OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Insinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Heikki Parviainen
PL 4071
00079 METROPOLIA
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Ei ole

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.
Kyseisen aineen, josta AHOTia haetaan, asiantuntijaopettaja antaa lausunnon AHOTin myöntämisestä ja päätöksen tekee tutkintovastaava.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö http://opinto-opas.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Fi/Esittely/Saadokset/Metropolia-tutkintosaanto-2015.pdf

Tutkinnon profiili

Autotekniikan insinöörin (AMK) perusosaaminen: Ymmärtää fysiikan lainalaisuudet autoteknisissä sovelluksissa, tuntee yleisimmät kemikaalit, materiaalit ja niiden käyttöominaisuudet, tuntee valmistustekniikan menetelmät, tuntee ajoneuvojen perusrakenteet, komponentit ja järjestelmät, ymmärtää auton dynaamisen käyttäytymisen ja osaa kuvata ja simuloida sitä matematiikan keinoin, tuntee puolijohdetekniikan ja sen keskeiset komponentit.

Keskeiset oppimistulokset

Autotekniikan insinöörin (AMK) erityisosaaminen:
Ymmärtää ajoneuvojen alustan, korin, renkaan, moottorin ja voimansiirron tärkeimmät rakenteet, ymmärtää huollon merkityksen, hallitsee liikenteen ympäristövaikutukset, tuntee elektroniikan ja tietoliikenteen keskeiset sovellukset autoissa, osaa auton huoltoon liittyvän diagnostiikan, tuntee anturitekniikat ja osaa mitata luontevasti teknisiä suureita.
Autotekniikan insinöörin (AMK) lainsäädäntöosaaminen:
Tuntee ajoneuvojen rakenteeseen, liikenteeseen ja kuljettamiseen liittyvän lainsäädännön keskeiset kohdat, tietää työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, hallitsee työ- ja ympäristönsuojelun, tuntee kuluttajien oikeudet ja velvollisuudet.
Autotekniikan insinöörin (AMK) yritystalous- ja asiakaspalveluosaaminen:
Tuntee kannattavan liiketoiminnan edellytykset teollisuudessa ja palvelutuotannossa ja ymmärtää autoliikkeen businessidean, ymmärtää asiakaspalvelun merkityksen palveluyrityksen toiminnassa, osaa kommunikoida ja toimia kansainvälisessä organisaatiossa, tietää johtamisen perusasiat ja osaa toimia esimiehenä.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Jälkimarkkinointi: asiantuntijatehtävät automaahantuojalla tai autotalossa
Autosähkötekniikka: monialaiset asiantuntijatehtävät ajoneuvojen sähkösuunnittelun, teknisen kaupan, koulutuksen jne. parissa
Tuotetekniikka: monialaiset asiantuntijatehtävät ajoneuvokaluston suunnittelun, myyntityön, opetuksen, tutkimuksen, tuotekehitykseen jne. parissa.

Jatko-opinnot

Hakukelpoisuus YAMK-tutkintoon ja yliopiston maisteriohjelmiin, soveltuvalle alalle.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Metropolian tutkintosäännön mukaan. https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Valmistuminen

Metropolian tutkintosäännön mukaan.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot sisältävät luentoja, ohjattuja laskuharjoitus- ja laboratoriotöitä, ryhmässä tai itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä ja projektitöitä, itseopiskelua, verkko-opintoja sekä työharjoittelua.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Työharjoittelu suoritetaan opintojen aikana. Opinnot on suunniteltu työelämälähtöisesti.

Opiskelijavaihto

Monipuoliset mahdollisuudet vaihto-opiskeluun. Hakukohteet: http://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/kansainvalisyys/yhteistyokorkeakoulut/tekniikka/