OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Monimuotototeutus > Toimintaterapian tutkinto-ohjelma > Toimintaterapia

Toimintaterapia

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Työelämälähtöinen oppiminen ja toimintaterapeuttina toimiminen
                                                 
Oppimisen valmiudet 5
     
           
                         
Ihmisen toiminta 5
     
           
                         
Psykologinen näkökulma toimintaan 5
     
             
                       
1500015000000105000000000000
Näkökulmia ihmisen toimintaan 1
                                                 
Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka 5
     
           
                         
Tuki- ja liikuntaelimistön vaikutus toimintaan 5
     
             
                       
Toimintaterapeutti terapiasuhteen rakentajana 5
     
             
                       
1500015000000510000000000000
Näkökulmia ihmisen toimintaan 2
                                                 
Kuntoutuminen monialaisena yhteistoimintana 5
       
             
                     
Hermoston vaikutus toimintaan 5
       
             
                     
Ihminen ympäristöissään 5
       
             
                     
1500001500000001500000000000
Toimintaterapia-arviointi ja asiakkaan kohtaaminen toimintaterapiassa
                                                 
Toimintakyvyn arviointi ja tutkimus 1 5
       
               
                   
Harjoittelu 1 Toimintakyvyn arviointi 5
       
               
                   
Apuvälineet toiminnan mahdollistajana 5
       
               
                   
1500001500000000150000000000
Toimintamahdollisuuksien tukeminen itsestä huolehtimisessa ja leikissä
                                                 
Toimintakyvyn arviointi ja tutkimus 2 5  
       
               
                 
Terapeuttinen toiminta itsestä huolehtimisessa, kotielämässä, asioinnissa ja leikissä 10  
       
               
                 
0150000150000000015000000000
Toimintaterapiaprosessi ja asiakassuhteen luominen
                                                 
Harjoittelu 2 Toimintamahdollisuuksien arviointi ja edistäminen 15  
       
                 
               
0150000150000000001500000000
Toimintamahdollisuuksien tukeminen opiskelussa, työssä ja vapaa-ajan toiminnassa
                                                 
Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet 5  
         
                 
             
Terapeuttinen toiminta opiskelussa, työssä ja vapaa-ajan toiminnassa 5  
         
                 
             
Terapeuttinen toiminta ryhmissä 5  
         
                 
             
0150000015000000000150000000
Toimintaterapiaprosessi ja vastavuoroinen terapiasuhde
                                                 
Harjoittelu 3 Toimintamahdollisuuksien edistäminen 15  
         
                   
           
0150000015000000000015000000
Kehittäminen ja innovaatiot
                                                 
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
         
Kehittämis- ja tutkimustoiminnan syventävät opinnot 5    
         
                   
         
0015000001500000000001500000
Yhteisöt, verkostot ja vaikuttaminen
                                                 
Kommunikointi eri tavoin 5    
         
                     
       
Terapeuttinen toiminta yhteisöissä, yhteiskunnassa ja kansainvälisesti 5    
         
                     
       
Hyvinvointialan yrittäjyys, johtaminen ja palvelujen tuottaminen 5      
           
                       
 
0010500001005000000000100050
Toimintamahdollisuuksien edistäminen ja verkostojen luominen
                                                 
Harjoittelu 4 Toimintamahdollisuuksien edistäminen ryhmissä ja yhteisöissä 15    
           
                     
     
0015000000150000000000015000
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                     
   
Opinnäytetyön raportointi ja julkistaminen 5      
           
                       
001050000555000000002.52.52.52.52.52.5
Valinnainen opintokokonaisuus / Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
     
           
                       
Osaamisen syventäminen toimintaterapiassa
                                                 
Toimintaterapian syventävät opinnot 1 5    
           
                     
   
Toimintaterapian syventävät opinnot 2 5    
           
                     
   
Yhteistoiminta ja yhteinen kehittäminen toimintaterapiassa 5      
           
                         
0010200000010200000000000557.512.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060603030303030303030151515151515151517.512.522.57.51515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Koulutuksen tehtävänä on kouluttaa toimintaterapian asiantuntijoita ja tuottaa käytännönläheistä tietoa osallistumisen ja toimintakyvyn niiltä osa-alueilta, joilla edistetään väestön hyvinvointia. Toimintaterapiassa käytetään toiminnan terapeuttista voimaa, joka mahdollistaa ihmisten osallistumisen heidän päivittäisissä ympäristöissään. Koulutusohjelmassa noudatetaan toimintaterapeuttikoulutuksen kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia. Opetussuunnitelma rakentuu opiskelijan ammatillisen kasvun ja osaamisen mukaan siten, että jokainen periodi on oma opintokokonaisuutensa.
Toimintaterapian ammatin vahvana ytimenä on toimintamahdollisuuksien arviointi ja tukeminen, toiminnan terapeuttinen käyttö sekä terapiasuhdeosaaminen. Toimintaterapeuttikoulutuksen lähtökohtana on jokaisen ihmisen oikeus osallistua itselleen merkitykselliseen toimintaan. Toimintaterapian innovaatioprojektiopintojen ja kehittämishankkeisiin integroidun oppimisen myötä toimintaterapeuttiopiskelijat harjaantuvat yhteistoiminaan: he tunnistavat työelämän kehittämistarpeita ja löytävät niihin ratkaisuja. Valmiudet työskennellä erilaisissa monialaisissa työryhmissä ja verkostoissa kehittyvät työelämäharjoittelujen, projektien ja oppimistehtävien avulla.
Opiskelijan on mahdollista sisällyttää tutkintoonsa omaa ammatillista osaamistaan syventäviä valinnaisia ja vapaasti valittavia opintoja vähintään 15 opintopistettä Metropolian eri koulutusaloilta. 5.–7. lukukauden opinnot on suunniteltu siten, että opiskelija voi suorittaa niitä myös eri järjestyksessä. Kansainvälinen opiskelija- ja opettajavaihto sekä alan kirjallisuus, intensiivikurssit ja uusin tutkimus tuottavat kansainvälistymiseen liittyvää osaamista. Koulutusohjelmasta valmistuvat toimintaterapeutit ymmärtävät näyttöön perustuvan käytännön merkityksen oman työnsä ja alan kehittymisen kannalta.
Toimintaterapeutit työskentelevät kaiken ikäisten asiakkaiden kanssa sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä opetustoimessa. Lisäksi toimintaterapeutit toimivat yksityissektorilla mm. vammaisjärjestöissä, projekti- ja kehittämistehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä.
Opintojen lukukausien pääteemat ovat:
1 lk Työelämälähtöinen oppiminen ja toimintaterapeuttina toimiminen sekä ihmisen toiminta eri näkökulmista tarkasteltuna
2 lk Näkökulman syventäminen Ihmisen toimintaan sekä toimintakyvyn arviointi toimintaterapiassa ja asiakkaan kohtaaminen
3 lk Toimintamahdollisuuksien tukeminen itsestä huolehtimisessa ja leikissä osana toimintaterapiaprosessia sekä asiakassuhteen luominen
4 lk Toimintamahdollisuuksien tukeminen opiskelussa, työssä ja vapaa-ajan toiminnassa sekä vastavuoroinen terapiasuhde
5 lk Kehittäminen ja innovaatiot sekä yhteisöt, verkostot ja vaikuttaminen
6 lk Toimintamahdollisuuksien edistäminen ja verkostojen luominen
7 lk Ammattiin suuntaaminen ja osaamisen syventäminen toimintaterapiassa