OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Ensihoidon tutkinto-ohjelma
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Ensihoidon tutkinto-ohjelma
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Ensihoitaja (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Osaamisaluepäällikkö
Päivi Haarala
puh. 040 334 0923
paivi.haarala (at) metropolia.fi
Tutkintovastaava:
Sami Mikkonen
sami.mikkonen (at) metropolia.fi
Koulutuksen rakennetaulukko

Erityispääsyvaatimukset

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus koulutusohjelman internet-sivuilta: http://www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta-nuoret-sosiaali-ja-terveysala/ensihoito/

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Ensihoitaja on kiireellisen hoidon asiantuntija. Valmistumisen jälkeen he työskentelevät ensihoidossa tai sairaaloiden päivystys, leikkaus ja -teho-osastoilla.

Jatko-opinnot

Mahdollisuus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja yliopisto-opinnot). Myös erikoistumisopinnot.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit löytyvät opintojaksojen toteutussuunnitelmista ks. http://opinto-opas-ops.metropolia.fi/ Opintojakson opettaja on vastuussa arvioinnista. Opiskelijoille kerrotaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.
Opiskelija on saavuttanut koulutusohjelman pakollisessa vieraassa kielessä sellaisen suullisen ja kirjallisen taidon, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen (Asetus 352/2003, §8). Hän on osoittanut sellaista ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa, joka vastaa lain (424/2003, 6§) julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavaa ruotsin kielen taitoa kaksikielisessä viranomaisessa arvosanalla tyydyttävä /hyvä, julkishallinnossa käytössä olevalla arviointiasteikolla hyvä/tyydyttävä.
Opiskelija on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä, suorittanut opinnäytetyöhön sisältyvän kypsyysnäytteen suomen kielellä.
Koulutus täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevan lain (559/1994 ja 1200/2007) ja asetuksen (564/1994) sekä neuvoston direktiivien 89/594/ETY, 89/595/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2005/36/EY, artikla 31 (sisältäen neuvoston direktiivit 89/48/ETY, 77/452/ETY, 77/453/ETY) ja 2001/19/EY koulutukselle asettamat vaatimukset.
Koulutus on noudattanut Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2005/36/EY, artikla 11, taso d.
Opetussuunnitelmaan on kuulunut harjoittelua 100 opintopistettä.

Opintojen toteuttaminen

Nuorisokoulutuksen opinnot 240 op: toteutuu kokopäiväopintoina.
Aikuiskoulutuksen opinnot 240 op: toteutuvat monimuoto-opintoina.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opetussuunnitelman mukaisesti kliiniset harjoittelut yhteistyössä työelämäkumppaneiden kanssa.

Opiskelijavaihto

Mahdollista opiskelijan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti.