Siirry suoraan sisältöön

Julkiset hankinnat (ylempi AMK): Julkiset hankinnat

Tunnus: L1222S6

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
2 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Opetuskieli:
suomi

Kuvaus

Opinnot julkisten hankintojen ylemmässä AMK-tutkinto-ohjelmassa vahvistavat osaamistasi strategisen hankintatoimen ammattilaisena. Hankintatoimen opinnoissa syvennät itsenäisessä hankintojen johtamisessa tarvittavaa ammattitaitoasi. Opit analysoimaan ja kehittämään organisaatiosi hankintatoimea palvelemaan organisaation tavoitteita ottaen huomioon toimintaympäristön vaatimukset. Opintojen jälkeen sinulla on kokemusta vaativien muutosprojektien läpiviemisestä työelämäkontekstissa. Tutkinnon osaamistavoitteet on määritelty yhdessä julkisten hankintojen asiantuntijoiden kanssa (mm. osaamiskeskus KEINO:n asiantuntijoiden kanssa).
Syntyvät tiedot, taidot ja kompetenssit antavat sinulle valmiudet julkisten hankintojen johtamiseen, toimittajarajapinnan aktiiviseen hoitamiseen sekä materiaalien, komponenttien, koneiden, palveluiden, oikeuksien ja osaamisten hankintaan liittyviin työtehtäviin. Lisäksi vahvistat opinnoissa muuta johtamis- ja liiketoimintaosaamistasi.

Koulutuksen läpileikkaavia teemoja ovat julkisten hankintojen strategisuus, vaikuttavuus, kestävyys, innovatiivisuus ja vuorovaikutus. Syventävien julkisten hankintojen opintojaksojen teemat ovat: julkisten hankintojen toimintaympäristö, hankintojen johtaminen, hankintaprosessi ja hankintojen kehittäminen.
Syventävää liiketoimintaosaamista karttuu johtamisesta, talousjohtamisesta, projektinhallinnasta, kiertotaloudesta tai palvelumuotoilusta. Saat työkaluja myös tietoisuustaitojen ja tunneälyn kehittämiseen henkilökohtaisen kasvun opintojaksolla tiimityön ja johtamisen tueksi. Opiskelija voi halutessaan syventää laadunhallinnan osaamistaan erillisen Quality Manager (QM) -sertifikaatin edellyttämälle tasolle. Oppimistehtävät linkitetään mahdollisuuksien mukaan opiskelijan työorganisaation kehittämiseen.

Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä. Hankintatoimen tutkinto-ohjelman opinnot rakentuvat seuraavasti:
Julkisten hankintojen syventävät opinnot 20 op
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät sekä henkilökohtainen kasvu 15 op
Liiketoimintaosaamisen syventävät opinnot 15 op
Vapaasti valittavat opinnot 10 op
Opinnäytetyö 30 op

Liiketalouden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvän opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä, joka vastaa noin viiden kuukauden työpanosta. Opinnäytetyö on luonteeltaan tutkimuksellinen kehittämishanke aidossa yritys-/työympäristössä todelliseen kehittämistarpeeseen. Se toteutetaan kehittämis-/toimintatutkimuksena, johon kuuluu oleellisesti kehittämissuunnitelman toimeenpano kohdeorganisaatiossa. Lopuksi arvioidaan, miten saavutettu hyöty näkyy käytännössä.

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 2 vuodessa työn ohessa. Opetus toteutetaan monimuotoisena, eli se sisältää sekä verkko-opetusta että lähiopetusta. Lähiopetus järjestetään noin joka toinen perjantai (klo 9-17) ja ajoittain lauantaisin. Suuri osa opinnoista suoritetaan virtuaalisissa oppimisympäristöissä. Vaihto-opiskelumahdollisuuksia on myös tarjolla.

Valmistumisen jälkeen
Julkiset hankinnat - ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneena voit toimia muun muassa
• hankintatoimen suunnittelu- ja johtotehtävissä
• vaativissa hankintatoimen kehittämisprojekteissa
• materiaalien, komponenttien, koneiden ja laitteiden, tarvikkeiden ja palveluiden, oikeuksien ja osaamisten hankinnan asiantuntijana.

Osaamistavoitteet

Analyyttinen ja menetelmäosaaminen
Hankintaosaaminen
Vaikuttavien ja kestävien hankintojen osaaminen
Innovatiivisten hankintojen osaaminen
Syventävä liiketoimintaosaaminen

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024
L1222S6-1001
Tutkimus- ja kehittämisvalmiudet

(Valitaan kaikki)

15
XX00EJ16 Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5
LY00EB24 Organisaation ja prosessien kehittämismenetelmät 5
LY00EB25 Henkilökohtainen kehittyminen 5
L1222S6-1002
Julkisten hankintojen syventävät opinnot

(Valitaan kaikki)

20
LY00EB26 Julkisten hankintojen toimintaympäristö 5
LY00EB27 Julkisten hankintojen johtaminen 5
LY00EB28 Julkinen hankintaprosessi 5
LY00EB29 Julkisten hankintojen kehittäminen 5
L1222S6-1003
Liiketalouden vaihtoehtoiset syventävät opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
LY00EB30 Julkisten hankintojen lainsäädäntö 5
LY00EB31 Projektijohtaminen 5
LY00EB32 Palvelumuotoilu 5
LY00EB35 Laatujohtaminen 5
LY00EB36 Kiertotalous 5
LY00EC26 Esimiehenä kehittyminen 5
L1222S6-1004
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
L1222S6-1005
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
XX00FB87 Opinnäytetyö 30
Yhteensä 90 60 35 32.5 27.5 17.5 17.5 13.75 18.75 11.25 16.25 8.75 8.75 8.75 8.75

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

RAKENNE Ylempi AMK-koulutus (A18.12.2014/1129)

Asetuksen 18.12.2014/1129 mukainen rakenne. 2 § Opintojen rakenne Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) syventäviä ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) opinnäytetyö.

Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
Syventävät ammattiopinnot
Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet
Organisaation ja prosessien kehittämismenetelmät
Henkilökohtainen kehittyminen
Julkisten hankintojen toimintaympäristö
Julkisten hankintojen johtaminen
Julkinen hankintaprosessi
Julkisten hankintojen kehittäminen
Julkisten hankintojen lainsäädäntö
Projektijohtaminen
Palvelumuotoilu
Laatujohtaminen
Kiertotalous
Esimiehenä kehittyminen
Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat

Metropolian yhteiset osaamiset::ylempi AMK-koulutus

Metropolian johtoryhmä hyväksynyt 10.9.2019. Esityksen valmisteli työryhmä: Tapani Martti, Marjatta Kelo, Kari Björn, Elina Värtö, Tiina Kokko. Lähteinä on käytetty mm. ARENEn suositus tutkintojen yhteisten kompetenssien soveltamisesta ammattikorkeakouluissa (2010), Valtioneuvoston asetus tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä 120/2017, Valtioneuvoston tulevaisuusselonteot 1 & 2 (2017-2018) sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuskatsaus 2018.

Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista sekä arvioimaan
yhteisön toiminnan vaikutuksia
- osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
- osaa tehdä vastuullisia ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
- osaa edistää tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
- osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

Julkisten hankintojen toimintaympäristö
Julkisten hankintojen johtaminen
Julkinen hankintaprosessi
Julkisten hankintojen kehittäminen
Julkisten hankintojen lainsäädäntö
Projektijohtaminen
Kiertotalous
Esimiehenä kehittyminen
Opinnäytetyö
Innovaatio-osaaminen

- osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
- osaa johtaa projekteja
- osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja
kehitystoiminnan menetelmiä
- osaa kehittää innovatiivista, asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa
toimintaa

Julkisten hankintojen johtaminen
Julkisten hankintojen kehittäminen
Palvelumuotoilu
Laatujohtaminen
Kiertotalous
Opinnäytetyö
Monikulttuurisuusosaaminen

- kykenee johtamaan ja kehittämään monikulttuurisia, kansainvälisiä verkostoja ja
työyhteisöjä
- osaa ennakoida alansa globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia
- kykenee vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen

Henkilökohtainen kehittyminen
Julkisten hankintojen johtaminen
Projektijohtaminen
Kiertotalous
Esimiehenä kehittyminen
Opinnäytetyö
Oppimisen taidot

- jatkuvan oppimisen osaaminen: osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
- osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
- kykenee ohjaamaan ja perehdyttämään muita sekä jakamaan asiantuntijuuttaan
- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet
Henkilökohtainen kehittyminen
Projektijohtaminen
Palvelumuotoilu
Kiertotalous
Esimiehenä kehittyminen
Opinnäytetyö
Teknologiaosaaminen

- osaa soveltaa teknologian tuomia mahdollisuuksia johtamis-, asiantuntija- ja
kehittämistehtävissä
- osaa ennakoida teknologian kehityksen vaikutuksia omaan alaansa ja sen työtehtäviin ja
toimintaympäristöön
- osaa edistää teknologian kehittämistä ja sen hyödyntämistä alallaan

Organisaation ja prosessien kehittämismenetelmät
Julkinen hankintaprosessi
Julkisten hankintojen kehittäminen
Projektijohtaminen
Laatujohtaminen
Opinnäytetyö
Työyhteisöosaaminen

- osaa kehittää ja johtaa moninaisen ja monialaisen työyhteisön toimintaa sekä parantaa sen työhyvinvointia ja tuottavuutta
- osaa kehittää työelämän viestintää ja vuorovaikutusta osallistavasti ja moninaisuuden huomioon ottaen
- osaa soveltaa teknologian tuomia mahdollisuuksia työelämän viestinnässä ja vuorovaikutuksessa
- osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia sekä johtaa niitä
- osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
- kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

Julkisten hankintojen toimintaympäristö
Julkisten hankintojen johtaminen
Julkinen hankintaprosessi
Julkisten hankintojen kehittäminen
Projektijohtaminen
Palvelumuotoilu
Kiertotalous
Esimiehenä kehittyminen
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
L1222S6-1001
Tutkimus- ja kehittämisvalmiudet

(Valitaan kaikki)

15
XX00EJ16 Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5
LY00EB24 Organisaation ja prosessien kehittämismenetelmät 5
LY00EB25 Henkilökohtainen kehittyminen 5
L1222S6-1002
Julkisten hankintojen syventävät opinnot

(Valitaan kaikki)

20
LY00EB26 Julkisten hankintojen toimintaympäristö 5
LY00EB27 Julkisten hankintojen johtaminen 5
LY00EB28 Julkinen hankintaprosessi 5
LY00EB29 Julkisten hankintojen kehittäminen 5
L1222S6-1003
Liiketalouden vaihtoehtoiset syventävät opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
LY00EB30 Julkisten hankintojen lainsäädäntö 5
LY00EB31 Projektijohtaminen 5
LY00EB32 Palvelumuotoilu 5
LY00EB35 Laatujohtaminen 5
LY00EB36 Kiertotalous 5
LY00EC26 Esimiehenä kehittyminen 5
L1222S6-1004
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
L1222S6-1005
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
XX00FB87 Opinnäytetyö 30