Siirry suoraan sisältöön

Leikki-ikäisen suun terveys (5 op)

Toteutuksen tunnus: SX00FC24-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 21.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma

Opettaja

 • Hannele Tiira
 • Anna Sundblom
 • Anu Jokinen

Vastuuopettaja

Anna Sundblom

Ryhmät

 • SXP23K2A
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, RYHMÄ A
 • SXP23K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

-osaa kuvata lapsen kehitysvaiheet
- tunnistaa lasten suun terveyden erityispiirteet
-tunnistaa kulttuuritaustansa ja sen merkityksen terveysvalmennukseen
-analysoi ja organisoi kulttuuritaustaltaan erilaisten lasten terveyden lukutaitoa vahvistavan terveysvalmennuksen
- organisoi ja toteuttaa terveydenedistämisprojektin lapsille
-käyttää leikin menetelmää terveysvalmennuksessa

Sisältö

Kehityspsykologia
Lapsen kielellinen kehitys
Lapsen kaltoinkohtelu ja suun terveys
Pedodontia
Leikki terveysvalmennuksessa
Terveyttä edistävän materiaalin hyödyntäminen, kehittäminen, tuottaminen ja arviointi
Monikulttuuristen perheiden ja lasten terveysvalmennus terveydenhuollon tiimissä
Yhteistyössä toimiminen varhaiskasvatuksen työntekijöiden kanssa
Terveydenedistämisprojektin suunnittelu, toteutus ja arviointi

Aika ja paikka

Kevätlukukausi -24

Oppimateriaalit

Ahosmäki M.& Solitanner M. Leikki-ikäisten terveyttä edistävä suunhoito. 2018. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/158361/Ahosmaki_Mari%20ja%20Solitanner_Marika.pdf?sequence=1
Korhonen E. & Räsänen H. Osallistava toimintamalli esikouluikäisen lapsen suun terveyden edistämiseksi Nilsiän hammashoitolalle. 2012.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/39808/Korhonen_Emma.pdf.pdf?sequence=1
Kirjallisuutta ja materiaalia

Vanhempien sitoutuminen
http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-201406041680

Lasten hampaiden harjaus päiväkodeissa: systemaattinen kirjallisuuskatsaus
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201701141364

Syödään yhdessä-ruokasuositukset lapsiperheille
https://www.julkari.fi/handle/10024/129744
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129744/KIDE26_FINAL_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sirviö, Kaarina 2015. Yhteistyö neuvolan, päivähoidon ja suun terveydenhuollon välillä. Duodecim Terveyskirjasto.
https://www.terveyskirjasto.fi/terveysportti/tk.koti?p_teos=&p_artikkeli=trv00052

Erityistukea tarvitsevien lasten suun omahoitovalmiuksien vahvistaminen. Opetustuokio päiväkodissa. Savonia. Opinnäytetyö.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/86637/Erkkila_Anni.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila (2015) Ihmisen psykologinen kehitys. PS-Kustannus. Bookwell Oy, Juva.
Valtioneuvoston asetus (388/2011) neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelija terveydenhuollosta sekä lasten- ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110338
Savola E & Koskinen-Ollonqvist P. (2005) Terveyden edistäminen esimerkein Käsitteitä ja selityksiä (Precede-Proceed - terveyden edistämisen suunnittelun ja arvioinnin malli
Meurman P. (2011). Targeting of caries prevention at preschool children, a practice based study. Turun yliopiston julkaisuja, Annales Universitatis Turkuensis. Sarja - Ser. D osa - Tom. 979 Medica - Odontologica. https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/70838/AnnalesD979Meurman.pdf?sequence=1
Alastalo A-L ja Mattila N.(2012). Päiväkoti-ikäisten lasten suun terveyden edistämisen oppimateriaali. Opinnäytetyö. Metropolia AMK.
Pikkulasten suun terveyden edistäminen
http://www.stal.fi/tietoa-suun-terveydesta/tietoa-suun-terveyden-edistajill/materiaalit/
Muu opettajan osoittama materiaali ja kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
Tentti ja/tai tehtävät
Verkko-opiskelu, itsenäinen/pienryhmä
Työpaja
Päiväkotiprojekt

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Päiväkotiprojekti toteutetaan yksityisissä ja/tai julkisissa päiväkodeissa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin tai suorituksen palautuksen sekä uusintatenttien ajankohdat ilmoitetaan orientaatiossa.

Kansainvälisyys

Projektin toteutus kohderyhmän kulttuuriset lähtökohdat huomioiden.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahot. Terveydenedistämistapahtuma alle kouluikäisille, vanhemmille tai varhaiskasvattajille suun omahoidosta. Osaamisen näyttönä kirjallinen raportti (Ahot 1-2op

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op = 135t
1op Pedodontia 27t
1op Kehityspsykologia 27t
1,5op Leikki terveysvalmennuksessa 40,5h
1,5op Päiväkotiprojekti 40,5h

Sisällön jaksotus

1 OSA KEHITYSPSYKOLOGIA 1 op
2 OSA LAPSEN SUUN TERVEYS 1op
3 OSA LEIKKI TERVEYSVALMENNUKSESSA 1,5 op
4 OSA TERVEYSVALMENNUS JA PROJEKTI PÄIVÄKODISSA 1,5 op

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksototeutukselle ilmoittautuminen (Tutkintosääntö § 32)

ilmoittautumisessa huomioitavaa opintojen nopeuttajille; Pääperiaate on, että etusija on niillä opiskelijoilla, joiden HOPS:n ja oman ryhmän ajoituksen mukaisiin pakollisiin opintoihin kyseinen opintojakso kuuluu.

Opintojaksolle hyväksyminen on ehdollinen niin kauan, kunnes opintojaksolle määritellyt edeltävyysehdot on tarkistettu.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Opintojaksototeutuksen arviointi (Tutkintosääntö § 36)

Arviointi perustuu opintojakson tai -kokonaisuuden osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Arviointiperusteet ja arvosanan muodostuminen kuvataan yksityiskohtaisesti opintojakson toteutussuunnitelmassa ja ne käsitellään opiskelijoiden kanssa jokaisen opintojakson toteutuksen alussa. Opintojakson suoritus arvioidaan hyväksytyksi vasta, kun kaikki pakolliset toteutusosat on arvioitu hyväksytyiksi.

Opintojaksototeutuksen arvosana annetaan tiedoksi opiskelijalle merkitsemällä se opintosuoritusrekisteriin viimeistään neljän työviikon kuluessa toteutuksen päättymisajan jälkeen.

Mikäli suorituksia ei ole tehty 2. uusintatenttipäivämäärään mennessä, toteutus arvioidaan hylätyksi ja opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle toteutukselle. Jos opiskelija ei ole toiseen uusintatenttipäivään mennessä palauttanut annettuja tehtäviä, opiskelija poistetaan toteutukselta, jotta hän voi uudelle toteutukselle ilmoittautuminen onmahdollista.
Mikäli opiskelijalla on toteutuksella osasuorituksia hänen hakeutuessaan uudelle opintojaksototeutuksella, hän hyväksilukee toteutuksen osat normaalin AHOT-menettelyn kautta.

Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opintojen ohjaukseen, kuten toteutuksen orientaatiotuntiin ja ryhmätyöskentelyyn.
Mikäli opiskelija on estynyt osallistumasta, hänen tulee itsenäisesti selvittää ohjauksessa esitetyt asiat opetusmateriaalista tai muilta osallistujilta.

Läsnäolovelvollisuus Lapsen suun terveys -teorioissa.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Hyväksytty toteutus:
Tentti (läpipääsyraja 60%).
Hyväksytyt päiväkotiprojektin suunnitelma, materiaalit, saatekirje sekä toteutus.
Hyväksytty projektiraportti.
Osallistuminen ryhmätyöskentelyssä.
Läsnäolo projektin päätösseminaarissa.

ARVIOINTI: tutkintosäännön mukaisesti arviointiaika on 4 viikkoa viimeisestä palautuspäivästä alkaen. Arviointi yksilökohtainen.

Opetustilanteen tallenteet
Opintojakson verkossa toteutuvat kontaktit voidaan tallentaa joustavaa opiskelua varten. Mikäli et halua olla mukana tallenteella, ilmoita tästä opettajalle opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla.
Opetustilanteiden tallenteet ovat nähtävissä opintojakson ajan opintojakson käyttämällä oppimisalustalla. Jos ryhmän kanssa ei sovita muuta, opetustilanteiden tallenteet poistetaan viimeistään 6 kk opintojakson päätyttyä.
Tietosuojaseloste
Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy Metropolian julkisilla verkkosivuilla julkaistusta Metropolian opiskelija- ja ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajakohtaiset oppimiset tavoitteet joihin peilataan opiskelijan osaamista.