OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Talotekniikan tutkinto-ohjelma > Talotekniikka, LVI-tekniikka, LVI-suunnittelu
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Talotekniikka, LVI-tekniikka, LVI-suunnittelu

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot (valitaan kaikki)
                                                       
Orientaatio talotekniikan opintoihin 5
     
             
                           
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 10
     
             
                           
Pientalon rakenteet ja talotekniikka 15
     
             
                           
Tekniikan alan englanti ja viestintä 5  
         
                   
               
Termodynamiikka ja virtaustekniikka 10
       
               
                       
Talotekniikan kenttämittausprojekti 10
       
               
                       
Talotekniikan matematiikka 5
       
               
                       
Talotekniikan perusjärjestelmät 15  
       
                 
                   
Sähköfysiikka ja mittaustekniikan perusteet 5
       
               
                       
Rakennusten elinkaari- ja energiatalous 10  
         
                   
               
Innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta 5  
         
                   
               
Tekniikan alan ruotsi 5    
         
                     
           
60351503030152015000151515157.57.510107.57.5000000
Opintopolkujen yhteiset opinnot
(Valitaan opintoja 40 op)
                                                       
LVI-tekniikan mitoitusperusteet 15  
       
                 
                   
Lämmöntuotanto- ja jäähdytysjärjestelmät 10  
         
                   
               
Toimitilojen LVI-tekniikka 15    
         
                     
           
0251500015101500000007.57.5557.57.5000000
LVI-suunnittelun valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
LVI-suunnittelun valinnaiset opinnot
                                                       
Teollisuuden energiatekniikka 5                                                        
Erikoistilojen LVI-tekniikka 5                                                        
Hajautettu energiantuotanto 5                                                        
Matalaenergiarakentaminen ja tulevaisuuden energiatuotanto 5                                                        
Lämpöpumput ja lämpöpumppulaitokset 5                                                        
0000000000000000000000000000
Syventävä ammattiosaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
LVI-suunnittelu 15      
           
                         
   
000150000001500000000000007.57.500
Valinnainen opintokokonaisuus ja vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15      
           
                         
   
Harjoittelu 2 15      
             
                           
0003000000015150000000000007.57.57.57.5
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60603060303030303003030151515151515151515150015151515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

LVI-suunnittelu

LVI-suunnittelun opintopolun opinnoissa opiskelija oppii ymmärtämään ja soveltamaan LVI-tekniikan eri osa-alueita LVI-suunnittelussa sekä projektinhallinnassa.

Talotekniikka, LVI-tekniikka

Talotekniikan opinnot jakautuvat seuraavasti:
• tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot 110 op
• opintopolkujen yhteiset 40 op
• yksi opintopolun valinnainen opintokokonaisuus 15 op
• yksi täysin vapaasti valittava opintokokonaisuus 15 op
• syventävä ammattiosaaminen 15 op
• kaksi harjoittelujaksoa 30 op
• opinnäytetyö 15 op
YHTEENSÄ 240 opintopistettä

Ensimmäisen syyslukukauden lopulla valitaan opintopolku, joita on tarjolla kaksi. Ne ovat LVI-suunnittelu ja LVI-urakointi. Metropolian innovaatioprojekti sisältyy tutkinto-ohjelman yhteisiin opintoihin. Kolmannen ja neljännen vuoden aikana opiskelijan on suoritettava neljä oman opintopolun pakollista opintojaksoa ja yksi opintokokonaisuus opintopolun valinnaisesta tarjonnasta. Lisäksi opiskelijan tulee suorittaa yksi vapaasti valittava opintokokonaisuus ammattikorkeakoulun tarjonnasta (ne saavat olla myös oman pääaineen tai tutkinto-ohjelman tarjoamia opintokokonaisuuksia). Näiden lisäksi opiskelijan on suoritettava kaksi pakollista 10 kalenteriviikon mittaista harjoittelujaksoa alan työtehtävissä ja lopuksi tehtävä opinnäytetyö oman opintopolkunsa aihepiiriin liittyvästä aiheesta.
Opintojen ajoitus on suunniteltu siten, että opiskelija voi varsin vapaasti suunnitella kolmannen vuoden kevään sekä neljännen vuoden periodien 2, 3 ja 4 opintonsa ja harjoittelunsa. Tämä mahdollistaa erilaisten yhdistelmien laatimisen opintopolun valinnaisista ja vapaasti valittavista opinnoista, sekä myös opintojen ottamisen Metropolian muusta tarjonnasta. Myös kansainvälinen opiskeluvaihto on mahdollista sijoittaa näihin jaksoihin. Harjoittelujaksot on mahdollista suorittaa joko vapaaksi jäävien periodien aikana kolmantena ja neljäntenä vuotena tai vaihtoehtoisesti kesäaikaan.