OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Monimuotototeutus > Vanhustyön tutkinto-ohjelma > Vanhustyö

Vanhustyö

Syksy 2021

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Gerontologisen osaamisen lähtökohtia
                                                 
Orientaatio opintoihin 5
     
           
                       
Vanhenemisen monimuotoisuus 5
     
           
                       
Anatomia, fysiologia ja ikääntyminen 5
     
           
                       
Yhteiskunta ja ikääntyminen 5
     
           
                       
Asiantuntijaviestintä ja projektiosaaminen 5
     
           
                       
Gerontologinen tutkimus ja kehittäminen geronomin työssä 5
     
           
                       
30000300000001515000000000000
Oikeus omanlaiseen ikääntymiseen
                                                 
Ikääntyneen toimintakykyä tukeva ryhmätoiminta 10
       
             
                   
Kuntoutuminen monialaisena yhteistoimintana 5
       
             
                   
Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyö 5
       
             
                   
Moninaisuus vanhustyössä 5
       
             
                   
Ikääntyneiden oikeudet ja lainsäädäntö 5
       
             
                   
30000030000000015150000000000
Monitarpeisen iäkkään hyvän elämän tukeminen
                                                 
Lääketieteen erityiskysymykset iäkkäiden hoidossa 5  
       
               
               
Iäkkään lääkehoito 5  
       
               
               
Monitarpeisen iäkkään arvokkaan elämän tukeminen 15  
       
               
               
Muistiasiakkaan hyvän elämänlaadun ja omannäköisen arjen tukeminen 5  
       
               
               
03000003000000000151500000000
Monialainen kumppanuus ja moniasiantuntijuus
                                                 
Ikääntyneen kotona asumisen tukeminen 15  
         
                 
           
Käyttäjälähtöinen teknologia ja ikääntyneiden monialainen kuntoutus 5  
         
                 
           
Yrittäjyys ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 5  
         
                 
           
Työelämän ruotsi 3  
         
                 
           
Vieras kieli englanti 2  
         
                 
           
03000000300000000001515000000
Varhaisen vaikuttamisen mahdollisuudet
                                                 
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
       
Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 5    
         
                   
       
Ikääntyneiden osallisuuden vahvistaminen 5    
         
                   
       
Monialainen innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 5    
         
                   
       
00300000030000000000015150000
Kohti ihmislähtöisiä palveluita
()
                                                 
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                     
   
Ikääntyneiden palveluohjaus 10    
           
                     
   
Ikääntyneiden ihmisten toimintaympäristöjen kehittäminen kumppanuudessa 5    
           
                     
   
00200000002000000000000101000
Geronomi kehittämässä vanhustyötä
()
                                                 
Johtaminen osana geronomin ammatillisuutta 5      
           
                       
Kehittämisen ja johtamisen harjoittelu 15      
           
                       
Opinnäytetyön raportointi, hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 5      
           
                       
000250000002500000000000012.512.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606050253030303030202515151515151515151515101012.512.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

OPISKELU VANHUSTYÖN TUTKINTO-OHJELMASSA
Geronomi AMK on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Tutkinnon laajuus on 210 op ja laskennallinen opiskeluaika on 3,5 vuotta. Tutkinto perustuu kansainvälisiin ja kansalliseen koulutuksen tasokuvauksiin, valtakunnallisiin vanhustyön strategioihin ja laatusuosituksiin, geronomi AMK-tutkinnon ja Metropolian kompetensseihin, työelämälähtöisyyteen ja monialaiseen gerontologiseen tutkimustietoon.
Tutkinnossa oppiminen perustuu Metropolian ammattikorkeakoulututkintojen yhteisten osaamisten tavoitteisiin, jotka ovat oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen, monikulttuurisuusosaaminen, teknologiaosaaminen. Pedagogista toimintaa ohjaavat yhteistoiminnallisen oppimisen ja projektioppimisen periaatteet.
Työelämälähtöisyys toteutuu vanhustyön erilaisissa ympäristöissä tapahtuvissa käytännön harjoitteluissa (43 op) sekä opetukseen sisältyvissä projekteissa ja innovaatio-opinnoissa, joita toteutetaan yhteistyössä ikääntyneiden ihmisten, vanhustyön erilaisten toimijoiden ja työelämän kanssa. Projektitehtävien tavoitteet perustuvat työelämän kehittämistarpeisiin ja ikääntyneiden ihmisten elämänlaadun tukemiseen.
Metropoliassa opiskelijoita kannustetaan kansainväliseen toimintaan, kuten kansainvälisiin työharjoitteluihin, vaihto-ohjelmiin ja projekteihin. Opintoja voi suorittaa myös moniammatillisissa ja -alaisissa oppimisympäristössä esimerkiksi Metropolian HyMy-kylässä sekä Metropolian kehittämishankkeissa innovaatiokeskittymissä. Työelämän asiantuntijat toimivat opiskelijoiden harjoittelun ohjaajina sekä kumppaneina ja mentoreina työelämässä toteutuvassa opetuksessa, projekteissa ja kehittämishankkeissa.
Tutkinto-ohjelman opinnot sisältävät opintojen ohjausta ensimmäisestä lukukaudesta lähtien opiskelijan oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin mukaisesti. Opintoihin sisältyy lisäksi ammatillisen kasvun ohjausta. Opinnoissa hyödynnetään opiskelijan olemassa olevaa, aiemmin hankittua osaamista (AHOT). Opiskelija tekee oman osaamiskartoituksensa, jonka avulla opiskelijan osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa osaksi tutkinnossa vaadittavaa osaamista.

TUTKINTO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA GERONOMIN ASIANTUNTIJUUS
Vanhustyön tutkinnon perustana on holistinen ihmiskäsitys ja vanhuuden näkeminen yksilöllisenä ja arvokkaana elämänvaiheena. Koulutus perustuu näkemykseen ikäihmisestä voimavaroja omaavana ja aktiivisena toimijana omassa elämässään ja yhteisössään. Tutkinnon toimintaa ja opintojen sisältöä ohjaavat vanhustyön eettiset näkökulmat ja periaatteet. Tutkinto toimii monialaista asiantuntijuutta ja kehittäjäkumppanuutta edistäen erilaisissa vanhustyön verkostoissa. Tutkinnon opetussuunnitelmassa pyritään vastaamaan vanhustyön tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Muistityöosaaminen, digitalisaation edellyttämä osaaminen ja gerontologinen palveluohjausosaaminen vahvistuvat koko opintojen ajan.
Geronomi arvioi ikääntyneiden ihmisten ja heidän läheistensä yksilöllisiä tarpeita erilaisissa elämäntilanteissa ja tukee omanlaisen elämän, toimijuuden ja osallisuuden toteutumista. Geronomi toimii vanhuspalvelujen toimintaympäristöissä huomioiden asiakasryhmien erityispiirteitä. Geronomi edistää työssään ikääntyneiden hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä.
Geronomi arvioi vanhuspalvelujen tulevaisuuden kehittämistarpeita ja toimii palvelujen kehittäjänä monialaisessa yhteistyössä muiden vanhustyön toimijoiden kanssa. Geronomi kehittää myös omaa ammattialaansa sekä vaikuttaa yhteiskunnallisesti ikääntymiseen ja vanhustyöhön liittyviin kehittämiskohteisiin. Geronomilla on valmiudet toimia vanhustyön johtamistehtävissä.
Geronomin AMK tutkinto ja koulutus rakentuvat seuraavista lukukausittain etenevistä opintokokonaisuuksista ja osaamisalueista:
Gerontologisen osaamisen lähtökohtia 30 op
Oikeus omanlaiseen ikääntymiseen 30 op
Monitarpeisen iäkkään hyvän elämän tukeminen 30 op
Monialainen kumppanuus ja moniasiantuntijuus 30 op
Varhaisen vaikuttamisen mahdollisuudet 30 op
Kohti ihmislähtöisiä palveluita 30 op
Geronomi kehittämässä vanhustyötä 30 op

GERONOMI (AMK) -TUTKINNON KOMPETENSSIT
Valtakunnalliset geronomi AMK- tutkinnon kompetenssit
• gerontologinen osaaminen
• monialainen arviointiosaaminen
• ohjausosaaminen
• gerontologinen hoiva-, hoito ja kuntoutusosaaminen
• palvelujärjestelmäosaaminen
• johtamis-, kehittämis- ja laadunhallinta osaaminen