Palvelusta on julkaistu uudistettu versio. Siirry uuteen opinto-oppaaseen.

OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Monimuotototeutus > Konservoinnin tutkinto-ohjelma

Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Konservaattori (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Kirsi Perkiömäki
Tutkintovastaava
040 186 8443
kirsi.perkiomaki@metropolia.fi
PL 4072
00079 Metropolia

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityispääsyvaatimuksia. Käytetään valtakunnallisia pääsyvaatimuksia.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä ( http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/)
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Tutkinnon profiili

Konservointi on poikkitieteellinen tieteenala, jonka tarkoituksena on kulttuuriperinnön säilyttäminen. Konservoinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joilla kulttuuriperinnön tuhoutumista voidaan hidastaa tai ehkäistä. Konservointi jaetaan tekniseen eli käytännön konservointiin sekä säilyttävään eli ennaltaehkäisevään konservointiin.
Konservoinnissa on valittavana kuusi eri suuntautumisvaihtoehtoa; esine-, huonekalu-, interiööri-, tekstiili-, paperi- ja maalaustaiteen konservointi.

Keskeiset oppimistulokset

Koulutus antaa opiskelijalle laajat taustatiedot taide- ja kulttuurihistoriasta, kemiaan ja biologiaan pohjautuvasta materiaalitutkimuksesta, teknologiaopinnoista ja museologiasta sekä eri konservointimenetelmistä.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Konservaattori työskentelee museoissa, konservointikeskuksissa, arkistoissa, kirjastoissa, säätiöissä, projekteissa ja yliopistoissa tai itsenäisenä konservointialan yrittäjänä.

Jatko-opinnot

ylempi AMK-tutkinto

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaiset 240 op:n opinnot suoritettuna.

Opintojen toteuttaminen

Kokopäiväopinnot.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Pakolliset harjoittelu ajoittuvat toisen ja kolmannen vuoden keväälle.
Koulutuksen aikana tehdään yhteistyöhankkeita museoiden, konservointiyritysten sekä julkisen hallinnon kanssa. Yhteistyötä työelämän ja Metropolian muiden koulutusalojen kanssa toteutetaan myös Innovaatioprojektin (10 op) sekä muiden projektiopintojen yhteydessä.

Opiskelijavaihto

Opiskelijoilla on mahdollisuus hakea opintojen aikana kansainväliseen vaihtoon ja/tai suorittaa työharjoittelu ulkomailla.