OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma > Esitys- ja teatteritekniikka
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Esitys- ja teatteritekniikka

Syksy 2021

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Opiskelu- ja viestintätaidot 5
     
           
                       
Ammatillinen englanti 5
       
               
                       
Ammatillinen ruotsi 5  
         
                   
               
Opinnäytevalmiudet 5    
         
                     
           
105502.57.50550001.31.33.83.8002.52.52.52.5000000
Esitys- ja teatteritekniikan perusopinnot
                                                       
Esittävien taiteiden tuntemus 1 5  
       
                 
                   
Esittävien taiteiden tuntemus 2 5  
         
                   
               
Esitystoiminnan turvallisuus 5
     
             
                           
Esitystekninen tuotanto 1 5
       
               
                       
Esitystekninen tuotanto 2 5  
       
                 
                   
Esitystekninen tuotanto 3 10    
         
                     
           
101510055105100002.52.52.52.5552.52.555000000
Esitys- ja teatteritekniikan ammattiopinnot
                                                       
Äänitekniikka 10
       
               
                       
Valotekniikka 10
     
             
                           
Videotekniikka 10  
       
                 
                   
Näyttämötekniikka 5  
         
                   
               
Näyttämötekniikan työelämäprojekti 10  
         
                   
               
Esitystekniset sovellukset 1 5
     
             
                           
Esitystekniset sovellukset 2 5
     
           
                       
Esitystekniset sovellukset 3 5  
       
                 
                   
Esitystekniset sovellukset 4 5    
         
                     
           
Esitystekniset sovellukset 5 10    
         
                     
   
303010517.512.5151555508.88.86.36.37.57.57.57.52.52.52.52.52.52.500
Esitys- ja teatteritekniikan projektiopinnot
                                                       
Esitystekninen projekti 1 5
     
             
                           
Esitystekninen projekti 2 5
       
               
                       
Esitystekninen projekti 3 5  
       
                 
                   
Esitystekninen projekti 4 5  
         
                   
               
Esitystekninen projekti 5 15      
           
                         
   
Monialainen innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
1010101555551001502.52.52.52.52.52.52.52.555007.57.500
Monialaiset, vapaasti valittavat ja esitystekniikan osaamista täydentävät opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
   
         
                     
   
Työharjoittelu
                                                       
Työharjoittelu 1 15    
           
                       
       
Työharjoittelu 2 15      
             
                           
00252500000251015000000000012.512.5557.57.5
Opinnäyte
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060303030303030303015.115.115.115.1151515151515151515151515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Esitys- ja teatteritekniikan medianomit toimivat laaja-alaisesti ammatillisen esitystoiminnan teknisissä suunnittelu-, esimies- ja toteutustehtävissä tapahtumatekniikassa, esitystiloissa, erilaisissa tuotanto-organisaatioissa tai taiteellisissa työryhmissä. He tuntevat laaja-alaisesti valo-, ääni- ja videotekniikan sekä näyttämömekaniikan järjestelmät ja ovat perehtyneet tuotantojen teknisen suunnittelun ja toteutuksen työkaluihin ja käytäntöihin. Työtehtävät sijoittuvat pääasiassa teatteri- ja oopperataloihin, kulttuuri- ja monitoimitaloihin, tapahtumatekniikan suunnitteluun ja toteutukseen, konsertti- ja festivaalitoimintaan, kansainväliseen esitystoimintaan, suunnittelutoimistoihin sekä myynti- ja asennustoimintaan.
Esitys- ja teatteritekniikan medianomit ovat jatkuvasti valmiita omaksumaan uusia teknologisia sovelluksia ja ottamaan vastaan uusien tuotantomallien ja esitysmuotojen asettamia haasteita. He toimivat sujuvasti niin live- kuin virtuaalitapahtumien teknisessä tuotannossa. Luotettavien ja varmatoimisten järjestelmien suunnittelu ja rakentaminen esitysten tarpeisiin, laitteiston sujuva operointi sekä nopea ongelmanratkaisu ovat heille arkipäivää. Medianomit toimivat innovatiivisesti ja luovasti esitystekniikan nopeasti kehittyvässä ympäristössä ja osaavat kehittää esittävien taiteiden toimintaympäristöjä. Opiskelu tarjoaa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja laaja-alaiseen ymmärrykseen alan jatkuvasti kehittyvässä työssä. Diversiteetiltään laajan ammattialan opinnoissa hyödynnetään projektioppimista ja opinnot mahdollistavat laajan ammatillisen verkostoitumisen.

Opintojen keskiössä ovat
- laaja-alainen valo-, ääni- ja videotekniikan sekä näyttämömekaniikan osaaminen
- esitystoiminnan turvallisuus
- teknistaiteellinen asiantuntijuus
- tekninen suunnittelu ja tuotanto sekä tekninen dokumentointi
- ammattialan kehittäminen ja tutkiminen opinnäytetyössä
- projektien johtaminen ja esimiestyö

Nopeasti muuttuvassa työssä korostuvat oppimisen taidot, jatkuvasti kehittyvä teknologiaosaaminen sekä työyhteisössä vastuullisesti toimimisen taidot. Eettisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävien ratkaisujen tekeminen on esitys- ja teatteriteknisessä työssä yhä tärkeämpää. Esitys- ja teatteritekniikan opiskelijat luovat omat asiantuntijaprofiilinsa valinnaisten ja syventävien opintojen sekä projektien kautta. Opiskelijoita tuetaan kansainvälistymiseen sekä opinnoissa että mahdollisella opiskelijavaihdolla tai kansainvälisellä työharjoittelulla.

Opetussuunnitelma rakentuu
- perusopinnoista 20 op,
- esitys- ja teatteritekniikan perusopinnoista 35 op,
- esitys- ja teatteritekniikan ammattiopinnoista 75 op,
- projektiopinnoista 45 op,
- monialaisista, vapaavalintaisista ja esitystekniikan osaamista täydentävistä opinnoista 20 op,
- työharjoittelusta 30 op sekä
- opinnäytteestä 15 op.

Perusopinnot sisältävät opiskelu- ja oppimistaitojen perustan, kehittävän tutkimustyön perusteet ja kieliopinnot. Esitys- ja teatteritekniikan perusopinnot rakentavat ammatillisen osaamisen perustaa esittävien taiteiden tuntemuksen sekä tuotannollisen osaamisen ja esimiestaitojen kautta. Esitys- ja teatteritekniikan ammattiopinnot mahdollistavat teknisten järjestelmien laaja-alaisen tuntemuksen sekä teknisen osaamisen monipuolisen laajentamisen ja täydentämisen. Projektiopinnoissa osaamista syvennetään ja sovelletaan teknis-taiteellisissa prosesseissa ja tekemällä monialainen innovaatioprojekti. Projektiopintoja tehdään useimmiten kiinteässä työelämäyhteistyössä.

Monialaiset, vapaavalintaiset ja esitystekniikan osaamista täydentävät opinnot on ammatillista osaamista syventävä ja/tai laajentava kokonaisuus, jossa opiskelija voi sisällyttää HOPSiinsa ammatillista osaamista täydentäviä opintoja. Nämä valinnaiset ja vaihtoehtoiset opinnot tukevat myös esimerkiksi kv-vaihdossa suoritettavien opintojen joustavaa sijoittumista osaksi tutkintoa. Työharjoittelu on mahdollista suorittaa joko kotimaassa tai ulkomailla, ja kieliopintoja toteutetaan yhteistyössä ammattiopintojen kanssa kotikansainvälistymisen tukemiseksi. Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheessa tehtävä työelämälähtöinen, opiskelijan itsenäinen kehittämishanke. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa myös monimuototyönä, jolloin sen yhtenä osana on taiteellinen tai käytännöllinen projekti, esitys tai dokumentaatio. Työ voidaan toteuttaa myös parityönä tai pienryhmässä.

Vuoden 2021 opetussuunnitelmaa on uudistettu vahvistamalla esitystoiminnan turvallisuuden, teknisen suunnittelun ja esimiesosaamisen merkitystä. Lisähuomiota on kiinnitetty myös esittävien taiteiden tuntemukseen ja suunnittelua tukevaan matemaattis-fyysiseen sekä sähkö- ja tietoverkko-osaamiseen. Opetussuunnitelmassa on kiinnitetty huomiota osaamisperustaisuuteen ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksiin.

Osaamistavoitteet

Esitys- ja teatteritekniikan medianomin (päivätoteutus) osaamisessa keskeistä on laaja-alainen esitystekniikan ja teknisen suunnittelun tuntemus sekä valmiudet toimia teknistaiteellisena asiantuntija esitystoiminnassa.

Esitys- ja teatteritekniikan medianomiksi valmistuva tuntee esitystekniset valo-, ääni- ja videojärjestelmät sekä näyttämötekniikan laaja-alaisesti ja on voinut perehtyä tarkemmin tiettyyn ammattialueeseen. Esitys- ja teatteritekniikan medianomi ymmärtää hyvin esittävän taiteen työprosessit ja osaa osallistua niihin teknisenä asiantuntijana. Hän ymmärtää esitystoiminnan turvallisuuden erityisvaatimukset ja kykenee kehittämään turvallisia toimintatapoja. Hän pystyy toimimaan tehokkaasti projektiluonteisessa työssä vastaten ammattialueensa tuotantoprosessista. Esitys- ja teatteritekniikan medianomi kykenee toimimaan esitys- ja tapahtumatekniikan teknisissä suunnittelu- ja esimiestehtävissä. Esitys- ja teatteritekniikan medianomilla on hyvät valmiudet jatkuvaan oppimiseen ja oman osaamisensa kehittämiseen nopeasti muuttuvassa työympäristössä. Hän kykenee muuttuvien tilanteiden vaatimaan luovaan ongelmanratkaisuun ja osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa. Hän osaa arvioida ja kehittää työtapoja sekä ottaa huomioon alan globaalin ja teknologisen kehityksen työskentelyssään.

Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman perustana on yksitoista kompetenssia eli ammatillista osaamista.
- esitystekniikan moniosaajuus
- turvallinen toiminta
- tuotannollinen osaaminen
- teknis-taiteellinen asiantuntijuus
- projektiosaaminen
- oppimisen taidot
- eettinen osaaminen
- työyhteisöosaaminen
- innovaatio-osaaminen
- teknologiaosaaminen
- monikulttuurisuusosaaminen