Siirry suoraan sisältöön

Hammaslääketiede II (5 op)

Toteutuksen tunnus: SX00EB71-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 21.12.2023

Ajoitus

22.03.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma

Opettaja

 • Hannele Tiira
 • Maria Mstoi
 • Luennoitsija Terveysala

Vastuuopettaja

Hannele Tiira

Ryhmät

 • SXP23K2A
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, RYHMÄ A
 • SXP23K2
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

-osaa tunnistaa erilaisia kiinnityskudossairauksia ja niiden riskitekijöitä sekä hallitsee hoidon eri vaiheet
-ymmärtää kiinnityskudossairauksien mikrobiologian
-osaa selittää yleisimmät parodontaalikirurgiset toimenpiteet
-osaa selittää yleisimmät suukirurgiset toimenpiteet ja niiden jälkihoidon
-osaa havaita limakalvomuutoksen suussa
-huomioi hoidon suunnittelussa potilaan yleissairaudet ja lääkitykset
-tunnistaa suuhygienistin työn osuuden suukirurgiassa, endodontiassa sekä protetiikassa
-osaa toimia osana monialaista tiimiä suukirurgiassa, endodontiassa sekä protetiikassa

Sisältö

Kiinnityskudossairauksien luokitus, riskitekijät, tutkimusmenetelmät, hoidon eri vaiheet ja mikrobiologia
Parodontaalikirurgia
Suukirurgian perusteet
Suun limakalvomuutokset
Suun terveydentilan ja yleissairauksien välinen yhteys
Suuhygienistin osaaminen suukirurgiassa, endodontiassa ja protetiikassa

Aika ja paikka

Tiedot lukujärjestyksessä

Oppimateriaalit

Moodlen materiaali
Opettajien osoittama materiaali
Ajankohtainen materiaali ja tutkimukset
Therapia Odontologica käsiteltävien aiheiden osalta
Heinonen, T. 2008. Yleissairaudet suun terveydenhoidossa. Idies ky
Käypä hoito -suositukset käsiteltävien aiheiden osalta

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus
Itsenäinen opiskelu
Ryhmätyöskentely
Oppimistehtäviä
Kliiniset harjoitukset
Laboraatio ja/tai simulaatioharjoitukset
Kirjatentit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa, löytyvät lukujärjestyksestä

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osittainen AHOT opiskelijan aiemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella: Suuhygienistin osaaminen suukirurgiassa, endodontiassa ja protetiikassa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op

Sisällön jaksotus

Opintojaksoon kuuluvat seuraavat osat:
Osa 1. Parodontologia 2 op
Osa 2. Suun terveydentilan ja yleissairauksien välinen yhteys 0,5 op
Osa 4. Suukirurgia ja suun limakalvomuutokset 1 op
Osa 3. Suuhygienisti suukirurgisessa, endodontisessa ja proteettisessa hoitotyössä 1,5 op

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.

Suuhygienisti suukirurgisessa, endodontisessa ja proteettisessa hoitotyössä -osa sisältää teoriaopintoja, laboraatioita ja/tai simulaatioita. Laboraatioissa ja simulaatioissa läsnäolovelvollisuus. Molempiin tulee pukeutua työvaattein.

Poissaolot korvataan opettajan määrittämällä tavalla.

Hammaslääketiede I tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen tälle opintojaksolle osallistumista.

Opintojakson suorittaminen hyväksytysti on edellytys seuraavan kliinistä harjoittelua sisältävän opintojakson aloittamiselle.

Oppimistehtävät tulee palauttaa määräaikaan mennessä. Myöhässä palautetut oppimistehtävät alentavat opintojakson arviointia.

Opetustilanteen tallenteet
Opintojakson verkossa toteutuvat kontaktit voidaan tallentaa joustavaa opiskelua varten. Mikäli et halua olla mukana tallenteella, ilmoita tästä opettajalle opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla.
Opetustilanteiden tallenteet ovat nähtävissä opintojakson ajan opintojakson käyttämällä oppimisalustalla. Jos ryhmän kanssa ei sovita muuta, opetustilanteiden tallenteet poistetaan viimeistään 6 kk opintojakson päätyttyä.

Tietosuojaseloste
Kuvaus opintojaksolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy Metropolian julkisilla verkkosivuilla julkaistusta Metropolian opiskelija- ja ja opintotietorekisterin tietosuojaselosteesta.

Opintojen mahdollinen nopeuttaminen edellyttää kaikista aikaisemmista opintojaksoista arvosanaa H3.
Aikaisemmat opintojaksot, kliininen harjoittelu sekä taitopajan opinnot ja osaamisen näytöt tulee olla suoritettu ennen seuraavia opintojaksoja.
Opintojaksoilla edetään opetussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä.
Opintojen nopeuttamisesta tulee ensin keskustella oman uraohjaajan kanssa, henkilökohtaisesta opintopolusta tehdään sopimus sopimuspankkiin.

Mikäli opiskelijalla on yksilöllisten opetusjärjestelyjen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

0-5
Arviointikriteerit, ks liite.
Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteerien tasoa edistynyt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen
Oppimistehtävät
Parodontologia sekä suukirurgia ja suun limakalvomuutokset erilliset kirjatentit
Koko toteutuksesta tulee koontiarvosana
Projektin hyväksyttyjä osasuorituksia ei voi korottaa
Myöhässä palautetut oppimistehtävät alentavat opintojakson arviointia