Siirry suoraan sisältöön

Muutosjohtaminen (ylempi AMK): Muutosjohtaminen (ylempi AMK)

Tunnus: L1423S6

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
2 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Kuvaus

Tämän tutkinto-ohjelman myötä kehityt muutosjohtamisen ammattilaiseksi. Saat tutkimukseen perustuvat työkalut analysoida toimintaympäristöä ja sen kaikkia muutoksia ja toisaalta luoda kehittämisohjelmia näiden muutosten hallitsemiseksi ja hyödyntämiseksi organisaation toiminnassa. Samaan aikaan kun kehität itseäsi muutosjohtajana erityisen tutkinto-ohjelman sisäisen valmennusohjelman avulla, löydät keinoja johtaa kehitystyötä laajemmin ympäristössäsi.

Muutosjohtamisen tutkinto-ohjelma koostuu kahdesta johtamisosaamista kehittävästä moduulista, opinnäytetyöstä sekä vapaavalintaisesta opinnosta.

Muuttuva toimintaympäristö -kokonaisuudessa perehdytään laaja-alaisesti toimintaympäristön ennakointiin, analysointiin ja muutosvoimien tunnistamiseen. Moduuli koostuu neljästä opintojaksosta:
• Strateginen liiketoimintaympäristön analysointi 5 op
• tulevaisuuden ennakointi 5 op
• Taloudelliset analyysit 5 op
• Tutkimusmenetelmät 5 op

Uudistavan johtamisen moduulissa opiskelet seuraavia opintoja:
• Strateginen ja muutoksen johtaminen 5 op
• Oppiva organisaatio ja osaamisen johtaminen 5 op
• Liiketoiminnan analytiikka 5 op
• Digitaalisen asiakaskokemuksen kehittäminen 5 op
• Organisaation kehittäminen 5op
• Työoikeus ja sovitteleva työote 5 op

Näiden moduulien opiskelun yhteydessä osallistut tutkinto-ohjelman sisäiseen valmennusohjelmaan, jonka nimi on Valmentava johtamisote (5 op).

Opinnäytetyössä kehität oman työorganisaatiosi tai jonkun muun kohdeorganisaation toimintaa. Opinnäytetyö on yhteensä 30 op.

Tutkinto-ohjelma toteutetaan osa-aikaisena opiskeluna ja se on tarkoitettu suoritettavaksi työn ohessa. Opetus järjestetään pääosin arki-iltaisin, noin kahtena iltana viikossa, lähi- ja verkko-opetuksena tai näiden yhdistelmänä. Opintojen kesto on 2 vuotta työn ohessa opiskellen.

Osaamistavoitteet

Oman muutospolkusi päätteeksi osaat:

•Analysoida omaa johtamisen ja muutosjohtamisen osaamistasi ja kehittää sitä systemaattisesti

•Ennakoida kompleksisen ja muuttuvan toimintaympäristön vaikutuksia organisaation toimintaan

•Analysoida liiketoiminnan ja/tai organisaation kestäviä kasvumahdollisuuksia ja tuottaa kehittämisohjelmia niiden hyödyntämiseksi

•Edistää organisaation strategisia tavoitteita systeemiviisaasti ja tulevaisuuskestävästi

•Soveltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä eettisesti, tarkoituksenmukaisesti ja tuloksekkaasti

• Hyödyntää teknologiaa ja muita työkaluja organisaation johtamisen, päätöksenteon ja kehittämisen tukena

•Johtaa muutos- ja kehittämistyötä ihmiskeskeisesti ja dialogisesti sekä organisaation inhimillistä pääomaa ja hyvinvointia vahvistaen.

•Viestiä ammattimaisesti ja vaativissa asiantuntijatehtävissä edellytetyllä taitotasolla sekä suomeksi että englanniksi.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025
L1423S6-1001
Muuttuva toimintaympäristö

(Valitaan kaikki )

20
LY00FG17 Strateginen liiketoimintaympäristön analyysi 5
LY00FG18 Tulevaisuuden ennakointi 5
LY00FG19 Taloudelliset analyysit 5
LX00FG15 Tutkimusmenetelmät 5
L1423S6-1005
Uudistava johtaminen

(Valitaan kaikki )

35
LY00FG20 Strateginen ja muutoksen johtaminen 5
LY00FG21 Oppiva organisaatio ja osaamisen johtaminen 5
LY00FG22 Organisaation kehittäminen 5
LY00FG23 Työoikeus ja sovitteleva työote 5
LY00FG24 Digitaalisen asiakaskokemuksen kehittäminen 5
LY00FG25 Liiketoiminnan analytiikka 5
LY00FG26 Valmentava johtamisote 5
L1423S6-1006
Vapaasti valittavat  opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
L1423S6-1008
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki )

30
XX00FB87 Opinnäytetyö 30
Yhteensä 90 60 25 25 35 15 10 12.6 12.6 17.6 17.6 10 5 5 5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

RAKENNE Ylempi AMK-koulutus (A18.12.2014/1129)

Asetuksen 18.12.2014/1129 mukainen rakenne. 2 § Opintojen rakenne Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) syventäviä ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) opinnäytetyö.

Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
Syventävät ammattiopinnot
Strateginen liiketoimintaympäristön analyysi
Tulevaisuuden ennakointi
Taloudelliset analyysit
Tutkimusmenetelmät
Strateginen ja muutoksen johtaminen
Oppiva organisaatio ja osaamisen johtaminen
Organisaation kehittäminen
Työoikeus ja sovitteleva työote
Digitaalisen asiakaskokemuksen kehittäminen
Liiketoiminnan analytiikka
Valmentava johtamisote
Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat

ARENE 2022:: Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit::YAMK-tutkinto

Korvaa ”Metropolian yhteiset osaamiset::ylempi AMK-koulutus” -jäsentelyn. Heidi Rontu/31.8.2022

Eettisyys

Valmistuva opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.
- kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
- edistää ammattieettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista.
- tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset näkökulmat.
- edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.

Strateginen liiketoimintaympäristön analyysi
Tutkimusmenetelmät
Strateginen ja muutoksen johtaminen
Organisaation kehittäminen
Työoikeus ja sovitteleva työote
Opinnäytetyö
Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
- tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
- osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.
- osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Strateginen liiketoimintaympäristön analyysi
Tulevaisuuden ennakointi
Taloudelliset analyysit
Tutkimusmenetelmät
Strateginen ja muutoksen johtaminen
Oppiva organisaatio ja osaamisen johtaminen
Organisaation kehittäminen
Työoikeus ja sovitteleva työote
Digitaalisen asiakaskokemuksen kehittäminen
Liiketoiminnan analytiikka
Valmentava johtamisote
Opinnäytetyö
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.
- osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa ennakoida globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia.
- kykenee kansainväliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja toiminnan kehittämiseen omalla alallaan

Strateginen liiketoimintaympäristön analyysi
Organisaation kehittäminen
Työoikeus ja sovitteleva työote
Opinnäytetyö
Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja yhteiskunnassa.
- osaa soveltaa kestävän kehityksen tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.
- osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia
- kykenee johtamaan työyhteisössään kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja vakiinnuttamista.

Strateginen liiketoimintaympäristön analyysi
Strateginen ja muutoksen johtaminen
Oppiva organisaatio ja osaamisen johtaminen
Opinnäytetyö
Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan työuransa ja elämänsä eri vaiheissa.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.
- osaa kehittää ja johtaa yhteisön tavoitteellista, jatkuvaa oppimista.

Strateginen liiketoimintaympäristön analyysi
Taloudelliset analyysit
Tutkimusmenetelmät
Oppiva organisaatio ja osaamisen johtaminen
Työoikeus ja sovitteleva työote
Digitaalisen asiakaskokemuksen kehittäminen
Valmentava johtamisote
Opinnäytetyö
Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää
- osaa kehittää ja johtaa monialaisia tiimejä ja työyhteisöjä. - osaa kehittää työyhteisöjen viestintä- ja vuorovaikutuskulttuuria.
- osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä ja johtamisessa.
- edistää työyhteisön resilienssiä.

Strateginen liiketoimintaympäristön analyysi
Tulevaisuuden ennakointi
Strateginen ja muutoksen johtaminen
Oppiva organisaatio ja osaamisen johtaminen
Organisaation kehittäminen
Työoikeus ja sovitteleva työote
Digitaalisen asiakaskokemuksen kehittäminen
Liiketoiminnan analytiikka
Valmentava johtamisote
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
L1423S6-1001
Muuttuva toimintaympäristö

(Valitaan kaikki)

20
LY00FG17 Strateginen liiketoimintaympäristön analyysi 5
LY00FG18 Tulevaisuuden ennakointi 5
LY00FG19 Taloudelliset analyysit 5
LX00FG15 Tutkimusmenetelmät 5
L1423S6-1005
Uudistava johtaminen

(Valitaan kaikki)

35
LY00FG20 Strateginen ja muutoksen johtaminen 5
LY00FG21 Oppiva organisaatio ja osaamisen johtaminen 5
LY00FG22 Organisaation kehittäminen 5
LY00FG23 Työoikeus ja sovitteleva työote 5
LY00FG24 Digitaalisen asiakaskokemuksen kehittäminen 5
LY00FG25 Liiketoiminnan analytiikka 5
LY00FG26 Valmentava johtamisote 5
L1423S6-1006
Vapaasti valittavat  opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
L1423S6-1008
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
XX00FB87 Opinnäytetyö 30