OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Vestonomi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Irmeli Osara
tutkintovastaava
irmeli.osara[at]metropolia.fi
Koulutuksen rakennetaulukko

Erityispääsyvaatimukset

Vaatetusalan vestonomitutkintoon ei ole erityispääsyvaatimuksia. Käytetään yleisiä valtakunnallisia pääsyvaatimuksia. Koulutukseen voivat hakea kaikki kolmevuotisen lukion oppimäärän tai ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneet henkilöt.
Opiskelijavalinnat tapahtuvat valintakokeiden kautta. Harkinnanvarainen valinta ei ole käytössä. Valintakokeisiin kutsutaan ennakkotehtävien pohjalta. Valintakokeet ovat monipuoliset ja niissä arvioidaan hakijan valmiuksia laaja-alaiseen vaatetusalan koulutukseen sekä myöhäisempään profiloitumiseen soveltuvia kykyjä. Vestonomitutkinto mahdollistaa opiskelijalle hänen kiinnostuksensa mukaisen profiloitumisen vaatetusalan muodon- ja laadunhallintaan, mallisto- ja valikoimasuunnitteluun tai liiketalousosaamiseen.
Yhteishaun koulutusalakohtaiset valintakriteerit
Vestonomikoulutukseen hakeutujalla on hyvä olla:
- Loogista päättelytaitoa ja ongelmanratkaisukykyä
- Kolmiulotteisuuden tajua: (muoto- ja kaavahahmotus)
- Visuaalista lahjakkuutta: (sommittelu, värit, piirustustaito)
- Viestintä- ja vuorovaikutustaitoa sekä kykyä toimia tiimissä
- Ammatillista motivaatiota ja kypsyyttä (koulutus on laaja-alainen ja työelämälähtöinen)
- Vastuullisuutta ja pitkäjänteisyyttä työskennellä tavoitteellisesti
- Kiinnostustusta vaatetusbisnekseen
- Tahtoa kansainvälistyä ja kehittää kielitaitoaan

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet osoitteesta http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/ahot/

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolian yleisessä tutkintosäännössä:
https://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Hakutoimisto/Kev%C3%A4t_2018/Tutkintos%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6_1.8.18.pdf

Tutkinnon profiili

Metropolian vaatetusalan koulutus on työelämän kehittäjänä, kansainvälisenä oppimisympäristönä ja Pohjoismaisena yhteistyökumppanina alansa kärkikouluttaja, joka tuottaa:
- laaja-alaisia asiantuntijoita vaatetusalan yrityksiin,
- asiantuntijoita vaatetusalan kaupallisten ja tuotannollisten prosessien hallintaan,
- profiloituvaa asiantuntijuutta vaatetusbisnekseen, mallisto- ja valikoimasuunnitteluun tai muodon- ja laadunhallintaan

Keskeiset oppimistulokset

Vestonomi (AMK) -tutkinnon suorittanut on vaatetusalan asiantuntija. Hänellä on hyvä vaatetusalan osaaminen ja hän ymmärtää vaatetusbisneksen kansainvälisesti verkostoituneen toimintaketjun toiminnan. Koulutuksen lähtökohtana on työelämässä tarvittava vaatetusalan prosessien kokonaishallinta, joka omaksutaan monipuolisen työelämäyhteistyön ja oppimistehtävien kautta jo koulutuksen aikana. Vestonomi osaa hakea tietoa ja käyttää sitä ongelmanratkaisussa.
Vestonomilla on hyvä mallisto- ja valikoimasuunnitteluosaaminen. Hän tuntee materiaalit ja osaa kaupallisesti valmistutettavan vaatetuksen muodon- ja laadunhallinnan. Vestonomilla on myös hyvä markkinointi- ja liiketalousosaaminen sekä valmiudet soveltaa tulevia trendejä. Vestonomi ymmärtää alaansa liittyvän yhteiskuntavastuun ja palvelukonseptin merkityksen työssään. Hänellä on alan tietotekninen erikoisosaaminen ja hyvät tiimi- ja projektityötaidot.
Vaatetusalan opiskelu on työelämälähtöistä ja kansainvälistä. Työelämälähtöiset yhteistyö- ja kehittämisprojektit ovat poikkialaisia ja tuovat tunnetuksi työelämän verkostoja, käytänteitä ja mahdollisuuksia.
Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa on huomioitu myös ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (ARENE 2010): oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen, kansainvälistymisosaaminen.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Vestonomilla on koulutuksen kautta hankittu vaatetusalan asiantuntijuus toimia alan kotimaisissa ja kansainvälisissä tehtävissä yhteistyökykyisesti, kommunikaatiotaitoisesti ja aloitteellisesti.
Vestonomin toimintaympäristönä voivat olla kansainväliset hankintatiimit, vaatetusteollisuus ja muut vaatetusalan yritykset, joissa hän voi toimia esimerkiksi mallimestarina, mitoittajana, kaavakoordinaattorina, mallistosuunnittelijana, ostajana, tuotepäällikkönä, tuotantopäällikkönä, maahantuojana, edustajana, markkinointikoordinaattorina ja alihankinnan ohjeistajana oman profiloitumisensa mukaan. Usein ura aloitetaan assistentin tehtävissä jollakin edellä mainitulla ammatti- ja tehtäväalueella.

Jatko-opinnot

Vaatetusalan koulutuksesta Vestonomi (AMK) -tutkinnolla valmistuneilla opiskelijoilla on mahdollisuus hakea vestonomi (ylempi AMK) -tutkintoon tai muihin soveltuviin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin, ammattikorkeakoulujen erikoistumisopintoihin tai yliopiston maisteriopintoihin, jokaisen oppilaitoksen hakukelpoisuuskriteerien mukaisesti.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointia koskevat yleiset periaatteet on kuvattu Metropolian tutkintosäännössä ja opintojaksokohtaiset periaatteet opetussuunnitelman opintojaksokuvauksissa.

Valmistuminen

Valmistuminen edellyttää, että opiskelija on läsnä olevana ja on suorittanut kaikki ammattikorkeakoulututkintoonsa kuuluvat opinnot (laajuus 240 op).

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan opintojaksoina, opintokokonaisuuksina tai projekteina. Opinnot sisältävät lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua. Tutkintoon johtavan koulutuksen opetus toteutetaan kokopäiväisenä.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Vestonomi (AMK) -tutkintoon kuuluu 30 op työharjoittelua, joka suoritetaan vaatetusalan yrityksissä kotimaassa tai ulkomailla. Opiskelija etsii itse harjoittelupaikan, jonka kanssa solmitaan harjoittelusopimus. Opiskelija raportoi harjoittelustaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Harjoittelun lisäksi opiskelijan kokemus työelämästä karttuu opinnoissa, joita toteutetaan projektien muodossa. Laajuudeltaan 15 op:n opinnäytetyö on kehittämistehtävä, joka on aina työelämälähtöinen.

Opiskelijavaihto

Opiskelija voi halutessaan suorittaa osan opinnoista opiskelijavaihdossa kansainvälisen verkostomme partnerikouluissa. Vaatetusalan opiskelija voi hakeutua kansainväliseen vaihtoon pääsääntöisesti yhdeksi lukukaudeksi tai sopimuksen mukaan. Opiskelijavaihtoon haetaan annettujen ohjeiden mukaan. Vaihtoa voidaan puoltaa, mikäli opinnot ovat edenneet hyvin, eikä valmistuminen tule viivästymään vaihdon johdosta. Vaihdon aikana suoritetut opintopisteet korvaavat sovitut Metropolian opinnot. Tutkinto-ohjelmaan saapuu lukuvuosittain vaihto-opiskelijoilta yhteistyökorkeakouluista ympäri maailmaa.