OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Muotoilun tutkinto-ohjelma
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Muotoilun tutkinto-ohjelma
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Muotoilija (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Merja Kosonen
merja.kosonen[at]metropolia.fi
Sisustusarkkitehtuuri, tekstiilisuunnittelu, teollinen muotoilu

Mari Silver
mari.silver[at]metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Muotoilun tutkinto-ohjelmaan ei ole erityispääsyvaatimuksia. Muotoilun tutkinto-ohjelmaan voivat hakea kaikki hakukelpoiset lukion oppimäärän tai kolmevuotisen ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneet henkilöt. Muotoilun tutkinto-ohjelmassa opiskelijavalinnat tapahtuvat valintakokeiden kautta. Opiskelijavalinnassa painotetaan luovaa ideointikykyä.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/ahot/

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö
https://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Hakutoimisto/Kev%C3%A4t_2018/Tutkintos%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6_1.8.18.pdf

Tutkinnon profiili

Muotoilun tutkinto-ohjelma on uudistumiskykyinen muotoilualan kärkikouluttaja, joka edistää muotoiluosaamisen hyödyntämistä laaja-alaisesti pääkaupunkiseudulla. Tämä toteutuu verkostoitumalla kuntasektorin, alan korkealaatuisten osaajien ja yrityselämän kanssa sekä rakentamalla kansainvälisiä kumppanuuksia.
Pääaineita ovat sisustusarkkitehtuuri, tekstiilisuunnittelu, teollinen muotoilu, XR Design, 3D- animointi ja -visualisointi, digitaalinen muotoilu ja visuaalisen viestinnän muotoilu. pääaine valitaan hakuvaiheessa.

Keskeiset oppimistulokset

Koulutuksen tavoitteet perustuvat suunnittelu-, tuotanto-, muotoiluprosessin- ja visuaalisen osaamisen hallintaan sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Muotoilun tutkinto-ohjelma antaa laajat valmiudet toimia muotoilijana, suunnittelijana ja alan monipuolisena erikoisosaajana muotoilualan eri työtehtävissä.

Jatko-opinnot

Muotoilun tutkinto-ohjelmasta valmistuneilla opiskelijoilla on mahdollisuus hakea alan jatkokoulutukseen ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin, ammattikorkeakoulujen erikoistumisopintoihin tai yliopiston maisteriopintoihin, jokaisen oppilaitoksen hakukelpoisuuskriteerien mukaisesti.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Valmistuminen

Koulutuksesta valmistuminen edellyttää, että opinnot on suoritettu muotoilun tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman ja yleisten tutkintovaatimusten mukaisesti.

Opintojen toteuttaminen

Muotoilun opintoja tarjotaan pääsääntöisesti päiväkoulutuksena.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoja toteutetaan monipuolisessa yhteistyössä työelämän kanssa. Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen työharjoittelu, joka on mahdollista suorittaa kahtena 15 opintopisteen harjoitteluna. Lisäksi opiskelija suorittaa projektiopintoja opintojen eri vaiheissa.

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihto ja ulkomaanharjoittelu on mahdollista suorittaa kolmantena tai neljäntenä opintovuotena.