Siirry suoraan sisältöön

XR Design: XR Design

Tunnus: KXJ24S1

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Muotoilija (AMK)

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Kuvaus

XR-suunnittelun tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma on osaamisperusteinen. Se sisältää ammattikorkeakoulun perusopinnot ja tutkinto-ohjelman ammatilliset opinnot. Ammatillisiin opintoihin kuuluu kursseja esimerkiksi 3D-mallinnuksesta ja animaatiosta, 2D-grafiikkatyökaluista ja -suunnittelusta, reaaliaikaisten kehitysalustojen tai pelimoottoreiden käytöstä, XR-teknologiasta sekä sovellusten suunnittelusta ja kehittämisestä. Ammatillisiin opintoihin kuuluu myös yhteistyöprojekteja yritysten ja yhteisöjen kanssa, työharjoittelua, valinnaisia opintoja ja opinnäytetyö.

Opetussuunnitelma on kehitetty yhteistyössä yrityskumppaneiden ja opiskelijoiden kanssa vastaamaan XR-suunnittelun tulevaisuuden osaamistarpeita. Kehitystyössä on painotettu tutkimukseen perustuvaa ja käyttäjälähtöistä suunnittelua sekä niiden käyttöä monialaisissa yhteistyöhankkeissa. Muita keskeisiä osa-alueita ovat sovellustuotanto ja ryhmätyötaidot, 3D-grafiikka- ja sovelluskehitystyökalujen hallinta sekä ammatti-identiteetin rakentaminen.

Osaamistavoitteet

Tutkinnon osaamistavoitteet perustuvat käyttäjä- ja tutkimussuuntautuneen lähestymistavan hallintaan XR-sovellusten suunnittelussa ja kehittämisessä sekä ammattimaisten työkalujen ja menetelmien taitavaan käyttöön. Oppimistavoitteisiin kuuluvat myös ammatillisen identiteetin rakentaminen ja kyky työskennellä monialaisissa hankkeissa.

Koulutusohjelman suorittaminen antaa opiskelijoille vahvat valmiudet työskennellä XR-suunnittelijoina, kehittäjinä, 3D-taiteilijoina, projektipäällikköinä ja alan monipuolisina erikoisosaajina sovellussuunnittelu ja -kehitystehtävissä sekä muotoilun ja media-alan eri työtehtävissä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 Syksy 2026 Kevät 2027 Syksy 2027 Kevät 2028 1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 1. / 2025 2. / 2025 3. / 2026 4. / 2026 1. / 2026 2. / 2026 3. / 2027 4. / 2027 1. / 2027 2. / 2027 3. / 2028 4. / 2028
KXJ24S1-1001
Yhteiset perusopinnot

(Valitaan kaikki )

25
KM00ES67 Opiskelu- ja viestintätaidot 5
KM00BL00 Taidehistoria 5
KM00FM41 Tutkimusviestintä ja metodologia 5
KM00FM39 Yrittäjyys 5
KXJ24S1-1011
Kieliopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
XX00EL05 Suomi 1 (A1.2) 5
XX00EF54 Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5
KX00EE98 Ammatillinen ruotsi 5
KXJ24S1-1002
Perusopinnot, 3D-grafiikka

(Valitaan kaikki )

30
KM00FM44 3D-grafiikka, polygonimallinnus ja animaatio 15
KM00FM45 3D-grafiikka, digitaalinen kuvanveisto 5
KM00FM46 3D-grafiikka, digitaaliset materiaalit 5
KM00FM47 3D-grafiikka, pelimoottoriassettien tuottaminen 5
KXJ24S1-1003
Perusopinnot, visuaalinen suunnittelu

(Valitaan kaikki )

25
KM00FM48 2D-grafiikan työkalut 5
KM00FM49 Graafinen suunnittelu 5
KM00FM50 Valokuvaus 5
KM00FM51 Taiteellinen työskentely 5
KQ00BO36 Värihavainto ja sommittelu 5
KXJ24S1-1004
Perusopinnot, sovelluskehitys

(Valitaan kaikki )

50
KM00FM52 Pelimoottorit 1 15
KM00FM53 Pelimoottorit 2 10
KM00FM54 XR-teknologiat 15
KM00FM56 Ohjelmointi 1 5
KM00FM57 Ohjelmointi 2 5
KXJ24S1-1005
Syventävät ammattiopinnot

(Valitaan kaikki )

35
KM00FM58 Projekti 1 15
KM00FM59 Projekti 2 15
KM00FM60 Projekti 3 5
KXJ24S1-1007
Vapaavalintaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
XX00EL11 Suomi 2 (A1.3-A2.1) 5
XX00EL30 Suomi 3 (A2.1-A2.2) 5
XX00EN47 Suomi 4 (A2.2-B1.1) 5
KXJ24S1-1008
Innovaatioprojekti

(Valitaan kaikki )

10
XX00DZ39 Monialainen innovaatioprojekti 10
KXJ24S1-1009
Harjoittelu

(Valitaan kaikki )

30
KM00BL68 Harjoittelu 1 15
KM00BL69 Harjoittelu 2 15
KXJ24S1-1010
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki )

15
XX00EL75 Opinnäytetyön suunnittelu 5
XX00EL76 Opinnäytetyön toteutus 5
XX00EL77 Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 5
Yhteensä 240 65 70 65 45 30 35 35 35 35 30 30 15 15 15 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 15 15 15 15 7.5 7.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

amk::amk-tutkintojen kieliopinnot

AMK-tutkintoon johtavien opintojen tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on riittävä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön. (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulusta 1129/2014, 4 §).

Ammatillinen englanti

Vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.

Ei liitettyjä opintojaksoja

Suomi toisena kielenä
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi
Toinen kotimainen kieli (ruotsi)

Ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.

Ammatillinen ruotsi
Luokittelemattomat
Opiskelu- ja viestintätaidot
Taidehistoria
Tutkimusviestintä ja metodologia
Yrittäjyys
Suomi 1 (A1.2)
3D-grafiikka, polygonimallinnus ja animaatio
3D-grafiikka, digitaalinen kuvanveisto
3D-grafiikka, digitaaliset materiaalit
3D-grafiikka, pelimoottoriassettien tuottaminen
2D-grafiikan työkalut
Graafinen suunnittelu
Valokuvaus
Taiteellinen työskentely
Värihavainto ja sommittelu
Pelimoottorit 1
Pelimoottorit 2
XR-teknologiat
Ohjelmointi 1
Ohjelmointi 2
Projekti 1
Projekti 2
Projekti 3
Suomi 2 (A1.3-A2.1)
Suomi 3 (A2.1-A2.2)
Suomi 4 (A2.2-B1.1)
Monialainen innovaatioprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte

ARENE 2022:: Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit::AMK-tutkinto

Korvaa ”Metropolian yhteiset osaamiset::AMK-koulutus” -jäsentelyn. Heidi Rontu/31.8.2022

Eettisyys

Valmistuva opiskelija toimii ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.
- kykenee vastaamaan omasta toiminnastaan ja sen seurauksista ja reflektoimaan niitä alansa ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.
- ottaa toiset huomioon ja edistää tasa?arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.
- huomioi toiminnassaan moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- ymmärtää hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja toimii niiden mukaisesti.
- kykenee eettisiin arvoihin perustuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Opiskelu- ja viestintätaidot
Tutkimusviestintä ja metodologia
Yrittäjyys
Projekti 1
Projekti 2
Projekti 3
Monialainen innovaatioprojekti
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte
Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää oman alan tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus-ja kehittämismenetelmiä.
- ratkaisee ongelmatilanteita luovasti ja uudistaa toimintatapoja yhdessä muiden kanssa.
- osaa työskennellä projekteissa yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa.
- osaa soveltaa kehittämisessä alan ole massa olevaa tietoa ja hyödyntää tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja oman alansa tulevaisuutta ennakoiden.

Opiskelu- ja viestintätaidot
Yrittäjyys
Projekti 1
Projekti 2
Projekti 3
Monialainen innovaatioprojekti
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa.
- tuntee oman kulttuuritaustansa vaikutuksia toimintaansa ja osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa seurata ja hyödyntää oman alansa kansainvälistä kehitystä työssään.
- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään.

Taidehistoria
Yrittäjyys
Projekti 1
Projekti 2
Projekti 3
Monialainen innovaatioprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte
Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista sekä toimii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä.
- osaa käyttää omaan alaansa liittyvää tietoa kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimiseen, käyttöönottami seen ja vakiinnuttamiseen.
- ymmärtää kestävyyshaasteita, niiden keskinäisiä riippuvuuksia sekä asioiden ja ongelmien monia näkökulmia.

Opiskelu- ja viestintätaidot
Yrittäjyys
Valokuvaus
Taiteellinen työskentely
Värihavainto ja sommittelu
Projekti 1
Projekti 2
Projekti 3
Monialainen innovaatioprojekti
Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan erilaisissa oppimisympäristöissä.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida sekä tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman alansa kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä.
- ottaa vastuuta myös ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Opiskelu- ja viestintätaidot
Taidehistoria
Tutkimusviestintä ja metodologia
3D-grafiikka, polygonimallinnus ja animaatio
3D-grafiikka, digitaalinen kuvanveisto
3D-grafiikka, digitaaliset materiaalit
3D-grafiikka, pelimoottoriassettien tuottaminen
2D-grafiikan työkalut
Graafinen suunnittelu
Valokuvaus
Taiteellinen työskentely
Värihavainto ja sommittelu
Pelimoottorit 1
Pelimoottorit 2
XR-teknologiat
Ohjelmointi 1
Ohjelmointi 2
Projekti 1
Projekti 2
Projekti 3
Monialainen innovaatioprojekti
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte
Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija omaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä
- osaa toimia rakentavasti työyhteisössä ja edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia.
- osaa toimia ammatillisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään.
- ymmärtää muuttuvan työelämän kompleksisuuden ja omaa resilienssiä muuttuvissa työelämän tilanteissa.
- omaa valmiudet yrittäjämäiseen toimintatapaan

Yrittäjyys
Projekti 1
Projekti 2
Projekti 3
Monialainen innovaatioprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte
Luokittelemattomat
Suomi 1 (A1.2)
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi
Ammatillinen ruotsi
Suomi 2 (A1.3-A2.1)
Suomi 3 (A2.1-A2.2)
Suomi 4 (A2.2-B1.1)

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
KXJ24S1-1001
Yhteiset perusopinnot

(Valitaan kaikki)

25
KM00ES67 Opiskelu- ja viestintätaidot 5
KM00BL00 Taidehistoria 5
KM00FM41 Tutkimusviestintä ja metodologia 5
KM00FM39 Yrittäjyys 5
KXJ24S1-1011
Kieliopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
XX00EL05 Suomi 1 (A1.2) 5
XX00EF54 Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5
KX00EE98 Ammatillinen ruotsi 5
KXJ24S1-1002
Perusopinnot, 3D-grafiikka

(Valitaan kaikki)

30
KM00FM44 3D-grafiikka, polygonimallinnus ja animaatio 15
KM00FM45 3D-grafiikka, digitaalinen kuvanveisto 5
KM00FM46 3D-grafiikka, digitaaliset materiaalit 5
KM00FM47 3D-grafiikka, pelimoottoriassettien tuottaminen 5
KXJ24S1-1003
Perusopinnot, visuaalinen suunnittelu

(Valitaan kaikki)

25
KM00FM48 2D-grafiikan työkalut 5
KM00FM49 Graafinen suunnittelu 5
KM00FM50 Valokuvaus 5
KM00FM51 Taiteellinen työskentely 5
KQ00BO36 Värihavainto ja sommittelu 5
KXJ24S1-1004
Perusopinnot, sovelluskehitys

(Valitaan kaikki)

50
KM00FM52 Pelimoottorit 1 15
KM00FM53 Pelimoottorit 2 10
KM00FM54 XR-teknologiat 15
KM00FM56 Ohjelmointi 1 5
KM00FM57 Ohjelmointi 2 5
KXJ24S1-1005
Syventävät ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

35
KM00FM58 Projekti 1 15
KM00FM59 Projekti 2 15
KM00FM60 Projekti 3 5
KXJ24S1-1007
Vapaavalintaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
XX00EL11 Suomi 2 (A1.3-A2.1) 5
XX00EL30 Suomi 3 (A2.1-A2.2) 5
XX00EN47 Suomi 4 (A2.2-B1.1) 5
KXJ24S1-1008
Innovaatioprojekti

(Valitaan kaikki)

10
XX00DZ39 Monialainen innovaatioprojekti 10
KXJ24S1-1009
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
KM00BL68 Harjoittelu 1 15
KM00BL69 Harjoittelu 2 15
KXJ24S1-1010
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
XX00EL75 Opinnäytetyön suunnittelu 5
XX00EL76 Opinnäytetyön toteutus 5
XX00EL77 Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 5