OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma > Tieto- ja viestintätekniikka (Helsinki), Ohjelmistotuotannon opintopolku
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Tieto- ja viestintätekniikka (Helsinki), Ohjelmistotuotannon opintopolku

Kevät 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Orientaatio tieto- ja viestintätekniikkaan
                                                       
Oliot 15
     
           
                       
Pelit ja mobiilit 15
     
           
                       
Verkot 15
     
           
                       
Laitteet 15
     
           
                       
60000303000000015151515000000000000
Suuntaavat ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Ohjelmistotuotannon perusteet
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Olio-ohjelmointi
                                                       
Oliosovellukset ja tietokannat 5                                                        
Ohjelmointiprojekti 5                                                        
Antureiden ja toimilaitteiden fysiikka 5                                                        
Web-ohjelmointi
                                                       
Web-tekniikat 5                                                        
Web-projekti 5                                                        
Diskreetti matematiikka 5                                                        
Web-sovelluskehitys 5                                                        
Hyvinvointi- ja terveysteknologian perusteet
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Fysiologisten mittausten teknologia I
                                                       
Älykkäät ympäristöt ja sovellukset 5                                                        
Soveltava anatomia ja fysiologia 5                                                        
Biomekaniikka ja liikkeen mittaaminen 5                                                        
Fysiologisten mittausten teknologia II
                                                       
Fysiologiset mittaukset ja anturit 5                                                        
Mittaustiedon kerääminen ja käsittely 5                                                        
Hyvinvointi- ja terveysteknologian projekti 1 5                                                        
0000000000000000000000000000
Syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                       
Ohjelmistotuotanto
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                       
Ohjelmistojen rakenteet ja mallit
                                                       
Tietorakenteet, algoritmit ja rajapinnat 5                                                        
Kuvaus- ja mallintamismenetelmät 5                                                        
Ohjelmistotuotantoprojekti 1 5                                                        
Tietorakenteet ja algoritmit 5                                                        
Ohjelmistotuotannon käytännöt
                                                       
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu 5                                                        
Suunnittelumallit 5                                                        
Ohjelmistotuotantoprojekti 2 5                                                        
Avoimet rajapinnat ja avoin data
                                                       
Avoimet rajapinnat ja avoin data 5                                                        
Web-sovelluskehitys 2 5                                                        
Big Data ja tiedonlouhinta 5                                                        
Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka 5                                                        
Datan käsittely ja koneoppiminen 5                                                        
Ohjelmistojen laatu ja turvallisuus
                                                       
Ohjelmistojen laatu 5                                                        
Tietoturvallinen ohjelmistokehitys 5                                                        
Tiedon salaus ja kryptomatematiikka 5                                                        
Hyvinvointi- ja terveysteknologia
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                       
Asiakaslähtöiset ohjelmistosovellukset I
                                                       
eHealth liiketoiminta ja ratkaisut 5                                                        
eHealth-palveluiden asiakkaat ja käyttäjät 5                                                        
Web-sovelluskehitys 1 5                                                        
Asiakaslähtöiset ohjelmistosovellukset II
                                                       
Web-sovelluskehitys 2 5                                                        
Käyttäjälähtöinen kehittäminen ja käyttäjätutkimus 5                                                        
Hyvinvointi- ja terveysteknologian projekti 2 5                                                        
Terveysteknologian laitteet ja ratkaisut I
                                                       
Digitaaliset omahoidon sovellukset ja mahdollisuudet 5                                                        
Potilasvalvonnan menetelmät ja laitteet 5                                                        
Lääketieteellinen kuvantaminen 5                                                        
Terveysteknologian laitteet ja ratkaisut II
                                                       
Telehealth ja telelääketieteen sovellukset 5                                                        
Hyvinvointi, terveys ja robotiikka 5                                                        
Hyvinvointi- ja terveysteknologian projekti 3 5                                                        
0000000000000000000000000000
Innovaatio-opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Innovaatioprojekti 10      
           
                         
   
Menetelmäopinnot
                                                       
Projektiviestintä 5                                                        
Menetelmäopinnot 5                                                        
000100000001000000000000005500
Valinnainen opintokokonaisuus ja vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Tekniikan alan ruotsi 5    
           
                       
       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5    
           
                       
       
001000000010000000000000550000
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15      
             
                           
Harjoittelu 2 15      
             
                           
00030000000030000000000000001515
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                         
   
000150000001500000000000007.57.500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60010553030000102530151515150000005512.512.51515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Ohjelmistotuotannon opintopolku

Opiskelija omaksuu tiedot ja taidot, joita tarvitaan ohjelmistoinsinöörin ammatissa.

Opetuspaikka: Helsinki

Ohjelmistotuotannon perusopinnot:

Opiskelija oppii perustaidot olio-pohjaisten ohjelmien toteuttamisen ja web-ohjelmointiin.

Osa-alueita:
- olio-ohjelmointi Javalla
- web-sovellusten toteuttaminen (asiakas/palvelin)
- tietokantojen käyttö
- matemaattis-luonnontieteellinen ajattelu.

Ohjelmistotuotannon syventävät opinnot:

Opiskelija oppii ohjelmistoinsinöörin ammatissa edellytettävät taidot: projektityöskentelemisen, ohjelmistotuotannon menetelmät ja työkalut, ohjelmistojen rakenteet ja mallit.

Osa-alueita:
- ohjelmistotuotannon prosessit ja hallinta
- ohjelmistojen rakenteet ja mallit
- ohjelmistojen laatu ja turvallisuus
- avoin data ja avoimet rajapinnat.

Opintoja voidaan suunnata valinnaisilla opinnoilla ja henkilökohtaisilla opintopoluilla eri sovellusalueille kuten peliohjelmointi, mobiiliohjelmointi, älykkäät järjestelmät, hyvinvointi- ja terveysteknologia.

Tieto- ja viestintätekniikka (Helsinki)

Insinööritutkinnon (AMK) kokonaislaajuus on 240 opintopistettä, joka vastaa 4 vuoden kokopäiväistä opiskelua. Ensimmäisen vuoden opinnot koostuvat neljästä teemasta: Oliot, Laitteet, Pelit ja mobiilit sekä Verkot. Teemoihin on integroitu matematiikkaa, fysiikkaa, kieli- ja viestintäopintoja sekä liiketoiminnan perusteita. Kaikki opiskelijat opiskelevat kaikki teemat. Ensimmäisen vuoden opiskelu tapahtuu kiinteissä ryhmissä, jotka työskentelevät kokopäiväisesti.

Toisena opintovuotena valitaan pääaine: Ohjelmistotuotanto tai Hyvinvointi- ja terveysteknologia. Opiskelija voi valita valinnaisiin opintoihin jonkin toisen pääaineen opintoja. Tällaisia pääaineita edellisten lisäksi ovat Pelisovellukset, Mobiilisovellukset, Mediatekniikka, Älykkäät järjestelmät sekä Verkot ja pilvipalvelut.

Koulutuksen rakenne (240 op)
• Orientaatio tieto- ja viestintätekniikkaan 60 op
• Suuntaavat ammattiopinnot 30 op
• Syventävät ammattiopinnot 60 op
• Innovaatio-opinnot 15 op
• Valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot 30 op
• Harjoittelu 30 op
• Opinnäytetyö 15 op

Osa opetuksesta toteutetaan englanniksi.

Osaamistavoitteet

OPSin kehittämisessä on otettu huomioon Arene ry:n Tieto- ja viestintätekniikan kouluttajien verkoston laatimat osaamistavoitteet (kts. alla).

Arene ry
Tieto- ja viestintätekniikan kouluttajien verkosto 11.3.2016
Kompetenssikuvaus: Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, insinööri (AMK)

Kuvauksen laadinnassa on hyödynnetty mm. Arene ry:n ECTS-projektissa (2006) tuotettua aiempaa kompetenssimäärittelyä, TiVi-verkoston keskustelussa esiin tulleita päivitystarpeita sekä INSSI-Foorumin (2015) kompetenssityöpajan tuloksia. Työskentelyä ovat kommentoineet mm. Arenen TiViverkosto, Teknologiateollisuus ry sekä ammattikorkeakoulujen verkostojen toimijat. Työryhmä: Petteri Mäkelä (Seinäjoen AMK), Kauko Ojanen (Metropolia AMK), Ari Rantala (Tampereen AMK), Riitta Rontu (Oulun AMK), Janne Roslöf (Turun AMK) ja Ritva Saviluoto (Centria AMK).

Tässä dokumentissa määritellään Tieto- ja viestintätekniikan insinöörin koulutuskohtaiset osaamistavoitteet
(ns. kompetenssit). Kompetenssit kuvaavat sitä osaamista, jonka jokaisen ko. koulutuksen suorittaneen insinöörin tulisi omata syventävien ammattiopintojen eriytyvistä valinnoista huolimatta. Kompetenssien tarkoituksena on toimia tukena ja suosituksena ko. koulutusta toteuttavien ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmatyössä Arene ry:n ns. yhteisten kompetenssien soveltamissuositusten ohessa.

Osaamisalue ”ICT-sovellusalan osaaminen” kuvaa opiskelijan syventävissä ammattiopinnoissa tavoiteltavan osaamisen tasoa ja tämä osaamisalue on tarkoitus korvata opetussuunnitelmassa paikallisesti määritellyillä ko. sovellusalan kompetenssikuvauksilla.

Osaamisalueet
Tutkinnon suoritettuaan Tieto- ja viestintätekniikan insinööri (AMK):
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- kykenee loogis-matemaattiseen ajatteluun
- osaa soveltaa matemaattisia periaatteita, menetelmiä ja työkaluja sekä fysiikan lainalaisuuksia teknisessä ongelmanratkaisussa
Laitetekninen osaaminen
- tuntee sähkötekniikan ja elektroniikan perusteet
- tuntee tietokoneen laitearkkitehtuurin ja ydinkomponenttien toimintaperiaatteen
- ymmärtää sulautettujen järjestelmien roolin digitalisaation mahdollistajina
Tietoverkko-osaaminen
- ymmärtää IP-pohjaisten tietoverkkojen ja niiden aktiivilaitteiden toiminnan
- osaa toteuttaa ja ylläpitää yksinkertaisia verkkoja
- ymmärtää tietoturvan merkityksen ja tunnistaa keskeiset tietoturvaan liittyvät uhkatekijät
Ohjelmistotekninen osaaminen
- ymmärtää ohjelmoinnin logiikan, osaa tulkita ohjelmakoodia ja hyödyntää ohjelmointia ongelmanratkaisussa
- tuntee oliosuunnittelun ja -ohjelmoinnin perusteet
- hallitsee tietokantojen suunnittelun ja toteutuksen perusteet
- ymmärtää käytettävyyden periaatteita ja osaa toteuttaa käyttöliittymiä
ICT-liiketoimintaosaaminen
- tuntee kannattavan liiketoiminnan edellytykset sekä taloudellisen suunnittelun ja ohjauksen tärkeimmät työkalut
- ymmärtää ICT-alan arvotuotantoketjun sekä oman panoksensa merkityksen osana yrityksen toiminnan kannattavuutta
- hallitsee taitoja johtaa ihmisiä, prosesseja ja projekteja monialaisessa ja verkostoituneessa työyhteisössä
- omaa valmiudet oman yrityksen perustamiseen ja teknologiayrittäjänä toimimiseen
- osaa dokumentoida työnsä tulokset
ICT-sovellusalan osaaminen *
- tuntee oman sovellusalansa teoreettiseen perustan
- osaa etsiä, tarkastella kriittisesti sekä yhdistellä ja soveltaa alansa viimeisintä teknistä tietämystä
- ymmärtää ICT:n ja oman sovellusalansa merkityksen yhteiskunnan ja organisaatioiden kehityksen mahdollistajana
- osaa hyödyntää alan uusia teknologioita nopeasti ja soveltaa niitä luovasti työelämässä
- huomioi toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteet
* Huom.: Tämä osaamisalue on tarkoitus korvata varsinaisen OPS-työskentelyn yhteydessä ko. koulutuksen
painopisteen (suuntautumisvaihtoehto, pääaine tms.) osaamistavoitteita kuvaavilla kompetensseilla. Nämä määritellään paikallisesti mm. alueen työelämän tarpeet huomioiden.