Siirry suoraan sisältöön

Konservointi: Konservointi

Tunnus: KXA22S1

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Konservaattori (AMK)

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Opetuskieli:
suomi

Kuvaus

Konservaattorin tehtävänä on turvata kulttuuriperinnön säilyminen ja sen kestävä käyttö. Konservoinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joilla kulttuuriperinnön tuhoutumista voidaan hidastaa tai ehkäistä. Konservointia voidaan tarvittaessa täydentää restauroinnilla.

Konservaattori toimii kulttuuriperinnön suojelusta ja säilyttämisestä vastuussa olevana asiantuntijana yhteistyössä muiden kulttuuriperintöalan toimijoiden kanssa, jolloin yhteistyötaidot ja joustavuus ovat olennainen osa konservaattorin ammattitaitoa. Konservaattori työskentelee museoissa, konservointikeskuksissa, arkistoissa, kirjastoissa, säätiöissä, konservointiprojekteissa ja yliopistoissa tai itsenäisenä konservointialan yrittäjänä.

Konservoinnin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma on ilmiöpohjainen ja rakentuu ammattia tukevista opinnoista, materiaaliopinnoista ja konservointiopinnoista. Kaikille yhteiset opinnot sisältävät opiskelu- ja oppimistaitojen perustan, opinnäytevalmiudet, kieliopinnot ja yrittäjyysopinnot. Oppijan polun rakenteen peruslähtökohta ovat ammatilliset kompetenssit. Ammatillisiin opintoihin sisältyy projektiopintoja, joissa painottuu työelämälähtöisyys.

Osaamisen perustana ovat konservaattorin ammatin yleiset kompetenssit, joissa on otettu huomioon myös yleiseurooppalaiset vaatimukset (ks. European Network for Conservation-Restoration Education ja ICOM). Metropolia Ammattikorkeakoulu järjestää Suomessa ainoana konservaattorikoulutusta. Kansainvälinen yhteistyö on merkittävässä osassa opiskelua. Käytännössä tämä toteutuu opintomatkoina, opiskelijavaihtona ja työharjoitteluna joko kotimaassa tai ulkomailla.

Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheessa tehtävä työelämälähtöinen opiskelijan itsenäinen projekti, joka koostuu konservoinnin syventävästä ammatillisesta projektista ja siitä tehtävästä kirjallisesta tutkielmasta.

Kädentaitojen ohella konservaattorilla on hyvä teoreettinen, tekninen ja tieteellinen osaaminen sekä hyvät ongelmanratkaisutaidot. Hän on perehtynyt materiaalien ominaisuuksiin ja niiden käyttäytymiseen ja kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen. Konservaattori osaa työssään ottaa huomioon kulttuuriperintöalan globaalin kehityksen ja tunnistaa teknologian kehityksen vaikutuksen omaan alaansa ja sen työtehtäviin. Hän osaa soveltaa työssään kestävän kehityksen periaatteita huomioiden toimintansa globaalin vastuun.

Osaamistavoitteet

Dokumentointiosaaminen, kokoelmaosaaminen, konservointiosaaminen, kontekstiosaaminen sekä materiaalianalyysiosaaminen.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 1. / 2025 2. / 2025 3. / 2026 4. / 2026
KXA22S1-1001
Orientoivat opinnot

(Valitaan kaikki)

40
KX00FA11 Orientoivat opinnot ja opiskelutaidot 5
KX00FA12 Dokumentointikuvaus ja viestintä 10
KX00EE99 Ammatillinen englanti 5
KX00FA16 Taide-, kulttuuri- ja materiaalihistoria 5
KX00FA17 Projektinhallinta ja yrittäjyys 5
KX00EE98 Ammatillinen ruotsi 5
KX00FA18 Metodologia ja tutkimusviestintä 5
KXA22S1-1002
Ammatilliset perusteet

(Valitaan kaikki)

45
KX00FA19 Johdatus konservointiin I 5
KX00FA20 Kemia I 5
KX00FA22 Kemia I jatko 5
KX00FA23 Museologia I ja museografia 5
KX00FA24 Johdatus konservointiin II 5
KX00FA25 Materiaalituntemus ja puhdistamisen perusteet 5
KX00FA26 Kemia II 5
KX00FA27 Kemia III 5
KX00FA28 Museologia II 5
KXA22S1-1003
Ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

95
KX00FA29 Paperin valmistus, tunnistus ja kuituanalyysit 5
KX00FA30 Paperin kemia ja vaurioituminen 5
KX00FA31 Paperikonservointi I 5
KX00FA32 Paperikonservointi II 5
KX00FA33 Muovien kemia, tunnistus ja vaurioituminen 5
KX00FA34 Muovikokoelmat ja konservointi 5
KX00FA35 Nykytaiteen konservointi 5
KX00FA36 Mediataiteen aineistot, kokoelmat ja historia 5
KX00FA37 Mediataiteen konservointi I 5
KX00FA38 Mediataiteen konservointi II 5
XX00DZ39 Monialainen innovaatioprojekti 10
KX00FA39 Valokuvan historia ja tekniikat I 5
KX00FA40 Valokuvan historia ja tekniikat II 5
KX00FA41 Valokuvan konservointi I 5
KX00FA42 Valokuvan konservointi II 5
KX00FA43 Konservoinnin projekti 5
KX00EO62 Syventävä ammatillinen projekti 10
KXA22S1-1004
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
KXA22S1-1005
Työharjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
KX00EP15 Työharjoittelu I 15
KX00EP16 Työharjoittelu II 15
KXA22S1-1006
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
KX00EP18 Opinnäytetyö 15
Yhteensä 240 60 55 55 55 30 30 25 30 30 25 25 30 15 15 15 15 12.5 12.5 15 15 15 15 12.5 12.5 12.5 12.5 15 15

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

amk::amk-tutkintojen kieliopinnot

AMK-tutkintoon johtavien opintojen tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on riittävä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön. (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulusta 1129/2014, 4 §).

Ammatillinen englanti

Vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.

Ammatillinen englanti
Suomi toisena kielenä
Orientoivat opinnot ja opiskelutaidot
Metodologia ja tutkimusviestintä
Toinen kotimainen kieli (ruotsi)

Ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.

Ammatillinen ruotsi
Luokittelemattomat
Dokumentointikuvaus ja viestintä
Taide-, kulttuuri- ja materiaalihistoria
Projektinhallinta ja yrittäjyys
Johdatus konservointiin I
Kemia I
Kemia I jatko
Museologia I ja museografia
Johdatus konservointiin II
Materiaalituntemus ja puhdistamisen perusteet
Kemia II
Kemia III
Museologia II
Paperin valmistus, tunnistus ja kuituanalyysit
Paperin kemia ja vaurioituminen
Paperikonservointi I
Paperikonservointi II
Muovien kemia, tunnistus ja vaurioituminen
Muovikokoelmat ja konservointi
Nykytaiteen konservointi
Mediataiteen aineistot, kokoelmat ja historia
Mediataiteen konservointi I
Mediataiteen konservointi II
Monialainen innovaatioprojekti
Valokuvan historia ja tekniikat I
Valokuvan historia ja tekniikat II
Valokuvan konservointi I
Valokuvan konservointi II
Konservoinnin projekti
Syventävä ammatillinen projekti
Työharjoittelu I
Työharjoittelu II
Opinnäytetyö

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
KXA22S1-1001
Orientoivat opinnot

(Valitaan kaikki)

40
KX00FA11 Orientoivat opinnot ja opiskelutaidot 5
KX00FA12 Dokumentointikuvaus ja viestintä 10
KX00EE99 Ammatillinen englanti 5
KX00FA16 Taide-, kulttuuri- ja materiaalihistoria 5
KX00FA17 Projektinhallinta ja yrittäjyys 5
KX00EE98 Ammatillinen ruotsi 5
KX00FA18 Metodologia ja tutkimusviestintä 5
KXA22S1-1002
Ammatilliset perusteet

(Valitaan kaikki)

45
KX00FA19 Johdatus konservointiin I 5
KX00FA20 Kemia I 5
KX00FA22 Kemia I jatko 5
KX00FA23 Museologia I ja museografia 5
KX00FA24 Johdatus konservointiin II 5
KX00FA25 Materiaalituntemus ja puhdistamisen perusteet 5
KX00FA26 Kemia II 5
KX00FA27 Kemia III 5
KX00FA28 Museologia II 5
KXA22S1-1003
Ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

95
KX00FA29 Paperin valmistus, tunnistus ja kuituanalyysit 5
KX00FA30 Paperin kemia ja vaurioituminen 5
KX00FA31 Paperikonservointi I 5
KX00FA32 Paperikonservointi II 5
KX00FA33 Muovien kemia, tunnistus ja vaurioituminen 5
KX00FA34 Muovikokoelmat ja konservointi 5
KX00FA35 Nykytaiteen konservointi 5
KX00FA36 Mediataiteen aineistot, kokoelmat ja historia 5
KX00FA37 Mediataiteen konservointi I 5
KX00FA38 Mediataiteen konservointi II 5
XX00DZ39 Monialainen innovaatioprojekti 10
KX00FA39 Valokuvan historia ja tekniikat I 5
KX00FA40 Valokuvan historia ja tekniikat II 5
KX00FA41 Valokuvan konservointi I 5
KX00FA42 Valokuvan konservointi II 5
KX00FA43 Konservoinnin projekti 5
KX00EO62 Syventävä ammatillinen projekti 10
KXA22S1-1004
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
KXA22S1-1005
Työharjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
KX00EP15 Työharjoittelu I 15
KX00EP16 Työharjoittelu II 15
KXA22S1-1006
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
KX00EP18 Opinnäytetyö 15