Siirry suoraan sisältöön

International Business and Logistics (englanniksi): International Business and Logistics LXC24S1

Tunnus: LXC24S1

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Kuvaus

International Business and Logistics tutkinto-ohjelma, 210 op
Tutkintonimike: Tradenomi, Bachelor of Business Administration
Toteutusmuoto: päiväopetus

International Business and Logistics- ohjelma tarjoaa hyvän pohjan kansainvälisestä kaupasta ja toimitusketjun hallinnasta ja markkinoinnista kiinnostuneille. Ensimmäisenä opiskeluvuonna perehdytään liiketalouden eri osa-alueisiin perusopinnoissa ja valitaan joko toimitusketjun hallinnan tai markkinoinnin ammatillinen pääaine, josta suoritetaan toisen ja kolmannen vuoden aikana ammattillisia opintoja yhteensä 30 opintopistettä. Teoriaa sovelletaan käytäntöön mm. case-harjoitusten, simulaatioiden ja innovaatioprojektin avulla. Kriittinen ja innovatiivinen ajattelu, tietotekniikka- ja viestintätaidot kehittyvät koko opintojen aikana. Ohjelmasta valmistuva tuntee myös kestävän kehityksen periaatteet ja osaa toimia vastuullisena ammattilaisena monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa.

Opiskeluympäristö - ja henkilöstö ovat hyvin kansainvälisiä ja opiskelijoille tarjotaan monipuoliset mahdollisuudet myös opiskelijavaihtoon ulkomailla. Opetuskieli englannin lisäksi vaaditaan opiskelemaan myös toista vierasta kieltä (ranska, saksa tai espanja suomenkielisille opiskelijoille ja suomi muita kuin suomeä äidinkielenään puhuville).

Kolmantena opiskeluvuonna on mahdollisuus valita ammatillisten opintojen (toimitusketjun hallinta tai markkinointi) lisäksi myös muiden liiketalouden alojen kursseja esim. rahoitusta, johtamista tai business intelligence kursseja. Jos opiskelija valitsee toimitusketjun hallinnan ammatillisen pääaineen, on hänellä mahdollisuus suorittaa kolmantena vuonna kaksoistutkinto erikseen valitussa partnerikorkeakoulussa suorittamalla siellä 60 opintopistettä partnerikoulun kanssa erikseen sovittuja kursseja. Tämä kaksoisopintopolku on rajattu opiskelijamäärän suhteen.

Kuuden kuukauden mittainen työharjoittelu ja opinnäytetyö ovat pakollisia kaikille opiskelijoille opintojen loppuvaiheessa.

Ohjelmasta valmistuneet sijoittuvat erilaisiin kansainvälisen kaupan ja toimitusketjun hallinnan tehtäviin tai he voivat jatkaa opintoja myös maisteriohjelmissa.

Osaamistavoitteet

Valmistuttuaan opiskelija on saavuttanut seuraavat osaamistavoitteet:
Laaja-alainen kansainvälisen liiketoiminnan ja prosessien osaaminen ja ymmärrys
Liiketalouden soveltava osaaminen
Liiketalouden syventävä osaaminen
Liiketalouden menetelmäosaaminen

Toimitusketjun hallinnan ja B2B kaupan osaaminen
Nykyaikaisten markkinointiteorioiden ja -käytänteiden hallinta
Palvelusuuntautuneisuus ja ymmärrys kestävästä kehityksestä liiketaloudessa
Prosessien ja toimintojen johtaminen
Kyky ja osaaminen sopeutua monikulttuurisiin ja monitieteellisiin ympäristöihin
Globaalin kaupan ja business trendien ymmärrys
Ymmärrys strategisesta johtamisesta
Kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
Viestintä ja neuvottelutaidot

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 Syksy 2026 Kevät 2027 Syksy 2027 1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 1. / 2025 2. / 2025 3. / 2026 4. / 2026 1. / 2026 2. / 2026 3. / 2027 4. / 2027 1. / 2027 2. / 2027
LXC24S1-1001
Liiketalouden perusopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 60)

60
LC00FE31 Orientaatio liiketalouden opintoihin 5
LC00EG60 IT-työvälineet 5
LC00EG61 Toimitusketjun hallinta 5
LC00EG62 Laskentatoimen perusteet 5
LC00EG63 Liiketalouden matematiikka ja tilastollinen analyysi 5
LC00FE32 Kansantalous 5
LC00FE33 Markkinointi 5
LC00FE65 Yritysjuridiikka 5
LC00FE34 Liike-elämän viestintä globaalissa maailmassa 5
LC00FE35 Rahoitus 5
LC00FE36 Johtamisen perusteet 5
LC00FE37 Kansainväliset markkinat ja vastuulliset liiketoimintakäytännöt 5
LXC24S1-1002
Liiketalouden ammatilliset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
LC00FE61 Johdon laskentatoimi 5
LC00FE38 Viestintä urakehityksen tukena 5
LC00FE40 Organisaatiokäyttäytyminen 5
LC00FE58 Tutkimusmenetelmät 5
LXC24S1-1003
Ammatillinen pääaine

(Valitaan opintopisteitä: 45)

45
LXC24S1-1004
Toimitusketjun hallinta

(Valitaan kaikki )

45
LXC24S1-1005
Kansainvälinen liiketoiminta

(Valitaan kaikki )

15
LC00FE41 Kansainvälisen kaupan operaatiot 5
LC00FE42 Kansainväliset strategiat 5
LC00FE43 Globaali poliittinen kansantalous 5
LXC24S1-1006
Operatiivinen toimitusketjun hallinta

(Valitaan kaikki )

15
LC00FE54 Ostotoiminta ja materiaalien hallinta 5
LC00FE55 Operaatioiden johtaminen 5
LC00FE53 Verkkokauppa ja jakelu 5
LXC24S1-1007
Strateginen toimitusketjun hallinta

(Valitaan kaikki )

15
LC00FE56 Strateginen hankintatoimi 5
LC00FE57 Toimitusketjun hallinnan strategiat ja trendit 5
LC00EG89 Vastuulliset toimitusketjut 5
LXC24S1-1008
Markkinointi

(Valitaan kaikki )

45
LXC24S1-1009
Kansainvälinen liiketoiminta

(Valitaan kaikki )

15
LC00EG74 Kansainvälisen kaupan operaatiot 5
LC00EG75 Kansainväliset strategiat 5
LC00EG76 Globaali poliittinen kansantalous 5
LXC24S1-1010
Digitaalinen markkinointi ja sen suunnittelu

(Valitaan kaikki )

15
LC00FE46 Digitaalinen markkinointi 5
LC00FE47 Brändäys 5
LC00EG83 Markkinoinnin työkalut 5
LXC24S1-1011
Ajankohtainen markkinointi

(Valitaan kaikki )

15
LC00FE49 Markkinointitutkimus 5
LC00FE45 Asiakaslähtöisen palvelukokemuksen kehittäminen 5
LC00FE48 Markkinoinnin strategia ja käytäntö 5
LXC24S1-1012
Innovaatioprojekti

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
XX00DZ39 Monialainen innovaatioprojekti 10
LXC24S1-1013
Kieliopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
LXC24S1-1014
Suomi

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
XX00EL05 Suomi 1 (A1.2) 5
XX00EL11 Suomi 2 (A1.3-A2.1) 5
XX00EL30 Suomi 3 (A2.1-A2.2) 5
XX00EN47 Suomi 4 (A2.2-B1.1) 5
LXC24S1-1015
Ranska

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
LC00EG95 Ranska 1 (A1.1 - A1.2) 5
LC00EG96 Ranska 2 (A1.2 - A2) 5
LC00EG97 Ranska 3 (A2 - B1) 5
LXC24S1-1016
Saksa

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
LC00EG99 Saksa 1 (A1.1 - A1.2) 5
LC00EH00 Saksa 2 (A1.2 - A2) 5
LC00EH02 Saksa 3 (A2 - B1) 5
LXC24S1-1017
Espanja

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
LC00EH04 Espanja 1 (A1.1 - A1.2) 5
LC00EH05 Espanja 2 (A1.2 - A2) 5
LC00EH06 Espanja 3 (A2 - B1) 5
LXC24S1-1018
Suomen virallisten kielten opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
LC00EH08 Affärssvenska 5
LC00FE44 Suomalainen liiketoimintaympäristö 5
XX00EF54 Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5
LXC24S1-1019
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
LXC24S1-1020
Opinnot yhteistyöyliopistossa

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
LXC24S1-1021
Harjoittelu

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
LX00FE62 Harjoittelu, yleinen 15
LX00FE63 Harjoittelu, pääaineen mukainen 15
LX00FE64 Harjoittelu 30
LXC24S1-1022
Opinnäytetyö

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
XX00EL75 Opinnäytetyön suunnittelu 5
XX00EL76 Opinnäytetyön toteutus 5
XX00EL77 Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 5
Yhteensä 210 105 105 105 15 35 70 55 50 45 60 15 17.5 17.5 35 35 27.5 27.5 25 25 22.5 22.5 30 30 7.5 7.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

amk::amk-tutkintojen kieliopinnot

AMK-tutkintoon johtavien opintojen tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on riittävä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön. (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulusta 1129/2014, 4 §).

Ammatillinen englanti

Vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.

Ei liitettyjä opintojaksoja

Suomi toisena kielenä
Suomi 1 (A1.2)
Suomi 2 (A1.3-A2.1)
Suomi 3 (A2.1-A2.2)
Suomi 4 (A2.2-B1.1)
Suomalainen liiketoimintaympäristö
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi
Toinen kotimainen kieli (ruotsi)

Ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.

Affärssvenska
Luokittelemattomat
Orientaatio liiketalouden opintoihin
IT-työvälineet
Toimitusketjun hallinta
Laskentatoimen perusteet
Liiketalouden matematiikka ja tilastollinen analyysi
Kansantalous
Markkinointi
Yritysjuridiikka
Liike-elämän viestintä globaalissa maailmassa
Rahoitus
Johtamisen perusteet
Kansainväliset markkinat ja vastuulliset liiketoimintakäytännöt
Johdon laskentatoimi
Viestintä urakehityksen tukena
Organisaatiokäyttäytyminen
Tutkimusmenetelmät
Kansainvälisen kaupan operaatiot
Kansainväliset strategiat
Globaali poliittinen kansantalous
Ostotoiminta ja materiaalien hallinta
Operaatioiden johtaminen
Verkkokauppa ja jakelu
Strateginen hankintatoimi
Toimitusketjun hallinnan strategiat ja trendit
Vastuulliset toimitusketjut
Kansainvälisen kaupan operaatiot
Kansainväliset strategiat
Globaali poliittinen kansantalous
Digitaalinen markkinointi
Brändäys
Markkinoinnin työkalut
Markkinointitutkimus
Asiakaslähtöisen palvelukokemuksen kehittäminen
Markkinoinnin strategia ja käytäntö
Monialainen innovaatioprojekti
Ranska 1 (A1.1 - A1.2)
Ranska 2 (A1.2 - A2)
Ranska 3 (A2 - B1)
Saksa 1 (A1.1 - A1.2)
Saksa 2 (A1.2 - A2)
Saksa 3 (A2 - B1)
Espanja 1 (A1.1 - A1.2)
Espanja 2 (A1.2 - A2)
Espanja 3 (A2 - B1)
Harjoittelu, yleinen
Harjoittelu, pääaineen mukainen
Harjoittelu
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte

RAKENNE AMK-koulutus (A18.12.2014/1129)

Asetuksen 18.12.2014/1129 mukainen rakenne. 2 § Opintojen rakenne Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.

Ammattiopinnot
Johdon laskentatoimi
Viestintä urakehityksen tukena
Organisaatiokäyttäytyminen
Tutkimusmenetelmät
Kansainvälisen kaupan operaatiot
Kansainväliset strategiat
Globaali poliittinen kansantalous
Ostotoiminta ja materiaalien hallinta
Operaatioiden johtaminen
Verkkokauppa ja jakelu
Strateginen hankintatoimi
Toimitusketjun hallinnan strategiat ja trendit
Vastuulliset toimitusketjut
Kansainvälisen kaupan operaatiot
Kansainväliset strategiat
Globaali poliittinen kansantalous
Digitaalinen markkinointi
Brändäys
Markkinoinnin työkalut
Markkinointitutkimus
Asiakaslähtöisen palvelukokemuksen kehittäminen
Markkinoinnin strategia ja käytäntö
Monialainen innovaatioprojekti
Affärssvenska
Suomalainen liiketoimintaympäristö
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
Harjoittelu, yleinen
Harjoittelu, pääaineen mukainen
Harjoittelu
Opinnäytetyö
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte
Perusopinnot
Orientaatio liiketalouden opintoihin
IT-työvälineet
Toimitusketjun hallinta
Laskentatoimen perusteet
Liiketalouden matematiikka ja tilastollinen analyysi
Kansantalous
Markkinointi
Yritysjuridiikka
Liike-elämän viestintä globaalissa maailmassa
Rahoitus
Johtamisen perusteet
Kansainväliset markkinat ja vastuulliset liiketoimintakäytännöt
Suomi 1 (A1.2)
Suomi 2 (A1.3-A2.1)
Suomi 3 (A2.1-A2.2)
Suomi 4 (A2.2-B1.1)
Ranska 1 (A1.1 - A1.2)
Ranska 2 (A1.2 - A2)
Ranska 3 (A2 - B1)
Saksa 1 (A1.1 - A1.2)
Saksa 2 (A1.2 - A2)
Saksa 3 (A2 - B1)
Espanja 1 (A1.1 - A1.2)
Espanja 2 (A1.2 - A2)
Espanja 3 (A2 - B1)
Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat

Liiketalouden ala (AMK)::kompetenssit (2020)

sk 4.2.2020

Laaja-alainen liiketoimintaosaaminen
IT-työvälineet
Toimitusketjun hallinta
Liiketalouden matematiikka ja tilastollinen analyysi
Kansantalous
Markkinointi
Yritysjuridiikka
Liike-elämän viestintä globaalissa maailmassa
Rahoitus
Kansainväliset markkinat ja vastuulliset liiketoimintakäytännöt
Viestintä urakehityksen tukena
Tutkimusmenetelmät
Kansainvälisen kaupan operaatiot
Kansainväliset strategiat
Globaali poliittinen kansantalous
Verkkokauppa ja jakelu
Strateginen hankintatoimi
Toimitusketjun hallinnan strategiat ja trendit
Vastuulliset toimitusketjut
Kansainvälisen kaupan operaatiot
Kansainväliset strategiat
Globaali poliittinen kansantalous
Digitaalinen markkinointi
Asiakaslähtöisen palvelukokemuksen kehittäminen
Markkinoinnin strategia ja käytäntö
Monialainen innovaatioprojekti
Suomi 1 (A1.2)
Suomi 2 (A1.3-A2.1)
Suomi 3 (A2.1-A2.2)
Suomi 4 (A2.2-B1.1)
Ranska 1 (A1.1 - A1.2)
Ranska 2 (A1.2 - A2)
Ranska 3 (A2 - B1)
Saksa 1 (A1.1 - A1.2)
Saksa 2 (A1.2 - A2)
Saksa 3 (A2 - B1)
Espanja 1 (A1.1 - A1.2)
Espanja 2 (A1.2 - A2)
Espanja 3 (A2 - B1)
Affärssvenska
Suomalainen liiketoimintaympäristö
Harjoittelu, yleinen
Harjoittelu, pääaineen mukainen
Harjoittelu
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte
Liiketalouden menetelmäosaaminen
Toimitusketjun hallinta
Kansantalous
Johdon laskentatoimi
Organisaatiokäyttäytyminen
Tutkimusmenetelmät
Kansainväliset strategiat
Globaali poliittinen kansantalous
Ostotoiminta ja materiaalien hallinta
Operaatioiden johtaminen
Verkkokauppa ja jakelu
Strateginen hankintatoimi
Toimitusketjun hallinnan strategiat ja trendit
Kansainväliset strategiat
Globaali poliittinen kansantalous
Markkinointitutkimus
Asiakaslähtöisen palvelukokemuksen kehittäminen
Markkinoinnin strategia ja käytäntö
Monialainen innovaatioprojekti
Harjoittelu, yleinen
Harjoittelu, pääaineen mukainen
Harjoittelu
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte
Liiketalouden soveltava osaaminen
Orientaatio liiketalouden opintoihin
Toimitusketjun hallinta
Laskentatoimen perusteet
Liiketalouden matematiikka ja tilastollinen analyysi
Kansantalous
Yritysjuridiikka
Liike-elämän viestintä globaalissa maailmassa
Rahoitus
Johtamisen perusteet
Kansainväliset markkinat ja vastuulliset liiketoimintakäytännöt
Viestintä urakehityksen tukena
Organisaatiokäyttäytyminen
Kansainvälisen kaupan operaatiot
Kansainväliset strategiat
Globaali poliittinen kansantalous
Ostotoiminta ja materiaalien hallinta
Operaatioiden johtaminen
Verkkokauppa ja jakelu
Strateginen hankintatoimi
Toimitusketjun hallinnan strategiat ja trendit
Vastuulliset toimitusketjut
Kansainvälisen kaupan operaatiot
Kansainväliset strategiat
Globaali poliittinen kansantalous
Markkinointitutkimus
Markkinoinnin strategia ja käytäntö
Monialainen innovaatioprojekti
Harjoittelu, yleinen
Harjoittelu, pääaineen mukainen
Harjoittelu
Liiketalouden syventävä osaaminen
Toimitusketjun hallinta
Johtamisen perusteet
Johdon laskentatoimi
Kansainvälisen kaupan operaatiot
Ostotoiminta ja materiaalien hallinta
Operaatioiden johtaminen
Verkkokauppa ja jakelu
Strateginen hankintatoimi
Toimitusketjun hallinnan strategiat ja trendit
Vastuulliset toimitusketjut
Kansainvälisen kaupan operaatiot
Digitaalinen markkinointi
Brändäys
Markkinoinnin työkalut
Markkinointitutkimus
Monialainen innovaatioprojekti
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi
Harjoittelu, yleinen
Harjoittelu, pääaineen mukainen
Harjoittelu
Luokittelemattomat

ARENE 2022:: Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit::AMK-tutkinto

Korvaa ”Metropolian yhteiset osaamiset::AMK-koulutus” -jäsentelyn. Heidi Rontu/31.8.2022

Eettisyys

Valmistuva opiskelija toimii ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.
- kykenee vastaamaan omasta toiminnastaan ja sen seurauksista ja reflektoimaan niitä alansa ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.
- ottaa toiset huomioon ja edistää tasa?arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.
- huomioi toiminnassaan moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- ymmärtää hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja toimii niiden mukaisesti.
- kykenee eettisiin arvoihin perustuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Orientaatio liiketalouden opintoihin
Toimitusketjun hallinta
Laskentatoimen perusteet
Kansantalous
Markkinointi
Yritysjuridiikka
Liike-elämän viestintä globaalissa maailmassa
Johtamisen perusteet
Kansainväliset markkinat ja vastuulliset liiketoimintakäytännöt
Johdon laskentatoimi
Viestintä urakehityksen tukena
Organisaatiokäyttäytyminen
Tutkimusmenetelmät
Kansainvälisen kaupan operaatiot
Globaali poliittinen kansantalous
Ostotoiminta ja materiaalien hallinta
Strateginen hankintatoimi
Toimitusketjun hallinnan strategiat ja trendit
Vastuulliset toimitusketjut
Kansainvälisen kaupan operaatiot
Globaali poliittinen kansantalous
Digitaalinen markkinointi
Brändäys
Markkinoinnin työkalut
Markkinointitutkimus
Asiakaslähtöisen palvelukokemuksen kehittäminen
Monialainen innovaatioprojekti
Harjoittelu, yleinen
Harjoittelu, pääaineen mukainen
Harjoittelu
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte
Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää oman alan tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus-ja kehittämismenetelmiä.
- ratkaisee ongelmatilanteita luovasti ja uudistaa toimintatapoja yhdessä muiden kanssa.
- osaa työskennellä projekteissa yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa.
- osaa soveltaa kehittämisessä alan ole massa olevaa tietoa ja hyödyntää tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja oman alansa tulevaisuutta ennakoiden.

Orientaatio liiketalouden opintoihin
IT-työvälineet
Toimitusketjun hallinta
Kansantalous
Markkinointi
Liike-elämän viestintä globaalissa maailmassa
Rahoitus
Johtamisen perusteet
Viestintä urakehityksen tukena
Organisaatiokäyttäytyminen
Tutkimusmenetelmät
Kansainvälisen kaupan operaatiot
Kansainväliset strategiat
Globaali poliittinen kansantalous
Ostotoiminta ja materiaalien hallinta
Operaatioiden johtaminen
Verkkokauppa ja jakelu
Strateginen hankintatoimi
Toimitusketjun hallinnan strategiat ja trendit
Vastuulliset toimitusketjut
Kansainvälisen kaupan operaatiot
Kansainväliset strategiat
Globaali poliittinen kansantalous
Digitaalinen markkinointi
Brändäys
Markkinointitutkimus
Asiakaslähtöisen palvelukokemuksen kehittäminen
Markkinoinnin strategia ja käytäntö
Monialainen innovaatioprojekti
Harjoittelu, yleinen
Harjoittelu, pääaineen mukainen
Harjoittelu
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa.
- tuntee oman kulttuuritaustansa vaikutuksia toimintaansa ja osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa seurata ja hyödyntää oman alansa kansainvälistä kehitystä työssään.
- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään.

Orientaatio liiketalouden opintoihin
IT-työvälineet
Toimitusketjun hallinta
Kansantalous
Yritysjuridiikka
Liike-elämän viestintä globaalissa maailmassa
Johtamisen perusteet
Kansainväliset markkinat ja vastuulliset liiketoimintakäytännöt
Viestintä urakehityksen tukena
Organisaatiokäyttäytyminen
Tutkimusmenetelmät
Kansainvälisen kaupan operaatiot
Kansainväliset strategiat
Globaali poliittinen kansantalous
Ostotoiminta ja materiaalien hallinta
Strateginen hankintatoimi
Toimitusketjun hallinnan strategiat ja trendit
Vastuulliset toimitusketjut
Kansainvälisen kaupan operaatiot
Kansainväliset strategiat
Globaali poliittinen kansantalous
Markkinoinnin työkalut
Markkinointitutkimus
Monialainen innovaatioprojekti
Suomi 1 (A1.2)
Suomi 2 (A1.3-A2.1)
Suomi 3 (A2.1-A2.2)
Suomi 4 (A2.2-B1.1)
Ranska 1 (A1.1 - A1.2)
Ranska 2 (A1.2 - A2)
Ranska 3 (A2 - B1)
Saksa 1 (A1.1 - A1.2)
Saksa 2 (A1.2 - A2)
Saksa 3 (A2 - B1)
Espanja 1 (A1.1 - A1.2)
Espanja 2 (A1.2 - A2)
Espanja 3 (A2 - B1)
Affärssvenska
Suomalainen liiketoimintaympäristö
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi
Harjoittelu, yleinen
Harjoittelu, pääaineen mukainen
Harjoittelu
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte
Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista sekä toimii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä.
- osaa käyttää omaan alaansa liittyvää tietoa kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimiseen, käyttöönottami seen ja vakiinnuttamiseen.
- ymmärtää kestävyyshaasteita, niiden keskinäisiä riippuvuuksia sekä asioiden ja ongelmien monia näkökulmia.

Toimitusketjun hallinta
Kansantalous
Markkinointi
Kansainväliset markkinat ja vastuulliset liiketoimintakäytännöt
Kansainvälisen kaupan operaatiot
Kansainväliset strategiat
Globaali poliittinen kansantalous
Ostotoiminta ja materiaalien hallinta
Operaatioiden johtaminen
Verkkokauppa ja jakelu
Strateginen hankintatoimi
Toimitusketjun hallinnan strategiat ja trendit
Vastuulliset toimitusketjut
Kansainvälisen kaupan operaatiot
Kansainväliset strategiat
Globaali poliittinen kansantalous
Asiakaslähtöisen palvelukokemuksen kehittäminen
Markkinoinnin strategia ja käytäntö
Monialainen innovaatioprojekti
Harjoittelu, yleinen
Harjoittelu, pääaineen mukainen
Harjoittelu
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte
Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan erilaisissa oppimisympäristöissä.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida sekä tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman alansa kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä.
- ottaa vastuuta myös ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Orientaatio liiketalouden opintoihin
IT-työvälineet
Toimitusketjun hallinta
Liiketalouden matematiikka ja tilastollinen analyysi
Kansantalous
Yritysjuridiikka
Liike-elämän viestintä globaalissa maailmassa
Rahoitus
Johtamisen perusteet
Kansainväliset markkinat ja vastuulliset liiketoimintakäytännöt
Viestintä urakehityksen tukena
Organisaatiokäyttäytyminen
Tutkimusmenetelmät
Globaali poliittinen kansantalous
Verkkokauppa ja jakelu
Globaali poliittinen kansantalous
Digitaalinen markkinointi
Markkinointitutkimus
Asiakaslähtöisen palvelukokemuksen kehittäminen
Monialainen innovaatioprojekti
Harjoittelu, yleinen
Harjoittelu, pääaineen mukainen
Harjoittelu
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte
Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija omaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä
- osaa toimia rakentavasti työyhteisössä ja edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia.
- osaa toimia ammatillisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään.
- ymmärtää muuttuvan työelämän kompleksisuuden ja omaa resilienssiä muuttuvissa työelämän tilanteissa.
- omaa valmiudet yrittäjämäiseen toimintatapaan

Orientaatio liiketalouden opintoihin
IT-työvälineet
Toimitusketjun hallinta
Laskentatoimen perusteet
Liiketalouden matematiikka ja tilastollinen analyysi
Yritysjuridiikka
Liike-elämän viestintä globaalissa maailmassa
Rahoitus
Johtamisen perusteet
Kansainväliset markkinat ja vastuulliset liiketoimintakäytännöt
Johdon laskentatoimi
Viestintä urakehityksen tukena
Organisaatiokäyttäytyminen
Globaali poliittinen kansantalous
Ostotoiminta ja materiaalien hallinta
Operaatioiden johtaminen
Verkkokauppa ja jakelu
Globaali poliittinen kansantalous
Digitaalinen markkinointi
Brändäys
Markkinoinnin työkalut
Markkinointitutkimus
Asiakaslähtöisen palvelukokemuksen kehittäminen
Markkinoinnin strategia ja käytäntö
Monialainen innovaatioprojekti
Suomi 1 (A1.2)
Suomi 2 (A1.3-A2.1)
Suomi 3 (A2.1-A2.2)
Suomi 4 (A2.2-B1.1)
Ranska 1 (A1.1 - A1.2)
Ranska 2 (A1.2 - A2)
Ranska 3 (A2 - B1)
Saksa 1 (A1.1 - A1.2)
Saksa 2 (A1.2 - A2)
Saksa 3 (A2 - B1)
Espanja 1 (A1.1 - A1.2)
Espanja 2 (A1.2 - A2)
Espanja 3 (A2 - B1)
Affärssvenska
Suomalainen liiketoimintaympäristö
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi
Harjoittelu, yleinen
Harjoittelu, pääaineen mukainen
Harjoittelu
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
LXC24S1-1001
Liiketalouden perusopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 60)

60
LC00FE31 Orientaatio liiketalouden opintoihin 5
LC00EG60 IT-työvälineet 5
LC00EG61 Toimitusketjun hallinta 5
LC00EG62 Laskentatoimen perusteet 5
LC00EG63 Liiketalouden matematiikka ja tilastollinen analyysi 5
LC00FE32 Kansantalous 5
LC00FE33 Markkinointi 5
LC00FE65 Yritysjuridiikka 5
LC00FE34 Liike-elämän viestintä globaalissa maailmassa 5
LC00FE35 Rahoitus 5
LC00FE36 Johtamisen perusteet 5
LC00FE37 Kansainväliset markkinat ja vastuulliset liiketoimintakäytännöt 5
LXC24S1-1002
Liiketalouden ammatilliset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
LC00FE61 Johdon laskentatoimi 5
LC00FE38 Viestintä urakehityksen tukena 5
LC00FE40 Organisaatiokäyttäytyminen 5
LC00FE58 Tutkimusmenetelmät 5
LXC24S1-1003
Ammatillinen pääaine

(Valitaan opintopisteitä: 45)

45
LXC24S1-1004
Toimitusketjun hallinta

(Valitaan kaikki)

45
LXC24S1-1005
Kansainvälinen liiketoiminta

(Valitaan kaikki)

15
LC00FE41 Kansainvälisen kaupan operaatiot 5
LC00FE42 Kansainväliset strategiat 5
LC00FE43 Globaali poliittinen kansantalous 5
LXC24S1-1006
Operatiivinen toimitusketjun hallinta

(Valitaan kaikki)

15
LC00FE54 Ostotoiminta ja materiaalien hallinta 5
LC00FE55 Operaatioiden johtaminen 5
LC00FE53 Verkkokauppa ja jakelu 5
LXC24S1-1007
Strateginen toimitusketjun hallinta

(Valitaan kaikki)

15
LC00FE56 Strateginen hankintatoimi 5
LC00FE57 Toimitusketjun hallinnan strategiat ja trendit 5
LC00EG89 Vastuulliset toimitusketjut 5
LXC24S1-1008
Markkinointi

(Valitaan kaikki)

45
LXC24S1-1009
Kansainvälinen liiketoiminta

(Valitaan kaikki)

15
LC00EG74 Kansainvälisen kaupan operaatiot 5
LC00EG75 Kansainväliset strategiat 5
LC00EG76 Globaali poliittinen kansantalous 5
LXC24S1-1010
Digitaalinen markkinointi ja sen suunnittelu

(Valitaan kaikki)

15
LC00FE46 Digitaalinen markkinointi 5
LC00FE47 Brändäys 5
LC00EG83 Markkinoinnin työkalut 5
LXC24S1-1011
Ajankohtainen markkinointi

(Valitaan kaikki)

15
LC00FE49 Markkinointitutkimus 5
LC00FE45 Asiakaslähtöisen palvelukokemuksen kehittäminen 5
LC00FE48 Markkinoinnin strategia ja käytäntö 5
LXC24S1-1012
Innovaatioprojekti

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
XX00DZ39 Monialainen innovaatioprojekti 10
LXC24S1-1013
Kieliopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
LXC24S1-1014
Suomi

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
XX00EL05 Suomi 1 (A1.2) 5
XX00EL11 Suomi 2 (A1.3-A2.1) 5
XX00EL30 Suomi 3 (A2.1-A2.2) 5
XX00EN47 Suomi 4 (A2.2-B1.1) 5
LXC24S1-1015
Ranska

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
LC00EG95 Ranska 1 (A1.1 - A1.2) 5
LC00EG96 Ranska 2 (A1.2 - A2) 5
LC00EG97 Ranska 3 (A2 - B1) 5
LXC24S1-1016
Saksa

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
LC00EG99 Saksa 1 (A1.1 - A1.2) 5
LC00EH00 Saksa 2 (A1.2 - A2) 5
LC00EH02 Saksa 3 (A2 - B1) 5
LXC24S1-1017
Espanja

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
LC00EH04 Espanja 1 (A1.1 - A1.2) 5
LC00EH05 Espanja 2 (A1.2 - A2) 5
LC00EH06 Espanja 3 (A2 - B1) 5
LXC24S1-1018
Suomen virallisten kielten opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
LC00EH08 Affärssvenska 5
LC00FE44 Suomalainen liiketoimintaympäristö 5
XX00EF54 Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5
LXC24S1-1019
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
LXC24S1-1020
Opinnot yhteistyöyliopistossa

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
LXC24S1-1021
Harjoittelu

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
LX00FE62 Harjoittelu, yleinen 15
LX00FE63 Harjoittelu, pääaineen mukainen 15
LX00FE64 Harjoittelu 30
LXC24S1-1022
Opinnäytetyö

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
XX00EL75 Opinnäytetyön suunnittelu 5
XX00EL76 Opinnäytetyön toteutus 5
XX00EL77 Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 5