Palvelusta on julkaistu uudistettu versio. Siirry uuteen opinto-oppaaseen.

OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Vaatetusalan tutkinto-ohjelma
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Vestonomi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Irmeli Osara
tutkintovastaava
irmeli.osara[at]metropolia.fi
Koulutuksen rakennetaulukko

Erityispääsyvaatimukset

Vaatetusalan vestonomitutkintoon ei ole erityispääsyvaatimuksia. Käytössä ovat yleiset valtakunnalliset pääsyvaatimukset. Koulutukseen voivat hakea kaikki kolmevuotisen lukion oppimäärän tai ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneet henkilöt.
Opiskelijavalinnat tapahtuvat valintakokeiden kautta. Harkinnanvarainen valinta ei ole käytössä. Valintakokeisiin kutsutaan ennakkotehtävien pohjalta. Valintakokeet ovat monipuoliset ja niissä arvioidaan hakijan valmiuksia laaja-alaiseen vaatetusalan koulutukseen sekä myöhäisempään profiloitumiseen soveltuvia kykyjä.
Vestonomitutkinto mahdollistaa opiskelijalle hänen kiinnostuksensa mukaisen profiloitumisen vaatetusalan laadun- ja muodonhallintaan, mallisto- ja valikoimasuunnitteluun sekä bisnes- ja trendiosaamiseen.
Vestonomikoulutukseen hakeutujalla on hyvä olla:
- Loogista päättelytaitoa ja ongelmanratkaisukykyä
- Kolmiulotteisuuden tajua: (muoto- ja kaavahahmotus)
- Visuaalista lahjakkuutta: (sommittelu, värit, piirustustaito)
- Viestintä- ja vuorovaikutustaitoa sekä kykyä toimia tiimissä
- Ammatillista motivaatiota ja kypsyyttä (koulutus on laaja-alainen ja työelämälähtöinen)
- Vastuunottokykyä ja pitkäjänteisyyttä työskennellä tavoitteellisesti
- Kiinnostusta vaatetusbisnekseen ja vastuullisuuden ja kestävän kehityksen
kysymyksiin
- Tahtoa kansainvälistyä ja kehittää kielitaitoaan

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet sivuilta Opintojen suunnittelu (osoite https://metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/yleista-tietoa-opiskelusta/opintojen-suunnittelu).

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolian tutkintosäännössä, joka on luettavissa sivuilta Opiskeluun liittyvät säännöt (osoite https://metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot).

Tutkinnon profiili

Vaatetusalan ammattikorkeakoulutuksessa hankittu asiantuntijuus perustuu työelämässä tarvittavaan vaatetusalan prosessien kokonaishallintaan. Vaatetusalan opiskelu on työelämälähtöistä ja kansainvälistä. Yritysyhteistyöprojektit ja kehittämishankkeet integroivat opiskelun osaksi työelämän verkostoja ja käytänteitä. Koulutuksen ytimessä on vaatetusalan vastuulliseen ja kestävään tuotehallintaan liittyvä osaaminen kansainvälisessä toimintakentässä.
Vestonomi /AMK)-koulutuksesta valmistuu:
- laaja-alaisia vastuullisia asiantuntijoita vaatetuksen toimialoille,
- asiantuntijoita vaatetusalan kaupallisten ja tuotannollisten prosessien hallintaan,
- profiloituvaa asiantuntijuutta vaatetus- ja trendibisnekseen, mallisto- ja valikoimasuunnitteluun tai laadun- ja muodonhallintaan.

Keskeiset oppimistulokset

Vestonomi (AMK)-tutkinnon suorittanut osaa hakea ja analysoida tietoa sekä käyttää sitä innovatiivisesti ongelmanratkaisussa ja työelämän kehittämisessä. Hän tuntee vastuunsa ympäristöä ja yhteiskuntaa kohtaan. Vestonomi tuntee materiaalit ja niiden ominaisuudet sekä vaatteiden tekniset ratkaisut. Hän osaa soveltaa tietoaan luovasti eri tuoteryhmissä. Hän hallitsee kaupallisten mallistojen muodon- ja laadunhallinnan, mitoituksen ja ohjeistuksen kansainvälisessä tuotantoketjussa.
Vestonomilla on hyvä mallisto- ja valikoimasuunnitteluosaaminen yhdistettynä tuotehallintaan sekä valmiudet trendien soveltamiseen ja jalkauttamiseen kuluttajille. Hänellä on myös hyvä markkinointi- ja liiketalousosaaminen. Vestonomilla on lisäksi alan tietotekninen erikoisosaaminen ja hyvät tiimi- ja projektityötaidot.
Vaatetusalan opiskelu on työelämälähtöistä ja kansainvälistä. Työelämälähtöiset yhteistyö- ja kehittämisprojektit ovat monialaisia ja tuovat tunnetuksi työelämän verkostoja, käytänteitä ja mahdollisuuksia.
Vaatetusalan koulutus tarjoaa opiskelijoille kattavan perustan alan osaamiselle ja profiloitumiselle seuraavien tutkinnon kompetenssien alla:
- Vaatetusalan materiaalit ja vastuullisuusosaaminen
- Laadunhallinnan osaaminen
- Mallisto- ja valikoimasuunnittelun osaaminen
- Bisnes- ja trendiosaaminen
- Vaatetusalan innovaatio- ja kehitysosaaminen
Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa on huomioitu myös Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteiset kompetenssit:
- Oppimisen taidot
- Eettinen osaaminen
- Työyhteisöosaaminen
- Innovaatio-osaaminen
- Monikulttuurisuusosaaminen
- Teknologiaosaaminen

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Vestonomit sijoittuvat avaintehtäviin vaatetusbisneksessä. He tuntevat suomalaisen ja kansainvälisen vaatetuskentän ja pystyvät toimimaan asiantuntijoina alan globaalissa verkostossa. Vestonomin toimintaympäristöjä ovat pääosin vaatekaupan kansainväliset hankintatiimit, vaateteollisuus, imago-, työ ja laitosvaateyritykset sekä vaatetusalan maahantuontiyritykset.
Vaatetusalan yritykset Suomessa tarvitsevat korkeakoulutettuja asiantuntijoita, joilla on hyvä kokonaiskuva alan nykyaikaisistä liiketoimintamalleista. Heillä on alan ammatillisten taitojen lisäksi ymmärrystä toimialan vastuullisuudesta sekä sosiaaliset taidot eri maiden ja kulttuurien väliseen vuoropuheluun. He osaavat seurata alan jatkuvaa muutosta, hyödyntää osaamistansa ja ongelmaratkaisukykyään joustavasti työelämän kehittämisessä. He hallitsevat alan standardit ja jatkuvasti muuttuvat sovellutukset.

Jatko-opinnot

Vaatetusalan koulutuksesta Vestonomi (AMK) -tutkinnolla valmistuneilla opiskelijoilla on mahdollisuus hakea vestonomi (ylempi AMK) -tutkintoon tai muihin soveltuviin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin, ammattikorkeakoulujen erikoistumisopintoihin tai yliopiston maisteriopintoihin, jokaisen oppilaitoksen hakukelpoisuuskriteerien mukaisesti.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointia koskevat yleiset periaatteet on kuvattu Metropolian tutkintosäännössä ja opintojaksokohtaiset periaatteet opetussuunnitelman opintojaksokuvauksissa.

Valmistuminen

Valmistuminen edellyttää, että opiskelija on läsnä olevana ja on suorittanut kaikki ammattikorkeakoulututkintoonsa kuuluvat opinnot (laajuus 240 op).

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan opintojaksoina, opintokokonaisuuksina tai projekteina. Opinnot sisältävät lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua. Tutkintoon johtavan koulutuksen opetus toteutetaan kokopäiväisinä päiväopintoina.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Vestonomi (AMK) -tutkintoon kuuluu 30 op työharjoittelua, joka suoritetaan vaatetusalan yrityksissä kotimaassa tai ulkomailla. Opiskelija etsii itse harjoittelupaikan, jonka kanssa solmitaan harjoittelusopimus. Opiskelija raportoi harjoittelustaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Harjoittelun lisäksi opiskelijan kokemus työelämästä karttuu opinnoissa, joita toteutetaan projektien muodossa. Laajuudeltaan 15 op:n opinnäytetyö on kehittämistehtävä, joka on aina työelämälähtöinen.

Opiskelijavaihto

Opiskelija voi halutessaan suorittaa osan opinnoista opiskelijavaihdossa kansainvälisen verkostomme partnerikouluissa. Vaatetusalan opiskelija voi hakeutua kansainväliseen vaihtoon pääsääntöisesti yhdeksi lukukaudeksi tai sopimuksen mukaan. Opiskelijavaihtoon haetaan annettujen ohjeiden mukaan. Vaihtoa voidaan puoltaa, mikäli opinnot ovat edenneet hyvin, eikä valmistuminen tule viivästymään vaihdon johdosta. Vaihdon aikana suoritetut opintopisteet korvaavat sovitut Metropolian opinnot. Tutkinto-ohjelmaan saapuu lukuvuosittain vaihto-opiskelijoilta yhteistyökorkeakouluista ympäri maailmaa.