Siirry suoraan sisältöön

Iloa ja hyvinvointia ruoasta - lapsilähtöinen ruokakasvatusLaajuus (5 op)

Tunnus: KO00EU70

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija ymmärtää, mitä on varhaiskasvatuksen ruokakasvatus ja sen eri ulottuvuudet.
- Opiskelija ymmärtää suositeltavan ruokakasvatuksen periaatteet ja niiden merkityksen lapsen kokonaisvaltaiselle kasvulle, hyvinvoinnille, terveydelle ja suun terveydelle.
- Opiskelija ymmärtää ravitsemuksellisesti riittävän ja terveyttä edistävän ravitsemuksen perusperiaatteet.
- Opiskelija osaa toimia varhaiskasvatuksen ruokakasvatusta koskevan lainsäädännön ja siihen liittyvien määräysten ja suositusten mukaisesti.
- Opiskelija osaa soveltaa ruokakasvatuksen keskeistä sisältöä ja menetelmiä omassa toiminnassaan.
- Opiskelija osaa etsiä näyttöön perustuvaa tutkimustietoa valintojensa tueksi.
- Opiskelija osaa arvioida ruokakasvatusta ja kehittää siihen liittyvää toimintaa.

Sisältö

- Ruokakasvatus, sen tausta, tavoitteet ja periaatteet.
- Terveyttä ja iloa tuottavan ruokakasvatuksen vaikutukset ja seuraukset lapsen hyvinvoinnille ja terveydelle.
- Terveyttä ja iloa tuottava ruokakasvatus ja suun terveys.
- Monialaisuus ruokakasvatuksessa.
- Lasta kunnioittavan ruokakasvatuksen menetelmiä ja käytännöllisiä keinoja ruokakasvatuksen toteuttamiseen.
- Lapsilähtöisyys, kulttuuriset erot, ympäristö ja tuen tarpeen huomiointi ruokakasvatuksessa.
- Ruokakasvatuksen toteuttaminen moniammatillisessa yhteistyössä ja yhdessä vanhempien kanssa.
- Ruokakasvatuksen arviointi ja kehittäminen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- etsiä näyttöön perustuvaa tietoa monipuolisesti
- käyttää alan käsitteitä laaja-alaisesti
- perustella toimintaansa johdonmukaisesti
- osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää ja arvioida kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa
- soveltaa alan käsitteitä ja tietoa laaja-alaisesti
- arvioida ja soveltaa vaihtoehtoisia ratkaisuja päätöksenteossaan
- osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Ilmoittautumisaika

28.11.2021 - 11.12.2021

Ajoitus

13.03.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ulla Marjosola
 • Merja Lahdenperä
 • Satu Hakanen
Vastuuhenkilö

Merja Lahdenperä

Opiskelijaryhmät
 • VAKA23K
  Varhaiskasvatuksen polku

Tavoitteet

- Opiskelija ymmärtää, mitä on varhaiskasvatuksen ruokakasvatus ja sen eri ulottuvuudet.
- Opiskelija ymmärtää suositeltavan ruokakasvatuksen periaatteet ja niiden merkityksen lapsen kokonaisvaltaiselle kasvulle, hyvinvoinnille, terveydelle ja suun terveydelle.
- Opiskelija ymmärtää ravitsemuksellisesti riittävän ja terveyttä edistävän ravitsemuksen perusperiaatteet.
- Opiskelija osaa toimia varhaiskasvatuksen ruokakasvatusta koskevan lainsäädännön ja siihen liittyvien määräysten ja suositusten mukaisesti.
- Opiskelija osaa soveltaa ruokakasvatuksen keskeistä sisältöä ja menetelmiä omassa toiminnassaan.
- Opiskelija osaa etsiä näyttöön perustuvaa tutkimustietoa valintojensa tueksi.
- Opiskelija osaa arvioida ruokakasvatusta ja kehittää siihen liittyvää toimintaa.

Sisältö

- Ruokakasvatus, sen tausta, tavoitteet ja periaatteet.
- Terveyttä ja iloa tuottavan ruokakasvatuksen vaikutukset ja seuraukset lapsen hyvinvoinnille ja terveydelle.
- Terveyttä ja iloa tuottava ruokakasvatus ja suun terveys.
- Monialaisuus ruokakasvatuksessa.
- Lasta kunnioittavan ruokakasvatuksen menetelmiä ja käytännöllisiä keinoja ruokakasvatuksen toteuttamiseen.
- Lapsilähtöisyys, kulttuuriset erot, ympäristö ja tuen tarpeen huomiointi ruokakasvatuksessa.
- Ruokakasvatuksen toteuttaminen moniammatillisessa yhteistyössä ja yhdessä vanhempien kanssa.
- Ruokakasvatuksen arviointi ja kehittäminen.

Oppimateriaalit

Syömisen ilo - varhaiskasvatuksen ruokailusuositus 2018
Sydänliiton Neuvokas ruokakasvattaja -materiaali

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan Moodlessa, mutta se sisältää kaksi kaikille yhteistä etätapaamista, joissa läsnäolovelvoite. Opintojaksolle pääsy edellyttää aiheeseen orientoivan ennakkotehtävän palautuksen 13.3. klo 9 mennessä sekä osallistumisen orientaatioon kyseisenä päivänä klo 9-11. Orientaatiossa muodostetaan tiimit verkossa tehtävää ryhmätyötä varten. Päätösseminaariin (etänä) tulee osallistua 17.5. klo 9-12.

Moodlessa tehdään itseohjautuvasti oppimistehtäviä (yksilö ja/tai ryhmätehtäviä, käydään dialogia sekä annetaan vertaisarviointeja). Tehtävien aikataulutus ohjeellisilla palautuspäivillä. Tarkentuu myöhemmin. Päätösseminaarissa esitettävää ruokakasvatustapahtuma-tehtävää voidaan käyttää myöhemmin hyödyksi Metropolian HyMy-kylän toiminnassa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 t (1 op = 27 t)

Lisätietoja opiskelijoille

Orientaatiossa 13.3.2023 läsnäolovelvoite riittävän ohjeistuksen saamiseksi.
Tutkintosääntö: "Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla." "Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen."
Opintojaksolle pääsy edellyttää myös orientoivan ennakkotehtävän palautuksen ja hyväksytyn tekemisen määräaikaan 13.3. mennessä. Lisätietoja opintojaksosta sekä ohjeet ennakkotehtävään Moodlen työtilassa. Opintojakson moodle avataan 6.3.2023. Opintojaksolle ilmoittautuneet tulevat saamaan tästä tarkemmat ohjeet.

Kyseessä on opintojakso, joka on laadittu yhteistyössä Suomen Sydänliiton kanssa Sydänliiton koordinoimassa ruokakasvatushankkeessa. Jotta opintojakson sisältöä voidaan kehittää edelleen eteenpäin, sisältyy siihen opiskelijan itsearviointi omasta oppimisestaan sekä palaute käytetystä materiaalista.
Opettajilla on 4 viikkoa aikaa antaa arvosana päätösseminaaripäivän jälkeen.

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Näitä tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- etsiä näyttöön perustuvaa tietoa monipuolisesti
- käyttää alan käsitteitä laaja-alaisesti
- perustella toimintaansa johdonmukaisesti
- osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää ja arvioida kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa
- soveltaa alan käsitteitä ja tietoa laaja-alaisesti
- arvioida ja soveltaa vaihtoehtoisia ratkaisuja päätöksenteossaan
- osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty kokonaisarvio edellyttää, että kaikki opintojakson oppimistehtävät on palautettu annetun aikataulun mukaisesti ja opiskelija on osallistunut ryhmätyöhön. Ryhmätyö arvioidaan asteikolla 0-5. Numero on samalla opintojakson kokonaisarvosana.

Ryhmätyö sisältää kirjallisen suunnitelmaosuuden, joka pohjautuu näyttöön perustuvaan tietoon sisältäen lähdeviitteet. Lisäksi ryhmätyössä koostetaan kirjalliseen osuuteen liittyvä lyhyt seminaariesitys, joka esitetään seminaaripäivässä 17.5.2023.
Oppimistehtävien edistymistä seurataan. Kaikki oppimistehtävät tulee palauttaa Moodlessa annettuun määräpäivään mennessä.

Opintojakson arviointikriteeri, kiitettävä (5)
Opiskelija osaa: - käyttää ja arvioida kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa - soveltaa alan käsitteitä ja tietoa laaja-alaisesti - arvioida ja soveltaa vaihtoehtoisia ratkaisuja päätöksenteossaan - osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Opintojakson arviointikriteeri, hyvä (3-4)
Opiskelija osaa: - etsiä näyttöön perustuvaa tietoa monipuolisesti - käyttää alan käsitteitä laaja-alaisesti - perustella toimintaansa johdonmukaisesti - osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Opintojakson arviointikriteeri, tyydyttävä (1-2)
Opiskelija osaa: - osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan - erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta - käyttää oikein useimpia alan käsitteitä - tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan - osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 15.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

10 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ulla Marjosola
 • Merja Lahdenperä
 • Satu Hakanen
Vastuuhenkilö

Merja Lahdenperä

Opiskelijaryhmät
 • VAKAS22
  Varhaiskasvatuksen polku sosionomeille

Tavoitteet

- Opiskelija ymmärtää, mitä on varhaiskasvatuksen ruokakasvatus ja sen eri ulottuvuudet.
- Opiskelija ymmärtää suositeltavan ruokakasvatuksen periaatteet ja niiden merkityksen lapsen kokonaisvaltaiselle kasvulle, hyvinvoinnille, terveydelle ja suun terveydelle.
- Opiskelija ymmärtää ravitsemuksellisesti riittävän ja terveyttä edistävän ravitsemuksen perusperiaatteet.
- Opiskelija osaa toimia varhaiskasvatuksen ruokakasvatusta koskevan lainsäädännön ja siihen liittyvien määräysten ja suositusten mukaisesti.
- Opiskelija osaa soveltaa ruokakasvatuksen keskeistä sisältöä ja menetelmiä omassa toiminnassaan.
- Opiskelija osaa etsiä näyttöön perustuvaa tutkimustietoa valintojensa tueksi.
- Opiskelija osaa arvioida ruokakasvatusta ja kehittää siihen liittyvää toimintaa.

Sisältö

- Ruokakasvatus, sen tausta, tavoitteet ja periaatteet.
- Terveyttä ja iloa tuottavan ruokakasvatuksen vaikutukset ja seuraukset lapsen hyvinvoinnille ja terveydelle.
- Terveyttä ja iloa tuottava ruokakasvatus ja suun terveys.
- Monialaisuus ruokakasvatuksessa.
- Lasta kunnioittavan ruokakasvatuksen menetelmiä ja käytännöllisiä keinoja ruokakasvatuksen toteuttamiseen.
- Lapsilähtöisyys, kulttuuriset erot, ympäristö ja tuen tarpeen huomiointi ruokakasvatuksessa.
- Ruokakasvatuksen toteuttaminen moniammatillisessa yhteistyössä ja yhdessä vanhempien kanssa.
- Ruokakasvatuksen arviointi ja kehittäminen.

Oppimateriaalit

Syömisen ilo - varhaiskasvatuksen ruokailusuositus 2018
Sydänliiton Neuvokas ruokakasvattaja -materiaali

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan Moodlessa, mutta se sisältää kaksi kaikille yhteistä etätapaamista, joissa läsnäolovelvoite. Opintojaksolle pääsy edellyttää aiheeseen orientoivan ennakkotehtävän palautuksen 5.9. klo 12 mennessä sekä osallistumisen orientaatioon kyseisenä päivänä klo 13-15. Orientaatiossa muodostetaan tiimit verkossa tehtävää ryhmätyötä varten. Loppuseminaariin (etänä) tulee osallistua 11.10. klo 9-12.

Moodlessa tehdään itseohjautuvasti oppimistehtäviä (yksilö ja/tai ryhmätehtäviä, dialogia sekä vertaisarviointia). Tehtävien aikataulutus ohjeellisilla palautuspäivillä. Tarkentuu myöhemmin. Loppuseminaarissa esitettävää ruokakasvatustapahtuma-tehtävää voidaan käyttää myöhemmin hyödyksi Metropolian HyMy-kylän toiminnassa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 t (1 op = 27 t)

Lisätietoja opiskelijoille

Orientaatiossa 5.9.2022 läsnäolovelvoite riittävän ohjeistuksen saamiseksi.
Tutkintosääntö: "Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla." "Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen."
Opintojaksolle pääsy edellyttää myös orientoivan ennakkotehtävän palautuksen ja hyväksytyn tekemisen määräaikaan 5.9. mennessä. Lisätietoja opintojaksosta sekä ohjeet ennakkotehtävään Moodlen työtilassa. Moodle avataan 29.8.2022. Opintojaksolle ilmoittautuneet tulevat saamaan tästä tarkemmat ohjeet.

Kyseessä on opintojakso, joka on laadittu yhteistyössä Suomen Sydänliiton kanssa Sydänliiton koordinoimassa ruokakasvatushankkeessa. Jotta opintojakson sisältöä voidaan kehittää edelleen eteenpäin, sisältyy siihen opiskelijan itsearviointi omasta oppimisestaan sekä palaute käytetystä materiaalista.
Opettajilla on 4 viikkoa aikaa antaa arvosana seminaaripäivän jälkeen.

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Näitä tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- etsiä näyttöön perustuvaa tietoa monipuolisesti
- käyttää alan käsitteitä laaja-alaisesti
- perustella toimintaansa johdonmukaisesti
- osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää ja arvioida kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa
- soveltaa alan käsitteitä ja tietoa laaja-alaisesti
- arvioida ja soveltaa vaihtoehtoisia ratkaisuja päätöksenteossaan
- osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty kokonaisarvio edellyttää, että kaikki opintojakson oppimistehtävät on palautettu annetun aikataulun mukaisesti ja opiskelija on osallistunut ryhmätyöhön. Ryhmätyö arvioidaan asteikolla 0-5. Numero on samalla opintojakson kokonaisarvosana.

Ryhmätyö sisältää kirjallisen suunnitelmaosuuden, joka pohjautuu näyttöön perustuvaan tietoon sisältäen lähdeviitteet. Lisäksi ryhmätyössä koostetaan kirjalliseen osuuteen liittyvä lyhyt seminaariesitys, joka esitetään seminaaripäivässä 11.10.2022
Oppimistehtävien edistymistä seurataan. Kaikki oppimistehtävät tulee palauttaa määräpäivään mennessä eli viimeistään 11.10.2022

Opintojakson arviointikriteeri, kiitettävä (5)
Opiskelija osaa: - käyttää ja arvioida kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa - soveltaa alan käsitteitä ja tietoa laaja-alaisesti - arvioida ja soveltaa vaihtoehtoisia ratkaisuja päätöksenteossaan - osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Opintojakson arviointikriteeri, hyvä (3-4)
Opiskelija osaa: - etsiä näyttöön perustuvaa tietoa monipuolisesti - käyttää alan käsitteitä laaja-alaisesti - perustella toimintaansa johdonmukaisesti - osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Opintojakson arviointikriteeri, tyydyttävä (1-2)
Opiskelija osaa: - osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan - erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta - käyttää oikein useimpia alan käsitteitä - tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan - osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Ilmoittautumisaika

29.11.2021 - 27.02.2022

Ajoitus

14.03.2022 - 31.07.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ulla Marjosola
 • Merja Lahdenperä
 • Satu Hakanen
Vastuuhenkilö

Merja Lahdenperä

Opiskelijaryhmät
 • VAKA22K
  Varhaiskasvatuksen polku

Tavoitteet

- Opiskelija ymmärtää, mitä on varhaiskasvatuksen ruokakasvatus ja sen eri ulottuvuudet.
- Opiskelija ymmärtää suositeltavan ruokakasvatuksen periaatteet ja niiden merkityksen lapsen kokonaisvaltaiselle kasvulle, hyvinvoinnille, terveydelle ja suun terveydelle.
- Opiskelija ymmärtää ravitsemuksellisesti riittävän ja terveyttä edistävän ravitsemuksen perusperiaatteet.
- Opiskelija osaa toimia varhaiskasvatuksen ruokakasvatusta koskevan lainsäädännön ja siihen liittyvien määräysten ja suositusten mukaisesti.
- Opiskelija osaa soveltaa ruokakasvatuksen keskeistä sisältöä ja menetelmiä omassa toiminnassaan.
- Opiskelija osaa etsiä näyttöön perustuvaa tutkimustietoa valintojensa tueksi.
- Opiskelija osaa arvioida ruokakasvatusta ja kehittää siihen liittyvää toimintaa.

Sisältö

- Ruokakasvatus, sen tausta, tavoitteet ja periaatteet.
- Terveyttä ja iloa tuottavan ruokakasvatuksen vaikutukset ja seuraukset lapsen hyvinvoinnille ja terveydelle.
- Terveyttä ja iloa tuottava ruokakasvatus ja suun terveys.
- Monialaisuus ruokakasvatuksessa.
- Lasta kunnioittavan ruokakasvatuksen menetelmiä ja käytännöllisiä keinoja ruokakasvatuksen toteuttamiseen.
- Lapsilähtöisyys, kulttuuriset erot, ympäristö ja tuen tarpeen huomiointi ruokakasvatuksessa.
- Ruokakasvatuksen toteuttaminen moniammatillisessa yhteistyössä ja yhdessä vanhempien kanssa.
- Ruokakasvatuksen arviointi ja kehittäminen.

Oppimateriaalit

Syömisen ilo - varhaiskasvatuksen ruokailusuositus 2018
Sydänliiton Neuvokas ruokakasvattaja -materiaali

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan Moodlessa, mutta se sisältää kaksi kaikille yhteistä etätapaamista, joissa läsnäolovelvoite. Opintojaksolle pääsy edellyttää aiheeseen orientoivan ennakkotehtävän palautuksen 15.3. klo 12 mennessä sekä osallistumisen orientaatioon kyseisenä päivänä klo 14-15.30. Loppuseminaariin (etänä) tulee osallistua 22.4. klo 9-12. Vaihtoehtoisesti voi olla mukana järjestämässä Metropolian Perhekahvilan ruokakasvatukseen liittyvää teemapäivää (alustava ajankohta 26.4. klo 8-11.30)

Moodlessa tehdään itseohjautuvasti oppimistehtäviä (yksilö ja/tai ryhmätehtäviä, dialogia sekä vertaisarviointia). Tehtävien aikataulutus ohjeellisilla palautuspäivillä. Tarkentuu myöhemmin. Loppuseminaarissa esitettävää ruokakasvatustapahtuma-tehtävää voidaan käyttää myöhemmin hyödyksi Metropolian HyMy-kylän toiminnassa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 t (1 op = 27 t)

Lisätietoja opiskelijoille

Orientaatiossa 15.3.2022 läsnäolovelvoite.
Tutkintosääntö: "Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen."
Opintojaksolle pääsy edellyttää myös orientoivan ennakkotehtävän palautuksen ja hyväksytyn tekemisen määräaikaan 15.3. mennessä. Lisätietoja opintojaksosta sekä ohjeet ennakkotehtävään Moodlen työtilassa. Moodle avataan 7.3.2022. Opintojaksolle ilmoittautuneet tulevat saamaan tästä tarkemmat ohjeet.

Kyseessä on opintojakso, joka on laadittu yhteistyössä Suomen Sydänliiton kanssa Sydänliiton koordinoimassa ruokakasvatushankkeessa. Jotta opintojakson sisältöä voidaan kehittää edelleen eteenpäin, sisältyy siihen opiskelijan itsearviointi omasta oppimisestaan sekä palaute käytetystä materiaalista.
Opettajilla on 4 viikkoa aikaa antaa arvosana toteutuksen päättymisen jälkeen.

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Näitä tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- etsiä näyttöön perustuvaa tietoa monipuolisesti
- käyttää alan käsitteitä laaja-alaisesti
- perustella toimintaansa johdonmukaisesti
- osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää ja arvioida kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa
- soveltaa alan käsitteitä ja tietoa laaja-alaisesti
- arvioida ja soveltaa vaihtoehtoisia ratkaisuja päätöksenteossaan
- osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty kokonaisarvio edellyttää, että kaikki opintojakson oppimistehtävät on palautettu annetun aikataulun mukaisesti ja opiskelija on osallistunut ryhmätyöhön. Ryhmätyö arvioidaan asteikolla 0-5. Numero on samalla opintojakson kokonaisarvosana.

Ryhmätyö sisältää kirjallisen suunnitelmaosuuden, joka pohjautuu näyttöön perustuvaan tietoon sisältäen lähdeviitteet. Lisäksi ryhmätyössä koostetaan kirjalliseen osuuteen liittyvä lyhyt seminaariesitys, joka esitetään seminaaripäivässä 22.4.2022
Oppimistehtävien edistymistä seurataan. Kaikki oppimistehtävät tulee palauttaa määräpäivään mennessä eli viimeistään 22.4.2022

Opintojakson arviointikriteeri, kiitettävä (5)
Opiskelija osaa: - käyttää ja arvioida kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa - soveltaa alan käsitteitä ja tietoa laaja-alaisesti - arvioida ja soveltaa vaihtoehtoisia ratkaisuja päätöksenteossaan - osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Opintojakson arviointikriteeri, hyvä (3-4)
Opiskelija osaa: - etsiä näyttöön perustuvaa tietoa monipuolisesti - käyttää alan käsitteitä laaja-alaisesti - perustella toimintaansa johdonmukaisesti - osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Opintojakson arviointikriteeri, tyydyttävä (1-2)
Opiskelija osaa: - osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan - erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta - käyttää oikein useimpia alan käsitteitä - tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan - osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Ilmoittautumisaika

03.05.2021 - 16.05.2021

Ajoitus

03.09.2021 - 15.10.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Social Services
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Ulla Marjosola
 • Merja Lahdenperä
 • Satu Hakanen
Vastuuhenkilö

Merja Lahdenperä

Opiskelijaryhmät
 • VAKA21
  Varhaiskasvatuksen polku
 • VAKAS21
  Varhaiskasvatuksen polku sosionomeille

Tavoitteet

- Opiskelija ymmärtää, mitä on varhaiskasvatuksen ruokakasvatus ja sen eri ulottuvuudet.
- Opiskelija ymmärtää suositeltavan ruokakasvatuksen periaatteet ja niiden merkityksen lapsen kokonaisvaltaiselle kasvulle, hyvinvoinnille, terveydelle ja suun terveydelle.
- Opiskelija ymmärtää ravitsemuksellisesti riittävän ja terveyttä edistävän ravitsemuksen perusperiaatteet.
- Opiskelija osaa toimia varhaiskasvatuksen ruokakasvatusta koskevan lainsäädännön ja siihen liittyvien määräysten ja suositusten mukaisesti.
- Opiskelija osaa soveltaa ruokakasvatuksen keskeistä sisältöä ja menetelmiä omassa toiminnassaan.
- Opiskelija osaa etsiä näyttöön perustuvaa tutkimustietoa valintojensa tueksi.
- Opiskelija osaa arvioida ruokakasvatusta ja kehittää siihen liittyvää toimintaa.

Sisältö

- Ruokakasvatus, sen tausta, tavoitteet ja periaatteet.
- Terveyttä ja iloa tuottavan ruokakasvatuksen vaikutukset ja seuraukset lapsen hyvinvoinnille ja terveydelle.
- Terveyttä ja iloa tuottava ruokakasvatus ja suun terveys.
- Monialaisuus ruokakasvatuksessa.
- Lasta kunnioittavan ruokakasvatuksen menetelmiä ja käytännöllisiä keinoja ruokakasvatuksen toteuttamiseen.
- Lapsilähtöisyys, kulttuuriset erot, ympäristö ja tuen tarpeen huomiointi ruokakasvatuksessa.
- Ruokakasvatuksen toteuttaminen moniammatillisessa yhteistyössä ja yhdessä vanhempien kanssa.
- Ruokakasvatuksen arviointi ja kehittäminen.

Oppimateriaalit

Syömisen ilo - varhaiskasvatuksen ruokailusuositus 2018
Sydänliiton Neuvokas ruokakasvattaja -materiaali

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan Moodlessa, mutta se sisältää kaksi kaikille yhteistä etätapaamista, joissa läsnäolovelvoite. Opintojaksolle pääsy edellyttää aiheeseen orientoivan ennakkotehtävän palautuksen 3.9. mennessä sekä osallistumisen orientaatioon kyseisenä päivänä klo 14-15.30. Loppuseminaariin (etänä) tulee osallistua 15.10. klo 9-12.

Moodlessa tehdään itseohjautuvasti oppimistehtäviä (yksilö ja/tai ryhmätehtäviä, dialogia sekä vertaisarviointia). Tehtävien aikataulutus ohjeellisilla palautuspäivillä. Tarkentuu myöhemmin. Loppuseminaarissa esitettävää ruokakasvatustapahtuma-tehtävää voidaan käyttää myöhemmin hyödyksi Metropolian HyMy-kylän toiminnassa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 t (1 op = 27 t)

Lisätietoja opiskelijoille

Orientaatiossa 3.9. läsnäolovelvoite.
Tutkintosääntö: "Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen."
Opintojaksolle pääsy edellyttää myös orientoivan ennakkotehtävän palautuksen ja hyväksytyn tekemisen määräaikaan 3.9. mennessä. Lisätietoja opintojaksosta sekä ohjeet ennakkotehtävään Moodlen työtilassa. Moodle avataan 30.8.2021. Opintojaksolle ilmoittautuneet tulevat saamaan tästä tarkemmat ohjeet.

Kyseessä on opintojakso, joka on laadittu yhteistyössä Suomen Sydänliiton kanssa Sydänliiton koordinoimassa ruokakasvatushankkeessa. Jotta opintojakson sisältöä voidaan kehittää edelleen eteenpäin, sisältyy siihen opiskelijan itsearviointi omasta oppimisestaan sekä palaute käytetystä materiaalista.
Opettajilla on 4 viikkoa aikaa antaa arvosana toteutuksen päättymisen jälkeen.

Opettajan laatimat tehtävät ja materiaalit ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Näitä tehtäviä ja materiaaleja ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- etsiä näyttöön perustuvaa tietoa monipuolisesti
- käyttää alan käsitteitä laaja-alaisesti
- perustella toimintaansa johdonmukaisesti
- osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää ja arvioida kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa
- soveltaa alan käsitteitä ja tietoa laaja-alaisesti
- arvioida ja soveltaa vaihtoehtoisia ratkaisuja päätöksenteossaan
- osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet