OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Degree Programme in Nursing
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Degree Programme in Nursing
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


Sairaanhoitaja (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Osaamisaluepäällikkö
Päivi Haarala
puh. 040 334 0923
paivi.haarala (at) metropolia.fi
Tutkintovastaava
Nea Lehtimäki
puh. 040 167 8228
nea.lehtimaki (at) metropolia.fi
Koulutuksen rakennetaulukko

Erityispääsyvaatimukset

Erityispätevyysvaatimukset: Nursing: Noudatetaan Arenen suositusta seuraavin poikkeuksin:
Poikkeus 1:
Suosituksen hakukelpoisuusvaatimusten lisäksi hakijoilla tulee olla vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1 suomenkielentaidot ollakseen hakukelpoisia.
Poikkeus 2:
Valintakokeeseen sisältyvästä englannin kielikokeesta ei voi saada vapautusta vaan se on pakollinen kaikille.
Poikkeus 3:
Opiskelijavalinta tehdään yhdestä valintajonosta pelkän valintakoetuloksen perusteella (koulumenestyspisteitä ei huomioida).

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

AHOTin erityisperiaatteet: Metropolian yleiset AHOT-ohjeet sekä Terveys- ja hoitoalan yhteisten opintojaksojen yhteiset AHOT-menettelyt

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä (https://www.metropolia.fi/fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/) >>

Tutkinnon profiili

Sairaanhoitaja: Kliininen hoitotyö ja kehittämisosaaminen. Katso tutkinnon yleinen kuvaus Metropolian hakusivustolta: http://www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta-nuoret-sosiaali-ja-terveysala/hoitotyo-sairaanhoitaja/.

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Sairaanhoitajat työskentelevät erilaisissa hoitotyön asiantuntijatehtävissä sekä perus- että erityisosaamista vaativissa toimintaympäristöissä Suomessa ja ulkomailla.

Jatko-opinnot

Mahdollisuus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja yliopisto-opinnot). Myös erikoistumisopinnot.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit löytyvät opintojaksojen toteutussuunnitelmista. Opintojakson opettaja on vastuussa arvioinnista. Opiskelijoille kerrotaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.

Valmistuminen

Opetus on annettu englannin kielellä.
Opiskelija on saavuttanut tutkinto-ohjelman pakollisessa vieraassa kielessä sellaisen suullisen ja kirjallisen taidon, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen (Asetus 352/2003, §8). Hän on osoittanut sellaista ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa, joka vastaa lain (424/2003, 6§) julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavaa ruotsin kielen taitoa kaksikielisessä viranomaisessa arvosanalla tyydyttävä, julkishallinnossa käytössä olevalla arviointiasteikolla hyvä/tyydyttävä.
Opiskelija on saanut koulusivistyksensä XX kielellä, suorittanut opinnäytetyöhön sisältyvän kypsyysnäytteen englannin kielellä.
Koulutus täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevan lain (559/1994 ja 1200/2007) ja asetuksen (564/1994) sekä neuvoston direktiivien 89/594/ETY, 89/595/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2013/55/EU ja 2001/19/EY koulutukselle asettamat vaatimukset.
Koulutus on noudattanut Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2005/36/EY, artikla 11, taso d.
Opetussuunnitelmaan on kuulunut harjoittelua 90 opintopistettä.

Opintojen toteuttaminen

Päivätoteutus 210 op: toteutuvat kokopäiväopintoina.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opetussuunnitelman mukaisesti kliiniset harjoittelut yhteistyössä työelämänkumppaneiden kanssa.

Opiskelijavaihto

Mahdollista opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.