Palvelusta on julkaistu uudistettu versio. Siirry uuteen opinto-oppaaseen.

OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Insinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkintovastaava:
Arto Yli-Pentti
puhelin: +358 40 358 2208
sähköposti: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Tekniikan tutkinto-ohjelmien yleiset pääsyvaatimukset

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet >>

Kyseisen aineen, josta AHOTia haetaan, asiantuntijaopettaja antaa lausunnon AHOTin myöntämisestä ja päätöksen tekee tutkintovastaava.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkinnon profiili

Bio- ja kemiantekniikan opinnoissa osaaminen on kemian ja tekniikan yhdistämisessä, mikä tuottaa monia hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toiminnan kannalta tarpeellisia hyödykkeitä kuten esimerkiksi elintarvikkeita, polttoaineita, lääkealan tuotteita, kosmetiikkaa ja maaleja. Insinööriltä edellytetään hyvää matemaattis-luonnontieteellistä osaamista, jota tutkinto-ohjelman opinnoissa kehitetään koko opiskelujen ajan. Tutkinto-ohjelmassa kahden vuoden opinnot ovat pakollisia ja yhteneväisiä kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille.
Toisen vuoden keväällä valitaan pääaine kolmesta vaihtoehdosta.
Pääaineet ovat:
• Bio- ja elintarviketekniikka
• Kemiantekniikka
• Materiaali- ja pinnoitetekniikka

Pääaineen lisäksi opiskelija valitsee oman mielenkiinnon ja tavoitteiden mukaisesti tutkintoonsa valinnaisia opintoja toisista tutkinto-ohjelmista.

Opintoihin kuuluu 20 viikon ohjattu työharjoittelu sekä viimeisen vuoden aikana tehtävä insinöörityö.

Keskeiset oppimistulokset

Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteiden pohjana on hyvä matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja näiden taitojen soveltaminen bio- ja elintarviketekniikassa, kemiantekniikassa sekä materiaali- ja pinnoitetekniikassa.
Opintojen alussa luodaan kokonaisnäkemys toimialojen liiketoiminnasta ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista sekä teollisuudessa käytettävistä teknisistä ratkaisuista.

Bio- ja kemiantekniikan insinöörin keskeisiä osaamisalueita ovat
- aineiden ja materiaalien käyttäytymisen tunteminen kuten eri olomuodot ja käyttöolosuhteet,
- korroosionesto,
- elintarvikkeet ja biomateriaalit sekä raaka-aineet ja puolivalmisteet,
- prosessiosaaminen ja tuotantoprosessien tunteminen,
- laboratorioanalytiikka sekä
- ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja laatuasioiden huomioiminen kaikessa toiminnassa.

Jokainen tutkinto-ohjelman opintokokonaisuus keskittyy yhden tai useamman esitetyn osaamisalueen syventämiseen.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Alan insinöörit sijoittuvat kemian-, elintarvike- ja ympäristöalanbiotekniikan, materiaalien valmistuksen sekä tuotteiden ja pinnoitealan asiantuntijatehtäviin.
Työpaikkoja tarjoavat esimerkiksi insinööri- ja suunnittelutoimistot, maahantuojat, viranomais- ja tutkimuslaboratoriot, tutkimuslaitokset, laitevalmistajat, laite- ja järjestelmätoimittajat sekä erityyppiset tuotantolaitokset.

Tutkinto-ohjelmat antavat valmiudet alan asiantuntija- ja johtotehtäviin elintarvikkeita, kemikaaleja, materiaaleja, pinnoitteita sekä diagnostiikan, lääkealan ja muita bioteknisiä tuotteita valmistavassa teollisuudessa. Tutkinto-ohjelma mahdollistaa työskentelyn myös alan teollisuuden myynti-, laatu-, ympäristö- ja koulutustehtävissä.

Jatko-opinnot

Maisteriopinnot yliopistossa pääsyvaatimusten mukaisesti.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintojaksot arvostellaan asteikolla 0-5. Asteikko 0 = hylätty ja 1-5 = hyväksytty. Arviointikriteerit on kerrottu opintojakson kuvauksessa. Opettaja määrittelee arviointimenetelmät opintojaksolle.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaisesti 240 opintopistettä suoritettuna.

Opintojen toteuttaminen

Kokopäiväopiskelu. Opinnot sisältävät luentoja, ohjattuja laskuharjoitus- ja laboratoriotöitä, ryhmässä tai itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä ja projektitöitä, itseopiskelua sekä työharjoittelua.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Työharjoittelu suoritetaan opintojen aikana. Opinnot on suunniteltu työelämälähtöisesti.

Opiskelijavaihto

Metropolia tarjoaa monia mahdollisuuksia hankkia kansainvälisiä kokemuksia opintojen aikana, esimerkiksi opiskelijavaihdossa jossakin yhteistyökorkeakouluistamme: http://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/kansainvalisyys/yhteistyokorkeakoulut/tekniikka/