja osaa laskea painehäviöitä. Opiskelija tuntee energiantuotannon perusteet.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tomi Hämäläinen
Vastuuhenkilö

Tomi Hämäläinen

Opiskelijaryhmät
 • TXO21S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • ENE21
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Energiatuotantomenetelmien pääaine

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää lämmönsiirron perusmekanismit sekä osaa ratkaista lämmönsiirtoon liittyviä ongelmia ja laskea lämpöhäviöitä.

Sisältö

-Mäntämoottoreiden mekaaniset ja lämpöteknilliset perusteet, sekä rakenne
-Voimalaitoskokoluokan moottorit
-Moottoreiden polttoaine- ja voiteluainejärjestelmät sekä huoltotoimenpiteet
-Lämmönsiirron perusteet ja lämmönsiirtimet

Aika ja paikka

-Lukujärjestyksen mukaisesti

Oppimateriaalit

-Toteutuksella jaettava materiaali
-Y. Cengel Heat Transfer tai Heat and Mass Transfer -kirja (mikä tahansa SI-versio).

Opetusmenetelmät

Toteutuksen opetus tapahtuu suomeksi pääasiassa lähiopetuksena, mutta kaikki materiaalit on luettavissa ja tehtävät voi tehdä ja palauttaa itsenäisesti:
-Luennot ja laskuharjoitukset
-Laboratorioharjoitukset

Itsenäinen opiskelu ja verkko-opetus:
-Kotitehtävät ja materiaaliin tutustuminen
-Moodle

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Toteutuksen varsinainen tentti sovitaan erikseen ja se sijoittuu marras-joulukuuhun. Uusintatentit sovitaan erikseen.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö n. 27 h / 1 op:
-Luennot, laskuharjoitukset ja tentti 40 h
-Laskuharjoitusten laskeminen itsenäisesti ja materiaaliin tutustuminen 50 h
-Laboratorioharjoitukset ja raporttien kirjoittaminen 10 h
-Harjoitustyöt 30 h
-Kuormitus n. 8 h / vko / syksy

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee lämmönsiirron perusyhtälöt ja käsitteet.
Opiskelija tietää eri lämmönsiirrintyypit ja niiden rakenteen.
Opiskelija osaa laskea lämmönsiirtotapahtumia ja mitoittaa yksinkertaisia lämmönsiirtotapahtumia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa lämmönsiirtoa erilaisten ilmiöiden laskemiseen sekä mitoittaa ja laskea erilaisia lämmönsiirtimiä.
Opiskelija tuntee voimalaitoksien komponentteihin liittyvän lämpöteknisen mitoituksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee lämpövoimaprosessien perusteet ja osaa laskea sekä ideaalisia että todellisia lämpövoimaprosesseja.
Opiskelija hallitsee lämmönsiirron perusyhtälöt ja lämmönsiirtomekanismit sekä osaa laskea soveltavia tehtäviä.
Opiskelija osaa voimalaitoksien komponentteihin liittyvän lämpöteknisen mitoituksen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee lämmönsiirron perusyhtälöt ja käsitteet.
Opiskelija tietää eri lämmönsiirrintyypit ja niiden rakenteen.
Opiskelija osaa laskea lämmönsiirtotapahtumia ja mitoittaa yksinkertaisia lämmönsiirtotapahtumia

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu toteutuksen lopussa pidettävän tentin perusteella, mutta laskuharjoituksilla, harjoitustöillä ja laboratoriotöillä on vaikutusta arviointiin:
-Arviointi toteutuksella 0-5

Esitietovaatimukset

Opiskelija ymmärtää termodynamiikan pääsäännöt ja niiden rajoitukset. Opiskelija hallitsee energiatase tarkastelun. Opiskelija tietää virtausmekaniikan perusteet.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jenni Merjankari
Vastuuhenkilö

Jenni Merjankari

Opiskelijaryhmät
 • ENE22
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Energiatuotantomenetelmien pääaine
 • TXO22S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • YMP22
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Ympäristötekniikan pääaine

Tavoitteet

Opiskelija tuntee laatu- ja ympäristöhallinnan perusteet ja prosessiajattelun periaatteet. Opiskelija tuntee keskeiset ympäristöhallinnan analyysit ja osaa soveltaen käyttää niitä työelämän tarpeissa. Opiskelija tietää ympäristöhallinnan standardit ja sisäisen auditoinnin vaatimukset.

Sisältö

-Laatuajattelun perusteet, asiakaslähtöisyyden ja prosessiajattelun periaatteet
-Kolmannen osapuolen auditoinnin vaatimukset laatu- ja ympäristöjärjestelmien suhteen
-Organisaatioiden sisäisen kehittämisen menetelmät jatkuvan parantamisen periaatteen täyttymiseksi
-Laatutodennukset ja akkreditointi
-Jatkuvien päästöjen ja satunnaispäästöjen käsitteet sekä niiden raja- ja ohjearvotarkastelu
-Päästöjen tasetarkastelu ja muutoslaskelmat
-EU:n lainsäädännön päätöksien tekoprosessi ja lainsäädäntö
-Kansallinen lainsäädäntö
-Päästöjen tarkkailun ja mittaamisen perusteet
-Ympäristölupamenettely ja ympäristövaikutuksien arvioinnin prosessi
-Parhaan teknologian periaate (BAT) ja päästöjen vähentämisen ja tarkkailun käytänteet (IPPC)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää organisaatioiden prosessien määrittämisen, jatkuvan parantamisen ympyrän, asiakasketjut ja prosessimaisen ajattelutavan, sisäisten auditointien ja palautteen merkityksen.
Opiskelija tuntee ympäristönäkökohdat, sertifioinnin ja akkreditoinnin käsitteet.
Opiskelija osaa päästölaskennan ja muunnoslaskelman perusteet (raja- ja ohje-arvokäsitteet).

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määrittää prosessikaaviot, asettaa prosessien tavoitteet ja ymmärtää toiminnan mittaamisen ja prosessi-indikaattorit.
Opiskelija hallitsee taselaskennan ja päästökuormituksen arvioinnin suhteessa erilaisiin ympäristöraja-arvoihin ja ohjeisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tietää käytännön toiminnat prosessien toiminnan parantamiseksi.
Opiskelija osaa arvioida prosessien ja ympäristönsuojelutason laatua.
Opiskelijalla on prosessi-, päästö- ja ympäristövaikutusmittauksien tietämys ja kyky soveltaa tietoa käytäntöön.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija ymmärtää organisaatioiden prosessien määrittämisen, jatkuvan parantamisen ympyrän, asiakasketjut ja prosessimaisen ajattelutavan, sisäisten auditointien ja palautteen merkityksen.
Opiskelija tuntee ympäristönäkökohdat, sertifioinnin ja akkreditoinnin käsitteet.
Opiskelija osaa päästölaskennan ja muunnoslaskelman perusteet (raja- ja ohje-arvokäsitteet).

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miika Kuivikko
Vastuuhenkilö

Miika Kuivikko

Opiskelijaryhmät
 • TXO22S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • YMP22
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Ympäristötekniikan pääaine

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ympäristökemian perusteet liittyen veden, jätteen ja maaperän käsittelyyn ja ilmaan. Opiskelija tuntee orgaanisten yhdisteiden rakenteen ja pystyy tunnistamaan funktionaalisia ryhmiä sekä nimeämään yksinkertaisia orgaanisia molekyylejä. Opiskelija tunnistaa yleisimmät orgaaniset reaktiot. Opiskelija on tietoinen mahdollisuuksista, miten mikrobiologiaa voidaan hyödyntää ympäristöongelmien ratkaisemisessa.

Sisältö

-Ympäristökemian perusteet
-Orgaaninen kemia
-Mikrobiologian perusteet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää ympäristökemian peruskäsitteitä.
Opiskelija osaa orgaanisen kemian perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laskea heikon hapon ja emäksen pH sekä puskuriliuokset.
Opiskelija tuntee eräiden ympäristönsuojeluprosessien mikrobiologiaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laskea aktiivisuuden ja pH.
Opiskelija osaa nimetä yksinkertaisia polyfunktionaalisista orgaanisia molekyyleja ja piirtää stereokemiallisia rakenteita.
Opiskelija tuntee joidenkin ympäristönsuojeluprosessessa toimivien ympäristölle tärkeiden mikrobien ominaisuuksia ja toimintaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija ymmärtää ympäristökemian peruskäsitteitä.
Opiskelija osaa orgaanisen kemian perusteet.

Esitietovaatimukset

Opiskelija ymmärtää kemian peruskäsitteet ja osaa kemian peruslaskut liittyen ainemäärään, reaktioyhtälöiden kertoimiin, yhdensuuntaisten reaktioiden stoikiometriaan, liuosten pitoisuuksiin ja vahvoihin happoihin sekä emäksiin.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Miika Kuivikko
Vastuuhenkilö

Miika Kuivikko

Opiskelijaryhmät
 • TXO22S1
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma päivä
 • YMP22
  Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: Ympäristötekniikan pääaine

Tavoitteet

Opiskelija tietää kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen analyysin perusteet, standardit ja kalibroinnin. Opiskelija hallitsee spektroskopian, kromatografian ja titrausten perusteet. Opiskelija hallitsee näytteenoton kenttäolosuhteissa. Opiskelija osaa toimia laboratoriossa.

Sisältö

-Ympäristökemian keskeisimmät laitteet ja menetelmät
-Spektroskopia, kromatografia, titraukset
-Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen analyysi
-Laboratorioanalyysit
-Kenttämittaukset

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä suoraviivaisia peruslaskuja

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa, laskea, muuttaa ja valita aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä kvantitatiivisia peruslaskuja sekä täydentää ja tuottaa tarvittavat lisätiedot.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kategorisoida, kerätä, yhdistää ja yleistää aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä kvantitatiivisia peruslaskuja sekä johtaa ja järjestää uudelleen jo annetut perustiedot ja niiden kautta kerrata ja kirjoittaa uudelleen ongelman ratkaisupolkuja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti ja laskea niihin liittyviä suoraviivaisia peruslaskuja

Esitietovaatimukset

Opiskelija ymmärtää kemian peruskäsitteet ja osaa kemian peruslaskut liittyen ainemäärään, reaktioyhtälöiden kertoimiin, yhdensuuntaisten reaktioiden stoikiometriaan, liuosten pitoisuuksiin ja vahvoihin happoihin sekä emäksiin.