OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Musiikin tutkinto-ohjelma
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Musiikin tutkinto-ohjelma
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Musiikkipedagogi (AMK), Muusikko (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Osaamisaluepäällikkö Paula Turkkila
Kulttuuripalvelut ja musiikki
Arabiankatu 2, 00560 Helsinki
Postiosoite:
Metropolia Ammattikorkeakoulu,
PL 4042, 00079 METROPOLIA
paula.turkkila[at]metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Hakijalta edellytetään aiempaa musiikin osaamista ja musiikin teorian perusteiden hallintaa. Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, jota taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista koulutusta tarjoavat oppilaitokset edellyttävät valmistuviltaan.

Tutkinto järjestää erillisen valintakokeen. Valintakokeessa menestyminen edellyttää pidempiaikaista musiikin harrastamista tai musiikin opiskelua, soitto-/laulutaitoa sekä musiikin hahmottamisen, nuotinluvun ja nuotinkirjoittamisen taitoa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan aiempi osaaminen ja/tai korkeakoulutasoiset opintosuoritukset on mahdollista lukea hyväksi osaksi tutkintoa. Ks. tarkemmin Metropolian yleinen AHOT-ohje: https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/opintojen-suunnittelu/#c43877

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä: https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Tutkinnon profiili

Metropolian musiikin tutkinto-ohjelmasta valmistuu laaja-alaisia rytmi- ja/tai klassisen musiikin ammattilaisia.

Musiikin koulutus tarjoaa mahdollisuudet monipuolisiin työtehtäviin musiikin luomisesta ja esittämisestä musiikin opettamiseen sekä musiikkituotannon tehtäviin. Metropoliasta valmistuneet musiikkialan asiantuntijat luovat elinvoimaista musiikkikulttuuria ja siihen liittyvää koulutusta.

Metropolian musiikin vahvuuksia ovat opintojen laaja-alaisuus ja monipuolisuus, ammattitaitoinen ja kokenut opettajakunta, hyvät opetusharjoittelu- ja työelämäopinnot sekä opiskelun työelämälähtöisyys. Pääkaupunkiseudun työpaikka-, opiskelu- ja kulttuuritarjonta sekä Metropolian Musiikin tarjoamat kansainväliset verkostot ovat opiskelijan käytettävissä. Lisäksi opiskelija pystyy hyödyntämään Metropolia Ammattikorkeakoulun laaja-alaisuutta oman innovaatio- ja tulevaisuusosaamisensa kartuttamisessa opiskellen eri koulutusaloja yhdistävissä projekteissa.

Musiikkialan ammattiopinnot toteutetaan monipuolisissa oppimisympäristöissä. Opintojen keskeistä sisältöä pääaineesta riippuen ovat solistiset instrumenttitaidot, yhteissoittotaidot, musiikin teorian ja historian osaaminen, sävellys-, sanoitus- ja sovitustaidot, improvisointi, esiintymistaidot, musiikkiteknologinen osaaminen, musiikin tuottamis- ja markkinointitaidot, pedagogiset taidot sekä muu yhteisöllinen ja sosiaalinen osaaminen musiikkialan tehtävissä.

Musiikin tutkinto-ohjelmassa vierailee säännöllisesti alan tunnustettuja kotimaisia ja ulkomaisia huippuosaajia mestarikurssien, klinikoiden ja seminaarivierailujen muodossa.

Musiikkipedagogin tutkinnossa voi opiskella kahdessa eri pääaineessa: 1. Soiton- ja laulunopetus tai 2. Varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö. Tutkintonimike musiikkipedagogin koulutuksessa on musiikkipedagogi (AMK). Musiikkipedagogin koulutuksiin valitaan sekä rytmi- että klassisen musiikin opiskelijoita.

Muusikon tutkinnossa voi opiskella kahdessa eri pääaineessa: 1. Musiikin esittäminen tai 2. Musiikin tekeminen ja tuottaminen. Muusikon koulutuksiin valitaan rytmimusiikin opiskelijoita. Tutkintonimike muusikon koulutuksessa on muusikko (AMK).

Tutkivassa ja kehittävässä oppimisessa korostuu opiskelijan kyky suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää musiikkialan projekteja, joissa lähtökohtana ovat työelämän kehittämishaasteet. Musiikin opiskelijat saavat valmiuksia systemaattiseen asiakaslähtöiseen kehittämistyöhön ja oppivat hankkimaan, käsittelemään, tuottamaan ja soveltamaan musiikillista osaamista ja tietoa sekä suhtautumaan siihen kriittisesti.

Opintojensa aikana opiskelijat kasvavat oman alansa asiantuntijoiksi ja ammatillisen yhteisönsä jäseniksi.

Katso tarkemmat pääainekohtaiset kuvaukset kunkin pääaineen opetussuunnitelmasta.

Keskeiset oppimistulokset

Musiikkipedagogin koulutuksesta valmistuessaan opiskelija hallitsee monipuolisesti musiikillisia ja pedagogisia työtapoja ja on pedagogisen vuorovaikutuksen asiantuntija. Opiskelija ymmärtää musiikkikasvatuksen mahdollisuuksia laajalti ja osaa perustella niitä oppijalle, yhteisöille ja yhteiskunnalle. Opiskelija saa valmiudet oman toimintansa reflektointiin, tiimityöskentelyyn ja ammatilliseen vuorovaikutukseen työyhteisöissä.

Musiikkipedagogeilla on vahva muusikon ja pedagogin osaaminen, joka rakentuu oman soittimen taiteellisesta ja teknisestä hallinnasta ja monipuolisista pedagogisista valmiuksista. Ammatillisesta pääaineestaan riippuen hän hyödyntää taiteen soveltavan käytön mahdollisuuksia ja kykenee tukemaan oppimista monipuolisin lähestymistavoin.

Muusikon koulutuksesta valmistuva hallitsee laajasti rytmimusiikin eri tyylilajeja ja niiden edellyttämää ilmaisua. Pääaineesta riippuen osaamisen ytimessä ovat joko pitkälle viedyt instrumentti- ja yhtyetaidot tai musiikin luominen, tuottaminen ja teknologia. Opiskeluissa tuetaan opiskelijan ammatillista kasvua monipuolisin musiikin hahmottamista sekä työelämäosaamista kehittävin opinnoin.

Musiikin tutkinto-ohjelmasta valmistuva opiskelija osaa hakea ja jäsennellä tietoa kriittisesti, analysoida ja reflektoida omaa ja toisten työskentelyä ja ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti. Hän osaa tuottaa ja tulkita nuottikuvaa ja muuta musiikillista graafista ja kirjallista ilmaisua. Opiskelija hahmottaa musiikin kehityslinjoja ja osaa sijoittaa oman tekemisensä historialliseen perspektiiviin. Hän osaa hyödyntää yrittäjämäistä asennetta työelämässä, ymmärtää musiikkialan toimintaa, tekijänoikeuksiin liittyvää lainsäädäntöä ja käytäntöjä sekä musiikkialalla vallitsevia sopimus- ja raportointimenettelyjä.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Metropolian musiikin tutkinto-ohjelmasta valmistuneet toimivat monialaisina muusikkoina tai musiikkipedagogeina, musiikin tekijöinä ja musiikkialan asiantuntijoina.

Soiton- ja laulunopetuksen pääaineesta valmistuneet saavat pätevyyden toimia eri koulutusasteilla musiikkikentän tehtävissä kuten instrumentin yksilö- ja ryhmäopetuksessa, yhtyeiden ohjaamisessa ja musiikin hahmotusaineiden opetuksessa.
Varhaisiän musiikkikasvatuksen ja taiteen soveltavan käytön pääaineesta valmistuneet saavat monipuoliset valmiudet ja pätevyyden kaikkien ikäryhmien musiikin ja instrumentin alkuopetukseen sekä taiteen soveltavaan käyttöön erilaisissa yhteyksissä.

Musiikkipedagogiopinnot tuottavat yleisen pedagogisen kelpoisuuden:
- taiteen perusopetuksen oppimäärän mukaiseen opetukseen (musiikkikoulut, musiikkiopistot)
- kansalais- ja työväenopistoihin
- musiikkialan ammatillisen toisen asteen koulutukseen
- yksityiselle opetusalalle.

Musiikin esittämisen pääaineesta valmistuneet instrumentalistit ja laulajat toimivat esiintyvinä taiteilijoina rytmimusiikin solistisissa sekä orkesteri-, yhtye- ja studiomuusikon tehtävissä. Musiikin tekemisen ja tuottamisen pääaineesta valmistuneet hallitsevat säveltämisen, sovittamisen, laulunkirjoituksen sekä musiikkiteknologian ja toimivat esim. musiikki- ja multimedia-alan sisällöntuottajina, äänisuunnittelijoina tai musiikkituotantojen suunnittelijoina ja toteuttajina.

Jatko-opinnot

Musiikkipedagogi (AMK) ja muusikko (AMK) -tutkinnot ovat korkeakoulututkintoja, jotka rinnastetaan yliopistojen ja korkeakoulujen kandidaatin tutkintoon (Bachelor, ISCED taso 6). Musiikin tutkinto-ohjelmasta valmistuneet voivat hakeutua sekä kotimaisiin että ulkomaisiin jatko-opintoihin, soveltuvaan taide- tai tiedekorkeakoulun maisterintutkintoon tai ammattikorkeakoulujen musiikin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuorituksien arviointia koskevat yleiset periaatteet on kuvattu Metropolian tutkintosäännössä ja opintojaksokohtaiset periaatteet opetussuunnitelman opintojaksokuvauksissa ja opintojaksototeutuksen arviointitiedoissa.

Valmistuminen

Valmistuminen edellyttää sitä, että opiskelija on läsnä olevana ja on suorittanut kaikki ammattikorkeakoulututkintoonsa kuuluvat opinnot (laajuus 240 op).

Opintojen toteuttaminen

Tutkinto-ohjelman tutkintojen laajuus on 240 opintopistettä (ECTS) ja kesto 4 vuotta. Opinnot toteutetaan opintojaksoina, opintokokonaisuuksina tai projekteina. Opinnot sisältävät lähiopetusta, itsenäistä opiskelua ja harjoittelua. Osa opinnoista voidaan järjestää kokonaan tai osittain englannin kielellä.

Opiskelu etenee joustavina opintopolkuina henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Pääosa opetuksesta toteutetaan kokopäiväisenä.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoja toteutetaan monipuolisessa yhteistyössä työelämän kanssa. 30 opintopisteen harjoittelu on jaettu usealle vuodelle opintojen aikana.

Opiskelijavaihto

Opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua opiskelijavaihtoon opintojensa aikana. Musiikin opiskelijalle on tarjolla laaja valikoima vaihtokorkeakouluja Erasmus- ja Nordplus-ohjelmien sekä kahdenvälisten sopimusten kautta. Opiskelijavaihdon suositusajankohta on opintojen kolmas vuosi.

Metropolian yhteistyökorkeakoulut: http://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/kansainvalisyys/yhteistyokorkeakoulut/

Musiikin tutkinto-ohjelmassa käy vuosittain useita kansainvälisiä muusikkoja ja musiikkipedagogeja opettajavaihdossa. Myös opiskelijavaihtoon tulee ulkomaisia opiskelijoita.