OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma (YAMK) > Kulttuurituotanto (ylempi AMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Kulttuurituotanto (ylempi AMK)

Syksy 2021

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Luovalla alalla johtamisen syventävät opinnot
                     
Johtajuus luovalla alalla 5
 
   
       
Oman osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen 5
 
   
       
Tulevaisuusajattelu ja ennakointi kulttuurialalla 5
   
     
   
1501050552.52.500
Kehittämisprosessit luovalla alalla
                     
Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5
 
   
       
Organisaation ja prosessien kehittäminen 5
   
     
   
Opinnäytetyö 30
 
   
2515520152.52.510107.57.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
00000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 40151525157.57.512.512.57.57.5

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Tutkinto tarjoaa kulttuurisektorin tuotannollisissa tehtävissä toimiville mahdollisuuden kehittää ja syventää asiantuntemustaan kulttuurituotannon muuttuvassa toimintaympäristöissä. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee hyödyntämään tulevaisuussuuntautunutta kehittäjäosaamistaan kulttuurialalla sekä oman ammatillisen profiilinsa puitteissa muilla toimialoilla. Tämä osaaminen edellyttää kykyä ennakoida yhteiskunnallisia ja kansainvälisiä muutoksia sekä suunnitella, ohjata ja johtaa uudistavaa ja kehittävää toimintaa.

Kulttuurituotannon ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus on tarkoitettu kulttuurituotannon alan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Tutkintonimike on kulttuurituottaja (ylempi AMK) tai englanniksi Master of Culture and Arts.

Opintojen toteutus ajoittuu pääsääntöisesti 1,5 vuoden (18 kk) ajanjaksolle. Tutkinto voidaan suorittaa myös lyhemmässä ajassa, jolloin sen minimikesto on 1 vuosi (12 kk). Monimuotokoulutuksena toteutettavaan tutkintoon sisältyy 2–3 lähiopetuspäivää kuukaudessa.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottamassa asiantuntijaosaamisessa korostuvat laaja-alaisuus ja sovellettavuus, mikä mahdollistaa työskentelyn monenlaisissa kulttuurialan työtehtävissä ja työpaikoissa. Tutkinnossa painotetaan kulttuurituottajan kykyä johtaa tulevaisuusorientoituneesti yhteistoiminnallisia ja monialaisia kehittämisprosesseja. Työelämän muutokset on otettu huomioon opintosisällöissä kytkemällä niiden sisällöt opiskelijoiden työyhteisöihin ja niiden tarvitsemaan tutkimukselliseen kehittämistyöhön.

Opetusmenetelmänä käytetään monimuoto-opetusta, joka koostuu lähi- ja verkko-opetuksesta ja erilaisista tiedonhaku-, analysointi- sekä työelämässä toteutettavista kehittämistehtävistä. Opinnot suoritetaan projektimaisesti kehittämis- ja oppimistehtävinä, jotka kytkeytyvät työelämän kehittämishaasteisiin. Opinnoissa korostuvat verkostoitumista, ryhmätyöskentelytaitoja sekä kansainvälistymistä vahvistavat oppimismenetelmät.

Osaamistavoitteet

Tutkinnon tavoitteena on tarjota kulttuurisektorin tuotannollisissa tehtävissä toimiville mahdollisuus kehittää ja syventää asiantuntemustaan kulttuurituotannon muuttuvissa toimintaympäristöissä. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee hyödyntämään tulevaisuusuuntautunutta kehittäjäosaamistaan kulttuurialalla sekä oman ammatillisen profiilinsa puitteissa muilla toimialoilla. Tämä osaaminen edellyttää kykyä ennakoida yhteiskunnallisia ja kansainvälisiä muutoksia sekä suunnitella, ohjata ja johtaa uudistavaa ja kehittävää toimintaa.

Keskeiset osaamistavoitteet
- opiskelija osaa rakentaa omaa asiantuntijaidentiteettiään ja sijoittaa tutkinnon osaksi jatkuvaa oppimistaan. Oman kriittisen ajattelun kehittymisen ohella hän kykenee myös tukemaan ryhmäkehittämisen prosesseja yhteistoiminnallisen työn fasilitaattorina ja esihenkilönä sekä oppii soveltamaan ketterän kehittämistoiminnan menetelmiä ja arvioimaan niidenvaikutuksia.
- opiskelija oppii kartoittamaan erilaisten asiakasryhmien ja käyttäjien tarpeita taide- ja kulttuuripohjaisille palveluille sekä käyttämään erilaisia malleja palvelujen tuottamiseen, kehittämiseen ja toiminnallisten prosessien analysointiin. Opiskelija kykenee raportoimaan työnsä tuloksia krititisellä otteella.
- opiskelija osaa analysoida oman työnsä ja toimintaympäristönsä kehitystä kansainvälisestä näkökulmasta. Hän kykenee kehittämään luovia prosesseja ja kantamaan vastuuta yhteisoiminnallisissa prosesseissa kulttuurituotannon alan ammattieettisten sekä yhteiskunnan eettisen arvopohjan periaatteiden mukaan.
- opiskelija saa valmiuksia luovien prosessien strateginen johtamiseen ja siihen liittyvään yhteistoiminnalliseen kehittämisosaamiseen. Hän kykenee tunnistamaan sekä yksilön että yhteisön näkökulmat vastuullisten ratkaisuiden tekemisessä.