OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Insinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tomi Hämäläinen
puh. 0403346406
s-posti: etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Tekniikan tutkinto-ohjelmien yleiset pääsyvaatimukset

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.
Kyseisen toteutuksen, josta AHOTia haetaan, asiantuntijaopettaja antaa lausunnon AHOTin myöntämisestä ja päätöksen tekee tutkintovastaava.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun tutkintosääntö.
Ei erityisiä vaatimuksia tai asetuksia koskien tutkinto-ohjelmaa.

Tutkinnon profiili

Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma tarjoaa opiskelijalle hyvät valmiudet työskennellä energiatekniikan ja ympäristötekniikan parissa erilaissa alan yrityksissä. Työtehtävät voivat olla suunnittelua, käyttöönottoa tai esimiestyötä. Energia- ja ympäristötekniikan insinöörin kuuluu vahvan teknisen osaamisen lisäksi hyvät vuorovaikutus-, ryhmätyö- ja viestintätaidot.
Opetuksessa korostuu teorian yhdistäminen käytäntöön, tekemällä oppiminen ja ongelmanratkaisu projektien kautta.
Tutkinto-ohjelmassa ensimmäisen 1,5 vuoden opinnot ovat pakollisia ja yhteneväisiä kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Tämän jälkeen opiskelija valitsee pääaineekseen toisen kahdesta vaihtoehdosta.
Pääaineet ovat:
Energiantuotantomenetelmät
Ympäristötekniikka

Keskeiset oppimistulokset

Käytännölliset perustiedot ja -taidot asianomaisen pääaineen mukaisissa asiantuntijatehtävissä toimimista varten sekä vuorovaikutustaidot.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet opiskelijat sijoittuvat pääaineestaan riippuen energiatekniikan tai ympäristötekniikan alan yrityksiin, insinööri- ja konsulttitoimistoihin asiantuntijatehtäviin, voimalaitoksiin tai kunnalliselle puolelle esim. vedenkäsittelylaitoksiin.

Jatko-opinnot

Hakukelpoisuus YAMK-tutkintoon ja yliopiston maisteriohjelmiin, soveltuvalle alalle.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintojaksot arvostellaan Metropolian tutkintosäännön mukaan asteikolla 0-5 tai hyväksytty/hylätty. Arviointikriteerit kerrotaan opintojakson kuvauksessa. Opettaja määrittelee arviointimenetelmät kullekin opintojaksolle.

Valmistuminen

Metropolian tutkintosäännön mukaan.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot sisältävät luentoja, ohjattuja laskuharjoitus- ja laboratoriotöitä, ryhmässä tai itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä ja projektitöitä, itseopiskelua, verkko-opintoja sekä työharjoittelua.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Työharjoittelu suoritetaan opintojen aikana. Opinnot on suunniteltu työelämälähtöisesti.

Opiskelijavaihto

Metropolia tarjoaa monia mahdollisuuksia hankkia kansainvälisiä kokemuksia opintojen aikana, esimerkiksi opiskelijavaihdossa jossakin yhteistyökorkeakouluistamme: http://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/kansainvalisyys/yhteistyokorkeakoulut/tekniikka/