Siirry suoraan sisältöön

Viestinnän tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Medianomi (AMK)

Laajuus:
240 op

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin sisältyy 30 opintopisteen työharjoittelu. Työharjoittelu toteutuu pääsääntöisesti kolmannen opiskeluvuoden keväällä, neljännen vuoden syksyllä tai myös kesäaikana. Opiskelija voi tehdä harjoittelun yhdessä tai kahdessa jaksossa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä (http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/)

Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai maisteriopinnot yliopistossa

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.
Opiskelijalla on oikeus hakea muualla hankitun osaamisen tunnustamista. Tunnustaminen kohdistuu opiskelijan osaamiseen riippumatta siitä missä tai miten osaaminen on hankittu. Opiskelijalla on vastuu osaamisensa osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta.

Tutkinnon profiili

Viestinnän tutkinto-ohjelmassa koulutetaan visuaalisen viestinnän ja digitaalisen median osaajia. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijat omaksuvat oman ammattialansa vahvan perusosaamisen ja saavat edellytykset kasvaa itsenäisiksi ja yhteistyökykyisiksi asiantuntijoiksi. Tavoitteena on antaa myös alan jatko-opintokelpoisuus ja valmiudet oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä. Opiskelija oppii integroimaan toisiinsa eri alojen teoriaa ja käytäntöä ja saa valmiudet oman erityisalansa kehitystyöhön projekti- ja ongelmakeskeisen oppimisen kautta. Opiskelija tuntee viestintäalan liiketoimintaa ja hänellä on valmiuksia toimia myös yrittäjänä.
Tutkinto-ohjelmassa on neljä ammatillista suuntautumista: 3D-animointi ja -visualisointi, visuaalinen viestintä, digitaalinen viestintä ja XR Design.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Valmistuvat opiskelijat voivat työllistyä moniin erilaisiin viestinnän tehtäviin ammatillisen suuntautumisensa mukaisesti.
Digitaalisesta viestinnästä valmistuva opiskelija voi työllistyä erilaisiin digitaalisen ympäristön asiantuntijatehtäviin, jotka liittyvät esimerkiksi verkkopalveluiden suunnitteluun, tuotantoon tai projektien johtamiseen. Työtehtävät voivat liittyä vaikkapa verkkopalveluiden teknisiin ratkaisuihin, sosiaalisen median palveluiden kehittämiseen, interaktiosuunnitteluun tai digitaalisen median konsepti- ja rakennesuunnitteluun esimerkiksi suunnittelu- tai viestintätoimistoissa, yritysten viestintäyksiköissä, it-yrityksissä tai mainosalalla.
3D-animaatiosta ja -visualisoinnista valmistuneet opiskelijat ovat työllistyneet esimerkiksi television uutisgraafikoiksi, 2D- tai 3D-peligraafikoiksi, arkkitehtuurin visualisoijiksi, hahmoanimaattoreiksi, kompositoijiksi, 3D-mainosgraafikoiksi ja tuotevisualisoijiksi. Työpaikka voi löytyä vaikkapa peli- tai viihdeteollisuudesta, TV- ja elokuvatuotannoista, suunnittelutoimistoista, mainosalalta, opetusmateriaalin tuotannosta tai tieteen havainnollistamisesta ja tutkimuksesta.
Visuaalisen viestinnän valmistuvat opiskelijat voivat työllistyä esimerkiksi mainonnan ja markkinointiviestinnän, kustannusalan, yritysviestinnän ja brändinrakentamisen, pakkaussuunnittelun, visuaaliseen käyttöliittymäsuunnittelun tai interaktiivisen median tehtäviin.
XR-teknologia on kehittyvä ala, jossa syntyy uusia työmahdollisuuksia. XR Design -opinnoista valmistuneen työpaikka voi löytyä esimerkiksi suunnitelmien havainnollistamisen, 3D-pelien tai -simulaattoreiden, virtuaalilavasteiden, terveysteknologian tai tieteen havainnollistamisen parista.

Keskeiset oppimistulokset

Opiskelija oppii tuntemaan ammattialansa historian ja kehityslinjat. Hän oppii suuntautumisensa ilmaisun, muodon ja esitys- ja kerrontatavat ja oppii hallitsemaan alan tuotantoprosessit, työmenetelmät ja ammattitekniikat. Opetus toteutetaan osin projekteina, joissa harjaannutaan yhteistyöhön ja projektinhallintaan. Opintojen jälkeen opiskelija osaa kehittää uudenlaisia sisältöjä ja mediakonsepteja sekä markkinoida ja myydä omaa osaamistaan.
Digitaalisen viestinnän opinnoissa syvennytään interaktiivisten verkkopalveluiden suunnitteluun ja tuotantoon monipuolisesti. Verkkoteknologiat, informaatioarkkitehtuuri, sosiaalisen median konseptit ja palvelut sekä vuorovaikutteiset toiminnallisuudet ovat keskeisiä koulutuksen sisältöalueita.
3D-animoinnin ja -visualisoinnin suuntautumisessa perehdytään kolmiulotteiseen visualisointiin, kamera- ja hahmoanimointiin sekä erilaisten virtuaaliympäristöjen mallintamiseen. Opiskelija oppii hallitsemaan 3D-sisältöjen suunnittelun, tuottamisen ja tuotekehityksen.
Visuaalisen viestinnän opinnoissa opiskelija voi erikoistua joko graafiseen suunnitteluun tai liikkuvaan kuvaan. Yhteiset ammattiopinnot opintojen alussa antavat laaja-alaiset perusvalmiudet graafiseen suunnitteluun ja tämän jälkeen opiskelijat suorittavat opintoja omassa syventymiskohteessaan.
Graafinen suunnittelu pitää sisällään:
- markkinointiviestintää ja mainontaa
- julkaisujen suunnittelua
- yritys- ja tuoteilmeitä
- brändinhallintaa ja palvelumuotoilua
- verkkopalveluiden ja käyttöliittymien visuaalista suunnittelua
- informaation visualisointia ja kuvitusta
- aitoja työelämäprojekteja
Liikkuva grafiikka on tätä:
- animaatiota ja liikegrafiikkaa
- liikkuvan kuvan kompositointia ja erikoisefektejä
- peligrafiikkaa ja konseptitaidetta
- verkkopalveluiden ja käyttöliittymien visuaalista suunnittelua
- markkinointiviestintää, mainontaa ja julkaisun suunnittelua
XR Design -mediaopiskelijana opit tekemään uskottavia ja innovatiivisia esineitä, ympäristöjä ja konsepteja virtuaalimaailmaan, 3D-malleja ja animaatioita pelimoottoreihin sekä kuvankäsittelyä, liikegrafiikkaa ja 360-videota. Opit myös ohjelmoimaan pelimoottoreita sekä tekemään sovelluksia AR- VR- sekä mobiililaitteille.

Valmistuminen

Valmistuminen edellyttää, että opiskelija on läsnä olevana ja on suorittanut kaikki ammattikorkeakoulututkintoonsa kuuluvat opinnot (laajuus 240 op).

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihtoon lähtemistä suositellaan pääsääntöisesti kolmannen opiskeluvuoden syksyllä tai keväällä.

Erityispääsyvaatimukset

Yleiset pääsyvaatimukset.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan opintojaksoina, opintokokonaisuuksina tai projekteina. Opinnot sisältävät lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua. Tutkintoon johtavan koulutuksen opetus toteutetaan kokopäiväisenä.

Tutkinto-ohjelman vastaava

Tutkintovastaava
Mari Silver
PL 4040
00079 METROPOLIA
+358 40 334 6962
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Viestintä
Tunnus
(KXD19S2)
Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö

Tero Marin

Opiskelijaryhmät
 • KXD19S1DV
  Digitaalinen viestintä, S19

Tavoitteet

Opiskelija tuntee alalla vallitsevat suunnittelumenetelmät sekä hallitsee palveluiden sekä tuotteiden ideointi- ja toteutuskeinot.

Sisältö

Opiskelija työskentelee monialaisessa projektissa kehittäen ammattiosaamistaan. Opiskelija syventää osaamistaan yhdessä näistä osa-alueista:
- median tuotantotalous ja ansaintalogiikat
- tuotanto- ja konseptointiajattelu
- design-ajattelu
- uudet ohjelmointi- ja kehitysratkaisut
- uudet käyttöliittymät

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osallistuminen opetukseen heikkoa. Tehtävien tekeminen puutteellista.
Opiskelija saavuttaa osittain opintojakson tavoitteet toteutuksessa määritellyllä tavalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kyky soveltaa opittua. Oma-aloitteista opiskelua. Tehtävien suorittaminen tavoitteiden mukaista. Opiskelija saavuttaa opintojakson tavoitteet toteutuksessa määritellyllä tavalla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kyky soveltaa opittua ja reflektoida sitä. Tehtävien tekeminen erinomaista ja laadukasta. Uuden tiedon tuottaminen opetukseen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osallistuminen opetukseen heikkoa. Tehtävien tekeminen puutteellista.
Opiskelija saavuttaa osittain opintojakson tavoitteet toteutuksessa määritellyllä tavalla.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö

Tero Marin

Opiskelijaryhmät
 • KXD19S1DV
  Digitaalinen viestintä, S19

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy ajankohtaiseen digitaalisen viestinnän teemaan. Teemat voivat olla esimerkiksi teknologialähtöisiä, uusia palveluinnovaatioita tai uusia suunnittelu- tai prosessimalleja.

Sisältö

- digitaalisen viestinnän ajankohtainen teema
- teemaan liittyvä sisällöllinen tai tekninen tiedonhankinta ja tiedon soveltaminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osallistuminen tapaamisiin heikkoa. Opiskelijan ryhmätyötaidot puutteellisia. Vähäistä itseohjautuvuutta. Puutteita tehtävissä. Opiskelija reagoi heikosti saatuun palautteeseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Aktiivinen osallistuminen tapaamisiin. Opiskelijalla on hyvät ryhmätyötaidot. Kyky soveltaa itsenäisesti opittua. Oma-aloitteista opiskelua. Kyky hyödyntää palautetta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Aktiivinen osallistuminen tapaamisiin. Innostavat ryhmätyötaidot. Kyky soveltaa itsenäisesti opittua ja reflektoida sitä. Uuden tiedon tuottaminen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osallistuminen tapaamisiin heikkoa. Opiskelijan ryhmätyötaidot puutteellisia. Vähäistä itseohjautuvuutta. Puutteita tehtävissä. Opiskelija reagoi heikosti saatuun palautteeseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 13.09.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Viestinnän tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Elisa Ruuhijärvi
Vastuuhenkilö

Katri Myllylä

Opiskelijaryhmät
 • KXE20S1GS
  Visuaalisen viestinnän muotoilu - Graafinen suunnittelu

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella vuorovaikutteisia visuaalisia käyttöliittymiä digitaaliseen ympäristöön. Opiskelija osaa ottaa suunnittelutyössään huomioon käytettävyyden, miellyttävän käyttäjäkokemuksen ja erilaisten päätelaitteiden vaatimuksia. Opiskelija tuntee visuaalisten käyttöliittymien suunnittelun työnkulun. Opiskelija osaa käyttää suunnittelutyössään tarkoituksenmukaisia työvälineitä.

Sisältö

- digitaalisten visuaalisten käyttöliittymien suunnittelu
- käytettävyys ja käyttäjäkokemus
- käyttöliittymäsuunnittelun prosessi ja työvälineet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osallistuminen opetukseen. Tehtävien tekeminen. Puutteita tehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kyky soveltaa opittua. Tehtävien suorittaminen hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kyky soveltaa opittua itsenäisesti. Tehtävien suorittaminen erinomaisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osallistuminen opetukseen. Tehtävien tekeminen. Puutteita tehtävissä.

Esitietovaatimukset

Opiskelija ja HOPS-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

27.01.2023 - 31.03.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Viestinnän tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Samuli Homanen
 • Jaakko Ruuttunen
 • Lauri Huikuri
Vastuuhenkilö

Lauri Huikuri

Opiskelijaryhmät
 • KXD19S1VSB
  Visuaalinen viestintä, liikkuva grafiikka, S19

Tavoitteet

Opiskelija osaa hankkia ja soveltaa tietoa omalta erikoistumisalaltaan sekä suunnitella ja toteuttaa omatoimisesti vaativan projektin

Sisältö

- itsenäisen projektin suunnittelu ja toteutus
- ammatillisen tiedon hankkiminen ja soveltaminen
- projektinhallinta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Itsenäisen projektin suunnittelu ja toteutus. Puutteita projektinhallinnassa, lopputuotteen laadussa dokumentaatiossa ja/tai ammatillisen tiedon soveltamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Itsenäisen projektin suunnittelu ja toteutus. Opiskelijalla on hyvät projektihallinnan ja ammatillisen tiedon soveltamisen taidot. Projektin lopputuote on ansiokas.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Itsenäisen projektin suunnittelu ja toteutus. Opiskelijalla on erinomaiset projektinhallinnan ja ammatillisen tiedon soveltamisen taidot. Projektin lopputuote on erinomainen ja alaa kehittävä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Itsenäisen projektin suunnittelu ja toteutus. Puutteita projektinhallinnassa, lopputuotteen laadussa dokumentaatiossa ja/tai ammatillisen tiedon soveltamisessa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 19.02.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Viestinnän tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jaro Lehtonen
 • Kristian Simolin
 • Peke Huuhtanen
Vastuuhenkilö

Jaro Lehtonen

Opiskelijaryhmät
 • KXD19S13D
  3D-animointi ja -visualisointi, S19

Tavoitteet

Opiskelija osaa hankkia ja soveltaa tietoa omalta erikoistumisalaltaan sekä suunnitella ja toteuttaa omatoimisesti vaativan projektin

Sisältö

- itsenäisen projektin suunnittelu ja toteutus
- ammatillisen tiedon hankkiminen ja soveltaminen
- projektinhallinta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Itsenäisen projektin suunnittelu ja toteutus. Puutteita projektinhallinnassa, lopputuotteen laadussa dokumentaatiossa ja/tai ammatillisen tiedon soveltamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Itsenäisen projektin suunnittelu ja toteutus. Opiskelijalla on hyvät projektihallinnan ja ammatillisen tiedon soveltamisen taidot. Projektin lopputuote on ansiokas.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Itsenäisen projektin suunnittelu ja toteutus. Opiskelijalla on erinomaiset projektinhallinnan ja ammatillisen tiedon soveltamisen taidot. Projektin lopputuote on erinomainen ja alaa kehittävä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Itsenäisen projektin suunnittelu ja toteutus. Puutteita projektinhallinnassa, lopputuotteen laadussa dokumentaatiossa ja/tai ammatillisen tiedon soveltamisessa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Viestinnän tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jaro Lehtonen
 • Kristian Simolin
 • Peke Huuhtanen
Vastuuhenkilö

Jaro Lehtonen

Opiskelijaryhmät
 • KXD19S13D
  3D-animointi ja -visualisointi, S19

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa oman ammattialansa toimintaympäristöä ja sen työrooleja oman ammatillisen suuntautumisensa näkökulmasta
- soveltaa omaa osaamistaan työtehtävissä
- toimia ammattimaisesti työyhteisössä ja sen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työelämän vaatimuksiin.

Sisältö

Työharjoittelu oman ammattialan tehtävissä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Työskentely harjoittelupaikassa. Suullinen ja/tai kirjallinen raportointi harjoittelusta tutkinto-ohjelman käytäntöjen mukaisesti. Harjoittelujakson suoritus osoitetaan harjoittelupaikan allekirjoittamalla harjoittelutodistuksella.

Lisätiedot

Harjoittelu suoritetaan yhdessä tai kahdessa jaksossa. 15 op harjoittelu vastaa 2,5 kuukauden kokoaikaista työskentelyjaksoa harjoittelupaikassa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Viestinnän tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Lauri Huikuri
Vastuuhenkilö

Lauri Huikuri

Opiskelijaryhmät
 • KXD19S1VSB
  Visuaalinen viestintä, liikkuva grafiikka, S19

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa oman ammattialansa toimintaympäristöä ja sen työrooleja oman ammatillisen suuntautumisensa näkökulmasta
- soveltaa omaa osaamistaan työtehtävissä
- toimia ammattimaisesti työyhteisössä ja sen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työelämän vaatimuksiin.

Sisältö

Työharjoittelu oman ammattialan tehtävissä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Työskentely harjoittelupaikassa. Suullinen ja/tai kirjallinen raportointi harjoittelusta tutkinto-ohjelman käytäntöjen mukaisesti. Harjoittelujakson suoritus osoitetaan harjoittelupaikan allekirjoittamalla harjoittelutodistuksella.

Lisätiedot

Harjoittelu suoritetaan yhdessä tai kahdessa jaksossa. 15 op harjoittelu vastaa 2,5 kuukauden kokoaikaista työskentelyjaksoa harjoittelupaikassa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Viestinnän tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mari Silver
Vastuuhenkilö

Mari Silver

Opiskelijaryhmät
 • KXD19S1DV
  Digitaalinen viestintä, S19

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa oman ammattialansa toimintaympäristöä ja sen työrooleja oman ammatillisen suuntautumisensa näkökulmasta
- soveltaa omaa osaamistaan työtehtävissä
- toimia ammattimaisesti työyhteisössä ja sen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työelämän vaatimuksiin.

Sisältö

Työharjoittelu oman ammattialan tehtävissä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Työskentely harjoittelupaikassa. Suullinen ja/tai kirjallinen raportointi harjoittelusta tutkinto-ohjelman käytäntöjen mukaisesti. Harjoittelujakson suoritus osoitetaan harjoittelupaikan allekirjoittamalla harjoittelutodistuksella.

Lisätiedot

Harjoittelu suoritetaan yhdessä tai kahdessa jaksossa. 15 op harjoittelu vastaa 2,5 kuukauden kokoaikaista työskentelyjaksoa harjoittelupaikassa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Viestinnän tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ale Torkkel
Vastuuhenkilö

Ale Torkkel

Opiskelijaryhmät
 • KXD19S1XR
  XR Design, S19
 • KXE19S1XR
  XR Design, S19

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa oman ammattialansa toimintaympäristöä ja sen työrooleja oman ammatillisen suuntautumisensa näkökulmasta
- soveltaa omaa osaamistaan työtehtävissä
- toimia ammattimaisesti työyhteisössä ja sen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työelämän vaatimuksiin.

Sisältö

Työharjoittelu oman ammattialan tehtävissä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Työskentely harjoittelupaikassa. Suullinen ja/tai kirjallinen raportointi harjoittelusta tutkinto-ohjelman käytäntöjen mukaisesti. Harjoittelujakson suoritus osoitetaan harjoittelupaikan allekirjoittamalla harjoittelutodistuksella.

Lisätiedot

Harjoittelu suoritetaan yhdessä tai kahdessa jaksossa. 15 op harjoittelu vastaa 2,5 kuukauden kokoaikaista työskentelyjaksoa harjoittelupaikassa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö

Jaro Lehtonen

Opiskelijaryhmät
 • KXD19S13D
  3D-animointi ja -visualisointi, S19

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa oman ammattialansa toimintaympäristöä ja sen erilaisia työrooleja oman ammatillisen suuntautumisensa näkökulmasta
- soveltaa omaa osaamistaan työtehtävissä
- toimia ammattimaisesti työyhteisössä ja sen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työelämän vaatimuksiin.

Sisältö

Työharjoittelu oman ammattialan tehtävissä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Työskentely harjoittelupaikassa. Suullinen ja/tai kirjallinen raportointi harjoittelusta tutkinto-ohjelman käytäntöjen mukaisesti. Harjoittelujakson suoritus osoitetaan harjoittelupaikan allekirjoittamalla harjoittelutodistuksella.

Lisätiedot

Harjoittelu suoritetaan yhdessä tai kahdessa jaksossa. 15 op harjoittelu vastaa 2,5 kuukauden kokoaikaista työskentelyjaksoa harjoittelupaikassa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Viestinnän tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Lauri Huikuri
Vastuuhenkilö

Lauri Huikuri

Opiskelijaryhmät
 • KXD19S1VSB
  Visuaalinen viestintä, liikkuva grafiikka, S19

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa oman ammattialansa toimintaympäristöä ja sen erilaisia työrooleja oman ammatillisen suuntautumisensa näkökulmasta
- soveltaa omaa osaamistaan työtehtävissä
- toimia ammattimaisesti työyhteisössä ja sen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työelämän vaatimuksiin.

Sisältö

Työharjoittelu oman ammattialan tehtävissä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Työskentely harjoittelupaikassa. Suullinen ja/tai kirjallinen raportointi harjoittelusta tutkinto-ohjelman käytäntöjen mukaisesti. Harjoittelujakson suoritus osoitetaan harjoittelupaikan allekirjoittamalla harjoittelutodistuksella.

Lisätiedot

Harjoittelu suoritetaan yhdessä tai kahdessa jaksossa. 15 op harjoittelu vastaa 2,5 kuukauden kokoaikaista työskentelyjaksoa harjoittelupaikassa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Viestinnän tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mari Silver
Vastuuhenkilö

Mari Silver

Opiskelijaryhmät
 • KXD19S1DV
  Digitaalinen viestintä, S19

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa oman ammattialansa toimintaympäristöä ja sen erilaisia työrooleja oman ammatillisen suuntautumisensa näkökulmasta
- soveltaa omaa osaamistaan työtehtävissä
- toimia ammattimaisesti työyhteisössä ja sen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työelämän vaatimuksiin.

Sisältö

Työharjoittelu oman ammattialan tehtävissä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Työskentely harjoittelupaikassa. Suullinen ja/tai kirjallinen raportointi harjoittelusta tutkinto-ohjelman käytäntöjen mukaisesti. Harjoittelujakson suoritus osoitetaan harjoittelupaikan allekirjoittamalla harjoittelutodistuksella.

Lisätiedot

Harjoittelu suoritetaan yhdessä tai kahdessa jaksossa. 15 op harjoittelu vastaa 2,5 kuukauden kokoaikaista työskentelyjaksoa harjoittelupaikassa.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö

Ale Torkkel

Opiskelijaryhmät
 • KXD19S1XR
  XR Design, S19
 • KXE19S1XR
  XR Design, S19

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa oman ammattialansa toimintaympäristöä ja sen erilaisia työrooleja oman ammatillisen suuntautumisensa näkökulmasta
- soveltaa omaa osaamistaan työtehtävissä
- toimia ammattimaisesti työyhteisössä ja sen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
- arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työelämän vaatimuksiin.

Sisältö

Työharjoittelu oman ammattialan tehtävissä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Työskentely harjoittelupaikassa. Suullinen ja/tai kirjallinen raportointi harjoittelusta tutkinto-ohjelman käytäntöjen mukaisesti. Harjoittelujakson suoritus osoitetaan harjoittelupaikan allekirjoittamalla harjoittelutodistuksella.

Lisätiedot

Harjoittelu suoritetaan yhdessä tai kahdessa jaksossa. 15 op harjoittelu vastaa 2,5 kuukauden kokoaikaista työskentelyjaksoa harjoittelupaikassa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

26.10.2022 - 11.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Viestinnän tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jaakko Ruuttunen
Vastuuhenkilö

Jaakko Ruuttunen

Opiskelijaryhmät
 • KXD19S1VSA
  Visuaalinen viestintä, graafinen suunnittelu, S19

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella informaatiografiikkaa. Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaiset suunnittelutyökalut sekä tuntee informaation visualisoinnin erilaiset tuotanto- ja julkaisuympäristöt. Opiskelija osaa valita informaation välittämiseen parhaiten soveltuvan visualisointitavan.

Sisältö

- informaatiografiikan ja datavisualisoinnin käyttökohteet, tarkoitus ja tavoitteet
- visuaalisen informaatiojärjestelmän suunnittelu
- informaatiovisualisoinnin erilaiset toteuttamistavat ja työvälineet
- informaatiografiikkakokonaisuuden presentointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osallistuminen opetukseen. Tehtävien tekeminen. Puutteita tehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kyky soveltaa opittua. Tehtävien suorittaminen hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kyky soveltaa opittua itsenäisesti. Tehtävien suorittaminen erinomaisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osallistuminen opetukseen. Tehtävien tekeminen. Puutteita tehtävissä.

Esitietovaatimukset

Graafisen suunnittelun perusteiden hallinta.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

19.01.2023 - 20.04.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Viestinnän tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Juha Pohjola
 • Kai Talonpoika
Vastuuhenkilö

Juha Pohjola

Opiskelijaryhmät
 • KXD19S1VSA
  Visuaalinen viestintä, graafinen suunnittelu, S19

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa käytännöllisiä, luovia ja innovatiivisia ratkaisuja, toimintatapoja tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tarpeisiin.
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä tutkintoalansa osaamista alueellisessa valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisten asiantuntijoiden yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria muiden toimijoiden kanssa.
- käyttää ongelmaratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Projekti- ja innovaatiotyöskentely: ideointi, suunnittelu, toteutus, arviointi, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen ja markkinointi.
Yhteistyötaidot, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovatiiviset työmenetelmät.
Yhteisöllisen kehittämisosaamisen alueet: kehittämisen prosessit, kehittämisen koordinointi ja hallinta, kehittämismallien uudistaminen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää projekti- ja verkostotyöskentelyn perusteet. Opiskelija tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentely -osaamistaan. Opiskelija käyttää yhteistyö- ja viestintäosaamistaan ja hyödyntää niitä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa. Opiskelija on mukana kehittämässä toimintatapoja tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tarpeisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyn perusteita ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
Opiskelija käyttää tarkoituksenmukaisesti yhteistyö- ja viestintäosaamistaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa. Opiskelija luo yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria muiden toimijoiden kanssa
Opiskelija hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan ja tuo sen moniasiantuntijuuteen perustuvaan toimintaan.
Opiskelija kehittää toimijoiden kanssa käytännöllisiä ratkaisuja, toimintatapoja tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tarpeisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija soveltaa ansiokkaasti projekti- ja verkostotyöskentelyn perusteita ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä. Opiskelija analysoi ja kehittää monipuolisesti yhteistyö- ja viestintäosaamistaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.
Opiskelija osaa tulkita yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja rakentaa sitä muiden toimijoiden kanssa. Opiskelija analysoi ja kehittää asiantuntijaosaamistaan ja tuo sen moniasiantuntijuuteen perustuvaan toimintaan. Opiskelija kehittää muiden toimijoiden kanssa käytännöllisiä, luovia ja innovatiivisia ratkaisuja, toimintatapoja tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tarpeisiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tietää projekti- ja verkostotyöskentelyn perusteet. Opiskelija tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentely -osaamistaan. Opiskelija käyttää yhteistyö- ja viestintäosaamistaan ja hyödyntää niitä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa. Opiskelija on mukana kehittämässä toimintatapoja tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tarpeisiin.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten ratkaisuiden syntymiseen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 28.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Viestinnän tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kai Talonpoika
Vastuuhenkilö

Kai Talonpoika

Opiskelijaryhmät
 • KXD19S1VSA
  Visuaalinen viestintä, graafinen suunnittelu, S19

Tavoitteet

Opiskelija syventää typografisen viestinnän osaamista. Hän tuntee kirjainmuotoilun perusteet ja osaa suunnitella kirjaintyypin.

Sisältö

- kirjainmuotoilun perusteet
- kirjaintyypin suunnittelu
- kirjaintyypin suunnittelun työkalut

Oppimateriaalit

-

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, harjoitustehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 tuntia

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osallistuminen opetukseen. Tehtävien tekeminen. Puutteita tehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kyky soveltaa opittua. Tehtävien suorittaminen hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kyky soveltaa opittua itsenäisesti. Tehtävien suorittaminen erinomaisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osallistuminen opetukseen. Tehtävien tekeminen. Puutteita tehtävissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät 80 %
Osallistuminen 20 %

Esitietovaatimukset

Graafisen suunnittelun perusteiden hallinta.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

13.09.2022 - 05.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Viestinnän tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Mikko Eerola
Vastuuhenkilö

Katri Myllylä

Opiskelijaryhmät
 • KXD19S1VSA
  Visuaalinen viestintä, graafinen suunnittelu, S19

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee konseptitaiteen tekemisen metodit ja välineet. Hän tuottaa peli-, animaatio- tai elokuvaprojektien suunnittelussa tarvittavaa visuaalista materiaalia.

Sisältö

Konseptitaiteen suunnittelua ja toteutusta peli-, animaatio- ja elokuvaprojekteihin.

Konseptitaiteen tavoitteet. Konseptitaiteen merkitys produktioissa. Kuvanrakentamisen oppien soveltaminen konseptitaiteessa. Ympäristöjen ja hahmojen suunnittelu. Speedpainting.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osallistuminen opetukseen. Tehtävien tekeminen. Puutteita tehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kyky soveltaa opittua. Tehtävien suorittaminen hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kyky soveltaa opittua itsenäisesti. Tehtävien suorittaminen erinomaisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osallistuminen opetukseen. Tehtävien tekeminen. Puutteita tehtävissä.

Esitietovaatimukset

Pikseli- ja vektorigrafiikan tuntemus. Kuvituksellinen osaaminen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 05.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Viestinnän tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Päivi Rantala
Vastuuhenkilö

Katri Laitinen

Opiskelijaryhmät
 • KXD19S1VSA
  Visuaalinen viestintä, graafinen suunnittelu, S19

Tavoitteet

Opiskelija tuntee media-alan yrityksen perustamisen periaatteet. Opiskelija osaa arvioida liikeideansa toteuttamiskelpoisuutta.
Opiskelija tuntee media-alan asiakashankintaa.
Opiskelija tietää media-alan yrityksen taloudenhallinnan perusteet ja keskeiset verotuskäytännöt.
Opiskelija osaa kirjanpidon periaatteet.
Opiskelija osaa tiedottaa, markkinoida yritystään hyvällä suomen kielellä.

Sisältö

- yrityksen perustamistoimet
- yritysmuodot ja liikeidea
- liiketoimintaedellytykset
- asiakkuudet
- yrityksen talouden hallinnan perusteet
- media-alan työkenttä
- kirjanpidon alkeet
- tiedotus ja markkinointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osallistuminen opetukseen. Tehtävien tekeminen. Puutteita tehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Tehtävät suoritettu. Kyky soveltaa opittua.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kyky soveltaa opittua ja reflektoida sitä. Tehtävien kehittämislähtöinen suorittaminen. Uuden tiedon tuottaminen opetukseen. 

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osallistuminen opetukseen. Tehtävien tekeminen. Puutteita tehtävissä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 14.10.2022

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Viestinnän tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ale Torkkel
 • Turkka Loimisto
 • Anna Junnikkala
 • Markku Luotonen
 • Mika Säteri
Vastuuhenkilö

Markku Luotonen

Opiskelijaryhmät
 • KXD19S1XR
  XR Design, S19
 • KXE19S1XR
  XR Design, S19

Tavoitteet

Opinnäytetyön tehtyään opiskelija osaa
- tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin ratkaisuja
- käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä
- soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja
- toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämistehtävän itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
- viestiä työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri yleisöille
- raportoida työnsä tulokset, arvioida niitä ja tuoda esiin kehittämisehdotuksia tarkoituksenmukaisella tavalla kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti

Sisältö

- opinnäytteen työstäminen
- seminaariosallistuminen
- kypsyysnäytteen suorittaminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opinnäyte liittyy ammattialaan. Opinnäytteen toteutuksessa ja kieliasussa puutteita. Lähteiden käytössä puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opinnäyte on ammattialan kannalta merkityksellinen. Opinnäytteen toteutus ja menetelmät ovat tarkoituksenmukaiset ja kieliasu sujuva. Opinnäytteessä on hyödynnetty aiheen kannalta mielekkäitä lähteitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäyte kehittää ammattialaa. Opinnäytteen tuloksilla on sovellusarvoa. Opinnäytteen toteutus ja menetelmät ovat aiheen kannalta tarkoituksenmukaiset ja menetelmiä on sovellettu taidokkaasti. Työn kieliasu on erinomainen. Lähdekirjallisuutta on hyödynnetty kattavasti ja monipuolisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opinnäyte liittyy ammattialaan. Opinnäytteen toteutuksessa ja kieliasussa puutteita. Lähteiden käytössä puutteita.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

11.01.2023 - 03.05.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Viestinnän tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Tuomas Aatola
 • Anna Junnikkala
 • Juha Pohjola
 • Mika Säteri
 • Kai Talonpoika
 • Katri Myllylä
Vastuuhenkilö

Katri Myllylä

Opiskelijaryhmät
 • KXD19S1VSA
  Visuaalinen viestintä, graafinen suunnittelu, S19

Tavoitteet

Opinnäytetyön tehtyään opiskelija osaa
- tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin ratkaisuja
- käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä
- soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja
- toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämistehtävän itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
- viestiä työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri yleisöille
- raportoida työnsä tulokset, arvioida niitä ja tuoda esiin kehittämisehdotuksia tarkoituksenmukaisella tavalla kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti

Sisältö

- opinnäytteen työstäminen
- seminaariosallistuminen
- kypsyysnäytteen suorittaminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opinnäyte liittyy ammattialaan. Opinnäytteen toteutuksessa ja kieliasussa puutteita. Lähteiden käytössä puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opinnäyte on ammattialan kannalta merkityksellinen. Opinnäytteen toteutus ja menetelmät ovat tarkoituksenmukaiset ja kieliasu sujuva. Opinnäytteessä on hyödynnetty aiheen kannalta mielekkäitä lähteitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäyte kehittää ammattialaa. Opinnäytteen tuloksilla on sovellusarvoa. Opinnäytteen toteutus ja menetelmät ovat aiheen kannalta tarkoituksenmukaiset ja menetelmiä on sovellettu taidokkaasti. Työn kieliasu on erinomainen. Lähdekirjallisuutta on hyödynnetty kattavasti ja monipuolisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opinnäyte liittyy ammattialaan. Opinnäytteen toteutuksessa ja kieliasussa puutteita. Lähteiden käytössä puutteita.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

11.01.2023 - 04.05.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Viestinnän tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Anna Junnikkala
 • Samuli Homanen
 • Mika Säteri
 • Jaakko Ruuttunen
 • Lauri Huikuri
 • Katri Myllylä
Vastuuhenkilö

Katri Myllylä

Opiskelijaryhmät
 • KXD19S1VSB
  Visuaalinen viestintä, liikkuva grafiikka, S19

Tavoitteet

Opinnäytetyön tehtyään opiskelija osaa
- tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin ratkaisuja
- käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä
- soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja
- toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämistehtävän itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
- viestiä työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri yleisöille
- raportoida työnsä tulokset, arvioida niitä ja tuoda esiin kehittämisehdotuksia tarkoituksenmukaisella tavalla kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti

Sisältö

- opinnäytteen työstäminen
- seminaariosallistuminen
- kypsyysnäytteen suorittaminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opinnäyte liittyy ammattialaan. Opinnäytteen toteutuksessa ja kieliasussa puutteita. Lähteiden käytössä puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opinnäyte on ammattialan kannalta merkityksellinen. Opinnäytteen toteutus ja menetelmät ovat tarkoituksenmukaiset ja kieliasu sujuva. Opinnäytteessä on hyödynnetty aiheen kannalta mielekkäitä lähteitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäyte kehittää ammattialaa. Opinnäytteen tuloksilla on sovellusarvoa. Opinnäytteen toteutus ja menetelmät ovat aiheen kannalta tarkoituksenmukaiset ja menetelmiä on sovellettu taidokkaasti. Työn kieliasu on erinomainen. Lähdekirjallisuutta on hyödynnetty kattavasti ja monipuolisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opinnäyte liittyy ammattialaan. Opinnäytteen toteutuksessa ja kieliasussa puutteita. Lähteiden käytössä puutteita.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

27.02.2023 - 30.04.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Viestinnän tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jaro Lehtonen
 • Anna Junnikkala
 • Kristian Simolin
 • Peke Huuhtanen
 • Mika Säteri
Vastuuhenkilö

Kristian Simolin

Opiskelijaryhmät
 • KXD19S13D
  3D-animointi ja -visualisointi, S19

Tavoitteet

Opinnäytetyön tehtyään opiskelija osaa
- tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin ratkaisuja
- käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä
- soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja
- toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämistehtävän itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
- viestiä työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri yleisöille
- raportoida työnsä tulokset, arvioida niitä ja tuoda esiin kehittämisehdotuksia tarkoituksenmukaisella tavalla kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti

Sisältö

- opinnäytteen työstäminen
- seminaariosallistuminen
- kypsyysnäytteen suorittaminen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opinnäyte liittyy ammattialaan. Opinnäytteen toteutuksessa ja kieliasussa puutteita. Lähteiden käytössä puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opinnäyte on ammattialan kannalta merkityksellinen. Opinnäytteen toteutus ja menetelmät ovat tarkoituksenmukaiset ja kieliasu sujuva. Opinnäytteessä on hyödynnetty aiheen kannalta mielekkäitä lähteitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäyte kehittää ammattialaa. Opinnäytteen tuloksilla on sovellusarvoa. Opinnäytteen toteutus ja menetelmät ovat aiheen kannalta tarkoituksenmukaiset ja menetelmiä on sovellettu taidokkaasti. Työn kieliasu on erinomainen. Lähdekirjallisuutta on hyödynnetty kattavasti ja monipuolisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opinnäyte liittyy ammattialaan. Opinnäytteen toteutuksessa ja kieliasussa puutteita. Lähteiden käytössä puutteita.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

08.09.2022 - 17.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Viestinnän tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Katri Myllylä
Vastuuhenkilö

Katri Myllylä

Opiskelijaryhmät
 • KXD19S1VSA
  Visuaalinen viestintä, graafinen suunnittelu, S19

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet opinnäytetyön kirjoittamiseen. Opiskelija tunnistaa oman alansa kehittämistarpeita, osaa rajata tutkimusaiheen ja valita tarkoituksenmukaiset tutkimusmenetelmät ratkaistavaan ongelmaan. Opiskelija osaa hankkia lähdeaineistoa ja arvioida sitä kriittisesti. Opiskelija osaa laatia pienimuotoisen kirjallisen tutkielman ammattialaansa liittyvästä aiheesta ja perustella sen väitteet. Opiskelija tuntee asia- ja tutkimustekstin ja ammatillisen kirjoittamisen periaatteet. Opiskelija tuntee ammattialansa tutkimustiedon lähteitä ja asiantuntijajulkaisuja ja osaa käyttää niitä tutkielman tietoperustana. Opiskelija osaa esitellä tutkielman pääsisällön tiivistetysti ja havainnollisesti. Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan, argumentoida valintojaan ja antaa rakentavaa palautetta muiden osaamisesta. Opiskelija pystyy reflektoimaan oppimisprosessiaan. Opiskelijalla on valmiudet oman opinnäytetyön raportointiin ja esittämiseen.

Sisältö

- tutkimuksellisen tiedon hallinta, jäsentäminen ja rakenne
- tutkimusetiikka
- tiedonhankinta ja lähteiden käyttö
- tutkielman kirjoittaminen ja oikeakielisyys
- argumentointi
- tutkielman esittäminen ja havainnollistaminen
- itse- ja vertaisarviointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa kehittämistarpeita ja valitsee tarkoituksenmukaisia tutkimusmenetelmiä. Hän osaa hankkia lähdeaineistoa. Hän tuntee ja hyödyntää asia- ja tutkimustekstin kirjoittamisen periaatteita. Opiskelija osaa perustella valintojaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa kehittämistarpeita, osaa rajata tutkimusaiheen ja valita tarkoituksenmukaisen tutkimusmenetelmän. Hän osaa hankkia hyödyllistä lähdeaineistoa, arvioida sitä ja hyödyntää kirjoitustyössään. Opiskelija tuottaa selkeää asia- ja tutkimustekstiä. Hän osaa argumentoida valintojaan ja esitellä aihettaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tunnistaa kehittämistarpeita, osaa rajata tutkimusaiheen ja valita tarkoituksenmukaisen tutkimusmenetelmän. Hän osaa hankkia hyödyllistä lähdeaineistoa, arvioida sitä kriittisesti ja hyödyntää sitä monipuolisesti kirjoitustyössään. Opiskelija tuottaa selkeää asia- ja tutkimustekstiä, joka on kieliasultaan moitteetonta. Hän osaa argumentoida valintojaan ja esitellä aihettaan tiivistetysti ja havainnollisesti. Opiskelija tuottaa ammatillisen toiminnan kannalta relevanttia tietoa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa kehittämistarpeita ja valitsee tarkoituksenmukaisia tutkimusmenetelmiä. Hän osaa hankkia lähdeaineistoa. Hän tuntee ja hyödyntää asia- ja tutkimustekstin kirjoittamisen periaatteita. Opiskelija osaa perustella valintojaan.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

22.11.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Viestinnän tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Päivi Häikiö
Vastuuhenkilö

Katri Myllylä

Opiskelijaryhmät
 • KXD19S1VSA
  Visuaalinen viestintä, graafinen suunnittelu, S19

Tavoitteet

Opiskelija syventää osaamistaan pakkausten visuaalisen ilmeen suunnittelussa. Opiskelija tuntee pakkaukselle asetetut vaatimukset ja mahdollisuudet sekä pakkaussuunnitteluun vaikuttavan lainsäädännön. Opiskelija tuntee pakkausmateriaalit ja painoaineiston valmistamisen periaatteet.

Sisältö

- pakkauksen muoto ja konstruktio
- pakkausmateriaalit pakkauksen toiminnallisuutta toteuttamassa
- kohderyhmäajattelu
- pakkaussuunnittelu osana pakkauksen valmistamista
- pakkauslogistiikka
- pakkaus myymälässä ja kotona
- pakkaussuunnittelun uudet työkalut
- pakkauspainomenetelmät

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osallistuminen opetukseen. Tehtävien tekeminen. Puutteita tehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kyky soveltaa opittua. Tehtävien suorittaminen hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kyky soveltaa opittua itsenäisesti. Tehtävien suorittaminen erinomaisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osallistuminen opetukseen. Tehtävien tekeminen. Puutteita tehtävissä.

Esitietovaatimukset

Graafisen suunnittelun perusteiden hallinta.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

31.01.2023 - 13.04.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media, muotoilu ja konservointi

Toimipiste

Hämeentie 135

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Viestinnän tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Liisa Seppänen
 • Jaakko Ruuttunen
Vastuuhenkilö

Liisa Seppänen

Opiskelijaryhmät
 • KXE22S1LG
  Visuaalisen viestinnän muotoilu - Liikkuva grafiikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa verkkosivuston. Opiskelija osaa hyödyntää verkkojulkaisemisen tekniikoita sekä työkaluja omissa tuotannoissaan. Opiskelija tutustuu eri mediaformaattien julkaisuun. Opiskelija tuntee käytettävyyden ja käyttöliittymäsuunnittelun keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä suunnittelutyössään. Opiskelija tuntee verkkotypografian erityispiirteitä. Opiskelija osaa suunnitella interaktiivisia toiminnallisuuksia verkkopalveluun. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan projektityössä.

Sisältö

- visuaalinen käyttöliittymäsuunnittelu
- verkkojulkaisun mediaformaatit
- verkkojulkaisun typografia
- merkkaus- ja sivunkuvauskielet
- käytettävyys
- verkkojulkaisemisen työkalut
- hakukoneoptimointi
- projektityöskentely

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa toteuttaa verkkosivun ja julkaista sen. Opiskelija osaa kuvata käyttöliittymän käytettävyyteen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa suunnitella verkkosivuston ja digitaalisen sovelluksen visuaalista ilmettä, typografiaa ja toiminnallisuuksia tarkoituksenmukaisilla työvälineillä. Opiskelija osaa tallentaa mediatiedostot verkkojulkaisuun sopivaan formaattiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja julkaista verkkosivuston, jonka visuaaliseen ilmeeseen ja käytettävyyteen liittyvät ratkaisut ovat suurimmaksi osaksi toimivia. Opiskelija osaa analysoida verkkopalvelun ja digitaalisen sovelluksen käytettävyyttä. Opiskelija osaa suunnitella verkkosivuston ja digitaalisen sovelluksen visuaalista ilmettä, typografiaa ja toiminnallisuuksia tarkoituksenmukaisilla työvälineillä ja ottaa huomioon visuaalisen käyttöliittymäsuunnittelun periaatteita omassa suunnittelutyössään. Opiskelija osaa tallentaa ja optimoida mediatiedostot verkkojulkaisuun sopivaan formaattiin. Opiskelija osaa aikatauluttaa omaa työskentelyään verkkojulkaisuprojektissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa käytettävyydeltään, visuaaliselta ilmeeltään ja toiminnallisuuksiltaan korkealaatuisen verkkosivuston ja julkaista sen. Opiskelija osaa analysoida verkkopalvelun ja digitaalisen sovelluksen käytettävyyttä systemaattisesti. Opiskelija osaa suunnitella verkkosivuston ja digitaalisen sovelluksen visuaalista ilmettä, typografiaa ja toiminnallisuuksia tarkoituksenmukaisilla työvälineillä, soveltaa visuaalisen käyttöliittymäsuunnittelun periaatteita omassa suunnittelutyössään ja perustella tekemiään ratkaisuja analyyttisesti. Opiskelija osaa tallentaa ja optimoida mediatiedostot verkkojulkaisuun sopivaan mediaformaattiin eri käyttötilanteita varten. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa ja etsiä itsenäisesti tietoa ongelmien ratkaisemiseksi. Opiskelija osaa suunnitella ja aikatauluttaa omaa työskentelyään verkkojulkaisuprojektissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa toteuttaa verkkosivun ja julkaista sen. Opiskelija osaa kuvata käyttöliittymän käytettävyyteen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa suunnitella verkkosivuston ja digitaalisen sovelluksen visuaalista ilmettä, typografiaa ja toiminnallisuuksia tarkoituksenmukaisilla työvälineillä. Opiskelija osaa tallentaa mediatiedostot verkkojulkaisuun sopivaan formaattiin.

Esitietovaatimukset

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.