Siirry suoraan sisältöön

Talotekniikka, LVI-tekniikka: Talotekniikan tutkinto-ohjelma, päivätoteutus

Tunnus: TXF22S1

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Opetuskieli:
suomi

Kuvaus

Tavoite
Talotekniikan opinnot suorittanut insinööri pystyy toimimaan talotekniikka-alan vaativissa suunnittelu-, projektinjohto- ja tuotekehitystehtävissä tai lähialojen insinöörin tehtävissä. Valmistuneella opiskelijalla on alalla tarvittavat valmiudet jatkuvaan opiskeluun ja oman ammattialan kehityksen seuraamiseen. Keskeistä on talotekniikan LVI-järjestelmien kokonaisuuden hallitseminen. Valmistuvat insinöörit ovat valitsemansa polun mukaan joko LVI-urakointiin tai LVI-suunnitteluun suuntautuneita talotekniikan insinöörejä.
Opiskelijalle tarjotaan ammattiopintojen vaatimat valmiudet matemaattisissa ja luonnontieteellisissä asioissa sekä käytännön tietotekniikassa ja viestinnässä. Opiskelijalle syntyy kokonaiskäsitys talotekniikka-alan järjestelmistä ja toimintaympäristöstä.

Koulutuksen sisältö
Opinnot etenevät talotekniikan perusteista, yksinkertaisten rakennusten järjestelmien kautta syvällisempään talotekniikan kokonaisosaamiseen. Yhteisten opintojen sisällöt liittyvät muun muassa
• LVI-tekniikan teoreettisiin perusteisiin,
• talotekniikan perusjärjestelmiin
• sekä rakennusten energiatalouteen.

LVI-tekniikan opintopolkuun liittyviä teemoja ovat muun muassa
• LVI-tekniikan mitoitusperusteet,
• lämmön- ja kylmäntuotantojärjestelmät,
• toimitilojen LVI-tekniikka
• ja LVI-suunnittelu tai -urakointi.

Merkittävä osa tutkinnon opinnoista toteutetaan työelämälähtöisesti, projektitöissä, työharjoittelussa ja työssäoppimisessa yhteistyössä Metropolian innovaatiokeskittymien kanssa.

Opintopolun valinta
Opintopoluksi on mahdollisuus valita joko LVI-urakointi tai LVI-suunnittelu. Valinta tehdään toisen opintovuoden keväällä.

Opintojen rakenne
Talotekniikan koulutus sisältää:
• 150 op opintopolun yhteisiä opintoja,
• 15 op syventävää ammattiosaamista,
• 15 op ammatillisia valinnaisia opintoja
• 15 op vapaasti valittavia opintoja,
• 30 op harjoittelua
• 15 op:n laajuisen opinnäytetyön
• yhteensä 240 op

Opintojen toteutus
Opinnot toteutetaan pääasiassa 5 - 15 opintopisteen (op) laajuisina opintojaksoina. Opiskelu on päätoimista: lähiopetus järjestetään arkisin klo 8 - 21 välillä, mutta tavoite on, että opetus päättyy klo 17. Lähipäivien lisäksi opiskelu sisältää verkko-opintoja, pienryhmätyöskentelyä, projekti- ja harjoitustöitä sekä oppimistehtäviä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 1. / 2025 2. / 2025 3. / 2026 4. / 2026
TXF22S1-1001
Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot

(Valitaan kaikki)

110
TX00ED62 Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun 5
TX00ED11 Matematiikan perusopinnot 5
TX00ED12 Fysiikan perusopinnot 5
TX00EB54 LVI-tekniikan perusteet 5
TX00EB53 CAD ja tietomallinnus 5
TX00EB47 Talonrakennuksen perusteet 5
TX00EQ82 Talotekniikan matematiikka 5
TX00ED14 Termodynamiikka ja virtaustekniikka 10
TX00ED15 Talotekniikan kenttämittausprojekti 10
TX00ED16 Sähköfysiikka ja sähköinen talotekniikka 5
TX00EH60 Talotekniikan perusjärjestelmät 15
TX00ED17 Rakennusten elinkaari- ja energiatalous 10
TX00ED22 Tekniikan alan englanti ja viestintä 5
TX00BP92 Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta 5
TX00ED20 Tekniikan alan ruotsi 5
XX00DZ39 Monialainen innovaatioprojekti 10
TXF22S1-1002
Opintopolkujen yhteiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 40)

40
TX00ED25 LVI-tekniikan mitoitusperusteet 15
TX00ED27 Lämmöntuotanto- ja jäähdytysjärjestelmät 10
TX00DL84 Toimitilojen LVI-tekniikka 15
TXF22S1-1005
Syventävä ammattiosaaminen

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
TX00DO56 LVI-suunnittelu 15
TX00ED29 LVI-urakointi 15
TXF22S1-1003
LVI-suunnittelun valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
TXF-1001
LVI-suunnittelun valinnaiset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
TX00CA71 Erikoistilojen LVI-tekniikka 5
TX00CA70 Teollisuuden energiatekniikka 5
TX00CA72 Hajautettu energiantuotanto 5
TX00DM04 Matalaenergiarakentaminen ja tulevaisuuden energiatuotanto 5
TX00EM79 Lämpöpumput ja lämpöpumppulaitokset 5
TX00CR74 Käyttö ja kunnossapito 5
TXF22S1-1004
LVI-urakoinnin valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
TXF-1002
LVI-urakoinnin valinnaiset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
TX00CQ12 Työssäoppiminen 15
TX00CR76 Korjaushankkeen prosessin hallinta 5
TX00CR75 Rakennus- ja talotekniikka korjauskohteissa 5
TXF22S1-1006
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
TXF22S1-1007
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
TX00ED32 Harjoittelu 1 15
TX00ED33 Harjoittelu 2 15
TXF22S1-1008
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
TX00ED34 Opinnäytetyö 15
Yhteensä 240 60 60 30 75 30 30 30 30 30 0 45 30 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0 0 22.5 22.5 15 15

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

amk::amk-tutkintojen kieliopinnot

AMK-tutkintoon johtavien opintojen tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on riittävä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön. (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulusta 1129/2014, 4 §).

Ammatillinen englanti

Vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.

Tekniikan alan englanti ja viestintä
Suomi toisena kielenä

Ei liitettyjä opintojaksoja

Toinen kotimainen kieli (ruotsi)

Ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.

Tekniikan alan ruotsi
Luokittelemattomat
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun
Matematiikan perusopinnot
Fysiikan perusopinnot
LVI-tekniikan perusteet
CAD ja tietomallinnus
Talonrakennuksen perusteet
Talotekniikan matematiikka
Termodynamiikka ja virtaustekniikka
Talotekniikan kenttämittausprojekti
Sähköfysiikka ja sähköinen talotekniikka
Talotekniikan perusjärjestelmät
Rakennusten elinkaari- ja energiatalous
Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta
Monialainen innovaatioprojekti
LVI-tekniikan mitoitusperusteet
Lämmöntuotanto- ja jäähdytysjärjestelmät
Toimitilojen LVI-tekniikka
LVI-suunnittelu
LVI-urakointi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö

Metropolian yhteiset osaamiset::AMK-koulutus

Metropolian johtoryhmä hyväksynyt 10.6.2019. Esityksen valmisteli työryhmä: Tapani Martti, Marjatta Kelo, Jenni Koponen, Taru Ruotsalainen, Elina Värtö, Tiina Kokko. Lähteinä on käytetty mm. ARENEn suositus tutkintojen yhteisten kompetenssien soveltamisesta ammattikorkeakouluissa (2010), Valtioneuvoston asetus tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä 120/2017, Valtioneuvoston tulevaisuusselonteot 1 & 2 (2017-2018) sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuskatsaus 2018.

Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista ja arvioimaan oman toimintansa vaikutuksia
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita - huomioi eriarvoistumisen vaikutukset omassa työssään
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita huomioiden toimintansa globaalin vastuun
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun
Matematiikan perusopinnot
Fysiikan perusopinnot
Talotekniikan kenttämittausprojekti
Talotekniikan perusjärjestelmät
Rakennusten elinkaari- ja energiatalous
Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta
Monialainen innovaatioprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
Innovaatio-osaaminen

- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ajankohtaisia ilmiöitä ja menetelmiä ihmiskeskeisten ratkaisujen löytämiseksi
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

Matematiikan perusopinnot
Fysiikan perusopinnot
LVI-tekniikan perusteet
CAD ja tietomallinnus
Talonrakennuksen perusteet
Talotekniikan matematiikka
Termodynamiikka ja virtaustekniikka
Talotekniikan kenttämittausprojekti
Sähköfysiikka ja sähköinen talotekniikka
Talotekniikan perusjärjestelmät
Rakennusten elinkaari- ja energiatalous
Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta
Monialainen innovaatioprojekti
LVI-tekniikan mitoitusperusteet
Lämmöntuotanto- ja jäähdytysjärjestelmät
Toimitilojen LVI-tekniikka
LVI-suunnittelu
LVI-urakointi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
Monikulttuurisuusosaaminen

- osaa työskennellä monikulttuurisessa työyhteisössä ja asiakasympäristössä
- osaa ottaa työssään huomioon alansa globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia
- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon

Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun
Talotekniikan kenttämittausprojekti
Rakennusten elinkaari- ja energiatalous
Tekniikan alan englanti ja viestintä
Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta
Tekniikan alan ruotsi
Monialainen innovaatioprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
Oppimisen taidot

- jatkuvan oppimisen osaaminen: osaa sanoittaa, arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun
Matematiikan perusopinnot
LVI-tekniikan perusteet
CAD ja tietomallinnus
Talonrakennuksen perusteet
Talotekniikan matematiikka
Termodynamiikka ja virtaustekniikka
Talotekniikan kenttämittausprojekti
Sähköfysiikka ja sähköinen talotekniikka
Talotekniikan perusjärjestelmät
Rakennusten elinkaari- ja energiatalous
Tekniikan alan englanti ja viestintä
Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta
Tekniikan alan ruotsi
Monialainen innovaatioprojekti
LVI-tekniikan mitoitusperusteet
Lämmöntuotanto- ja jäähdytysjärjestelmät
Toimitilojen LVI-tekniikka
LVI-suunnittelu
LVI-urakointi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
Teknologiaosaaminen

- osaa hyödyntää teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa tehtävissä
- tunnistaa teknologian kehityksen vaikutuksen omaan alaansa ja sen työtehtäviin
- kykenee osallistumaan alallaan käytettävän teknologian kehittämiseen

Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun
Matematiikan perusopinnot
Fysiikan perusopinnot
LVI-tekniikan perusteet
CAD ja tietomallinnus
Talonrakennuksen perusteet
Talotekniikan matematiikka
Termodynamiikka ja virtaustekniikka
Talotekniikan kenttämittausprojekti
Sähköfysiikka ja sähköinen talotekniikka
Talotekniikan perusjärjestelmät
Rakennusten elinkaari- ja energiatalous
Tekniikan alan englanti ja viestintä
Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta
Tekniikan alan ruotsi
Monialainen innovaatioprojekti
LVI-tekniikan mitoitusperusteet
Lämmöntuotanto- ja jäähdytysjärjestelmät
Toimitilojen LVI-tekniikka
LVI-suunnittelu
LVI-urakointi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
Työyhteisöosaaminen

- osaa toimia monialaisen työyhteisön jäsenenä huomioiden erilaisuuden ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- kykenee toimimaan yrittäjänä
- osaa toimia asiakaslähtöisesti
- kykenee sopeuttamaan toimintaansa pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamiseksi

Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun
Termodynamiikka ja virtaustekniikka
Talotekniikan kenttämittausprojekti
Talotekniikan perusjärjestelmät
Rakennusten elinkaari- ja energiatalous
Tekniikan alan englanti ja viestintä
Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta
Tekniikan alan ruotsi
Monialainen innovaatioprojekti
LVI-suunnittelu
LVI-urakointi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
TXF22S1-1001
Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot

(Valitaan kaikki)

110
TX00ED62 Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun 5
TX00ED11 Matematiikan perusopinnot 5
TX00ED12 Fysiikan perusopinnot 5
TX00EB54 LVI-tekniikan perusteet 5
TX00EB53 CAD ja tietomallinnus 5
TX00EB47 Talonrakennuksen perusteet 5
TX00EQ82 Talotekniikan matematiikka 5
TX00ED14 Termodynamiikka ja virtaustekniikka 10
TX00ED15 Talotekniikan kenttämittausprojekti 10
TX00ED16 Sähköfysiikka ja sähköinen talotekniikka 5
TX00EH60 Talotekniikan perusjärjestelmät 15
TX00ED17 Rakennusten elinkaari- ja energiatalous 10
TX00ED22 Tekniikan alan englanti ja viestintä 5
TX00BP92 Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta 5
TX00ED20 Tekniikan alan ruotsi 5
XX00DZ39 Monialainen innovaatioprojekti 10
TXF22S1-1002
Opintopolkujen yhteiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 40)

40
TX00ED25 LVI-tekniikan mitoitusperusteet 15
TX00ED27 Lämmöntuotanto- ja jäähdytysjärjestelmät 10
TX00DL84 Toimitilojen LVI-tekniikka 15
TXF22S1-1005
Syventävä ammattiosaaminen

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
TX00DO56 LVI-suunnittelu 15
TX00ED29 LVI-urakointi 15
TXF22S1-1003
LVI-suunnittelun valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
TXF-1001
LVI-suunnittelun valinnaiset opinnot
0
TX00CA71 Erikoistilojen LVI-tekniikka 5
TX00CA70 Teollisuuden energiatekniikka 5
TX00CA72 Hajautettu energiantuotanto 5
TX00DM04 Matalaenergiarakentaminen ja tulevaisuuden energiatuotanto 5
TX00EM79 Lämpöpumput ja lämpöpumppulaitokset 5
TX00CR74 Käyttö ja kunnossapito 5
TXF22S1-1004
LVI-urakoinnin valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
TXF-1002
LVI-urakoinnin valinnaiset opinnot
0
TX00CQ12 Työssäoppiminen 15
TX00CR76 Korjaushankkeen prosessin hallinta 5
TX00CR75 Rakennus- ja talotekniikka korjauskohteissa 5
TXF22S1-1006
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
TXF22S1-1007
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
TX00ED32 Harjoittelu 1 15
TX00ED33 Harjoittelu 2 15
TXF22S1-1008
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
TX00ED34 Opinnäytetyö 15