OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma > Tieto- ja viestintätekniikka (Helsinki), Pelisovellusten opintopolku
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Tieto- ja viestintätekniikka (Helsinki), Pelisovellusten opintopolku

Syksy 2015

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Orientaatio tieto- ja viestintätekniikkaan
                                                       
Oliot 15
     
           
                       
Pelit ja mobiilit 15
     
           
                       
Verkot 15
     
           
                       
Laitteet 15
     
           
                       
60000303000000015151515000000000000
Suuntaavat ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Pelisovellusten perusteet
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Peliohjelmoinnin perusteet
                                                       
Olio-ohjelmointi (C++) 5                                                        
Pelisuunnittelu 5                                                        
Pelimatematiikka 5                                                        
Peliteknologian perusteet
                                                       
Pelimoottorit 5                                                        
Tietokannat ja pelipalvelimet 5                                                        
Pelifysiikka 5                                                        
Tietokannat ja pelinkehitys 5                                                        
0000000000000000000000000000
Syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                       
Pelisovellukset
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                       
Ohjelmistojen rakenteet ja mallit
                                                       
Tietorakenteet ja algoritmit 5                                                        
Ohjelmistoarkkitehtuurit ja –mallit 5                                                        
Käyttöjärjestelmät ja pelialustat 5                                                        
VR/AR ja konsoliohjelmointi 5                                                        
C++ -projekti 5                                                        
Ohjelmistotuotanto
                                                       
Peliprojektin menetelmät 5                                                        
Pelaajakeskeinen suunnittelu ja pelitestaus 5                                                        
Peliprojekti 5                                                        
Peliprojekti 15                                                        
Edistynyt peliohjelmointi
                                                       
Peliohjelmointi ja tekoälyt 5                                                        
Grafiikkaohjelmointi 5                                                        
Pelisovellusten taustajärjestelmät 5                                                        
Peliprojekti
                                                       
Moninpeliprojekti 15                                                        
0000000000000000000000000000
Innovaatio-opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Innovaatioprojekti 10      
           
                         
   
Menetelmäopinnot
                                                       
Projektiviestintä 5                                                        
Menetelmäopinnot 5                                                        
000100000001000000000000005500
Valinnainen opintokokonaisuus ja vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Tekniikan alan ruotsi 5    
           
                       
       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5    
           
                       
       
Vapaasti valittavat opinnot
                                                       
Matemaattiset perustaidot 5                                                        
Ryhmätyötaidot 1                                                        
001000000010000000000000550000
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15      
             
                           
Harjoittelu 2 15      
             
                           
00030000000030000000000000001515
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                         
   
000150000001500000000000007.57.500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60010553030000102530151515150000005512.512.51515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Pelisovellusten opintopolku

Opetuspaikka: Espoo

Pelisovellusten perusteet:

Opiskelija osaa olio-ohjelmointia C++ -kielellä ja pystyy hyödyntämään pelimoottoreita. Hän hallitsee pelisuunnittelun ja peligrafiikan perusteet. Opiskelija osaa web- ja mobiiliohjelmointia, ja omaksuu insinööriltä edellytettävää matemaattis-luonnontieteellistä ajattelua.

- olio-ohjelmointi C++:lla
- pelisuunnittelu, 2D/3D-peligrafiikka ja pelimoottorit
- web- ja mobiiliohjelmointi, tietokannat
- matemaattis-luonnontieteeliset sisällöt

Pelisovellukset:

Opiskelija oppii ohjelmistoinsinöörin ammatissa edellytettävät taidot: ohjelmistojen tuottamisen prosessit, mallit ja välineet. Tämän lisäksi hän hallitsee edistyneitä peliohjelmoinnissa tarvittavia taitoja, kuten grafiikka- ja tekoälyohjelmointia. Opiskelijalla on valmiudet sovittaa taitojaan erilaisiin matemaattis-luonnontieteelistä ajattelua edellyttäviin sovellusalueisiin.

- ohjelmistotuotannon prosessit ja hallinta
- ohjelmistojen rakenteet ja mallit
- edistynyt C++ -ohjelmointi
- grafiikkaohjelmointi
- tekoälyohjelmointi
- pelimatematiikka ja -fysiikka

Tieto- ja viestintätekniikka (Helsinki)

Insinööritutkinnon (AMK) kokonaislaajuus on 240 opintopistettä, joka vastaa 4 vuoden kokopäiväistä opiskelua. Ensimmäisen vuoden opinnot koostuvat neljästä teemasta: Oliot, Laitteet, Pelit ja mobiilit sekä Verkot. Teemoihin on integroitu matematiikkaa, fysiikkaa, kieli- ja viestintäopintoja sekä liiketoiminnan perusteita. Kaikki opiskelijat opiskelevat kaikki teemat. Ensimmäisen vuoden opiskelu tapahtuu kiinteissä ryhmissä, jotka työskentelevät kokopäiväisesti.
Toisena opintovuotena valitaan pääaine: ohjelmistotuotanto, pelisovellukset, mobiilisovellukset, mediatekniikka, älykkäät järjestelmät, tietoverkot ja sovellukset tai hyvinvointi- ja terveysteknologia. Osassa pääaineista on tarjolla usemapi kuin yksi opintopolku. Opiskelija voi valita valinnaisiksi opinnoiksi toisen pääaineen suuntaavien ammattiaineiden opinnot.
Koulutuksen rakenne (240 op)
• Orientaatio tieto- ja viestintätekniikkaan 60 op
• Suuntaavat ammattiopinnot 30 op
• Syventävät ammattiopinnot (pääaineopinnot) 60 op
• Innovaatio-opinnot 15 op
• Valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot 30 op
• Harjoittelu 30 op
• Opinnäytetyö 15 op
Osa opetuksesta toteutetaan englanniksi.