OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Monimuotototeutus > Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma > Bioanalytiikka

Bioanalytiikka

Kevät 2021

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Bioanalyytikko kliinisen laboratoriotyön osaamisen tunnistajana
                                                 
Oppimisen ja opiskelun valmiudet 5
     
           
                         
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
     
           
                         
Kliiniset hoitotoimet laboratoriotyössä 5
     
           
                         
Asiakas sosiaali- ja terveyspalveluiden keskiössä 5
     
             
                       
Preanalytiikan ja näytteenoton osaajaksi 10
     
             
                       
Laboratoriotyön perusteet 5
       
             
                     
Tilastomatematiikka ja laboratoriotyön fysikaaliset sovellukset 5
       
             
                     
Vieritestaus ja terveysteknologia 5
       
             
                     
Kemia 5
       
               
                   
Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu I 5
       
               
                   
Immunologia 5
       
               
                   
60000303000000151515150000000000
Bioanalyytikko kliinisen laboratoriotyön toimijana
                                                 
Verensiirtotoiminta 5  
       
               
                 
Solubiologia 5  
       
               
                 
Biokemia ja lääketieteen perusteet 5  
       
               
                 
Molekyyligenetiikka 5  
       
                 
               
Kliinisen hematologian tutkimukset 10  
       
                 
               
Kliinisen kemian tutkimukset 10  
         
                 
             
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 5  
         
                 
             
Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu II 15  
         
                   
           
06000003030000000015151515000000
Bioanalyytikko kliinisen laboratoriotyön osaajana
                                                 
Monialainen innovaatioprojekti 10    
         
                   
         
Kliinisen sytologian tutkimukset 5    
         
                   
         
Kliinisen histologian tutkimukset 5    
         
                     
       
Kliinisen mikrobiologian tutkimukset 10    
         
                     
       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
           
                     
     
Kliinisen fysiologian, neurofysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimukset 10    
           
                     
     
Yrittäjyys ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 5    
           
                       
   
0050000003020000000000151515500
Bioanalyytikko kliinisen laboratoriotyön kehittäjänä
                                                 
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                       
 
Opinnäytetyön raportointi, hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 5      
           
                       
 
Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu III 15      
           
                         
00025000000250000000000001015
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
   
         
                     
 
0010500000105000000000001050
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606030303030303030301515151515151515151515151515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Opetussuunnitelma vastaa tutkintovaatimuksia, työelämän osaamis- ja kehittämistarpeita sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön vaatimuksia. Siinä korostuvat opiskelijalähtöinen sekä oppimis- ja osaamisperustainen ajattelu. Osaamistavoitteet kertovat opiskelijalle, minkälaista osaamista häneltä edellytetään sekä auttavat häntä arvioimaan omaa oppimistaan. Bioanalytiikan opetussuunnitelman tuottama osaaminen vastaa European Qualification Framework (EQF) tasoa 6.

Opetussuunnitelma tarjoaa opiskelijalle oppijan polun, jonka avulla hän laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Opetustarjonta koostuu vähintään viiden opintopisteen (5 op) laajuisista opintojaksoista. Monialaisuus oppimisessa toteutuu siten, että opiskelijalla on mahdollisuus 15 op:n laajuisiin Metropolian yhteisiin vapaasti valittaviin opintoihin. Ne voivat koostua yhdestä tai useammasta jaksosta. Monialaisia opintoja voi suorittaa myös Metropolian innovaatiokeskittymissä. Opetustarjonta on suunniteltu siten, että opiskelijalla on mahdollisuus opiskella 30 op lukukautta kohden. Bioanalytiikan tutkinto sisältää harjoittelua ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä ja terveydenhuollon laboratorioissa yhteensä 75 opintopistettä.

Oppimisen lähtökohtana ovat ammatillisesta käytännöstä nousevat tilanteet ja ongelmat, joihin etsitään näyttöön perustuvia ratkaisuja ja uudenlaisia toimintatapoja. Opetus toteutuu osin projektityöskentelynä, johon kuuluvat oman alan työelämää kehittävät hankkeet ja projektit. Osaaminen syvenee ja laajenee erilaisissa oppimisympäristöissä, esimerkiksi simulaatioissa, palvelutoiminnassa ja innovaatiokeskittymissä. Opiskelu toteutuu lähi- ja verkko-opintoina. Teoriaopintoja voi suorittaa verkkopainotteisesti. Harjoittelut tehdään lähiopintoina ammattikorkeakoulun opetuslaboratorioissa ja terveysalan laboratorioissa. Verkko-opiskelu edellyttää opiskelijalta hyvää motivaatiota ja itseohjautuvuutta. Opetusteknologiset ratkaisut lisäävät joustavuutta ja vaihtoehtoisia opiskelutapoja. Opiskelumuodosta riippumatta opiskelija on oman oppimisensa vastuunkantaja.

Opiskelijan osaamista arvioidaan opintojen aikana Metropolian yhteisten ja bioanalyytikon tutkintokohtaisten kompetenssien avulla. Opiskelija saa valmiudet jatkuvaan osaamisensa kehittämiseen ja jatko-opintoihin. Osaamistavoitteet on määritelty työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja ne kuvaavat työelämälle opiskelijan osaamisen ja valmiudet erilaisiin työtehtäviin. Osaamisperustainen opetussuunnitelma mahdollistaa opiskelijaliikkuvuuden korkeakoulujen sisällä ja välillä. Lisäksi se helpottaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) sekä eri maissa suoritettujen tutkintojen vertailua. Kansainvälisyys kuuluu jokaisen oppijan polkuun kansainvälisenä opiskelijavaihtona, harjoitteluna tai kotikansainvälisinä opintoina, kuten englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina. Osa opetussuunnitelman opinnoista voidaan toteuttaa myös englanniksi.
Opetussuunnitelma palvelee tietolähteenä myös työelämää ja kansainvälisiä kumppaneita.

Osaamistavoitteet

Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen opiskelija tuntee bioanalyytikon ammatin toimintaympäristön ja ymmärtää kliinisen laboratoriotoiminnan tärkeänä osana sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää. Hän osaa kuvata bioanalyytikolta vaadittavaa ydinosaamista. Opiskelija hankkii tietoa ja arvioi sitä kriittisesti. Opiskelija viestii ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa sekä hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä osaamisensa kehittämisessä. Opiskelija ohjaa asiakkaita, toteuttaa näytteenottotoimintaa laatujärjestelmän mukaisesti sekä toimii asiakaspalvelu- ja näytteenottotilanteissa ammatillisesti. Opiskelija käyttää tavallisimpia laboratoriovälineitä ja menetelmiä sekä osaa suorittaa joitakin vieritestejä ja selittää niissä käytettävien menetelmien ja laitteiden periaatteita.

Toisen opiskeluvuoden jälkeen opiskelija laajentaa osaamistaan ammattiaineissa. Hän arvioi laboratoriotutkimusprosessia kliinisen laboratoriotyön eri alueilla sekä perustelee laboratoriotutkimusten merkitystä potilaan hoidossa. Opiskelija ohjaa ja opettaa asiakkaita ja laatii ohjausmateriaalia. Hän suunnittelee ja toteuttaa näytteenoton, näytteiden käsittelyn, säilytyksen ja kuljetuksen. Opiskelija analysoi näytteitä ja suorittta potilastutkimuksia laatuvaatimusten ja suositusten mukaisesti. Hän osaa selittää laboratoriotoiminnassa käytettävien laitteiden ja menetelmien periaatteet. Opiskelija tuntee laboratoriotoiminnan ajankohtaisia tutkimus- ja kehityshaasteita ja hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa. Hän sisäistää ammatti- ja tutkimuseettiset periaatteet osaksi ammatillista asiantuntijuuttaan ja toimii niiden mukaisesti. Opiskelija arvioi omaa ammatillista kehittymistään sekä kehittää vuorovaikutus-, ohjaus- ja työyhteisötaitojaan. Hän toimii erilaisissa työ ja oppimisympäristöissä sekä moniammatillisissa tiimeissä kehittävällä työotteella.

Opintojen loppuvaiheessa opiskelija syventää osaamistaan ammattiaineissa. Hän arvioi kriittisesti kliinisen laboratoriotutkimusprosessin toimivuutta erilaisissa terveydenhuoltoon liittyvissä asiakastilanteissa, potilaan hoitoketjussa ja kehittää sitä asiakaslähtöisesti. Opiskelija käyttää perustellusti laadunhallinnan menetelmiä laboratoriotutkimusprosessin eri vaiheissa. Hän toimii ratkaisukeskeisesti ongelmatilanteissa. Opiskelija arvioi ammatillista kehittymistään suhteessa bioanalyytikon tehtäväalueeseen ja suunnittelee omaa urakehitystään.