Siirry suoraan sisältöön

Älykkään teollisuuden tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat työskentelevät erilaisissa työyhteisöissä ja heillä on vähintään kahden vuoden soveltuva työkokemus ennen YAMK-opintoja.
Opinnäytetyössä opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi tutkimuksellisen kehittämistyön yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelija pystyy toimimaan itsenäisesti alansa asiantuntijana sekä työelämän kehittäjänä ja uudistajana.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot

Jatko-opinnot

Tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon, jonka perusteella lisensiaatin- ja/tai tohtoriopintoja tarjoava korkeakoulu ratkaisee jatko-opintokelpoisuuden.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkinnon profiili

Älykkään teollisuuden ylempi ammattikorkeakoulututkinto on räätälöity teollisuudessa toimiville tekniikan alan ammattilaisille.
Opinnot on suunnattu insinööreille, joiden insinöörin tutkinto on
• automaatiotekniikan
• elektroniikan
• kemiantekniikan
• prosessitekniikan
• teollisen sähkötekniikan tai
• joltain näiden lähialalta
Opinnot antavat näiden alojen teollisuudessa toimiville insinööreille työkaluja oman työnsä, työmenetelmien ja teollisten prosessien kehittämiseen.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Moderni teollisuus on kehittynyt valtavasti vuosituhannen alun aikana ja kehitys kiihtyy edelleen. Tässä koulutuksessa opiskelijoille pyritään tarjoamaan läpileikkaus teollisuuden uusimmista tuotantoteknologioista siten, että jokainen opiskelija pääsee vähintään jollain tasolla soveltamaan näitä tekniikoita omassa organisaatiossaan ja toteuttamaan kehittämisprojektin, joka raportoidaan oppilaitokselle opinnäytetyönä.
Tämän jälkeen opiskelijoiden mahdollisuudet työllistyä alan yrityksiin kansallisesti ja kansainvälisesti kasvavat merkittävästi.

Keskeiset oppimistulokset

Opinnot syventävät opiskelijan aiempaa teknistä osaamistasi ja valmistavat entistä paremmin toimimaan modernin älykkään teollisuuden tarjoamassa työympäristössä. Tutkinnon osaamistavoitteet on määritetty yhdessä teollisen työelämän kanssa ja se tarjoaa ratkaisuja teollisuuden jatkuvasti kehittyviin tarpeisiin.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen hyväksytty suorittaminen.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihdon mahdollisuudesta ylemmässä AMK-tutkinto-ohjelmassa voidaan neuvotella.

Erityispääsyvaatimukset

Hakukelpoisia ovat insinööri (AMK) -tutkinnon suorittaneet. Lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus alalta em. tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H).

Opintojen toteuttaminen

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 1,5 vuodessa työn ohessa ja lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti arki-iltaisin. Osa opinnoista suoritetaan virtuaalisissa oppimisympäristöissä.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Anssi Ikonen
anssi.ikonen@metropolia.fi
p. +358 40 641 8444

Älykäs teollisuus (ylempi AMK)
Tunnus
(T2123S6)

Älykäs teollisuus (ylempi AMK)
Tunnus
(T2124K6)
Älykäs teollisuus (ylempi AMK)
Tunnus
(T2122S6)

Älykäs teollisuus (ylempi AMK)
Tunnus
(T2123K6)
Älykäs teollisuus (ylempi AMK)
Tunnus
(T2121K6)

Älykäs teollisuus (ylempi AMK)
Tunnus
(T2121S6)

Älykäs teollisuus (ylempi AMK)
Tunnus
(T2122K6)
Älykäs teollisuus (ylempi AMK)
Tunnus
(T2120S6)

Älykäs teollisuus (ylempi AMK)
Tunnus
(T2121K6)
Älykäs teollisuus (ylempi AMK)
Tunnus
(T2119S6)

Älykäs teollisuus (ylempi AMK)
Tunnus
(T2120K6)
Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 23.01.2024

Ajoitus

25.01.2024 - 17.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Älykkään teollisuuden tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • tetu_as virtuaali::sähköteknikka
Vastuuhenkilö

Jarno Varteva

Opiskelijaryhmät
 • T2123S6
  Älykkään teollisuuden tutkinto-ohjelma, ylempi amk
 • T2123K6
  Älykkään teollisuuden tutkinto-ohjelma, yamk
 • T2124K6
  Älykkään teollisuuden tutkinto-ohjelma, yamk

Tavoitteet

Opiskelija tuntee johtamiskäyttäytymisen ulottuvuudet ja osaa arvioida itseään esimiehenä ja johtajana. Hän tuntee organisaatiokäyttäytymisen tekijöitä ja tietää, miten esimiehen oma toiminta vaikuttaa työyhteisöön, tiimeihin ja yksilöihin.

Opiskelija tuntee johtamis- ja esimiesviestinnän kokonaisuuden ja sisäistää viestinnän keskeisenä johtamisen keinona. Hän osaa viestiä taitavasti myös poikkeustilanteissa. Hän hyödyntää nykyaikaisia viestintävälineitä ja foorumeja.

Sisältö

- Hyvän esimiehen ja johtajan profiili
- Organisaatiokäyttäytyminen
- Omien esimiestaitojen ja –valmiuksien arviointi
- Johtamis- ja esimiesviestinnän ulottuvuudet ja erityispiirteet; viestintä monikulttuurisissa ja kansainvälisissä työyhteisöissä; kriisiviestintä
- Viestintäteknologia esimiestyön tukena; henkilökohtaisten viestintätaitojen kehittäminen
- Projektinhallinta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Laajuus

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Älykkään teollisuuden tutkinto-ohjelma (YAMK)
Vastuuhenkilö

Jarno Varteva

Opiskelijaryhmät
 • T2123S6
  Älykkään teollisuuden tutkinto-ohjelma, ylempi amk
 • T2124K6
  Älykkään teollisuuden tutkinto-ohjelma, yamk

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustella, suunnitella, toteuttaa ja arvioida opinnäytetyönsä yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelija osaa soveltaa kriittisesti ja tuloksellisesti oman alansa tutkimus- ja asiantuntijatietoa sekä noudattaa hyvää tutkimusetiikkaa.

Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategioita ja menetelmiä työelämän kehittämistarpeisiin vastaamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Työssään opiskelija osaa toimia innovatiivisesti, aloitteellisesti ja osoittaa hyvää kehittämis- ja muutosjohtamiskykyä kestävän kehityksen periaatteita soveltaen.

Opiskelija osaa tehdä perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa.

Opiskelija osaa toimia itsenäisesti alansa asiantuntijana, kehittäjänä ja uudistajana sekä osaa rakentaa yhteistyötä työelämän kanssa käytäntöä hyödyttävän tiedon tuottamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.

Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämistyöprosessia ja sen aikaansaaman muutoksen yksilöllistä, yhteisöllistä ja yhteiskunnallista hyötyä

Opiskelija osaa laatia kirjallisen opinnäytetyöraportin hyvän tutkimus- ja kehittämisraportoinnin mukaisesti ja osoittaa asiantuntijaviestinnän kykyä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa itsenäisesti opinnäytetyönsä aihepiirin hyvää hallintaa ja osaamista viestiä asiantuntevasti sen tuloksista.

Sisältö

Opinnäytetyöprosessin vaiheet:

aiheen analyysi ja valinta,

tutkimus- tai kehittämissuunnitelman laatiminen,

tutkimuslupa,

sopimus tutkimuksellisesta kehittämistyöstä,

tutkimus- tai kehittämisprosessin toteutus,

opinnäytetyön raportointi sekä kypsyysnäyte.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Katso Opinnäytetyön (YAMK) arviointikehikko (liitteenä)

Lisätiedot

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönssä opiskelja kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää tarkoituksenmukaisia menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Metropolian ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössä opiskelija tuottaa uutta tietoa ja osaamista sekä kehittää työelämää ja alaa innovatiivisella tavalla. (vrt. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tutkintosääntö, 2022)

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 23.01.2024

Ajoitus

25.03.2024 - 30.11.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Älykkään teollisuuden tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • tetu virtuaali::automaatiotekniikka
 • Jarno Varteva
 • Tuomo Heikkinen
Vastuuhenkilö

Jarno Varteva

Opiskelijaryhmät
 • T2123S6
  Älykkään teollisuuden tutkinto-ohjelma, ylempi amk
 • T2124K6
  Älykkään teollisuuden tutkinto-ohjelma, yamk

Tavoitteet

Opiskelija kykenee omaksumaan ajantasaista tietoa omalta koulutusalaltaan perehtymällä oman alansa kansainväliseen kirjallisuuteen ja soveltamaan oppimaansa omaan työhönsä. Opintojakson tarkemmat oppimistavoitteet riippuvat seminaarin aihepiiristä, joka liittyy aina johonkin älykästä teollisuutta soveltavaan tekniikan alaan.

Sisältö

Opintojakson sisältö vaihtuu toteutuksittain kuten myös toteutuksen sisällä siten, että kukin opiskelija tai opiskelijaryhmä perehtyy syvällisesti johonkin ajankohtaiseen julkaisuun tai julkaisusarjaan omalta tekniikan osa-alueeltaan. Opintojakson suoritustapa vaihtelee toteutuksen opiskelijajakauman mukaisesti, mutta tyypillisesti toteutukseen sisältyy erilaisia referaatteja, seminaariesityksiä, tehtäviä ja/tai projekteja.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1 (Välttävä), opiskelijan osaaminen on riittävää hyväksyttävään suoritukseen. mutta asioita ei ole vielä omaksuttu ja siihen tarvitaan vielä lisäpanostusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3 (Hyvä), opiskelijan osaaminen on hyvällä tasolla ja hän osoittaa ymmärtävänsä sisällön perusasiat, mutta joissain asioissa syventyminen olisi vielä tarpeen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 (Erinomainen), opiskelijan osaaminen on erinomaista ja hän osoittaa sisällön hallitsemisen lisäksi osaavansa soveltaa sitä eri tilanteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

(Välttävä), opiskelijan osaaminen on riittävää hyväksyttävään suoritukseen. mutta asioita ei ole vielä omaksuttu ja siihen tarvitaan vielä lisäpanostusta.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Älykkään teollisuuden tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Jukka Karppinen
 • Jarno Varteva
 • Tuomo Heikkinen
Vastuuhenkilö

Jarno Varteva

Opiskelijaryhmät
 • T2123S6
  Älykkään teollisuuden tutkinto-ohjelma, ylempi amk
 • T2123K6
  Älykkään teollisuuden tutkinto-ohjelma, yamk

Tavoitteet

Opiskelija kykenee omaksumaan ajantasaista tietoa omalta koulutusalaltaan perehtymällä oman alansa kansainväliseen kirjallisuuteen ja soveltamaan oppimaansa omaan työhönsä. Opintojakson tarkemmat oppimistavoitteet riippuvat seminaarin aihepiiristä, joka liittyy aina johonkin älykästä teollisuutta soveltavaan tekniikan alaan.

Sisältö

Opintojakson sisältö vaihtuu toteutuksittain kuten myös toteutuksen sisällä siten, että kukin opiskelija tai opiskelijaryhmä perehtyy syvällisesti johonkin ajankohtaiseen julkaisuun tai julkaisusarjaan omalta tekniikan osa-alueeltaan. Opintojakson suoritustapa vaihtelee toteutuksen opiskelijajakauman mukaisesti, mutta tyypillisesti toteutukseen sisältyy erilaisia referaatteja, seminaariesityksiä, tehtäviä ja/tai projekteja.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1 (Välttävä), opiskelijan osaaminen on riittävää hyväksyttävään suoritukseen. mutta asioita ei ole vielä omaksuttu ja siihen tarvitaan vielä lisäpanostusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3 (Hyvä), opiskelijan osaaminen on hyvällä tasolla ja hän osoittaa ymmärtävänsä sisällön perusasiat, mutta joissain asioissa syventyminen olisi vielä tarpeen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 (Erinomainen), opiskelijan osaaminen on erinomaista ja hän osoittaa sisällön hallitsemisen lisäksi osaavansa soveltaa sitä eri tilanteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

(Välttävä), opiskelijan osaaminen on riittävää hyväksyttävään suoritukseen. mutta asioita ei ole vielä omaksuttu ja siihen tarvitaan vielä lisäpanostusta.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Älykkään teollisuuden tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Jarno Varteva
 • Tuomo Heikkinen
Vastuuhenkilö

Jarno Varteva

Opiskelijaryhmät
 • T2123S6
  Älykkään teollisuuden tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen.
Tavoitteet:
• Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja perustella tutkimus- ja kehittämistarpeita eri näkökulmista.
• Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja aineistoa työelämän kehittämisessä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
• Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja osaa valita tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset laadulliset, määrälliset tai kehittämismenetelmät.
• Opiskelija kykenee soveltamaan menetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
• Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja tutkimusetiikan ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
• Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämishankkeen luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti
• Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän.
• Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja.

Sisältö

• Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
• Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja arviointi
• Systemaattinen tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
• Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät:
o Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
o Aineiston hankinta, analyysi, luotettavuus ja tulkinta
• Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet
• Tutkimus- ja kehittämistyön viestintä ja raportointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa tarkoituksenmukaisesti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Hän noudattaa tietosuoja- ja tutkimuseettisiä ohjeita. Hän viestii ja raportoi selkeästi tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti kehittämisen kannalta olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja kehittää niiden mukaista toimintaa. Hän viestii ja raportoi vakuuttavasti tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 23.01.2024

Ajoitus

25.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Älykkään teollisuuden tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Jarno Varteva
Vastuuhenkilö

Jarno Varteva

Opiskelijaryhmät
 • T2124K6
  Älykkään teollisuuden tutkinto-ohjelma, yamk

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen.
Tavoitteet:
• Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja perustella tutkimus- ja kehittämistarpeita eri näkökulmista.
• Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja aineistoa työelämän kehittämisessä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
• Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja osaa valita tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset laadulliset, määrälliset tai kehittämismenetelmät.
• Opiskelija kykenee soveltamaan menetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
• Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja tutkimusetiikan ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
• Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämishankkeen luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti
• Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän.
• Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja.

Sisältö

• Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
• Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja arviointi
• Systemaattinen tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
• Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät:
o Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
o Aineiston hankinta, analyysi, luotettavuus ja tulkinta
• Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet
• Tutkimus- ja kehittämistyön viestintä ja raportointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija vertailee, analysoi ja hyödyntää kehittämisen kannalta olennaista tietoa tarkoituksenmukaisesti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee hyvin alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Hän noudattaa tietosuoja- ja tutkimuseettisiä ohjeita. Hän viestii ja raportoi selkeästi tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja kykenee yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija analysoi ja arvioi kriittisesti kehittämisen kannalta olennaista tietoa sekä soveltaa sitä taitavasti kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee erinomaisesti alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Hän on sisäistänyt tietosuoja- ja tutkimuseettiset ohjeet ja kehittää niiden mukaista toimintaa. Hän viestii ja raportoi vakuuttavasti tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata alansa tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita ja vaiheita. Opiskelija kykenee hyödyntämään kehittämisen kannalta olennaista tietoa kehittämistoiminnassa. Opiskelija hallitsee alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta keskeisten käsitteiden ja menetelmien käytön ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Hän osaa viestiä ja raportoida tutkimus- ja kehittämistyöstä. Opiskelija osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Esitietovaatimukset

Suoritettu korkeakoulututkinto

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 30.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Älykkään teollisuuden tutkinto-ohjelma (YAMK)
Opettaja
 • Erkki Räsänen
Vastuuhenkilö

Erkki Räsänen

Opiskelijaryhmät
 • T2123S6
  Älykkään teollisuuden tutkinto-ohjelma, ylempi amk
 • T2123K6
  Älykkään teollisuuden tutkinto-ohjelma, yamk
 • T2122S6
  Älykäs teollisuus tutkinto-ohjelma, ylempi amk

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää mitä tarkoitetaan älykkäillä teollisilla ratkaisuilla ja älykkäillä tehtailla, joissa tuotannon sulautetut järjestelmät ja äly yhdistyvät. Lisäksi opiskelija pystyy arvioimaan liiketoiminnan mahdollisuuksia, joita älykäs tieto, laskentatehojen kasvu, internet-liitännäisyydet, analytiikka, ihmisten ja koneiden välinen yhteistyö, lisätty todellisuus, edistynyt robotiikka, simulaatiot sekä 3D-tekniikat tarjoavat eri kombinaatioissa.

Sisältö

- Älykkäät teolliset ratkaisut
- Uudet teknologiat
- Sovellukset

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

(Välttävä), opiskelijan osaaminen on riittävää hyväksyttävään suoritukseen, mutta asioita ei ole vielä omaksuttu ja siihen tarvitaan vielä lisäpanostusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

(Hyvä), opiskelijan osaaminen on hyvällä tasolla ja hän osoittaa ymmärtävänsä sisällön perusasiat, mutta joissain asioissa syventyminen olisi vielä tarpeen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

(Erinomainen), opiskelijan osaaminen on erinomaista ja hän osoittaa sisällön hallitsemisen lisäksi osaavansa soveltaa sitä eri tilanteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

(Välttävä), opiskelijan osaaminen on riittävää hyväksyttävään suoritukseen, mutta asioita ei ole vielä omaksuttu ja siihen tarvitaan vielä lisäpanostusta.